5. Hvis logens regler overtrædes, kan dette være grundlag for bortvisning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5. Hvis logens regler overtrædes, kan dette være grundlag for bortvisning."

Transkript

1 Version Logens navn er: MAGISTER BIBENDI. Stiftende generalforsamling: 22. februar MAGISTER BIBENDI logens formål er: - at styrke og fastholde et godt kammeratskab. - at afholde en årlig begivenhed (Herefter kaldet Årsbegivenhed). 3. Logens medlemmer må ikke informere andre om noget, som kan skade logen eller logens medlemmer. Overtrædelse kan medføre bortvisning eller erlæggelse af 2 ks. øl til næste årsbegivenhed. 4. Alle medlemmer har lige stor indflydelse på alle beslutninger. Hvis der stemmes om funktionen af et logemedlem, har vedkommende medlem ingen stemmeret; dog må han fremlægge sine argumenter før afstemingen. Ved stemmelighed er den siddende formands stemme udslagsgivende. 5. Hvis logens regler overtrædes, kan dette være grundlag for bortvisning. 6. Kontingent: A) Kontingent pr. måned er kr. 150, som indbetales på logens Giro-konto via betalingsservice eller automatisk overførsel. Der betales strafomgange for hvert møde, hvor dette ikke er bragt i overensstemmelse med vedtægterne. (75,- til Årsbegivenheden) B) Indbetaling skal ske den første i måneden, eller forud. For hver manglende betaling tillægges rykkergebyret på DKK 25 pr. måned til den samlede gæld C) Alle deltagerne på årsbegivenheden skal være ajour med Deres betalinger senest på juni mødet - Ellers kommer man ikke med. Kasseren sørger for regnskab med gældsbyrder til generalforsamlingen. Dem der ikke betale op til Juni mødet straffes med 2 kasser øl som skal falde på næste årsbegivenhed. D) Brug af Logens midler afgøres på det forudgående møde. Dog ikke til drinks. E) Mødeholderen sørger for morgenmad Dato Version 2008 Side 1 af 8

2 7. Nye medlemmer: A) Kvinder KAN ikke optages i logen. B) Hvis der er et "prospekt", som ønskes optaget i logen, skal denne person foreslås under et møde. Hvis blot een person på dette tidspunkt siger: NEJ, kan denne person ikke optages i logen. Hvis der ikke er nogle protester, inviteres "prospektet" til det næste møde, ankomst sammen med øvrige medlemmer. På dette møde får logebrødrene udleveret afstemningskort. Disse skal i løbet af den kommende måned sendes til formanden; valgkortene medbringes på det følgende møde af formanden. Ikke indsendte kort betragtes som ugyldige og tæller ikke med i afstemningen - Kortet kan ikke udfyldes/afleveres under mødet. C) Formanden informerer om valgresultatet i et brev til "prospektet" senest 1 måned efter evalueringsmødet: (JA / NEJ) Hvis resultatet af afstemningen er et entydigt JA, er prospektet hermed inviteret til at deltage i næste årsbegivenhed. Efter Årsbegivenheden stemmes igen (se punkt B. ) Hvis resultatet igen er et JA, er prospektet endeligt optaget i logen D) Ved optagelse af nyt medlem suppleres indbetalingen tilsvarende (i løbet af 3 måneder; dog senest op til Årsbegivenheden). E) Optagelsesritual - Prospektet skal under evalueringsmødet og Årsbegivenheden have en MB skjorte på i modsat farve end de fuldgyldige medlemmer. "Prospektet" skal som manddomsprøve kunne drikke to øl på fire minutter. Hvis det skulle mislykkedes får han to ekstra forsøg. Ligeledes skal "prospektet" fungere som ølhenter med dertil hørende forklæde til det første møde hæves. 8. Ved et medlems flytning meddeles dette til alle indenfor 14 dage efter flyttedatoen. Forglemmelse af dette medfører månedlig bøde på kr. 25,- 9. Ved enighed udbringes en skål. Note: Denne paragraf skal ALTID være Kun medlemmer kan deltage i logens arbejde. 11. VEDTÆGTSÆNDRINGER A) Ændringer i vedtægterne kan på alm. Logemøder kun ske efter skriftligt forslag med tydelig henvisning til paragraf, der kopieres i eksemplarer efter antal medlemmer og medbringes til mødet. B) På Generalforsamlingen kan der stilles, og vedtages forslag mundtligt. C) Forslaget kan kun vedtages ved flertalsbeslutning. Dato Version 2008 Side 2 af 8

3 12 ÅRSBEGIVENHEDEN A) Forslag til ÅRSBEGIVENHEDEN kan fremlægges på alle bestyrelsesmøder og skal fastsættes på generalforsamlingen. B) Brug af logens midler vedtages udfra et budget udarbejdet til formålet af tourarrangørerne på mødet før ÅRSBEGIVENHEDEN. C) ÅRSBEGIVENHEDEN finder sted i forlænget weekend TAG FERIEDAG!!! henover 1. lørdag i august (d.v.s. fredagen kan forekomme i juli) D) Der er ikke møde i forbindelse med Årsbegivenheden. 13. JULEFROKOST Julefrokost afholdes den sidste lørdag i november. Dato Version 2008 Side 3 af 8

4 14. Møde-orden: Dagsorden ved GENERALFORSAMLING, som afholdes første lørdag i marts: 1) Formanden erklærer mødet for åbent, og der nedsvælges en øl i hast! 2) Valg af dirigent. 3) Godkendelse af referat 4) Næste mødested bestemmes. 5) Kassereren udfører ajourføring af øl regnskab og rykkere 6) Mødedimserne overrækkes under honnør og sang til de respektive mødeværter (Nuværende og næste) 7) Formandens beretning/godkendelse. 8) Kasserens beretning/godkendelse. 9) Valg af bestyrelse. Der vælges følgende: Formand Næstformand Kasserer Sekretær Hvert medlem må kun besidde en post. 10) Vedtægtsændringer (Skriftlige og mundtlige forslag) 11) Eventuelt 12) Årsbegivenheden besluttes. Næstformanden udnævnes til tovholder på årets Tour Note: Tour Guiden kan også bestride en bestyrelsespost. 13) Mødet hæves. Dato Version 2008 Side 4 af 8

5 B) Dagsorden ved ALMINDELIGE LOGE-MØDER, som afholdes første lørdag i Juni (Sommermøde) og sidste lørdag i november (Julefrokost). Mødelængde: 2 timer og 30 minutter (Dirigentens ansvar). 1) Formanden erklærer mødet for åbent, og der nedsvælges en øl i hast! 2) Valg af dirigent. 3) Godkendelse af referat 4) Næste mødested bestemmes. 5) Møde - Dimserne overrækkes under honnør og sang til de respektive mødeværter. (Nuværende og næste). 6) Kassereren udfører ajourføring af ølregnskab og rykkere. 7) Kasserens beretning/godkendelse. 8) Vedtægtsændringer (kun ved skriftlige forslag) 9) Eventuelt 10) Årsbegivenheden diskuteres. 11) Mødet hæves Dato Version 2008 Side 5 af 8

6 15. Logens DIMS(er): A) ASKEBÆGERET: Overdrages ved logemødets start til den næste mødevært (Derefter er det næste mødeværts ansvar). Benyttes som askebæger under hele mødet. Det skal herefter opbevares af den kommende vært indtil næste møde (må gerne tømmes). B) ANDEN: Overdrages ved logemødet til den aktuelle mødevært. Her skal den tjene som en påmindelse om, at mødet har fundet sted hos ham. ANDEN skal ALTID stå MEGET synligt / oven på fjernsynet hos dens vært indtil næste møde. Overtrædes dette, koster det 1 ks. øl på næstkommende årsbegivenhed. Pr afsyres anden, og den må herefter ikke ændres. Overtrædelse straffes med 2 ks. Øl til Årsbegivenheden. D) HORNET: Hornet skal bruges på værtshus/årsbegivenhed når logen gi r en omgang - Ansvaret for hornet er kasserens... Eller en af kasseren udpeget stedfortræder (Stedfortræderen kan ikke disponere omgange) E) GLEMMES en af DIMSERNE, straffes den glemsomme person med en bøde på kr. 50,- (der skal afregnes kontant på mødet) og en omgang Straffeøl. Den glemte DIMS skaffes derefter hurtigst muligt til den rette vært (inden for 7 dage) ellers idømmes en ny bod. F) UHØVISK OMGANG MED DIMSER. Ved uhøvisk omsorgssvigt over for dimser idømmes den formastelige en bøde på 3 kasser øl, som skal medbringes til næste møde. (Tvivlstilfælde afgøres af formanden) 16. Logeuniform: Skjorte, som skal benyttes ved alle fælles logeaktiviteter. Skjorten må gerne vaskes! Nye medlemmer betaler for skjorten: 100,- Gl. medlemmer kan også få købe ny skjorte: 200,- Ureglementeret påklædning til de officielle møder etc. udløser tvangskøb!!! Næstformanden administrer skorte- & T-shirt beholdning, og sørger for passende lager/genoptryk 17. Udmeldelse: Dette kan kun ske ved skriftlig meddelelse til formanden og kasseren, minimum 14 dage før næste logemøde. Sker dette ikke, skal der forsat betales kontingent. 18. Logens vedtægter er offentligt tilgængelige. Vedtægterne udskrives, underskrives og distribueres til alle medlemmerne. Nye vedtægter udsendes én gang om året i juni måned, og erstatter efter vedtagelse alle tidligere versioner. 19. Overdragelse af regnskab og opdaterede vedtægter skal ske på Generalforsamlingen. Regnskab skal foreligge til hvert møde. Dato Version 2008 Side 6 af 8

7 20 Ansvarsfordeling i bestyrelsen. Formand: Daglig ledelse. Overholdelse af tidsfrister for igangsat arbejde. Læse referatet grundigt igennem og tage action overfor de medlemmer, der har fået arbejdsopgaver, tidsfrister og lignende. Tage imod afbud (Afbudsfrist 7 dage mod aflevering af arbejdsopgaver). Næstformand: Kasserer: Sekretær: Stedfortræder for formanden. Formandens højre hånd. Følge op på formanden. Ansvarlig for skjorte - & T-shirt beholdning Ansvarlig for ajourført regnskab inkl. rykkere. Skriftligt regnskab til hvert møde. Skal bestyre foreningsgiro og DAN-kort. Tage referat. Udsendelse af referat senest 14 dage efter møde Udsendelse af reviderede vedtægter senest 14 dage efter Generalforsamling. Dokumentation: Alle logens formelle dokumenter opbevares af sekretæren i "Logemappen" & på diskette i Wordformat / Excel-regneark(regnskab). Honorarer: Bestyrelsesmedlemmer belønnes med en hel masse øl for tilfredsstilende udført arbejde. 21 Logens aktiver. PT. Ingen (der er kun inaktive) Dato Version 2008 Side 7 af 8

8 Møde-rækkefølge: Henrik Dahl Pedersen Torben Hauge Karsten Randrup Flemming Kristoffersen Martin Jørgensen Henrik Pedersen Jesper Aggerholm Bo Thingholm Niels Brask Tommy Pedersen Hvis uafvendelige forhold byder sig, aftaler vi en ny dato og/eller et nyt mødested. Hvis én overtager for en anden, går vi tilbage til den ovennævnte møderækkefølge og springer så vedkommende over, som har overtaget for den afbudsramte vært. Nyttig viden: MAGISTER BIBENDI betyder: "Leder af et drikkegilde". En neofyt er et nyoptaget medlem af en menighed eller et kloster - en begynder. Paulus skrev i "Første Brev Til Korintherne" 14. kap. 34. vers: "Kvinder skal tie i forsamlinger og underordne sig" Bestyrelsen (sidst valgt lørdag ): Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: Flemming Kristoffersen Torben Hauge Karsten Randrup Jesper Aggerholm Dato Version 2008 Side 8 af 8

Vedtægter. Vedtægter for foreningen "Spil For Alle"

Vedtægter. Vedtægter for foreningen Spil For Alle Vedtægter for foreningen "" Vedtægter 1. Navn, hjemsted og CVR nr. Klubbens navn er Varde(SFAV), og Klubbens hjemsted er Varde kommune. Klubben er stiftet den 20-05-14 CVR nr. 35729240 2 Formål: Stk. 1.

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter 1. NAVN Foreningens navn er Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager Kvarter, i det følgende kaldet A.B.A. 2. FORENINGENS FORMÅL Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige

Læs mere

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Indhold: 1. Navn 2. Formål 3. Overordnede medlemskaber 4. Hvem kan blive medlem 4.stk. 1 Æresmedlemmer 5. Myndighed 5 stk. 1 Den ordinære generalforsamling 5

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Vedtægter for Parcelforeningen Skovl

Vedtægter for Parcelforeningen Skovl Vedtægter for Parcelforeningen Skovl 1 Navn Foreningens navn er Parcelforeningen Skovly. Dens hjemsted er Rudersdal kommune, beliggende Skelstedet 19, 2950 Vedbæk. Foreningen har tinglyst skøde på matr.

Læs mere

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society VEDTÆGTER for Danish Percussion Society 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Danish Percussion Society, forkortet DPS (herefter benævnt Foreningen) (1.2) Foreningens hjemsted er i Odense kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO)

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) Vedtægter for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO). Foreningens hjemsted

Læs mere

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1.

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Arne Binslev Himmerlandsgade 109 Postboks 140 9600 Aars L. Aarup Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO)

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) Vedtægter for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO). Foreningens hjemsted

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010. Referat af Generalforsamlingen 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere