ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Maj 2013

2 2 Indledning Retten i Horsens er lokal byret for Horsens, Skanderborg og Hedensted Kommuner. Retten er normeret med en præsident, 7 dommere og 8 øvrige jurister, svarende til 14,6 årsværk. Det samlede administrative personale udgjorde 24,8 årsværk. Den samlede lønsum var på 24,1 mio. kr. Retten i Horsens er således en af landets mindre retskredse. Retten i Horsens har ikke overbeholdning af sager, hvorfor hovedsigtet i 2012 som i de tidligere år har været at opretholde en høj produktivitet samtidig med, at der fastholdes og udvikles højeste kvalitet. Der er endvidere lagt vægt på, at det daglige arbejde for den enkelte skal indeholde faglige udfordringer og at der skal være tid til kollegialt og socialt samspil. Personale Den ene af rettens syv dommere har fra 1. januar 2012 været konstitueret i en anden byret. Dommerstillingen har været besat af en udnævnt dommer fra en anden retskreds. Ved udgangen af 2012 tiltrådte en af rettens dommere en stilling som byretspræsident ved Retten i Holstebro. Stillingen er genbesat til 1. april Rettens funktionschef i retsafdelingen var i 3 måneder i efteråret 2012 konstitueret dommer i en anden retskreds. Stillingen som funktionschef i Fællessekretariatet har været ubesat i 7 måneder. Det samlede årsværkforbrug for kontorfunktionærer er faldet fra 26,4 til 24,8. Faldet er sket ved naturlig afgang, hvorfor det - trods en nedgang i lønsummen - ikke har været nødvendigt at afskedige personale. Med virkning fra 1. juni 2013 er antallet af afdelingsledere reduceret fra 5 til 4. Resultater i 2012 Embedsregnskabet består af to dele. Første del er et excel regneark, nøgletal, udarbejdet af Domstolsstyrelsen, hvori man kan læse årets resultater og sammenholde disse med gennemsnittet for samtlige byretter. Regnearket giver også mulighed for at sammenligne med 5. bedste ret og med en vilkårligt valgt anden byret. Anden del af embedsregnskabet består af en beretning og med udvalgte nøgletal. Beretningen tager udgangspunkt i DOMHUS-modellen, en fælles ramme for helhedsbaseret kvalitetsudvikling. Den indeholder en række indsatsområder, som skal tjene som inspiration i forhold til den løbende udvikling. Samtidig er der en række resultattemaer indbygget, som der løbende kan følges op på. Det er ligeledes et centralt element i modellen, at der løbende foretages en såkaldt selvevaluering, hvor aktuelle udfordringer og styrker identificeres. Embedsregnskabets tal er for så vidt angår aktivitet og produktivitet en kombination af udtræk fra sagsbehandlingssystemerne over modtagne og afsluttede sager, sammenholdt med medarbejdernes indberetninger om deres tidsforbrug på de enkelte årsværk. Statistikken for 2012 er tilgængelig på domstol.dk under punktet Tal og fakta.

3 3 Aktivitet: Modtagne sager, udvalgte sagskategorier: Alle straffesager heraf domsmandssager heraf nævningesager Civile sager heraf småsager Forældreansvar Fogedsager Betalingspåkrav Antallet af modtagne sager er relevant, fordi dette regulerer den fremadrettede bevilling til løn og drift. Sammenholdt med 2011 modtog Retten i Horsens i 2012 færre civile sager, også når man ser på de civile sager og betalingspåkravene samlet. Der var en stigning i antallet af straffesager, men en meget stor del af disse var bødesager til behandling uden retsmøde. Antallet af domsmandssager er faldet med knapt 15 %. Antallet af nævningesager er markant mindre. Til sammenligning modtog retten ingen nævningesager i Konklusionen er derfor at den samlede belastning i behandlingen af straffesager er faldet. Faldet i antallet af modtagne straffesager skal formentligt ses i lyset af den personalemæssige situation hos Sydøstjyllands Politi, der efter det oplyste i sidste halvdel af 2012 har haft betydeligt færre anklagere til at udarbejde sager. Produktivitet: Måles som antal vægtede sluttede sager pr. årsværk. Tallet er interessant fordi det viser, om retten holder et konstant flow af sager, der færdiggøres, og dermed hindrer, at sager hobes op. Det giver derfor et godt ledelsesværktøj til om nødvendigt at ændre på ressourcernes fordeling. I domstolsstyrelsens tal er der taget udgangspunkt i gennemsnittet for byretterne i 2011, der således svarer til indeks 100. Retten i Horsens som helhed: Insol vens Ret Samlet Retssager Straffesager Civile sager Fogedsager Skiftesager 5. BEDSTE RET 102,5 103,7 104,8 106,3 105,6 117,1 111,4 95,6 110,2 109,4 111,7 126,2 SAMLET BYRETTERNE 100,0 100,8 100,0 102,0 100,0 109,2 100,0 90,2 100,0 95,3 100,0 109,9 Retten i Horsens 102,4 100,6 98,2 98,5 122,9 123,4 83,6 81,4 109,7 100,6 111,7 112,0

4 4 Ser man alene på juristerne er tallene således: Ret Samlet Retssager Straffesager Civile sager Fogedsager Skiftesager 5. BEDSTE RET 104,9 103,9 108,6 104,2 106,8 117,2 112,1 99,8 120,5 116,6 132,3 141,8 SAMLET BYRETTERNE 100,0 98,4 100,0 98,6 100,0 105,6 100,0 87,4 100,0 92,8 100,0 110,1 Retten i Horsens 96,9 92,5 93,5 89,6 106,7 102,9 84,9 79,6 120,6 108,6 94,5 87,9 De tilsvarende tal for kontorpersonalet ser således ud: Ret Samlet Retssager Straffesager Civile sager Fogedsager Skiftesager 5. BEDSTE RET 105,0 106,9 107,6 115,7 111,3 133,3 114,2 107,8 117,7 108,3 115,4 120,0 SAMLET BYRETTERNE 100,0 103,0 100,0 106,2 100,0 113,3 100,0 93,5 100,0 95,0 100,0 108,4 Retten i Horsens 109,3 111,1 108,1 119,3 166,6 181,7 80,7 84,7 103,6 95,4 125,1 132,7 Fra tallene kan uddrages følgende: Rettens samlede produktivitet ligger tæt på landsgennemsnittet. For straffesagerne gør det sig fortsat gældende, at Retten i Horsens på kontorsiden ligger ekstremt over andre embeder, hvilket indikerer, at ressourcerne på kontorsiden er i underkanten og at dette kan have direkte sammenhæng med juristernes produktivitet i disse sager. Der vil derfor også fremover være fokus på kvaliteten i kontorpersonalets arbejde med straffesagerne og på snitfladen mellem juristers og kontormedarbejdernes arbejdsopgaver. For så vidt angår de civile sager har Retten i Horsens også i 2012 lagt mange kræfter i at behandle småsagerne i overensstemmelse med lovens intentioner. Det er ressourcekrævende og et område, hvor vi arbejder med at revidere de valgte arbejdsgange. Samtidig har retten til stadighed haft en meget fin gennemløbstid for disse sager. Målopfyldelse og gennemsnitlig sagsbehandlingstid: Retten i Horsens lægger stor energi i opfyldelse af Domstolenes mål for sagsbehandlingstid. Der er til stadighed fokus på emnet og målrapporten, blinklysene, har derfor stor bevågenhed, når den offentliggøres. Den udsendes til alle jurister, ligesom den drøftes på det ugentlige afdelingsledermøde og ophænges i frokoststuen.

