OPI-Lab seminar - brug af nyt aftaleparadigme for Offentlig Privat Innovation Århus, 23. april 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPI-Lab seminar - brug af nyt aftaleparadigme for Offentlig Privat Innovation Århus, 23. april 2014"

Transkript

1 OPI-Lab seminar - brug af nyt aftaleparadigme for Offentlig Privat Innovation 1 Århus, 23. april 2014 Version: Peter Bamberg Jensen, Syddansk Sundhedsinnovation

2 Hvorfor bruge juridiske aftaler? offentligretslig forvaltning gennemsigtighed, ligebehandling osv. forventningsafstemning ml. aftaleparterne udviklingsmål, ressourcer, budget, tidsplan, governance 2 stabilitet i projektgennemførelsen fælles referencegrundlag, spilleregler/forretningsgange, ansvarsfordeling...et redskab!... ikke en målsætning!

3 OPI hvorfor? OPI er en unik mulighed for både danske virksomheder og myndigheder I OPI samarbejder offentlige og private parter om at udvikle løsninger Virksomheder kan bruge OPI deltagelse til at : opnå ny viden om offentlig processer og behov styrke deres produkters træfsikkerhed styrke konkurrenceevne teste hos slutbrugere offentlige relationer og referencer Behov! Løsning? Det offentlige kan bruge OPI deltagelse til: mere intelligente indkøb jf. ny viden større sikkerhed for at opnå forventet effekt af investering nemmere implementering jf. forudgående test OPI Udbud Leverance/ implementering 3

4 OPI juridiske udfordringer Formålet med et OPI samarbejde er at skabe en meget tæt dialog og vidensdeling mellem parterne Privat viden + Offentlig viden... men lovgivning sætter rammer for vidensdeling: 4 hvornår kan man som offentlig aktør have en tæt dialog med en privat virksomhed? Hvordan kan man som offentlig aktør vælge sin private udviklingspartner? hvor meget kan man som offentlig part hjælpe udvalgte private samarbejdspartnere? Hvem har rettighederne til det udviklede?

5 Relevant jura Regulering af den frie vidensudveksling mellem den private og offentlige sektor sker i sammenspil med disse 3 juridiske regimer: Statsstøtte formål at sikre, at konkurrencen på det indre marked ikke forvrides ved, at offentlige myndigheder giver visse virksomheder eller produktioner fordele frem for andre 5 Rettighedsbeskyttelse regulerer hvem ejer viden og idé regulerer hvem der har ret til at udnytte den kommercielle gevinst af udviklede idéer Udbudslovgivning skal sikre det frie marked skal sikre ligebehandling og gennemsigtighed i et offentligt udbud

6 Nyt aftaleparadigme OPI modelaftaler kontraktskabeloner klar til brug på opiguide.dk Opgør med leverandør / aftagerforhold i udviklingsforløbet Private virksomheder og offentlige institutioner kan indgå udviklingssamarbejde uden forudgående offentligt udbud virksomheden kan opnå de kommercielle rettigheder virksomheden kan deltage i et efterfølgende udbud (undgår inhabilitet) virksomheden opnår ingen ulovlige fordele Udviklet sammen med: OPI-Lab advokatfirmaerne Rønne & Lundgren og Kammeradvokaten Konkurrence & Forbrugerstyrelsen Erhvervs- og Vækstministeriets Statsstøttesekretariat

7 OPI fasemodel OPI? (screening) Opstart (initiering) Udvikling (projektgennemførelse) Klar til udbud (udbudsproces) 7 skaber overblik og fokus i et komplekst juridisk felt de forskellige juridisk relaterede aktiviteter henføres til de enkelte faser => mulighed for planlægning!

8 Opstartsfasen - tjekliste OPI? (Screening) Opstart (initiering) Udvikling (projektgennemførelse) Klar til udbud (udbud) 8 Offentligt notat om forskning /udvikling i projekt (art. 16f) Offentligt notat om Udvælgelseskriterier for private samarbejdspartnere Offentlig(e) notat(er) om Valg af privat(e) udviklingspartn er(e) Profylakse- bekendtgørelse OPI OPI aftale aftale (anbefalede tiltag for den offentlige part)

9 Valg af aftalegrundlag OPI modelaftale 1, 2 eller 3: initiativtager? økonomiske transaktioner ml. parterne? 9 Valg af strategi for offentliggørelse af projektresultater (modelaftale 1 og 2) projektgennemførelse u./m. løbende åbenhed? fordele / ulemper?

10 3 scenarier 3 modelaftaler Model 1: FÆLLES EFTERSPØRGSEL Model 2: OFFENTLIG / FÆLLES EFTERSPØRGSEL Model 3: PRIVAT EFTERSPØRGSEL (ikke-gensidigt bebyrdende) Begge parter efterspørger samarbejdet (art. 16f. ) Begge parter efterspørger samarbejdet. Den private part betaler for adgang til offentlig knowhow. Den offentlige part kan betale delvist for privat parts udviklingsydelse, men ingen forudsætning!

11 Hjemmel for udbudsfrit OPI model 1 Udbudsreglerne gælder for offentlige kontrakter (Udbudsdirektivets artikel 1, stk. 2, a) Offentlig kontrakter = gensidig bebyrdende (aftager/leverandør) Det ikke-gensidig bebyrdende samarbejde: Parterne bidrager kun til fælles udviklingsmål/-aktivitet Intet indkøb = ingen offentlig kontrakt, og dermed undtaget fra udbudsbetingelser Der betales ikke noget vederlag Aftalen er ikke forbundet med almindelige misligholdelsesbeføjelser omkostningsdækning overfor den private part er muligt, forudsat der er tale udviklingsprojekt Dokumenterede omkostninger (lønomkostninger, materialer m.v.) Der leveres (fortsat) ingen kontraktbestemt ydelse 11

12 Hjemmel for udbudsfrit OPI model 2 Tjenesteydelseskontrakter om forskning og udvikling er omfattet af undtagelse fra udbudspligt i Udbudsdirektivet (artikel 16 f) Et OPI-projekt er udbudsfrit, selvom der er tale om et indkøb af tjenesteydelser om udvikling, hvis projektresultatet ikke udelukkende tilfalder den ordregivende myndighed (offentliggørelse af resultat eller deling af rettigheder ml. de off. og pri. projektpartnere) eller tjenesteydelsen ikke fuldt ud betales af ordregiveren 12 Men den private part må ikke få mere end markedspris - en fordel skal udlignes - eller være forenelig statsstøtte Forskning Undersøgelser Analyser m.v. UDVIKLING Prototype Test Demonstration

13 Strategi for offentliggørelse af projektresultat og håndtering af juridiske udfordringer eliminering af ulovlig statsstøtte imødegåelse af inhabilitet videns- og rettighedshåndtering kan håndteres efter 2 strategier: 13 (I) Uden åbenhed omkring projektresultatet af hensyn til den private parts eventuelle behov for at opnå rettighedsbeskyttelse af udviklet løsning/forgrundsviden (II) Fuld og løbende åbenhed omkring projektresultatet. Dermed er der ikke mulighed for at opnå rettighedsbeskyttelse på det fælles projektresultat = forgrundsviden (skabeloner tilgængelige på opiguide.dk understøtter pt. denne strategi) (nye skabeloner på vej til offentliggørelse på opiguide.dk)

14 Vigtige definitioner Baggrundsviden: Immaterielle rettigheder, know-how og ikke-offentliggjorte opfindelser, som en part har rettighederne til ved OPI- Projektets opstart, og som den anden part gøres bekendt med eller som stilles til rådighed med henblik på udførelse af OPI-Projektet. Som udgangspunkt stiller begge parter al deres baggrundsviden tilrådighed for projektet Aftalen fastsætter rammerne for brugen heraf i projektet og efterfølgende 14 Forgrundsviden: Den viden, herunder know-how og de projektresultater, herunder immaterielle rettigheder, som genereres under samarbejdet om OPI-Projektet, uanset hvem der skaber denne viden. Forgrundsviden omfatter opfindelser, uanset om disse søges patent- eller brugsmodelbeskyttet af en af parterne. Præcisering: Viden, som parterne hver for sig etablerer parallelt med projektet, og som ikke indgår direkte i den fælles dialog mellem udviklingsparterne og som dermed ikke er genstand for dokumentering er ikke at betragte som forgrundsviden. Eksempel: IT koden bag en applikation vil typisk ikke være forgrundsviden (da den ikke har været direkte genstand for fælles dialog), mens selve applikationens funktionalitet og integration med andre systemer vil være forgrundsviden

15 Emner Modelaftale 1 Modelaftale 2 Modelaftale 3 Initiativ Fælles Fælles/offentlig Privat Hjemmelsgrundlag Forskellig for kommune, region og stat og afhængig af område (sundhed, energi osv.) F.eks. BEK nr 905 af 01/07/2011: Bekendtgørelse om regionernes adgang til levering af sygehusydelser m.v. til offentlige myndigheder og private virksomheder samt regionernes adgang til at indgå i samarbejder med offentlige myndigheder og private virksomheder Styring af OPI projekt Godkendelse i fællesskab Offentlig part godkender Privat godkender Forpligtelser Ingen leveranceforpligtelse Privat leveranceforpligtelse på tjenesteydelsen (ikke på resultatet!) Offentlig leveranceforpligtelse på ydelsen (ikke på resultatet!) Statsstøttehåndtering Strategi (I): Udarbejdelse af statsstøtteregnskab for dokumentering af bl.a. rettighedsværdi Ikke relevant Strategi (II): Evt. branding-gevinster skal vurderes Bidrag Fælles Privat part kan efter aftale opnå delvist vederlag Rettigheder Strategi (I): Kommercielle rettigheder til den fælles projektskabte viden tilgår den private part, mens den offentlige part opnår brugsret Offentlig part opnår omkostningsdækning + evt. overhead 15 Tilfalder alene den private part Strategi (II): Forgrundsviden offentliggøres løbende, og kan derfor ikke rettighedsbeskyttes Udbudsmæssige forhold Strategi (I): Behov for konkrete tiltag til imødegåelse af inhabilitet Strategi (II): Fuld og løbende åbenhed omkring forgrundsviden minimerer nødvendige tiltag ingen Misligholdelse / erstatning Udbudsfrie regimer hviler på: nej ja ja Ikke-gensidigt bebyrdende aftale Art. 16f. undtagelse (privat part køber)

16 De væsentligste aftalepunkter 1. Udviklingsmål 2. Hjemmelsgrundlag 3. Udbudsmæssige forhold 4. Rettighedshåndtering 5. Projektorganisation 16 Bilag: Projektbeskrivelse Budget (evt.) Foreløbigt statsstøtteregnskab NB. kun for strategi (I) Forskrift om logbog og dokumentation Formidling- og offentliggørelsesaftale

17 1. Projektets udviklingsmål Udviklingsmål leveranceforhold! Opgør med traditionelt mindset Fælles og parternes respektive udviklingsmål ikke en detaljeret kravspecifikation men en mere detaljeret formålsformulering (evt. BC baseret) Udviklingsmål som afsæt for scoping af projekt. 17 Projektets mål er: At udvikle At afklare At opnå At etablere At producere At erhverve (ikke inkl. selvstændig implementering) (Kan være OK, hvis alene udvikling) (Kan være OK, hvis prototyper) (Kan være OK, hvis det er viden)

18 1. Case Hjemmedialyse På et sygehus ønsker man at afdække mulighederne for at flytte patienter fra hospitalsbaseret dialyse til hjemme-dialyse. Det vil frigøre plads og ressourcer på hospitalet, og det vil spare patienterne for transport, give dem mere tid i deres eget hjem og større fleksibilitet i deres hverdag. Den væsentligste barriere for at indføre en hjemmedialysemodel som behandlingstilbud har tilsyneladende været, at patienterne føler sig usikre i brugen af dialyseapparatur. Dette kan skyldes selve teknologien, men også patienternes manglende kontakt med sundhedspersonalet, og de andre patienter, de har lært at kende under deres mange ophold på hospitalet. 18 En større tysk producent af dialyseudstyr har oplevet skuffende afsætning på deres produkter indenfor hjemmedialyse. De ønsker derfor at opnå større viden om sammenspillet mellem deres produkter, patienterne og sundhedspersonalet til brug for den videre produktudvikling. Øvelse: Forsøg at formulere passende fælles og individuelle udviklingsmål til casen

19 1. Eksempel på fælles udviklingsmål At kortlægge værdikæden (proces) for brug af hjemmedialyse, og analysere kvalitative og kvantitative effekter (evt. opstilling af business case) At afklare utrygheder omkring brugen af hjemmedialyse, og udvikle koncepter til 19 imødegåelse heraf At afklare hvilke funktioner et hjemmedialyseapparat skal opfylde At afklare, hvorledes det skal stilles til rådighed for dialysepatienter i eget hjem (service og oplæring mv.) At opnå at over 70% af de dialysepatienter, der deltager i projektets testfase foretrækker hjemmedialysemodellen Andre udviklingsmål?

20 2. Hjemmelsgrundlag Bestemmelse af hjemmelsgrundlag vil tage udgangspunkt i det bestemte område, som OPI projektet beskæftiger sig med (sundhed, miljø, klima osv.). Kommuner Kommunalfuldmagten: Samlebetegnelse for de ting, kommunen må gøre uden, at tingene er lovreguleret. Indholdet af kommunalfuldmagten er fastsat gennem praksis. 20 Regioner: Regionsloven Myndighedsfuldmagten (en ikke-skrevet/antaget fuldmagt af karaktér som kommunalfuldmagten) BEK nr 905 af 01/07/2011: Bekendtgørelse om regionernes adgang til levering af sygehusydelser m.v. til offentlige myndigheder og private virksomheder samt regionernes adgang til at indgå i samarbejder med offentlige myndigheder og private virksomheder

21 3. Udbudsmæssige forhold Formål: At sikre en koordination mellem OPI projektets afslutning og evt. efterfølgende udbuds afholdelse Strategi (I): Behovet for koordination opstår i forhold til imødegåelse af inhabilitet (eliminering af tidsmæssig fordel) afsætning af tid til evt. rettighedsbeskyttelse 21 I OPI-aftalen (model 1 & 2) bør det derfor anføres, hvornår der tidligst kan afholdes et udbud til indkøb af løsning (dvs. frist for tilbudsafgivelse) tid afsat til rettighedsbeskyttelse tid afsat til eliminering af tidsmæssig fordel afslutning OPI projekt annoncering af udbud og offentliggørelse af projektviden frist for tilbudsafgivelse

22 4. Rettighedshåndtering forgrundsviden Forgrundsviden er den samlede mængde af fælles viden skabt i projektet (fælles = genstand for fælles dialog!) En delmængde af denne viden kan være så unik, at den med fordel kan rettighedsbeskyttes, da den vil repræsentere en økonomisk værdi på markedet 22 I OPI modelaftalerne (strategi I) skelnes mellem (kun relevant, hvis viden er rettighedsbeskyttet): de kommercielle rettigheder: kan tilgå den private part efter forhandling NB.: Forpligtelse overfor offentlig part iforb. m. udbud (licensering af adgang til viden + max. beløb for licens fastsættes) brugsrettigheder tilgår den offentlige part kan bruges i forbindelse med udbud brugs- rettigheder kommercielle rettigheder

23 Statsstøtteregnskab: Der er ikke tale om statsstøtte, hvis P. betaler O. for fordelen Statsstøtteregnskabet: foreløbigt (budget) endeligt (projektregnskab ved afslutning) Offentlig part bidrag bidrag (PB) Privat part Statsstøtteregnskab er opgørelse af den private parts bidrag PB den private parts udbytte PU udbytte Projekt udbytte (PU) 23 Er PB < PU foreligger der statsstøtte! evt. rettighedsbetaling I opgørelsen af PU indgår: kun udbytte opnået indenfor rammerne af projektet. Dvs. udbytte af efterfølgende kommercialisering indgår ikke rettighedsværdien hvis den er rettighedsbeskyttet dog reduktion jf. offentlige brugsret til at anvende rettigheder til viden I opgørelse af PB indgår: evt. rabat på honorar eller egenfinansiering andet bidrag af værdi (licenser, materialer) NB: Følgende Indgår ikke i statsstøtteregnskabet: evt. omkostningsdækning / delvist honorar købt ydelse Side 23

24 Bilag: Forskrift om logbog og dokumentation Formål: At kunne overdrage viden skabt i projekt til udenforstående At kunne dokumentére kilde/ophav til idé mv. Logbog som struktur for dokumentation Begge parter skal forpligte sig på at gennemføre dokumenteringen korrekt 24 Krav til dokumentation: resultatet skal kunne genskabes ud fra tilhørende beskrivelse overskueligt og formidlingsvenligt til en udenforstående fagmand Digitaliseret (dokument, regneark, lyd og billedfiler mv.) Forretningsgang: At holde den opdateret, dvs. der bør angives en frist for udarbejdelse af dokumentationen efter overstået aktivitet For strategi (II): Angivelse af frekvens for offentliggørelser! Offentliggørelse på egnet hjemmeside f.eks. LivingLabDenmark.dk

25 Tak for opmærksomheden. Spørgsmål er meget velkomne! 25 Kontaktinfo: Peter Bamberg Jensen Syddansk Sundsinnovation Tlf

26 BILAG

27 Ind- og udtræden af projekt - scenarie (I): rettighedsbeskyttelse på forgrundsviden Generelt: Baggrundsviden: Parterne bevarer altid deres baggrundsviden Forgrundsviden: Fordeling af kommercielle rettigheder til private parter foregår ud fra udnyttelsesområder Tildeling til den private part med den stærkeste tilknytning til udnyttelsesområdet, andre private parter opnår brugsret. Ved sammenfaldende tilknytning: Sameje med fordeling ud fra indbyrdes bidrag/udbytte forhold Alle offentlige parter opnår brugsret til forgrundsviden Økonomiske konsekvenser ved udtræden? Nej! - hvis: Alle parter: Hvis budget ikke kan holdes eller udviklingsmål ikke kan nås Offentlige parter: Hvis hjemmelen for den offentlige part bortfalder Ja! - hvis: art. 16.f: Almindelige misligholdesbeføjelser; Ophævelse, erstatning m.v.. Udtræden i øvrigt har kontraktsmæssige konsekvenser, MEN ingen resultatforpligtelse, kun en forpligtelse til at bidrage som aftalt i bestræbelserne på at nå det fælles udviklingsmål Ikke-g.b.: Ingen misligholdsbeføjelser. Uberettiget indstilling af projektaktiviteter medfører pligt til at godtgøre de andre parters udgifter til at afvikle påregnelige igangsatte aktiviteter. 27 Rettighedsdeling ved ind/udtræden: Scenarie A: Privat part P1 træder ud (art. 16.f: Ophævelse; Ikke-gensidig bebyrdende: Opsigelse) Forgrundsviden: P1 opnår andel i kom. rettigheder frem til udtrædelsestidspunktet Scenarie B: Offentlig part O1 træder ud (art. 16.f: Ophævelse; Ikke-gensidig bebyrdende: Opsigelse) Forgrundsviden: O1 opnår brugsret af opnået forgrundsviden ved udtrædelsestidspunktet Scenarie C: Ny privat part Px eller offentlig part Ox træder ind Forudsætter enighed i projektet Px opnår brugsret af forgrundsviden frem til indtrædelsestidspunkt, og evt. kommercielle rettigheder herefter Ox opnår brugsret til projektresultatet (forgrundsviden)

28 Ind- og udtræden af projekt - scenarie (II): Fuld og løbende offentliggørelse Indtræden: Indtræden af nye offentlige eller private parter i projektet kræver samtykke fra alle parter Udtræden: Generelt: Baggrundsviden: Parterne bevarer altid deres baggrundsviden Økonomiske konsekvenser ved udtræden? Nej! - hvis: Alle parter: Hvis budget ikke kan holdes, eller udviklingsmål ikke kan nås Offentlige parter: Hvis hjemmelen for den offentlige part bortfalder Ja! hvis (modelaftale 2!): art. 16.f: Almindelige misligholdesbeføjelser; Ophævelse, erstatning m.v.. Udtræden i øvrigt har kontraktsmæssige konsekvenser, MEN ingen resultatforpligtelse, kun en forpligtelse til at bidrage som aftalt i bestræbelserne på at nå det fælles udviklingsmål

Offentligt køb af udviklingsydelse fra to eller flere private parter Artikel 16 f-undtagelse

Offentligt køb af udviklingsydelse fra to eller flere private parter Artikel 16 f-undtagelse OPI-AFTALE 2B Offentligt køb af udviklingsydelse fra to eller flere private parter Artikel 16 f-undtagelse Version 14. marts 2014 REGION SYDDANMARK SØREN JENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S HEEDS A/S Nærværende

Læs mere

OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling

OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling Version 4. december 2012 OPI-Lab og Living Lab Denmark står bag OPI modelaftalerne, der er udarbejdet af Rønne & Lundgren

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...5 Baggrund for arbejdet...6 De overordnede målsætninger for kontraktarbejdet...7 Kontraktens

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Juridiske rammer for sorteringsanlæg

Juridiske rammer for sorteringsanlæg Juridiske rammer for sorteringsanlæg Gældende juridiske rammebetingelser for udvalgte organisatoriske scenarier for større centrale affaldssorteringsanlæg Miljøprojekt nr. 1558, 2014 Titel: Juridiske rammer

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er - BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er etableret for OPI-Lab, og aktørerne bag OPI-Lab erhverver

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder

Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder Vejledning Juni 2014 Foreløbig udgave Ved optagelse på www.retsinfo.dk er det versionen på Retsinfo,

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel

Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel guide til valg og brug af kontrakter i it-projekter Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...1 2. Præsentation af Statens it-projektmodel...3

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 9. januar 2014.

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER mellem KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S CVR. nr.: 19435075 (herefter KOMBIT ) og Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

SELVEJENDE INSTITUTIONER med driftsoverenskomst. Hvidbog om Kirkens Korshærs selvejende institutioner

SELVEJENDE INSTITUTIONER med driftsoverenskomst. Hvidbog om Kirkens Korshærs selvejende institutioner SELVEJENDE INSTITUTIONER med driftsoverenskomst Hvidbog om Kirkens Korshærs selvejende institutioner med driftsoverenskomst 1 Michael Wulff Udgivet af Kirkens Korshær Nikolaj Plads 15 1067 Kbh. K Tlf.

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015 Opdateret den 10. juli 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?...

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere