Introduktion til hjælpeark til beregning af delvise momsfradragsprocenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til hjælpeark til beregning af delvise momsfradragsprocenter"

Transkript

1 Introduktion til hjælpeark til beregning af delvise momsfradragsprocenter Dette regneark er udarbejdet som supplement til Momsvejledning til De lokale kasser, som er udsendt af Ministeriet for Ligestilling og Kirke i januar Dette regneark er et forsøg på at opstille et hjælpeark til menighedsrådene, til brug for beregning af momsfradragsprocenter. Det er uanset indholdet i dette regneark menighedsrådenes ansvar, at momsloven er overholdt. Det betyder bl.a., at menighedsrådene selv skal forholde sig til, om de i regnearket opstillede modeller er egnede metoder til opgøre forholdet mellem de momsfri og momspligtige ydelser, og dermed opgørelsen af menighedsrådets momsfradragsprocent. Menighedsrådene er således også selv ansvarlige for at foretage et "realitetscheck" af resultatet af beregningen, så det sikres, at fradragsprocenten også afspejler den reelle aktivitet. Regnearket skal således opfattes som vejledende. De gule celler skal udfyldes af menighedsrådet De grå celler er celler, som er forudfyldte, og som menighedsrådet ikke bør taste i Mange celler i regnearket er låst, så de ikke kan redigeres. Dette er gjort for en sikkerheds skyld, så man ikke får ændret i en formel, som kan have betydning et andet sted i regnearket. Hvis man ønsker at låse cellerne op benyttes koden: "KM". Man kan uden at låse arket op, indsætte rækker og ændre formatering. Hvis man ønsker at låse dokumentet op, benyttes funktionen "Fjern arkbeskyttelse". Regnearket indeholde 15 faner, som nedenfor beskrives kort. Intro: - Fanen indeholder denne introduktion. Der skal ikke udfyldes noget på denne fane. Opsamling: - Indeholder en opsamling af de i regnearket beregende momsfradragsprocenter. Der skal ikke udfyldes noget på denne fane. Metode B: - På denne fane opdeles menighedsrådets omsætning i henholdsvis momspligtige og momsfrie indtægter indenfor momslovens anvendelsesområde, og i momsfri omsætning udenfor momslovens anvendelsesområde. Resultatet indgår i beregningen af metode C momsfradragsprocenterne. Kirkegården: - Benyttes til beregning af den delvise momsfradragsprocent på kirkegården. Der er på fanen indsat 4 metoder til beregningen. Kun én skal anvendes. Brug af kirken: - Benyttes til beregning af den delvise momsfradragsprocent i kirken, hvis der afholdes arrangementer med momsfri omsætning. Fri Faner til opgørelse af yderligere fradragsprocenter efter Metode A og evt. Metode C. Ikke alle fanerne skal nødvendigvis anvendes. "Fri 1-10" er opbygget efter samme metode. Hvert ark indeholder særskilt vejledning til hvordan det benyttes og udfyldes. Når der træffes beslutninger ved udfyldelse af regnearket bør disse dokumenteres. Ofte ved at skrive ned hvorfor og hvordan man er nået frem til den pågældende beslutning. Regnearket og eventuelle notater gemmes herefter sammen med regnskabsmaterialet, så det kan fremvises på forespørgsel fra SKAT eller revisor. Når der er foretaget genberegning og reguleringen bogføres ved årsregnskabets afslutning, bør beregningen vedlægges som dokumentation for bilaget. Hvis der er spørgsmål til fortolkning af momslovens regler skal provstirevisor eller det lokale skattecenter kontaktes. Med venlig hilsen Ministeriet for Ligestilling og Kirke Dok. nr /13 - Side1

2 Samlet liste over beregnede momsfradragsprocenter Momsaktivitetsområde Kirkegården Brug af kirken Fradragsprocent Ved beregning af de aktivitetsbestemte fradragsprocenter, benyttes i nogle tilfælde tillige momsfradragsprocenten opgjort på baggrund af omsætning - model C: Fradragsprocent på baggrund af omsætning Dok. nr /13 - Side2

3 Opgørelse af den omsætningsbestemte momsrefusionsprocent Metode B Alle bør udfylde dette ark! Opgørelsen beregnes på baggrund af omsætningen (indtægterne) Opgørelsen er vejledende Indtægter - kr. Erhvervelse og fornyelse af gravsted Gravning og tilkastning Udlejning af kapel Nyanlæg af gravsteder Salg af planter, gran m.v. Pleje- og vedligeholdelsesaftaler af gravsteder Begravelseskaffe Flytning af kiste/urne Krematorieindtægter - kremering Salg af restprodukter og varme fra krematorier Betaling for brug af kirken til kirkelige handlinger Salg af blomster m.v. til pyntning af kirke og kapel Betaling for deltagelse i sogneudflugter Entreindtægter fra foredrag, koncerter m.v. Entreindtægter fra koncerter, hvor der er søgt og bevilget momsfritagelse Entreindtægter - Kulturelle aktiviteter f.eks. adgang til tårn, rundvisninger eller andet Kirkeblad - annonceindtægter Handel mellem menighedsråd (momslovens 9) - herunder entreprenørmodellen på kirkegårde Salg af effekter fra skov m.v. Præsters boligbidrag Lejeindtægter Lejeindtægter, hvis ejendommen er frivilligt momsregistreret Forpagtningsindtægter Forpagtningsindtægter, hvis ejendommen er frivilligt momsregistreret Øvrige indtægter - udfyldes nedenfor F.eks. Øvrige ydelser i forbindelse med beravelseshandling F.eks. Jagt- og fiskeret Indenfor momslovens anvendelseområde Momspligtig Momsfri omsætning omsætning* Omsætning udenfor momslovens anvendelsesområde** Omsætning i alt, fordelt på momstyper 0,00 0,00 0,00 Omsætning i alt 0,00 På baggrund af omsætningen indenfor momslovens anvendelsesområde beregnes den omsætningsbestemte fradragsprocent: Den oprundede omsætningsbestemte fradragsprocent anvendes i beregning af de aktivitetsbestemte momsbestemte fradragsprocent (Model C) på de følgende ark * Hvis menighedsrådet har omsætning i denne kolonne, skal menighedsrådet være opmærksom på, at der kan være tale om krav om betaling af lønsumsafgift. Der henvises til vejledningens afsnit 6 - Lønsumsafgift. ** Denne kolonne benyttes IKKE i beregningen af den omsætningsbestemte fradragsprocent på baggrund af omsætning. Den er således medtaget for at skabe overblik over de forskellige omsætningstyper og skabe sammenhæng til Bilag 1 i vejledningen. Dok. nr /13 - Side3

4 Metode A (evt. Metode C) Kirkegården omsætning indenfor momslovens anvendelsesområde (se ja/nej Ministeriet for Ligestilling og Kirke har på baggrund af erfaringer fra de tidligere regneark samt input fra brugerne udviklet 4 modeller til opgørelse af den delvise momsrefusionsprocent på kirkegården. Modellerne er opstillet nedenfor. Kun en af modellerne kan anvendes af gangen. Såfremt det ønskes at anvende flere af modellerne i forening, kan regnearket gemmes i flere versioner, og resultaterne kan indarbejdes i model 4. Menighedsrådet skal selv tage stilling til, hvilken model som bedst beskriver fordelingen mellem momsfrie og momspligtige aktiviteter indenfor netop deres regnskab. Bemærk at man således ikke blot kan vælge at lave en beregning med alle de nedenstående modeller og derefter vælge den som giver den højeste fradragsprocent. Argumentation for valget bør nedskrives og opbevares sammen med beregningen. Bemærk at model 4 kan anvendes, hvis man ønsker en "fri" model, hvor Ministeriets for Ligestilling og Kirke ikke hjælper på vej. Der skal i model 4 ikke nødvendigvis tastes i flere linjer. Hvis opgørelsen er "klar", kan den tastes i én linje. Husk at dokumentere fordelingen og opbevar denne sammen med beregningen af fradragsprocenter. Der skal nedenfor vælges mellem 4 modeller: - Arealanvendelse på kirkegården - inkl. udenomsarealer - Lønsumsfordeling - Tidsforbrug - En "fri" opgørelse svarende til fanerne 1-10 i dette regneark OBS! Hvis der inden for momsaktivitetsområdet er sålvel momsfri som momspligtig omsætning, beregnes den endelige model C fradragsprocent i bunden af dette ark. Model 1: Arealanvendelse Model 1 anvender fordelingen af arealet på kirkegården som nøgle for fordeling af momsfri og momspligtige ydelser. Nedenstående model er et hjælpeværktøj, som kan anvedes i denne sammenhæng. Hvis menighedsrådet mener at kunne foretage et bedre skøn over fordelingen ved en anden metode, SKAL denne anvendes, selv om areal har været anvendt tidligere år. Ønsker du at benytte denne model? Skriv ja eller nej. ja/nej Areal pr. Antal enheder Areal anvendt enhed a) Gravpladser med årlige vedligeholdelsesaftaler eller legater a) Gravpladser med årlige vedligeholdelsesaftaler eller legater a) Gravpladser med årlige vedligeholdelsesaftaler eller legater b) Gravpladser, som kirkegårdens personale ikke vedligeholder b) Gravpladser, som kirkegårdens personale ikke vedligeholder b) Gravpladser, som kirkegårdens personale ikke vedligeholder c) Gravpladser, som ikke er i anvendelse c) Gravpladser, som ikke er i anvendelse c) Gravpladser, som ikke er i anvendelse d) Stier og grønne områder - fællesarealer Areal i alt 0 Andel fællesarealer som anvendes til momsfrie aktiviteter - f.eks. kirkelige handlinger, adgang til kirke, øvrige arealer som vedligeholdes ved hjælp af ligningsmidler eller anden momsfri omsætning. Vær opmærksom på, at gangarealet mellem gravstederne også bør opdeles. Andel angives i %. På baggrund af ovenstående kan fordelingen mellem areal med momsfri aktivitet og momspligtig aktivitet beregnes: Areal med momsfrie aktiviteter Areal med momspligtige aktiviteter Dok. nr /13 - Side4

5 Idet der på det opgjorte areal til momspligtige aktiviteter tillige er foregået momsfrie aktiviteter i forbindelse med begravelseshandlingen, skal arealopgørelsen suppleres med et skøn af tidsanvendelsen på gravstedet. Med andre ord ud af et gravsteds samlede "levetid" f.eks 30 år, hvor meget af tiden anvendes så i forbindelse med begravelses-handlingen og de øvrige aktiviteter i forbindelse med en begravelse eller urnenedsættelse, som er momsfri? Andelen af tidsforbruget på et gennemsnitligt gravsted, som anvendes i forbindelse med begravelseshandlingen og forberedelsen til denne. Andelen angives i %. Efter korrektion for begravelseshandlingen opgøres den aktivitetsbestemte fradragsprocent for model 1: Beregnet aktivitetsbestemt fradragsprocent Oprundet aktivitetsbestemt fradragsprocent Model 2: Lønfordeling Model 2 anvender ressourceforbruget i form af lønkroner som nøgle for fordeling af momsfri og momspligtige ydelser. Modellen tager udgangspunkt i den kostprisberegning af kirkegårdstakster, som menighedsråd med kirkegård skal foretage mindst hvert 4. år. (Hvis menighedsrådet mener at kunne foretage et bedre skøn over fordelingen ved en anden metode, SKAL denne anvendes.) Ønsker du at benytte denne model? Skriv ja eller nej. ja/nej Samlede lønudgifter for personale ansat på kirkegården og som udfører arbejde i relation hertil. Tallet kan findes i kostberegningsskemaets felt 103. Heraf andel af samlede lønudgifter for personale til generel drift og vedligeholdelse af fællesarealer. Tallet kan findes i kostberegningsskemaets felt 104. Samlede lønudgifter vedr. pleje- og vedligehold af gravsteder Timekostpris pr. produktiv time. Tallet kan findes i kostberegningsskemaets felt 311. Administrationsudgifters andel af timekostprisen. Tallet kan findes i kosberegningsskemaets felt 320. Timekostpris i alt kr. 0 kr. 0 Tidsforbrug (timer), kistebegravelse. Tallet kan findes i kostberegningsskemaets felt 406. Tidsforbrug (timer), urnenedsættelse. Tallet kan findes i kostberegningsskemaets felt 414. Antal kistebegravelser i året Antal urnenedsættelser i året Andel lønudgifter til vedligehold af fællesarealer som anvendes til momsfrie aktiviteter - f.eks. kirkelige handlinger, adgang til kirke, øvrige arealer som vedligeholdes ved hjælp af ligningsmidler eller anden momsfri omsætning. Vær opmærksom på, at lønudgiften til gangarealer mellem gravstederne også bør opdeles. Andel angives i %. Opdelingen i momsfrie og momspligtige aktiviteter kan herefter på baggrund af lønsum opgøres som følger: Lønugifter medgået til momsfrie aktiviteter Lønudgifter medgået til momspligtige aktiviteter Andel af lønudgifter til vedligehold af fællesarealer som medgår til momsfrie aktiviteter Andel af lønudgifter til vedligehold af fællesarealer som medgår til momspligtige aktiviteter kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 Herefter kan den aktivitetsbestemte fradragsprocent for model 2 opgøres: Beregnet aktivitetsbestemt fradragsprocent Oprundet aktivitetsbestemt fradragsprocent Dok. nr /13 - Side5

6 Model 3: Tidsforbrug Model 3 anvender ressourceforbruget i form af arbejdstimer som nøgle for fordeling af momsfri og momspligtige ydelser. Der kan til udfyldelse af modellen hentes informationer i kostberegningsskemaet vedrørende kirkegårdstakster. Her opgøres bl.a. tidforbrug medgået til kistebegravelser og urnenedsættelser. Nedenstående model er et hjælpeværktøj, som kan anvedes i denne sammenhæng. (Hvis menighedsrådet mener kunne foretaget et bedre skøn over fordelingen ved en anden metode SKAL denne anvendes.) Ønsker du at benytte denne model? Skriv ja eller nej. I nedenstående skema kan tidsforbruget pr. kirkegårdsmedarbejder udfyldes. Fordelingen kan laves i timer eller procent - det skal dog gøres ens for alle medarbejdere, som tastes i skemaet. Når skemaet er udfyldt, vil der nedenfor skemaet være hjælp til fordeling af den del af medarbejdernes tid, som anvendes til fællesarealer. Medarbejders tidsfordeling Medarbejder 1 Medarbejder 2 Medarbejder 3 Medarbejder 4 Medarbejder 5 Medarbejder 6 Medarbejder 7 osv. ja/nej Pleje- og vedligehold af gravsteder - momspligtigt Kirkelige handlinger - momsfrit Fællesareal - blandet moms I alt, fordelt tidsforbrug på kirkegården Andel af tidsforbrug til vedligehold af fællesarealer som anvendes til momsfrie aktiviteter - f.eks. kirkelige handlinger, adgang til kirke, øvrige arealer som vedligeholdes ved hjælp af ligningsmidler eller anden momsfri omsætning. Vær opmærksom på, at tidsforbruget på gangarealet mellem gravstederne også bør opdeles. Andel angives i %. Opdelingen i momsfrie og momspligtige aktiviteter kan herefter på baggrund af tidsforbrug opgøres som følger: Tidsforbrug medgået til momsfrie aktiviteter Tidsforbrug medgået til momspligtige aktiviteter Andel af tidsforbrug til vedligehold af fællesarealer som medgår til momsfrie aktiviteter Andel af tidsforbrug til vedligehold af fællesarealer som medgår til momspligtige aktiviteter Herefter kan den aktivitetsbestemte fradragsprocent for model 3 opgøres: Beregnet aktivitetsbestemt fradragsprocent Oprundet aktivitetsbestemt fradragsprocent Model 4: "Fri" opgørelse Model 4 er en fri opgørelse, hvor menighedsrådet selv vælger metoden til opgørelsen af momsfri og momspligtige aktiviteter. Modellen svarer til modellen i fanerne Fri 1-10, som således også kan anvendes til opgørelsen. Et menighedsråd bør altid vælge den opgørelsesmetode, som udtrykker det bedste skøn over aktiviteterne. Ønsker du at benytte denne model? Skriv ja eller nej. ja/nej Dok. nr /13 - Side6

7 tidsforbrug, lønforbrug eller antal posteringer i regnskabet. Skemaet kan også anvendes, hvis det skønnes at en kombination af modeller kan være det bedste billede på kirkegårdes aktivitet - i så fald skal der benyttes flere regneark til beregningerne. En eventuel opgørelse kan tastes i en linje. Det er således ikke nødvendigt at anvende flere linjer, selv om der er 7 linjer i eksemplet. Overskrift for opgørelse Overskrift for opgørelse Overskrift for opgørelse Overskrift for opgørelse Overskrift for opgørelse Overskrift for opgørelse Overskrift for opgørelse osv. Der kan skønsmæssigt være behov for at ændre vægten af et af områderne. Dette gøres ved at skrive procentsatsen ind, som opgørelsen skal justeres med nedenfor. Der bør altid særskilt argumenteres for en sådan korrektion. Beregnet aktivitetsbestemt fradragsprocent Oprundet aktivitetsbestemt fradragsprocent FALSK Dok. nr /13 - Side7

8 Metode A & Metode C Brug af kirken I nedenstående skema udfyldes antal aktiviteter i kirken. Antallet af aktiviteter ligger til grund for opgørelsen af den aktivitetsbestemte momsrefusionsprocent i kirken. Opgørelsesmetoden som anvendes til beregning af den aktivitetsbestemte momsrefusionsprocent svarer til opgørelsen i fane Denne opgørelse er blot tilpasset til brug af kirken. Hvis det ønskes kan et af de følgende alternativt benyttes. Opgørelse af antal aktiviteter område område Kirkelige aktiviteter: Gudstjenester + højmesser Bisættelser Barnedåb udenfor gudstjenester - lørdag Bryllup - lørdag Specialtjenester (f.eks. Natkirke) Andet: Kirkekoncerter - gratis Kirkekoncerter med entre Kirkekoncerter, hvor der er søgt og bevilget momsfritagelse Øvrige aktiviteter kan udfyldes nedenfor: Opgørelse i alt, henholdsvis momspligtige/momsfri områder 0 0 Beregnet aktivitetsbestemt fradragsprocent Oprundet aktivitetsbestemt fradragsprocent Dok. nr /13 - Side8

9 Metode A & Metode C F.eks. tidsforbrug for medarbejder 1 F.eks. tidsforbrug for medarbejder 2 F.eks. tidsforbrug for medarbejder 3 osv. Dok. nr /13 - Side9

10 Metode A & Metode C F.eks. Anvendt areal i sognegården til kirkegårdskontor - momspligt F.eks. Anvendt areal i sognegården til kirkegårdskontor - momsfrit F.eks. Anvendt areal i sognegården til præstekontorer F.eks. Anvendt areal i sognegården til konfimationsforberedelse F.eks. Anvendt areal i sognegården til andre kirkelige handlinger Dok. nr /13 - Side10

11 Metode A & Metode C F.eks. tidsforbrug for medarbejder 1 F.eks. tidsforbrug for medarbejder 2 F.eks. tidsforbrug for medarbejder 3 osv. Dok. nr /13 - Side11

12 Metode A & Metode C F.eks. Anvendt areal i sognegården til kirkegårdskontor - momspligt F.eks. Anvendt areal i sognegården til kirkegårdskontor - momsfrit F.eks. Anvendt areal i sognegården til præstekontorer F.eks. Anvendt areal i sognegården til konfimationsforberedelse F.eks. Anvendt areal i sognegården til andre kirkelige handlinger Dok. nr /13 - Side12

13 Metode A & Metode C F.eks. tidsforbrug for medarbejder 1 F.eks. tidsforbrug for medarbejder 2 F.eks. tidsforbrug for medarbejder 3 osv. Dok. nr /13 - Side13

14 Metode A/Metode C F.eks. Anvendt areal i sognegården til kirkegårdskontor - momspligt F.eks. Anvendt areal i sognegården til kirkegårdskontor - momsfrit F.eks. Anvendt areal i sognegården til præstekontorer F.eks. Anvendt areal i sognegården til konfimationsforberedelse F.eks. Anvendt areal i sognegården til andre kirkelige handlinger Dok. nr /13 - Side14

15 Metode A/Metode C F.eks. tidsforbrug for medarbejder 1 F.eks. tidsforbrug for medarbejder 2 F.eks. tidsforbrug for medarbejder 3 osv. Dok. nr /13 - Side15

16 Metode A/Metode C F.eks. Anvendt areal i sognegården til kirkegårdskontor - momspligt F.eks. Anvendt areal i sognegården til kirkegårdskontor - momsfrit F.eks. Anvendt areal i sognegården til præstekontorer F.eks. Anvendt areal i sognegården til konfimationsforberedelse F.eks. Anvendt areal i sognegården til andre kirkelige handlinger Dok. nr /13 - Side16

17 Metode A/Metode C F.eks. tidsforbrug for medarbejder 1 F.eks. tidsforbrug for medarbejder 2 F.eks. tidsforbrug for medarbejder 3 osv. Dok. nr /13 - Side17

18 Metode A/Metode C F.eks. Anvendt areal i sognegården til kirkegårdskontor - momspligt F.eks. Anvendt areal i sognegården til kirkegårdskontor - momsfrit F.eks. Anvendt areal i sognegården til præstekontorer F.eks. Anvendt areal i sognegården til konfimationsforberedelse F.eks. Anvendt areal i sognegården til andre kirkelige handlinger Dok. nr /13 - Side18

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7823. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7823. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Middelfart Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7823 CVR-nr. 38434616 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2014 i lokale kirkelige kasser

Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2014 i lokale kirkelige kasser Dato: 11. Februar 2015 Sagsbehandler Jacob Ølgaard-Nicolajsen Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2014 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning

Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 45 / 2008 Susanne Guldager, Jørgen Ravn Elkjær og Christian Philip Kjøller Rapportens titel

Læs mere

Vejledning til årsbudgetskema 2012

Vejledning til årsbudgetskema 2012 Vejledning til årsbudgetskema 212 Dokumentnummer: 11/3121 Indholdsfortegnelse: 1.. Indledning... 3 2. Årsbudgetskemaet 212... 4 2.1. Forsiden... 4 2.2. Målsætning, indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1.Sammenfatning 2 Indledning 3 Metode og materialer 4 Spørgeskemabesvarelser 5 Hovednøgletal 6 Anbefalinger

Indholdsfortegnelse: 1.Sammenfatning 2 Indledning 3 Metode og materialer 4 Spørgeskemabesvarelser 5 Hovednøgletal 6 Anbefalinger Nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning januar 2008 Udarbejdet af Seniorrådgiver Susanne Guldager, lektor Jørgen Ravn Elkjær og videnskabelig assistent Christian Kjøller, Skov & Landskab, Københavns

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Arbejde med Oplysningsark og Uddata Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Makroindstilling i Excel 2003 4 Makroindstilling i Excel

Læs mere

Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye

Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye 1 Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye regler om målsætning og prioritering, årlige menighedsmøder, ny kontoplan mv., som blev foreslået i betænkning 1491 og som

Læs mere

Brugermanual Revisionsproces. 2012 Revisor Informatik

Brugermanual Revisionsproces. 2012 Revisor Informatik Brugermanual Revisionsproces 2 Brugermanual Revisionsproces Indholdsfortegnelse Kapitel Introduktion 2 1.1 Installation... af revisionsproces 2 1.2 Sådan... kommer du i gang 3 1.3 100 - Opsætning... revisionsmodel

Læs mere

Årsafslutning 2014 - samt et kig på Budget 2016

Årsafslutning 2014 - samt et kig på Budget 2016 Årsafslutning 2014 - samt et kig på Budget 2016 Underviser: Annie Niebuhr Januar/februar 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forberedelse til årsafslutning 2014 / huskeliste... 4 Periodisering... 5 Kontrol

Læs mere

Vejledning om opgørelse af omfanget af kordegnefunktionen til brug for fastsættelse af størrelsen af stillinger som kordegn.

Vejledning om opgørelse af omfanget af kordegnefunktionen til brug for fastsættelse af størrelsen af stillinger som kordegn. Vejledning om opgørelse af omfanget af kordegnefunktionen til brug for fastsættelse af størrelsen af stillinger som kordegn. Vejledningen er udarbejdet af Danmarks Kordegneforening. Kordegnes løn- og ansættelsesforhold

Læs mere

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler September 2006 Copyright BDO ScanRevision, august

Læs mere

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 5 Forord Efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

Systemunderstøttet udgiftsopfølgning

Systemunderstøttet udgiftsopfølgning Systemunderstøttet udgiftsopfølgning Vejledning til de kvartalsvise udgiftsopfølgninger Januar 2014 Indhold 0 Indledning 4 0.1 Målgruppe for vejledningen 4 0.2 Vejledningens indhold 4 1 Indlæsning i SKS

Læs mere

Det kan være en god ide at have den officielle formålskontoplan i hånden, når dette læses.

Det kan være en god ide at have den officielle formålskontoplan i hånden, når dette læses. KAMs formålskontoplan og bogføring Det kan være en god ide at have den officielle formålskontoplan i hånden, når dette læses. Overblik/indsigt: Budget/formålsudskrift Budget/formålsudskriften kan vælges

Læs mere

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser BETINGET FORMATERING Betinget formatering er en af de funktionaliteter i Excel 2007 som indeholder væsentlige ændringer, den er blevet mere grafisk og der kan skabes bedre visuelle effekter der kan anvendes

Læs mere

Vejledning om momskompensationsordningen

Vejledning om momskompensationsordningen Vejledning om momskompensationsordningen. Version 3.0 Udarbejdet af: ISOBRO v/ Deloitte v/ Robert Hinnerskov Christian Dalmose Pedersen Lars Loftager Jørgensen Morten Espenhain Bunch Jesper Rasmussen 18.

Læs mere

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Redaktionen er afsluttet den 29. juli 2009. BDO ScanRevision tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer efter redaktionens slutning. Juli

Læs mere

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker Udarbejdet af DIOS A/S December 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE REGISTRERING AF ANTAL BIBLIOTEKSBESØG...1 BAGGRUNDEN FOR METODENS UDVIKLING...1

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

02.06 Standardsoftware Vejledning i tildeling. www.ski.dk/standardsoftware

02.06 Standardsoftware Vejledning i tildeling. www.ski.dk/standardsoftware 02.06 Standardsoftware Vejledning i tildeling www.ski.dk/standardsoftware Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige kunder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne

Læs mere

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres.

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres. VEJLEDNING Opgørelse af omkostninger for pladser i plejehjem og plejeboliger Nærværende vejledning indeholder en standardmodel til brug for opgørelsen af omkostninger for pladser i plejeboliger. Vejledningen

Læs mere

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål.

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Denne vejledning er beregnet til brug for de personer, som skal i gang med det nye regnskabssystem, der introduceres af Kirkeministeriet pr 1. januar

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ansøgningsfrist d. 3.

Læs mere

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 08. august 2013 Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 1 Indholdsfortegnelse: Ved at klikke med musen på et punkt i indholdsfortegnelsen kan man komme til det ønskede punkt i vejledningen. 1. Indledning....

Læs mere

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner nyt kapitel 9 om omkostningskalkulationer

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner nyt kapitel 9 om omkostningskalkulationer Til samtlige kommuner og amtskommuner KL, ARF, m.fl. Dato: 4. april 2003 Kontor: 1. økonomiske J. nr.: 2003-2002-3 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.april.03 Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem

Læs mere