5 5 Retten i Horsens har som nævnt ingen overbeholdning af sager og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var også i 2012 rigtig god. Straffesager Målopfyldelse i procent: Ret Nævningesager Domsmandssager Sager uden domsmænd <4 MDR. <6 MDR. <3 MDR. <6 MDR. <2 MDR. <6 MDR. MÅL (procent) SAMLET BYRETTERNE 43,1 44,4 70,7 80,7 53,4 55,6 77,4 79,7 62,2 84,2 92,7 95,5 5. BEDSTE RET 100,0 66,7 100,0 100,0 69,4 69,7 90,5 89,6 79,4 87,9 97,6 98,6 Retten i Horsens 100,0 40,0 100,0 100,0 79,4 75,9 93,6 91,7 81,6 87,7 98,2 98,6 Ret Tilståelsessager Voldssager Voldtægtssager <2 MDR. <6 MDR. <37 DG. <2 MDR. <37 DG. <2 MDR. MÅL (procent) SAMLET BYRETTERNE 49,1 51,4 83,4 86,3 53,7 48,9 68,1 64,6 24,2 41,6 50,0 63,6 5. BEDSTE RET 63,7 65,2 96,3 95,3 70,0 63,0 82,4 74,4 37,5 66,7 75,0 100,0 Retten i Horsens 66,1 68,3 97,5 94,3 54,2 48,3 62,7 62,1-40,0-40,0 Som det ses har retten opfyldt målene i 7 ud af 12 sagskategorier. En sammenligning med tallene for 2011 viser et markant fald i antallet af voldssager, svarende til en halvering. Retten i Horsens gennemførte i 2012 i alt 80 voldssager, hvoraf 57 blev afgjort indenfor 37 dage. I de 29 voldssager, hvor der blev idømt en ubetinget frihedsstraf blev 14 af sagerne afgjort inden for 37 dage. De resterende 15 (person)sager dækker over i alt 10 sager. I de 4 af sagerne var årsagen, at der ikke var plads i kalenderen inden for 30 dage. I 3 af sagerne skyldtes det forsvarerens forhold. I de resterende sager var årsagen problemer med forkyndelsen og/eller udeblivelse. Der er fortsat et betydeligt fokus på berammelsen af voldssagerne indenfor 37 dage. Det sker blandt andet ved, at en erfaren sekretær alene har ansvaret for berammelsen og at alle sager, hvor lovens krav ikke kan opfyldes, forelægges en dommer eller præsidenten. I en enkelt sag har retten afsagt kendelse om, at der ikke kunne ske ombeskikkelse, fordi den valgte forsvarer ikke kunne møde inden for fristen. Afgørelsen blev omgjort af Den særlige Klageret, og den praksis, som Den særlige Klageret tilkendegav i sin afgørelse, er indarbejdet i rettens rutiner. Antallet af nævningesager og voldtægtssager var henholdsvis 5 og 4 sager.

6 6 Gennemsnitlig sagsbehandling i dage: Ret Nævningesager Domsmandssager Sager uden domsmænd Tilståelsessager BEDSTE RET SAMLET BYRETTERNE Retten i Horsens Tallene er et udtryk for det, som også ses i produktivitetstallene, nemlig at det store antal af ukomplicerede sager behandles stabilt, hurtigt og effektivt. For domsmandssager gælder det, at Retten i Horsens er landets hurtigste, når der bortses fra Retten på Bornholm. Civile sager Retten i Horsens lægger stor vægt på en kort samlet behandlingstid for hovedforhandlede almindelige civile sager og forældreansvarssager. En af parametrene for dette er antallet af afgjorte sager pr. dommer ved embedet, sammenholdt med embedets dommernormering. Ved Retten i Horsens blev der i 2012 sluttet 174 almindelige sager og boligretssager med dom eller forlig efter hovedforhandling, svarende til knapt 22 sager pr. normeret dommer. Det tilsvarende tal i 2011 var knapt 30, hvilket stemmer fint overens med et faldende sagsantal indenfor dette område. Der blev i 2012 sluttet 105 forældreansvarssager efter retsmøde/retsmægling, svarende til godt 13 sager pr. normeret dommer. Det tilsvarende tal i 2011 var godt 11 sager. Målopfyldelse i procent: Ret "Tunge" almindelige sager Øvrige almindelige sager Alle almindelige civile sager <15 MDR. <18 MDR. <12 MDR. <15 MDR. <6 MDR. <12 MDR. MÅL (procent) SAMLET BYRETTERNE 37,8 41,2 51,7 54,5 43,2 46,6 59,0 62,4 67,4 64,0 83,6 81,8 5. BEDSTE RET 50,0 53,3 64,5 68,0 58,4 58,4 72,8 73,0 72,3 69,2 86,9 87,1 Retten i Horsens 48,9 53,3 60,0 66,7 65,8 55,9 75,3 73,0 69,8 66,9 86,4 86,3

7 7 Ret Ægteskabssager Forældreansvarssager <4 MDR. <6 MDR. <6 MDR. <8 MDR. MÅL (procent) SAMLET BYRETTERNE 52,7 58,2 75,9 81,0 55,3 61,3 72,7 78,3 5. BEDSTE RET 68,8 74,1 89,3 91,3 68,9 74,4 83,8 88,0 Retten i Horsens 74,3 66,7 82,9 74,1 68,9 74,4 81,1 88,0 Retten i Horsens opfylder således i 7 af 10 kategorier de opstillede måltal, hvilket må siges at være meget tilfredsstillende. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid i dage: Ret Hovedforhandle de almindelige sager Hovedforhandle de boligretssager Hovedforhandle de småsager Alle civile sager m. forhandlingsmaksi me Alle ægteskabssag er Alle forældreansvarssag er 5. BEDSTE RET SAMLET BYRETTER NE Retten i Horsens Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid belyser på udmærket vis, at sagsflowet er tilfredsstillende og at der lægges mange kræfter i at sikre, at civile sager ikke forhales unødigt. Dette kræver daglig bevågenhed og en håndfast praksis omkring eksempelvis forlængelse af frister og omberammelse af sager. Køreplanerne er løbende justeret for at forhindre ufrugtbar liggetid, eksempelvis for sagsomkostningsafgørelser. Særligt for forældreansvarssagerne bemærkes, at disse behandles straks i afdelingen og at opståede ledige tider i juristernes kalendere anvendes til disse sager. I porteføljen af ægteskabssager er en del sager med tvist om 56-godtgørelse, som til stadighed forhaler sagsbehandlingstiden.

8 8 Fogedsager Målopfyldelse i procent: Ret Alm. fogedsager Særlige fogedsager Betalingspåkrav <2 MDR. <4 MDR. <2 MDR. <4 MDR. <2 MDR. <4 MDR. MÅL (procent) SAMLET BYRETTERNE 57,1 67,3 85,1 89,3 71,4 79,3 93,4 95,1 57,8 68,5 85,4 89,9 5. BEDSTE RET 77,4 78,8 94,6 96,2 89,3 89,3 98,2 97,6 76,4 80,5 94,1 96,7 Retten i Horsens 72,4 74,8 93,3 94,7 73,1 83,7 96,0 95,7 64,7 77,5 89,5 95,6 Retten i Horsens opfylder således i 5 af 6 kategorier de opstillede måltal, hvilket må siges at være meget tilfredsstillende. Tallene er forbedret fra seneste regnskab, hvilket tyder på, at de tiltag, som blev iværksat i 2011 og fortsat i 2012 for at styrke behandlingen af de særlige fogedsager har haft deres virkning. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid i dage: Ret Alm. fogedsager Særlige fogedsager Betalingspåkrav Tvangsauktioner BEDSTE RET SAMLET BYRETTERNE Retten i Horsens Skiftesager Gennemsnitlig sagsbehandlingstid i dage: Ret Boudlæg Uskiftet bo Privat skifte Forenklet privat skifte BEDSTE RET SAMLET BYRETTERNE Retten i Horsens Tallene for skifteretten viser, at der fortsat skal være fokus på arbejdsgangene. Udlevering af dødsboerne sker forholdsvis hurtigt, hvilket er en meget vigtig parameter i betjening af borgerne. Det har formentligt også en god effekt, at der i et stort antal dødsboer afholdes telefonmøder. Imidlertid tyder tallene på, at der ikke i tilstrækkeligt omfang følges op på afslutning af sagerne, og det sættes der fokus på i Den samme tendens gør sig gældende for insolvensskifterne

