Tilskud til grønne regnskaber for jordbrugsbedrifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilskud til grønne regnskaber for jordbrugsbedrifter"

Transkript

1 Tilskud til grønne regnskaber for jordbrugsbedrifter Vejledning for ansøgningsrunden 2003 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

2 Før du går i gang Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Direktoratet for FødevareErhverv senest den 31. august Forpligtelsesperioden er fra den 1. januar 2004 til og med den 31. december En liste over vigtige datoer og tidsfrister findes i bilag 1. Hjælp til at udfylde ansøgningsskemaet findes i bilag 5. Markkort skal vedlægges ansøgningen. Følgende skal være indtegnet på markkortet: - alle bedriftens marker - alle målsatte vandløb på bedriften - alle søer større end 100 m 2 på bedriften. Indholdsfortegnelse 1. Formål Resumé Hvem kan søge om tilskud Tilskuddets størrelse Hvordan søger man om tilskud Betingelser for at få tilskud Retningslinier for udarbejdelse af det grønne regnskab Sprøjtefrie randzoner God landbrugspraksis Udbetaling af tilskud Det årlige indberetningsskema EU s udbetalingslofter Ændringer på bedriften Køb eller tilforpagtning af arealer Salg eller bortforpagtning af arealer Uventede situationer eller force majeure

3 9. Kontrol Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud Myndighedernes brug af oplysninger om tilskudsmodtagerne Brug af data i ansøgningsskemaet Brug af data i de grønne regnskaber Data til kontrol af God landbrugspraksis Opbevaring af kontroloplysninger Den registreredes rettigheder Retsgrundlag...12 Bilag 1: Vigtige datoer og tidsfrister...14 Bilag 2. Bedriftens arbejdskraftbehov...15 Bilag 3. Retningslinier for udarbejdelse af det grønne regnskab...18 Punkt 1: Bedriftens areal og produktion...18 Punkt 2: Regnskab for bedriftens anvendelse af kvælstof (N), fosfor (P) og kalium (K)...18 Punkt 3: Regnskab for bedriftens anvendelse af pesticider...22 Punkt 4: Regnskab for bedriftens anvendelse af energi:...22 Punkt 5: Regnskab for bedriftens anvendelse af vand...22 Punkt 6: Redegørelse for datagrundlag og regnskabspraksis...23 Punkt 7: Driftslederens mål på miljøområdet...23 Punkt 8: Ekstern erklæring Standardtal til brug for næringsstofregnskaberne Indhold af næringsstoffer i levende dyr Kvælstoffiksering Nedfald af kvælstof fra luften Omregning af energiforbrug til megajoule...30 Bilag 4. Retsregler for God landbrugspraksis...31 Bilag 5. Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet

4 1. Formål Formålet med at give tilskud til grønne regnskaber for jordbrugsbedrifter er at introducere dette værktøj i dansk landbrug. Et grønt regnskab kan være et nyttigt redskab på jordbrugsbedriften. Driftslederen kan bedre styre forbruget af næringsstoffer, pesticider, energi og vand ved at lave et grønt regnskab over produktionen. Regnskabet kan vise, hvor i produktionen der er et stort forbrug af ressourcer som næringsstoffer og pesticider, og hvor ressourceforbruget er lavt. Et grønt regnskab kan også bruges til at holde styr på bedriftens påvirkning af miljøet. Ved at udarbejde et grønt regnskab over flere år kan driftslederen se, om udnyttelsen af ressourcer i produktionen forbedres. Derved kan man vurdere, om der skal ændres på enkelte metoder i produktionen. Et grønt regnskab skal indeholde en oversigt over driftslederens fremtidige planer for, hvordan tabet af næringsstoffer og forbruget af pesticider og energi kan mindskes. Driftslederen kan også sammenligne regnskabet med andre bedrifter, der udarbejder grønt regnskab, og kan derved få inspiration til, hvordan ressourceforbruget kan mindskes. Det grønne regnskab kan bruges til at vise omverdenen, hvordan det står til med bedriftens påvirkning af miljøet. Er det i virkeligheden sådan, som naboerne går og tror? Bliver miljøpåvirkningen mindre? Hvad er driftslederens planer og visioner for fremtiden? 2. Resumé Betingelserne for at få tilskud til grønt regnskab er: Der skal udarbejdes et grønt regnskab hvert år i 5 på hinanden følgende år. Regnskabet skal udarbejdes efter reglerne, der er beskrevet i denne vejledning. På bedriften skal der etableres 12 meter brede sprøjtefrie randzoner i 5 år langs vandløb, der er målsatte i amtets regionplan, og langs søer over 100 m 2. Reglerne for tilskud fremgår af bekendtgørelse nr. 357 af 20. maj 2003 om tilskud til udarbejdelse af grønne regnskaber for jordbrugsbedrifter. Reglerne er beskrevet i denne vejledning. Der kan gives tilskud til bedrifter på mindst 5,00 ha. Bedriftens arbejdskraftbehov skal mindst svare til 833 normtimer pr. år. Ansøger skal være ejer eller forpagter af bedriften. Ansøgning skal være modtaget i Direktoratet for FødevareErhverv senest den 31. august For ansøgninger, der indsendes i 2003, starter forpligtelsesperioden den 1. januar 2004 og forløber til og med den 31. december Dette betegnes som tilsagnsperioden. Ordningen er en del af det danske landdistriktsprogram, og tilskuddet er delvist finansieret af EU. Oplysninger om forskellige metoder til at udarbejde grønne regnskaber kan fås hos landbrugskonsulenterne eller hos Økologisk Landsforening. 4

5 3. Hvem kan søge om tilskud Ansøger skal være ejer eller forpagter af en jordbrugsbedrift, som opfylder følgende betingelser: Bedriften skal på ansøgningstidspunktet være på mindst 5,00 ha. Bedriften skal på ansøgningstidspunktet have et arbejdskraftbehov på mindst 833 timer pr. år. Ansøger skal drive bedriften i tilsagnsperioden. En jordbrugsbedrift defineres som en driftsenhed, der anvendes til landbrug, skovbrug, gartneri, frugtplantage, planteskole eller lignende. For at en række forskellige produktioner kan betragtes som en driftsenhed, skal de indgå i den samlede omsætning af ressourcer som næringsstoffer, vand og lignende. Bedriftens areal omfatter alle marker, veje, stuehus, driftsbygninger og lignende anlæg, som hører til bedriften. Arbejdskraftbehovet beregnes for bedriftens produktion på ansøgningstidspunktet. Beregning af arbejdskraftbehovet er vist i bilag 2. Tilskuddet kan ikke søges af ejere og forpagtere, der allerede har eller som før har haft tilsagn om tilskud til grønne regnskaber. Medejere eller medforpagtere, der er medunderskrivere på en anden imødekommet ansøgning, kan heller ikke søge om tilskud. 4. Tilskuddets størrelse Tilskuddet er: kr. pr. år, hvis bedriften er mindre end 25,00 ha kr. pr. år, hvis bedriften er på 25,00 ha eller derover. Bedriftens størrelse opgøres på ansøgningstidspunktet samt hvert år pr. 1. august. Opgørelsen skal omfatte alle ejede og forpagtede arealer, der drives sammen som en driftsenhed. Opgørelsen skal dermed også omfatte arealer med driftsbygninger, veje og andre anlæg. Hvis bedriften på ansøgningstidspunktet er mindre end 25,00 ha, kan der maksimalt udbetales kr. pr. år. Hvis bedriftens areal forøges til 25,00 ha eller derover, kan man ansøge om at få den høje tilskudssats (se afsnit 8.1). Hvis bedriften på ansøgningstidspunktet er på 25,00 ha eller større, vil man få udbetalt kr. i de år, hvor bedriftens areal er på 25,00 ha eller større, mens man vil få udbetalt kr. i år, hvor bedriften er mindre end 25,00 ha. 5. Hvordan søger man om tilskud Man skal benytte det ansøgningsskema, der er gældende for Ansøgningsskemaet kan fås hos Direktoratet for FødevareErhverv. Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Direktoratet for FødevareErhverv i perioden fra den 1. juni til og med den 31. august Ansøgninger modtaget udenfor denne periode vil blive returneret til ansøger. Direktoratet for FødevareErhverv kan prioritere mellem alle indsendte ansøgninger, f.eks. hvis der modtages flere ansøgninger, end der er økonomiske midler til at imødekomme. En eventuel prioritering vil foregå ved, at bedrifter med vandløb eller søer, der har skærpet målsætning i amtets regionplan vil gå forud for andre. Dernæst prioriteres ansøgningerne efter datoen for ansøgningens modtagelse i direktoratet, sådan at tidligt indkomne ansøgninger går forud for senere indkomne ansøgninger. 5

6 I ansøgningsskemaet skal man oplyse om der på bedriften er søer eller vandløb med skærpet målsætning (A-målsætning) i amtets regionplan. Hvis man er i tvivl, kan amtet hjælpe med oplysninger om dette. 6. Betingelser for at få tilskud Ved tilsagn om tilskud forpligter man sig for en periode på 5 år. For ansøgninger, der indsendes i 2003, starter tilsagnsperioden den 1. januar 2004 og forløber til og med den 31. december Følgende betingelser skal overholdes: Der skal udarbejdes et grønt regnskab hvert år efter reglerne i denne vejledning (se afsnit 6.1 og bilag 3). Der må i 5 år ikke anvendes pesticider i en 12 meter bred randzone langs bedriftens målsatte vandløb og søer større end 100 m 2 (se afsnit 6.2). Reglerne for God landbrugspraksis skal være overholdt i gødningsplanperioden 2001/2002 (se afsnit 6.3 og Bilag 4). Bedriften skal hvert år pr. 31. december være på mindst 5,00 ha (se afsnit 8.2). Amtsrådet træffer afgørelse om dispensation fra forbuddet mod at anvende pesticider i de sprøjtefrie randzoner. Amtsrådets afgørelse kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Direktoratet for FødevareErhverv inden for fire uger efter modtagelse af afgørelsen. Klagen skal indsendes til amtsrådet, som videresender den til Direktoratet for FødevareErhverv med eventuelle kommentarer. Direktoratet for FødevareErhverv træffer afgørelse i alle andre forhold, og direktoratets afgørelser kan påklages til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, departementet, inden for fire uger efter modtagelse af afgørelsen. Klagen skal indsendes til Direktoratet for FødevareErhverv, som videresender den til departementet med eventuelle kommentarer. 6.1 Retningslinier for udarbejdelse af det grønne regnskab Retningslinierne for det grønne regnskab fremgår i sin helhed af bilag 3. Kravene i bilag 3 er minimumskrav, så man må gerne tage flere elementer med. En oversigt over retningslinierne gives herunder: Det grønne regnskab skal udarbejdes for et regnskabsår, der omfatter perioden fra den 1. januar til og med den 31. december. De enkelte års regnskaber med tilhørende datagrundlag skal opbevares af tilskudsmodtageren i mindst 5 år fra udbetalingen af det tilskud, der vedrører det pågældende regnskab. Regnskabet skal udarbejdes for jordbrugsproduktionen på bedriften. En eventuelt entreprenør- eller maskinstationsvirksomhed skal derfor ikke medtages. Det grønne regnskab skal som minimum indeholde følgende dele: en beskrivelse af bedriftens areal og produktion med kort over bedriften kvælstofregnskab fosforregnskab kaliumregnskab pesticidregnskab energiregnskab vandregnskab redegørelse for datagrundlag og regnskabspraksis driftslederens mål for forbruget af næringsstoffer, pesticider, energi og vand En ekstern person skal bekræfte, at det grønne regnskab er udarbejdet efter reglerne. Denne person skal være en konsulent ansat i en virksomhed eller en forening, der 6

7 yder rådgivning inden for jordbrugsproduktion, dvs. omkring væsentlige dele af produktion af afgrøder eller animalske produkter. Personen skal endvidere have en faglig viden, der giver mulighed for at vurdere det grønne regnskab. Erklæringen skal indeholde: en redegørelse for, i hvilket omfang regnskabet er gennemgået en attestation af, om regnskabet er retvisende for bedriften og udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i denne vejledning eventuelle kommentarer til regnskabets udarbejdelse en vurdering af jordbrugerens mål og planer på miljøområdet rådet en vurdering af opfyldelsen af disse mål og planer. En nærmere uddybning af den eksterne erklæring findes i bilag Sprøjtefrie randzoner Det er en betingelse for at modtage tilskud til grønne regnskaber, at der ikke tilføres pesticider til en 12 meter bred randzone langs: alle søer over 100 m 2 vandløb, der er målsatte i amtets regionplan. Amtet kan oplyse, om der på bedriften findes vandløb, som er målsat i amtets regionplan, dvs. som har en målsætning indenfor kategorierne A, B, C, D, E og F, hvilket også kan være afvandingskanaler og lignende. Man skal være opmærksom på, at betingelsen gælder flere vandløb og søer end dem, der er omfattet af reglerne om 2 meter dyrkningsfrie bræmmer. Den sprøjtefrie randzone skal starte ved vandløbets eller søens øverste kant. En evt. 2-meter dyrkningsfri bræmme er altså medregnet i de 12 meter. I særlige tilfælde kan amtsrådet give dispensation fra forbudet mod at tilføre pesticider til randzonerne, f.eks. til bekæmpelse af flyvehavre. Der kan dog altid anvendes bejdset udsæd eller rodhalsbehandlet udplantningsmateriale. Det gælder dog ikke i de 2-meter dyrkningsfrie bræmmer. Betingelsen om 12 meter sprøjtefrie randzoner gælder de målsatte vandløb og alle søer over 100 m 2, der findes på bedriften i tilsagnsperioden. Betingelsen har derfor ingen virkning, hvis ikke man har sådanne vandløb og søer. Hvis bedriften udvides med arealer med målsatte vandløb og søer over 100 m 2, eller hvis amtsrådet vedtager en målsætning for vandløb på bedriften, skal der etableres sprøjtefrie randzoner fra begyndelsen af den efterfølgende vækstsæson. Betingelsen om sprøjtefrie randzoner gælder ikke for rørlagte vandløb. For tilsagn, der er givet i 2001 og 2002, bortfalder betingelsen om at randzonerne ikke må tilføres gødning. For at afhjælpe det økonomiske tab ved de sprøjtefrie randzoner kan man søge om tilskud gennem forskellige tilskudsordninger. Randzonerne kan braklægges under hektarstøtteordningen. Det er en betingelse for tilskud til braklægning i 2004, at der er etableret et plantedække i randzonerne senest den 1. oktober Yderligere oplysninger om hektarstøtte fås hos Direktoratet for FødevareErhverv eller hos landbrugskonsulenterne. Man kan også søge om tilskud gennem de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger i særligt følsomme landbrugsområder (SFLområder). Oplysninger om disse tilskud kan 7

8 fås hos amterne eller hos landbrugskonsulenterne. Man skal være opmærksom på, at det er amtsrådet, der vurderer, om betingelserne for tilsagn om tilskud til de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger er opfyldt, før Direktoratet for FødevareErhverv træffer endelig afgørelse. Det er således ikke sikkert, at man kan få tilskud til den foranstaltning, som man ønsker. Ansøgning om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger skal være modtaget i amtet senest den 30. juni Hvis ansøgningen imødekommes, starter forpligtelsesperioden den 1. september 2003, og tilskuddet udbetales første gang i efteråret God landbrugspraksis Det er en betingelse for at få tilsagn om tilskud til grønne regnskaber, at man i gødningsplanperioden 2001/2002 har overholdt de almindelige regler for landbrugsproduktion i Danmark. Dette kaldes også God landbrugspraksis. De specifikke regler og retsgrundlaget fremgår af bilag 4. Konstateres det, at God landbrugspraksis ikke er overholdt i gødningsplanperioden 2001/2002, kan Direktoratet for Fødevare- Erhverv ikke meddele tilsagn om tilskud til grønne regnskaber. For enkelte af reglerne i God landbrugspraksis er det ikke muligt, at færdiggøre kontrollen, inden der gives tilsagn. I disse tilfælde vil tilsagnet være betinget af, at Direktoratet for FødevareErhverv ikke efterfølgende konstaterer en overtrædelse i gødningsplanperioden 2001/2002. Denne kontrol kan tidligst være afsluttet i marts Udbetaling af tilskud 7.1 Det årlige indberetningsskema Tilskuddet udbetales én gang årligt. Det er en betingelse for udbetalingen, at man hvert år udfylder et indberetningsskema, der skal indsendes til Direktoratet for FødevareErhverv. Skemaet udsendes af direktoratet til alle tilskudsmodtagere. I skemaet skal man skrive under på, at regnskabet er udarbejdet efter reglerne, og at betingelserne for at modtage tilskuddet er overholdt. Endvidere skal bedriftens størrelse pr. 1. august 2004 og pr. 31. december 2004 oplyses i skemaet. På indberetningsskemaet skal man også give meddelelser til direktoratet af betydning for tilskuddet, for eksempel hvis bedriften er blevet solgt, eller hvis det ikke har været muligt at overholde alle betingelserne for tilskud. Det er også en betingelse for udbetaling af tilskuddet, at man anviser en konto i et pengeinstitut, hvortil tilskuddet kan overføres. Det grønne regnskab skal kun indsendes til Direktoratet for FødevareErhverv på forlangende (se afsnit 9 og 11.2). Tilskuddet er skattepligtigt. Direktoratet for FødevareErhverv oplyser automatisk til Told & Skat, hvor meget tilskud der bliver udbetalt. 7.2 EU s udbetalingslofter EU har fastsat et maksimum for, hvor meget der årligt kan medfinansieres for ordningerne under Miljøvenligt landbrug, som p.t. omfatter følgende ordninger : 8

9 Tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger i SFL-områder tilskud til økologisk jordbrugsproduktion grønne regnskaber for jordbrugsbedrifter tilskud til reduktion af kvælstofkvoten. Hvis det samlede tilskud til Miljøvenligt landbrug overstiger EU-loftet, vil de enkelte tilskud blive reguleret, så du i alt får udbetalt et beløb, der svarer til EU-loftet. Loftsbeløbet afhænger af, hvad bedriftens arealer har været brugt til i vækstsæsonerne 1998/1999 til 2002/2003. Lofterne er følgende: 900 euro pr. ha pr. år for arealer, som i mindst 1 vækstsæson i perioden har været dyrket med flerårige specialafgrøder, 600 euro pr. ha pr. år for arealer, som i mindst 1 vækstsæson i perioden har været dyrket med enårige afgrøder, eller 450 euro for arealer som har haft anden udnyttelse end de to ovennævnte. Maksimumsbeløbets størrelse i danske kroner afhænger af den euro-kurs, som EU- Kommissionen offentliggør som gældende kurs for udbetaling for det pågældende år. I 2003 er kursen på 7,4272. Bedriftens samlede EU-loft beregnes som et vægtet gennemsnit af EU-lofterne for hver af bedriftens arealer. Tilskuddet til grønne regnskaber pr. ha beregnes som tilskudssatsen divideret med bedriftens areal den 1. august i hvert tilsagnsår. 8. Ændringer på bedriften Hvis der sker ændringer på bedriften, der har betydning for tilsagnet, skal dette hurtigst muligt meddeles skriftligt til Direktoratet for FødevareErhverv, så der ikke sker fejl i udbetalingen af tilskud. 8.1 Køb eller tilforpagtning af arealer Jordbrugere med bedrifter på mindre end 25,00 ha kan ansøge om at få den høje tilskudssats, hvis bedriftens størrelse forøges til 25,00 ha eller derover indenfor tilsagnsperioden. Ansøgning om højere tilskudssats skal være modtaget i Direktoratet for FødevareErhverv i perioden fra den 1. juni til og med den 31. august i året før det regnskabsår, hvor man ønsker, at forhøjelsen skal gælde. Bedriftens størrelse efter forøgelsen opgøres som de arealer, der på ansøgningstidspunktet drives under bedriften, eller som følge af en indgået aftale vil blive drevet under bedriften. I opgørelsen skal også indgå arealer med driftsbygninger, veje m.m. Forhøjelse af tilskuddet kan tidligst få virkning fra førstkommende tilsagnsår, efter at ansøgningen er indsendt. Det udbetalte tilskud vil dog altid være kr., hvis bedriften er mindre end 25,00 ha pr. 1. august i tilsagnsåret. 8.2 Salg eller bortforpagtning af arealer Dele af bedriften Hvis dele af bedriften sælges eller bortforpagtes, vil betingelserne for tilskud stadig gælde for den resterende del af bedriften. Hvis bedriftens størrelse reduceres til under 5,00 ha, opgjort den 31. december i et tilsagnsår, vil tilsagnet dog bortfalde med virkning fra førstkommende tilsagnsår, uden at direktoratet vil kræve det hidtil udbetalte tilskud tilbagebetalt. Hele bedriften Hvis hele bedriften sælges eller bortforpagtes, skal tilsagnet overføres til den nye ejer eller bruger af bedriften. Herved udbetales tilskuddet i resten af tilsagnsperioden 9

10 til den nye ejer eller bruger, som også overtager alle forpligtelser ved tilsagnet. Man skal oplyse til Direktoratet for FødevareErhverv, at hele bedriften er overgået til ny ejer eller bruger, umiddelbart efter at man har indgået aftalen herom. Hvis den jordbrugsbedrift, som overdrages til en ny ejer eller bruger, skal indgå som en del af en større samlet bedrift, gælder forpligtelserne for hele den samlede bedrift. Den nye ejer eller bruger kan overtage tilsagnet, selvom den pågældende har et gældende eller udløbet tilsagn, der omfatter en anden bedrift. Overgår bedriften til en ny ejer eller bruger, der har et gældende tilsagn om tilskud til grønne regnskaber, og skal bedrifterne drives sammen som den nye ejer eller brugers bedrift, bortfalder den gamle ejer eller brugers tilsagn som udgangspunkt uden krav om tilbagebetaling af tilskud. Hvis den nye ejer eller brugers bedrift er på 25,00 ha eller derover, og hvis tilsagnet omfatter den lave tilskudssats, kan den nye ejer eller bruger samtidig ansøge om at få tilskuddet forhøjet. Man behøver således ikke ansøge i perioden nævnt i afsnit 8.1. Størrelsen af den nye ejer eller brugers bedrift opgøres som de arealer, der på ansøgningstidspunktet drives under bedriften, eller som følge af en indgået aftale vil blive drevet under bedriften. Den nye ejer eller bruger skal ikke overholde kravene om at bedriftens arbejdskraftbehov på ansøgningstidspunktet mindst skal være på 833 timer, eller at bedriften på ansøgningstidspunktet mindst skal udgøre 5,00 ha (se afsnit 3). Disse krav var kun gældende på tidspunktet for den oprindelige ansøgning om tilskud. Hvis den nye eller brugers bedrift udgør mindre end 5,00 ha den efterfølgende 31. december, vil tilsagnet bortfalde fra det efterfølgende tilsagnsår, uden at direktoratet vil stille krav om tilbagebetaling. Hvis ikke den nye ejer eller bruger ønsker at overtage tilsagnet, gælder det i alle ovennævnte tilfælde, at tilsagnet bortfalder. Direktoratet for FødevareErhverv vil normalt stille krav om tilbagebetaling af det hidtil udbetalte tilskud med tillæg af renter. Hvis tilskudsmodtageren ophører endeligt med at drive landbrug, og hvis der er gået mindst 3 år af tilsagnsperioden, kræves tilskuddet normalt ikke tilbagebetalt. Det er dog en forudsætning, at det efter Direktoratet for FødevareErhvervs vurdering ikke er muligt at overføre tilsagnet til den nye ejer eller bruger af bedriften. 8.3 Uventede situationer eller force majeure Hvis der opstår situationer, som medfører, at betingelserne for tilskud ikke kan overholdes, skal dette meddeles til Direktoratet for FødevareErhverv hurtigst muligt. Direktoratet vil tage stilling til, om tilsagnet skal bortfalde helt eller delvis, eller om tilskuddet skal udbetales uændret. Direktoratet for FødevareErhverv har desuden mulighed for at stille krav om tilbagebetaling af hidtil udbetalt tilskud med tillæg af renter. Hvis der opstår force majeure, f.eks. langvarig sygdom, naturkatastrofer eller epizooti, som gør det umuligt at overholde betingelserne for tilskud, skal Direktoratet for FødevareErhverv have skriftlig oplysning om dette senest 10 arbejdsdage fra det tidspunkt, hvor man er i stand til at give besked. Dokumentation skal medsendes. I tilfælde af force majeure vil direktoratet normalt ikke kræve tilbagebetaling af udbetalt tilskud. 10

11 9. Kontrol Direktoratet for FødevareErhverv udfører kontrol i forbindelse med sagsbehandling og udbetaling. Plantedirektoratet gennemfører hvert år fysisk kontrol på en del af de bedrifter, der får tilskud til grønne regnskaber. Bedrifterne udvælges ved stikprøve. Kontrollen skal vise, om alle betingelserne for at modtage tilskuddet er overholdt. Hvis det viser sig, at nogle af betingelserne ikke er overholdt, kan Direktoratet for FødevareErhverv beslutte, at tilsagnet skal bortfalde helt eller delvist, og at hidtil udbetalt tilskud helt eller delvist skal tilbagebetales med tillæg af renter. Den fysiske kontrol sker ude på den enkelte bedrift. Direktoratet for FødevareErhverv kan også forlange, at det grønne regnskab indsendes. Tilskudsmodtageren er forpligtet til at hjælpe kontrolmyndighederne, så kontrollen kan gennemføres. Af hensyn til kontrollen skal de grønne regnskaber og det tilhørende datagrundlag opbevares i mindst 5 år fra udbetalingstidspunktet. 10. Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud I denne vejledning er det flere steder nævnt, at Direktoratet for FødevareErhverv kan beslutte at lade et tilsagn bortfalde. Direktoratet kan også stille krav om tilbagebetaling af tilskud med tillæg af renter. Der beregnes renter fra dato for fremsættelse af tilbagebetalingskravet og indtil beløbet er indbetalt. Rentesatsen er fastlagt i renteloven 1. Nedenstående liste giver et overblik over, i hvilke situationer direktoratet har denne mulighed: Hvis man giver urigtige eller vildledende oplysninger af betydning for tilsagnet. Hvis man ikke opfylder betingelserne om udarbejdelse af det grønne regnskab (se afsnit 6.1 og Bilag 3). Hvis man ikke opfylder betingelserne om sprøjtefrie randzoner (se afsnit 6.2). Hvis bedriften ikke har overholdt betingelserne for God landbrugspraksis i gødningsplanperioden 2001/02 (se afsnit 6.3 og Bilag 4). Hvis man ikke indsender indberetningsskema hvert år (se afsnit 7.1). Hvis hele bedriften sælges eller bortforpagtes, og den nye ejer eller bruger ikke vil overtage tilsagnet (se afsnit 8.2). Hvis man undlader at oplyse Direktoratet for FødevareErhverv om forhold, der har betydning for opretholdelse af tilsagnet (se afsnit 8.3). Hvis man nægter at medvirke til den fysiske kontrol (se afsnit 9). Hvis betingelserne for tilskud i øvrigt ikke er overholdt. Alle betingelserne fremgår af bekendtgørelse nr. 357 af 20. maj Myndighedernes brug af oplysninger om tilskudsmodtagerne For at kunne administrere ordningen har Direktoratet for FødevareErhverv brug for en række oplysninger. Hvordan disse oplysninger indhentes og behandles, er beskrevet i de følgende afsnit. 1 Rentelovens 5 11

12 11.1 Brug af data i ansøgningsskemaet Oplysningerne i ansøgningsskemaet vil blive brugt af Fødevareministeriet til sagsbehandling, administration, tilskudsudbetaling og kontrol af de meddelte tilsagn. Endvidere vil oplysningerne blive brugt af Fødevareministeriet og tredjemand til statistiske, forsknings-, planlægnings- og evalueringsmæssige formål. Direktoratet for FødevareErhverv er ansvarlig for behandlingen af de pågældende data, herunder at databehandlingen overholder gældende lovkrav (se afsnit 11.5). Registrene føres og opbevares på edb-anlæg hos Direktoratet for FødevareErhverv Brug af data i de grønne regnskaber Hvis Direktoratet for FødevareErhverv finder det nødvendigt, kan direktoratet kræve, at nogle eller alle tilskudsmodtagere indsender de grønne regnskaber. Dette kan for eksempel være til brug for forskning eller evaluering af tilskudsordningen. De indsendte grønne regnskaber vil ikke blive offentliggjort, men kan indgå som statistisk materiale i undersøgelser, der vil blive offentliggjort. I sådanne undersøgelser vil data ikke kunne henføres til den enkelte tilskudsmodtager Data til kontrol af God landbrugspraksis For at kontrollere om man overholder reglerne om God landbrugspraksis (se afsnit 6.3 og Bilag 4), fremsender Plantedirektoratet og Fødevareregionerne oplysninger om overtrædelse til Direktoratet for FødevareErhverv. Oplysningerne vil blive brugt i sagsbehandlingen i Direktoratet for FødevareErhverv. Konstateres der i forbindelse med Plantedirektoratets fysiske kontrol faktiske forhold, der kan have betydning for overholdelse af reglerne i bilag 4, vil Direktoratet for FødevareErhverv og Plantedirektoratet underrette de relevante kontrolmyndigheder. Disse myndigheder vil herefter foretage en nærmere undersøgelse for at afklare, om reglerne er overholdt Opbevaring af kontroloplysninger Oplysninger, der indhentes til kontrol af God landbrugspraksis, vil blive opbevaret i Direktoratet for FødevareErhverv til brug for kontrol af flere støtteordninger. Oplysningerne vil endvidere blive brugt til statistiske, forsknings-, planlægnings- og evalueringsmæssige formål. Ved at anvende oplysningerne til kontrol af flere støtteordninger, skal oplysningerne kun indhentes én gang. Direktoratet vil ved brug af oplysningerne sikre, at tilskudsmodtageren har indsigt i, hvilke data der anvendes, så forkerte oplysninger kan rettes Den registreredes rettigheder Persondataloven giver dig ret til at få oplyst hvilke personoplysninger, som Direktoratet for FødevareErhverv har registreret om dig. Du har også ret til at få rettet, slettet eller blokeret eventuelt urigtige eller vildledende oplysninger. Hvis du har spørgsmål til de registrerede oplysninger kan du henvende dig til Direktoratet for FødevareErhverv, Kampmannsgade 3, 1780 København V, eller til Fødevareministeriets departement, Holbergsgade 2, 1057 København K. 12. Retsgrundlag De vigtigste retsregler for tilskud til Grønne regnskaber fremgår af: Kommissionens forordning (EF) nr. 445/2002 af 26. februar 2002 om gennemførelsesbetemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 om støtte til udvikling 12

13 af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 963/2003 af 4. juni Lov nr. 338 af 17. maj 2000 om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven). Bekendtgørelse nr. 357 af 20. maj 2003 om tilskud til udarbejdelse af grønne regnskaber for jordbrugsbedrifter. 13

14 Bilag 1: Vigtige datoer og tidsfrister Tilskuddet udbetales én gang årligt. Tidsforløbet for tilsagnsåret 2004 er følgende: 1. Ansøgning om tilsagn skal være Direktoratet for FødevareErhverv i hænde senest den 31. august Første regnskabsår starter 1. januar Første regnskabsår slutter 31. december Det grønne regnskab for 2004 skal være udarbejdet senest den 1. september Direktoratet for FødevareErhverv udsender fortrykte indberetningsskemaer i starten af Tilskudsmodtageren skal returnere indberetningsskemaet til Direktoratet for FødevareErhverv senest den 1. september I skemaet skal man skrive under på, at regnskabet er udarbejdet efter reglerne, og at betingelserne for at modtage tilskuddet er overholdt. Endvidere skal bedriftens størrelse pr. 1. august 2004 og pr. 31. december 2004 oplyses i skemaet. 7. Tilskuddet udbetales senest 3 måneder efter modtagelsen af indberetningsskemaet i Direktoratet for FødevareErhverv med mindre særlige forhold gør sig gældende. 8. Ansøgning om forhøjelse af tilskudssatsen skal være modtaget i Direktoratet for FødevareErhverv senest den 31. august i året før det regnskabsår, hvor forhøjelsen ønskes (se afsnit 8.1). 14

15 Bilag 2. Bedriftens arbejdskraftbehov Beregning af bedriftens arbejdskraftbehov skal ske ud fra tabellerne herunder. Beregning skal ske på grundlag af bedriftens produktion på ansøgningstidspunktet. Kornafgrøder m.v., antal timer pr. ha pr. år areal (ha) Korn/raps/frø/ærter m.v Handelsroer/kartofler Foderroer Sædskiftegræs/helsæd Vedvarende græs Brak Malkekøer inkl. opdræt, antal timer pr. årsko (ekskl. grovfoderdyrkning) årskøer Timer pr. årsko Slagtekalve, antal timer pr. produceret slagtekalv pr. år (ekskl. grovfoderdyrkning) Producerede slagtekalve Timer pr. slagtekalv 10 7 Ammekøer inkl. ungdyr, antal timer pr. årsko (ekskl. grovfoderdyrkning) Årskøer Timer pr. årsko Søer og smågrise, antal timer pr. årsso Årssøer Timer pr. årsso

16 Slagtesvin, antal timer pr. 100 producerede slagtesvin pr. år Producerede slagtesvin Timer pr. 100 slagtesvin Andet husdyrhold, antal timer pr. årsdyr Heste, timer pr. avlsdyr 37 Mink, timer pr. avlstæve 2 Får, timer pr. moderfår 5 Bier, timer pr. stade 25 Æglæggende høner, timer pr. 100 årsdyr 15 Slagtekyllinger, antal timer pr producerede stk. pr. år. ----Producerede stk. -- < ½ mill. >= ½ mill Timer pr producerede stk. 4,6 3,9 Frilandsgartneri antal timer pr. ha pr. år Jordbær med selvpluk 180 uden selvpluk 1200 Konsumgulerødder 300 Industrigulerødder 25 Hvidkål og kinakål 300 Blomkål og rosenkål 300 Icebergsalat 300 Porrer 850 Kepaløg, såløg 170 Knoldselleri 350 Væksthuse antal timer pr. m 2 pr. år Grøntsager 1 Afskårne blomster 1 Store potteplanter 2 Små potteplanter 5 16

17 Frugtplantage antal timer pr. ha pr. år Konsum 320 Industri 120 Pyntegrønt antal timer pr. ha pr. år Juletræer og klippegrønt 100 (Gennemsnitsindsats pr. år for hele produktionsforløbet fra anlæg til og med høst) Skovdrift antal timer pr. ha pr. år Skovdrift 17 (Gennemsnitsindsats pr. år for hele produktionsforløbet fra anlæg til og med høst) Aktiviteter, der ikke fremgår af tabellerne Har bedriften aktiviteter, der ikke har en normtimesats i tabellerne, vil Direktoratet for FødevareErhverv fastsætte en normtimesats for den pågældende aktivitet, hvis der er tilstrækkeligt statistisk datagrundlag for det. Hvis ikke der kan fastsættes en normtimesats, kan ansøger selv opgøre arbejdskraftbehovet, og direktoratet vil ved behandling af ansøgningen afgøre, om ansøgers opgørelse kan godkendes. Beregningseksempler Herunder gives nogle eksempler på beregning af arbejdskraftbehov: Bedriften har 60 ha med korn, 15 ha med handelsroer og 8 ha med brak: 60 ha á 16 timer + 15 ha á 47 timer + 8 ha á 3 timer 60* *47 + 8*3 = timer pr. år Bedriften har 25 ha med korn, 25 ha med sædskiftegræs, 20 ha med helsæd og 7 ha med brak samt 70 malkekøer: 25 ha á 20 timer + 25 ha á 10 timer + 20 ha á 13 timer + 7 ha á 3 timer + 70 årskøer (malkekøer) á 42 timer 25* * *13 + 7*3 + 70*42 = timer pr. år Bedriften har 30 ha med korn, 25 ha med frøgræs og 5 ha med brak samt producerede slagtesvin pr. år: 30 ha á 20 timer + 25 ha á 20 timer + 5 ha á 3 timer svin á 37 timer pr 100 stk. 30* *20 + 5* /100*37 = timer pr. år 17

18 Bilag 3. Retningslinier for udarbejdelse af det grønne regnskab Det grønne regnskab skal udarbejdes for et regnskabsår, der omfatter perioden fra den 1. januar til og med den 31. december. De enkelte års regnskaber med tilhørende datagrundlag skal opbevares af tilskudsmodtageren i mindst 5 år fra udbetalingen af det tilskud, der vedrører det pågældende regnskab. Regnskabet skal udarbejdes for jordbrugsproduktionen på bedriften. En eventuelt entreprenøreller maskinstationsvirksomhed skal derfor ikke medtages. Det grønne regnskab skal som minimum indeholde følgende dele (punkt 1 til 8): Punkt 1: Bedriftens areal og produktion Det grønne regnskab skal indeholde en beskrivelse af bedriften og produktionen. Beskrivelsen skal som minimum indeholde følgende oplysninger: bedriftens samlede areal et kort over bedriftens arealer, hvor bedriftens marker er indtegnet, og hvor målsatte vandløb og søer over 100 m 2 på bedriften er indtegnet de dominerende jordtyper på bedriften bedriftens husdyrhold i antal dyreenheder for hver dyreart bedriftens hovedproduktion eventuelle biproduktioner. Man kan vælge i dette afsnit at oplyse om andre relevante emner, f.eks. om bedriftens afgrødefordeling, tekniske anlæg, miljøgodkendelser, miljøaftaler eller projekter, som bedriften deltager i. Det kan også være relevant at oplyse om myndighedernes områdeudpegninger på bedriften. Amterne har oplysninger om områder med særlige drikkevandsinteresser, følsomme naturområder eller andre områdetyper. Punkt 2: Regnskab for bedriftens anvendelse af kvælstof (N), fosfor (P) og kalium (K) I denne del af det grønne regnskab opgøres bedriftens forbrug af næringsstoffer. Regnskabet skal som minimum indeholde nedenstående poster, hvor næringsstofforbruget opgøres på bedriftsniveau. Man kan vælge at supplere med opgørelse for husdyr- og planteproduktion hver for sig. Næringsstofindholdet i posterne kan fastsættes ved tabelværdier, målinger eller oplysninger fra afregningsbilag m.m. De enkelte poster kan også fastsættes ved vurderinger. Uanset hvilke værdier, der bruges, er det væsentligt, at det beregnede næringsstofoverskud bliver så retvisende som muligt. Næringsstofmængderne angives i kilogram. 18

19 Følgende poster skal som minimum opgøres for det pågældende regnskabsår: Tilførsel af næringsstoffer: Post 1: Hvor meget N, P og K, der er tilført bedriften udefra ved indkøb af levende dyr (se bilag 3.1, tabel 3.1). I denne post skal ikke medregnes bedriftens egen produktion af dyr, f.eks. kalve og smågrise. Post 2: Hvor meget N, P og K, der er forbrugt i indkøbt foder og halm til produktion af animalske produkter. Post 2 kan opgøres ved at opgøre forbruget af indkøbt foder og halm. eller Posten kan opgøres ved indholdet af næringsstoffer i foder og halm, der er indkøbt i regnskabsåret, korrigeret for lagerbeholdninger af det indkøbte foder. Lagerbeholdningerne opgøres ved regnskabsårets start og slut. Med indkøbt menes foder og halm, der ikke er produceret på bedriften. Post 3: Hvor meget N, der er forbrugt til ammoniakbehandling af halm. Post 4: Hvor meget N, P og K, der er tilført bedriften i udsæd, der ikke er produceret på bedriften. Post 5: Hvor meget N, P og K, der er forbrugt i handelsgødning. Post 5 kan opgøres som forbruget af handelsgødning til den høstede afgrøde i afgrødens vækstsæson. eller Man kan vælge at opgøre indholdet af næringsstoffer i handelsgødning, der er indkøbt i regnskabsåret, korrigeret for beholdninger af dette. Et eventuelt videresalg af handelsgødning fratrækkes også. Beholdningen ved regnskabsårets start opgøres som mængden af handelsgødning på lager, samt den mængde af handelsgødning, der er tilført en eventuel vinterafgrøde, der høstes i regnskabsåret. Beholdningen ved regnskabsårets afslutning opgøres som mængden af handelsgødning på lager, samt den mængde af handelsgødning, der er tilført en eventuel vinterafgrøde, der høstes i det næste regnskabsår. 19

20 Post 6: Hvor meget N, P og K, der er forbrugt i indkøbt husdyrgødning eller anden organisk gødning. Post 6 kan opgøres ved indholdet af næringsstoffer i indkøbt husdyrgødning eller anden organisk gødning, der er tildelt den høstede afgrøde i afgrødens vækstsæson. eller Posten opgøres som husdyrgødning eller anden organisk gødning, der er indkøbt i regnskabsåret. Beholdninger opgøres i post 10 og 18. Med indkøbt menes gødning, der ikke er produceret på bedriften, men som er modtaget udefra. Post 7: Hvor meget N, der er fikseret af bælgplanter (se bilag 3.1, afsnit 3.1.2). Post 8: Hvor meget N, der er tilført ved nedfald fra luften (se bilag 3.1, afsnit 3.1.3). Post 9: Hvor meget N, P og K, der er tilført bedriften ved indkøbt biologisk brændsel, herunder halm. Med indkøbt menes biologisk brændsel, der ikke er produceret på bedriften. Post 10: Lagerbeholdning af N, P og K i husdyrgødning ved regnskabsårets start. Post 11: Lagerbeholdning af N, P og K i høstede afgrøder ved regnskabsårets start. Post 12: Hvor meget N, P og K, der totalt er tilført bedriften. Denne post beregnes som summen af post 1 til 11. Fjernelse af næringsstoffer Post 13: Hvor meget N, P og K, der er fjernet fra bedriften ved salg af mælk, æg og andre animalske produkter, bortset fra levende dyr og kød, der registreres i post 14. Post 14: Hvor meget N, P og K, der er fjernet fra bedriften ved producerede og døde dyr. Denne post opgøres som dyr, der er fragået bedriften som producerede eller døde. Ved væsentlige forskydninger i besætningen medregnes også tilvæksten i besætningen i løbet af regnskabsåret. 20

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer forbundet med etablering af løsdrift i farestalde

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer forbundet med etablering af løsdrift i farestalde BEK nr 896 af 21/07/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-860-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, og nr. 4, litra e, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i teknologier til reduktion af pesticidforbruget og kvælstofudledningen på bedrifter med randzoner 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i teknologier til reduktion af pesticidforbruget og kvælstofudledningen på bedrifter med randzoner 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i teknologier til reduktion af pesticidforbruget og kvælstofudledningen på bedrifter med randzoner 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2 og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i udvalgte grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion 1

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i udvalgte grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion 1 Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i udvalgte grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4 og 11, stk. 1,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i udvalgte grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i udvalgte grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion 1) BEK nr 250 af 16/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. marts 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8623-000003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Videreudvikling af grønne regnskaber i landbruget

Videreudvikling af grønne regnskaber i landbruget Projektartikel Videreudvikling af grønne regnskaber i landbruget Delprojekt under Grøn Erhvervsudvikling på Bornholm 26 Sammendrag: Et projekt under Grøn Erhvervsudvikling på Bornholm har vist, at muligheden

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i teknologier til reduktion af pesticidforbruget og kvælstofudledningen på bedrifter med randzoner 1

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i teknologier til reduktion af pesticidforbruget og kvælstofudledningen på bedrifter med randzoner 1 Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i teknologier til reduktion af pesticidforbruget og kvælstofudledningen på bedrifter med randzoner 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften BEK nr 373 af 12/04/2010 BEK nr

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af løsdrift i farestalde 1)

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af løsdrift i farestalde 1) Bekendtgørelse om tilskud til etablering af løsdrift i farestalde 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov om Landdistriktsfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 766 af

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud

Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud BEK nr 95 af 28/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner BEK nr 978 af 08/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-80-000049 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om ansøgning om tilskud til midlertidig oplægning af fiskerfartøjer i Østersøen

Vejledning om ansøgning om tilskud til midlertidig oplægning af fiskerfartøjer i Østersøen Vejledning om ansøgning om tilskud til midlertidig oplægning af fiskerfartøjer i Østersøen 29. april 2003 Der tages forbehold for ordningens endelige godkendelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Direktoratet for FødevareErhverv Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Vejledning om tilskud til demonstrationsprojekter om de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og om økologisk jordbrugsproduktion.

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner Udkast af 22. august 2013 Tekst med gul baggrund = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2013 om randzonekompensation til landbrugere. Bestemmelser, der udgår, fremgår alene af den

Læs mere

Vejledning om tilskud til omlægning til økologi for 2004

Vejledning om tilskud til omlægning til økologi for 2004 Vejledning om tilskud til omlægning til økologi for 2004 2.udgave Ministeriet for FødevarerLandbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Indholdsfortegnelse Forord... 3 I. Kort sagt om omlægning

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2 og 9, stk. 4 i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter BEK nr 944 af 05/10/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-09-100 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Økologisk Jordbrugsproduktion

Økologisk Jordbrugsproduktion Økologisk Jordbrugsproduktion Vejledning om arealtilskud 2003 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Indholdsfortegnelse Forord...3 Nye og ændrede regler for 2003...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Vejledning til beregningsskema

Vejledning til beregningsskema Bilag 5 Vejledning til beregningsskema Vedlagte skemaer kan benyttes til udregning af driftomkostninger ved etablering af sprøjtefrie randzoner gennem MVJ-ordninger. Der er to skemaer afhængig af hvilke

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Indholdsfortegnelse I. Afkobling af støtten for stivelseskartofler... 3 II. Beregning af tillægget... 4 III. Ansøgning om KS-tillæg...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Grønt Regnskab Besætning ved regnskabsperiodens start og slutning

Grønt Regnskab Besætning ved regnskabsperiodens start og slutning Besætning ved regnskabsperiodens start og slutning Besætningens størrelse ved regnskabsperiodens start og slutning svarer i princippet til en hvilken som helst anden beholdning og bør registreres. Regnskabsår:

Læs mere

Vejledning om tilsagn om tilskud til opretholdelse af ændret afvanding

Vejledning om tilsagn om tilskud til opretholdelse af ændret afvanding Figur 1 Vejledning om tilsagn om tilskud til opretholdelse af ændret afvanding Områdeudpegning 2007 og 2008: Ydre koge i Tøndermarsken Februar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon

Læs mere

Bilag 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold

Bilag 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold Bilag 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold Kvælstof- og fosforindholdet i husdyrgødningen kan og skal for visse dyrearter korrigeres ved at beregne en korrektionsfaktor. Kvælstof-

Læs mere

Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i landbruget (2010) Kvælstof Fosfor Kalium. Finn P. Vinther & Preben Olsen,

Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i landbruget (2010) Kvælstof Fosfor Kalium. Finn P. Vinther & Preben Olsen, Intern rapport Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i landbruget 1989-29 (21) Kvælstof Fosfor Kalium Finn P. Vinther & Preben Olsen, Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte Februar 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte Februar 2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Grønt Regnskab 2003 Markbrug Bonitet Jordbundsanalyser Jordbundsanalyser Kalkning Kalkforbrug Side 11

Grønt Regnskab 2003 Markbrug Bonitet Jordbundsanalyser Jordbundsanalyser Kalkning Kalkforbrug Side 11 Markbrug Jordtype Ha % JB 4 Sandblandet lerjord 14,4 3 JB 5 Grov sandblandet lerjord 16,8 36 JB 6 Fin sandblandet lerjord 155,8 35 JB 7 Lerjord 12, 26 I alt 451 1 Bonitet De 451 ha landbrugsjord består

Læs mere

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Jens B Larsen Komosevej 15 862 Kjellerup Den 3. marts 216 CVR-nr. 8124519 Kode til GHI: 84581 Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Planperiode

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer UDKAST af 10. januar 2011 Fed = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 92 af 28. januar 2010 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Kom godt i gang med GRØNT REGNSKAB

Kom godt i gang med GRØNT REGNSKAB Kom godt i gang med GRØNT REGNSKAB November 2000 Indholdsfortegnelse Indledning...4 1. Ejendom...5 2. Redigering af periode og opdatér beholdninger...5 2.1 Rediger periode...5 2.2 Opdatér beholdninger...6

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde 1

Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde 1 Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4 og 11, stk. 1, i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden fastsættes

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg)

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Januar 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) 2012 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Kom godt i gang med Grønt Regnskab

Kom godt i gang med Grønt Regnskab Kom godt i gang med Grønt Regnskab December 2001 2 Kom godt i gang med Grønt Regnskab Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Fanen Ejendom...6 Regnskabsperiode... 6 Opdatér beholdninger... 7 Dataoverførsel

Læs mere

National reserve 2006

National reserve 2006 National reserve 2006 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv National reserve

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde 1)

Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde 1) BEK nr 249 af 16/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8623-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Gødnings- og Husdyrindberetning

Gødnings- og Husdyrindberetning Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet og Fødevarestyrelsen Gårdejer Jack Schønning Sørensen Tøstrupvej 47 Tøstrup Mark 8581 Nimtofte Den 22. december 21 CVR-nr. 2712522 Kode

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer BEK nr 83 af 30/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 3670-11-142 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2020 Produktionsomfang A2030 Analysegrundlag Produktionsgrundlag side 29 S03 A2020 Produktionsomfang

Læs mere

Skema A: Gødningsplanlægning 2015/2016

Skema A: Gødningsplanlægning 2015/2016 Skema A: Gødningsplanlægning 2015/2016 Virksomhedens CVR-nr. Underskrift Dato Mark nr. Areal Forfrugt Afgrøde Grund iflg. Tabel 1 JBnr. Forfrugtsværdi 1) Evt. N- korrektion 2) Afgrødens pr. (korrigeret

Læs mere

STATUSOPLYSNINGER pr. 31 /

STATUSOPLYSNINGER pr. 31 / Kundenr.: Navn: Telefon/mobilnr.: E-mail: (bedes venligst oplyst til brug for vort kundekartotek) STATUSOPLYSNINGER pr. 31 / 12-2016 MARK Afgrøde Areal. Årets høst Beholdninger af årets høst 31. december

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab I/S Egevang v/frits Dan Kruse og Knud Frits Kruse Dæmningen 36 Kolindsund 856 Kolind Den 2. november 216 CVR-nr. 32946 Kode til GHI: 27383 Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Planperiode 1. august

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Fosforlofter Kort opsummering. Hver gødningstype sit krav. Husdyrproduktionens fosforloft

Fosforlofter Kort opsummering. Hver gødningstype sit krav. Husdyrproduktionens fosforloft Kort opsummering Krav om P i handelsgødning medregnes kommer fra EU 90 kg P/ha over 3 år reglen afskaffet. Husdyrgødningsaftaler kun fra producent til slutbruger. Målrettede skærpede fosforlofter fra 2019

Læs mere

Næringsstofregnskaber vist som balancerede netværk

Næringsstofregnskaber vist som balancerede netværk Projektartikel Næringsstofregnskaber vist som balancerede netværk Indledning I pilotprojekt om balanceregnskaber opstilles næringsstofregnskaberne i tabeller. Men sådanne regnskaber kan også ses som (balancerede)

Læs mere

Vejledning. af 28. september 1998 ansøgning om gratis tildeling og køb af mælkekvote. lse. Indholdsf. 1. Indledning. 2. Ansøgningsgrundlag

Vejledning. af 28. september 1998 ansøgning om gratis tildeling og køb af mælkekvote. lse. Indholdsf. 1. Indledning. 2. Ansøgningsgrundlag Ve-280998.p65 Kvoteåret 1998/99 Ansøgning på grundlag af etablering skal være Mælkeudvalget i hænde senest den 2. november 1998 Vejledning af 28. september 1998 ansøgning om gratis tildeling og køb af

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk.

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 1 af 5 14-05-2008 22:18 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ordningens indhold Kapitel 2 Definitioner Kapitel 3 Administration Kapitel 4 Tilskudsberettigede projekter Kapitel 5 Betingelser for tilskud

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016

AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016 AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016 Kundenr. Navn: Adresse: Telefon: Biltelefon: Mail: Besøgsdato: Mål for besøgsdato: Medvirken af fagkonsulenter: Planteavl: Navn Svineavl: Navn Kvægavl: Navn Kopi af budget sendes

Læs mere

DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION

DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION Hvilke landbrugsprodukter er årsag til drivhusgasudledningen i landbruget? Klimarådet 8. december 2016 Konklusion del 1: Hovedparten af drivhusgasudledningerne

Læs mere

Standardbestemmelser Aftale om overførsel af husdyrgødning (1-årig aftale)

Standardbestemmelser Aftale om overførsel af husdyrgødning (1-årig aftale) Standardbestemmelser Aftale om overførsel af husdyrgødning (1-årig aftale) Såfremt andet ikke skriftligt er aftalt gælder følgende: 1. Regler om udbringning af husdyrgødning ændres I tilfælde, hvor reglerne

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Det Jordbrugs Vidensk. Fakultet Aarhus Universitet Foulum Blichers Alle 20 Att.: Hugo Fjelsted Alrøe GUDP-kontoret Sagsb: Conny Wang Hansen

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning for leverandører

Læs mere

Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Antal 90 Antal_vejet 146 Landbrugsareal, ha 89 Antal årskøer 0 Antal årssøer 754 Antal

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion. ved Videnskabelig assistent i Plantedirektoratet Lena Tinghuus

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion. ved Videnskabelig assistent i Plantedirektoratet Lena Tinghuus Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion ved Videnskabelig assistent i Plantedirektoratet Lena Tinghuus Hvad vil dette oplæg indeholde? Hvad skriver du under på? Hvad skal du være særlig

Læs mere

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels Publication date: 2008 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA):

Læs mere

Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer

Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer Antal 367 187 71 109 Antal_vejet 1.241 477 278 485 Landbrugsareal, ha 214 227 183 219 Antal årskøer

Læs mere

Maj 2006. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Maj 2006. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Vejledning om tilskud til rådgivning af landmænd om overholdelse af regler vedrørende krydsoverensstemmelse og til udarbejdelse af naturplaner (benyttelse af bedriftsrådgivning) Maj 2006 Ministeriet for

Læs mere

2. Dækningsbidrag. Opgave 2.1. Produktionsgrene. Opgave 2.2. Intern omsætning. Giv eksempler på produktionsgrene:

2. Dækningsbidrag. Opgave 2.1. Produktionsgrene. Opgave 2.2. Intern omsætning. Giv eksempler på produktionsgrene: 11 2. Dækningsbidrag Opgave 2.1. Produktionsgrene Giv eksempler på produktionsgrene: på en kvægejendom: Malkekøer - Kvieopdræt Slagtekalve Ungtyre på en svineejendom: Sohold Smågrise Slagtesvin på en planteavlsejendom:

Læs mere

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune Landbrugets syn på Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021 Viborg Kommune Skive Kommune Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn foreslår virkemidler, der skal reducere udvaskningen

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Vejledning om ansøgning til den nationale reserve 2005 - tilladelse til dyrkning af frugt og grønt samt andre kartofler end kartofler til stivelsesproduktion med støtte Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1)

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1) BEK nr 78 af 29/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8010-000008 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Revideret udgave april 2015 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Denne vejledning

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000047 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Januar 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Landbrugs- og gartneritællingen Vejledning

Landbrugs- og gartneritællingen Vejledning Landbrugs- og gartneritællingen 2006 Vejledning Landbrugs- og gartneritælling 2006 Til brug for den årlige statistik over landbrugs- og gartneribedrifternes struktur mv. bedes De give de ønskede oplysninger

Læs mere

Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i landbruget

Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i landbruget Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Baggrundsnotat til Vandmiljøplan III - midtvejsevaluering Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i landbruget 1987-27 Kvælstof, Fosfor, Kalium Preben Olsen Finn

Læs mere

Vejledning Mælkeudvalgets kvotebørs december 1998

Vejledning Mælkeudvalgets kvotebørs december 1998 Vejledning Mælkeudvalgets kvotebørs december 1998 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Salg af mælkekvote 2. Pris og betaling 3. Hvem kan sælge på kvotebørsen 4. Hvilken mængde kan sælges 5. Betingelser Køb

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion BEK nr 502 af 11/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 8042-09-17 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om tilsagn om tilskud til Opretholdelse af ændret afvanding

Vejledning om tilsagn om tilskud til Opretholdelse af ændret afvanding Figur 1 Vejledning om tilsagn om tilskud til Opretholdelse af ændret afvanding Områdeudpegning 2010 i de ydre koge i Tøndermarsken Februar 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv

Læs mere