Tilskud til grønne regnskaber for jordbrugsbedrifter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilskud til grønne regnskaber for jordbrugsbedrifter"

Transkript

1 Tilskud til grønne regnskaber for jordbrugsbedrifter Vejledning for ansøgningsrunden 2003 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

2 Før du går i gang Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Direktoratet for FødevareErhverv senest den 31. august Forpligtelsesperioden er fra den 1. januar 2004 til og med den 31. december En liste over vigtige datoer og tidsfrister findes i bilag 1. Hjælp til at udfylde ansøgningsskemaet findes i bilag 5. Markkort skal vedlægges ansøgningen. Følgende skal være indtegnet på markkortet: - alle bedriftens marker - alle målsatte vandløb på bedriften - alle søer større end 100 m 2 på bedriften. Indholdsfortegnelse 1. Formål Resumé Hvem kan søge om tilskud Tilskuddets størrelse Hvordan søger man om tilskud Betingelser for at få tilskud Retningslinier for udarbejdelse af det grønne regnskab Sprøjtefrie randzoner God landbrugspraksis Udbetaling af tilskud Det årlige indberetningsskema EU s udbetalingslofter Ændringer på bedriften Køb eller tilforpagtning af arealer Salg eller bortforpagtning af arealer Uventede situationer eller force majeure

3 9. Kontrol Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud Myndighedernes brug af oplysninger om tilskudsmodtagerne Brug af data i ansøgningsskemaet Brug af data i de grønne regnskaber Data til kontrol af God landbrugspraksis Opbevaring af kontroloplysninger Den registreredes rettigheder Retsgrundlag...12 Bilag 1: Vigtige datoer og tidsfrister...14 Bilag 2. Bedriftens arbejdskraftbehov...15 Bilag 3. Retningslinier for udarbejdelse af det grønne regnskab...18 Punkt 1: Bedriftens areal og produktion...18 Punkt 2: Regnskab for bedriftens anvendelse af kvælstof (N), fosfor (P) og kalium (K)...18 Punkt 3: Regnskab for bedriftens anvendelse af pesticider...22 Punkt 4: Regnskab for bedriftens anvendelse af energi:...22 Punkt 5: Regnskab for bedriftens anvendelse af vand...22 Punkt 6: Redegørelse for datagrundlag og regnskabspraksis...23 Punkt 7: Driftslederens mål på miljøområdet...23 Punkt 8: Ekstern erklæring Standardtal til brug for næringsstofregnskaberne Indhold af næringsstoffer i levende dyr Kvælstoffiksering Nedfald af kvælstof fra luften Omregning af energiforbrug til megajoule...30 Bilag 4. Retsregler for God landbrugspraksis...31 Bilag 5. Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet

4 1. Formål Formålet med at give tilskud til grønne regnskaber for jordbrugsbedrifter er at introducere dette værktøj i dansk landbrug. Et grønt regnskab kan være et nyttigt redskab på jordbrugsbedriften. Driftslederen kan bedre styre forbruget af næringsstoffer, pesticider, energi og vand ved at lave et grønt regnskab over produktionen. Regnskabet kan vise, hvor i produktionen der er et stort forbrug af ressourcer som næringsstoffer og pesticider, og hvor ressourceforbruget er lavt. Et grønt regnskab kan også bruges til at holde styr på bedriftens påvirkning af miljøet. Ved at udarbejde et grønt regnskab over flere år kan driftslederen se, om udnyttelsen af ressourcer i produktionen forbedres. Derved kan man vurdere, om der skal ændres på enkelte metoder i produktionen. Et grønt regnskab skal indeholde en oversigt over driftslederens fremtidige planer for, hvordan tabet af næringsstoffer og forbruget af pesticider og energi kan mindskes. Driftslederen kan også sammenligne regnskabet med andre bedrifter, der udarbejder grønt regnskab, og kan derved få inspiration til, hvordan ressourceforbruget kan mindskes. Det grønne regnskab kan bruges til at vise omverdenen, hvordan det står til med bedriftens påvirkning af miljøet. Er det i virkeligheden sådan, som naboerne går og tror? Bliver miljøpåvirkningen mindre? Hvad er driftslederens planer og visioner for fremtiden? 2. Resumé Betingelserne for at få tilskud til grønt regnskab er: Der skal udarbejdes et grønt regnskab hvert år i 5 på hinanden følgende år. Regnskabet skal udarbejdes efter reglerne, der er beskrevet i denne vejledning. På bedriften skal der etableres 12 meter brede sprøjtefrie randzoner i 5 år langs vandløb, der er målsatte i amtets regionplan, og langs søer over 100 m 2. Reglerne for tilskud fremgår af bekendtgørelse nr. 357 af 20. maj 2003 om tilskud til udarbejdelse af grønne regnskaber for jordbrugsbedrifter. Reglerne er beskrevet i denne vejledning. Der kan gives tilskud til bedrifter på mindst 5,00 ha. Bedriftens arbejdskraftbehov skal mindst svare til 833 normtimer pr. år. Ansøger skal være ejer eller forpagter af bedriften. Ansøgning skal være modtaget i Direktoratet for FødevareErhverv senest den 31. august For ansøgninger, der indsendes i 2003, starter forpligtelsesperioden den 1. januar 2004 og forløber til og med den 31. december Dette betegnes som tilsagnsperioden. Ordningen er en del af det danske landdistriktsprogram, og tilskuddet er delvist finansieret af EU. Oplysninger om forskellige metoder til at udarbejde grønne regnskaber kan fås hos landbrugskonsulenterne eller hos Økologisk Landsforening. 4

5 3. Hvem kan søge om tilskud Ansøger skal være ejer eller forpagter af en jordbrugsbedrift, som opfylder følgende betingelser: Bedriften skal på ansøgningstidspunktet være på mindst 5,00 ha. Bedriften skal på ansøgningstidspunktet have et arbejdskraftbehov på mindst 833 timer pr. år. Ansøger skal drive bedriften i tilsagnsperioden. En jordbrugsbedrift defineres som en driftsenhed, der anvendes til landbrug, skovbrug, gartneri, frugtplantage, planteskole eller lignende. For at en række forskellige produktioner kan betragtes som en driftsenhed, skal de indgå i den samlede omsætning af ressourcer som næringsstoffer, vand og lignende. Bedriftens areal omfatter alle marker, veje, stuehus, driftsbygninger og lignende anlæg, som hører til bedriften. Arbejdskraftbehovet beregnes for bedriftens produktion på ansøgningstidspunktet. Beregning af arbejdskraftbehovet er vist i bilag 2. Tilskuddet kan ikke søges af ejere og forpagtere, der allerede har eller som før har haft tilsagn om tilskud til grønne regnskaber. Medejere eller medforpagtere, der er medunderskrivere på en anden imødekommet ansøgning, kan heller ikke søge om tilskud. 4. Tilskuddets størrelse Tilskuddet er: kr. pr. år, hvis bedriften er mindre end 25,00 ha kr. pr. år, hvis bedriften er på 25,00 ha eller derover. Bedriftens størrelse opgøres på ansøgningstidspunktet samt hvert år pr. 1. august. Opgørelsen skal omfatte alle ejede og forpagtede arealer, der drives sammen som en driftsenhed. Opgørelsen skal dermed også omfatte arealer med driftsbygninger, veje og andre anlæg. Hvis bedriften på ansøgningstidspunktet er mindre end 25,00 ha, kan der maksimalt udbetales kr. pr. år. Hvis bedriftens areal forøges til 25,00 ha eller derover, kan man ansøge om at få den høje tilskudssats (se afsnit 8.1). Hvis bedriften på ansøgningstidspunktet er på 25,00 ha eller større, vil man få udbetalt kr. i de år, hvor bedriftens areal er på 25,00 ha eller større, mens man vil få udbetalt kr. i år, hvor bedriften er mindre end 25,00 ha. 5. Hvordan søger man om tilskud Man skal benytte det ansøgningsskema, der er gældende for Ansøgningsskemaet kan fås hos Direktoratet for FødevareErhverv. Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Direktoratet for FødevareErhverv i perioden fra den 1. juni til og med den 31. august Ansøgninger modtaget udenfor denne periode vil blive returneret til ansøger. Direktoratet for FødevareErhverv kan prioritere mellem alle indsendte ansøgninger, f.eks. hvis der modtages flere ansøgninger, end der er økonomiske midler til at imødekomme. En eventuel prioritering vil foregå ved, at bedrifter med vandløb eller søer, der har skærpet målsætning i amtets regionplan vil gå forud for andre. Dernæst prioriteres ansøgningerne efter datoen for ansøgningens modtagelse i direktoratet, sådan at tidligt indkomne ansøgninger går forud for senere indkomne ansøgninger. 5

6 I ansøgningsskemaet skal man oplyse om der på bedriften er søer eller vandløb med skærpet målsætning (A-målsætning) i amtets regionplan. Hvis man er i tvivl, kan amtet hjælpe med oplysninger om dette. 6. Betingelser for at få tilskud Ved tilsagn om tilskud forpligter man sig for en periode på 5 år. For ansøgninger, der indsendes i 2003, starter tilsagnsperioden den 1. januar 2004 og forløber til og med den 31. december Følgende betingelser skal overholdes: Der skal udarbejdes et grønt regnskab hvert år efter reglerne i denne vejledning (se afsnit 6.1 og bilag 3). Der må i 5 år ikke anvendes pesticider i en 12 meter bred randzone langs bedriftens målsatte vandløb og søer større end 100 m 2 (se afsnit 6.2). Reglerne for God landbrugspraksis skal være overholdt i gødningsplanperioden 2001/2002 (se afsnit 6.3 og Bilag 4). Bedriften skal hvert år pr. 31. december være på mindst 5,00 ha (se afsnit 8.2). Amtsrådet træffer afgørelse om dispensation fra forbuddet mod at anvende pesticider i de sprøjtefrie randzoner. Amtsrådets afgørelse kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Direktoratet for FødevareErhverv inden for fire uger efter modtagelse af afgørelsen. Klagen skal indsendes til amtsrådet, som videresender den til Direktoratet for FødevareErhverv med eventuelle kommentarer. Direktoratet for FødevareErhverv træffer afgørelse i alle andre forhold, og direktoratets afgørelser kan påklages til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, departementet, inden for fire uger efter modtagelse af afgørelsen. Klagen skal indsendes til Direktoratet for FødevareErhverv, som videresender den til departementet med eventuelle kommentarer. 6.1 Retningslinier for udarbejdelse af det grønne regnskab Retningslinierne for det grønne regnskab fremgår i sin helhed af bilag 3. Kravene i bilag 3 er minimumskrav, så man må gerne tage flere elementer med. En oversigt over retningslinierne gives herunder: Det grønne regnskab skal udarbejdes for et regnskabsår, der omfatter perioden fra den 1. januar til og med den 31. december. De enkelte års regnskaber med tilhørende datagrundlag skal opbevares af tilskudsmodtageren i mindst 5 år fra udbetalingen af det tilskud, der vedrører det pågældende regnskab. Regnskabet skal udarbejdes for jordbrugsproduktionen på bedriften. En eventuelt entreprenør- eller maskinstationsvirksomhed skal derfor ikke medtages. Det grønne regnskab skal som minimum indeholde følgende dele: en beskrivelse af bedriftens areal og produktion med kort over bedriften kvælstofregnskab fosforregnskab kaliumregnskab pesticidregnskab energiregnskab vandregnskab redegørelse for datagrundlag og regnskabspraksis driftslederens mål for forbruget af næringsstoffer, pesticider, energi og vand En ekstern person skal bekræfte, at det grønne regnskab er udarbejdet efter reglerne. Denne person skal være en konsulent ansat i en virksomhed eller en forening, der 6

7 yder rådgivning inden for jordbrugsproduktion, dvs. omkring væsentlige dele af produktion af afgrøder eller animalske produkter. Personen skal endvidere have en faglig viden, der giver mulighed for at vurdere det grønne regnskab. Erklæringen skal indeholde: en redegørelse for, i hvilket omfang regnskabet er gennemgået en attestation af, om regnskabet er retvisende for bedriften og udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i denne vejledning eventuelle kommentarer til regnskabets udarbejdelse en vurdering af jordbrugerens mål og planer på miljøområdet rådet en vurdering af opfyldelsen af disse mål og planer. En nærmere uddybning af den eksterne erklæring findes i bilag Sprøjtefrie randzoner Det er en betingelse for at modtage tilskud til grønne regnskaber, at der ikke tilføres pesticider til en 12 meter bred randzone langs: alle søer over 100 m 2 vandløb, der er målsatte i amtets regionplan. Amtet kan oplyse, om der på bedriften findes vandløb, som er målsat i amtets regionplan, dvs. som har en målsætning indenfor kategorierne A, B, C, D, E og F, hvilket også kan være afvandingskanaler og lignende. Man skal være opmærksom på, at betingelsen gælder flere vandløb og søer end dem, der er omfattet af reglerne om 2 meter dyrkningsfrie bræmmer. Den sprøjtefrie randzone skal starte ved vandløbets eller søens øverste kant. En evt. 2-meter dyrkningsfri bræmme er altså medregnet i de 12 meter. I særlige tilfælde kan amtsrådet give dispensation fra forbudet mod at tilføre pesticider til randzonerne, f.eks. til bekæmpelse af flyvehavre. Der kan dog altid anvendes bejdset udsæd eller rodhalsbehandlet udplantningsmateriale. Det gælder dog ikke i de 2-meter dyrkningsfrie bræmmer. Betingelsen om 12 meter sprøjtefrie randzoner gælder de målsatte vandløb og alle søer over 100 m 2, der findes på bedriften i tilsagnsperioden. Betingelsen har derfor ingen virkning, hvis ikke man har sådanne vandløb og søer. Hvis bedriften udvides med arealer med målsatte vandløb og søer over 100 m 2, eller hvis amtsrådet vedtager en målsætning for vandløb på bedriften, skal der etableres sprøjtefrie randzoner fra begyndelsen af den efterfølgende vækstsæson. Betingelsen om sprøjtefrie randzoner gælder ikke for rørlagte vandløb. For tilsagn, der er givet i 2001 og 2002, bortfalder betingelsen om at randzonerne ikke må tilføres gødning. For at afhjælpe det økonomiske tab ved de sprøjtefrie randzoner kan man søge om tilskud gennem forskellige tilskudsordninger. Randzonerne kan braklægges under hektarstøtteordningen. Det er en betingelse for tilskud til braklægning i 2004, at der er etableret et plantedække i randzonerne senest den 1. oktober Yderligere oplysninger om hektarstøtte fås hos Direktoratet for FødevareErhverv eller hos landbrugskonsulenterne. Man kan også søge om tilskud gennem de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger i særligt følsomme landbrugsområder (SFLområder). Oplysninger om disse tilskud kan 7

8 fås hos amterne eller hos landbrugskonsulenterne. Man skal være opmærksom på, at det er amtsrådet, der vurderer, om betingelserne for tilsagn om tilskud til de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger er opfyldt, før Direktoratet for FødevareErhverv træffer endelig afgørelse. Det er således ikke sikkert, at man kan få tilskud til den foranstaltning, som man ønsker. Ansøgning om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger skal være modtaget i amtet senest den 30. juni Hvis ansøgningen imødekommes, starter forpligtelsesperioden den 1. september 2003, og tilskuddet udbetales første gang i efteråret God landbrugspraksis Det er en betingelse for at få tilsagn om tilskud til grønne regnskaber, at man i gødningsplanperioden 2001/2002 har overholdt de almindelige regler for landbrugsproduktion i Danmark. Dette kaldes også God landbrugspraksis. De specifikke regler og retsgrundlaget fremgår af bilag 4. Konstateres det, at God landbrugspraksis ikke er overholdt i gødningsplanperioden 2001/2002, kan Direktoratet for Fødevare- Erhverv ikke meddele tilsagn om tilskud til grønne regnskaber. For enkelte af reglerne i God landbrugspraksis er det ikke muligt, at færdiggøre kontrollen, inden der gives tilsagn. I disse tilfælde vil tilsagnet være betinget af, at Direktoratet for FødevareErhverv ikke efterfølgende konstaterer en overtrædelse i gødningsplanperioden 2001/2002. Denne kontrol kan tidligst være afsluttet i marts Udbetaling af tilskud 7.1 Det årlige indberetningsskema Tilskuddet udbetales én gang årligt. Det er en betingelse for udbetalingen, at man hvert år udfylder et indberetningsskema, der skal indsendes til Direktoratet for FødevareErhverv. Skemaet udsendes af direktoratet til alle tilskudsmodtagere. I skemaet skal man skrive under på, at regnskabet er udarbejdet efter reglerne, og at betingelserne for at modtage tilskuddet er overholdt. Endvidere skal bedriftens størrelse pr. 1. august 2004 og pr. 31. december 2004 oplyses i skemaet. På indberetningsskemaet skal man også give meddelelser til direktoratet af betydning for tilskuddet, for eksempel hvis bedriften er blevet solgt, eller hvis det ikke har været muligt at overholde alle betingelserne for tilskud. Det er også en betingelse for udbetaling af tilskuddet, at man anviser en konto i et pengeinstitut, hvortil tilskuddet kan overføres. Det grønne regnskab skal kun indsendes til Direktoratet for FødevareErhverv på forlangende (se afsnit 9 og 11.2). Tilskuddet er skattepligtigt. Direktoratet for FødevareErhverv oplyser automatisk til Told & Skat, hvor meget tilskud der bliver udbetalt. 7.2 EU s udbetalingslofter EU har fastsat et maksimum for, hvor meget der årligt kan medfinansieres for ordningerne under Miljøvenligt landbrug, som p.t. omfatter følgende ordninger : 8

9 Tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger i SFL-områder tilskud til økologisk jordbrugsproduktion grønne regnskaber for jordbrugsbedrifter tilskud til reduktion af kvælstofkvoten. Hvis det samlede tilskud til Miljøvenligt landbrug overstiger EU-loftet, vil de enkelte tilskud blive reguleret, så du i alt får udbetalt et beløb, der svarer til EU-loftet. Loftsbeløbet afhænger af, hvad bedriftens arealer har været brugt til i vækstsæsonerne 1998/1999 til 2002/2003. Lofterne er følgende: 900 euro pr. ha pr. år for arealer, som i mindst 1 vækstsæson i perioden har været dyrket med flerårige specialafgrøder, 600 euro pr. ha pr. år for arealer, som i mindst 1 vækstsæson i perioden har været dyrket med enårige afgrøder, eller 450 euro for arealer som har haft anden udnyttelse end de to ovennævnte. Maksimumsbeløbets størrelse i danske kroner afhænger af den euro-kurs, som EU- Kommissionen offentliggør som gældende kurs for udbetaling for det pågældende år. I 2003 er kursen på 7,4272. Bedriftens samlede EU-loft beregnes som et vægtet gennemsnit af EU-lofterne for hver af bedriftens arealer. Tilskuddet til grønne regnskaber pr. ha beregnes som tilskudssatsen divideret med bedriftens areal den 1. august i hvert tilsagnsår. 8. Ændringer på bedriften Hvis der sker ændringer på bedriften, der har betydning for tilsagnet, skal dette hurtigst muligt meddeles skriftligt til Direktoratet for FødevareErhverv, så der ikke sker fejl i udbetalingen af tilskud. 8.1 Køb eller tilforpagtning af arealer Jordbrugere med bedrifter på mindre end 25,00 ha kan ansøge om at få den høje tilskudssats, hvis bedriftens størrelse forøges til 25,00 ha eller derover indenfor tilsagnsperioden. Ansøgning om højere tilskudssats skal være modtaget i Direktoratet for FødevareErhverv i perioden fra den 1. juni til og med den 31. august i året før det regnskabsår, hvor man ønsker, at forhøjelsen skal gælde. Bedriftens størrelse efter forøgelsen opgøres som de arealer, der på ansøgningstidspunktet drives under bedriften, eller som følge af en indgået aftale vil blive drevet under bedriften. I opgørelsen skal også indgå arealer med driftsbygninger, veje m.m. Forhøjelse af tilskuddet kan tidligst få virkning fra førstkommende tilsagnsår, efter at ansøgningen er indsendt. Det udbetalte tilskud vil dog altid være kr., hvis bedriften er mindre end 25,00 ha pr. 1. august i tilsagnsåret. 8.2 Salg eller bortforpagtning af arealer Dele af bedriften Hvis dele af bedriften sælges eller bortforpagtes, vil betingelserne for tilskud stadig gælde for den resterende del af bedriften. Hvis bedriftens størrelse reduceres til under 5,00 ha, opgjort den 31. december i et tilsagnsår, vil tilsagnet dog bortfalde med virkning fra førstkommende tilsagnsår, uden at direktoratet vil kræve det hidtil udbetalte tilskud tilbagebetalt. Hele bedriften Hvis hele bedriften sælges eller bortforpagtes, skal tilsagnet overføres til den nye ejer eller bruger af bedriften. Herved udbetales tilskuddet i resten af tilsagnsperioden 9

10 til den nye ejer eller bruger, som også overtager alle forpligtelser ved tilsagnet. Man skal oplyse til Direktoratet for FødevareErhverv, at hele bedriften er overgået til ny ejer eller bruger, umiddelbart efter at man har indgået aftalen herom. Hvis den jordbrugsbedrift, som overdrages til en ny ejer eller bruger, skal indgå som en del af en større samlet bedrift, gælder forpligtelserne for hele den samlede bedrift. Den nye ejer eller bruger kan overtage tilsagnet, selvom den pågældende har et gældende eller udløbet tilsagn, der omfatter en anden bedrift. Overgår bedriften til en ny ejer eller bruger, der har et gældende tilsagn om tilskud til grønne regnskaber, og skal bedrifterne drives sammen som den nye ejer eller brugers bedrift, bortfalder den gamle ejer eller brugers tilsagn som udgangspunkt uden krav om tilbagebetaling af tilskud. Hvis den nye ejer eller brugers bedrift er på 25,00 ha eller derover, og hvis tilsagnet omfatter den lave tilskudssats, kan den nye ejer eller bruger samtidig ansøge om at få tilskuddet forhøjet. Man behøver således ikke ansøge i perioden nævnt i afsnit 8.1. Størrelsen af den nye ejer eller brugers bedrift opgøres som de arealer, der på ansøgningstidspunktet drives under bedriften, eller som følge af en indgået aftale vil blive drevet under bedriften. Den nye ejer eller bruger skal ikke overholde kravene om at bedriftens arbejdskraftbehov på ansøgningstidspunktet mindst skal være på 833 timer, eller at bedriften på ansøgningstidspunktet mindst skal udgøre 5,00 ha (se afsnit 3). Disse krav var kun gældende på tidspunktet for den oprindelige ansøgning om tilskud. Hvis den nye eller brugers bedrift udgør mindre end 5,00 ha den efterfølgende 31. december, vil tilsagnet bortfalde fra det efterfølgende tilsagnsår, uden at direktoratet vil stille krav om tilbagebetaling. Hvis ikke den nye ejer eller bruger ønsker at overtage tilsagnet, gælder det i alle ovennævnte tilfælde, at tilsagnet bortfalder. Direktoratet for FødevareErhverv vil normalt stille krav om tilbagebetaling af det hidtil udbetalte tilskud med tillæg af renter. Hvis tilskudsmodtageren ophører endeligt med at drive landbrug, og hvis der er gået mindst 3 år af tilsagnsperioden, kræves tilskuddet normalt ikke tilbagebetalt. Det er dog en forudsætning, at det efter Direktoratet for FødevareErhvervs vurdering ikke er muligt at overføre tilsagnet til den nye ejer eller bruger af bedriften. 8.3 Uventede situationer eller force majeure Hvis der opstår situationer, som medfører, at betingelserne for tilskud ikke kan overholdes, skal dette meddeles til Direktoratet for FødevareErhverv hurtigst muligt. Direktoratet vil tage stilling til, om tilsagnet skal bortfalde helt eller delvis, eller om tilskuddet skal udbetales uændret. Direktoratet for FødevareErhverv har desuden mulighed for at stille krav om tilbagebetaling af hidtil udbetalt tilskud med tillæg af renter. Hvis der opstår force majeure, f.eks. langvarig sygdom, naturkatastrofer eller epizooti, som gør det umuligt at overholde betingelserne for tilskud, skal Direktoratet for FødevareErhverv have skriftlig oplysning om dette senest 10 arbejdsdage fra det tidspunkt, hvor man er i stand til at give besked. Dokumentation skal medsendes. I tilfælde af force majeure vil direktoratet normalt ikke kræve tilbagebetaling af udbetalt tilskud. 10

11 9. Kontrol Direktoratet for FødevareErhverv udfører kontrol i forbindelse med sagsbehandling og udbetaling. Plantedirektoratet gennemfører hvert år fysisk kontrol på en del af de bedrifter, der får tilskud til grønne regnskaber. Bedrifterne udvælges ved stikprøve. Kontrollen skal vise, om alle betingelserne for at modtage tilskuddet er overholdt. Hvis det viser sig, at nogle af betingelserne ikke er overholdt, kan Direktoratet for FødevareErhverv beslutte, at tilsagnet skal bortfalde helt eller delvist, og at hidtil udbetalt tilskud helt eller delvist skal tilbagebetales med tillæg af renter. Den fysiske kontrol sker ude på den enkelte bedrift. Direktoratet for FødevareErhverv kan også forlange, at det grønne regnskab indsendes. Tilskudsmodtageren er forpligtet til at hjælpe kontrolmyndighederne, så kontrollen kan gennemføres. Af hensyn til kontrollen skal de grønne regnskaber og det tilhørende datagrundlag opbevares i mindst 5 år fra udbetalingstidspunktet. 10. Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud I denne vejledning er det flere steder nævnt, at Direktoratet for FødevareErhverv kan beslutte at lade et tilsagn bortfalde. Direktoratet kan også stille krav om tilbagebetaling af tilskud med tillæg af renter. Der beregnes renter fra dato for fremsættelse af tilbagebetalingskravet og indtil beløbet er indbetalt. Rentesatsen er fastlagt i renteloven 1. Nedenstående liste giver et overblik over, i hvilke situationer direktoratet har denne mulighed: Hvis man giver urigtige eller vildledende oplysninger af betydning for tilsagnet. Hvis man ikke opfylder betingelserne om udarbejdelse af det grønne regnskab (se afsnit 6.1 og Bilag 3). Hvis man ikke opfylder betingelserne om sprøjtefrie randzoner (se afsnit 6.2). Hvis bedriften ikke har overholdt betingelserne for God landbrugspraksis i gødningsplanperioden 2001/02 (se afsnit 6.3 og Bilag 4). Hvis man ikke indsender indberetningsskema hvert år (se afsnit 7.1). Hvis hele bedriften sælges eller bortforpagtes, og den nye ejer eller bruger ikke vil overtage tilsagnet (se afsnit 8.2). Hvis man undlader at oplyse Direktoratet for FødevareErhverv om forhold, der har betydning for opretholdelse af tilsagnet (se afsnit 8.3). Hvis man nægter at medvirke til den fysiske kontrol (se afsnit 9). Hvis betingelserne for tilskud i øvrigt ikke er overholdt. Alle betingelserne fremgår af bekendtgørelse nr. 357 af 20. maj Myndighedernes brug af oplysninger om tilskudsmodtagerne For at kunne administrere ordningen har Direktoratet for FødevareErhverv brug for en række oplysninger. Hvordan disse oplysninger indhentes og behandles, er beskrevet i de følgende afsnit. 1 Rentelovens 5 11

12 11.1 Brug af data i ansøgningsskemaet Oplysningerne i ansøgningsskemaet vil blive brugt af Fødevareministeriet til sagsbehandling, administration, tilskudsudbetaling og kontrol af de meddelte tilsagn. Endvidere vil oplysningerne blive brugt af Fødevareministeriet og tredjemand til statistiske, forsknings-, planlægnings- og evalueringsmæssige formål. Direktoratet for FødevareErhverv er ansvarlig for behandlingen af de pågældende data, herunder at databehandlingen overholder gældende lovkrav (se afsnit 11.5). Registrene føres og opbevares på edb-anlæg hos Direktoratet for FødevareErhverv Brug af data i de grønne regnskaber Hvis Direktoratet for FødevareErhverv finder det nødvendigt, kan direktoratet kræve, at nogle eller alle tilskudsmodtagere indsender de grønne regnskaber. Dette kan for eksempel være til brug for forskning eller evaluering af tilskudsordningen. De indsendte grønne regnskaber vil ikke blive offentliggjort, men kan indgå som statistisk materiale i undersøgelser, der vil blive offentliggjort. I sådanne undersøgelser vil data ikke kunne henføres til den enkelte tilskudsmodtager Data til kontrol af God landbrugspraksis For at kontrollere om man overholder reglerne om God landbrugspraksis (se afsnit 6.3 og Bilag 4), fremsender Plantedirektoratet og Fødevareregionerne oplysninger om overtrædelse til Direktoratet for FødevareErhverv. Oplysningerne vil blive brugt i sagsbehandlingen i Direktoratet for FødevareErhverv. Konstateres der i forbindelse med Plantedirektoratets fysiske kontrol faktiske forhold, der kan have betydning for overholdelse af reglerne i bilag 4, vil Direktoratet for FødevareErhverv og Plantedirektoratet underrette de relevante kontrolmyndigheder. Disse myndigheder vil herefter foretage en nærmere undersøgelse for at afklare, om reglerne er overholdt Opbevaring af kontroloplysninger Oplysninger, der indhentes til kontrol af God landbrugspraksis, vil blive opbevaret i Direktoratet for FødevareErhverv til brug for kontrol af flere støtteordninger. Oplysningerne vil endvidere blive brugt til statistiske, forsknings-, planlægnings- og evalueringsmæssige formål. Ved at anvende oplysningerne til kontrol af flere støtteordninger, skal oplysningerne kun indhentes én gang. Direktoratet vil ved brug af oplysningerne sikre, at tilskudsmodtageren har indsigt i, hvilke data der anvendes, så forkerte oplysninger kan rettes Den registreredes rettigheder Persondataloven giver dig ret til at få oplyst hvilke personoplysninger, som Direktoratet for FødevareErhverv har registreret om dig. Du har også ret til at få rettet, slettet eller blokeret eventuelt urigtige eller vildledende oplysninger. Hvis du har spørgsmål til de registrerede oplysninger kan du henvende dig til Direktoratet for FødevareErhverv, Kampmannsgade 3, 1780 København V, eller til Fødevareministeriets departement, Holbergsgade 2, 1057 København K. 12. Retsgrundlag De vigtigste retsregler for tilskud til Grønne regnskaber fremgår af: Kommissionens forordning (EF) nr. 445/2002 af 26. februar 2002 om gennemførelsesbetemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 om støtte til udvikling 12

13 af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 963/2003 af 4. juni Lov nr. 338 af 17. maj 2000 om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven). Bekendtgørelse nr. 357 af 20. maj 2003 om tilskud til udarbejdelse af grønne regnskaber for jordbrugsbedrifter. 13

14 Bilag 1: Vigtige datoer og tidsfrister Tilskuddet udbetales én gang årligt. Tidsforløbet for tilsagnsåret 2004 er følgende: 1. Ansøgning om tilsagn skal være Direktoratet for FødevareErhverv i hænde senest den 31. august Første regnskabsår starter 1. januar Første regnskabsår slutter 31. december Det grønne regnskab for 2004 skal være udarbejdet senest den 1. september Direktoratet for FødevareErhverv udsender fortrykte indberetningsskemaer i starten af Tilskudsmodtageren skal returnere indberetningsskemaet til Direktoratet for FødevareErhverv senest den 1. september I skemaet skal man skrive under på, at regnskabet er udarbejdet efter reglerne, og at betingelserne for at modtage tilskuddet er overholdt. Endvidere skal bedriftens størrelse pr. 1. august 2004 og pr. 31. december 2004 oplyses i skemaet. 7. Tilskuddet udbetales senest 3 måneder efter modtagelsen af indberetningsskemaet i Direktoratet for FødevareErhverv med mindre særlige forhold gør sig gældende. 8. Ansøgning om forhøjelse af tilskudssatsen skal være modtaget i Direktoratet for FødevareErhverv senest den 31. august i året før det regnskabsår, hvor forhøjelsen ønskes (se afsnit 8.1). 14

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Oktober 2011 Kolofon Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem

Læs mere

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende Miljøteknologi Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e):

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Vejledning Økologisk Investeringsstøtte - tilsagn august 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 28 til 31. juli 29 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger og miljøvenlige

Læs mere

Kom godt i gang med Grønt Regnskab

Kom godt i gang med Grønt Regnskab Kom godt i gang med Grønt Regnskab December 2001 2 Kom godt i gang med Grønt Regnskab Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Fanen Ejendom...6 Regnskabsperiode... 6 Opdatér beholdninger... 7 Dataoverførsel

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v.

Udkast til Bekendtgørelse om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v. Udkast til Bekendtgørelse om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v. I medfør af 4, stk. 4 og 6, 4 a, stk. 4 og 6, 5 a, stk. 7, 9, stk. 4 og 6, 10, stk. 4 og 6, 13, stk. 5 og 7 og 14, stk. 5 i

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 1. ansøgningsrunde 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse

Vejledning om krydsoverensstemmelse Vejledning om krydsoverensstemmelse Marts 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv VEJLEDNING OM KRYDSOVERENSSTEMMELSE Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Revideret 10. februar 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon VEJLEDNING

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 Revideret udgave 10. september 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora.

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora. Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Februar 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Revideret vejledning, juni 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde 1

Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde 1 Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4 og 11, stk. 1, i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde 1)

Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde 1) BEK nr 249 af 16/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8623-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge landbrugere Foreløbig udgave September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper April 2009 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter vedrørende

Læs mere

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger August 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn

Læs mere

Vejledning om tilskud under Innovationsloven

Vejledning om tilskud under Innovationsloven Vejledning om tilskud under Innovationsloven August 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om tilskud under innovationsloven Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer

Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer Markedsordningen for frugt og grøntsager April 2012 Kolofon Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde

Læs mere

Vejledning Information og Uddannelse + etablering af rejsehold

Vejledning Information og Uddannelse + etablering af rejsehold Vejledning Information og Uddannelse + etablering af rejsehold - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Revideret vejledning, juni 2012 Kolofon Vejledning om tilskud til

Læs mere

Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter

Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Maj 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Udarbejdet af: Ministeriet

Læs mere

Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014

Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Marts 2014 Figur 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge nyetablerede landbrugere April 2015 Kolofon Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav,

Læs mere

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Kolofon Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere