Dagsorden Åse Nielsen fra Struer Kommune er udgået af gruppen og Mariann Mikkelsen er nu medlem fra Struer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden Åse Nielsen fra Struer Kommune er udgået af gruppen og Mariann Mikkelsen er nu medlem fra Struer."

Transkript

1 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel Referat fra møde i Faglig Følgegruppe Mandag den 6.maj 2013 Dato: l Else Hjortbak Dagsorden Åse Nielsen fra Struer Kommune er udgået af gruppen og Mariann Mikkelsen er nu medlem fra Struer. 1. Godkendelse af dagsorden Referat: Punktet 10 E flyttes fra at være skriftlig orientering til at være et ordinært punkt. Dette godkendes. Mail: Lokaltlf.: Mobil: Side 1/10 2. Godkendelse af referat fra møde den 23. januar 2013 Referat: Referat godkendt. 3. Opgaveoverdragelse v Bente Møller Pedersen Indstilling: Drøftelse af MTV om opgaveoverdragelse med henblik på godkendelse og planlægning af implementering Sagsfremstilling: MTV opgaveoverdragelse (se vedhæftede) beskrivelsen har været forelagt Klyngestyregruppen april Klyngestyregruppen har udbedt sig opkvalificering af enkelte punkter i notatet. Denne opkvalificering er med i det vedhæftede bilag. Klyngestyregruppen har godkendt notatet under forudsætning at Faglig Følgegruppe fagligt kan godkende det. Referat: Anerkendelse af det store arbejde, det er at udarbejde en MTV. MTV har været forelagt Klyngestyregruppen, der havde enkelte ønsker til kvalificering. Derefter blev den givet videre til Faglig Følgegruppe med henblik på implementering. MTV har været til høring flere steder i HEV, og der er her givet grønt lys til at gå videre.

2 De regionale retningslinjer er videreformidlet til Merete Kjærsholm, Holstebro kommune. Merete vil gennemgå dem og vurdere på, om de direkte kan anvendes af kommunerne. Retningslinjerne skal ligge på Sundhedsaftaler e-dok. Er det noget patienterne kan sige nej til? Det kan de ikke de kan ikke selv bestemme, hvor behandlingen foregår. Ift. økonomi er det svært at komme tættere på, end vi er nu. Vi kan sammenligne os med Viborg på den måde, at vi kender det antal de har haft og vi kan påregne at vi får lidt flere. Kommunerne ønsker at MTV skal kvalificeres lidt mere ift. økonomidelen, for de er ikke helt enige i det, der står. Det vil de gerne have mulighed for at gå tilbage og kvalificere yderligere. Derudover vil kommunerne gerne have udarbejdet en implementeringsplan/ forløbsplan. Side 2 De ønsker samtidig mere tydelighed omkring besparelser for regionen. Det vil det politiske niveau i kommunerne helt sikkert have et ønske om at kende til. Det drøftes om der skal nedsættes en gruppe, der ser på det økonomiske. Kommunerne vil selv komme med et udspil på en kvalificering af den kommunale økonomi. De melder tilbage til Else Hjortbak. Det samme gøres der fra regional side. Else Hjortbak er tovholder. Det overvejes, om ikke der kunne være behov for at holde et startmøde i en slags faglig ledelses/sparringsgruppe. Det er ikke den arbejdsgruppe, der har udarbejdet MTV-rapporten. Det skal være et sted, hvor vi prøver at finde en fælles fortolkning. Det aftales, at det skal afholdes inden sommerferien. Else Hjortbak indkalder. Der skal sidde en fra hver kommune i gruppen, det vil forkorte kommunikationsvejen. Fra HEV vil det blive Gunna Andersen og Ulla Kloster, der deltager. Evt. en repræsentant fra hvert sengeafsnit. Sidste frist for tilbagemelding om navne på personer til Else senest 17. maj 2013 Hvornår går dette i luften? Dette her behøver ikke i Faglig Følgegruppe igen inden vi igangsætter det. Det er vigtigt, at det kommer hurtigt i luften, men det skal også gøres ordentligt. De skriftlige instrukser og retningslinjer skal ligge klar, når vi går i gang.

3 Det aftales, at vi går i gang den 1. september Undervisningsdagene tilpasses, så de kommer til at ligge medio august. Information til de praktiserende læger: info på et kommende fyraftensmøde medio juni + via praksis.dk Når vi kommer tættere på, så laver vi fælles pressemeddelelse på det. 4. Implementering af MedCom standarder v/else Hjortbak Indstilling: Drøftelse af implementeringsplan for MedCom standarder med henblik på godkendelse og planlægning af implementering Side 3 Sagsfremstilling: Gitte Rasmussen fra Herning Kommune og Else Hjortbak fra HEV er på Klyngestyregruppemøde udpeget til at varetage implementeringen af de 4 kommunale MedCom standarder. Der er nedsat to tværsektorielle arbejdsgrupper. En gruppe til det IT tekniske og én gruppe til organisatoriske og sundhedsfaglige (sidstnævnte gruppe er nedsat af samarbejdsgruppen for indlæggelse og udskrivning). For begge gruppe er der deltagelse fra alle 6 kommuner, HEV og Region Midtjylland. IT mæssigt er HEV klar. Kommunerne forventer at være klar efter sommer Arbejdet tager udgangspunkt i rammeaftalen om anvendelse af MedCom 7 hjemme-sygehus aftaler Referat: I HEV er der en opgave i at få personalet klædt på til opgaven. Vi tænker, at vi ikke afholder et pilotprojekt da det kan give vanskeligheder, hvis vi lukker op for det. I stedet laver vi en test på, at der er hul igennem til alle kommuner. Der bliver en fælles skolebænk i september. Der skal arbejdes med at gøre formålet med Fælles skolebænk helt klart. Det er vigtigt, at vi forstår, hvad hinanden har af opgaver i dette her. Fx at personalet i HEV ved, hvorfor de skal bruge en funktionsevnebeskrivelse. Så vi får en gennemgående forståelse for hinanden. Det skal handle om samarbejdsrelationer. Måske skal der også ligge et møde i foråret 2014, hvor vi har nogle erfaringer med det. Vi tænker dette implementeret i oktober/november. Det forventes, at vi sender fra begyndelsen af oktober, men den præcise dato meldes ud senere.

4 5. Anvendelse af korrespondancer mellem praktiserende læger og hospitalslæger v/ Birthe Nyhuus Indstilling: Drøftelse af sagen med henblik på at udarbejde en handlingsplan Sagsfremstilling: Korrespondancebreve mellem praktiserende læger og hospitalslæger anvendes i Vestklyngen/Region Midtjylland og andre regioner. Korrespondancebrevene skal anvendes som supplement til epikriser. Oplysningerne i korrespondancebrevene opleves i de fleste tilfælde som meget relevante, men måske kunne der overvejes en bagatelgrænse. Der bestilles ofte medicin på korrespondancen, hvilket ikke er intentionen med korrespondancebrev. Side 4 Referat: Almen praksis ønsker, at der i højere grad er et filter ift. hvad der spørges om via korrespondancer. Der ligger et regionalt dokument om korrespondance-breve mellem hospitalslæger og praktiserende læger. Hospitalslæger vil modtage information om anvendelse af korrespondance-breve til de praktiserende læger. Flere kommuner har udarbejdet retningslinjer for den elektroniske kommunikation med almen praksis. Kommune og kommune læge har selv samarbejdsudvalg, hvor samarbejdet drøftes. Ligeledes er der i nogle kommuner lavet et aftalesæt omkring god praksis ifm. brugen af korrespondancer. 6. Sundhedsaftalen for personer med behov for palliativ indsats v/else Hjortbak Indstilling: Drøftelse af sag med henblik på beslutning om at nedsætte en tværsektoriel planlægningsgruppe med ansvar for afholdelse af tværsektorielle netværksgrupper Sagsfremstilling: Hospitalsenheden Vest har udpeget lægelige og sygeplejefaglige kontaktpersoner i afdelingerne. Onkologisk afdeling/palliativt team er ansvarlig for afholdelse af netværksmøder for nøglepersoner, hvor formålet er at optimere palliation i sengeafsnit/ambulatorier. Kommunerne har i oktober måned udfyldt et skema med opfyldelse af de områder der er nævnt i Sundhedsaftalen for personer med behov for palliativ indsats. Dette skema er vedhæftet. Alle kommuner bedes vurdere om der er sket ændringer siden oktober måned.

5 HEV vil stille et forlag om at etablere et Klyngenetværk i Vest for nøglepersoner fra HEV, kommuner og almen praksis. Til etablering af dette foreslås det, at der nedsættes en planlægningsgruppe med repræsentation fra alle 3 sektorer. Referat: Er der justeringer til det udarbejdede skema, så bedes kommunerne melde tilbage til Else Hjortbak eller Ditte Rasmussen senest torsdag den 23.maj. Så tilrettes skemaet. Det besluttes, at der deltager en repræsentant fra kommunerne i en planlægningsgruppe. Navnet på repræsentanten sendes til Else Hjortbak. Planlægningsgruppen skal beslutte, hvad der skal ske i netværksgruppen. Her skal lægges rammen for, hvad der skal ske i netværksmøderne. Planlægningsgruppen skal ikke være en stående gruppe. Side 5 7. Fælles skolebænk i forbindelse med Forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft v/else Hjortbak Indstilling: oplæg til debat med henblik på igangsættelse af fælles skolebænk indenfor rehabilitering og i forbindelse med kræft Sagsfremstilling: I forlængelse af forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft er der en der ved at blive udarbejdet en sundhedsaftale. Denne sundhedsaftale er godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget. Den er på vej til at godkendelse i Regionsrådet og de 19 kommunalbestyrelser. Den skulle således gerne være klar til implementering omkring 1. september i år. Onkologisk afdeling Hospitalsenheden Vest har rejst ønsket om allerede nu at begynde planlægning af fællesskolebænk på området. Uddrag af Forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Tværfagligt samarbejde, side 24 Udbyttet af den samlede faglige indsats ved rehabilitering og palliation hænger sammen med, at indsatsen er organiseret i et tæt koordineret tværfagligt samarbejde. For at det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde i praksis kan understøtte timing, målrettethed, prioritering og udbytte af indsatsen, kræver det, at de lokale ledelser har fokus på og aktivt understøtter, at der arbejdes med fælles mål, prioritering og evaluering i en samlet plan for patienten og pårørende i samarbejde og afstemning med patienten og de pårørende (jf. afsnit 4.3). Indsatsen og intensiteten af det tværfaglige samarbejde afhænger af patientens sygdoms- og livssituation. Rammerne for det tværfaglige

6 samarbejde skal organiseres således, at der er mulighed for en differentieret indsats og for fleksibilitet jf. beskrivelsen af målgrupperne (afsnit 2.1). Referat: Vi har et forløbsprogram og en sundhedsaftale på vej. Der er en udfordring med rehabilitering af disse patienter/borgere. Der er behov for, at vi drøfter snitflader og samarbejdsflader. Punktet udsættes til næste møde i Faglig Følgegruppe i september 2013, da vi der kender det indholdsmæssige i Sundhedsaftalen. Så er der også mulighed for deltagelse fra Onkologisk Afdeling. Side 6

7 8. Sundhedsaftalen for personer med demens Indstilling: til orientering og drøftelse Sagsfremstilling: Hospitalsenheden Vest oplever, at vi i dag ser langt flere patienter til udredning for demens i vores neurologiske og geriatriske afsnit end det var tilfældet før sundhedsaftalen trådte i kraft. Det giver et stort pres på afdelingerne. På den baggrund er igangsat en dialog med psykiatrien i forhold til, hvordan området skal organiseres fremadrettet. Der arbejdes mod en afklaring snarest muligt. I forhold til status i kommunerne er det på et tidligere møde aftalt, at HEV skulle udarbejde et skema til udfyldelse i kommunerne om status på de områder i sundhedsaftalen, som kommunerne er ansvarlige for. Det har været vanskeligt at sætte ansvarsområderne i skemaform og der ønskes derfor en drøftelse af, hvorvidt det vil være mere hensigtsmæssigt, at der laves en beskrivelse af den indsats, der er i den enkelte kommune. Hvis der fortsat ønskes udarbejdet et skema, så indstilles det, at der deltager en kommunal repræsentant i arbejdet. Side 7 Referat: Kommunerne vil gerne påtage sig at udarbejde dette skema. Kommunerne giver en tilbagemelding til Ditte Rasmussen senest den 31.maj. 9. Gensidig orientering Lemvig: Ikke til stede Struer: Ikke til stede ved dette punkt. Ikast-Brande: Intet nyt at berette. Herning: Har lavet en omjustering i Sundhed og Ældre. Nu har de kun tre områder, mod fire tidligere hvor nu sygeplejedelen er skilt ud. Sygepleje, akutfunktion, aften/nat på både sygepleje. Dette er for at kunne klare at varetage det accelererede patientforløb. Der er terapeuter i områderne. Ringkøbing-Skjern: Ikke nyt at berette. Holstebro: Holstebro ønsker nu at supplere deres organisering med korttidspladser, så døgnrehabliteringsdelen bliver en del af korttidspladserne. Dette træder i kraft pr. 5. august De midlertidige pladser bibeholdes. Holstebro holder i juni waste-runde på deres plejehjemspladser. Dette bringes ind på næste møde i Faglig Følgegruppe. Almen praksis: Overenskomst-konflikten fylder meget. Der skal dog stadig holdes fast i at sikre det gode samarbejde. Det er vigtigt at sige, at vi har et rigtig godt samarbejde i Region Midtjylland. Kommer på FMK til efteråret Hospitalsenheden Vest: Kommer på FMK medio juni Pt. arbejdes der meget med overbelægning i HEV. Der er igangsat

8 arbejde i 4 spor et omkring henvisning/modtagelse af patienter, et omkring det interne flow i hospitalet, et omkring placeringen af børn/unge i hospitalet og et omkring samspillet med omgivelserne. Parallelt med de 4 spor er der iværksat et arbejde, som skal belyse om enheden med fordel kan konvertere yderligere stationær operationsaktivitet til ambulant. Evt. frigjorte ressourcer på dette område skal anvendes til at skabe yderligere flow i de akutte patientforløb. Geriatri-projektet mellem HEV og Holstebro Kommune: Vi har nu en måneds erfaring. Der er kun 3 konverteret til ambulante forløb. Der er rigtig god brug for den kommunale sygeplejerske i hospitalsregi og man oplever, at tingene glider lettere, når man har en, der kender det kommunale system. Der indsamles gode erfaringer. På næste møde i FF laves et mere substantielt orienteringspunkt. Side E: Audit af omlægning af neurologiområdet Indstilling: At ansvar for formidling og implementering af kvalitetsforbedringer, beskrevet i projektrapporten, placeres i neurologisk netværksgruppe (samarbejde mellem neurologisk afdeling HEV og Vestklyngens seks kommuner). Sagsfremstilling: Rapporten er endelig færdig i slutningen af maj. Projektmedarbejder Vita Hagelskjær afslutter samtidig sin ansættelse på projektet. Der er behov for stillingtagen til formidling af rapportens resultater og implementering. Når det forslås at placere ansvaret i neurologisk netværksgruppe er det fordi gruppen er tværsektorielt sammensat og i forvejen arbejder med implementering af Sundhedsaftalen for voksne med erhvervet hjerneskade og Forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade. Referat: Formand for den neurologiske netværksgruppe er Gitte Kjær Nielsen og en skiftende kommunal repræsentant. Lige pt. er det Helene Henriksen fra Struer Kommune. Det vurderes, at det er vigtig at kende mere til indholdet i rapporten, før der kan tages endelig stilling til formidlingsform og rækkefølge. Der kan med fordel laves en anbefaling om dette i rapporten. Rapporten formidles til Klyngestyregruppen og andre relevante fora.

9 10. Skriftlig orientering: A: Implementering af forløbsprogrammet Lænde/rygsmerter Oprindeligt var ansvaret for implementeringen af forløbsprogrammet for lænde/rygsmerter placeret i Samarbejdsgruppen Træning. Efterfølgende har der været rejst tvivl om det var den rette gruppe. Denne beslutning er ændret og nu er det Samarbejdsgruppen for Sundhedsfremme der har ansvaret for implementeringen i samarbejde med Samarbejdsgruppen Træning. B: Opfølgende hjemmebesøg Der arbejdes på at indføre et nyt regionalt elektronisk screeningskema til patienter til opfølgende hjemmebesøg. Dette skema planlægges at blive taget i brug inden sommer. På sigt vil dette skema kunne sendes elektronisk til kommunerne. Side 9 C: Styrket forløbskoordinering Klyngestyregruppen har udpeget Gitte Nørgaard fra Herning Kommune og Else Hjortbak HEV til projektgruppe for kvalitetsudvikling af patientforløb for den ældre medicinske patient D: Slip Sundheden fri Pr. 1. marts 2013 er Birthe Lodahl Haxholm ansat som projektleder i Slipsundheden fri, som er tværsektorielt innovationsprojekt mellem Herning kommune, Holstebro kommune og Hospitalsenheden Vest. Projektet eksperimenterer med, hvordan ældre borgere med medicinske problemstillinger kan opleve mere sammenhængende forløb, når de pga. ændret funktionsevne modtager sundhedsydelser fra almen praktiserende læge, kommune og/eller hospital. Fokus er at innovere på organisering af sundhedstilbuddene, så de rette ydelser gives til rette tid, af de rette sundhedsprofessionelle, i de rette omgivelser (eget hjem, kommunalt tilbud, hospital), og at overgange mellem indsatser og sektorer gøres så sømløse som muligt. Der er en ambition om at kommune, alment praktiserende læge og region gennem konsortietankegang kan agere som et samlet og integreret sundhedsvæsen, der sætter sig ud over den gængse silotænkning. Der tilstræbes fælles incitamenter til bedre planlægning, forebyggelse, koordination og behandling, med henblik på at borgeren og pårørende har gode oplevelser ved sundhedsindsatserne, og der skabes mere sundhed for pengene. Projektet gennemføres som samarbejdsdreven innovation, og vil inddrage borgere, pårørende, sundhedspersonale og almen praktiserende læger i Herning og Holstebro kommune, samt sundhedspersonale på akut og medicinske afdelinger Hospitalsenheden Vest. I 2013 afdækkes problemstillinger med at skabe sammenhængende forløb, og der udvikles nye processer og organisationsformer ved idé genereringer og prøvehandlinger.

10 I 2014 afprøves og justeres de nye måder at organisere og finansiere indsatserne på, konsortiemodel for fælles organisering beskrives, og projektet evalueres. Projektet er støttet af Task Force for nære sundhedstilbud og sundhedsinnovation. F: Fælles skolebænk i forbindelse med implementeringen af Sundhedsaftalen for voksne med erhvervet hjerneskade og Forløbsprogrammet for Rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade. Der er i nedsat en lille arbejdsgruppe med repræsentation fra kommuner og neurologisk afdeling til planlægning af fællesskolebænk for personale der arbejder med voksne med erhvervet hjerneskade. Planen er at fælles skolebænk afholdes vinter 2013/2014 Side Eventuelt Ikke noget til eventuelt. 12. Næste møde Næste møde den er flyttet til Herning kommune. Mødested vil blive annonceret ved opdatering af elektronisk mødeindkaldelse

Referat fra møde i. Klyngestyregruppen Vest, Region Midtjylland. Onsdag den 26. september 2012 kl. 16.00-18.00

Referat fra møde i. Klyngestyregruppen Vest, Region Midtjylland. Onsdag den 26. september 2012 kl. 16.00-18.00 Hospitalsenheden Vest Strategi og Plan Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Referat fra møde i Klyngestyregruppen Vest, Region Midtjylland Onsdag den 26. september

Læs mere

Referat fra møde i. Klyngestyregruppen Vest for Sundhedsaftaler. i Vestklyngen, Region Midtjylland. Mandag den 15. april 2013 kl

Referat fra møde i. Klyngestyregruppen Vest for Sundhedsaftaler. i Vestklyngen, Region Midtjylland. Mandag den 15. april 2013 kl Hospitalsenheden Vest Strategi og Plan Referat fra møde i Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Klyngestyregruppen Vest for Sundhedsaftaler i Vestklyngen, Region

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Herning Kommune, Sundhed og Ældre Holstebro

Læs mere

Referat fra møde i. Klyngestyregruppen for Sundhedsaftaler. i Vestklyngen, Region Midtjylland. Mandag den 25. november 2013 kl

Referat fra møde i. Klyngestyregruppen for Sundhedsaftaler. i Vestklyngen, Region Midtjylland. Mandag den 25. november 2013 kl Hospitalsenheden Vest Strategi og Plan Referat fra møde i Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Klyngestyregruppen for Sundhedsaftaler i Vestklyngen, Region

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Årsberetning 2010 Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Staben Kvalitet og Udvikling Januar 2011 Indhold Side Baggrund... 3 Formål med samarbejdsgruppen

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen)

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 13. Maj 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Sundhedsaftaler Sundhedsloven 205 Alle kommuner og regioner skal indgå

Læs mere

Kommissorium for Midtklyngen

Kommissorium for Midtklyngen Sundhedsstyregruppen Klyngestyregruppe Kontaktgrupper Kommissorium for Midtklyngen 1 Kommissorium for klyngestyregruppen i Midtklyngen Baggrund Det fremgår af Sundhedslovens 205, at regionsrådet og kommunalbestyrelserne

Læs mere

Væskebehandling og intravenøs antibiotikabehandling i eget hjem

Væskebehandling og intravenøs antibiotikabehandling i eget hjem Væskebehandling og intravenøs antibiotikabehandling i eget hjem Else Rose Hjortbak, Kvalitetskonsulent, Hospitalsenheden Vest Mail: else.hjortbak@vest.rm.dk Merete Kjærsgaard, Sygeplejechef, Holstebro

Læs mere

Udfordringer og erfaringer fra tværsektorielt samarbejde, når det er bedst set fra et hospitalsledelsesperspektiv.

Udfordringer og erfaringer fra tværsektorielt samarbejde, når det er bedst set fra et hospitalsledelsesperspektiv. Udfordringer og erfaringer fra tværsektorielt samarbejde, når det er bedst set fra et hospitalsledelsesperspektiv. 13.oktober 2013 Ida Götke www.regionmidtjylland.dk Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012 Samarbejdsgrupper i Regionalt Regi Sundhedskoordinationsudvalget: Sundhedskoordinationsudvalget har til formål at understøtte sammenhængende behandlingsforløb på tværs af det regionale og det kommunale

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Referat fra møde i. Implementeringsgruppen vedrørende Sundheds-IT og digitale arbejdsgange. Tirsdag den 8. december 2015 kl

Referat fra møde i. Implementeringsgruppen vedrørende Sundheds-IT og digitale arbejdsgange. Tirsdag den 8. december 2015 kl Hospitalsenheden Vest Kvalitet- og Udvikllng Lægaardvej 12 7500 Holstebro Tel. +45 7843 8725 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Referat fra møde i 30. november 2015 Else Rose Hjortbak Implementeringsgruppen

Læs mere

Til medlemmer af Implementeringsgruppen BØRN & UNGE, SOMATIK

Til medlemmer af Implementeringsgruppen BØRN & UNGE, SOMATIK Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Til medlemmer af Implementeringsgruppen BØRN

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010 Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Afdelingen for Kommunesamarbejde

Afdelingen for Kommunesamarbejde Projekt Implementering af den gode og Formål Formålet med projektet er via udarbejdelse af er, at: Sikre målrettede, sammenhængende og effektive sforløb for patienter, der har behov for efter udskrivning

Læs mere

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland (Godkendt Sundhedsstyregruppen,

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Temagruppen for børne- og ungdomspsykiatri. Referat af møde i temagruppen for børne- og ungdomspsykiatri

Temagruppen for børne- og ungdomspsykiatri. Referat af møde i temagruppen for børne- og ungdomspsykiatri Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Temagruppen for børne- og ungdomspsykiatri DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af møde i temagruppen for børne- og

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

Opbygning af sundhedsaftalen

Opbygning af sundhedsaftalen Sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft v. oversygeplejerske Marie-Louise Ulsøe og leder af Sundhedscenter Vest Ulla Svendsen www.regionmidtjylland.dk Opbygning af sundhedsaftalen Sundhedsaftalen

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Sygeplejen i fremtiden?

Sygeplejen i fremtiden? Sygeplejen i fremtiden? Den 5. november 2010 Silkeborg Workshop Fagidentitet og professionsudvikling i relation til det kommunale område. Inge Bank Sundheds- og Omsorgschef i Silkeborg Kommune 1 Fremtidens

Læs mere

Referat fra møde i. Faglig Følgegruppe i Vestklyngen, Region Midtjylland. Mandag den 30. juni 2014 kl

Referat fra møde i. Faglig Følgegruppe i Vestklyngen, Region Midtjylland. Mandag den 30. juni 2014 kl Hospitalsenheden Vest Strategi og Plan Referat fra møde i Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Faglig Følgegruppe i Vestklyngen, Region Midtjylland Mandag den

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Tids- og aktivitetsplan

Tids- og aktivitetsplan Tids- og aktivitetsplan Tid Aktivitet opgaver Inden første møde i temagruppe Opgaver: - oversigt over opgaver/aftaleområder -tjekliste - screening af nuværende aftale Uge 4-7 1. møde i temagruppen -arbejdsform/proces

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen 2015-2018 Politisk pejlemærke 1: Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet Politisk mål: Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen Det nære sundhedsvæsen v/beskæftigelses-, social- og sundhedsdirektør Jesper Hosbond Jensen Økonomiaftalen for 2013 KL s udspil og anbefalinger Processen Uddrag af den politiske sundhedsaftale i Nordjylland

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Tværsektoriel stuegang fremtidens tværsektorielle forløb - Fra stafet-tankegang til borgerens fælles team

Tværsektoriel stuegang fremtidens tværsektorielle forløb - Fra stafet-tankegang til borgerens fælles team Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Sundhedsaftalen skal ses som et supplement til forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse kræft og som en tillægsaftale

Læs mere

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal For perioden frem til og med 2. kvartal 2018 Hvilke indsatser forventes at lande hvornår i DAS og Samordningsudvalgene - Sundhedsn 2015-2018 Opdateret 07.09.2017 Indsats 6 Nye samarbejdsformer Udvælge

Læs mere

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget NOTAT KKR MIDTJYLLAND Emner til drøftelse Praksisplanudvalget Formålet med denne henvendelse er at indlede en drøftelse i kommunerne om hvilke emner, kommunerne ønsker drøftet i Praksisplanudvalget. Praksisplanudvalgene

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december

Læs mere

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen)

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) Fællessekretariatet (godkendt i Sundhedsstyregruppen d. 6. febr. 2015 Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) 1. Indledning Sundhedsaftalen fastsætter retningen for

Læs mere

Høringsskema Almen Praksisplan besvaret af. Organisation Frederiksberg kommune.

Høringsskema Almen Praksisplan besvaret af. Organisation Frederiksberg kommune. Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Dato: 26. juni 2015 Høringsskema Almen Praksisplan 2015-2018 - besvaret af Organisation

Læs mere

Områder som har positiv betydning for patientsikkerheden i det tværsektorielle samarbejde

Områder som har positiv betydning for patientsikkerheden i det tværsektorielle samarbejde Områder som har positiv betydning for patientsikkerheden i det tværsektorielle samarbejde Denne oversigt er udarbejdet for at danne et overblik over de områder som har særlig betydning for at skabe patientsikre

Læs mere

Når gode, sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb er det fælles mål

Når gode, sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb er det fælles mål Når gode, sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb er det fælles mål Neurologisk afdeling, Hospitalsenhed Midt Evalueringsrapport for projekt 45 Udarbejdet af Oversygeplejerske Ulla Veng & Kvalitets-

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen 2015-2018 Politisk pejlemærke 1: Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet Politisk mål: Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016

Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016 Deltagere: Inger Buhl

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSOMRÅDET

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSOMRÅDET K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Torsdag den 21. februar 2008 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 2 Medlemmer: Knud Andersen (formand) Bent Larsen Benedikte Kiær Kirsten

Læs mere

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen.

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen. Resume af hovedpunkterne i sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune 1.0 Sundhedsaftalens opbygning Københavns Kommunes sundhedsaftale består af den generelle ramme for de individuelle

Læs mere

Følgegruppen for behandling og pleje Oversigts- og prioriteringsskema

Følgegruppen for behandling og pleje Oversigts- og prioriteringsskema og pleje Oversigts- og prioriteringsskema Grøn: Det går som det skal og arbejdet fortsætter Rød: Korrigerende handling nødvendig evt. fra DAK Gul: Behov for opmærksomhed Lilla: Afsluttet Blå: Afventer

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Temaer for mit oplæg:

Temaer for mit oplæg: Indsatser for den ældre medicinske patient Formand for Sundhedskoordinationsudvalget og regionsrådsmedlem Anders Kühnau www.regionmidtjylland.dk Temaer for mit oplæg: Hvad kendetegner sundhedsvæsenet i

Læs mere

Tværsektoriel Audit Henvisninger og Epikriser

Tværsektoriel Audit Henvisninger og Epikriser Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Tværsektoriel Audit Henvisninger og Epikriser Hospitalsenheden Vest og almen

Læs mere

Til medlemmer af Implementeringsgruppen forebyggelse og forløbsprogrammer.

Til medlemmer af Implementeringsgruppen forebyggelse og forløbsprogrammer. Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Til medlemmer af Implementeringsgruppen forebyggelse og forløbsprogrammer. Lægårdvej 12 N DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. december 2013 /DORKLI Refer af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur:

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur: Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk 1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

Implementeringsplan og status for Sundhedsaftalen Horsens Kommune

Implementeringsplan og status for Sundhedsaftalen Horsens Kommune Implementeringsplan og status for Sundhedsaftalen 2018 Horsens Kommune Godkendt Arbejdsplan Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER Louise Stage & Tine Skovgaard Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Komite for helse og sosial i Bergen Kommunalreformen 2007 Kommunen del af sundhedsvæsnet

Læs mere

Referat fra møde i kommunalt lægeligt udvalg den

Referat fra møde i kommunalt lægeligt udvalg den 6.5 Til repræsentanter for de praktiserende læger og repræsentanter fra direktionen i Holstebro Kommune Dato: 06.11.2013 J. nr.: 018302-2013 Henv. til: Kirsten V. Løgsted Tlf.: 9611 4101 Referat fra møde

Læs mere

Tidlig Indsats på Tværs

Tidlig Indsats på Tværs F O R D I G D E R S K A L A R B E J D E M E D T I T - P R O J E K T E T : Tidlig Indsats på Tværs For særligt sårbare medicinske borgere i Thisted Kommune og Morsø Kommune Morsø Kommune Hvad er Tidlig

Læs mere

KL WORKSHOP OM DELEGATION OG KOMMUNAL PRAKSIS PÅ OMRÅDET

KL WORKSHOP OM DELEGATION OG KOMMUNAL PRAKSIS PÅ OMRÅDET KL WORKSHOP OM DELEGATION OG KOMMUNAL PRAKSIS PÅ OMRÅDET Program for dagen 10.00-10.50 Udviklingen af det nære sundhedsvæsen Chefkonsulent Jacob Meller Jacobsen, KL, lokale 1-1+3 10.50-11.00 Pause 11.00-12.00

Læs mere

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser I nedenstående er udmøntningsplanen for den ældre medicinske patient præsenteret skematisk. Ønskesuddybet viden om udmøntningsplanen henvises til Fælles udmøntningsplan for den ældre medicinske patient

Læs mere

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Sundhedskoordinationsudvalget Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen 18. JANUAR 2017 Styrket indsats for ældre medicinske patienter National handlingsplan

Læs mere

Revideret rammeaftale

Revideret rammeaftale Revideret rammeaftale om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder (Version 30.9.2015) Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning 1 Indledning Denne rammeaftale omhandler

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Den Ældre Medicinske Patient Forum for Geriatrisk Sygepleje i Region Syddanmark Temadag: Brandpunkt i sektorovergange fra politik til praksis i et tværfagligt perspektiv Dato: d. 17 marts 2015 Projektleder

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Spørgeskema vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale

Spørgeskema vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale Spørgeskema vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale Dette spørgeskema er en central del af KL's opfølgningsproces på sundhedsområdet. Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om kommunens indsats

Læs mere

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj Sundhedsaftalen 2015-2018 Porteføljestyringsværktøj Status på indsatsen Milepæle 1 Følgegruppen for behandling og pleje IT-understøttelse og elektronisk kommunikation Revision af forløbene Igangværende.

Læs mere

2. Sundhedsaftaler v. Ane Friis Bendix og Torben Laurén 3. Ibrugtagning af ref01 v. Jens Egsgaard 4. Status for / afrapportering fra

2. Sundhedsaftaler v. Ane Friis Bendix og Torben Laurén 3. Ibrugtagning af ref01 v. Jens Egsgaard 4. Status for / afrapportering fra Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktion Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 27. maj 2014 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg

Læs mere

Sundhedsaftalerne

Sundhedsaftalerne Sundhedsaftalerne 2015 2018 1 Rammer for sundhedsaftalerne 2015-2018 - Ifølge sundhedsloven skal regioner og kommuner udarbejde en sundhedsaftale. - Formålet er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering

Læs mere

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1 Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1999. 2 Målgruppe: Patienter med livstruende sygdom og samtidig palliative behov samt deres pårørende.

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borgerforløb. Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borgerforløb. Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb SAM:BO Samarbejde om borgerforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb Fra hidtil til fremover Hvad går ud? Sund Dialog (Fyn) Patientens vej (Ribe) Samarbejdsaftale Sønderjyllands

Læs mere

Referat. Referat fra møde i Direktørforum, d. 12. december 2011. Referat fra første møde i Direktørforum Medlemmer af Direktørforum

Referat. Referat fra møde i Direktørforum, d. 12. december 2011. Referat fra første møde i Direktørforum Medlemmer af Direktørforum Referat Emne: Til: Referat fra første møde i Direktørforum Medlemmer af Direktørforum Den 19. december 2011 Referat fra møde i Direktørforum, d. 12. december 2011 Aarhus Kommune Sundhed og Velfærd Sundhed

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Indstilling: At Implementeringsgruppen drøfter de foreløbige resultater af monitoreringen.

Indstilling: At Implementeringsgruppen drøfter de foreløbige resultater af monitoreringen. R E F E R A T Referat fra møde Implementeringsgruppen forebyggelse og forløbsprogrammer Mødedato 15. marts 2017 Mødetid Kl. 13 Mødested Regionshospitalet, Herning Deltagere Birgitte Ostersen, Ulla Svendsen,

Læs mere