Budgettering og forecasting

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgettering og forecasting"

Transkript

1 Budgettering og forecasting Benchmarkingundersøgelse April 2013 PwC 1

2

3 Indhold Sammenfatning 4 Budgetlægnings- og analyseomkostninger 6 Metoder og værktøjer 8 Forecasts 11 Nøjagtighed og afvigelser 13 Udfordringer og tillid 16 Appendiks 18

4

5 Sammenfatning Budgetlægningsog analyseomkostninger Undersøgelsen viser, at der er stor variation i det gennemsnitlige tidsforbrug ved udarbejdelse af det årlige budget. Størstedelen af respondenterne færdiggør dog budgetlægningsprocessen inden for 45 kalenderdage. Undersøgelsen indikerer endvidere, at danske virksomheder anvender færre kalenderdage til udarbejdelse af årets budget, end det er tilfældet for de nordeuropæiske virksomheder. De virksomheder, der præsterer bedst i den danske del af undersøgelsen, anvender faktisk helt ned til under 15 dage på at udarbejde det årlige budget. Undersøgelsen viser desuden, at de gennemsnitlige omkostninger til budgetlægning og -analyse udgør 0,22-0,25 % af omsætningen i de to benchmarkinggrupper. Virksomhederne med den bedste performance har imidlertid et væsentligt lavere omkostningsniveau i forhold til omsætningen faktisk helt ned til under 0,05 % af omsætningen hos de 25 % bedste, hvilket indikerer, at det for mange virksomheder vil være muligt at reducere omkostningerne til budgetlægning og -analyse væsentligt. Metoder og værktøjer I begge benchmarkingundersøgelser er aktivitetsbaseret budgetlægning den mest anvendte budgetlægningsmetode, mens den typiske budgetlægningsdimension er segmentbaseret. Det er bemærkelsesværdigt, at det hyppigst anvendte budgetlægningsværktøj fortsat er regneark, enten som det eneste budgetlægningsværktøj eller kombineret med et GL-/ERPsystem. Forecasts Størstedelen af respondenterne opdaterer deres forecasts på kvartalsbasis, hvilket indikerer, at forecasting-processen for mange virksomheder er styret af regnskabsåret. Den typiske tidshorisont for forecasts er indeværende regnskabsår. Nøjagtighed og afvigelser Undersøgelsen viser, at respondenterne generelt har stor tillid til nøjagtigheden af omsætningsbudgettet, mindre tillid til nøjagtigheden af EBITbudgettet og mindst tillid til cash flow-budgettet. I tråd hermed viser undersøgelsen, at villigheden til at tolerere budgetafvigelser er størst i forbindelse med cash flow. Endvidere viser benchmarkingundersøgelsen, at den hyppigste årsag til budgetafvigelser er, at virksomheden har over- /underperformet, hvilket kan indikere manglende kendskab til budgetforudsætninger til forudsigelse af virksomhedens performance. Udfordringer og tillid De mest gennemgående udfordringer i forhold til budgettet er manglende kobling mellem strategiske mål og budgetmål, varierende datakvalitet samt dårlig koordinering mellem de involverede enheder. Dette giver en indikation af, at udfordringerne i forhold til budgettering er af såvel strategisk som mere operationel karakter. I forhold til sammenhænge mellem undersøgelsens variabler indikerer undersøgelsen en sammenhæng mellem budgetmetode og oplevet tillid til budgettets nøjagtighed. Undersøgelsen viser overraskende, at de virksomheder, der anvender historisk fremskrivning af sidste års budget som budgetmetode, generelt føler sig mere trygge, end virksomheder der bruger eksempelvis aktivitetsbaseret budgettering. Undersøgelsen indikerer desuden en sammenhæng mellem budgetværktøj og oplevet tillid til budgettets nøjagtighed og at virksomheder, som anvender en applikation (standard eller egenudviklet), har mest tillid til deres budgetterede omsætning. Anvendelse af regneark, enten som det eneste budgetlægningsværktøj eller i kombination med et GL-/ERPsystem, peger derimod på en lidt lavere tillid. PwC 4

6 Førende virksomheder integrerer alle aspekter af planlægning PwC anser førende praksis inden for planlægning, budgetlægning og forecasting for at være en integreret proces, understøttet af den rigtige teknologi og det rette organisatoriske design. En række egenskaber adskiller virksomhederne med de bedste resultater fra de øvrige: Overgang til løbende budgetlægning fra den årlige planlægningsproces Fastsættelse af mål og budget ud fra en topdown/bottom-up-tilgang og udførelse på alle niveauer Fleksible scenarier, baseret på forskellige forretningsforudsætninger Tilpasning af alle incitamenter og vederlag til strategiske mål Decentralisering af planlægningsaktiviteter og ejerskab med henblik på løbende planlægning og styring af regnskabspligten Integreret planlægningsteknologi, baseret på en fælles datamodel, fælles hierarkier og kontoplaner Flytte fokus til værdiskabende aktiviteter og strategiske mål ved hjælp af balanced scorecards. PwC 5

7 Budgetlægnings- og analyseomkostninger Et budget er udtryk for forventninger til og mål for det kommende års aktivitet og er ofte virksomhedens primære styringsog beslutningsværktøj. Mange virksomhedsledere har kritiseret budgetlægningsprocessen for at være meget tidskrævende, og derfor er alternative styringsmodeller som eksempelvis Beyond Budgeting - konceptet blevet implementeret i store nordiske selskaber som Handelsbanken og Coloplast. Tidsforbrug Analysen viser, at de danske virksomheder i gennemsnit bruger 28 kalenderdage færre til udarbejdelse af det årlige budget end de nordeuropæiske virksomheder, der har deltaget i denne undersøgelse. 19 % bruger mere end tre måneder på at udarbejde budgettet Dataene viser endvidere, at længden af budgetcyklussen varierer meget blandt de virksomheder, der er sammenlignet med. 46 % af de danske respondenter færdiggør deres budget inden for én måned, hvorimod 19 % bruger mere end tre måneder på at udarbejde og færdiggøre deres årlige budget. Hvis cyklustiden for din virksomhed til udarbejdelse af budgettet er længere end benchmarkinggruppens median, kan det skyldes: mangel på standardiserede retningslinjer for budgetlægning krav om høj detaljeringsgrad i budgettet langsom beslutningstagning i forhold til allokeringsforhold for mange beslutningscentre og for stort omfang af decentraliseret bemyndigelse. Hvis cyklustiden for din virksomhed er kortere end benchmarkinggruppens median, kan det skyldes: standardiserede retningslinjer for budgetlægning et oversimplificeret budgetformat, der ikke giver en meningsfuld analyse et mindre omfang af ændringer til prognoser centraliseret bemyndigelse og konsoliderede budgetcentre tolerance for afvigelser i forbindelse med budgetlægningen. Forbedringsstrategier kan omfatte implementering af standardiserede retningslinjer for budgetlægning eller definition af tolerancetærsklen for afvigelser for at reducere det fornødne antal rettelser. Gennemsnitligt tidsforbrug ved udarbejdelse af årligt budget Graferne illustrerer det gennemsnitlige tidsforbrug i kalenderdage ved udarbejdelse af det årlige budget, fra det tidspunkt hvor datagrundlaget er tilgængeligt frem til endelig godkendelse af budgettet. 1. kvartil 2. kvartil 4. kvartil Gennemsnit 3. kvartil PwC 6 Figur 1: Nordeuropa Dage Gns. Figur 2: Danmark Dage Gns.

8 Totale omkostninger Det primære forretningsmæssige formål med budgetlægning og -analyse er effektiv ressourceallokering mellem forskellige aktiviteter og overvågning af brugen heraf. Denne metode viser, hvor stor en procentdel af omsætningen der kræves for at kunne dække omkostningerne til budgetlægning og -analyse. Budgetlægnings- og analyseomkostninger udgør ca. 0,24 % af omsætningen Undersøgelsen viser, at de gennemsnitlige omkostninger til budgetlægning og -analyse udgør ca. 0,24 % af omsætningen i de to benchmarkinggrupper. Virksomhederne med den bedste performance har imidlertid et væsentligt lavere omkostningsniveau i forhold til omsætning, hvilket indikerer, at det for mange virksomheder vil være muligt at reducere omkostningerne til budgetlægning og -analyse. Hvis en virksomheds procentdel er større end medianen for benchmarkinggruppen, kan det indikere, at omsætningen er uforholdsmæssigt lav i forhold til driftsomkostningerne lønomkostningerne til de medarbejdere, der arbejder med budgetlægning og -analyse, er for høje der er for mange personer involveret i processen for budgetlægning processen er meget decentraliseret virksomheden ikke anvender den optimale teknologi med henblik på at forbedre effektiviteten af processen. Hvis en virksomheds procentdel er lavere end medianen for benchmarkinggruppen, kan det indikere, at: der ikke er sammenhæng mellem omfanget af driftsomkostningerne i forhold til omsætningen virksomheden anvender automatisering og teknologi i budgetlægningsprocessen for at øge effektiviteten lønomkostningerne til de medarbejdere, der arbejder med budgetlægning og -analyse, er lave medarbejdernes kompetencer er gode, hvilket eventuelt medfører færre unøjagtigheder i og justeringer til budgettet. Virksomheder kan forbedre deres performance i forhold hertil ved at reducere driftsomkostningerne, forbundet med afdelingen, der arbejder med budgetlægning og -analyse. Strategier med henblik på at nå dette mål kan omfatte re-design af arbejdsprocedurerne med henblik på at eliminere årsagerne til fejl og ineffektiv tid, implementering af teknologi til hurtigere transaktioner og adressering af unødvendige lønomkostninger. Optimale processer, effektiv anvendelse af teknologi og effektiv anvendelse af medarbejderne bevirker, at der er færre omkostninger forbundet med budgetlægning og -analyse. Omkostninger til budgetlægning og -analyse i % af omsætningen Figur 1: Nordeuropa Figur 2: Danmark Graferne illustrerer de totale omkostninger, der er forbundet med budgetlægning- og analyse i procent af den årlige omsætning. 0,00% 0,10% 0,20% 0,30% Gns. 0,00% 0,10% 0,20% 0,30% Gns. 0,40% 0,40% 1. kvartil 3. kvartil 0,50% 0,50% 2. kvartil 4. kvartil Gennemsnit 0,60% 0,70% 0,80% 0,60% 0,70% 0,80% PwC 7

9 Metoder og værktøjer Valg af budgetlægningsmetode er et vigtigt element i en velfungerende budgetlægningsproces. Budgetlægningsmetoden bør tilpasses virksomhedens styringsbehov, så det sikres, at metoden understøtter de styringsmæssige behov. Valg af budgetlægningsmetode stiller store krav til processer, systemunderstøttelse mv. Budgetlægningsmetoder I begge benchmarkingundersøgelser er aktivitetsbaseret budgetlægning den mest anvendte budgetlægningsmetode. Langt hovedparten af de deltagende danske virksomheder, svarende til 67 %, anvender aktivitetsbaseret budgetlægning, hvilket er næsten dobbelt så mange som i den nordeuropæiske undersøgelse. 67 % anvender aktivitetsbaseret budgetlægning Erfaringsmæssigt er der dog stor variation i detaljeringsgraden af virksomhedernes budgetter, og der kan derfor stilles spørgsmålstegn ved, om respondenterne rent faktisk budgetterer på aktiviteter, eller om de blot budgetterer på dimensioner. Budgetlægning ved hjælp af fremskrivning af historiske data er den næstmest udbredte metode, og i begge undersøgelser anvendes denne metode af en fjerdedel af virksomhederne. I den danske undersøgelse anvender ingen virksomheder nulbaseret budgetlægning. Adskillige faktorer øver indflydelse på en virksomheds valg af budgetlægningsmetode. Typisk er det forhold som f.eks. miljø, metoder for regnskabsaflæggelse og tilgængelighed af regnskabsoplysninger, der bør tages i betragtning med henblik på at foretage budgetlægning efter en bestemt metode. Andre metoder end den historisk baserede kan forbedre nøjagtigheden af budgetforventninger og -estimater. Budgetterede tal kan estimeres ved at analysere de faktorer, som driver omkostningerne (aktivitetsbaseret), eller ved at undersøge sammenhængen mellem de forskellige beslutningstagningsprocesser (nulbaseret). Det primære er dog, at den valgte metode bør være fleksibel i forhold til justeringer i budgetforudsætningerne og på effektiv vis bør bidrage positivt til den overordnede beslutningstagningsproces. Budgetlægningsmetoder Figur 5: Nordeuropa Figur 6: Danmark Lagkagediagrammerne viser de forskellige budgetlægningsmetoder, som anvendes af respondenterne i benchmarkingundersøgelsen. 22% 18% 25% 8% 0% 0-baseret Aktivitetsbaseret Historisk fremskrivning Andet 25% 35% 67% PwC 8

10 Dimensioner til budgetlægning Formålet med budgetlægning og den generelle styringsmetode i virksomheden bidrager til at definere dimensionerne i virksomhedens budget. De anvendte dimensioner er afgørende for, hvilke former for analyser det vil være muligt at lave på baggrund af budgettet, herunder årsag-virkningsanalyser. Større virksomheder vil ofte anvende flere budgetlægningsdimensioner. 75 % anvender en segmentbaseret budgetlægning Undersøgelsen viser, at ca. 75 % af respondenterne i begge benchmarkingundersøgelser anvender segmentbaseret budgetlægning, mens ca. 30 % anvender en kundebaseret budgetlægning. Dog afspejler den danske undersøgelse en øget brug af produktbaseret budgetlægning i forhold til virksomhederne i den nordeuropæiske undersøgelse, henholdsvis 61 % og 36 %. Dette kan indikere en øget tendens til at anvende produktporteføljen som styringsparameter. Desuden viser undersøgelserne, at der i et vist omfang anvendes andre dimensioner, hvoraf afdeling/filial og land/region er de hyppigst nævnte. Budgetlægningsdimensioner er typisk afhængige af virksomhedens metode til økonomistyring og dermed registreringsgrundlag og datatilgængelighed. Virksomheder, som anvender flere forskellige typer af budgetlægningsdimensioner, bør veje de fordele, som opnås ved analyse, op mod de omkostninger, som er forbundet med udarbejdelse heraf. Dimensioner, der ikke bidrager med information, som er relevant for beslutningstagningsprocessen, bør som udgangspunkt afskaffes. Virksomheder bør generelt overveje at anvende de mest gængse budgetlægningsdimensioner for at muliggøre sammenligninger med lignende virksomheder i samme branche. For selvstændige forretningsområder eller afdelinger bør det dog være muligt at skræddersy budgetterne. Således opnås den bedst mulige understøttelse af virksomhedens styringsmetode i alle dele af forretningen. Budgetlægningsdimensioner Figur 7 Søjlediagrammet viser de forskellige typer af budgetlægningsdimensioner, som anvendes af respondenterne i benchmarkingundersøgelsen. Segment Kunde Produkt Andet 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Nordeuropa Danmark PwC 9

11 Værktøjer til budgetlægning Et velfungerende værktøj til budgetlægning er en forudsætning for en succesfuld budgetlægningsproces. Værktøjet skal blandt andet sikre gennemsigtighed, være brugervenligt, sikre nøjagtighed og minimere budgetlægningsomkostningerne. Langt de fleste virksomheder i undersøgelsen anvender regneark eller en kombination af regneark og et GL/ERP-system som budgetlægningsværktøj. Kun få virksomheder anvender standard- eller egenudviklede applikationer, hvilket sandsynligvis afspejler det faktum, at undersøgelsen primært henvender sig til mellemstore virksomheder. De tilgængelige ERP- og andre systemer og -værktøjer, der gør det muligt for regnskabsafdelingen at levere mere til en lavere omkostning, er velfungerende, og mulighederne er relativt ensartede. Systemerne kan anvendes til at understøtte standardiserings-processen og til at give større fleksibilitet, i forhold til hvor og hvordan disse processer etableres, herunder til at skabe en kobling til de operationelle processer og systemer. Over 50 % anvender udelukkende regneark til budgetlægning Den relative mangel på automatisering, der er fremhævet i denne rapport, er derfor overraskende, idet mere end 50 % af deltagerne stadig baserer sig på manuel regnearksbehandling. Dette kræver værdifuld tid og øger omkostningsniveauet og behovet for ledelsens opmærksomhed. Udfordringen, forbundet med at anvende regneark som det primære budgetlægningsværktøj, er, at det kan være vanskeligt at konsolidere data, styre de forskellige versioner af et regneark, spore datafejl mv., ligesom det ofte medfører en stor grad af personafhængighed. En fordel ved at anvende regneark er, at det er en løsning, der er meget fleksibel og billig at implementere. Investeringer i teknologi gør det muligt for topperformers at eliminere omfanget af manuelle processer og herved accelerere processer og forbedre kvaliteten af de gennemførte analyser. Dette omfatter automatiserede arbejdsgange og datagrænseflader mellem systemer og værktøjer såvel som data warehousing og avancerede planlægnings- og analyseværktøjer. Fælles datastandarder er altafgørende for en virksomheds evne til at konvertere sine uensartede datakilder til reel information og til at producere én udgave af sandheden med henblik på ledelsesinformation og analyser. Anvendelsen af budgetlægningsværktøjer Figur 8: Danmark Søjlediagrammet viser de forskellige typer af budgetlægningsværktøjer, som anvendes af respondenterne i undersøgelsen. Regneark Regneark, kombineret med GL/ERP-system Standardapplikation Egenudviklet applikation Andet Danmark 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% PwC 10

12 Forecasts Ændrede markedsvilkår kan resultere i, at budgettet bliver forældet tidligt på året, og derfor anvendes forecasts i de fleste virksomheder som en del af planlægningscyklussen. Hyppig forecasting gør det muligt løbende at opdatere virksomhedens mål, men er samtidig en proces, der ofte trækker mange ressourcer. Frekvens for udarbejdelse af forecasts Hvor mange forecasts man bør udarbejde afhænger af virksomhedens styringsbehov, som vil variere efter, hvor dynamisk og omskiftelig virksomhedens omverden er. Der findes således ikke en gylden regel. Over 70 % opdaterer deres forecasts kvartalsvist Undersøgelsen viser, at næsten tre fjerdedele af virksomhederne i undersøgelsen opdaterer deres forecasts på kvartalsbasis. Forecasting på månedsbasis anvendes også af mange virksomheder, hvorimod halvårlig forecasting er mindre udbredt. I mange virksomheder er forecasting-processen styret af regnskabsåret, og derfor er det ikke overraskende, at kvartalsvis forecasting er meget udbredt blandt respondenterne. Antallet af forecasts afhænger naturligvis af den dynamik, som karakteriserer virksomhedens drift. Virksomheder med stabile omgivelser har typisk et mindre behov for hyppig forecasting end virksomheder i brancher, hvor tingene går hurtigt, såsom detailbranchen. Frekvens for udarbejdelse af forecasts Lagkagediagrammet viser, hvor ofte respondenterne i benchmarkinggruppen opdaterer deres forecasts. Figur 9: Danmark 3% 6% 20% Månedlig forecasting Kvartalsvis forecasting Halvårlig forecasting Andet 71% PwC 11

13 Forecastperioden Længden af forecast-perioden indikerer styringshorisonten for en virksomhed. Den bør afspejle den periode, som virksomheden generelt har fokus på i sin løbende styring og opfølgning. Undersøgelsen viser, at der stort set anvendes samme horisont for de tre indikatorer omsætning, EBIT og cash flow. Den mest anvendte tidshorisont er indeværende regnskabsår, fra start til slut, idet denne anvendes af mellem % af respondenterne. Cirka 25 % af respondenterne i undersøgelsen anvender en anden periodelængde, typisk en tidshorisont på to til tre år foruden indeværende år, mens de resterende respondenter anvender en periodelængde på fire kvartaler. At styringshorisonten hos størstedelen af respondenterne ikke går ud over indeværende regnskabsår, kan skyldes, at pålideligheden af data sætter begrænsninger, og/eller at behovet for mere langsigtet information er begrænset. Virksomheder bør afveje datavaliditeten i forecastperioden, i forhold til hvor relevant den vurderes at være som beslutningsgrundlag. Ønsker man en længere forecast-periode, bør man således sikre, at datagrundlaget er forudsigeligt/pålideligt for at kunne understøtte behovet for information. Længden af forecast-perioden Søjlediagrammet viser længden af forecast-perioden for de tre indikatorer omsætning, EBIT og cash flow. Figur 10: Danmark Andet Et år frem Frem til afslutning af nuværende regnskabsår 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 22,9% 28,6% 25,7% 8,6% 8,6% 11,4% 68,6% 62,9% 62,9% Omsætning EBIT Cash Flow PwC 12

14 Nøjagtighed og afvigelser I hvor høj grad virksomheden vil anvende budgettet som styringsgrundlag og i beslutningstagningsprocesser afhænger af graden af tillid til budgettets nøjagtighed. Tilliden vil afhænge af virksomhedens metoder, data samt kompetencer inden for budgetlægning. Nøjagtighed af budgettet Undersøgelsen viser, at der generelt er stor tillid til nøjagtigheden af respondenternes omsætningsbudget, idet to tredjedele af respondenterne angiver, at de føler at de har stor eller meget stor tillid til nøjagtigheden. Tilliden er dog noget mindre i forhold til nøjagtigheden af EBITbudgettet, idet andelen, der føler at de har stor eller meget stor tillid til EBIT-budgettet er knap 60 %, og væsentlig mindre for cash flow-budget, hvor andelen er nede på knap 40 %. Kun knap 40 % har stor eller meget stor tillid til deres cash flow-budget Tilliden til nøjagtigheden af budgetlægningen er udtryk for, hvor komfortabel virksomheden er med det budget, der er lagt, og dermed hvor pålideligt budgettet vurderes at være. Tillid kan forklares ved hjælp af faktorer som kompetencer, budgetmetode, system/datavaliditet. At virksomhederne har mest tillid til omsætningsbudgettet kan skyldes, at dette blot består af en faktor i form af salget, mens de to øvrige indikatorer er afhængige af flere faktorer, hvilket øger usikkerheden. Virksomheder, som i mindre grad har tillid til budgettets nøjagtighed, bør derfor bruge dette som anledning til at se nærmere på budgetlægningsprocessen og de metoder, data mv., som danner grundlag for budgettet med henblik på at øge nøjagtigheden af budgettet. Tillid til nøjagtigheden af budgettet Lagkagediagrammerne viser, i hvilken grad respondenterne i benchmarkingundersøgelsen føler tillid til nøjagtigheden af budgettet i relation til omsætning, EBIT og cash flow. Figur 11: Danmark Ingen tillid Lidt tillid Hverken eller Stor tillid Meget stor tillid 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Omsætning EBIT Cash flow PwC 13

15 Tolerance for afvigelser Rapportering af budgetafvigelser spiller en central rolle i de fleste virksomheder, fordi de kan skabe læring og sikre ansvarsplacering. En variansanalyse skal således være fokuseret på ikke kun at opdage, "hvad" og "hvor meget" de realiserede tal afviger fra budgettet, men også "hvorfor" de vigtigste budgetposter afviger. Herved bliver det muligt for de operationelle funktioner at reagere og indføre afhjælpende foranstaltninger for at imødegå en negativ udvikling. 60 % accepterer en budgetafvigelse på over 5 % i relation til omsætning Undersøgelsen viser, at næsten 40 % af virksomhederne accepterer en budgetafvigelse under 5 % i relation til omsætning, mens ca. 42 % er villige til at acceptere en budgetafvigelse på 5-10 %. I forhold til EBIT er ca. 34 % af virksomhederne villige til at acceptere en budgetafvigelse under 5 %, mens næsten 50 % er villige til at acceptere en afvigelse på 5-10 %. Størst er villigheden til at tolerere budgetafvigelser i forhold til cash flow. Her er over 75 % villige til at tolerere en budgetafvigelse på over 5 %. Budgetterne bør inden for en vis tolerance være udtryk for et realistisk skøn over de realiserede tal. Mange faktorer kan være påvirkelige i bestemmelsen af virksomhedens tolerance for budgetafvigelser, herunder branche, idet nogle brancher opererer med større udsving end andre, ligesom indsatsen i form af den anvendte tid på budgetlægning og budgetmetode kan påvirke den acceptable tolerance for budgetafvigelser. Jo lavere tolerancetærsklen er i forhold til budgetafvigelser, jo større krav stilles der til budgetlægningsprocessen og nøjagtigheden af budgettet. En lav tolerancetærskel betyder således typisk, at virksomheden skal dedikere flere ressourcer til optimering af budgetlægningsprocessen, herunder med fokus på uddannelse af relevante medarbejdere og investering i systemunderstøttelse, som kan understøtte løbende budgetopfølgning og justeringer til forecasts. Virksomheder, som anvender best practice, giver deres medarbejdere den fornødne uddannelse samt adgang til systemer og værktøjer med henblik på en optimal budgetlægningsproces. Budgetallokeringer baseres på tilgængelige ressourcer og centrale strategier, ligesom de gør det muligt for ledelsen at overvåge virksomhedens performance på disse områder. Tolerance for afvigelser Dette søjlediagram viser de deltagende virksomheders tolerance for budgetafvigelser i relation til omsætning, EBIT og cash flow. Figur 12: Danmark 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0-5% 5-10% 10-15% >15% PwC 14

16 Årsager til budgetafvigelser Budgetafvigelser kan skyldes faktorer, som virksomheden har kontrol over (f.eks. et dårligt udarbejdet budget), men også eksterne faktorer, som kan være svære at forudse, såsom finanskrisens start i Den hyppigste årsag til budgetafvigelser er over-/underperformance Undersøgelsen viser, at den hyppigste årsag til budgetafvigelser er, at virksomheden har over- /underperformet, idet ca. 75 % angiver dette som årsag. Ca. 30 % angiver ligeledes unøjagtig budgetlægning som en årsag til afvigelser, mens ca. 15 % mener, at budgetafvigelser kan forklares med dårlig datakvalitet. Det skal bemærkes, at flere af virksomhederne har angivet mere end én årsag til budgetafvigelser. At størstedelen af virksomhederne mener, at typiske budgetafvigelser skyldes over-/underperformance, kan være udtryk for, at budgettet ikke i tilstrækkelig grad er baseret på de rette budgetforudsætninger i forhold til forudsigelse af performance, f.eks. fordi mange virksomheder blot fremskriver historiske tal uden kritisk stillingtagen til fremtiden. En budgetafvigelse på eller tæt på 0 % er optimal, medmindre der er foretaget adskillige justeringer til budgettet i løbet af året. En minimal difference uden betydelige justeringer til budgettet viser, at der er tale om en veletableret proces for budgetlægning, indgående kendskab til forretningen og evne til at nå målsætningen. En stor budgetafvigelse kan skyldes, at 1) de fornødne kompetencer ikke er til stede i forhold til budgetlægning og forretningsplanlægning, 2) der anvendes unøjagtige omkostningsfaktorer i forhold til ressourceallokering 3) budget padding - eller brug det eller lad være -motiver påvirker budgetlægningen, eller 4) betydelige forskelle, tendenser og ændringer ikke adresseres rettidigt. En mindre afvigelse kan skyldes, at 1) medarbejderne har de fornødne kompetencer, 2) der anvendes præcise omkostningsfaktorer, eller 3) differencerne adresseres rettidigt. For at skabe en bedre kobling fra budgettet til de faktorer, der påvirker performance, bør virksomheder revurdere de budgetforudsætninger, som budgettet er baseret på. Dette kan ske ved at analysere de faktorer, der driver indtægter og omkostninger, og afdække årsag-virknings-sammenhængene mellem disse faktorer og de afledte økonomiske effekter. Typiske årsager til budgetafvigelser Dette søjlediagram viser de typiske årsager til budgetafvigelser for de deltagende virksomheder. Figur 13: Danmark Unøjagtig budgettering Over-/under-performance Dårlig datakvalitet Andet Danmark 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% PwC 15

17 Udfordringer og tillid Budgetlægningsarbejdet fylder meget i de fleste virksomheder, og mange oplever, at budgetlægningsprocessen kan være en udfordring. Den er ofte løsrevet fra virksomhedens strategiske handlingsplaner, den er langsommelig og involverer mange interessenter, og datakvaliteten er ofte ringe. Udfordringer Undersøgelsen viser, at de mest gennemgående udfordringer er manglende kobling mellem strategiske mål og budgetmål, varierende datakvalitet samt en dårlig koordinering mellem de involverede enheder. Varierende datakvalitet er den primære udfordring For at budgettet kan udgøre et værdifuldt styringsgrundlag, er det vigtigt, at det afspejler strategien. Der bør således ske en højere grad af integration af strategien i budgetlægningsprocessen med oversættelse og nedbrydning af de strategiske mål til operationelle og målbare mål, som kan indarbejdes i budgettet. Brugbarheden af budgettet afhænger desuden af, at budgettet er pålideligt, og herunder at datakvaliteten er god. Virksomheder bør derfor arbejde på at sikre et ensartet datagrundlag i form af systemunderstøttelse og god og ensartet registreringspraksis. Mange af virksomhederne i undersøgelsen giver ligeledes udtryk for, at de efterspørger mere standardiserede procedurer og en smidigere proces med færre iterationer, dvs. en i højere grad automatiseret og koordineret proces med en klar rolle- og ansvarsfordeling og klarhed over deadlines. Typiske udfordringer i forbindelse med budgetlægnings- og forecastprocessen Søjlediagrammet viser de deltagende virksomheders typiske udfordringer i forbindelse med budgetlægnings- og forecastprocessen. Figur 14: Danmark Utilstrækkelige strukturer til at koble strategiske mål og budgetmål Processen er påvirket negativt af opportunistisk/risikobetonet adfærd Manglende reviderbarhed (svært at se, hvem der har foretaget ændringer hvornår) Tidsplanen for processen er uklar, ikke fyldestgørende eller ikke-eksisterende Generel mangel på standardiserede processer For mange budgetgennemgange og iterationer Dårlig koordinering mellem afdelinger/forretningsenheder Der er for mange mennesker involveret i processen Nøglepersoner er ikke involveret i processen Varierende kvalitet af datainput, hvilket medfører problemer ifm. budgetkonsolidering Utilstrækkelig brug af standardskabeloner og/eller værktøjer til at lette konsolideringen Kvaliteten af budgetterings-/forecasting-værktøjerne er for dårlig Andet Danmark 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% PwC 16

18 Budgetlægningsmetode, -værktøj og tillid Benchmarket indikerer en sammenhæng mellem, hvilken applikation som virksomheden anvender (standard eller egenudviklet), og hvor tryg virksomheden er ved den budgetterede omsætning. Ca. 90 % af virksomhederne, som anvender en applikation i budgetlægningsprocessen, har meget tillid til det budgetterede. Anvendelse af regneark, enten som det eneste budgetlægningsværktøj eller kombineret med et GL/ERPsystem, giver en lidt lavere tillid, dog svarer 70 % respondenterne, at de har stor tillid til det budgetterede. Undersøgelsen viser desuden, at virksomheder, som anvender historisk fremskrivning af budgettet, generelt har mere tillid til nøjagtigheden af omsætningsbudgettet, end de virksomheder der anvender eksempelvis aktivitetsbaseret budgetlægning. Dette er en anelse pudsigt, da virksomheder, der anvender aktivitetsbaseret budgetlægning, sædvanligvis har udviklet mere præcise beregningsrutiner på baggrund af den øgede indsigt i forretningens aktiviteter. Tillid kan forklares ved hjælp af andre faktorer end budgetmetode, såsom kompetencer, systemunderstøttelse, datavaliditet mv. Sammenhæng mellem budgetlægningsværktøj og tillid til nøjagtighed, samt mellem budgetlægningsmetode og tillid til nøjagtighed Søjlediagrammerne viser sammenhængen mellem henholdsvis anvendt budgetlægningsværktøj og budgetlægningsmetode og tillid til nøjagtigheden af omsætningsbudgettet. Figur 15: Danmark Yderst meget tillid Meget tillid Hverken eller Lidt tillid Applikation Regneark, komb. med GL/ERPsystem Regneark 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figur 16: Danmark Meget stor tillid Stor tillid Hverken eller Lidt tillid Fremskrivning af sidste års budget Aktivitetsbaseret Anden metode 0% 20% 40% 60% 80% 100% PwC 17

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog

Læs mere

Koncernrapportering 8.2. af partner Aage Knudsen, aage.knudsen@wata.dk, WalkTheTalk

Koncernrapportering 8.2. af partner Aage Knudsen, aage.knudsen@wata.dk, WalkTheTalk Koncernrapportering Koncernrapportering af partner Aage Knudsen, aage.knudsen@wata.dk, WalkTheTalk Danske virksomheder har gennem de seneste år investeret enorme summer i effektivisering af de operationelle

Læs mere

RISK MANAGEMENT. Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER

RISK MANAGEMENT. Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER RISK MANAGEMENT Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER Indhold Forord............................. 3 Sammenfatning........................

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Beslutningsgrundlag for fase 1 af Pisariillisaaneq-projekt

Beslutningsgrundlag for fase 1 af Pisariillisaaneq-projekt Beslutningsgrundlag for fase 1 af Pisariillisaaneq-projekt Beslutningsgrundlag for fase 1 af Fællesoffentligt ERP Enterprise Ressource Planning i Grønland December 2011 Dette overordnede vurderingsgrundlag

Læs mere

Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI. Version 3.0

Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI. Version 3.0 RG Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI Retningslinjer for Bæredygtighedsrapportering RG Indholdsfortegnelse Forord Bæredygtig udvikling og behovet for gennemsigtighed Generelle

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

Økonomistyring. Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Økonomistyring. Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

Aktiv ledelse i en krisetid

Aktiv ledelse i en krisetid Aktiv ledelse i en krisetid Udgiver: PricewaterhouseCoopers Redaktion og ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Redaktion: Jesper Bo Winther (ansv.), Kristian B. Lassen, Henrik Axelsen, Bent Jørgensen

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen HOVEDRAPPORT Oktober 2004 Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

12. maj 2014 Rapport - udkast. Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet

12. maj 2014 Rapport - udkast. Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet 12. maj 2014 Rapport - udkast Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL Indholdsfortegnelse 1. Fokus på resultater kræver digitalt ledelsesværktøj 4 1.1. Om disponering af beskrivelsen 4 1.2.

Læs mere

Er offentlig digitalisering på rette vej?

Er offentlig digitalisering på rette vej? www.pwc.dk Er offentlig digitalisering på rette vej? Undersøgelse om offentlig digitalisering 2015: Få indblik i, hvordan offentlige myndigheder arbejder med digitalisering Indhold Introduktion... 3 Rapportens

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

It og digitale medier er kommet for at blive

It og digitale medier er kommet for at blive It og digitale medier er kommet for at blive Kortlægning af digitale redskaber på dagtilbudsområdet Rambøll Management Consulting Hannemanns Allé 53 DK-2300 Copenhagen S T: +45 5161 1000 www.ramboll.com

Læs mere

Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed. Rambøll Management Consulting

Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed. Rambøll Management Consulting Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed Rambøll Management Consulting April 2011 1 Indhold 1 Resume... 4 2 Indledning: Webtilgængelighed i den offentlige sektor... 7 3 Metode: Analyse af

Læs mere