By- og Boligministeriet UDVIKLINGSPROJEKT - EN VURDERING AF TOTALØKONOMI OG MILJØRIGTIG PROJEKTERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "By- og Boligministeriet UDVIKLINGSPROJEKT - EN VURDERING AF TOTALØKONOMI OG MILJØRIGTIG PROJEKTERING"

Transkript

1 By- og Boligministeriet UDVIKLINGSPROJEKT - EN VURDERING AF TOTALØKONOMI OG MILJØRIGTIG PROJEKTERING

2 BÆK, SIMONSEN & AARIS APS ARKITEKTER MAA By- og Boligministeriet 20 almene boliger på Moesbakken i Rønde for Randersegnens Boligforening UDVIKLINGSPROJEKT EN VURDERING AF TOTALØKONOMI OG MILJØRIGTIG PRO- JEKTERING Undersøgelse af, om der er en sammenhæng ved valg af bygningsdele ud fra henholdsvis en totaløkonomisk og en miljørigtig vurdering Oktober 1999 Abrahamsen & Nielsen A/S Rådgivende ingeniører

3 By- og Boligministeriet 20 almene boliger på Moesbakken i Rønde for Randersegnens Boligforening UDVIKLINGSPROJEKT EN VURDERING AF TOTALØKONOMI OG MILJØRIGTIG PRO- JEKTERING Undersøgelse af, om der er en sammenhæng ved valg af bygningsdele ud fra henholdsvis en totaløkonomisk og en miljørigtig vurdering Oktober 1999 Udviklingsprojektet er udarbejdet for By- og Boligministeriet i et samarbejde mellem arkitektfirmaet Bæk, Simonsen & Aaris ApS med Gert Simonsen som projektleder, ingeniør Jens Grønbæk, NIRAS Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S og adjunkt Hanne Lehrskov, arkitekt m.a.a. Moesbakken i Rønde er tegnet og projekteret af arkitektfirmaet Bæk, Simonsen & Aaris ApS og Abrahamsen & Nielsen A/S (nu NIRAS Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S) for bygherren Randersegnens Boligforening. Projektet er kontrolleret af Claus Pilvang og Pernille Hjorth Fox, NIRAS. Øvrige sagsmedarbejdere: Henning Edwardsen og Per S. Sørensen fra Bæk, Simonsen & Aaris ApS, samt Henning S. Mikkelsen og Vibeke Hove-Madsen fra NIRAS. BÆK, SIMONSEN & AARIS APS ARKITEKTER MAA MEJLGADE 46 B DK-8000 ÅRHUS C TELEFON TELEFAX Abrahamsen & Nielsen A/S Åboulevarden 80 Telefon Rådgivende ingeniører Postboks 615 Telefax Tilsluttet F.R.I DK-8100 Århus C

4 Side i INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING INDLEDNING Baggrund Metoder Udvalgte bygningsdele Overordnede forudsætninger TOTALØKONOMI Udgiftstyper Beregning af nuværdi Usikkerhedsberegning Bygværkets samlede levetid Etableringsudgifter Udgifter i driftsperioden Punktudgifter i driftsperioden Nedrivning og bortskaffelse Litteraturliste MILJØRIGTIG PROJEKTERING Fremgangsmåde ved miljøvurderinger Livscyklusvurdering Formål og afgrænsning Opgørelse af miljøparametre Miljøvurdering Miljøvurdering ved øget isoleringsevne Litteraturliste TOTALØKONOMI OG MILJØVURDERING AF UDVALGTE BYGNINGSDELE Udvalgte bygningsdele Sammenligning af konstruktioner Sammenligning af totaløkonomi Konklusion totaløkonomi Sammenligning af miljødata Input og output... 21

5 Side ii Miljøeffekter Konklusion miljørigtig projektering Sammenligning af resultater FORUDSÆTNINGER Formål og afgrænsning Projektets formål Miljøeffekter Funktionel enhed Tidsperspektiv Datakvalitet Andre forudsætninger Miljøparametre Systembeskrivelse og allokering Levetider Levetid ved totaløkonomiske beregninger Levetid ved opgørelse af miljøpåvirkninger Litteraturliste U-værdiberegning Litteraturliste VURDERING AF METODER TIL BEREGNING AF TOTAL- ØKONOMI OG VALG AF MILJØRIGTIGE LØSNINGER Totaløkonomiske beregningsmetoder Beregningsusikkerheder Totaløkonomiens svage sider Miljørigtig projektering som redskab Sammenligning Levetider Miljøviden BILAG Miljøprogram Bilagsrapport... 48

6 Side 1 1. SAMMENFATNING Nærværende udviklingsprojekt har haft til formål at vurdere forskellige byggematerialer og konstruktionsopbygninger til ydervægge. Ud fra henholdsvis totaløkonomiske og miljømæssige betragtninger er 9 forskellige ydervægsopbygninger undersøgt. De totaløkonomiske betragtninger bygger på velkendte beregningsmetoder, hvor de samlede omkostninger i bygningsdelens levetid kapitaliseres til en nuværdi. Miljøvurderingerne bygger på fremgangsmåden, som er beskrevet i Håndbog for miljørigtig projektering, herunder er der udført livscyklusvurderinger af bygningsdelenes miljøpåvirkninger / miljøeffekter i hele deres livstid. På baggrund af vurderingerne kan det konkluderes, at de to metoder ikke peger på den samme facadeløsning, og at dette forhold også vil gælde for valg af andre bygningsdele. Det har været en forudsætning for undersøgelsen at driftsudgifter til opvarmning er elimineret ved sammenligning af bygningsdele med ens isoleringsevne. Der er imidlertid ikke tvivl om, at de to metoder i højere grad vil pege på den samme løsning, hvis driftsudgifter af en vis størrelse til energi indgår i beregningerne. Konklusionen er beskrevet nærmere i kap Det må derfor afslutningsvis konkluderes, at anvendelsen af de to metoder til valg af løsninger i byggeriet skal ske i et samspil. Hvis miljø sættes højere end økonomi må vejen være at bruge totaløkonomiske beregninger til at vælge mellem miljørigtige løsninger eller omvendt. Der er i forbindelse med udviklingsprojektet udført beregninger, som er samlet i en bilagsrapport. Udviklingsprojektet tager udgangspunkt i boligbebyggelsen Moesbakken i Rønde, hvortil der er udarbejdet et miljøprogram, som er vedlagt som bilag.

7 Side 2 2. INDLEDNING 2.1 Baggrund Miljørigtig projektering og beregning af totaløkonomi anvendes i stigende omfang under projektering af byggeri. Disse miljøvurderingsredskaber er udviklet som konsekvens af behovet for at nedbringe energi- og råstofforbruget primært i byggeriets anlægs- og driftsfaser. Udviklingsarbejdet både nationalt og internationalt - har i forbindelse med disse redskaber været at præcisere undersøgelses- og vurderingsmetoder, samt indhente viden om de miljømæssige konsekvenser af energi- og råstofforbruget. Nærværende udviklingsprojekt er at betragte som en del af det løbende arbejde, der foregår med at forbedre disse redskaber. I introduktionen til Håndbog i Miljørigtig projektering BPS-publikation 121, 1998 står: Miljørigtig projektering anviser ikke metoder til økonomiske analyser, men vil understøtte omstillingen hen imod totaløkonomisk budgettering. De livcyklusbaserede miljøpåvirkninger vil helt automatisk fremme totaløkonomiske he l- hedsbetragtninger, fordi de blotlægger senere omkostninger ved forskellige beslutninger. I sidste ende bliver det meningsløst alene at koncentrere sig om anlægsudgifterne. Det forekommer nærliggende at undersøge, om f.eks. de bygningsdele, der vurderes at medføre mindst mulig miljøbelastning i deres levetid i en konkret byggesag også ville blive valgt, hvis der alene lå totaløkonomiske betragtninger bag valget. Undersøgelserne i udviklingsprojektet tager derfor udgangspunkt i boligbebyggelsen Moesbakken i Rønde, som er miljørigtig projekteret i de indledende faser efter forskrifterne i Håndbog i Miljørigtig projektering. Dvs. at der er opstillet miljømål for byggeriet med baggrund i lokalplanen som foreskriver at bebygge l- sen skal opføres efter økologiske og energibesparende principper, og materialer og konstruktioner bør vurderes i forhold til funktion og levetid, varmeegenska-

8 Side 3 ber, vedligeholdelse, energiforbrug til fremstilling og transport, knaphed på råstoffer, egnethed til genanvendelse samt undgåelse af skadelige miljøpåvirkninger inde og ude. 2.2 Metoder I udviklingsprojektet anvendes redskaberne miljørigtig projektering som beskrevet i Håndbog for miljørigtig projektering, BPS-publikation nr. 121 og LCA værktøjer som beskrevet i SBIpublikationerne 272, 275 og 296 der omhandler miljødata for udvalgte bygningsdele og opgørelsesværktøj for bygningsdeles miljøprofiler, og totaløkonomiberegningsmodellen som beskrevet i bl.a. Redegørelse for totaløkonomi, Bygge- og Boligstyrelsen, 1993 og F.R.I-publikation 93/2. Elementerne i ovennævnte metoder vises i oversigten nedenfor. Metoderne beskrives og præciseres nærmere under de respektive afsnit. Livscyklus Totaløkonomi Miljøpåvirkninger 1 Fremstilling Brug Fjernelse Grundkøb Tilslutningsudgifter Omkostninger Udførelse Byggepladsdrift Vedligehold Forsyning Renhold Fælles drift Omkostninger Nedrivning Bortskaffelse Salg Råstofindvinding og forarbejdning af råmaterialer Fremstilling af byggevarer Opførelse af bygninger Drift og vedligeholdelse Brug af bygninger Bygningsændringer Nedrivning Bortskaffelse 1 Forbrug af energi- og materialeråstoffer, vand og fysiske omgivelser. Emissioner til luft, vand og jord, affald, støj og vibrationer. Påvirkninger af arbejdsmiljø og indeklima.

9 Side 4 Hensigten med projektet er at undersøge hvorvidt der er overensstemmelse i valget af byggematerialer ved anvendelse af de to redskaber i samme projekt. Håndbogens (BPS 121) metode anvendes til at udarbejde ressourcemæssige vurderinger på udvalgte bygningsdele med henblik på at foretage miljømæssige valg. Der foretages også totaløkonomiske beregninger af de samme bygningsdele. Resultatet af den miljømæssige og totaløkonomiske vurdering sammenlignes for at konstatere, om valget falder på samme bygningsdel, uanset om det er økonomi eller miljøhensyn, der prioriteres. Da det er formålet, at de to analyseredskaber skal anvendes ved fremtidigt byggeri og understøtte hinanden frem mod henholdsvis miljørigtige og totaløkonomisk rigtige løsninger i byggeriet, vurderes om de to analyseredskaber medeller modarbejder hinanden i denne proces. 2.3 Udvalgte bygningsdele Udviklingsprojektet er en vurdering af forskellige forslag til byggematerialer i ydervægge i det miljørigtige boligbyggeri Moesbakken i Rønde. Byggeriet er et tæt/lavt boligbyggeri i 1-2 etager. I udviklingsprojektet er der udvalgt tre alternative standardkonstruktioner som henholdsvis udvendig og indvendig konstruktion/overflade i ydervæggen. Alternativerne kombineres således, at vurderingen i alt omfatter 9 forskellige opbygninger af ydervæggen. Hertil kommer en vurdering af konsekvenserne ved at øge isoleringstykkelsen i 2 af de valgte konstruktionsopbygninger. Således gøres diskussionen om miljømæssige fordele og ulemper ved henholdsvis det ene eller det andet valg bredere og mere nuanceret. Det er valgt at fokusere på de lange ydervægge på henholdsvis indgangs- og havesiden. Væggene er kun i begrænset omfang bærende, hvorfor det er muligt at vælge flere forskellige alternativer også lette. Vurderingen omfatter således ikke gavle, der ligesom tværvæggene/lejlighedsskellene er bærende. Det vil også på grund af varmeakkumuleringsevnen være hensigtsmæssigt at bevare disse vægge som tunge. Det var oprindeligt hensigten at vurdere flere forskellige bygningsdele. Det har imidlertid vist sig, at være meget vanskeligt at indhente miljødata på en del af de materialer, som indgår i de på forhånd valgte bygningsdele.

10 Side 5 SBI s database med miljødata på byggematerialer indeholder således kun et begrænset antal materialer på nuværende tidspunkt. 2 Da det ikke er en del af nærværende udviklingsprojekts formål at tilvejebringe miljødata på byggematerialer, men derimod at vurdere resultater ved anvendelse af databasen, er undersøgelsen ændret til at omfatte materialer med overvejende kendte miljødata. 2.4 Overordnede forudsætninger Der er fastlagt nogle overordnede forudsætninger for udviklingsprojektet, som dels tager udgangspunkt i referenceprojektet, og dels er nødvendige for at gøre det muligt at sammenligne resultaterne: I nogle tilfælde er det hensigtsmæssigt at vurdere mængder ud fra en konkret boligblok. Der er valgt Moesbakkebebyggelsens blok 4 på ca. 340 m 2 i to plan, dvs. i alt 680 m 2. Blokken har ca. 240 m 2 cedertræsbeklædning på de to lange facader. Ydervæggen, der vurderes, er de to lange facader (indgangs- og havefacaderne), som kun i mindre omfang er bærende. De primære bærende vægge er tværvæggene (lejlighedsskel og gavle). Ved vurdering af drifts- og vedligeholdelsesudgifter tages udgangspunkt i, at bebyggelsen er et boligforeningsbyggeri, hvor udvendig vedligeholdelse varetages af boligforeningen og indvendig vedligeholdelse af lejer. Bygningsdelene, der sammenlignes, tilstræbes at have samme isoleringsevne for at eliminere driftsudgiften til opvarmning, og dermed den mulighed at en bygningsdel vinder på grund af bedre isolering isoleringen kan altid fo r- øges uafhængig af den valgte konstruktion. Der er dog for 2 typer ydervægge foretaget en vurdering af konsekvenserne ved at øge isoleringsevnen. 2 Databasen forventes at udkomme i revideret udgave i løbet af efteråret Revisionen omfatter bl.a. en udvidelse med data på flere byggematerialer.

11 Side 6 3. TOTALØKONOMI Et byggeris/anlægs totaløkonomi (levetidsomkostninger) omfatter en kapitalisering af de samlede omkostninger i hele bygningens livscyklus fra etablering, over drift i bygningens levetid til nedrivning og bortskaffelse. Princippet bag totaløkonomi er, at man må anvende helhedsbetragtninger og se på hele levetiden, hvis man vil kende den fulde økonomiske konsekvens af et byggeri. Det nytter ikke at udvikle et produkt, som er meget billigt at fremstille, hvis der er store udgifter forbundet med dets brug (eller fjernelse). Formålet med totaløkonomiberegninger er at få overblik over forskellene me l- lem forskellige udformninger af en bygning og de tilhørende anlægs-, drifts- og nedrivningsudgifter. Totaløkonomiske beregninger giver mulighed for at vurdere omkostningerne til etablering i forhold til driftsomkostningerne, hvorved det kan vise sig, om en merudgift til etablering i det lange løb kan opvejes af besparelser i driften, og således totalt set er rentabel. For at kunne sammenligne udgifter, som afholdes i forskellige år, beregnes nuværdien af alle udgifter. Ved beregningerne tages hensyn til inflationen. 3.1 Udgiftstyper Et totaløkonomisk overslag omfatter: Etableringsudgift Anlægsudgifter Projekteringsudgifter og andre omkostninger Løbende driftsudgifter Elforsyning Varmeforsyning Vandforsyning og afledning Ren- og vedligeholdelse

12 Side 7 Punktudgifter i driftsperioden Opretning Reinvestering til udskiftning Nedrivnings- og bortskaffelsesudgifter 3.2 Beregning af nuværdi Nuværdien beregnes ved at multiplicere udgifter (U n ) i forskellige år med forskellige vægte, som betegnes diskonteringsfaktorer (f n ), dvs.: Nuværdi = f n x U n U n = udgift i år n f n = diskonteringsfaktor i år n = (1 + r) -n = (1/(1+r)) n r = realrente = (r n i) / (1 + i) r n i = nominel rente = inflationsrate Ved løbende driftsudgifter, som antages at være det samme beløb i faste priser for alle år anvendes summen af diskonteringsfaktorerne, som kaldes nuværdifaktor: f = (1 (1 + r) -n ) / r Ved beregning af nuværdi regnes i faste priser. Beregningerne udføres i et Excel regneark, som det fremgår af bilagsrapporten. 3.3 Usikkerhedsberegning Det er skønnet, at det i nærværende projekt ikke er nødvendigt at udføre egentlige usikkerhedsberegninger, da der kun er tale om beregning af umiddelbart sammenlignelige bygningsdele på et ens grundlag. 3 3 Ved større totaløkonomiske beregninger af f.eks. et helt byggeri vil det være formålstjenligt at gennemføre en beregning af usikkerheden på de enkelte poster og på det samlede resultat, med henblik på at afdække og minimere den samlede usikkerhed. Usikkerhed eller successiv kalkulation kan vurderes, som angivet i f.eks. Byggestyrelsens Ve j- ledning om totaløkonomi i byggeriet og Boligministeriets publikation Tra mbolin.

13 Side 8 Der er store usikkerheder forbundet med totaløkonomiske beregninger, men ofte har beregningerne til formål at sammenligne alternativer, hvor de største usikkerheder knytter sig til forhold, som er ens for alternativerne. 3.4 Bygværkets samlede levetid Generelle forudsætninger vedrørende levetid er beskrevet i pkt By- og Boligministeriet forudsætter en levetid på 30 år ved totaløkonomiske vurderinger af almennyttige boligbyggerier. I nærværende projekt er der gennemført nuværdiberegninger for en levetid på henholdsvis 25 og 50 år, jf. pkt Etableringsudgifter Etableringsudgifter omfatter både projekterings- og anlægsudgifter. Projekteringsudgifter kan dels være fastlagt som en %-del af anlægsudgifterne, dvs. udgiften (honoraret) varierer med anlægsudgiften, eller dels som et fast beløb. I det første tilfælde er honoraret dog ofte at sammenligne med et fast honorar, da byggeriets samlede anlægssum normalt ligger tæt på det mulige inden for rammebeløbsbyggeri. I nærværende projekt, er projekteringsudgiften beregnet som et fast beløb (10% af den gennemsnitlige anlægsudgift for bygningsdelen) + 5% af den specifikke anlægsudgift. Anlægspriserne beregnes ud fra gældende V&S prisbøger, og i den udstrækning prisen ikke kan findes her, ud fra erfaringer fra gennemførte projekter. Alle priser er ekskl. moms. Etableringsudgifterne forudsættes beregningsmæssigt afholdt samtidigt på det tidspunkt, som defineres som år 0 ved nuværdiberegningerne for de øvrige udgifter. 3.6 Udgifter i driftsperioden Forudsætningen for nuværdiberegningerne er det nuværende renteniveau og den nuværende prisstigningstakt: Nominel rente: 5% Inflationsrate: 2% Realrente: 3%

14 Side 9 I nærværende beregninger er driftsudgifter til opvarmning elimineret, idet bygningsdele vælges / opbygges med tilnærmelsesvis ens U-værdier. Dette sikrer, at en bygningsdel ikke vinder på grund af bedre isolering. Isoleringstykkelsen kan altid forøges uafhængig af den valgte konstruktion. Konsekvenserne ved at øge isoleringsevnen er dog vurderet for et par af de udvalgte bygningsdele. I disse beregninger er anvendt det lokale varmeværks 4 nugældende energipriser Punktudgifter i driftsperioden Tidspunkter for afholdelse af punktudgifter i driftsperioden bestemmes af levetiden for den bygningsdel/-komponent, som betragtes. Ved bestemmelse af levetid skal følgende forhold vurderes: Materialets/bygningsdelens specifikke egenskaber, som normalt kan oplyses af leverandøren Konstruktive forhold (er materialet/bygningsdelen konstruktivt beskyttet?, er det let tilgængeligt i konstruktionen?) Slidtage fra brugere og vejrpåvirkninger Vedligeholds- og rengøringsmetoder og intervaller, der igen er afhængig af den ønskede kvalitet af bygningen (må der f.eks. se lidt slidt ud?) Den forventede ombygningsfrekvens Levetider kan endvidere skønnes ud fra oplysninger i publikationen Planlægning af driftsvenligt byggeri, Byggeriets Udviklingsråd, Rønde By s Fjernvarmeværk A.m.b.A. er i dag baseret på halmfyring suppleret med olie i spidsbelastningssituationer. Der kan på lidt længere sigt blive tale om at udvide med et fyr til afbrænding af træ/flis. 5 Det skal dog nævnes, at prisudviklingen for energi og vand må forventes at stige mere en den ovenfor angivne inflationsrate. Hvis der ses på prisudviklingen for energi over den sidste 30 års-periode, kan der konstateres store udsving, bl.a. fordi priserne er meget afhængige af de politiske forhold i verden og statsregulerede afgifter f.eks. grønne afgifter. Det er derfor stort set umuligt at forudsige udviklingen. Tilsvarende er vandforsyningspriser og vandafledningsafgifter steget betydeligt i denne periode. Det forventes, at prisstigningen fortsætter i takt med at rene grundvandsressourcer svinder. Driftsudgifter til energi og vand i bygværkets levetid fra og med drift skal i en totaløkonomisk beregning derfor formodentligt ansættes højere end nugældende priser.

15 Side Nedrivning og bortskaffelse Udgiften til nedrivning og bortskaffelse sættes i begge totaløkonomiske beregningssituationer (25 og 50 år) til 0 kr., da byggeriets samlede levetid forventes at være væsentlig længere end 50 år. Endvidere forudsættes alle byggematerialer at være vedligeholdt til samme standard efter henholdsvis 25 og 50 år. 3.9 Litteraturliste Redegørelse for totaløkonomi, Bygge- og Boligstyrelsen, Totaløkonomi, F.R.I-publikation 93/2, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Totaløkonomi som partielt styringsværktøj for miljøindsatsen, Bygge- og Boligstyrelsen, Brug af totaløkonomiske vurderinger, Bygge- og Boligstyrelsen, TRAMBOLIN, Boligministeriet, V&S Byggedata A/S, prisbøger Håndbog i miljørigtig projektering. BPS-publikation 121, bind 1 og 2. BPScentret, Taastrup

16 Side MILJØRIGTIG PROJEKTERING Hensigten med at udføre miljørigtig projektering i byggeriet er at indføre en helhedsmæssig betragtning, hvor byggeprojektets miljøpåvirkninger 6 vurderes over hele projektets levetid fra opførelse og brug til nedrivning med det formål at søge efter de bedste miljømæssige løsninger. Princippet i miljørigtig projektering er at miljøarbejdet følger det traditionelle projekteringsarbejde. Derfor skal miljøarbejdet integreres i det sædvanlige arbejde med at definere et projekt i relation til den aktuelle fase i byggesagen. Miljøvurderingerne i de første faser af byggesagen er således typisk af overordnet karakter, hvor projektet miljøscreenes for at finde frem til de væsentligste miljøbelastninger og det er på baggrund heraf at miljømålene for det pågældende projekt fastsættes. I de efterfølgende gennemføres mere detaljerede miljøundersøgelser og vurderinger på de udvalgte indsatsområder. 4.1 Fremgangsmåde ved miljøvurderinger. I nærværende udviklingsprojekt arbejdes med en detaljeret miljøvurdering, idet der er valgt at fokusere på 1 m² af 9 forskellige ydervægge, hvor de ressourcemæssige og totaløkonomiske forhold som er forbundet med disse ydervægges produktion og levetid opgøres. Miljøvurderingen følger fremgangsmåden som anvist i Håndbog for miljørigtig projektering, bind 2, kap. 3 (BPS 121). Dvs. at der foretages en kvantitativ og en kvalitativ vurdering, hvorefter der foretages en samlet vurdering og prioritering af bygningsdelens miljøforhold set i relation til miljømålene for boligbyggeriet Moesbakken i Rønde, som danner udgangspunkt for vurderingerne i nærværende projekt. Til den kvantitative vurdering anvendes SBI s database og opgørelsesværktøj, som bygger på principperne i en LCA (Livscyklusanalyse). I SBI-rapport nr. 272 er der redegjort for teorien bag livscyklusanalyser og i SBI-rapport nr Enhver påvirkning fra bygværket i dets tilblivelse og livsforløb. En miljøpåvirkning viser sig som effekter på ressourcer, menneskers sundhed og det ydre mi ljø.

17 Side 12 og 296 gives en indføring i brugen af databasen og det dertil hørende opgørelsesværktøj. Disse rapporter er forudsætninger for de kvantitative miljøvurderingerne foretaget i nærværende projekt. I forbindelse med vurderingen af miljøkonsekvenserne ved at øge isoleringstykkelsen er der dog anvendt data indhentet fra producenten af isoleringsmaterialet og det lokale varmeværk, se pkt Her resumeres kort hovedpunkterne i definitionen af en LCA og fremgangsmåden i anvendelsen af databasen. 4.2 Livscyklusvurdering En livscyklusvurdering er en metode til systematisk indsamling af information om samt undersøgelse og vurdering af et bygværks eller dets bestanddeles miljøpåvirkninger og de afledte miljøeffekter 7 i hele dets livsforløb fra råstofindvinding til bortskaffelse. Livscyklusvurderinger har til formål at skabe et beslutningsgrundlag for udformning af et bygværk, konstruktionsvalg og materialevalg, driftsformer, ombygning, nedrivning og bortskaffelse. (BPS 121) Ifølge SBI-rapport 296 omfatter en livscyklusvurdering tre trin: Formål og afgrænsning Opgørelse af miljøparametre Miljøvurdering 4.3 Formål og afgrænsning Formålet med miljøvurderingen beskrives. Herudfra fastsættes hvilke bygningsdele og miljøeffekter, undersøgelsen skal medtage. Ud fra formålet afgrænses det system, som der skal indsamles data for. Der vælges en funktionel enhed for de udvalgte bygningsdele og det beskrives hvilke krav, der bør stilles til datakvalitet. (Se pkt. 6) 4.4 Opgørelse af miljøparametre Det valgte system og de anvendte metoder beskrives, og input og output data (miljøpåvirkningerne) for de valgte bygningsdele opgøres. (Se pkt. 6) 7 Miljøeffekten er det mere eller mindre synlige resultat af miljøpåvirkninger. Miljøeffekterne kan inddeles i effekter på ressourcer, menneskers sundhed og det ydre miljø.

18 Side Miljøvurdering Efter en opgørelse af miljøpåvirkningerne skal disse vurderes. Det sker ved at omregne de opgjorte data til miljøeffekter, der normaliseres inden den endelige vurdering. (Se pkt. 5) Miljøvurderingen består således af: En klassificering af de enkelte miljøpåvirkninger, dvs. en rubricering af p å- virkningerne under de enkelte miljøeffekter. En karakterisering, dvs. data for miljøpåvirkningerne omregnes til miljøeffekter. En normalisering, dvs. miljøeffekten divideres med en gennemsnitlig milj ø- effekt pr. person. Der kan eventuelt forekomme en vægtning af de normaliserede effekter. I dette projekt er denne vægtning ikke foretaget, hvilket har den konsekvens, at man ikke kan sammenligne miljøeffekterne indbyrdes. Som supplement til den kvantitative miljøvurdering udføres en kvalitativ vurdering med udgangspunkt i 4 temaer: materialer, kemikalier, arbejdsmiljø og ind e- klima som beskrevet i BPS 121, bind 2, kap Miljøvurdering ved øget isoleringsevne Ved vurderingen af de miljømæssige konsekvenser ved at øge isoleringen er der alene fokuseret på CO 2 udledningen. Der er ikke udført beregning af øvrige emissioner, men de vil forholdsmæssigt følge forskellene i CO 2 udledningen. Ved opgørelsen af CO 2 er anvendt følgende beregningsmetode: Det sparede energiforbrug beregnet ved: Φ = U x gradtimer, hvor Φ = energibesparelsen i [kwh], U = differencen i U-værdi for de to bygningsdele som sammenlignes [W / (m 2 C)], og Gradtimer = grader fordelt på timer over året [ C h].

19 Side 14 CO 2 -emissionen aflæses i SBI s grønne regnskab ud for Rønde fjernvarme (det bemærkes at emissionen er forholdsvis lav da det er et halmfyret anlæg suppleret med olie). 4.7 Litteraturliste Dinesen, J., Krogh, H., Traberg-Borup, S. Livscyklusbaseret bygningsprojektering. Opgørelse af bygningers energiforbrug og energirelaterede miljøpåvirkninger. SBI-rapport 279. Statens Byggeforskningsinstitut. Hørsholm Håndbog i miljørigtig projektering. BPS-publikation 121, bind 1 og 2. BPScentret, Taastrup Petersen, E. H. Livscyklusvurdering af bygningsdele. Anvendelse af LCA i byggebranchen, herunder håndtering af usikkerhed. SBI-rapport 272. Statens Byggeforskningsinstitut. Hørsholm Petersen, E. H. Database og opgørelsesværktøj for bygningsdeles og bygningers miljøparametre. 2. udgave. SBI-rapport 275. Statens Byggeforskningsinstitut. Hørsholm Petersen, E. H., Krogh, H., Dinesen, J. Miljødata for udvalgte bygningsdele. SBI-rapport 296. Statens Byggeforskningsinstitut. Hørsholm SBI-rapport 279, Livscyklusbaseret bygningsprojektering, SBI Basis95 Grønt regnskab regneark.

20 Side TOTALØKONOMI OG MILJØVURDERING AF UDVALGTE BYGNINGSDELE De valgte ydervægskonstruktioner er opbygget således: Der er valgt 3 alternative materialer til udvendig beklædning / skalmur, he n- holdsvis cedertræ, tegl og aluminiumsplader. Det sidstnævnte materiale er medtaget som et billigt alternativ til de 2 andre løsninger, der er nogenlunde lige dyre. Der er valgt 3 alternative materialer til indvendig beklædning / mur, he n- holdsvis letklinkebeton, tegl og gips. Det sidstnævnte materiale er medtaget som et billigt alternativ til de 2 andre løsninger. Materialerne er kombineret på alle mulige måder. Således er 9 forskellige ydervægskonstruktioner vurderet. Referencebyggeriet Moesbakken er udført med cedertræsbeklædning ud fra miljømæssige årsager. Som det fremgår af anlægsudgiften i Tabel 3 er den valgte løsning ikke dyrere at opføre end den mere traditionelle løsning (skalmur), som er anvendt i en overvejende del af de sidste mange års boligbyggerier. Det fremgår også af beregningerne af anlægsudgiften, at anvendelsen af tegl som bagmur (fuldmuret byggeri) er dyrere end anvendelsen af letbetonhelvægselementer. Det sidste alternativ til facadebeklædning med trapezformet aluminiumsplader er medtaget som eksempel på en løsning, der er billigere at udføre. Aluminiumsplader vil dog næppe i praksis være relevant som generelt alternativ facadebeklædning i boligbyggeri, da pladen er meget sårbar for stød, ridser o.lign. Pladerne vil typisk blive anvendt som delvis facadebeklædning f.eks. fra 2 m over terræn. Som et billigere alternativ til indvendig beklædning er medtaget gipsplader. Løsningen fravælges almindeligvis i udlejningsbyggeri på grund af den større / formodningen om den større vedligeholdelsesudgift.

21 Side Udvalgte bygningsdele Nedenfor nævnte bygningsdele, som fremkommer ved at kombinere 3 forskellige materialer til henholdsvis formur/facademateriale og bagmur/indvendigt materiale, er undersøgt. Der er udarbejdet skitser af bygningsdele som bilag. 1. Cedertræ helvægselement 2. Cedertræ tegl Konstruktionen er identisk med referencekonstruktionen. Udvendigt er væggen beklædt med Nordamerikansk cedertræ Western Red Ceder (thuja plicata) fra Kristian Stærk A/S. Dimension: 17*143 mm. Helvægselementer i bagmur er letklinkebeton leveret af Tinglev Elementfabrik A/S. Rumvægt: 1800 kg/m3. Ydervæg som konstruktion 1. Bagmurselement udskiftet med 110 mm teglsten. Rumvægt: 2000 kg/m3. 3. Cedertræ gips Ydervæg som konstruktion 1. Bagmurselement udskiftet med 2*13 mm gipsplader på spredt forskalling.

22 Side Tegl helvægselement Ydervæg som konstruktion 1. Cedertræsbeklædning udskiftet med 110 mm teglsten. Rumvægt: 1800 kg/m3. 5. Tegl tegl For- og bagmur i 110 mm teglsten. Rumvægter som angivet ovenfor. 6. Tegl gips Formur i 110 mm teglsten. Bagvæg i 2*13 mm gipsplade på spredt forskalling. Til vurdering af konsekvenserne ved at øge isoleringen, er denne bygningsdel vurderet ved 2 isoleringstykkelser hhv. 150 mm (6.) og 200 mm (6A.). 7. Alu-plader helvægselement Ydervæg som konstruktion 1. Cedertræsbeklædning udskiftet med trapezformede aluplader EM-19/1050 fra Muncholm E. M. Coated Steel A/S. Tykkelse: 1 mm.

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv 27. februar 2014 RAPPORT Hidtil har indsatsen for at reducere klimapåvirkningen fra danske bygninger primært været koncentreret om at nedbringe energiforbruget

Læs mere

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 BEDSTE PRAKSIS-MANUAL OM TOTALØKONOMI Resume: Denne Bedste Praksis-manual har til formål at redegøre

Læs mere

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri SBi 2013:09 Kortlægning af bæredygtigt byggeri Kortlægning af bæredygtigt byggeri Harpa Birgisdottir Lone H. Mortensen Klaus Hansen Søren Aggerholm SBi 2013:09 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

BYGNINGENS LIVSCYKLUS

BYGNINGENS LIVSCYKLUS BYGNINGENS LIVSCYKLUS IDENTIFIKATION AF VÆSENTLIGE BYGNINGSDELE, MATERIALEGRUPPER OG FASER I EN MILJØMÆSSIG VURDERING SBI 2015:09 Bygningens livscyklus Identifikation af væsentlige bygningsdele, materialegrupper

Læs mere

Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: 6. oktober til 17.

Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: 6. oktober til 17. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Byggeri og Anlæg Strandvejen 1-14 9000 Aalborg Tlf. 96 35 97 33 Fax 98 13 63 93 www.but.auc.dk Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne

Læs mere

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG Arkitektskolen Aarhus AAA Ingeniørhøjskolen Århus IHA Projekt Energirigtig og Sund Renovering støttes af Indenrigs- og Socialministeriet 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Totaløkonomiske beregninger i statslig byggevirksomhed VEJLEDNING

Totaløkonomiske beregninger i statslig byggevirksomhed VEJLEDNING Totaløkonomiske beregninger i statslig byggevirksomhed VEJLEDNING By- og Boligministeriet Slotsholmsgade 1 1216 København K. Telefon 33 92 61 00 Telefax: 33 92 61 64 www.bm.dk Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af energisparegaranti ved renovering af almene boliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD

KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD Københavns Ejendomme, december 2012 Udgave 1. udgave, december 2012 Københavns Ejendomme Københavns Ejendomme

Læs mere

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Januar 2013 Boligselskab Sjælland Cenergia Energy Consultants Jakobsen Szöts Arkitekter 2 Indhold 1 Introduktion problemstilling,

Læs mere

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012 Boligpolitisk redegørelse 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1. Indledning... 5 2. Udfordringerne på boligmarkedet i dag... 8 3. Strategi for byfornyelse af Selvstyrets boliger...

Læs mere

By og Byg Dokumentation 006 Energibesparelser i nybyggeriet. Status år 2000

By og Byg Dokumentation 006 Energibesparelser i nybyggeriet. Status år 2000 By og Byg Dokumentation 00 Energibesparelser i nybyggeriet Status år 00 Energibesparelser i nybyggeriet Status år 00 Søren Aggerholm By og Byg Dokumentation 00 Statens Byggeforskningsinstitut 01 Titel

Læs mere

LCA-profiler for bygningsdele

LCA-profiler for bygningsdele LCA-profiler for bygningsdele Et katalog til brug tidligt i designprocessen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Henning Larsen Architects Rambøll Intro Dette katalog er udarbejdet i InnoBYG

Læs mere

Miljøvurdering af mobiltelefon

Miljøvurdering af mobiltelefon Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 28 2003 Miljøvurdering af mobiltelefon Miljørigtig udvikling af produktfamilier Hanne Erichsen og Ole Willum Institut for Produktudvikling Miljøstyrelsen vil, når

Læs mere

Miljørigtigt byggeri - krav og anbefalinger

Miljørigtigt byggeri - krav og anbefalinger Odense Kommune Miljørigtigt byggeri - krav og anbefalinger Februar 2010 By- og Kulturforvaltningen Byggerådgivning Version 10 februar 2010 Miljørigtigt byggeri krav og anbefalinger Odense Kommune 2010

Læs mere

Energirigtigt valg af vinduer

Energirigtigt valg af vinduer VIA UNIVERSITY COLLEGE, CAMPUS HORSENS Energirigtigt valg af vinduer I den tidlige designfase Michael Krabsmark Kamp Jensen 16052011 7. sem. Speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Vejleder: Poul Børison

Læs mere

Hvad koster et vindue?

Hvad koster et vindue? Hvad koster et vindue? Totaløkonomisk valg af vinduer Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., tk@bygningsbevaring.dk Det næstbilligste her og nu er det billigste på lang sigt: Nænsom istandsættelse

Læs mere

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 8. maj 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indledning Denne vejledning knytter sig til Bygningsstyrelsens

Læs mere

grønne regnskaber og miljøledelse

grønne regnskaber og miljøledelse Beretning til statsrevisorerne om grønne regnskaber og miljøledelse April 2002 RB B201/02 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, metode og afgrænsning... 13 A. Indledning...

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8 Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Udkast Version 8 Bygningsstyrelsen Oktober 2013 1 Forord Denne rapport er udført for Bygningsstyrelsen og er målrettet

Læs mere

Hyldespjældet anno 2035. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035.

Hyldespjældet anno 2035. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Hyldespjældet anno 2035 En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Udarbejdet af DTU BYG ved Diana Lauritsen Jun nov 2012 Forord Denne

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 11. oktober 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitet i byggeriet...

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

PPB-evaluering af standard og kvalitet. i 11 almene boligbebyggelser opført af konsortierne PPU, Casa Nova, Habitat og Comfort House PPU.

PPB-evaluering af standard og kvalitet. i 11 almene boligbebyggelser opført af konsortierne PPU, Casa Nova, Habitat og Comfort House PPU. PPU Engelholm Allé, Høje-Taastrup Skelbækparken, Ølstykke Grønlykkeparken, Greve Casa Nova Marieparken, Hørsholm Thrigesvej, Herning Rugårdsvej, Odense Habitat Thygesmindevej, Fredericia Højgårdsvej, Haderslev

Læs mere

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne.

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne. 1 Indholdsfortegnelse Resume... 3 1. Målsætning... 8 2. Virkemidler... 10 2. Energi... 10 2.1 Energiforsyning... 10 2.1.1 Varmeforsyning... 10 2.1.2 El-forsyning... 18 2.2 Energibehov... 19 2.3 Solceller

Læs mere