ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Maj 2013

2 2 Indledning Retten i Horsens er lokal byret for Horsens, Skanderborg og Hedensted Kommuner. Retten er normeret med en præsident, 7 dommere og 8 øvrige jurister, svarende til 14,6 årsværk. Det samlede administrative personale udgjorde 24,8 årsværk. Den samlede lønsum var på 24,1 mio. kr. Retten i Horsens er således en af landets mindre retskredse. Retten i Horsens har ikke overbeholdning af sager, hvorfor hovedsigtet i 2012 som i de tidligere år har været at opretholde en høj produktivitet samtidig med, at der fastholdes og udvikles højeste kvalitet. Der er endvidere lagt vægt på, at det daglige arbejde for den enkelte skal indeholde faglige udfordringer og at der skal være tid til kollegialt og socialt samspil. Personale Den ene af rettens syv dommere har fra 1. januar 2012 været konstitueret i en anden byret. Dommerstillingen har været besat af en udnævnt dommer fra en anden retskreds. Ved udgangen af 2012 tiltrådte en af rettens dommere en stilling som byretspræsident ved Retten i Holstebro. Stillingen er genbesat til 1. april Rettens funktionschef i retsafdelingen var i 3 måneder i efteråret 2012 konstitueret dommer i en anden retskreds. Stillingen som funktionschef i Fællessekretariatet har været ubesat i 7 måneder. Det samlede årsværkforbrug for kontorfunktionærer er faldet fra 26,4 til 24,8. Faldet er sket ved naturlig afgang, hvorfor det - trods en nedgang i lønsummen - ikke har været nødvendigt at afskedige personale. Med virkning fra 1. juni 2013 er antallet af afdelingsledere reduceret fra 5 til 4. Resultater i 2012 Embedsregnskabet består af to dele. Første del er et excel regneark, nøgletal, udarbejdet af Domstolsstyrelsen, hvori man kan læse årets resultater og sammenholde disse med gennemsnittet for samtlige byretter. Regnearket giver også mulighed for at sammenligne med 5. bedste ret og med en vilkårligt valgt anden byret. Anden del af embedsregnskabet består af en beretning og med udvalgte nøgletal. Beretningen tager udgangspunkt i DOMHUS-modellen, en fælles ramme for helhedsbaseret kvalitetsudvikling. Den indeholder en række indsatsområder, som skal tjene som inspiration i forhold til den løbende udvikling. Samtidig er der en række resultattemaer indbygget, som der løbende kan følges op på. Det er ligeledes et centralt element i modellen, at der løbende foretages en såkaldt selvevaluering, hvor aktuelle udfordringer og styrker identificeres. Embedsregnskabets tal er for så vidt angår aktivitet og produktivitet en kombination af udtræk fra sagsbehandlingssystemerne over modtagne og afsluttede sager, sammenholdt med medarbejdernes indberetninger om deres tidsforbrug på de enkelte årsværk. Statistikken for 2012 er tilgængelig på domstol.dk under punktet Tal og fakta.

3 3 Aktivitet: Modtagne sager, udvalgte sagskategorier: Alle straffesager heraf domsmandssager heraf nævningesager Civile sager heraf småsager Forældreansvar Fogedsager Betalingspåkrav Antallet af modtagne sager er relevant, fordi dette regulerer den fremadrettede bevilling til løn og drift. Sammenholdt med 2011 modtog Retten i Horsens i 2012 færre civile sager, også når man ser på de civile sager og betalingspåkravene samlet. Der var en stigning i antallet af straffesager, men en meget stor del af disse var bødesager til behandling uden retsmøde. Antallet af domsmandssager er faldet med knapt 15 %. Antallet af nævningesager er markant mindre. Til sammenligning modtog retten ingen nævningesager i Konklusionen er derfor at den samlede belastning i behandlingen af straffesager er faldet. Faldet i antallet af modtagne straffesager skal formentligt ses i lyset af den personalemæssige situation hos Sydøstjyllands Politi, der efter det oplyste i sidste halvdel af 2012 har haft betydeligt færre anklagere til at udarbejde sager. Produktivitet: Måles som antal vægtede sluttede sager pr. årsværk. Tallet er interessant fordi det viser, om retten holder et konstant flow af sager, der færdiggøres, og dermed hindrer, at sager hobes op. Det giver derfor et godt ledelsesværktøj til om nødvendigt at ændre på ressourcernes fordeling. I domstolsstyrelsens tal er der taget udgangspunkt i gennemsnittet for byretterne i 2011, der således svarer til indeks 100. Retten i Horsens som helhed: Insol vens Ret Samlet Retssager Straffesager Civile sager Fogedsager Skiftesager 5. BEDSTE RET 102,5 103,7 104,8 106,3 105,6 117,1 111,4 95,6 110,2 109,4 111,7 126,2 SAMLET BYRETTERNE 100,0 100,8 100,0 102,0 100,0 109,2 100,0 90,2 100,0 95,3 100,0 109,9 Retten i Horsens 102,4 100,6 98,2 98,5 122,9 123,4 83,6 81,4 109,7 100,6 111,7 112,0

4 4 Ser man alene på juristerne er tallene således: Ret Samlet Retssager Straffesager Civile sager Fogedsager Skiftesager 5. BEDSTE RET 104,9 103,9 108,6 104,2 106,8 117,2 112,1 99,8 120,5 116,6 132,3 141,8 SAMLET BYRETTERNE 100,0 98,4 100,0 98,6 100,0 105,6 100,0 87,4 100,0 92,8 100,0 110,1 Retten i Horsens 96,9 92,5 93,5 89,6 106,7 102,9 84,9 79,6 120,6 108,6 94,5 87,9 De tilsvarende tal for kontorpersonalet ser således ud: Ret Samlet Retssager Straffesager Civile sager Fogedsager Skiftesager 5. BEDSTE RET 105,0 106,9 107,6 115,7 111,3 133,3 114,2 107,8 117,7 108,3 115,4 120,0 SAMLET BYRETTERNE 100,0 103,0 100,0 106,2 100,0 113,3 100,0 93,5 100,0 95,0 100,0 108,4 Retten i Horsens 109,3 111,1 108,1 119,3 166,6 181,7 80,7 84,7 103,6 95,4 125,1 132,7 Fra tallene kan uddrages følgende: Rettens samlede produktivitet ligger tæt på landsgennemsnittet. For straffesagerne gør det sig fortsat gældende, at Retten i Horsens på kontorsiden ligger ekstremt over andre embeder, hvilket indikerer, at ressourcerne på kontorsiden er i underkanten og at dette kan have direkte sammenhæng med juristernes produktivitet i disse sager. Der vil derfor også fremover være fokus på kvaliteten i kontorpersonalets arbejde med straffesagerne og på snitfladen mellem juristers og kontormedarbejdernes arbejdsopgaver. For så vidt angår de civile sager har Retten i Horsens også i 2012 lagt mange kræfter i at behandle småsagerne i overensstemmelse med lovens intentioner. Det er ressourcekrævende og et område, hvor vi arbejder med at revidere de valgte arbejdsgange. Samtidig har retten til stadighed haft en meget fin gennemløbstid for disse sager. Målopfyldelse og gennemsnitlig sagsbehandlingstid: Retten i Horsens lægger stor energi i opfyldelse af Domstolenes mål for sagsbehandlingstid. Der er til stadighed fokus på emnet og målrapporten, blinklysene, har derfor stor bevågenhed, når den offentliggøres. Den udsendes til alle jurister, ligesom den drøftes på det ugentlige afdelingsledermøde og ophænges i frokoststuen.

5 5 Retten i Horsens har som nævnt ingen overbeholdning af sager og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var også i 2012 rigtig god. Straffesager Målopfyldelse i procent: Ret Nævningesager Domsmandssager Sager uden domsmænd <4 MDR. <6 MDR. <3 MDR. <6 MDR. <2 MDR. <6 MDR. MÅL (procent) SAMLET BYRETTERNE 43,1 44,4 70,7 80,7 53,4 55,6 77,4 79,7 62,2 84,2 92,7 95,5 5. BEDSTE RET 100,0 66,7 100,0 100,0 69,4 69,7 90,5 89,6 79,4 87,9 97,6 98,6 Retten i Horsens 100,0 40,0 100,0 100,0 79,4 75,9 93,6 91,7 81,6 87,7 98,2 98,6 Ret Tilståelsessager Voldssager Voldtægtssager <2 MDR. <6 MDR. <37 DG. <2 MDR. <37 DG. <2 MDR. MÅL (procent) SAMLET BYRETTERNE 49,1 51,4 83,4 86,3 53,7 48,9 68,1 64,6 24,2 41,6 50,0 63,6 5. BEDSTE RET 63,7 65,2 96,3 95,3 70,0 63,0 82,4 74,4 37,5 66,7 75,0 100,0 Retten i Horsens 66,1 68,3 97,5 94,3 54,2 48,3 62,7 62,1-40,0-40,0 Som det ses har retten opfyldt målene i 7 ud af 12 sagskategorier. En sammenligning med tallene for 2011 viser et markant fald i antallet af voldssager, svarende til en halvering. Retten i Horsens gennemførte i 2012 i alt 80 voldssager, hvoraf 57 blev afgjort indenfor 37 dage. I de 29 voldssager, hvor der blev idømt en ubetinget frihedsstraf blev 14 af sagerne afgjort inden for 37 dage. De resterende 15 (person)sager dækker over i alt 10 sager. I de 4 af sagerne var årsagen, at der ikke var plads i kalenderen inden for 30 dage. I 3 af sagerne skyldtes det forsvarerens forhold. I de resterende sager var årsagen problemer med forkyndelsen og/eller udeblivelse. Der er fortsat et betydeligt fokus på berammelsen af voldssagerne indenfor 37 dage. Det sker blandt andet ved, at en erfaren sekretær alene har ansvaret for berammelsen og at alle sager, hvor lovens krav ikke kan opfyldes, forelægges en dommer eller præsidenten. I en enkelt sag har retten afsagt kendelse om, at der ikke kunne ske ombeskikkelse, fordi den valgte forsvarer ikke kunne møde inden for fristen. Afgørelsen blev omgjort af Den særlige Klageret, og den praksis, som Den særlige Klageret tilkendegav i sin afgørelse, er indarbejdet i rettens rutiner. Antallet af nævningesager og voldtægtssager var henholdsvis 5 og 4 sager.

6 6 Gennemsnitlig sagsbehandling i dage: Ret Nævningesager Domsmandssager Sager uden domsmænd Tilståelsessager BEDSTE RET SAMLET BYRETTERNE Retten i Horsens Tallene er et udtryk for det, som også ses i produktivitetstallene, nemlig at det store antal af ukomplicerede sager behandles stabilt, hurtigt og effektivt. For domsmandssager gælder det, at Retten i Horsens er landets hurtigste, når der bortses fra Retten på Bornholm. Civile sager Retten i Horsens lægger stor vægt på en kort samlet behandlingstid for hovedforhandlede almindelige civile sager og forældreansvarssager. En af parametrene for dette er antallet af afgjorte sager pr. dommer ved embedet, sammenholdt med embedets dommernormering. Ved Retten i Horsens blev der i 2012 sluttet 174 almindelige sager og boligretssager med dom eller forlig efter hovedforhandling, svarende til knapt 22 sager pr. normeret dommer. Det tilsvarende tal i 2011 var knapt 30, hvilket stemmer fint overens med et faldende sagsantal indenfor dette område. Der blev i 2012 sluttet 105 forældreansvarssager efter retsmøde/retsmægling, svarende til godt 13 sager pr. normeret dommer. Det tilsvarende tal i 2011 var godt 11 sager. Målopfyldelse i procent: Ret "Tunge" almindelige sager Øvrige almindelige sager Alle almindelige civile sager <15 MDR. <18 MDR. <12 MDR. <15 MDR. <6 MDR. <12 MDR. MÅL (procent) SAMLET BYRETTERNE 37,8 41,2 51,7 54,5 43,2 46,6 59,0 62,4 67,4 64,0 83,6 81,8 5. BEDSTE RET 50,0 53,3 64,5 68,0 58,4 58,4 72,8 73,0 72,3 69,2 86,9 87,1 Retten i Horsens 48,9 53,3 60,0 66,7 65,8 55,9 75,3 73,0 69,8 66,9 86,4 86,3

7 7 Ret Ægteskabssager Forældreansvarssager <4 MDR. <6 MDR. <6 MDR. <8 MDR. MÅL (procent) SAMLET BYRETTERNE 52,7 58,2 75,9 81,0 55,3 61,3 72,7 78,3 5. BEDSTE RET 68,8 74,1 89,3 91,3 68,9 74,4 83,8 88,0 Retten i Horsens 74,3 66,7 82,9 74,1 68,9 74,4 81,1 88,0 Retten i Horsens opfylder således i 7 af 10 kategorier de opstillede måltal, hvilket må siges at være meget tilfredsstillende. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid i dage: Ret Hovedforhandle de almindelige sager Hovedforhandle de boligretssager Hovedforhandle de småsager Alle civile sager m. forhandlingsmaksi me Alle ægteskabssag er Alle forældreansvarssag er 5. BEDSTE RET SAMLET BYRETTER NE Retten i Horsens Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid belyser på udmærket vis, at sagsflowet er tilfredsstillende og at der lægges mange kræfter i at sikre, at civile sager ikke forhales unødigt. Dette kræver daglig bevågenhed og en håndfast praksis omkring eksempelvis forlængelse af frister og omberammelse af sager. Køreplanerne er løbende justeret for at forhindre ufrugtbar liggetid, eksempelvis for sagsomkostningsafgørelser. Særligt for forældreansvarssagerne bemærkes, at disse behandles straks i afdelingen og at opståede ledige tider i juristernes kalendere anvendes til disse sager. I porteføljen af ægteskabssager er en del sager med tvist om 56-godtgørelse, som til stadighed forhaler sagsbehandlingstiden.

8 8 Fogedsager Målopfyldelse i procent: Ret Alm. fogedsager Særlige fogedsager Betalingspåkrav <2 MDR. <4 MDR. <2 MDR. <4 MDR. <2 MDR. <4 MDR. MÅL (procent) SAMLET BYRETTERNE 57,1 67,3 85,1 89,3 71,4 79,3 93,4 95,1 57,8 68,5 85,4 89,9 5. BEDSTE RET 77,4 78,8 94,6 96,2 89,3 89,3 98,2 97,6 76,4 80,5 94,1 96,7 Retten i Horsens 72,4 74,8 93,3 94,7 73,1 83,7 96,0 95,7 64,7 77,5 89,5 95,6 Retten i Horsens opfylder således i 5 af 6 kategorier de opstillede måltal, hvilket må siges at være meget tilfredsstillende. Tallene er forbedret fra seneste regnskab, hvilket tyder på, at de tiltag, som blev iværksat i 2011 og fortsat i 2012 for at styrke behandlingen af de særlige fogedsager har haft deres virkning. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid i dage: Ret Alm. fogedsager Særlige fogedsager Betalingspåkrav Tvangsauktioner BEDSTE RET SAMLET BYRETTERNE Retten i Horsens Skiftesager Gennemsnitlig sagsbehandlingstid i dage: Ret Boudlæg Uskiftet bo Privat skifte Forenklet privat skifte BEDSTE RET SAMLET BYRETTERNE Retten i Horsens Tallene for skifteretten viser, at der fortsat skal være fokus på arbejdsgangene. Udlevering af dødsboerne sker forholdsvis hurtigt, hvilket er en meget vigtig parameter i betjening af borgerne. Det har formentligt også en god effekt, at der i et stort antal dødsboer afholdes telefonmøder. Imidlertid tyder tallene på, at der ikke i tilstrækkeligt omfang følges op på afslutning af sagerne, og det sættes der fokus på i Den samme tendens gør sig gældende for insolvensskifterne

9 9 Faglig kvalitet Det er også i 2012 tilstræbt, at plenar- og juristmøder har et fagligt relevant indhold, og både dommere og øvrige jurister deltager i vidt omfang i erfa-grupper. Øvrige jurister har i årets løb deltaget i behandlingen af kollegiale sager. Den daglige kvalitet i retsarbejdet søges fremmet ved ugentlige frokostmøder i dommerkollegiet til drøftelse af aktuelle sager Der er afholdt seminar for dommerne og seminar for øvrige jurister med det formål at drøfte faglige emner og for at opnå en fælles forståelse for embedets mål og enighed om sagernes fordeling. De udarbejdede køreplaner og vejledninger for god og ensartet sagsbehandling er løbende drøftet og revideret efterhånden som behovene har vist sig. Der blev i november 2012 afholdt en kvalitetsdag for retssekretariatets medarbejdere med henblik på at optimere kvaliteten. For at sikre en fortsat høj standard på den civile forberedelse og for at tilgodese medarbejdernes ønske om kompetenceudvikling, er der i 2012 etableret en ordning, hvorefter retssekretærerne har egne civile sager. Retten har ca. 4 gange i årets løb haft møde med chefanklageren for Sydøstjyllands Politi og en eller flere af advokaturcheferne med henblik på en praktisk tilrettelæggelse af arbejdet og på udveksling af informationer om organisationernes aktuelle udfordringer. Der har været afholdt møde med de beneficerede advokater til drøftelse af de særlige problemstillinger, som beneficierne giver anledning til. Der har været afholdt møde med de to advokatkredses medlemmer. På mødet drøftede man særligt de civile sagers behandling og udbredelsen af retsmægling. Rettens præsident har deltaget i arbejdet med udarbejdelsen af den civile vejledning. En af rettens dommere deltager i den arbejdsgruppe, der skal opstille et sæt etiske regler for dommere. Digitalisering Retten i Horsens var udset til at være pilotembede på JFS 0.6, digital modtagelse og oprettelse, og har i den anledning i årets løb forsøgt at sprede viden om projektet ud i organisationen, så vi var klar til modtagelsen. En række medarbejdere fra alle afdelinger har også bidraget til projektet som testpersoner i Domstolsstyrelsen. Projektet venter p.t. stadig på at blive sat i gang, og vi håber på, at de kræfter, som allerede er lagt i projektet, ikke er tabt. Vi vil i hvert fald fortsat gerne bidrage til gennemførelsen, når systemet er klart til at blive udrullet ved retterne. Retten i Horsens har i en lang periode forsøgt at digitalisere arbejdsgangene indenfor den givne lovgivning og gjorde en ekstra indsats for dette i Retten var således forsøgsembede for send digital knappen og har i alle afdelinger tilstræbt en digitalisering, selvom dette ikke umiddelbart gav en tidsmæssig gevinst. Samtlige dommere og øvrige jurister er udstyret med ipads og bruger disse til blandt andet litteratursøgning i sagsbehandlingen.

10 10 Trivsel og motivation samt udvalgte HR-nøgletal Retten i Horsens tog i foråret 2012 ligesom resten af landet del i opstillingen af nye mål og værdier for Danmarks Domstole. Rettens lokale mål og værdidag blev afholdt den 7. marts 2012 med stor og aktiv deltagelse både fra den gruppe, som tilrettelagde dagen og de ansatte. Tråden blev taget op i maj måned, hvor retten havde besøg af Højesterets præsident, Børge Dahl, som dels gav os et indblik i arbejdet i Højesteret, dels videregav nogle af de tanker, han havde gjort sig om domstolenes fremadrettede mål og værdier. Den 3. oktober 2012 fejrede vi, at udarbejdelse af de nye mål og værdier var tilendebragt og delte vores tanker over den lille lange. Efterfølgende har de nye mål og værdier indgået i arbejdet i afdelingerne, der også bruger Debattle som inspiration. Præsidenten havde i foråret 2012 trivselssamtaler med samtlige kontormedarbejdere. Nedenstående tabel viser rettens personaleomsætning samt det gennemsnitlige antal sygedage pr. medarbejder (ex. ansatte under socialt kapitel). Som det ses har der været en vis udskiftning af personalet, hvilket som tidligere nævnt også har betydet, at vi har kunnet undgå afskedigelser. Ligesom andre embeder ved Danmarks Domstole havde Retten i Horsens et ikke ubetydeligt sygefravær, og der blev udarbejdet og vedtaget en ny sygefraværspolitik, der blandt andet indførte fokussamtaler ved fravær ud over nogle få dage og mange fraværsperioder. Som det ses er fraværet faldet markant. Der har ikke i 2012 været afholdt fokussamtaler. Ret Gnst. antal sygedage pr. ansat Personaleomsætning (%) BEDSTE RET 7,2 5,1 SAMLET BYRETTERNE 9,4 8,5 10,5 8,8 Retten i Horsens 9,7 7,4 12,5 9,0 3. Udviklingsaktiviteter i 2013 Som en naturlig opfølgning på mål og værdi debatten har også Retten i Horsens planer for 2013, som skal bruges til at fremme ensartetheden, men ikke ensretningen i sagsbehandlingen. Der er planlagt møde om afvikling af det gode fogedmøde, ligesom den civile vejledning, udarbejdet på initiativ af Dommerforeningen, skal implementeres. I juni 2013 vil der endvidere blive afholdt et møde om behandlingen af nævningesagerne i samarbejde med Retten i Kolding og anklagemyndigheden hos Sydøstjyllands Politi. Retten i Horsens, den 8. maj 2013 Ingrid Thorsboe, byretspræsdent

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Esbjerg udøver

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Retten i Hjørring blev etableret den 1. januar 2007

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten I årsrapporten for 2011

Læs mere

mellem retten og Domstolsstyrelsen

mellem retten og Domstolsstyrelsen mellem retten og Domstolsstyrelsen 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Svendborg, der har til huse på Tinghuset, Tinghusgade 43 og på adressen Østre Havnevej 16B i Svendborg, betjener

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 6 4. Effektivitet (produktivitet)... 7 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014 NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015 1. halvår 2014 NØGLETAL: SAGSFLOW OG SAGSBEHANDLINGSTIDER BYRETTERNE OG TINGLYSNINGSRETTEN 1. kvartal 2015 Modtagne sager Afsluttede sager Bunkeeffekt⁷ 1. kvartal

Læs mere

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal Marts 2014 2 1. Generelt Siden 2001 har Domstolsstyrelsen i samarbejde med de enkelte retter hvert år udarbejdet et embedsregnskab med

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Aalborg, der

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten I årsrapporten for

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Kolding

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Kolding EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 s bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Effektivitet

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Herning. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Herning. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Der er for 2012 fastsat følgende indsatsområder: 1. Konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet i rettens ydelser.

Der er for 2012 fastsat følgende indsatsområder: 1. Konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet i rettens ydelser. Handlingsplan 2012 Der er for 2012 fastsat følgende indsatsområder: 1. Konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet i rettens ydelser. Der er særlig fokus på indsatser, der forbedrer: 1.

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 13 4. Produktivitet... 15 5. Sagsbehandlingstider... 18 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Aarhus har

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 11 4. Produktivitet... 13 5. Sagsbehandlingstider... 16 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Kvalitet gennem videndeling RAFD: Deltagelse i workshops/kurser

Læs mere

Københavns Byrets Handlingsplan 2015

Københavns Byrets Handlingsplan 2015 Københavns Byrets Handlingsplan 2015 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til handlingsplanen... 3 2. Kort om Københavns Byret... 4 3. Byrettens organisation... 5 4. Overordnet handlingsplan

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

Handlingsplan 2011 for Retten i Viborg

Handlingsplan 2011 for Retten i Viborg Handlingsplan 2011 for Retten i Viborg 1. Indledning 2. Strategi 2011 årets indsatsområder 3. Domhuset selvevaluering 2010 4. Rammen Viborgs 5 indsatsområder Bilag: Fællessekretariatets handlingsplan for

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Klar-parat-digital Sikre at alle medarbejdere kan betjene

Læs mere

Retten i Hillerød. Jan Forsing og Lisa Andersson

Retten i Hillerød. Jan Forsing og Lisa Andersson Retten i Hillerød Jan Forsing og Lisa Andersson Fakta om Retten i Hillerød Tidligere byretter og nye storkommuner i retskredsen Retten i Hillerød omfatter 3 tidligere retter: - Retten i Frederikssund -

Læs mere

Retten i Roskilde. Organisationsplan

Retten i Roskilde. Organisationsplan Retten i Roskilde Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse Retten i Roskilde... 1 Organisationsplan... 1 Rettens øverste ledelse... 3 Rettens afdelinger:... 4 Administrationsafdelingen... 4 A. Regnskabsenheden...

Læs mere

Østre Landsret Præsidenten

Østre Landsret Præsidenten Østre Landsret Præsidenten Den 04/03-2014 J.nr. 11F-ØL-6-13 Østre Landsrets embedsregnskab for 2013 1. Indledning Østre Landsretten oplevede i perioden 2009-2012 en stigning i antallet af civile sager.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2015

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2015 Bilag 60/2014 Danmarks Domstoles Handlingsplan 2015 1. Introduktion Udgangspunktet for mål- og resultatstyring ved Danmarks Domstole er strategien Danmarks Domstole for ret og retfærdighed. Der er opstillet

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015. Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole

HANDLINGSPLAN 2015. Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole HANDLINGSPLAN 2015 Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole 1 Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Kvalitet gennem videndeling Juridisk videndeling Videndeling i hverdagen

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13 Bilag 60 Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte udviklingen af et nyt itsystem

Læs mere

Strategi & handlingsplan 2012

Strategi & handlingsplan 2012 Strategi & handlingsplan 2012 Retten i Holstebro Side 1 Strategi & Handlingsplan 2012 Indholdsfortegnelse 1. Rettens opgaver og organisering 2. Vision og værdier 3. Retten - en attraktiv arbejdsplads 3.1.

Læs mere

DANMARKS DOMSTOLE ÅRSRAPPORT 2014

DANMARKS DOMSTOLE ÅRSRAPPORT 2014 DANMARKS DOMSTOLE ÅRSRAPPORT 2014 DOMSTOLENE, DOMSTOLSSTYRELSEN OG PROCESBEVILLINGSNÆVNET Hovedkonti på finansloven: 11.41.01 Domstolsstyrelsen (driftsbevilling) 11.41.02 Retterne (driftsbevilling) 11.41.04

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 Udvidet notat til statsrevisorerne om problemstillinger i forbindelse med højesteretsdommernes bibeskæftigelse I. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Sø- og Handelsretten. Handlingsplan 2013

Sø- og Handelsretten. Handlingsplan 2013 Sø- og Handelsretten Handlingsplan 2013 2 Indholdsfortegnelse 1. Sø- og Handelsrettens visioner... 3 1.1 Retsafdelingen... 3 1.2 Skifteafdelingen... 3 2. Danmarks Domstoles mål... 4 3. Sø- og Handelsrettens

Læs mere

Lokalebehovet ved fremtidens byret

Lokalebehovet ved fremtidens byret Lokalebehovet ved fremtidens byret Redegørelse afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Domstolsstyrelsen København, april 2005 1 Indledning...4 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...4 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...5

Læs mere

Brug af videokonferenceudstyr særligt i fristfor- længelsessager - Bilagsrapport

Brug af videokonferenceudstyr særligt i fristfor- længelsessager - Bilagsrapport Perspektivering af videodemonstrationsprojekt i Syd- og Sønderjylland Brug af videokonferenceudstyr særligt i fristforlængelsessager - Bilagsrapport 3. september 2010 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Bilagsrapport

Læs mere

Uddannelsesplan for. elev... Retten i xxx.

Uddannelsesplan for. elev... Retten i xxx. Uddannelsesplan for elev... Retten i xxx. Målet med uddannelsesplanen er at give eleven mulighed for - ved et sammenhængende forløb af praktikoplæring og teoretisk undervisning - at opnå erhvervskompetence

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BRUGERUNDERSØGELSE AF RETTEN I HILLERØD

OPFØLGNING PÅ BRUGERUNDERSØGELSE AF RETTEN I HILLERØD OPFØLGNING PÅ BRUGERUNDERSØGELSE AF RETTEN I HILLERØD 4. marts 2014 I perioden 21. maj til 14. juni 2013 gennemførte Danmarks Domstole en undersøgelse blandt retternes brugere af tilfredsheden med domstolene.

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retssystemet DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSYSTEMET Nu skal vi hæve blikket for at få overblik over hele retssystemet. I dette kapitel kan du blive klogere på hvilke domstole

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Domstolsstyrelsen Beretning 2003

Domstolsstyrelsen Beretning 2003 Domstolsstyrelsen Beretning 00 Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade - København K Telefon 0 Telefax 0 www.domstol.dk Grafisk design: Rumfang 00- Fotograf: Station Tryk: Arco Grafisk, Skive Oplag:.000

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

I reform til fremtiden. 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold

I reform til fremtiden. 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold I reform til fremtiden Nyhedsbrev for Danmarks Domstole 8. maj 2006 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold 1. Ønskerunden

Læs mere

Domstolsstyrelsen Beretning 2004

Domstolsstyrelsen Beretning 2004 Domstolsstyrelsen Beretning 00 Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade - København K Telefon 0 Telefax 0 www.domstol.dk Grafisk design: Rumfang 00- Fotograf: Station Tryk: Arco Grafisk, Skive Oplag:.000

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

Handlingsplan 2009 for Retten i Hillerød

Handlingsplan 2009 for Retten i Hillerød Handlingsplan 2009 for Retten i Hillerød Forord 2 Handlingsplan 2009 er den tredje i rækken af handlingsplaner, siden retten blev etableret i 2007. Vi har i år valgt at anvende den såkaldte KVIK-model

Læs mere

Status for implementering af domstolsreformen

Status for implementering af domstolsreformen Status for implementering af domstolsreformen April 2009 Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 J.nr. 4202-2009-2

Læs mere

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014.

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. Aktstykke nr. 149 Folketinget 2014-15 (2. samling) Bilag Afgjort den 28. maj 2015 149 Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven

Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven Domstolsstyrelsen Administrationskontoret KFJ12188/Sagsbeh. KFJ J.nr. 2205-2006-1.2 11. januar 2006 Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven Indhold: Domstolsstyrelsens tilsynsopgave s.

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød

Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød December 2010 Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere

Læs mere

FOR DOMSTOLENES BRUGERE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF E-MAIL

FOR DOMSTOLENES BRUGERE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF E-MAIL FOR DOMSTOLENES BRUGERE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF E-MAIL og anden digital kommunikation ved Danmarks Domstole DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 3 RETSPLEJELOVENS 148B

Læs mere

Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk

Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Kursuskatalog 2010 Kursuskatalog 2010 Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: Rumfang.dk

Læs mere

Strategi- og handlingsplan for Domstolsstyrelsen 2009

Strategi- og handlingsplan for Domstolsstyrelsen 2009 Strategi- og handlingsplan for Domstolsstyrelsen 2009 1. Indledning Dette dokument indeholder Domstolsstyrelsens strategi for de kommende fire år og styrelsens handlingsplan for 2009. Strategi- og handlingsplanen

Læs mere

Indhold. 1. Indledning 3. 2. Sammenfatning 4

Indhold. 1. Indledning 3. 2. Sammenfatning 4 21. februar 2005 Indhold 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Kortlægning af Københavns Byret 7 3.1. Organisation 7 3.2. Opgaver 10 3.3. Arealanvendelse 18 3.4. Vurdering af datakvaliteten 19 3.5. Samlet

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

I reform til fremtiden

I reform til fremtiden I reform til fremtiden 63 Nyhedsbrev for Danmarks Domstole 29. juni 2006 1. Lokalisering af de kommende byretter 2. Bemærkninger i forbindelse med ønskerunden 3. Dommernes ønskerunde og lederstillinger

Læs mere

Østre Landsrets årsberetning for 2004 1 Indledning

Østre Landsrets årsberetning for 2004 1 Indledning Østre Landsrets årsberetning for 2004 1 Indledning Østre Landsret vedtog i juni 2001 et dokument om Østre Landsrets målsætninger. Målsætningerne er på ny vedtaget i februar 2005 efter enkelte ændringer.

Læs mere

Resultatoversigt for Sø og Handelsretten

Resultatoversigt for Sø og Handelsretten Resultatoversigt for Sø og Handelsretten BEMÆRK: Spørgsmål markeret med *) er kun stillet til professionelle brugere. Spørgsmål markeret med **) er kun stillet til almindelige brugere. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Strategi for Danmarks Domstole 2010. Indsatser 2010

Strategi for Danmarks Domstole 2010. Indsatser 2010 Strategi for Danmarks Domstole 2010 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ]

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] 2011 Kolonihavernes Fælles Rådgivning FLEBO [RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] Jeg skal opfylde de krav som domstolene kræver som det fremgår af denne vejledning som jeg har hentet via internettet på domstole.dk

Læs mere

DANMARKS DOMSTOLE DIGITALISERINGSSTRATEGI

DANMARKS DOMSTOLE DIGITALISERINGSSTRATEGI DANMARKS DOMSTOLE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2014-2 018 1 DOMSTOLENES DIGITALISERING ER den digitale sag det digitale retsmøde den digitale arbejdsgang DOMSTOLENES DIGITALISERING SKAL UNDERSTØTTES AF ensartethed

Læs mere

Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 70 10 33 22 Telefax 70 10 44 55 www.domstol.dk

Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 70 10 33 22 Telefax 70 10 44 55 www.domstol.dk I reformens tegn Årsberetning 00 Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade - København K Telefon 0 Telefax 0 www.domstol.dk Grafisk design: Rumfang 00- Fotograf: Station Tryk: Arco Grafisk, Skive

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 178 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Revision af reglerne om

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 17. december 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2013-731-0034 Dok.: 937263 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Analyse af rets- og forligsmægling

Analyse af rets- og forligsmægling Analyse af rets- og forligsmægling Domstolsstyrelsen 17. august 2015 Implement Consulting Group Tel +45 4586 7900 CVR 32767788 Strandvejen 56 Email info@implement.dk Bank 4845-3450018236 2900 Hellerup

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

2 0 1 4 Kursuskatalog

2 0 1 4 Kursuskatalog 2014 Kursuskatalog Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: GP-Tryk Fotograf: Ulrik

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 22/9-2014 J.nr. 85A-ØL-5-14 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. oktober 2014 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Forord. Undervisningsmaterialet vil løbende blive opdateret på hjemmesiden.

Forord. Undervisningsmaterialet vil løbende blive opdateret på hjemmesiden. Forord Danmarks Domstole det vil sige 24 byretskredse, Østre og Vestre Landsret, Højesteret, Sø- og Handelsretten, Procesbevillingsnævnet, Den særlige Klageret og Domstolsstyrelsen er en organisation,

Læs mere

DOMSTOLSUDVALGETS BETÆNKNING BETÆNKNING NR. 1319

DOMSTOLSUDVALGETS BETÆNKNING BETÆNKNING NR. 1319 DOMSTOLSUDVALGETS BETÆNKNING BETÆNKNING NR. 1319 DOMSTOLSUDVALGETS BETÆNKNING ISBN 87-601-6456-5 ISBN 87-601-6491-5 ISBN 87-601-6525 betænkning bilag büag + betænkning 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1.

Læs mere

Kursusoversigt under flappen

Kursusoversigt under flappen Kursuskatalog 2011 Kursusoversigt under flappen Efteruddannelse for jurister (fortsat) Ledelse og administration Uddannelse for retsbude, servicemedarbejdere og vagtpersonale Uddannelse for alle medarbejdere

Læs mere

2 0 A D V O K A T E N 0 6 / 2 0 1 4

2 0 A D V O K A T E N 0 6 / 2 0 1 4 2 0 A D V O K A T E N 0 6 / 2 0 1 4 P O R T R Æ T EN UHØJTIDELIG PRÆSIDENT Helt uhøjtidelig. Sådan har kolleger beskrevet Højesterets præsident, Poul Søgaard. Den tidligere advokat satte sig for bordenden

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om rettens pleje

Bekendtgørelse af lov om rettens pleje LBK nr 1069 af 06/11/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 11. september 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-740-0267 Senere ændringer til forskriften LOV nr 539 af 08/06/2006

Læs mere

D ANMARKS DOMSTOLE. Juni 2006. Samarbejdet skal styrkes. Domstolenes profil er uskarp. En vej til kortere sagsbehandlingstider

D ANMARKS DOMSTOLE. Juni 2006. Samarbejdet skal styrkes. Domstolenes profil er uskarp. En vej til kortere sagsbehandlingstider 32 Juni 2006 Samarbejdet skal styrkes Domstolenes profil er uskarp En vej til kortere sagsbehandlingstider CivilStraffe projektet er godt igang Kommission som vejviser Nye tider nye tekster Kvalitet i

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

KEND DIN RET. RetsLex

KEND DIN RET. RetsLex KEND DIN RET RetsLex Domstolsstyrelsen 2012 INDHOLD Forord 3 Rettens arbejde 4 Sagstyper 4 Civile sager 4 Straffesager 5 Fogedsager 6 Skiftesager 7 Tinglysning 7 Notar 8 Straffesagen: 8 Aktører og forløb

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1139 af 24/09/2013 Gældende (Retsplejeloven) Offentliggørelsesdato: 01-10-2013 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1242 af 18/12/2012 1 LOV nr 1313 af 27/11/2013 5 LOV nr

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Tæt på Danmarks Domstole

Tæt på Danmarks Domstole Tæt på Danmarks Domstole Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: Rumfang.dk Tryk: Rosendahls Fotograf:

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Blanketten Hvis du vil indlevere et betalingspåkrav, skal du bruge blanketten Betalingspåkrav. Du må ikke ændre i blankettens tekst og opstillingsmåde.

Læs mere

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER 1 Juni 2011 Domstolsstyrelsen Grafisk design og produktion: Rumfang.dk Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk Oplag: 12.800 stk.

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1001 af 05/10/2006 (Retsplejeloven) Offentliggørelsesdato: 17-10-2006 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 526 af 07/06/2006 LOV nr 539 af 08/06/2006 LOV nr 1563 af 20/12/2006

Læs mere

I reform til fremtiden

I reform til fremtiden I reform til fremtiden Nyhedsbrev for Danmarks Domstole 28. september 2006 1. Den første lejekontrakt er nu på plads 2. Rundtur til retterne 3. Selvforvaltningsordningen for øvrig drift 4. Flytning af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere