Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. oktober Kl Mødested: Provstikontoret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 1500 Mødested: Provstikontoret"

Transkript

1 Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. oktober Kl Mødested: Provstikontoret Punkt 7: formanden fra Lyderslev-Frøslev deltog. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt med tilføjelse af punkt 20, 21,22,23, 24 2 Underskrift af godkendt referat Referat underskrevet. Referat af 2. oktober til underskrift 3 Provsten siden sidst - dato for møder ang. ny provst. - dato for konstituerende møde for det ny Provstiudvalg. Terslev holder indstillingsmøde om ny provst den 13. november, herefter indkalder Provst Lars de 3 kandidater til samtale med PU, og har følgende datoer og tidspunkt til rådighed: -onsdag den 20, november efter kl torsdag den 21. november mellem kl Provstiudvalget holder konstituerende møde onsdag den 20, november kl på provstikontoret. Provstiudvalget holder indstillingsmøde med Biskoppen den 27. november kl på provstikontoret. Provstisekretær indkalder de nye medlemmer af PU. 4 [Dok.nr.:90742/13] Valg til provstiudvalg Sag: Valg 2013 til PU og Stiftsråd (1240) Det ny provstiudvalg er nu klart til at starte 1.november til 31. oktober 2017 Provstiudvalget indkalder det ny provstiudvalg til konsituterende møde den 20. november kl på provstikontoret [Dok.nr.:90742/13] Valg til provstiudvalg Referat, Side: 1

2 5 Kirkekalkningsgruppe Sag: Kirkekalkning (1279) Den deltog interesserede ansatte og menighedsråd i et møde med Per B. Schleiter fra Ankon Engineering, Kort referat fra mødet er vedhæftet er. Forslag til PU: at Per Schleiter inviteres til at informere om kalkning, udbud og entrepriser. Kalkning i 2014: provstikontoret fremsender hvilke kirker som har kalkning i budget 2014 til kalkningsgruppen. Gruppen kan herefter tage kontakt til disse MR, og fremlægge forslag om fælles kalkning med bygherrerådgivere. Indbydelse til Per Schleiter at informere PU, afventer det ny PU og ny provst. kort referat fra møde i kirkekalkningsgruppe den Eksempel på entrepriseaftale Referat, Side: 2

3 6 KG-takster Sag: GIAS (1065) Høringssvar er indkommet fra 8 menighedsråd. På baggrund af disse er vedhæftede udformet af provst, til drøftelse i PU. Skrivelse udsendes til alle menighedsråd snarest. KG-takster Bråby kommentarer til ændrede takster Haslev: Høringssvar vedr de af provstiudvalget udmeldte kirkegårdstakster Kongsted svar Hellsted svar til forslag om ændrede takster Sdr. Dalby ; nye kirkegårdstakster Ulse vester øster egede svar til ændrede takster Øde Førslev, svar ang kg-takster Endeslev - høringgsvar aflev Forslag til takstblad Endeslev: indsigelse mod kirkegårds takster Store Heddinge høringssvar 7 Ansøgning beskæring af træer Sag: Lyderslev kirkegård og Frøslev kirkegård (1262) - Lyderslev Sogn Lyderslev-Frøslev menighedsråd ansøger om midler fra 5 % puljen til beskæring af træer på Lyderslv og Frøslev kirkegårde, ialt kr inkl. moms. PU anser stadig at MR har frie midler til rådighed. PU anbefaler at arbejdet udføres. Hvis det bliver nødvendigt for MR at bruge af likviditet stillet til rådighed, noteres det i regnskabet at dette er i overenstemmelse med PU. Ansønging beskæring af træer Referat, Side: 3

4 8 Ansøgning til 5 % puljen Sag: Terslev - nedrivning af lade (1253) - Terslev Sogn Provst har besigtiget laden, som står til nedrivning hurtigst muligt. MR har ansøgt om midler fra 5% puljen og har indhentet tilbud, tilbud 1. inkl. moms kr tilbud 2. inkl moms kr PU imødekommer ansøgningen med midler fra 5 % puljen til billigste tilbud kr Ansøgning til 5 % puljen af Terslev kirke Referat fra provstiudvalgsmøde 9 ansøgning til 5% puljen Sag: Lille H. sognehus; ansøgning til 5% puljen (1273) - Lille Heddinge Sogn MR ansøger om 5 % midler kr til færdiggørelse af slidlag på P.plads ved sognehuset. PU imødekommer ikke ansøgningen. Arbejdet udføres over drift. Baggrund: Byggeregnskab er godkendt og afleveret med kr til færdiggørelse af slidlag. Inden dette arbejdet bliver igangsat bruges kr på konto småanskaffelser til sognehus. Således er der nu kr til ovennævnte slidlag. ansøgning til 5% puljen dok tilansøgning 5% puljen: 10 Stevns rev.protokoll Sag: Stevns - rev. protokollat 2012 (1277) Regnskab 2012 er nu revideret af provstirevisor, alle regnskab er godkendte. Bemærkningeri Rev. protokollat til regnskab er i vedhæftede regneark. PU gennemgik revisionsprotokoll. Regnskaber underskrives af provst og sendes til MR. Stevns rev.protokoll Stevns - rev. protokollat 2012 Tårnby o St Heddinge rev protk Referat, Side: 4

5 11 Hellested, ansøgning Sag: Kirkegårdsmure - Stevns (1121) På Hellesteds budget 2013 er afsat til reparation af kirkegårdsmur. MR er tidligere pålagt ikke at bruge midlerne. MR ansøger igen om at få de kr frigivet til formålet. Bevillingen er givet og MR kan anvende midlerne som bevilget. Forslag: Såfremt MR er interesserede er dette jo en mulighed at prøve at starte med at bruge bygherrerådgiver, for at få arbejdet bedst og billigst. Hellested, ansøgning 12 Faxe - rev. protokoll 2012 Sag: Faxe - rev. protokollat 2012 (1276) Regnskab 2012 er nu revideret af provstirevisor, alle regnskab er godkendte. Bemærkningeri Rev. protokollat til regnskab er i vedhæftede regneark. PU gennemgik revisionsprotokoll. Regnskaber underskrives af provst og sendes til MR. Faxe - rev. protokoll 2012 Faxe - rev. protokollat 2012 Bråby til revprotokol Freerslev vedr revprok Haslev vedr revprtk Smerup Spjellerup og Kongsted Teestrup Ulse Vester o Øster Egede Referat, Side: 5

6 13 Faxe ansøgning Sag: Faxe - midler (1274) - Faxe Sogn Faxe MR har kr "for meget" på anlægsramme til afdrag på lån i 2012, idet lånet blev nedbragt ekstraordinært da der blev bevilget statstilskud til restaureringsarbejde af kalkmalerier, som lånet er til. Afdraget gik direkte til stiftet, og blev således ikke reguleret over Faxe kirkekasse. MR ansøger om tiladelse til at anvende beløbet i projektet med indvendig istandsættelse af Faxe kirke. PU imødekommer ansøgningen at bruge midlerne til projekt indvendig istandsættelse af Faxe kirke. Faxe ansøgning 14 Teestrup anlægsmidler Sag: Teestrup regnskab 2012 (1275) - Teestrup Sogn Vedr. videreførte anlægsmidler kr fra 2005 og 2006 ansøger MR om tilladelse til at bruge beløbet til andet formål end oprindeligt. MR ønsker at bruge beløbet til igangværende arbejde med etablering af P-plads ved Teestrup kirke. PU imødekommer ansøgningen; MR kan bruge videreførste anlægsmidler kr til arbejdet med P-plads ved Teestrup kirke. Teestrup anlægsmidler 15 Kvartalsrapporter Kvartalsrapporter gennemgået. Gunnar har for denne gang været så venlig at påtage sig opgaven med at gennemgå og fremlægge kvartalsrapporterne fra MR. 16 Svar fra Øde Førslev mr. Sag: Øde Førslev (1023) - Øde Førslev Sogn Øde Førslev MR oplyser at man overholder retnignslinier fra PU. PU tager MR svar til positiv efterretning. Angående kirkegårdsmur må dette vente til ny provst er på plads. Desuden ønsker man oplyst hvornår Øde Førslev KG-mur bliver besigtiget. Svar fra Øde Førslev mr. brev fra PU til Øde Førslev Referat, Side: 6

7 17 Klage over klokkeringning i Himlingøje Sogn Sag: Klage over klokkeringning i Himlingøje Sogn (1266) - Himlingøje Sogn Menighedssrådets svar på klage er indkommet. Videresendes til stiftet. Klage over klokkeringning i Himlingøje Sogn svar fra Himlingøje MR 18 FAXE Sag: 2013 Syn - Faxe kommune (1167) Synsrapport fra Faxe MR. Synsrapport godkendt, arbejdet udføres under forudsætning af budgetmæssig dækning. FAXE 19 Teestrup kirke Sag: 2013 Syn - Faxe kommune (1167) Synsrapport vedr. Teestrup kirke Synsrapport godkendt, arbejde udføres under forudsætning af budgetmæssig dækning. Teestrup kirke 20 Terslev kirkes tag. Sag: Terslev kirke (1280) - Terslev Sogn Kirkens tag fik skader under stormen. Ved eftersyn af skaderne konstateredes at udbedringer, som understrygning, er tiltrængt. Stormskader dækkes af forsikring. Øvrige arbejder medtages på det årlige syn og budgetsættes herudfra. Terslev kirkes tag. 21 Vester Egede kirke - Nyt varmeanlæg Sag: Vester Egede Kirke - frigvelse af salgskapital til varmeanlæg (1181) - Vester Egede Sogn Orientering fra arkitekt Henning Johansen og MR vedr varmeanlæg i Vester Egede kirke. PU er tilfredse med orienteringen, og imødeser nu at MR fremsender projektbeskrivelse til stiftet, via provstiet. Vester Egede kirke - Nyt varmeanlæg 22 Kirkeur: ansøgning til 5% puljen Sag: Lille Heddinge kirke (1281) - Lille Heddinge Sogn Lille Heddinge MR ansøger om kr fra 5% puljen til reparation af tårnur, samt automatisering af klokke 1. PU kan ikke imødekomme ansøgningen, i det 5% puljens midler er forbeholdt pludseligt opstårede arbjder af en art menighedsrådene ikke kan forudsættes klare af driftsmidler. Kirkeur: ansøgning til 5% puljen Referat, Side: 7

8 23 Køb af udstyr PU besluttede at IPad kan købes for kr. PU bedes tage stilling til om de medlemmer af PU som udtræder pr kan købe elektronisk udstyr, IPad, stillet til rådighed af provstiet i funktionsperioden. 24 Haslev - fra drift til anlæg Sag: Haslev, ansøgning (1283) - Haslev Sogn Haslev ansøger PU om at flytte følgende fra anlæg til drift: kr til carport ved præstegård. kr til indvendig kalkning/renovering af Haslev kirke PU imødekommer ansøgningen. flytte midler Referat, Side: 8

9 Orientering 25 Frøslev kirke. Nyt gulv i del af koret. Afslutning Sag: Frøslev Kirke - Kirkens gulv har sat sig i en del af koret (1136) - Frøslev Sogn Arbejdet med gulvet i Frøslev kirke er nu afsluttet, og arbejdet blev ca billigere end beregnet.. Der er udbetalt kr fra Stevns 5% pulje til menighedsrådet, isf Taget til efterretning Frøslev kirke. Nyt gulv i del af koret. Afslutning samlet regnskab - Frøslev gulv sat sig i kor 26 Magleby præstegård Sag: Magleby præstegård (1263) - Magleby Stevns Sogn Magleby-Holtug MR orienterer PU Taget til efterretning Til Provstiudvalget PG fase 1 27 Indbydelse til uropførelse af nyt musikværk i Strøby Kirke Sag: Strøby - ansøgning om støtte til komposition (1254) - Strøby Sogn Indbydelse til opførelse af musikværk, betalt af provstiudvalgskassen. PU takker for indbydelsen Indbydelse til uropførelse af nyt musikværk i Strøby Kirke 28 Evt. 29 Mødet sluttede Mødet sluttede kl Lars Poulsen Gunnar Kjærgaard Larsen Ebbe Jørgensen Morten Vive Lise Østergaard Bjarne Østergaard Rasmussen Bendt Hansen Referat, Side: 9

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde. Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen Janne Melcher forlod mødet efter punkt 5. Punkt 4: Per Schleiter deltager

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Grindsted d. 27. februar 2015 Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Dagsorden: Beslutning: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.

Læs mere

Budgetsamråd i Tryggevælde provsti. Dagsorden

Budgetsamråd i Tryggevælde provsti. Dagsorden 1. Velkomst og sang 2. Præsentationsrunde Budgetsamråd i Tryggevælde provsti Dagsorden 3. Udskrivningsgrundlag og budgetgrundlag for 2014 4. Økonomi 5. Vikarer 6. Ny ansættelser 7. GIAS kurser 8. Fælles

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen - Fraværende med afbud Provstiudvalgsnæstformand

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Alle mødt. Til første punkt er mødt 3 repræsentanter fra Karlstrup MR samt sognepræst Christina Feddersen.

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsorden 3

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud: Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Else Korsholm Mødepunkt 1 Budget 2015 - MRs endelige budgetter

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, samt evt. tilføjelse

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

Referat for Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet den 4. december 2014.

Referat for Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet den 4. december 2014. HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE 5 3400 HILLERØD 48 24 90 60 PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16,1 3400 HILLERØD 70 23 03 93 e-mail: jfc@km.dk Hjemmeside: www.hilleroedprovsti.dk Referat for Hillerød

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Afbud med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: 2014.03.25 (781) Til godkendelse og underskrift. Referatet godkendt og underskrevet.

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 6. november 2013. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 6. november 2013. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 6. november 2013. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw Jønsson,

Læs mere

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra PU mødet 19.2.2014 Referat godkendt

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Provstiudvalgsmedlem Holger Rasmussen anmodede om, at

Læs mere

Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg

Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg 1 Provstiudvalgsmøde tirsdag, den 21. august 2012 kl. 9.00 Pkt. Sag Beslutning Beslutningssager 1. Godkendelse af referat fra 19/6-12. Godkendt. 2. Godkendelse af dagsorden.

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Jens Kvist, Anne Marie Laier og Even Christensen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt med ændring af ordlyd

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. Mødepunkt 1 Endelig

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Jens Christian Hvergel Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted Mødepunkt 1 Godkendelse af referat Referatet er godkendt Referatet ligger på provstiudvalgsportalen

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Beslutning Endelig godkendelse af dagsorden 2

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat,25-10-2012 Side: 1 2 Revisionsprotokoller 2011

Læs mere