FSR danske revisorer takker for muligheden for at afgive høringssvar om de følgende udsendte bekendtgørelser til revisorloven:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FSR danske revisorer takker for muligheden for at afgive høringssvar om de følgende udsendte bekendtgørelser til revisorloven:"

Transkript

1 Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé København Ø Att.: Chefkonsulent Peter Krogslund Jensen Chefkonsulent Henrik Davidsen 2. juni 2016 Høringssvar om diverse bekendtgørelser til revisorloven FSR danske revisorer takker for muligheden for at afgive høringssvar om de følgende udsendte bekendtgørelser til revisorloven: 1) Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer 2) Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders tilrettelæggelse af arbejdet 3) Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 4) Bekendtgørelse om godkendte revisionsvirksomheders interne organisation 5) Bekendtgørelse om Revisornævnet 6) Bekendtgørelse om register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder. FSR danske revisorer Kronprinsessegade 8 DK København K Telefon CVR Danske Bank Reg. nr Konto nr Generelt er det vores opfattelse, at bekendtgørelserne på passende vis udfylder de relaterede bestemmelser i revisorloven. Nedenfor har vi anført vores detailkommentarer til de enkelte bekendtgørelser. 1) Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer Generelt Det er vores opfattelse, at erklæringsbekendtgørelsen generelt burde have henvist til rapporteringskravene i de internationale standarder, som er udstedt af IAASB, og at erklæringsbekendtgørelsen kun burde regulere de yderligere krav, som lovgiver har til revisors erklæringer. Dette ville have sikret, at revisors erklæringsafgivelse altid ville kunne overholde de internationale standarder og harmonere med den internationale udvikling. Dette er efter vores opfattelse vigtigt, da revisors erklæringer også anvendes af mange brugere uden for Danmarks grænser, og det ville gøre det nemmere for danske brugere at læse og forstå erklæringer fra andre lande, som følger den internationale udvikling. Den nuværende opbygning af erklæringsbekendtgørelsen er efter vores opfattelse udfordrende for praktiserende revisorer at forstå, da den ikke svarer til opbygningen af de internationale standarder. Efter vores opfattelse burde der være fire kapitler, der dækkede de forskellige erklæringstyper (Revision, Udvidet gennemgang, Review og Andre erklæringer med sikkerhed om ikke finansiel information). De få særkrav, som er gældende for revision af lovpligtige årsregnskaber, såsom supplerende oplysninger om andre forhold, burde anføres i særskilte paragrafer i de enkelte kapitler.

2 Strukturen i revisionspåtegningen og øvrige erklæringstyper med sikkerhed Vi er enige i, at der ikke længere stilles krav om en fastlagt rækkefølge i elementerne i revisors erklæringer. Hertil er vi enige i de oplistede elementer i 5 (revision), 9 (udvidet gennemgang), 12 (review) og 17 (andre erklæringer med sikkerhed), idet vi dog henviser til, at 5 bør indeholde elementet modifikationer på tilsvarende vis som i de andre bestemmelser. Side 2 Hertil skal vi henvise til, at princippet ikke er gennemført fuldt ud. I 10, 13 og 18 kræves grundlag for diverse modifikationer placeret umiddelbart før konklusionen. Dette er jo den gældende placering undtagen i revision og visse andre erklæringer med sikkerhed; men den er næppe langtidsholdbar, da det må forventes, at de internationale standarder om review og andre erklæringsopgaver med sikkerhed vil blive opdateret ved først givne lejlighed, for så vidt angår elementernes rækkefølge i erklæringerne. Derfor foreslår vi, at dette placeringskrav slettes. Konklusionen i revisionspåtegningen 5, stk. bestemmer i andet punktum om konklusionen i revisionspåtegninger: Det skal endvidere oplyses, hvorvidt regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle andre krav til regnskabsaflæggelsen. En sådan eksplicit reference til lovgivningen er ikke praksis i Danmark. Den er implicit dækket af, at årsregnskabet giver et retvisende billede af i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi forudsætter, at denne praksis kan fortsætte uændret. Modifikationer Eksemplifikationen i 6, stk. 2, burde efter vores opfattelse slettes. Det ville være mere hensigtsmæssigt at vise eksempler i den kommende erklæringsvejledning. Herudover er 6, stk. 2, nr. 2 a (manglende oplysninger om usikkerheder) fejlkategoriseret. Der er tale om et eksempel på uenighed med ledelsen, der derfor bør indplaceres herunder, f.eks. som 6, stk. 2, nr. 1 f. I 6, stk. 7, vil vi foreslå en reformulering af regnskabet ikke opfylder kravet om, at det skal give et retvisende billede til regnskabet ikke giver et retvisende billede. Supplerende oplysninger Brugen af terminologien supplerende oplysninger er et levn fra den oprindelige erklæringsbekendtgørelse og harmonerer ikke helt med den internationale benævnelse. Det er derfor vores opfattelse, at nærværende ændring af erklæringsbekendtgørelsen bør anvendes til at indføre en mere præcis terminologi.

3 Overskriften supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet ( 5, stk. 1, nr. 4, 7, stk. 4, 9, stk. 1, nr. 6 samt 14, stk. 2) vil vi foreslå ændret til fremhævelser af forhold i regnskabet. Dette ville bedre signalere det reelle indhold til regnskabsbrugerne. Hvis dette forslag følges, vil vi ændre de relevante standarder tilsvarende, som for eksempel ISA 706. Side 3 Vi er enige i, at overskriften supplerende oplysninger vedrørende andre forhold ( 5, stk. 1, nr. 6, 7, stk. 4 samt 9, stk. 1, nr. 7) ændres til krav om et særskilt afsnit med en overskrift, der er tilpasset indholdet i henhold til 7, stk. 4. Terminologien, der anvendes i 5, stk. 1, nr. 6, kunne dog med fordel ændres til f.eks. oplysninger om andre forhold, jf. 7, stk. 2 og 4 for at undgå misforståelser. For at være mere pædagogisk over for revisorerne, som skal anvende bekendtgørelsen, vil vi anbefale, at "supplerende oplysninger vedrørende forståelsen af revisionen" bliver tilføjet oplistningen i 5, samt at benævnelsen ændres til fremhævelser af forhold vedrørende revisionen. I ISA 706 vil vi i givet fald selv foreslå at ændre supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen til fremhævelser af forhold vedrørende revisionen. Endvidere er 7, stk. 3, hvorefter en supplerende oplysning ikke kan erstatte et forbehold, overflødig. Afgrænsningen mellem forbehold og supplerende oplysninger er et anliggende for den kommende erklæringsvejledning. Udtalelse om ledelsesberetningen Efter vores opfattelse er overskriftskravet i 5, stk. 8, uhensigtsmæssigt. Den krævede overskrift ( Udtalelse om ledelsesberetningen ) kan føre til unødvendige dobbeltoverskrifter i afsnittet om Andre Oplysninger efter ISA 720. Revisionspåtegningens omfang Vi skal bemærke, at påtegningen bliver ca. dobbelt så lang, når den detaljerede beskrivelse af revisors ansvar ikke kan beskrives med en henvisning til en hjemmeside. Det er anskueliggjort i bilag 1, der citerer fra ISA 700, hvor afsnittene med gråt kan erstattes af en henvisning. Teknisk må dette efter vores opfattelse kunne løses ved, at bekendtgørelsen tillader, at den mere detaljerede beskrivelse af revisors ansvar sker ved en reference til en godkendt hjemmeside. Oplysning til generalforsamling ved forbehold af afgørende betydning Det fremgår af 6, stk. 9, at "revisor skal oplyse, hvis et forbehold er af så afgørende betydning, at det fører til, at generalforsamlingen ikke bør godkende regnskabet. Denne regel gælder dog ikke ved revision af regnskaber omfattet af regnskabsklasse B. Dette rapporteringskrav er en udvidelse i forhold til kravene i de internationale revisionsstandarder og er et særdansk fænomen.

4 Det er vores opfattelse, at denne bestemmelse bør udgå, da den er et levn fra en tid, hvor kravene til forbehold ikke indeholdt en vurdering af, om et forhold var gennemgribende eller ej. Det bør være generalforsamlingen og ikke revisor, som vurderer, om et regnskab skal godkendes eller ej. Side 4 Vi skal bemærke, at bestemmelsen anvender begrebet forbehold i sin nuværende betydning. Det bør derfor erstattes med modifikation, som endvidere også bør indgå i oplistningen af elementer 5 på samme måde, som det gør det i 9 om udvidet gennemgang, 12 om review og 17 om andre erklæringer med sikkerhed. Henvisninger Bestemmelsen i 8 kan læses som et valg mellem at henvise til poster/noter eller ledelsesberetningen. Sætningen bør opdeles i to vedrørende henholdsvis poster/noter og ledelsesberetning, så misfortolkning ikke opstår. Udvidet gennemgang I 9, stk. 4 vil vi foreslå tilføjet rettet mod regnskabet efter handlinger : Har revisor indgået aftale med virksomhedens ledelse om at udføre handlinger rettet mod regnskabet ud over de handlinger, der er krævet efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskabet), skal erklæringer som følge af disse handlinger angives i et særskilt afsnit efter erklæringen om den udvidede gennemgang af regnskabet Hertil vil vi i forlængelse af det foreslåede bestemmelse anføre hvis det er aftalt, at sådanne erklæringer skal indgå i forlængelse af erklæringen om udvidet gennemgang. Tilføjelserne vil tydeliggøre, at der kun er tale om et formkrav, når det i øvrigt følger af aftale, og at det kun vedrører eventuelle handlinger i forhold til regnskabet og ikke eventuelle handlinger med henblik på afgivelse af erklæringer om andre forhold. Ikrafttrædelsesbestemmelsen Bekendtgørelsen forudser i 21, stk. 2, at bestemmelserne om revisionspåtegninger kan anvendes ved revision af regnskaber, der afsluttes den 15. december 2016 eller senere og dermed kan førtidsimplementeres, hvilket gør det muligt at overholde både ISA og lovgivning. Bestemmelsens udformning, hvorefter 5-7 træder i kraft for revisionspåtegninger på regnskaber, hvis regnskabsår begynder 17. juni 2016 eller senere, fører imidlertid til konsekvenser, der formentlig er utilsigtede ved et kort omlægningsår fra eksempelvis

5 For at undgå misforståelser, bør det endvidere præciseres, at bestemmelsen i 21, stk. 1, betyder, at erklæringsbekendtgørelsen finder anvendelse på erklæringer afgivet efter den med undtagelse af revisionspåtegninger, jf. stk. 2. Side 5 Mindre forhold I 1, stk. 4, bør erklæringer og udtalelser ændres til erklæringsemnet. 6, stk. 2, nr. 2 a) usikkerhed vedrørende opgørelsen af regnskabet eller usædvanlige forhold, som har påvirket det, ikke er tilstrækkeligt oplyst kan tilføjes et præciserende for revisor ligesom i det efterfølgende litra. 6, stk. 9: jf. lovens kan præciseres til jf. revisorlovens. 12, stk. 1 nr. 6) Supplerende oplysninger, jf. 14 : Supplerende oplysninger skal ændres til supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet. 2) Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders tilrettelæggelse af arbejdet Vi er opmærksomme på, at udkastet til denne bekendtgørelse lægger sig meget tæt op af direktivets artikel 24b om Tilrettelæggelse af arbejdet. Vi ville dog alligevel finde det hensigtsmæssigt, hvis der indledningsvist blev henvist til ISA som en væsentlig del af grundlaget for revision. Det fremgår af 4, stk. 1, at revisor skal deltage aktivt i udførelsen af revisionen mv. Denne bestemmelse er der behov for at uddybe for at forebygge eventuel uens praksis og fortolkning. Ud over uddybende vejledning foreslår vi, at bestemmelsen anfører, at revisor skal sikre gennemførelsen af revisionen. Af 5, stk. 2 fremgår det, at revisionsvirksomhedens registre over overtrædelser efter stk. 1a ikke skal omfatte mindre overtrædelser. Efter vores opfattelse er det revisionsvirksomhederne, der via deres interne retningslinjer fastlægger grænsen mellem mindre væsentlige og væsentlige overtrædelser. Der kan dog også her være behov for uddybende vejledning for at forebygge uens praksis og fortolkning. Af 5, stk. 5 fremgår det, at revisionsvirksomheden skal udarbejde en årlig oversigt over de tiltag, der er truffet i virksomheden. Denne oversigt skal udleveres internt i revisionsvirksomheden. Efter vores opfattelse bør en sådan oversigt være anonymiseret, og formen, hvori den udleveres, afgøres af revisionsvirksomhederne. Også her kan der dog være behov for uddybende vejledning. Efter 6, stk. 1, og 7, stk. 1, skal revisionsvirksomheden sikre, at der oprettes henholdsvis stamkort og opgavearkiv for hver enkelt revisionsopgave. Efter vores opfattelse, er dette for vidtgående: Revisionsvirksomhedens ansvar er at etablere politikker og procedurer herfor. Ifølge 7, stk. 3, skal opgavearkivet indeholde dokumentation for bl.a. accept og fortsættelse af en revisionsopgave. I mange systemer er kundeacceptdelen adskilt

6 fra indhentelse af andre relevante stamoplysninger, vurdering af ressourcer, kompetencer, indhentelse af legitimationsdokumentation osv. Efter vores opfattelse kan bestemmelsen ikke fortolkes som et krav om ét samlet opgavearkiv, som eksempelvis kundeacceptdelen skal indgå i. Opgavearkivet kan efter vores opfattelse godt bestå af flere identificerbare underarkiver. Side 6 3) Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed Vi er meget tilfredse med den ændrede straffebestemmelse i bekendtgørelsens 8, der kun hjemler straf ved forsætlige eller groft uagtsomme overtrædelser af de subjektive retsregler i 6. I den forbindelse er vi gået ud fra, at 6 skal erstatte 5 i 8, stk. 1, andet punktum. Ved sådanne regler er der større muligheder for at lægge forskellige vurderinger til grund og dermed komme frem til forskellige afgørelser i konkrete situationer, end der er ved objektive forbud.. De subjektive retsregler vedrører selvrevision (nr. 1), partsrepræsentation (nr. 2), andre familiemæssige relationer i en række relationer ud over de ubetingede forbud i 2 (nr. 3) samt afsmitning, eller den lille generalklausul (nr. 4). Når disse regler bedømmes mildere på det strafferetlige område, må det også føre til, at Revisornævnet fremover tager hensyn hertil ved udmålingen af mere proportionale sanktioner end hidtil. Bestemmelsen i 2, stk. 2, nr. 2): øvrige familiemedlemmer, som i mindst ét år har delt husholdning med den pågældende kan præciseres, så det fremgår entydigt, at der naturligvis tænkes på hele det foregående år eller længere bagud i tid. Efter vores opfattelse bør bestemmelserne i Revisorloven og nærværende bekendtgørelse om uafhængighed snarest uddybes i en opdateret uafhængighedsvejledning, som vi gerne yder konstruktive bidrag til. Selv om vi generelt er af den opfattelse, at uafhængighedsbekendtgørelsens bestemmelser ikke vil medføre større ændringer i forhold til tidligere, når der tages hensyn til, at godkendte revisorer også er forpligtede til at overholde Etiske Regler, er vejledning vigtig blandt andet af hensyn til afgrænsning og præcisering af de nationale uafhængighedsregler, der kan sanktioneres i det disciplinære system. 4) Bekendtgørelse om godkendte revisionsvirksomheders interne organisation Vi er opmærksomme på, at udkastet til denne bekendtgørelse lægger sig meget tæt op af direktivets artikel 24a om Revisorers og revisionsfirmaers interne organisation. Kommunikation af politikker og procedurer for kvalitetsstyring til ansatte I 1, stk. 3, refereres der til, at revisionsvirksomheden skal kommunikere politikker og procedurer til virksomhedens ansatte med en henvisning til stk. 2, der ikke

7 anvender disse begreber. Vi går ud fra, at der menes de politikker og procedurer, der er omtalt i 3, stk. 1, om kvalitetsstyringssystemet. Dette kunne tydeliggøres. Side 7 Krav til revisionsvirksomhedens interne organisation Ifølge 2, stk. 1 skal en revisionsvirksomhed have en intern organisation med henblik på at forhindre eventuelle trusler mod virksomhedens og revisors uafhængighed. Da visse situationer og trusler kan forebygges, foreslår vi, at ordet forhindre erstattes af forebygge. Efter 2, stk. 1, nr. 2 skal revisionsvirksomheden fastsætte organisatoriske og administrative foranstaltninger for at forebygge, identificere, eliminere eller håndtere og offentliggøre de i revisorlovens 15a, 24 og 24 a omhandlende trusler mod virksomhedens og revisors uafhængighed. Det er uklart, hvad rækkevidden er af offentliggørelse, herunder vedrørende hvordan, hvornår og hvor? Vi foreslår, at bestemmelsen præciseres, eksempelvis som et krav om at kommunikere væsentlige foranstaltninger til virksomhedens ansatte. 2, stk. 1, nr. 3 indeholder en meget bred beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet, som ikke umiddelbart er sammenhængende med ISQC 1. Selvom formuleringen i vidt omfang stammer fra direktivet, forslår vi, at der foretages en reformulering, der er i bedre overensstemmelse med ISQC 1. Bestemmelsen i 2, stk. 3, er afledt af hensynet til proportionalitet i revisionsvirksomheder, der udelukkende reviderer små virksomheder. Sådanne revisionsvirksomheder kan anvende mere uformelle metoder ved dokumentationen, sådan som der også er lagt op til i ISQC 1. For at forebygge uens praksis om og fortolkning af, hvornår dokumentation er tilstrækkelig formel, foreslår vi, at dette adresseres i en uddybende vejledning eller med eksempler i selve bekendtgørelsen. Overvågning Vi er usikre på, hvad begrebet overvågning dækker over i henholdsvis 4 under den specifikke overskrift overvågning over for i 3, stk. 1, nr. 6, som element i virksomhedens kvalitetsstyringssystem. Vi går ud fra, at kravet i 4 dækker begrebet i ISQC 1, jf. definitionen i afsnit 12, der omfatter både system- og enkeltsagskontrol: (j) overvågning en proces, der omfatter løbende overvejelser og vurderinger af firmaets kvalitetsstyringssystem, herunder periodisk efterfølgende kontrol af et udvalg af afsluttede opgaver, og som er udformet til at gøre firmaet i stand til at opnå høj grad af sikkerhed for, at dets kvalitetsstyringssystem fungerer effektivt. Vi går ud fra, at 3, stk. 1, nr. 6 reelt bør ses i sammenhæng med, og derfor måske burde henvise til, 4. Whistleblowerordninger i revisionsvirksomheder Bekendtgørelsen nævner, at overvågning omfatter whistleblowerordninger efter lovens 28a, jf. 3, stk. 1 nr. 6.

8 Det er vores vurdering, at der vil være behov for vejledning om sådanne ordninger, særligt henset til, at de skal etableres i alle revisionsvirksomheder med mere end én godkendt revisor. Ordninger vil skulle anmeldes til og godkendes af Datatilsynet, hvilket mange små og mellemstore revisionsvirksomheder vil være uden erfaring med. Side 8 I øvrigt er der ikke overensstemmelse mellem lovtekst og lovbemærkninger, hvorefter også enkeltmandsvirksomheder med ansatte, der deltager i revisionen, vil være omfattet af kravet. Dette, antager vi, er en fejl i lovbemærkningerne. 28a, stk. 3, lyder således: Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse for revisionsvirksomheder, som kun har én tilknyttet revisor, eller for revisionsvirksomheder, der udelukkende beskæftiger sig med andre opgaver end revision af regnskaber. Heroverfor et citat fra lovbemærkningerne med vores fremhævelse: Det foreslåede stk. 3 fastslår, at bestemmelsen i stk. 1 ikke finder anvendelse for revisionsvirksomheder, som udelukkende har én tilknyttet revisor, og som ikke har ansatte, der deltager i udførelsen af revisionen. Typisk vil det kunne være en enkeltmandsvirksomhed, som har én sekretær ansat eller et holdingselskab, som ikke er driftsselskabet men alene det selskab, som stifter driftsselskabet. En passende aflønningspolitik I 2, stk. 1, nr. 4 fastlægges det som et krav: revisionsvirksomheden fastsætter en passende aflønningspolitik, herunder overskudsdeling, der omfatter tilstrækkelige præstationsincitamenter til at sikre en opgaves kvalitet. Det vederlag, som revisor eller revisionsvirksomheden får fra udførelsen af andre ydelser end revision til den reviderede virksomhed, må ikke indgå i præstationsevalueringen eller i aflønningen af personer, der deltager i eller er i stand til at påvirke udførelsen af opgaven. Der kan konkret spørges om rækkevidden af, at udførelsen af andre ydelser til den reviderede virksomhed ikke må indgå i præstationsevalueringen eller i aflønningen af personer, der deltager i eller er i stand til at påvirke udførelsen af revisionen. Umiddelbart må denne afgrænses til, at aflønningen ikke må være afhængig af det enkelte kundeforhold, mens porteføljeaflønning ikke er udelukket. Det bør således ikke være udelukket, at aflønningen af partnerne sker med udgangspunkt i indtægterne fra servicering af en afdelings kundeportefølje og omfatter de samlede ydelser til revision, regnskab, skat m.v., hvor afdelingens egne medarbejdere typisk leverer ydelser i form af revision og regnskabsmæssig assistance, mens f.eks. skatteafdelingen leverer skattemæssig assistance, og hvor dækningsbidraget herfra indregnes i afdelingens resultat.

9 Ikrafttrædelse Efter 5 træder bekendtgørelsen i kraft 1. januar Efter vores opfattelse ville en ikrafttræden for det første regnskabsår, der starter efter være mere hensigtsmæssig, særligt for revisionsvirksomheder med skævt regnskabsår i tilfælde, hvor de nye krav kan have betydning for eksempelvis aflønningspolitikken i virksomheden. Side 9 Mindre forhold 3, stk. 1, nr linje: træffe skal slettes. 3, stk. 5, 2. linje: mere uformelle og omfattende metoder skal ændres til mere uformelle og mindre omfattende metoder (eller mindre formelle og omfattende metoder ). 4, stk. 2, 4 linje: træffer skal ændre til træffe. 5) Bekendtgørelse om Revisornævnet Revisornævnets organisation I 2, stk. 3, bør mulighed for genudnævnelse af nævnets medlemmer præciseres. Sagens afgørelse Med de nye eksplicitte kriterier for sanktionsudmåling har vi de bedste forhåbninger om, at sanktionerne fremadrettet bliver bredere accepteret, når der lempes i bunden, skærpes i toppen og i øvrigt generelt kommer mere proportionale kendelser udmålt på baggrund af de oplistede kriterier. I den sammenhæng ser vi et grundlag for proportionalitet i den nye straffebestemmelse i bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed, jf. ovenfor under 3. Hertil er vi tilfredse med den nye bestemmelse i 15, hvorefter revisornævnet kan indhente en udtalelse fra Erhvervsstyrelsen om, hvorvidt en tilsvarende sag ville blive indbragt for nævnet af styrelsen. Dette skaber grundlag for en ensartet håndtering af sager indbragt af Erhvervsstyrelsen og sager indbragt af andre offentlige myndigheder, organisationer og private. 6) Bekendtgørelse om register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder Ingen kommentarer. Med venlig hilsen Lars Kiertzner Chefkonsulent, statsautoriseret revisor FSR danske revisorer

10 Bilag 1: Fra ISA 700 Revisors ansvar for revisionen af regnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisorerklæring, der omfatter vores konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med ISA, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, hvor en sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller tilsammen har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugere træffer på grundlag af regnskabet. I afsnit 41(b) i denne ISA forklares det, at de gråtonede afsnit nedenfor kan medtages i et bilag til revisors erklæring. I afsnit 41(c) forklares det, at hvor lov, øvrig regulering eller nationale revisionsstandarder udtrykkeligt tillader det, kan der henvises til en passende myndigheds hjemmeside, der indeholder beskrivelsen af revisors ansvar, frem for at medtage en sådan beskrivelse i revisors erklæring, forudsat at beskrivelsen på hjemmesiden omhandler og ikke er inkonsistent med beskrivelsen af revisors ansvar som beskrevet nedenfor. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med ISA, udøver vi faglig vurdering og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici og opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation, der skyldes besvigelser, er højere end ved væsentlig fejlinformation, der skyldes fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidst udeladelse, forkert præsentation eller tilsidesættelse af intern kontrol. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol 1. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, og om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, og om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder og forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores erklæring gøre opmærksom på de tilknyttede oplysnin- Side 10 1 Denne sætning vil blive tilpasset i de tilfælde hvor revisor i forbindelse med revisionen også har ansvaret for at afgive en erklæring om effektiviteten af intern kontrol.

11 ger i regnskabet eller, hvis sådanne tilknyttede oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen på vores revisorerklæring. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften. Side 11 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder oplysningerne, og om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. Vi kommunikerer blandt andre forhold med den øverste ledelse om det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen og betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. Vi giver også den øverste ledelse en udtalelse om, at vi har opfyldt relevante etiske krav vedrørende uafhængighed, og oplyser den om alle forbindelser og andre forhold, der med rimelighed kan tænkes at påvirke vores uafhængighed, og, hvor dette er relevant, tilhørende sikkerhedsforanstaltninger. Med udgangspunkt i de forhold, der er kommunikeret til den øverste ledelse, fastslår vi, hvilke forhold der havde størst betydning ved revisionen af regnskabet for den aktuelle periode og dermed er centrale forhold ved revisionen Vi beskriver disse forhold i vores revisorerklæring, medmindre lov eller øvrig regulering udelukker, at forholdet offentliggøres, eller i de yderst sjældne tilfælde, hvor vi fastslår, at forholdet ikke skal kommunikeres i vores erklæring, fordi de negative konsekvenser heraf med rimelighed ville kunne forventes at veje tungere end de fordele, som den offentlige interesse har af sådan kommunikation.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 Regulerede institutioner Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af statens

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål REVU s udtalelse om ISA 700 Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål Revisionsudtalelsen er opdateret som følge af: ændringer til revisorloven

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S

Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S CVR nr. 15 46 59 72 Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

HASSERIS GRUNDEJERFORENING ÅRSREGNSKAB 2016

HASSERIS GRUNDEJERFORENING ÅRSREGNSKAB 2016 ÅRSREGNSKAB 2016 Til medlemmerne i Hasseris Grundejerforening Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Hasseris Grundejerforening for regnskabsåret 1. januar 2016-31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse

Læs mere

FSR danske revisorer takker for muligheden for at afgive høringssvar om de følgende udsendte bekendtgørelser til revisorloven:

FSR danske revisorer takker for muligheden for at afgive høringssvar om de følgende udsendte bekendtgørelser til revisorloven: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att.: Chefkonsulent Peter Krogslund Jensen Petkro@erst.dk Chefkonsulent Henrik Davidsen hendav@erst.dk 8. juni 2016 Høringssvar om de resterende bekendtgørelser

Læs mere

G/F Sophienlund. Vinkelvej Roskilde CVR-nr

G/F Sophienlund. Vinkelvej Roskilde CVR-nr G/F Sophienlund Vinkelvej 3 4000 Roskilde CVR-nr. 32 90 24 80 Årsrapport for 2016 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Indehavernes påtegning 1 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 2 Indehaverberetning

Læs mere

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. CVR-nr

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.  CVR-nr STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere www.beierholm.dk CVR-nr. 32 89 54 68

Læs mere

Hvad nu Roskilde v/roskilde Foreningen Roskilde Festival Regnskab for indsamling i perioden 20. november august 2016

Hvad nu Roskilde v/roskilde Foreningen Roskilde Festival Regnskab for indsamling i perioden 20. november august 2016 Hvad nu Roskilde v/roskilde Foreningen Roskilde Festival Regnskab for indsamling i perioden 20. november 2015-1. august 2016 Indsamlingsnævnet, Journal nr. 15-920-01201 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning

Læs mere

Regnskab for TTH- Ungdoms lotteri "Vind en bil" 2017

Regnskab for TTH- Ungdoms lotteri Vind en bil 2017 Regnskab for TTH- Ungdoms lotteri "Vind en bil" 2017 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning i Den uafhængige revisors erklæring 2 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Noter til årsregnskabet

Læs mere

Finanstilsynet Kontor for finansiel rapportering Århusgade København Ø Att.: Fuldmægtig, cand.merc.aud. Helene Miris Møller

Finanstilsynet Kontor for finansiel rapportering Århusgade København Ø Att.: Fuldmægtig, cand.merc.aud. Helene Miris Møller Finanstilsynet Kontor for finansiel rapportering Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig, cand.merc.aud. Helene Miris Møller Pr. email: hem@ftnet.dk 6. november 2014 Kære Helene Miris Møller Revisionsbekendtgørelsen

Læs mere

Himmerland Golf Klub Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø

Himmerland Golf Klub Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø CVR-nr. 10 66 62 95 Årsrapport for 2016 Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.04.17 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

(Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der slutter begynder den 15. december eller senere) INDHOLDSFORTEGNELSE

(Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der slutter begynder den 15. december eller senere) INDHOLDSFORTEGNELSE INTERNATIONAL STANDARD OM REVISION 805 (AJOURFØRT) SÆRLIGE OVERVEJELSER - REVISION AF BESTANDDELE AF ET REGNSKAB SAMT SPECIFIKKE ELEMENTER, KONTI ELLER POSTER, DER INDGÅR I ET REGNSKAB (Træder i kraft

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

VVS.DK ApS. Blokken Birkerød. Årsrapport 1. januar december 2016

VVS.DK ApS. Blokken Birkerød. Årsrapport 1. januar december 2016 VVS.DK ApS Blokken 69 3460 Birkerød Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2017 Bo Jacobsen Dirigent Side 2

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Økonomi & Service J.nr. 0411-00072 Den 11. maj 2017 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Jan Brødsgaard FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Assistance med opstilling Review Udvidet gennemgang Side 2 Opstilling af regnskaber Regulerer revisorlovgivningen erklæringer

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Falcks Seniorforening CVR-nr.: Polititorvet København V. Årsregnskab 2016

Falcks Seniorforening CVR-nr.: Polititorvet København V. Årsregnskab 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Falcks Seniorforening CVR-nr.:

Læs mere

ÅRSRAPPORT. 1. januar december 2016 COHEBO HOLDING APS. Møllelodden Dragør. CVR-nr regnskabsår

ÅRSRAPPORT. 1. januar december 2016 COHEBO HOLDING APS. Møllelodden Dragør. CVR-nr regnskabsår ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 COHEBO HOLDING APS Møllelodden 1 2791 Dragør CVR-nr. 33 14 62 72 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 11.

Læs mere

Revisionspåtegninger 2017

Revisionspåtegninger 2017 Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d., FSR danske revisorer Side 1 1) REVU s udtalelser 2) Strukturen 3) Udtalelse om ledelsesberetningen 4) Elementer når de er relevante 5) Erklæring

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Tiltrædelsesprotokollat Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Revisionens formål og omfang... 1 3. Revisors ansvar...

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

CVR-nr Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia. Årsregnskab 2016

CVR-nr Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia. Årsregnskab 2016 CVR-nr. 11 77 06 49 Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia Årsregnskab 2016 Indholdsfortegnelse Påtegninger Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2-3 Årsregnskab

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1 I medfør af 24, stk. 5, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen,

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Skelagervej 1A 9000 Aalborg www.pwc.dk Telefon 96 35 40 00 Telefax 96 35 40 99 Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune

Læs mere

Aulum Vandværk a.m.b.a. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2016

Aulum Vandværk a.m.b.a. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2016 REGISTREREDE REVISORER Aulum Vandværk a.m.b.a. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2016 Generalforsamling afholdes den 25/4 2017 kl. 19.15 i Aulum Fritidscenter. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012.

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol Side 1 Resultat af Revisortilsynets kvalitetskontrol 2011 Typiske fejl og mangler Revisortilsynets arbejde

Læs mere

S Godkendt pa selskabets/ordinære generalforsamling den / tj 2017

S Godkendt pa selskabets/ordinære generalforsamling den / tj 2017 m S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Advokat Svend-Aage Dreist Hansen ApS Bag Haverne 32-50 4600 Køge (CVR-nr. 37 13 41 55) Årsrapport for 2016 S Godkendt pa

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2016 FREMSTILLINGSINDUSTRIEN

ÅRSRAPPORT 2016 FREMSTILLINGSINDUSTRIEN ÅRSRAPPORT 2016 FREMSTILLINGSINDUSTRIEN DI nr.: 509-510 CVR-nr.: 28 35 07 40 Hoveddiagram pr. 31. december 2016. Beløb i t.kr. Fremstillingsindustrien Balance 198.491 Egenkapital 170.417 Resultat (7.514)

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1) BEK nr 735 af 17/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2014-9046 Senere ændringer

Læs mere

ISA 710 Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning

ISA 710 Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

EDC Erhverv Poul Erik Bech P/S Bremerholm 29, 1069 København K CVR-nr

EDC Erhverv Poul Erik Bech P/S Bremerholm 29, 1069 København K CVR-nr Bremerholm 29, 1069 København K CVR-nr. 36 02 77 62 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 22.03.17 Steen Lundbye Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen:

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 057/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Ib A. Evensen og sag nr. 058/2014 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Firma Ib A. Evensen, CVR-nr. 18 84 16

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Udvalgte forhold ved revision af årsregnskaber for 2016 for finansielle virksomheder

Udvalgte forhold ved revision af årsregnskaber for 2016 for finansielle virksomheder 20. januar 2017 Udvalgte forhold ved revision af årsregnskaber for 2016 for finansielle virksomheder Til inspiration og vejledning af FSR - danske revisorers medlemmer har FINU (FSR danske revisorers Finansielle

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

De seneste standarder og vejledninger

De seneste standarder og vejledninger De seneste standarder og vejledninger Dagsorden Clarity-projektet mv. Præmissen og kommunikation med ledelsen Den nye revisionspåtegning 2 08. De seneste September standarder 2010 og Mastersæt. vejledninger

Læs mere

Biludan Finans A/S. Årsrapport for 2016

Biludan Finans A/S. Årsrapport for 2016 Biludan Finans A/S c/o Biludan Gruppen, Kristianiagade 16, 2100 København Ø Årsrapport for 2016 CVR-nr. 24 22 61 31 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05

Læs mere

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv.

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv. I det følgende gengives med tilladelse fra Revision & Regnskabsvæsen indholdet af en artikel, som er offentliggjort i Revision & Regnskabsvæsen nr. 9, 2009, s. 31 ff. Af chefkonsulent Grethe Krogh Jensen,

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

SELANDIA AUTOMOBILER FINANS APS HUGINSVEJ 25, 4100 RINGSTED 1. JANUAR DECEMBER 2016

SELANDIA AUTOMOBILER FINANS APS HUGINSVEJ 25, 4100 RINGSTED 1. JANUAR DECEMBER 2016 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 SELANDIA AUTOMOBILER FINANS APS HUGINSVEJ 25, 4100

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen Den 25. februar 2016 blev der i sag nr. 066/2015 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen og Statsautoriseret revisor Ramazan Turan afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler

Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler Indhold Indhold... 1 Vejledning til udfyldelse af arbejdsprogrammer i bilag 2-4... 2 Vejledning til udfyldelse af Issue Tracker... 3 Eksempel

Læs mere

Udvalgte problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2013

Udvalgte problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2013 29. januar 2014 Udvalgte problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2013 Til inspiration og vejledning af FSR - danske revisorers medlemmer har FINU (foreningens Finansielle

Læs mere

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Tage Thomsen Holding ApS Østervangsvej 1, Fausing, 8961 Allingåbro

Tage Thomsen Holding ApS Østervangsvej 1, Fausing, 8961 Allingåbro Tage Thomsen Holding ApS Østervangsvej 1, Fausing, 8961 Allingåbro CVR-nr. 21 27 74 44 Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Solid dansk vækst med robust revision. Revisordøgnet* oktober Hotel Nyborg Strand Side 1

Solid dansk vækst med robust revision. Revisordøgnet* oktober Hotel Nyborg Strand Side 1 Solid dansk vækst med robust revision Revisordøgnet*2011 27.-28. oktober 2011 - Hotel Nyborg Strand Side 1 De seneste standarder og vejledninger Anders Bisgaard, Beierholm Dagsorden Clarity-projektet Præmissen

Læs mere

Junget Holding A/S Sigma Hinnerup CVR-nr Årsrapport

Junget Holding A/S Sigma Hinnerup CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk Junget Holding A/S Sigma 3 8382 Hinnerup CVR-nr.

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 21. november 2016 blev der i sag nr.72/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende Ved brev af 1. februar 2016 har Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen, i

Læs mere

Anne Birgitte Gammeljord Advokat Holding ApS Poul Ankers Gade København K CVR-nr Årsrapport 2016

Anne Birgitte Gammeljord Advokat Holding ApS Poul Ankers Gade København K CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anne Birgitte Gammeljord Advokat

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk 10. august 2012 KKo Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk DI har den 29. juni 2012 modtaget ovenstående lovforslag

Læs mere

Kreds Nordea. Årsrapport for Hvidovrevej 59A, 2.sal Postboks København C CVR-nr

Kreds Nordea. Årsrapport for Hvidovrevej 59A, 2.sal Postboks København C CVR-nr Kreds Nordea Ri Skagensgade 1 2630 Taastrup P: +45 43 50 50 50 CVR-nr. 53 37 19 14 W: www.ri.dk Årsrapport for 2016 Hvidovrevej 59A, 2.sal Postboks 850 0900 København C CVR-nr. 10 51 38 98 Årsrapporten

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 46/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs-

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Fonden Kulisselageret

Fonden Kulisselageret Fonden Kulisselageret Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer 1

Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer 1 Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer 1 I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 2 i lov nr. 1232 af 18. december 2012

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

The Social Media Company ApS Grønningen 23, København K CVR-nr Årsrapport 2016

The Social Media Company ApS Grønningen 23, København K CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk The Social Media Company ApS Grønningen

Læs mere

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr.

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr. REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011 Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup CVR. nr.: 83 58 69 15 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af det reviderede

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters 2. januar 2012 Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2011 Den igangværende krise i international økonomi har indflydelse på de danske pengeinstitutter. FSR danske

Læs mere

Meyers Portefølje ApS

Meyers Portefølje ApS Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 BORUP STILLADSER ApS Aldersrogade 8, 2 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/06/2016 Carsten

Læs mere

Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus

Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus Ved Birgitte Hove fra Revisortilsynets sekretariat Agenda Kvalitetskontrol og organisering Fokusområder Resultater af kvalitetskontrol 2012 Typiske

Læs mere

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 l henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) bestemmer 27 i overensstemmelse med EU's 8. direktiv, at en revisionsvirksomhed,

Læs mere

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 om revisors

Læs mere

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017 Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er Revisorevent 2017 ISA 230 Revisionsdokumentationens form, indhold og omfang 1:3 2. Revisionsdokumentation skal give Bevis for revisors

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr. 29-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 14. juni 2007

Læs mere

Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven

Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven April 2013 Revisionsteknisk Udvalg FSR - danske revisorer 2013 Revisionsteknisk Udvalg Standard om udvidet gennemgang

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1. Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der alene skal forberede beslutninger, som træffes i den samlede bestyrelse. 1.2. Bestyrelsen sikrer

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer BEK nr 385 af 17/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 5. oktober 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0031910 Senere ændringer

Læs mere