Specialefag til hovedforløbet Økonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialefag til hovedforløbet Økonomi"

Transkript

1 Specialefag til hovedforløbet Økonomi

2 Indhold Kontor med specialer, Økonomi... 3 Introduktion til økonomi... 4 Bogføring, registrering og likviditet... 6 Økonomistyring I... 9 Økonomistyring II Moms og Afgifter Moms og afgifter Budgettering Årsregnskab for selskaber Bogføring i Praksis Likviditetsstyring Løn og Lovgivning Lean Forretningsengelsk Udvidet Skriftlig Kommunikation Grafisk Præsentation Kvalitet og Service Præsentationsteknik og Personlig Fremtræden Salg og Markedsføring Projektudvikling og Gennemførelse Anvend Regneark til Talbehandling Design og Automatisering af Regneark Data i Regneark

3 Kontor med specialer, Økonomi Velkommen som elev og virksomhed til hovedforløbet Økonomi på Rybners Handelsskole. På specialet Økonomi har I sammen mulighed for at skræddersy et hovedforløb der passer til jeres virksomhed. Undervisningen omfatter 6 ugers bundne specialefag, dog kun 5 hvis man har en HHx. Derudover kan elev og virksomhed frit sammensætte de sidste 2-4 ugers valgfrie specialefag. Uddannelsen afsluttes med en fagprøve. Vi har valgt en række fag ud, som vi mener, er interessante i forhold til en Økonomiuddannelse. Ønsker I andre specialefag, vil vi vejlede jer til andre skoler som udbyder fagene. I vedlagte materiale finder I en oversigt over hvilke fag vi udbyder og en beskrivelse af disse. Har I endnu ikke tilmeldt eleven valgfagene, beder vi jer gøre det så hurtigt som muligt. Vær opmærksom på, om faget er bundet eller valgfrit. Lærerne på hovedforløbet sørger for, at eleverne kommer igennem den teoretiske del af uddannelsen og vil med elevernes hjælp gøre undervisningen praksisnær ved at inddrage eksempler fra elevernes hverdag. Derfor vil der til hvert skoleophold være nogle ting eleven skal forberede sig på. Hvert skoleophold afsluttes med en test. Testen vil sammen med elevens arbejde i løbet af ugen danne grundlag for karakteren. Som et led i vores kvalitetssikring evalueres hvert skoleophold. For at holde en tæt kontakt til både virksomheder og elever under hele hovedforløbet anvender vi elevplan Derfor beder vi jer bruge lidt tid på at sætte jer ind i elevplan, hvis I ikke kender det i forvejen. Det er vigtigt, at I har opgivet de korrekte oplysninger bl.a. telefonnummer og mailadresse. Indkaldelser til skoleophold, registrering af fravær, karaktermeddelelser kommer udelukkende via elevplan. Hvis I som elev og virksomhed ikke har adgang til elevplan, beder vi jer kontakte os. Der afholdes informationsmøde for nye elever og deres oplæringsansvarlige. Ligeledes tilbydes I et kursus i elevplan. Mere herom senere. Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse med skoleopholdene vil blive fremsendt en samlet faktura til dækning af undervisningsmaterialer, kaffe, the, vand og frugt. Hvis I har spørgsmål, er I altid velkommen til at rette henvendelse til skolen. Vi glæder os til samarbejdet! Med venlig hilsen Rybners Handelsskole Dorte Lockdahl Uddannelseschef tlf

4 Introduktion til økonomi Varighed: 5 dage Formål Formålet er dels at give eleven kendskab til bogføring af vareflowet i en produktionsvirksomhed, dels at give kendskab til udarbejdelse af budgetter, budgettyper og kontrolmuligheder og dels at forstå de grundlæggende regler for udarbejdelse af årsregnskabet. Mål Efter kurset har eleven en bredere forståelse af daglig bogføring i en produktionsvirksomhed formålet med budgettering de overordnede regler ved udarbejdelse af årsregnskabet Indhold Produktionsvirksomhed o Kontoplan (artsopdelt, funktionsopdelt) o Bogføring af vareflow fra modtagelse af råvarer, til varer under produktion og til færdigvarelageret o Bogføring af produktionsløn o Lønfordeling o Fordeling af omkostninger ved hjælp af fordelingsnøgle Budgettering o Økonomistyringens betydning o Budgetbegrebet o Formål med budgettering o Budgetproceduren o Virksomhedens samlede budget (resultat-, likviditets- og balancebudget) Årsregnskabet o Bogføringsloven o Årsregnskabsreglerne byggeklodsmodellen o Årsrapportens opbygning Rammer Undervisningen gennemføres som en kombination af indlæg, diskussioner og praktiske øvelser. Evaluering Afsluttes med en evaluering og en test. Testen vil sammen med arbejdet i ugens løb danne grundlag for karaktergivningen. 4

5 Introduktion til økonomi Fag: Niveau: Avanceret Fagkategori: Område-/specialefag Varighed:1,0 uger Bundet/Valgfri: Bundet (kun for HG-elever) Resultatform(er): 7-trinsskala, Standpunktskarakter. 7-trinsskala, Delkarakter. 1. Eleven opnår kendskab til vareflowet og den efterfølgende bogføring i en produktionsvirksomhed. 2. Eleven opnår kendskab til udarbejdelse af budgetter og efterfølgende kontrol. 3. Eleven opnår kendskab til udarbejdelse af årsregnskaber efter årsregnskabsloven. 5

6 Bogføring, registrering og likviditet Varighed: 5 dage Formål At eleven lærer at opstille en kontoplan for så vel ekstern regnskabsudarbejdelse som intern økonomistyring. Eleven får kendskab til væsentlige regler for bogføring og kan opstille et regnskab i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Eleven skal kunne kende forskel på forskellige former for regnskabspraksis og kunne udarbejde forskellige afstemninger. Mål Efter kurset skal eleven kunne: Udarbejde et afslutningsark herunder periodisering af indtægter og omkostninger.. Afstemme likviditet debitorer og kreditorer Afstemme og afregne moms Kende forskel på forskellige former for løn Kunne udarbejde en lønseddel og afregne ATP AM bidrag og A-skat. Kende forskel på pensionsordninger og hvordan disse bliver håndteret lønmæssigt. Indhold På kurset vil eleven bl.a. arbejde med: Regnskabsopstilling både som kontantregnskab som periodiserede regnskaber o Afslutningsskema o Afslutning af moms o Afslutning af privatforbrug o Periodisering af omkostninger - beholdninger Internt regnskab o Bogføring på art, sted og formål o Variabilitetsregnskab o Omkostningsfordeling Afstemning af likvide beholdninger o Kasseafstemning o Bankafstemning Afstemning af debitorer, kreditorer samt mellemregninger Styring af debitorer og kreditorer o Kreditvurdering af nye og eksisterende kunder o Brug af forskellige betalingsbetingelser og kontantrabatter o Rykkerprocedurer på debitorer o Styring af fremmed valuta o Betalingsprocedurer for leverandører Gennemgang af forskellige lønformer. o Løn i en produktionsvirksomhed o Gager Håndtering af forskellige elementer der indgår i lønbehandling o ATP o AM bidrag 6

