Specialefag til hovedforløbet Økonomi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialefag til hovedforløbet Økonomi"

Transkript

1 Specialefag til hovedforløbet Økonomi

2 Indhold Kontor med specialer, Økonomi... 3 Introduktion til økonomi... 4 Bogføring, registrering og likviditet... 6 Økonomistyring I... 9 Økonomistyring II Moms og Afgifter Moms og afgifter Budgettering Årsregnskab for selskaber Bogføring i Praksis Likviditetsstyring Løn og Lovgivning Lean Forretningsengelsk Udvidet Skriftlig Kommunikation Grafisk Præsentation Kvalitet og Service Præsentationsteknik og Personlig Fremtræden Salg og Markedsføring Projektudvikling og Gennemførelse Anvend Regneark til Talbehandling Design og Automatisering af Regneark Data i Regneark

3 Kontor med specialer, Økonomi Velkommen som elev og virksomhed til hovedforløbet Økonomi på Rybners Handelsskole. På specialet Økonomi har I sammen mulighed for at skræddersy et hovedforløb der passer til jeres virksomhed. Undervisningen omfatter 6 ugers bundne specialefag, dog kun 5 hvis man har en HHx. Derudover kan elev og virksomhed frit sammensætte de sidste 2-4 ugers valgfrie specialefag. Uddannelsen afsluttes med en fagprøve. Vi har valgt en række fag ud, som vi mener, er interessante i forhold til en Økonomiuddannelse. Ønsker I andre specialefag, vil vi vejlede jer til andre skoler som udbyder fagene. I vedlagte materiale finder I en oversigt over hvilke fag vi udbyder og en beskrivelse af disse. Har I endnu ikke tilmeldt eleven valgfagene, beder vi jer gøre det så hurtigt som muligt. Vær opmærksom på, om faget er bundet eller valgfrit. Lærerne på hovedforløbet sørger for, at eleverne kommer igennem den teoretiske del af uddannelsen og vil med elevernes hjælp gøre undervisningen praksisnær ved at inddrage eksempler fra elevernes hverdag. Derfor vil der til hvert skoleophold være nogle ting eleven skal forberede sig på. Hvert skoleophold afsluttes med en test. Testen vil sammen med elevens arbejde i løbet af ugen danne grundlag for karakteren. Som et led i vores kvalitetssikring evalueres hvert skoleophold. For at holde en tæt kontakt til både virksomheder og elever under hele hovedforløbet anvender vi elevplan Derfor beder vi jer bruge lidt tid på at sætte jer ind i elevplan, hvis I ikke kender det i forvejen. Det er vigtigt, at I har opgivet de korrekte oplysninger bl.a. telefonnummer og mailadresse. Indkaldelser til skoleophold, registrering af fravær, karaktermeddelelser kommer udelukkende via elevplan. Hvis I som elev og virksomhed ikke har adgang til elevplan, beder vi jer kontakte os. Der afholdes informationsmøde for nye elever og deres oplæringsansvarlige. Ligeledes tilbydes I et kursus i elevplan. Mere herom senere. Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse med skoleopholdene vil blive fremsendt en samlet faktura til dækning af undervisningsmaterialer, kaffe, the, vand og frugt. Hvis I har spørgsmål, er I altid velkommen til at rette henvendelse til skolen. Vi glæder os til samarbejdet! Med venlig hilsen Rybners Handelsskole Dorte Lockdahl Uddannelseschef tlf

4 Introduktion til økonomi Varighed: 5 dage Formål Formålet er dels at give eleven kendskab til bogføring af vareflowet i en produktionsvirksomhed, dels at give kendskab til udarbejdelse af budgetter, budgettyper og kontrolmuligheder og dels at forstå de grundlæggende regler for udarbejdelse af årsregnskabet. Mål Efter kurset har eleven en bredere forståelse af daglig bogføring i en produktionsvirksomhed formålet med budgettering de overordnede regler ved udarbejdelse af årsregnskabet Indhold Produktionsvirksomhed o Kontoplan (artsopdelt, funktionsopdelt) o Bogføring af vareflow fra modtagelse af råvarer, til varer under produktion og til færdigvarelageret o Bogføring af produktionsløn o Lønfordeling o Fordeling af omkostninger ved hjælp af fordelingsnøgle Budgettering o Økonomistyringens betydning o Budgetbegrebet o Formål med budgettering o Budgetproceduren o Virksomhedens samlede budget (resultat-, likviditets- og balancebudget) Årsregnskabet o Bogføringsloven o Årsregnskabsreglerne byggeklodsmodellen o Årsrapportens opbygning Rammer Undervisningen gennemføres som en kombination af indlæg, diskussioner og praktiske øvelser. Evaluering Afsluttes med en evaluering og en test. Testen vil sammen med arbejdet i ugens løb danne grundlag for karaktergivningen. 4

5 Introduktion til økonomi Fag: Niveau: Avanceret Fagkategori: Område-/specialefag Varighed:1,0 uger Bundet/Valgfri: Bundet (kun for HG-elever) Resultatform(er): 7-trinsskala, Standpunktskarakter. 7-trinsskala, Delkarakter. 1. Eleven opnår kendskab til vareflowet og den efterfølgende bogføring i en produktionsvirksomhed. 2. Eleven opnår kendskab til udarbejdelse af budgetter og efterfølgende kontrol. 3. Eleven opnår kendskab til udarbejdelse af årsregnskaber efter årsregnskabsloven. 5

6 Bogføring, registrering og likviditet Varighed: 5 dage Formål At eleven lærer at opstille en kontoplan for så vel ekstern regnskabsudarbejdelse som intern økonomistyring. Eleven får kendskab til væsentlige regler for bogføring og kan opstille et regnskab i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Eleven skal kunne kende forskel på forskellige former for regnskabspraksis og kunne udarbejde forskellige afstemninger. Mål Efter kurset skal eleven kunne: Udarbejde et afslutningsark herunder periodisering af indtægter og omkostninger.. Afstemme likviditet debitorer og kreditorer Afstemme og afregne moms Kende forskel på forskellige former for løn Kunne udarbejde en lønseddel og afregne ATP AM bidrag og A-skat. Kende forskel på pensionsordninger og hvordan disse bliver håndteret lønmæssigt. Indhold På kurset vil eleven bl.a. arbejde med: Regnskabsopstilling både som kontantregnskab som periodiserede regnskaber o Afslutningsskema o Afslutning af moms o Afslutning af privatforbrug o Periodisering af omkostninger - beholdninger Internt regnskab o Bogføring på art, sted og formål o Variabilitetsregnskab o Omkostningsfordeling Afstemning af likvide beholdninger o Kasseafstemning o Bankafstemning Afstemning af debitorer, kreditorer samt mellemregninger Styring af debitorer og kreditorer o Kreditvurdering af nye og eksisterende kunder o Brug af forskellige betalingsbetingelser og kontantrabatter o Rykkerprocedurer på debitorer o Styring af fremmed valuta o Betalingsprocedurer for leverandører Gennemgang af forskellige lønformer. o Løn i en produktionsvirksomhed o Gager Håndtering af forskellige elementer der indgår i lønbehandling o ATP o AM bidrag 6

7 o o Pensionsordninger Frynsegoder Rammer Undervisningen gennemføres som en kombination af indlæg, diskussioner og praktiske øvelser. Øvelserne vil både være gruppearbejde og selvstændige opgaver. Evaluering Der er skriftlig evaluering af kurset. Kurset evalueres med en karakter på 7-trinskskalaen. Karakteren gives på baggrund i elevens arbejde. 7

8 Bogføring, registrering og likviditet Fag: 8554 Niveau: Avanceret Fagkategori: Område-/specialefag Varighed: 1,0 uger Bundet/Valgfri: Bundet Resultatform(er): 7-trinsskala, Standpunktskarakter. 7-trinsskala, Delkarakter. 1. Eleven kan opstille en kontoplan for såvel ekstern regnskabsudarbejdelse som intern økonomistyring. 2. Eleven har kendskab til fordele og ulemper ved brug af koder i diverse bogføringssystemer. 3. Eleven har kendskab til de væsentligste regler i bogføringsloven. 4. Eleven kan opstille årsregnskaber med udgangspunkt i opstillingsbekendtgørelsens krav. 5. Eleven har kendskab til kontantregnskaber contra periodiserede regnskaber. 6. Eleven behersker afstemning af kasse, bank og giro. 7. Eleven behersker afstemning af debitor, kreditor og mellemregninger 8. Eleven har kendskab til debitorstyring og kreditorstyring. 9. Eleven har kendskab til løn for funktionærer, feriepenge, SH-betaling, AM-bidrag, A-skat, træk for gavekasse, fagforening, personaleforening og modregning af diverse a conto betalinger i løbet af en lønperiode. 8

9 Økonomistyring I Varighed: 5 dage Formål Formålet er at give eleven kendskab til vigtigheden af en række centrale problemstillinger inden for omkostningsteori og regnskab. Mål Efter kurset har eleven en bredere forståelse af virksomhedens værdikredsløb omkostningsteori omkostningsbegreber og driftsøkonomiske beslutninger omkostningsregistrering i produktionsvirksomheder, herunder ordreregnskab og procesregnskab. regnskabsanalyse Indhold Omkostningsteori o udgifter, omkostninger og udbetalinger o omkostningsformål o faste og variable omkostninger o direkte og indirekte omkostninger Omkostningsbegreber og driftsøkonomiske beslutninger o differensomkostninger o offeromkostninger o sunk costs o produktion under begrænset kapacitet o vurdering af enkeltordre Omkostningsregistrering i produktionsvirksomheder o Ordreregnskabet o Procesregnskabet Regnskabsanalyse Rammer Undervisningen gennemføres som en kombination af indlæg, diskussioner og praktiske øvelser. Evaluering Afsluttes med en evaluering og en test. Testen vil sammen med arbejdet i ugens løb danne grundlag for karaktergivningen. 9

10 Økonomistyring I Fag: 8562 Niveau: Avanceret Fagkategori: Område-/specialefag Varighed: 1,0 uger Bundet/Valgfri: Bundet Resultatform(er): 7-trinsskala, Standpunktskarakter. 7-trinsskala, Delkarakter. 1. Eleven har kendskab til vigtigheden af omkostningsfordelinger i forbindelse med rentabilitetsanalyse af produkter, distrikter, markeder mv. 2. Eleven har kendskab til aktivitetsbaseret omkostningsfordeling (ABC) for indirekte produktionsomkostninger contra den traditionelle omkostningsfordeling og kunne foretage beregninger der viser forskellen herimellem. 3. Eleven kan foretage dækningsbidragsberegninger, herunder CVP-analyser i forbindelse med vurdering af alternativer. 4. Eleven har kendskab til forskellige beslutningsteorier. 5. Eleven kan foretage beregninger for forskellige indtægts- og omkostningstyper. 10

11 Økonomistyring II Fagnr.: Økonomistyring II Niveau: Avanceret Fagkategori: Område-/specialefag Varighed: 1,0 uger Bundet/Valgfri: Valgfri Resultatform(er) 7-trinsskala, Standpunktskarakter. 7-trinsskala, Delkarakter. 1. Eleven kan foretage afvigelsesberegninger på indirekte variable og indirekte faste omkostninger. Eleven har kendskab til opdeling af en virksomhed i centre. 2. Eleven har kendskab til opgørelse af interne afregningspriser. 3. Eleven har kendskab til styring af multinationale selskaber via bl.a. transfer pricing. 4. Eleven kan foretage opgørelse af virksomhedens kvalitetsomkostninger, samtidig med viden om forebyggelse, behandling og helbredelse. 5. Eleven har kendskab til koblingen mellem økonomistyring og ledelse. 6. Eleven har kendskab til Balanced Scorecard. OBS!! Formålsbeskrivelse til Økonomistyring er under udarbejdelse. 11

12 Moms og Afgifter Varighed: 5 dage Formål Formålet er at give eleven kendskab til forskellige afgiftstyper og hvordan de håndteres i praksis i virksomheden. Mål Efter kurset kan eleven: udføre momsafregning og redegøre for undtagelsesbestemmelserne i Momsloven bruge Momslovens bestemmelser omkring køretøjer redegøre for de generelle regler og tilskudsmuligheder for energiafgifter foretage opgørelse af lønsumsafgifter beregne de driftsøkonomiske konsekvenser af pensioner og personalegoder beregne ATP, feriepenge, AM-bidrag mm. Indhold Momssystemets opbygning o momsens historie o krav til købs- og salgsbilag o bogføringssystemer o køb af autokøretøjer o momstilsvar o undtagelsesbestemmelser Energiafgifter o Vandafgift, El-sparebidrag, El-distributionsbidrag, CO 2 -afgift Pensioner Personalegoder o fri bil, multimedie, kost og logi, rejseopgørelse Lønsumsafgifter Lønafregning o ATP, AM-bidrag, feriepenge mv. Rammer Undervisningen gennemføres som en kombination af indlæg, diskussioner og praktiske øvelser. Evaluering Afsluttes med en evaluering og en test. Testen vil sammen med arbejdet i ugens løb danne grundlag for karaktergivningen. 12

13 Moms og afgifter Fag: 8555 Niveau: Avanceret Varighed: 1,0 uger Fagkategori: Område-/specialefag Bundet/Valgfri: bundet Resultatform(er): 7-trinsskala, Standpunktskarakter. 7-trinsskala, Delkarakter. 1. Eleven kan redegøre for momssystemets opbygning, herunder krav til købs- og salgsbilag, bogføringssystemer, gebyr, morarenter mv. 2. Eleven kan redegøre for centrale bestemmelser i momssystemet, herunder specielt køb af autokøretøjer, undtagelsesbestemmelser mv. 3. Eleven kan foretage opgør af momstilsvaret for en given virksomhed. 4. Eleven har kendskab til reglerne for energiafgifter, herunder krav til dokumentation, refusionsmuligheder, tilskudsmuligheder, rumvarme, varmt vand mv., og kunne foretage opgørelser heraf for en given virksomhed. 5. Eleven har kendskab til reglerne for lønsumsafgifter og kunne foretage opgørelser af tilsvaret herfor. 6. Eleven har et grundlæggende kendskab til sociale bidrag og reglerne herfor, herunder blandt andet aftale via overenskomst, aftalt pensionsbidrag, individuelle pensionsordninger mv. 7. Eleven har kendskab til afregningsreglerne for moms, energiafgifter, diverse bidrag, herunder ATP, feriepenge, pensionsbidrag, AM-bidrag mv. 8. Eleven har kendskab til reglerne for almindeligt forekommende personalegoder til medarbejdere, f.eks. fri bil, multimedier, kost og logi, rejsegodtgørelse mv. og kan foretage opgørelse af de driftsøkonomiske konsekvenser af udvalgte personalegoder. 13

14 Budgettering Varighed: 5 dage Formål Eleven får kendskab til forskellige former for budgetter og deres udarbejdelse. Eleven får kendskab til vigtigheden af budgetter og budgetopfølgning. Samtidig får eleven kendskab til budgettets brug som ledelsesværktøj. Indhold På kurset vil du bl.a. arbejde med: Budgetprocedure Budget forudsætninger og vigtigheden af disse. Forskellige budget former, herunder korttids- og langtidsbudgetter. Aktivitets-, kapacitets- og likviditetsbudgettering. Budgetkontrol herunder afvigelsesanalyser Budget som ledelsesværktøj Medarbejder adfærd i forbindelse med budgettering Mål Efter kurset skal eleven kunne: Opstille forskellige budget forudsætninger og bruge disse til udarbejdelse af et budget for virksomheden. Opstille forskellige former for budgetter både kort- og langtidsbudgetter. Kende forskel på de forskellige budgetter og kender brugen af disse. Udarbejde budgetkontrol og analyser afvigelserne. Deltage i indsamlingen af forudsætningerne for budgetlægningen. Deltage i udarbejdelsen af budgetter og se hvordan ledelsen bruger budgetter som ledelsesværktøj Rammer Undervisningen gennemføres som en kombination af indlæg, diskussioner og praktiske øvelser. Opgave løsningen vil både være gruppearbejde og selvstændige opgaver. Evaluering Der er skriftlig evaluering af kurset. Kurset evalueres med en karakter på 7-trinsskalaen. Karakteren gives på baggrund af elevens arbejde og en afsluttende test. 14

15 Budgettering Fag: 8556 Niveau: Avanceret Varighed: 1,0 uger Fagkategori: Område-/specialefag Bundet/Valgfri: bundet Resultatform(er): 7-trinsskala, Standpunktskarakter. 7-trinsskala, Delkarakter. 1. Eleven har kendskab til, hvilke elementer der indgår i de forskellige former for budgetter og hvordan de forskellige budgetter udarbejdes. 2. Eleven har kendskab til almindelig budgetprocedure og herigennem opnå kendskab til elementer som kalkulationer, faste- og variable omkostninger. 3. Eleven har kendskab til, hvordan budgetkontrol foretages og hvordan den kan benyttes af ledelsen. 4. Eleven har kendskab til budgettering som et ledelsesværktøj og styringsinstrument i dagligdagen for såvel ledelse som mellemledere. 5. Eleven har kendskab til de generelle metoder for budgettering, herunder blandt andet kortids- og langtidsbudgettering, rullende budgetter, aktiv og passiv budgettering. 6. Eleven har kendskab til budgetforudsætninger og vigtigheden heraf. 7. Eleven har kendskab til aktivitets-, kapacitets- og likviditetsbudgettering og kunne foretage budgettering af aktivitet, kapacitet og likviditet. 8. Eleven har kendskab til budgetstyring og -kontrol, herunder blandt andet afvigelsesanalyser på direkte variable omkostninger. 9. Eleven har kendskab til fleksibelt budget, og kan opstille fleksibelt budget og med udgangspunkt heri kunne foretage afvigelsesanalyser. 10. Eleven har kendskab til standardregnskaber og kunne foretage beregning heraf. 11. Eleven har kendskab til medarbejderadfærd i forbindelse med budgettering. 15

16 Årsregnskab for selskaber 1 uges varighed Formål Formålet er at give eleven kendskab til den regulering årsregnskaber er underlagt i Danmark. Samt de danske regnskabsvejledninger. Mål Efter kurset har eleven en bredere forståelse af Indtægts- og omkostningsregistrering. Aktivering og passivering Kontantregnskaber kontra periodiserede regnskaber Værdiansættelse af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver Op-, ned- og afskrivninger Anlægskartoteket Danske regnskabsvejledninger Oplysningskravene i danske regnskaber Ledelsesberetninger og supplerende ledelsesberetninger Indhold De daglige registreringer i virksomheden o udgifter, omkostninger og udbetalinger o periodisering af omkostninger Aktivering og passivering o Hvornår skal der hhv. omkostningsføres og aktiveres? o Leasing o Forpligtelser o Værdiansættelse o Op-, ned-, og afskrivninger o Anlægskartotek o Kort og lang gæld o Eventualforpligtelser o Værdiansættelse af varelagre og forskellige principper hertil. o Værdiansættelse af tilgodehavender, aktier, obligationer og likvide beholdninger o Egenkapitalen og dennes oplysning i regnskabet Årsregnskabsloven og regnskabsvejledninger o Regnskabsprincipper o Regler for opstilling af regnskab o Regnskabsklasser Anlægskartotek o Hvorfor og hvordan o Lovmæssige krav til anlægskartoteket 16

17 Rammer Undervisningen gennemføres som en kombination af indlæg, diskussioner og praktiske øvelser. Evaluering Afsluttes med en evaluering og en test. Testen vil sammen med arbejdet i ugens løb danne grundlag for karaktergivningen. 17

18 Årsregnskaber for selskaber Fag: 8535 Niveau: Avanceret Varighed: 1,0 uger Fagkategori: Område-/specialefag Bundet/Valgfri: Bundet Resultatform(er): 7-trinsskala, Standpunktskarakter. 7-trinsskala, Delkarakter. 1. Eleven har kendskab til, hvilken regulering årsregnskaber er underlagt i Danmark. 2. Eleven har kendskab til lovmæssig regulering for kriterier for indtægtsregistrering, omkostningsregistrering og kriterier for aktivering/passivering, kontantregnskaber contra periodiserede regnskaber. 3. Eleven har kendskab til lovmæssige regulering for værdiansættelse af immaterielle-, materielle- og finansielle anlægsaktiver, herunder anvendesen af op-, ned-, og afskrivninger. 4. Eleven har kendskab til lovmæssig regulering af brugen af anlægskartotek. 5. Eleven har kendskab til lovmæssig regulering af værdiansættelse af diverse elementer af omsætningsaktiver som varelager, tilgodehavender, aktier, obligationer og likvide beholdninger. 6. Eleven har kendskab til lovmæssig regulering af værdiansættelse af virksomhedens gældsposter såvel langfristede som kortfristede, opgørelse af gældens størrelse ved den nominelle og effektive rentefods metode. 7. Eleven kan anvende danske regnskabsvejledninger. 8. Eleven har kendskab til oplysningskravene med hensyn til eventualforpligtelser, garantiforpligtelser, kautioner m.m. 9. Eleven har kendskab til ledelsesberetninger og supplerende ledelsesberetninger. 18

19 Bogføring i Praksis Varighed 3 dage Formål At eleven lærer at anvende et økonomistyringssystem og at eleven praktisk vil kunne udføre bogføringsmæssige opgaver som f.eks. registrering, kontering, budget og budgetopfølgning. Mål Efter kurset skal eleven kunne: Udarbejde en kontoplan i et økonomistyringsprogram der passer til virksomheden Udarbejde konteringsinstrukser for virksomheden Kende grundprincipperne for registrering i et økonomistyringsprogram Bogføre i et økonomistyringsprogram og se sammenhængen mellem de forskellige moduler Udarbejde forskellige analyser som dækningsbidrag og andre nøgletal Udarbejde et budget ud fra tal fra økonomistyringsprogrammet Indhold På kurset vil du bl.a. arbejde med: Grundprincipper for bogføring i et økonomisystem, registrering og dokumentation Udarbejdelse af kontoplaner i et økonomistyringssystem og konteringsstrukser Dækningsbidragsanalyser og nøgletalsberegninger Budget og budgetopfølgning Dækningsbidragsanalyse og budgetopfølgning ved anvendelse af økonomistyringssystem Rammer Undervisningen gennemføres som en kombination af indlæg, diskussioner og praktiske øvelser. Øvelserne vil både være gruppearbejde og selvstændige opgaver. Evaluering Der er skriftlig evaluering af kurset. Kurset evalueres med en karakter på 7-trinsskalaen. Karakterern gives på baggrund af elevens arbejde. 19

20 Fag: Bogføring i praksis Niveau: Avanceret Varighed: 0,6 uger Fagkategori: Område-/specialefag Bundet/Valgfri: Valgfri Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter -, 7-trinsskala, Delkarakter. 1. Eleven skal opnå kendskab til grundprincipper for bogføring i økonomisystemer, og kunne foretage registreringer og dokumentation herfor. 2. Eleven skal kunne udarbejde kontoplaner i et økonomistyringssystem og konteringsinstrukser. 3. Eleven skal opnå kendskab til transaktionsspor og kontrolspor i et økonomistyringssystem. 4. Eleven skal kunne anvende økonomistyringssystem til at udarbejde relevante dækningsbidragsanalyser. 5. Eleven skal kunne anvende økonomistyringssystem til at udarbejde budget og foretage budgetoopfølgning. 6. Eleven skal kunne anvende økonomistyringssystem til at udarbejde nøgletal. 7. Eleven skal kunne anvende økonomistyringssystem til at udarbejde relevante regnskabsrapporter. 20

21 Likviditetsstyring 3 dages varighed Formål Formålet er at give eleven kendskab til likviditetsmæssige konsekvenser af forskellige betalingsbetingelser samt have kendskab til lovmæssige aspekter vedrørende likviditetsstyring. Mål Efter kurset har eleven en bredere forståelse af Betalingsbetingelser Opgørelse af tilgodehavender Lovmæssige aspekter i forbindelse med likviditetsstyring Proceduren i en inkassosag Opgørelse af tilgodehavender efter en inkassosag Kunne foretage beregninger samt sammenligne forskellige lånetyper Likviditetsberegning Indhold Betalingsbetingelser o Salg o Indkøb o Beregninger på betalingsbetingelsernes konsekvens/ kontantrabatter o Cost-benefit analyser Lovgivning o Renter og gebyrer o Virksomhedens politik o Rettigheder og pligter i forbindelse med manglende betaling Inkasso o Procedure i en inkassosag o Opgørelse af tilgodehavender i forbindelse med inkassosager o Afstemning af sag fra inkasso o Konsekvensberegninger i forbindelse med tab Lån o Forskellige lånetyper o Beregning af forskellige lånetyper Likviditetsberegning o Likviditetsbudget Rammer Undervisningen gennemføres som en kombination af indlæg, diskussioner og praktiske øvelser. Evaluering Afsluttes med en evaluering og en test. Testen vil sammen med arbejdet i dagenes løb danne grundlag for karaktergivningen. 21

22 Fag: 8540 Likviditetsstyring Niveau: Avanceret Varighed: 0,6 uger Fagkategori: Område-/specialefag Bundet/Valgfri: Valgfri Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. 1. Eleven har kendskab til likviditetsmæssige konsekvenser af forskellige betalingsbetingelser ved såvel salg som indkøb og kan foretage beregninger på de forskellige betingelsers økonomiske konsekvens. 2. Eleven har kendskab til de lovmæssige aspekter og deres indflydelse på likviditetsstyring. 3. Eleven kan beregne og fastsætte de korrekte renter og gebyrer med udgangspunkt i lovgivning og virksomhedens politik. 4. Eleven har kendskab til proceduren i en inkassosag. 5. Eleven kan opgøre virksomhedens tilgodehavende i forbindelse med afsendelse af sag til inkasso. 6. Eleven har kendskab til fastsættelse af kreditbeløb overfor debitorer og kunne foretage beregninger på konsekvenserne ved tab. 7. Eleven kan foretage endelig afstemning og afregning når en sag kommer tilbage fra inkasso, uanset om der er opnået fuld, delvis eller ingen indbetaling fra kunde. 8. Eleven har kendskab til rettigheder og pligter i forbindelse med manglende betalinger til og fra kunder/leverandører. 9. Eleven har kendskab til samspillet mellem varerabatter og betalingsbetalinger og kunne foretage beregninger på kombinationsmuligheder. 10. Eleven har kendskab til salg af diverse former for forbehold, bl.a. ejendomsforhold. 11. Eleven kan foretage beregninger og sammenligninger af forskellige lånetyper. 12. Eleven kan foretage beregning af likviditetsbehov i en given periode og på baggrund af beregningerne opstille en oversigt over, hvordan likviditet i perioden fremskaffes. 22

23 Løn og Lovgivning Avanceret 1 uges varighed Formål Formålet med specialefaget er at give eleverne den fundamentale viden om løn. Eleverne vil efter kurset være bekendt med de forskellige lønbegreber, samt sammenhænge og forpligtelser overfor relevante myndigheder. Mål Efter kurset har eleven: Kendskab til de grundlæggende principper for løn Overblik over de forskellige lønbegreber Indsigt i lønberegningen Klarhed over lovmæssige og overenskomstmæssige forpligtelser Kendskab til forskellige EDB-løsninger Indhold Beregning af timeløn og gager Beregning og styring af overtid Reglerne for beregning og afregning af SKAT, AM-bidrag og ATP Krav til lønsedlen Bogføring og afstemning af løn Beregning, bogføring og udbetaling af feriepenge og søgne/helligdagsbetaling Informationssøgning i gældende love og regelsæt, f.eks. funktionærloven, ferieloven, dagpengeloven og barsel De forskellige overenskomsters indflydelse på lønnen Frynsegoder Pensionsordninger Gennemgang af fordele og ulemper ved forskellige EDB-løsninger Rammer Undervisningen gennemføres som en kombination af indlæg, diskussioner og praktiske øvelser. Øvelserne vil både være gruppearbejde og selvstændige opgaver. Evaluering Afsluttes med en skriftlig evaluering af forløbet og en test af ca. 1½ times varighed. Testen vil sammen med arbejdet i løbet af ugen blive brugt til karaktergivningen. 23

24 Fag: Løn og lovgivning Niveau: Avanceret Varighed: 1,0 uger Fagkategori: Område-/specialefag Bundet/Valgfri: Valgfri Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. Deltageren arbejder med de mest anvendte former for beregning og opgørelse af feriepenge og søn-/helligdagsbetaling, indsamling og behandling af almindeligt forekommende data til brug for løn- og gageberegninger samt afstemning af lønregnskabet efter løn- og gageberegning, herunder foretage afstemning med virksomhedens finansbogføring og afstemning ved årsafslutning og årsopgørelse. 24

25 Lean 3 dage Lean er en produktionsfilosofi som handler om, at skabe mere værdi for færre ressourcer ved at slanke og trimme organisationen. På dette 3 dages kursus opnår eleven kendskab til forretningsgange i virksomheder og kan bidrage til, hvordan man kan optimere virksomheders administrative forretningsgange. F.eks. ved kendskab til værdikæder og anvendelse af Lean. Eleven opnår endvidere kendskab til værktøjer og metoder til at optimere egne arbejdsopgaver inden for administrative funktioner. Formål Formålet er, at give eleven en bred introduktion til produktionsfilosofien Lean, samt et indblik i det praktiske arbejde med Lean. Eleven bør efter kurset kunne deltage aktivt i arbejdet omkring Lean, både før det besluttes at indføre Lean, samt når Lean implementeres. Mål Efter forløbet har eleven: - kendskab til Hvad er Lean og de vigtigste Lean værktøjer - indblik i ekstern fremlæggers erfaringer med Lean i den pågældende virksomhed - kendskab til at kortlægge værdistrømme indenfor egne administrative arbejdsfunktioner og almindeligt forekomne arbejdsgange på arbejdspladsen - opnået kendskab til at planlægge og gennemføre en optimeringsproces for den administrative funktion ved brug af lean-værktøjet 5S - Med baggrund i de processer som givne informationer, varer, viden eller serviceopgaver gennemløber, kan deltageren foreslå indsatsområder der er velegnede til optimering. Indhold - De 5 principper bag Lean (i administrationen) - Lean forståelse - Lean værktøjer og teknikker - Porters værdikæde - Værdistrømsanalyse Rammer Undervisningen gennemføres som en kombination af oplæg, diskussioner og praktiske øvelser. Der vil forekomme gruppearbejde, hvor der opnås indblik i både egen og andre virksomheders administrative processer. Deltagerne vil blive bedt om at medbringe materiale fra egen virksomhed, der beskriver administrative arbejdsgange. Da faget gennemføres på ekspert-niveau vil undervisningen gennemføres så differentieret som muligt, således at eleverne ikke oplever at emner og indhold er en gentagelse fra grunduddannelsen. Evaluering Eleven evalueres på baggrund af indsatsen under kurset og en afsluttende test/opgave den sidste dag. 25

26 Fag: og Lean Varighed: 0,6 uger Fagkategori: Område-/specialefag Bundet/Valgfri: Valgfri Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. 1. Eleven kan kortlægge værdistrømme inden for egne administrative arbejdsfunktioner og i samarbejde med andre anvende metoderne fra en værdistrømsanalyse til effektivisering af arbejdsprocesserne. 2. Med baggrund i de processer givne informationer, varer, viden eller serviceopgaver gennemløber, kan deltageren foreslå indsatsområder der er velegnede til optimering. 26

27 Forretningsengelsk Varighed: 5 dage Formål Formålet er at give eleven kendskab til at udføre administrative kontoropgaver, herunder grundlæggende salgs- og marketingsaktiviteter på engelsk. Mål Efter kurset kan eleven: Begå sig på engelsk ved telefonbetjening af kunder Skrive korrekt engelsk i forretningsmæssige sammenhænge Tale korrekt engelsk i forretningsmæssige sammenhænge Arbejde med grundlæggende CSR på engelsk Har forståelse for tekstlæsning samt brug af ordbog Arbejde med branding Fremlægge et givent emne på engelsk foran klassen Bruge 4 skabeloner til grundlæggende forretnings korrespondance Indhold Ordbogsøvelser Kongruens, kommaregler, forholdsord og genitiv Tekstlæsning Fremlæggelse Branding Business correspondence CSR, herunder etik, definition og rettigheder Rammer Undervisningen gennemføres som en kombination af indlæg, diskussioner og praktiske øvelser og afleveringer. Evaluering Afsluttes med en mundtlig evaluering på og en skriftlig aflevering. Det mundtlige samt skriftlige vil sammen med arbejdet i ugens løb danne grundlag for karaktergivningen. 27

Specialefag til hovedforløbet Administration

Specialefag til hovedforløbet Administration Specialefag til hovedforløbet Administration Indhold Kontor med specialer, Administration... 3 Den Administrative Medarbejder... 4 Udvidet Skriftlig Kommunikation... 7 Grafisk Præsentation... 9 Kvalitet

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration

Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration Indhold Udvidet Skriftlig Kommunikation... 3 Grafisk Præsentation... 5 Kvalitet og Service... 8 Præsentationsteknik og Personlig Fremtræden... 10

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Kontorservice

Specialefag til hovedforløbet Kontorservice Specialefag til hovedforløbet Kontorservice Indhold Fag: 33103 Kommunikation og service... 3 Fag: 33104 Planlægning og service... 4 Fag: 33105 Informationshåndtering... 5 Udvidet Skriftlig Kommunikation...

Læs mere

Lokal undervisningsplan for. for 1912 Kontoruddannelser med specialer. Revision

Lokal undervisningsplan for. for 1912 Kontoruddannelser med specialer. Revision Lokal undervisningsplan for Kontoruddannelse med specialet Revision I henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser nr. 171 af 2. marts 2011 (erhvervsuddannelsesloven), bekendtgørelse om erhvervsuddannelse

Læs mere

Administration. Revision. Salg. Auto

Administration. Revision. Salg. Auto Specialefag for Kontor og Handelsuddannelsen Administration Økonomi Revision Salg Auto Undervisningssted Handelsskolen København Nord Multihuset Lundtoftevej 93 2800 Kgs. Lyngby Tlf.: 8852 6300 www.knord.dk

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale i økonomi

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale i økonomi Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale i økonomi Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde. Afdelingen

Læs mere

Kontoruddannelsen i Vendsyssel. Supplerende valgfrie specialefag

Kontoruddannelsen i Vendsyssel. Supplerende valgfrie specialefag Kontoruddannelsen i Vendsyssel Supplerende valgfrie specialefag Kvalitet og service... 4 Salg og markedsføring... 5 Grafisk præsentation... 6 Skriftlig kommunikation... 7 Præsentationsteknik og personlig

Læs mere

Specialefagskatalog. Administration

Specialefagskatalog. Administration Specialefagskatalog Administration Specialet Administration Specialet Administration retter sig bredt mod virksomheders administrative og merkantile arbejdsområder, uanset om virksomheden er beskæftiget

Læs mere

Lokal Undervisningsplan. Tietgen Hovedforløb

Lokal Undervisningsplan. Tietgen Hovedforløb Lokal Undervisningsplan Tietgen Hovedforløb 2014-2015 Indholdsfortegnelse 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser... 2 1.3 Overordnet bedømmelsesplan... 2 1.4

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Revision FSR/Danske revisorer

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Revision FSR/Danske revisorer Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Revision FSR/Danske revisorer Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole. Afdelingen har

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Revision Åben 2009-2010 20-08-2009 Side 1 af 11 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger på

Læs mere

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration Lokal undervisningsplan for UCH Hovedforløb Administration 1 sfortegnelse LOKAL UNDERVISNINGSPLAN... 3 FOR KONTORUDDANNELSEN MED SPECIALET ADMINISTRATION PÅ UCH... 3 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1 Praktiske

Læs mere

Nye kompetencer. 2. halvår 2014. læs mere på www.ahkurser.dk. Kursusafdelingen

Nye kompetencer. 2. halvår 2014. læs mere på www.ahkurser.dk. Kursusafdelingen Kursusafdelingen Nye kompetencer 2. halvår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk Kurser for dig, der... vil have suppleret din viden med en efteruddannelse har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse har fået

Læs mere

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 2013, 2. halvår Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Velkommen 3 Åbent IT værksted 4 Jobrelateret brug af styresystemer på pc 5 Brug af pc på

Læs mere

Åbent it-værksted. It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser

Åbent it-værksted. It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser Åbent it-værksted UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Ringkjøbing Handelsskole KompetenceGruppen, Skjern It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser Kursusplan 21. oktober -

Læs mere

ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN . RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER

ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN . RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN. RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER IKV - INDIVIDUEL KOMPENTENCEVURDERING ØKONOMI- OG REGNSKABSKURSER KURSUSPLAN 10. AUGUST

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

IT- og. regnskabskurser også for virksomheder

IT- og. regnskabskurser også for virksomheder IT- og regnskabskurser også for virksomheder Oktober 2014 Indhold Billedbehandling med PSP X6... 3 Billedredigering med Photofiltre 7... 4 Blindskrift... 5 Bogføring på PC... 7 Database modul 1-3... 8

Læs mere

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Kursuskatalog Randers Kommune Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Forord Velkommen til fremtidens kompetencer i Randers Kommune Med de statsanerkendte

Læs mere

Sprog Tekstbehandling Regnskab Lean IT kurser Tekstbehandling

Sprog Tekstbehandling Regnskab Lean IT kurser Tekstbehandling Individet og organisationen Kurser og efteruddannelse, kursuskalender forår 2012 Lean Mellemleder IT kurser Mellemleder Regneark Regnskab Miljø Regneark Miljø Sprog Tekstbehandling Regnskab Lean IT kurser

Læs mere

Mellemleder. Lean IT kurser. Lean Mellemleder. Regneark Miljø. Regnskab. Regneark. Sprog Tekstbehandling. IT kurser. Regnskab Miljø.

Mellemleder. Lean IT kurser. Lean Mellemleder. Regneark Miljø. Regnskab. Regneark. Sprog Tekstbehandling. IT kurser. Regnskab Miljø. Individet og organisationen Kurser og efteruddannelse, kursuskalender efterår 2012 Lean Mellemleder IT kurser Mellemleder Regneark Regnskab Miljø Regneark Miljø Sprog Tekstbehandling Lean IT kurser Regnskab

Læs mere

Kursuskatalog 2015 udbudt af Dental Consult. Hos Dental Consult, kan du få et løft, der styrker dit CV og klinikken som arbejdsplads

Kursuskatalog 2015 udbudt af Dental Consult. Hos Dental Consult, kan du få et løft, der styrker dit CV og klinikken som arbejdsplads Kursuskatalog 2015 udbudt af Dental Consult Hos Dental Consult, kan du få et løft, der styrker dit CV og klinikken som arbejdsplads Klinikmægler v/ Civiløkonom Ken Kürstein kursuer 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kursuskatalog 2. kvartal 2014

Kursuskatalog 2. kvartal 2014 Kursuskatalog 2. kvartal 2014 Efteruddannelse tæt på dig Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole Martin Hammerichsvej 2 6270 Tønder 73 73 40 85 www.toha.dk 2 Velkommen I kursusafdelingen på Tønder Handelsgymnasium

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

SCKK-AMU. Uddannelseskatalog

SCKK-AMU. Uddannelseskatalog SCKK-AMU Uddannelseskatalog 2002 Side 3 Kære læsere Velkommen til SCKK-AMU Uddannelseskatalog 2002 Dette katalog er udarbejdet med henblik på at oplyse om AMU uddannelser, der er målrettet medarbejdere

Læs mere

Information. om VALGFRIE SPECIALEFAG på kontorspecialet

Information. om VALGFRIE SPECIALEFAG på kontorspecialet Information om VALGFRIE SPECIALEFAG på kontorspecialet Beskrivelse af de enkelte valgfag... 2 International handel (import og eksport)...... 2 Skriftlig kommunikation... 2 Kvalitet og service... 3 Salg

Læs mere

EFTER UDDAN. NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011

EFTER UDDAN. NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011 EFTER UDDAN NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Generel efteruddannelse for revisorer og bogføringsvirksomheder Et samarbejde mellem Kursuscentret

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration Lokal undervisningsplan Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration 2013/2014 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen i den merkantile erhvervsuddannelse

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ØKONOMI

PRAKTIKPLAN FOR ØKONOMI PRAKTIKPLAN FOR ØKONOMI AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre, at

Læs mere

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU UDDANNELSESLINJER BDUs uddannelseslinjer består hver især af tre faste kursusmoduler plus et valgfrit modul, som du frit kan vælge ud fra tre moduler. Du har således yderligere

Læs mere