Tilskud til grønne regnskaber for jordbrugsbedrifter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilskud til grønne regnskaber for jordbrugsbedrifter"

Transkript

1 Tilskud til grønne regnskaber for jordbrugsbedrifter Vejledning for ansøgningsrunden 2003 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

2 Før du går i gang Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Direktoratet for FødevareErhverv senest den 31. august Forpligtelsesperioden er fra den 1. januar 2004 til og med den 31. december En liste over vigtige datoer og tidsfrister findes i bilag 1. Hjælp til at udfylde ansøgningsskemaet findes i bilag 5. Markkort skal vedlægges ansøgningen. Følgende skal være indtegnet på markkortet: - alle bedriftens marker - alle målsatte vandløb på bedriften - alle søer større end 100 m 2 på bedriften. Indholdsfortegnelse 1. Formål Resumé Hvem kan søge om tilskud Tilskuddets størrelse Hvordan søger man om tilskud Betingelser for at få tilskud Retningslinier for udarbejdelse af det grønne regnskab Sprøjtefrie randzoner God landbrugspraksis Udbetaling af tilskud Det årlige indberetningsskema EU s udbetalingslofter Ændringer på bedriften Køb eller tilforpagtning af arealer Salg eller bortforpagtning af arealer Uventede situationer eller force majeure

3 9. Kontrol Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud Myndighedernes brug af oplysninger om tilskudsmodtagerne Brug af data i ansøgningsskemaet Brug af data i de grønne regnskaber Data til kontrol af God landbrugspraksis Opbevaring af kontroloplysninger Den registreredes rettigheder Retsgrundlag...12 Bilag 1: Vigtige datoer og tidsfrister...14 Bilag 2. Bedriftens arbejdskraftbehov...15 Bilag 3. Retningslinier for udarbejdelse af det grønne regnskab...18 Punkt 1: Bedriftens areal og produktion...18 Punkt 2: Regnskab for bedriftens anvendelse af kvælstof (N), fosfor (P) og kalium (K)...18 Punkt 3: Regnskab for bedriftens anvendelse af pesticider...22 Punkt 4: Regnskab for bedriftens anvendelse af energi:...22 Punkt 5: Regnskab for bedriftens anvendelse af vand...22 Punkt 6: Redegørelse for datagrundlag og regnskabspraksis...23 Punkt 7: Driftslederens mål på miljøområdet...23 Punkt 8: Ekstern erklæring Standardtal til brug for næringsstofregnskaberne Indhold af næringsstoffer i levende dyr Kvælstoffiksering Nedfald af kvælstof fra luften Omregning af energiforbrug til megajoule...30 Bilag 4. Retsregler for God landbrugspraksis...31 Bilag 5. Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet

4 1. Formål Formålet med at give tilskud til grønne regnskaber for jordbrugsbedrifter er at introducere dette værktøj i dansk landbrug. Et grønt regnskab kan være et nyttigt redskab på jordbrugsbedriften. Driftslederen kan bedre styre forbruget af næringsstoffer, pesticider, energi og vand ved at lave et grønt regnskab over produktionen. Regnskabet kan vise, hvor i produktionen der er et stort forbrug af ressourcer som næringsstoffer og pesticider, og hvor ressourceforbruget er lavt. Et grønt regnskab kan også bruges til at holde styr på bedriftens påvirkning af miljøet. Ved at udarbejde et grønt regnskab over flere år kan driftslederen se, om udnyttelsen af ressourcer i produktionen forbedres. Derved kan man vurdere, om der skal ændres på enkelte metoder i produktionen. Et grønt regnskab skal indeholde en oversigt over driftslederens fremtidige planer for, hvordan tabet af næringsstoffer og forbruget af pesticider og energi kan mindskes. Driftslederen kan også sammenligne regnskabet med andre bedrifter, der udarbejder grønt regnskab, og kan derved få inspiration til, hvordan ressourceforbruget kan mindskes. Det grønne regnskab kan bruges til at vise omverdenen, hvordan det står til med bedriftens påvirkning af miljøet. Er det i virkeligheden sådan, som naboerne går og tror? Bliver miljøpåvirkningen mindre? Hvad er driftslederens planer og visioner for fremtiden? 2. Resumé Betingelserne for at få tilskud til grønt regnskab er: Der skal udarbejdes et grønt regnskab hvert år i 5 på hinanden følgende år. Regnskabet skal udarbejdes efter reglerne, der er beskrevet i denne vejledning. På bedriften skal der etableres 12 meter brede sprøjtefrie randzoner i 5 år langs vandløb, der er målsatte i amtets regionplan, og langs søer over 100 m 2. Reglerne for tilskud fremgår af bekendtgørelse nr. 357 af 20. maj 2003 om tilskud til udarbejdelse af grønne regnskaber for jordbrugsbedrifter. Reglerne er beskrevet i denne vejledning. Der kan gives tilskud til bedrifter på mindst 5,00 ha. Bedriftens arbejdskraftbehov skal mindst svare til 833 normtimer pr. år. Ansøger skal være ejer eller forpagter af bedriften. Ansøgning skal være modtaget i Direktoratet for FødevareErhverv senest den 31. august For ansøgninger, der indsendes i 2003, starter forpligtelsesperioden den 1. januar 2004 og forløber til og med den 31. december Dette betegnes som tilsagnsperioden. Ordningen er en del af det danske landdistriktsprogram, og tilskuddet er delvist finansieret af EU. Oplysninger om forskellige metoder til at udarbejde grønne regnskaber kan fås hos landbrugskonsulenterne eller hos Økologisk Landsforening. 4

5 3. Hvem kan søge om tilskud Ansøger skal være ejer eller forpagter af en jordbrugsbedrift, som opfylder følgende betingelser: Bedriften skal på ansøgningstidspunktet være på mindst 5,00 ha. Bedriften skal på ansøgningstidspunktet have et arbejdskraftbehov på mindst 833 timer pr. år. Ansøger skal drive bedriften i tilsagnsperioden. En jordbrugsbedrift defineres som en driftsenhed, der anvendes til landbrug, skovbrug, gartneri, frugtplantage, planteskole eller lignende. For at en række forskellige produktioner kan betragtes som en driftsenhed, skal de indgå i den samlede omsætning af ressourcer som næringsstoffer, vand og lignende. Bedriftens areal omfatter alle marker, veje, stuehus, driftsbygninger og lignende anlæg, som hører til bedriften. Arbejdskraftbehovet beregnes for bedriftens produktion på ansøgningstidspunktet. Beregning af arbejdskraftbehovet er vist i bilag 2. Tilskuddet kan ikke søges af ejere og forpagtere, der allerede har eller som før har haft tilsagn om tilskud til grønne regnskaber. Medejere eller medforpagtere, der er medunderskrivere på en anden imødekommet ansøgning, kan heller ikke søge om tilskud. 4. Tilskuddets størrelse Tilskuddet er: kr. pr. år, hvis bedriften er mindre end 25,00 ha kr. pr. år, hvis bedriften er på 25,00 ha eller derover. Bedriftens størrelse opgøres på ansøgningstidspunktet samt hvert år pr. 1. august. Opgørelsen skal omfatte alle ejede og forpagtede arealer, der drives sammen som en driftsenhed. Opgørelsen skal dermed også omfatte arealer med driftsbygninger, veje og andre anlæg. Hvis bedriften på ansøgningstidspunktet er mindre end 25,00 ha, kan der maksimalt udbetales kr. pr. år. Hvis bedriftens areal forøges til 25,00 ha eller derover, kan man ansøge om at få den høje tilskudssats (se afsnit 8.1). Hvis bedriften på ansøgningstidspunktet er på 25,00 ha eller større, vil man få udbetalt kr. i de år, hvor bedriftens areal er på 25,00 ha eller større, mens man vil få udbetalt kr. i år, hvor bedriften er mindre end 25,00 ha. 5. Hvordan søger man om tilskud Man skal benytte det ansøgningsskema, der er gældende for Ansøgningsskemaet kan fås hos Direktoratet for FødevareErhverv. Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Direktoratet for FødevareErhverv i perioden fra den 1. juni til og med den 31. august Ansøgninger modtaget udenfor denne periode vil blive returneret til ansøger. Direktoratet for FødevareErhverv kan prioritere mellem alle indsendte ansøgninger, f.eks. hvis der modtages flere ansøgninger, end der er økonomiske midler til at imødekomme. En eventuel prioritering vil foregå ved, at bedrifter med vandløb eller søer, der har skærpet målsætning i amtets regionplan vil gå forud for andre. Dernæst prioriteres ansøgningerne efter datoen for ansøgningens modtagelse i direktoratet, sådan at tidligt indkomne ansøgninger går forud for senere indkomne ansøgninger. 5

6 I ansøgningsskemaet skal man oplyse om der på bedriften er søer eller vandløb med skærpet målsætning (A-målsætning) i amtets regionplan. Hvis man er i tvivl, kan amtet hjælpe med oplysninger om dette. 6. Betingelser for at få tilskud Ved tilsagn om tilskud forpligter man sig for en periode på 5 år. For ansøgninger, der indsendes i 2003, starter tilsagnsperioden den 1. januar 2004 og forløber til og med den 31. december Følgende betingelser skal overholdes: Der skal udarbejdes et grønt regnskab hvert år efter reglerne i denne vejledning (se afsnit 6.1 og bilag 3). Der må i 5 år ikke anvendes pesticider i en 12 meter bred randzone langs bedriftens målsatte vandløb og søer større end 100 m 2 (se afsnit 6.2). Reglerne for God landbrugspraksis skal være overholdt i gødningsplanperioden 2001/2002 (se afsnit 6.3 og Bilag 4). Bedriften skal hvert år pr. 31. december være på mindst 5,00 ha (se afsnit 8.2). Amtsrådet træffer afgørelse om dispensation fra forbuddet mod at anvende pesticider i de sprøjtefrie randzoner. Amtsrådets afgørelse kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Direktoratet for FødevareErhverv inden for fire uger efter modtagelse af afgørelsen. Klagen skal indsendes til amtsrådet, som videresender den til Direktoratet for FødevareErhverv med eventuelle kommentarer. Direktoratet for FødevareErhverv træffer afgørelse i alle andre forhold, og direktoratets afgørelser kan påklages til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, departementet, inden for fire uger efter modtagelse af afgørelsen. Klagen skal indsendes til Direktoratet for FødevareErhverv, som videresender den til departementet med eventuelle kommentarer. 6.1 Retningslinier for udarbejdelse af det grønne regnskab Retningslinierne for det grønne regnskab fremgår i sin helhed af bilag 3. Kravene i bilag 3 er minimumskrav, så man må gerne tage flere elementer med. En oversigt over retningslinierne gives herunder: Det grønne regnskab skal udarbejdes for et regnskabsår, der omfatter perioden fra den 1. januar til og med den 31. december. De enkelte års regnskaber med tilhørende datagrundlag skal opbevares af tilskudsmodtageren i mindst 5 år fra udbetalingen af det tilskud, der vedrører det pågældende regnskab. Regnskabet skal udarbejdes for jordbrugsproduktionen på bedriften. En eventuelt entreprenør- eller maskinstationsvirksomhed skal derfor ikke medtages. Det grønne regnskab skal som minimum indeholde følgende dele: en beskrivelse af bedriftens areal og produktion med kort over bedriften kvælstofregnskab fosforregnskab kaliumregnskab pesticidregnskab energiregnskab vandregnskab redegørelse for datagrundlag og regnskabspraksis driftslederens mål for forbruget af næringsstoffer, pesticider, energi og vand En ekstern person skal bekræfte, at det grønne regnskab er udarbejdet efter reglerne. Denne person skal være en konsulent ansat i en virksomhed eller en forening, der 6

7 yder rådgivning inden for jordbrugsproduktion, dvs. omkring væsentlige dele af produktion af afgrøder eller animalske produkter. Personen skal endvidere have en faglig viden, der giver mulighed for at vurdere det grønne regnskab. Erklæringen skal indeholde: en redegørelse for, i hvilket omfang regnskabet er gennemgået en attestation af, om regnskabet er retvisende for bedriften og udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i denne vejledning eventuelle kommentarer til regnskabets udarbejdelse en vurdering af jordbrugerens mål og planer på miljøområdet rådet en vurdering af opfyldelsen af disse mål og planer. En nærmere uddybning af den eksterne erklæring findes i bilag Sprøjtefrie randzoner Det er en betingelse for at modtage tilskud til grønne regnskaber, at der ikke tilføres pesticider til en 12 meter bred randzone langs: alle søer over 100 m 2 vandløb, der er målsatte i amtets regionplan. Amtet kan oplyse, om der på bedriften findes vandløb, som er målsat i amtets regionplan, dvs. som har en målsætning indenfor kategorierne A, B, C, D, E og F, hvilket også kan være afvandingskanaler og lignende. Man skal være opmærksom på, at betingelsen gælder flere vandløb og søer end dem, der er omfattet af reglerne om 2 meter dyrkningsfrie bræmmer. Den sprøjtefrie randzone skal starte ved vandløbets eller søens øverste kant. En evt. 2-meter dyrkningsfri bræmme er altså medregnet i de 12 meter. I særlige tilfælde kan amtsrådet give dispensation fra forbudet mod at tilføre pesticider til randzonerne, f.eks. til bekæmpelse af flyvehavre. Der kan dog altid anvendes bejdset udsæd eller rodhalsbehandlet udplantningsmateriale. Det gælder dog ikke i de 2-meter dyrkningsfrie bræmmer. Betingelsen om 12 meter sprøjtefrie randzoner gælder de målsatte vandløb og alle søer over 100 m 2, der findes på bedriften i tilsagnsperioden. Betingelsen har derfor ingen virkning, hvis ikke man har sådanne vandløb og søer. Hvis bedriften udvides med arealer med målsatte vandløb og søer over 100 m 2, eller hvis amtsrådet vedtager en målsætning for vandløb på bedriften, skal der etableres sprøjtefrie randzoner fra begyndelsen af den efterfølgende vækstsæson. Betingelsen om sprøjtefrie randzoner gælder ikke for rørlagte vandløb. For tilsagn, der er givet i 2001 og 2002, bortfalder betingelsen om at randzonerne ikke må tilføres gødning. For at afhjælpe det økonomiske tab ved de sprøjtefrie randzoner kan man søge om tilskud gennem forskellige tilskudsordninger. Randzonerne kan braklægges under hektarstøtteordningen. Det er en betingelse for tilskud til braklægning i 2004, at der er etableret et plantedække i randzonerne senest den 1. oktober Yderligere oplysninger om hektarstøtte fås hos Direktoratet for FødevareErhverv eller hos landbrugskonsulenterne. Man kan også søge om tilskud gennem de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger i særligt følsomme landbrugsområder (SFLområder). Oplysninger om disse tilskud kan 7

8 fås hos amterne eller hos landbrugskonsulenterne. Man skal være opmærksom på, at det er amtsrådet, der vurderer, om betingelserne for tilsagn om tilskud til de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger er opfyldt, før Direktoratet for FødevareErhverv træffer endelig afgørelse. Det er således ikke sikkert, at man kan få tilskud til den foranstaltning, som man ønsker. Ansøgning om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger skal være modtaget i amtet senest den 30. juni Hvis ansøgningen imødekommes, starter forpligtelsesperioden den 1. september 2003, og tilskuddet udbetales første gang i efteråret God landbrugspraksis Det er en betingelse for at få tilsagn om tilskud til grønne regnskaber, at man i gødningsplanperioden 2001/2002 har overholdt de almindelige regler for landbrugsproduktion i Danmark. Dette kaldes også God landbrugspraksis. De specifikke regler og retsgrundlaget fremgår af bilag 4. Konstateres det, at God landbrugspraksis ikke er overholdt i gødningsplanperioden 2001/2002, kan Direktoratet for Fødevare- Erhverv ikke meddele tilsagn om tilskud til grønne regnskaber. For enkelte af reglerne i God landbrugspraksis er det ikke muligt, at færdiggøre kontrollen, inden der gives tilsagn. I disse tilfælde vil tilsagnet være betinget af, at Direktoratet for FødevareErhverv ikke efterfølgende konstaterer en overtrædelse i gødningsplanperioden 2001/2002. Denne kontrol kan tidligst være afsluttet i marts Udbetaling af tilskud 7.1 Det årlige indberetningsskema Tilskuddet udbetales én gang årligt. Det er en betingelse for udbetalingen, at man hvert år udfylder et indberetningsskema, der skal indsendes til Direktoratet for FødevareErhverv. Skemaet udsendes af direktoratet til alle tilskudsmodtagere. I skemaet skal man skrive under på, at regnskabet er udarbejdet efter reglerne, og at betingelserne for at modtage tilskuddet er overholdt. Endvidere skal bedriftens størrelse pr. 1. august 2004 og pr. 31. december 2004 oplyses i skemaet. På indberetningsskemaet skal man også give meddelelser til direktoratet af betydning for tilskuddet, for eksempel hvis bedriften er blevet solgt, eller hvis det ikke har været muligt at overholde alle betingelserne for tilskud. Det er også en betingelse for udbetaling af tilskuddet, at man anviser en konto i et pengeinstitut, hvortil tilskuddet kan overføres. Det grønne regnskab skal kun indsendes til Direktoratet for FødevareErhverv på forlangende (se afsnit 9 og 11.2). Tilskuddet er skattepligtigt. Direktoratet for FødevareErhverv oplyser automatisk til Told & Skat, hvor meget tilskud der bliver udbetalt. 7.2 EU s udbetalingslofter EU har fastsat et maksimum for, hvor meget der årligt kan medfinansieres for ordningerne under Miljøvenligt landbrug, som p.t. omfatter følgende ordninger : 8

9 Tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger i SFL-områder tilskud til økologisk jordbrugsproduktion grønne regnskaber for jordbrugsbedrifter tilskud til reduktion af kvælstofkvoten. Hvis det samlede tilskud til Miljøvenligt landbrug overstiger EU-loftet, vil de enkelte tilskud blive reguleret, så du i alt får udbetalt et beløb, der svarer til EU-loftet. Loftsbeløbet afhænger af, hvad bedriftens arealer har været brugt til i vækstsæsonerne 1998/1999 til 2002/2003. Lofterne er følgende: 900 euro pr. ha pr. år for arealer, som i mindst 1 vækstsæson i perioden har været dyrket med flerårige specialafgrøder, 600 euro pr. ha pr. år for arealer, som i mindst 1 vækstsæson i perioden har været dyrket med enårige afgrøder, eller 450 euro for arealer som har haft anden udnyttelse end de to ovennævnte. Maksimumsbeløbets størrelse i danske kroner afhænger af den euro-kurs, som EU- Kommissionen offentliggør som gældende kurs for udbetaling for det pågældende år. I 2003 er kursen på 7,4272. Bedriftens samlede EU-loft beregnes som et vægtet gennemsnit af EU-lofterne for hver af bedriftens arealer. Tilskuddet til grønne regnskaber pr. ha beregnes som tilskudssatsen divideret med bedriftens areal den 1. august i hvert tilsagnsår. 8. Ændringer på bedriften Hvis der sker ændringer på bedriften, der har betydning for tilsagnet, skal dette hurtigst muligt meddeles skriftligt til Direktoratet for FødevareErhverv, så der ikke sker fejl i udbetalingen af tilskud. 8.1 Køb eller tilforpagtning af arealer Jordbrugere med bedrifter på mindre end 25,00 ha kan ansøge om at få den høje tilskudssats, hvis bedriftens størrelse forøges til 25,00 ha eller derover indenfor tilsagnsperioden. Ansøgning om højere tilskudssats skal være modtaget i Direktoratet for FødevareErhverv i perioden fra den 1. juni til og med den 31. august i året før det regnskabsår, hvor man ønsker, at forhøjelsen skal gælde. Bedriftens størrelse efter forøgelsen opgøres som de arealer, der på ansøgningstidspunktet drives under bedriften, eller som følge af en indgået aftale vil blive drevet under bedriften. I opgørelsen skal også indgå arealer med driftsbygninger, veje m.m. Forhøjelse af tilskuddet kan tidligst få virkning fra førstkommende tilsagnsår, efter at ansøgningen er indsendt. Det udbetalte tilskud vil dog altid være kr., hvis bedriften er mindre end 25,00 ha pr. 1. august i tilsagnsåret. 8.2 Salg eller bortforpagtning af arealer Dele af bedriften Hvis dele af bedriften sælges eller bortforpagtes, vil betingelserne for tilskud stadig gælde for den resterende del af bedriften. Hvis bedriftens størrelse reduceres til under 5,00 ha, opgjort den 31. december i et tilsagnsår, vil tilsagnet dog bortfalde med virkning fra førstkommende tilsagnsår, uden at direktoratet vil kræve det hidtil udbetalte tilskud tilbagebetalt. Hele bedriften Hvis hele bedriften sælges eller bortforpagtes, skal tilsagnet overføres til den nye ejer eller bruger af bedriften. Herved udbetales tilskuddet i resten af tilsagnsperioden 9

10 til den nye ejer eller bruger, som også overtager alle forpligtelser ved tilsagnet. Man skal oplyse til Direktoratet for FødevareErhverv, at hele bedriften er overgået til ny ejer eller bruger, umiddelbart efter at man har indgået aftalen herom. Hvis den jordbrugsbedrift, som overdrages til en ny ejer eller bruger, skal indgå som en del af en større samlet bedrift, gælder forpligtelserne for hele den samlede bedrift. Den nye ejer eller bruger kan overtage tilsagnet, selvom den pågældende har et gældende eller udløbet tilsagn, der omfatter en anden bedrift. Overgår bedriften til en ny ejer eller bruger, der har et gældende tilsagn om tilskud til grønne regnskaber, og skal bedrifterne drives sammen som den nye ejer eller brugers bedrift, bortfalder den gamle ejer eller brugers tilsagn som udgangspunkt uden krav om tilbagebetaling af tilskud. Hvis den nye ejer eller brugers bedrift er på 25,00 ha eller derover, og hvis tilsagnet omfatter den lave tilskudssats, kan den nye ejer eller bruger samtidig ansøge om at få tilskuddet forhøjet. Man behøver således ikke ansøge i perioden nævnt i afsnit 8.1. Størrelsen af den nye ejer eller brugers bedrift opgøres som de arealer, der på ansøgningstidspunktet drives under bedriften, eller som følge af en indgået aftale vil blive drevet under bedriften. Den nye ejer eller bruger skal ikke overholde kravene om at bedriftens arbejdskraftbehov på ansøgningstidspunktet mindst skal være på 833 timer, eller at bedriften på ansøgningstidspunktet mindst skal udgøre 5,00 ha (se afsnit 3). Disse krav var kun gældende på tidspunktet for den oprindelige ansøgning om tilskud. Hvis den nye eller brugers bedrift udgør mindre end 5,00 ha den efterfølgende 31. december, vil tilsagnet bortfalde fra det efterfølgende tilsagnsår, uden at direktoratet vil stille krav om tilbagebetaling. Hvis ikke den nye ejer eller bruger ønsker at overtage tilsagnet, gælder det i alle ovennævnte tilfælde, at tilsagnet bortfalder. Direktoratet for FødevareErhverv vil normalt stille krav om tilbagebetaling af det hidtil udbetalte tilskud med tillæg af renter. Hvis tilskudsmodtageren ophører endeligt med at drive landbrug, og hvis der er gået mindst 3 år af tilsagnsperioden, kræves tilskuddet normalt ikke tilbagebetalt. Det er dog en forudsætning, at det efter Direktoratet for FødevareErhvervs vurdering ikke er muligt at overføre tilsagnet til den nye ejer eller bruger af bedriften. 8.3 Uventede situationer eller force majeure Hvis der opstår situationer, som medfører, at betingelserne for tilskud ikke kan overholdes, skal dette meddeles til Direktoratet for FødevareErhverv hurtigst muligt. Direktoratet vil tage stilling til, om tilsagnet skal bortfalde helt eller delvis, eller om tilskuddet skal udbetales uændret. Direktoratet for FødevareErhverv har desuden mulighed for at stille krav om tilbagebetaling af hidtil udbetalt tilskud med tillæg af renter. Hvis der opstår force majeure, f.eks. langvarig sygdom, naturkatastrofer eller epizooti, som gør det umuligt at overholde betingelserne for tilskud, skal Direktoratet for FødevareErhverv have skriftlig oplysning om dette senest 10 arbejdsdage fra det tidspunkt, hvor man er i stand til at give besked. Dokumentation skal medsendes. I tilfælde af force majeure vil direktoratet normalt ikke kræve tilbagebetaling af udbetalt tilskud. 10

11 9. Kontrol Direktoratet for FødevareErhverv udfører kontrol i forbindelse med sagsbehandling og udbetaling. Plantedirektoratet gennemfører hvert år fysisk kontrol på en del af de bedrifter, der får tilskud til grønne regnskaber. Bedrifterne udvælges ved stikprøve. Kontrollen skal vise, om alle betingelserne for at modtage tilskuddet er overholdt. Hvis det viser sig, at nogle af betingelserne ikke er overholdt, kan Direktoratet for FødevareErhverv beslutte, at tilsagnet skal bortfalde helt eller delvist, og at hidtil udbetalt tilskud helt eller delvist skal tilbagebetales med tillæg af renter. Den fysiske kontrol sker ude på den enkelte bedrift. Direktoratet for FødevareErhverv kan også forlange, at det grønne regnskab indsendes. Tilskudsmodtageren er forpligtet til at hjælpe kontrolmyndighederne, så kontrollen kan gennemføres. Af hensyn til kontrollen skal de grønne regnskaber og det tilhørende datagrundlag opbevares i mindst 5 år fra udbetalingstidspunktet. 10. Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud I denne vejledning er det flere steder nævnt, at Direktoratet for FødevareErhverv kan beslutte at lade et tilsagn bortfalde. Direktoratet kan også stille krav om tilbagebetaling af tilskud med tillæg af renter. Der beregnes renter fra dato for fremsættelse af tilbagebetalingskravet og indtil beløbet er indbetalt. Rentesatsen er fastlagt i renteloven 1. Nedenstående liste giver et overblik over, i hvilke situationer direktoratet har denne mulighed: Hvis man giver urigtige eller vildledende oplysninger af betydning for tilsagnet. Hvis man ikke opfylder betingelserne om udarbejdelse af det grønne regnskab (se afsnit 6.1 og Bilag 3). Hvis man ikke opfylder betingelserne om sprøjtefrie randzoner (se afsnit 6.2). Hvis bedriften ikke har overholdt betingelserne for God landbrugspraksis i gødningsplanperioden 2001/02 (se afsnit 6.3 og Bilag 4). Hvis man ikke indsender indberetningsskema hvert år (se afsnit 7.1). Hvis hele bedriften sælges eller bortforpagtes, og den nye ejer eller bruger ikke vil overtage tilsagnet (se afsnit 8.2). Hvis man undlader at oplyse Direktoratet for FødevareErhverv om forhold, der har betydning for opretholdelse af tilsagnet (se afsnit 8.3). Hvis man nægter at medvirke til den fysiske kontrol (se afsnit 9). Hvis betingelserne for tilskud i øvrigt ikke er overholdt. Alle betingelserne fremgår af bekendtgørelse nr. 357 af 20. maj Myndighedernes brug af oplysninger om tilskudsmodtagerne For at kunne administrere ordningen har Direktoratet for FødevareErhverv brug for en række oplysninger. Hvordan disse oplysninger indhentes og behandles, er beskrevet i de følgende afsnit. 1 Rentelovens 5 11

12 11.1 Brug af data i ansøgningsskemaet Oplysningerne i ansøgningsskemaet vil blive brugt af Fødevareministeriet til sagsbehandling, administration, tilskudsudbetaling og kontrol af de meddelte tilsagn. Endvidere vil oplysningerne blive brugt af Fødevareministeriet og tredjemand til statistiske, forsknings-, planlægnings- og evalueringsmæssige formål. Direktoratet for FødevareErhverv er ansvarlig for behandlingen af de pågældende data, herunder at databehandlingen overholder gældende lovkrav (se afsnit 11.5). Registrene føres og opbevares på edb-anlæg hos Direktoratet for FødevareErhverv Brug af data i de grønne regnskaber Hvis Direktoratet for FødevareErhverv finder det nødvendigt, kan direktoratet kræve, at nogle eller alle tilskudsmodtagere indsender de grønne regnskaber. Dette kan for eksempel være til brug for forskning eller evaluering af tilskudsordningen. De indsendte grønne regnskaber vil ikke blive offentliggjort, men kan indgå som statistisk materiale i undersøgelser, der vil blive offentliggjort. I sådanne undersøgelser vil data ikke kunne henføres til den enkelte tilskudsmodtager Data til kontrol af God landbrugspraksis For at kontrollere om man overholder reglerne om God landbrugspraksis (se afsnit 6.3 og Bilag 4), fremsender Plantedirektoratet og Fødevareregionerne oplysninger om overtrædelse til Direktoratet for FødevareErhverv. Oplysningerne vil blive brugt i sagsbehandlingen i Direktoratet for FødevareErhverv. Konstateres der i forbindelse med Plantedirektoratets fysiske kontrol faktiske forhold, der kan have betydning for overholdelse af reglerne i bilag 4, vil Direktoratet for FødevareErhverv og Plantedirektoratet underrette de relevante kontrolmyndigheder. Disse myndigheder vil herefter foretage en nærmere undersøgelse for at afklare, om reglerne er overholdt Opbevaring af kontroloplysninger Oplysninger, der indhentes til kontrol af God landbrugspraksis, vil blive opbevaret i Direktoratet for FødevareErhverv til brug for kontrol af flere støtteordninger. Oplysningerne vil endvidere blive brugt til statistiske, forsknings-, planlægnings- og evalueringsmæssige formål. Ved at anvende oplysningerne til kontrol af flere støtteordninger, skal oplysningerne kun indhentes én gang. Direktoratet vil ved brug af oplysningerne sikre, at tilskudsmodtageren har indsigt i, hvilke data der anvendes, så forkerte oplysninger kan rettes Den registreredes rettigheder Persondataloven giver dig ret til at få oplyst hvilke personoplysninger, som Direktoratet for FødevareErhverv har registreret om dig. Du har også ret til at få rettet, slettet eller blokeret eventuelt urigtige eller vildledende oplysninger. Hvis du har spørgsmål til de registrerede oplysninger kan du henvende dig til Direktoratet for FødevareErhverv, Kampmannsgade 3, 1780 København V, eller til Fødevareministeriets departement, Holbergsgade 2, 1057 København K. 12. Retsgrundlag De vigtigste retsregler for tilskud til Grønne regnskaber fremgår af: Kommissionens forordning (EF) nr. 445/2002 af 26. februar 2002 om gennemførelsesbetemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 om støtte til udvikling 12

13 af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 963/2003 af 4. juni Lov nr. 338 af 17. maj 2000 om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven). Bekendtgørelse nr. 357 af 20. maj 2003 om tilskud til udarbejdelse af grønne regnskaber for jordbrugsbedrifter. 13

14 Bilag 1: Vigtige datoer og tidsfrister Tilskuddet udbetales én gang årligt. Tidsforløbet for tilsagnsåret 2004 er følgende: 1. Ansøgning om tilsagn skal være Direktoratet for FødevareErhverv i hænde senest den 31. august Første regnskabsår starter 1. januar Første regnskabsår slutter 31. december Det grønne regnskab for 2004 skal være udarbejdet senest den 1. september Direktoratet for FødevareErhverv udsender fortrykte indberetningsskemaer i starten af Tilskudsmodtageren skal returnere indberetningsskemaet til Direktoratet for FødevareErhverv senest den 1. september I skemaet skal man skrive under på, at regnskabet er udarbejdet efter reglerne, og at betingelserne for at modtage tilskuddet er overholdt. Endvidere skal bedriftens størrelse pr. 1. august 2004 og pr. 31. december 2004 oplyses i skemaet. 7. Tilskuddet udbetales senest 3 måneder efter modtagelsen af indberetningsskemaet i Direktoratet for FødevareErhverv med mindre særlige forhold gør sig gældende. 8. Ansøgning om forhøjelse af tilskudssatsen skal være modtaget i Direktoratet for FødevareErhverv senest den 31. august i året før det regnskabsår, hvor forhøjelsen ønskes (se afsnit 8.1). 14

15 Bilag 2. Bedriftens arbejdskraftbehov Beregning af bedriftens arbejdskraftbehov skal ske ud fra tabellerne herunder. Beregning skal ske på grundlag af bedriftens produktion på ansøgningstidspunktet. Kornafgrøder m.v., antal timer pr. ha pr. år areal (ha) Korn/raps/frø/ærter m.v Handelsroer/kartofler Foderroer Sædskiftegræs/helsæd Vedvarende græs Brak Malkekøer inkl. opdræt, antal timer pr. årsko (ekskl. grovfoderdyrkning) årskøer Timer pr. årsko Slagtekalve, antal timer pr. produceret slagtekalv pr. år (ekskl. grovfoderdyrkning) Producerede slagtekalve Timer pr. slagtekalv 10 7 Ammekøer inkl. ungdyr, antal timer pr. årsko (ekskl. grovfoderdyrkning) Årskøer Timer pr. årsko Søer og smågrise, antal timer pr. årsso Årssøer Timer pr. årsso

16 Slagtesvin, antal timer pr. 100 producerede slagtesvin pr. år Producerede slagtesvin Timer pr. 100 slagtesvin Andet husdyrhold, antal timer pr. årsdyr Heste, timer pr. avlsdyr 37 Mink, timer pr. avlstæve 2 Får, timer pr. moderfår 5 Bier, timer pr. stade 25 Æglæggende høner, timer pr. 100 årsdyr 15 Slagtekyllinger, antal timer pr producerede stk. pr. år. ----Producerede stk. -- < ½ mill. >= ½ mill Timer pr producerede stk. 4,6 3,9 Frilandsgartneri antal timer pr. ha pr. år Jordbær med selvpluk 180 uden selvpluk 1200 Konsumgulerødder 300 Industrigulerødder 25 Hvidkål og kinakål 300 Blomkål og rosenkål 300 Icebergsalat 300 Porrer 850 Kepaløg, såløg 170 Knoldselleri 350 Væksthuse antal timer pr. m 2 pr. år Grøntsager 1 Afskårne blomster 1 Store potteplanter 2 Små potteplanter 5 16

17 Frugtplantage antal timer pr. ha pr. år Konsum 320 Industri 120 Pyntegrønt antal timer pr. ha pr. år Juletræer og klippegrønt 100 (Gennemsnitsindsats pr. år for hele produktionsforløbet fra anlæg til og med høst) Skovdrift antal timer pr. ha pr. år Skovdrift 17 (Gennemsnitsindsats pr. år for hele produktionsforløbet fra anlæg til og med høst) Aktiviteter, der ikke fremgår af tabellerne Har bedriften aktiviteter, der ikke har en normtimesats i tabellerne, vil Direktoratet for FødevareErhverv fastsætte en normtimesats for den pågældende aktivitet, hvis der er tilstrækkeligt statistisk datagrundlag for det. Hvis ikke der kan fastsættes en normtimesats, kan ansøger selv opgøre arbejdskraftbehovet, og direktoratet vil ved behandling af ansøgningen afgøre, om ansøgers opgørelse kan godkendes. Beregningseksempler Herunder gives nogle eksempler på beregning af arbejdskraftbehov: Bedriften har 60 ha med korn, 15 ha med handelsroer og 8 ha med brak: 60 ha á 16 timer + 15 ha á 47 timer + 8 ha á 3 timer 60* *47 + 8*3 = timer pr. år Bedriften har 25 ha med korn, 25 ha med sædskiftegræs, 20 ha med helsæd og 7 ha med brak samt 70 malkekøer: 25 ha á 20 timer + 25 ha á 10 timer + 20 ha á 13 timer + 7 ha á 3 timer + 70 årskøer (malkekøer) á 42 timer 25* * *13 + 7*3 + 70*42 = timer pr. år Bedriften har 30 ha med korn, 25 ha med frøgræs og 5 ha med brak samt producerede slagtesvin pr. år: 30 ha á 20 timer + 25 ha á 20 timer + 5 ha á 3 timer svin á 37 timer pr 100 stk. 30* *20 + 5* /100*37 = timer pr. år 17

18 Bilag 3. Retningslinier for udarbejdelse af det grønne regnskab Det grønne regnskab skal udarbejdes for et regnskabsår, der omfatter perioden fra den 1. januar til og med den 31. december. De enkelte års regnskaber med tilhørende datagrundlag skal opbevares af tilskudsmodtageren i mindst 5 år fra udbetalingen af det tilskud, der vedrører det pågældende regnskab. Regnskabet skal udarbejdes for jordbrugsproduktionen på bedriften. En eventuelt entreprenøreller maskinstationsvirksomhed skal derfor ikke medtages. Det grønne regnskab skal som minimum indeholde følgende dele (punkt 1 til 8): Punkt 1: Bedriftens areal og produktion Det grønne regnskab skal indeholde en beskrivelse af bedriften og produktionen. Beskrivelsen skal som minimum indeholde følgende oplysninger: bedriftens samlede areal et kort over bedriftens arealer, hvor bedriftens marker er indtegnet, og hvor målsatte vandløb og søer over 100 m 2 på bedriften er indtegnet de dominerende jordtyper på bedriften bedriftens husdyrhold i antal dyreenheder for hver dyreart bedriftens hovedproduktion eventuelle biproduktioner. Man kan vælge i dette afsnit at oplyse om andre relevante emner, f.eks. om bedriftens afgrødefordeling, tekniske anlæg, miljøgodkendelser, miljøaftaler eller projekter, som bedriften deltager i. Det kan også være relevant at oplyse om myndighedernes områdeudpegninger på bedriften. Amterne har oplysninger om områder med særlige drikkevandsinteresser, følsomme naturområder eller andre områdetyper. Punkt 2: Regnskab for bedriftens anvendelse af kvælstof (N), fosfor (P) og kalium (K) I denne del af det grønne regnskab opgøres bedriftens forbrug af næringsstoffer. Regnskabet skal som minimum indeholde nedenstående poster, hvor næringsstofforbruget opgøres på bedriftsniveau. Man kan vælge at supplere med opgørelse for husdyr- og planteproduktion hver for sig. Næringsstofindholdet i posterne kan fastsættes ved tabelværdier, målinger eller oplysninger fra afregningsbilag m.m. De enkelte poster kan også fastsættes ved vurderinger. Uanset hvilke værdier, der bruges, er det væsentligt, at det beregnede næringsstofoverskud bliver så retvisende som muligt. Næringsstofmængderne angives i kilogram. 18

19 Følgende poster skal som minimum opgøres for det pågældende regnskabsår: Tilførsel af næringsstoffer: Post 1: Hvor meget N, P og K, der er tilført bedriften udefra ved indkøb af levende dyr (se bilag 3.1, tabel 3.1). I denne post skal ikke medregnes bedriftens egen produktion af dyr, f.eks. kalve og smågrise. Post 2: Hvor meget N, P og K, der er forbrugt i indkøbt foder og halm til produktion af animalske produkter. Post 2 kan opgøres ved at opgøre forbruget af indkøbt foder og halm. eller Posten kan opgøres ved indholdet af næringsstoffer i foder og halm, der er indkøbt i regnskabsåret, korrigeret for lagerbeholdninger af det indkøbte foder. Lagerbeholdningerne opgøres ved regnskabsårets start og slut. Med indkøbt menes foder og halm, der ikke er produceret på bedriften. Post 3: Hvor meget N, der er forbrugt til ammoniakbehandling af halm. Post 4: Hvor meget N, P og K, der er tilført bedriften i udsæd, der ikke er produceret på bedriften. Post 5: Hvor meget N, P og K, der er forbrugt i handelsgødning. Post 5 kan opgøres som forbruget af handelsgødning til den høstede afgrøde i afgrødens vækstsæson. eller Man kan vælge at opgøre indholdet af næringsstoffer i handelsgødning, der er indkøbt i regnskabsåret, korrigeret for beholdninger af dette. Et eventuelt videresalg af handelsgødning fratrækkes også. Beholdningen ved regnskabsårets start opgøres som mængden af handelsgødning på lager, samt den mængde af handelsgødning, der er tilført en eventuel vinterafgrøde, der høstes i regnskabsåret. Beholdningen ved regnskabsårets afslutning opgøres som mængden af handelsgødning på lager, samt den mængde af handelsgødning, der er tilført en eventuel vinterafgrøde, der høstes i det næste regnskabsår. 19

20 Post 6: Hvor meget N, P og K, der er forbrugt i indkøbt husdyrgødning eller anden organisk gødning. Post 6 kan opgøres ved indholdet af næringsstoffer i indkøbt husdyrgødning eller anden organisk gødning, der er tildelt den høstede afgrøde i afgrødens vækstsæson. eller Posten opgøres som husdyrgødning eller anden organisk gødning, der er indkøbt i regnskabsåret. Beholdninger opgøres i post 10 og 18. Med indkøbt menes gødning, der ikke er produceret på bedriften, men som er modtaget udefra. Post 7: Hvor meget N, der er fikseret af bælgplanter (se bilag 3.1, afsnit 3.1.2). Post 8: Hvor meget N, der er tilført ved nedfald fra luften (se bilag 3.1, afsnit 3.1.3). Post 9: Hvor meget N, P og K, der er tilført bedriften ved indkøbt biologisk brændsel, herunder halm. Med indkøbt menes biologisk brændsel, der ikke er produceret på bedriften. Post 10: Lagerbeholdning af N, P og K i husdyrgødning ved regnskabsårets start. Post 11: Lagerbeholdning af N, P og K i høstede afgrøder ved regnskabsårets start. Post 12: Hvor meget N, P og K, der totalt er tilført bedriften. Denne post beregnes som summen af post 1 til 11. Fjernelse af næringsstoffer Post 13: Hvor meget N, P og K, der er fjernet fra bedriften ved salg af mælk, æg og andre animalske produkter, bortset fra levende dyr og kød, der registreres i post 14. Post 14: Hvor meget N, P og K, der er fjernet fra bedriften ved producerede og døde dyr. Denne post opgøres som dyr, der er fragået bedriften som producerede eller døde. Ved væsentlige forskydninger i besætningen medregnes også tilvæksten i besætningen i løbet af regnskabsåret. 20

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Kom godt i gang med Grønt Regnskab

Kom godt i gang med Grønt Regnskab Kom godt i gang med Grønt Regnskab December 2001 2 Kom godt i gang med Grønt Regnskab Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Fanen Ejendom...6 Regnskabsperiode... 6 Opdatér beholdninger... 7 Dataoverførsel

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde 1

Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde 1 Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4 og 11, stk. 1, i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk.

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 1 af 5 14-05-2008 22:18 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ordningens indhold Kapitel 2 Definitioner Kapitel 3 Administration Kapitel 4 Tilskudsberettigede projekter Kapitel 5 Betingelser for tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde 1)

Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde 1) BEK nr 249 af 16/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8623-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Vejledning. af 28. september 1998 ansøgning om gratis tildeling og køb af mælkekvote. lse. Indholdsf. 1. Indledning. 2. Ansøgningsgrundlag

Vejledning. af 28. september 1998 ansøgning om gratis tildeling og køb af mælkekvote. lse. Indholdsf. 1. Indledning. 2. Ansøgningsgrundlag Ve-280998.p65 Kvoteåret 1998/99 Ansøgning på grundlag af etablering skal være Mælkeudvalget i hænde senest den 2. november 1998 Vejledning af 28. september 1998 ansøgning om gratis tildeling og køb af

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2020 Produktionsomfang A2030 Analysegrundlag Produktionsgrundlag side 29 S03 A2020 Produktionsomfang

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Revideret udgave april 2015 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Denne vejledning

Læs mere

Landbrugsdata anvendelse og faldgruber

Landbrugsdata anvendelse og faldgruber Landbrugsdata anvendelse og faldgruber Af Inge T. Kristensen, Jordbrugsproduktion og Miljø, Danmarks Jordbrugsforskning Lars Bjørn Hansen, Miljø- og Naturteknolog, Rambøll Omar Christian Thomsen, projektchef,

Læs mere

Vejledning Mælkeudvalgets kvotebørs december 1998

Vejledning Mælkeudvalgets kvotebørs december 1998 Vejledning Mælkeudvalgets kvotebørs december 1998 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Salg af mælkekvote 2. Pris og betaling 3. Hvem kan sælge på kvotebørsen 4. Hvilken mængde kan sælges 5. Betingelser Køb

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

MILJØTEKNOLOGI. Fyraftensmøde torsdag den 9. april 2015. Husdyr og Miljø

MILJØTEKNOLOGI. Fyraftensmøde torsdag den 9. april 2015. Husdyr og Miljø MILJØTEKNOLOGI Fyraftensmøde torsdag den 9. april 2015 Husdyr og Miljø Oplægget omhandler Hvilke hovedområder ydes der til i 2015 Hvad er betingelserne for at komme i betragtning Hvordan prioriteres ansøgningerne

Læs mere

MILJØTEKNOLOGI 2010 VEJLEDNING

MILJØTEKNOLOGI 2010 VEJLEDNING MILJØTEKNOLOGI 2010 VEJLEDNING - om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier på primære jordbrugsbedrifter Maj 2010 Kolofon MILJØTEKNOLOGI 2010 VEJLEDNING -

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

VEJLEDNING August 2013

VEJLEDNING August 2013 VEJLEDNING August 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering Efter vandløbslovens 37, stk. 4, har enhver, der lider tab som følge af vandløbsrestaurering, ret til erstatning. I

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion PLANTEPRODUKTION: Det er muligt fremadrettet at få andre datoer som omlægningsdato for marker end den 1. i måneden. Du

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning

Læs mere

Vejledning om tilskud til projekter vedrørende de to tilskudsordninger Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne

Vejledning om tilskud til projekter vedrørende de to tilskudsordninger Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne Vejledning om tilskud til projekter vedrørende de to tilskudsordninger Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne -søges gennem de lokale aktionsgrupper Februar 2008 Ministeriet

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet

Læs mere

Driftsgrensanalyse med benchmarking

Driftsgrensanalyse med benchmarking med benchmarking Navn Adresse Lars Landmand Ejd. Nummer 0 Kapacitetsomkostninger -2.239-1.298 Ejeraflønning -62-447 Resultat af primær drift -144 217 Afkoblet EU støtte 507 356 Anden indtjening 5 27 Finansieringsomkostninger

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v.

Udkast til Bekendtgørelse om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v. Udkast til Bekendtgørelse om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v. I medfør af 4, stk. 4 og 6, 4 a, stk. 4 og 6, 5 a, stk. 7, 9, stk. 4 og 6, 10, stk. 4 og 6, 13, stk. 5 og 7 og 14, stk. 5 i

Læs mere

Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium

Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium 54 Tabel 4 Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium Tabellen opstiller normer for produktionen af kvælstof, fosfor og kalium i husdyrgødning. Normerne er inddelt efter husdyrart, staldtype

Læs mere

Tal om gartneriet 2013

Tal om gartneriet 2013 Tal om gartneriet 2013 Indholdsfortegnelse STRUKTUR... 3 ØKONOMI... 3 EKSPORT... 6 ERHVERVET I TAL TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION.. 8 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION OG DRIVAREAL

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015 NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015 Høringssvar til bekendtgørelse og vejledning om Økologisk Arealtilskud Økologisk Landsforening

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Hvordan skaber et landbrug sig indtjening som leverandør af bioenergi?

Hvordan skaber et landbrug sig indtjening som leverandør af bioenergi? Hvordan skaber et landbrug sig indtjening som leverandør af bioenergi? Indlæg på Økonomikonferencen 2010 v/carl Åge Pedersen Planteproduktion Danmarks Statistik Energiforbrug 2008: 1243 PJ Heraf Husholdninger:

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

UDKAST 7. oktober 2004

UDKAST 7. oktober 2004 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 39 O UDKAST 7. oktober 2004 Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder I medfør af 3, stk. 1-3, 4-6, 7, stk. 1-2,

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Sp: Kan miljøgodkendelser og byggetilladelser sendes efter ansøgningsfristen den 19. maj 2015? Sv: Hvis miljøgodkendelse er opnået eller

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard

FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard Hvordan kan FOTdata bruges som et bidrag til beregning af landbrugsstøtte? FødevareErhverv uddeler hvert år op mod 7 mia. kroner i landbrugsstøtte på

Læs mere

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014 Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2014 Kolofon Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte Tabel 1: Landbrugsafgrøder og grønsager på friland, kvælstof-, fos- og kaliumnormer er og retningsgivende normer fos og kalium i kg pr. ha 2007/08 Normerne angiver total mængde kvælstof på årsbasis. For

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål til bilag 1 med de tilskudsberettigede elementer: Sp. Tilskud til mælkekøling; er der kun tilskud til isbank, eller kan der vælges

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Grønne regnskaber 2003

Grønne regnskaber 2003 Grønne regnskaber 2 Grønne regnskaber 23 Næringsstofbalancer i Landovervågningen Som led i overvågningsprogrammet NOVA 23 er der siden 1999 hvert år blevet udarbejdet næringsstofregnskaber (grønt regnskab)

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede. afgrøder.

Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede. afgrøder. Bekendtgørelse nr. 220 af 31. marts 2005 Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder 1) I medfør af 3, stk. 1-3, 4-6, 7, stk. 1-2, og stk. 4, 12, stk. 2, 14, stk. 4, 16, stk. 1, 18

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Økologerne tager fat om den varme kartoffel

Økologerne tager fat om den varme kartoffel Landbrug og klima : Økologerne tager fat om den varme kartoffel Udgivet af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret i samarbejde med Landbrug & Fødevarer, Økologisk Landsforening, ICROFS, Kalø Økologiske

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Lovtidende A. UDKAST til Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2015/2016

Lovtidende A. UDKAST til Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2015/2016 Lovtidende A UDKAST til Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2015/2016 I medfør af 2, stk. 1, 9 og 10, 6, stk. 1 og 3-5, 7, 8, stk. 2, 10, stk. 2, 11, stk. 2 og 4-7, 11 a,

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

Jordbrug. Grønt regnskab med inddragelse af naturværdier. Natur- og miljømæssige forbedringer. Ressource regnskab

Jordbrug. Grønt regnskab med inddragelse af naturværdier. Natur- og miljømæssige forbedringer. Ressource regnskab Af Lisbeth Nielsen og Anna Bodil Hald Et grønt regnskab giver et godt overblik over bedriftens ressourceforbrug i form af gødning, pesticider, energi og vand. Disse fire emner skal som minimum inddrages.

Læs mere

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >>

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >> Når en landmand, biavler, jæger, fisker eller dambruger sælger sine egne uforarbejdede produkter i mindre mængder direkte til den private forbrugers egen husholdning side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik?

Læs mere

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Regnskabsresultater 2013 ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme v. driftsøkonomikonsulent Kenneth Lund 2 bedrifter er udskiftet siden sidste år. Et bredt

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Sp: Kan miljøgodkendelser og byggetilladelser sendes efter ansøgningsfristen den 19. maj 2015? Sv: Hvis miljøgodkendelse er opnået eller

Læs mere

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check ÆGPRODUKTION 2014 Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning

Læs mere

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram.

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Juli 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 2015 38 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for program

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram 21. januar 2015 Per Faurholt Ahle 1 Miljø- og økologi ordninger fra 2015 Nyt eller fortsætter Økologisk arealtilskud (5-årig) Pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger og miljøvenlige

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente?

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Noget tyder på at økologiske mælkeproducenter med god jord bør i højere grad gå efter synergienerne mellem mælkeproduktion og salgsafgrøder

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey Kære landmand Denne undersøgelse henvender sig kun til landmænd med en omsætning under 2 mio. kr. Formålet med undersøgelsen er at afdække disse landbrugs behov for rådgivning. Vi beder dig besvare op

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner I fællesskemaet kan du hente oplysninger om bl.a. marker og tilsagn ved hjælp af funktioner. Du finder funktionerne i rullelisten øverst til venstre

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring.

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring. NOTAT NR. 1014 Benchmark af regnskaber fra svinebedrifter på dækningsgrad og overskudsgrad kan være et godt supplement, når en driftsleders evne til at skabe indtjening og overskud i virksomheden skal

Læs mere