7 o o Pensionsordninger Frynsegoder Rammer Undervisningen gennemføres som en kombination af indlæg, diskussioner og praktiske øvelser. Øvelserne vil både være gruppearbejde og selvstændige opgaver. Evaluering Der er skriftlig evaluering af kurset. Kurset evalueres med en karakter på 7-trinskskalaen. Karakteren gives på baggrund i elevens arbejde. 7

8 Bogføring, registrering og likviditet Fag: 8554 Niveau: Avanceret Fagkategori: Område-/specialefag Varighed: 1,0 uger Bundet/Valgfri: Bundet Resultatform(er): 7-trinsskala, Standpunktskarakter. 7-trinsskala, Delkarakter. 1. Eleven kan opstille en kontoplan for såvel ekstern regnskabsudarbejdelse som intern økonomistyring. 2. Eleven har kendskab til fordele og ulemper ved brug af koder i diverse bogføringssystemer. 3. Eleven har kendskab til de væsentligste regler i bogføringsloven. 4. Eleven kan opstille årsregnskaber med udgangspunkt i opstillingsbekendtgørelsens krav. 5. Eleven har kendskab til kontantregnskaber contra periodiserede regnskaber. 6. Eleven behersker afstemning af kasse, bank og giro. 7. Eleven behersker afstemning af debitor, kreditor og mellemregninger 8. Eleven har kendskab til debitorstyring og kreditorstyring. 9. Eleven har kendskab til løn for funktionærer, feriepenge, SH-betaling, AM-bidrag, A-skat, træk for gavekasse, fagforening, personaleforening og modregning af diverse a conto betalinger i løbet af en lønperiode. 8

9 Økonomistyring I Varighed: 5 dage Formål Formålet er at give eleven kendskab til vigtigheden af en række centrale problemstillinger inden for omkostningsteori og regnskab. Mål Efter kurset har eleven en bredere forståelse af virksomhedens værdikredsløb omkostningsteori omkostningsbegreber og driftsøkonomiske beslutninger omkostningsregistrering i produktionsvirksomheder, herunder ordreregnskab og procesregnskab. regnskabsanalyse Indhold Omkostningsteori o udgifter, omkostninger og udbetalinger o omkostningsformål o faste og variable omkostninger o direkte og indirekte omkostninger Omkostningsbegreber og driftsøkonomiske beslutninger o differensomkostninger o offeromkostninger o sunk costs o produktion under begrænset kapacitet o vurdering af enkeltordre Omkostningsregistrering i produktionsvirksomheder o Ordreregnskabet o Procesregnskabet Regnskabsanalyse Rammer Undervisningen gennemføres som en kombination af indlæg, diskussioner og praktiske øvelser. Evaluering Afsluttes med en evaluering og en test. Testen vil sammen med arbejdet i ugens løb danne grundlag for karaktergivningen. 9

10 Økonomistyring I Fag: 8562 Niveau: Avanceret Fagkategori: Område-/specialefag Varighed: 1,0 uger Bundet/Valgfri: Bundet Resultatform(er): 7-trinsskala, Standpunktskarakter. 7-trinsskala, Delkarakter. 1. Eleven har kendskab til vigtigheden af omkostningsfordelinger i forbindelse med rentabilitetsanalyse af produkter, distrikter, markeder mv. 2. Eleven har kendskab til aktivitetsbaseret omkostningsfordeling (ABC) for indirekte produktionsomkostninger contra den traditionelle omkostningsfordeling og kunne foretage beregninger der viser forskellen herimellem. 3. Eleven kan foretage dækningsbidragsberegninger, herunder CVP-analyser i forbindelse med vurdering af alternativer. 4. Eleven har kendskab til forskellige beslutningsteorier. 5. Eleven kan foretage beregninger for forskellige indtægts- og omkostningstyper. 10

11 Økonomistyring II Fagnr.: Økonomistyring II Niveau: Avanceret Fagkategori: Område-/specialefag Varighed: 1,0 uger Bundet/Valgfri: Valgfri Resultatform(er) 7-trinsskala, Standpunktskarakter. 7-trinsskala, Delkarakter. 1. Eleven kan foretage afvigelsesberegninger på indirekte variable og indirekte faste omkostninger. Eleven har kendskab til opdeling af en virksomhed i centre. 2. Eleven har kendskab til opgørelse af interne afregningspriser. 3. Eleven har kendskab til styring af multinationale selskaber via bl.a. transfer pricing. 4. Eleven kan foretage opgørelse af virksomhedens kvalitetsomkostninger, samtidig med viden om forebyggelse, behandling og helbredelse. 5. Eleven har kendskab til koblingen mellem økonomistyring og ledelse. 6. Eleven har kendskab til Balanced Scorecard. OBS!! Formålsbeskrivelse til Økonomistyring er under udarbejdelse. 11

12 Moms og Afgifter Varighed: 5 dage Formål Formålet er at give eleven kendskab til forskellige afgiftstyper og hvordan de håndteres i praksis i virksomheden. Mål Efter kurset kan eleven: udføre momsafregning og redegøre for undtagelsesbestemmelserne i Momsloven bruge Momslovens bestemmelser omkring køretøjer redegøre for de generelle regler og tilskudsmuligheder for energiafgifter foretage opgørelse af lønsumsafgifter beregne de driftsøkonomiske konsekvenser af pensioner og personalegoder beregne ATP, feriepenge, AM-bidrag mm. Indhold Momssystemets opbygning o momsens historie o krav til købs- og salgsbilag o bogføringssystemer o køb af autokøretøjer o momstilsvar o undtagelsesbestemmelser Energiafgifter o Vandafgift, El-sparebidrag, El-distributionsbidrag, CO 2 -afgift Pensioner Personalegoder o fri bil, multimedie, kost og logi, rejseopgørelse Lønsumsafgifter Lønafregning o ATP, AM-bidrag, feriepenge mv. Rammer Undervisningen gennemføres som en kombination af indlæg, diskussioner og praktiske øvelser. Evaluering Afsluttes med en evaluering og en test. Testen vil sammen med arbejdet i ugens løb danne grundlag for karaktergivningen. 12

13 Moms og afgifter Fag: 8555 Niveau: Avanceret Varighed: 1,0 uger Fagkategori: Område-/specialefag Bundet/Valgfri: bundet Resultatform(er): 7-trinsskala, Standpunktskarakter. 7-trinsskala, Delkarakter. 1. Eleven kan redegøre for momssystemets opbygning, herunder krav til købs- og salgsbilag, bogføringssystemer, gebyr, morarenter mv. 2. Eleven kan redegøre for centrale bestemmelser i momssystemet, herunder specielt køb af autokøretøjer, undtagelsesbestemmelser mv. 3. Eleven kan foretage opgør af momstilsvaret for en given virksomhed. 4. Eleven har kendskab til reglerne for energiafgifter, herunder krav til dokumentation, refusionsmuligheder, tilskudsmuligheder, rumvarme, varmt vand mv., og kunne foretage opgørelser heraf for en given virksomhed. 5. Eleven har kendskab til reglerne for lønsumsafgifter og kunne foretage opgørelser af tilsvaret herfor. 6. Eleven har et grundlæggende kendskab til sociale bidrag og reglerne herfor, herunder blandt andet aftale via overenskomst, aftalt pensionsbidrag, individuelle pensionsordninger mv. 7. Eleven har kendskab til afregningsreglerne for moms, energiafgifter, diverse bidrag, herunder ATP, feriepenge, pensionsbidrag, AM-bidrag mv. 8. Eleven har kendskab til reglerne for almindeligt forekommende personalegoder til medarbejdere, f.eks. fri bil, multimedier, kost og logi, rejsegodtgørelse mv. og kan foretage opgørelse af de driftsøkonomiske konsekvenser af udvalgte personalegoder. 13

14 Budgettering Varighed: 5 dage Formål Eleven får kendskab til forskellige former for budgetter og deres udarbejdelse. Eleven får kendskab til vigtigheden af budgetter og budgetopfølgning. Samtidig får eleven kendskab til budgettets brug som ledelsesværktøj. Indhold På kurset vil du bl.a. arbejde med: Budgetprocedure Budget forudsætninger og vigtigheden af disse. Forskellige budget former, herunder korttids- og langtidsbudgetter. Aktivitets-, kapacitets- og likviditetsbudgettering. Budgetkontrol herunder afvigelsesanalyser Budget som ledelsesværktøj Medarbejder adfærd i forbindelse med budgettering Mål Efter kurset skal eleven kunne: Opstille forskellige budget forudsætninger og bruge disse til udarbejdelse af et budget for virksomheden. Opstille forskellige former for budgetter både kort- og langtidsbudgetter. Kende forskel på de forskellige budgetter og kender brugen af disse. Udarbejde budgetkontrol og analyser afvigelserne. Deltage i indsamlingen af forudsætningerne for budgetlægningen. Deltage i udarbejdelsen af budgetter og se hvordan ledelsen bruger budgetter som ledelsesværktøj Rammer Undervisningen gennemføres som en kombination af indlæg, diskussioner og praktiske øvelser. Opgave løsningen vil både være gruppearbejde og selvstændige opgaver. Evaluering Der er skriftlig evaluering af kurset. Kurset evalueres med en karakter på 7-trinsskalaen. Karakteren gives på baggrund af elevens arbejde og en afsluttende test. 14

15 Budgettering Fag: 8556 Niveau: Avanceret Varighed: 1,0 uger Fagkategori: Område-/specialefag Bundet/Valgfri: bundet Resultatform(er): 7-trinsskala, Standpunktskarakter. 7-trinsskala, Delkarakter. 1. Eleven har kendskab til, hvilke elementer der indgår i de forskellige former for budgetter og hvordan de forskellige budgetter udarbejdes. 2. Eleven har kendskab til almindelig budgetprocedure og herigennem opnå kendskab til elementer som kalkulationer, faste- og variable omkostninger. 3. Eleven har kendskab til, hvordan budgetkontrol foretages og hvordan den kan benyttes af ledelsen. 4. Eleven har kendskab til budgettering som et ledelsesværktøj og styringsinstrument i dagligdagen for såvel ledelse som mellemledere. 5. Eleven har kendskab til de generelle metoder for budgettering, herunder blandt andet kortids- og langtidsbudgettering, rullende budgetter, aktiv og passiv budgettering. 6. Eleven har kendskab til budgetforudsætninger og vigtigheden heraf. 7. Eleven har kendskab til aktivitets-, kapacitets- og likviditetsbudgettering og kunne foretage budgettering af aktivitet, kapacitet og likviditet. 8. Eleven har kendskab til budgetstyring og -kontrol, herunder blandt andet afvigelsesanalyser på direkte variable omkostninger. 9. Eleven har kendskab til fleksibelt budget, og kan opstille fleksibelt budget og med udgangspunkt heri kunne foretage afvigelsesanalyser. 10. Eleven har kendskab til standardregnskaber og kunne foretage beregning heraf. 11. Eleven har kendskab til medarbejderadfærd i forbindelse med budgettering. 15

16 Årsregnskab for selskaber 1 uges varighed Formål Formålet er at give eleven kendskab til den regulering årsregnskaber er underlagt i Danmark. Samt de danske regnskabsvejledninger. Mål Efter kurset har eleven en bredere forståelse af Indtægts- og omkostningsregistrering. Aktivering og passivering Kontantregnskaber kontra periodiserede regnskaber Værdiansættelse af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver Op-, ned- og afskrivninger Anlægskartoteket Danske regnskabsvejledninger Oplysningskravene i danske regnskaber Ledelsesberetninger og supplerende ledelsesberetninger Indhold De daglige registreringer i virksomheden o udgifter, omkostninger og udbetalinger o periodisering af omkostninger Aktivering og passivering o Hvornår skal der hhv. omkostningsføres og aktiveres? o Leasing o Forpligtelser o Værdiansættelse o Op-, ned-, og afskrivninger o Anlægskartotek o Kort og lang gæld o Eventualforpligtelser o Værdiansættelse af varelagre og forskellige principper hertil. o Værdiansættelse af tilgodehavender, aktier, obligationer og likvide beholdninger o Egenkapitalen og dennes oplysning i regnskabet Årsregnskabsloven og regnskabsvejledninger o Regnskabsprincipper o Regler for opstilling af regnskab o Regnskabsklasser Anlægskartotek o Hvorfor og hvordan o Lovmæssige krav til anlægskartoteket 16

17 Rammer Undervisningen gennemføres som en kombination af indlæg, diskussioner og praktiske øvelser. Evaluering Afsluttes med en evaluering og en test. Testen vil sammen med arbejdet i ugens løb danne grundlag for karaktergivningen. 17

18 Årsregnskaber for selskaber Fag: 8535 Niveau: Avanceret Varighed: 1,0 uger Fagkategori: Område-/specialefag Bundet/Valgfri: Bundet Resultatform(er): 7-trinsskala, Standpunktskarakter. 7-trinsskala, Delkarakter. 1. Eleven har kendskab til, hvilken regulering årsregnskaber er underlagt i Danmark. 2. Eleven har kendskab til lovmæssig regulering for kriterier for indtægtsregistrering, omkostningsregistrering og kriterier for aktivering/passivering, kontantregnskaber contra periodiserede regnskaber. 3. Eleven har kendskab til lovmæssige regulering for værdiansættelse af immaterielle-, materielle- og finansielle anlægsaktiver, herunder anvendesen af op-, ned-, og afskrivninger. 4. Eleven har kendskab til lovmæssig regulering af brugen af anlægskartotek. 5. Eleven har kendskab til lovmæssig regulering af værdiansættelse af diverse elementer af omsætningsaktiver som varelager, tilgodehavender, aktier, obligationer og likvide beholdninger. 6. Eleven har kendskab til lovmæssig regulering af værdiansættelse af virksomhedens gældsposter såvel langfristede som kortfristede, opgørelse af gældens størrelse ved den nominelle og effektive rentefods metode. 7. Eleven kan anvende danske regnskabsvejledninger. 8. Eleven har kendskab til oplysningskravene med hensyn til eventualforpligtelser, garantiforpligtelser, kautioner m.m. 9. Eleven har kendskab til ledelsesberetninger og supplerende ledelsesberetninger. 18

19 Bogføring i Praksis Varighed 3 dage Formål At eleven lærer at anvende et økonomistyringssystem og at eleven praktisk vil kunne udføre bogføringsmæssige opgaver som f.eks. registrering, kontering, budget og budgetopfølgning. Mål Efter kurset skal eleven kunne: Udarbejde en kontoplan i et økonomistyringsprogram der passer til virksomheden Udarbejde konteringsinstrukser for virksomheden Kende grundprincipperne for registrering i et økonomistyringsprogram Bogføre i et økonomistyringsprogram og se sammenhængen mellem de forskellige moduler Udarbejde forskellige analyser som dækningsbidrag og andre nøgletal Udarbejde et budget ud fra tal fra økonomistyringsprogrammet Indhold På kurset vil du bl.a. arbejde med: Grundprincipper for bogføring i et økonomisystem, registrering og dokumentation Udarbejdelse af kontoplaner i et økonomistyringssystem og konteringsstrukser Dækningsbidragsanalyser og nøgletalsberegninger Budget og budgetopfølgning Dækningsbidragsanalyse og budgetopfølgning ved anvendelse af økonomistyringssystem Rammer Undervisningen gennemføres som en kombination af indlæg, diskussioner og praktiske øvelser. Øvelserne vil både være gruppearbejde og selvstændige opgaver. Evaluering Der er skriftlig evaluering af kurset. Kurset evalueres med en karakter på 7-trinsskalaen. Karakterern gives på baggrund af elevens arbejde. 19

20 Fag: Bogføring i praksis Niveau: Avanceret Varighed: 0,6 uger Fagkategori: Område-/specialefag Bundet/Valgfri: Valgfri Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter -, 7-trinsskala, Delkarakter. 1. Eleven skal opnå kendskab til grundprincipper for bogføring i økonomisystemer, og kunne foretage registreringer og dokumentation herfor. 2. Eleven skal kunne udarbejde kontoplaner i et økonomistyringssystem og konteringsinstrukser. 3. Eleven skal opnå kendskab til transaktionsspor og kontrolspor i et økonomistyringssystem. 4. Eleven skal kunne anvende økonomistyringssystem til at udarbejde relevante dækningsbidragsanalyser. 5. Eleven skal kunne anvende økonomistyringssystem til at udarbejde budget og foretage budgetoopfølgning. 6. Eleven skal kunne anvende økonomistyringssystem til at udarbejde nøgletal. 7. Eleven skal kunne anvende økonomistyringssystem til at udarbejde relevante regnskabsrapporter. 20

21 Likviditetsstyring 3 dages varighed Formål Formålet er at give eleven kendskab til likviditetsmæssige konsekvenser af forskellige betalingsbetingelser samt have kendskab til lovmæssige aspekter vedrørende likviditetsstyring. Mål Efter kurset har eleven en bredere forståelse af Betalingsbetingelser Opgørelse af tilgodehavender Lovmæssige aspekter i forbindelse med likviditetsstyring Proceduren i en inkassosag Opgørelse af tilgodehavender efter en inkassosag Kunne foretage beregninger samt sammenligne forskellige lånetyper Likviditetsberegning Indhold Betalingsbetingelser o Salg o Indkøb o Beregninger på betalingsbetingelsernes konsekvens/ kontantrabatter o Cost-benefit analyser Lovgivning o Renter og gebyrer o Virksomhedens politik o Rettigheder og pligter i forbindelse med manglende betaling Inkasso o Procedure i en inkassosag o Opgørelse af tilgodehavender i forbindelse med inkassosager o Afstemning af sag fra inkasso o Konsekvensberegninger i forbindelse med tab Lån o Forskellige lånetyper o Beregning af forskellige lånetyper Likviditetsberegning o Likviditetsbudget Rammer Undervisningen gennemføres som en kombination af indlæg, diskussioner og praktiske øvelser. Evaluering Afsluttes med en evaluering og en test. Testen vil sammen med arbejdet i dagenes løb danne grundlag for karaktergivningen. 21

22 Fag: 8540 Likviditetsstyring Niveau: Avanceret Varighed: 0,6 uger Fagkategori: Område-/specialefag Bundet/Valgfri: Valgfri Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. 1. Eleven har kendskab til likviditetsmæssige konsekvenser af forskellige betalingsbetingelser ved såvel salg som indkøb og kan foretage beregninger på de forskellige betingelsers økonomiske konsekvens. 2. Eleven har kendskab til de lovmæssige aspekter og deres indflydelse på likviditetsstyring. 3. Eleven kan beregne og fastsætte de korrekte renter og gebyrer med udgangspunkt i lovgivning og virksomhedens politik. 4. Eleven har kendskab til proceduren i en inkassosag. 5. Eleven kan opgøre virksomhedens tilgodehavende i forbindelse med afsendelse af sag til inkasso. 6. Eleven har kendskab til fastsættelse af kreditbeløb overfor debitorer og kunne foretage beregninger på konsekvenserne ved tab. 7. Eleven kan foretage endelig afstemning og afregning når en sag kommer tilbage fra inkasso, uanset om der er opnået fuld, delvis eller ingen indbetaling fra kunde. 8. Eleven har kendskab til rettigheder og pligter i forbindelse med manglende betalinger til og fra kunder/leverandører. 9. Eleven har kendskab til samspillet mellem varerabatter og betalingsbetalinger og kunne foretage beregninger på kombinationsmuligheder. 10. Eleven har kendskab til salg af diverse former for forbehold, bl.a. ejendomsforhold. 11. Eleven kan foretage beregninger og sammenligninger af forskellige lånetyper. 12. Eleven kan foretage beregning af likviditetsbehov i en given periode og på baggrund af beregningerne opstille en oversigt over, hvordan likviditet i perioden fremskaffes. 22

23 Løn og Lovgivning Avanceret 1 uges varighed Formål Formålet med specialefaget er at give eleverne den fundamentale viden om løn. Eleverne vil efter kurset være bekendt med de forskellige lønbegreber, samt sammenhænge og forpligtelser overfor relevante myndigheder. Mål Efter kurset har eleven: Kendskab til de grundlæggende principper for løn Overblik over de forskellige lønbegreber Indsigt i lønberegningen Klarhed over lovmæssige og overenskomstmæssige forpligtelser Kendskab til forskellige EDB-løsninger Indhold Beregning af timeløn og gager Beregning og styring af overtid Reglerne for beregning og afregning af SKAT, AM-bidrag og ATP Krav til lønsedlen Bogføring og afstemning af løn Beregning, bogføring og udbetaling af feriepenge og søgne/helligdagsbetaling Informationssøgning i gældende love og regelsæt, f.eks. funktionærloven, ferieloven, dagpengeloven og barsel De forskellige overenskomsters indflydelse på lønnen Frynsegoder Pensionsordninger Gennemgang af fordele og ulemper ved forskellige EDB-løsninger Rammer Undervisningen gennemføres som en kombination af indlæg, diskussioner og praktiske øvelser. Øvelserne vil både være gruppearbejde og selvstændige opgaver. Evaluering Afsluttes med en skriftlig evaluering af forløbet og en test af ca. 1½ times varighed. Testen vil sammen med arbejdet i løbet af ugen blive brugt til karaktergivningen. 23

24 Fag: Løn og lovgivning Niveau: Avanceret Varighed: 1,0 uger Fagkategori: Område-/specialefag Bundet/Valgfri: Valgfri Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. Deltageren arbejder med de mest anvendte former for beregning og opgørelse af feriepenge og søn-/helligdagsbetaling, indsamling og behandling af almindeligt forekommende data til brug for løn- og gageberegninger samt afstemning af lønregnskabet efter løn- og gageberegning, herunder foretage afstemning med virksomhedens finansbogføring og afstemning ved årsafslutning og årsopgørelse. 24

25 Lean 3 dage Lean er en produktionsfilosofi som handler om, at skabe mere værdi for færre ressourcer ved at slanke og trimme organisationen. På dette 3 dages kursus opnår eleven kendskab til forretningsgange i virksomheder og kan bidrage til, hvordan man kan optimere virksomheders administrative forretningsgange. F.eks. ved kendskab til værdikæder og anvendelse af Lean. Eleven opnår endvidere kendskab til værktøjer og metoder til at optimere egne arbejdsopgaver inden for administrative funktioner. Formål Formålet er, at give eleven en bred introduktion til produktionsfilosofien Lean, samt et indblik i det praktiske arbejde med Lean. Eleven bør efter kurset kunne deltage aktivt i arbejdet omkring Lean, både før det besluttes at indføre Lean, samt når Lean implementeres. Mål Efter forløbet har eleven: - kendskab til Hvad er Lean og de vigtigste Lean værktøjer - indblik i ekstern fremlæggers erfaringer med Lean i den pågældende virksomhed - kendskab til at kortlægge værdistrømme indenfor egne administrative arbejdsfunktioner og almindeligt forekomne arbejdsgange på arbejdspladsen - opnået kendskab til at planlægge og gennemføre en optimeringsproces for den administrative funktion ved brug af lean-værktøjet 5S - Med baggrund i de processer som givne informationer, varer, viden eller serviceopgaver gennemløber, kan deltageren foreslå indsatsområder der er velegnede til optimering. Indhold - De 5 principper bag Lean (i administrationen) - Lean forståelse - Lean værktøjer og teknikker - Porters værdikæde - Værdistrømsanalyse Rammer Undervisningen gennemføres som en kombination af oplæg, diskussioner og praktiske øvelser. Der vil forekomme gruppearbejde, hvor der opnås indblik i både egen og andre virksomheders administrative processer. Deltagerne vil blive bedt om at medbringe materiale fra egen virksomhed, der beskriver administrative arbejdsgange. Da faget gennemføres på ekspert-niveau vil undervisningen gennemføres så differentieret som muligt, således at eleverne ikke oplever at emner og indhold er en gentagelse fra grunduddannelsen. Evaluering Eleven evalueres på baggrund af indsatsen under kurset og en afsluttende test/opgave den sidste dag. 25

26 Fag: og Lean Varighed: 0,6 uger Fagkategori: Område-/specialefag Bundet/Valgfri: Valgfri Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. 1. Eleven kan kortlægge værdistrømme inden for egne administrative arbejdsfunktioner og i samarbejde med andre anvende metoderne fra en værdistrømsanalyse til effektivisering af arbejdsprocesserne. 2. Med baggrund i de processer givne informationer, varer, viden eller serviceopgaver gennemløber, kan deltageren foreslå indsatsområder der er velegnede til optimering. 26

27 Forretningsengelsk Varighed: 5 dage Formål Formålet er at give eleven kendskab til at udføre administrative kontoropgaver, herunder grundlæggende salgs- og marketingsaktiviteter på engelsk. Mål Efter kurset kan eleven: Begå sig på engelsk ved telefonbetjening af kunder Skrive korrekt engelsk i forretningsmæssige sammenhænge Tale korrekt engelsk i forretningsmæssige sammenhænge Arbejde med grundlæggende CSR på engelsk Har forståelse for tekstlæsning samt brug af ordbog Arbejde med branding Fremlægge et givent emne på engelsk foran klassen Bruge 4 skabeloner til grundlæggende forretnings korrespondance Indhold Ordbogsøvelser Kongruens, kommaregler, forholdsord og genitiv Tekstlæsning Fremlæggelse Branding Business correspondence CSR, herunder etik, definition og rettigheder Rammer Undervisningen gennemføres som en kombination af indlæg, diskussioner og praktiske øvelser og afleveringer. Evaluering Afsluttes med en mundtlig evaluering på og en skriftlig aflevering. Det mundtlige samt skriftlige vil sammen med arbejdet i ugens løb danne grundlag for karaktergivningen. 27

Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration

Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration Indhold Udvidet Skriftlig Kommunikation... 3 Grafisk Præsentation... 5 Kvalitet og Service... 8 Præsentationsteknik og Personlig Fremtræden... 10

Læs mere

Kontoruddannelsen i Vendsyssel. Supplerende valgfrie specialefag

Kontoruddannelsen i Vendsyssel. Supplerende valgfrie specialefag Kontoruddannelsen i Vendsyssel Supplerende valgfrie specialefag Kvalitet og service... 4 Salg og markedsføring... 5 Grafisk præsentation... 6 Skriftlig kommunikation... 7 Præsentationsteknik og personlig

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Kontorservice

Specialefag til hovedforløbet Kontorservice Specialefag til hovedforløbet Kontorservice Indhold Fag: 33103 Kommunikation og service... 3 Fag: 33104 Planlægning og service... 4 Fag: 33105 Informationshåndtering... 5 Udvidet Skriftlig Kommunikation...

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Kontor Generel

Specialefag til hovedforløbet Kontor Generel Specialefag til hovedforløbet Kontor Generel Indhold Kvalitet og Service... 3 Salg og Markedsføring... 5 Informations- og planlægningsværktøjer... 7 2 Kvalitet og Service Avanceret 1 uges varighed Formål

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Administration

Specialefag til hovedforløbet Administration Specialefag til hovedforløbet Administration Indhold Kontor med specialer, Administration... 3 Den Administrative Medarbejder... 4 Udvidet Skriftlig Kommunikation... 7 Grafisk Præsentation... 9 Kvalitet

Læs mere

Valgfrie specialefag. Administration

Valgfrie specialefag. Administration Valgfrie specialefag for Administration Undervisningssted: Roskilde Handelsskole Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde Tlf.: 8852 3200 www.rhs.dk 1 Indhold Introduktion til valgfagskataloget... 3 Tilmelding til

Læs mere

Valgfag på Campus Vejle

Valgfag på Campus Vejle Valgfag på Campus Vejle International handel Nr. 10132 Kvalitet og service Nr. 35046 Præsentationsteknik og personlig fremtræden Nr. 35058 Salg og markedsføring 5,0 dage 1. Eleven kender Danmarks internationale

Læs mere

Valgfrie specialefag. Økonomi

Valgfrie specialefag. Økonomi Valgfrie specialefag for Økonomi 2016-2018 Undervisningssted: Roskilde Handelsskole Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde Tlf.: 8852 3200 www.rhs.dk 1 Indhold Introduktion til valgfagskataloget... 3 Tilmelding

Læs mere

Information. om VALGFRIE SPECIALEFAG på kontorspecialet

Information. om VALGFRIE SPECIALEFAG på kontorspecialet Information om VALGFRIE SPECIALEFAG på kontorspecialet Beskrivelse af de enkelte valgfag... 2 International handel (import og eksport)...... 2 Skriftlig kommunikation... 2 Kvalitet og service... 3 Salg

Læs mere

REGNSKAB. Grundlæggende AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

REGNSKAB. Grundlæggende AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU Grundlæggende REGNSKAB PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Vi udbyder bl.a. korte kurser indenfor følgende: -Regneark, anvendelse, design og automatisering -Placering af resultat- og balancekonti

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale i økonomi

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale i økonomi Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale i økonomi Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde. Afdelingen

Læs mere

Regnskab AMU. Grundlæggende PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

Regnskab AMU. Grundlæggende PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Grundlæggende Regnskab PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Tilrettelagt for både ledige og beskæftigede Også 6 ugers jobrettet Grundlæggende regnskab for ledige AMU Regneark 1, Anvendelse af regneark

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ØKONOMI

PRAKTIKPLAN FOR ØKONOMI PRAKTIKPLAN FOR ØKONOMI AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre, at

Læs mere

S P E C I A L E F A G

S P E C I A L E F A G Side 1 af 6 SPECIALET ØKONOMI S P E C I A L E F A G Bundne specialefag Introduktion til Revision og Økonomi Årsregnskab for selskaber Bogføring, registrering og likviditet Moms og afgifter Budgettering

Læs mere

Valgfrie specialefag. Offentlig administration

Valgfrie specialefag. Offentlig administration Valgfrie specialefag for Offentlig administration Undervisningssted: Roskilde Handelsskole Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde Tlf.: 8852 3200 www.rhs.dk 1 Indhold Introduktion til valgfagskataloget... 3 Tilmelding

Læs mere

Lokalt uddannelsestilbud i Thisted. Kontor administration. på EUC Nordvest i Thisted. Center for Uddannelse og Erhverv

Lokalt uddannelsestilbud i Thisted. Kontor administration. på EUC Nordvest i Thisted. Center for Uddannelse og Erhverv Lokalt uddannelsestilbud i Thisted Kontor administration på EUC Nordvest i Thisted Center for Uddannelse og Erhverv EUC Nordvest er glade for nu at kunne give elever i lokalområdet muligheden for at gennemføre

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale i økonomi

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale i økonomi Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale i økonomi 24-02-2011 Side 1 af 11 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger på Roskilde Handelsskole.

Læs mere

Grundlæggende regnskab

Grundlæggende regnskab Grundlæggende regnskab (6 ugers jobrettet forløb) NYE KURSUSHOLD Se nærmere på KURSUSCENTRET 6 ugers jobrettet regnskabsforløb Grundlæggende regnskab Ønsker du at lære bogføring fra bunden Skal din regnskabsviden

Læs mere

Kontoruddannelse med speciale i Økonomi Ansøgning om godkendelse som praktiksted

Kontoruddannelse med speciale i Økonomi Ansøgning om godkendelse som praktiksted Kontoruddannelse med speciale i Økonomi Ansøgning om godkendelse som praktiksted 1. Uddannelsesstedet og kontaktoplysninger Virksomhedsnavn og adresse: Telefon: E-mail: CVR-nummer: Evt. lønafregningsnummer:

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Hovedforløb Økonomi. (gældende fra 1. januar 2016)

Den lokale undervisningsplan. Hovedforløb Økonomi. (gældende fra 1. januar 2016) Den lokale undervisningsplan Hovedforløb Økonomi (gældende fra 1. januar 2016) Praktiske oplysninger om hovedforløbet på Roskilde Handelsskole EUD/eux er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole,

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU AMU IT-CENTRET Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo Vi udbyder korte kurser i følgende programmer: Tekstbehandling - Regneark Præsentation og DTP - Internet og E-mail Database - Start din PC IT

Læs mere

Kontoruddannelsen med specialet administration

Kontoruddannelsen med specialet administration Kontoruddannelsen med specialet administration Kære elever og uddannelsesansvarlige kontor med specialet administration Jeg vil gerne byde alle velkommen til efterfølgende skoleperioder på Handelsskolen,

Læs mere

Valgfrie specialefag. Lægesekretærer

Valgfrie specialefag. Lægesekretærer Valgfrie specialefag for Lægesekretærer Undervisningssted: Roskilde Handelsskole Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde Tlf.: 8852 3200 www.rhs.dk 1 Indhold Introduktion til valgfagskataloget... 3 Tilmelding til

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 DU VÆLGER SELV 1. halvår 2012 6praksis teori - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 byder på seks forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Læs mere

Kom indenfor i GRAY.DK

Kom indenfor i GRAY.DK Kom indenfor i GRAY.DK Vi hjælper med alt indenfor Bogføring Budget Regnskab Revision Økonomistyring Administration Velkommen Du sidder nu med en bred vifte af tilbud til dig. Er du en enkeltmandsvirksomhed,

Læs mere

IKV-materiale til Viden- og forretningsserviceområdet

IKV-materiale til Viden- og forretningsserviceområdet IKV-materiale til Viden- og forretningsserviceområdet Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre,

Læs mere

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 Oversigt Grundlæggende IT Bliv fortrolig med at arbejde med at arbejde med en computer og anvendelse af de mest anvendte programmer. Grundlæggende regnskab

Læs mere

Lokal undervisningsplan for. for 1912 Kontoruddannelser med specialer. Økonomi

Lokal undervisningsplan for. for 1912 Kontoruddannelser med specialer. Økonomi Lokal undervisningsplan for Kontoruddannelse med specialet Økonomi I henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser nr. 171 af 2. marts 2011 (erhvervsuddannelsesloven), bekendtgørelse om erhvervsuddannelse

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni, 2012 Zealand

Læs mere

IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab

IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab 2012 Velkommen til Økonomiværkstedet Program 07:45 Kaffe 08:00 Regnskab 08:55 Pause 09:00 Eksempel/øvelse med regnskab 09:20 Eksempel på faresigneler 09:35 Diskussion

Læs mere

Der er indgået uddannelsesaftale mellem eleven og 3F Midtvendsyssel. Uddannelsesaftalen registreres på EUC Nord.

Der er indgået uddannelsesaftale mellem eleven og 3F Midtvendsyssel. Uddannelsesaftalen registreres på EUC Nord. Grundlag for uddannelsen Lovgrundlag Uddannelsen er en erhvervsuddannelsen, der gennemføres efter reglerne for individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse, jævnfør BEK 1010 af 22/09/2014 Bekendtgørelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 97,6 331 97,6 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 97,2 143 97,9 40008 Årsafslutning af bogholderiet 99,3 140 99,3 40011 Udarbejdelse og

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2791 Administration 01-01-2010

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2275 Administration 01-08-2014 og fremefter Godkendt til udbud 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Regnskabskurser på Business Centret. bliv klædt på til arbejdet i en regnskabsafdeling med Business Centrets intensive, praksisorienterede kurser

Regnskabskurser på Business Centret. bliv klædt på til arbejdet i en regnskabsafdeling med Business Centrets intensive, praksisorienterede kurser Regnskabskurser på Business Centret bliv klædt på til arbejdet i en regnskabsafdeling med Business Centrets intensive, praksisorienterede kurser regnskabskurser få tallene til at arbejde for dig business

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2015 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2017 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Revision FSR/Danske revisorer

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Revision FSR/Danske revisorer Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Revision FSR/Danske revisorer Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole. Afdelingen har

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted

Fleksibelt IT-værksted Fleksibelt IT-værksted [År] Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2014 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne.

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

Lokal undervisningsplan samt beskrivelse. for 1912 Kontoruddannelser med specialer. Administration

Lokal undervisningsplan samt beskrivelse. for 1912 Kontoruddannelser med specialer. Administration Lokal undervisningsplan samt beskrivelse af Kontoruddannelse med specialet Administration I henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser nr. 171 af 2. marts 2011 (erhvervsuddannelsesloven),

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU IT-CENTRET PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil Vi udbyder korte kurser indenfor følgende: Start din PC - Tekstbehandling

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 6 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter Betegnelse Mål Fagbetegnelse Beståelse s-procent Antal elever CØSAformål Gennemførelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Fora r 2016 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

CPH WEST, Kursusafdelingen 33 88 00 00 - kursus@cphwest.dk www.cphwest.dk

CPH WEST, Kursusafdelingen 33 88 00 00 - kursus@cphwest.dk www.cphwest.dk Praktiske oplysninger for ledige: Udfyld tilmeldingsskemaet "AR 45", som du finder under Tilbud til ledige / Links. Vigtigt at du læser vejledningen på side 3 i tilmeldingsskemaet. 1. Medbring skemaet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013 DU VÆLGER SELV 2. halvår 2013 6praksis teori - Brug din ret til 2. halvår 2013 byder på tre forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Kurserne er sammensat af en

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Oversigt over udlagt undervisning 2015

Oversigt over udlagt undervisning 2015 Oversigt over udlagt undervisning 2015 Udlagt undervisning til UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern Fag nr. Titel Udlagt fra Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader UC Holstebro 01.07.2015-31.12.2015

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 5 VARELAGRE

EKSTERNT REGNSKAB 5 VARELAGRE EKSTERNT REGNSKAB 5 VARELAGRE LAGERLIGNINGEN Beholdning primo + Tilgang i perioden = Til rådighed for forbrug - Forbrug i perioden = Beholdning ultimo Gælder for alle balanceposter - såvel for fysiske

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Revision Åben 2009-2010 20-08-2009 Side 1 af 11 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger på

Læs mere

Specialefagskatalog. Administration Version 7 - Marts 2017

Specialefagskatalog. Administration Version 7 - Marts 2017 Specialefagskatalog Administration Version 7 - Marts 2017 Specialet Administration Specialet Administration retter sig bredt mod virksomheders administrative og merkantile arbejdsområder, uanset om virksomheden

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Årsregnskab. Mandag den 4. juni Kl

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Årsregnskab. Mandag den 4. juni Kl SYDDANSK UNIVERSITET Side 1 af 8 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Årsregnskab Mandag den 4. juni 2007 Kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladt

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Vejledende uddannelsestid 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Kontoruddannelsen med speciale EU-Business Formålet med faget er, at eleven udvikler

Læs mere

Vil du. efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg

Vil du. efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg Vil du efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg Open learning tilbud Kære kursist Open learning tilbydes til dig, der ønsker at styrke dine IT kompetencer indenfor flere forskellige områder. Udover

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2791 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 20-05-2008 og fremefter

Læs mere

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965 Resultatopgørelse Perioden 1. januar 2007-31. december 2007 1 2 Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534 Bruttofortjeneste 270.822 319.965 3 Løn, gager og personaleomkostninger

Læs mere

Anette Sand. Bogen om bogføring for begyndere

Anette Sand. Bogen om bogføring for begyndere Anette Sand Bogen om bogføring for begyndere Bogen om bogføring for begyndere af Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2014 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 Maj 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser Der tages udgangspunkt i grundfagene Dansk, Informationsteknologi, Salg og Service og Erhvervsøkonomi i forhold til Bek: 1055 af 23/10 2006. Fremmedsprog og samfundsfag bliver ikke medtaget i dette projekt.

Læs mere

Oversigt over udlagt undervisning 2017

Oversigt over udlagt undervisning 2017 Oversigt over udlagt undervisning 2017 Udlagt undervisning til UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Fag nr. Titel Udlagt fra Periode 40003 Salgsteknik for salgs-og servicemedarbejdere UC Holstebro 31.01.2017-31.03.2017

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Vejledende uddannelsestid 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Eventkoordinator Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. Del. Regnskab og Økonomistyring. Reeksamen, januar Økonomistyring

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. Del. Regnskab og Økonomistyring. Reeksamen, januar Økonomistyring Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. Del Regnskab og Økonomistyring Reeksamen, januar 2009 Økonomistyring Fredag den 9. januar 2009 Kl. 9.00 -- 13.00 Alle hjælpemidler er tilladt Det betyder bøger,

Læs mere

Vareflow i en handelsvirksomhed

Vareflow i en handelsvirksomhed Vareflow i en handelsvirksomhed Leverandør Handelsvirksomhed Kunde Varer Lager Betaling Kreditor Varesalg Varer Faktura Vareforbrug Debitor Betaling Vareflow i en produktionsvirksomhed Leverandør Produktionsvirksomhed

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013 NV REVISION ApS Nålemagervej 14. 7490 Aulum Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2013 Generalforsamling afholdes den 24/4 2014 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Specialefagskatalog. Administration

Specialefagskatalog. Administration Specialefagskatalog Administration Specialet Administration Specialet Administration retter sig bredt mod virksomheders administrative og merkantile arbejdsområder, uanset om virksomheden er beskæftiget

Læs mere

Moms. Persondata. Andelsboliger Firmabiler NYE KURSER EFTERÅR Handel med udlandet VIDEN OG VÆRKTØJER TIL MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

Moms. Persondata. Andelsboliger Firmabiler NYE KURSER EFTERÅR Handel med udlandet VIDEN OG VÆRKTØJER TIL MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER VIDEN OG VÆRKTØJER TIL MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER NYE EFTERÅR 2017 Kurser for bogholdere, regnskabschefer, virksomhedsejere og administratorer Moms ersondata Handel med udlandet Andelsboliger Firmabiler

Læs mere

Kontoruddannelse med specialer

Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Kontoruddannelse med specialer Uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2275 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 12-09-2014 og fremefter

Læs mere

PowerPoint brugt rigtigt - MBK A/S

PowerPoint brugt rigtigt - MBK A/S Vil du være god til at bruge PowerPoint? Vil du undgå kedelige slides, som du læser op af? Vil du have grundværktøjer og forståelse af PowerPoint? Vil du have et godt kursusmateriale, som du kan slå op

Læs mere

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen Tlf.: 96 23 54 00 Økonomi styres af den som tager beslutning med virkning for økonomien. - det er ikke ægtefællen! - det er ikke bogholderen! - det er ikke revisoren!

Læs mere

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5 FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED ET EFFEKTIVT økonomisystem SPARER BÅDE TID OG PENGE Der er nok at se til i en mindre virksomhed. Og

Læs mere

Formidling og undervisning - MBK A/S

Formidling og undervisning - MBK A/S Jeg skal undervise mine kollegaer eller folk udefra. Jeg bruger for megen tid på forberedelsen. Mine tilhørere har svært ved at forstå, hvad jeg mener. Jeg drukner i detaljer, bliver nervøs og mister overblikket.

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Detailuddannelsen med speciale Vejledende uddannelsestid 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj Juni 2010 Institution Frederikshavn Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

2014 IT REVISOR KURSER

2014 IT REVISOR KURSER 2014 IT REVISOR KURSER Koncernregnskab Regnskab og rapportsystemet Budget Arbejdsplan og kvalitetsstyring Afslutningsark, posteringsanalyse og import/eksport Revisors egen administration IT Revisor grundlæggende

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration 04-08-2011 Side 1 af 12 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger på Roskilde

Læs mere

EØPRAF3 redegøre for virksomhedens etablering, herunder virksomhedstype, ejerform m.m. SSPRAF7 opnår. grundlæggende kendskab til

EØPRAF3 redegøre for virksomhedens etablering, herunder virksomhedstype, ejerform m.m. SSPRAF7 opnår. grundlæggende kendskab til Salg & Service-opgaver 1 Butikkens profil (branche, størrelse, idé, mål, politikker mv.) (SSPRAE4, EØPRAF3, EØPRAE3) 2 Butikkens nær- og fjernmiljø (SSPRAE2) 3 Analyse af butikkens kunder som forbrugere

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015 REGISTREREDE REVISORER Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2015 Generalforsamling afholdes den 28/4 2016 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om

Læs mere

EØ: 1. Virksomheden Virksomhedstyper Virksomhedens interessenter Placering i omverdenen Virksomhedens ejerforhold Virksomhedens idé og mål

EØ: 1. Virksomheden Virksomhedstyper Virksomhedens interessenter Placering i omverdenen Virksomhedens ejerforhold Virksomhedens idé og mål Virksomhed Titel Elever Præsentation af forløbet Omfang Planlægning (Elevernes forudsætninger inden forløbet starter) XL-BYG Tømmergaarden Gjern Forretningsforståelse GF 2 - voksen Eleverne skal med deres

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 1G

Undervisningsbeskrivelse 1G Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse 1G Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Læs mere

IT læringscenter PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil

IT læringscenter PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil IT læringscenter PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil Også 6 ugers jobrettet uddannelse for ledige: - Grundlæggende IT

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere