Nyuddannede djøferes kompetencer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyuddannede djøferes kompetencer"

Transkript

1 Nyuddannede djøferes kompetencer Indhold Ref. KAB/ Om undersøgelsen...1 Erhvervserfaring og anden praktisk erfaring inden det første job...2 Det første job...3 Forberedelsen til arbejdsmarkedet...4 Nyuddannedes kompetencer...6 Oversættelse af kompetencer...9 Om undersøgelsen Djøf gennemfører hvert andet år en undersøgelse blandt nyuddannede djøfere for at afdække deres erfaringer med jobsøgning og deres første job efter endt uddannelse. Målgruppen er både ledige og beskæftigede nyuddannede. Nærværende notat beskriver en del af resultaterne fra undersøgelsen gennemført i april Undersøgelsen er sendt til knap kandidater fra 2012 og Der er 1.388, der har besvaret spørgeskemaet, hvilket svarer til en svarprocent på 39 (når der tages højde for ikke-valide mailadresser). Notatet tager udgangspunkt i svarene fra de nyuddannede, der har haft deres første job. Spørgsmål vedr. metode kan rettes til analysekonsulent i Djøf Kathrine Brandt på / Øvrige spørgsmål kan rettes til Forsknings- og uddannelsespolitisk chef i Djøf Wenche Marit Quist på /

2 Erhvervserfaring og anden praktisk erfaring inden det første job De nyuddannede djøfere mener især, at et relevant studiejob har været afgørende for, at de fik deres første job. Respondenterne er blevet bedt om at prioritere op til tre forskellige faktorer, som de mener, var afgørende for, at de fik deres første job. Figur 1 viser hvor meget de forskellige faktorer er valgt som førsteprioritet. Her fremgår det, at relevant studiejob er den faktor, der er valgt som førsteprioritet flest gange. Herudover er det en væsentlig faktor, at arbejdergiver kendte dem i forvejen fx pga. ansættelse som student på arbejdspladsen. Figur 1: Hvad tror du var afgørende for, at du fik dit første job? (Prioriter de tre vigtigste ved at skrive 1 ved det vigtigste osv.). Førsteprioritet. Af Figur 2 fremgår de nyuddannedes erhvervserfaring eller anden praktisk erfaring, inden de fik deres første job. 70 procent af de nyuddannede djøfere havde erfaring fra et studierelevant studiejob, da de søgte deres første job efter endt uddannelse, 34 procent havde erfaring fra praktikophold og 27 procent havde erfaring fra andet (ikke-studierelevant) studiejob. 2

3 Figur 2: Havde du erhvervserfaring eller anden praktisk erfaring ved ansøgningen til det, som blev dit første job? (Sæt gerne flere kryds) Det første job Godt halvdelen af de nyuddannede djøfere, der har haft deres første job, begyndte deres jobsøgning inden eller mens de skrev speciale/afsluttende projekt, mens knap en tredjedel begyndte deres jobsøgning efter afleveringen. 16 procent søgte ikke selv efter deres første job, men blev headhuntet, tilbudt opgradering af studiejob el. lign. Tabel 1: Hvornår begyndte du for alvor at søge efter dit første job som kandidat? Før jeg begyndt på speciale/afsluttende projekt 11% Mens jeg skrev speciale/afsluttende projekt 46% Umiddelbart efter aflevering af speciale/afsluttende projekt eller afsluttende eksamen En måned eller senere efter aflevering af speciale/afsluttende projekt eller afsluttende eksamen Jeg søgte ikke selv efter mit første job (blev "headhuntet", tilbudt "opgradering" af studiejob el.lign) 19% 8% 16% Blandt dem, der blev headhuntet, tilbudt opgradering af studiejob el. lign. er langt de fleste, 83 procent, blevet ansat på den arbejdsplads, hvor de har haft studiejob. 3

4 Tabel 2: Hvordan fandt arbejdsgiveren dig, da han ville tilbyde dig et job? (dem, der er blevet headhuntet mv.) Arbejdsgiveren kendte mig fra min tid som studerende på samme arbejdsplads 83% Gennem mit netværk 10% Andet 5% "Kaffemøde" 2% På LinkedIn 2% På min personlige hjemmeside 0% På Facebook 0% På Twitter 0% Forberedelsen til arbejdsmarkedet Langt de fleste nyuddannede djøfere oplever, at deres uddannelse har rustet dem til deres nuværende jobfunktion. Hele 42 procent svarer i høj grad, mens 50 procent svarer i nogen grad. Tabel 3: Oplever du, at din uddannelse har rustet dig til din nuværende jobfunktion? I høj grad 42% I nogen grad 50% I mindre grad 7% Slet ikke 1% Når der deles op på sektor, fremgår det, at de nyuddannede, der er ansat i den offentlige sektor, oplever, at deres uddannelse i lidt højere grad har rustet dem til deres nuværende jobfunktion sammenlignet med dem, der er ansat i den private sektor. Tabel 4: Oplever du, at din uddannelse har rustet dig til din nuværende jobfunktion? Opdelt på sektor. Privat Offentlig I høj grad 38% 48%* I nogen grad 53%* 46% I mindre grad 9%* 5% Slet ikke 1% 0% Hvis der deles op på uddannelsesgrupper er der samlet set ikke nogen forskel mellem de fire uddannelsesgrupper jurister, universitetsøkonomer, handelshøjskoleøkonomer og samfunds- og forvaltningsuddannede. Inden for den private sektor viser det sig dog, at jurister i lidt højere grad end de samfunds- og forvaltningsuddannede oplever, at deres uddannelse har rustet dem til deres nuværende jobfunktion. De nyuddannede, der har haft studierelevant arbejde, oplever i højere grad end dem, der ikke har haft studierelevant arbejde, at deres uddannelse har rustet dem til deres nuværende jobfunktion. 4

5 Tabel 5: Oplever du, at din uddannelse har rustet dig til din nuværende jobfunktion? Opdelt på studierelevant arbejde. Ej studiejob Studiejob I høj grad 34% 45%* I nogen grad 52% 49% I mindre grad 12%* 5% Slet ikke 2% 1% To ud af tre mener i meget høj, høj eller nogen grad, at deres studium har forberedt dem til en karriere i den private sektor. Knap fire ud af fem mener i meget høj, høj eller nogen grad, at deres studium har forberedt dem til en karriere i den offentlige sektor. Tabel 6: Har dit studium forberedt dig på en karriere i den private sektor? I meget høj grad 9% I høj grad 29% I nogen grad 33% I mindre grad 22% Slet ikke 7% Tabel 7: Har dit studium forberedt dig på en karriere i den offentlige sektor? I meget høj grad 19% I høj grad 35% I nogen grad 29% I mindre grad 15% Slet ikke 3% Ikke overraskede, mener de nyuddannede, der er ansat i den private sektor, i højere fra end nyuddannede ansat i den offentlige sektor, at deres uddannelse har rustet dem til en karriere i den private sektor. Det samme billede gør sig gældende for den offentlige sektor, hvor dem, der er ansat i den offentlige sektor, i højere grad oplever, at deres uddannelse har rustet dem til en uddannelse i den offentlige sektor sammenlignet med de ansatte i den private sektor. Tabel 8: Har dit studium forberedt dig på en karriere i den private sektor? Opdelt på sektor Privat Offentlig I meget høj grad 12%* 7% I høj grad 37%* 22% I nogen grad 33% 33% I mindre grad 13% 30%* Slet ikke 5% 8% De samfunds- og forvaltningsuddannede føler sig i lavere grad end juristerne, universitetsøkonomerne samt handelshøjskoleøkonomerne forberedt til en karriere i den private sektor. Derimod føler de sig i lidt højere grad end de øvrige 5

6 uddannelsesgrupper forberedt til en karriere i den offentlige sektor. Endvidere viser det sig, at handelshøjskoleøkonomerne i lidt mindre grad end de øvrige uddannelsesgrupper føler, at deres uddannelse har forberedt dem til en karriere i den offentlige sektor. Tabel 9: Har dit studium forberedt dig på en karriere i den offentlige sektor? Opdelt på sektor Privat Offentlig I meget høj grad 12% 25%* I høj grad 29% 39%* I nogen grad 32%* 25% I mindre grad 23%* 9% Slet ikke 5%* 1% Nyuddannedes kompetencer De nyuddannede har vurderet i hvilken grad de har erhvervet 15 kompetencer under deres uddannelse samt i hvilken grad de har brug for disse kompetencer i deres job. Som det fremgår af Figur 3, vurderer de overordnet set, at de har behov for alle 15 kompetencer. Nogle kompetencer er vigtigere end andre og behovet varierer da også fra 2,5 til 3,8 i gennemsnit. Det gennemsnitlige behov er 3,1. Af de 15 kompetencer kan 8 betragtes som værende særligt vigtige, idet de ligger over gennemsnittet. Af figuren fremgår endvidere differencen mellem om kompetencen er erhvervet under uddannelse og om der er brug for den i jobbet. Det interessante er her, om forskellene i vurderingerne af de uddannelsesmæssige kompetencer matcher forskellene i behovene på arbejdsmarkedet. Et godt match er således enten en høj vurdering på begge dimensioner eller en lav vurdering på begge. De kompetencer, som de nyuddannede har opnået på uddannelsen, får en gennemsnitlig score på 2,5, hvilket svarer til en neutral vurdering. Kompetencerne erhvervet under uddannelsen ligger således et stykke under det, som de mener, de har brug for i deres arbejde. Når det samlede kompetencebehov på 3,3 sammenlignes med de kompetencer, der er erhvervet under uddannelsen, ligger forskellen på 0,6. De to kompetencer: selvstændigt at planlægge og løse opgaver samt at arbejde analytisk vurderes som værende blandt de vigtigste i forhold til, hvad der er brug for i jobbet. Samtidig er disse to kompetencer relativt godt matchet, idet differencen er relativt lav. At formulere sig kort og klart både skriftligt og mundtligt vurderes ligeledes som relativt vigtig, men denne kompetence er dog en anelse dårligere matchet, idet der er et gab på 0,8. At arbejde løsningsorienteret (omsætte ideer til praksis), omstillingsevne samt at indgå i ligeværdigt samarbejde uanset uddannelse er tre kompetencer, der 6

7 vurderes som værende relativt vigtige i jobbet, men hvor der er et dårligt match, idet differencen er relativt høj. Figur 3: Nyuddannede djøferes vurdering af i hvor høj grad de har erhvervet 15 kompetencer under deres uddannelse, samt i hvor høj grad kompetencerne anvendes i jobbet. Af Tabel 10 fremgår forskellen mellem nyuddannede ansat i den offentlige og private sektor. Blandt de privatansatte er det gennemsnitlige behov 3,2, mens det gennemsnitlige behov for de offentligt ansatte er 3,1. Både de offentligt og privat ansattes vurdering af om kompetencerne er erhvervet under uddannelsen er 2,5. Igen ses det, at de to kompetencer: selvstændigt at planlægge og løse opgaver samt at arbejde analytisk vurderes som værende blandt de vigtigste i forhold til, hvad der er brug for i jobbet. Samtidig er disse to kompetencer relativt godt matchet i begge sektorer, idet differencerne er relativt lave. Dog er differencen i forhold til selvstændigt at planlægge og løse opgaver lidt højere i den private sektor. Dette skyldes, at de nyuddannede, der er ansat i den offentlige sektor, i højere grad oplever, at de har erhvervet denne kompetence under deres uddannelse. At formulere sig kort og klart både skriftligt og mundtligt vurderes ligeledes som relativt vigtig i begge sektorer, men denne kompetence er dog en anelse dårligere matchet, idet der er et gab på henholdsvis 0,9 og 0,8. 7

8 At arbejde løsningsorienteret (omsætte ideer til praksis), omstillingsevne samt at indgå i ligeværdigt samarbejde uanset uddannelse er tre kompetencer, der vurderes som værende relativt vigtige i jobbet, men hvor der er et dårligt match, idet differencen er relativt høj. De nyuddannede, der er ansat i den offentlige sektor, oplever i noget højere grad end de nyuddannede i den private sektor, at de har brug for politisk tæft (forstå politisk og/eller organisatoriske interesser) i deres job. De oplever dog ligeledes, at de i højere grad har erhvervet denne kompetence under deres uddannelse, men gabet er fortsat højere i den offentlige sektor sammenlignet med den private sektor. De nyuddannede, der er ansat i den private sektor oplever i noget højere grad end de nyuddannede i den offentlige sektor, at de har brug for at kommunikere sikkert på engelsk i skrift og tale i deres job. De oplever dog ligeledes, at de i højere grad har erhvervet denne kompetence under deres uddannelse, og dermed er gabet mindre i den private sektor end i den offentlige sektor. Tabel 10: Nyuddannede djøferes vurdering af i hvor høj grad de har erhvervet 15 kompetencer under deres uddannelse, samt i hvor høj grad kompetencerne anvendes i jobbet. Opdelt på sektor. Har brug for i job Erhvervet under din uddannelse Difference Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Offentlig Selvstændigt at planlægge og løse opgaver 3,8 3,8 3,1 3,3* 0,7 0,5 At arbejde analytisk 3,5 3,5 3,7 3,7-0,2-0,2 At formulere sig kort og klart både skriftligt og mundtligt At arbejde løsningsorienteret (omsætte ideer til praksis) Strategisk tænkning (prioritere mellem forskellige mål) 3,7 3,8* 2,8 2,9 0,9 0,8 3,6* 3,4 2,5 2,6 1,0 0,8 3,3 3,2 2,5 2,4 0,8 0,8 At indgå i ligeværdigt samarbejde uanset uddannelse 3,1 3,2 2,0 1,9 1,1 1,3 At tænkte kreativt i forhold til opgaveløsningen 3,1* 2,9 2,5 2,4 0,6 0,5 At arbejde projektorienteret 3,2* 3,1 2,9 2,8 0,4 0,3 Åbenhed for opgaver uden for eget fagområde 3,0 2,9 2,0 1,9 1,1 1,0 Omstillingsevne 3,4 3,4 2,3 2,4* 1,1 0,9 At anvende særlige it-redskaber 3,0* 2,8 2,1 2,2* 1,0 0,6 Politisk tæft (forstå politisk og/eller organisatoriske interesser) 2,7 3,4* 2,1 2,5* 0,6 0,9 Projektledelse 2,9 2,8 2,1 2,1 0,8 0,7 At kommunikere sikkert på engelsk i skrift og tale 3,0* 2,2 2,9* 2,7 0,2-0,4 Kommerciel forståelse 3,1* 1,9 2,2* 1,8 1,0 0,1 *Forskellen mellem offentlig og privat er signifikant 8

9 Oversættelse af kompetencer De nyuddannede er blevet bedt om at vurdere, om det har været svært at oversætte deres kompetencer til arbejdsgiver. Godt halvdelen siger, at det kun i mindre grad eller slet ikke har været tilfældet, mens 35 procent svarer i nogen grad. Kun 9 procent svarer, at de i høj grad har oplevet, at det har været svært. Tabel 11: Har du oplevet, at det har været svært at oversætte dine kompetencer til din arbejdsgiver, dvs. forklare hvad du kan bidrage med? I høj grad 9% I nogen grad 35% I mindre grad 27% Slet ikke 29% Handelshøjskoleøkonomerne oplever i lidt højere grad end universitetsøkonomerne og juristerne, at det har været svært at oversætte deres kompetencer til arbejdsgiver. Juristerne oplever til gengæld i mindre grad end handelshøjskoleøkonomer og de samfunds- og forvaltningsuddannede, at det har været svært at oversætte deres kompetencer til arbejdsgiver. Tabel 12: Har du oplevet, at det har været svært at oversætte dine kompetencer til din arbejdsgiver, dvs. forklare hvad du kan bidrage med? Opdelt på uddannelse Jurister Universitetsøkonomer Handelshøjskoleøkonomer Samfunds- og forvaltningsudd. I høj grad 6% 3% 12%^ 9% I nogen grad 25% 32% 45%* 35% I mindre grad 28% 34% 23% 28% Slet ikke 41%~** 31% 20% 28% *Signifikant forskellig fra jurister ^Signifikant forskellig fra universitetsøkonomer ~Signifikant forskellig fra handelshøjskoleøkonomer **Signifikant forskellig fra samfunds- og forvaltningsuddannede De nyuddannede i den offentlige sektor oplever i lidt mindre grad end de ansatte i den private sektor, at det har været svært at oversætte deres kompetencer til arbejdsgiver. Tabel 13: Har du oplevet, at det har været svært at oversætte dine kompetencer til din arbejdsgiver, dvs. forklare hvad du kan bidrage med? Opdelt på sektor Privat Offentlig I høj grad 9% 6% I nogen grad 36% 33% I mindre grad 28% 28% Slet ikke 27% 33%* 9

10 De nyuddannede, der ikke har haft et studierelevant arbejde, mens de har studeret, oplever i højere grad end dem, der har haft et studierelevant arbejde, at det har været svært at oversætte deres kompetencer til arbejdsgiver. Tabel 14: Har du oplevet, at det har været svært at oversætte dine kompetencer til din arbejdsgiver, dvs. forklare hvad du kan bidrage med? Opdelt på studierelevant job. Ej studiejob Studiejob I høj grad 14%* 7% I nogen grad 39% 34% I mindre grad 23% 29% Slet ikke 24% 30% 10

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Marts 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Dette faktaark

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen er rettet mod dimittender fra perioden 1. januar

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Faktaark 4 - Tillykke med huen: Lykke

Faktaark 4 - Tillykke med huen: Lykke Juni 2015 Faktaark 4 - Tillykke med huen: Lykke Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb med udgangspunkt i forskellige uddannelseslængder Hvilket socialt, økonomisk

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Ligelønsanalyse sammenligning af offentligt ansatte kvinder og mænds løn

Ligelønsanalyse sammenligning af offentligt ansatte kvinder og mænds løn Ligelønsanalyse sammenligning af offentligt ansatte kvinder og mænds løn Indledning Ref. KAB/- 28.02.2017 I dette notat præsenteres resultater fra en analyse af lønforskellen mellem mænd og kvinder. Analysen

Læs mere

Figur 1: Udviklingen i den gennemsnitlige ledighed blandt nyuddannede djøfere, Ref. MSL

Figur 1: Udviklingen i den gennemsnitlige ledighed blandt nyuddannede djøfere, Ref. MSL Ref. MSL I april 2017 var 1.263 nyuddannede djøfere berørt af ledighed, hvilket svarer til en ledighedsprocent blandt nyuddannede på 27,3. Nyuddannede er defineret som personer, der har afsluttet deres

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1. Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1. Bestyrelsen K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1 Bestyrelsen S A G S N O T A T 23. FEBRUAR 2017 Vedr. Forsknings- og Uddannelsesstyrelsens undersøgelser

Læs mere

Faktaark 5 - Tillykke med huen: Arbejdslivet

Faktaark 5 - Tillykke med huen: Arbejdslivet Juni 2015 Faktaark 5 - Tillykke med huen: Arbejdslivet Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb med udgangspunkt i forskellige uddannelseslængder Hvilket socialt,

Læs mere

Indledning...1. Analyse af lønforskellen mellem kvinder og mænd...2

Indledning...1. Analyse af lønforskellen mellem kvinder og mænd...2 Ligelønsanalyse sammenligning af privatansatte kvinder og mænds løn Ref. PIL/- 17.02.2016 Indledning I dette notat præsenteres resultater fra en analyse af lønforskellen mellem mænd og kvinder. Analysen

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Faktaark: Studiejob. De væsentligste resultater fra undersøgelsen er:

Faktaark: Studiejob. De væsentligste resultater fra undersøgelsen er: Faktaark: Studiejob Dette faktaark omhandler studiejobs blandt Djøf Studerendes medlemmer, herunder tidsforbrug, faglig relevans og forskelle mellem bachelor og kandidatstuderende. Resultaterne stammer

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

Krisen har også ramt de studerende

Krisen har også ramt de studerende Marts 2013 Krisen har også ramt de studerende Dette faktaark handler om krisens betydning for de studerendes forhold både i forhold til hvor mange, der har erhvervsarbejde, hvor mange timer de arbejder,

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9 Stress og selvledelse... 10 Balance

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer Indholdsfortegnelse Forside... 1 Selvledelse... 1 Selvledelse blandt bibliotekarer... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2016

Sådan fik de jobbet 2016 Ref. MBH/- 26.07.2016 Sådan fik de jobbet 2016 Indhold 1 Indledning...4 2 Metode...4 3 Hovedresultater...6 3.1 Hvilken baggrund kommer dimittenderne med? (Hvad er afgørende for at få første job hurtigt?)...6

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2018

Sådan fik de jobbet 2018 Ref. KEB/- 20.06.2018 Sådan fik de jobbet 2018 Undersøgelsen afdækker nyuddannedes erfaringer med jobsøgning og med deres første job efter endt uddannelse. Formålet med undersøgelsen er at identificere,

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

De studerendes sociale baggrund, uddannelsesvalg og erhvervsarbejde

De studerendes sociale baggrund, uddannelsesvalg og erhvervsarbejde De studerendes sociale baggrund, uddannelsesvalg og erhvervsarbejde Dette faktaark handler om de studerendes sociale baggrund, herunder forældrenes højeste opnåede uddannelse, samt sammenhængen mellem

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Ligelønsanalyse sammenligning af offentligt ansatte kvinder og mænds løn

Ligelønsanalyse sammenligning af offentligt ansatte kvinder og mænds løn Ligelønsanalyse sammenligning af offentligt ansatte kvinder og mænds løn Ref. MBH- 29.02.2016 Indledning I dette notat præsenteres resultater fra en analyse af lønforskellen mellem mænd og kvinder. Analysen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 FRANSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes fortsatte karriere...6 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2014

Dimittendundersøgelse 2014 Dimittendundersøgelse 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Maj 2014 Indhold 1. Om undersøgelsen... 1 2. Dataindsamlingen... 1 3. Spørgeskemaet... 1 4. Dimittendernes beskæftigelsessituation... 2 5. Dimittendernes

Læs mere

Beskæftigelse, forbrug og jobadfærd en befolkningsundersøgelse

Beskæftigelse, forbrug og jobadfærd en befolkningsundersøgelse December 2013 Beskæftigelse, forbrug og jobadfærd en befolkningsundersøgelse I dette faktaark præsenteres resultaterne af en undersøgelse gennemført af Epinion for DeFacto i oktober 2013. Der er 1.070,

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 TYSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes forsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

Djøf Privats lønstatistik 2017

Djøf Privats lønstatistik 2017 Djøf Privats lønstatistik 2017 01.11.2017 Lønstigning på 2,9 pct. De privatansatte djøferes løn er samlet set steget med 2,9 pct. fra september 2016 til september 2017. Stigningen er opgjort inkl. anciennitetsmæssige

Læs mere

1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på.

1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på. Studiejob 1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på. Før Efter Ja 10 % 45 % Nej 90 % 55 % 35 % flere af deltagerne

Læs mere

Dagpengesystemet. Indhold. December 2014

Dagpengesystemet. Indhold. December 2014 December 2014 Dagpengesystemet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om dagpengesystemet gennemført af Epinion for DeFacto i september/oktober 2014. Der er 1.066, der har besvaret undersøgelsen.

Læs mere

Djøf Privats lønstatistik 2016

Djøf Privats lønstatistik 2016 Djøf Privats lønstatistik 2016 01.11.2016 Lønstigning på 4,2 pct. De privatansatte djøferes løn er samlet set steget med 4,2 pct. fra september 2015 til september 2016. Stigningen er opgjort inkl. anciennitetsmæssige

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

Djøfernes kompetencer og virksomhedernes behov

Djøfernes kompetencer og virksomhedernes behov Djøfernes kompetencer og virksomhedernes behov KAN UDDANNELSERNE FØLGE MED? Djøfernes kompetencer og virksomhedernes behov Kan uddannelserne følge med? Marts 2007 Udgivet af DJØF og Dansk Industri Oplægget

Læs mere

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016)

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Tabelrapport Indhold Forord... 2 Del 1 April 2016... 3 Del 2 Maj 2016... 9 Del 1 og del 2... 12 Undersøgelsens deltagere... 13 1 Forord Denne tabelrapport viser

Læs mere

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8 Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 3 Baggrundsvariable... 4 Indflydelse... 6 Klare mål og forventninger... 8 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 10 Stress og selvledelse... 11 Balance

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovebeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovebeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Mere end 40 procent af de nyuddannede djøfere er berørt af ledighed

Mere end 40 procent af de nyuddannede djøfere er berørt af ledighed Ref.PEJ/- Mere end 40 procent af de nyuddannede djøfere er berørt af ledighed 09.04.2013 Den omfattende ledighed, der har et fast tag i det danske arbejdsmarked, rammer i den grad også nyuddannede djøfere.

Læs mere

Faktaark: Vejen til et internationalt job

Faktaark: Vejen til et internationalt job Faktaark: Vejen til et internationalt job Undersøgelsen viser at: Vejen til et job i udlandet er lige oplagt, hvad enten man er ansat i den offentlige eller den private Analyse og metode er væsentlige

Læs mere

Studielivsundersøgelse 2018

Studielivsundersøgelse 2018 Ref. EMB/- 29.10.2018 Studielivsundersøgelse 2018 Undersøgelsen blev gennemført i foråret 2018 og havde fokus på flere forhold blandt de studerende, bl.a. studiejob, økonomi og uddannelseskvalitet. 1 Hovedkonklusioner

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Opsummering af årets resultater Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Ligelønsanalyse sammenligning af lønniveau offentligt ansatte i kommuner og regioner

Ligelønsanalyse sammenligning af lønniveau offentligt ansatte i kommuner og regioner Ligelønsanalyse sammenligning af lønniveau offentligt ansatte i kommuner og regioner Indledning I dette notat analyseres lønforskelle mellem kvindelige og mandlige djøfere, som er ansat i det offentlige

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

Udgifterne til bolig sluger SU en

Udgifterne til bolig sluger SU en Udgifterne til bolig sluger SU en Dette faktaark handler om de studerendes boligvilkår, herunder hvor mange der har oplevet at stå uden bolig, hvor vanskeligt de mener, det er at finde en bolig, de har

Læs mere

Djøf Privats lønstatistik Lønstigning på 3,3 pct.

Djøf Privats lønstatistik Lønstigning på 3,3 pct. Djøf Privats lønstatistik 2014 31.10.2014 Lønstigning på 3,3 pct. De privatansatte djøferes løn er samlet set steget med 3,3 pct. fra september 2013 til september 2014. Stigningen er opgjort inkl. anciennitetsmæssige

Læs mere

9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22. Har du været i praktik i dette semester?

9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22. Har du været i praktik i dette semester? 9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22 Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold? -

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Djøf Privats lønstatistik Lønstigning på 3,1 pct.

Djøf Privats lønstatistik Lønstigning på 3,1 pct. Djøf Privats lønstatistik 2015 6.11.2015 Lønstigning på 3,1 pct. De privatansatte djøferes løn er samlet set steget med 3,1 pct. fra september 2014 til september 2015. Stigningen er opgjort inkl. anciennitetsmæssige

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Budgettet balancerer men tandlægen må vente

Budgettet balancerer men tandlægen må vente Budgettet balancerer men tandlægen må vente Dette faktaark handler om de studerendes indtægter og udgifter, herunder hvor meget de - efter låntagning - har i underskud eller overskud ved månedens udgang,

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2012 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København

9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København 9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København Besvaret af: 3 Har du været i praktik i dette semester? Hvor var du i praktik? Københavns Kommune Avaleo Hvilke jobfunktioner varetog

Læs mere

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK Resultaterne i dette faktaark stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse 2016 og omhandler primært resultaterne om praktik i forbindelse med studiet. Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Faktaark: Praktik- og studieophold i udlandet

Faktaark: Praktik- og studieophold i udlandet Faktaark: Praktik- og studieophold i Dette faktaark omhandler praktik- og studieophold i blandt Djøf Studerendes medlemmer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Faktaark: Undervisningsomfang og kvalitet

Faktaark: Undervisningsomfang og kvalitet Faktaark: Undervisningsomfang og kvalitet Dette faktaark omhandler undervisningsomfang og kvalitet blandt Djøf Studerendes medlemmer. De studerende efterspørger mere undervisning og ikke mindst tættere

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet...

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet... Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2017 Ref. THP/- 03.01.2017 Om undersøgelsen...1 Hovedresultater...2 Jobtilfredshed...3 Stress...3 Psykisk arbejdsmiljø...6 Motivation og fleksibilitet...7

Læs mere

Ligelønsanalyse sammenligning af privatansatte kvinder og mænds løn

Ligelønsanalyse sammenligning af privatansatte kvinder og mænds løn Ligelønsanalyse sammenligning af privatansatte kvinder og mænds løn Indledning I dette notat analyseres lønforskelle mellem privat ansatte kvinder og mænd. Analysen er gennemført på baggrund af Djøf Privats

Læs mere

Lederes holdning til og brug af sociale medier.

Lederes holdning til og brug af sociale medier. SOCIALE MEDIER Facebook, twitter og LinkedIn Lederes holdning til og brug af sociale medier. Juni 2010 Resumé... 1 Lederne aktive på sociale medier... 2 Begrænset aktivitet i arbejdstiden... 3 Sociale

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes}

Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes} Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes} Beskæftigelsesstatus 1) Er du eller har du været i job, efter du fuldførte din videregående

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik 9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I KLINISK VIDENSKAB OG TEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Nationale tendenser for patientgrupper Figur 2.1 Planlagt indlagte patienter: Landsresultat for LUP 2015

Nationale tendenser for patientgrupper Figur 2.1 Planlagt indlagte patienter: Landsresultat for LUP 2015 Figur 2.1 Planlagt indlagte patienter: Landsresultat for LUP 2015 fremgår af spørgeskemaet i bilag 1. Antal besvarelser er angivet i parentes. Pilene viser, om resultatet i 2015 er bedre ( ), dårligere

Læs mere

Faktaark: Karriere. International Karriere 2013

Faktaark: Karriere. International Karriere 2013 International Karriere 2013 Faktaark: Karriere Djøf har henover efteråret 2012 og vinteren 2013 gennemført en undersøgelse af forholdene for de internationalt arbejdende djøfere med svar fra 689 djøfere,

Læs mere

9. semester, Interaktive Digitale Medier, Aalborg Besvaret af: 18 Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold? - Sæt gerne mere end ét x

9. semester, Interaktive Digitale Medier, Aalborg Besvaret af: 18 Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold? - Sæt gerne mere end ét x Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier Praktikevaluering Efterår 2015 9. semester, Interaktive Digitale Medier, Aalborg Besvaret af: 18 Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold?

Læs mere

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Udgivet af: Styrelsen for Universiteter

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv

Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv Side 1 af 9 Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv UNDERSØGELSE AF SENIORARBEJDSLIVET NOVEMBER 2018 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Hvad har betydning for at blive på arbejdsmarkedet efter

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse

NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse Louise Kryspin Sørensen September 2016 NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred (SATH). I denne

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bilag B Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Målgruppebeskrivelse for udbud af aktive tilbud til primært jobparate ledige med en lang videregående uddannelse (akademikere) 1

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Hurtigt i job som dimittend

Hurtigt i job som dimittend Side 1 af 11 Hurtigt i job som dimittend DIMITTENDUNDERSØGELSEN 2018 OKTOBER 2018 Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Dimittendernes karakteristika... 3 1.1. Flertal i job inden seks måneder... 3 1.2.

Læs mere

Hartmanns Research: Offentliggørelse af undersøgelse af jobmarkedet og de sociale medier

Hartmanns Research: Offentliggørelse af undersøgelse af jobmarkedet og de sociale medier Offentliggjort 13.11.2013 Hartmanns Research: Offentliggørelse af undersøgelse af jobmarkedet og de sociale medier Ny rundspørge foretaget af konsulenthuset Hartmanns viser, at ni ud af ti danske medarbejdere

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Oktober Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Oktober Djøf Ref. MSL/- 29.11.2016 Advokateksamen Oktober 2016 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner,

Læs mere

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab School of Medicine and Health LMJ 21. september Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle uddannelser

Læs mere

Side 1 af 6. Stress blandt de studerende

Side 1 af 6. Stress blandt de studerende Side 1 af 6 Stress blandt de studerende STUDIELIV 2017 Side 2 af 6 Indholdsfortegnelse Næsten halvdelen af studerende føler sig stressede... 3 Eksamen og studiet stresser... 3 De kvindelige studerende

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for ph.d.er Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Faktaark 2 - Tillykke med huen: Økonomi og beskæftigelse

Faktaark 2 - Tillykke med huen: Økonomi og beskæftigelse Juni 2015 Faktaark 2 - Tillykke med huen: Økonomi og beskæftigelse Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb med udgangspunkt i forskellige uddannelseslængder Hvilket

Læs mere

Ligelønsanalyse sammenligning af offentligt ansatte kvinder og mænds løn

Ligelønsanalyse sammenligning af offentligt ansatte kvinder og mænds løn Ligelønsanalyse sammenligning af offentligt ansatte kvinder og mænds løn Indledning I dette notat analyseres lønforskelle mellem kvindelige og mandlige djøfere, som er ansat i det offentlige. Analysen

Læs mere