Frederikshavn Kommune Analyse af økonomi og økonomistyring i Center for Unge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikshavn Kommune Analyse af økonomi og økonomistyring i Center for Unge"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING AFRAPPORTERING Frederikshavn Kommune Analyse af økonomi og økonomistyring i Center for Unge September 2014

2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Afgrænsning og forudsætninger SAMMENFATNING Gennemgang af budgetgrundlag Økonomistyring og budgetopfølgning Visitationspraksis og sagsgennemgang METODE GENNEMGANG AF BUDGETGRUNDLAG De enkelte dele af budgetgrundlaget Opsamling og anbefalinger ØKONOMISTYRING OG BUDGETOPFØLGNING Gennemgang af budgetopfølgning Generelt om økonomistyringen Opsamling og anbefalinger VISITATIONSPRAKSIS OG SAGSGENNEMGANG Sagsgennemgang Interview med afdelingsledere Opsamling og anbefalinger BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, begge danskejede revisions- og rådgivningsvirksomheder, er medlemmer af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og dele af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har næsten medarbejdere i 135 lande. 2

3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Center for Unge i Frederikshavn Kommune er blevet etableret i 2013 og har til hensigt at skabe en fælles indgang for unge i alderen år til hele det kommunale system samt at tilbyde en helhedsorienteret og tværgående indsats til unge borgere i forhold til uddannelse, beskæftigelse, støtte og vejledning. Ved budgetopfølgningen i april 2014 er der konstateret et forventet merforbrug på samlet set 13,6 mio. kr. i Det forventede merforbrug fordeler sig som angivet i nedenstående tabel: Tabel 1.1 Forventet merforbrug i Center for Unge (2014) Beløb i mio. kr. Familieområdet 1,68 Socialområdet 9,20 Arbejdsmarkedsområdet 0,20 Tværgående Ungeindsats 0,31 Konto 6 2,20 Total 13,59 BDO har bistået Frederikshavn Kommune med en analyse af økonomien i Center for Unge. I analysen er hele økonomien for centeret gennemgået, og hermed er årsagerne til det forventede merforbrug blevet analyseret. Analysen omfatter budgetgrundlag, antal visiterede unge, faktisk forbrug samt disponeringer for resten af året. Denne del af analysen har også undersøgt grundlaget for etableringen af Center for Unge, og hvorvidt, der er forudsætninger, som har ændret sig siden. Derudover er den seneste økonomiopfølgning samt den generelle økonomistyring på området blevet gennemgået med henblik på at afklare, om der er mulighed for at optimere styringen på området, så forudsigelser omkring forventet regnskab kan leveres hurtigere og mere retvisende. Rapporten indeholder således en analyse af økonomien og økonomistyringen i Center for Unge. Hertil er der foretaget en dybdegående analyse af visitationspraksis og udvikling i serviceniveau. Denne analyse af visitationspraksis og serviceniveau foretages alene på det sociale område, men både inden for børne- og voksenparagrafferne. Analysen er foretaget på baggrund af foreliggende materiale vedrørende visitationspraksis og retningslinjer samt ved en gennemgang af 15 konkrete sager på det sociale område. 3

4 1.1 AFGRÆNSNING OG FORUDSÆTNINGER BDO bistod i foråret 2013 Frederikshavn Kommune med at beskrive og estimere omfanget af de opgaver, der skulle varetages af Center for Unge. I relation til dette skal det bemærkes, at det i daværende opdrag ikke var BDO s opgave at beregne investeringsomkostninger i bygninger/indretning og IT. Yderligere var det kendetegnende for den daværende analyse, at BDO i relation til det sociale område skulle tage udgangspunkt i sagsbehandlingen og dermed ikke vurdere og beregne udgifter til ren ledelse men alene den kapacitet, som skulle være til stede for at løfte den sagsmængde, som Center for Unge skulle overtage. Dette analysearbejde fandt sted med henblik på at tilvejebringe information til brug for Frederikshavn Kommune i den efterfølgende budgetproces. 2 SAMMENFATNING I de nedenstående afsnit er de væsentligste betragtninger og anbefalinger kort opridset for hhv. gennemgangen af budgetgrundlaget, økonomistyringen og budgetopfølgningen samt analysen af visitationspraksis og sagsgennemgangen. 2.1 GENNEMGANG AF BUDGETGRUNDLAG Ved etableringen af Center for Unge er der flere steder ikke tilført budgetmidler til at dække de udgifter, som centeret har. Dette drejer sig dels om engangsudgifter til etableringen og dels om varige udgifter til bl.a. ledelsen og det sociale område. På baggrund af det materiale, BDO har fået tilsendt, er beløbene skønnet i nedenstående tabel. Herudover kan der som nævnt være usikkerheder i skønnene vedrørende personaleressourcer på områderne, om end det ikke har været muligt at efterprøve dette. Tabel 2.1 Opsamling på budgetgrundlag Beløb i mio. kr. (2014) Ledelseslønninger 1,0-1,5 Etableringsudgifter til inventar 0,4 Flere overførte borgere fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed 2,2 Eventuel manko i forhold til personaleressourcer? Total 3,6 mio. kr. +? 4

5 Opsummerende anbefaler BDO: At Frederikshavn Kommune beregner udgiften til den faktiske overdragelse fra de øvrige centre til Center for Unge i oktober 2013/januar 2014 og sammenholder den med de forudsætninger fra maj, der var udgangspunkt for bodelingen. At der for alle områder tages stilling til, om ændrede forudsætninger giver anledning til en revurdering af de nødvendige personaleressourcer. At der tages stilling til finansieringen af ledelsen i Center for Unge samt etableringsudgifter mv. i forhold til, om centeret skal tilføres midler eller pålægges selv at finde beløbene indenfor den samlede driftsramme. At der foretages en endelig effektuering af bodelingen, hvormed der skal findes midler svarende til én årgang fra 2015, hvor Center for Unge har ansvaret for alle 10 årgange. For endeligt at effektuere den oprindelige deling af årgangene mellem centrene vil midlerne skulle overføres fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed. BDO anbefaler således, at der i Frederikshavn Kommune tages stilling til, hvorledes denne manko skal beregnes. Ud over at synliggøre eventuelle mangler i forudsætningerne i skønnene fra maj, vil dette materiale give Center for Unge et mere detaljeret og retvisende budgetgrundlag at arbejde ud fra, hvor det er tydeligt, hvad de overførte midler henfører til, og hvor der eventuelt er mankoer, som centeret skal håndtere indenfor deres ramme. 2.2 ØKONOMISTYRING OG BUDGETOPFØLGNING Gennemgang af budgetopfølgningen: BDO har gennemgået den senest foretagne budgetopfølgning og har kontrolleret, at det medtagne forbrug for perioden 1. januar 30. april 2014 er i overensstemmelse med kommunens økonomisystem. BDO har endvidere sikret indre sammenhænge i regnearket (formelkontroller mv.). BDO bemærker i denne forbindelse, at det ved lineær fremskrivning af forbrug er en vigtig faktor, at forbrugsmønsteret på disse områder er lineært, og at det er et brugbart udgangspunkt (basis), som man foretager fremskrivningen på. Eftersom det er første hele regnskabsår for Center for Unge, er der ikke noget historisk forbrugsmønster for centeret, som kan bruges til at vurdere det estimerede forbrug på de lineære fremskrevne poster. På flere områder ved Center for Unge, som fx familie- og socialområdet, er budgettering foretaget på få poster, hvilket besværliggør udredning af hvilke funktioner, som reelt udviser merforbrug. BDO konstaterer, at de væsentligste afvigelser mellem budget og forventet forbrug pr. 30. april 2014 er på løn og foranstaltninger. 5

6 Økonomistyring generelt: I relation til organiseringen af økonomistyringen er det BDO s vurdering, at samarbejdet mellem CFØ og Center for Unge generelt er velfungerende og baseret på en høj grad af løbende dialog. Der eksisterer klare roller og en klar arbejdsfordeling mellem de to parter, om end etableringsvanskeligheder i en periode har gjort det nødvendigt med ekstra tæt dialog og sparring. Rent organisatorisk vurderes det imidlertid, at 25-års-skellet i Center for Unge for så vidt angår arbejdsmarkedsområdet kan medføre vanskeligheder forbundet med både økonomistyringen såvel som den faglige indsats på området. Dette skyldes, at beskæftigelseslovgivningen på området generelt dikterer et skel ved 30 år i forhold til såvel administration og aktiv indsats. I forhold til de anvendte redskaber og arbejdsgange i økonomistyringen er det BDO s vurdering, at CFØ og Center for Unge befinder sig i en positiv udviklingsproces i vejen frem mod en forbedring af økonomistyringen. Dette omhandler særligt styringen og overblikket på det sociale område, hvor der arbejdes for at sikre bedre data og dermed hurtigere reaktionsmuligheder. Her høster man erfaring fra samarbejdet med Center for Familie, og der er igangsat indsamling af information på borgerniveau blandt sagsbehandlerne. Dette vil blive samstemt med eksisterende lister og brugt til opdatering af fagsystemet med henblik på at undgå arbejdet med parallelregistrering fremadrettet. Hvad angår arbejdsmarkedsområdet anbefaler BDO, at der i økonomistyringen bør være øget fokus på en række opmærksomhedspunkter for at kunne opnå mere valide data på området og agere hurtigere på udsving (de enkelte punkter er uddybet i afsnit 5.3). Det skal bemærkes, at disse opmærksomhedspunkter er af generel karakter, og ikke er opstillet på baggrund af konstaterede mangler i forhold til Center for Unge. Visitationen: For de unge under 25 (30) år på uddannelseshjælp er der forskel på forsørgelsesydelsernes størrelse, afhængig af om de er uddannelsesparate eller aktivitetsparate. Udover udviklingen i antallet af unge er det vigtigt at have fokus på, hvordan fordelingen mellem uddannelsesparate og aktivitetsparate er sammenlignet med kommuner med samme rammevilkår. Kontering: Langt hovedparten af opgaverne er klassisk konto 6, men eksempelvis kan en del af virksomhedskonsulenternes arbejde konteres på konto 5, såfremt de udfører den virksomhedsrettede indsats som led i en aktiv indsats i et 32-tilbud, og de lovgivningsmæssige krav er opfyldt. Refusioner ved aktivering: God økonomistyring i forhold til aktivering og refusion hænger nøje sammen med effekten af tilbuddene. Generelt er effekten for de virksomhedsrettede tilbud langt højere end hos andre tilbudstyper. Der gives højere forsørgelsesrefusion ved at få borgere i virksomhedsrettede tilbud. Fokus på tilbud for undermålgrupper: Der er for de unge et krav om ret og pligt tilbud for de forskellige undermålgrupper. For de unge på uddannelseshjælp gælder, at de skal i deres første ret og pligt tilbud senest efter 1 måned og herefter kontinuerligt i tilbud med maksimalt 4 uger mellem hvert tilbud. Mål- og effektstyring: Mål- og effektstyring inden for økonomistyring på beskæftigelsesområdet er eksempelvis beskrevet i økonomiaftalen for 2015 og omhandler overordnet: 6

7 o o At få nedbrudt målsætninger fra budget og beskæftigelsesplan til operationelle mål på medarbejderniveau. Effektstyring på tilbud, hvor reglerne på området har klare intentioner ift. hvilke tilbud, der skal benyttes. På nuværende tidspunkt er tilbuddene på beskæftigelsesområdet koblet med forskellige statsrefusionssatser på forsørgelse og forskellige regler for driftsudgifter afhængig af målgrupperne. Derudover skal de enkelte tilbuds effekt indregnes i forhold til at opnå den fulde besparelse på forsørgelsesydelserne ved overgang til uddannelse eller arbejde. 2.3 VISITATIONSPRAKSIS OG SAGSGENNEMGANG I relation til visitationsgrundlaget er det BDO s vurdering, at det tilgængelige materiale i forhold til serviceniveaubeskrivelser, anbringelsesgrundlag og visitationsprocedurer mv. er fyldestgørende og relevant samt potentielt giver de fornødne rammer for at praktisere en fornuftig faglig styring af området. BDO vurderer dog samtidig, at serviceniveaubeskrivelser og anbringelsesgrundlag mv. endnu ikke er implementeret i tilstrækkelig grad i Center for Unge, hvorfor det ikke ses brugt aktivt i vurderingen af behovet for indsatser i sagerne. BDO s samlede vurdering på baggrund af sagsgennemgangen af 15 sager er, at den vedtagne visitationsprocedure ikke bliver fulgt i tilstrækkelig grad. Det materiale, der er besluttet skal være tilgængeligt i forbindelse med visitationen, ses kun i begrænset omfang at være til stede. Endvidere vurderes det, at der ikke i tilstrækkelig grad er fokus på indsatsens forventede varighed samt mål og delmål med foranstaltningen. I forhold til det ledelsesmæssige fokus og styringen er det BDO s vurdering, at man i ledelsen er fuldt ud bekendt med såvel serviceniveaubeskrivelser som anbringelsesgrundlag, visitationsprocedurer mv. samt betydningen heraf i en styringsmæssig kontekst, samt at der arbejdes målrettet på at få etableret en solid og hensigtsmæssig faglig og økonomisk styring af området. På trods af de mange udfordringer forbundet med etableringen af Center for Unge er det BDO s vurdering, at ledelsen ved, hvor de skal hen, og er godt på vej, men at man med fordel kan overveje igangsættelse af yderligere initiativer, der kan støtte op omkring etableringen af en optimal styringspraksis. Som opsamling på sagsgennemgangen og analysen af visitationspraksis anbefaler BDO: At der udarbejdes en detaljeret plan for implementering af serviceniveaubeskrivelser, anbringelsesgrundlag og visitationsprocedurer på en måde, der sikrer ejerskab hos medarbejderne og understøtter, at faglighed og økonomi går hånd i hånd. At der udarbejdes en detaljeret plan for indhentelse af efterslæbet i sagerne, der ressourcemæssigt tager højde for, at der samtidig skal kunne praktiseres sikker drift. At der sker en afstemning af de faglige initiativer og det faglige fokus i forhold til de budgetmæssige forudsætninger. 7

8 At der sker en opstramning i forhold til efterlevelse af visitationspraksis og kompetenceplan således, at disse fastholdes og prioriteres ledelsesmæssigt som et fagligt og økonomisk styringsværktøj. At der etableres et fagligt ledelsestilsyn. At det overvejes at tilbyde ledelsessparring i forhold til at fastholde fokus i en turbulent hverdag. 3 METODE Projektet er udført i tre faser, der er beskrevet kortfattet i det nedenstående. Fase 1 - Fremsendelse af data: BDO har fremsendt en liste over data, som Frederikshavn Kommune efterfølgende har fremskaffet. Listen har bl.a. omfattet: Beskrivelse af forretningsgange vedrørende økonomiopfølgningen på området Opdateret budgetopfølgning på baggrund af rettelser af de forkert bogførte unge - inklusiv dispositionsregnskab Budgetforudsætninger for 2014 Oversigt over tilgang og afgang på området i indeværende år Prognosemateriale for kommende år Retningslinjer for visitation Beskrivelser af serviceniveau på det sociale område Fase 2a Analyse af budgetgrundlag: BDO har gennemført en analyse af budgetgrundlaget for Center for Unge på baggrund af materialet i rapporten, der ligger til grund for etableringen af centeret. I forbindelse hermed har der været kontakt med de områder, hvor analysen peger på, at der kan være behov for at komme dybere ned i grundlaget. Sigtet med analysen er at afklare, hvorvidt der er budgetområder, hvor forudsætningerne er skredet i forhold til grundlaget. Fase 2b - Desk study og interviews: BDO har gennemgået det fremsendte materiale med henblik på at identificere årsagerne til det forventede merforbrug. I den forbindelse er der foretaget kontrolberegninger og kvalitetstjek på de beregninger, der ligger til grund for det forventede merforbrug. 8

9 Derudover er arbejdsgangene og værktøjerne til økonomistyringen på området vurderet med henblik på at afklare, om der er mulighed for at optimere styringen på området. På baggrund af desk study-forløbet er der gennemført tre interviews med nøglepersoner på området. Formålet med interviewene har været at komme dybere ned i de spørgsmål, det fremsendte materiale har rejst. Det første interview vedrørende økonomistyringen på området er foretaget med Heidi Smith Olsen, Søren Skriver og Tina Jensen. Andet interview vedrørende styringen på området er gennemført med Arthur Corneliussen samt Mia Nikolajsen og Britta Andersen. Endelig er et interview om visiteringsgrundlag og praksis gennemført med Mia Nikolajsen og Britta Andersen. Fase 3 - Gennemgang af visitationsgrundlag og praksis: BDO har analyseret visitationsgrundlaget for servicelovsydelser i Center for Unge med henblik på en vurdering af, om den aktuelle visitationspraksis understøtter en hensigtsmæssig ressourceanvendelse. Som et led heri har BDO gennemgået et antal sager med henblik på en socialfaglig vurdering af, om sagerne i praksis forløber hensigtsmæssigt, og om de forløber efter Center for Unges vedtagne visitationsprocedure. Analysen af visitationsgrundlaget er foretaget på baggrund af fremsendt materiale, der beskriver Center for Unges retningslinjer for visitation, herunder kompetenceplan, beskrivelser af eventuelle serviceniveauer for de forskellige ydelser, beskrivelser af mødestrukturer og organisatorisk opbygning samt tilbudsviften på området for servicelovsydelser. Med hensyn til sagsgennemgangen har det været relevant både at se på unge, der modtager såvel foranstaltninger efter servicelovens 52 samt unge, der modtager tilbud efter servicelovens voksenbestemmelser ( 85, 107 og 108). Sagerne er gennemgået efter en til formålet udarbejdet skabelon til hhv. børnesager og voksensager. Det var aftalt mellem BDO og Frederikshavn Kommune, at BDO skulle gennemgå 16 sager, der havde været behandlet på visitationsmøde (8 vedrørende servicelovens børnebestemmelser og 8 vedrørende servicelovens voksenbestemmelser), men i praksis blev der til BDO fremsendt 6 sager vedrørende servicelovens børnebestemmelser og 9 sager vedrørende servicelovens voksenbestemmelser. Ved at gennemgå 15 sager, der har været på visitationsmøde, har BDO fået en pejling på, om visitationsproceduren følges, og om den vurderes at være hensigtsmæssig ud fra den konkrete sagspraksis. Sagsgennemgangen har haft et overordnet bredt socialfagligt perspektiv og har fokuseret på sagsbehandlingen i forløbet op til et visitationsmøde, i visitationen og i den efterfølgende periode, hvor visitationsbeslutningen skal udmøntes. Det har endvidere været relevant at se på opfølgningen på indsatserne, hvor det har været muligt. På baggrund af resultaterne fra sagsgennemgangen har BDO endvidere gennemført interviews med de to faglige ledere i Center for Unge med henblik på opnå et nuanceret billede af situationen. Interviewene har haft fokus på områderne: Organisering af Ungeenheden Visitationspraksis Sagsoplysning 9

10 Opfølgning Faglig styring Økonomistyring Tilgang af sager Ledelse 4 GENNEMGANG AF BUDGETGRUND- LAG Det skal indledningsvist bemærkes, at beregningerne vedrørende budgetgrundlaget for Center for Unge generelt er baseret på skøn foretaget i maj måned Dette kan være en fejlkilde, idet det reelle forbrug kan have ændret sig ved overtagelsestidspunktet (løn til personale samt overhead pr. 1. oktober 2013 og økonomien for de borgerrettede ydelser pr. 1. januar 2014). Ligeledes kan skønnene vise sig at være upræcise i forhold til den faktiske overdragelse. Dette vurderes for hvert af de tre store områder, der har afleveret ressourcer nedenfor. 4.1 DE ENKELTE DELE AF BUDGETGRUNDLAGET Undervisningsområdet: På undervisningsområdet er hovedparten af opgaverne, der er overført, flyttet som hele enheder. Det drejer sig om 14 ud af 18,7 medarbejdere fordelt med tre under SSP og 11 under Ungdommens Uddannelsesvejledning. Dermed er fejlmulighederne i skønnene på dette område begrænsede. Familieområdet: På familieområdet er skønnene fra maj i BDO s rapport blevet korrigeret på baggrund af de faktiske sager, der blev overdraget. Det faktiske antal sager ligger her helt på niveau med, hvad der oprindeligt var forudsat i majskønnene. En eventuel usikkerhed på dette område vurderes derfor at være begrænset til skønnene på personaleforbrug. Dette stemmer godt overens med, at Center for Unge ved første budgetopfølgning forventede et begrænset merforbrug på 1,7 mio. kr. på dette område. Socialområdet: Skønnene fra maj måned på socialområdet blev i sin tid foretaget i dialog mellem BDO og Social- og Sundhedsmyndighed baseret på en vurdering af sagsmængde og tidsforbrug pr. sag. På socialområdet er der ikke efterfølgende taget stilling til skønnene fra maj, og der har 10

11 dermed heller ikke været nogen konsekvensvurdering i forhold til faktisk overdragelse af antal sager og den ledsagende økonomi, der blev overført til Center for Unge pr. 1. januar Det samlede overførte budget pr. 1. januar 2014 for køb af pladser til Center for Unge er opgjort af Center for Social- og Sundhedsmyndighed og Center for Økonomi til 19,17 mio. kr. Hertil kommer Center for Unges budget til Birketoften, ungevejledning samt stofmisbrugsbehandling. Det beregnede budget lød på 19,32 mio. kr., der efterfølgende er reguleret for statsrefusion, hvorfor det overførte budget er ca. 0,15 mio. kr. lavere end det beregnede. Center for Social- og Sundhedsmyndighed og Center for Økonomi har opgjort udgiften til køb af pladser for de overførte borgere pr. 1. januar 2014 til 21,5 mio. kr. Dette skøn omfatter udgifterne til de enkelte pladser samt egenbetaling. I skønnet er der taget højde for, at der blev overført midler til de 24-årige borgere (årgang 1989), men at udgiften hertil ikke har været afholdt af Center for Unge i 2014 (samlet set 3 mio. kr). Ligeledes er der taget højde for sager, der er stoppet i løbet af 2013 (samlet set 2,7 mio. kr.). Omvendt er der indregnet udgifter til nye sager (4,4 mio. kr.) samt udgifter til en række sager, der af andre grunde var holdt ude af det oprindelige skøn, men i sidste ende alligevel blev overført til Center for Unge (3,6 mio.). Sammenholdes budgettet til køb af pladser med den faktiske udgift til køb af pladser pr. 1. januar 2014, er der således en manko på 2,2 mio. kr. Tabel 4.1 Budget og driftsudgifter på socialområdet (2014) Beløb i mio. kr. Budget 2014 til køb af pladser i CfU 19,3 Udgift til køb af faktiske pladser pr. 1. januar ,5 Manko 2,2 Ud fra den øgede udgift til køb af pladser kunne det yderligere forventes, at også skønnene vedrørende tidsforbrug på sagsbehandling med videre for gruppen kunne være sat for lavt. Der kan dermed være behov for at foretage fornyede skøn på baggrund af det større antal sager. I den ovenstående opgørelse er der som nævnt modregnet de midler, der er blevet overført for de 24-årige til Center for Unge, uden at centeret har haft en udgift til disse personer. Dette betyder, at Center for Unge fremadrettet har budget til 9 årgange. I relation til denne problematik illustrerer den nedenstående tabel, hvilke årgange der ved bodelingen blev overført til Center fra Unge. 11

12 24-25 år år år år år år år år år år Tabel 4.2 Overførte årgange til Center for Unge (2014) Center for Familie Center for Social- og Sundhedsmyndighed Af tabellen fremgår det, at der fra Center for Familie blev overført midler svarende til tre årgange, mens der fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed blev overført midler svarende til syv årgange. Som nævnt ovenfor blev der imidlertid indgået en ét-årig bilateral beslutning om, at de årige ikke skulle overføres til Center for Unge før 1. januar 2015, for at disse unge skulle opleve kontinuitet i sagsbehandlingen. Som følge af dette er midlerne til de årige modregnet i opgørelsen af mankoen for Som en endelig effektuering af bodelingen skal der dermed findes midler svarende til én årgang fra 2015, hvor Center for Unge har ansvaret for alle 10 årgange. For endeligt at effektuere den oprindelige deling af årgangene mellem centrene vil midlerne skulle overføres fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed. BDO anbefaler således, at der i Frederikshavn Kommune tages stilling til, hvorledes denne manko skal beregnes. Center for Unge forventede ved første budgetopfølgning et merforbrug på 9,2 mio. kr. på dette område. Handicap- og psykiatriområdet: Hele budgetoverførslen fra Center for Handicap og Psykiatri er opgjort som årsværk. Det er derfor ikke muligt, at lave en simpel økonomisk sammenligning af overført budget og faktiske udgifter, men tilsvarende på de øvrige områder, kan det være aktuelt at gennemgå skønnene igen på baggrund af de konkrete erfaringer. Arbejdsmarkedsområdet: På arbejdsmarkedsområdet er skønnene fra maj heller ikke blevet efterkontrolleret, men niveauet for modtagere af kontanthjælp, der udgør den største gruppe på området, er stort set uændret i slutningen af året i forhold til april og maj måned. Dermed er der ikke umiddelbart noget, der peger på, at overdragelsen af budgetmidler og personaleressourcer skulle være ude af trit med den faktiske sagsmængde. 12

13 Tabel 4.3 Fuldtidspersoner på kontanthjælp 2013 April Maj Oktober November December årige fuldtidspersoner på kontanthjælp Administration og ledelse: I rapporten opgøres antallet af administrative årsværk, der skal overføres, til 4,7. Dette dækker både administrative stillinger og ledere. Det er ikke tydeligt, til hvilken takst årsværk er overført. Idet alene ledelsen består af tre personer samt en chefkonsulent i såvel rapportens forudsætninger som i praksis, vil der potentielt være en manko, hvis stillingerne er overført som administrative stillinger. Derudover er centerlederen ikke taget med i opgørelsen af ledere, hvorfor hele lønnen hertil kommer ud over de 4,7 stillinger. Det samlede beløb vurderes at ligge mellem 1 og 1,5 mio. kr. afhængigt af, hvor stort et beløb, der er overført til de 4,7 årsværk. Det er BDO s vurdering, at det også her vil være væsentligt med en vurdering af de oprindelige skøn ift. tyngden af de administrative årsværk samt de overførte lønkroner i forbindelse med disse. Ligeledes vil det kunne være relevant for Frederikshavn Kommune at belyse overførslen af midler til områder i periferien af ledelsesområdet, fx vedrørende faglige koordinatorer og teamkoordinatorer. Etableringsudgifter: Rapporten vedrørende budgetgrundlaget forholder sig ikke til etableringsudgifter ved oprettelsen af Center for Unge. Her er alene set på driftsbudgettet, idet det kun er dette, der skal overføres fra de øvrige centre. Tilsvarende er der ikke taget stilling til placeringen af centeret i forhold til eksempelvis ekstraudgifter til sikkerhed, IT-udstyr mv. Gennemgangen af budgetopfølgningsmaterialet viste, at der var anvendt kr. på inventarindkøb, der ikke kunne finansieres gennem anlægsprojektet. 4.2 OPSAMLING OG ANBEFALINGER Ved etableringen af Center for Unge er der flere steder ikke tilført budgetmidler til at dække de udgifter, som centeret har. Dette drejer sig dels om engangsudgifter til etableringen og dels om varige udgifter til bl.a. ledelsen og det sociale område. På baggrund af det materiale, BDO har fået tilsendt, er beløbene skønnet i nedenstående tabel. Herudover kan der som nævnt være usikkerheder i skønnene vedrørende personaleressourcer på områderne, om end det ikke har været muligt at efterprøve dette. 13

14 Tabel 4.4 Opsamling på budgetgrundlag Beløb i mio. kr. (2014) Ledelseslønninger 1,0-1,5 Etableringsudgifter til inventar 0,4 Flere overførte borgere fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed 2,2 Eventuel manko i forhold til personaleressourcer? Total 3,6 mio. kr. +? Opsummerende anbefaler BDO: At Frederikshavn Kommune beregner udgiften til den faktiske overdragelse fra de øvrige centre til Center for Unge i oktober 2013/januar 2014 og sammenholder den med de forudsætninger fra maj, der var udgangspunkt for bodelingen. At der for alle områder tages stilling til, om ændrede forudsætninger giver anledning til en revurdering af de nødvendige personaleressourcer. At der tages stilling til finansieringen af ledelsen i Center for Unge samt etableringsudgifter mv. i forhold til, om centeret skal tilføres midler eller pålægges selv at finde beløbene indenfor den samlede driftsramme. At der foretages en endelig effektuering af bodelingen, hvormed der skal findes midler svarende til én årgang fra 2015, hvor Center for Unge har ansvaret for alle 10 årgange. For endeligt at effektuere den oprindelige deling af årgangene mellem centrene vil midlerne skulle overføres fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed. BDO anbefaler således, at der i Frederikshavn Kommune tages stilling til, hvorledes denne manko skal beregnes. Ud over at synliggøre eventuelle mangler i forudsætningerne i skønnene fra maj, vil dette materiale give Center for Unge et mere detaljeret og retvisende budgetgrundlag at arbejde ud fra, hvor det er tydeligt, hvad de overførte midler henfører til, og hvor der eventuelt er mankoer, som centeret skal håndtere indenfor deres ramme. 14

15 5 ØKONOMISTYRING OG BUDGET- OPFØLGNING Dette afsnit er inddelt i to underafsnit, der beskriver hhv. BDO s gennemgang af den senest foretagne budgetopfølgning i Center for Unge samt BDO s generelle betragtninger vedrørende økonomistyringsprincipperne i Center for Unge. 5.1 GENNEMGANG AF BUDGETOPFØLGNING Center for Økonomi (CFØ) har udarbejdet en budgetopfølgning pr. 30. april 2014, som for regnskabsår 2014 udviser et estimeret merforbrug på i alt 13,6 mio. kr. for Center for Unge. Det forventede merforbrug fordeler sig som angivet i nedenstående tabel: Tabel 5.1 Forventet merforbrug i Center for Unge (2014) Beløb i mio. kr. Familieområdet 1,68 Socialområdet 9,20 Arbejdsmarkedsområdet 0,20 Tværgående Ungeindsats 0,31 Konto 6 2,20 Total 13,59 Budgetopfølgningen er opgjort på baggrund af dels det bogførte forbrug i kommunens økonomisystem pr. 30. april 2014 samt forventningerne til forbruget for de resterende 8 måneder. Forventningerne til forbruget for de resterende 8 måneder er opgjort på følgende måde: Lønforbrug er beregninger (simulering) fra kommunens lønsystem Foranstaltninger er allerede godkendte bevillinger Øvrige udgifter er lineært fremskrevet Ud fra et forsigtighedsprincip er forventede indtægter fra refusioner (som fx barsel) ikke medtaget i budgetopfølgningen. Budgetopfølgningen er udarbejdet i et regneark, hvor BDO har kontrolleret, at det medtagne forbrug for perioden 1. januar 30. april 2014 er i overensstemmelse med kommunens økonomisystem. BDO har endvidere sikret indre sammenhænge i regnearket (formelkontroller mv.). 15

16 Ved lineær fremskrivning af forbrug er det en vigtig faktor, at forbrugsmønsteret på disse områder er lineært, og at det er et brugbart udgangspunkt (basis), som man foretager fremskrivningen på. Eftersom det er første hele regnskabsår for Center for Unge, er der ikke noget historisk forbrugsmønster for centeret, som kan bruges til at vurdere det estimerede forbrug på de lineære fremskrevne poster. På flere områder ved Center for Unge, som fx familie- og socialområdet, er budgettering foretaget på få poster, hvilket besværliggør udredningen af hvilke funktioner, som reelt udviser merforbrug. Til afklaring af, om det bogførte forbrug pr. 30. april 2014 er validt som grundlag for budgetopfølgning, har BDO stikprøvevis gennemgået bilag, som er bogført for perioden 1. januar 30. april Her har det været konstateret, at der heri indgår følgende: Etableringsudgifter ved opstart af Center for Unge fx borde, stole mv. - for ca. 0,4 mio. kr., som det ikke har været muligt at få finansieret via det anlægsprojekt, som var ved etablering af centeret. Der er betalt opholdsudgifter for ca. 0,5 mio. kr. som vedrører perioden før 1. januar Forventede udgifter til iværksatte/bevilligede foranstaltninger styres i flere regneark. Ajourføring af disse regneark sker på baggrund af indberetninger fra de respektive sagsbehandlere. Center for Unge har oplyst til BDO, at man over sommeren 2014 har været i gang med en gennemgang af bevillinger/sager for at afklare, om sagerne er korrekt registreret (afklaring af om personerne er henhørende til målgruppen for centeret, samt hvorvidt der er angivet korrekte perioder og takster) og hermed indgår korrekt i budgetopfølgningen. Center for Unge og CFØ har yderligere oplyst til BDO, at styringen af aktuelle sager fremadrettet vil ske i et indkøbt it-system, hvor der vil være direkte sammenhæng mellem bevillinger og økonomi, hvilket vil sikre, at grundlaget for den fremtidige styring af økonomi på området bliver mere valid (jf. også afsnit 5.2 nedenfor). De væsentligste afvigelser mellem budget og forventet forbrug pr. 30. april 2014 er på løn og foranstaltninger. På lønområdet er de primære årsager hertil, at der ikke er afsat budget til chefen for Center for Unge, samt at der er ansat flere mentorer end forudsat. Løn til chefen for Center for Unge er i budgetgrundlaget forudsat finansieret af centeret (jf. afsnit 4 ovenfor). 5.2 GENERELT OM ØKONOMISTYRINGEN Organisering af økonomistyringen og vurdering af samarbejdet: Ansvaret for den løbende økonomistyring i forhold til Center for Unge er delt mellem Center for Økonomi (CFØ) og Center for Unge. Den overordnede opgavefordeling og det gældende styringskoncept er primært aftalt mellem Arthur Corneliussen, som leder af Center for Unge, og Søren Skriver, som chefkonsulent i Børn og Kultur under CFØ. 16

17 Det oplyses til BDO, at snitfladerne i økonomistyringsarbejdet overordnet er tilrettelagt således, at de økonomistyringsopgaver, der ligger tættest på driften, er forankret decentralt hos Center for Unge. Dette omhandler eksempelvis fakturabetaling, kontering mv. CFØ har det primære fokus på de overordnede linjer i økonomistyringen og afholder økonomimøder samt faciliterer de to formelle årlige budgetopfølgninger (hhv. 30/4 og 30/8). Således står CFØ overordnet med en strategisk/rådgivende funktion med elementer af controlling, mens de driftsøkonomiske opgaver i Center for Unge primært varetages af centeret selv. På baggrund af de foretagne interviews er det BDO s vurdering, at samarbejdet mellem CFØ og Center for Unge er velfungerende og baseret på en høj grad af løbende dialog. Der eksisterer klare roller og en klar arbejdsfordeling mellem de to parter, om end etableringsvanskeligheder i en periode har gjort det nødvendigt med ekstra tæt dialog og sparring. Ud fra interviewene med både administrative medarbejdere samt ledelse i Center for Unge er det BDO s vurdering, at der eksisterer en god vilje mellem de to parter til at hjælpe hinanden og blive bedre til at varetage den løbende økonomistyring. Både CFØ og Center for Unge gør imidlertid opmærksom på den problemstilling, at hvad angår arbejdsmarkedsområdet kan særligt ét forhold ved organiseringen af Center for Unge vanskeliggøre både økonomistyringen samt den faglige indsats på området. Dette organisatoriske forhold omhandler aldersskellet i Center for Unge, der er sat til 25 år. BDO deler vurderingen af, at dette organisatoriske valg er ledsaget af en række ulemper på arbejdsmarkedsområdet. 1 Dette skyldes, at beskæftigelseslovgivningen på området generelt dikterer et skel ved 30 år i forhold til såvel administration og aktiv indsats. Der foregår således den samme administration og indsats i to adskilte forvaltninger med de samme krav til viden og kompetencer i forhold til uddannelse. Den rene aldersfordeling ift. uddannelseshjælp udløser tillige automatisk objektiv sagsoverdragelse, uden at den er begrundet i den igangværende indsats. Det lovgivningsmæssige krav om en uddannelsesrettet indsats fortsætter blot i jobcenteret ved overdragelsen. I den nedenstående boks har BDO ganske kort oplistet de umiddelbare fordele og ulemper i relation til styring af arbejdsmarkedsområdet ved 25-års-skellet for Center for Unge. Fordelene og ulemperne er opremset i relation til regelændringerne i forbindelse med kontanthjælpsreformen. 1 Det skal bemærkes, at den af BDO udarbejdede rapport, der lå til grund for beskrivelsen af opgaver, der skulle varetages af Center for Unge, er fra før reformens vedtagelser af alle kategorierne. Unge under 25 år på kontanthjælp har en erhvervsuddannelse og der kan stilles spørgsmålstegn ved, om det er frugtbart, hvis Center for Unge skal håndtere nogle ganske få fuldtidspersoner, som har en uddannelse og skal have en jobrettet indsats (i modsætning til uddannelseshjælpsmodtagerne, som skal have en uddannelsesrettet indsats). 17

18 Fordele ved 25-års-skel for unge på uddannelseshjælp: Ensartethed på tværs af de leverede ydelser fra Center for Unge under 25 år Ulemper ved 25-års-skel for unge på uddannelseshjælp (og derved fordele ved 30-års-skel: Et af målene med kontanthjælpsreformens opdeling i ydelserne uddannelseshjælp til alle årige uden erhvervsuddannelse og kontanthjælp til øvrige var at fremme et entydigt uddannelsesmål for alle i denne aldersgruppe, der ikke havde en uddannelse. Med en ren aldersopdeling ved 25 år kommer både Center for Unge og jobcenteret til at udføre parallel administration og indsats på uddannelsesområdet. Uddannelsesindsatsen for den samlede målgruppe under 30 år bliver således splittet op på to forvaltninger med de samme krav til viden om uddannelse. Fra januar maj 2014 var der 499 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp i Frederikshavn Kommune. Heraf var de 167 fuldtidspersoner i alderen år, hvor ansvaret for den uddannelsesrettede indsats er placeret i jobcentret. Antallet af borgere mellem år kan blive så lille, at der skabes organisatorisk sårbarhed i jobcenteret. En sådan organisatorisk sårbarhed og fordeling kan i værste fald resultere i et uensartet serviceniveau for borgere under 25 år og mellem år på trods af, at de er underlagt samme lovgivning og mål om en uddannelsesrettet indsats. Ved at opdele den uddannelsesmæssige indsats på to forvaltninger indhøstes der ikke synergieffekter ved ensartet indsats og administration og et fælles vidensgrundlag om uddannelse. Aldersopdelingen af uddannelsesindsatsen på to forvaltninger vanskeliggør stordriftsfordele ved en fælles tilbudsvifte målrettet uddannelse til hele aldersgruppen. Alt andet lige vil det kræve højere grad af koordinering og administration at servicere to forvaltninger med tilbud målrettet uddannelse. Udfordringer for økonomistyringen ved nuværende arbejdsgange og redskaber: I de foretagne interviews udtrykker CFØ og Center for Unge enighed i forhold til vurderingen af de nuværende mangler i økonomistyringen. Dette vedrører særligt: Udfordringer med overblik på det sociale område: Både CFØ og Center for Unge tilkendegiver et manglende overblik på CPR-niveau med klar angivelse af aktiviteter for de enkelte borgere. Herunder hører pris på tilbud og ydelser, start- og slutdatoer, mellemkommunale forhold mv. Dette er særligt gældende for de årige, hvor det vil blive lettere at skabe det fornødne overblik, når et mere detaljeret budget bliver udarbejdet. 18

19 I CFØ gælder desuden det princip, at store usikkerheder på køb og salg af pladser gør, at der ikke lægges forudsætninger ind omkring fx stigninger i antallet af anbringelser mv. Der tages udgangspunkt i det eksisterende antal pladser, da en fremskrivning forventes at være udgiftsdrivende. Kontering og refusionsoverblik på arbejdsmarkedsområdet: På arbejdsmarkedsområdet har man fra CFØ s side et samarbejde med Center for Arbejdsmarked. Det oplyses dog, at dette samarbejde ikke på nuværende tidspunkt har ledt til et fast koncept for økonomistyring på området. Fra Center for Unge udtrykkes det, at man mangler noget viden om korrekt konteringspraksis samt viden om korrekt opgørelse af refusion vedrørende ydelserne på arbejdsmarkedsområdet. Samarbejdet med Center for Arbejdsmarked er for ganske nylig blevet udbredt til også at omfatte Center for Unge. Administrative medarbejdere fra Center for Unge har således afholdt møder med Center for Arbejdsmarked med henblik på opkvalificering i forhold til kontering og refusionspraksis. 5.3 OPSAMLING OG ANBEFALINGER Det er BDO s vurdering, at CFØ og Center for Unge befinder sig i en positiv udviklingsproces i vejen frem mod en forbedring af økonomistyringen. Dette omhandler særligt styringen og overblikket på det sociale område, hvor der arbejdes for at sikre bedre data og dermed hurtigere reaktionsmuligheder, men der eksisterer også et mere tværgående udviklingsfokus i Center for Unge - eksempelvis på automatisk fakturabetaling gennem B&V (som fremadrettet fx skal indskrives i kontrakter). Hvad angår arbejdsmarkedsområdet er det BDO s vurdering, at der i økonomistyringen bør være øget fokus på en række opmærksomhedspunkter for at kunne opnå mere valide data på området og agere hurtigere på udsving. Økonomistyring på det sociale område: På det sociale område har man fra CFØ s side stor erfaring fra samarbejdet med Center for Familie. Her har der siden 2010 været arbejdet intensivt med etablering af pris- og mængdestyring, overgang fra særskilte disponeringsregneark til systemstyring mv. Dette er et klart målbillede, hvad angår socialområdet i Center for Unge, da man for nuværende ikke her gør brug af disse redskaber. Center for Unge oplyser til BDO, at der er igangsat indsamling af information på borgerniveau blandt sagsbehandlerne. Dette vil blive samstemt med eksisterende lister og brugt til opdatering af B&V-systemet med henblik på at undgå arbejdet med parallelregistrering fremadrettet. BDO deler opfattelsen af målbilledet for den økonomiske styring vedrørende de sociale ydelser og vurderer, at CFØ og Center for Unge er i en positiv udvikling frem mod dette mål. 19

20 Økonomistyring på arbejdsmarkedsområdet: I relation til at definere et klart målbillede for god økonomistyring på arbejdsmarkedsområdet er det først og fremmest BDO s vurdering, at de primære målgrupper for ungeenheden i forhold til arbejdsmarkedsopgaver udgøres af: uddannelseshjælp (kontanthjælp for unge) og rehabilitering/ressourceforløb samt virksomhedsopgaverne. De øvrige opgaver er meget begrænsede i ressourcer. BDO anbefaler, at CFØ og Center for Unge fremadrettet har fokus på de særlige opmærksomhedspunkter, der er fremhævet nedenfor. Det skal bemærkes, at disse opmærksomhedspunkter er af generel karakter, og ikke er opstillet på baggrund af konstaterede mangler i forhold til Center for Unge. Visitationen: For de unge under 25 (30) år på uddannelseshjælp er der forskel på forsørgelsesydelsernes størrelse, afhængig af om de er uddannelsesparate eller aktivitetsparate. Udover udviklingen i antallet af unge er det vigtigt at have fokus på, hvordan fordelingen mellem uddannelsesparate og aktivitetsparate er sammenlignet med kommuner med samme rammevilkår. Det kan nævnes, at i Frederikshavn Kommune udgør andelen af uddannelsesparate fuldtidspersoner i alderen år i perioden januar maj, 2014, 31 %. Frederikshavn har den tredje laveste andel af uddannelsesparate i aldersgruppen år i klyngen. Til sammenligning har Aalborg, Vesthimmerland og Halsnæs Kommune alle en andel af uddannelsesparate på 64 %. Over 30 % flere af deres unge får således den lave forsørgelsesydelse. Kontering: Langt hovedparten af opgaverne er klassisk konto 6, men eksempelvis kan en del af virksomhedskonsulenternes arbejde konteres på konto 5, såfremt de udfører den virksomhedsrettede indsats som led i en aktiv indsats i et 32-tilbud, og de lovgivningsmæssige krav er opfyldt, herunder tidsregistreringer som dokumentation. 2 Dette vil udløse en 50 % driftsrefusion for lønudgiften. Det skal dog nævnes, at der ikke gives driftsrefusion for de første 24 måneder i 32 for de jobparate kontanthjælpsmodtagere under 25 år (30 år) og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere. For de uddannelsesparate og aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere bibeholdes 50 % driftsrefusion i 32 forløb. 3 Refusioner ved aktivering: God økonomistyring i forhold til aktivering og refusion hænger nøje sammen med effekten af tilbuddene. Generelt er effekten for de virksomhedsrettede tilbud langt højere end hos andre tilbudstyper. Der gives højere forsørgelsesrefusion ved at få borgere i virksomhedsrettede tilbud. For de unge under 30 år er målet i henhold til loven uddannelse, hvis de ikke har en erhvervsuddannelse. En virksomhedsrettet indsats (praktik/løntilskud) for denne målgruppe er hensigtsmæssig at tilrettelægge i sammenspil med aktiviteterne i uddannelsespålægget eksempelvis afklarende praktik ift. uddannelsesvalg eller opkvalificerende praktik i overensstemmelse med uddannelsesmålet, Alt andet lige vil en øget virksomhedsindsats udløse en stigning i forsørgelsesrefusionerene fra 30 % til 50 % i de perioder, hvor den unge deltager i virksomhedsrettet indsats. Endvidere kan en virksomhedsrettet indsats kvalificere uddannelsesindsatsen. En øget anvendelse af virksomhedsindsatsen vil dog øge ressourceforbruget til virksomhedskonsulenter på konto 6. Fokus på tilbud for undermålgrupper: Der er for de unge et krav om ret og pligt tilbud for de forskellige undermålgrupper. For de unge på uddannelseshjælp gælder, at 2 Vejledning om kommunernes dokumentation af refusionsudgifter, februar Forudsat at udgiftsforbruget er inden for driftsloftet 20

Frederikshavn Kommune Analyse af økonomi og økonomistyring i Center for Unge

Frederikshavn Kommune Analyse af økonomi og økonomistyring i Center for Unge INDLEVELSE SKABER UDVIKLING AFRAPPORTERING Frederikshavn Kommune Analyse af økonomi og økonomistyring i Center for Unge September 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 1.1 Afgrænsning

Læs mere

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU)

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) 1. Indledning På baggrund af budgetstyringsanalysen og de heraf afstedkomne anbefalinger fra BDO, er følgende

Læs mere

Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet Randers Kommune

Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet Randers Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet Randers Kommune 29. april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 RESUME... 3 2 FORMÅL... 3 3 METODE OG DATAGRUNDLAG... 4 4 ANALYSE...

Læs mere

Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet

Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet Faglig

Læs mere

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet

Læs mere

Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet Tønder Kommune

Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet Tønder Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet Tønder Kommune 11. december 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 RESUME... 3 2 FORMÅL... 3 3 METODE OG DATAGRUNDLAG... 4 4 ANALYSE...

Læs mere

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Rebild Kommune Opsamling Deloitte Consulting 4. november 2013 Indhold 1. Grundlag 2. Konklusioner 3. Anbefalinger 4. Øvrige perspektiver - 2 - 1. Grundlaget Ledelsestilsyn

Læs mere

Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet Syddjurs Kommune

Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet Syddjurs Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet Syddjurs Kommune Bilag 1 til revisionsberetning nr. 21 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 RESUME... 3 2 FORMÅL... 4 3 METODE OG DATAGRUNDLAG...

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Ledelsestilsyn Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Udvælgelse af sager til ledelsesmæssig revision... 3 Kontrollen gennemførelse

Læs mere

FORVALTNINGSREVISION PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE FOR VOKSNE HEDENSTED KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISION PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE FOR VOKSNE HEDENSTED KOMMUNE FORVALTNINGSREVISION PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE FOR VOKSNE HEDENSTED KOMMUNE Hedensted Kommune 2 HEDENSTED KOMMUNE OM FORVALTNINGSREVISION Formål BDO har foretaget en forvaltningsrevision af det

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. August 2013

Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. August 2013 Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion August 2013 FAXE KOMMUNES ADMINISTRATION AF ORDNINGER MED STATSREFUSION 2012 1 Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion 2012

Læs mere

Omstillingskatalog Budget Beskæftigelsesudvalget. Høringsversion

Omstillingskatalog Budget Beskæftigelsesudvalget. Høringsversion Omstillingskatalog Budget 2017 Beskæftigelsesudvalget Høringsversion Omstillingsforslag Nr. Forslag (1.000 kr.) Beskæftigelsesudvalget 0-1.700-4.100-6.500 P5: Arbejdsmarkedsområdet 0-1.700-4.100-6.500

Læs mere

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation God ledelsesinformation skal sikre en bedre styring og udvikling af området, og det er derfor nødvendigt indledningsvist at overveje, hvilken

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august initiativer i Velfærdsrådgivningen

Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august initiativer i Velfærdsrådgivningen Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august 2016. Task force anbefalinger Politik og strategi Fastsætter konkrete målsætninger for voksenhandicapområdet. Tilretter de nævnte styringsdokumenter i forhold

Læs mere

Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet Hedensted Kommune

Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet Hedensted Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet Hedensted Kommune Udkast 3. December 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 RESUME... 3 2 FORMÅL... 4 3 METODE OG DATAGRUNDLAG...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet Holstebro Kommune

Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet Holstebro Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet Holstebro Kommune Udkast 4. februar 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 RESUME... 3 2 FORMÅL... 4 3 METODE OG DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob 20. juni 2013 Sagsbeh: CS SSA, Budget og Analyse Den 1. januar 2013 trådte regeringens reform vedrørende førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

IMPLEMENTERING AF STRATEGI OG HANDLEPLAN - ANALYSE AF SERVICELOVSSAGER AFRAPPORTERING 8. DECEMBER 2017 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

IMPLEMENTERING AF STRATEGI OG HANDLEPLAN - ANALYSE AF SERVICELOVSSAGER AFRAPPORTERING 8. DECEMBER 2017 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING IMPLEMENTERING AF STRATEGI OG HANDLEPLAN - ANALYSE AF SERVICELOVSSAGER AFRAPPORTERING 8. DECEMBER 2017 DAGSORDEN Hvad har BDO undersøgt? Hvordan har vi gjort det? Resultaterne Opmærksomhedspunkter HVAD

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Udkast til tale ift. samrådet i BEU om implementeringen af kontanthjælpsreformen

Udkast til tale ift. samrådet i BEU om implementeringen af kontanthjælpsreformen Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 492 Offentligt T A L E Udkast til tale ift. samrådet i BEU om implementeringen af kontanthjælpsreformen 25. september 2014 J.nr. 2014-0029417

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

Holbæk Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. April 2012

Holbæk Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. April 2012 Holbæk Kommunes administration af ordninger med statsrefusion April 2012 1 Holbæk Kommunes administration af ordninger med statsrefusion C6 I. Indledning og samlet vurdering J.nr.: 2011-6448-17 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Kommunernes administrative produktivitet. En analyse af administrationsudgifter og produktivitet i fire kommuner.

Kommunernes administrative produktivitet. En analyse af administrationsudgifter og produktivitet i fire kommuner. Kommunernes administrative produktivitet En analyse af administrationsudgifter og produktivitet i fire kommuner. Administrationsanalyse af udgifts- og personaleforbrug samt produktivitet og ledersammensætning

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK. - Udvikling af kontanthjælpsindsatsen i lyset af kontanthjælpsreformen

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK. - Udvikling af kontanthjælpsindsatsen i lyset af kontanthjælpsreformen BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK - Udvikling af kontanthjælpsindsatsen i lyset af kontanthjælpsreformen Juni 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING.... UDVIKLINGEN PÅ KONTANTHJÆLPSOMRÅDET.... HVAD INDEHOLDER

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Proces- og handleplan for ajourføring og genopretning af sager på det specialiserede socialområde. Maj 2014.

Proces- og handleplan for ajourføring og genopretning af sager på det specialiserede socialområde. Maj 2014. Proces- og handleplan for ajourføring og genopretning af sager på det specialiserede socialområde. Maj 2014. Emne Trin Plan for Socialafdelingens proces og handling Udfordring Hvad har vi allerede gjort?

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 3/2014 Indledende kommentarer Hermed følger den tredje resultatrapport for effektstyring på

Læs mere

Introduktion til redskaber

Introduktion til redskaber December 2007 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Projekt "Sammenhængende Børnepolitik"...1 Lovgrundlag...2 Vejledning til redskabssamlingen...3 Hvordan bruges redskabssamlingen?...3 Læsevejledning...4

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Notat vedrørende opstilling af faktisk administrationsbudget

Notat vedrørende opstilling af faktisk administrationsbudget ++ Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Notat vedrørende opstilling

Læs mere

Notat 28. marts Koncept for ledelsestilsyn

Notat 28. marts Koncept for ledelsestilsyn Notat 28. marts 2017 Ledelsestilsynskoncept for Beskæftigelse og Sundhed Koncept for ledelsestilsyn 1. Ledelsestilsyn I henhold til regnskabsbekendtgørelsen (BEK nr. 1509 af 13.12.2013) skal kommunen sikre

Læs mere

STYRINGSMODEL PÆDAGOGISK FOREBYGGENDE INDSATS

STYRINGSMODEL PÆDAGOGISK FOREBYGGENDE INDSATS STYRINGSMODEL PÆDAGOGISK FOREBYGGENDE INDSATS STYRINGSMODEL PÅ FOREBYGGELSESOMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE MYNDIGHED (FAMILIERÅDGIVNING OG UNGEENHED) OG LEVERANDØR PFI (PÆDAGOGISK FOREBYGGENDE INDSATS)

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår

Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår Forslag 1 Afkortning af ressourceforløb Medio 2017 er der i Norddjurs Kommune ca. 125 personer i ressourceforløb. Antallet af deltagere

Læs mere

Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter. Maj 2015

Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter. Maj 2015 Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter og hjælp til flytning Maj 2015 RAPPORT OM REVISIONEN VED NÆSTVED KOMMUNE 1 Næstved kommunes administration af ordninger

Læs mere

Københavns Kommune. Maj 2010

Københavns Kommune. Maj 2010 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 10-n001 JEAN DDNA 169100 10007.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2015

Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 30.4.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603.081

Læs mere

Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Indsatser Formål Resultatmål frem til 31. december 2014 Ledelsesinformation Der er etableret en fast kadence for og udvikling af skemaer,

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Vedtagelsen af kontanthjælpsreformen med ikrafttræden 01.01.14 og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med ikrafttræden 30.12.13 har medført en ny aktiveringsmulighed

Læs mere

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6 Central Økonomi Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Dorrit Mejlholm Direkte 7257 7525 11-08-2016

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse.

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse. N O T A T Kontanthjælpsreformen Status august 2016 28. oktober 2016 Mål Kontanthjælpsreformen bygger på følgende centrale intentioner: Færre personer på kontanthjælp og uddannelseshjælp. Kontanthjælp må

Læs mere

RAPPORT OM RIGSREVISIONENS GENNEMGANG AF KØBENHAVNS KOMMUNES ADMINISTRATION AF DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING. December 2009

RAPPORT OM RIGSREVISIONENS GENNEMGANG AF KØBENHAVNS KOMMUNES ADMINISTRATION AF DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING. December 2009 RAPPORT OM RIGSREVISIONENS GENNEMGANG AF KØBENHAVNS KOMMUNES ADMINISTRATION AF DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING December 2009 RAPPORT OM RIGSREVISIONENS GENNEMGANG AF KØBEN- HAVNS KOMMUNES ADMINISTRATION

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017 Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 1. Kvartal 2017 Formål og indhold Formålet med at gennemføre ledelsestilsyn er, at: Sikre en lovmedholdelig og god kvalitet i sagsbehandlingen. Skabe grundlag

Læs mere

Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune

Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune Ledelsesresumé En tidlig forebyggende indsats, er ikke kun en økonomisk investering, men også en investering i mennesker (Skandia, 2015).

Læs mere

Analyse af arbejdsgange, kvalitet og effektivitet på det specialiserede børn- og ungeområde.

Analyse af arbejdsgange, kvalitet og effektivitet på det specialiserede børn- og ungeområde. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING løb TILBUD TIL Børne- & Familiecentret Analyse af arbejdsgange, kvalitet og effektivitet på det specialiserede børn- og ungeområde. WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Ballerup Kommune CVR-nr. 58 27 17 13 Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Indholdsfortegnelse 1. Temarevision 2014 virksomhedspraktik og løntilskud 2 1.1 Omfang og indhold 2 1.2 Grundlag og resultater

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Opfølgning på visitationskategorier på ungeområdet.

Opfølgning på visitationskategorier på ungeområdet. Punkt 6. Opfølgning på visitationskategorier på ungeområdet. 2013-38360. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering opfølgningen på visitationskategorier

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef Jørgen Haunstrup 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Jobcenteret Tværgående områder

Jobcenteret Tværgående områder Jobcenteret Tværgående områder 1.Tværgående områders primære aktiviteter Det tværgående område dækker blandt andet over følgende områder: Mentorordningen har til formål at fastholde borgere i et arbejde

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48

Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48 Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48 Dato 6. juli 2015 Afdækning af økonomi til overgang fra barn til voksenområdet I forbindelse med direktionens arbejde med budgetforslag

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Tværgående borgerforløb. Ansøgning om frikommuneforsøg [Navne på ansøgende Kommuner]

Tværgående borgerforløb. Ansøgning om frikommuneforsøg [Navne på ansøgende Kommuner] Tværgående borgerforløb Ansøgning om frikommuneforsøg [Navne på ansøgende Kommuner] April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af frikommuneforsøget om Tværgående borgerforløb...1 1.1 Centrale og fælles

Læs mere

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år Notat Til Beskæftigelsesudvalget Side 1 af 6 Implementering af kontanthjælpsreformen I forbindelse med byrådsbehandling af indstilling om implementering af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommune, blev

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Bilag 1: Refusionsomlægninger i Center for Job og Uddannelse

Bilag 1: Refusionsomlægninger i Center for Job og Uddannelse Bilag 1: Refusionsomlægninger i Center for Job og Uddannelse A. Indledning Refusionsomlægningen er trådt i kraft den 4. januar 2016. Intentionen med refusionsomlægningen er at danne rammerne for, at kommunerne

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Notat Dato 24. marts 2017 MLJ Side 1 af 5 Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Beskæftigelsesområdet, har gennem en årrække været præget af store reformer.

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion.

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Økonomistaben SBSYS j.nr. 00.01.00-Ø36-1-11 Udarbejdet af Per Sørensen 20. december 2010 Indledning

Læs mere

Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik

Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik N o t a t April 2017 Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik Indledning Dette notat indgår i analysematerialet vedrørende forenkling af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Indledende kommentarer Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 1/2015 Hermed følger resultatrapporten for effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Dette notat omfatter en kort opsummering af resultaterne vedr. Allerød Kommune. For en nærmere gennemgang af den nye metode henvises til rapporten.

Dette notat omfatter en kort opsummering af resultaterne vedr. Allerød Kommune. For en nærmere gennemgang af den nye metode henvises til rapporten. NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Bjarkesvej 2 3450 Allerød http://alleroed.dk Dato: 30. november 2016 Kommunernes administrative ressourceforbrug Sagsnr. 16/14489 Sagsbehandler: jemo Tlf. +4548126128

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Beskæftigelsesplan Læsø

Beskæftigelsesplan Læsø Beskæftigelsesplan Læsø 2017 Indhold Om Beskæftigelsesplan 2017... 2 Processen omkring beskæftigelsesplan 2017... 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 Læsø Kommunes samlede strategi

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere