OPI-Lab seminar - brug af nyt aftaleparadigme for Offentlig Privat Innovation Århus, 23. april 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPI-Lab seminar - brug af nyt aftaleparadigme for Offentlig Privat Innovation Århus, 23. april 2014"

Transkript

1 OPI-Lab seminar - brug af nyt aftaleparadigme for Offentlig Privat Innovation 1 Århus, 23. april 2014 Version: Peter Bamberg Jensen, Syddansk Sundhedsinnovation

2 Hvorfor bruge juridiske aftaler? offentligretslig forvaltning gennemsigtighed, ligebehandling osv. forventningsafstemning ml. aftaleparterne udviklingsmål, ressourcer, budget, tidsplan, governance 2 stabilitet i projektgennemførelsen fælles referencegrundlag, spilleregler/forretningsgange, ansvarsfordeling...et redskab!... ikke en målsætning!

3 OPI hvorfor? OPI er en unik mulighed for både danske virksomheder og myndigheder I OPI samarbejder offentlige og private parter om at udvikle løsninger Virksomheder kan bruge OPI deltagelse til at : opnå ny viden om offentlig processer og behov styrke deres produkters træfsikkerhed styrke konkurrenceevne teste hos slutbrugere offentlige relationer og referencer Behov! Løsning? Det offentlige kan bruge OPI deltagelse til: mere intelligente indkøb jf. ny viden større sikkerhed for at opnå forventet effekt af investering nemmere implementering jf. forudgående test OPI Udbud Leverance/ implementering 3

4 OPI juridiske udfordringer Formålet med et OPI samarbejde er at skabe en meget tæt dialog og vidensdeling mellem parterne Privat viden + Offentlig viden... men lovgivning sætter rammer for vidensdeling: 4 hvornår kan man som offentlig aktør have en tæt dialog med en privat virksomhed? Hvordan kan man som offentlig aktør vælge sin private udviklingspartner? hvor meget kan man som offentlig part hjælpe udvalgte private samarbejdspartnere? Hvem har rettighederne til det udviklede?

5 Relevant jura Regulering af den frie vidensudveksling mellem den private og offentlige sektor sker i sammenspil med disse 3 juridiske regimer: Statsstøtte formål at sikre, at konkurrencen på det indre marked ikke forvrides ved, at offentlige myndigheder giver visse virksomheder eller produktioner fordele frem for andre 5 Rettighedsbeskyttelse regulerer hvem ejer viden og idé regulerer hvem der har ret til at udnytte den kommercielle gevinst af udviklede idéer Udbudslovgivning skal sikre det frie marked skal sikre ligebehandling og gennemsigtighed i et offentligt udbud

6 Nyt aftaleparadigme OPI modelaftaler kontraktskabeloner klar til brug på opiguide.dk Opgør med leverandør / aftagerforhold i udviklingsforløbet Private virksomheder og offentlige institutioner kan indgå udviklingssamarbejde uden forudgående offentligt udbud virksomheden kan opnå de kommercielle rettigheder virksomheden kan deltage i et efterfølgende udbud (undgår inhabilitet) virksomheden opnår ingen ulovlige fordele Udviklet sammen med: OPI-Lab advokatfirmaerne Rønne & Lundgren og Kammeradvokaten Konkurrence & Forbrugerstyrelsen Erhvervs- og Vækstministeriets Statsstøttesekretariat

7 OPI fasemodel OPI? (screening) Opstart (initiering) Udvikling (projektgennemførelse) Klar til udbud (udbudsproces) 7 skaber overblik og fokus i et komplekst juridisk felt de forskellige juridisk relaterede aktiviteter henføres til de enkelte faser => mulighed for planlægning!

8 Opstartsfasen - tjekliste OPI? (Screening) Opstart (initiering) Udvikling (projektgennemførelse) Klar til udbud (udbud) 8 Offentligt notat om forskning /udvikling i projekt (art. 16f) Offentligt notat om Udvælgelseskriterier for private samarbejdspartnere Offentlig(e) notat(er) om Valg af privat(e) udviklingspartn er(e) Profylakse- bekendtgørelse OPI OPI aftale aftale (anbefalede tiltag for den offentlige part)

9 Valg af aftalegrundlag OPI modelaftale 1, 2 eller 3: initiativtager? økonomiske transaktioner ml. parterne? 9 Valg af strategi for offentliggørelse af projektresultater (modelaftale 1 og 2) projektgennemførelse u./m. løbende åbenhed? fordele / ulemper?

10 3 scenarier 3 modelaftaler Model 1: FÆLLES EFTERSPØRGSEL Model 2: OFFENTLIG / FÆLLES EFTERSPØRGSEL Model 3: PRIVAT EFTERSPØRGSEL (ikke-gensidigt bebyrdende) Begge parter efterspørger samarbejdet (art. 16f. ) Begge parter efterspørger samarbejdet. Den private part betaler for adgang til offentlig knowhow. Den offentlige part kan betale delvist for privat parts udviklingsydelse, men ingen forudsætning!

11 Hjemmel for udbudsfrit OPI model 1 Udbudsreglerne gælder for offentlige kontrakter (Udbudsdirektivets artikel 1, stk. 2, a) Offentlig kontrakter = gensidig bebyrdende (aftager/leverandør) Det ikke-gensidig bebyrdende samarbejde: Parterne bidrager kun til fælles udviklingsmål/-aktivitet Intet indkøb = ingen offentlig kontrakt, og dermed undtaget fra udbudsbetingelser Der betales ikke noget vederlag Aftalen er ikke forbundet med almindelige misligholdelsesbeføjelser omkostningsdækning overfor den private part er muligt, forudsat der er tale udviklingsprojekt Dokumenterede omkostninger (lønomkostninger, materialer m.v.) Der leveres (fortsat) ingen kontraktbestemt ydelse 11

12 Hjemmel for udbudsfrit OPI model 2 Tjenesteydelseskontrakter om forskning og udvikling er omfattet af undtagelse fra udbudspligt i Udbudsdirektivet (artikel 16 f) Et OPI-projekt er udbudsfrit, selvom der er tale om et indkøb af tjenesteydelser om udvikling, hvis projektresultatet ikke udelukkende tilfalder den ordregivende myndighed (offentliggørelse af resultat eller deling af rettigheder ml. de off. og pri. projektpartnere) eller tjenesteydelsen ikke fuldt ud betales af ordregiveren 12 Men den private part må ikke få mere end markedspris - en fordel skal udlignes - eller være forenelig statsstøtte Forskning Undersøgelser Analyser m.v. UDVIKLING Prototype Test Demonstration

13 Strategi for offentliggørelse af projektresultat og håndtering af juridiske udfordringer eliminering af ulovlig statsstøtte imødegåelse af inhabilitet videns- og rettighedshåndtering kan håndteres efter 2 strategier: 13 (I) Uden åbenhed omkring projektresultatet af hensyn til den private parts eventuelle behov for at opnå rettighedsbeskyttelse af udviklet løsning/forgrundsviden (II) Fuld og løbende åbenhed omkring projektresultatet. Dermed er der ikke mulighed for at opnå rettighedsbeskyttelse på det fælles projektresultat = forgrundsviden (skabeloner tilgængelige på opiguide.dk understøtter pt. denne strategi) (nye skabeloner på vej til offentliggørelse på opiguide.dk)

14 Vigtige definitioner Baggrundsviden: Immaterielle rettigheder, know-how og ikke-offentliggjorte opfindelser, som en part har rettighederne til ved OPI- Projektets opstart, og som den anden part gøres bekendt med eller som stilles til rådighed med henblik på udførelse af OPI-Projektet. Som udgangspunkt stiller begge parter al deres baggrundsviden tilrådighed for projektet Aftalen fastsætter rammerne for brugen heraf i projektet og efterfølgende 14 Forgrundsviden: Den viden, herunder know-how og de projektresultater, herunder immaterielle rettigheder, som genereres under samarbejdet om OPI-Projektet, uanset hvem der skaber denne viden. Forgrundsviden omfatter opfindelser, uanset om disse søges patent- eller brugsmodelbeskyttet af en af parterne. Præcisering: Viden, som parterne hver for sig etablerer parallelt med projektet, og som ikke indgår direkte i den fælles dialog mellem udviklingsparterne og som dermed ikke er genstand for dokumentering er ikke at betragte som forgrundsviden. Eksempel: IT koden bag en applikation vil typisk ikke være forgrundsviden (da den ikke har været direkte genstand for fælles dialog), mens selve applikationens funktionalitet og integration med andre systemer vil være forgrundsviden

15 Emner Modelaftale 1 Modelaftale 2 Modelaftale 3 Initiativ Fælles Fælles/offentlig Privat Hjemmelsgrundlag Forskellig for kommune, region og stat og afhængig af område (sundhed, energi osv.) F.eks. BEK nr 905 af 01/07/2011: Bekendtgørelse om regionernes adgang til levering af sygehusydelser m.v. til offentlige myndigheder og private virksomheder samt regionernes adgang til at indgå i samarbejder med offentlige myndigheder og private virksomheder Styring af OPI projekt Godkendelse i fællesskab Offentlig part godkender Privat godkender Forpligtelser Ingen leveranceforpligtelse Privat leveranceforpligtelse på tjenesteydelsen (ikke på resultatet!) Offentlig leveranceforpligtelse på ydelsen (ikke på resultatet!) Statsstøttehåndtering Strategi (I): Udarbejdelse af statsstøtteregnskab for dokumentering af bl.a. rettighedsværdi Ikke relevant Strategi (II): Evt. branding-gevinster skal vurderes Bidrag Fælles Privat part kan efter aftale opnå delvist vederlag Rettigheder Strategi (I): Kommercielle rettigheder til den fælles projektskabte viden tilgår den private part, mens den offentlige part opnår brugsret Offentlig part opnår omkostningsdækning + evt. overhead 15 Tilfalder alene den private part Strategi (II): Forgrundsviden offentliggøres løbende, og kan derfor ikke rettighedsbeskyttes Udbudsmæssige forhold Strategi (I): Behov for konkrete tiltag til imødegåelse af inhabilitet Strategi (II): Fuld og løbende åbenhed omkring forgrundsviden minimerer nødvendige tiltag ingen Misligholdelse / erstatning Udbudsfrie regimer hviler på: nej ja ja Ikke-gensidigt bebyrdende aftale Art. 16f. undtagelse (privat part køber)

16 De væsentligste aftalepunkter 1. Udviklingsmål 2. Hjemmelsgrundlag 3. Udbudsmæssige forhold 4. Rettighedshåndtering 5. Projektorganisation 16 Bilag: Projektbeskrivelse Budget (evt.) Foreløbigt statsstøtteregnskab NB. kun for strategi (I) Forskrift om logbog og dokumentation Formidling- og offentliggørelsesaftale

17 1. Projektets udviklingsmål Udviklingsmål leveranceforhold! Opgør med traditionelt mindset Fælles og parternes respektive udviklingsmål ikke en detaljeret kravspecifikation men en mere detaljeret formålsformulering (evt. BC baseret) Udviklingsmål som afsæt for scoping af projekt. 17 Projektets mål er: At udvikle At afklare At opnå At etablere At producere At erhverve (ikke inkl. selvstændig implementering) (Kan være OK, hvis alene udvikling) (Kan være OK, hvis prototyper) (Kan være OK, hvis det er viden)

18 1. Case Hjemmedialyse På et sygehus ønsker man at afdække mulighederne for at flytte patienter fra hospitalsbaseret dialyse til hjemme-dialyse. Det vil frigøre plads og ressourcer på hospitalet, og det vil spare patienterne for transport, give dem mere tid i deres eget hjem og større fleksibilitet i deres hverdag. Den væsentligste barriere for at indføre en hjemmedialysemodel som behandlingstilbud har tilsyneladende været, at patienterne føler sig usikre i brugen af dialyseapparatur. Dette kan skyldes selve teknologien, men også patienternes manglende kontakt med sundhedspersonalet, og de andre patienter, de har lært at kende under deres mange ophold på hospitalet. 18 En større tysk producent af dialyseudstyr har oplevet skuffende afsætning på deres produkter indenfor hjemmedialyse. De ønsker derfor at opnå større viden om sammenspillet mellem deres produkter, patienterne og sundhedspersonalet til brug for den videre produktudvikling. Øvelse: Forsøg at formulere passende fælles og individuelle udviklingsmål til casen

19 1. Eksempel på fælles udviklingsmål At kortlægge værdikæden (proces) for brug af hjemmedialyse, og analysere kvalitative og kvantitative effekter (evt. opstilling af business case) At afklare utrygheder omkring brugen af hjemmedialyse, og udvikle koncepter til 19 imødegåelse heraf At afklare hvilke funktioner et hjemmedialyseapparat skal opfylde At afklare, hvorledes det skal stilles til rådighed for dialysepatienter i eget hjem (service og oplæring mv.) At opnå at over 70% af de dialysepatienter, der deltager i projektets testfase foretrækker hjemmedialysemodellen Andre udviklingsmål?

20 2. Hjemmelsgrundlag Bestemmelse af hjemmelsgrundlag vil tage udgangspunkt i det bestemte område, som OPI projektet beskæftiger sig med (sundhed, miljø, klima osv.). Kommuner Kommunalfuldmagten: Samlebetegnelse for de ting, kommunen må gøre uden, at tingene er lovreguleret. Indholdet af kommunalfuldmagten er fastsat gennem praksis. 20 Regioner: Regionsloven Myndighedsfuldmagten (en ikke-skrevet/antaget fuldmagt af karaktér som kommunalfuldmagten) BEK nr 905 af 01/07/2011: Bekendtgørelse om regionernes adgang til levering af sygehusydelser m.v. til offentlige myndigheder og private virksomheder samt regionernes adgang til at indgå i samarbejder med offentlige myndigheder og private virksomheder

21 3. Udbudsmæssige forhold Formål: At sikre en koordination mellem OPI projektets afslutning og evt. efterfølgende udbuds afholdelse Strategi (I): Behovet for koordination opstår i forhold til imødegåelse af inhabilitet (eliminering af tidsmæssig fordel) afsætning af tid til evt. rettighedsbeskyttelse 21 I OPI-aftalen (model 1 & 2) bør det derfor anføres, hvornår der tidligst kan afholdes et udbud til indkøb af løsning (dvs. frist for tilbudsafgivelse) tid afsat til rettighedsbeskyttelse tid afsat til eliminering af tidsmæssig fordel afslutning OPI projekt annoncering af udbud og offentliggørelse af projektviden frist for tilbudsafgivelse

22 4. Rettighedshåndtering forgrundsviden Forgrundsviden er den samlede mængde af fælles viden skabt i projektet (fælles = genstand for fælles dialog!) En delmængde af denne viden kan være så unik, at den med fordel kan rettighedsbeskyttes, da den vil repræsentere en økonomisk værdi på markedet 22 I OPI modelaftalerne (strategi I) skelnes mellem (kun relevant, hvis viden er rettighedsbeskyttet): de kommercielle rettigheder: kan tilgå den private part efter forhandling NB.: Forpligtelse overfor offentlig part iforb. m. udbud (licensering af adgang til viden + max. beløb for licens fastsættes) brugsrettigheder tilgår den offentlige part kan bruges i forbindelse med udbud brugs- rettigheder kommercielle rettigheder

23 Statsstøtteregnskab: Der er ikke tale om statsstøtte, hvis P. betaler O. for fordelen Statsstøtteregnskabet: foreløbigt (budget) endeligt (projektregnskab ved afslutning) Offentlig part bidrag bidrag (PB) Privat part Statsstøtteregnskab er opgørelse af den private parts bidrag PB den private parts udbytte PU udbytte Projekt udbytte (PU) 23 Er PB < PU foreligger der statsstøtte! evt. rettighedsbetaling I opgørelsen af PU indgår: kun udbytte opnået indenfor rammerne af projektet. Dvs. udbytte af efterfølgende kommercialisering indgår ikke rettighedsværdien hvis den er rettighedsbeskyttet dog reduktion jf. offentlige brugsret til at anvende rettigheder til viden I opgørelse af PB indgår: evt. rabat på honorar eller egenfinansiering andet bidrag af værdi (licenser, materialer) NB: Følgende Indgår ikke i statsstøtteregnskabet: evt. omkostningsdækning / delvist honorar købt ydelse Side 23

24 Bilag: Forskrift om logbog og dokumentation Formål: At kunne overdrage viden skabt i projekt til udenforstående At kunne dokumentére kilde/ophav til idé mv. Logbog som struktur for dokumentation Begge parter skal forpligte sig på at gennemføre dokumenteringen korrekt 24 Krav til dokumentation: resultatet skal kunne genskabes ud fra tilhørende beskrivelse overskueligt og formidlingsvenligt til en udenforstående fagmand Digitaliseret (dokument, regneark, lyd og billedfiler mv.) Forretningsgang: At holde den opdateret, dvs. der bør angives en frist for udarbejdelse af dokumentationen efter overstået aktivitet For strategi (II): Angivelse af frekvens for offentliggørelser! Offentliggørelse på egnet hjemmeside f.eks. LivingLabDenmark.dk

25 Tak for opmærksomheden. Spørgsmål er meget velkomne! 25 Kontaktinfo: Peter Bamberg Jensen Syddansk Sundsinnovation Tlf

26 BILAG

27 Ind- og udtræden af projekt - scenarie (I): rettighedsbeskyttelse på forgrundsviden Generelt: Baggrundsviden: Parterne bevarer altid deres baggrundsviden Forgrundsviden: Fordeling af kommercielle rettigheder til private parter foregår ud fra udnyttelsesområder Tildeling til den private part med den stærkeste tilknytning til udnyttelsesområdet, andre private parter opnår brugsret. Ved sammenfaldende tilknytning: Sameje med fordeling ud fra indbyrdes bidrag/udbytte forhold Alle offentlige parter opnår brugsret til forgrundsviden Økonomiske konsekvenser ved udtræden? Nej! - hvis: Alle parter: Hvis budget ikke kan holdes eller udviklingsmål ikke kan nås Offentlige parter: Hvis hjemmelen for den offentlige part bortfalder Ja! - hvis: art. 16.f: Almindelige misligholdesbeføjelser; Ophævelse, erstatning m.v.. Udtræden i øvrigt har kontraktsmæssige konsekvenser, MEN ingen resultatforpligtelse, kun en forpligtelse til at bidrage som aftalt i bestræbelserne på at nå det fælles udviklingsmål Ikke-g.b.: Ingen misligholdsbeføjelser. Uberettiget indstilling af projektaktiviteter medfører pligt til at godtgøre de andre parters udgifter til at afvikle påregnelige igangsatte aktiviteter. 27 Rettighedsdeling ved ind/udtræden: Scenarie A: Privat part P1 træder ud (art. 16.f: Ophævelse; Ikke-gensidig bebyrdende: Opsigelse) Forgrundsviden: P1 opnår andel i kom. rettigheder frem til udtrædelsestidspunktet Scenarie B: Offentlig part O1 træder ud (art. 16.f: Ophævelse; Ikke-gensidig bebyrdende: Opsigelse) Forgrundsviden: O1 opnår brugsret af opnået forgrundsviden ved udtrædelsestidspunktet Scenarie C: Ny privat part Px eller offentlig part Ox træder ind Forudsætter enighed i projektet Px opnår brugsret af forgrundsviden frem til indtrædelsestidspunkt, og evt. kommercielle rettigheder herefter Ox opnår brugsret til projektresultatet (forgrundsviden)

28 Ind- og udtræden af projekt - scenarie (II): Fuld og løbende offentliggørelse Indtræden: Indtræden af nye offentlige eller private parter i projektet kræver samtykke fra alle parter Udtræden: Generelt: Baggrundsviden: Parterne bevarer altid deres baggrundsviden Økonomiske konsekvenser ved udtræden? Nej! - hvis: Alle parter: Hvis budget ikke kan holdes, eller udviklingsmål ikke kan nås Offentlige parter: Hvis hjemmelen for den offentlige part bortfalder Ja! hvis (modelaftale 2!): art. 16.f: Almindelige misligholdesbeføjelser; Ophævelse, erstatning m.v.. Udtræden i øvrigt har kontraktsmæssige konsekvenser, MEN ingen resultatforpligtelse, kun en forpligtelse til at bidrage som aftalt i bestræbelserne på at nå det fælles udviklingsmål

Offentlig Privat Innovation

Offentlig Privat Innovation Offentlig Privat Innovation - juridiske udfordringer og løsningsveje - juridiske OPI modelaftaler KLs Innovationsdag 20.11.2012 Version: 20.11.2012 Peter Bamberg Jensen Baggrund - OPI-Lab D1 leverance:

Læs mere

Introduktion til ny OPI aftale-skabelon

Introduktion til ny OPI aftale-skabelon Introduktion til ny OPI aftale-skabelon 1 Peter Bamberg Jensen 26.05.2016 Hvorfor bruge OPI-aftaler? Udviklingsprojekter mellem offentlige og private parter rummer en række juridiske udfordringer Ligebehandling

Læs mere

Offentligt Privat Innovationssamarbejde

Offentligt Privat Innovationssamarbejde Offentligt Privat Innovationssamarbejde - og fremtidens offentlig indkøb Version: 03.10.2013 Peter Bamberg Jensen Welfare Tech, 4. oktober 2013 Tak for invitationen! Oplæg: 1. Baggrund 2. OPI og Intelligent

Læs mere

Offentlig Privat Innovation

Offentlig Privat Innovation 24. maj 2012 Offentlig Privat Innovation udfordringer og løsningsveje 1 Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsinnovation Region Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regionsyddanmark.dk Mobil:

Læs mere

Offentlig Privat Innovation

Offentlig Privat Innovation Version: LLDK 23.01.2013 PBJ Offentlig Privat Innovation - etablering af et godt samarbejde Udarbejdet af: Peter Bamberg Jensen OPI chefrådgiver, Syddansk Sundhedsinnovation Region Syddanmark Hvorfor Offentligt

Læs mere

OffentligPrivatInnovation

OffentligPrivatInnovation OffentligPrivatInnovation -etableringafet godtsamarbejde Version: LLDK 23.01.2013 Forfatter: Peter Bamberg Jensen Baggrund Region Syddanmark satsning på velfærdsteknologi Intelligent offentligt indkøb

Læs mere

VEJLEDNING TIL OPI-AFTALE 3

VEJLEDNING TIL OPI-AFTALE 3 VEJLEDNING TIL OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling Version 19. december 2012 OPI-Lab og Living Lab Denmark står bag OPI modelaftalerne, der er udarbejdet af

Læs mere

Workshop om offentlig-privatinnovation

Workshop om offentlig-privatinnovation Workshop om offentlig-privatinnovation Et samarbejde mellem FFUK, OPALL, Lev Vel og OPIguide.dk Dare2Mansion, d. 6. marts 2014 kl. 10-14:30 v. Mette Lindstrøm, Kristoffer Riis og Sara Øllgaard Baggrund

Læs mere

Innovationssamarbejde om intelligente transportsystemer

Innovationssamarbejde om intelligente transportsystemer Innovationssamarbejde om intelligente transportsystemer offentlig-privat innovation - OPI den 9. oktober 2013 Side 1 Banking & Finance Corporate & Commercial Mergers & Acquisition Skatteret Kernekompetencer

Læs mere

Ikke-gensidigt bebyrdende aftale mellem én offentlig part og to eller flere private parter

Ikke-gensidigt bebyrdende aftale mellem én offentlig part og to eller flere private parter OPI-AFTALE 1B Ikke-gensidigt bebyrdende aftale mellem én offentlig part og to eller flere private parter Version 4. december 2012 [OFFENTLIG PART] [PRIVAT PART 1] [PRIVAT PART 2] OPI-Lab og Living Lab

Læs mere

Udbudsfri OPI Roadshow den 21. marts 2013 Supplerende slides

Udbudsfri OPI Roadshow den 21. marts 2013 Supplerende slides Udbudsfri Roadshow den 21. marts 2013 Supplerende slides Søren Hilbert Advokat, Partner Tlf.: 3525 2962 shi@rl.dk Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup Telefon: 3525 2535 Fax: 3525 2536 www.ronnelundgren.dk

Læs mere

MARKEDSMODNINGSFONDEN SOM KOMMERCIEL LØFTESTANG TIL SUCCESFULDT SALG

MARKEDSMODNINGSFONDEN SOM KOMMERCIEL LØFTESTANG TIL SUCCESFULDT SALG Velkommen til 1 MARKEDSMODNINGSFONDEN SOM KOMMERCIEL LØFTESTANG TIL SUCCESFULDT SALG Peter Bamberg Jensen 27.05.2015 Om BAMBERG Consult Stiftet af én af Danmarks mest erfarne og benyttede rådgivere indenfor

Læs mere

Offentligt køb af udviklingsydelse fra to eller flere private parter Artikel 16 f-undtagelse

Offentligt køb af udviklingsydelse fra to eller flere private parter Artikel 16 f-undtagelse OPI-AFTALE 2B Offentligt køb af udviklingsydelse fra to eller flere private parter Artikel 16 f-undtagelse Version 14. marts 2014 REGION SYDDANMARK SØREN JENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S HEEDS A/S Nærværende

Læs mere

OPI-AFTALE 2A. Offentligt køb af udviklingsydelse fra én privat part Artikel 16 f-undtagelse. Version 4. december 2012 [OFFENTLIG PART] [PRIVAT PART]

OPI-AFTALE 2A. Offentligt køb af udviklingsydelse fra én privat part Artikel 16 f-undtagelse. Version 4. december 2012 [OFFENTLIG PART] [PRIVAT PART] OPI-AFTALE 2A Offentligt køb af udviklingsydelse fra én privat part Artikel 16 f-undtagelse Version 4. december 2012 [OFFENTLIG PART] [PRIVAT PART] OPI-Lab og Living Lab Denmark står bag OPI modelaftalerne,

Læs mere

Offentlig-Privat Innovation

Offentlig-Privat Innovation Offentlig-Privat Innovation Høringskonference -Overordnet perspektivering v/partner, Advokat Michael Alstrøm Offentlig-Privat Innovation Høringskonference -Overordnet perspektivering Baggrund for OPI-modelaftaler

Læs mere

OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling

OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling Version 4. december 2012 OPI-Lab og Living Lab Denmark står bag OPI modelaftalerne, der er udarbejdet af Rønne & Lundgren

Læs mere

OPI-AFTALE 1A Ikke-gensidigt bebyrdende aftale mellem én offentlig part og én privat part

OPI-AFTALE 1A Ikke-gensidigt bebyrdende aftale mellem én offentlig part og én privat part OPI-AFTALE 1A Ikke-gensidigt bebyrdende aftale mellem én offentlig part og én privat part Version 4. december 2012 [OFFENTLIG PART] [PRIVAT PART] OPI-Lab og Living Lab Denmark står bag OPI modelaftalerne,

Læs mere

Offentligt køb af udviklingsydelse fra to eller flere private parter Artikel 16 f-undtagelse

Offentligt køb af udviklingsydelse fra to eller flere private parter Artikel 16 f-undtagelse OPI-AFTALE 2B Offentligt køb af udviklingsydelse fra to eller flere private parter Artikel 16 f-undtagelse Version 4. december 2012 [OFFENTLIG PART] [PRIVAT PART 1] [PRIVAT PART 2] OPI-Lab og Living Lab

Læs mere

Udbudsfri OPI. Om udbudsfri OPI. Hvorfor udbudsfri OPI. Modellen. Case. Kontakter

Udbudsfri OPI. Om udbudsfri OPI. Hvorfor udbudsfri OPI. Modellen. Case. Kontakter Udbudsfri OPI Om udbudsfri OPI Hvorfor udbudsfri OPI Modellen Case Kontakter OPI (offentlig-privat innovation) projekter er med til at skabe udvikling og innovation i byggeriet, men udbudsreglerne betragtes

Læs mere

OPI hvorfor, hvornår, hvordan?

OPI hvorfor, hvornår, hvordan? OPI hvorfor, hvornår, hvordan? Danske Regioners netværksdage om sygehusbyggeri 28. august 2012 Susan Dalum, projektleder, OPI-Lab OPILab 2 Hvad er OPI? Er ikke et traditionelt leverandør-aftager forhold

Læs mere

Noget om OPI og innovationspartnerskaber. 10. marts 2016

Noget om OPI og innovationspartnerskaber. 10. marts 2016 Noget om OPI og innovationspartnerskaber 10. marts 2016 Program Kl. 10:00 Velkomst, v/ Kristian Hjort Larsen, Welfare Tech Kl. 10:15 Noget om OPI og innovationspartnerskaber v/ Jesper Petersen Bach, DELACOUR

Læs mere

Vejledning Samarbejdsaftale (Store projekter)

Vejledning Samarbejdsaftale (Store projekter) November 2015 Vejledning Samarbejdsaftale (Store projekter) INNOVATIONSFONDEN / ØSTERGADE 26 A, 4. SAL / 1100 KØBENHAVN K T: +45 6190 5000 / W: INNOVATIONSFONDEN.DK / E: KONTAKT@INNOFOND.DK CVR. NR.: 29

Læs mere

Copyright Rønne & Lundgren. Jurakonference

Copyright Rønne & Lundgren. Jurakonference Jurakonference OPI-Lab Jurakonference Program 09:00 09:15 Velkomst og introduktion til konferencen v/projektleder Susan Dalum, OPI-Lab 09:15 10:20 Udbudsfri OPI v/advokat Michael Alstrøm og advokat Søren

Læs mere

OPI-AFTALE. Åbent Offentligt Privat Innovationssamarbejde baseret på 22 i Udbudsloven. [Dato] [OFFENTLIG PART] [PRIVAT PART 1] [evt.

OPI-AFTALE. Åbent Offentligt Privat Innovationssamarbejde baseret på 22 i Udbudsloven. [Dato] [OFFENTLIG PART] [PRIVAT PART 1] [evt. OPI-AFTALE Åbent Offentligt Privat Innovationssamarbejde baseret på 22 i Udbudsloven [Dato] [OFFENTLIG PART] [PRIVAT PART 1] [evt. PRIVAT PART 2] Nærværende aftale-skabelon er en opdateret udgave af aftale-skabelon

Læs mere

samarbejde tillid ansvar salg ressourcer planlægning konkurrence forretning indsigt behov konsortium modelaftaler krav Åbenhed kreativitet udbytte

samarbejde tillid ansvar salg ressourcer planlægning konkurrence forretning indsigt behov konsortium modelaftaler krav Åbenhed kreativitet udbytte Privat Innovation hedsguide til at indgå innovationssamarbejde med det offentlige organisation brugere nyhed succes det gode eksempel test leverance OPI OPI marked samarbejde forretning proces udbud økonomi

Læs mere

Hvem er vi? Johanne Helboe Nielsen. Michael Alstrøm. Udviklingskonsulent i Silkeborg Kommune, Projektleder af OPI i Gødvad Enge jhn@silkeborg.

Hvem er vi? Johanne Helboe Nielsen. Michael Alstrøm. Udviklingskonsulent i Silkeborg Kommune, Projektleder af OPI i Gødvad Enge jhn@silkeborg. Hvem er vi? Johanne Helboe Nielsen Udviklingskonsulent i Silkeborg Kommune, Projektleder af OPI i Gødvad Enge jhn@silkeborg.dk Michael Alstrøm Advokat, Partner Rønne & Lundgren Advokatfirma Afdeling for

Læs mere

FÅ STYR PÅ INDKØBENE - UDEN LANGHÅREDE JURIDISKE ORD OG PARAGRAFHENVISNINGER

FÅ STYR PÅ INDKØBENE - UDEN LANGHÅREDE JURIDISKE ORD OG PARAGRAFHENVISNINGER FÅ STYR PÅ INDKØBENE - UDEN LANGHÅREDE JURIDISKE ORD OG PARAGRAFHENVISNINGER MINE FORUDSÆTNINGER FOR AT MØDE JER I DAG Nørgaard Piening advokater er et mindre advokatfirma, som arbejder specialiseret med

Læs mere

Projektbeskrivelse for OPI projekt Udvikling af decentral varmepumpe til luftvarme / luftkøl

Projektbeskrivelse for OPI projekt Udvikling af decentral varmepumpe til luftvarme / luftkøl Projektbeskrivelse for OPI projekt Udvikling af decentral varmepumpe til luftvarme / luftkøl Version: 20.03-2014 Udarbejdet af: Frank V. Jensen/Benedikte Kruuse Lindvig, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

Læs mere

Hvornår er OPI den rette udviklingsmodel? Få hjælp til at træffe en kvalificeret beslutning ved at besvare spørgsmålene i flowdiagrammet.

Hvornår er OPI den rette udviklingsmodel? Få hjælp til at træffe en kvalificeret beslutning ved at besvare spørgsmålene i flowdiagrammet. OPI / Hvornår er OPI den rette udviklingsmodel? Få hjælp til at træffe en kvalificeret beslutning ved at besvare spørgsmålene i flowdiagrammet. Er projektet efterspørgselsdrevet? Findes der allerede en

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Modeller for offentlig-privat samarbejde

Modeller for offentlig-privat samarbejde DAKOFA Ressourceforvaltning i offentlig-privat samarbejde Tirsdag den 26. juni 2012 1 Modeller for offentlig-privat samarbejde Den brede pallet kort Mulige modeller for affaldsbranchen (?): Servicepartnerskaber

Læs mere

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Dato: 22. september 2011 Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Brevid: 1490218 Indledning Region Sjælland er den største virksomhed i regionen med et budget på ca. 17 mia. kr. og godt 17.000

Læs mere

INNOVATION OG UDVIKLINGSSAMARBEJDE

INNOVATION OG UDVIKLINGSSAMARBEJDE INNOVATION OG UDVIKLINGSSAMARBEJDE - i en udbudsretlig kontekst DI, KL og Danske Regioners fokus på klimatilpasningsplaner, Silkeborg den 16. november 2015 Indlæg af advokat Jeppe Lefevre Olsen, Kromann

Læs mere

Energirigtig renovering. Om Udbudsfri OPI

Energirigtig renovering. Om Udbudsfri OPI Energirigtig renovering Om Udbudsfri OPI Håndbog om Udbudsfri OPI 1. Baggrund og formål s. 4 2. juraen og MODELlen s. 15 3. udbudsfri OPI trin for trin s. 27 4. SUPPLERENDE AFTALER OG HJÆLPEBILAG s. 45

Læs mere

Udbudsdirektivet - Temaer. Version 4. Notatoversigt: Møde 2: (den 8. oktober 2013)

Udbudsdirektivet - Temaer. Version 4. Notatoversigt: Møde 2: (den 8. oktober 2013) Dato: 16. april 2014 Udbudsdirektivet - Temaer Version 4 Sag: 13/09174-5 Sagsbehandler: /MRL Notatoversigt: Møde 2: (den 8. oktober 2013) Tema 1: Anvendelsesområde / Grundlæggende bestemmelser Notat 1

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

UDBUDSPORTALENS ÆLDRENETVÆRK - KONKURSER

UDBUDSPORTALENS ÆLDRENETVÆRK - KONKURSER UDBUDSPORTALENS ÆLDRENETVÆRK - KONKURSER KL-Huset den 12. august 2015 Specialistadvokat Martin Stæhr KONKURSER JURAEN side 2 FOKUSPUNKTER Hvad kan man udbudsretligt gøre for at minimere risikoen for konkurser?

Læs mere

RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR

RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 J.nr. 173691 RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR 1. BAGGRUND Socialforvaltningen, Københavns

Læs mere

Udbudsproces og kontraktforhold ved OPI-samarbejde - Udbudsregler

Udbudsproces og kontraktforhold ved OPI-samarbejde - Udbudsregler Welfare Tech, den 2. november 2015 Udbudsproces og kontraktforhold ved OPI-samarbejde - Udbudsregler v/ Juridisk rådgiver Tina Pihlkjær Gade Hvordan sælger man ifølge udbudsreglerne? Det er den offentlige

Læs mere

Udarbejdet af Rønne & Lundgren i Plan C

Udarbejdet af Rønne & Lundgren i Plan C Udbudsfri offentlig-privat innovation i byggeriet, 2012 Udbudsfri offentlig-privat innovation i byggeriet Juridisk model Udarbejdet af Rønne & Lundgren i Plan C Plan C www.plan-c.dk Side 1/18 Forord Mange

Læs mere

16. DECEMBER Netværksmøde. Udbud med forhandling. v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh

16. DECEMBER Netværksmøde. Udbud med forhandling. v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh Netværksmøde Udbud med forhandling v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh mal@kammeradvokaten.dk 1 Agenda 1. 2. 3. 4. Hvornår kan udbud med forhandling anvendes? Fordele og ulemper forskelle ift

Læs mere

Juridiske aspekter af OPI OPI og udbudsretten. V/ udbudsjurist Bill Busch Kyed

Juridiske aspekter af OPI OPI og udbudsretten. V/ udbudsjurist Bill Busch Kyed Juridiske aspekter af OPI OPI og udbudsretten V/ udbudsjurist Bill Busch Kyed 1 Præsentation Bill Busch Kyed Daglig leder af indkøbskontoret ved Syddansk Universitet Ekstern lektor i udbudsret ved Syddansk

Læs mere

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område,

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Lightregimet Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Program 1. Hvad er udbud? 2. Hvilke regler gælder? 3. Beregningsregler - kontraktberegning 4. Udbud efter light-regimet 5.

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

BEK nr 1572 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. november 2017

BEK nr 1572 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. november 2017 BEK nr 1572 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. november 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 16/08500 Senere ændringer til

Læs mere

Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. december 2010 for. Resultatkontrakt. Vedrørende

Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. december 2010 for. Resultatkontrakt. Vedrørende Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. december 2010 for Resultatkontrakt Vedrørende Udvikling af multifunktionsmøbel Projekt under pulje til Offentlig-Privat innovation (OPI) [01.07.2009-01.12.2010] Journalnummer:

Læs mere

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Executive summary 1. ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Regeringen har et mål om, at den offentlige sektor skal være blandt de mest effektive og mindst bureaukratiske i verden, og for at

Læs mere

Nyt Udbudsdirektiv Væsentlige ændringer. Carina Risvig Hamer Ph.d. adjunkt, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk www.udbudslov.dk

Nyt Udbudsdirektiv Væsentlige ændringer. Carina Risvig Hamer Ph.d. adjunkt, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk www.udbudslov.dk Nyt Udbudsdirektiv Væsentlige ændringer Carina Risvig Hamer Ph.d. adjunkt, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk www.udbudslov.dk Modernisering af udbudsdirektiverne 27. Januar 18. april 2011: Kommissionens

Læs mere

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er:

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er: Notat J.nr. 14-4989032 Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af konsulentbistand til beregningsmotor, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 231-407652 opdateret 7. januar 2015 ICE, Jura og stab MTG Nr.

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING

SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING DTU SSA MINDRE PROJEKTER MARTS 2015 SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING (MINDRE PROJEKTER) mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 30

Læs mere

Udbud af energibesparelser

Udbud af energibesparelser Udbud af energibesparelser 1 Emner Overblik over de udbudsretlige regler Udbud af energibesparelser Udbudspligt Håndtering af udbud 2 2 Overblik over de udbudsretlige regler Relevante udbudsregler Forsyningsvirksomhedsdirektivet

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige 18. april, 2011 DI s høringssvar til Grønbog om modernisering af EU's politik for offentlige Mod et mere effektivt europæisk marked for offentlige (KOM(2011) 15 endelig) Evaluering gennemføres frem mod

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Konsulent og professionel værdiskaber

Konsulent og professionel værdiskaber Samarbejdsformer Konsulent og professionel værdiskaber 14 års erfaring med affaldsog ressourceoptimering heraf 7 år i topledelsen af Renosyd Den værdifulde kundeoplevelse er omdrejningspunktet for mit

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning

Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning Skabelonen er udformet mhp. at kunne fungere inspirerende for ledere, der indgår aftaler med eksterne partner om forskningssamarbejde. Som

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE Andreas Christensen, advokat og partner 22. juni 2016 UDBUD MED FORHANDLING EFTER FORUDGÅENDE UDBUDSBEKENDTGØRELSE side 2 UDBUD MED FORHANDLING EFTER

Læs mere

Indkøb er noget, vi alle kan!

Indkøb er noget, vi alle kan! Indkøb er noget, vi alle kan! Sammen om driften Workshop om indkøb Workshop med fokus på hvornår forskellige former for indkøb og indkøbsaftaler med fordel kan benyttes. Hvordan undgår du at indgå en rigtig

Læs mere

NOTAT. 1. Spørgsmål og svar

NOTAT. 1. Spørgsmål og svar NOTAT Projekt Udbud af økonomisystem og løn- og vagtplansystem Kunde Horsens Kommune Notat nr. 3 Dato 2011-04-26 1. Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar 1. Af hensyn til den interne planlægning af løsningspræsentationerne

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

MOBILE DIGITALE LØSNINGER PÅ SOCIALOMRÅDET INVITATION TIL INDLEDENDE MØDE

MOBILE DIGITALE LØSNINGER PÅ SOCIALOMRÅDET INVITATION TIL INDLEDENDE MØDE MOBILE DIGITALE LØSNINGER PÅ SOCIALOMRÅDET INVITATION TIL INDLEDENDE MØDE Socialforvaltningen inviterer hermed relevante leverandører af mobile digitale løsninger på det sociale område til at indgå i et

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

NOTAT. Regulering af IPR, fortrolighedsforpligtelse og publicering ved samarbejde mellem universiteter, hospitaler og private virksomheder

NOTAT. Regulering af IPR, fortrolighedsforpligtelse og publicering ved samarbejde mellem universiteter, hospitaler og private virksomheder Bilag C IPR Koncept NOTAT Til Medico Innovation - Projektbestyrelsen Vedr. Regulering af IPR, fortrolighedsforpligtelse og publicering ved samarbejde mellem universitet, hospital og privat virksomhed Fra

Læs mere

ANNONCERING MADSERVICE

ANNONCERING MADSERVICE ANNONCERING MADSERVICE ODDER KOMMUNE 1. INDLEDNING I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud for visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven)

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms.

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms. Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for indkøb af varer og tjenesteydelser Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Henvisning

Læs mere

Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015

Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015 Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015 Indkøb og samarbejde om administrative opgaver Gennemgang af regnskab Formål og introduktion til udbud Risici og aktører indenfor indkøb pt. Fremtidige

Læs mere

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler KONTRAKTBILAG 11 Krav om uddannelses- og praktikaftaler Sagsnummer.: 18/561 KRAV OM UDDANNELSES- OG PRAKTIKAFTALER Vejledning til tilbudsgiver/leverandør På baggrund af Regeringens og Danske Regioners

Læs mere

Det nye udbudsdirektiv

Det nye udbudsdirektiv Pia Ziegler, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Det nye udbudsdirektiv de væsentligste ændringer Agenda I. Det nye reviderede udbudsdirektiv I. Reform af udbudsreglerne baggrund og status II. Klyngetilgangen

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

September 2014. Vejledning i implementering af cirkulær økonomi i offentlige indkøbsaftaler

September 2014. Vejledning i implementering af cirkulær økonomi i offentlige indkøbsaftaler September 2014 Vejledning i implementering af cirkulær økonomi i offentlige indkøbsaftaler Indhold: 1. Formål... 3 2. Udbud... 3 3. Den tekniske dialog... 4 5. Kravspecifikation... 5 6. Tildelingsfasen...

Læs mere

Udbud af sociale og sundhedsydelser udbud light

Udbud af sociale og sundhedsydelser udbud light Dansk Forening For Udbudsret 27. maj 2015 Udbud af sociale og sundhedsydelser udbud light Sune Troels Poulsen, advokat, partner, Andersen Partners 1 Social- og sundhed forpligtelser i forhold til borgerne

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Light Regimet. Carina Risvig Hamer Ph.d. lektor, Syddansk Universitet

Light Regimet. Carina Risvig Hamer Ph.d. lektor, Syddansk Universitet Light Regimet Carina Risvig Hamer Ph.d. lektor, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk www.udbudslov.dk Udbudslovens afsnit I Udbudslovens afsnit II Udbudslovens afsnit III Udbudslovens afsnit IV Udbudslovens

Læs mere

Version 19. december 2012

Version 19. december 2012 VEJLEDNING TIL OPI-AFTALE 2A OG 2B OPI-projekter, hvor der indgår offentligt køb af forsknings- og udviklingsydelser mellem en eller flere offentlige parter og en eller flere private parter artikel 16

Læs mere

Dato for revision: 24. september 2014

Dato for revision: 24. september 2014 Dato for revision: 24. september 2014 Spørgsmål og svar til nationalt udbud: Callcenterløsning (inkl. Licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. Spørgsmål 1: Prisoplysninger,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner LBK nr 210 af 17/03/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Forsknings- og

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Fælles Forside Servicecenter

Fælles Forside Servicecenter Fælles Forside Servicecenter 7. Maj 2015 Gitte Kjeldsen og Nanna Skovgaard Sørensen Indhold Introduktion til Fælles Servicecenter Konceptet De fire servicekategorier Samarbejde på tværs? Hvad kan vi forvente

Læs mere

Udbud af ydelsen. forbrænding af affald. 2 februar Oplægsholder. Sune Troels Poulsen Advokat, ph.d., partner. Side 1

Udbud af ydelsen. forbrænding af affald. 2 februar Oplægsholder. Sune Troels Poulsen Advokat, ph.d., partner. Side 1 Udbud af ydelsen forbrænding af affald 2 februar 2017 Oplægsholder Sune Troels Poulsen Advokat, ph.d., partner 1 Oversigt Udbud og udbudsreglerne Særligt om in-house Udbud i mulige fremtidige situationer

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Prækommercielt indkøb af udvikling af nye, innovative løsninger til lokal håndtering af regnvand i tæt bebyggede områder med høj befæstelsesgrad

Prækommercielt indkøb af udvikling af nye, innovative løsninger til lokal håndtering af regnvand i tæt bebyggede områder med høj befæstelsesgrad J.nr.: 7505386 ANTH/ach Kontrakten er i sin helhed et mindstekrav. KONTRAKT Om Prækommercielt indkøb af udvikling af nye, innovative løsninger til lokal håndtering af regnvand i tæt bebyggede områder med

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Vejledning vedrørende kontrakter

Vejledning vedrørende kontrakter Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Regional.udvikling@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Vejledning vedrørende kontrakter En fælles kontraktskabelon Dette

Læs mere

EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK

EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK UDBUDSLOVEN EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK DELACOURs mini-guide om udbudsloven for ordregivere Side 2 HAR DU STYR PÅ UDBUDSLOVEN? Udbudsloven sætter en ny dagsorden for gennemførelse

Læs mere

OPI-workshop, den 19. juni 2012 - Projektskema

OPI-workshop, den 19. juni 2012 - Projektskema OPI-workshop, den 19. juni 2012 - Projektskema Emner/bestemmelser Tekst Bilag Bemærkninger Parter Hvem, hvordan finder vi, hvor mange? 1. Titel 2. Baggrund Hvad er de enkelte parters baggrund? 3. Projektmål

Læs mere