INTERESSENTSKABET. Reno-Nord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTERESSENTSKABET. Reno-Nord"

Transkript

1 INTERESSENTSKABET Reno-Nord GRØNT REGNSKAB 2007

2 Grønt regnskab 2007 Indholdsfortegnelse Side Udarbejdelse/opbygning...2 Basisoplysninger. Energianlæg Ledelsens redegørelse. Energianlæg Forbrug og miljøpåvirkninger. Energianlæg Basisoplysninger. Kontrolleret losseplads...12 Ledelsens redegørelse. Kontrolleret losseplads Forbrug og miljøpåvirkninger. Kontrolleret losseplads Ordforklaring...20 Bilag

3 Udarbejdelse/Opbygning Grønt regnskab 2007 er udarbejdet med baggrund i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønne regnskaber. Det grønne regnskab er i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser opdelt i 2 særskilte regnskaber: Energianlægget. Kontrolleret losseplads. Hvert af de 2 regnskaber omfatter: Basisoplysninger Ledelsens redegørelse Væsentligste forbrug og miljøpåvirkninger. Oplysninger om væsentligt forbrug er af hensyn til overskueligheden anført som massebalanceskemaer med tilhørende detailoplysninger vedrørende modtaget affald, hjælpestoffer, fraført affald, energiproduktion, relevante emissioner til luften, spildevand, restprodukter m.v. Grønt regnskab 2

4 Energianlæg. Basisoplysninger BELIGGENHED M.V. Energianlægget er beliggende Troensevej 2 Aalborg Øst CVR-nr. : P-nummer : EAN-nr. : Energianlægget modtager hovedsageligt affald til forbrænding fra de 5 interessentkommuner Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg. MILJØTILSYNSMYNDIGHED Miljøcenter Århus er fra 1. januar 2007 godkendelses- og tilsynsmyndighed for I/S Reno- Nords energianlæg. MILJØGODKENDELSER Energianlægget er miljøgodkendt af Nordjyllands Amt den 21. marts Der er den 12. august 1996 givet tilladelse til midlertidig oplagring af visse typer industriaffald. Der er den 26. august 1996 givet tilladelse til håndtering og oplagring af restprodukt. Der er den 18. juli 2000 meddelt tillæg til godkendelsen. Tillægget omfatter bl.a. godkendelse af behandling af elektronikaffald og kølemøbler samt revision af vilkårene 9 og 15 i den eksisterende godkendelse. Samtidig har Aalborg Kommune udstedt tilladelser til afledning af spildevand. Der er den 11. oktober 2001 meddelt vilkårsændring vedrørende skorstenshøjde. (Stadfæstet af Miljøstyrelsen den 12. september 2002). Der er den 17. januar 2003 truffet afgørelse om, at det ikke er nødvendigt med miljøgodkendelse til flytning af slaggemellemlager. Der er den 11. april 2003 givet tilladelse til etablering og drift af en ny affaldsforbrændingslinie (ovn 4) på det eksisterende affaldsforbrændingsanlæg. Miljøstyrelsen har den 9. november 2004 stadfæstet afgørelsen med visse ændringer og bemærkninger. Der er den 18. februar 2005 meddelt tilladelse til anvendelse af forurenet jord ved etablering af nyt slaggelager. Nordjyllands Amt har den 20. januar 2006 meddelt revision af en række vilkår i godkendelsen til ovn 4. Nordjyllands Amt har den 6. oktober 2006 meddelt tilladelse til fortsat drift af ovn 3. Tilladelsen er påklaget til Miljøstyrelsen og herfra videresendt til Miljøankenævnet. Der er ikke truffet afgørelse. SPILDEVAND I/S Reno-Nord udleder spildevand til både det offentlige kloaksystem og direkte til recipient. Sanitært spildevand og rengøringsvand fra aflæssehal m.m. udledes til det kommunale kloaksystem mens overfladevand udledes til Aalborg Kommunes regnvandssystem og herfra til Landbækken, der løber til Romdrup Å. Grønt regnskab 3

5 Energianlæg. Basisoplysninger Aalborg Kommune meddelte den 29. november 2006 midlertidig tilladelse til afledning af overskudsspildevand fra ovn 4 til det offentlige kloaksystem. Denne tilladelse blev forlænget og udløb 30. oktober I forbindelse med godkendelsen til etableringen af den 4. ovnlinie på Reno-Nord har Nordjyllands Amt, som en del af miljøgodkendelsen, givet tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 til udledning af m 3 spildevand årligt fra røggasrensningen direkte til Limfjorden. BRANCHE OG AKTIVITETER Energianlægget er en del af affaldsbranchen. Hovedaktiviteten på I/S Reno-Nord - energianlægget - er af amtet placeret under følgende listepunkter: K102 (i)(a) - Anlæg for bortskaffelse af farligt affald efter en af metoderne D1-D13, som nævnt i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen. [K1b] K106 (i)(a) - Anlæg til forbrænding af dagrenovations- eller dagrenovationslignende affald med en kapacitet på mere end 3 tons/time. [K8a] Biaktiviteterne Sortering og omlastning af elektronikskrot Oplagring og sortering af slagger er omfattet af listepunkt K Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. punkterne R12 og R13 i Bilag 6B og D14 og D15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen, forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m 3, bortset fra de under pkt. K 211 nævnte anlæg. Grønt regnskab 4

6 Energianlæg. Ledelsens redegørelse GENERELLE OPLYSNINGER Energianlægget ejes af 5 interessentkommuner Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg. I/S Reno-Nords bestyrelse besluttede i 2000 at etablere en ny ovnlinie, som blev idriftsat ultimo Den nye ovnlinie 4 har en kapacitet på 20 tons affald pr. time ved en brændværdi på 12 GJ/ton, svarende til ca tons affald pr. år, og vil dermed kunne brænde hele affaldsmængden fra selskabets interessentkommuner. Væsentlig skærpede miljøkrav i henhold til EU-direktiv for forbrænding af affald gældende fra den 28. december 2005 gør, at selskabets 3 ældre ovnlinier ikke må idriftsættes uden væsentlige ændringer. På den baggrund skrottes ovnlinie 1 og 2 mens der gennemføres væsentlige ændringer af ovnlinie 3, således at anlægget medio 2007 kan overholde gældende miljøkrav og vil kunne anvendes som reserveanlæg. Ud over at de miljømæssige forhold forbedres væsentlig, vil der også være en langt bedre udnyttelse af energien i affaldet på den ny ovnlinie 4, der har en virkningsgrad på ca. 98 %. Den producerede energi vil kunne forsyne ca husstande med elektricitet og ca husstande med varme. VÆSENTLIGSTE MILJØPARAMETRE SAMT KONTROL De væsentligste miljøparametre, der kendetegner hovedaktiviteten er udledning af røggasser, som bl.a. indeholder saltsyre, svovldioxid, kulilte, tungmetaller og støv, og frembringelse af slagger og restprodukter fra røgrensningsanlægget. Udledningerne af røggasser er begrænset af kravene i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affaldsforbrænding, der fastsætter grænseværdier for de forskellige miljøbelastende stoffer i røggassen og de kontrolforanstaltninger, som skal udføres. Til kontrol af virksomhedens udledning til omgivelserne er der i miljøgodkendelsen, som følger bekendtgørelsen om affaldsforbrænding, beskrevet et program af kontrolmålinger. Der foretages kontinuerlige målinger af bl.a. saltsyre, TOC, svovldioxid, kulilte, NO x, støv samt forbrændingstemperaturer. Derudover foretager et godkendt målefirma 2 årlige stikprøvemålinger af forskellige stoffer i henhold til godkendelsen samt de nødvendige kontrolmålinger i forbindelse med kvalitetskontrollen af anlægsmålerudstyr. Alle måleresultater indsendes til tilsynsmyndigheden. Reno-Nord er i løbende dialog med tilsynsmyndigheden. Denne dialog underbygges af månedlige driftsrapporter, som fremsendes til tilsynsmyndigheden. MILJØPOLITIK Selskabet har ikke på nuværende tidspunkt udarbejdet en miljøpolitik. Udarbejdelse af selskabets miljøpolitik forventes opstartet ultimo MILJØKRAV TIL LEVERANDØRER Selskabet stiller på nuværende tidspunkt ikke konkrete miljøkrav til leverandørerne. Opstilling af miljøkrav udarbejdes samtidig med miljøpolitikken. Grønt regnskab 5

7 Energianlæg. Ledelsens redegørelse INDDRAGELSE AF MEDARBEJDERE Følgende afdelinger indenfor I/S Reno-Nord har direkte medvirket ved udarbejdelsen af grønt regnskab: Ledelsen Driftsafdelingen Administrativ afdeling. Arbejdet for de involverede personer har bestået i dataindsamling, opstilling af regneark, udarbejdelse af tekst- og layoutoplæg. Herudover bliver Grønt regnskab præsenteret for såvel arbejdsmiljø- som samarbejdsudvalg. ARBEJDSMILJØ Der er i 2007 anmeldt 2 arbejdsuheld, som er kategoriseret som ikke alvorlige. Alle uheld, også tæt ved hændelser, behandles af sikkerhedsorganisationen, som vurderer, om der skal ske ændringer på maskiner eller arbejdsrutiner. Arbejdstilsynet har været på tilpasset tilsyn januar Arbejdstilsynet har ud fra tilsynsbesøget vurderet, at virksomheden er en niveau 2- virksomhed. Det betyder generelt, at Arbejdstilsynet vurderer, at virksomheden lever op til kravene i Arbejdsmiljøloven. MODTAGNE KLAGER I forbindelse med idriftsætning af ovn 3 efter ombygning modtog tilsynsmyndigheden en klage over sort røgfane. Selskabet redegjorde overfor tilsynsmyndigheden for dette fænomen, som er en følge af biobrændselets ufuldstændige forbrænding under udtørring af nyt ildfast murværk og andre afprøvninger. Tilsynsmyndigheden havde ikke yderligere kommentarer efter modtagelse af redegørelse. Grønt regnskab 6

8 Energianlæg. Forbrug og miljøpåvirkninger ELPRODUKTION: MWh SALG TIL NETTET: MWh RØGGAS EGET FORBRUG: MWh AFFALD MODTAGET: Dagrenovation tons Storskrald tons Erhvervsaffald tons Miljøfarligt affald tons I alt tons FORBRUG: Elektricitet MWh Diesel m.m tons Fyringsolie tons Syrer/baser tons Kalk, røgrensningsanlæg tons Vand, Romdrup Å m 3 Vandværksvand m 3 Spædevand til kedler (fra fjernvarmenet) m 3 Perkolat fra Rærup tons EL- PRODU- CERENDE ANLÆG ENERGIANLÆG 2007 UDGÅEDE MÆNGDER: Elektricitet MWh Fjernvarme MWh RESTPRODUKTER AFSAT TIL SPECIALDEPONI: Fraført flyveaske tons Fraført filterkager tons Fraført gips tons Fraført restprodukt fra semitørt anlæg tons AFSAT TIL GENANVENDELSE: Fraført slagge tons Fraført stort forbrændingsjern tons Fraført småt forbrændingsjern tons Fraført ikke-magnetiske metaller tons Fraført jern og metalskrot fra aflæssehal tons Plast til genanvendelse kg Pap/papir kg SPILDEVAND OFFENTLIG KLOAK- SYSTEM: m 3 LIM- FJORDEN: m 3 Se side 11 I det efterfølgende refererer punkterne til punkter i massebalancen. Grønt regnskab 7

9 Energianlæg. Forbrug og miljøpåvirkninger AFFALD AF ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR Reno-Nord løser fortsat opgaver for interessentkommunerne, og skal fremover stå for modtagelse og sortering af det elektroniske affald, som blandt andre Aalborg Kommune indsamler på genbrugspladser, og affald som samles ind hos forhandlere af elektronik. Efter en sortering i de typer elektronikaffald, som er specificeret i bekendtgørelsen, overdrages affaldet til de virksomheder, som har fået overdraget den videre håndtering og behandling af affaldet fra Reno-Nords område. Der er i 2007 i alt modtaget følgende affaldsmængder : tons hvidvarer og kølemøbler tons andet elektronikaffald. MODTAGET TIL FORBRÆNDING Dagrenovation... tons Storskrald... tons Erhvervsaffald... tons Miljøfarligt affald... tons I alt modtaget... tons * * I 2007 er den gennemsnitlige brændværdi beregnet til 10,7 GJ/ton. Den maksimale tilladte affaldsmængde for 2007 er dermed ca tons. FORBRUG Elektricitet... MWh Diesel m.m.... tons Fyringsolie... tons Syrer/baser... tons Kalk, røgrens... tons Vand, Romdrup Å... m Vandværksvand... m Spædevand til kedler (fra fjernvarmenet).. m Perkolat fra Rærup... tons Grønt regnskab 8

10 Energianlæg. Forbrug og miljøpåvirkninger SPILDEVAND Spildevand 1... m Forholdene vedrørende spildevand er belyst side 11. UDGÅENDE MÆNGDER Solgt energi Elektricitet... MWh Fjernvarme... MWh Afsat til genanvendelse Slagger... tons Forbrændingsjern... tons Ikke-magnetiske metaller fra slagger... tons Jern- og metalskrot fra aflæssehal...tons Plast til genanvendelse... kg Pap/papir... kg Restprodukter Flyveaske 1... tons Filterkager... tons Gips... tons 104 Restprodukt fra semitørt anlæg... tons Anvendes til opfyldning af gamle saltminer i Tyskland. RØGGAS Inden røggassen sendes ud i atmosfæren er langt hovedparten af de miljøbelastende stoffer renset fra i anlæggets røgrensningsanlæg. De resterende miljøbelastende stoffer i røggassen er opgjort side 10. MODTAGET ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR TIL OMLASTNING Kølemøbler og hvidevarer... tons Elektronikaffald... tons Grønt regnskab 9

11 Energianlæg. Forbrug og miljøpåvirkninger RØGGASSENS INDHOLD AF MILJØBELASTENDE STOFFER Årsgennemsnit af egne kontrolmålinger mg/nm 3* Grænseværdier mg/nm 3* Støv... ~ 0 10 Total kulstof...toc ~ 0 10 Kulilte...CO 14,8 100 Saltsyre... HCl ~ 0 10 Svovldioxid...SO 2 5,3 50 NO x År Udledning Totaludledning for året g/ton affald kg ~ 0 ~ ~ 0 ~ ~ 0 ~ ~ 0 ~ ~ 0 ~ ~ 0 ~ ~ 0 ~ Grønt regnskab 10

12 Energianlæg. Forbrug og miljøpåvirkninger SPILDEVAND På Reno-Nord bliver størstedelen af det vand, som på forskellig måde anvendes på energianlægget, brugt i røggasrensningsanlægget. Derved sker der en fordampning af vandet og en inddampning af de faste stoffer til restproduktet Rent spildevand fra kedel... m Processpildevand... m Husholdning/sanitetsspildevand... m Rengøringsvand fra aflæssehal... m I alt... m Grønt regnskab 11

13 Kontrolleret losseplads. Basisoplysninger BELIGGENHED M.V. Rærup kontrollerede losseplads og genbrugsanlæg er beliggende Halsvej 70, Rærup Vodskov CVR-nr. : P-nummer : EAN-nr. : Lossepladsen modtager hovedsageligt affald til deponering og genbrug fra de 5 interessentkommuner Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg. MILJØTILSYNSMYNDIGHED Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen er fra 1. januar 2007 godkendelsesmyndighed og Miljøcenter Århus vil være tilsynsmyndighed for I/S Reno-Nord. MILJØGODKENDELSER Den kontrollerede losseplads er miljøgodkendt af Nordjyllands Amt den 11. februar Der er den 25. oktober 2002 meddelt vilkårsændring vedrørende specialdepotet for metalforurenet jord Der er den 12. november 2003 meddelt tillæg til godkendelsen. Tillægget omfatter godkendelse til udvidelse med et mellemlager for brændbart affald. Der er den 18. november 2003 meddelt dispensation til genanvendelse af slagge til bundsikring af mellemlager. Der er den 21. april 2004 meddelt vilkårsændring af vilkår 8 til udvidelse med et mellemlager for brændbart affald. Der er den 27. december 2005 meddelt godkendelse til etablering og ibrugtagning af nye deponeringsenheder på Rærup Losseplads. Der er den 7. november 2006 meddelt midlertidig tilladelse til udlægning af affald i overhøjde på Rærup Losseplads Der er samtidig i forbindelse med ansøgningen om ny miljøgodkendelse udarbejdet et nyt grundvandskontrolprogram, hvilket er godkendt af amtets grundvandskontor. BRANCHE OG AKTIVITETER Den kontrollerede losseplads er en del af affalds- og genvindings branchen. Hovedaktiviteten er deponering af affald, der ikke er egnet til genbrug eller forbrænding samt sortering og nedknusning af bygge- og anlægsaffald, som derefter genanvendes. Mellemlagring af brændbart storskrald og industriaffald. Modtagelse, behandling og oparbejdning af biobrændsel. Den kontrollerede losseplads er omfattet af følgende listepunkt.: K Deponeringsanlæg for affald, som enten modtager mere end 10 tons affald pr. dag, eller som har en samlet kapacitet på mere end tons, med undtagelse af anlæg for deponering af inert affald. (i) (a) [K 3 a] Affald, der afleveres til deponering, indeholder ofte affald, der kan frasorteres til forbrænding eller genbrug. På pladsen sorteres affald, så mindst muligt deponeres. Sorteringen foregår maskinelt. Grønt regnskab 12

14 Kontrolleret losseplads. Ledelsens redegørelse GENERELLE OPLYSNINGER Den kontrollerede losseplads ejes af de 5 interessentkommuner Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg. Den kontrollerede losseplads modtager hovedsageligt affald til deponering og genbrug fra de 5 interessentkommuner. Den kontrollerede losseplads blev anlagt i VÆSENTLIGSTE MILJØPARAMETRE SAMT KONTROL Den væsentligste miljøparameter, der kendetegner hovedaktiviteten, er udledning af perkolat. Pladsen er forsynet med membran og drænsystem, således at perkolatet ledes til kloak og dermed undgås forurening af grundvandet. Udledningen af perkolat sker i henhold til Afledningstilladelse fra Aalborg Kommune af den 29. april 1998, der fastsætter grænseværdier for de forskellige miljøbelastende stoffer samt fastsætter de kontrolforanstaltninger, som skal udføres. I miljøgodkendelsen for lossepladsen stilles ud over krav til perkolat også krav om omfattende kontrol af grundvand. To gange pr. år tages der prøver af grundvandet i 2 drænområder. Prøverne gennemgår en omfattende analyseundersøgelse. Eksternt firma afrapporterer til tilsynsmyndigheden. Rambøll har i juni 2004 udarbejdet en rapport om ekstern støj, som konkluderer at grænseværdien på 55 dba overholdes såvel i den nuværende som i den fremtidige driftssituation. MILJØPOLITIK Selskabet har ikke på nuværende tidspunkt udarbejdet en miljøpolitik. Udarbejdelse af selskabets miljøpolitik forventes opstartet ultimo MILJØKRAV TIL LEVERANDØRER Selskabet stiller på nuværende tidspunkt ikke konkrete miljøkrav til leverandørerne. Opstilling af miljøkrav udarbejdes samtidig med miljøpolitikken. INDDRAGELSE AF MEDARBEJDERE Følgende afdelinger indenfor I/S Reno-Nord har direkte medvirket ved udarbejdelsen af grønt regnskab: Ledelsen Driftsafdelingen Rærup Administrativ afdeling. Arbejdet for de involverede personer har bestået i dataindsamling, opstilling af regneark, udarbejdelse af tekst- og layoutoplæg. Herudover bliver grønt regnskab præsenteret for såvel arbejdsmiljø- som samarbejdsudvalg. Grønt regnskab 13

15 Kontrolleret losseplads. Ledelsens redegørelse ARBEJDSMILJØ Der er anmeldt 0 arbejdsuheld i Arbejdstilsynet har været på tilpasset tilsyn januar Arbejdstilsynet har ud fra tilsynsbesøget vurderet, at virksomheden er et niveau 2- virksomhed. Det betyder generelt, at Arbejdstilsynet vurderer, at virksomheden lever op til kravene i Arbejdsmiljøloven. INDTRUFNE NØDSITUATIONER Der er opstået brand i det mellemdeponerede affald ad flere gange. Brandene er hurtigt blevet slukket, og der er ikke brændt store mængder affald. MODTAGNE KLAGER Selskabet har ikke modtaget klager i Grønt regnskab 14

16 Kontrolleret losseplads. Forbrug og miljøpåvirkninger DEPONERINGSANLÆG AFFALD MODTAGET: Deponering tons Dieselolie l El kwh Vandværksvand m 3 Nedbør mm Smøreolie l DEPONERINGSANLÆG 2007 Forbrændingsegnet til energianlæg tons Kompakteret kreosot imprægneret træ tons Kompakteret andet imprægneret træ tons Blandet jernaffald tons Udsorteret gips tons Udsorteret PVC-affald... 8 tons Udstødningsgas CO tons Perkolat... * m 3 Perkolat afleveret til energianlæg t Olieaffald l * Heraf m 3 fra Soilrems anlæg. I det efterfølgende refererer punkterne til punkter i massebalancen. OPARBEJDNING AFFALD MODTAGET: Oparbejdning tons Dieselolie l El Brøndvand m 3 Smøreolie l OPARBEJDNING 2007 Fraførte materialer tons Udstødningsgas CO tons Olieaffald l Komposteret vandløbsgrøde... 0 tons I det efterfølgende refererer punkterne til punkter i massebalancen. Grønt regnskab 15

17 Kontrolleret losseplads. Forbrug og miljøpåvirkninger MIDLERTIDIG OPLAGRING, FORBRÆNDINGSEGNET / BIOBRÆNDSEL AFFALD MODTAGET: Storskrald tons Erhvervsaffald tons I alt tons Biobrændsel tons MIDLERTIDIG OPLAG- RING, FORBRÆN- DINGSEGNET / BIOBRÆNDSEL 2007 FRAFØRT TIL ENERGIANLÆG: Mellemlageret affald tons Biobrændsel tons I alt tons DEPONERINGSANLÆG MODTAGET TIL DEPONERING I alt modtaget... tons FORBRUG Dieselolie... l El...kWh Vandværksvand... m Nedbør...mm Smøreolie... l Grønt regnskab 16

18 Kontrolleret losseplads. Forbrug og miljøpåvirkninger Forbrændingsegnet til energianlæg... tons Kompakteret kreosot imprægneret træ... tons Kompakteret andet imprægneret træ... tons Blandet jernaffald... tons Udsorteret gips... tons Udsorteret PVC-affald... tons 8 Udstødningsgas CO 2... tons Perkolat 1... m * Olieaffald... l Perkolatet ledes til det kommunale spildevandssystem. Der er lavet 1 stikprøvemåling i Resultatet af denne måling og de gældende grænseværdier er som på side 20. * Heraf?? m 3 fra Soilrems anlæg. MODTAGET TIL OPARBEJDNING Asfalt... tons Genbrug 0 (beton klar til knusning).... tons Genbrug 1 (beton)... tons Genbrug 2 (tegl, beton med jord)... tons Genbrug 3 (tegl med jord, stor beton)... tons Genbrug 4... tons Fiberplader... tons Fiberplader garantiordning... tons 152 Vandløbsgrøde... tons Grønt regnskab 17

19 Kontrolleret losseplads. Forbrug og miljøpåvirkninger FORBRUG Dieselolie... l El...kWh Brøndvand... m Smøreolie... l UDGÅENDE MÆNGDER Salg genbrug 1... tons Salg genbrug 2 (Knust tegl)... tons Salg genbrug 4 (Knust beton)... tons Salg genbrug 5 (Knust asfalt)... tons Ubehandlet tegl/beton... tons Udstødningsgas CO 2... tons Jern til oparbejdning... tons Olieaffald...l Komposteret vandløbsgrøde... tons MIDLERTIDIG OPLAGRING, FORBRÆNDINGSEGNET / BIOBRÆNDSEL MELLEMLAGER BRÆNDBART/BIOBRÆNDSEL Storskrald... tons Erhvervsaffald... tons Biobrændsel... tons Grønt regnskab 18

20 Kontrolleret losseplads. Forbrug og miljøpåvirkninger FRAFØRT TIL ENERGIANLÆG Mellemlageret affald... tons Biobrændsel... tons MÅLINGER AF PERKOLAT Gennemsnitlig indhold i perkolatet. Egenkontrolresultater Grænseværdier Vandmængde...m Bundfald... Totalt udledt Fedt og olie... Totalt udledt Zink...Zn Totalt udledt Cadmium... Cd 0,47 ml/l 0,69 ml/l 26 ml/l 168 ml/l 260 ml/l 300 ml/l m m m m m mg/l ,43 mg/l 0,48 mg/l 0,66 mg/l 1,19 mg/l 0,236 mg/l 5 mg/l g g g g g <0,003 mg/l <0,003 mg/l 0,005 mg/l 0,009 mg/l 0,001 mg/l <0,01 mg/l Totalt udledt <49 g <66 g 129 g 243 g 33 g Bly...Pb 0,06 mg/l 0,08 mg/l 0,15 mg/l 0,032 mg/l 0,017 mg/l 0,1 mg/l Totalt udledt 979 g g 387 g 866 g 563 g Nikkel...Ni 0,02 mg/l 0,029 mg/l 0,04 mg/l 0,03 mg/l 0,025 mg/l 0,25 mg/l Totalt udledt 326 g 624 g g 812 g 828 g Kobber... Cu Totalt udledt Chrom... Cr Totalt udledt Kviksølv... Hg 0,02 mg/l 0,03 mg/l 0,02 mg/l 0,05 mg/l 0,071 mg/l 0,5 mg/l 326 g 620 g 517 g g g 0,01 mg/l 0,009 mg/l 0,05 mg/l 0,05 mg/l 0,026 mg/l 0,3 mg 163 g 199 g g g 861 g <0,001 mg/l <0,001 mg/l <0,001 mg/l <0,001 mg/l <0,001 mg/l 0,006 mg/l Totalt udledt <16 g <26 g <26 g <26 g <33 g Ph... 7,4 7,5 7,5 7,5 7,8 6,0-9,5 Der er lavet 1 prøve i Grønt regnskab 19

21 Ordforklaring CFC-gas... detektionsgrænse... EBK-temperatur... eluat-koncentration... emissioner... GJ... kg... kwh... m 3... mg/l... ml/l... ng... mm... MW... MWh... kølemiddel, som består af klor, fluor og kulstof nedre grænse for hvad man kan måle temperatur i efterforbrændingszonen på et forbrændingsanlæg koncentration af et stof i væsken fra et udvaskningsforsøg udledninger giga joule kilogram kilo watt time kubikmeter milligram per liter milliliter per liter nanogram millimeter mega watt mega watt time Nm 3... normal m 3 perkolat... ph... recipient... topografi... totalalkalinitet... TS... verifikationsmålinger... afledning/spildevand surhedsgrad: En opløsning med ph7 er neutral. Er ph lavere end 7 er væsken sur (en syre). Er ph højere end 7 er væsken basisk (alkalisk) vandløb, sø, fjord eller hav hvortil der udledes spildevand landskabets form udtryk for basestyrken af et stof/væske tørstof kontrol af anlægsmålerudstyr <... mindre end >... større end Grønt regnskab 20

22 Bilag. Redegørelse Rapporten er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald, 21, stk. 2 samt vejledning fra Nordjyllands Amt ANLÆG 4 År 2007 må betragtes som det først reelle driftsår efter opstart og indtrimning. Ud over et længerevarende revisionsstop, var der et planlagt stop, hvor kedelleverandøren forstærkede dele af kedelfladen mod begyndende korrosion. Ud over disse 2, var der 3 ikke-planlagte stop for afhjælpning af fejl. ANLÆG 3 Anlæg 3 blev i 2007 taget ud af mølposen og gennemgik en omfattende renovering, således ovnen kom til at opfylde gældende miljøkrav. Renoveringen blev afsluttet med en idriftsætning og indtrimning. Egentlig drift fandt sted i forbindelse med revisionsstoppet på anlæg 4, hvor anlæg 3 delvist erstattede kapaciteten for anlæg 4. Ovennævnte driftsperiode blev afbrudt 2 gange på grund af omlægning af fjernvarmerør og et kedelrørsbrud Grønt regnskab 21

23 Bilag. Emissioner Anlæg 4 mg/nm 3 * ved referencetilstand 24. maj 27. september Gennemsnit Grænseværdier mg/m 3 n * Ilt... 5,6 6,5 6,3 10 Bly...Pb <0,0004 <0,004 <0,004 Chrom... Cr <0,001 <0,001 <0,001 Kobber...Cu 0,0062 <0,002 0,004 Mangan... Mn <0,0004 0,00037 <0,0004 Nikkel...Ni 0,0024 0,0026 0,0025 Arsen... As <0,0001 <0,0001 <0,0001 Antimon...Sb <0,0004 <0,0004 <0,0004 Cobolt...Co <0,0003 <0,0002 <0,0003 Vanadium...V <0,0001 <0,0001 <0,0001 Cadmium...Cd <0,00007 <0,0001 <0,00009 Thallium... Tl <0,00007 <0,0001 <0,00009 Kviksølv...Hg 0,0055 0,0035 0,0045 0,05...Pb, Cr, Cu, Mn, Ni, As, Sb, Co, V <0,01 <0,008 <0,009 0,5...Cd, Tl <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,05... Ni,Cd, Cr, As <0,004 <0,004 <0,004 Flussyre... HF <0,1 <0,1 <0,1 1 Dioxiner og furaner... 0,0038 0,022 0,095 0,1...PAH ** <0,04 <0,04 * En normalkubikmeter (Nm 3 ) er en kubikmeter gas ved den såkaldte referencetilstand, som er 11% O 2. ** Parameter ikke målt ved måling. Grønt regnskab 22

24 Bilag. Emissioner Anlæg 3 mg/nm 3 * ved referencetilstand 13. november Grænseværdier mg/m 3 n * Ilt... 9,7 Kuldioxid... ** Totalstøv... ** Totalstøv... ** 10 Bly...Pb 0,012 Chrom... Cr <0,002 Kobber...Cu 0,0050 Mangan... Mn 0,0020 Nikkel...Ni <0,004 Arsen... As 0,00053 Antimon...Sb 0,0024 Cobolt...Co 0,00060 Vanadium...V <0,0002 Cadmium...Cd 0,00052 Thallium... Tl <0,0001 Kviksølv...Hg <0,0005 0,05...Pb, Cr, Cu, Mn, Ni, As, Sb, Co, V <0,03 0,5...Cd, Tl <0,0006 0,05... Ni,Cd, Cr, As <0,007 Saltsyre... HCl ** 10 Flussyre... HF <0,1 1 Svovldioxid...SO 2 ** 50...CO ** NO+NO 2 ** 200 Kulstof...TOC ** 10 Dioxiner og furaner... 0,0082 0,1...PAH <0,1 * En normalkubikmeter (Nm 3 ) er en kubikmeter gas ved den såkaldte referencetilstand, som er 11% O 2. ** Parameter ikke målt ved måling. Grønt regnskab 23

25 Bilag. Kontinuerlige målinger KONTINUERLIGE MÅLINGER ANLÆG Ovn 3 Ovn 4 Driftstimer EBK-underskridelser C... Total EBK-underskridelser C... I forbindelse med start/stop EBK-underskridelser C...Normal drift Opstarter Nedlukninger...Planlagte 1 1 Nedlukninger... Ikke planlagte 1 4 Støv...30 min. > 30 Ikke valid 2 Støv...30 min. > 10 Ikke valid 4 Støv...30 min. > 150 Ikke valid 0 TOC...30 min. > TOC...30 min. > HCI...30 min. > HCI...30 min. > SO min. > SO min. > NOX...30 min. > NOX...30 min. > Grønt regnskab 24

grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET

grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET Grønt regnskab 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 1 Basisoplysninger. Energianlæg... 2-4 Miljøberetning. Energianlæg... 5-6 Miljødata. Energianlæg...

Læs mere

Svendborg Kraftvarme A/S

Svendborg Kraftvarme A/S Svendborg Kraftvarme A/S GRØNT REGNSKAB 2010 Principskitse af anlægget... 4 1 BASISOPLYSNINGER... 5 1.1 Virksomhedens navn og beliggenhed:... 5 1.2 Miljødataperioden:... 5 1.3 Tilsynsmyndighed:... 5 1.3.1

Læs mere

Sønderborg Kraftvarmeværk I/S

Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Årsrapport inkl. grønt regnskab samt miljøredegørelse 1. januar 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 4 Virksomhedens navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Grøntregnskab 2012. Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.

Grøntregnskab 2012. Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa. Grøntregnskab Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune Side 1 af 55 sider

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 DEPONIER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 DEPONIER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 DEPONIER /Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 1

GRØNT REGNSKAB 2014 1 GRØNT REGNSKAB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 INTRODUKTION... 3 1.2 TILSYNSMYNDIGHEDENS UDTALELSE... 3 1.3 OFFENTLIGGØRELSE... 3 2. BASISOPLYSNINGER... 4 2.1 SELSKABET... 4 2.2 BESTYRELSE...

Læs mere

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE 2014 Indhold Forord.... 3 Beskrivelse af virksomhederne.... 4 Miljøpolitik.... 5 Oversigt over afdelingernes miljøforhold.... 6 Miljøledelsessystemet.... 8

Læs mere

årsrapport INTERESSENTSKABET Reno-Nord

årsrapport INTERESSENTSKABET Reno-Nord årsrapport INTERESSENTSKABET Reno-Nord Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Interessentoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4-5 Ledelsesberetning... 6-7 Hoved- og nøgletal...

Læs mere

AmAgerværket Grønt regnskab 2010

AmAgerværket Grønt regnskab 2010 Amagerværket Grønt regnskab 2010 Indhold Vattenfall i 2010... 3 Basisoplysninger... 5 Ledelsens redegørelse...10 Oplysninger om miljøforhold...18 Miljødata... 23 Myndighedsudtalelse... 33 I marts 2010

Læs mere

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST I/S Skovsted Losseplads Grønt Regnskab 2013 0943084\L00241-2-AGST Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 2. Miljøberetning... 7 3. Miljødata... 9 4. Egenkontrol... 12 Kommentar til analyseresultater...

Læs mere

Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011

Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011 Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011 September 2012 Sagsid. 2012-6638 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Basisoplysninger 3 3 Miljøberetning 5 3.1 Ledelsens redegørelse 3.2 Miljøpolitik 3.3 Miljøkrav

Læs mere

Foto Vestforbrænding 2 /

Foto Vestforbrænding 2 / G r ø n t r e g n s k a b 2012 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger, interessentskabsoplysninger, miljøforhold, myndigheder, godkendelser og certifikater 3 Miljøredegørelse 4 - Status for udvalgte

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S Indhold Vattenfall i 2014... 2 Odense Kraftvarmeværk i 2014 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 17 Miljødata... 24 Myndighedsudtalelse... 24 Virksomhedens

Læs mere

AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014

AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014 AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014 INDHOLD Generelle informationer 1 Forord 2 Aktiviteter på Amagerværket 4 Beskrivelse af Amagerværket 4 Væsentlige miljøforhold 6 Oversigt over miljøpåvirkninger 8 Målsætninger

Læs mere

Miljøredegørelse 2012

Miljøredegørelse 2012 Miljøredegørelse 212 ARC Amager Ressourcecenter er en affaldsbehandling- og energivirksomhed, der har fokus på at genindvinde ressourcerne i affald bedst muligt. Om ARC Vi servicerer borgere og virksomheder

Læs mere

Amagerværket. Grønt regnskab 2013

Amagerværket. Grønt regnskab 2013 Amagerværket Grønt regnskab 2013 Amagerværket Grønt regnskab 2013 INDHOLD Vattenfall i 2013 3 Basisoplysninger 5 Ledelsens redegørelse 12 Oplysninger om miljøforhold 19 Miljødata 22 Myndighedsudtalelse

Læs mere

Grønt regnskab for Klintholm i/s 2014

Grønt regnskab for Klintholm i/s 2014 Grønt regnskab for Klintholm i/s 2014 Klintholm i/s Klintholmvej 50 DK-5874 Hesselager Telefon: 62253086 Telefax: 62253076 Mail: Website: Klintholm@klintholm-is.dk www.klintholm-is.dk Dato: 26-03-2015

Læs mere

BIOFOS Lynettefællesskabet A/S Renseanlæg Lynetten og Damhusåen

BIOFOS Lynettefællesskabet A/S Renseanlæg Lynetten og Damhusåen 1 MILJØ BERET NING 213 BIOFOS Lynettefællesskabet A/S Renseanlæg Lynetten og Damhusåen INDHOLD BASISOPLYSNINGER 3 LEDELSENS REDEGØRELSE 5 RENSEANLÆG LYNETTENS OG DAMHUSÅENS VÆSENTLIGSTE RESSOURCE- OG MILJØMÆSSIGE

Læs mere

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljømyndighed Nordfyns Kommune Godkendt den 18. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-138845 Sags nr. 480-2011-48313 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Grønt Regnskab 2012 Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Grønt Regnskab 2012 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Grønt Regnskab 2012 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Udgiver: Aalborg Forsyning, Kloak A/S Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.aalborgforsyning.dk/kloak Udgivelse: Marts 2013 Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

Grønt regnskab 2014 for Energinet.dk Gaslager A/S Ll. Torup Naturgaslager

Grønt regnskab 2014 for Energinet.dk Gaslager A/S Ll. Torup Naturgaslager Grønt regnskab 2014 for Energinet.dk Gaslager A/S Ll. Torup Naturgaslager 19. marts 2015 CGS/CGS 1. Generel information om Energinet.dk... 2 2. Basisoplysninger... 3 3. Ledelsens redegørelse... 5 Redegørelse

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing Grønt regnskab 2009/10 Nordic Sugar Nykøbing Introduktion Branchebetegnelse Virksomhedens branchekode er 15.83.00 Sukkerfabrikker og -raffinade rier. Fabrikken er omfattet af miljøbeskyt telseslovens liste

Læs mere

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr.

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr. Teknik- og Miljøafdeling NC-Miljø ApS Generalgyden 4 5853 Ørbæk Dato: 07-11-2008 Sagsbehandler: Per Jürgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 08/4757 Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse

Læs mere

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S RAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Basisoplysninger... 4 3 Ledelsens beretning... 7 3.1 Begrundelse for valg af indeksering... 7 3.2 Historie... 8

Læs mere

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Formelle oplysninger...3 Navn og beliggenhed...3 Miljøtilsynsmyndighed...3

Læs mere

Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø

Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Generelle oplysninger Navn og beliggenhed Aalborg Portland A/S Nordic Cement Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Tlf.: 98 16 77 77 Fax: 98 10 11

Læs mere

[ 1. juni 2012-31. maj 2013-16. regnskabsår ] Grønt regnskab

[ 1. juni 2012-31. maj 2013-16. regnskabsår ] Grønt regnskab [ 1. juni 2012-31. maj 2013-16. regnskabsår ] Grønt regnskab 2012 2013 Introduktion Selskabet Hjørring Varmeforsyning er beliggende på Buen 7 i Hjørring. CVR-nr. 64 54 46 16. P-nr. 1003156630 Selskabets

Læs mere

Fynsværket. Grønt regnskab 2013

Fynsværket. Grønt regnskab 2013 Fynsværket Grønt regnskab 2013 Fynsværket Grønt regnskab 2013 INDHOLD Vattenfall i 2013 3 Basisoplysninger 5 Ledelsens redegørelse 14 Oplysninger om miljøforhold 22 Miljødata 28 Myndighedsudtalelse 34

Læs mere

Miljøredegørelse 2013

Miljøredegørelse 2013 Miljøredegørelse 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Generel information...2 Stamoplysninger:...2 Vigtigste miljø- og arbejdsmiljøforhold...2 Oversigt over typen af de anmeldepligtige ulykker:...3

Læs mere