Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse"

Transkript

1 Side 1 Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse KL Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Organisationer i KTO

2 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Område, definition og formål Aftalens område Definition og formål Udmøntningsgaranti i Udmøntningsgaranti i Beregningsgrundlag Opgørelse Hvilke aftaler indgår i opgørelsen Tvisteløsningsregler Ikrafttræden og opsigelse...6 Bilag 1. Det lokale økonomiske råderum...13 Bilag 2. Udmøntningsgarantigrupper i 2006 og...16 er indgået med enkelte organisationer...17 Bilag 3. Beregningsgrundlag...37 Bilag 4. Beregning af forbrug...38 Pkt. I. Belastning for lønordninger Pkt. II. Timelønnede Pkt. III. Seniorordninger og fratrædelsesordninger Pkt. IV. Pensionsforbedringer Pkt. V. Udgifter til uddannelsesformål... 39

3 Side 3 Kapitel 1. Område, definition og formål 1. Aftalens område Stk. 1. Aftalen gælder for alle kommunalt ansatte, som er omfattet af en aftale om lokal løndannelse, i: 1) KL s forhandlingsområde. 2) Københavns Kommune. 3) Frederiksberg Kommune. Selvejende institutioner omfattes af en kommunal udmøntningsgaranti i samme omfang, som selvejende institutioner er omfattet af overenskomster med lokal løndannelse. Stk. 2. Aftalen omfatter ikke 60-selskaber og lignende. 2. Definition og formål Stk. 1. Der etableres i hver kommune en eller flere udmøntningsgarantier vedrørende nye midler til lokal løndannelse, jf. 3 og 4. Stk. 2. Udmøntningspligten angår centralt afsatte midler ved de enkelte organisationsforhandlinger. Summen af disse midler udgør udmøntningsgarantierne. Den forholdsmæssige andel af den samlede sum er den enkelte kommune forpligtet til at anvende til lokal løndannelse til de personalegrupper, der er omfattet af garantierne. Stk. 3. Udmøntningsgarantierne er dokumentation for, at de afsatte nye midler anvendes. Stk. 4. Udmøntningsgarantierne udgør et minimum; der er ikke noget maksimum. Det samlede råderum for de lokale forhandlinger udgøres af de elementer, der indgår i bilag Udmøntningsgaranti i 2006 I kalenderåret 2006 omfatter udmøntningsgarantien alle de personalegrupper, hvor der for hele perioden er aftalt 2,5% til lokal løndannelse jf. bilag 2. I 2006 er der med virkning fra 1. januar afsat 1,25% af lønsummen i nye midler til lokal løndannelse til de pågældende personalegrupper. 4. Udmøntningsgaranti i Stk. 1. I kalenderåret omfatter udmøntningsgarantien alle personalegrupper. Udmøntningsgarantien opdeles i et antal grupper, jf. bilag 2.

4 Side 4 I er der med virkning fra 1. januar afsat 1,25% af lønsummen i nye midler til lokal løndannelse til alle personalegrupper. 5. Beregningsgrundlag Stk. 1. Beregningsgrundlaget for udmøntningsgarantierne baseres på den udbetalte løn, jf. bilag 3. En repræsentant for den (lokale) forhandlingsberettigede organisation orienteres så tidligt som muligt om kommunens beregningsgrundlag. 6. Opgørelse Stk. 1. bruget opgøres for kalenderåret. Stk. 2. Opgørelsesniveauet er værdien pr. 1. januar i udmøntningsåret. Stk. 3. Grundlaget for opgørelsen er den varige merudgift. Beregning af forbrug sker efter principperne i bilag 4. Stk. 4. Til dokumentation af udmøntningsgarantien udleveres en statusopgørelse den 1. oktober i udmøntningsåret. Opgørelsen skal indeholde status over det samlede forbrug af nye midler fordelt på løngarantigrupper. Opgørelsen skal særskilt angive, hvor stor en del af forbruget som man lokalt ikke er enige om skal indgå i opgørelsen, jf. 7, stk En repræsentant for den (lokale) forhandlingsberettigede organisation kan anmode om, at kommunen fremlægger en mere specificeret udskrift af statusopgørelsen for den relevante løngarantigruppe. Den specificerede udskrift skal indeholde foreliggende oplysninger om, med hvilket beløb alle de medarbejdere der har fået del i midlerne i udmøntningsåret indgår i opgørelsen. Videre skal det særskilt angives for hvilke medarbejdere man lokalt ikke er enige om, at forbruget skal indgå i opgørelsen, jf. 7, stk Hvis repræsentanten modtager en udskrift skal vedkommende kvittere for, at udskriften ikke udleveres til andre end tredjemand der har en berettiget interesse i udskriften i henhold til Persondataloven. En faglig organisation, der har forhandlings- og aftaleret for medarbejdere omfattet af den relevante garantigruppe, betragtes som berettiget interesserede. Stk. 5. Den enkelte kommune skal have opfyldt udmøntningsgarantierne inden årets udgang.

5 7. Hvilke aftaler indgår i opgørelsen Side 5 Stk. 1. I opgørelsen indgår summen af lokale aftaler, der i kalenderåret udmøntes med hjemmel i bestemmelser om lokal løndannelse, dog således at følgende aftaler ikke indgår i opfyldelsen af udmøntningsgarantien: 1. Aftaler om lokal løndannelse i forbindelse med nyansættelse. 2. Aftaler, herunder aftaler om engangsbeløb, der lokalt er enighed om, helt eller delvist erstatter/viderefører tidligere aftaler. Hvis der lokalt ikke kan opnås enighed herom, beslutter arbejdsgiveren i første omgang, om aftalen medtages i opgørelsen. Konstateret uenighed skal fremgå af aftalen. Såfremt der i forbindelse med den afsluttende opgørelse er usikkerhed, om garantien i sin helhed er opfyldt, tager man stilling til alle de tilfælde, hvor der var uenighed, om en lønaftale skal medtages eller ej. Eksempel: Medarbejder A har funktionsløn i henhold til en lokal forhåndsaftale indgået i Medarbejder A fratræder pr , og medarbejder B overtager funktionen pr Den lokale forhåndsaftale indebærer, at medarbejder B har ret til funktionstillægget med virkning fra Udgiften herved medtages ikke i opgørelsen af garantien for Stk. 2. I opgørelsen indgår særlig feriegodtgørelse/feriegodtgørelse og indbetalte pensionsbidrag. 8. Tvisteløsningsregler Stk. 1. Sager om manglende opfyldelse af udmøntningsgarantien skal senest rejses med udgangen af november måned i begge år på baggrund af 1. oktober opgørelsen, jf. 6, stk. 4. Påtaleberettigede er i fællesskab lokale repræsentanter for en flerhed af de personalegrupper, som er omfattet af samme garantigruppe. Stk. 2. Uenighed om udmøntningsgarantiens opgørelse og opfyldelse forhandles først mellem de lokale parter med henblik på at opnå enighed. Hvis der ikke kan opnås enighed på det lokale niveau, kan organisationsrepræsentanterne rejse sagen overfor de centrale parter som en retstvist (mæglingsmøde og voldgift). Når parterne vurderer, om udmøntningsgarantien er opfyldt, kan der tages hensyn til forslag fremsat af arbejdsgiver, der (endnu) ikke er indgået aftale om. Stk. 3. Manglende opfyldelse af udmøntningsgarantien er ikke et overenskomstbrud, men medfører sanktion i form af et strafbeløb. Strafbeløbet udgør 15% af den manglende udmøntning. Stk. 4. Den manglende udmøntning samt et strafbeløb skal i første omgang bruges til lokal løndannelse i kommunen efter lokal aftale, og skal i sidste ende anvendes lokalt efter aftale mellem de centrale parter.

6 9. Ikrafttræden og opsigelse Stk. 1. Denne aftale træder i kraft den 1. april Side 6 Stk. 2. Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel, dog tidligst til den 31. marts Opsigelse skal ske skriftligt. København den KL Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Arkitektforbundet Ulrik Linvald Bibliotekarforbundet Pernille Drost Blik- og Rørarbejderforbundet i DK Bjørn Fridthjof

7 BUPL bundet for pædagoger og klubfolk Birgit Elgaard Torben Fersløv Andersen Side 7 Danmarks Jurist- og Økonomforbund Finn Borch Andersen John Wæver Dansk El-forbund Jørgen Jørgensen Dansk Farmaceutforening Steffen Bager Arne Kurdahl Dansk mands ening Kim Bøje Madsen Dansk Frisør- og Kosmetikerforbund Hanne M. Hansen Dansk Funktionærforbund Karsten Hansen Dansk Jernbaneforbund OBS!! DM (Dansk Magisterforening)

8 Ingrid Stage Side 8 Dansk Metal Poul Kjærsgaard Dansk Psykolog ening Roal Ulrichsen Dansk Socialrådgiverforening Bettina Post Dansk Tandlægeforening Per Gaunø Jensen Per Graversen Danske Skov- og Landskabsingeniører Den Danske Landinspektørforening Jesper Farbøl Det Kommunale Beredskabspersonales Landsforbund Jens Chr. Jensen Fagligt Fælles bund - 3F Kaj Lynge Jensen eningen af Levnedsmiddelingeniører og Kandidater

9 Merete Balslev Side 9 FOA - Fag og Arbejde Dennis Kristensen Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Ole Helby bundet Træ-Industri-Byg Allan B. Schmidt eningen af Kommunale Chefer Jørgen V. Christiansen eningen af Speciallæger Peter Haahr Jørgen Iversen eningen af Yngre Læger Mette Worsø Søren Geckler Frederiksberg Kommunalforening Vibeke Thonboe Gentofte Kommunalforening Søren Johnsen Gymnasieskolernes Lærerforening

10 Gorm Leschly Side 10 Halinspektørforeningen Jørgen Mosbæk HK/KOMMUNAL Kim Simonsen Steen V. Kristensen Ingeniørforeningen i Danmark Merete Balslev Jordbrugsakademikernes bund Poul Jacob Erikstrup Jens Bjerregaard Christensen Konstruktørforeningen Jens Krarup Nielsen Kort- og Landmålingsteknikernes ening Klaus K. Sørensen Københavns Kommunale Maskinmesterforening Bo Jensen Møller Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk Karsten Andersen Lederum

11 Ole Mørk Nielsen Side 11 Ledernes Hovedorganisation Lykke Petersen Lærernes Centralorganisation Anders B. Christensen Malerforbundet i Danmark Søren Kjærsgaard Maskinmestrenes ening Bo Jensen Møller Restaurations Branchens bund Nils Lønstrup Socialpædagogernes Landsforbund Kirsten Nissen Søfartens Ledere Pernille Sædam Frandsen Søllerød Kommunalforening Flemming Jacobsen Tandlægernes Nye Landsforening

12 Side 12 Teaterteknikerforbundet Teknisk Landsforbund Ole Skals Pedersen

13 Side 13 Bilag 1. Det lokale økonomiske råderum KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og ansatte Det lokale økonomiske råderum Den 16. januar 2002 Side 1/3 I dette bilag sættes der fokus på, hvilke elementer der bl.a. påvirker det økonomiske råderum for den lokale løndannelse. Indledning Generelt er parterne enige om, at det er begge parters ansvar, at det nye lønsystem fungerer tilfredsstillende. Det er derfor vigtigt, at de lokale parter understøtter det nye system, som der har været enighed om at indføre. En effektiv og forsvarlig forhandlingsafvikling er helt afgørende for, at den nye løndannelse kan understøtte udvikling og kvalitet i opgaveløsningen og den ansattes engagement og kvalitet i arbejdslivet. KTO og de (amts)kommunale arbejdsgiverparter har drøftet det lokale økonomiske råderum i forbindelse med udvikling af ny løndannelse i kommuner og amter. Det lokale råderum Det nye lønsystem indeholder flere muligheder for at udvikle den decentrale løndannelse. Generelt skal det fremhæves, at tidligere kendte puljesystemer i løndannelsen er forladt fuldstændigt i det nye lønsystem. Kommuner og amter har derfor i dag en række muligheder for at aftale en selvstændig lønprofil. Det økonomiske råderum påvirkes af budgettet, det hidtidige budgetforbrug, og de mer- eller mindreudgifter, der vil opstå i løbet af året. En række elementer påvirker det økonomiske råderum. Det økonomiske råderum ændres derfor løbende. Elementerne i dette økonomiske råderum vil blive oplistet nedenfor. Afsættelsen af midler til løn sker i budgetfasen. Der tages dermed i budgetfasen stilling til størrelsen af midlerne til løn. En væsentlig finansieringskilde til udvikling af ny løndannelse i form af nye midler er den såkaldte forlodsfinansiering, der er en fælles centralt skønnet fremskrivningsprocent for nye midler til decentral løn for alle kommuner og amter under ét, og som sammen med andre frigjorte løndele mv. kan aftales anvendt lokalt.

14 Denne fremskrivningsprocent er som nævnt ikke en pulje. De enkelte kommuner og amter er ikke bundet af denne procent og kan derfor gå over eller under. Elementerne i det lokale råderum Side 14 Ud over forlodsfinansieringen, som er en del af det lokale økonomiske råderum, kan navnlig følgende elementer påvirke det økonomiske råderum i opad- eller nedadgående retning: 1. Personaleomsætning, eksempelvis hvor medarbejdere med et langt anciennitetsforløb erstattes med medarbejdere uden eller med et kortere anciennitetsforløb. 2. Personalesammensætning med eksempelvis erstatning af længerevarende uddannet med korterevarende uddannet personale eller omvendt. 3. Overgangstillæg, der bortfalder. 4. Effektivisering/ændret arbejdstilrettelæggelse eventuelt udmøntet som resultatløn. 5. håndsaftaler. 6. Bestemmelser i overenskomst, hvorefter der for eksempelvis en uddannelse eller en særlig funktion lokalt skal aftales en løn. 7. Vakancesituationer og andre fraværssituationer. 8. Ikke-lønkroner konverteres til lønkroner, hvis det er muligt efter den lokalt valgte økonomistyringsform, eller omvendt. 9. Eventuel overførsel af overskud henholdsvis underskud for et budgetår til det efterfølgende budgetår. 10. Øget indtjening, hvis den lokale styringsform tillader, at den bruges helt eller delvis til løn. 11. Puljer, som lokalt er afsat for at kunne bruges, hvor der er særligt behov. 12. Central finansiering af afledte lokale effekter. 1 De omtalte elementer er de vigtigste faktorer, der påvirker det økonomiske råderum. Men listen er ikke udtømmende. Man skal være opmærksom på, at nogle af elementerne giver mulighed for varige tildelinger, mens andre, f.eks. vakancesituationerne, giver mulighed for engangsbeløb. Betydningen af reguleringsordningen Som nævnt er der ikke centralt fastsatte grænser for den lokale anvendelse af midler til ny løndannelse. Hvis lønudviklingen i kommuner og amter som helhed ligger under lønudviklingen på det private arbejdsmarked, vil lønforskellen blive samlet op af reguleringsordningen. Det betyder, at lønforskellen kompenseres via generelle lønstigninger til alle ansatte i samtlige kommuner og amter. 1 Ved indgåelse af aftaler i de enkelte overenskomster for en del af en personalegruppe kan der være anvendt midler til forventede lokale afledte lønaftaler for resten af personalegruppen.

15 Side 15 Hvis den samlede lønudvikling i kommuner og amter inklusive forbrug af midler til den lokale løndannelse nogenlunde svarer til lønudviklingen på det private arbejdsmarked, vil reguleringsordningen ikke udløse lønstigninger. Hvis lønudviklingen ligger ud over lønudviklingen på det private arbejdsmarked, nedsættes de generelle lønstigninger for alle ansatte tilsvarende det følgende år. Den samlede virkning af de enkelte kommuners og amters dispositioner omkring ny løndannelse er derfor helt afgørende for, om der udmøntes generelle lønstigninger pr. automatik over reguleringsordningen, eller om midlerne er brugt mere aktivt i overensstemmelse med intentionerne bag ny løndannelse. Årlig drøftelse af budgettets konsekvenser Ovenstående budgetforudsætninger og elementer i det økonomiske råderum har betydning for løn-, arbejds- og personaleforhold i kommunen og amtet. Disse elementer kan indgå i den drøftelse normalt én gang årligt som afholdes mellem Hovedudvalget og (amts)kommunens politiske ledelse af budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold, jf. aftalen om medindflydelse og medbestemmelse 9, stk. 3 eller i drøftelser i samarbejdsudvalget i henhold til SU-aftalens 16, stk. 5, 2.

16 Side 16 Bilag 2. Udmøntningsgarantigrupper i 2006 og 1: Koalitionen m.fl., AC, chefer m.fl. 2: Pædagogisk branche m.fl. 3: SOSU, portører i KBH, handicapledsagere m.fl. 4: LC, musikskolelærere m.fl. 5: Hus- og rengøringsområdet samt teknisk service, brandfolk, buschauffører, erhvervsuddannede serviceassistenter m.fl.

17 Side 17 er indgået med enkelte organisationer Ad 2006: I kolonnen for 2006 optræder 2 former for markering: 1) X = omfattet af udmøntningsgaranti 2) A = alene omfattet af udmøntningsgaranti fsva. en del af gruppen, jf. forhandlingsprotokollen fra de respektive organisationsforhandlinger. Det er med en bemærkning oplyst, hvilke stillingskategorier der er omfattet af garantien i Er der ingen markering i kolonnen er det udtryk for, at ingen medarbejdere indenfor overenskomstens område er omfattet af udmøntningsgarantien i Samlemappenumre til brug for KMD s lønsystem. KL = ARF = KBH = FRB = X for kontor- og edb-personale mellem KL og HK/KOMMUNAL af 17. juli X Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale mellem KL og HK/KOMMUNAL af 17. juli X for tandklinikassistenter mellem KL og HK/KOMMUNAL af 20. august A for kantineledere og rengøringsledere/- chefer med tilhørende bilag mellem KL og bundet af Offentligt Ansatte af 14. februar Rengøringsledere/-chefer er omfattet af udmøntningsgarantien i Kantineledere er ikke omfattet af udmøntningsgarantien i I er rengøringsledere/- chefer omfattes af udmøntningsgarantigruppe 1, og kantineledere er omfattet af udmøntningsgarantigruppe 5. X for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. gældende fra 1. april 2002 mellem KL og Specialarbejderforbundet i Danmark af 8. august 2002 med protokollater og bilag. X 1 for gasmekanikere ved de regionale naturgasselskaber mellem KL og Dansk Metal, Blik og Rør og Dansk Elforbund af 21. november 2002.

18 2006 Side 18 X for bygningskonstruktører mellem Københavns Kommune og Teknisk Landsforbund og Konstruktørforeningen af 18. december Tilsvarende gælder tilsvarende tjenestemandsansat personale. X Protokollat vedrørende Tjenestemandsansatte håndværkere i Københavns Kommune mellem Københavns Kommune og bundet af Offentligt Ansatte af 24. oktober 2003 X for frisører mellem Københavns Kommune og Dansk Frisør og Kosmetiker bund af 22. juli X s for driftsassistenter inkl. bilag og protokollater mellem Københavns Kommune og Lager & Handelsarbejdernes bund af 27. marts X for administrativt personale og tandklinikassistenter mellem Københavns Kommune og Københavns Kommunalforening af 14. april 2003 (overdraget til HK pr. 1. januar 2004). Tilsvarende gælder tilsvarende tjenestemandsansat personale. X for vejledere/undervisere inden for beskæftigelsesområdet i Københavns Kommune mellem Københavns Kommune og Københavns Kommunalforening af 6. januar 2004 (overdraget til HK pr. 1. januar 2004): Tilsvarende gælder tilsvarende tjenestemandsansat personale. X for teknisk personale mellem Københavns Kommune og Københavns Kommunalforening af 2. december 2003 (overdraget til Teknisk Landsforbund pr. 1. januar 2004). X Tilsvarende gælder tilsvarende tjenestemandsansat personale. og holddriftsaftale for håndværkere, ansat under Frederiksberg Kommune af 10. marts 2003.

19 2006 X X X X Side 19 for laboratorie- og miljøpersonale mellem KL, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og HK/KOMMUNAL og HK/KOMMUNAL KØBENHAVN af 24. september om løn- og ansættelsesvilkår for kontorfunktionærer mellem Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og HK/KOMMUNAL af 3. oktober for tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, procesteknologer, installatører, Bac.Scient.cons i konservering, formgivere og tekniske designerelever mellem KL, Frederiksberg Kommune og Teknisk Landsforbund af 7. februar for håndværkere, herunder montører, overmontører, elektronikteknikere, datamekanikere og kokke mellem KL og Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark, Dansk El-bund, Dansk Frisør- og Kosmetikerforbund, Dansk funktionærforbund, Dansk Metal, Malerforbundet i Danmark, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejderforbundet i Danmark, bundet af Træ-Industri- Byg i Danmark og Restaurationsbranchens bund af 21. november X Aftale for håndværkere, herunder montører, overmontører, elektronikteknikere, datamekanikere og kokke mellem KL og Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark, Dansk El-bund, Dansk Frisør- og Kosmetikerforbund, Dansk funktionærforbund, Dansk Metal, Malerforbundet i Danmark, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejderforbundet i Danmark, bundet af Træ-Industri-Byg i Danmark og Restaurationsbranchens bund af 21. november X m.fl. inkl. bilag for faglærte lønarbejdere mellem Københavns Kommune og Centralorganisationen af faglærte lønarbejdere ved Københavns Kommune af 30. juni Tilsvarende gælder tilsvarende 3-ansat personale. X for hal-, stadion- og idrætsinspektører mellem KL og Halinspektørforeningen af 12. november X med tilhørende bilag for havnechefer, havnemestre, havnefogeder og havneassistenter mellem KL og eningen af Havnefogeder i Danmark af 6. december X for skov- og landskabsingeniører mellem KL og Danske Skov- og Landskabsingeniører af 26. august X Aftale for skov- og landskabsingeniører mellem KL og Danske Skov- og Landskabsingeniører af 26. august 2002.

20 2006 Side 20 X for kort- og landmålingsteknikere mellem KL og Kort- og Landmålingsteknikernes ening af 16. januar X for maskinmestre i Københavns Kommune mellem Københavns Kommune og Københavns Kommunalforening af 13. marts Tilsvarende gælder tilsvarende tjenestemandsansat personale. X for Socialrådgivere mellem Københavns Kommune og Dansk Socialrådgiverforening af 29. oktober X Tilsvarende gælder tilsvarende tjenestemandsansat personale. Tjenestemandsaftaler mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunalforening. X for ikke-tjenestemandsansat kontorpersonale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunalforening af 20. juni X for ikke-tjenestemandsansatte klinikassistenter mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunalforening af 5. juli X for ikke- tjenestemandsansatte socialrådgivere mellem Frederiksberg Kommune og Dansk Socialrådgiverforening 17. juni X for ikke-tjenestemandsansatte maskinmestre mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunalforening 5. juli 2004.

21 2006 A / 2218 Side 21 for lærere ved skoler for de grundlæggende social- og sundhedsskoler mellem Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og LC, DS af 7.februar 2003 I 2006 er kun ledere omfattet af udmøntningsgarantien. Undtaget er således basispersonale. en omfatter medarbejdere inden for LC og Dansk Socialrådgiverforenings område. I forhold til udmøntningsgarantien skal de to grupper adskilles. Inden for Lærernes Centralorganisations område omfatter overenskomsten ansatte med følgende uddannelser: Uddannelse til lærer i folkeskolen, ernærings- og husholdningsøkonom, håndarbejdslærer, samt (social)pædagog. Endvidere omfattes ansatte med anden uddannelse, såfremt den pågældende umiddelbart forud for ansættelsen ved det omhandlede skoleområde har været ansat som lærer inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde. Disse ansatte er omfattet garantigruppe 4. Ansatte indenfor Dansk Socialrådgiverforenings område henføres til Dansk Socialrådgiverforening, og her er som følge heraf i omfattet af garantigruppe 1. X 1 Tiltrædelsesaftaler/overenskomster for personale under Gentofte og Søllerød Kommuner mellem Gentofte og Søllerød Kommunalforeninger og KL af 18. september X Aftale om etablering af samt betaling for rådighedsvagt i hjemmet mellem KL og Akademikernes Centralorganisation af 6. januar X Aftale om tjenestemandsansatte tandlæger mellem KL og Tandlægerne Nye Landsforening af 18. februar X A for tandlægekonsulenter mellem KL og Dansk Tandlægeforening af 12. februar X Aftale for tjenestemandsansatte bibliotekarer mellem KL og Bibliotekarforbundet af 10. juli X for ikke-faguddannede bibliotekarer mellem KL og Bibliotekarforbundet af 3. februar X Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger mellem Københavns Kommune og Tandlægernes Nye Landsforening af 15. november X Aftale om ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte bibliotekarer mellem Københavns Kommune og BF X 1 Aftale om vederlæggelse af funktion som vagthavende brandinspektør ved Københavns Brandvæsen mellem Københavns Kommune og Ingeniørforbundet i Danmark.

22 2006 Side 22 A Protokollat vedrørende afdelingslæger, reservelæger og 1. reservelæger mellem Københavns Kommune og FAYL af 22. december Kun afdelingslæger er omfattet af udmøntningsgaranti. Øvrige er således ikke omfattet. X Aftale om tjenestemandsansatte afdelingslæger mellem Københavns Kommune og FAYL af 22. december X Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere mellem Frederiksberg Kommune og Akademikernes Centralorganisation af 20. december X 1 Aftale om honorering for skærpet rådighedsvagt for brandinspektører m.fl. ved Frederiksberg Brandvæsen af 10. oktober X Aftale om etablering af samt betaling for rådighedsvagt i hjemmet mellem Amtsrådsforeningen, KL og Akademikernes Centralorganisation af 6. januar X X X X X X Aftale om honorering mv. af psykologiske konsulenter mellem Amtsrådsforeningen, KL, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og DP af 10. september for lærere i gymnasieskolen, ved studenterkursus samt hf-kursus, herunder ved den studieforberedende enkeltfagsundervisning med tilhørende protokollater mellem Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Finansministeriet og GL af 7. februar Protokollat vedrørende ansættelse og aflønning af vikarer i gymnasieskolen mv. mellem Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, og Finansministeriet og GL af 7. februar Protokollat om rekvireret undervisning mellem Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og GL af 7. februar Protokollat vedrørende pædagogikumkandidater mellem Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og GL af 7. februar for kommunallæger med tilhørende protokollater mellem KL, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og FAS af 26. februar 2003

23 2006 X Side 23 for tandlæger i København og Frederiksberg Kommuner og Tandlægernes Nye Landsforening af 15. november X Aftale om aflønning af løst ansatte bibliotekarer (tilkaldevikarer) mellem KL, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Bibliotekarforbundet af 18. marts X for tandlæger mellem KL og Dansk Tandlægeforening og Tandlægernes Nye Landsforening af 18. februar X for akademikere ansat i kommuner med tilhørende protokollater mellem KL, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og en række ACorganisationer af 9. juli X Aftale om aflønning af chefer mellem KL og Ansatte Arkitekters Råd, HK/KOMMUNAL, Danmarks Jurist og Økonomforbund, eningen af Kommunale Chefer, Lærernes Centralorganisation og Ingeniørforeningen i Danmark af 15. oktober X for socialrådgivere og socialformidlere mellem KL og Dansk Socialrådgiverforening og HK/KOMMUNAL af 20. august X Aftale for socialrådgivere og socialformidlere mellem KL og Dansk Socialrådgiverforening og HK/KOMMUNAL af 20. august X med tilhørende bilag for beredskabspersonale i chef/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber mellem KL og Ingeniørforbundet i Danmark, Det Kommunale Beredskabspersonales Landsforbund, Ledernes Hovedorganisation, Teknisk Landsforbund af 20. november X Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber mellem KL og Ingeniørforbundet i Danmark, Det Kommunale Beredskabspersonales Landsforbund, Ledernes Hovedorganisation, Teknisk Landsforbund af 20. november X for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. mellem KL og Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark, Dansk El-bund, Dansk mands ening, Dansk Metal, Ledernes Hovedorganisation, Maskinmestrenes ening og Teknisk Landsforbund af 11. november 2002.

24 2006 Side 24 X Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. mellem KL og Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark, Dansk El-bund, Dansk mands ening, Dansk Metal, Ledernes Hovedorganisation, Maskinmestrenes ening og Teknisk Landsforbund af 11. november X for bygningskonstruktører og bygningskonstruktører-bth mellem KL, Frederiksberg Kommune og Teknisk Landsforbund og Konstruktørforeningen af 13. november X 1 for tekniske mestre ansat ved Musikhuset i Århus mellem KL og Ledernes Hovedorganisation af 1. december X for kommunallæger (3-14 timer) mellem KL, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Praktiserende Lægers Organisation af 24. september X for journalister mellem KL og Dansk Journalistforbund X ml. Københavns Kommune og Danmarks Journalistforbund for journalister for hjemmedagplejere mellem KL og bundet af Offentligt Ansatte af 4. juli 2003 A for hjemmevejledere og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. mellem KL og Socialpædagogernes Landsforbund af 4. august Kun ledere, mellemledere og konsulenter (grundløn 32, 34, 40 og 48 (pr. 31/3 2005)) er omfattet af udmøntningsgarantien. Øvrigt personale (ansatte i basisstillinger) er således ikke omfattet. A Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger, hjemmevejledere og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mellem KL og Socialpædagogernes Landsforbund af 4. august Kun ledere, mellemledere og konsulenter (grundløn 32, 34, 40 og 48 (pr. 31/3 2005)) er omfattet af udmøntningsgarantien. Øvrigt personale (ansatte i basisstillinger) er således ikke omfattet. A Aftale vedrørende aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved kommunale døgninstitutioner mellem KL og Socialpædagogernes Landsforbund af 4. august Kun ledere, mellemledere og konsulenter (grundløn 32, 34, 40 og 48 (pr. 31/3 2005)) er omfattet af udmøntningsgarantien. Øvrigt personale (ansatte i basisstillinger) er således ikke omfattet.

25 2006 Side 25 A for pædagogisk personale ved kommunale daginstitutioner mv. (almenområdet) med tilknyttede protokollater, aftaler og bilag samt aftale vedr. tilsvarende tjenestemandsansat personale - mellem Københavns Kommune og bundet af Offentligt Ansatte af 26. november Kun ledergruppen (ledere på grundløn 32, 37 og 42 (pr ) er omfattet af udmøntningsgaranti. Øvrigt personale er således ikke omfattet. A for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. med tilhørende protokollater og bilag samt aftale vedrørende tilsvarende tjenestemandsansat personale mellem Københavns Kommune og bundet af Offentligt Ansatte af 16. august Kun ledergruppen (forstandere, overlærere (Viceforstandere), institutionsledere, stedfortrædere, afdelingsledere, dagcenter-/daghjemsledere) er omfattet af udmøntningsgaranti. Øvrigt personale er således ikke omfattet. X for forstandere ved Københavns kommunale døgninstitutioner for børn og unge samt aftale vedr. tilsvarende tjenestemandsansat personale mellem Københavns Kommune og bundet af Offentligt Ansatte af 30. september A Aftale vedr. tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder mellem Københavns Kommuner og bundet af Offentligt Ansatte af 30. september Kun ledergruppen (institutionsleder, stedfortrædere/souschef, værkstedsleder) er omfattet af udmøntningsgaranti. Øvrigt personale er således ikke omfattet for hjemmedagplejere ansat ved Frederiksberg Kommune mellem Frederiksberg Kommune og bundet af Offentligt Ansatte af 22. august A for pædagogisk personale ved dag- og aktivitetscentre med tilknyttede protokollater, aftaler og bilag mellem Københavns Kommune og FOA af 9. oktober 2002 Kun ledere på grundløn 37 ( pr ) er omfattet af udmøntningsgaranti. Øvrige er således ikke omfattet.

26 2006 Side 26 A for Pædagogisk personale ved Frederiksberg Kommunes boformer mellem Frederiksberg Kommune og bundet af Offentligt Ansatte af 1. april A X A for pædagogmedhjælpere mellem KL, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og PMF af 9. juli for dagplejere med tilhørende protokollater mellem KL, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og bundet af Offentligt Ansatte af 10. juli for pædagogisk personale i dagplejeordninger og central pladsanvisning bortset fra central pladsanvisning i Frederiksberg Kommune mellem KL, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og bundet af Offentligt Ansatte af 4. marts Kun ledergruppen (ledere på grundløntrin 32,37 og 42 (pr.31. marts 2005 ) er omfattet af udmøntningsgaranti. Øvrigt personale er således ikke omfattet. om løn- og ansættelsesvilkår for pædagogiske konsulenter mellem KL, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og bundet af Offentligt Ansatte af 4. marts vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. mellem Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Socialpædagogernes Landsforbund af 22. september Kun ledergruppen fx (forstandere, institutionsledere, centerledere, overlærere (viceforstandere), stedfortrædere, afdelingsledere, dagcenter/daghjemsledere, socialpædagogiske konsulenter, hjemmevejledere ansat i amtslig forvaltning (grundløn 32, 34, 40 og 48 (pr. 31/3 2005)) er omfattet af udmøntningsgarantien. Øvrigt personale (ansatte i basisstillinger) er således ikke omfattet. for husholdningsledere ved døgninstitutioner for børn og unge mellem Amtsrådsforeningen, KL, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Socialpædagogernes Landsforbund af 12. februar 2004.

27 2006 Side 27 A Aftale for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved amtskommunale/kommunale døgninstitutioner og ved selvejende døgninstitutioner, hvormed amtsrådene/kommunalbestyrelserne har indgået aftale i henhold til 51 i lov om social service mellem Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Socialpædagogernes Landsforbund af 22. september Kun ledergruppen fx (forstandere, overlærere (viceforstandere), stedfortrædere, afdelingsledere (grundløn 32, 34, 40 og 48 (pr. 31/3 2005)) er omfattet af udmøntningsgarantien. Øvrigt personale (ansatte i basisstillinger) er således ikke omfattet. A for pædagogisk personale ved kommunale legepladser mellem KL, Københavns Kommune og bundet af Offentligt Ansatte af 7. januar A Kun ledere på grundløn 30 (pr ) er omfattet af udmøntningsgaranti. Øvrigt personale er således ikke omfattet. for omsorgs- og pædagogmedhjælpere med tilhørende protokollat og bilag samt tillæg af 16. august 2001 mellem KL, Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Specialarbejderforbundet i Danmark, bundet af Offentligt Ansatte, Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark og Socialpædagogernes Landsforbund af 23. februar for pædagogisk personale ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber m.v. med tilhørende protokollater og bilag mellem KL, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og BUPL Kun ledergruppen (ledere på grundløn 32, 37 og 42 pr ) er omfattet af udmøntningsgaranti. Øvrigt personale er således ikke omfattet. A for pædagogisk uddannet personale, der ansættes inden for det forebyggende og dagbehandlende område indgået mellem KL, Frederiksberg Kommune og BUPL - bundet for pædagoger og klubfolk, Socialpædagogernes Landsforbund af 24. september Kun ledergruppen (ledere på grundløn 37 (pr. 31. marts 2005) er omfattet af udmøntningsgaranti. Øvrigt personale er således ikke omfattet.

28 2006 Side for pædagogisk uddannet personale i særlige stillinger indgået mellem KL, Frederiksberg Kommune og BUPL - bundet for pædagoger og klubfolk, bundet af Offentligt Ansatte, Socialpædagogernes Landsforbund af 4. september A for ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder med tilhørende bilag mellem KL og Dansk Metal, bundet af Offentligt Ansatte, Ledernes Hovedorganisation og Socialpædagogernes Landsforbund af 30. november Kun ledergruppen fx (institutionsleder, stedfortræder/souschef, værkstedsledere (grundløn 32, 34, 40 og 48 (pr. 31/3 2005)) er omfattet af udmøntningsgarantien. Øvrigt personale (ansatte i basisstillinger) er således ikke omfattet. X Aftale vedr. aflønning af ledere og souschefer ved institutioner, der i Københavns Kommune drives i henhold til lov om social service 94 mellem Socialpædagogernes Landsforbund, Københavns Kommunalforening, Dansk Socialrådgiverforening og bundet af Offentligt Ansatte af 30. september A for ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder mellem Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Dansk Metal, bundet af Offentligt Ansatte, Ledernes Hovedorganisation og Socialpædagogernes Landsforbund af 22. september Kun ledergruppen fx (institutionsleder, stedfortræder/souschef, værkstedsledere (grundløn 32, 34, 40 og 48 (pr. 31/3 2005)) er omfattet af udmøntningsgarantien. Øvrigt personale (ansatte i basisstillinger) er således ikke omfattet for portører mellem Københavns Kommune og bundet af Offentligt Ansatte af 19. november Tilsvarende gælder tilsvarende tjenestemandsansat personale for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner mellem Københavns Kommune og bundet af Offentligt Ansatte af 5. januar for tilsynsførende mellem Københavns Kommune og Dansk Funktionærforbund af 6. september Protokollat for gymnastikpædagoger mellem Københavns kommune og bundet af Offentligt Ansatte af 8. maj 2001.

29 Side 29 for social- og sundhedspersonale med tilhørende protokollater og bilag mellem KL, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og bundet af Offentligt Ansatte af 5. juli om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere mellem KL og Specialarbejderforbundet i Danmark, Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark, bundet af Offentligt Ansatte af 17. december for handicapledsagere mellem Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Specialarbejderforbundet i Danmark, Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark og bundet af Offentligt Ansatte af 27. januar X A om ansættelsesforhold for ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg med tilhørende protokollat og bilag mellem bundet af Offentligt Ansatte og Lederforum, Social & Sundhedssektoren af 28. oktober Protokollat vedrørende uddannet social- og sundhedspersonale, der ansættes som lærere ved skoler for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser mellem Københavns kommune og bundet af offentligt Ansatte af 6. august A Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen mellem KL og Lærernes Centralorganisation af 20. august I 2006 er kun ledergruppen omfattet af udmøntningsgarantien. Undtaget er således børnehaveklasseledere samt lærere/overlærere. A Aftale om løn for lærere m.fl. ved ungdomskostskoler mellem KL og Lærernes Centralorganisation af 5. maj A I 2006 er kun ledergruppen omfattet af udmøntningsgarantien. Undtaget er således lærere. for ernærings- og husholdningsøkonomer mellem KL og Lærernes Centralorganisation af 5. august I 2006 er kun ledergruppen omfattet af udmøntningsgarantien. Undtaget er således lærere.

30 2006 Side 30 A Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. mellem Københavns Kommune og Lærernes Centralorganisation af 25. februar A I 2006 er kun ledergruppen omfattet af udmøntningsgarantien. Undtaget er således børnehaveklasseledere samt lærere/overlærere. Aftale om tjenestemandsansættelse af skoleledere m.fl. mellem Københavns Kommune og Københavns Kommunalforening af 27. juni 2003 (overdraget til Lærernes Centralorganisation pr. 1. april 2004). I 2006 er kun ledergruppen omfattet af udmøntningsgarantien. Undtaget er således lærere/overlærere. A og protokollat om arbejdstid inkl. bilag for lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse og for lærere ved specialundervisningen for voksne ved VUC mellem Københavns Kommune og Københavns Kommunalforening af 22. april 2003 (overdraget til Lærernes Centralorganisation pr. 1. april 2004). I 2006 er kun ledergruppen omfattet af udmøntningsgarantien. Undtaget er således lærere/overlærere. A for lærere m.fl. i Københavns Kommune mellem Københavns Kommune og Lærernes Centralorganisation af 25. februar I 2006 er kun ledergruppen omfattet af udmøntningsgarantien. Undtaget er således børnehaveklasseledere samt lærere/overlærere. A for Ernærings- og husholdningsøkonomer mellem Københavns Kommune og Lærernes Centralorganisation af 10. marts I 2006 er kun ledergruppen omfattet af udmøntningsgarantien. A 4 Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen, ved selvstændige skoler for vidtgående specialundervisning i folkeskolen, ved selvstændige institutioner for specialundervisning for voksne samt ved den almene voksenuddannelse mellem Frederiksberg Kommune og LC. I 2006 er kun ledergruppen omfattet af udmøntningsgarantien. Undtaget er således børnehaveklasseledere samt lærere/overlærere.

31 2006 A Side 31 for lærere m.fl. i folkeskolen, med tilhørende protokollater, mellem KL, Frederiksberg Kommune og Lærernes Centralorganisation af 1. juli I 2006 er kun ledergruppen omfattet af udmøntningsgarantien. Undtaget er således børnehaveklasseledere samt lærere/overlærere. A Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. mellem KL, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Amtsrådsforeningen i Danmark, Undervisningsministeriet og Lærernes Centralorganisation af 24. marts for lærere m.fl. i ungdomsskolen mv. mellem KL, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Lærernes Centralorganisation af 25. marts X Aftale om lederstillinger i ungdomsskolen mellem KL, Frederiksberg Kommune og Lærernes Centralorganisation af 25. marts A for lærere m.fl. ved sprogcentre mellem KL, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Lærernes Centralorganisation af 25. marts I 2006 er kun ledergruppen omfattet af udmøntningsgarantien. Undtaget er således lærere. A 4 6-? vedrørende lærere m.fl. ved specialundervisning for børn og voksne samt ved almen voksenuddannelse med dertil hørende protokollater mellem Amtsrådsforeningen, Frederiksberg Kommune og Lærernes Centralorganisation af 5. februar I 2006 er kun ledergruppen omfattet af udmøntningsgarantien. Undtaget er således lærere. A 4 Aftale om kursusdeltagelse for lærere m.fl. mellem Amtsrådsforeningen, Frederiksberg Kommune og Lærernes Centralorganisation af 31. marts 2001.

32 2006 A Side 32 for lærere ved skoler for de grundlæggende social- og sundhedsskoler mellem Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og LC, DS af 7.februar 2003 I 2006 er kun ledere omfattet af udmøntningsgarantien. Undtaget er således basispersonale. en omfatter medarbejdere inden for LC og Dansk Socialrådgiverforenings område. I forhold til udmøntningsgarantien skal de to grupper adskilles. Inden for Lærernes Centralorganisations område omfatter overenskomsten ansatte med følgende uddannelser: Uddannelse til lærer i folkeskolen, ernærings- og husholdningsøkonom, håndarbejdslærer, samt (social)pædagog. Endvidere omfattes ansatte med anden uddannelse, såfremt den pågældende umiddelbart forud for ansættelsen ved det omhandlede skoleområde har været ansat som lærer inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde. Disse ansatte er omfattet garantigruppe 4. Øvrige ansatte henføres til Dansk Socialrådgiverforenings område, og her er som følge heraf i omfattet af garantigruppe 1. A Aftale om praktik i uddannelsen til lærer mellem KL, Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Lærernes Centralorganisation af 31. maj X om løn- og ansættelsesvilkår for musikskoleledere mellem KL og Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet af 17. november X Aftale om løn- og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte musikskoleledere mellem KL og Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet af 17. november om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere mellem KL, Københavns Kommune og Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet af 17. november for buschauffører ved Odense Bytrafik mellem KL og bundet af Offentligt Ansatte af 15. oktober for befarent dækspersonale ansat ved kommunale og amtskommunale lejrskoleskibe og protokollat for skibsførere ved det amtskommunale miljøskib Daphne mellem KL og Sømændenes bund/sid af 4. juli 2003.

33 2006 Side 33 5 Aftale for tjenestemandsansatte buschauffører ved Århus Sporveje og Odense Bytrafik mellem KL og bundet af Offentligt Ansatte af 15. oktober for buschauffører ved Odense Bytrafik og Århus Sporveje mellem KL og Specialarbejderforbundet i Danmark af 18. november for kantineledere og rengøringsledere/- chefer med tilhørende bilag mellem KL og bundet af Offentligt Ansatte af 14. februar Kantineledere er omfattet af udmøntningsgarantien i. Rengøringsledere/-chefer er omfattet af udmøntningsgarantien i 2006 og. Rengøringsledere/ - chefer er omfattet af udmøntningsgarantigruppe med tilhørende bilag samt Tiltrædelsesaftale mellem KL og Dansk Beklædnings- og Textilarbejderforbund af 1. januar 1994 for rengøringsassistenter mellem KL og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark af 18. juli for aflønning mv. af husassistenter ansat ved alderdoms-, syge-, pleje- og rekreationshjem med tilhørende bilag mellem KL og bundet af Offentligt Ansatte af 18. juli for medarbejdere ved kommunale flyvepladser mellem KL og Dansk Funktionærforbund af 26. marts for sikkerhedsmedarbejdere ved Esbjerg, Thisted, Vojens, Århus og Karup lufthavne mellem KL og Dansk Funktionærforbund af 26. marts Tilsvarende gælder tilsvarende tjenemandsansat personale. 5 Protokollat vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for cateringpersonale ved Færgeselskabet Læsø I/S mellem KL og RBF af 24. september med tilhørende bilag samt hviletidsaftale af 18. oktober 1982 for brand- og ambulancepersonale i Københavns Kommune mellem Københavns Kommune og bundet af Offentligt Ansatte af 16. oktober Tilsvarende gælder tilsvarende tjenestemandsansat personale for museumsbetjente mellem Københavns Kommune og Dansk Funktionærforbund af 14. oktober 2002.

34 2006 Side med tilhørende aftale og bilag for ejendomsfunktionærer mellem Københavns Kommune og Dansk Funktionærforbund Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning af 14. oktober for betjent-, underformands- og medhjælpergrupper med tilhørende protokollater og bilag mellem Københavns Kommune og bundet af Offentligt Ansatte af 16. oktober Tilsvarende gælder tilsvarende tjenestemandsansat personale for formandsgrupper og mesterstillinger samt skolebetjente med tilhørende protokollater og bilag mellem Københavns Kommune og bundet af Offentligt Ansatte af 16. oktober for kedel-, maskin- og motorpassere med tilhørende protokollater mellem Københavns Kommune og bundet af Offentligt Ansatte af 16. oktober Tilsvarende gælder tilsvarende tjenestemandsansat personale for miljøkontrollører ved Miljøkontrollen med tilhørende protokollater mellem Københavns Kommune og bundet af Offentligt Ansatte af 16. oktober Tilsvarende gælder tilsvarende tjenestemandsansat personale for parkeringsserviceassistenter og formænd ved Parkeringsservicekontoret med tilhørende protokollater mellem Københavns Kommune og bundet af Offentligt Ansatte af. 16. oktober 2002 Tilsvarende gælder tilsvarende tjenestemandsansat personale for brandpersonale, ansat under Frederiksberg Kommune mellem Frederiksberg Kommune og bundet af Offentligt Ansatte af 30. oktober og holddriftsaftale for specialarbejdere og belysningsarbejdere, ansat under Frederiksberg Kommune af 8. juni og holddriftsaftale for tekniske servicemedarbejdere/-ledere mellem Frederiksberg Kommune og bundet af Offentligt Ansatte af 16. januar 2003.

35 2006 Side for badefunktionærer for Frederiksberg Svømmehal mellem Frederiksberg Kommune og Dansk Funktionærforbund Ejendoms og Servicefunktionærernes Landssammenslutning af 16. marts for parkeringsserviceassistenter og formænd ansat under Frederiksberg Kommune mellem Frederiksberg Kommune og bundet af Offentligt Ansatte 30. oktober for ejendomsfunktionærer mellem Frederiksberg Kommune og Ejendoms- og servicefunktionærernes Landssammenslutning af 24. februar for uddannede serviceassistenter samt serviceassistentelever mellem Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, bundet af Offentligt Ansatte og Kvindeligt Arbejderforbund af 27. januar med tilhørende protokollat og bilag for tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere ved kommunale institutioner mellem KL og bundet af Offentligt Ansatte og Specialarbejderforbundet i Danmark af 19. august Aftale for tjenestemandsansatte tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere ved kommunale institutioner mellem KL og bundet af Offentligt Ansatte og Specialarbejderforbundet i Danmark af 19. august for ikke-faglærte lønarbejdere, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el.lign. med tilhørende protokollat og bilag mellem KL og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark og bundet af Offentligt Ansatte af 15. januar for erhvervsuddannede serviceassistenter mellem KL, bundet af Offentligt Ansatte og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark af 27. februar for medarbejdere, der i selvejende daginstitutioner er beskæftiget med rengørings- og/eller køkkenarbejde mellem KL og Husligt Arbejder bund og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark af 24. juni m.fl for specialarbejdere mellem Københavns Kommune og bundet af Offentligt Ansatte og Specialarbejderforbundet i Danmark af 13. februar Tilsvarende gælder tilsvarende 3-ansat personale. med tilhørende protokollater for ikkefaglærte lønarbejdere, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde eller lignende mellem Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og bundet af Offentligt Ansatte og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark af 20. marts 2003.

UDKAST AF 17. juni 2005. Bilag 1 Udmøntningsgarantigrupper i 2007. Gruppe 6: AC, chefer. Gruppe 7: SL, FOA, LC, 3F, LH.

UDKAST AF 17. juni 2005. Bilag 1 Udmøntningsgarantigrupper i 2007. Gruppe 6: AC, chefer. Gruppe 7: SL, FOA, LC, 3F, LH. UDKAST AF 17. juni 2005 Bilag 1 Udmøntningsgarantigrupper i 6: AC, chefer 7: SL, FOA, LC, 3F, LH 8: Resten er indgået med enkelte organisationer Ad 2006: I kolonnen for 2006 optræder 2 former for markering:

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse Side 1 Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse KL Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Organisationer i KTO Indholdsfortegnelse 07.20 Side 2 Side Kapitel 1 Område, definition

Læs mere

Seniorordninger O.11 11-05-2011

Seniorordninger O.11 11-05-2011 Seniorordninger Administrativt område 30.01 Aftale om aflønning af chefer 5.30.01 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune 30.11 og Overenskomst og aftale for kontorpersonale

Læs mere

Det lokale økonomiske råderum

Det lokale økonomiske råderum Nedenstående er bilag 1 til Fællesaftalen om lokal løndannelse på det kommunale område. Bilaget er parternes beskrivelse af det økonomiske råderum. Bilag 1 Det lokale økonomiske råderum Det lokale økonomiske

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse Side 1 Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse KL Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Organisationer i KTO Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Område, definition og

Læs mere

AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE

AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET 11.20.7 Side 1 AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse Side 1 Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.30 Side 2 Kapitel 1 Område, definition og formål... 3 1. Aftalens område...3 2.

Læs mere

AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE

AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONER I KTO AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning

Læs mere

09.20 O.08 8/2010 Side 1. Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

09.20 O.08 8/2010 Side 1. Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse Side 1 ftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse KL Organisationer i KTO Indholdsfortegnelse Side Side 2 Område, definition og formål... 3 1. ftalens område... 3 2. Definition og

Læs mere

Gennemsnitsløngarantien

Gennemsnitsløngarantien Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Organisationer i KTO Gennemsnitsløngarantien Gennemsnitsløngarantien sikrer hver garantilønsgruppe omfattet af lokal løndannelse en

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Side 1 Udkast af 24. august 2010 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (KTO)

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (KTO) ftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (KTO) KL Organisationer i KTO - Område, definition og formål 1 - ftalens område Stk. 1 - ftalen gælder for kommunalt ansatte, som er af en

Læs mere

Lønsummer fordelt på organisationer

Lønsummer fordelt på organisationer Frederiksberg OAO-K 13 5.221 0 0 963 93 60 6.337 469.691 Dansk Funktionærforbund 48 11.794 8 496 186 190 1.120 13.803 289.868 FOA - Fag og Arbejde 2.363 540.903 33.264 6.172 15.243 9.326 47.518 652.918

Læs mere

I. OVERSIGT OVER OVERENSKOMSTER INDGÅET MED ORGANISATIO- NER, DER ER MEDLEM AF KTO. Overenskomster indgået med enkelte organisationer:

I. OVERSIGT OVER OVERENSKOMSTER INDGÅET MED ORGANISATIO- NER, DER ER MEDLEM AF KTO. Overenskomster indgået med enkelte organisationer: 1 KL AMTSRÅDSFORENINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE Den 21. marts 2002 kl. 16.15 I. OVERSIGT OVER OVERENSKOMSTER INDGÅET MED ORGANISATIO- NER, DER ER MEDLEM AF KTO. DKK Overenskomster indgået

Læs mere

Forretningsorden for paritetiske nævn vedrørende konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse

Forretningsorden for paritetiske nævn vedrørende konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse retningsorden for paritetiske nævn vedrørende konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse Herved fastsættes forretningsorden for de 8 paritetiske nævn (Nævn) i henhold til bestemmelserne om interessetvister

Læs mere

Hovedaftale mellem AC-organisationerne og Amtsrådsforeningen, KL, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune for overenskomstansatte

Hovedaftale mellem AC-organisationerne og Amtsrådsforeningen, KL, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune for overenskomstansatte Side 1 Hovedaftale mellem AC-organisationerne og Amtsrådsforeningen, KL, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune for overenskomstansatte akademikere Side 2 Indholdsfortegnelse Side Denne hovedaftale

Læs mere

11.20.20 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET

11.20.20 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET BIBLIOTEKARFORBUNDET BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANMARKS JURIST- OG ØKONOMFORBUND DANSK EL-FORBUND PHARMADANMARK DANSK FORMANDS FORENING DANSK

Læs mere

Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik

Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik I Fællesaftalen om Ny Løn er det aftalt, at - der pr. 1. oktober foretages en midtvejsstatus for, hvordan det er gået den enkelte personalegruppes lønudvikling

Læs mere

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONER I KTO 11.20.5 Side 1 AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-15

KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-15 KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-15 INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt over stillingsgruppernes (overenskomstområdernes) fordeling på organisationer...

Læs mere

Lokal løn i det offentlige

Lokal løn i det offentlige Lokal løn i det offentlige FAKTA Nana Wesley Hansen Det Ny lønsystem Igennem 1980 erne var der et stigende pres for at decentralisere dele af løndannelsen i det offentlige. Særligt arbejdsgiverne pressede

Læs mere

KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-13

KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-13 KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-13 INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt over stillingsgruppernes (overenskomst- områdernes) fordeling på organisationer...

Læs mere

Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret for tjenestemænd inden for KL s forhandlingsområde

Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret for tjenestemænd inden for KL s forhandlingsområde 20.01 Side 1 Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret for tjenestemænd inden for KL s forhandlingsområde KL Organisationer i KTO Organisationer i

Læs mere

09.21 O.13 34/2014 Side 1. Aftale om Gennemsnitsløngaranti

09.21 O.13 34/2014 Side 1. Aftale om Gennemsnitsløngaranti Side 1 Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien... 3 Regulering af gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

Krav til fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster indgået mellem KL og FOA Fag og Arbejde

Krav til fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster indgået mellem KL og FOA Fag og Arbejde FOA - Fag og Arbejde Krav til fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster indgået mellem KL og FOA Fag og Arbejde KL s krav til organisationsforhandlingerne med FOA Fag og Arbejde er oplistet

Læs mere

Procedureaftale. Procedureaftale for lønforhandlinger. Procedureaftalens omfang

Procedureaftale. Procedureaftale for lønforhandlinger. Procedureaftalens omfang Procedureaftale for lønforhandlinger Procedureaftale Denne aftale er indgået mellem Viborg kommune og de underskrivende faglige organisationer. Aftalen er indgået med henblik på at fremme afviklingen af

Læs mere

Fællesaftale om Ny Løn

Fællesaftale om Ny Løn Fællesaftale om Ny Løn 07.01 Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark Dansk El bund Dansk Frisør- og Kosmetikerforbund Dansk Funktionærforbund

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Side 1 Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i handlingsfællesskabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien...3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...3 Regulering

Læs mere

UDKAST AF 6. juni 2005. Bilag 1 Udmøntningsgarantigrupper i 2007. Gruppe 1: Koalitionen m.fl., AC, chefer m.fl. Gruppe 2: Pædagogisk branche m.fl.

UDKAST AF 6. juni 2005. Bilag 1 Udmøntningsgarantigrupper i 2007. Gruppe 1: Koalitionen m.fl., AC, chefer m.fl. Gruppe 2: Pædagogisk branche m.fl. UDKAST AF 6. juni 2005 Bilag 1 Udmøntningsgarantigrupper i 1: Koalitionen m.fl., AC, chefer m.fl. 2: Pædagogisk branche m.fl. 3: SOSU, portører i KBH, handicapledsagere m.fl. 4: LC, musikskolelærere m.fl.

Læs mere

DET FÆLLESKOMMUNALE LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-11

DET FÆLLESKOMMUNALE LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-11 ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-11 INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt over stillingsgruppernes (overenskomstområdernes) fordeling på organisationer... s. 1 Tabel 1... s. 51 fordelt på organisationer

Læs mere

FÆLLESAFTALE OM NY LØN

FÆLLESAFTALE OM NY LØN AMTSRÅDSFORENINGEN KL KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE 11.20.12 Side 1 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK DANSK EL-FORBUND DANSK FRISØR- OG KOSMETIKER- FORBUND DANSK FUNKTIONÆRFORBUND DANSK

Læs mere

Godkendelse af generelt forlig 2015 og frigivelse af generel lønregulering pr. 1. april 2015

Godkendelse af generelt forlig 2015 og frigivelse af generel lønregulering pr. 1. april 2015 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 009-2015 Godkendelse af generelt forlig 2015 og frigivelse af

Læs mere

Garantilønsgrupper ved overenskomstfornyelsen i 2002, status pr. 6/9-2002

Garantilønsgrupper ved overenskomstfornyelsen i 2002, status pr. 6/9-2002 Bilag 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Garantilønsgrupper ved overenskomstfornyelsen i 2002, status pr. 6/9-2002 I de to vedlagte

Læs mere

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Overenskomststatistik 2004... 7 Tabel 1... 13 Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområder. Tabel

Læs mere

64.04 O.15 22/2016 Side 1

64.04 O.15 22/2016 Side 1 Side 1 Aftale vedrørende aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved kommunale døgninstitutioner og ved selvejende døgninstitutioner, hvormed kommunalbestyrelsen

Læs mere

09.21 O.11 4/2013 Side 1. Aftale om Gennemsnitsløngaranti

09.21 O.11 4/2013 Side 1. Aftale om Gennemsnitsløngaranti Side 1 Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien... 3 Regulering af gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Godkendelse af KTO-forliget 2008 og frigivelse af generel lønregulering pr

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Godkendelse af KTO-forliget 2008 og frigivelse af generel lønregulering pr REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 004-08 17-04-2008 Tina Underbjerg Tel. 35298239 E-mail: tu@regioner.dk

Læs mere

Godkendelse af generelt forlig 2013 og frigivelse af generel lønregulering pr. 1. april 2013, dog pr. 27. april 2013 for lærere

Godkendelse af generelt forlig 2013 og frigivelse af generel lønregulering pr. 1. april 2013, dog pr. 27. april 2013 for lærere REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 010-2013 02-05-2013 Tina Underbjerg Tel. 35298239 E-mail: tu@regioner.dk

Læs mere

Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte

Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte Side 1 Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte bibliotekarer KL Bibliotekarforbundet De Offentlige Tandlæger Fællesudvalget for Musikundervisere inden

Læs mere

Forhandlingskartellets Hovedaftale

Forhandlingskartellets Hovedaftale handlingskartellets Hovedaftale mellem KL og Dansk Musiker bund 92.71 Side 1 Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have-og Parkingeniører Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Frederiksberg Kommunalforening

Læs mere

AGRONOMER, HORTONOMER OG LANDSKABSA Trin 40 108 14 3 165. AKADEMI- OG CIVILINGENIØRER Trin 420 625 223 19 1.286. ARKITEKTER Trin 124 532 166 12 834

AGRONOMER, HORTONOMER OG LANDSKABSA Trin 40 108 14 3 165. AKADEMI- OG CIVILINGENIØRER Trin 420 625 223 19 1.286. ARKITEKTER Trin 124 532 166 12 834 AKADEMIKERE AKADEMIKEREIalt 3.212 4.711 1.120 107 9.150 AGRONOMER, HORTONOMER OG LANDSKABSA Trin 40 108 14 3 165 Løntrinaflønnede 3 5 4 9 4 3 5 0 9 5 3 2 1 6 6 3 5 1 0 9 7 4 7 1 11 8 2 9 0 11 9 4 4 1 10

Læs mere

Krav til fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster indgået mellem KL og

Krav til fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster indgået mellem KL og Socialpædagogernes Landsforbund Krav til fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster indgået mellem KL og Socialpædagogernes Landsforbund KL s krav til organisationsforhandlingerne med Socialpædagogernes

Læs mere

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693.

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693. -afh Andre Danske Regioner, KTO Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 Agronomer/hortonomer m.fl.,nyt lønforløb Akademiingeniører, nyt lønforløb Arkitekter,

Læs mere

Markant fald i antallet af offentligt ansatte

Markant fald i antallet af offentligt ansatte Markant fald i antallet af offentligt ansatte Nye tal fra det det Fælles Kommunale Løndatakontor (FLD), som AE har analyseret, peger på endnu et kraftigt fald i den offentlige beskæftigelse ind i 3. kvartal

Læs mere

Personaleomsætnings- statistik 2000 2001. for den kommunale sektor

Personaleomsætnings- statistik 2000 2001. for den kommunale sektor Personaleomsætnings- statistik 2000 2001 for den kommunale sektor Personaleomsætningsstatistik 2000-2001 Styringsgruppe: Direktør for den kommunale sektor Hans Simmelkjær, formand, Københavns Kommune 1.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Oversigtstabeller Tabel 1: Antal mænd og kvinder fordelt på overenskomstgrupper

INDHOLDSFORTEGNELSE. Oversigtstabeller Tabel 1: Antal mænd og kvinder fordelt på overenskomstgrupper INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2005... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne... 10 4. Tabellerne på FLD s hjemmeside... 10 Oversigtstabeller...

Læs mere

Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl O.11 33/2011 Side 1

Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl O.11 33/2011 Side 1 Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. KL Lærernes Centralorganisation (LC) 09.03 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

Fællesaftale om Ny Løn

Fællesaftale om Ny Løn Fællesaftale om Ny Løn KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Frisør- og Kosmetiker bund Dansk Funktionærforbund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F bundet Træ-Industri-Byg

Læs mere

Fællesaftale om Ny Løn

Fællesaftale om Ny Løn Fællesaftale om Ny Løn KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Frisør- og Kosmetiker bund Dansk Funktionærforbund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F bundet Træ-Industri-Byg

Læs mere

Personaleomsætnings- statistik 2004 2005. for den kommunale sektor

Personaleomsætnings- statistik 2004 2005. for den kommunale sektor Personaleomsætnings- statistik 2004 2005 for den kommunale sektor Personaleomsætningsstatistik 2004-2005 Styringsgruppe: Direktør for den kommunale sektor Hans Simmelkjær, formand, Københavns Kommune 1.

Læs mere

1. AFTALENS OMRÅDE GENERELLE BESTEMMELSER ØVRIGE BESTEMMELSER SUPPLERENDE PENSION OPSIGELSE... 4

1. AFTALENS OMRÅDE GENERELLE BESTEMMELSER ØVRIGE BESTEMMELSER SUPPLERENDE PENSION OPSIGELSE... 4 Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN BLIK-OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK DANSK EL-FORBUND DANSK FRISØR & KOSMETIKER- FORBUND DANSK METAL MALERFORBUNDET I DANMARK FORBUNDET TRÆ-INDUSTRI-BYG I DANMARK DANSK FUNKTIONÆRFORBUND

Læs mere

AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE

AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE INDGÅET MELLEM HELSINGØR KOMMUNE, HELSINGØR LÆRERFORENING (HLF) OG LANDSFORBUNDET AF VOKSEN- OG UNGDOMSUNDERVISERE (LVU)

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.11 42/2011 Side 1

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.11 42/2011 Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Personaleomsætnings- statistik 2005-2006. for den kommunale sektor

Personaleomsætnings- statistik 2005-2006. for den kommunale sektor Personaleomsætnings- statistik 2005-2006 for den kommunale sektor Personaleomsætningsstatistik 2005-2006 Styringsgruppe: Afdelingschef for den kommunale sektor Jens Bjørn Christiansen, formand, 1. udgave,

Læs mere

Fremsat den 25. april 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til

Fremsat den 25. april 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til L 215 Fremsat den 25. april 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det

Læs mere

Sæt ny løn på dagsordenen

Sæt ny løn på dagsordenen Sæt ny løn på dagsordenen - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Veje til indflydelse... 3 2. Råderum til ny løn... 3 3. Ny løn på budgettet... 5 4. Indflydelse på råderum og budget... 7 5. Spørgsmål du kan stille

Læs mere

PIXIUDGAVE SENIORDAGE

PIXIUDGAVE SENIORDAGE PIXIUDGAVE SENIORDAGE Hvem er omfattet af seniordageordningen 25.03.2009 Alle kommunalt ansatte i aldersgruppen fra 60 år og op efter, har ret til frihed med sædvanlig løn i to dage fra det kalenderår

Læs mere

Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og. aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område

Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og. aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Bilag 2 Underbilag 2.1 Bilag 3 Bilag 4 Underbilag 4.1 Oversigt over overenskomster og aftaler Ændringer i overenskomster og aftaler på det kommunale område Arbejdstidsregler

Læs mere

Socialpædagogernes lønoversigt for ansatte i kommuner pr. 1. april 2015

Socialpædagogernes lønoversigt for ansatte i kommuner pr. 1. april 2015 Socialpædagogernes lønoversigt for ansatte i kommuner pr. 1. april 2015 31. marts 2016 1 Socialpædagogernes lønoversigt for ansatte i kommuner pr. 1. april 2015 Bemærk: Ingen ændringer pr. 1. april 2015

Læs mere

09.20 o.08 19.01.08/2008. Side 1. Aftale om udm Øntningsgaranri af nye til lokal løndannelse. midler. Organisationer i KTO

09.20 o.08 19.01.08/2008. Side 1. Aftale om udm Øntningsgaranri af nye til lokal løndannelse. midler. Organisationer i KTO ftale om udm Øntningsgaranri af nye til lokal løndannelse KL Organisationer i KTO o.08 Side 1 midler Indholdsfortegnelse Side o.08 Side 2 Område, definition og formåi.....3 $ 1. ftalens område...3 2. Defininon

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl.

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om lokal løndannelse for social- og sundhedspersonale O.11 34/2011 Side 1

Aftale om lokal løndannelse for social- og sundhedspersonale O.11 34/2011 Side 1 Aftale om lokal løndannelse for social- og sundhedspersonale KL FOA - Fag og Arbejde 09.02 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 09.02 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse

Fællesaftale om lokal løndannelse Fællesaftale om lokal løndannelse KL Organisationerne i den pædagogiske branche: BUPL - forbundet for pædagoger og klubfolk FOA - Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles forbund (3F)

Læs mere

Beredsk.pers. i basis-og mesterstill.,kl 618 167.681 16.110 11.952 33.792 4.476 21.446 255.664 413.958

Beredsk.pers. i basis-og mesterstill.,kl 618 167.681 16.110 11.952 33.792 4.476 21.446 255.664 413.958 -afh Andre KL Akademikere, KL 15.955 5.637.559 6.343 7.828 1.263.010 134.925 1.210.987 8.260.678 517.733 Afdelingsbibl./filialled., gl. lønforløb Agronomer/hortonomer m.fl, gl. lønforløb Agronomer/hortonomer

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.15 41/2015 Side 1

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.15 41/2015 Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om lokal løndannelse for social- og sundhedspersonale

Aftale om lokal løndannelse for social- og sundhedspersonale Aftale om lokal løndannelse for social- og sundhedspersonale KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune FOA - Fag og Arbejde 07.02 Side 1 Indholdsfortegnelse 07.02 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

FOA Fag og Arbejde. Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for FOA s pædagogiske sektors forhandlingsområde.

FOA Fag og Arbejde. Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for FOA s pædagogiske sektors forhandlingsområde. KL FOA Fag og Arbejde SAG-2014-00642 Tid: Den 12. marts 2015, kl. 05.10 Sted: Emne: Deltagere: KL Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for FOA s pædagogiske sektors forhandlingsområde.

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område

Forslag. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område Til lovforslag nr. L 215 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 26. april 2013 Forslag til Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Lokal løndannelse pr

Lokal løndannelse pr 1 19. februar 2007 gh Lokal løndannelse pr. 1.1.2007 Vi står i Norddjurs Kommune overfor to væsentlige opgaver i forbindelse med lokal løndannelse (NY LØN): Indgåelse af nye fælles forhåndsaftaler for

Læs mere

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne Side 1 Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles bund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte)

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) handlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur og Fritidssektoren

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse. 09.01 O.11 38/2011 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse. 09.01 O.11 38/2011 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F handlingskartellet HK/KOMMUNAL Malerforbundet i Danmark

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

BESTEMMELSE OM KONTAKT TIL IKKE-FORHANDLINGSBERETTIGEDE ORGANISATIONER

BESTEMMELSE OM KONTAKT TIL IKKE-FORHANDLINGSBERETTIGEDE ORGANISATIONER FORSVARETS PERSONELTJENESTE BESTEMMELSE OM KONTAKT TIL IKKE-FORHANDLINGSBERETTIGEDE ORGANISATIONER Ref.: a. PERST cirkulære nr. 012-08 af 8. maj 2008 om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del) af 5. maj 2014 stillet efter ønske fra René Christensen (DF)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del) af 5. maj 2014 stillet efter ønske fra René Christensen (DF) Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 276 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 27. maj 2014 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del)

Læs mere

LØNMAGASIN. KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. januar 2012 til 1. oktober 2012 GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. Fagbladet FOA december 2011

LØNMAGASIN. KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. januar 2012 til 1. oktober 2012 GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. Fagbladet FOA december 2011 Fagbladet FOA december 2011 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. januar 2012 til 1. oktober 2012 (Er du ansat i en region så vend lønmagasinet om og læs fra den

Læs mere

Side 1 AFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE FOR AMTSVEJMÆND M.FL., AMTSBETJENTE M.FL. OG SKOLEBETJENTE M.FL. OK-05

Side 1 AFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE FOR AMTSVEJMÆND M.FL., AMTSBETJENTE M.FL. OG SKOLEBETJENTE M.FL. OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 11.20.16 Side 1 FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE FOR AMTSVEJMÆND M.FL., AMTSBETJENTE M.FL. OG SKOLEBETJENTE M.FL. 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 11.20.16 Side 3 KAPITEL

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik 2005

Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Foreningen af Kommunale Chefer KC jnr. 43401.8 Rammeaftale om seniorpolitik 2005 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Kapitel

Læs mere

OK13 Hvad startede vi med

OK13 Hvad startede vi med OK13 Hvad startede vi med Lønstigninger, der som minimum sikrer realløn for de lavest lønnede Fortsættelse af reguleringsordningen, der sikrer mod et lønefterslæb i forhold til det private arbejdsmarked.

Læs mere

OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER

OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER 01 OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER STAUNINGS PLADS 1-3,4 1607 KØBENHAVN V 33 70 13 00 OAO@OAO.DK WWW.OAO.DK OAO VARETAGER INTERESSER FOR MEDLEMSORGANISATIONER MED CA. 400.000 MEDLEMMER ANSAT I STAT,

Læs mere

Administrativt område. Teknisk Speciale

Administrativt område. Teknisk Speciale Fritvalgsordninger frem til 31. marts 2016 og 30.01 Chefaftalen 30.11/12 Kontor- og IT personale 1,35% for tjenestem. 3,75% for ensk. 0,85% for tjenestem. 3,01% for ensk. anvendes Administrativt område

Læs mere

Højere individuel. Fritvalgsordninger. ATPsatsforbedringer. arbejdstidsa. (1. april 2016) (1. april 2016) (1. april 2016) (1.

Højere individuel. Fritvalgsordninger. ATPsatsforbedringer. arbejdstidsa. (1. april 2016) (1. april 2016) (1. april 2016) (1. Vejledende oversigt over ændringer aftalt ved O.15 ældre og sundhed Der henvises til gældende er og aftaler konkret administrationsgrundlag Nisnr. Grundlønsbedring kvalifikationslønsbedringer Pensionsbedringer

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område

Forslag. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område Til lovforslag nr. L 215 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. april 2013 Forslag til Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik. 05.21 O.11 35/2011 Side 1

Rammeaftale om seniorpolitik. 05.21 O.11 35/2011 Side 1 Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale tjenestemænd og overenskomstansatte 05.21 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.21 Side 2 Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen...

Læs mere

Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 09.03 Side 1 Indholdsfortegnelse 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde...

Læs mere

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693.

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693. -afh Andre Danske Regioner Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 Agronomer/hortonomer m.fl.,nyt lønforløb Akademiingeniører, nyt lønforløb Arkitekter,

Læs mere

93.01 O.11 37/2012 Side 1

93.01 O.11 37/2012 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor ening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør ening Dansk Psykolog ening Den

Læs mere

Ligestillingsredegørelse 2011. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for [navn kommune/region]

Ligestillingsredegørelse 2011. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for [navn kommune/region] Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for [navn kommune/region] 1 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse,

Læs mere

Nøgletal for ansatte i den regionale sektor ved OK-11

Nøgletal for ansatte i den regionale sektor ved OK-11 N O T A T Nøgletal for ansatte i den regionale sektor ved OK-11 Nedenstående beskrives i kort form en række centrale nøgletal for den regionale sektor baseret på det særlige beregningsgrundlag SBG-11,

Læs mere

Ligestillingsredegørelse 2009. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for [Navn Kommune/region]

Ligestillingsredegørelse 2009. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for [Navn Kommune/region] Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for [ Kommune/region] 1 Indledning Formålet med kommunernes og regionernes ligestillingsredegørelser er at give borgerne indblik i ligestillingssituationen

Læs mere

Notat. Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune. BORGMESTERENS AFDE- LING Juridisk Service Aarhus Kommune. FællesMED Orientering

Notat. Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune. BORGMESTERENS AFDE- LING Juridisk Service Aarhus Kommune. FællesMED Orientering Notat Til Til FællesMED Orientering Side 1 af 6 Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune Baggrund FællesMED har bedt om oplysninger vedrørende udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune.

Læs mere

LEJRE KO N4 f 4 U N E

LEJRE KO N4 f 4 U N E LEJRE KO N4 f 4 U N E Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Procedureaftale for forhandling af løn i Lejre Kommune Koncernsekretariat & Udvikling, Personale & Arbejdsgiver Dato: 2. juni 2011 int. 12/11620

Læs mere

Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område

Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område 1 af 28 12-08-2014 10:58 LOV nr 409 af 26/04/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 26-04-2013 Beskæftigelsesministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Bilag 2 Underbilag 2.1 Bilag 3 Bilag 4 Underbilag

Læs mere

Krav til fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster for BUPLs forhandlingsområde

Krav til fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster for BUPLs forhandlingsområde Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Krav til fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster for BUPLs forhandlingsområde KL s krav til organisationsforhandlingerne med BUPL er oplistet

Læs mere

AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER

AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER **NYT**

Læs mere

KL Dato: Arbejdsgiverpolitisk Center. Weidekampsgade 10 Postboks 3370 Vor ref.: / København S Sagsbehandler: lrh/beb

KL Dato: Arbejdsgiverpolitisk Center. Weidekampsgade 10 Postboks 3370 Vor ref.: / København S Sagsbehandler: lrh/beb KL Dato: 12-12-2017 Arbejdsgiverpolitisk Center Deres ref.: Weidekampsgade 10 Postboks 3370 Vor ref.: 22-2018/20005 2300 København S Sagsbehandler: lrh/beb Løn og Vilkår Sendt pr. mail til: O.18@kl.dk

Læs mere

FORBUND. Lønmagasin. Kommunalt ansatte gældende pr. 1. januar 1. oktober 2016

FORBUND. Lønmagasin. Kommunalt ansatte gældende pr. 1. januar 1. oktober 2016 FORBUND Lønmagasin Kommunalt ansatte gældende pr. 1. januar 1. oktober 2016 Indhold Lønregulering pr. 1.1. samt overenskomstmæssige ændringer pr. 1.4.2016 Kommunalt ansatte 3 Social- og Sundhedssektoren

Læs mere

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONERNE I DEN PÆDAGOGISKE BRANCHE: FOA FAG OG ARBEJDE SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) DANSK METAL FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

Læs mere