Ansøgning om støtte til projekt Avancementsmentor Opfølgning på undersøgelsen "Små skridt - store forandringer" (Socialministeriets j.nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om støtte til projekt Avancementsmentor Opfølgning på undersøgelsen "Små skridt - store forandringer" (Socialministeriets j.nr."

Transkript

1 Dato: Sagsnr.: Dok.nr.: Ansøgning om støtte til projekt Avancementsmentor Opfølgning på undersøgelsen "Små skridt - store forandringer" (Socialministeriets j.nr ) 1. Baggrund for projektet Center for Kulturanalyse har gennemført undersøgelsen Små skridt - store forandringer på opdrag fra Styrelsen for social service og Københavns Kommune. Ifølge opdraget skulle undersøgelsen indeholde følgende elementer: 1. En status for den indsats, der aktuelt foregår i forhold til socialt udsatte grønlændere i København. 2. En afdækning af, hvilken form for bolig og/eller støtte, der kan optimere muligheden for, at brugere i målgruppen fastholder sin bolig eller gør brug af social støtte, herunder: - Baggrunden for målgruppens boligproblemer. - Problemets størrelse i København. - Hvilken form for støtte ønsker målgruppen. - Hvilken form for støtte er realistisk. - Hvad barrieren er herfor. Undersøgelsen mundede ud i fem anbefalinger om tiltag i Københavns Kommune, hvoraf Projekt Avancementsmentor tager udgangspunkt i de to: Det drejer sig om forslagene avancementskonceptet som organisatorisk ramme, og Støttekontaktperson/ bisidder-ordning rettet specifikt mod den grønlandske gruppe. Det skal bemærkes, at Center for Kulturanalyse har anbefalet, at disse to elementer kombineres (Boeskov & Olsen 2005:95&99). Sammenknytning af tilbudene Grundideen med avancementskonceptet er, at man anerkender, at det at være hjemløs, ikke er noget man kan ændre på fra dag til dag. Det kræver en proces, hvor der skal skabes kontakt til det etablerede samfund i form af bolig, arbejde, familie, netværk, sundhedssystemet, sociale tilbud, mv., som den hjemløse, måske i mange år, har levet isoleret fra. Disse forhold gælder både for hjemløse grønlændere og hjemløse generelt. Center for Kulturanalyse har dog i sin rapport konkluderet, at hjemløse grønlændere i mindre grad end andre hjemløse gør brug af de sociale og sundhedsmæssige tilbud, der er etableret for socialt udsatte grupper. Der er således tegn på, at denne gruppe, udover at

2 være isoleret fra det etablerede samfund, også er svære at motivere for at gøre brug af de særlige sociale tilbud for hjemløse. Side 2 af 9 I Københavns Kommune ser man hjemløshed som et sammensat fænomen. Det er derfor lige så vigtigt at motivere den enkelte for at deltage i behandling for misbrug, afklaring af de sociale og psykiske problemstillinger og muligheder for tilbud til afhjælpning heraf, som det er at skaffe den enkelte sin egen bolig. Der er mange erfaringer i København for, at det kan være en hæmsko at tilbyde en hjemløs sin egen bolig for tidligt i denne proces. En egen bolig giver mulighed for at isolere sig fra de sociale tilbud og kan mange gange føre til en yderligere social deroute. Avancementskonceptet understøtter denne opfattelse og giver netop mulighed for, at den enkelte kan bevæge sig i sit eget tempo fra et midlertidigt, kontaktskabende tilbud gennem mere permanente tilbud og måske på sigt opnå at fastholde egen bolig. Hele vejen i gennem skal der være støtte. For nogle vil der altid være behov for støtte og det kan således være mere hensigtsmæssigt eksempelvis at blive tilbudt en skæv bolig. Siden gennemførelsen af omstillingsplanen på hjemløseområdet, har Københavns Kommune arbejdet på at skabe en differentieret vifte af tilbud til hjemløse, for at imødekomme den enkeltes forskelligartede problemstillinger, ressourcer og ønsker. Tilbudene er således bygget op omkring flere trin: For det første udøves en opsøgende indsats på gadeplan mhp. at motivere den hjemløse for at få udredt sin sociale, psykiske og misbrugsmæssige situation og for at tage i mod tilbud til afhjælpning heraf. Herunder ydes også en sundhedsindsats rettet mod hjemløse på gaden samt dag- og natcafeer, hvor de hjemløse kan søge ly, mad og rådgivning. For det andet er der et antal pladser på herberg, hvor processen med udredning kan fortsætte under mere trygge rammer end på gaden. Mange gange kan den ro og daglige kontakt med medarbejderne, som herbergerne tilbyder, være afgørende for, at den hjemløse motiveres for at tage i mod et tilbud om behandling, en forsørgelsesydelse, en bolig eller et botilbud med støtte. For det tredje råder kommunen over et antal pladser i specialiserede botilbud, hvor forskellige målgrupper af hjemløse, eksempelvis psykisk syge stofafhængige, ældre alkoholikere eller tidligere stofafhængige kan få en mere stabil hverdag, hvor den konkrete problemstilling kan håndteres. Det er ofte via herbergerne, at hjemløse visiteres til disse tilbud. For det fjerde har de almene boligselskaber i København, i samarbejde med Københavns Kommune, opført et antal skæve huse og særboliger for hjemløse, som er klar til at bo i egen bolig med egen lejekonktrakt, men som fortsat har behov for personalestøtte og videre rammer omkring husorden mv. Der er fortsat nye boliger af denne type under opførelse.

3 Det er målet med disse forskelligartede tilbud, at der dels kan skabes et flow i gennem tilbudene, hvor den enkelte efterhånden kan få styrket og stabiliseret sin sociale situation og at der dels er mulighed for at stå af på det tilbud, der passer den enkelte, uanset, at det ikke er egen bolig, helt uden personalestøtte. Side 3 af 9 Der sker ofte, at socialt udsatte, herunder grønlændere, der efter at have været tilknyttet et tilbud vender tilbage til misbrug og ophold på gaden, ligesom der er socialt udsatte, der aldrig, eller i meget langt tid, ikke har gjort brug af sociale tilbud, herunder forsørgelsesydelser. Københavns Kommune ønsker med Projekt Avancementsmentor at blive bedre til at hjælpe disse socialt udsatte. Projektet tager særskilt udgangspunkt i grønlændere i denne målgruppe. Avancementsmentoren Projekt Avancements-mentor er et forsøgsprojekt, der skal afdække mulighederne for at skabe resultater med en meget intensiv indsats overfor de allerdårligst stillede socialt udsatte grønlændere. Center for Kulturanalyse har som forslag nr. 4 en støttekontaktpersoneller bisidderordning rettet mod den grønlandske gruppe. Den primære opgave for støtte- og kontaktpersonen er at støtte de socialt udsatte i at bruge de eksisterende tilbud og i deres kontakt med de offentlige myndigheder. Københavns Kommune ønsker at bygge videre på dette forslag: Tanken med projekt avancementsmentor er således, at de brugere, der er sværest at fastholde i et tilbud, har brug for en social støtte, der går på tværs af tilbudene, hvis deres chancer for at fastholde et tilbud skal øges. Hvis brugeren følges tættere, hvis socialarbejderen kommer nærmere på de små forandringer i den enkeltes liv og hvis socialarbejderen er i nær kontakt, når den enkeltes motivation for at ændre sit liv er til stede, så er der større chance for, at brugeren tilknyttes et tilbud, at brugeren fastholder tilbudet og at tilbudet styrker brugerens kompetencer og yderligere motivation for at ændre sit liv. Avancements-mentoren har således dels som opgave at følge brugeren, uanset hvilket tilbud vedkommende er i eller ikke er i og dels at motivere brugeren for at fastholde et tilbud og således minimere antallet af tilbud som brugeren falder ud af. Socialforvaltningen ønsker med avancementsmentoren at undersøge, hvorvidt der kan skabes særlige resultater med en støtte- og kontaktperson, der ikke kun er til stede for brugerne på gaden, men som følger dem både, når de avancerer og når de uplanlagt glider ud af et tilbud. Avancementsmentoren skal følge de socialt udsatte mellem tilbudene og være den enkeltes garant for, at der hele tiden er opmærksomhed omkring brugeren, uanset, at denne i en periode ikke er i et tilbud, men i stedet opholder sig på gaden.

4 2. Formål Formålet med projekt avancementsmentor er at følge de dårligst stillede socialt udsatte grønlændere tæt, uanset, hvor de opholder sig og derved motivere dem for at indgå i en kontinuerlig bevægelse fra kontaktskabende lavtærskelstilbud til mere stabile og permanente boliger, botilbud og social støtte. Side 4 af 9 3. Målgruppe Målgruppen for projektet er de dårligst stillede socialt udsatte grønlændere i Københavns Kommune, både mænd og kvinder. 4. Målsætning Avancementsmentoren skal gøre en koordinerende og støttende indsats for de dårligst stillede socialt udsatte grønlændere. Derfor opstilles der ikke målsætninger om, hvor mange, der skal opnå tilknytning til arbejdsmarkedet eller egen bolig. Ambitionsniveauet skal sættes i forhold til den enkelte socialt udsattes aktuelle situation og målsætningen er i stedet, at avancementsmentoren skaber fremdrift i forhold til den handleplan, der skal være omdrejningspunkt for projektet. Når målgruppen for projektet er de allerdårligst stillede, skal indholdet af handleplanen afspejle dette, således at brugeren oplever en fremdrift, uanset hvor små skridt, der tages. 5. Metode Avancementsmentorens vigtigste opgave er at følge den socialt udsatte grønlænder tæt, uanset hvilket tilbud vedkommende gør brug af og uanset, om vedkommende slet ikke gør brug af et tilbud. Avancementsmentoren skal være den primært ansvarlige for, at der sker et samarbejde mellem de forskellige sociale og sundhedsmæssige tilbud, der ydes den socialt udsatte. Det betyder, at avancementsmentoren har ansvar for: At motivere brugerne til at tage i mod de tilbud de har ret til efter lovgivningen. Herunder, motivere brugerne til at indgå i projektet, til at tage i mod tilbud om at få udarbejdet en social handleplan samt til at optage eller genoptage kontakten til forskellige myndigheder. I samarbejde med socialcenteret at udarbejde den sociale handleplan og at arbejde for, at de parter, der er ansvarlige for de enkelte punkter i handleplanen forpligter sig herpå. At følge med brugerne af projektet til møder med de forskellige myndigheder omkring de problemstillinger, der som minimum skal tages stilling til i handleplanen. At holde løbende, tæt kontakt til brugerne af projektet og stå til rådighed for henvendelser fra brugerne, herunder vejlede

5 brugerne om, hvordan forskellige problemstillinger kan håndteres. Side 5 af 9 Avancementsmentoren skal således ikke gøre en indsats på et mere organisatorisk og formelt plan i forhold til samarbejdet mellem de forskellige tilbud, men udelukkende være brugerens redskab i forhold til at sikre, at der ikke sker brist i samarbejdet. Med baggrund i det hidtil opnåede kendskab til målgruppen skal avancementsmentoren, i samarbejde med de allerede iværksatte projekter for socialt udsatte grønlændere i Københavns Kommune, udpege mindst 10 og højst 15 af de dårligst stillede socialt udsatte grønlændere til at medvirke i projektet. Der skal være en ligelig kønsfordeling mellem brugerne i projektet. Det skal ikke være brugeren, der afgør, om vedkommende er en del af tilbudet. Avancementsmentoren skal således, som en del af sit arbejde med den enkelte bruger, skabe en motivation hos de udpegede brugere, der i udgangspunktet ikke måtte ønske at være en del af projektet. Resultatet af dette motivationsarbejde måles ved forskellen på antallet af brugere i projektet og antallet af brugere i projektet, der har fået udarbejdet en handleplan, idet, at brugeren har ret til at sige nej til kommunens tilbud om en social handleplan. Avancementsmentoren skal sørge for, at alle brugere, der ønsker det, får udarbejdet en handleplan. Handleplanen skal til hver en tid afspejle den enkelte brugers aktuelle situation, uanset om det betyder en nedtoning af de oprindelige forventninger i handleplanen eller om det indebærer et højere ambitionsniveau end det oprindeligt er beskrevet i handleplanen. Det ses som positivt, at planen revideres ofte, da det indikerer en tæt opfølgning på den enkelte brugers aktuelle behov, ressourcer og ønsker. Handleplanen skal som minimum indeholde planer for indsatsen på følgende områder: Kontakt til de sociale myndigheder Forsørgelsesgrundlag Boligsituation Misbrugssituation (hvis aktuelt) Sundhedstilstand Egne ønsker til fremtiden Der vil blive lagt vægt på at rekruttere en medarbejder, der i forvejen har indgående kendskab til arbejdet som støtte- og kontaktperson for socialt udsatte, der opholder sig på gaden. Center for Kulturanalyse har i sin rapport anbefalet, at der ved rekruttering lægges vægt på, at medarbejderen kan tale grønlandsk og/ eller har indgående kendskab til socialt arbejde med socialt udsatte grønlændere. Det er dog erfaringen fra gadeplansindsatsen i København, at det er vigtigst, at

6 medarbejderen kan skabe resultater for de allermest udsatte, der opholder sig på gaden. Dernæst vil det blive prioriteret, at vedkommende har erfaring med socialt udsatte grønlændere. Side 6 af 9 Avancementsmentoren skal have ugentlig kontakt med alle brugerne i projektet. Medarbejderen skal dagligt tilskrive sin indsats, time for time, til konkrete brugere i projektet på cpr. nummerniveau, med angivelse af hovedformålet med indsatsen. Projektets målsætninger - At avancementsmentoren i projektperioden er mentor for mindst 10 og højst 15 af de dårligst stillede socialt udsatte grønlændere. - At alle brugere har fået udarbejdet en handleplan. - At handleplanen til hver en tid afspejler den enkeltes aktuelle situation, uanset om det betyder en nedtoning af de oprindelige forventninger i handleplanen eller om det indebærer et højere ambitionsniveau end oprindeligt beskrevet i handleplanen. - At 80 pct. af brugerne har ugentlig kontakt med avancementsmentoren under hele projektperioden. - At 80 pct. af brugerne har fået inddraget relevante organisationer i arbejdet med sin sag. - At 80 pct. af brugerne har fået en stabil kontakt til det etablerede sociale system. - At 50 pct. af brugerne er blevet visiteret videre til indsats i relevant organisation/ tilbud og at disse brugere er forblevet i dette tilbud siden visitationen. - At der er lavet en beskrivelse af den vurderede årsag til, at en bruger evt. glider uplanmæssigt ud af projektet. - At 80 pct. af brugerne fortæller, at de har haft udbytte af avancementsmentorens indsats. - At der midtvejs og som afslutning på projektet er lavet en beskrivelse af, hvilket forløb hver enkelt bruger har gennemgået i projektperioden, herunder hvilke konkrete resultater, der er opnået. Følgende indikatorer vil blive anvendt til at måle projektets resultater: - Antallet af brugere som deltager i projektet. - Antallet af brugere, der har fået udarbejdet en handleplan, der lever op til de fastlagte kriterier. - Antallet af brugere, hvis handleplan er blevet revideret månedligt. - Antallet af brugere, det ikke er lykkedes at fastholde i projektet.

7 - Antallet af brugere, der har fået inddraget relevante organisationer i arbejdet med sin sag. - Antallet af brugere, der har fået en stabil kontakt til det etablerede system. - Antal brugere, der er visiteret videre til indsats i relevant organisation/ tilbud og som er forblevet i dette tilbud siden visitationen. - Antallet af brugere, der fortæller, at de har haft udbytte af at deltage i projektet. - Antallet af brugere, der midtvejs og afslutningsvis har fået lavet en beskrivelse af sit forløb i projektet og de konkrete resultater af projektet. Side 7 af 9 Projektet er en fortsættelse af Socialministeriets Projekt 18, Undersøgelse af behov for udvikling af avancementsboliger til udsatte grønlændere. Derfor vil evalueringen af Projekt Avancementsmentor ske som en del af den samlede evaluering af Socialministeriets projekter for socialt udsatte grønlændere, der forestås af Rambøll Management. Der skal derudover, som afslutning på projektet, udarbejdes en lille skriftlig redegørelse om projektets metoder og resultater. Redegørelsen skal være rettet mod myndigheder og socialarbejdere. 6. Sammenhæng med øvrig indsats på området Københavns Kommune har fået støtte til gennemførelse af seks projekter under Socialministeriets indsats for særligt udsatte grønlændere: Projekt Avancementsmentor er en fortsættelse af det ene, projekt 18, hvis første del udgøres af den nu gennemførte undersøgelse fra Center for Kulturanalyse. Der gennemføres derudover to projekter, der har til formål at styrke kommunens kontakt til socialt udsatte grønlændere i København. Det drejer sig om opsøgende og helhedsorienteret indsats på gadeplan på hhv. Indre By - Christianshavn og Vesterbro - Kgs. Enghave. Avancementsmentorens brugere kan bl.a. udvælges ud fra de kontakter, der hidtil er skabt via disse to projekter. Der er desuden iværksat bostøtte til et bofællesskab for socialt udsatte grønlændere. Bofællesskabet kan være ét af de tilbud, som brugerne i Projekt avancementsmentor kan få udbytte af. Derudover gennemføres netværkssupervision for de af kommunens medarbejdere, der arbejder med socialt udsatte grønlændere. Her vil medarbejderen i Projekt Avancementsmentor også deltage. Det primære formål med projektet er at få knyttet brugerne tættere til den eksisterende indsats for hjemløse og udsatte grupper i Københavns Kommune. Det betyder, at projektmedarbejderen dels

8 skal være brugerens garant for, at alle parter spiller optimalt sammen omkring indsatsen for den enkelte, dels skal medarbejderen være brugerens medspiller mhp. at formidle vedkommendes rettigheder, ønsker, ressourcer og behov til de sociale tilbud i kommunen. Side 8 af 9 7. Tidsplan Projektet ønskes gennemført fra ultimo 2006 til medio Økonomiske rammer Socialministeriet har afsat i alt kr. til en evt. opfølgning på undersøgelsen fra Små skridt - store forandringer fra Center for Kulturanalyse. Københavns Kommune, Socialforvaltningen ansøger om, at kr. kan anvendes til løn for en medarbejder i 17 måneder. Der ansøges derudover om, at kr. kan anvendes til aktiviteter i projektet, at kan anvendes til administrativt overhead og at kr. kan anvendes til revision af regnskab til Socialministeriet: Figur 1 Økonomiske rammer for Projekt avancementsmentor Udgift (kr.) I alt Løn til 1 medarbejder i 17 mdr Aktiviteter Overhead Revision I alt Ansvar Projekt avancementsmentor vil blive forankret i Københavns Kommunes opsøgende gadeplansindsats, der henhører under Socialforvaltningens Mål- og rammekontor for misbrug og bolig. Herfra vil der også blive aflagt regnskab til Socialministeriet. Projektmedarbejderen vil indgå i et fagligt fællesskab med medarbejderne i Københavns Kommunes gadeplansindsats, hvorfra den daglige ledelse af projektet også vil ske. 10. Forankring af indsatsen Projekt avancementsmentor vil blive gennemført som et forsøg med tætte støtte- og kontaktforløb til socialt udsatte grønlændere, uanset om de er brugere af et tilbud om bolig, botilbud eller behandling mv. eller om de ikke er brugere af et tilbud. Den metode, der udvikles i projektet vil, i det omfang det ressourcemæssigt er muligt, efter

9 projektets afslutning blive forankret i kommunens tilbud om støtte- og kontaktforløb til socialt udsatte grønlændere. Side 9 af 9 Projekt Avancements-mentor er som sagt et forsøgsprojekt, der skal afdække mulighederne for at skabe resultater med en meget intensiv indsats overfor de allerdårligst stillede socialt udsatte grønlændere. Der er tale om en meget ressourcekrævende model, der ikke vil kunne iværksættes for alle borgere i målgruppen i København. Der er således ikke planer om, at projektet skal forankres i samme form som det er beskrevet her.

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

Avancementsmentor opfølgning på undersøgelsen Små skridt Store forandringer

Avancementsmentor opfølgning på undersøgelsen Små skridt Store forandringer Avancementsmentor opfølgning på undersøgelsen Små skridt Store forandringer Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund for projektet side 2 2. Avancementsmentoren side 2 3. Formål side 2 4. Målgruppe side 2 5. Målsætning

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien.

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Ansøgning sendes til: Indenrigs- og Socialministeriet, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer Enhed Center for Økonomiog Tilskudsforvaltning Sagsnr. 2017-5187 Dato 09-06-2017 Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer I det følgende beskrives den indsats, som skal

Læs mere

At hjemløse med eller uden misbrug får mulighed for at få egnet permanent bolig med egen lejekontrakt.

At hjemløse med eller uden misbrug får mulighed for at få egnet permanent bolig med egen lejekontrakt. Bilag 1: oversigt over projekter og mål i hjemløsestrategien pr. december 2012 Projekt 1: Særboliger Etablering af mindst 125 særboliger til hjemløse, der i dag opholder sig i akutte eller midlertidige

Læs mere

Bilag 1: Statusoversigt over projekter og mål i hjemløsestrategien 16. maj 2011

Bilag 1: Statusoversigt over projekter og mål i hjemløsestrategien 16. maj 2011 Bilag 1: oversigt over projekter og mål i en 16. maj 2011 Projekt 1: Særboliger Etablering af mindst 125 særboliger til hjemløse, der i dag opholder sig i akutte eller midlertidige botilbud, men som kan

Læs mere

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail HØRINGSUDGAVE Der er høringsfrist den 11. september 2016 Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk 1 Forord Det er Egedal

Læs mere

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien Housing First - en del af Hjemløsestrategien Den nationale hjemløsestrategi Satspulje på 500 millioner kr. for perioden 2009-2012 8 kommuner særligt udvalgt (400 millioner) Københavns Kommune (210 millioner)

Læs mere

Til Socialministeriet. Sagsnr Ansøgning om brug af strategimidler i 2013

Til Socialministeriet. Sagsnr Ansøgning om brug af strategimidler i 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Til Socialministeriet Ansøgning om brug af strategimidler i 2013 Københavns Kommune og Socialministeriet drøftede på et møde d. 11. april

Læs mere

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholds redegørelse

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Beskrivelse af CTI-metoden

Beskrivelse af CTI-metoden Beskrivelse af CTI-metoden CTI er en forkortelse for Critical Time Intervention. 1. CTI-metodens målgruppe Socialstyrelsen vurderer, at CTI-metoden er relevant for borgere, der har behov for en intensiv

Læs mere

Hjemløsekoordinationsskemaet

Hjemløsekoordinationsskemaet Projekt Bedre kvalitet i arbejdet med hjemløse Hjemløsekoordinationsskemaet Denne udgave af hjemløsekoordinationsskemaet blev udviklet under projektet, men blev ikke taget i brug, da det blev besluttet

Læs mere

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 Dagsorden Hjemløsestrategien 2009-2013 v. Johnny Friis Hjemløseprojekterne v. Julie Krarup Ungekortlægningens resultater og anbefalinger v. Johnny Friis og Helle Christoffersen

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil.

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil. T MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Dato: 24. oktober2014 Ministeriet har ved brev af 29. august 2014 modtaget

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

NOTAT. Målgruppen er unge mellem 18 og 25 år med psykosociale udfordringer, som behøver støtte og hjælp til at klare opgaverne i hverdagen.

NOTAT. Målgruppen er unge mellem 18 og 25 år med psykosociale udfordringer, som behøver støtte og hjælp til at klare opgaverne i hverdagen. SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Etablering af boliger på Lindevej i Havdrup Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon Sagsnr.: 1. Resume: På baggrund

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre beskriver

Læs mere

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune 1 Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune En fælles handleplan for at få flere unge i uddannelse og job - med fokus på de uddannelsesegnede 15-25-årige 1. Indledning Beskæftigelsesregion

Læs mere

Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K

Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K Ansøgningsfrist 1. oktober 2007 1Ansøgers navn, adresse, postnr. og tlf.nr. Svendborg kommune Socialfagligt Team Svinget 14 5700

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Individual. I alt Community. Case Ma- kontaktska- Løsla- Treatment. nagement. delse (ACT) (ICM)

Individual. I alt Community. Case Ma- kontaktska- Løsla- Treatment. nagement. delse (ACT) (ICM) Bilag 2 Emne Til Kopi til Bilag til byrådsindstilling Aarhus Kommune Den 17. august 2012 I de 8 deltagerkommuner har i alt 1.681 borgere indtil nu været indskrevet i et metodeforløb under Hjemløsestrategien.

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere BOLIG RELATIONER SUNDHED SYGDOM Muligheder for at indgå i samfundet Kommunens politik for socialt udsatte er rettet mod borgere, der lever i samfundets yderkanter, personer,

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN

HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN HJEMLØSESTRATEGIEN Iværksat i 2008 af partierne bag satspuljen Afsat ca. 500 mio. kr. til programmet i perioden 2009-2013 Formålet var at reducere hjemløsheden

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj FREDERIKSBERG KOMMUNE Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj Rikke Holm 2014 FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER - FOREBYGGELSEN Indledning Der har fra april 2014 frem til juni 2014,

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Grønlandsudvalget, Socialudvalget 2010-11 GRU alm. del Bilag 12, SOU alm. del Bilag 48 Offentligt

Grønlandsudvalget, Socialudvalget 2010-11 GRU alm. del Bilag 12, SOU alm. del Bilag 48 Offentligt Grønlandsudvalget, Socialudvalget 2010-11 GRU alm. del Bilag 12, SOU alm. del Bilag 48 Offentligt Socialministeriet Bilag til spørgsmål nr. 59 (GRU Alm. del). J.nr. 2010-2930 Initiativer vedr. udsatte

Læs mere

Ansøgning til puljen Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien

Ansøgning til puljen Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien Ansøgning til puljen Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Forankring og udvikling af bostøtteindsatsen på Lærkehøj og Lindevangen i Frederiksberg

Læs mere

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg.

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Baggrund og formål. I 2006 foretog Brobyggerselskabet De Udstødte en undersøgelse af indsatsen for socialt marginaliseret grønlændere

Læs mere

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF En fælles strategi for udsatte og syge borgere i BIF, SUF og SOF Mange københavnere er syge eller har andre sundhedsmæssige problemer. Nogle

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

KVALITETSSTANDARD STØTTE- OG KONTAKTPERSON ORDNING LOV OM SOCIAL SERVICE 99

KVALITETSSTANDARD STØTTE- OG KONTAKTPERSON ORDNING LOV OM SOCIAL SERVICE 99 KVALITETSSTANDARD STØTTE- OG KONTAKTPERSON ORDNING LOV OM SOCIAL SERVICE 99 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

Lov om Social Service 99

Lov om Social Service 99 / Lov om Social Service 99 Støtte- kontaktperson Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens opbygning 4. Visitationspraksis 5. Ydelsesbeskrivelser for støtte-

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Notat. Rehabilitering af socialt udsatte - Projekt 176. Projekt nr Dato for afholdelse. 12.september Godkendt d.

Notat. Rehabilitering af socialt udsatte - Projekt 176. Projekt nr Dato for afholdelse. 12.september Godkendt d. Notat Projekt nr. 176 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Line Dybdal Søren Betzer 12.september 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 Direkte tlf:

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Folketinget Beskæftigelsesudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 25. marts 2015 Kontor:

Læs mere

DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE OP II

DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE OP II DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE OP II 1. IDENTIFIKATION AF DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT CCI Betegnelse Version 2015.0 Rapporteringsår

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Handleplan. 2. At definere målgrupperne til forløbet Livsstilscafe i Ballerup kommune

Handleplan. 2. At definere målgrupperne til forløbet Livsstilscafe i Ballerup kommune Handleplan Aktionslæringsgruppen Handleplan Enhed, kontaktperson i ALG Bjørn Hother Pedersen Beskriv formålet med ALGs handleplan og udfordring Ballerup Kommunes udfordring er følgende: Hvordan får vi

Læs mere

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( )

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( ) KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet (2012-2013) Socialudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommune har som en af de første kommuner i landet

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Ansøger Forening/Organisation Kirkens Korshær

Ansøger Forening/Organisation Kirkens Korshær Sagsnr.: 21068 Ansøger Forening/Organisation Kirkens Korshær Stilling i forhold til ansøgningen Forstander Fornavn Jette Efternavn Sølvhøj CVR nummer 48047750 Fødselsdato 05.11.1956 Køn Kvinde Adresse

Læs mere

Housing First og bostøttemetoderne

Housing First og bostøttemetoderne Housing First og bostøttemetoderne Opstartsseminar 13. november 2014 Lars Benjaminsen 21-11-2014 1 Disposition Erfaringer fra hjemløsestrategien Hjemløshed i Danmark udvikling, profil og støttebehov Housing

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 22/2013 om indsatsen over for hjemløse

Læs mere

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2 Projektsynopsis Baggrund Baggrunden for projektet er i korthed følgende: CSV Sydøstfyn har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udsluse ressourcesvage unge til det ordinære arbejdsmarked 1. Effekten

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Sociale Forhold og Beskæftigelse. Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Sociale Forhold og Beskæftigelse. Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013 Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013 4 målsætninger som skal følges Ingen borgere skal leve et liv på gaden Unge bør ikke opholde sig på forsorgshjem Ophold på forsorgshjem bør ikke vare mere end 3-4

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

Bilag 2: Tilbud og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem

Bilag 2: Tilbud og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag 2: og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem 1.1: Støtte- og kontaktpersonordning for hjemløse Støtte- og

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen over for hjemløse (beretning nr. 22/2013) 8. januar

Læs mere

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Lovgrundlag Visitation Hvem kan modtage ydelsen? 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Omfanget af misbrug blandt herbergsbrugere med anden etnisk baggrund end dansk

Omfanget af misbrug blandt herbergsbrugere med anden etnisk baggrund end dansk Dato: 23-03-2007 Sagsnr.: 1101-308419 Dok.nr.: 2007-91352 Omfanget af misbrug blandt herbergsbrugere med anden etnisk baggrund end dansk Det tidligere Familie- og Arbejdsudvalg besluttede d. 16. marts

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Workshop om udsættelser. Gunvor Christensen, SFI Marianne Vittrup, KAB 17. November 2011

Workshop om udsættelser. Gunvor Christensen, SFI Marianne Vittrup, KAB 17. November 2011 Workshop om udsættelser Gunvor Christensen, SFI Marianne Vittrup, KAB 17. November 2011 WORKSHOPPENS FORLØB 13.00-13.15: Udsættelser et samfundsmæssigt problem v/ Gunvor 13.15-13.30: En boligorganisation

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Kommune Vælg venligst fra listen. Herning Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Ejnar Tang

Læs mere

Skema A UDSATTE. Socialministeriet Tilskudssekretariatet Holmens Kanal 22, Postboks 1059 1008 København K

Skema A UDSATTE. Socialministeriet Tilskudssekretariatet Holmens Kanal 22, Postboks 1059 1008 København K Socialministeriet Tilskudssekretariatet Holmens Kanal 22, Postboks 1059 1008 København K Skema A UDSATTE Ansøgning om økonomisk støtte til initiativer for socialt udsatte grupper Ansøgningsfrist 15. november

Læs mere

Tabel 1: Oversigt over nuværende og allerede implementerede indsatser i projektperioden 2009-2013

Tabel 1: Oversigt over nuværende og allerede implementerede indsatser i projektperioden 2009-2013 Notat Emne Bilag 1. Oversigt over Hjemløseplanens samlede indsatser 2009-2013 Til Kopi til Den 8. maj 2013 Aarhus Kommune Tabel 1 nedenfor viser, hvilke indsatser, der har været etableret i projektperioden.

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson ordning efter Servicelovens 99 Servicelovens 99 paragraffens ordlyd Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Orientering: Status ift. strategi for socialt udsatte grønlændere

Orientering: Status ift. strategi for socialt udsatte grønlændere Punkt 3. Orientering: Status ift. strategi for socialt udsatte grønlændere 2015-011369 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering At nedenstående er

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandarden for forsorgshjem efter Lov om Social Service 110

Kvalitetsstandarden for forsorgshjem efter Lov om Social Service 110 Kvalitetsstandarden for forsorgshjem efter Lov om Social Service 110 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110. Kvalitetsstandarden for ophold

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger med tilknyttet ICM støtte til unge hjemløse borgere: Overordnet modelbeskrivelse

Midlertidige overgangsboliger med tilknyttet ICM støtte til unge hjemløse borgere: Overordnet modelbeskrivelse Midlertidige overgangsboliger med tilknyttet ICM støtte til unge hjemløse borgere: Overordnet modelbeskrivelse I det følgende præsenteres den overordnede model for overgangsboliger til unge hjemløse borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 12 Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Jan 2013 dec 2013 Social mentor for unge ledige i Svendborg

Læs mere

Det kontrollerede forsøg: På rette vej i Job Forsøgsperioden: nov til marts 2012 (indtag af borgere i perioden nov til marts 2011)

Det kontrollerede forsøg: På rette vej i Job Forsøgsperioden: nov til marts 2012 (indtag af borgere i perioden nov til marts 2011) Det kontrollerede forsøg: På rette vej i Job Forsøgsperioden: nov. 2010 til marts 2012 (indtag af borgere i perioden nov. 2010 til marts 2011) Målgruppe: matchgruppe 2, indsatsklare kontant og starthjælpsmodtagere.

Læs mere

Notat. Social Vækst og Job - Projekt 41. Projekt nr. 41. Lene Thomsen og Eva Grosman Michelsen. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse

Notat. Social Vækst og Job - Projekt 41. Projekt nr. 41. Lene Thomsen og Eva Grosman Michelsen. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse Notat Projekt nr. 41 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene Thomsen og Eva Grosman Michelsen Mads Sinding Jørgensen 30. oktober 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K

Læs mere

Midlertidig husly, uden egen lejekontrakt

Midlertidig husly, uden egen lejekontrakt Housing First Midlertidig husly, uden egen lejekontrakt Forsorgshjem Hjemløsinstitution med fokus på udredning og botræning Gennemgangsboliger/Skurvogne Er en del af tilbudene i Psykiatri indsatsen. Housing

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010 Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Forord Frederiksberg Kommunes udsattepolitik har som overordnet mål at sikre, at socialt udsatte medborgere får

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Styrket og arbejdsmarkedsrettet ADHD-indsats. Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/nanna Bruhn Lilhav Søvej 1 8600 Silkeborg E-post: nbl@silkeborg.dk

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere