INTERESSENTSKABET. Reno-Nord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTERESSENTSKABET. Reno-Nord"

Transkript

1 INTERESSENTSKABET Reno-Nord GRØNT REGNSKAB 2007

2 Grønt regnskab 2007 Indholdsfortegnelse Side Udarbejdelse/opbygning...2 Basisoplysninger. Energianlæg Ledelsens redegørelse. Energianlæg Forbrug og miljøpåvirkninger. Energianlæg Basisoplysninger. Kontrolleret losseplads...12 Ledelsens redegørelse. Kontrolleret losseplads Forbrug og miljøpåvirkninger. Kontrolleret losseplads Ordforklaring...20 Bilag

3 Udarbejdelse/Opbygning Grønt regnskab 2007 er udarbejdet med baggrund i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønne regnskaber. Det grønne regnskab er i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser opdelt i 2 særskilte regnskaber: Energianlægget. Kontrolleret losseplads. Hvert af de 2 regnskaber omfatter: Basisoplysninger Ledelsens redegørelse Væsentligste forbrug og miljøpåvirkninger. Oplysninger om væsentligt forbrug er af hensyn til overskueligheden anført som massebalanceskemaer med tilhørende detailoplysninger vedrørende modtaget affald, hjælpestoffer, fraført affald, energiproduktion, relevante emissioner til luften, spildevand, restprodukter m.v. Grønt regnskab 2

4 Energianlæg. Basisoplysninger BELIGGENHED M.V. Energianlægget er beliggende Troensevej 2 Aalborg Øst CVR-nr. : P-nummer : EAN-nr. : Energianlægget modtager hovedsageligt affald til forbrænding fra de 5 interessentkommuner Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg. MILJØTILSYNSMYNDIGHED Miljøcenter Århus er fra 1. januar 2007 godkendelses- og tilsynsmyndighed for I/S Reno- Nords energianlæg. MILJØGODKENDELSER Energianlægget er miljøgodkendt af Nordjyllands Amt den 21. marts Der er den 12. august 1996 givet tilladelse til midlertidig oplagring af visse typer industriaffald. Der er den 26. august 1996 givet tilladelse til håndtering og oplagring af restprodukt. Der er den 18. juli 2000 meddelt tillæg til godkendelsen. Tillægget omfatter bl.a. godkendelse af behandling af elektronikaffald og kølemøbler samt revision af vilkårene 9 og 15 i den eksisterende godkendelse. Samtidig har Aalborg Kommune udstedt tilladelser til afledning af spildevand. Der er den 11. oktober 2001 meddelt vilkårsændring vedrørende skorstenshøjde. (Stadfæstet af Miljøstyrelsen den 12. september 2002). Der er den 17. januar 2003 truffet afgørelse om, at det ikke er nødvendigt med miljøgodkendelse til flytning af slaggemellemlager. Der er den 11. april 2003 givet tilladelse til etablering og drift af en ny affaldsforbrændingslinie (ovn 4) på det eksisterende affaldsforbrændingsanlæg. Miljøstyrelsen har den 9. november 2004 stadfæstet afgørelsen med visse ændringer og bemærkninger. Der er den 18. februar 2005 meddelt tilladelse til anvendelse af forurenet jord ved etablering af nyt slaggelager. Nordjyllands Amt har den 20. januar 2006 meddelt revision af en række vilkår i godkendelsen til ovn 4. Nordjyllands Amt har den 6. oktober 2006 meddelt tilladelse til fortsat drift af ovn 3. Tilladelsen er påklaget til Miljøstyrelsen og herfra videresendt til Miljøankenævnet. Der er ikke truffet afgørelse. SPILDEVAND I/S Reno-Nord udleder spildevand til både det offentlige kloaksystem og direkte til recipient. Sanitært spildevand og rengøringsvand fra aflæssehal m.m. udledes til det kommunale kloaksystem mens overfladevand udledes til Aalborg Kommunes regnvandssystem og herfra til Landbækken, der løber til Romdrup Å. Grønt regnskab 3

5 Energianlæg. Basisoplysninger Aalborg Kommune meddelte den 29. november 2006 midlertidig tilladelse til afledning af overskudsspildevand fra ovn 4 til det offentlige kloaksystem. Denne tilladelse blev forlænget og udløb 30. oktober I forbindelse med godkendelsen til etableringen af den 4. ovnlinie på Reno-Nord har Nordjyllands Amt, som en del af miljøgodkendelsen, givet tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 til udledning af m 3 spildevand årligt fra røggasrensningen direkte til Limfjorden. BRANCHE OG AKTIVITETER Energianlægget er en del af affaldsbranchen. Hovedaktiviteten på I/S Reno-Nord - energianlægget - er af amtet placeret under følgende listepunkter: K102 (i)(a) - Anlæg for bortskaffelse af farligt affald efter en af metoderne D1-D13, som nævnt i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen. [K1b] K106 (i)(a) - Anlæg til forbrænding af dagrenovations- eller dagrenovationslignende affald med en kapacitet på mere end 3 tons/time. [K8a] Biaktiviteterne Sortering og omlastning af elektronikskrot Oplagring og sortering af slagger er omfattet af listepunkt K Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. punkterne R12 og R13 i Bilag 6B og D14 og D15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen, forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m 3, bortset fra de under pkt. K 211 nævnte anlæg. Grønt regnskab 4

6 Energianlæg. Ledelsens redegørelse GENERELLE OPLYSNINGER Energianlægget ejes af 5 interessentkommuner Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg. I/S Reno-Nords bestyrelse besluttede i 2000 at etablere en ny ovnlinie, som blev idriftsat ultimo Den nye ovnlinie 4 har en kapacitet på 20 tons affald pr. time ved en brændværdi på 12 GJ/ton, svarende til ca tons affald pr. år, og vil dermed kunne brænde hele affaldsmængden fra selskabets interessentkommuner. Væsentlig skærpede miljøkrav i henhold til EU-direktiv for forbrænding af affald gældende fra den 28. december 2005 gør, at selskabets 3 ældre ovnlinier ikke må idriftsættes uden væsentlige ændringer. På den baggrund skrottes ovnlinie 1 og 2 mens der gennemføres væsentlige ændringer af ovnlinie 3, således at anlægget medio 2007 kan overholde gældende miljøkrav og vil kunne anvendes som reserveanlæg. Ud over at de miljømæssige forhold forbedres væsentlig, vil der også være en langt bedre udnyttelse af energien i affaldet på den ny ovnlinie 4, der har en virkningsgrad på ca. 98 %. Den producerede energi vil kunne forsyne ca husstande med elektricitet og ca husstande med varme. VÆSENTLIGSTE MILJØPARAMETRE SAMT KONTROL De væsentligste miljøparametre, der kendetegner hovedaktiviteten er udledning af røggasser, som bl.a. indeholder saltsyre, svovldioxid, kulilte, tungmetaller og støv, og frembringelse af slagger og restprodukter fra røgrensningsanlægget. Udledningerne af røggasser er begrænset af kravene i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affaldsforbrænding, der fastsætter grænseværdier for de forskellige miljøbelastende stoffer i røggassen og de kontrolforanstaltninger, som skal udføres. Til kontrol af virksomhedens udledning til omgivelserne er der i miljøgodkendelsen, som følger bekendtgørelsen om affaldsforbrænding, beskrevet et program af kontrolmålinger. Der foretages kontinuerlige målinger af bl.a. saltsyre, TOC, svovldioxid, kulilte, NO x, støv samt forbrændingstemperaturer. Derudover foretager et godkendt målefirma 2 årlige stikprøvemålinger af forskellige stoffer i henhold til godkendelsen samt de nødvendige kontrolmålinger i forbindelse med kvalitetskontrollen af anlægsmålerudstyr. Alle måleresultater indsendes til tilsynsmyndigheden. Reno-Nord er i løbende dialog med tilsynsmyndigheden. Denne dialog underbygges af månedlige driftsrapporter, som fremsendes til tilsynsmyndigheden. MILJØPOLITIK Selskabet har ikke på nuværende tidspunkt udarbejdet en miljøpolitik. Udarbejdelse af selskabets miljøpolitik forventes opstartet ultimo MILJØKRAV TIL LEVERANDØRER Selskabet stiller på nuværende tidspunkt ikke konkrete miljøkrav til leverandørerne. Opstilling af miljøkrav udarbejdes samtidig med miljøpolitikken. Grønt regnskab 5

7 Energianlæg. Ledelsens redegørelse INDDRAGELSE AF MEDARBEJDERE Følgende afdelinger indenfor I/S Reno-Nord har direkte medvirket ved udarbejdelsen af grønt regnskab: Ledelsen Driftsafdelingen Administrativ afdeling. Arbejdet for de involverede personer har bestået i dataindsamling, opstilling af regneark, udarbejdelse af tekst- og layoutoplæg. Herudover bliver Grønt regnskab præsenteret for såvel arbejdsmiljø- som samarbejdsudvalg. ARBEJDSMILJØ Der er i 2007 anmeldt 2 arbejdsuheld, som er kategoriseret som ikke alvorlige. Alle uheld, også tæt ved hændelser, behandles af sikkerhedsorganisationen, som vurderer, om der skal ske ændringer på maskiner eller arbejdsrutiner. Arbejdstilsynet har været på tilpasset tilsyn januar Arbejdstilsynet har ud fra tilsynsbesøget vurderet, at virksomheden er en niveau 2- virksomhed. Det betyder generelt, at Arbejdstilsynet vurderer, at virksomheden lever op til kravene i Arbejdsmiljøloven. MODTAGNE KLAGER I forbindelse med idriftsætning af ovn 3 efter ombygning modtog tilsynsmyndigheden en klage over sort røgfane. Selskabet redegjorde overfor tilsynsmyndigheden for dette fænomen, som er en følge af biobrændselets ufuldstændige forbrænding under udtørring af nyt ildfast murværk og andre afprøvninger. Tilsynsmyndigheden havde ikke yderligere kommentarer efter modtagelse af redegørelse. Grønt regnskab 6

8 Energianlæg. Forbrug og miljøpåvirkninger ELPRODUKTION: MWh SALG TIL NETTET: MWh RØGGAS EGET FORBRUG: MWh AFFALD MODTAGET: Dagrenovation tons Storskrald tons Erhvervsaffald tons Miljøfarligt affald tons I alt tons FORBRUG: Elektricitet MWh Diesel m.m tons Fyringsolie tons Syrer/baser tons Kalk, røgrensningsanlæg tons Vand, Romdrup Å m 3 Vandværksvand m 3 Spædevand til kedler (fra fjernvarmenet) m 3 Perkolat fra Rærup tons EL- PRODU- CERENDE ANLÆG ENERGIANLÆG 2007 UDGÅEDE MÆNGDER: Elektricitet MWh Fjernvarme MWh RESTPRODUKTER AFSAT TIL SPECIALDEPONI: Fraført flyveaske tons Fraført filterkager tons Fraført gips tons Fraført restprodukt fra semitørt anlæg tons AFSAT TIL GENANVENDELSE: Fraført slagge tons Fraført stort forbrændingsjern tons Fraført småt forbrændingsjern tons Fraført ikke-magnetiske metaller tons Fraført jern og metalskrot fra aflæssehal tons Plast til genanvendelse kg Pap/papir kg SPILDEVAND OFFENTLIG KLOAK- SYSTEM: m 3 LIM- FJORDEN: m 3 Se side 11 I det efterfølgende refererer punkterne til punkter i massebalancen. Grønt regnskab 7

9 Energianlæg. Forbrug og miljøpåvirkninger AFFALD AF ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR Reno-Nord løser fortsat opgaver for interessentkommunerne, og skal fremover stå for modtagelse og sortering af det elektroniske affald, som blandt andre Aalborg Kommune indsamler på genbrugspladser, og affald som samles ind hos forhandlere af elektronik. Efter en sortering i de typer elektronikaffald, som er specificeret i bekendtgørelsen, overdrages affaldet til de virksomheder, som har fået overdraget den videre håndtering og behandling af affaldet fra Reno-Nords område. Der er i 2007 i alt modtaget følgende affaldsmængder : tons hvidvarer og kølemøbler tons andet elektronikaffald. MODTAGET TIL FORBRÆNDING Dagrenovation... tons Storskrald... tons Erhvervsaffald... tons Miljøfarligt affald... tons I alt modtaget... tons * * I 2007 er den gennemsnitlige brændværdi beregnet til 10,7 GJ/ton. Den maksimale tilladte affaldsmængde for 2007 er dermed ca tons. FORBRUG Elektricitet... MWh Diesel m.m.... tons Fyringsolie... tons Syrer/baser... tons Kalk, røgrens... tons Vand, Romdrup Å... m Vandværksvand... m Spædevand til kedler (fra fjernvarmenet).. m Perkolat fra Rærup... tons Grønt regnskab 8

10 Energianlæg. Forbrug og miljøpåvirkninger SPILDEVAND Spildevand 1... m Forholdene vedrørende spildevand er belyst side 11. UDGÅENDE MÆNGDER Solgt energi Elektricitet... MWh Fjernvarme... MWh Afsat til genanvendelse Slagger... tons Forbrændingsjern... tons Ikke-magnetiske metaller fra slagger... tons Jern- og metalskrot fra aflæssehal...tons Plast til genanvendelse... kg Pap/papir... kg Restprodukter Flyveaske 1... tons Filterkager... tons Gips... tons 104 Restprodukt fra semitørt anlæg... tons Anvendes til opfyldning af gamle saltminer i Tyskland. RØGGAS Inden røggassen sendes ud i atmosfæren er langt hovedparten af de miljøbelastende stoffer renset fra i anlæggets røgrensningsanlæg. De resterende miljøbelastende stoffer i røggassen er opgjort side 10. MODTAGET ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR TIL OMLASTNING Kølemøbler og hvidevarer... tons Elektronikaffald... tons Grønt regnskab 9

11 Energianlæg. Forbrug og miljøpåvirkninger RØGGASSENS INDHOLD AF MILJØBELASTENDE STOFFER Årsgennemsnit af egne kontrolmålinger mg/nm 3* Grænseværdier mg/nm 3* Støv... ~ 0 10 Total kulstof...toc ~ 0 10 Kulilte...CO 14,8 100 Saltsyre... HCl ~ 0 10 Svovldioxid...SO 2 5,3 50 NO x År Udledning Totaludledning for året g/ton affald kg ~ 0 ~ ~ 0 ~ ~ 0 ~ ~ 0 ~ ~ 0 ~ ~ 0 ~ ~ 0 ~ Grønt regnskab 10

12 Energianlæg. Forbrug og miljøpåvirkninger SPILDEVAND På Reno-Nord bliver størstedelen af det vand, som på forskellig måde anvendes på energianlægget, brugt i røggasrensningsanlægget. Derved sker der en fordampning af vandet og en inddampning af de faste stoffer til restproduktet Rent spildevand fra kedel... m Processpildevand... m Husholdning/sanitetsspildevand... m Rengøringsvand fra aflæssehal... m I alt... m Grønt regnskab 11

13 Kontrolleret losseplads. Basisoplysninger BELIGGENHED M.V. Rærup kontrollerede losseplads og genbrugsanlæg er beliggende Halsvej 70, Rærup Vodskov CVR-nr. : P-nummer : EAN-nr. : Lossepladsen modtager hovedsageligt affald til deponering og genbrug fra de 5 interessentkommuner Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg. MILJØTILSYNSMYNDIGHED Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen er fra 1. januar 2007 godkendelsesmyndighed og Miljøcenter Århus vil være tilsynsmyndighed for I/S Reno-Nord. MILJØGODKENDELSER Den kontrollerede losseplads er miljøgodkendt af Nordjyllands Amt den 11. februar Der er den 25. oktober 2002 meddelt vilkårsændring vedrørende specialdepotet for metalforurenet jord Der er den 12. november 2003 meddelt tillæg til godkendelsen. Tillægget omfatter godkendelse til udvidelse med et mellemlager for brændbart affald. Der er den 18. november 2003 meddelt dispensation til genanvendelse af slagge til bundsikring af mellemlager. Der er den 21. april 2004 meddelt vilkårsændring af vilkår 8 til udvidelse med et mellemlager for brændbart affald. Der er den 27. december 2005 meddelt godkendelse til etablering og ibrugtagning af nye deponeringsenheder på Rærup Losseplads. Der er den 7. november 2006 meddelt midlertidig tilladelse til udlægning af affald i overhøjde på Rærup Losseplads Der er samtidig i forbindelse med ansøgningen om ny miljøgodkendelse udarbejdet et nyt grundvandskontrolprogram, hvilket er godkendt af amtets grundvandskontor. BRANCHE OG AKTIVITETER Den kontrollerede losseplads er en del af affalds- og genvindings branchen. Hovedaktiviteten er deponering af affald, der ikke er egnet til genbrug eller forbrænding samt sortering og nedknusning af bygge- og anlægsaffald, som derefter genanvendes. Mellemlagring af brændbart storskrald og industriaffald. Modtagelse, behandling og oparbejdning af biobrændsel. Den kontrollerede losseplads er omfattet af følgende listepunkt.: K Deponeringsanlæg for affald, som enten modtager mere end 10 tons affald pr. dag, eller som har en samlet kapacitet på mere end tons, med undtagelse af anlæg for deponering af inert affald. (i) (a) [K 3 a] Affald, der afleveres til deponering, indeholder ofte affald, der kan frasorteres til forbrænding eller genbrug. På pladsen sorteres affald, så mindst muligt deponeres. Sorteringen foregår maskinelt. Grønt regnskab 12

14 Kontrolleret losseplads. Ledelsens redegørelse GENERELLE OPLYSNINGER Den kontrollerede losseplads ejes af de 5 interessentkommuner Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg. Den kontrollerede losseplads modtager hovedsageligt affald til deponering og genbrug fra de 5 interessentkommuner. Den kontrollerede losseplads blev anlagt i VÆSENTLIGSTE MILJØPARAMETRE SAMT KONTROL Den væsentligste miljøparameter, der kendetegner hovedaktiviteten, er udledning af perkolat. Pladsen er forsynet med membran og drænsystem, således at perkolatet ledes til kloak og dermed undgås forurening af grundvandet. Udledningen af perkolat sker i henhold til Afledningstilladelse fra Aalborg Kommune af den 29. april 1998, der fastsætter grænseværdier for de forskellige miljøbelastende stoffer samt fastsætter de kontrolforanstaltninger, som skal udføres. I miljøgodkendelsen for lossepladsen stilles ud over krav til perkolat også krav om omfattende kontrol af grundvand. To gange pr. år tages der prøver af grundvandet i 2 drænområder. Prøverne gennemgår en omfattende analyseundersøgelse. Eksternt firma afrapporterer til tilsynsmyndigheden. Rambøll har i juni 2004 udarbejdet en rapport om ekstern støj, som konkluderer at grænseværdien på 55 dba overholdes såvel i den nuværende som i den fremtidige driftssituation. MILJØPOLITIK Selskabet har ikke på nuværende tidspunkt udarbejdet en miljøpolitik. Udarbejdelse af selskabets miljøpolitik forventes opstartet ultimo MILJØKRAV TIL LEVERANDØRER Selskabet stiller på nuværende tidspunkt ikke konkrete miljøkrav til leverandørerne. Opstilling af miljøkrav udarbejdes samtidig med miljøpolitikken. INDDRAGELSE AF MEDARBEJDERE Følgende afdelinger indenfor I/S Reno-Nord har direkte medvirket ved udarbejdelsen af grønt regnskab: Ledelsen Driftsafdelingen Rærup Administrativ afdeling. Arbejdet for de involverede personer har bestået i dataindsamling, opstilling af regneark, udarbejdelse af tekst- og layoutoplæg. Herudover bliver grønt regnskab præsenteret for såvel arbejdsmiljø- som samarbejdsudvalg. Grønt regnskab 13

15 Kontrolleret losseplads. Ledelsens redegørelse ARBEJDSMILJØ Der er anmeldt 0 arbejdsuheld i Arbejdstilsynet har været på tilpasset tilsyn januar Arbejdstilsynet har ud fra tilsynsbesøget vurderet, at virksomheden er et niveau 2- virksomhed. Det betyder generelt, at Arbejdstilsynet vurderer, at virksomheden lever op til kravene i Arbejdsmiljøloven. INDTRUFNE NØDSITUATIONER Der er opstået brand i det mellemdeponerede affald ad flere gange. Brandene er hurtigt blevet slukket, og der er ikke brændt store mængder affald. MODTAGNE KLAGER Selskabet har ikke modtaget klager i Grønt regnskab 14

16 Kontrolleret losseplads. Forbrug og miljøpåvirkninger DEPONERINGSANLÆG AFFALD MODTAGET: Deponering tons Dieselolie l El kwh Vandværksvand m 3 Nedbør mm Smøreolie l DEPONERINGSANLÆG 2007 Forbrændingsegnet til energianlæg tons Kompakteret kreosot imprægneret træ tons Kompakteret andet imprægneret træ tons Blandet jernaffald tons Udsorteret gips tons Udsorteret PVC-affald... 8 tons Udstødningsgas CO tons Perkolat... * m 3 Perkolat afleveret til energianlæg t Olieaffald l * Heraf m 3 fra Soilrems anlæg. I det efterfølgende refererer punkterne til punkter i massebalancen. OPARBEJDNING AFFALD MODTAGET: Oparbejdning tons Dieselolie l El Brøndvand m 3 Smøreolie l OPARBEJDNING 2007 Fraførte materialer tons Udstødningsgas CO tons Olieaffald l Komposteret vandløbsgrøde... 0 tons I det efterfølgende refererer punkterne til punkter i massebalancen. Grønt regnskab 15

17 Kontrolleret losseplads. Forbrug og miljøpåvirkninger MIDLERTIDIG OPLAGRING, FORBRÆNDINGSEGNET / BIOBRÆNDSEL AFFALD MODTAGET: Storskrald tons Erhvervsaffald tons I alt tons Biobrændsel tons MIDLERTIDIG OPLAG- RING, FORBRÆN- DINGSEGNET / BIOBRÆNDSEL 2007 FRAFØRT TIL ENERGIANLÆG: Mellemlageret affald tons Biobrændsel tons I alt tons DEPONERINGSANLÆG MODTAGET TIL DEPONERING I alt modtaget... tons FORBRUG Dieselolie... l El...kWh Vandværksvand... m Nedbør...mm Smøreolie... l Grønt regnskab 16

18 Kontrolleret losseplads. Forbrug og miljøpåvirkninger Forbrændingsegnet til energianlæg... tons Kompakteret kreosot imprægneret træ... tons Kompakteret andet imprægneret træ... tons Blandet jernaffald... tons Udsorteret gips... tons Udsorteret PVC-affald... tons 8 Udstødningsgas CO 2... tons Perkolat 1... m * Olieaffald... l Perkolatet ledes til det kommunale spildevandssystem. Der er lavet 1 stikprøvemåling i Resultatet af denne måling og de gældende grænseværdier er som på side 20. * Heraf?? m 3 fra Soilrems anlæg. MODTAGET TIL OPARBEJDNING Asfalt... tons Genbrug 0 (beton klar til knusning).... tons Genbrug 1 (beton)... tons Genbrug 2 (tegl, beton med jord)... tons Genbrug 3 (tegl med jord, stor beton)... tons Genbrug 4... tons Fiberplader... tons Fiberplader garantiordning... tons 152 Vandløbsgrøde... tons Grønt regnskab 17

19 Kontrolleret losseplads. Forbrug og miljøpåvirkninger FORBRUG Dieselolie... l El...kWh Brøndvand... m Smøreolie... l UDGÅENDE MÆNGDER Salg genbrug 1... tons Salg genbrug 2 (Knust tegl)... tons Salg genbrug 4 (Knust beton)... tons Salg genbrug 5 (Knust asfalt)... tons Ubehandlet tegl/beton... tons Udstødningsgas CO 2... tons Jern til oparbejdning... tons Olieaffald...l Komposteret vandløbsgrøde... tons MIDLERTIDIG OPLAGRING, FORBRÆNDINGSEGNET / BIOBRÆNDSEL MELLEMLAGER BRÆNDBART/BIOBRÆNDSEL Storskrald... tons Erhvervsaffald... tons Biobrændsel... tons Grønt regnskab 18

20 Kontrolleret losseplads. Forbrug og miljøpåvirkninger FRAFØRT TIL ENERGIANLÆG Mellemlageret affald... tons Biobrændsel... tons MÅLINGER AF PERKOLAT Gennemsnitlig indhold i perkolatet. Egenkontrolresultater Grænseværdier Vandmængde...m Bundfald... Totalt udledt Fedt og olie... Totalt udledt Zink...Zn Totalt udledt Cadmium... Cd 0,47 ml/l 0,69 ml/l 26 ml/l 168 ml/l 260 ml/l 300 ml/l m m m m m mg/l ,43 mg/l 0,48 mg/l 0,66 mg/l 1,19 mg/l 0,236 mg/l 5 mg/l g g g g g <0,003 mg/l <0,003 mg/l 0,005 mg/l 0,009 mg/l 0,001 mg/l <0,01 mg/l Totalt udledt <49 g <66 g 129 g 243 g 33 g Bly...Pb 0,06 mg/l 0,08 mg/l 0,15 mg/l 0,032 mg/l 0,017 mg/l 0,1 mg/l Totalt udledt 979 g g 387 g 866 g 563 g Nikkel...Ni 0,02 mg/l 0,029 mg/l 0,04 mg/l 0,03 mg/l 0,025 mg/l 0,25 mg/l Totalt udledt 326 g 624 g g 812 g 828 g Kobber... Cu Totalt udledt Chrom... Cr Totalt udledt Kviksølv... Hg 0,02 mg/l 0,03 mg/l 0,02 mg/l 0,05 mg/l 0,071 mg/l 0,5 mg/l 326 g 620 g 517 g g g 0,01 mg/l 0,009 mg/l 0,05 mg/l 0,05 mg/l 0,026 mg/l 0,3 mg 163 g 199 g g g 861 g <0,001 mg/l <0,001 mg/l <0,001 mg/l <0,001 mg/l <0,001 mg/l 0,006 mg/l Totalt udledt <16 g <26 g <26 g <26 g <33 g Ph... 7,4 7,5 7,5 7,5 7,8 6,0-9,5 Der er lavet 1 prøve i Grønt regnskab 19

21 Ordforklaring CFC-gas... detektionsgrænse... EBK-temperatur... eluat-koncentration... emissioner... GJ... kg... kwh... m 3... mg/l... ml/l... ng... mm... MW... MWh... kølemiddel, som består af klor, fluor og kulstof nedre grænse for hvad man kan måle temperatur i efterforbrændingszonen på et forbrændingsanlæg koncentration af et stof i væsken fra et udvaskningsforsøg udledninger giga joule kilogram kilo watt time kubikmeter milligram per liter milliliter per liter nanogram millimeter mega watt mega watt time Nm 3... normal m 3 perkolat... ph... recipient... topografi... totalalkalinitet... TS... verifikationsmålinger... afledning/spildevand surhedsgrad: En opløsning med ph7 er neutral. Er ph lavere end 7 er væsken sur (en syre). Er ph højere end 7 er væsken basisk (alkalisk) vandløb, sø, fjord eller hav hvortil der udledes spildevand landskabets form udtryk for basestyrken af et stof/væske tørstof kontrol af anlægsmålerudstyr <... mindre end >... større end Grønt regnskab 20

22 Bilag. Redegørelse Rapporten er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald, 21, stk. 2 samt vejledning fra Nordjyllands Amt ANLÆG 4 År 2007 må betragtes som det først reelle driftsår efter opstart og indtrimning. Ud over et længerevarende revisionsstop, var der et planlagt stop, hvor kedelleverandøren forstærkede dele af kedelfladen mod begyndende korrosion. Ud over disse 2, var der 3 ikke-planlagte stop for afhjælpning af fejl. ANLÆG 3 Anlæg 3 blev i 2007 taget ud af mølposen og gennemgik en omfattende renovering, således ovnen kom til at opfylde gældende miljøkrav. Renoveringen blev afsluttet med en idriftsætning og indtrimning. Egentlig drift fandt sted i forbindelse med revisionsstoppet på anlæg 4, hvor anlæg 3 delvist erstattede kapaciteten for anlæg 4. Ovennævnte driftsperiode blev afbrudt 2 gange på grund af omlægning af fjernvarmerør og et kedelrørsbrud Grønt regnskab 21

23 Bilag. Emissioner Anlæg 4 mg/nm 3 * ved referencetilstand 24. maj 27. september Gennemsnit Grænseværdier mg/m 3 n * Ilt... 5,6 6,5 6,3 10 Bly...Pb <0,0004 <0,004 <0,004 Chrom... Cr <0,001 <0,001 <0,001 Kobber...Cu 0,0062 <0,002 0,004 Mangan... Mn <0,0004 0,00037 <0,0004 Nikkel...Ni 0,0024 0,0026 0,0025 Arsen... As <0,0001 <0,0001 <0,0001 Antimon...Sb <0,0004 <0,0004 <0,0004 Cobolt...Co <0,0003 <0,0002 <0,0003 Vanadium...V <0,0001 <0,0001 <0,0001 Cadmium...Cd <0,00007 <0,0001 <0,00009 Thallium... Tl <0,00007 <0,0001 <0,00009 Kviksølv...Hg 0,0055 0,0035 0,0045 0,05...Pb, Cr, Cu, Mn, Ni, As, Sb, Co, V <0,01 <0,008 <0,009 0,5...Cd, Tl <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,05... Ni,Cd, Cr, As <0,004 <0,004 <0,004 Flussyre... HF <0,1 <0,1 <0,1 1 Dioxiner og furaner... 0,0038 0,022 0,095 0,1...PAH ** <0,04 <0,04 * En normalkubikmeter (Nm 3 ) er en kubikmeter gas ved den såkaldte referencetilstand, som er 11% O 2. ** Parameter ikke målt ved måling. Grønt regnskab 22

24 Bilag. Emissioner Anlæg 3 mg/nm 3 * ved referencetilstand 13. november Grænseværdier mg/m 3 n * Ilt... 9,7 Kuldioxid... ** Totalstøv... ** Totalstøv... ** 10 Bly...Pb 0,012 Chrom... Cr <0,002 Kobber...Cu 0,0050 Mangan... Mn 0,0020 Nikkel...Ni <0,004 Arsen... As 0,00053 Antimon...Sb 0,0024 Cobolt...Co 0,00060 Vanadium...V <0,0002 Cadmium...Cd 0,00052 Thallium... Tl <0,0001 Kviksølv...Hg <0,0005 0,05...Pb, Cr, Cu, Mn, Ni, As, Sb, Co, V <0,03 0,5...Cd, Tl <0,0006 0,05... Ni,Cd, Cr, As <0,007 Saltsyre... HCl ** 10 Flussyre... HF <0,1 1 Svovldioxid...SO 2 ** 50...CO ** NO+NO 2 ** 200 Kulstof...TOC ** 10 Dioxiner og furaner... 0,0082 0,1...PAH <0,1 * En normalkubikmeter (Nm 3 ) er en kubikmeter gas ved den såkaldte referencetilstand, som er 11% O 2. ** Parameter ikke målt ved måling. Grønt regnskab 23

25 Bilag. Kontinuerlige målinger KONTINUERLIGE MÅLINGER ANLÆG Ovn 3 Ovn 4 Driftstimer EBK-underskridelser C... Total EBK-underskridelser C... I forbindelse med start/stop EBK-underskridelser C...Normal drift Opstarter Nedlukninger...Planlagte 1 1 Nedlukninger... Ikke planlagte 1 4 Støv...30 min. > 30 Ikke valid 2 Støv...30 min. > 10 Ikke valid 4 Støv...30 min. > 150 Ikke valid 0 TOC...30 min. > TOC...30 min. > HCI...30 min. > HCI...30 min. > SO min. > SO min. > NOX...30 min. > NOX...30 min. > Grønt regnskab 24

grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET

grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET Grønt regnskab 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 1 Basisoplysninger. Energianlæg... 2-4 Miljøberetning. Energianlæg... 5-6 Miljødata. Energianlæg...

Læs mere

Miljøredegørelse 2012

Miljøredegørelse 2012 Miljøredegørelse 2012 INTERESSENTSKABET Reno-Nord ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Generelle oplysninger... 1 Forord... 2 Præsentation af I/S Reno-Nord... 3 Miljøpolitik... 5 Væsentlige

Læs mere

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord Budget 2005 INTERESSENTSKABET Reno-Nord (1.000 kr.) Koncernen Regnskab 2003 Budget 2005 Budget 2004 Omsætning: Energianlæg... 76.049 85.620 68.300 Losseplads... 16.028 12.300 12.150 Køleskabsordning...

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING HELSINGØR FREDENSBORG NORDFORBRÆNDING HØRSHOLM ALLERØD RUDERSDAL 2 NORDFORBRÆNDING Er et fælleskommunalt affaldsselskab stiftet i 1965. INTERESSENTERNE ER: Allerød

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST I/S Skovsted Losseplads Grønt Regnskab 2013 0943084\L00241-2-AGST Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 2. Miljøberetning... 7 3. Miljødata... 9 4. Egenkontrol... 12 Kommentar til analyseresultater...

Læs mere

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME 31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME Døgnet rundt, året rundt bliver affald til nyttig energi. Det har miljøet godt af, og forbrugerne sparer penge. Det er lang tid siden, vi sidst har

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse Skive Kommune Skive Renovation 4-S Kåstrupvej 20 7860 Spøttrup Plan- og Virksomhedsafdelingen J.nr. AAR-432-00120 Ref. krrst/nijol 5. november 2010 Skive renovation 4-S Afgørelse om ændringer til positivliste

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2012 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2012 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2007. AFFALDSCENTER ÅRHUS Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2007. AFFALDSCENTER ÅRHUS Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKAB 2007 AFFALDSCENTER ÅRHUS Forbrændingsanlægget Århus Kommune, Natur og Miljø AffaldVarme Århus Bautavej 1. 8210 Århus V. Telefon: 8940 1500. Telefax: 8940 1505 E-mail: ava@aarhus.dk. Hjemmeside:

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Her udnytter vi affaldet 100 %

Her udnytter vi affaldet 100 % Her udnytter vi affaldet 100 % Sammen kan vi gøre det bedre TAS I/S er et fælleskommunalt interessentselskab ejet af Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle kommuner. TAS står for Trekantområdets Affaldsselskab.

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

FUSION ANLÆG OG VÆRDIANSÆTTELSE RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG. Opdateret August 2012. Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding

FUSION ANLÆG OG VÆRDIANSÆTTELSE RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG. Opdateret August 2012. Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding Document type Delrapport 3B Date Oktober 2008 Opdateret August 2012 FUSION ANLÆG OG VÆRDIANSÆTTELSE RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG FUSION

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Bilag 3/15-3. Miljøredegørelse. Marts 2015

Bilag 3/15-3. Miljøredegørelse. Marts 2015 Bilag 3/15-3 Miljøredegørelse 2014 Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Ledelsens beretning 4 3. Beskrivelse af virksomheden 6 4. Redegørelse for miljøpåvirkninger 2014 8 5. Ledelsessystem, miljømål

Læs mere

Miljøredegørelse 2009

Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Ledelsens beretning 4 3. Beskrivelse af virksomheden 7 4. Redegørelse for miljøpåvirkninger 2009 9 5. Ledelsessystem, miljømål og præstationer

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

SKODSBØL DEPONI 7 DIV-nr. 245492

SKODSBØL DEPONI 7 DIV-nr. 245492 INDHOLDSFORTEGNELSE. LEDELSENS REDEGØRELSE 4 Virksomhedens mål 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger 4 Vigtige begivenheder i regnskabsåret 5 Medarbejderinddragelse 5 Forventninger til fremtiden

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 1

GRØNT REGNSKAB 2014 1 GRØNT REGNSKAB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 INTRODUKTION... 3 1.2 TILSYNSMYNDIGHEDENS UDTALELSE... 3 1.3 OFFENTLIGGØRELSE... 3 2. BASISOPLYSNINGER... 4 2.1 SELSKABET... 4 2.2 BESTYRELSE...

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding Rapporten er udarbejdet af Dansk Affaldsforening, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

årsrapport INTERESSENTSKABET Reno-Nord

årsrapport INTERESSENTSKABET Reno-Nord årsrapport INTERESSENTSKABET Reno-Nord Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Interessentoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4-5 Ledelsesberetning... 6-7 Hoved- og nøgletal...

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011

Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011 Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011 September 2012 Sagsid. 2012-6638 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Basisoplysninger 3 3 Miljøberetning 5 3.1 Ledelsens redegørelse 3.2 Miljøpolitik 3.3 Miljøkrav

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Formelle oplysninger...3 Navn og beliggenhed...3 Miljøtilsynsmyndighed...3

Læs mere

Sønderborg Kraftvarmeværk I/S

Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Årsrapport inkl. grønt regnskab samt miljøredegørelse 1. januar 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 4 Virksomhedens navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Debatoplæg. Forbrænding af visse typer farligt affald på Odense Kraftvarmeværk

Debatoplæg. Forbrænding af visse typer farligt affald på Odense Kraftvarmeværk Debatoplæg Forbrænding af visse typer farligt affald på Odense Kraftvarmeværk 1 INDHOLD INDLEDNING 2 HVAD GÅR PROJEKTET UD PÅ? 4 MILJØPÅVIRKNINGER 5 ÆNDRING AF PLANGRUNDLAGET 7 MYNDIGHEDSBEHANDLING 8 Vattenfall

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

MILJØGODKENDELSE OG REVURDERING. DONG Energy Power A/S, Horsens Kraftvarmeværk

MILJØGODKENDELSE OG REVURDERING. DONG Energy Power A/S, Horsens Kraftvarmeværk MILJØGODKENDELSE OG REVURDERING DONG Energy Power A/S, Horsens Kraftvarmeværk Miljøcenter Århus Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 54 05 00 Fax 33 32 22 01 CVR 30811054 EAN 5798000872530 post@aar.mim.dk

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Revision af miljøgodkendelser

Revision af miljøgodkendelser VIBORG AMT Skottenborg 26 I/S Skive Fjernvarme Marius Jensens Vej 3 7800 Skive Postboks 21 8800 Viborg Tlf. 8727 1700 Fax 8662 3933 ViborgAmt@vibamt.dk www.viborgamt.dk Revision af miljøgodkendelser Revurdering

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 17414070 Virksomhedstype

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Opførelsessår: Bygningsnr.: Renoveringsår:

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING ÅRSRAPPORT Mokana SUPPLERENDE BERETNING Selskabets formål er gennem samarbejde at løse interessentkommunernes opgaver og forpligtelser indenfor håndtering af farligt affald på de områder, som interessentkommunerne

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2011 Forbrænding

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2011 Forbrænding BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2011 Forbrænding Rapporten er udarbejdet af affald danmark, RenoSam, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af Miljøstyrelsen.

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-01734 Ref. dossu/marip TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Adresse Kalorievej 11 Postnummer by 8500 Grenaa Matrikel nr.:

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

Sønderborg Kraftvarmeværk I/S

Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Årsrapport 1. januar 31. december 2012 Indholdsfortegnelse: Sønderborg... 1 Årsrapport... 1... 1 Basisoplysninger... 4 Virksomhedens navn, beliggenhed og ejerforhold... 4

Læs mere

Svendborg Kraftvarme A/S

Svendborg Kraftvarme A/S Svendborg Kraftvarme A/S GRØNT REGNSKAB 2010 Principskitse af anlægget... 4 1 BASISOPLYSNINGER... 5 1.1 Virksomhedens navn og beliggenhed:... 5 1.2 Miljødataperioden:... 5 1.3 Tilsynsmyndighed:... 5 1.3.1

Læs mere

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Energinet.dk miljøprojekt nr. 07/1882 Delrapport 1 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker med en installeret el-effekt under 25 MW

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Det grønne regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i renseanlæggets stofomsætning. Regnskabet beskriver også

Læs mere

[ 1. juni 2012-31. maj 2013-16. regnskabsår ] Grønt regnskab

[ 1. juni 2012-31. maj 2013-16. regnskabsår ] Grønt regnskab [ 1. juni 2012-31. maj 2013-16. regnskabsår ] Grønt regnskab 2012 2013 Introduktion Selskabet Hjørring Varmeforsyning er beliggende på Buen 7 i Hjørring. CVR-nr. 64 54 46 16. P-nr. 1003156630 Selskabets

Læs mere

Grøntregnskab 2012. Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.

Grøntregnskab 2012. Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa. Grøntregnskab Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune Side 1 af 55 sider

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af slamforbrændingsanlægget på Spildevandscenter Avedøre. Spildevandscenter Avedøre I/S Kanalholmen 28 2650 Hvidovre

Revurdering af miljøgodkendelse af slamforbrændingsanlægget på Spildevandscenter Avedøre. Spildevandscenter Avedøre I/S Kanalholmen 28 2650 Hvidovre Revurdering af miljøgodkendelse af slamforbrændingsanlægget på Spildevandscenter Avedøre Spildevandscenter Avedøre I/S Kanalholmen 28 2650 Hvidovre Miljøcenter Roskilde den 2. april 2008 1 Plan- og virksomhedsområdet

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003. Affaldsstatistik 2001

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003. Affaldsstatistik 2001 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003 Affaldsstatistik 2001 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 2.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2001 OG UDVIKLINGEN 2000 2001 9 2.2 BEHANDLINGEN AF

Læs mere

Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald

Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald Baggrund Notatet er udarbejdet som en del af projektet Håndtering af farligt affald i mellemstore og mindre byer samt bygder

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Frederikshavn Kraftvarmeværk

Grønt regnskab 2013. Frederikshavn Kraftvarmeværk Grønt regnskab 2013 Frederikshavn Kraftvarmeværk Grønt regnskab 2013 Frederikshavn Kraftvarmeværk Side 2 Basisoplysninger Navn, beliggenhed og ejerforhold Frederikshavn Kraftvarmeværk er beliggende Vendsysselvej

Læs mere

EMAS MILJØREDEGØRELSE 2004

EMAS MILJØREDEGØRELSE 2004 EMAS MILJØREDEGØRELSE 2004 BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2003 MODTAGESTATION VENDSYSSEL I/S Indholdsfortegnelse Forord...side 13 Beskrivelse af virksomhederne...side 14 Miljøstyystemet...side 16 Tværgående aktiviteter...side

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003 Affaldsstatistik 2002 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 11 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG UDVIKLINGEN 2001-2002

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2011 Deponering

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2011 Deponering BEATE Benchmarking af affaldssektoren 211 Deponering Rapporten er udarbejdet af Affald Danmark, RenoSam, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af Miljøstyrelsen.

Læs mere

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGASFLOW OG AFGIFTER Flere afgifter m.v. betales i dag på baggrund af anlæggenes emitterede forurening: Svovl (SO 2 ) NO X CO 2 (afgift/kvote)

Læs mere

NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5. Affaldshåndbog 2014. erhverv

NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5. Affaldshåndbog 2014. erhverv NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5 Affaldshåndbog 2014 erhverv Affald er fremtidens råstof og du er leverandøren Affald er i et moderne samfund en vigtig og dyrebar ressource. EU forudsiger,

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt 19. juni 2008 hjo/03.02.0006 NOTAT Til: Ledergruppen Fra: sekretariatet Miljøvurdering af energiudnyttelse af Med de stigende smængder i Danmark er der behov for

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

AFFALDSANLÆGGENES SYN PÅ UDVASKNINGSTEST GENANVENDELSE AF LETTERE FORURENET JORD

AFFALDSANLÆGGENES SYN PÅ UDVASKNINGSTEST GENANVENDELSE AF LETTERE FORURENET JORD AFFALDSANLÆGGENES SYN PÅ UDVASKNINGSTEST GENANVENDELSE AF LETTERE FORURENET JORD Cand.scient. René Møller Rosendal RenoSam ATV JORD OG GRUNDVAND UDVASKNING FRA FORURENET JORD RADISSON SAS, H.C. ANDERSEN

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Miljøredegørelse 2012

Miljøredegørelse 2012 Miljøredegørelse 212 ARC Amager Ressourcecenter er en affaldsbehandling- og energivirksomhed, der har fokus på at genindvinde ressourcerne i affald bedst muligt. Om ARC Vi servicerer borgere og virksomheder

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald

Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald Lone H. Frederiksen Natur, Miljø og Trafik Landbrug og Grundvand Odense Kommune Disposition Hvad er nyttiggørelse? Lidt statistik Reglerne

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE 2014 Indhold Forord.... 3 Beskrivelse af virksomhederne.... 4 Miljøpolitik.... 5 Oversigt over afdelingernes miljøforhold.... 6 Miljøledelsessystemet.... 8

Læs mere