Grønne regnskaber 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønne regnskaber 2003"

Transkript

1 Grønne regnskaber

2 2 Grønne regnskaber 23

3 Næringsstofbalancer i Landovervågningen Som led i overvågningsprogrammet NOVA 23 er der siden 1999 hvert år blevet udarbejdet næringsstofregnskaber (grønt regnskab) på otte udvalgte ejendomme i Landovervågningsoplandet på Fyn. De otte udvalgte ejendomme er alle mellemstore til store brug varierende fra 3 til 12 hektar. De otte ejendomme omfatter tre planteavlsbrug, tre svinebrug og to kvægbrug. Den gennemsnitlige bedriftsstørrelse på ejendommene er 65 ha og det gennemsnitlige husdyrhold er 1,1 de/ha. Næringsstofregnskaberne er udformet som overordnede bedriftsbalancer baseret på købte og solgte produkter. Den samlede næringsstoftilførsel og -bortførsel samt beholdninger af næringsstoffer på bedrifterne er beregnet og differencen mellem disse udtrykker næringsstofoverskuddet. Data er indtastet i et særligt edb-program (Grønt Regnskab) som er tilknyttet planlægnings- og registrerings værktøjet Bedriftsløsningen, som anvendes i landbruget. Næringsstofoverskuddet for hver enkelt bedrift er opgjort med edb-programmet Grønt regnskab. Nøgletallene er herefter indtastet i et regneark med henblik på den videre statistiske databehandling. Der kan være store forskelle i næringsstofoverskuddet fra år til år på samme ejendom, f.eks. grund af lagerforskydninger i beholdninger af husdyrgødning. En vurdering af næringsstofoverskuddet på den enkelte bedrift bør derfor tage udgangspunkt i et gennemsnit af flere års regnskaber. i nærværende opgørelse er næringsstofoverskuddet på de otte ejendomme midlet i 3-års gennemsnit. Tidsserien består af to 3-års perioder; perioden og perioden Resultaterne af næringsstofregnskaberne i disse perioder samt i de enkelte år kan ses i bilag 1. Ejendomsbalancer Kvælstof I et næringsstofregnskab er kvælstofoverskuddet et vigtigt nøgletal, der angiver mængden af ikke-udnyttet kvælstof. En del af det ikke-udnyttede kvælstof kan forblive på ejendommen såfremt jordens pulje af kvælstof forøges. Størsteparten af kvælstofoverskuddet vil imidlertid tabes til omgivelserne og kvælstofoverskuddets størrelse kan derfor anvendes som miljøindikator til vurdering af miljøbelastningens størrelse. Kvælstoftabet til omgivelserne kan ske i form af ammoniakfordampning fra stalde, gødningslagre og ved udbringning af gødning eller som nitratudvaskning fra markerne. Endelig kan der tabes kvælstof ved denitrifikation. Til hjælp for tolkning af kvælstofregnskabet har Landbrugets Rådgivningscenter udarbejdet såkaldte referencekurver for kvælstofoverskuddet. Referencetallet, som er ejendomsspecifikt, angiver, hvad bedriftens kvælstofoverskud ville være, hvis bedriftens produktion blev gennemført efter gældende normer og krav til landbruget. Referencetallet er afhængig af brugstypen, afgrødefordelingen og hvor meget husdyrgødning, der anvendes. Husdyrbrug har forventeligt et større kvælstofoverskud end plantebrug, og jo mere husdyrgødning, der anvendes pr. ha, jo større forventes kvælstofoverskuddet at blive. Figur 1 viser det gennemsnitlige kvælstofoverskud i de to perioder og 2-2 på de kg N/ha N-overskud i forhold til referencetal Plantebrug 1 Plantebrug 2 Plantebrug 3 Svinebrug 1 Svinebrug 2 Svinebrug 3 Kvægbrug 1 Kvægbrug 2 Figur 1 kvælstofoverskud og referencetal på 8 bedrifter i landovervågningsoplandet i to treårs perioder: og 2-22 N = Næringsstofoverskud R = Referencetal N R N R N R N R N R N R N R N R N R N R N R N R N R N R N R N R Grønne regnskaber 23 3

4 Figur 2 8 bedrifter i to treårs perioder: og 2-22 i forhold til bedrifternes referencetal for kvælstof Figur 3 8 bedrifter i to treårs perioder: og 2-22 i forhold til husdyrtætheden på ejendommene Figur 4 8 bedrifter fordelt på brugstyper i to treårs perioder: og 2-22 i forhold til husdyrtætheden på ejendommene N-overskud i forhold til referencetal Referencetal kg N/ha N-overskud i forhold til husdyrtæthed y=51.246e.6443x R 2 = DE/ha N-overskud i forhold til husdyrtæthed y=46.5e.87x R 2 =.87 Plantebrug Kvægbrug DE/ha y=69.8e 6.15x y=22.7e 1.6x R 2 =.71 Svinebrug R 2 =.99 otte ejendomme. Det gennemsnitlige kvælstofoverskud er sammenlignet med de gennemsnitlige referencetal for kvælstofoverskuddets størrelse på de enkelte ejendomme. De laveste kvælstofoverskud findes på de tre planteavlsbrug, hvor kvælstofoverskuddene varierer fra 4 til 1 kg N/ha. Kvælstofoverskuddene på de tre svinebrug varierer fra 1 til 14 kg N/ha. Kvælstofoverskuddene på de to kvægbrug er meget forskellige. På det ene kvægbrug er kvælstofoverskuddene ca. dobbelt så store (2-22 kg N/ha) som på det andet kvægbrug (115). En medvirkende årsag til det større kvælstofoverskud på det ene kvægbrug kan være, at køerne har gået på dybstrøelse, der har en mindre kvælstofudnyttelse end gylle. I figur 2 er N-overskuddene i de to tre-års perioder vist i forhold til ejendommenes referencetal for kvælstof. Halvdelen af bedrifterne har et niveau med eller lavere end bedriftens referencetal. På en bedrift (et svinebrug) ligger kvælstofoverskuddet i begge perioder ca. 2 kg lavere end referencetallet for pågældende ejendom, hvilket er tegn på at denne bedrift udnytter kvælstoffet bedre end antaget i normerne. En bedrift (et kvægbrug) har i begge perioder et kvælstofoverskud som ligger ca. 6 kg over referencetallet for pågældende ejendom. Relateres kvælstofoverskuddets størrelse til husdyrtætheden på de enkelte brug ses, ikke overraskende, et stigende kvælstofoverskud med stigende husdyrtæthed, figur 3. Denne relation er også gældende når man betragter hver brugstype for sig, figur 4. Landbrugets Rådgivningscenter har gennemført et tre-årigt demonstrationsprojekt for Grønne Regnskaber (Kolind, 22). I alt 6 ejendomme fordelt på 18 plantebrug, 18 svinebrug og 24 kvægbrug deltog i projektet, der fandt sted i 1999, 2 og 21. Resultaterne fra dette demonstrationsprojekt blev midlet i, og der blev udarbejdet nogle sammenligningstal for næringsstofoverskuddet. Disse sammenligningstal er udtryk for det gennemsnitlige resultat for den pågældende bedriftstype og dyretæthed. I figur 5 er sammenligningstallene fra demonstrationsprojektet vist sammen med kvælstofoverskuddet på de otte ejendomme i Lillebækområdet. Det ses, at kvælstofoverskuddet på alle tre svinebedrifter i Lillebækområdet i begge 3-års perioder ligger på niveau med - eller under sam- 4 Grønne regnskaber 23

5 menligningstallene for svinebrugene i demonstrationsprojektet. På de tre svinebrug i Lillebækområdet udnyttes kvælstoffet altså ligeså godt eller bedre end gennemsnittet for svinebrugene i demonstrationsprojektet. De tre plantebrug og de to kvægbrug i Lilllebækområdet har kvælstofoverskud både over og under sammenligningstallene for de tilsvarende bedriftstyper i demonstrationsprojektet. Fosfor Næringsstofregnskabet for fosfor på de 8 bedrifter i Lillebækområdet viser et lille underskud af fosfor på 2 af plantebrugene, der ikke anvender husdyrgødning, mens der på bedrifter, der anvender husdyrgødning, er et overskud af fosfor, figur 6. På ét svinebrug viste opgørelsen af fosforbalancen et stort underskud af fosfor. På dette brug beregnes en stor negativ mængde fosfor til udbringning på markerne fordi der ifølge regnskabet sælges mere fosfor i husdyrgødning end der produceres på bedriften. Dette tyder på, at der er fejl i data, hvorfor fosforbalancen på denne bedrift er udeladt. Fosforoverskuddet på de resterende syv bedrifter ligger mellem -6 og 2 kg P/ha. Figur 7 viser, at der er en tydelig stigning i fosforoverskuddet med stigende husdyrtæthed. Generelt ses, at for hver gang husdyrtætheden stiger med én dyreenhed, stiger fosforoverskuddet med ca. 1 kg P/ha. På baggrund af resultaterne fra det tre-årige demonstrationsprojekt for Grønne Regnskaber (Kolind, 22), er der udarbejdet sammenligningstal for fosforoverskud på hhv. kvæg- og svinebedrifter. Disse sammenligningstal er N-overskud i forhold til husdyrtæthed Plantebrug Svinebrug Kvægbrug LOOP plantebrug LOOP Svinebrug LOOP Kvægbrug Husdyrtæthed DE/ha y=83.x y=51.3x y=29.8x udtryk for det gennemsnitlige resultat for den pågældende bedriftstype og dyretæthed. Der er ikke udarbejdet sammenligningstal for bedrifter med planteavl. I figur 8 er sammenligningstallene for fosfor vist sammen med fosforoverskuddene på kvæg- og svinebedrifterne i Lillebækområdet. Det ses at fosforoverskuddene på svinebedrifterne i Lillebækområdet i alle tilfælde ligger under sammenligningstallene for svinebrugene i demonstrationsprojektet. På svinebrugene i Lillebækområdet udnyttes fosforet altså bedre end gennemsnittet for svinebrugene i demonstrationsprojektet. Omvendt ligger fosforoverskuddene på kvægbrugene i Lillebækområdet i alle tilfældene over sammenligningstallene for kvægbrugene i demonstrationsprojektet, hvilket er tegn på at kvægbrugene i Lillebækområdet udnytter fosfor dårligere end gennemsnittet af kvægbedrifterne i demonstrationsprojektet. Figur 5 8 bedrifter i to treårs perioder: og 2-22 i forhold til husdyrtætheden på ejendommene. Kvælstofoverskuddet på bedrifterne er sammenholdt med sammenligningstal for hhv. kvægbrug, svinebrug og plantebrug kg P/ha P-overskud Plantebrug 1 Plantebrug 2 Plantebrug 3 Svinebrug 1 Svinebrug 2 Svinebrug 3 Kvægbrug 1 Kvægbrug 2 Figur 6 fosforoverskud på 8 bedrifter i landovervågningsoplandet i to treårs perioder: og Grønne regnskaber 23 5

6 Figur 7 fosforoverskud på 8 bedrifter i to treårs perioder: og 2-22 i forhold til husdyrtætheden på bedrifterne P-overskud kg/ha P-overskud og husdyrtæthed y=1.57x R 2 =.8162 LOOP plantebrug LOOP svinebrug LOOP kvægbrug DE/ha Figur 8 fosforoverskud på tre svinebrug og to kvægbrug i landovervågningsoplandet i to treårs perioder: og 2-22 i forhold til husdyrtætheden på ejendommene. Kvælstofoverskuddet på bedrifterne er sammenholdt med sammenligningstal for fosforoverskud på hhv. kvægbrug og svinebrug P-overskud kg/ha P-overskud i forhold til husdyrtæthed Svinebrug Kvægbrug LOOP svinebrug LOOP kvægbrug y=14x Husdyrtæthed DE/ha y=1.9x Grønne regnskaber 23

7 Grønne regnskaber 23 7

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

N- og P-regnskaber for landbrugsejendommen Nygaard

N- og P-regnskaber for landbrugsejendommen Nygaard N- og P-regnskaber for landbrugsejendommen Nygaard November 2003 Danedi for Jens Hansen Indhold Indledning... 3 Resumé... 4 Definition af 1 DE (slagtesvin)... 6 Svineproduktionen på Nygaard... 11 Planteproduktionen

Læs mere

Kom godt i gang med Grønt Regnskab

Kom godt i gang med Grønt Regnskab Kom godt i gang med Grønt Regnskab December 2001 2 Kom godt i gang med Grønt Regnskab Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Fanen Ejendom...6 Regnskabsperiode... 6 Opdatér beholdninger... 7 Dataoverførsel

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Afrapportering fra arbejdsgruppen for evaluering af virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskning samt øvrige kvælstofrelaterede indsatser i VMP III aftalen Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008

Læs mere

Evaluering af pilotprojekt om balanceregnskaber

Evaluering af pilotprojekt om balanceregnskaber Evaluering af pilotprojekt om balanceregnskaber - foreløbig Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Evaluering af pilotprojekt

Læs mere

Kvælstofbalancer i dansk landbrug

Kvælstofbalancer i dansk landbrug Kvælstofbalancer i dansk landbrug Mark- og staldbalancer Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Kvælstofbalancer i dansk landbrug Mark- og staldbalancer Udgiver: Miljø-

Læs mere

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner De lavere omkostninger til forrentning og værditab på brugte maskiner vil typisk medføre lavere totalomkostninger. Nedbrud kan dog medføre tab af rettidighed

Læs mere

Arealgodkendelse. Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør. Indledning

Arealgodkendelse. Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør. Indledning Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 18. juni 2014

Læs mere

Bestemmelse af N og P tab fra landbruget, samt fastlæggelse af reduktionsbehov (Task 1.2)

Bestemmelse af N og P tab fra landbruget, samt fastlæggelse af reduktionsbehov (Task 1.2) AGWAPLAN Bestemmelse af N og P tab fra landbruget, samt fastlæggelse af reduktionsbehov (Task 1.2) Christen D. Børgesen 1, Søren K. Hvid 2, Uffe Jørgensen 1, Inge T. Kristensen 1, Karin H. Nilsson 3, Christian

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nøgleinformation 2. Forord 3. Ledelsens redegørelse 4. Bedriftsbeskrivelse 5. Næringsstofregnskab 9. Planteværn 13.

Indholdsfortegnelse. Nøgleinformation 2. Forord 3. Ledelsens redegørelse 4. Bedriftsbeskrivelse 5. Næringsstofregnskab 9. Planteværn 13. !"#"$%&'$( Indholdsfortegnelse Nøgleinformation 2 Forord 3 Ledelsens redegørelse 4 Bedriftsbeskrivelse 5 Næringsstofregnskab 9 Planteværn 13 Energi 15 Vand 16 Tekniske anlæg 17 Ordforklaring 18 Bilag til

Læs mere

Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720. Landbrugets gæld

Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720. Landbrugets gæld Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720 Landbrugets gæld 1. Indledning Den indtjeningsmæssige krise, der prægede dansk landbrug i årene 2007-10, er

Læs mere

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Natur, miljø og ressourcer i økologisk jordbrug Hugo Fjelsted Alrøe og Claus Bo Andreasen (Red.) FØJO Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Natur, miljø og ressourcer i økologisk jordbrug FØJO-rapport

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Omkostningen ved en indsats for biodiversitet

Omkostningen ved en indsats for biodiversitet d. 28.02.2012 SIA Omkostningen ved en indsats for biodiversitet 1. Generel introduktion Formålet med nærværende notat er at dokumentere tilgangen til beregninger af omkostningerne i biodiversitetsanalysen

Læs mere

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente?

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Noget tyder på at økologiske mælkeproducenter med god jord bør i højere grad gå efter synergienerne mellem mælkeproduktion og salgsafgrøder

Læs mere

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2013

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser

Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser Skrevet af Karen Jørgensen og Erik Fog Videncentret for Landbrug,

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

FORBEREDELSE AF VANDMILJØPLAN III RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN OM GENERELLE VIRKEMIDLER. Del II

FORBEREDELSE AF VANDMILJØPLAN III RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN OM GENERELLE VIRKEMIDLER. Del II Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet FORBEREDELSE AF VANDMILJØPLAN III RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN OM GENERELLE VIRKEMIDLER Del II December 2003 1 Del II for Arbejdsgruppen for generelle

Læs mere

Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse

Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse Tilgængelighed Udskriften ReproAnalyse er tilgængelig i Dairy Management System (DMS) under fanebladet Analyse og lister > Analyseudskrifter. Husk at vælge

Læs mere

Produktionsøkonomi. Svin 2008. Produktionsøkonomi Svin 1

Produktionsøkonomi. Svin 2008. Produktionsøkonomi Svin 1 Produktionsøkonomi Svin 2008 Produktionsøkonomi Svin 1 2 Produktionsøkonomi Svin Produktions økonomi Svin Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen Redaktør Lene Korsager Bruun, Dansk Svineproduktion

Læs mere

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009 Benchmarking i svineproduktionen > > Anders B. Hummelmose, Agri Nord Med benchmarking kan svineproducenterne se, hvordan de andre gør, tage ved lære af hinanden og dermed selv forbedre systemer og produktion.

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000.

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Jakob Kjærsgård Fastrupvej 30 7400 Herning Afgørelsesdato: xx.xxxx

Læs mere

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 131 Offentligt Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 1 Økologisk jordbrug kan

Læs mere

Fortolkning af NDICEA resultater.

Fortolkning af NDICEA resultater. af NDICEA resultater. 1. Forord Af hensyn til organisk stofs egenskaber og dynamik i jorden, udfyldes data for min. 3 år: det aktuelle år og de 2 forudgående år. Procent organisk stof i jorden udfyldes,

Læs mere

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check ÆGPRODUKTION 2014 Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel university of copenhagen Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel Publication date: 2013 Document

Læs mere