De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55"

Transkript

1 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med kontorets svar (98/C 406/10) 1.1. Denne beretning afgives til Harmoniseringskontorets budgetudvalg i henhold til artikel 137, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 ( 1 ). BEMÆRKNINGER OM DE VÆSENTLIGSTE RESULTATER AF REVISIONEN AF BUDGETGENNEMFØRELSEN I KON- TORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED I REGNSKABSÅRET, DER AFSLUTTEDES PR. 31. DECEM- BER Retten har revideret regnskabet for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december Kontorets præsident er i overensstemmelse med artikel 119, stk. 2, litra c), i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 ansvarlig for budgettets gennemførelse. Dette indebærer, at præsidenten skal udarbejde og opstille regnskabet ( 2 ) i overensstemmelse med de finansielle bestemmelser, der gælder for kontoret, og som er fastsat i artikel 138 i Rådets forordning (EF) nr. 40/94. Revisionsretten skal i henhold til artikel 188 C i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab revidere årsregnskabet. Regnskabssoftware 1.5. Selv om 1997 er det fjerde år, kontoret udøver sin virksomhed (dvs. at tre regnskabsår er afsluttet), føres regnskabet stadig på regneark og ikke ved hjælp af passende regnskabssoftware. I beretningen om de foregående år fremsatte Retten kritik af brugen af regneark ( 3 ). Kontoret kan kun beregne de faktiske omkostninger ved de leverede ydelser ved at anvende et analytisk regnskabssystem Revisionen blev gennemført i overensstemmelse med de retningslinjer og standarder, der gælder for Rettens revision. Disse er udarbejdet på grundlag af almindeligt anerkendte internationale revisionsnormer og tilpasset, så der tages højde for de særlige forhold, der gør sig gældende i Fællesskabet. Revisionen omfattede regnskabsregistreringerne og andre revisionshandlinger, der skønnedes nødvendige under de givne omstændigheder. Revisionen gav Retten et rimeligt grundlag for nedenstående erklæring. Andre bemærkninger 1.6. Betalingerne (26,0 mio. ECU) udgør kun 48 % af regnskabsårets bevillinger (54,0 mio. ECU efter vedtagelsen af det tredje tillægs- og ændringsbudget). 48,5 % (eller 26,2 mio. ECU) af disse bevillinger er fremført automatisk til regnskabsåret 1998, og 3,5 % (eller 1,8 mio. ECU) er bortfaldet Med forbehold af bemærkningerne i punkt 1.11 har revisionen givet Retten rimelig sikkerhed for, at regnskabet for det regnskabsår, der afsluttedes pr. 31. december 1997, er rigtigt og de underliggende transaktioner som helhed betragtet lovlige og formelt rigtige. ( 1 ) EFT L 11 af , s. 33. ( 2 ) I overensstemmelse med artikel 137, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 er regnskabet over kontorets indtægter og udgifter i regnskabsåret 1997 opstillet den 21. januar 1998 og sendt til budgetudvalget, Europa-Parlamentet, Kommissionen og Revisionsretten. Retten modtog regnskabet den 27. januar I tabellerne vedføjet som bilag til denne beretning vises regnskabet i oversigtsform Årsagen til, at der er fremført så omfattende bevillinger, skal først og fremmest findes i den regnskabspraksis, kontoret anvender. Praksisen består i at indgå forpligtelser vedrørende samtlige udgifter i forbindelse med hver enkelt varemærkeansøgning på tidspunktet for fastlæggelsen af indtægterne af den pågældende ansøgning. Som følge af denne praksis vil saldoen ved regnskabsårets afslutning for disse forpligtelser automatisk blive overført til det følgende regnskabsår uanset datoen for afgivelse af ordrer, som kontoret skal betale (research, oversættelse, offentliggørelse osv.) uanset om ordren er afgivet før regnskabsårets afslutning eller i løbet af det følgende år. ( 3 ) EFT C 393 af , s. 47.

2 C 406/56 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende Denne praksis er en fortolkning af forordningen, der ikke er helt i overensstemmelse med budgetprincipperne om etårighed og budgetopgørelse ,6 % (eller 4,0 mio. ECU) af bevillingerne fremført fra regnskabsåret 1996 (14,5 mio. ECU) er bortfaldet. En stor procentdel (88,0 %) af disse bortfaldne bevillinger vedrørte udgifter i forbindelse med oversættelse, porto og offentliggørelse. Hvis disse fremførte bevillinger havde svaret til mere præcist definerede forpligtelser, kunne bortfaldene have været undgået Ifølge artikel 13 i kontorets finansielle bestemmelser skal budgettet offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Dette er kun sket med tillægs- og ændringsbudget nr En del af kassesaldoen (0,35 mio. ECU ud af 42,50 mio. ECU) blev først bogført i det almindelige regnskab ved afslutningen af regnskaberne. Indtægterne blev i første omgang registeret i Euromarc (software til forvaltning af varemærker) og derefter bogført i det almindelige regnskab, men først når betaleren var identificeret. Bygningen Kontoret underskrev i 1997 en kontrakt med virksomheden Cosoami, der repræsenterer den spanske regering, om opførelse af kontorets fremtidige bygning. Hvis kontoret ikke modtager et tilstrækkeligt stort antal varemærkeansøgninger, vil det kun være muligt at færdiggøre projektet ved hjælp af tilskud fra det almindelige budget. Selv om budgetudvalget har godkendt påbegyndelsen af bygningsarbejdet, havde det været mere hensigtsmæssigt, hvis kontoret havde indhentet Kommissionens samtykke, før det underskrev kontrakten med Cosoami. Vedtaget at Revisionsretten i Luxembourg på mødet den 29. oktober På Revisionsrettens vegne Bernhard FRIEDMANN Formand

3 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/57 Tabel 1 Balance pr. 31. december 1996 og 1997 (1 000 ECU) Aktiver Passiver Anlægsaktiver Anlæg og inventar Driftsmateriel Edb-udstyr Immaterielle anlægsaktiver Subtotal Anlægskapital Egenkapital ( 1 ) Regnskabsårets saldo (4 318) Langfristede passiver 46 Subtotal (1 860) Omsætningsaktiver Tilskud fra Kommissionen Diverse debitorer Moms- og afgiftstilgodehavender Subtotal Likvide beholdninger Bank Forskudsforvaltning 3 5 Subtotal Kortfristet gæld Automatisk fremførte bevillinger Bevillinger til genanvendelse Institutioner 478 Diverse kreditorer Saldo af Kommisionens tilskud Moms- og afgiftstilgodehavender Forskud fra kunder Subtotal Aktiver i alt Passiver i alt ( 1 ) Dette beløb svarer til anlægsaktiverne. Kilde: Revisionsretten på grundlag af kontorets tal.

4 C 406/58 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende Tabel 2 Saldo for regnskabsårene 1996 og 1997 (1 000 ECU) Indtægter Tilskud fra Kommissionen Diverse indtægter Egne indtægter Indtægter i alt Udgifter Personale Afsnit I Betalinger Fremførte bevillinger Ejendomme, materiel mv. Afsnit II Betalinger Fremførte bevillinger Aktionsudgifter Afsnit III Betalinger Fremførte bevillinger Udgifter i alt Regnskabsårets resultat (5 067) Resultat fremført fra det foregående år ( 1 ) (3 840) Fremførte bevillinger, der er bortfaldet Kursdifferencer (136) 66 Regnskabsårets saldo (4 318) ( 1 ) Regnskabsårets saldo Regnskabsårets saldo 1996 (4 318) (3 840) Kilde: Revisionsretten på grundlag af kontorets tal.

5 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/59 HARMONISERINGSKONTORETS SVAR 1.5. Regnskabssoftware For så vidt angår budgetregnskabet var Kommissionen ikke, som den ellers havde forventet, i stand til at stille de forskellige SINCOM 2-softwaremoduler til rådighed for agenturerne. Kontoret måtte derfor fra den 1. januar 1999 indføre ISPS-budgetregnskabsmodulet, som er udviklet af SAP for Kommissionen. Der er tale om relativt beskedne omkostninger set i forhold til de investeringer, der allerede er foretaget i forbindelse med det almindelige regnskab. Harmoniseringskontoret har i 1998 fortsat arbejdet med at indføre et analytisk regnskabssystem. Det analytiske regnskabssystem bliver operationelt i slutningen af På grund af den uventet store mængde ansøgninger i i stedet for som anslået af anerkendte fagfolk og Kommissionen har kontoret måttet prioritere de mest presserende opgaver højest og behandle de mange varemærkeansøgninger i den rækkefølge, de kommer ind. Sagsbehandlingstiden for de forskellige trin i behandlingen af varemærkeansøgninger måtte uvægerligt blive længere, hvilket ved udgangen af 1997 resulterede i betydelige bevillingsfremførsler foretaget på grundlag af artikel 6.2 i finansforordningen. Konklusion: På baggrund af Revisionsrettens bemærkninger agter Harmoniseringskontoret at gøre det nødvendige for at sikre, at tidsrummet fra indgåelsen af udgiftsforpligtelser vedrørende hver fase af behandlingen af varemærker til betalingen i fremtiden bliver så kort som muligt Jf. forklaringen under punkt Bortfaldne bevillinger 1.7. Fremførsel af bevillinger Omkostninger i forbindelse med registrering af et varemærke er som følge af kontorets forpligtelser i henhold til forordningen om EF-varemærker»sikre«udgifter fra det øjeblik, en ansøgning om registrering af et varemærke indgives. En del af arbejdet i forbindelse hermed, som f. eks. oversættelse, nationale søgningsrapporter og offentliggørelse, udføres eksternt af organer, som er valgt, uden at kontoret har haft indflydelse herpå. Kontoret mente derfor, at det var passende at indgå den pågældende udgiftsforpligtelse straks efter betalingen af ansøgningsgebyret. Kontoret har vurderet, at denne fremgangsmåde, som er baseret på automatiske fremførsler, er i overensstemmelse med princippet om budgettets etårighed med de undtagelser, der fremgår af finansforordningen, som gør det muligt at fremføre bevillinger princippet om budgetopgørelse, i den forstand at indtægterne ikke afsættes til bestemte udgifter. En sådan fremgangsmåde svarer desuden til den særlige karakter af Harmoniseringskontoret, der som et kontor for industriel ejendomsret kun modtager gebyrer som betaling for ydelser, der leveres til brugerne. Den betydelige mængde bevillinger fremført fra 1996, som er bortfaldet i 1997 (4,0 mio. ECU), vedrører for størstedelen et fald i udgifterne til oversættelse og offentliggørelse, dvs. udgifter, som kontoret ingen indflydelse har på. Faldet i disse udgifter hænger navnlig sammen med det gennemsnitlige antal sider, der skal oversættes og offentliggøres for hver varemærkeansøgning, og som har vist sig at være henholdsvis tre og en side i stedet for fire, fem og tre sider som oprindeligt forudset. Bortfaldene skyldes desuden de særlige omstændigheder i forbindelse med iværksættelsen af kontorets aktiviteter i Som følge af ændringen af situationen, som er beskrevet under punkt 1.7, kunne en del af de bevillinger, som blev fremført fra regnskabsåret 1996 til 1997, ikke anvendes Offentliggørelse af budgettet På grund af de tidsfrister for offentliggørelse, der er fastsat i EF-varemærkeforordningen, blev kontorets budget for 1997 allerede udarbejdet i slutningen af 1995 på grundlag af et skøn over arbejdsmængden i kontoret, som fra 1996 viste sig at være alt for lavt sat. I begyndelsen af regnskabsåret 1997 besluttede Harmoniseringskontoret således at forelægge et tillægs- og ændringsbudget for 1997, som repræsenterede en radikal ændring af det samlede budget. Dette tillægs- og ændringsbudget, der var mere realistisk og i overensstemmelse med det antal varemærkeansøgninger, der faktisk blev indgivet i 1996,

6 C 406/60 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende blev offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Budgettet for 1998 er faktisk offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende (EFT L 64 af ). Kontoret er ved at forberede offentliggørelsen af det første tillægs- og ændringsbudget for 1998, ligeledes i De Europæiske Fællesskabers Tidende Bogføring af de enkelte betalinger For at bogføringen af de modtagne betalinger kan foretages så hurtigt som muligt, giver kontoret identifikationen af kundekonti førsteprioritet og bestræber sig på at begrænse den tid, der går, indtil indtægterne er bogført i SAP s regnskabssystem R-3, til et minimum (tre til fire dage) Kontorets hjemsted Harmoniseringskontoret har indgået en bindende aftale med Cosoami-konsortiet, som de spanske myndigheder (industriministeriet, Generalitat de Valencia (lokalregeringen), provinsstyrelsen i Alicante og byrådet i Alicante) oprettede i forbindelse med opfølgningen på den aftale, den spanske regering og Kommissionen indgik i Aftalen indeholder bestemmelser om, at Spanien gratis skulle stille et midlertidigt hovedsæde til rådighed for kontoret, og om kontorets senere køb af det fremtidige, endelige hovedsæde. 2) Købet af hovedsædet Bygningens opførelse vil kunne finansieres af kontorets indtægter beregnet på basis af mellem og varemærkeansøgninger om året og ved eventuelt at afsætte en bevilling hertil i Hvis det årlige antal varemærkeansøgninger gennem flere på hinanden følgende regnskabsår falder til , må kontoret, når pengene er brugt, anmode om et fællesskabstilskud. Det kan der eventuelt blive tale om fra slutningen af 2003 eller begyndelsen af ) Proceduren forud for indgåelsen af aftalen mellem kontoret og Cosoami 3) Høring af Kommissionen Budgetudvalget besluttede efter at have hørt Kommissionen om den indgåede aftale mellem kontoret og Cosoami at godkende købet af bygningen.

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01)

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01) 1.12.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 1 REVISIONSRETTEN I medfør af traktaterne (EKSF-traktatens artikel 45 C, stk. 4, EF-traktatens artikel 248, stk. 4, og Euratom-traktatens artikel 160 C,

Læs mere

(Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER REVISIONSRETTEN

(Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER REVISIONSRETTEN 12.11.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 398/1 IV (Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER REVISIONSRETTEN I medfør af artikel 287, stk. 1

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget ARBEJDSDOKUMENT. om Kommissionens regnskabssystem

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget ARBEJDSDOKUMENT. om Kommissionens regnskabssystem EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetkontroludvalget 2004 7. januar 2003 ARBEJDSDOKUMENT om Kommissionens regnskabssystem DECHARGE 2001 Budgetkontroludvalget Ordførere: Gianfranco Dell'Alba, Rijk van Dam og Ole

Læs mere

INDHOLD SPECIALKOMITÉENS AKT: FINANSIELLE BESTEMMELSER VEDRØRENDE UDGIFTER, DER FINANSIERES GENNEM ATHENA DEL I

INDHOLD SPECIALKOMITÉENS AKT: FINANSIELLE BESTEMMELSER VEDRØRENDE UDGIFTER, DER FINANSIERES GENNEM ATHENA DEL I INDHOLD SPECIALKOMITÉENS AKT: FINANSIELLE BESTEMMELSER VEDRØRENDE UDGIFTER, DER FINANSIERES GENNEM ATHENA DEL I Finansielle bestemmelser vedrørende alle udgifter, der finansieres gennem Athena Kapitel

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.8. 2006 KOM(2006) 3424 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

Moderniseringen af EU s regnskaber

Moderniseringen af EU s regnskaber Moderniseringen af EU s regnskaber Bedre information om forvaltningen og større åbenhed Vejledning i EU s nye metode til regnskabsaflæggelse EUROPA-KOMMISSIONEN Bedre forvaltning af offentlige midler Finansiel

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER DEL 2

VEDTAGNE TEKSTER DEL 2 EUROPA - PARLAMENTET 2012-2013 VEDTAGNE TEKSTER DEL 2 fra mødet torsdag den 10. maj 2012 P7_TA-PROV(2012)05-10 FORELØBIG UDGAVE PE 486.812 DA Forenet i mangfoldighed DA INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt

INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt FÆLLES BESTEMMELSER 2012 INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt korrespondance... 3 Artikel 3 Deltagere...

Læs mere

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER SOM ØNSKER at fastsætte statutten for Det Europæiske System af Centralbanker

Læs mere

Forslag. Udbudslov 1)

Forslag. Udbudslov 1) Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren Henrik Sass Larsen Forslag til Udbudslov 1) Afsnit 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1 Formål og generelle

Læs mere

Forslag til udbudslov

Forslag til udbudslov Forslag til udbudslov Indhold Forslag til udbudslov... 4 Afsnit 1 Formål, grundlæggende principper og generelle bestemmelser... 4 Afsnit 2 Anvendelsesområde og tærskelværdier... 5 Afsnit 3 EU-udbud...

Læs mere

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler (Rådets direktiv 2010/45/EU) Hvorfor forklarende bemærkninger? Forklarende bemærkninger har til formål at give en bedre forståelse af den lovgivning, der

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1031 DA 01.09.2012 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1992L0096 DA 17.11.2000 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 92/96/EØF af 10. november 1992 om samordning af love og

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213, L 217/18 DA EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/48/EF af 20. juli 1998 om ændring af direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 21 endelig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 90/232/EØF og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/26/EF

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 7.1.2003 L 2/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 16/2003 af 6. januar 2003 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1164/94 for så vidt angår støtteberettigede udgifter i forbindelse

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF TJENESTEYDELSER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF TJENESTEYDELSER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF TJENESTEYDELSER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG

Læs mere