Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet"

Transkript

1 Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende søer og samtidig udnytte næringsstofferne til et øget udbytte i den efterfølgende kornafgrøde. Resultater fra grønne regnskaber viser, at næringsstofoverskuddet på bedrifter med svin er meget stort og en del større end for andre driftsgrene. Der har derfor været brug for at se på mulighederne for at tage nye afgrøder ind i svinesædskiftet og udvikle løsninger der kan gøre håndteringen af svin udenfor mere fleksibel, så de kan komme med rundt i sædskiftet. Det har vist sig vanskeligt at opnå en optimal udnyttelse af gødning, der afsættes under afgræsning på svinebedrifter. Den uheldige konsekvens er en betydelig risiko for tab af næringsstoffer og samtidig er der mindre gødning til rådighed i de øvrige marker i sædskiftet. Mens tabene er belastende for miljøet, så er et lavt næringsstofniveau i kornmarkerne belastende for produktionsresultatet. Det lave udbytte i marker hvor søerne er placeret skyldes, at græsdækket i efterårs- og vintermånederne er utilstrækkeligt og at svinene ofte placeres på de samme 2-3 marker i en længere årrække. Derved udnytter man ikke muligheden for at søerne kan bidrage i sædskiftet til afgrødernes næringsstofforsyning, mindre udvaskning og bekæmpelse af rodukrudt. Mange svinebedrifter har, på trods af en høj belægningsgrad med optil 1,4 DE/ha, ikke meget gødning til rådighed til marker, der ligger et stykke væk fra gården, fordi en stor del af gødningen afsættes på marker, hvor svinene afgræsser. Aktiviteter I denne del af projektet er der etableret en demonstrationsdyrkning af efterafgrøder hos Karl Schmidt i Vamdrup sydvest for Kolding. Karl Schmidt er økologisk svineproducent med søer samt opfedning af slagtesvin. Markdriften består af 120 ha med foderkorn, frøgræs og grovfoder herunder et stort areal med kløvergræs til græssende søer. Marken med demonstration af efterafgrøder er jordbundstype 3 med 7,2 % ler og et passende reaktionstal, men meget høje fosfor- og kaliumtal (se tabel 1). Tabel 1. Jordbunds- og teksturanalyse i mark med efterafgrøder Rt Pt Kt Mgt Humus Ler Silt Finsand Grovsand 6,1 6,1 17,0 6,9 3,7 % 7,2 % 7,0 % 29,5 % 52,6 % Demonstrationsdyrkningen med efterafgrøder etableres i en mark, som har været afgræsset af drægtige søer. 6 forskellige efterafgrøder (olieræddike, foderraps, vinterraps, rug/vikke, honningurt, stenkløver) blev etableret på 3 forskellige tidspunkter i efteråret Demonstrationsdyrkningen foregik i storparceller med størrelse på ca. 40 x 10 meter(se figur 1). Der er 24 behandlinger i alt uden gentagelser, idet der også er et led der holdes sort med stubharvning hele efteråret samt et forsøgsled, hvor det eksisterende plantedække bliver liggende i kløvergræs(se tabel 2). Der var planlagt en 4. såtid men såningen blev for sen til at det var relevant at lade den indgå i forsøget.

2 Målinger af efterafgrødens optagelse af næringsstoffer blev foretaget i september 2009 ved hjælp af klippeprøver i 1m 2 /prøve fra efterafgrøden. Den høstede mængde sammenholdes med den efterfølgende analyse, og et estimat for næringsstofindholdet i afgrøden kan beregnes. I november 2009 blev der taget N- min prøver i 0-75 cm. I 2010 er der sået vårhvede, for at kunne måle eftervirkningen af eftergrøderne. Kornet blev høstet med forsøgsmejetærsker i 2,5 meters bredde i hver parcel. Som opfølgning på N-min målinger i efteråret 2009 blev der taget N-min analyser i maj 2010 ca. 3 uger efter såning af den efterfølgende vårhvedeafgrøde. Tabel 2. Plan for demonstration af efterafgrøder Led Art Udsædsmængde 1 Vinterraps 5 kg/ha 2 Fodermarvkål 5 kg/ha 3 Olieræddike 12 kg/ha 4 Vinterrug/vintervikke 30/20 kg/ha 5 Honningurt 15 kg /ha 6 Hvid Stenkløver 18 kg/ha 7 Sort Jord - 8 Eksisterende plantedække - Figur 1. Skitse over demonstrationsareal med efterafgrøder med angivelse af sådato for efterafgrøder

3 Resultater og diskussion I figur 2 er resulter for efterafgrødernes N-optagelse i overjordiske plantedele i efteråret 2009 angivet. Den største N-optagelse opnås i honningurt ved såning den 18. juni. Forskellene i N-optagelse mellem de korsblomstrede efterafgrøder og honningurt er dog ganske små ved den første såtid, idet N-optagelsen i fodermarvkål er 228 kgn/ha mod 271 kgn/ha i honningurt. I den anden såtid har olieræddike den største optagelse af kvælstof med 256 kgn/ha, mens de øvrige afgrøder ligger omkring 100 kgn/ha lavere i intervallet 71 kgn/ha (eksisterende græs) og 211 kgn/ha (rug/vikke). Efterafgrøden rug/vikke blev meget dårligt etableret og stort set hele den høstede plantemasse består af ukrudt med overvægt af fuglegræs og hvidmelet gåsefod. Optagelsen af kvælstof og dækningen af efterafgrøden er ikke overraskende størst ved etablering før 1. september. I denne DEMO har olieræddike klaret sig bedst samlet set over de 3 såtider. I bedømmelser af kvikbestanden efter høst af kornafgrøden var forekomsten af især kvik størst i parceller uden efterafgrøder, som havde ligget urørt i efteråret 2009 (eksisterende plantedække). De korsblomstrede efterafgrøder, især olieræddike, kan holde kvikbestanden næsten på niveau med parcellen uden efterafgrøde, hvor marken er stubharvet 4-5 gange i løbet af efteråret Kg N/ha Sået 18. juni Sået 11.juli Sået 1. sept. Figur 2. Beregnet optagelse af kvælstof i efterafgrøden fordelt på 3 forskellige såtidspunkter Der er også målt på efterafgrødernes evne til at optage fosfor, kalium og svovl. Her samler interessen sig især om svovloptagelsen, hvor der er nogle markante forskelle. Oliræddike har en svovloptagelse ved 1. såtid på 67 kgs/ha, mens de øvrige korsblomstrede afgrøder ligger på 38 kgs/ha og 44 kgs/ha for hhv. fodermarvkål og vinterraps. De øvrige afgrøder har optagelser af svovl på mellem 10 og 22 kgs/ha.

4 N-min målt 3 uger efter såning af vårhveden i foråret 2010 var højest i parceller med honningurt og olieræddike, som også havde den højeste optagelse af N i efteråret. De målte N-min værdier (0-25 cm) varierede fra 21 kgn/ha ved den tidlige såning, hvor jorden var holdt sort, til 83 kgn/ha ved den sene såning af honningurt. For både honningurt, olieræddike og rug/vikke var der det højeste indhold af N i jorden efter det sene såtidspunkt den 1. september. Det er lidt overraskende, men må tilskrives usikkerhed i N- min målingen og måske en forsinket frigivelse af næringsstoffer i de efterafgrøder, der var sået tidligt og derfor potentielt skulle kunne give det største bidrag til kvælstofpuljen året efter. I figur 3 ses udbytte i vårhvede efter de forskellige efterafgrøder. Afgrøden blev sået den 5. maj og høstet den 1. september. Der er ikke tilført gødning udover den mængde som efterafgrøderne har givet i eftervirkning. Ved høst var udbyttet størst efter tidligt såede korsblomstrede efterafgrøder, og det var også her vi fandt det største indhold af protein i vårhveden. Udbyttet varierede mellem 24,0 hkg/ha i forsøgsled 7, hvor der ikke blev sået efterafgrøde, men kun stubharvet i efteråret Det højeste udbytte opnåede vi efter den tidligt såede fodermarvkål (37,7 hkg/ha). Ved de 2 første såtider af efterafgrøder er der i alle forsøgsled opnået et højere udbytte i parceller, hvor der blev etableret en efterafgrøde sammenlignet med led 7 og 8, hvor der ikke blev etableret en efterafgrøde. Kvælstofoptagelsen i kernen er beregnet ud fra proteinindhold og udbytte. I led 2 med fodermarvkål som efterafgrøde er der optaget 74 kgn/ha i kernen, mens der kun er optaget 34 kgn/ha i kernen i led 7, hvor der ikke blev etableret en efterafgrøde. Generelt er optagelsen af kvælstof højere i de forsøgsled, hvor der blev etableret en efterafgrøde sammenlignet med de led, hvor jorden blev holdt sort eller det eksisterende plantedække blev brugt som efterafgrøde Sået 18. juni Sået 11. juli Sået 1. sept. Figur 3. Udbytte i vårhvede 2010 efter efterafgrøder sået på 3 forskellige tidspunkter i sommeren og efteråret 2010.

5 Konklusion Formålet med demonstrationsdyrkningen af efterafgrøder er at illustrere en metode til at opnå et en bedre næringsstofudnyttelse i sædskifter med udendørs sohold. For at opnå en bedre udnyttelse er det afgørende, at kunne udnytte den gødning søerne afsætter i forbindelse med afgræsning af kløvergræs. Vi har igennem etablering af efterafgrøder i efteråret umiddelbart efter at søerne har forladt græsmarken opnået et højere udbytte med en højere N-optagelse i den efterfølgende afgrøde med vårhvede. Samtidig er der en tendens til at forekomsten af rodukrudt er blevet mindre i parceller med efterafgrøder sammenlignet med den parcel, hvor det eksisterende plantedække er blevet liggende. Etablering af efterafgrøder i september eller senere er for sent og giver ikke en tilstrækkelig udvikling i løbet af efteråret til at der kan opnås en tilfredsstillende næringsstofoptagelse i efterafgrøden. Risikoen for udvaskning bliver dermed for stor og der kan ikke opnås en tilstrækkelig effekt af efterafgrøden på udbyttet i den efterfølgende afgrøde. Sammenfattende kan det siges, at efterafgrøder er et brugbart og nødvendigt redskab i svinesædskifter, hvor der er behov for at kunne udnytte de store mængder kvælstof som græssende søer og grise efterlader på marken. I kombination med et sædskifte, hvor grisene kommer mere med rundt, og hvor intervallerne mellem marker med græssende dyr bliver større, er efterafgrøder et effektivt middel til at holde på næringsstofferne i sædskiftet. Dermed er det også muligt at hæve udbytterne i de øvrige marker i sædskiftet. Artikler Denne del af projektet har været omtalt i Økologisk Jordbrug, nr. 440, 2.oktober 2009 i artiklerne efterafgrøder løser kvælstofproblemer og Karl tester efterafgrøder skrevet af Karen Munk Nielsen. Billeder Nedenfor ses et lille udpluk af mange billeder, der er taget i projektet.

6

Etablering af vintersæd

Etablering af vintersæd Plantenyt nr. 25 d. 21. august 2013 - Ændring efterafgrøder - Bladsvampe i sukkerroer - Etablering af vintersæd - Forsøg med bejdsemidler - Handelsgødning til vintersæd - Efterårsbehandling af frøgræsmarker

Læs mere

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Gulerødder dyrkes i Danmark primært til frisk konsum. Kun en mindre del afsættes til industri i Danmark og eksport. I Belgien, Holland,

Læs mere

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden "ligeglad" med, hvor

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden ligeglad med, hvor Næringsstofferne Kvælstof Kvælstof (N) er det næringsstof, der har størst betydning for udbyttet i de fleste afgrøder. Derfor er der ofret mange kræfter på at bestemme afgrødernes behov for kvælstof. Optagelse

Læs mere

Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12

Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Af Tove Urup Madsen, Søren Søndergaard og Tove Holm Vistedsen September 2012 INDHOLD 1. Sammendrag...

Læs mere

Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier

Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 1 af 6 Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier, 24-25 Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier Af

Læs mere

Fortolkning af NDICEA resultater.

Fortolkning af NDICEA resultater. af NDICEA resultater. 1. Forord Af hensyn til organisk stofs egenskaber og dynamik i jorden, udfyldes data for min. 3 år: det aktuelle år og de 2 forudgående år. Procent organisk stof i jorden udfyldes,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Besvarelse af spørgsmål vedrørende havrerødsot

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Besvarelse af spørgsmål vedrørende havrerødsot AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Besvarelse af spørgsmål vedrørende havrerødsot DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Vedrørende notat om anvendelse af kvælstoffikserende afgrøder som

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Vedrørende notat om anvendelse af kvælstoffikserende afgrøder som AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Vedrørende notat om anvendelse af kvælstoffikserende afgrøder som miljøfokusområder i forbindelse med den grønne

Læs mere

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Den gunstige effekt af kløvergræs i sædskiftet afhænger meget etableringen kløvergræsset, og det kommer bl.a. an på valg af efterafgrøder og gødskningsstrategi

Læs mere

Økologisk svineproduktion

Økologisk svineproduktion Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 174 Økologisk svineproduktion - Økonomien i tre produktionssystemer Niels Tvedegaard København 2005 2 Økologisk svineproduktion, FØI Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2008. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over Landsforsøgene 2008. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene 2008 Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Det Europæiske Fællesskab og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af en række af aktiviteterne. Se

Læs mere

Økologisk. Nyhedsbrev SEPTEMBER 2014 NR. 7

Økologisk. Nyhedsbrev SEPTEMBER 2014 NR. 7 SEPTEMBER 2014 NR. 7 Økologisk Nyhedsbrev Værdibaseret økolog 2 Prisfald på økokorn 3 Rodukrudtsbekæmpelse i efteråret 4 Vigtigheden af jordprøver 5 Disponer rug til forårsudsåning 6 Så rug til afgræsning

Læs mere

Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel

Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel Dyrkning uden pløjning har en stabil udbredelse i Danmark. Det anslås, at dyrkning uden pløjning praktiseres på cirka 200.000 ha i Danmark. Den stadigt stigende

Læs mere

Afgræsning, også en del af fremtidens kvægbrug

Afgræsning, også en del af fremtidens kvægbrug Afgræsning, også en del af fremtidens kvægbrug Mange forbrugere vil gerne have mælk fra køer, der går på græs. Afgræsning kan også være af stor værdi for kvægbruget, hvis en række betingelser er opfyldt;

Læs mere

Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser

Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser Skrevet af Karen Jørgensen og Erik Fog Videncentret for Landbrug,

Læs mere

VIRKEMIDLER TIL REALISERING AF 2. GENERATIONS VANDPLANER OG MÅLRETTET AREALREGULERING

VIRKEMIDLER TIL REALISERING AF 2. GENERATIONS VANDPLANER OG MÅLRETTET AREALREGULERING VIRKEMIDLER TIL REALISERING AF 2. GENERATIONS VANDPLANER OG MÅLRETTET AREALREGULERING JØRGEN ERIKSEN, POUL NORDEMANN JENSEN OG BRIAN H. JACOBSEN (REDAKTØRER) DCA RAPPORT NR. 052 DECEMBER 2014 AARHUS AU

Læs mere

Oversigt over. Landsforsøgene 2006. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over. Landsforsøgene 2006. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene 2006 Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger 2006 Samlet og udarbejdet af

Læs mere

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Afrapportering fra arbejdsgruppen for evaluering af virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskning samt øvrige kvælstofrelaterede indsatser i VMP III aftalen Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008

Læs mere

N- og P-regnskaber for landbrugsejendommen Nygaard

N- og P-regnskaber for landbrugsejendommen Nygaard N- og P-regnskaber for landbrugsejendommen Nygaard November 2003 Danedi for Jens Hansen Indhold Indledning... 3 Resumé... 4 Definition af 1 DE (slagtesvin)... 6 Svineproduktionen på Nygaard... 11 Planteproduktionen

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18. Årsregnskab for 2009

Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18. Årsregnskab for 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75530000 Telefax 75530038 www.deloitte.dk Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18 Årsregnskab for

Læs mere

FlexNyt. Heste i trafikken. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 33, 2012

FlexNyt. Heste i trafikken. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 33, 2012 FlexNyt Indhold Heste i trafikken Stubharvning og jordbearbejdning i efteråret samt jordbearbejdningsreglerne i efteråret Kvikbekæmpelse efter høst Høj pris på protein og hvad så? iphone-apps til håndtering

Læs mere

GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER

GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER Bredt sortiment af græsblandinger og efterafgrøder Læs mere om blandingerne og deres fordele DANISH AGROWGRASS AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 AGROWGRASS - FOKUS PÅ

Læs mere

Økologisk mælkeproduktion

Økologisk mælkeproduktion Økologisk mælkeproduktion Strategier og foderforsyning ved 100 procent økologisk fodring Jakob Sehested og Troels Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2002 FØJO-rapport nr. 17/2002

Læs mere

Afprøvning af automatisk jordprøveudtager med on-line bestemmelse af ph

Afprøvning af automatisk jordprøveudtager med on-line bestemmelse af ph Afprøvning af automatisk jordprøveudtager med on-line bestemmelse af ph 2 Afprøvning af automatisk jordprøveudtager med on-line bestemmelse af ph Leif Knudsen og Rita Hørfarter, Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

Udvikling af økologisk rækkedyrkningssystem til sikring af grynkvalitet i havre

Udvikling af økologisk rækkedyrkningssystem til sikring af grynkvalitet i havre Udvikling af økologisk rækkedyrkningssystem til sikring af grynkvalitet i havre Krogerup Avlsgaard A/S 2003 Innovationsprojekt Med henblik på at finde dyrkningsmetoder, der kan sikre grynkvaliteten i havre

Læs mere

Delt gødning. Split-application of fertilizer. 302-2009 Annual Report. Otto Nielsen. otto.nielsen@nordicsugar.com +45 54 69 14 40

Delt gødning. Split-application of fertilizer. 302-2009 Annual Report. Otto Nielsen. otto.nielsen@nordicsugar.com +45 54 69 14 40 2-09 Annual Report Delt gødning Split-application of fertilizer Otto Nielsen otto.nielsen@nordicsugar.com +45 54 69 NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej, DK-49 Holeby Borgeby Slottsväg

Læs mere

Indhold DanGødning Fordi... 2 Hvordan kommer jeg i gang?... 3 Opbevaring:... 3 Vores tankløsninger:... 3 Håndtering:... 3 Udbringning...

Indhold DanGødning Fordi... 2 Hvordan kommer jeg i gang?... 3 Opbevaring:... 3 Vores tankløsninger:... 3 Håndtering:... 3 Udbringning... Indhold DanGødning Fordi... 2 Hvordan kommer jeg i gang?... 3 Opbevaring:... 3 Vores tankløsninger:... 3 Håndtering:... 3 Udbringning... 4 Valg af dyse:... 4 Rengøring... 4 Sprøjten.... 4 GPS-Gødskning...

Læs mere

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente?

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Noget tyder på at økologiske mælkeproducenter med god jord bør i højere grad gå efter synergienerne mellem mælkeproduktion og salgsafgrøder

Læs mere

Oversigt over. Landsforsøgene. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger LANDSUDVALGET FOR PLANTEAVL

Oversigt over. Landsforsøgene. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger LANDSUDVALGET FOR PLANTEAVL Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger 2001 Samlet og udarbejdet af LANDSUDVALGET FOR PLANTEAVL ved CARL ÅGE PEDERSEN Chefkonsulent i planteavl LANDBRUGETS

Læs mere