9 9 Faglig kvalitet Det er også i 2012 tilstræbt, at plenar- og juristmøder har et fagligt relevant indhold, og både dommere og øvrige jurister deltager i vidt omfang i erfa-grupper. Øvrige jurister har i årets løb deltaget i behandlingen af kollegiale sager. Den daglige kvalitet i retsarbejdet søges fremmet ved ugentlige frokostmøder i dommerkollegiet til drøftelse af aktuelle sager Der er afholdt seminar for dommerne og seminar for øvrige jurister med det formål at drøfte faglige emner og for at opnå en fælles forståelse for embedets mål og enighed om sagernes fordeling. De udarbejdede køreplaner og vejledninger for god og ensartet sagsbehandling er løbende drøftet og revideret efterhånden som behovene har vist sig. Der blev i november 2012 afholdt en kvalitetsdag for retssekretariatets medarbejdere med henblik på at optimere kvaliteten. For at sikre en fortsat høj standard på den civile forberedelse og for at tilgodese medarbejdernes ønske om kompetenceudvikling, er der i 2012 etableret en ordning, hvorefter retssekretærerne har egne civile sager. Retten har ca. 4 gange i årets løb haft møde med chefanklageren for Sydøstjyllands Politi og en eller flere af advokaturcheferne med henblik på en praktisk tilrettelæggelse af arbejdet og på udveksling af informationer om organisationernes aktuelle udfordringer. Der har været afholdt møde med de beneficerede advokater til drøftelse af de særlige problemstillinger, som beneficierne giver anledning til. Der har været afholdt møde med de to advokatkredses medlemmer. På mødet drøftede man særligt de civile sagers behandling og udbredelsen af retsmægling. Rettens præsident har deltaget i arbejdet med udarbejdelsen af den civile vejledning. En af rettens dommere deltager i den arbejdsgruppe, der skal opstille et sæt etiske regler for dommere. Digitalisering Retten i Horsens var udset til at være pilotembede på JFS 0.6, digital modtagelse og oprettelse, og har i den anledning i årets løb forsøgt at sprede viden om projektet ud i organisationen, så vi var klar til modtagelsen. En række medarbejdere fra alle afdelinger har også bidraget til projektet som testpersoner i Domstolsstyrelsen. Projektet venter p.t. stadig på at blive sat i gang, og vi håber på, at de kræfter, som allerede er lagt i projektet, ikke er tabt. Vi vil i hvert fald fortsat gerne bidrage til gennemførelsen, når systemet er klart til at blive udrullet ved retterne. Retten i Horsens har i en lang periode forsøgt at digitalisere arbejdsgangene indenfor den givne lovgivning og gjorde en ekstra indsats for dette i Retten var således forsøgsembede for send digital knappen og har i alle afdelinger tilstræbt en digitalisering, selvom dette ikke umiddelbart gav en tidsmæssig gevinst. Samtlige dommere og øvrige jurister er udstyret med ipads og bruger disse til blandt andet litteratursøgning i sagsbehandlingen.

10 10 Trivsel og motivation samt udvalgte HR-nøgletal Retten i Horsens tog i foråret 2012 ligesom resten af landet del i opstillingen af nye mål og værdier for Danmarks Domstole. Rettens lokale mål og værdidag blev afholdt den 7. marts 2012 med stor og aktiv deltagelse både fra den gruppe, som tilrettelagde dagen og de ansatte. Tråden blev taget op i maj måned, hvor retten havde besøg af Højesterets præsident, Børge Dahl, som dels gav os et indblik i arbejdet i Højesteret, dels videregav nogle af de tanker, han havde gjort sig om domstolenes fremadrettede mål og værdier. Den 3. oktober 2012 fejrede vi, at udarbejdelse af de nye mål og værdier var tilendebragt og delte vores tanker over den lille lange. Efterfølgende har de nye mål og værdier indgået i arbejdet i afdelingerne, der også bruger Debattle som inspiration. Præsidenten havde i foråret 2012 trivselssamtaler med samtlige kontormedarbejdere. Nedenstående tabel viser rettens personaleomsætning samt det gennemsnitlige antal sygedage pr. medarbejder (ex. ansatte under socialt kapitel). Som det ses har der været en vis udskiftning af personalet, hvilket som tidligere nævnt også har betydet, at vi har kunnet undgå afskedigelser. Ligesom andre embeder ved Danmarks Domstole havde Retten i Horsens et ikke ubetydeligt sygefravær, og der blev udarbejdet og vedtaget en ny sygefraværspolitik, der blandt andet indførte fokussamtaler ved fravær ud over nogle få dage og mange fraværsperioder. Som det ses er fraværet faldet markant. Der har ikke i 2012 været afholdt fokussamtaler. Ret Gnst. antal sygedage pr. ansat Personaleomsætning (%) BEDSTE RET 7,2 5,1 SAMLET BYRETTERNE 9,4 8,5 10,5 8,8 Retten i Horsens 9,7 7,4 12,5 9,0 3. Udviklingsaktiviteter i 2013 Som en naturlig opfølgning på mål og værdi debatten har også Retten i Horsens planer for 2013, som skal bruges til at fremme ensartetheden, men ikke ensretningen i sagsbehandlingen. Der er planlagt møde om afvikling af det gode fogedmøde, ligesom den civile vejledning, udarbejdet på initiativ af Dommerforeningen, skal implementeres. I juni 2013 vil der endvidere blive afholdt et møde om behandlingen af nævningesagerne i samarbejde med Retten i Kolding og anklagemyndigheden hos Sydøstjyllands Politi. Retten i Horsens, den 8. maj 2013 Ingrid Thorsboe, byretspræsdent

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Retten i Hjørring blev etableret den 1. januar 2007

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten I årsrapporten for 2011

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten I årsrapporten for

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 6 4. Effektivitet (produktivitet)... 7 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal Marts 2014 2 1. Generelt Siden 2001 har Domstolsstyrelsen i samarbejde med de enkelte retter hvert år udarbejdet et embedsregnskab med

Læs mere

Indhold. 1. Indledning 3. 2. Sammenfatning 4

Indhold. 1. Indledning 3. 2. Sammenfatning 4 21. februar 2005 Indhold 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Kortlægning af Københavns Byret 7 3.1. Organisation 7 3.2. Opgaver 10 3.3. Arealanvendelse 18 3.4. Vurdering af datakvaliteten 19 3.5. Samlet

Læs mere

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b Side 1 af 36 Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 E-mail: post@domstolsstyrelsen.dk MPK10504/Sagsbeh.mpk J.nr. 02.04.01.02.1999-1.40 RAPPORT OM

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød

Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød December 2010 Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt J.nr. j.nr. -038901 Dato : 14. maj 20 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 1. kvartal 20. Kristian

Læs mere

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 Autorisationsordningen for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 2012 Autorisationsordning for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranslyse 02 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

TEMA Sikkerhed i retterne

TEMA Sikkerhed i retterne # 20 JUNI 2015 Magasin for Danmarks Domstole TEMA Sikkerhed i retterne Ganske vist er der nu indført adgangskontrol i nogle retter, men ved domstolene skal sikkerhed og tryghed altid gå hånd i hånd med

Læs mere

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Oktober 2008 Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi Side 2 Resume For at udnytte det fulde potentiale i politireformen og for at imødegå den kritik, der har

Læs mere

indhold Forord: Nu ser vi fremad 3 udviklingsmål Anklagemyndighedens udviklingsmål 2009 4

indhold Forord: Nu ser vi fremad 3 udviklingsmål Anklagemyndighedens udviklingsmål 2009 4 09 Resultater indhold Forord: Nu ser vi fremad 3 udviklingsmål Anklagemyndighedens udviklingsmål 2009 4 sagsproduktion Anklagemyndighedens økonomi og sagsproduktion 2009 6 Flere tiltaler efter straffeloven

Læs mere

I afsnit 5.8.2 findes detaljerede oplysninger om, hvorledes dommerkorpset er sammensat samt oplysninger om dommernes uddannelsesmæssige baggrund.

I afsnit 5.8.2 findes detaljerede oplysninger om, hvorledes dommerkorpset er sammensat samt oplysninger om dommernes uddannelsesmæssige baggrund. 121 Kapitel 5. Rekrutteringen af dommere og deres uddannelse. 5.1. Indledning. Udvalgets hovedopgave er ifølge kommissoriet rekruttering, uddannelse og udnævnelse af dommere. Udvalget skal på dette område

Læs mere

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014 NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015 1. halvår 2014 NØGLETAL: SAGSFLOW OG SAGSBEHANDLINGSTIDER BYRETTERNE OG TINGLYSNINGSRETTEN 1. kvartal 2015 Modtagne sager Afsluttede sager Bunkeeffekt⁷ 1. kvartal

Læs mere

danmarks domstole Domstolsstyrelsen, december 2001 Formand for bestyrelsen

danmarks domstole Domstolsstyrelsen, december 2001 Formand for bestyrelsen 10 December 2001 DANMARKS DOMSTOLE Effektiv ressourceanvendelse Måling af kvalitet ved domstolene i Holland Hård hverdag i byretten Digitalisering af Danmarks Domstole danmarks domstole Forord Indhold

Læs mere

indhold medarbejdere Anklagerne brænder for retfærdighed 44 Ung bistand til anklagerne i Holstebro 47 Forord 3

indhold medarbejdere Anklagerne brænder for retfærdighed 44 Ung bistand til anklagerne i Holstebro 47 Forord 3 08 Resultater indhold Forord 3 udviklingsmål Anklagemyndighedens udviklingsmål 2008 4 sagsproduktion Anklagemyndighedens økonomi og sagsproduktion 2008 7 Vi bruger mest tid på sager om vold 10 Uændret

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt J.nr. j.nr. 07-114332 Dato : 6. september 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 2. kvartal

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

DANMARKS DOMSTOLE. September 2007. Behovet er stort. Mediedommere kræver tilpasning. Norske mediedommere ved årets udgang. Fra advokat til dommer

DANMARKS DOMSTOLE. September 2007. Behovet er stort. Mediedommere kræver tilpasning. Norske mediedommere ved årets udgang. Fra advokat til dommer 38 September 2007 Behovet er stort Mediedommere kræver tilpasning Norske mediedommere ved årets udgang Fra advokat til dommer Dansk video efter svensk forbillede Chefstilling med overraskelser Synliggør

Læs mere

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 Arbejdsmiljøberetning pr. 1. januar 2009 Indhold 1 RIGSPOLITICHEFENS FORORD... 3 2 Præsentation af politiet... 4 2.1 Arbejdsmiljøpolitikken...4 2.2 Personaleforbrug...4 2.3

Læs mere

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning 2011 5-3. Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning En kvinde søgte i 2005 erstatning som voldsoffer hos det grønlandske erstatningsnævn. I 2009 klagede kvinden til

Læs mere

Hvad bringer fremtiden for domstolenes kontorpersonale?

Hvad bringer fremtiden for domstolenes kontorpersonale? # 5 marts 2011 Magasin for Danmarks Domstole Side 10 : Hvad bringer fremtiden for domstolenes kontorpersonale? Visionsudvalget for kontorpersonalet analyserer de udfordringer og muligheder, domstolene

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 361 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 361 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 361 Offentligt J.nr. j.nr. 09-108639 Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 1. kvartal 2009. Kristian Jensen

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

Side 6 TEMA Tablets i retterne. 3 Domstolene lå i telt på havnen 15 Domstolenes omdømme er fremragende 16 International uddannelse

Side 6 TEMA Tablets i retterne. 3 Domstolene lå i telt på havnen 15 Domstolenes omdømme er fremragende 16 International uddannelse # 15 OKT 2013 Magasin for Danmarks Domstole Side 6 TEMA Tablets i retterne Mange retter bruger tablets som et naturligt værktøj i retsarbejdet. De holder digitale retsmøder og bruger de små, håndholdte

Læs mere

Der har siden udsendelsen af sidste årsberetning været afholdt 10 bestyrelsesmøder.

Der har siden udsendelsen af sidste årsberetning været afholdt 10 bestyrelsesmøder. DEN DANSKE DOMMERFORENINGS ÅRSBERETNING 2012-2013 INDHOLD Bestyrelsen Årsmøder Andre dommermøder Fagforeningsmæssige emner Høringssager Arbejde i udvalg mv. Andre faglige spørgsmål Relationer til udlandet

Læs mere

Embedslægevæsenet Årsrapport 2003

Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 ÅRSRAPPORT 2003 Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 Redaktion Embedslægevæsenets Årsrapportgruppe og Sekretariatet i Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere