Budgettering og forecasting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgettering og forecasting"

Transkript

1 Budgettering og forecasting Benchmarkingundersøgelse April 2013 PwC 1

2

3 Indhold Sammenfatning 4 Budgetlægnings- og analyseomkostninger 6 Metoder og værktøjer 8 Forecasts 11 Nøjagtighed og afvigelser 13 Udfordringer og tillid 16 Appendiks 18

4

5 Sammenfatning Budgetlægningsog analyseomkostninger Undersøgelsen viser, at der er stor variation i det gennemsnitlige tidsforbrug ved udarbejdelse af det årlige budget. Størstedelen af respondenterne færdiggør dog budgetlægningsprocessen inden for 45 kalenderdage. Undersøgelsen indikerer endvidere, at danske virksomheder anvender færre kalenderdage til udarbejdelse af årets budget, end det er tilfældet for de nordeuropæiske virksomheder. De virksomheder, der præsterer bedst i den danske del af undersøgelsen, anvender faktisk helt ned til under 15 dage på at udarbejde det årlige budget. Undersøgelsen viser desuden, at de gennemsnitlige omkostninger til budgetlægning og -analyse udgør 0,22-0,25 % af omsætningen i de to benchmarkinggrupper. Virksomhederne med den bedste performance har imidlertid et væsentligt lavere omkostningsniveau i forhold til omsætningen faktisk helt ned til under 0,05 % af omsætningen hos de 25 % bedste, hvilket indikerer, at det for mange virksomheder vil være muligt at reducere omkostningerne til budgetlægning og -analyse væsentligt. Metoder og værktøjer I begge benchmarkingundersøgelser er aktivitetsbaseret budgetlægning den mest anvendte budgetlægningsmetode, mens den typiske budgetlægningsdimension er segmentbaseret. Det er bemærkelsesværdigt, at det hyppigst anvendte budgetlægningsværktøj fortsat er regneark, enten som det eneste budgetlægningsværktøj eller kombineret med et GL-/ERPsystem. Forecasts Størstedelen af respondenterne opdaterer deres forecasts på kvartalsbasis, hvilket indikerer, at forecasting-processen for mange virksomheder er styret af regnskabsåret. Den typiske tidshorisont for forecasts er indeværende regnskabsår. Nøjagtighed og afvigelser Undersøgelsen viser, at respondenterne generelt har stor tillid til nøjagtigheden af omsætningsbudgettet, mindre tillid til nøjagtigheden af EBITbudgettet og mindst tillid til cash flow-budgettet. I tråd hermed viser undersøgelsen, at villigheden til at tolerere budgetafvigelser er størst i forbindelse med cash flow. Endvidere viser benchmarkingundersøgelsen, at den hyppigste årsag til budgetafvigelser er, at virksomheden har over- /underperformet, hvilket kan indikere manglende kendskab til budgetforudsætninger til forudsigelse af virksomhedens performance. Udfordringer og tillid De mest gennemgående udfordringer i forhold til budgettet er manglende kobling mellem strategiske mål og budgetmål, varierende datakvalitet samt dårlig koordinering mellem de involverede enheder. Dette giver en indikation af, at udfordringerne i forhold til budgettering er af såvel strategisk som mere operationel karakter. I forhold til sammenhænge mellem undersøgelsens variabler indikerer undersøgelsen en sammenhæng mellem budgetmetode og oplevet tillid til budgettets nøjagtighed. Undersøgelsen viser overraskende, at de virksomheder, der anvender historisk fremskrivning af sidste års budget som budgetmetode, generelt føler sig mere trygge, end virksomheder der bruger eksempelvis aktivitetsbaseret budgettering. Undersøgelsen indikerer desuden en sammenhæng mellem budgetværktøj og oplevet tillid til budgettets nøjagtighed og at virksomheder, som anvender en applikation (standard eller egenudviklet), har mest tillid til deres budgetterede omsætning. Anvendelse af regneark, enten som det eneste budgetlægningsværktøj eller i kombination med et GL-/ERPsystem, peger derimod på en lidt lavere tillid. PwC 4

6 Førende virksomheder integrerer alle aspekter af planlægning PwC anser førende praksis inden for planlægning, budgetlægning og forecasting for at være en integreret proces, understøttet af den rigtige teknologi og det rette organisatoriske design. En række egenskaber adskiller virksomhederne med de bedste resultater fra de øvrige: Overgang til løbende budgetlægning fra den årlige planlægningsproces Fastsættelse af mål og budget ud fra en topdown/bottom-up-tilgang og udførelse på alle niveauer Fleksible scenarier, baseret på forskellige forretningsforudsætninger Tilpasning af alle incitamenter og vederlag til strategiske mål Decentralisering af planlægningsaktiviteter og ejerskab med henblik på løbende planlægning og styring af regnskabspligten Integreret planlægningsteknologi, baseret på en fælles datamodel, fælles hierarkier og kontoplaner Flytte fokus til værdiskabende aktiviteter og strategiske mål ved hjælp af balanced scorecards. PwC 5

7 Budgetlægnings- og analyseomkostninger Et budget er udtryk for forventninger til og mål for det kommende års aktivitet og er ofte virksomhedens primære styringsog beslutningsværktøj. Mange virksomhedsledere har kritiseret budgetlægningsprocessen for at være meget tidskrævende, og derfor er alternative styringsmodeller som eksempelvis Beyond Budgeting - konceptet blevet implementeret i store nordiske selskaber som Handelsbanken og Coloplast. Tidsforbrug Analysen viser, at de danske virksomheder i gennemsnit bruger 28 kalenderdage færre til udarbejdelse af det årlige budget end de nordeuropæiske virksomheder, der har deltaget i denne undersøgelse. 19 % bruger mere end tre måneder på at udarbejde budgettet Dataene viser endvidere, at længden af budgetcyklussen varierer meget blandt de virksomheder, der er sammenlignet med. 46 % af de danske respondenter færdiggør deres budget inden for én måned, hvorimod 19 % bruger mere end tre måneder på at udarbejde og færdiggøre deres årlige budget. Hvis cyklustiden for din virksomhed til udarbejdelse af budgettet er længere end benchmarkinggruppens median, kan det skyldes: mangel på standardiserede retningslinjer for budgetlægning krav om høj detaljeringsgrad i budgettet langsom beslutningstagning i forhold til allokeringsforhold for mange beslutningscentre og for stort omfang af decentraliseret bemyndigelse. Hvis cyklustiden for din virksomhed er kortere end benchmarkinggruppens median, kan det skyldes: standardiserede retningslinjer for budgetlægning et oversimplificeret budgetformat, der ikke giver en meningsfuld analyse et mindre omfang af ændringer til prognoser centraliseret bemyndigelse og konsoliderede budgetcentre tolerance for afvigelser i forbindelse med budgetlægningen. Forbedringsstrategier kan omfatte implementering af standardiserede retningslinjer for budgetlægning eller definition af tolerancetærsklen for afvigelser for at reducere det fornødne antal rettelser. Gennemsnitligt tidsforbrug ved udarbejdelse af årligt budget Graferne illustrerer det gennemsnitlige tidsforbrug i kalenderdage ved udarbejdelse af det årlige budget, fra det tidspunkt hvor datagrundlaget er tilgængeligt frem til endelig godkendelse af budgettet. 1. kvartil 2. kvartil 4. kvartil Gennemsnit 3. kvartil PwC 6 Figur 1: Nordeuropa Dage Gns. Figur 2: Danmark Dage Gns.

8 Totale omkostninger Det primære forretningsmæssige formål med budgetlægning og -analyse er effektiv ressourceallokering mellem forskellige aktiviteter og overvågning af brugen heraf. Denne metode viser, hvor stor en procentdel af omsætningen der kræves for at kunne dække omkostningerne til budgetlægning og -analyse. Budgetlægnings- og analyseomkostninger udgør ca. 0,24 % af omsætningen Undersøgelsen viser, at de gennemsnitlige omkostninger til budgetlægning og -analyse udgør ca. 0,24 % af omsætningen i de to benchmarkinggrupper. Virksomhederne med den bedste performance har imidlertid et væsentligt lavere omkostningsniveau i forhold til omsætning, hvilket indikerer, at det for mange virksomheder vil være muligt at reducere omkostningerne til budgetlægning og -analyse. Hvis en virksomheds procentdel er større end medianen for benchmarkinggruppen, kan det indikere, at omsætningen er uforholdsmæssigt lav i forhold til driftsomkostningerne lønomkostningerne til de medarbejdere, der arbejder med budgetlægning og -analyse, er for høje der er for mange personer involveret i processen for budgetlægning processen er meget decentraliseret virksomheden ikke anvender den optimale teknologi med henblik på at forbedre effektiviteten af processen. Hvis en virksomheds procentdel er lavere end medianen for benchmarkinggruppen, kan det indikere, at: der ikke er sammenhæng mellem omfanget af driftsomkostningerne i forhold til omsætningen virksomheden anvender automatisering og teknologi i budgetlægningsprocessen for at øge effektiviteten lønomkostningerne til de medarbejdere, der arbejder med budgetlægning og -analyse, er lave medarbejdernes kompetencer er gode, hvilket eventuelt medfører færre unøjagtigheder i og justeringer til budgettet. Virksomheder kan forbedre deres performance i forhold hertil ved at reducere driftsomkostningerne, forbundet med afdelingen, der arbejder med budgetlægning og -analyse. Strategier med henblik på at nå dette mål kan omfatte re-design af arbejdsprocedurerne med henblik på at eliminere årsagerne til fejl og ineffektiv tid, implementering af teknologi til hurtigere transaktioner og adressering af unødvendige lønomkostninger. Optimale processer, effektiv anvendelse af teknologi og effektiv anvendelse af medarbejderne bevirker, at der er færre omkostninger forbundet med budgetlægning og -analyse. Omkostninger til budgetlægning og -analyse i % af omsætningen Figur 1: Nordeuropa Figur 2: Danmark Graferne illustrerer de totale omkostninger, der er forbundet med budgetlægning- og analyse i procent af den årlige omsætning. 0,00% 0,10% 0,20% 0,30% Gns. 0,00% 0,10% 0,20% 0,30% Gns. 0,40% 0,40% 1. kvartil 3. kvartil 0,50% 0,50% 2. kvartil 4. kvartil Gennemsnit 0,60% 0,70% 0,80% 0,60% 0,70% 0,80% PwC 7

9 Metoder og værktøjer Valg af budgetlægningsmetode er et vigtigt element i en velfungerende budgetlægningsproces. Budgetlægningsmetoden bør tilpasses virksomhedens styringsbehov, så det sikres, at metoden understøtter de styringsmæssige behov. Valg af budgetlægningsmetode stiller store krav til processer, systemunderstøttelse mv. Budgetlægningsmetoder I begge benchmarkingundersøgelser er aktivitetsbaseret budgetlægning den mest anvendte budgetlægningsmetode. Langt hovedparten af de deltagende danske virksomheder, svarende til 67 %, anvender aktivitetsbaseret budgetlægning, hvilket er næsten dobbelt så mange som i den nordeuropæiske undersøgelse. 67 % anvender aktivitetsbaseret budgetlægning Erfaringsmæssigt er der dog stor variation i detaljeringsgraden af virksomhedernes budgetter, og der kan derfor stilles spørgsmålstegn ved, om respondenterne rent faktisk budgetterer på aktiviteter, eller om de blot budgetterer på dimensioner. Budgetlægning ved hjælp af fremskrivning af historiske data er den næstmest udbredte metode, og i begge undersøgelser anvendes denne metode af en fjerdedel af virksomhederne. I den danske undersøgelse anvender ingen virksomheder nulbaseret budgetlægning. Adskillige faktorer øver indflydelse på en virksomheds valg af budgetlægningsmetode. Typisk er det forhold som f.eks. miljø, metoder for regnskabsaflæggelse og tilgængelighed af regnskabsoplysninger, der bør tages i betragtning med henblik på at foretage budgetlægning efter en bestemt metode. Andre metoder end den historisk baserede kan forbedre nøjagtigheden af budgetforventninger og -estimater. Budgetterede tal kan estimeres ved at analysere de faktorer, som driver omkostningerne (aktivitetsbaseret), eller ved at undersøge sammenhængen mellem de forskellige beslutningstagningsprocesser (nulbaseret). Det primære er dog, at den valgte metode bør være fleksibel i forhold til justeringer i budgetforudsætningerne og på effektiv vis bør bidrage positivt til den overordnede beslutningstagningsproces. Budgetlægningsmetoder Figur 5: Nordeuropa Figur 6: Danmark Lagkagediagrammerne viser de forskellige budgetlægningsmetoder, som anvendes af respondenterne i benchmarkingundersøgelsen. 22% 18% 25% 8% 0% 0-baseret Aktivitetsbaseret Historisk fremskrivning Andet 25% 35% 67% PwC 8

10 Dimensioner til budgetlægning Formålet med budgetlægning og den generelle styringsmetode i virksomheden bidrager til at definere dimensionerne i virksomhedens budget. De anvendte dimensioner er afgørende for, hvilke former for analyser det vil være muligt at lave på baggrund af budgettet, herunder årsag-virkningsanalyser. Større virksomheder vil ofte anvende flere budgetlægningsdimensioner. 75 % anvender en segmentbaseret budgetlægning Undersøgelsen viser, at ca. 75 % af respondenterne i begge benchmarkingundersøgelser anvender segmentbaseret budgetlægning, mens ca. 30 % anvender en kundebaseret budgetlægning. Dog afspejler den danske undersøgelse en øget brug af produktbaseret budgetlægning i forhold til virksomhederne i den nordeuropæiske undersøgelse, henholdsvis 61 % og 36 %. Dette kan indikere en øget tendens til at anvende produktporteføljen som styringsparameter. Desuden viser undersøgelserne, at der i et vist omfang anvendes andre dimensioner, hvoraf afdeling/filial og land/region er de hyppigst nævnte. Budgetlægningsdimensioner er typisk afhængige af virksomhedens metode til økonomistyring og dermed registreringsgrundlag og datatilgængelighed. Virksomheder, som anvender flere forskellige typer af budgetlægningsdimensioner, bør veje de fordele, som opnås ved analyse, op mod de omkostninger, som er forbundet med udarbejdelse heraf. Dimensioner, der ikke bidrager med information, som er relevant for beslutningstagningsprocessen, bør som udgangspunkt afskaffes. Virksomheder bør generelt overveje at anvende de mest gængse budgetlægningsdimensioner for at muliggøre sammenligninger med lignende virksomheder i samme branche. For selvstændige forretningsområder eller afdelinger bør det dog være muligt at skræddersy budgetterne. Således opnås den bedst mulige understøttelse af virksomhedens styringsmetode i alle dele af forretningen. Budgetlægningsdimensioner Figur 7 Søjlediagrammet viser de forskellige typer af budgetlægningsdimensioner, som anvendes af respondenterne i benchmarkingundersøgelsen. Segment Kunde Produkt Andet 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Nordeuropa Danmark PwC 9

11 Værktøjer til budgetlægning Et velfungerende værktøj til budgetlægning er en forudsætning for en succesfuld budgetlægningsproces. Værktøjet skal blandt andet sikre gennemsigtighed, være brugervenligt, sikre nøjagtighed og minimere budgetlægningsomkostningerne. Langt de fleste virksomheder i undersøgelsen anvender regneark eller en kombination af regneark og et GL/ERP-system som budgetlægningsværktøj. Kun få virksomheder anvender standard- eller egenudviklede applikationer, hvilket sandsynligvis afspejler det faktum, at undersøgelsen primært henvender sig til mellemstore virksomheder. De tilgængelige ERP- og andre systemer og -værktøjer, der gør det muligt for regnskabsafdelingen at levere mere til en lavere omkostning, er velfungerende, og mulighederne er relativt ensartede. Systemerne kan anvendes til at understøtte standardiserings-processen og til at give større fleksibilitet, i forhold til hvor og hvordan disse processer etableres, herunder til at skabe en kobling til de operationelle processer og systemer. Over 50 % anvender udelukkende regneark til budgetlægning Den relative mangel på automatisering, der er fremhævet i denne rapport, er derfor overraskende, idet mere end 50 % af deltagerne stadig baserer sig på manuel regnearksbehandling. Dette kræver værdifuld tid og øger omkostningsniveauet og behovet for ledelsens opmærksomhed. Udfordringen, forbundet med at anvende regneark som det primære budgetlægningsværktøj, er, at det kan være vanskeligt at konsolidere data, styre de forskellige versioner af et regneark, spore datafejl mv., ligesom det ofte medfører en stor grad af personafhængighed. En fordel ved at anvende regneark er, at det er en løsning, der er meget fleksibel og billig at implementere. Investeringer i teknologi gør det muligt for topperformers at eliminere omfanget af manuelle processer og herved accelerere processer og forbedre kvaliteten af de gennemførte analyser. Dette omfatter automatiserede arbejdsgange og datagrænseflader mellem systemer og værktøjer såvel som data warehousing og avancerede planlægnings- og analyseværktøjer. Fælles datastandarder er altafgørende for en virksomheds evne til at konvertere sine uensartede datakilder til reel information og til at producere én udgave af sandheden med henblik på ledelsesinformation og analyser. Anvendelsen af budgetlægningsværktøjer Figur 8: Danmark Søjlediagrammet viser de forskellige typer af budgetlægningsværktøjer, som anvendes af respondenterne i undersøgelsen. Regneark Regneark, kombineret med GL/ERP-system Standardapplikation Egenudviklet applikation Andet Danmark 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% PwC 10

12 Forecasts Ændrede markedsvilkår kan resultere i, at budgettet bliver forældet tidligt på året, og derfor anvendes forecasts i de fleste virksomheder som en del af planlægningscyklussen. Hyppig forecasting gør det muligt løbende at opdatere virksomhedens mål, men er samtidig en proces, der ofte trækker mange ressourcer. Frekvens for udarbejdelse af forecasts Hvor mange forecasts man bør udarbejde afhænger af virksomhedens styringsbehov, som vil variere efter, hvor dynamisk og omskiftelig virksomhedens omverden er. Der findes således ikke en gylden regel. Over 70 % opdaterer deres forecasts kvartalsvist Undersøgelsen viser, at næsten tre fjerdedele af virksomhederne i undersøgelsen opdaterer deres forecasts på kvartalsbasis. Forecasting på månedsbasis anvendes også af mange virksomheder, hvorimod halvårlig forecasting er mindre udbredt. I mange virksomheder er forecasting-processen styret af regnskabsåret, og derfor er det ikke overraskende, at kvartalsvis forecasting er meget udbredt blandt respondenterne. Antallet af forecasts afhænger naturligvis af den dynamik, som karakteriserer virksomhedens drift. Virksomheder med stabile omgivelser har typisk et mindre behov for hyppig forecasting end virksomheder i brancher, hvor tingene går hurtigt, såsom detailbranchen. Frekvens for udarbejdelse af forecasts Lagkagediagrammet viser, hvor ofte respondenterne i benchmarkinggruppen opdaterer deres forecasts. Figur 9: Danmark 3% 6% 20% Månedlig forecasting Kvartalsvis forecasting Halvårlig forecasting Andet 71% PwC 11

13 Forecastperioden Længden af forecast-perioden indikerer styringshorisonten for en virksomhed. Den bør afspejle den periode, som virksomheden generelt har fokus på i sin løbende styring og opfølgning. Undersøgelsen viser, at der stort set anvendes samme horisont for de tre indikatorer omsætning, EBIT og cash flow. Den mest anvendte tidshorisont er indeværende regnskabsår, fra start til slut, idet denne anvendes af mellem % af respondenterne. Cirka 25 % af respondenterne i undersøgelsen anvender en anden periodelængde, typisk en tidshorisont på to til tre år foruden indeværende år, mens de resterende respondenter anvender en periodelængde på fire kvartaler. At styringshorisonten hos størstedelen af respondenterne ikke går ud over indeværende regnskabsår, kan skyldes, at pålideligheden af data sætter begrænsninger, og/eller at behovet for mere langsigtet information er begrænset. Virksomheder bør afveje datavaliditeten i forecastperioden, i forhold til hvor relevant den vurderes at være som beslutningsgrundlag. Ønsker man en længere forecast-periode, bør man således sikre, at datagrundlaget er forudsigeligt/pålideligt for at kunne understøtte behovet for information. Længden af forecast-perioden Søjlediagrammet viser længden af forecast-perioden for de tre indikatorer omsætning, EBIT og cash flow. Figur 10: Danmark Andet Et år frem Frem til afslutning af nuværende regnskabsår 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 22,9% 28,6% 25,7% 8,6% 8,6% 11,4% 68,6% 62,9% 62,9% Omsætning EBIT Cash Flow PwC 12

14 Nøjagtighed og afvigelser I hvor høj grad virksomheden vil anvende budgettet som styringsgrundlag og i beslutningstagningsprocesser afhænger af graden af tillid til budgettets nøjagtighed. Tilliden vil afhænge af virksomhedens metoder, data samt kompetencer inden for budgetlægning. Nøjagtighed af budgettet Undersøgelsen viser, at der generelt er stor tillid til nøjagtigheden af respondenternes omsætningsbudget, idet to tredjedele af respondenterne angiver, at de føler at de har stor eller meget stor tillid til nøjagtigheden. Tilliden er dog noget mindre i forhold til nøjagtigheden af EBITbudgettet, idet andelen, der føler at de har stor eller meget stor tillid til EBIT-budgettet er knap 60 %, og væsentlig mindre for cash flow-budget, hvor andelen er nede på knap 40 %. Kun knap 40 % har stor eller meget stor tillid til deres cash flow-budget Tilliden til nøjagtigheden af budgetlægningen er udtryk for, hvor komfortabel virksomheden er med det budget, der er lagt, og dermed hvor pålideligt budgettet vurderes at være. Tillid kan forklares ved hjælp af faktorer som kompetencer, budgetmetode, system/datavaliditet. At virksomhederne har mest tillid til omsætningsbudgettet kan skyldes, at dette blot består af en faktor i form af salget, mens de to øvrige indikatorer er afhængige af flere faktorer, hvilket øger usikkerheden. Virksomheder, som i mindre grad har tillid til budgettets nøjagtighed, bør derfor bruge dette som anledning til at se nærmere på budgetlægningsprocessen og de metoder, data mv., som danner grundlag for budgettet med henblik på at øge nøjagtigheden af budgettet. Tillid til nøjagtigheden af budgettet Lagkagediagrammerne viser, i hvilken grad respondenterne i benchmarkingundersøgelsen føler tillid til nøjagtigheden af budgettet i relation til omsætning, EBIT og cash flow. Figur 11: Danmark Ingen tillid Lidt tillid Hverken eller Stor tillid Meget stor tillid 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Omsætning EBIT Cash flow PwC 13

15 Tolerance for afvigelser Rapportering af budgetafvigelser spiller en central rolle i de fleste virksomheder, fordi de kan skabe læring og sikre ansvarsplacering. En variansanalyse skal således være fokuseret på ikke kun at opdage, "hvad" og "hvor meget" de realiserede tal afviger fra budgettet, men også "hvorfor" de vigtigste budgetposter afviger. Herved bliver det muligt for de operationelle funktioner at reagere og indføre afhjælpende foranstaltninger for at imødegå en negativ udvikling. 60 % accepterer en budgetafvigelse på over 5 % i relation til omsætning Undersøgelsen viser, at næsten 40 % af virksomhederne accepterer en budgetafvigelse under 5 % i relation til omsætning, mens ca. 42 % er villige til at acceptere en budgetafvigelse på 5-10 %. I forhold til EBIT er ca. 34 % af virksomhederne villige til at acceptere en budgetafvigelse under 5 %, mens næsten 50 % er villige til at acceptere en afvigelse på 5-10 %. Størst er villigheden til at tolerere budgetafvigelser i forhold til cash flow. Her er over 75 % villige til at tolerere en budgetafvigelse på over 5 %. Budgetterne bør inden for en vis tolerance være udtryk for et realistisk skøn over de realiserede tal. Mange faktorer kan være påvirkelige i bestemmelsen af virksomhedens tolerance for budgetafvigelser, herunder branche, idet nogle brancher opererer med større udsving end andre, ligesom indsatsen i form af den anvendte tid på budgetlægning og budgetmetode kan påvirke den acceptable tolerance for budgetafvigelser. Jo lavere tolerancetærsklen er i forhold til budgetafvigelser, jo større krav stilles der til budgetlægningsprocessen og nøjagtigheden af budgettet. En lav tolerancetærskel betyder således typisk, at virksomheden skal dedikere flere ressourcer til optimering af budgetlægningsprocessen, herunder med fokus på uddannelse af relevante medarbejdere og investering i systemunderstøttelse, som kan understøtte løbende budgetopfølgning og justeringer til forecasts. Virksomheder, som anvender best practice, giver deres medarbejdere den fornødne uddannelse samt adgang til systemer og værktøjer med henblik på en optimal budgetlægningsproces. Budgetallokeringer baseres på tilgængelige ressourcer og centrale strategier, ligesom de gør det muligt for ledelsen at overvåge virksomhedens performance på disse områder. Tolerance for afvigelser Dette søjlediagram viser de deltagende virksomheders tolerance for budgetafvigelser i relation til omsætning, EBIT og cash flow. Figur 12: Danmark 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0-5% 5-10% 10-15% >15% PwC 14

16 Årsager til budgetafvigelser Budgetafvigelser kan skyldes faktorer, som virksomheden har kontrol over (f.eks. et dårligt udarbejdet budget), men også eksterne faktorer, som kan være svære at forudse, såsom finanskrisens start i Den hyppigste årsag til budgetafvigelser er over-/underperformance Undersøgelsen viser, at den hyppigste årsag til budgetafvigelser er, at virksomheden har over- /underperformet, idet ca. 75 % angiver dette som årsag. Ca. 30 % angiver ligeledes unøjagtig budgetlægning som en årsag til afvigelser, mens ca. 15 % mener, at budgetafvigelser kan forklares med dårlig datakvalitet. Det skal bemærkes, at flere af virksomhederne har angivet mere end én årsag til budgetafvigelser. At størstedelen af virksomhederne mener, at typiske budgetafvigelser skyldes over-/underperformance, kan være udtryk for, at budgettet ikke i tilstrækkelig grad er baseret på de rette budgetforudsætninger i forhold til forudsigelse af performance, f.eks. fordi mange virksomheder blot fremskriver historiske tal uden kritisk stillingtagen til fremtiden. En budgetafvigelse på eller tæt på 0 % er optimal, medmindre der er foretaget adskillige justeringer til budgettet i løbet af året. En minimal difference uden betydelige justeringer til budgettet viser, at der er tale om en veletableret proces for budgetlægning, indgående kendskab til forretningen og evne til at nå målsætningen. En stor budgetafvigelse kan skyldes, at 1) de fornødne kompetencer ikke er til stede i forhold til budgetlægning og forretningsplanlægning, 2) der anvendes unøjagtige omkostningsfaktorer i forhold til ressourceallokering 3) budget padding - eller brug det eller lad være -motiver påvirker budgetlægningen, eller 4) betydelige forskelle, tendenser og ændringer ikke adresseres rettidigt. En mindre afvigelse kan skyldes, at 1) medarbejderne har de fornødne kompetencer, 2) der anvendes præcise omkostningsfaktorer, eller 3) differencerne adresseres rettidigt. For at skabe en bedre kobling fra budgettet til de faktorer, der påvirker performance, bør virksomheder revurdere de budgetforudsætninger, som budgettet er baseret på. Dette kan ske ved at analysere de faktorer, der driver indtægter og omkostninger, og afdække årsag-virknings-sammenhængene mellem disse faktorer og de afledte økonomiske effekter. Typiske årsager til budgetafvigelser Dette søjlediagram viser de typiske årsager til budgetafvigelser for de deltagende virksomheder. Figur 13: Danmark Unøjagtig budgettering Over-/under-performance Dårlig datakvalitet Andet Danmark 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% PwC 15

17 Udfordringer og tillid Budgetlægningsarbejdet fylder meget i de fleste virksomheder, og mange oplever, at budgetlægningsprocessen kan være en udfordring. Den er ofte løsrevet fra virksomhedens strategiske handlingsplaner, den er langsommelig og involverer mange interessenter, og datakvaliteten er ofte ringe. Udfordringer Undersøgelsen viser, at de mest gennemgående udfordringer er manglende kobling mellem strategiske mål og budgetmål, varierende datakvalitet samt en dårlig koordinering mellem de involverede enheder. Varierende datakvalitet er den primære udfordring For at budgettet kan udgøre et værdifuldt styringsgrundlag, er det vigtigt, at det afspejler strategien. Der bør således ske en højere grad af integration af strategien i budgetlægningsprocessen med oversættelse og nedbrydning af de strategiske mål til operationelle og målbare mål, som kan indarbejdes i budgettet. Brugbarheden af budgettet afhænger desuden af, at budgettet er pålideligt, og herunder at datakvaliteten er god. Virksomheder bør derfor arbejde på at sikre et ensartet datagrundlag i form af systemunderstøttelse og god og ensartet registreringspraksis. Mange af virksomhederne i undersøgelsen giver ligeledes udtryk for, at de efterspørger mere standardiserede procedurer og en smidigere proces med færre iterationer, dvs. en i højere grad automatiseret og koordineret proces med en klar rolle- og ansvarsfordeling og klarhed over deadlines. Typiske udfordringer i forbindelse med budgetlægnings- og forecastprocessen Søjlediagrammet viser de deltagende virksomheders typiske udfordringer i forbindelse med budgetlægnings- og forecastprocessen. Figur 14: Danmark Utilstrækkelige strukturer til at koble strategiske mål og budgetmål Processen er påvirket negativt af opportunistisk/risikobetonet adfærd Manglende reviderbarhed (svært at se, hvem der har foretaget ændringer hvornår) Tidsplanen for processen er uklar, ikke fyldestgørende eller ikke-eksisterende Generel mangel på standardiserede processer For mange budgetgennemgange og iterationer Dårlig koordinering mellem afdelinger/forretningsenheder Der er for mange mennesker involveret i processen Nøglepersoner er ikke involveret i processen Varierende kvalitet af datainput, hvilket medfører problemer ifm. budgetkonsolidering Utilstrækkelig brug af standardskabeloner og/eller værktøjer til at lette konsolideringen Kvaliteten af budgetterings-/forecasting-værktøjerne er for dårlig Andet Danmark 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% PwC 16

18 Budgetlægningsmetode, -værktøj og tillid Benchmarket indikerer en sammenhæng mellem, hvilken applikation som virksomheden anvender (standard eller egenudviklet), og hvor tryg virksomheden er ved den budgetterede omsætning. Ca. 90 % af virksomhederne, som anvender en applikation i budgetlægningsprocessen, har meget tillid til det budgetterede. Anvendelse af regneark, enten som det eneste budgetlægningsværktøj eller kombineret med et GL/ERPsystem, giver en lidt lavere tillid, dog svarer 70 % respondenterne, at de har stor tillid til det budgetterede. Undersøgelsen viser desuden, at virksomheder, som anvender historisk fremskrivning af budgettet, generelt har mere tillid til nøjagtigheden af omsætningsbudgettet, end de virksomheder der anvender eksempelvis aktivitetsbaseret budgetlægning. Dette er en anelse pudsigt, da virksomheder, der anvender aktivitetsbaseret budgetlægning, sædvanligvis har udviklet mere præcise beregningsrutiner på baggrund af den øgede indsigt i forretningens aktiviteter. Tillid kan forklares ved hjælp af andre faktorer end budgetmetode, såsom kompetencer, systemunderstøttelse, datavaliditet mv. Sammenhæng mellem budgetlægningsværktøj og tillid til nøjagtighed, samt mellem budgetlægningsmetode og tillid til nøjagtighed Søjlediagrammerne viser sammenhængen mellem henholdsvis anvendt budgetlægningsværktøj og budgetlægningsmetode og tillid til nøjagtigheden af omsætningsbudgettet. Figur 15: Danmark Yderst meget tillid Meget tillid Hverken eller Lidt tillid Applikation Regneark, komb. med GL/ERPsystem Regneark 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figur 16: Danmark Meget stor tillid Stor tillid Hverken eller Lidt tillid Fremskrivning af sidste års budget Aktivitetsbaseret Anden metode 0% 20% 40% 60% 80% 100% PwC 17

19 Appendiks 1: Datafortolkning Denne rapport er baseret på modtagne svar fra 128 danske og nordeuropæiske respondenter. I forhold til nogle enkelte spørgsmål er antallet af danske respondenter begrænset, og resultaterne skal derfor fortolkes med forsigtighed. I rapporten anvendes forskellige typer af diagrammer til at præsentere resultaterne. Et af disse er et kvartildiagram, hvor data er delt op i kvartiler (25 %), dvs. fire lige store mængder. Kvartilerne er præsenteret i forskellige farver. Medianen er den midterste værdi, der adskiller den ene halvdel af svarene fra den anden halvdel. Første kvartil afgrænser den nederste fjerdedel af datasættet, mens den øvre kvartil afgrænser den øverste fjerdedel. Bredden af hvert kvartil indikerer graden af spredning inden for kvartilet. Jo bredere kvartilet er, jo større er spredningen. Kvartiler, der fremstår sammenpressede, indikerer en lille spredning. Figuren til højre viser et kvartildiagram med medianen og de fire kvartiler. Trekanten repræsenterer gennemsnittet, mens diamanten repræsenterer din virksomheds svar. 1. kvartil 2. kvartil Median 3. kvartil 4. kvartil PwC 18

20 Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke ud for professionel rådgivning. Du bør ikke disponere på baggrund af de oplysninger, der er indeholdt I denne publikation, uden at indhente specifik professionel rådgivning. Vi afgiver ingen erklæringer eller garantier (udtrykkeligt eller underforstået) hvad angår nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der findes i publikationen, og, i det omfang loven tillader, accepterer eller påtager PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, dets aktionærer, medarbejdere og repræsentanter sig ikke nogen forpligtelse, ansvar eller agtpågivenhedspligt for eventuelle konsekvenser, som følger af, at du eller andre handler eller undlader at handle i tillid til de oplysninger, der findes i publikationen, eller for eventuelle beslutninger truffet på baggrund af publikationen PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Alle rettigheder forbeholdes. I dette dokument refererer PwC til PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som er et medlemsfirma af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt juridisk enhed.

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger Udfordringer i monopolarbejdet i kommunerne Hvad er koblingen til andre systemer og UDK? Ansvarsfordeling mellem kommune og KOMBIT? Hvad kommer

Læs mere

SURVEY KONKLUSIONER Medarbejdernes brug af sociale medier

SURVEY KONKLUSIONER Medarbejdernes brug af sociale medier SURVEY KONKLUSIONER Medarbejdernes brug af sociale medier Hovedkonklusioner De sociale medier er en god forretning Hele 78 % af de adspurgte HR-chefer svarer, at de anvender de sociale medier i forretningsøjemed.

Læs mere

Benchmarkundersøgelse - Danske bankers lønsomhedsmåling

Benchmarkundersøgelse - Danske bankers lønsomhedsmåling www.pwc.dk Benchmarkundersøgelse - Danske bankers lønsomhedsmåling Januar 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Indhold 1 Undersøgelsens baggrund, formål og proces 3 2 Hovedkonklusioner fra undersøgelsen 4

Læs mere

RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier

RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier Hovedkonklusioner De sociale medier er en god forretning Hele 78 % af de adspurgte HR-chefer svarer, at de anvender de sociale medier i forretningsøjemed.

Læs mere

Optimering af studieadministrative processer

Optimering af studieadministrative processer www.pwc.dk Optimering af studieadministrative processer December 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Indhold Baggrund og typiske årsager til procesoptimering Formål med analysen Udbytte af analysen Et typisk

Læs mere

Afgifter og meget andet Ivan Ibsen 7. oktober 2015

Afgifter og meget andet Ivan Ibsen 7. oktober 2015 www.pwc.dk Afgifter og meget andet Ivan Ibsen Revision. Skat. Rådgivning. Hvad er hot? I mit daglige arbejde fornemmer jeg at følgende områder er hotte: PSO-betaling Afgifter ved anvendelse af overskudsvarme

Læs mere

Finanskonferencen 2016: Disruption Grib mulighederne

Finanskonferencen 2016: Disruption Grib mulighederne www.pwc.dk Finanskonferencen 2016: Disruption Grib mulighederne 11. oktober 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Markante v. Vagn Holm megatrends Klaus Regionsdirektør, Berentsen, partner Nykredit og Head

Læs mere

Moms er det stadig hot? December 2016

Moms er det stadig hot? December 2016 www.pwc.dk Moms er det stadig hot? Revision. Skat. Rådgivning. Kontakt os Jesper Bianco Hildebrandt-Mortensen M: jbh@pwc.dk T: 2036 3310 Søren Flensborg M: sfl@pwc.dk T: 2988 8856 2 Agenda Momsbrøken Elevfester

Læs mere

Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital?

Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital? www.pwc.dk Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital? Revision. Skat. Rådgivning. Rigsrevisionen har kritiseret universiteternes opbyggelse af egenkapital Rigsrevisionens hovedkonklusion:

Læs mere

Næsten i mål. Den aktuelle agenda i forsikringssektoren

Næsten i mål. Den aktuelle agenda i forsikringssektoren www.pwc.com/insurance Næsten i mål. Den aktuelle agenda i forsikringssektoren Anne-Sophie Andersen 16. November 2015 Agendaen i liv- & skadesforsikring 2015 Aktuelle emner i sektoren Resultaterne fra Insurance

Læs mere

Bestyrelsesarbejde i Danmark 2018 og aktuelt på bestyrelsesagendaen. v. Kim Füchsel, Managing Partner og direktør, PwC

Bestyrelsesarbejde i Danmark 2018 og aktuelt på bestyrelsesagendaen. v. Kim Füchsel, Managing Partner og direktør, PwC Bestyrelsesarbejde i Danmark 2018 og aktuelt på bestyrelsesagendaen v. Kim Füchsel, Managing Partner og direktør, PwC Aktuelt på bestyrelsesagendaen 1 Nye Anbefalinger for god Selskabsledelse 2 Aktionærrettighedsdirektivet

Læs mere

Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune

Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune www.pwc.dk Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune 21. juni 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Baggrund Digital modenhed bliver i stigende grad kritisk for kommunens mulighed for at udnytte

Læs mere

Fremtidens bank i en digital verden november 2015

Fremtidens bank i en digital verden november 2015 www.pwc.dk Fremtidens bank i en digital verden november 2015 Revision. Skat. Rådgivning. Udgangspunktet 2 Den finansielle krise ændrede vilkårene - det handlede om at overleve. Nu skal vi se fremad 3 Trends

Læs mere

Digital ledelse muligheder og udfordringer

Digital ledelse muligheder og udfordringer www.pwc.dk Digital ledelse muligheder og udfordringer Inspirationsoplæg på DDB Strategidag 2016 1. juni 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1. Mulighederne: Kort om fremtidens digitale udvikling Det

Læs mere

PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater

PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater Om PwC s Global CEO Survey 2016 PwC s Global CEO Survey er en af verdens førende toplederundersøgelser og er i år gennemført for 19. gang. Flere end 1.400

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

PwC's benchmarkanalyse og øvrige aktuelle forhold December 2016

PwC's benchmarkanalyse og øvrige aktuelle forhold December 2016 www.pwc.dk PwC's benchmarkanalyse og øvrige aktuelle forhold Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Benchmarkanalyse Regnskabsmæssige forhold Skattemæssige forhold 2 Benchmarkanalyse Resultat for 2015 og 2014

Læs mere

Persondataforordningen...den nye erklæringsstandard

Persondataforordningen...den nye erklæringsstandard www.pwc.dk Persondataforordningen...den nye erklæringsstandard September 2017 Revision. Skat. Rådgivning. Personsdataforordningen igen. Udkast til erklæring i høring hos revisorer, advokater, databehandlere,

Læs mere

Den Digitale Bank. Bankseminar, Middelfart 2017

Den Digitale Bank. Bankseminar, Middelfart 2017 Den Digitale Bank Bankseminar, Middelfart 2017 Den digitale relationsbank Kunderne har ikke et digitalt behov, men de har behov for de services bankerne tilbyder Hos PwC ser vi traditionelle banker reagere

Læs mere

CSR & Tax Transparency Revisordøgnet Ann-Charlotte Beierholm, PwC Erhvervs Ph.d.-studerende. Revision. Skat. Rådgivning.

CSR & Tax Transparency Revisordøgnet Ann-Charlotte Beierholm, PwC Erhvervs Ph.d.-studerende. Revision. Skat. Rådgivning. Revisordøgnet 2012 Ann-Charlotte Beierholm, Erhvervs Ph.d.-studerende Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Hvorfor er det relevant at tale om Tax Transparency? Nuværende og kommende krav til skatterapportering

Læs mere

Nyt om beskatning af fonde

Nyt om beskatning af fonde Nyt om beskatning af fonde v. Niels Winther-Sørensen Partner, PwC Nyt om etablering af fonde Maj 2015 Skatteministeriets rapport om Succession til erhvervsdrivende fonde Vækstpakkens 300 mio. kr./år toppes

Læs mere

Er der styr på anti-hvidvask i den finansielle sektor? November 2017

Er der styr på anti-hvidvask i den finansielle sektor? November 2017 Er der styr på anti-hvidvask i den finansielle sektor? November 2017 Hvidvaskningens natur Anbringe Sløre Reintegration Indsamling af beskidte penge Pengene integreres i banken Pengene adskilles fra dets

Læs mere

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse www.pwc.dk Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse Orienteringsmøde med borgmestre, økonomiudvalg, selskabsbestyrelser og direktører 5. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1.

Læs mere

Nyt om beskatning af fonde

Nyt om beskatning af fonde www.pwc.dk Nyt om beskatning af fonde Fondskonferencen 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Nyt om lovgivning om beskatning af fonde 2 3 4 Transaktioner med nærtstående parter Ledelsesvederlag Øvrige

Læs mere

Proceseffektivisering Boligforeninger case Januar 2017 Revision. Skat. Rådgivning.

Proceseffektivisering Boligforeninger case Januar 2017 Revision. Skat. Rådgivning. www.pwc.dk Proceseffektivisering Boligforeninger case Januar 2017 Revision. Skat. Rådgivning. Indhold Procesoptimering af kerneprocesser Situation og behov 3 Vores tilgang til procesoptimering 5 Udbytte

Læs mere

De 5 Benspænd. Prophix viser vejen til effektiv økonomistyring

De 5 Benspænd. Prophix viser vejen til effektiv økonomistyring De 5 Benspænd Prophix viser vejen til effektiv økonomistyring I har et ERP-system, der håndterer jeres transaktioner og i nogen grad rapportering. Men måske oplever I også, at et ERP-system har nogle begrænsninger,

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Nyt om regnskabsaflæggelse

Nyt om regnskabsaflæggelse www.pwc.dk Nyt om regnskabsaflæggelse Fondskonferencen 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Ny årsregnskabslov en del ændringer for erhvervsdrivende fondes årsrapporter 2 3 4 Fokuspunkter fra Fondsmyndigheden

Læs mere

PwC s CEO Survey de danske resultater

PwC s CEO Survey de danske resultater PwC s CEO Survey 2017 - de danske resultater Om PwC s CEO Survey 2017 PwC s CEO Survey er en af verdens førende toplederundersøgelser og er i år gennemført for 20. gang. Vi har foretaget knap 1.400 toplederinterviews

Læs mere

Letbanen Fra opdelt til sammenhængende omegn Oktober 2016

Letbanen Fra opdelt til sammenhængende omegn Oktober 2016 www.pwc.dk Letbanen Fra opdelt til sammenhængende omegn Oktober 2016 Indhold Fokus på byerne Attraktive byer skaber økonomisk vækst s undersøgelser og målinger Indikatorer og variable Transport og infrastruktur

Læs mere

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET Sporbeskrivelse for Dokumentkontrol Revisionshistorik Ændringer: Ændrings dato Hvad er der blevet ændret 11062008 Dokument oprettet Distribution Dette dokument

Læs mere

Skattekassen Claus Høegh-Jensen Partner, PwC. januar

Skattekassen Claus Høegh-Jensen Partner, PwC. januar Skattekassen 2017 Claus Høegh-Jensen Partner, PwC 1 Medarbejderaktier Nye regler Hvad er medarbejderaktier? Performance Share Units (PSU) Restricted Share Units (RSU) Aktier Køberetter Tegningsretter 3

Læs mere

It-Arkitekturrådets møde 28. februar Effektmåling af rammearkitektur

It-Arkitekturrådets møde 28. februar Effektmåling af rammearkitektur www.pwc.dk It-Arkitekturrådets møde 28. februar Effektmåling af rammearkitektur Revision. Skat. Rådgivning. Interviews og workshop har været primær input til udarbejdelsen af målepunkter, som har haft

Læs mere

Syddjurs Kommune Økonomisk vurdering af rådhusprojekt

Syddjurs Kommune Økonomisk vurdering af rådhusprojekt Deals Syddjurs Kommune Økonomisk vurdering af rådhusprojekt Privat og fortroligt Agenda 1. Formål med den økonomiske vurdering af rådhusprojektet 2. Beskrivelse af de forskellige samarbejdsmodeller 3.

Læs mere

Workshop i Vandhuset Reguleringsmodel for lufthavnstakster 28. oktober 2013

Workshop i Vandhuset Reguleringsmodel for lufthavnstakster 28. oktober 2013 www.pwc.dk Workshop i Vandhuset Reguleringsmodel for lufthavnstakster Revision. Skat. Rådgivning. Parter Statens Luftfartsvæsen (regulerende myndighed) CPH Lufthavnsselskaber Forhandlinger om takster Princip:

Læs mere

ABCD. Køb og salg. Københavns Kommune. Juni n005 JEAN HKH doc. Telefon Telefax

ABCD. Køb og salg. Københavns Kommune. Juni n005 JEAN HKH doc. Telefon Telefax KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Køb og salg Juni 2009 Juni 2009 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Udfordringer vedr. den regnskabsmæssige behandling af uddelinger

Udfordringer vedr. den regnskabsmæssige behandling af uddelinger Udfordringer vedr. den regnskabsmæssige behandling af uddelinger v. Henrik Steffensen Partner, PwC Agenda 1 Uddelinger Hvad er uddelinger? Hvornår er der tale om en uddeling hhv. en driftsomkostning for

Læs mere

Persondataforordningen Erklæringer - omfang og værdi August 2016

Persondataforordningen Erklæringer - omfang og værdi August 2016 www.pwc.dk Persondataforordningen Erklæringer - omfang og værdi August 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Persondataforordningen 2 Agenda Erklæringsforholdet og erklæringsbehovet Erklæringens indhold Et

Læs mere

Låne- og finansieringsprodukter

Låne- og finansieringsprodukter www.pwc.dk Låne- og finansieringsprodukter Rentesikring (renteswap), låneomkostninger og konvertering Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Rentesikring (renteswap) Låneomkostninger Lånekonvertering 2 Rentesikring

Læs mere

Bekæmpelse af hvidvask en praktisk introduktion

Bekæmpelse af hvidvask en praktisk introduktion www.pwc.com/financialcrime Bekæmpelse af hvidvask en praktisk introduktion Tobias Søttrup 1 Introduktion Tobias Søttrup Senior Manager, Internal Audit Services, Danmark www.pwc.dk 2 Agenda 1. del Lidt

Læs mere

Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. december 2013

Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. december 2013 www.pwc.dk Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. Jacob Holme Assistant Manager Telefon: 8932 5674 E-mail: jho@pwc.dk Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Hvorfor er moms interessant for uddannelsesinstitutioner?

Læs mere

PwC s Talent Survey 2015

PwC s Talent Survey 2015 www.pwc.dk s Talent Survey 2015 Revision. Skat. Rådgivning. s Talent Survey 2015 s Talent Survey tager afsæt i s tilgang til talent management. Resultaterne indeholder besvarelser fra 102 virksomheder

Læs mere

Afgift på overskudsvarme Hvad er op og ned?

Afgift på overskudsvarme Hvad er op og ned? www.pwc.dk Afgift på overskudsvarme Hvad er op og ned? Sebastian Houe 17. december 2015 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Emner 1. Introduktion til 2. Introduktion til reglerne og baggrunden herfor 3.

Læs mere

Skatteoptimering og professionel cykelsport

Skatteoptimering og professionel cykelsport www.pwc.dk Skatteoptimering og professionel cykelsport Revision. Skat. Rådgivning. Program Velkomst v. partner Arne Kristensen Skatteoptimering v. partner Glenn Sørensen Kommunikation og anekdoter fra

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Vandsektoren OPP? Investering og finansiering

Vandsektoren OPP? Investering og finansiering pwc.dk Vandsektoren OPP? Investering og finansiering 22. August 2013 Agenda 1. Indledning 2. OPP hvad og hvorfor 3. OPP og vandsektoren 2 Indledning 3 Indledning 1. Investering og finansiering i vandsektoren

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

IPD Konference 25. februar 2014

IPD Konference 25. februar 2014 www.pwc.dk IPD Konference 25. februar 2014 Per Andersen, Partner Financial Services, Revision. Skat. Rådgivning. Hvilke områder arbejder med? Ejendomsspecifikke ydelser Køb og salg af fast ejendom Enkeltudbud

Læs mere

C20+ by Numbers 2016. Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC. C20+ Regnskabsprisen 2016 PwC. Juni 2016 1

C20+ by Numbers 2016. Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC. C20+ Regnskabsprisen 2016 PwC. Juni 2016 1 Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, C0+ Regnskabsprisen 0 s analyse C0+ by Numbers har for fjerde år i træk lavet analysen C0+ by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene

Læs mere

Velkommen til Bankseminar 2017

Velkommen til Bankseminar 2017 www.pwc.dk Velkommen til Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Revisors fokus 2017 What is hot? Revisors kommunikation med Finanstilsynet Certificering Uafhængighed Centrale forhold ved revisionen/kam 2 Revisors

Læs mere

Værdiansættelse i praksis

Værdiansættelse i praksis www.pwc.dk Værdiansættelse i praksis Anvendelse af DCF-modellen i forbindelse med nedskrivningstest 23. april 2015 Revision. Skat. Rådgivning. Nedskrivningstest Baggrund Sikring af, at en virksomheds aktiver

Læs mere

En samlet CPM-Løsning

En samlet CPM-Løsning En samlet CPM-Løsning Fleksibel og sikker økonomistyring med Prophix Er du på udkig efter et budget og rapporteringsværktøj, der hurtigt skaber én sandhed i datagrundlaget og giver fuld kontrol over jeres

Læs mere

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Agenda Økonomifunktionen skal understøtte den strategiske økonomistyring som grundlag for effektive kommuner Vi mener, at økonomifunktionen skal

Læs mere

Finanslov 2016. I denne præsentation kan du få overblik over indholdet af finansloven, som har betydning på skatte-, moms- og afgiftsområdet.

Finanslov 2016. I denne præsentation kan du få overblik over indholdet af finansloven, som har betydning på skatte-, moms- og afgiftsområdet. Kære læser Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti indgået aftale om finansloven for 2016. I denne præsentation kan du få overblik over indholdet af

Læs mere

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 www.pwc.dk/c20bynumbers C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 s analyse C20+ by Numbers har for tredje år i træk lavet analysen C20 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene

Læs mere

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, Hanne Petersen StyringsAgenda 2014 18. september 1 DAGSORDEN 1. Styringsmæssige udfordringer 2. Den samlede styringsdagsorden

Læs mere

Iværksætteri - kom godt igang! November 2014

Iværksætteri - kom godt igang! November 2014 www.pwc.dk Iværksætteri - kom godt igang! v/partner Jesper Falk Revision. Skat. Rådgivning. Agenda De gode forudsætninger Virksomhedsbegrebet Valg af virksomhedsform Økonomistyring Budgettering 2 De gode

Læs mere

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Rebild Kommune Opsamling Deloitte Consulting 4. november 2013 Indhold 1. Grundlag 2. Konklusioner 3. Anbefalinger 4. Øvrige perspektiver - 2 - 1. Grundlaget Ledelsestilsyn

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Rigsrevisionens og Undervisningsministeriets seneste udmeldinger

Rigsrevisionens og Undervisningsministeriets seneste udmeldinger www.pwc.dk Rigsrevisionens og Undervisningsministeriets Indtægtsdækket virksomhed (IDV) Sparsommelig indkøbsadfærd Aktivitetsindberetninger Løn og ansættelsesforhold Investeringsrammer for selvejesektoren

Læs mere

Gode eksempler fra årsrapporterne 2015

Gode eksempler fra årsrapporterne 2015 Gode eksempler fra årsrapporterne 2015 1 Formålet med C20+ Regnskabsprisen En årlig prisuddeling med fokus på, at danske virksomheders årsrapporter bliver bedre som kommunikationsmiddel. Der fokuseres

Læs mere

Budgettering, planlægning og styring i praksis

Budgettering, planlægning og styring i praksis Budgettering, planlægning og styring i praksis Budgettering og planlægning Det styringsrelevante budget Fastholder beslutninger og prioriteringer. på kort og lang sigt og forankrer ansvaret hos ledere

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

CXO-konferencen 2016 Morgendagens ledere

CXO-konferencen 2016 Morgendagens ledere www.pwc.dk/cxo Morgendagens ledere Navigation og samarbejde i en kompleks verden Søren Røssel, Partner Head of s Executive Education Centre of Excellence April 2016 2 CXO Survey viser, at Manglende adgang

Læs mere

Indstilling om det videre arbejde med grundlaget for en fælles økonomistyringsmodel for Aarhus Universitet

Indstilling om det videre arbejde med grundlaget for en fælles økonomistyringsmodel for Aarhus Universitet for Indstilling om det videre arbejde med grundlaget for en fælles økonomistyringsmodel for 30. april 2009 for Der er i løbet af 2008 og 2009 udført en række aktiviteter i med henblik på at opnå en økonomistyring

Læs mere

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017 Præsentation af analysen C0 by Numbers 017 Juni 017 1 PwC s analyse C0 by Numbers PwC har for femte år i træk lavet analysen C0 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene for

Læs mere

SAS Standardarbejde i Administration og Service

SAS Standardarbejde i Administration og Service DI-version 2014-12-17 SAS Standardarbejde i Administration og Service Alle rettigheder tilhører DI 2-5-4 - SAS - Ledelsens Vejledning - 2014-12-17 side 1 af 8 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI

Læs mere

Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, og overskudsvarme. 12. november 2014

Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, og overskudsvarme. 12. november 2014 www.pwc.dk Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, når vi taler varmepumper og overskudsvarme 12. november 2014 ID: Introduktion Hvem er vi? 2 Hvem er vi? Generelt Revisions- og rådgivningsvirksomhed Ca. 1.700

Læs mere

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014 www.pwc.dk Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Finansiering & beregning af forrentning Den korte; hvem er vi Udenlandske investorer i Danmark

Læs mere

Københavns Kommune. Maj 2010

Københavns Kommune. Maj 2010 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 10-n001 JEAN DDNA 169100 10007.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater

Danmarks Skatteadvokater www.pwc.dk Danmarks Skatteadvokater Fondsbeskatning Seneste nyt V/Susanne Nørgaard CBS/ Den 28. januar og 1. februar 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Lovforslag L 71 fremsat 20. november 2015 Konsolideringsfradraget

Læs mere

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis www.pwc.dk/vaerdiansaettelse Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis Foto: Jens Rost, Creative Commons BY-SA 2.0 Februar 2016 Værdiansættelse af virksomheder er ikke en

Læs mere

Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. August 2013

Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. August 2013 Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion August 2013 FAXE KOMMUNES ADMINISTRATION AF ORDNINGER MED STATSREFUSION 2012 1 Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion 2012

Læs mere

www.pwc.dk Sådan bliver din virksomhed klar til opkøb eller salg er du forberedt? 10. juni 2013

www.pwc.dk Sådan bliver din virksomhed klar til opkøb eller salg er du forberedt? 10. juni 2013 www.pwc.dk Sådan bliver din virksomhed klar til opkøb eller salg er du forberedt? 10. juni 2013 Agenda 1. Kort opdatering på M&A-markedet 2. Hvordan fastsættes prisen på en SMV-virksomhed 3. Salgsmodning

Læs mere

Skal skoler have en egenkapital?

Skal skoler have en egenkapital? www.pwc.dk Skal skoler have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital? Revision. Skat. Rådgivning. Rigsrevisionen har kritiseret universiteternes opbygning af egenkapital i beretning fra 2013 Rigsrevisionens

Læs mere

analyse: Overdækninger

analyse: Overdækninger 58 ENERGITILSYNET analyse: Overdækninger i fjernvarmesektoren 133 varmevirksomheder har de seneste to år i træk haft en overdækning samtidig med, at overdækningen i det seneste år har oversteget 10 procent

Læs mere

Den effektive og værdiskabende budgetproces

Den effektive og værdiskabende budgetproces Den effektive og værdiskabende budgetproces August 2016 DANMARK A-2 A/S - Sjælland Lyngbyvej 28, 2. 2100 København Ø A-2 A/S - Fyn og Jylland Vesterballevej 5 7000 Fredericia NORGE A-2 Norge A/S Drammensveien

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Program 1. Formål 2. VUM og information til styring og udvikling 3. Erfaringer og potentiale 4. Praktiske eksempler 5. Læring

Læs mere

Hjemmeplejen. Københavns Kommune. Udførerenheden September 2009. Udfører september.docx. Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.

Hjemmeplejen. Københavns Kommune. Udførerenheden September 2009. Udfører september.docx. Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Hjemmeplejen Udførerenheden September 2009 Udfører september.docx

Læs mere

SKATTEPJECE. Hovedsponsor:

SKATTEPJECE. Hovedsponsor: SKATTEPJECE Hovedsponsor: 1 INDHOLD FORORD 3 KLUBBEN EJER BANEN 4 KLUBBEN LEJER BANEN AF TREDJEMAND 5 KLUBBEN EJER BANEN GENNEM ET SELSKAB 5 KLUBBEN LEJER BANEN AF TREDJEMAND (MED AKTIEKØB/SPILLECERTIFIKAT)

Læs mere

Den bedste løsning er den som bliver anvendt

Den bedste løsning er den som bliver anvendt Den bedste løsning er den som bliver anvendt RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden. Samtidigt har

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Værdien når ikke længere end til IT-afdelingen ANALYSE RP OVERBLIK Analysens konklusioner... side 3 Baggrund for analysen... side 4 5 nøglefaktorer

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere.

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere. Resultatplan CPR - 2017 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både offentlige myndigheder

Læs mere

Den bedste løsning. er den som bliver anvendt. RISMAexecution

Den bedste løsning. er den som bliver anvendt. RISMAexecution Den bedste løsning er den som bliver anvendt RISMAexecution RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden.

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Den bedste løsning. er den som bliver anvendt. RISMAcontrol

Den bedste løsning. er den som bliver anvendt. RISMAcontrol Den bedste løsning er den som bliver anvendt RISMAcontrol RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden.

Læs mere

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen.

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. Forvaltningsrevision Inden for den offentlige administration i almindelighed og staten i særdeleshed er det et krav, at der som supplement til revisionen af regnskabet, den finansielle revision, foretages

Læs mere

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 AFLØNNINGSRAPPORT 2012 Regler for aflønning Med virkning fra 1. januar 2011 trådte der nye regler i kraft vedrørende finansielle virksomheders forpligtelse til at fastlægge

Læs mere

Tax Risk and Opportunity Manager Arbejd smartere, hurtigere og innovativt og reducer skatterisici. Tax

Tax Risk and Opportunity Manager Arbejd smartere, hurtigere og innovativt og reducer skatterisici. Tax trom Tax Risk and Opportunity Manager Arbejd smartere, hurtigere og innovativt og reducer skatterisici Tax Hvorfor TROM og Deloitte? I en verden med stadig større fokus på skatter og afgifter ønsker virksomheder

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

Resumé af beslutningsoplæg: Ny økonomimodel og organisering af økonomiområdet

Resumé af beslutningsoplæg: Ny økonomimodel og organisering af økonomiområdet Resumé af beslutningsoplæg: Ny økonomimodel og organisering af økonomiområdet I tilknytning til det af bestyrelsen godkendte oplæg til den faglige udviklingsproces er udtrykt en række krav og forventninger

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere