Det Grønne Regnskab er opdelt i to dele:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Grønne Regnskab er opdelt i to dele:"

Transkript

1 Det Grønne Regnskab er en status for, hvordan det går med opfyldelsen af en række af de konkrete miljømål, der er fastsat i Fredericias Kommunes miljøpolitik. Det Grønne Regnskab er opdelt i to dele: Et grønt regnskab for byens og borgernes ressourceforbrug og miljø-belastning, og et grønt regnskab for ressourceforbrug og miljø-belastning for kommunens egne aktiviteter. Derudover er der fælles for de to regnskaber nogle gode historier historier fra det virkelige liv om de emner, som regnskaberne omhandler.

2 Grønt regnskab 2008 Borgernes grønne regnskab De gode historier Grønne skove med blåt miljøstempel Mange vindere i nyt vådområde Mere liv i Fredericias vandløb Klima El Varme Vedvarende energi Transport Grundvand Støj Natur og rekreative områder Kommunens grønne regnskab Luftforurening El Varme Transport Vand Økologiske fødevarer Sprøjtemidler!!"#

3 Grønt regnskab 2008 Det Grønne Regnskab er en status for, hvordan det går med opfyldelsen af en række af de konkrete miljømål, der er fastsat i Fredericias Kommunes miljøpolitik. Det Grønne Regnskab er opdelt i to dele: Borgernes - borgernes og virksomhedernes ressourceforbrug og miljøbelastning, Kommunens: ressourceforbrug og miljøbelastning for kommunens virksomhed. Fredericias Byråd vedtog i starten af 2008 en ny natur- og miljøpolitik med opdaterede og nye mål fordelt på forskellige natur- og miljøtemaer. Politikken er gældende for De grønne regnskaber for 2008 har således en lidt ændret indhold end tidligere år. Nogle mål er bibeholdt, andre er gledet ud, og så er der kommet nogle nye mål til. En ny beregningsmetode En væsentlig ændring i årets regnskab er, at der er brugt en ny beregningsmetode for CO 2 udledningen. Kommunernes Landsforening og Klima- og energiministeriet har udviklet en ny CO 2 beregningsmodel som Fredericia Kommune sammen med de øvrige Green Citieskommuner har valgt at anvende til opgørelsen af kommunens CO2 udslip. Med den nye metode er det muligt, at opgøre CO2 udledningen mere nuanceret end tidligere. Her indregnes f.eks. også bidrag fra landbrug, affald og spildevand, ligesom der indregnes andre drivhusgasser end CO2. Overgangen til den nye metode betyder, at der fremkommer andre resultater end der gør ved den gamle beregningsmetode. I praksis betyder det, at de beregnede CO2 udslip bliver større end tidligere.

4 Borgernes grønne regnskab Med borgernes grønne regnskab følger vi op på målene for en række miljøparametre for hele Fredericia Kommune. Drivhusgasser I 2008 blev der gennemsnitlig udledt 19,1 tons pr. borger i Fredericia Kommune. Det er næsten det dobbelte af den gennemsnitlige udledning pr. borger i resten af Danmark. I 2008 stammede 44 % af kommunens udledning fra Shell Raffinaderiet. Vores mål er at reducere udledningen af med 25 % inden Indenfor de kommende seks år skal udledningen derfor reduceres med i alt tons. Det svarer til en gennemsnitlig reduktion på 4,2 tons pr. borger i kommunen. For at nå målet må vi arbejde på flere forskellige fronter. Dels må vi arbejde på at få nedbragt energiforbruget, og dels på at øge andelen af vedvarende energi. Både Shell Raffinaderiets og transportområdets udledning bliver en særlig udfordring, da kommunens virkemidler her er stærkt begrænsede. Overfladevand og spildevand Der er gjort gode fremskridt hvad angår nedsættelse af belastningen af havmiljøet ved en mere effektiv rensning af spildevand. Der ses også positive tegn i Fredericias vandløb hvor spildevandsbelastningen er reduceret og fysiske tilstand forbedret. Det vurderes dog, at der stadig er store udfordringer på området. Natur og rekreative områder Målet er at stoppe nedgangen af arter inden 2010, og at antallet af prioriterede arter forøges frem mod Adgangen til rekreative områder skal sikres. Der er gjort mange indsatser for naturen og rekreative områder i Fredericia. En af de gode historier handler denne gang om en stor satsning i kommunens egne skove. Miljøcertificering af de offentlige skove til bæredygtig produktion vil fremover få stor betydning for beskyttelse af det vilde dyre- og planteliv, og dermed kommunens forpligtigelse til at stoppe nedgangen af arter og sikre. biodiversiteten. Flere private skovejere indgår ligeledes aftaler om naturvenlig drift af skove. Alt i alt vurderes det, at det kræver en fortsat stor indsats hvis målet skal nås.

5 Støj Antallet af støjbelastede boliger ved større kommunale veje er nu kortlagt. Det vurderes at målet om at få udarbejdet en handlingsplan inden 2012 kan nås. Grundvand Det er kommunens mål, at der inden 2012 i gennemsnit bruges 100 l vand pr. person om året. Det vurderes at målet er inden for rækkevidde, idet der i 2008 i gennemsnit er brugt 117 l pr. person. Affald Vi er kommet tættere på målet om maksimalt 5 % deponeret affald inden Der er stadig et stykke vej til en genanvendelsesprocent på 80 %, hvilket kræver en styrket indsats de kommende år. De gode historier Historier om det gode miljø i Fredericia. Grønne regnskaber gør status for, hvordan det går med at opfylde Fredericia Kommunes mål på miljøområdet. Det sker på grundlag af en række data, men det er jo ikke tallene i sig selv, der flytter noget miljømæssigt. Det handler om, hvilke indsatser, der bliver gjort af byens borgere og virksomheder og kommunen selv. Hvordan vi arbejder med miljøet i vores dagligdag. Derfor finder du her nogle historier fra virkelighedens verden. Historier om tiltag og aktiviteter, der flytter noget miljømæssigt i den rigtige retning og som forhåbentlig kan være med til at inspirere til at fortsætte og udvikle indsatsen for at forbedre miljøet.

6 Historie 1 Grønne skove med blåt miljøstempel Fredericia kommune har i 2008 fået papirer på, at driften af de lokale skove er miljørigtig. Det sikrer en bæredygtig udvikling og gør det fredericianske træ til en eftertragtet handelsvare. Træruiner efterlades til gavn for blandt andet insekter, svampe og fugle. Fredericias 400 ha skovområder drives ud fra et miljøkoncept, hvor jordbund, grundvand, flora og fauna bliver tilgodeset, og derfor har de fået det blå stempel med en miljøcertificering. En miljøcertificering kræver, at en række internationale skovstandarder skal efterleves. Blandt andet skal der arbejdes i retning af mere selvforyngelse og naturforyngelse, flere blandingsbevoksninger, mindre brug af gødning og pesticider og mindre jordbearbejdning kombineret med en mere skånsom trafik. Træruiner og traktordæk I Fredericias skove lader man med vilje udvalgte træruiner blive stående til glæde for svampe, insekter og fugle, og på Trelde Næs vil 24 hektar skov stå helt urørt. Desuden får nåletræer kun lov til at fylde fem procent af Fredericias skove fremover,

7 så de arter, der oprindeligt hører hjemme får mere plads. Det er arter som bøg, eg, ask, ahorn, avnbøg, birk, rødel og en række forskellige buske. Der er også tænkt på de aftryk, som skovarbejdere og maskiner efterlader i skovene. Der bruges for eksempel biologisk nedbrydelige smøremidler i motorsave og traktorer. Traktordækkene er ekstra bredde, så de ikke laver dybe spor i skovbunden, og så anvendes der kun i faste kørespor i skoven. Naturplejen er således i højsæde, men der arbejdes også for at gøre Fredericias skove lettilgængelige, så borgerne kan få nogle dejlige oplevelser i det fri. Stor Gøgeurt trives i Trelde skov med naturlig skovdrift. Orkidéearten er sjælden i Danmark og er kun fundet tre steder i det tidligere Vejle Amt, herunder i Fredericia Kommune. Bæredygtigt træ til kritiske forbrugere For at beholde den nye certificering skal medarbejdere i kommunen hvert år skriftligt dokumentere den miljøvenlige drift. Det er en garanti for, at dem, der handler værdigfuldt gavntræ med Fredericia Kommune, får et produkt, der helt igennem er produceret på bæredygtig vis. Og det er noget, der er efterspørgsel på. Forbrugerne stiller krav til kvalitet, men også til bæredygtigheden, og derfor er der bud efter miljøcertificeret træ hos mange indkøbere. For dem er det ikke lige meget hvor træet kommer fra, og hvordan det har været dyrket. Fredericia Kommune kan derfor se frem til at få en bedre pris, når der sælges tømmer til savværker, møbel- og

8 gulvfabrikker. Miljøcertificerede skove vinder frem Mange offentligt ejede skove er blevet miljøcertificeret i nyere tid - blandt andet statsskovene og de kommunalt ejede skove i en række kommuner, eksempelvis i Vejle og Århus kommuner. Fredericia Kommune indgår nu et samarbejde med private skovejere for også at få dem med på idéen om at udarbejde grønne driftsplaner. $! Mange vindere i nyt vådområde Hegnene er blevet sat op, og køerne græsser på livet løs på den eng, der forrige sommer var en sumpet, brun sivskov. Efter et vellykket miljøprojekt ved Bredstrup og Pjedsted står både vandmiljø, dyreliv, landmænd og naboer tilbage som vindere. Spang Å ved Pjedsted slynger sig igen gennem landskabet. Fredericia Kommune har netop afsluttet et stort vådområdeprojekt ved Spang Å mellem Bredstrup og Pjedsted by. Området er på 60 hektar. Ådalsstrækningen var igennem en årrække groet mere og mere til, og de grønne enge var blevet fortrængt af en brun og sumpet sivskov. Det er et velkendt fænomen, at enge på den måde "sætter sig". Efter gentagen dræning og opdyrkning rådner det organiske stof i jorden og engkoten falder, hvilket gør arealerne sumpede og svære at afgræsse. Med projektet har man forbedret naturværdierne og vandmiljøet i ådalen og igen givet gode muligheder for at sætte køer og kvier på græs.

9 Vådt om vinteren og tørt om sommeren Konceptet bag projektet er kort og godt, at der skal være vådt om vinteren og tørt om sommeren. I vinterhalvåret opstemmes Spang Å, så området oversvømmes i perioder med meget nedbør. Overfladevandet fra oplandet løber mod området, og ved oversvømmelsen sker der det, at planter og bakterier omdanner nitrat til frit luftformigt kvælstof, som derved ikke belaster vandmiljøet. Faktisk vil det reducere landbrugets udledning af kvælstof til Spang Å og Rands Fjord med op til ti tons. Samtidig lagres fosfor fra oplandet i nogle af søerne i området. Der etableres sommergrøfter i 2008, som sikrer, at engen kan afgræsses om sommeren. I sommerhalvåret fjerner man opstemningen, så vandet løber hurtigere gennem arealet. Det gør, at området hurtigt afvandes og kan holdes tørt til afgræsning. Når køer og kvier græsser om sommeren holdes området i en lysåben tilstand, og det giver rigtig gode betingelser for forskellige plantearter. Det gavner især et særligt værdifuldt område med orkideer, som findes i ådalen. Smukt og gavnligt Udover at lave en opstemning er Spang Å og dens tilløb blevet genslynget, og der er blevet skabt nogle højtliggende vandområder, som er godt for dyrelivet. Blandt andet bliver det meget mere attraktivt for fugle, insekter og padder at være i ådalen, og ørrederne er blevet tilgodeset med en 35 m lang gydebanke. Endelig kan naboerne til det nyanlagte vådområde nyde godt af projektet. Den genslyngede å og de nye søer og udsigtspunkter har skabt en smuk natur med gode rekreative muligheder.

10 Området er blevet indhegnet og aftaler med lodsejere sikrer, at området igen bliver afgræsset. $! Mere liv i Fredericias vandløb Undersøgelser viser, at dyr i vandløb har fået bedre forhold i Fredericia. Det betyder, at flere fisk kan yngle, flere nye arter kan vandre længere op i vandløbsystemet og mulige isolerede bestande kan igen få chancen til at blande sig. I tilknytning til flere ynglende fiskearter følger andre arter med som f.eks. isfuglen. Alt i alt resulterer det i en større biologisk mangfoldighed. I Gammelby Mølleå har bæklampretten fundet gode levevilkår. Den er afhængig af god biologisk vandløbskvalitet, og lever kun i de øvre dele af rene vandløb med sand eller grusbund. Fredericia Kommune laver løbende forbedringer i vandløbene. Der tilledes mindre spildevand, der skabes fri adgang for vandløbsfaunaen til flere vandløbssystemer, og de

11 fysiske forhold i vandløbene forbedres. I begyndelsen af 2008 blev der i samarbejde med lodsejere, BaneDanmark og lokale ildsjæle skabt passage op gennem Surkær Bæk ved at fjerne et rørspring under jernbanen ved Pjedsted. Det har resulteret i, at der for nyligt er registreret isfugl i Surkær Bæk, og fiskeynglen har fundet op i det tidligere afspærrede vandløb. Undersøgelser DTU Aqua undersøgte i løbet af 2008 en del af Fredericia Kommunes vandløb i forbindelse med den generelle fiskepleje. Siden den forrige fiskeundersøgelse i 2001 er der sket fremskridt i en del af de undersøgte vandløb. Hvad er fundet? Ørreder I Erritsø Bæk blev registreret en lille bestand af både yngel og ældre ørreder, ligesom der blev fanget en enkelt havørred. Ved de seneste to gennemgange i 2001 og 1993 blev der ikke fanget ørreder her. I Egum Møllebæk er de fysiske forhold efter restaureringsarbejder i form af en fiskepassage ved Stallerupvej og flere gydebanker i vandløbet, nu så gode, at udsætning af ørredyngel ikke længere er nødvendig. Bæklampret Også andre arter nyder godt af, at vandløbene bliver renere og får bedre fysiske forhold. Der er eksempelvis registreret bæklampretter i Gammelby Mølleå en art, der hidtil kun har været registreret i Øsdal Bæk i Fredericia Kommune. Lampret er en habitat-fiskeart og derfor skal lande i EU være særlig opmærksom på at bevare arten. Finnestribet ferskvandsulk I Spang Å er der fundet finnestribet ferskvandsulk og Rimte I Tårup Bæk og Øsdal Bæk er registreret rimte, som er en karpefisk.

12 Klima Det er Fredericia Kommunes mål, at udslippet af CO 2 i 2015 skal være reduceret med mindst 25 % i forhold til Siden 1997 er der lavet årlige opgørelser over udslippet af fra hele Fredericia Kommune. De seneste års store fokus på udledninger af drivhusgasser har bevirket, at der er udviklet nye værktøjer til disse beregninger. Vi har derfor valgt at bruge en anden og mere detaljeret opgørelsesmetode, hvilket betyder, at mængderne ikke umiddelbart er sammenlignelige med de tidligere års opgørelser. Vores mål om at reducere udslippet med 25 % skal ses i forhold til Derfor er udledningen i 2006 også opgjort efter den nye metode. Den totale udledning af CO 2 fra Fredericia Kommune. I Fredericia Kommune udledte vi i 2008 i alt cirka tons svarende til 19,1 tons pr. borger i kommunen. I 2006 var det tilsvarende tal cirka tons, svarende til 20,0 tons pr borger. Hver dansker udleder i gennemsnit 10 tons så niveauet i Fredericia Kommune er næsten dobbelt så stort som landsgennemsnittet. Målet om at reducere udslippet med 25 % betyder, at udledningen skal mindskes med tons i løbet af de kommende seks år. Kilder til drivhusgasser Den største enkeltbidrager til udledning i kommunen er Shell Raffinaderiet. Udledningen

13 herfra er af næsten samme størrelsesorden som den totale udledning fra resten af kommunen. I 2006 udgjorde udledningen fra Shell Raffinaderiet 46 % af den totale udledning mod 44% i Udledningen fra kommunens øvrige virksomheder er inkluderet under el og varme. Når udledningen fra Shell Raffinaderiet er vist som særskilt bidrag, skyldes det dels, at udledningen herfra er så væsentlig en del af det totale regnskab, dels at udledningen sker i forbindelse med processer på raffinaderiet. Ser man på den øvrige udledning i kommunen, er de største kilder elforbruget og transporten, der står for hhv. 27 % og 15 % af den totale udledning. De enkelte bidrag er nærmere beskrevet i regnskabets andre afsnit. Fordelingen af udledningen på sektorer for 2006 og Den procentvise fordeling af udledningen 2008 på kilder.

14 Udviklingen i CO udledningen Fra 2006 til 2008 er den totale udledning af CO fra Fredericia Kommune faldet med cirka tons, svarende til et fald på 3,9%. Dette fald kan næsten udelukkende tilskrives et fald i Shell Raffinaderiets udledning, der i samme periode faldt med tons. Udledningen fra kommunens andre CO kilder faldt fra tons til tons fra 2006 til 2008, svarende til et fald på 0,3 %. Udledningen af CO fra Shell Raffinaderiet i perioden 2006 til 2008 Fakta: Shell Raffinaderiet udledte i 2008 cirka tons CO2. Samtidig spares trekantområdet for en CO2-udledning, idet en stor del af raffinaderiets overskudsvarme eksporteres som fjernvarme. Ligeledes produceres en mindre mængde el, der eksporteres til nettet. Shell Raffinaderiet eksporterede i 2008 varme svarende til cirka husstandes årlige forbrug og el svarende til cirka 4000 husstandes årlige forbrug. Den CO2 udledning, der ville være forbundet med denne varme- og elproduktion svarer til cirka tons CO2. Faktaboks Shell Kilder til produktion af el og varme Hvor stor en mængde CO 2, der udledes fra el- og varmeproduktionen, afhænger af andet end det faktiske forbrug af el og varme. Det har også en betydning, hvordan sammensætningen af den producerede el og varme har været det aktuelle år - hvor stor en del er produceret ud fra kul, olie og gas, og hvor stor en andel fra vedvarende energi. Ud fra sammensætningen beregnes en emissionsfaktor, der angiver, hvor mange gram CO 2, der er udledt pr. kwh, der er produceret. På nationalt plan beregnes emissionsfaktoren for den el, der er solgt i Vestdanmark

15 og for den, der er solgt i Østdanmark. F.eks. blev der i 2006 udledt 537 g CO 2 pr produceret kwh el, mod 526 g CO 2 i Ny CO 2 beregner CO 2 -udledningen er opgjort ved hjælp af KL's CO 2 beregner. Beregneren medtager en række andre kemiske forbindelser, der ligesom CO 2 har en drivhuseffekt og derfor skal tages med i den samlede opgørelse over kommunens klimabelastning. De andre drivhusgasser er methan (CH 4 ) og lattergas (N 2 O). Methan er 23 gange stærkere end CO 2, men den faktiske belastning fra disse stoffer varierer meget fra kommune til kommune. De primære kilder til disse drivhusgasser er husdyrs fordøjelsesprocesser og landbrugets gødningslagrer, samt håndtering af kvælstof i landbruget. El Af den totale udledning af fra Fredericia Kommune stammer 27 % fra elforbruget. Det samlede elforbrug var i 2008 på 503,7 mio. kwh for hele Fredericia Kommune mod 513,1 mio. kwh i Elforbruget er dermed reduceret med 1,8 %. Ved beregningen af, hvilken udledning den forbrugte el giver anledning til, er der anvendt de emissionsfaktorer, der udmeldes på nationalt plan, og som tager højde for hvor stor en andel, der det pågældende år er produceret ud fra vedvarende energi i Vestdanmark (læs mere i afsnittet "Klima"). Den procentvise fordeling af elforbruget på sektorer. Elforbruget i industrien og i handel og service tegner sig for cirka en tredjedel hver, mens de private boliger og offentlige institutioner tilsammen udgør cirka en tredjedel af det totale

16 forbrug. Faldet i det totale elforbrug skyldes primært et mindre forbrug i den offentlige sektor. Her er sket et fald på 8,1 mio. kwh fra 2006 til 2008, svarende til 8,4 %. Det procentvise største fald er sket indenfor landbrug og gartneri. Her er forbruget faldet med 3,2 mio. kwh, svarende til en reduktion på 30,3 %. Indenfor handel og service er forbruget steget med 5,6 mio. kwh, svarende til en stigning på 3,9 %. Ændringen i elforbruget fra 2006 til 2008 fordelt på sektorer Varme Varmeforbruget i hele Fredericia Kommune er opgjort dels som forbruget af fjernvarme dels som forbruget af individuel opvarmning, der også inkluderer varmeforbruget til processer i industrien. Forbruget af fjernvarme i Fredericia Kommune giver anledning til cirka 4 % af kommunens totale udledning. Den individuelle opvarmning og procesvarme i industrien står for det dobbelte. Fjernvarme En stor del af den fjernvarme, der bruges i kommunen, er varme, der produceres som procesoverskudsvarme en energi der, hvis den ikke udnyttes i fjernvarmesystemet, ledes til omgivelserne og på den måde belaster miljøet. Den andel af varmen anses som en neutral energiform. I 2008 udgjorde overskudsvarmen 28 % af det totale fjernvarmeforbrug.

17 De private boliger er klart den største forbruger af fjernvarme, idet de aftager cirka 70 % af det totale forbrug af fjernvarme. Fjernvarmeforbruget 2008 for hele kommunen fordelt på sektorer. Set i forhold til 2006 er fjernvarmeforbruget faldet med cirka 9000 MWh, svarende til cirka 2,5 % af det totale forbrug. Tallene er imidlertid ikke korrigerede for variationer i klimaet, hvilket vil give sig udslag i varierende forbrug fra år til år. Individuel opvarmning og industriel procesvarme Industrien står for 62 % af varmeforbruget til individuel opvarmning og procesvarme. Forbruget af individuel opvarmning og procesvarme for 2008, fordelt på sektorer. Set i forhold til 2006 er varmeforbruget til individuel opvarmning og procesvarme steget med cirka 1,6 %. Her er det især forbruget i private boliger, der er steget. udledningen fra den individuelle opvarmning i private boliger steg med cirka 16% fra 2006 til I industrien ses derimod et fald på cirka 8%.

18 Vedvarende energi Anvendelse af vedvarende energi til opvarmning og til el har endnu en begrænset udbredelse i Fredericia Kommune. El Den mængde el, der lokalt i Fredericia Kommune blev produceret ud fra vedvarende energi i 2008, svarer til under 1% af den mængde, der blev brugt i kommunen. Det drejer sig primært om vindmøllestrøm, en mindre del stammer fra biogas, der produceres på renseanlægget. Opvarmning Af varmeforbruget til individuel opvarmning og procesvarme i industrien er 21 % baseret på vedvarende energi. Det drejer sig om brændeovne, brændekedler, halmfyr og pillefyr og en ubetydelig andel fra solvarme og varmepumper. Af fjernvarmen er 28 % af varmeforbruget baseret på overskudsvarme fra Shell Raffinaderiet og betegnes neutral. Alt i alt er 77 % af varmeforbruget baseret på varme fra fossile brændstoffer. Heri indgår også den varmeproduktion, der er overskudsvarme fra Skærbækværkets elproduktion. De forskellige opvarmningsformers procentvise andel af den energi, der anvendes til opvarmning

19 D Transport Af den udledte mængde CO 2 stammer 15 % fra trafikken. Der er ikke fortaget konkrete målinger af trafikken i kommunen. Derfor er tallene opgjort ud fra kommunens indbyggertal og landsgennemsnittet for transportmængden på veje, med tog, skibe, fly, fiskeri og andre mobil kilder kaldet "nonroad-transport", dvs. transport i forbindelse med skovbrug, landbrug, industri og haver. Da Fredericia kommune er et trafikknudepunkt, er det estimerede tal sandsynligvis undervurderet i forhold til det reelle tal. Både for vej- og togtrafikken gælder det dog, at en stor del er gennemkørende trafik mellem landsdelene, som vi ikke umiddelbart har indflydelse på. Udledningen af fra transport fordelt på kilder. Trafikken på vejene er årsag til cirka 82 % af transportens totale CO 2 udledning. Det er nødvendigt at få reduceret CO 2 udledningen fra transporten, og især fra vejtrafikken, hvis vi skal nå målet om en reduktion på 25 % af den totale udledning inden Det vil vi arbejde på bl.a. ved at udbygge cykelstinettet, ved at skabe nærhed til kollektiv trafik for nye boligområder og ved at placere nye erhvervs- og centerområder tæt på det overordnede vej- og jernbanenet. Derudover vil vi støtte op om statslige initiativer, der sigter mod en omlægning til mere miljøvenlige brændstoffer.

20 Affald Vi vil sikre at mindst 80 % af Fredericia Kommunes affald bliver genanvendt. Genanvendelsen skal foregå så tæt på kilden som muligt. Højst 9 % af affaldet må gå til deponering i 2012, og højst 5 % i I 2008 producerede de fredericianske virksomheder og borgere til sammen godt tons affald. Affaldsmængden svarer til 2,25 tons pr. indbygger. Af den samlede affaldsmængde endte ca. 7 % på lossepladsen, 20 % blev brændt på affaldsforbrændingsanlæg og 73 % blev genbrugt. I forhold til 1990 er udviklingen gået i den rigtige retning. Dengang endte 64 % på losseplads, 22 % blev brændt, og kun 14 % blev genbrugt. Det er fortsat en udfordring at opnå en genanvendelsesprocent på 80, mens vi har nået vores mål om maksimalt 9 % til deponering. Et stort problem på affaldsområdet har tidligere været de stærkt stigende affaldsmængder. Set over de seneste år har mængderne været forholdsvis konstante. Indsatser for at nå målet En affaldsplan for Fredericia Kommune er under udarbejdelse. Det er et lovkrav, at kommunerne hvert fjerde år skal udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Denne plan skulle træde i kraft den 1. januar 2009, men fristen er imidlertid, på grund af nyt EU-affaldsdirektiv og national affaldsreform, blevet udskudt et år, til 1. januar 2010.

21 Affaldsplanen skal indeholde: En kortlægningsdel, der indeholder status over indsamling og håndtering af kommunens affald, En målsætningsdel, der beskriver kommunens overordnede målsætninger En planlægningsdel, der skal indeholde detaljerede planer for indsatsen de første fire år og overordnede retningslinjer for indsatsen den resterende del af perioden. Indsatsen på affaldsområdet planlægges indenfor følgende temaer: Modvirke henkastet affald Motivere til affaldsforebyggelse Fokus på klima, miljø og ressourcer Indsamlingsordninger Erhvervsaffald tilsyn og dialog De planlagte initiativer Grundvand Det er kommunens mål, at det gennemsnitlige vandforbrug pr. person i de private husholdninger reduceres til maksimalt 100 liter pr. døgn inden Forbruget var i 2008 på ca. 5,8 mio. m3, hvilket er på samme niveau som i Vi oplevde et markant fald i vandforbruget med mere end 1 mio. m3 - fra 2004 til 2005, hvilket primært tilskrives lukningen af Kemira.

22 Vandforbruget i 2008 svarer i gennemsnit til, at der i Fredericia blev brugt 117 m3 vand pr. indbygger - inklusiv vandforbruget i industri, landbrug og til offentlige formål. Erhvervssektoren står for hovedparten af vandforbruget i Fredericia. Vandforbruget hos private har gennem tiden været støt faldende og ligger i 2008 på lidt over 40 m3 pr person. Det svarer til et dagligt forbrug på 117 liter pr. person. Det vurderes, at vores mål om 100 liter pr døgn inden 2012 ligger inden for rækkevidde.

23 Støj Kommunens mål er, at der inden 2012 udarbejdes en støjhandlingsplan for de mest støjbelastede kommuneveje, og at planen sikrer, at der gennemføres støjdæmpende foranstaltninger, som løbende reducerer støjgenerne. Fredericia Kommune har i 2008 gennemført en kortlægning af støjen fra alle de større kommuneveje og udarbejdelse af en støjhandlingsplan er påbegyndt. Kortlægningen viser, at 17,8 % af vores boliger er støjbelastede, og at 0,6 % er stærkt belastet af støj i dagtimerne. Det drejer sig om 4288 boliger ud af det samlede antal boliger på , som er støjbelastet over den vejledende støjgrænse for vejstøj (58 db), og 129 boliger, som er stærkt støjbelastet (over 68 db). Om natten er tallene lidt lavere. I natperioden (kl ) er 3007 boliger støjbelastet med over 52 db og 17 boliger stærkt støjbelastede (over 62 db) Herud over kommer boliger, der er belastet af støj fra statsvejen (motorvejene), jernbanen og fra erhvervs- of fritidsaktiviteter. Kommunen vil i de årlige grønne regnskaber følge op på, hvilke støjdæmpende foranstaltninger, der gennemføres for opfyldelse af de opstillede mål. Overfladevand og spildevand Fredericia Kommune vil fortsætte indsatsen for opnåelse af god økologisk tilstand i vandløb, søer og kystområder. En række vandløb har fået det bedre efter at næringsstoffer fra spildevand er blevet afskåret, og der er gjort indsatser for at forbedre den fysiske tilstand i vandløbene. Det er beskrevet under afsnittet De gode historier: "Mere liv i Fredericias vandløb." Rensning af spildevand er med til at sikre en god økologisk tilstand i vores kystområder. Spildevandet fra byens borgere og industri renses på Fredericia Centralrenseanlæg i Erritsø og er i dag Fredericias eneste renseanlæg. I 2008 er der udledt 10,3 mio. m3 renset spildevand. Det er 1,4 mio. m3 mindre end året før.

24 Udledningen af organisk stof var godt 34 tons, udledningen af kvælstof ca. 25 tons og af fosfor knap 9 tons. Set i forhold til året før er mængden af organisk stof og kvælstof faldet, mens fosforudledningen er lidt højere. Som det kan ses af figuren har der været en positiv udvikling, især hvad angår udledningen af organisk stof og kvælstof. Dette er opnået ved reduktion af suspenderet stof i udløbet fra renseanlægget. Organisk stof er målt som BI5. Størstedelen af det spildevand, som ledes til renseanlægget, kommer fra byens store industrier. Dette bevirker en meget kompleks sammensætning af spildevandet. Til tider skal der rettes fokus på indholdet af særligt forurenende stoffer (tungmetaller og miljøfremmede stoffer). Der igangsættes løbende indsatser og tiltag for at optimere driften af renseanlægget mest muligt. Ordforklaring BI5 står for Biokemisk Iltforbrug målt over 5 dage. Det er en måleenhed for

25 forureningsgraden i vandet og angiver mængden af ilt, der bruges til nedbrydning af forurenende stoffer. BI5 giver en indikation af hvor meget ilt der forbruges i Lillebælt til nedbrydning af Fredericias spildevand og dermed bidrager til iltsvindet i bæltet. Suspenderet Stof (SS) er et mål for spildevandets indhold af små partikler. Partiklerne består hovedsageligt af organisk materiale og kan derfor også medføre iltsvind i Lillebælt. Derfor bør mest muligt SS tilbageholdes i renseanlægget. Natur og rekreative områder Mål: Tabet af arter skal stoppes inden Frem mod 2015 er målet, at antallet af prioriterede arter forøges. Adgang til rekreative områder skal sikres. Til målet hører en række konkrete delmål, som er formuleret i Natur- og Miljøpolitikken, De kan sammenfattes som følgende: Gennemføre planlagte naturprojekter efter "Naturplan Fredericia, 2005" Naturkvalitetsplanlægning ved registrering af eksisterende naturområder, værdisætning og mål for naturkvaliteten Indsatsplan for naturpleje Følgende naturforbedringer er gennemført i 2008: Miljøcertificering af kommunens 400 ha skove Genopretning af 60 ha vådområde ved Pjedsted Naturpleje af enge og overdrev ved indhegning af 7 ha naturområder Første del af naturkvalitetsplanlægningen i Fredericia Kommune er påbegyndt. Der er lavet feltundersøgelser af beskyttede enge, moser og overdrev for at få afdækket deres naturtilstand og behov for plejeindsats. Bekæmpelse af invasive arter flere steder i samarbejde med lodsejere (slåning af rynket rose, Stor pileurt, Kæmpe-Bjørneklo) Rydning af et vandhul Ved badestrande er publikumsfaciliteter forbedret ved ny badebro og opsat borde/bænke Der er arrangeret guidede grønne ture

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Natur og rekreative områder Luftforurening Kommunens grønne regnskab

Læs mere

Fredericia Kommunens grønne regnskab 2010

Fredericia Kommunens grønne regnskab 2010 Fredericia Kommunens grønne regnskab 2010 Dette regnskab gør status over, hvordan kommunens aktiviteter belaster miljøet. Regnskabet viser, hvordan det er gået i 2010 med at nå de miljø- op naturpolitiske

Læs mere

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004 Grønt regnskab Boliger og erhverv 24 Forord Marts 26 2. årgang Grønt regnskab sort på hvidt Udgiver Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 9 273 Herlev Tlf. 4452 7 www.herlev.dk herlev@herlev.dk

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Bæredygtighedsrapport

Bæredygtighedsrapport Bæredygtighedsrapport Status 2007 Forord Aalborg Kommune er i gang med at udarbejde en Bæredygtighedsstrategi 2007-11, som skal fremme en miljømæssig bæredygtig udvikling for de kommende 4 år og fastlægge

Læs mere

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNE Vedtaget af byrådet 14. maj 2012 Dok. nr. 727-2012-88573 1. INDLEDNING 1.1. Hvori består klimaproblematikken? Den globale opvarmning medfører massive

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2013. www.albertslund.dk/groentregnskab

GRØNT REGNSKAB 2013. www.albertslund.dk/groentregnskab GRØNT REGNSKAB 2013 www.albertslund.dk/groentregnskab Indhold Forord 3 Varme 4 El 6 Vand 8 Affald 10 Transport 12 Natur 14 Indkøb 16 CO 2 18 2 GRØNT REGNSKAB 2013 // INDHOLD Forord Med Grønt Regnskab 2013

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 1. Sammenfatning og konklusion...3 2. Energi... 4 2.1 Elforsyning i Herning Kommune som geografisk område... 4 2.2 Elforbrug i Herning Kommune som virksomhed...

Læs mere

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN MAJ 2007 Kontakt Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2.VARMEFORBRUG... 6 3. ELFORBRUG... 12. Grønt regnskab 2001

Indholdsfortegnelse: 2.VARMEFORBRUG... 6 3. ELFORBRUG... 12. Grønt regnskab 2001 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING...... 3 LÆSEVEJLEDNING... 3 BASISOPLYSNINGER... 4 EN ØKOLOGISK LANDSBY... 4 FÆLLESSKAB SOM EN MULIGHED,-IKKE ET KRAV... 5 FÆLLES FORVALTNING, ANSVAR OG ARBEJDE... 5 SOCIALT

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Grønt Regnskab 1997 SKOV- OG NATURSTYRELSEN SKOV- OG NATURSTYRELSEN MILJØ- OG ENERGIMINISTERIET

Grønt Regnskab 1997 SKOV- OG NATURSTYRELSEN SKOV- OG NATURSTYRELSEN MILJØ- OG ENERGIMINISTERIET Grønt Regnskab 1997 SKOV- OG NATURSTYRELSEN MILJØ- OG ENERGIMINISTERIET SKOV- OG NATURSTYRELSEN 1 Indhold Forord 3 INDLEDENDE OPLYSNINGER 4 Skov- og Naturstyrelsen 4 LEDELSENS REDEGØRELSE 5 Grønt regnskab

Læs mere

Grønt regnskab 2012 FAKTA. Redaktionsgruppe: Grønt regnskab er trykt på svane- og FSC-mærket genbrugspapir.

Grønt regnskab 2012 FAKTA. Redaktionsgruppe: Grønt regnskab er trykt på svane- og FSC-mærket genbrugspapir. Grønt regnskab 2012 Grønt regnskab 2012 FAKTA Grønt regnskab er trykt på svane- og FSC-mærket genbrugspapir. Redaktionsgruppe: Miljøkoordinator, Line Thastum Civilingeniør, Monica Klitgaard Hansen Biolog,

Læs mere

Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Indhold Forord 7 Resumé af Grønt Regnskab 2013 9 Strategisk Energiplan 2013 4 Klar til mere regn i fremtiden 14 Klimakommunens resultater CO 2 -status 6 Forbrug

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

Bæredygtig forsyning i Aalborg

Bæredygtig forsyning i Aalborg Bæredygtig forsyning i Aalborg 1 Bæredygtig forsyning i Aalborg Forsidefoto: Ajs Smed Nielsen Oplag: 2. eksemplarer Papir: Profi silk 115 gr. Omslag: Profi silk 2 gr. Svanemærket papir Grafisk udarbejdelse:

Læs mere

Kommunens løbende udskiftning til mere økonomiske køretøjer vil dog bidrage til, at vi også kan forvente fine tal fremover.

Kommunens løbende udskiftning til mere økonomiske køretøjer vil dog bidrage til, at vi også kan forvente fine tal fremover. Grønt Regnskab 2011 2 l Grønt regnskab 2011 Forord Indhold Det er i år fjerde gang, vi udgiver et Grønt Regnskab for kommunen som virksomhed. Vi satte i 2008 fokus på energi, hvor vi dels fik påbegyndt

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2011 L L Y Y N N G G B B Y Y - - T T A A A A R R B BÆ Æ K K K K O O M M M M U UN N E E

GRØNT REGNSKAB 2011 L L Y Y N N G G B B Y Y - - T T A A A A R R B BÆ Æ K K K K O O M M M M U UN N E E GRØNT REGNSKAB 2011 LLYYNNG G BBY Y- - TTAAAARRBBÆ O MMMM UN EE ÆKK KKO UN Indhold Forord...4 Klimakommunens resultater CO2-status...6 Når vi færdes i trafikken...8 Når vi bruger vand...10 Når vandet

Læs mere

Bilag 2: Green Cities mål udredning af Lovkrav, Aabenraa Kommune status og konsekvenser

Bilag 2: Green Cities mål udredning af Lovkrav, Aabenraa Kommune status og konsekvenser Bilag 2: Green mål udredning af Lovkrav, Aabenraa Kommune status og konsekvenser Kommunerne i Green forpligter sig til at arbejde for 16 mål. Flere af disse mål arbejder Aabenraa kommune allerede for at

Læs mere

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab OV1_Kvadrat_RØD Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab OV1_Kvadrat_RØD Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1 det vil kommune OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Grønt regnskab 2013 Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1 forord GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE KOLDING KOMMUNE BY-

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Til Varde Kommune Dokumenttype Rapport Dato 10. oktober 2013 VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Ref. A 10-10-2013 HLLM, BLY BLY og Varde

Læs mere

Miljøet i din kommune

Miljøet i din kommune Miljøet i din kommune for Ballerup Kommune 2009-2010 side 1 Indhold 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 Forord Ballerups klimaplan Energirenovering af kommunens ejendomme Den store klimatest Energibesparelser

Læs mere

Grøn indikatorrapport. en kritisk rapport om miljøindikatorer

Grøn indikatorrapport. en kritisk rapport om miljøindikatorer Grøn indikatorrapport en kritisk rapport om miljøindikatorer Grøn indikatorrapport En kritisk rapport om miljøindikatorer CASA, Januar 28 ISBN 978-87-91795-78-7 Elektronisk udgave: ISBN 978-87-91795-79-4

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere