Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren - retsinformation.dk. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren - retsinformation.dk. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde"

Transkript

1 Page 1 of 11 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde Kapitel 2 Prisloftet Kapitel 3 Investeringsplaner og -regnskaber Kapitel 4 Ydelser, der leveres til andre vandselskaber Kapitel 5 Reguleringsmæssige åbningsbalance og regnskab Kapitel 6 Benchmarking Kapitel 7 Dispensation Kapitel 8 Pristalsregulering Kapitel 9 Klageadgang Kapitel 10 Straf Kapitel 11 Ikrafttræden Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren I medfør af 2, stk. 5, 4, stk. 4, 5, stk. 2 og 3, 7, stk. 2, 8, 11, stk. 4, 15, stk. 3, 20 og lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold fastsættes: Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på vandselskaber og vand- eller spildevandsforsyningsvirksomheder, here vandselskaber, omfattet af 2, stk. 1, i loven, til brug for fastsættelsen af den reguleringsmæssige åbningsbalance o prisloftreguleringen. Stk. 2. Bestemmelserne i kapitel 2 vedrørende fastsættelse af prisloft gælder for indvinding, behandling, transport levering af vand mod betaling, herunder også salg af vand til andre vandselskaber, samt transport, behandling og afl af spildevand mod betaling.

2 Page 2 of Vandselskaber omfattet af lovens 2, stk. 1, skal skriftligt anmelde dette til Forsyningssekretariatet senest marts Stk. 2. I det omfang et vandselskab efterfølgende bliver omfattet af lovens 2, stk. 1, nr. 2, skal vandselskabet anmelde dette til Forsyningssekretariatet senest den 1. marts i det følgende år. Definitioner 3. Ved et vandselskabs prisloft forstås en ramme for de maksimale samlede periodiserede primære indtægter, s vandselskabet må opkræve. Prisloft udmeldes som en samlet m 3 -pris. Stk. 2. Ved primære indtægter forstås et vandselskabs indtægter fra aktiviteter omfattet af 1, stk. 2, eksempelvi afhængige bidrag, tilslutningsbidrag, særbidrag for afledning af særlig forurenet spildevand, faste årlige bidrag, anlægsbidrag, særbidrag i øvrigt og indtægter fra handel med andre vandselskaber. Indtægter, som har karakter af i i selskabet, er ikke en del af de primære indtægter. Stk. 3. Ved driftsomkostninger forstås alle vandselskabets omkostninger med undtagelse af driftsomkostninger til opnåelse af miljø- og servicemål, omkostninger til investeringer, netto finansielle poster og 1:1 omkostninger. Stk. 4. Ved 1:1 omkostning forstås omkostninger, som har væsentlig betydning for vandselskabet, og som ikke har indflydelse på, herunder eksempelvis tjenestemandspensioner, vandsamarbejder etableret i medfør af 48 i vandforsyningsloven, køb af ydelser og produkter, der er omfattet af prisloftreguleringen hos et andet vandselskab, betalinger til Forsyningssekretariatet, skatter samt uundgåelige afgifter. Stk. 5. Ved den forventede vandmængde til brug for fastsættelsen af prisloftet i et givent år forstås den vandmængde i kalenderåret to år tidligere. Stk. 6. Ved en investering, herunder investering forbundet med opnåelse af miljø- og servicemål, forstås en til anskaffelse af et nyt anlægsaktiv, en væsentlig omkostning, der forlænger restlevetiden for et eksisterende anlægs eller en væsentlig omkostning, der tilfører anlægsaktivet væsentlige nye eller forbedrede egenskaber. Omkostninger almindelig vedligeholdelse er driftsomkostninger. Stk. 7. Ved standardafskrivninger forstås lineære afskrivninger på investeringer beregnet på baggrund af standardværdier og standardlevetider, som fremgår af bilag 1 til denne bekendtgørelse, samt af afgørelser truffet i m af 23, stk. 4. Stk. 8. Over- eller underdækning opgøres som forskellen mellem de primære indtægter og de afholdte udgifter til opnåelse af miljø- og servicemål, 1:1 omkostninger, netto finansielle poster og investeringer. Ved lånefinansierede investeringer kan kun de afholdte afdrag medregnes i de afholdte udgifter. Restgæld knyttet til investeringer kan ikke medregnes. Såfremt et vandselskab konkret kan dokumentere, at gældsposter hverken direkte eller indirekte udgør finansiering af investeringer, kan disse dog medregnes i opgørelsen af over- eller underdækningen. Stk. 9. Over- eller underdækning opgøres for tre forskellige perioder: 1) Til brug for korrektionen i 4, stk. 4, opgøres vandselskabets samlede akkumulerede over- eller underdækning fre 31. december ) Til brug for opgørelsen i 4, stk. 1, opgøres over- eller underdækning for perioden

3 Page 3 of 11 3) Til brug for korrektionen i 5, stk. 2, opgøres over- eller underdækningen for Stk. 10. Ved nettofinansielle poster forstås en samlet opgørelse af renteomkostninger, renteindtægter, kurstab, kursgevinster og finansielle gebyrer m.v. Kapitel 2 Prisloftet 4. Udgangspunktet for prisloftet for 2011 fastsættes som vandselskabets gennemsnitlige primære indtægter i pe , korrigeret for den gennemsnitlige over- eller underdækning i perioden , fratrukket gennemsnit periodens 1:1 omkostninger, driftsomkostninger til opnåelse af miljø- og servicemål, omkostninger til investeringer, nettofinansielle poster og væsentlige omkostninger, som er bortfaldet. Stk. 2. I det omfang et vandselskab ikke har eksisteret i perioden , opgøres udgangspunktet for prislofte at sammenlægge eller opdele oplysninger fra de vandselskaber, som udgør det nuværende selskab. Stk. 3. Ved fastsættelsen af prisloftet kan kun indregnes relevante udgifter, omkostninger og indtægter fra aktivite stk. 1 og stk. 4, omfattet af 1, stk. 2. Stk. 4. Udgangspunktet for prisloftet for 2011 som fastsat efter stk. 1 pristalsreguleres efter 32. Herefter afvikling af over- eller underdækningen og tillæg af forventede 1:1 omkostninger, herunder ikke tidligere udgiftsført tjenestemandspensionsforpligtelser lineært over 10 år, forventede driftsomkostninger til opnåelse af miljø investeringstillæg for planlagte investeringer, investeringstillæg for historiske investeringer og forventede nettofinans poster samt fradrag af et generelt effektiviseringskrav. Stk. 5. Prisloftet for 2011 fastsættes som beløbet opgjort efter stk. 4 divideret med den forventede vandmængde. 5. Udgangspunktet for prisloftet for 2012 og frem fastsættes som udgangspunktet for prisloftet for det foregåen og pristalsreguleres efter 32. Herefter korrigeres for forventede ændringer i 1:1 omkostninger, forventede ændring driftsomkostninger til opnåelse af miljø- og servicemål, forventede ændringer i nettofinansielle poster, ændring i investeringstillæg for planlagte investeringer, ændring i investeringstillæg for gennemførte investeringer, afskrivninger på historiske investeringer, forventet bortfald af væsentlige omkostninger som i 4, stk. 1 er medregne , samt et generelt og et individuelt effektiviseringskrav. Stk. 2. I prisloftet for 2012 korrigeres som en engangsregulering for over- eller underdækningen i Stk. 3. I prisloftet for 2013 og frem korrigeres for en årlig engangsregulering som følge af forskelle mellem tidliger indregnede forventede afskrivninger fra investeringsplanen og faktiske beløb fra investeringsregnskabet for det år, de ligger to år forud for prisloftåret. Endvidere korrigeres for forskellen mellem tidligere indregnede forventede beløb for driftsomkostninger tilopnåelse af miljø- og servicemål, 1:1 omkostninger samt nettofinansielle poster og de faktiske b henhold til reguleringsregnskabet for året to år forud for prisloftsåret, jf. dog 9, stk. 2, og 13. Stk. 4. Ved fastsættelsen af prisloftet kan kun indregnes relevante udgifter, omkostninger og indtægter fra aktivite omfattet af 1, stk. 2. Stk. 5. Senest i prisloftet for 2021 korrigeres for bortfald af afviklingen af over- eller underdækningen samt for bor indregnede tjenestemandspensionsforpligtelser.

4 Page 4 of 11 Stk. 6. Prisloftet for 2012 og frem fastsættes som beløbet opgjort efter stk. 1-5 divideret med den forventede vandmængde. 6. Den akkumulerede over- eller underdækning opgøres pr. 31. december 2009 og indregnes lineært over en pe på maksimalt 10 år. 7. Hvis et vandselskab ikke indsender de fornødne oplysninger til Forsyningssekretariatet til brug for fastsættels prisloft i henhold til 4 og 5, kan Forsyningssekretariatet skønsmæssigt fastsætte de manglende oplysninger. 8. Prisloftet kan efter ansøgning til Forsyningssekretariatet øges, såfremt der er sket væsentlig udvidelse af vandselskabets forsyningsområde, og vandselskabet kan godtgøre, at der som følge heraf er sket en væsentlig forøg vandselskabets årlige driftsomkostninger, eller at der i et enkelt år sker et markant fald i leverede mængder. 9. Tillæg som følge af driftsomkostninger til opnåelse af miljø- og servicemål sker på baggrund af budgetterede omkostninger for de enkelte mål. Stk. 2. Tillægget kan indregnes i prisloftet for 2011 og frem i det omfang, omkostningerne er fremkommet på effe og markedsmæssige vilkår. Forsyningssekretariatet kan vurdere dette, f.eks. ved brug af benchmarking eller ved at læ de omkostninger til grund, der er fremkommet gennem et udbud. 10. Tillægget for planlagte investeringer, herunder investeringer til opnåelse af miljø- og servicemål, angår de planlagte investeringer i prisloftåret og året forud for prisloftåret. Stk. 2. Tillægget for planlagte investeringer udgør den budgetterede værdi af de fremtidige årlige lineære afskrivn af de planlagte investeringer baseret på standardlevetider. Stk. 3. Forsyningssekretariatet fastsætter tillægget for planlagte investeringer. 11. Tillæg for gennemførte investeringer angår de investeringer, som er gennemført efter 1. januar 2010 og fre og med året, som ligger to år forud for prisloftsåret. Stk. 2. Tillægget for gennemførte investeringer udgør de fremtidige årlige lineære afskrivninger af de gennemførte investeringer baseret på standardlevetider. Kun investeringer gennemført på effektive og markedsmæssige vilkår kan indregnes som et tillæg til prisloftet. Stk. 3. Tillægget for gennemførte investeringer reguleres med afskrivninger, der bortfalder som følge investering er færdigafskrevet eller permanent taget ud af drift. Stk. 4. Tillægget for gennemførte investeringer kan reguleres med restafskrivningen på anlæg, der tages ud af dri fratrukket eventuel salgssum ved salg af anlægget som en engangsregulering. Stk. 5. Forsyningssekretariatet fastsætter tillægget for gennemførte investeringer. 12. Tillægget for historiske investeringer angår de investeringer, der er foretaget frem til og med 31. december Stk. 2. Tillægget for historiske investeringer udgør de årlige standardafskrivninger. Stk. 3. Tillægget for historiske investeringer reguleres med standardafskrivninger, der bortfalder, som følge af at a er færdigskrevet eller permanent taget ud af drift.

5 Page 5 of 11 Stk. 4. Tillægget for historiske investeringer kan reguleres med reststandardafskrivningen på anlæg, der tages ud fratrukket eventuel salgssum ved salg af anlægget som en engangsregulering. Stk. 5. Forsyningssekretariatet fastsætter tillægget for historiske investeringer. 13. Nettofinansielle poster kan indregnes i prisloftet for 2011 og frem i det omfang, låntagningen sker på effekti markedsmæssige vilkår. Stk. 2. Forsyningssekretariatet kan skønne, at renten på et vandselskabs valgte lån adskiller sig væsentligt fra markedsmæssige vilkår. I så fald indregnes renteomkostninger svarende til markedsmæssige vilkår som den CIBOR 12, og gældsrisikopræmie for vandselskabet i prisloftet i stedet for vandselskabets faktiske renteomkostninger 14. Det generelle effektiviseringskrav fastsættes som et vægtet gennemsnit af produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv, som indgår med 70 procent, og produktivitetsudviklingen i bygge- og anlægssektoren, som indgår med 3 procent. Det vægtede gennemsnit beregnes ud fra oplysninger om produktivitetsudviklingen i de ti seneste år, som e tilgængelige på tidspunktet for fastsættelse af prisloftet. Stk. 2. Det generelle effektiviseringskrav fastsættes for driftsomkostninger. Stk. 3. Forsyningssekretariatet fastsætter det generelle effektiviseringskrav samtidig med fastsættelsen af prislofte det enkelte år. 15. Det individuelle effektiviseringskrav fastsættes på baggrund af resultaterne fra den resultatorienterede benchmarking. Niveauet for det individuelle effektiviseringskrav skal afspejle effektiviseringspotentialet for det enkelte vandselskab. Stk. 2. Det individuelle effektiviseringskrav fastsættes for driftsomkostninger. Stk. 3. Forsyningssekretariatet fastsætter det individuelle effektiviseringskrav samtidig med fastsættelsen af prislof det enkelte år. 16. Hvis Forsyningssekretariatet skønner, at vandselskabet systematisk budgetterer med større omkostninger til investeringer, driftsomkostninger til opnåelse af miljø- og servicemål, nettofinansielle poster eller 1:1 omkostninger, e selskabet faktisk afholder, kan Forsyningssekretariatet indregne et fradrag i prisloftet i et eller flere år, som skal opve forbrugernes omkostninger ved at være opkrævet mere end nødvendigt til brug for investeringer, driftsomkostninger opnåelse af miljø- og servicemål, nettofinansielle poster eller 1:1 omkostninger. 17. I tilfælde af vandselskabers fusion fremsender det fortsættende eller nye vandselskab et revideret budget ti Forsyningssekretariatet til brug for sekretariatets beregning af et nyt prisloft. De hidtidige prislofter gælder uændret i sekretariatet udmelder et nyt prisloft. Det nye prisloft kan ikke overstige et vægtet gennemsnit af de hidtidige prisloft uændret aktivitet. Stk. 2. I tilfælde af spaltning af et vandselskab i flere vandselskaber fremsender de nye vandselskaber budget til Forsyningssekretariatet til brug for sekretariatets beregning af nye prislofter. Det hidtidige prisloft gælder fortsat indt Forsyningssekretariatet udmelder nye prislofter. Et vægtet gennemsnit af de nye prislofter kan ikke overstige det hidt prisloft ved uændret aktivitet.

6 Page 6 of 11 Stk. 3. Forsyningssekretariatet kan uanset stk. 1 og 2 undlade at fastsætte nye prislofter, hvis fastsættelse af nye prislofter ikke skønnes hensigtsmæssigt, herunder hvis de nye prislofter kun vil kun gælde en kortere periode. 18. Et vandselskab skal senest den 1. maj 2010 indsende de nødvendige oplysninger til brug for Forsyningssekretariatets fastsættelse af prisloftet Stk. 2. Et vandselskab skal senest den 15. april, fra 2011 og fremefter, årligt indsende de nødvendige for Forsyningssekretariatets fastsættelse af prisloftet det følgende år. Stk. 3. Forsyningssekretariatet fastsætter hvilke oplysninger og data, der er nødvendige til brug for fastsættelsen a prisloftet. 19. Forsyningssekretariatet skal senest den 1. oktober 2010 år sende udkast til vandselskabets prisloft for 2011 høring hos vandselskabet. Høringsfristen er 2 uger. Stk. 2. Forsyningssekretariatet skal senest den 15. september, fra 2011 og fremefter, årligt sende udkast til vandselskabets prisloft for det følgende år i høring hos vandselskabet. Høringsfristen er 2 uger. Stk. 3. Forsyningssekretariatet skal senest den 1. november 2010 træffe afgørelse om fastsættelsen af et vandsels prisloft for Stk. 4. Forsyningssekretariatet skal senest den 15. oktober, fra 2011 og fremefter, hvert år træffe afgørelse om fastsættelsen af et vandselskabsprisloft for det følgende år. Kapitel 3 Investeringsplaner og -regnskaber 20. Et vandselskab skal senest den 1. maj 2010 indsende en investeringsplan for 2010 og for 2011 til Forsyningssekretariatet. Stk. 2. Et vandselskab skal senest den 15. april, fra 2011 og fremefter, indsende en investeringsplan for det pågæ år og for det kommende år til Forsyningssekretariatet. Stk. 3. Investeringsplanen skal indeholde budgettal for afskrivninger på planlagte investeringer i det pågældende å det kommende år. Stk. 4. Vandselskabet skal specificere investeringerne således, at de kan identificeres i det efterfølgende investeringsregnskab. Stk. 5. Forsyningssekretariatet kontrollerer opgørelsen og udmelder tillæg eller fradrag på baggrund af opgørelsen Vandselskabet skal udarbejde et investeringsregnskab ved udløbet af et år. Investeringsregnskabet skal inds til Forsyningssekretariatet første gang den 15. april 2011 og herefter den 15. april hvert år. Stk. 2. Af investeringsregnskabet skal fremgå, hvilke investeringer der er foretaget i året, faktiske afskrivninger på gennemførte og historiske investeringer samt hvilke investeringer der er færdigafskrevet i året, herunder hvilke anlæ måtte være udgået som følge af udskiftning m.m. og dermed hvilke afskrivninger, der bortfalder på gennemførte

7 Page 7 of 11 historiske investeringer, samt tab eller gevinst på udgåede anlæg. Investeringsregnskabet skal påtegnes af en registr eller statsautoriseret revisor. Kapitel 4 Ydelser, der leveres til andre vandselskaber 22. En ydelse, der udøves ud over aktiviteterne omfattet af 1, stk. 2, og som leveres til et andet vandselskab omfattet af 1, stk. 1, omfattes ikke af prisloftreguleringen hos selskabet, der leverer ydelsen. Stk. 2. En ydelse, der udøves inden for aktiviteterne omfattet af 1, stk. 2, og som leveres til et andet vandselska omfattet af 1, stk. 1, er en 1:1 omkostning hos det selskab, der køber ydelsen, jf. 3, stk. 4. Kapitel 5 Reguleringsmæssige åbningsbalance og regnskab 23. Vandselskabet skal til brug for prisloftreguleringen udarbejde en reguleringsmæssig åbningsbalance pr. 1. ja 2010, som indsendes til Forsyningssekretariatet senest den 1. april Stk. 2. Ved udarbejdelsen af et vandselskabs reguleringsmæssige åbningsbalance værdisættes selskabets til gennemsnittet af aktivets nedskrevne genanskaffelsesværdi og aktivets nedskrevne anskaffelsesværdi. Stk. 3. Den konkrete værdiansættelse af et anlægsaktiv foretages ud fra standardpriser og standardlevetider, jf. b Stk. 4. Fastlæggelse af værdi og levetid af anlægsaktiver, der ikke indgår i bilag 1, foretages af Forsyningssekretar Ansøgninger om fastsættelse af værdier og levetider for anlægsaktiver, der ikke indgår i bilag 1, skal indsendes til Forsyningssekretariatet senest 1. marts Stk. 5. Værdiansættelsen af øvrige aktiver, gæld og egenkapitalen foretages efter de almindelige regler i årsregnskabsloven. Stk. 6. Den reguleringsmæssige åbningsbalance skal påtegnes af en registreret eller statsautoriseret revisor. 24. Vandselskaberne kan alene anvende den likviditet, som tillægget for historiske investeringer giver anledning 12, til at nedbringe investeringsomkostningerne og dermed nedsætte de finansielle omkostninger Stk. 2. Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, at vandselskaberne overholder stk Fra 2013 og frem skal vandselskabet senest den 15. april hvert år indsende et reguleringsregnskab til Forsyningssekretariatet, hvoraf det foregående års faktiske primære indtægter, driftsomkostninger til opnåelse af mil servicemål, 1:1 omkostninger og nettofinansielle poster fremgår. Reguleringsregnskabet skal påtegnes af en statsautoriseret revisor. 26. Det beløb, hvormed et vandselskabs samlede indtægter i et kalenderår overstiger vandselskabets samlede omkostninger i samme kalenderår, anses for en ekstraordinær effektiviseringsgevinst.

8 Page 8 of 11 Stk. 2. Ekstraordinære effektiviseringsgevinster kan alene anvendes til investering i selskabets aktiviteter forbunde vand- og spildevandsforsyning, herunder teknologiudvikling, konsolidering i form af forbedringer af infrastruktur, miljøforbedringer eller nedsættelse af selskabets forbrugerpriser. Kapitel 6 Benchmarking 27. Forsyningssekretariatet foretager resultatorienteret benchmarking af vandselskaberne efter lovens Stk. 2. Forsyningssekretariatet fastsætter grundlaget for den resultatorienterede benchmarking. 28. Forsyningssekretariatet opretter et offentligt tilgængeligt register over resultaterne af benchmarkingen efter 4, stk. 1, og indberettede takster. Stk Vandselskabet skal foretage procesorienteret benchmarking efter lovens 5. Stk. 2. Den valgte metode skal kunne anvendes som et ledelsesredskab til at kortlægge arbejdsprocesser med et effektiviseringspotentiale samt sikre, at effektiviseringen sker på en miljø- og kvalitetsmæssig forsvarlig måde. Procesbenchmarkingen skal give mulighed for, at vandselskaberne kan dele viden og erfaringer om en effektiv tilrettelæggelse af arbejdsprocedurer, metoder og processer. Stk. 3. Procesbenchmarkingen skal offentliggøres årligt på vandselskabets hjemmeside som en beskrivelse af de generelle nøgletal for de enkelte processer. Kapitel 7 Dispensation 30. Et vandselskab kan i ganske særlige tilfælde opnå dispensation fra prisloftet. Der kan gives dispensation i til af uforudsete hændelser, herunder pludseligt opståede brud, kollaps, brand, terror eller uheld, jf. dog stk. 3. Stk. 2. Vandselskaber kan endvidere opnå dispensation i tilfælde af uforudsete og pludseligt opståede dog stk. 3. Stk. 3. Vandselskaber kan opnå dispensation fra prisloftet, når omkostningerne forbundet med hændelsen i stk. 1 overstiger 3 pct. af vandselskabets prisloft for det år, hvor den dispensationsudløsende hændelse sker. Stk. 4. Tillægget til prisloftet udgør samtlige årlige omkostninger forbundet med den dispensationsudløsende hænd det omfang disse overstiger 3 pct. af vandselskabets prisloft ved begyndelsen af den investeringsperiode, hvor hænd sker. Stk. 5. Aktiver, der udskiftes som følge af den dispensationsudløsende begivenhed, udgår af afskrivningsgrundlage Stk. 6. Såfremt den dispensationsudløsende hændelse er en forsikringsbegivenhed eller på anden måde den sum, som vandselskabet modtager, blive modregnet i det ændrede prisloft. 31. Dispensation efter 30 opnås ved ansøgning til Forsyningssekretariatet.

9 Page 9 of 11 Stk. 2. I ansøgningen om dispensation skal indgå oplysninger om den dispensationsudløsende hændelse og omkostningerne herved, jf. 30, stk. 3, og om typen af de aktiver, der indgår i investeringen som følge af den dispensationsudløsende hændelse. Stk. 3. Forsyningssekretariatet skal træffe afgørelse om dispensation fra prisloftet senest 1 måned efter modtagels den nødvendige dokumentation til brug for behandling af ansøgningen. Såfremt der gives dispensation, skal Forsyningssekretariatet fastsætte størrelsen af det ændrede prisloft og varigheden af dette. Kapitel 8 Pristalsregulering 32. Udgangspunktet for prisloftet for 2011 reguleres af Forsyningssekretariatet med et indeks, der er sammenve procent af omkostningsindeks for anlæg (BYG 6, undergruppen Jordarbejde mv. ), 15 procent af omkostningsindeks anlæg (BYG 6, undergruppen Asfaltarbejde. ), 30 procent af byggeomkostningsindeks for boliger (BYG 4) og 20 pro prisindeks for indenlandsk vareforsyning (PRIS 11, undergruppen Andre maskiner og apparater ) eller tilsvarende. Stk. 2. For prisloftet for 2012 og fremefter foretages pristalsreguleringen ved brug af indekset i stk. 1, hvor grundl for beregning af pristalsregulering er driftsomkostningerne i prisloftet for 2011, jf. 4 stk. 1-3 og 8, korrigeret for effektiviseringskrav fra tidligere år samt tidligere års pristalsregulering. Kapitel 9 Klageadgang 33. Forsyningssekretariatets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages til Konkurrenceankenævnet eft bestemmelserne i lovens kapitel 9. Stk. 2. Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan prøves ved domstolene efter bestemmelserne i lovens Kapitel 10 Straf 34. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der 1) undlader at indsende oplysninger i overensstemmelse med 18, 2) undlader at udarbejde og indsende et investeringsregnskab i overensstemmelse med 21, 3) undlader at udarbejde og indsende reguleringsmæssig åbningsbalance i overensstemmelse med 23, eller 4) undlader at indsende et reguleringsregnskab i overensstemmelse med 25. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens Kapitel 11 Ikrafttræden

10 Page 10 of Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. februar Miljøministeriet, den 9. februar 2010 Troels Lund Poulsen Værdiansættelsen af vandselskabernes anlægsaktiver i den reguleringsmæssige åbningsbalance fastsættes på grun standardpriser og standardværdier i pris- og levetidskataloget for komponenter i vandforsyning spildevandsforsyninger. Kataloget anvendes også til at fastsætte standardlevetider for fremtidige investeringer. Pris- og levetidskataloget findes på Konkurrencestyrelsens hjemmeside, og består kon et regneark for vandforsyning og et regneark for kloakforsyning. Regnearkene skal udfyldes af forsyningerne og ind til Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen. Til brug for åbningsbalancen skal hvert vandselskab i disse regneark angive hvilke netkomponenter (aktiver), der er og i hvilke årsintervaller, det er sket. Dette indtastes i fanebladene Produktionsanlæg, Distributionsanlæ Fællesfunktionsanlæg. I hvert faneblad er de enkelte typer af netkomponenter fordelt i kategorier, som kan trykke på + til venstre for kategoriens navn. For Vandværker, Pumpestationer, bygværker og bassin Renseanlæg gælder, at der kun må registreres én komponent pr. linje i modellen. Et vandselskab med flere af dis derfor indtaste oplysningerne for hver i forskellige rækker i regnearket. For vandselskaber på Sjælland gives der et regionstillæg på 3,7 pct. for en række netkomponenter, hvor lønomkos spiller en stor rolle. Konkret skal vandselskaber på Sjælland angive disse 3,7 pct. nederst i fan Genanskaffelsespriser. For hver type af netkomponent (type af aktiv) i et vandselskab beregnes en nedskreven genanskaffelsesværdi nedskreven anskaffelsesværdi. Standardværdien for hver netkomponent findes som et gennemsnit af disse to værdie Hver netkomponent i vandselskabet nedskrives fra genanskaffelsesværdien på baggrund af standardlevetiden angivne anlægsår for netkomponenten, dvs. det beregnes hvor meget af genanskaffelsesværdien, der nedskrevne genanskaffelsesværdi justeres herefter for prisudviklingen siden de angivne anlægsår for netkompon hvorved den nedskrevne anskaffelsesværdi findes.

11 Page 11 of 11

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Opdateret marts 2014 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Vejledningens struktur... 3 Kapitel 2 Frister... 4 2.1 Tidsfrister...

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Frederikshavn Vand A/S Att.: Lone Pedersen Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn 15. februar 2013 Sag 12/06008 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Helsingør Forsyning Spildevand A/S Att.: Morten Timmermann Haderslevvej 25 3000 Helsingør 15. februar 2013 Sag 12/05981 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

VEJLEDNING, MARTS 2015

VEJLEDNING, MARTS 2015 VEJLEDNING, MARTS 2015 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2014 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET...

Læs mere

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015 Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015 27. februar 2014 Indhold Kapitel 1 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Reguleringsregnskabets udformning.... 3 1.3 Indberetning af faktiske

Læs mere

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Vejle Kommune Att. Nina Schou Gerken 7. november 2012 Sag 12/04610 / CF E-mail: nisge@vejle.dk; post@vejle.dk; tekniskforvaltning@vejle.dk; kakor@vejle.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget

Læs mere

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne ENERGITILSYNET Energitilsynets møde 105 den 28. september 2009 28-09-2009 GAS 4/0806-0300-0009 4/0820-0403-0031 4/0820-0403-0032 4/0820-0403-0033 /KHA Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Glostrup Kommune Att.: Birgitte Harpelund og Ole Rønsholdt 30. oktober 2012 Sag 12/04661 CF E-mail: birgitte.harpelund@glostrup.dk; miljo.teknik@glostrup; ole.ronsholdt@glostrup.dk; Nikoline.Andersen@glostrup.dk

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af reguleringsmæssig åbningsbalance

Vejledning til udarbejdelse af reguleringsmæssig åbningsbalance Vejledning til udarbejdelse af reguleringsmæssig åbningsbalance Forsyningssekretariatet, 17. februar 2010 VEJLEDNING I REGULATORISK ÅBNINGSBALANCE 0 Indledning Hvert vandselskab skal udarbejde en reguleringsmæssig

Læs mere

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Opdateret april 2014 Maria Rossmann mar@kfst.dk 4171 5194 Helena Berg

Læs mere

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Pumpehus i træ Årsrapport Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar - 31. december 2012 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsens påtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN 23. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 1. RESUMÉ... 2 2. AFGØRELSE... 3 3.

Læs mere

Vandsektorloven startskuddet til en ny æra

Vandsektorloven startskuddet til en ny æra Vandsektorloven startskuddet til en ny æra DANVA artikel om den danske vandsektorlov fra d. 3. juni 2009. Efter en graviditet på næsten 6 år er der født tvillinger med en anselig vægt. Hvorledes børnene

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

At modellen sikrer en relativ stabil/fast rente og dermed stabile indtægtsrammer

At modellen sikrer en relativ stabil/fast rente og dermed stabile indtægtsrammer Resumé 1. Energitilsynet skal for perioden 2006-2009 fastsætte omkostningsrammer, rentesats for forrentning af nettogæld samt rentesats for forrentning af nyinvesteringer, 13-omkostninger og indtægtsrammer.

Læs mere

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning

Læs mere

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger September 2012 Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Strand 22C, 1.sal 2680 Solrød Strand +45 5614 4242 www.fvd.dk fvd@fvd.dk 2 Indholdholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 3. marts 2015 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014

Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014 Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Definitioner...3 2 Vedtægtens område...4 3 Budget og regnskab...4 4 Tilslutningsbidrag...5 5 Vandafledningsbidrag...6 6

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012 ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S Med virkning fra den 1. januar 2012 Side2 1. INDLEDNING I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633

Læs mere