Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren - retsinformation.dk. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren - retsinformation.dk. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde"

Transkript

1 Page 1 of 11 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde Kapitel 2 Prisloftet Kapitel 3 Investeringsplaner og -regnskaber Kapitel 4 Ydelser, der leveres til andre vandselskaber Kapitel 5 Reguleringsmæssige åbningsbalance og regnskab Kapitel 6 Benchmarking Kapitel 7 Dispensation Kapitel 8 Pristalsregulering Kapitel 9 Klageadgang Kapitel 10 Straf Kapitel 11 Ikrafttræden Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren I medfør af 2, stk. 5, 4, stk. 4, 5, stk. 2 og 3, 7, stk. 2, 8, 11, stk. 4, 15, stk. 3, 20 og lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold fastsættes: Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på vandselskaber og vand- eller spildevandsforsyningsvirksomheder, here vandselskaber, omfattet af 2, stk. 1, i loven, til brug for fastsættelsen af den reguleringsmæssige åbningsbalance o prisloftreguleringen. Stk. 2. Bestemmelserne i kapitel 2 vedrørende fastsættelse af prisloft gælder for indvinding, behandling, transport levering af vand mod betaling, herunder også salg af vand til andre vandselskaber, samt transport, behandling og afl af spildevand mod betaling.

2 Page 2 of Vandselskaber omfattet af lovens 2, stk. 1, skal skriftligt anmelde dette til Forsyningssekretariatet senest marts Stk. 2. I det omfang et vandselskab efterfølgende bliver omfattet af lovens 2, stk. 1, nr. 2, skal vandselskabet anmelde dette til Forsyningssekretariatet senest den 1. marts i det følgende år. Definitioner 3. Ved et vandselskabs prisloft forstås en ramme for de maksimale samlede periodiserede primære indtægter, s vandselskabet må opkræve. Prisloft udmeldes som en samlet m 3 -pris. Stk. 2. Ved primære indtægter forstås et vandselskabs indtægter fra aktiviteter omfattet af 1, stk. 2, eksempelvi afhængige bidrag, tilslutningsbidrag, særbidrag for afledning af særlig forurenet spildevand, faste årlige bidrag, anlægsbidrag, særbidrag i øvrigt og indtægter fra handel med andre vandselskaber. Indtægter, som har karakter af i i selskabet, er ikke en del af de primære indtægter. Stk. 3. Ved driftsomkostninger forstås alle vandselskabets omkostninger med undtagelse af driftsomkostninger til opnåelse af miljø- og servicemål, omkostninger til investeringer, netto finansielle poster og 1:1 omkostninger. Stk. 4. Ved 1:1 omkostning forstås omkostninger, som har væsentlig betydning for vandselskabet, og som ikke har indflydelse på, herunder eksempelvis tjenestemandspensioner, vandsamarbejder etableret i medfør af 48 i vandforsyningsloven, køb af ydelser og produkter, der er omfattet af prisloftreguleringen hos et andet vandselskab, betalinger til Forsyningssekretariatet, skatter samt uundgåelige afgifter. Stk. 5. Ved den forventede vandmængde til brug for fastsættelsen af prisloftet i et givent år forstås den vandmængde i kalenderåret to år tidligere. Stk. 6. Ved en investering, herunder investering forbundet med opnåelse af miljø- og servicemål, forstås en til anskaffelse af et nyt anlægsaktiv, en væsentlig omkostning, der forlænger restlevetiden for et eksisterende anlægs eller en væsentlig omkostning, der tilfører anlægsaktivet væsentlige nye eller forbedrede egenskaber. Omkostninger almindelig vedligeholdelse er driftsomkostninger. Stk. 7. Ved standardafskrivninger forstås lineære afskrivninger på investeringer beregnet på baggrund af standardværdier og standardlevetider, som fremgår af bilag 1 til denne bekendtgørelse, samt af afgørelser truffet i m af 23, stk. 4. Stk. 8. Over- eller underdækning opgøres som forskellen mellem de primære indtægter og de afholdte udgifter til opnåelse af miljø- og servicemål, 1:1 omkostninger, netto finansielle poster og investeringer. Ved lånefinansierede investeringer kan kun de afholdte afdrag medregnes i de afholdte udgifter. Restgæld knyttet til investeringer kan ikke medregnes. Såfremt et vandselskab konkret kan dokumentere, at gældsposter hverken direkte eller indirekte udgør finansiering af investeringer, kan disse dog medregnes i opgørelsen af over- eller underdækningen. Stk. 9. Over- eller underdækning opgøres for tre forskellige perioder: 1) Til brug for korrektionen i 4, stk. 4, opgøres vandselskabets samlede akkumulerede over- eller underdækning fre 31. december ) Til brug for opgørelsen i 4, stk. 1, opgøres over- eller underdækning for perioden

3 Page 3 of 11 3) Til brug for korrektionen i 5, stk. 2, opgøres over- eller underdækningen for Stk. 10. Ved nettofinansielle poster forstås en samlet opgørelse af renteomkostninger, renteindtægter, kurstab, kursgevinster og finansielle gebyrer m.v. Kapitel 2 Prisloftet 4. Udgangspunktet for prisloftet for 2011 fastsættes som vandselskabets gennemsnitlige primære indtægter i pe , korrigeret for den gennemsnitlige over- eller underdækning i perioden , fratrukket gennemsnit periodens 1:1 omkostninger, driftsomkostninger til opnåelse af miljø- og servicemål, omkostninger til investeringer, nettofinansielle poster og væsentlige omkostninger, som er bortfaldet. Stk. 2. I det omfang et vandselskab ikke har eksisteret i perioden , opgøres udgangspunktet for prislofte at sammenlægge eller opdele oplysninger fra de vandselskaber, som udgør det nuværende selskab. Stk. 3. Ved fastsættelsen af prisloftet kan kun indregnes relevante udgifter, omkostninger og indtægter fra aktivite stk. 1 og stk. 4, omfattet af 1, stk. 2. Stk. 4. Udgangspunktet for prisloftet for 2011 som fastsat efter stk. 1 pristalsreguleres efter 32. Herefter afvikling af over- eller underdækningen og tillæg af forventede 1:1 omkostninger, herunder ikke tidligere udgiftsført tjenestemandspensionsforpligtelser lineært over 10 år, forventede driftsomkostninger til opnåelse af miljø investeringstillæg for planlagte investeringer, investeringstillæg for historiske investeringer og forventede nettofinans poster samt fradrag af et generelt effektiviseringskrav. Stk. 5. Prisloftet for 2011 fastsættes som beløbet opgjort efter stk. 4 divideret med den forventede vandmængde. 5. Udgangspunktet for prisloftet for 2012 og frem fastsættes som udgangspunktet for prisloftet for det foregåen og pristalsreguleres efter 32. Herefter korrigeres for forventede ændringer i 1:1 omkostninger, forventede ændring driftsomkostninger til opnåelse af miljø- og servicemål, forventede ændringer i nettofinansielle poster, ændring i investeringstillæg for planlagte investeringer, ændring i investeringstillæg for gennemførte investeringer, afskrivninger på historiske investeringer, forventet bortfald af væsentlige omkostninger som i 4, stk. 1 er medregne , samt et generelt og et individuelt effektiviseringskrav. Stk. 2. I prisloftet for 2012 korrigeres som en engangsregulering for over- eller underdækningen i Stk. 3. I prisloftet for 2013 og frem korrigeres for en årlig engangsregulering som følge af forskelle mellem tidliger indregnede forventede afskrivninger fra investeringsplanen og faktiske beløb fra investeringsregnskabet for det år, de ligger to år forud for prisloftåret. Endvidere korrigeres for forskellen mellem tidligere indregnede forventede beløb for driftsomkostninger tilopnåelse af miljø- og servicemål, 1:1 omkostninger samt nettofinansielle poster og de faktiske b henhold til reguleringsregnskabet for året to år forud for prisloftsåret, jf. dog 9, stk. 2, og 13. Stk. 4. Ved fastsættelsen af prisloftet kan kun indregnes relevante udgifter, omkostninger og indtægter fra aktivite omfattet af 1, stk. 2. Stk. 5. Senest i prisloftet for 2021 korrigeres for bortfald af afviklingen af over- eller underdækningen samt for bor indregnede tjenestemandspensionsforpligtelser.

4 Page 4 of 11 Stk. 6. Prisloftet for 2012 og frem fastsættes som beløbet opgjort efter stk. 1-5 divideret med den forventede vandmængde. 6. Den akkumulerede over- eller underdækning opgøres pr. 31. december 2009 og indregnes lineært over en pe på maksimalt 10 år. 7. Hvis et vandselskab ikke indsender de fornødne oplysninger til Forsyningssekretariatet til brug for fastsættels prisloft i henhold til 4 og 5, kan Forsyningssekretariatet skønsmæssigt fastsætte de manglende oplysninger. 8. Prisloftet kan efter ansøgning til Forsyningssekretariatet øges, såfremt der er sket væsentlig udvidelse af vandselskabets forsyningsområde, og vandselskabet kan godtgøre, at der som følge heraf er sket en væsentlig forøg vandselskabets årlige driftsomkostninger, eller at der i et enkelt år sker et markant fald i leverede mængder. 9. Tillæg som følge af driftsomkostninger til opnåelse af miljø- og servicemål sker på baggrund af budgetterede omkostninger for de enkelte mål. Stk. 2. Tillægget kan indregnes i prisloftet for 2011 og frem i det omfang, omkostningerne er fremkommet på effe og markedsmæssige vilkår. Forsyningssekretariatet kan vurdere dette, f.eks. ved brug af benchmarking eller ved at læ de omkostninger til grund, der er fremkommet gennem et udbud. 10. Tillægget for planlagte investeringer, herunder investeringer til opnåelse af miljø- og servicemål, angår de planlagte investeringer i prisloftåret og året forud for prisloftåret. Stk. 2. Tillægget for planlagte investeringer udgør den budgetterede værdi af de fremtidige årlige lineære afskrivn af de planlagte investeringer baseret på standardlevetider. Stk. 3. Forsyningssekretariatet fastsætter tillægget for planlagte investeringer. 11. Tillæg for gennemførte investeringer angår de investeringer, som er gennemført efter 1. januar 2010 og fre og med året, som ligger to år forud for prisloftsåret. Stk. 2. Tillægget for gennemførte investeringer udgør de fremtidige årlige lineære afskrivninger af de gennemførte investeringer baseret på standardlevetider. Kun investeringer gennemført på effektive og markedsmæssige vilkår kan indregnes som et tillæg til prisloftet. Stk. 3. Tillægget for gennemførte investeringer reguleres med afskrivninger, der bortfalder som følge investering er færdigafskrevet eller permanent taget ud af drift. Stk. 4. Tillægget for gennemførte investeringer kan reguleres med restafskrivningen på anlæg, der tages ud af dri fratrukket eventuel salgssum ved salg af anlægget som en engangsregulering. Stk. 5. Forsyningssekretariatet fastsætter tillægget for gennemførte investeringer. 12. Tillægget for historiske investeringer angår de investeringer, der er foretaget frem til og med 31. december Stk. 2. Tillægget for historiske investeringer udgør de årlige standardafskrivninger. Stk. 3. Tillægget for historiske investeringer reguleres med standardafskrivninger, der bortfalder, som følge af at a er færdigskrevet eller permanent taget ud af drift.

5 Page 5 of 11 Stk. 4. Tillægget for historiske investeringer kan reguleres med reststandardafskrivningen på anlæg, der tages ud fratrukket eventuel salgssum ved salg af anlægget som en engangsregulering. Stk. 5. Forsyningssekretariatet fastsætter tillægget for historiske investeringer. 13. Nettofinansielle poster kan indregnes i prisloftet for 2011 og frem i det omfang, låntagningen sker på effekti markedsmæssige vilkår. Stk. 2. Forsyningssekretariatet kan skønne, at renten på et vandselskabs valgte lån adskiller sig væsentligt fra markedsmæssige vilkår. I så fald indregnes renteomkostninger svarende til markedsmæssige vilkår som den CIBOR 12, og gældsrisikopræmie for vandselskabet i prisloftet i stedet for vandselskabets faktiske renteomkostninger 14. Det generelle effektiviseringskrav fastsættes som et vægtet gennemsnit af produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv, som indgår med 70 procent, og produktivitetsudviklingen i bygge- og anlægssektoren, som indgår med 3 procent. Det vægtede gennemsnit beregnes ud fra oplysninger om produktivitetsudviklingen i de ti seneste år, som e tilgængelige på tidspunktet for fastsættelse af prisloftet. Stk. 2. Det generelle effektiviseringskrav fastsættes for driftsomkostninger. Stk. 3. Forsyningssekretariatet fastsætter det generelle effektiviseringskrav samtidig med fastsættelsen af prislofte det enkelte år. 15. Det individuelle effektiviseringskrav fastsættes på baggrund af resultaterne fra den resultatorienterede benchmarking. Niveauet for det individuelle effektiviseringskrav skal afspejle effektiviseringspotentialet for det enkelte vandselskab. Stk. 2. Det individuelle effektiviseringskrav fastsættes for driftsomkostninger. Stk. 3. Forsyningssekretariatet fastsætter det individuelle effektiviseringskrav samtidig med fastsættelsen af prislof det enkelte år. 16. Hvis Forsyningssekretariatet skønner, at vandselskabet systematisk budgetterer med større omkostninger til investeringer, driftsomkostninger til opnåelse af miljø- og servicemål, nettofinansielle poster eller 1:1 omkostninger, e selskabet faktisk afholder, kan Forsyningssekretariatet indregne et fradrag i prisloftet i et eller flere år, som skal opve forbrugernes omkostninger ved at være opkrævet mere end nødvendigt til brug for investeringer, driftsomkostninger opnåelse af miljø- og servicemål, nettofinansielle poster eller 1:1 omkostninger. 17. I tilfælde af vandselskabers fusion fremsender det fortsættende eller nye vandselskab et revideret budget ti Forsyningssekretariatet til brug for sekretariatets beregning af et nyt prisloft. De hidtidige prislofter gælder uændret i sekretariatet udmelder et nyt prisloft. Det nye prisloft kan ikke overstige et vægtet gennemsnit af de hidtidige prisloft uændret aktivitet. Stk. 2. I tilfælde af spaltning af et vandselskab i flere vandselskaber fremsender de nye vandselskaber budget til Forsyningssekretariatet til brug for sekretariatets beregning af nye prislofter. Det hidtidige prisloft gælder fortsat indt Forsyningssekretariatet udmelder nye prislofter. Et vægtet gennemsnit af de nye prislofter kan ikke overstige det hidt prisloft ved uændret aktivitet.

6 Page 6 of 11 Stk. 3. Forsyningssekretariatet kan uanset stk. 1 og 2 undlade at fastsætte nye prislofter, hvis fastsættelse af nye prislofter ikke skønnes hensigtsmæssigt, herunder hvis de nye prislofter kun vil kun gælde en kortere periode. 18. Et vandselskab skal senest den 1. maj 2010 indsende de nødvendige oplysninger til brug for Forsyningssekretariatets fastsættelse af prisloftet Stk. 2. Et vandselskab skal senest den 15. april, fra 2011 og fremefter, årligt indsende de nødvendige for Forsyningssekretariatets fastsættelse af prisloftet det følgende år. Stk. 3. Forsyningssekretariatet fastsætter hvilke oplysninger og data, der er nødvendige til brug for fastsættelsen a prisloftet. 19. Forsyningssekretariatet skal senest den 1. oktober 2010 år sende udkast til vandselskabets prisloft for 2011 høring hos vandselskabet. Høringsfristen er 2 uger. Stk. 2. Forsyningssekretariatet skal senest den 15. september, fra 2011 og fremefter, årligt sende udkast til vandselskabets prisloft for det følgende år i høring hos vandselskabet. Høringsfristen er 2 uger. Stk. 3. Forsyningssekretariatet skal senest den 1. november 2010 træffe afgørelse om fastsættelsen af et vandsels prisloft for Stk. 4. Forsyningssekretariatet skal senest den 15. oktober, fra 2011 og fremefter, hvert år træffe afgørelse om fastsættelsen af et vandselskabsprisloft for det følgende år. Kapitel 3 Investeringsplaner og -regnskaber 20. Et vandselskab skal senest den 1. maj 2010 indsende en investeringsplan for 2010 og for 2011 til Forsyningssekretariatet. Stk. 2. Et vandselskab skal senest den 15. april, fra 2011 og fremefter, indsende en investeringsplan for det pågæ år og for det kommende år til Forsyningssekretariatet. Stk. 3. Investeringsplanen skal indeholde budgettal for afskrivninger på planlagte investeringer i det pågældende å det kommende år. Stk. 4. Vandselskabet skal specificere investeringerne således, at de kan identificeres i det efterfølgende investeringsregnskab. Stk. 5. Forsyningssekretariatet kontrollerer opgørelsen og udmelder tillæg eller fradrag på baggrund af opgørelsen Vandselskabet skal udarbejde et investeringsregnskab ved udløbet af et år. Investeringsregnskabet skal inds til Forsyningssekretariatet første gang den 15. april 2011 og herefter den 15. april hvert år. Stk. 2. Af investeringsregnskabet skal fremgå, hvilke investeringer der er foretaget i året, faktiske afskrivninger på gennemførte og historiske investeringer samt hvilke investeringer der er færdigafskrevet i året, herunder hvilke anlæ måtte være udgået som følge af udskiftning m.m. og dermed hvilke afskrivninger, der bortfalder på gennemførte

7 Page 7 of 11 historiske investeringer, samt tab eller gevinst på udgåede anlæg. Investeringsregnskabet skal påtegnes af en registr eller statsautoriseret revisor. Kapitel 4 Ydelser, der leveres til andre vandselskaber 22. En ydelse, der udøves ud over aktiviteterne omfattet af 1, stk. 2, og som leveres til et andet vandselskab omfattet af 1, stk. 1, omfattes ikke af prisloftreguleringen hos selskabet, der leverer ydelsen. Stk. 2. En ydelse, der udøves inden for aktiviteterne omfattet af 1, stk. 2, og som leveres til et andet vandselska omfattet af 1, stk. 1, er en 1:1 omkostning hos det selskab, der køber ydelsen, jf. 3, stk. 4. Kapitel 5 Reguleringsmæssige åbningsbalance og regnskab 23. Vandselskabet skal til brug for prisloftreguleringen udarbejde en reguleringsmæssig åbningsbalance pr. 1. ja 2010, som indsendes til Forsyningssekretariatet senest den 1. april Stk. 2. Ved udarbejdelsen af et vandselskabs reguleringsmæssige åbningsbalance værdisættes selskabets til gennemsnittet af aktivets nedskrevne genanskaffelsesværdi og aktivets nedskrevne anskaffelsesværdi. Stk. 3. Den konkrete værdiansættelse af et anlægsaktiv foretages ud fra standardpriser og standardlevetider, jf. b Stk. 4. Fastlæggelse af værdi og levetid af anlægsaktiver, der ikke indgår i bilag 1, foretages af Forsyningssekretar Ansøgninger om fastsættelse af værdier og levetider for anlægsaktiver, der ikke indgår i bilag 1, skal indsendes til Forsyningssekretariatet senest 1. marts Stk. 5. Værdiansættelsen af øvrige aktiver, gæld og egenkapitalen foretages efter de almindelige regler i årsregnskabsloven. Stk. 6. Den reguleringsmæssige åbningsbalance skal påtegnes af en registreret eller statsautoriseret revisor. 24. Vandselskaberne kan alene anvende den likviditet, som tillægget for historiske investeringer giver anledning 12, til at nedbringe investeringsomkostningerne og dermed nedsætte de finansielle omkostninger Stk. 2. Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, at vandselskaberne overholder stk Fra 2013 og frem skal vandselskabet senest den 15. april hvert år indsende et reguleringsregnskab til Forsyningssekretariatet, hvoraf det foregående års faktiske primære indtægter, driftsomkostninger til opnåelse af mil servicemål, 1:1 omkostninger og nettofinansielle poster fremgår. Reguleringsregnskabet skal påtegnes af en statsautoriseret revisor. 26. Det beløb, hvormed et vandselskabs samlede indtægter i et kalenderår overstiger vandselskabets samlede omkostninger i samme kalenderår, anses for en ekstraordinær effektiviseringsgevinst.

8 Page 8 of 11 Stk. 2. Ekstraordinære effektiviseringsgevinster kan alene anvendes til investering i selskabets aktiviteter forbunde vand- og spildevandsforsyning, herunder teknologiudvikling, konsolidering i form af forbedringer af infrastruktur, miljøforbedringer eller nedsættelse af selskabets forbrugerpriser. Kapitel 6 Benchmarking 27. Forsyningssekretariatet foretager resultatorienteret benchmarking af vandselskaberne efter lovens Stk. 2. Forsyningssekretariatet fastsætter grundlaget for den resultatorienterede benchmarking. 28. Forsyningssekretariatet opretter et offentligt tilgængeligt register over resultaterne af benchmarkingen efter 4, stk. 1, og indberettede takster. Stk Vandselskabet skal foretage procesorienteret benchmarking efter lovens 5. Stk. 2. Den valgte metode skal kunne anvendes som et ledelsesredskab til at kortlægge arbejdsprocesser med et effektiviseringspotentiale samt sikre, at effektiviseringen sker på en miljø- og kvalitetsmæssig forsvarlig måde. Procesbenchmarkingen skal give mulighed for, at vandselskaberne kan dele viden og erfaringer om en effektiv tilrettelæggelse af arbejdsprocedurer, metoder og processer. Stk. 3. Procesbenchmarkingen skal offentliggøres årligt på vandselskabets hjemmeside som en beskrivelse af de generelle nøgletal for de enkelte processer. Kapitel 7 Dispensation 30. Et vandselskab kan i ganske særlige tilfælde opnå dispensation fra prisloftet. Der kan gives dispensation i til af uforudsete hændelser, herunder pludseligt opståede brud, kollaps, brand, terror eller uheld, jf. dog stk. 3. Stk. 2. Vandselskaber kan endvidere opnå dispensation i tilfælde af uforudsete og pludseligt opståede dog stk. 3. Stk. 3. Vandselskaber kan opnå dispensation fra prisloftet, når omkostningerne forbundet med hændelsen i stk. 1 overstiger 3 pct. af vandselskabets prisloft for det år, hvor den dispensationsudløsende hændelse sker. Stk. 4. Tillægget til prisloftet udgør samtlige årlige omkostninger forbundet med den dispensationsudløsende hænd det omfang disse overstiger 3 pct. af vandselskabets prisloft ved begyndelsen af den investeringsperiode, hvor hænd sker. Stk. 5. Aktiver, der udskiftes som følge af den dispensationsudløsende begivenhed, udgår af afskrivningsgrundlage Stk. 6. Såfremt den dispensationsudløsende hændelse er en forsikringsbegivenhed eller på anden måde den sum, som vandselskabet modtager, blive modregnet i det ændrede prisloft. 31. Dispensation efter 30 opnås ved ansøgning til Forsyningssekretariatet.

9 Page 9 of 11 Stk. 2. I ansøgningen om dispensation skal indgå oplysninger om den dispensationsudløsende hændelse og omkostningerne herved, jf. 30, stk. 3, og om typen af de aktiver, der indgår i investeringen som følge af den dispensationsudløsende hændelse. Stk. 3. Forsyningssekretariatet skal træffe afgørelse om dispensation fra prisloftet senest 1 måned efter modtagels den nødvendige dokumentation til brug for behandling af ansøgningen. Såfremt der gives dispensation, skal Forsyningssekretariatet fastsætte størrelsen af det ændrede prisloft og varigheden af dette. Kapitel 8 Pristalsregulering 32. Udgangspunktet for prisloftet for 2011 reguleres af Forsyningssekretariatet med et indeks, der er sammenve procent af omkostningsindeks for anlæg (BYG 6, undergruppen Jordarbejde mv. ), 15 procent af omkostningsindeks anlæg (BYG 6, undergruppen Asfaltarbejde. ), 30 procent af byggeomkostningsindeks for boliger (BYG 4) og 20 pro prisindeks for indenlandsk vareforsyning (PRIS 11, undergruppen Andre maskiner og apparater ) eller tilsvarende. Stk. 2. For prisloftet for 2012 og fremefter foretages pristalsreguleringen ved brug af indekset i stk. 1, hvor grundl for beregning af pristalsregulering er driftsomkostningerne i prisloftet for 2011, jf. 4 stk. 1-3 og 8, korrigeret for effektiviseringskrav fra tidligere år samt tidligere års pristalsregulering. Kapitel 9 Klageadgang 33. Forsyningssekretariatets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages til Konkurrenceankenævnet eft bestemmelserne i lovens kapitel 9. Stk. 2. Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan prøves ved domstolene efter bestemmelserne i lovens Kapitel 10 Straf 34. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der 1) undlader at indsende oplysninger i overensstemmelse med 18, 2) undlader at udarbejde og indsende et investeringsregnskab i overensstemmelse med 21, 3) undlader at udarbejde og indsende reguleringsmæssig åbningsbalance i overensstemmelse med 23, eller 4) undlader at indsende et reguleringsregnskab i overensstemmelse med 25. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens Kapitel 11 Ikrafttræden

10 Page 10 of Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. februar Miljøministeriet, den 9. februar 2010 Troels Lund Poulsen Værdiansættelsen af vandselskabernes anlægsaktiver i den reguleringsmæssige åbningsbalance fastsættes på grun standardpriser og standardværdier i pris- og levetidskataloget for komponenter i vandforsyning spildevandsforsyninger. Kataloget anvendes også til at fastsætte standardlevetider for fremtidige investeringer. Pris- og levetidskataloget findes på Konkurrencestyrelsens hjemmeside, og består kon et regneark for vandforsyning og et regneark for kloakforsyning. Regnearkene skal udfyldes af forsyningerne og ind til Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen. Til brug for åbningsbalancen skal hvert vandselskab i disse regneark angive hvilke netkomponenter (aktiver), der er og i hvilke årsintervaller, det er sket. Dette indtastes i fanebladene Produktionsanlæg, Distributionsanlæ Fællesfunktionsanlæg. I hvert faneblad er de enkelte typer af netkomponenter fordelt i kategorier, som kan trykke på + til venstre for kategoriens navn. For Vandværker, Pumpestationer, bygværker og bassin Renseanlæg gælder, at der kun må registreres én komponent pr. linje i modellen. Et vandselskab med flere af dis derfor indtaste oplysningerne for hver i forskellige rækker i regnearket. For vandselskaber på Sjælland gives der et regionstillæg på 3,7 pct. for en række netkomponenter, hvor lønomkos spiller en stor rolle. Konkret skal vandselskaber på Sjælland angive disse 3,7 pct. nederst i fan Genanskaffelsespriser. For hver type af netkomponent (type af aktiv) i et vandselskab beregnes en nedskreven genanskaffelsesværdi nedskreven anskaffelsesværdi. Standardværdien for hver netkomponent findes som et gennemsnit af disse to værdie Hver netkomponent i vandselskabet nedskrives fra genanskaffelsesværdien på baggrund af standardlevetiden angivne anlægsår for netkomponenten, dvs. det beregnes hvor meget af genanskaffelsesværdien, der nedskrevne genanskaffelsesværdi justeres herefter for prisudviklingen siden de angivne anlægsår for netkompon hvorved den nedskrevne anskaffelsesværdi findes.

11 Page 11 of 11

Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Udkast Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren I medfør af 2, stk. 5, 4, stk. 4, 5, stk. 2 og 3, 7, stk. 2, 8, 11, stk. 4, 15, stk. 3, 20 og 30, stk. 2 og 3, i lov nr. 469 af 12. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren I medfør af 2, stk. 5, 4, stk. 4, 5, stk. 2 og 3, 7, stk. 2, 8, 11, stk. 4, 15, stk. 3, 20 og 30, stk. 2, i lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens

Læs mere

Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren BEK nr 122 af 08/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4601-00234 Senere ændringer

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Galten Vandværk Att.: Astrid Vølund-Regnskabsfører Låsbyvej 1 8464 Galten Den 10. september 2015 Sag nr. 15/02261 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Langeland Spildevand ApS Att.: Peter Bøgebjerg Andreasen Nørrebro 207 A 5900 Rudkøbing 11. februar 2013 Sag 12/05996 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Frederiksberg Vandværk Att.: Jens Olsen Koldemosevej 2 4180 Sorø 2. september 2011 Sag 4/1020-0301-0408 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Nyropsgade 30 1780

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Borup Vandværk Att.: Willy Larsen Stenhøjparken 41 4140 Borup Den 26. august 2014 Sag nr. 14/03992 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Hedensted Vandværk Att.: Gitte Markussen Årupvej 16 8722 Hedensted 13. februar 2013 Sag 12/06127 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Herning Rens A/S Att.: Lene Bach Kjær Ålykkevej 5 7400 Herning Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02567 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Sagsfremstilling 2/17

Sagsfremstilling 2/17 Assens Spildevand A/S Att.: Bent Hvam Pedersen Skovvej 2B 5610 Assens 7. juli 2014 Sag 13/06287 Afgørelse om prisloft for 2013 som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Svendborg Spildevand A/S Att.: Michael Jørgensen Ryttermarken 21 5700 Svendborg Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02455 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 Skovlund/Ansager Vandværk Att.: Svend Aage Maden Lundvej 14 - Skovlund 6823 Ansager Den 29. januar 2016 Sag nr. 15/02441 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE-

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber

Udkast til Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 72 Offentligt 16. november 2015 Udkast til Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber (Udmøntning af vandsektorforliget) I medfør

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Ringsted Vand A/S Att.: Catharina Schulz Bragesvej 18 4100 Ringsted Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02421 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning.

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning. Vandcenter Syd A/S Att.: Allan Hansen Vandværksvej 7 5000 Odense C 10. december 2010 Sag 4/1020-0389-0005 / VAND Deres ref. Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 HALSNÆS VAND A/S Att.: Ivor Jørgensen Gjethusparken 3 1 3300 Frederiksværk Den 11. september 2015 Sag nr. 15/02307 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015 Andelsselskabet Marielyst Vandværk Att.: Neel Ploug Olsen Cypresvej 20 4873 Væggerløse Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/03971 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE-

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm 27. august 2010 Sag 4/1020-0301-0138 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013 for Assens Rensning A/S som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S

Afgørelse om prisloft for 2013 for Assens Rensning A/S som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S Assens Rensning A/S Att.: Bent Hvam Pedersen Skovvej 2B 5610 Assens 7. juli 2014 Sag 13/06287 Afgørelse om prisloft for 2013 for Assens Rensning A/S som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Att.: Erling Rasmussen Kirkestien 3 A 4281 Gørlev Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03846 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Nybrovejens Vandværk a.m.b.a. Att.: Max M. Christensen Nybrovej 15 3550 Slangerup Den 19. september 2014 Sag nr. 14/04263 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Kalundborg Overfladevand A/S Att.: Karin Hansen Holbækvej 189B 4400 Kalundborg 15. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0273 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloftet for 2013

Korrigeret afgørelse om prisloftet for 2013 Tarup Vandværk Att.: Jørgen Storm Pilevangen 2 D 5210 Odense NV Den 12. december 2013 Sag nr. 13/11777 Korrigeret afgørelse om prisloftet for 2013 Indledning Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Herlev Kloak A/S Att.: Torben Olsson Herlev Bygade 90 2730 Herlev 11. februar 2013 Sag 12/05976 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Struer Forsyning Vand A/S Att.: Torben Poulsen Jyllandsgade 1 7600 Struer 31. Maj 2013 Sag 12/05980 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Fensmark Vandværk a.m.b.a Att.: Erling Green Christensen Elmevej 2 4684 Holmegaard Den 4. Oktober 2013 Sag nr. 13/04565 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02514 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Ringsted Centralrenseanlæg A/S Att.: Catharina Schulz Bragesvej 18 4100 Ringsted Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02419 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Vordingborg Vand A/S Att.: Søren L. Didriksen Færgegårdsvej 3 4760 Vordingborg Den 12. december 2013 Sag nr. 13/04372 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 HTK Vand A/S Att.: Kim Rene Hansen Lervangen 35 D 2630 Taastrup Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02344 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Brønderslev Vand A/S Att.: Thorkil Neergaard Virksomhedsvej 20 9700 Brønderslev Den 10. september 2015 Sag nr. 15/02225 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Fanø Vand A/S (spildevand) Att.: Anna Marie Sørensen Skolevej 5 6720 Fanø 15. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0253 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Dragør Spildevand A/S Att.: Asger Nielsen/Asger Djørup Ndr. Dragørvej 162 2791 Dragør 11. februar 2013 Sag 12/06098 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Eva Lund Østergade 130 6900 Skjern 27. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0323 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Faxe Vandforsyning A/S Att.: Henning B. Andersen Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02243 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Rebild Vand & Spildevand A/S (vand) Att.: Morten Aaby Nielsen Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping 19. oktober 2012 Sag 12/06033 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Solrød Vandværk a.m.b.a. Att.: Hans Odder Engvangen 14 2680 Solrød Strand 30. september 2011 Sag 4/1020-0301-0641 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 AquaDjurs A/S (vand) John A. Christiansen Århusvej 22 C 8500 Grenå 14. oktober 2011 Sag 4/1020-0301-0509 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Nr. Uttrup Vandværk a.m.b.a. Att.: Arne Larsen Gisselfeldparken 4 9400 Nørresundby Den 21. marts 2014 Sag nr. 13/04813 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Vandcenter Djurs a.m.b.a. Att.: Henrik Harregaard Jordalen Teknologivej 2 8500 Grenaa Den 3. september 2014 Sag nr. 14/04376 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Frederikssund Vand A/S Att.: Jørgen Skaarup Marbækvej 2 3600 Frederikssund Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04175 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Gl. Hørning Vandværk Att.: Steffen Dall Kristensen Møllevænget 45 8362 Hørning 13. februar 2013 Sag 12/05928 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Herlev Kloak A/S Att.: Torben Olsson Herlev Bygade 90 2730 Herlev 23. september 2011 Sag 4/1020-0301-0438 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Nyropsgade 30 1780

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Andelsselskabet Ørbæk Vandværk Att.: Peer Heine Andersen Bakkevej 8 5953 Ørbæk 15. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0305 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Roskilde Spildevand A/S Att.: Charlotte Vincents Betonvej 12 4000 Roskilde Den 7. oktober 2014 Sag nr. 14/03811 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Hans A. Schmidt Østergade 130 6900 Skjern Den 20. april 2015 Sag nr. 14/05486 Deres ref.rlj/pmo Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Ulsted-Ålebæk Vandværk a.m.b.a. Att: Hanne Bønnelykke Skovsgårdsvej 31 9370 Hals 7. oktober 2011 Sag 4/1020-0301-0500 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Esbjerg Vand A/S Att.: Eric Lauridsen Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø 11. februar 2013 Sag 12/06048 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Dronninglund Vandværk I/S Att.: Arne Hansen/ Poul Erik Jensen Slotsgade 17 9330 Dronninglund 29. september 2010 Sag 4/1020-0301-0251 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Padborg Vandværk A.m.b.a. Att.: Børge V. Nielsen Toldbodvej 1 6330 Padborg Den 19. september 2013 Sag nr. 13/04286 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød 31. maj 2013 Sag 12/05945 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Hørsholm Vand ApS (Vand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04229 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Allerød Spildevand A/S Att.: Charlotte Frandsen Kirkehavegård Kirkehaven 10 3450 Allerød 15. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0213 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 Nyropsgade 30

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Asnæs Vandværk a.m.b.a. Att.: Bente Jørgensen Enghaven 2 4550 Asnæs 13. februar 2013 Sag 12/05937 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Aalborg Forsyning Kloak A/S Att.: Martin Bitsch Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03842 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Vandværket Lyngen Att.: Lone Brenholdt Pedersen Snogebækvej 3 4600 Køge 22. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0234 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 TÅRNBYFORSYNING Vand Att.: Jørn Leth-Espensen Gemmas Alle 39 2770 Kastrup Den 5. oktober 2015 Sag nr. 15/02474 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Hæstrup Vandværk I/S Att.: Erik Jensen Munkedalsvej 110 9800 Hjørring 7. oktober 2011 Sag 4/1020-0301-0591 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr. 2010-0023273 Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hillerød Spildevand A/S Att.: Alf Johansen Trollesmindealle 27 3400 Hillerød 15. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0261 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Lyngby-Taarbæk Vand A/S Att.: Marianne Taanum Bak Lyngbygårdsvej 2 2800 Lyngby 1. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0106 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Middelfart Spildevand A/S Att.: Jacob Støving Strandvejen 100 5500 Middelfart 13. februar 2013 Sag 12/06168 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Odder Spildevand A/S Att.: Michael Lind-Frandsen Rude Havvej 9 8300 Odder Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02407 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Køge Afløb A/S Att.: Carsten Ring Ørnevej 15 4600 Køge 11. februar 2013 Sag 12/05930 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg 12. februar 2013 Sag 12/06104 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 NK-Vand A/S Att.: Bent Blom Larsen Ved Fjorden 18 4700 Næstved 27. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0321 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade 30 1780

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Esbjerg Spildevand A/S Att.: Flemming Andersen Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø 23. september 2011 Sag 4/1020-0301-0504 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Aars Vand Att.: Per Havbro Industrivej 44 9600 Aars 14. februar 2013 Sag 12/06224 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Forsyningssekretariatet

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2011

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2011 Ulsted-Ålebæk Vandværk a.m.b.a. Att.: Erik Vinther Skovsgårdsvej 31 9370 Hals 26. januar 2015 Sag 14/11812 Indledning Korrigeret afgørelse om prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Korrektion af prisloft for 2011

Korrektion af prisloft for 2011 Billund Spildevand A/S Varde Landevej 40 7200 Grindsted 7. oktober 2011 Sag 4/1020-0600-0006 / KST Indledning Korrektion af prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vandforsyninger

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Vordingborg Rens A/S Att.: Søren Didriksen Brovejen 10 4760 Vordingborg Den 4. oktober 2013 Sag nr. 13/04966 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Lolland Vand A/S Att.: Marianne Spicker Stavangervej 13 4900 Naksskov Den 17. december 2013 Sag nr. 13/04791 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Galten Vandværk Att.: Nis Erichsen Låsbyvej 1 8464 Galten 31. maj 2013 Sag 12/06119 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Skive Vand A/S Att.: Jan Falk Anlægsgade 34 Durup 7870 Roslev Den 12. december 2013 Sag nr. 13/04868 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vand-

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 NFS Vand A/S Att.: Erik Hansen Gasværksvej 2 5800 Nyborg 29. september 2010 Sag 4/1020-0301-0058 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Att.: Martin Bitsch Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby 23. september 2011 Sag 4/1020-0301-0464 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Nr. Uttrup Vandværk Amba Att.: Arne Larsen Gisselfeldparken 4 9400 Nørresundby 22. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0322 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Aarhus Vand A/S (spildevand) Att.: Lars Schrøder Bautavej 1 8210 Århus V 14. oktober 2011 Sag 4/1020-0301-0460 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Lemvig Vand og Spildevand A/S (vand) Att.: Gitte Guldberg Rønbjerghage 31 7620 Lemvig 16. september 2011 Sag 4/1020-0301-0605 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 NFS Spildevand A/S Att.: Connie Dorby Ersing Gasværksvej 2 5800 Nyborg Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00206 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Herning Vand A/S (Spildevand) Att.: Poul Schlosser Ålykkevej 5 7400 Herning Den 24. februar 2015 Sag nr. 14/03754 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Egedal Spildevand A/S Att.: Eiko Sølby Steinhauer Krogholmvej 71 3650 Ølstykke 23. september 2011 Sag 4/1020-0301-0384 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hillerød Vand A/S Att.: Alf Johansen Trollesmindealle 27 3400 Hillerød 2. november 2010 Sag 4/1020-0301-0262 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Odsherred Spildevand A/S Att.: Trine Gaarde Hovedgaden 39 4571 Grevinge Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00271 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 Tillæg for historiske investeringer

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 Tillæg for historiske investeringer Bilag E I Vejledning Prisloft 2013 er de overordnede principper for de tre tillæg for investeringer under prisloftet blevet gennemgået. De tre tillæg for investeringer under prisloftet er: Tillæg for planlagte

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR VAND DRAGØR A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 5. december 2016 Sag nr. 16/00139 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Aabybro Vand a.m.b.a. Att.: Kaj Haugaard Kærvej 31 B 9440 Aabybro 30. september 2011 Sag 4/1020-0301-0454 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet

Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet Februar 2015 Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.:

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr. 2010-0023444 Stevns Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 15. oktober

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber (Udmøntning af vandsektorforliget)

Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber (Udmøntning af vandsektorforliget) BEK nr 161 af 26/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-5858

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 SK Vand A/S Att.: Henrik Lundgaard Lilleøvej 3 4220 Korsør 27. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0289 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere