Permakulturens grundstamme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Permakulturens grundstamme"

Transkript

1 Permakulturens grundstamme - Hvordan definerer man, hvad der er permakultur? Af Poul Erik Pedersen, Diplomholder og suppleant til bestyrelsen i Permakultur Danmark. Permakultur er et inspirerende, overdådigt, befriende og dejligt ukontrollabelt fænomen. Det er vel nok den førstegangsoplevelse, vi alle fik, og den vi vender tilbage til, når vores moderne omverden bliver lidt for deprimerende, åndsfattig, indskrænket og kontrollerende i sin natur Som sådan er permakulturen for de fleste af os indtrådt i en dualistisk relation, som en slags modpol til den omverden, mange af os føler, har udviklet sig i stærkt uheldig retning. Men måske er det et falsk modsætningsforhold? Måske er det bedre at se poly-istisk på verden, fremfor dualistisk. Måske er permakulturen en særligt progressiv, men uadskillelig del af en større samfundsmæssig helhed. Måske er permakulturen bare sig selv, med egne unikke kvaliteter, der stadig behøver udvikling i mangfoldige aspekter. Set fra et dualistisk perspektiv, er det meget naturligt og forståeligt, når vi som permakulturister reagerer mod tanken om at bringe den rigide omverdens kontrollerende og kvantificerende redskaber i anvendelse indenfor permakulturens rammer. Men det kan vise sig at være en uhensigtsmæssig reaktion, der virker bremsende for nødvendig udvikling begrebsudviklingen af permakultur. I Danmark og jeg gætter på, det er det samme i Norge og Sverige har der nu i flere år været en diskussion frem og tilbage omkring, hvordan man skal definere, hvad der er permakultur, og hvad der ikke er. Senest blev der gjort et forsøg i forbindelse med landsmødet i Permakultur Danmark, januar Der blev skrevet et oplæg til mødet, som gav anledning til megen konstruktiv diskussion, men ikke nogen endelig afklaring. Diskussionen var kædet sammen med et ønske om at promovere permakulturen mere åbent og frimodigt. På et tilsvarende landsmøde nogle måneder senere, blev det besluttet at formulere et sæt konkrete definitioner, der hurtigt fik kælenavnet Permakulturen i en bankboks. For hvordan kan man sikre og bevare, uden at virke dømmende og kontrollerende? Løsningen på dét dilemma må være at formulere en række klare definitioner og lægge dem i bankboks, så vi altid kan bruge det som sammenligningsgrundlag. Og så i øvrigt introducere en skelnen mellem projekter, der er: 1. Permakultur-inspirerede, (f.eks. en enkeltstående urtespiral), 2. Permakultur-målrettede, (f.eks. et gårdanlæg i byen uden adgang til egentligt ressource-opland, eller et nyetableret selvforsynings-landbrug med underskud på træ- og energi-regnskabet), 3. Permakultur-fuldbyrdede, hvor bl.a. alle ressource-regnskaberne kommer ud med positive tal, dvs. reelt ressourceopbyggende. Så langt, så godt. Men hvordan formulere et egentligt sæt definitioner for et permakultur-projekt? Den grundfornemmelse, mange af os forbinder med et permakulturprojekt, kan være relativt uhåndgribelig, og den kan gøres gældende over for mange andre projekter, der ikke nødvendigvis er permakultur. Det drejer sig blandt andet om: Et permakulturprojekt er varieret, mangfoldigt, sammensat af mange elementer. Et perma-projekt er grundlæggende økologisk, sigtende mod bæredygtighed (- og hvordan defineres så dét?).

2 Et perma-projekt vil typisk være organisk formet, eller præget af organisk formgivning. Et perma-projekt vil typisk være lavteknologisk, low maintenance, low-budget, men ikke altid og ikke nødvendigvis? Et perma-projekt vil typisk være præget af vild og kaotisk frodighed, med grønne planter struttende ud fra alle hjørner. Men dét er vel i høj grad en særlig form for æstetik, snarere end et neutralt kriterium? Derudover vil et perma-projekt typisk være lokalt forankret, decentralt i sin beslutningsproces, og med stor brugerindflydelse, konsensus-demokrati. Men det samme kan vel siges om en lang række projekter, som vi hurtigt kan blive enige om, ikke rigtig er permakultur? Så øvelsen er slet ikke så ligetil. Frodigt og dejligt ser det ud. Men hvordan skal man afgøre, om det også er permakultur?. Den Gule Enke, Bådsmandsstræde 21 i København. Foto: Poul Erik Pedersen. Går vi tilbage til de oprindelige kilder, især Bill Mollison s bøger, så finder vi nogle formuleringer, der kan bruges til at indkredse definitionen: The aim is to create systems that are ecologically-sound and economically viable, which provide for their own needs, do not exploit or pollute, and are therefore sustainable in the long term. (Bill Mollison, Introduction to Permaculture, s.1). Et andet godt udgangspunkt er de tre perma-etikker: Care for the Earth; Care for People; and Fair Shares. (Omsorg for Verden; Omsorg for Mennesker; Ligelig adgang til og fordeling af Ressourcerne).

3 Etik nr. 2, People Care eller Social Care som det også kaldes, er kommet i fokus de senere år, måske som reaktion på tidligere tiders meget tekniske fokus: Det er ikke nok, at et projekt er selvforsynende og teknisk bæredygtigt, hvis det ikke også skaber menneskelig trivsel og sociale/kulturelle udfoldelsesmuligheder. I Introduction to Permaculture finder vi en liste med permakultur-principper, på side 5. I en let omskrevet udgave kan de gengives således: Relativ placering. (Placér elementerne, så de understøtter hinanden). Fler-funktionalitet. (Hvert element skal have mange funktioner, hver funktion skal understøttes af mange elementer). Effektivt energidesign. (Zoner og sektorer, m.m.). Forsinkelses-effekt. (Lukkede kredsløb, optimeret udnyttelse af ressourcer, lokal rensning og genanvendelse. Ethvert output fra systemet skal blive et nyt input. Affald er ressourcer, der er kommet på afveje ). Brug biologiske fremfor mekaniske ressourcer, systemer. Søg at accelerere plantesamfunds naturlige succession hen mod optimalt producerende og mangfoldig frodighed, for tilvejebringelse af gunstige jorder og områder. Polykultur og stor diversitet, variation. Kant-effekt og formgivning udfra naturlige, organiske mønstre. Små og intensive systemer, stacking. I Danmark er der tradition for at lægge vægt på den videnskabelige og objektive måling af bæredygtighed i form af grønne regnskaber, relateret til begreber som økologiske fodaftryk og økologisk råderum. I denne optik bliver det afgørende, at et perma-projekt i hele sin livscyklus: opbygger mere frugtbar muld og andre jord-ressourcer end der forsvinder/ nedbrydes/eroderes; renser og akkumulerer mere rent vand end der forbruges; renser luften og producerer mere ilt, end der forbruges; opbygger mere energi i form af biomasse end der forbruges, absorberer mere CO2 end der udledes, og på sigt helt afkobler sig afhængigheden af fossile brændsler. I denne sammenhæng bliver det relevant at arbejde med egentlige målinger og videnskabelige undersøgelser: Hvor meget land må hver person lægge beslag på? Hvor meget agerjord skal der til for at brødføde en familie? Hvor mange træer skal der plantes for hver liter benzin der brændes af, eller som kompensation for at rejse med fly? Det kan hurtigt blive meget teknisk, og det er ikke nemt at finde entydigt talmateriale, men vi arbejder p.t. på at tilvejebringe et ordentligt datagrundlag for den slags sammenligninger. Endelig fokuseres der også på det 5. element Organisation med sigte på lokal forankring, selvforsyning, konsensus-demokrati og en lang række andre organisatoriske forhold. Inklusive det forhold, at et perma-projekt må forholde sig bæredygtigt og konstruktivt til bioregionen omkring sig. Hermed har vi så nogenlunde kridtet banen op og indkredset problemstillingen, men vi er stadig ikke nået til en egentlig definition. Det vil være en stor styrke og et væsentligt aktiv, hvis vi i de kommende år kan nærme os en fælles forståelse omkring disse ting. Her er et første forsøg. Lad det være et oplæg til fortsat diskussion imellem os!:

4 Indledende præsentation: Permakultur er et helhedsorienteret analyse- og designredskab for økologiske projekter, som drager omsorg for både Jorden og Menneskene. Ved hjælp af beplantninger, der efterligner naturlige økosystemer, og ved at arbejde udfra en kredsløbstankegang, sikres en konstant opbygning af ressourcer indenfor alle 4 elementer (Jord, Vand, Luft, Energi). Der etableres en lokal ressourceforsyning indenfor en bioregional ramme, som hverken forurener eller udpiner omgivelserne, hverken lokalt eller globalt. Som sådan etablerer permakultur en situation for menneskeligt underhold (en kultur), der er permanent bæredygtig, set udfra en klassisk økologi-forståelse. ( Økologi, af græsk Oikos-logos = læren om naturens egen ressourcehusholdning). For at et projekt kan defineres som fuldbyrdet permakultur, må det forudsættes: 1. at der foreligger et helhedsdesign, på baggrund af en økologisk analyse, der forholder sig til alle fem elementer. (Jord, Vand, Luft, Energi, Organisation). 2. at det kan sandsynliggøres, at projektet vil medføre en opbygning af ressourcer generelt set og ingen udpining af ressourcer indenfor nogen af de fem elementer, hverken lokalt eller globalt, indenfor projektets sandsynlige levetid. 3. at designet i videst muligt omfang sammenbinder ressourcekredsløb og fokuserer på udvekslingen mellem projektets del-elementer, frem for at fokusere på de enkelte elementer, hver for sig. 4. at der etableres en forsvarlig affaldshåndtering, hvor ethvert spildprodukt bliver til en nyttig ressource andetsteds. 5. at projektet i sin formgivning og design tager udgangspunkt i permakultur-principperne, inklusive kant-effekt, zoner og sektorer, naturens organiske mønstre, stacking, småt-og-intensivt, biologiske fremfor mekaniske ressourcer, flerfunktionalitet. 6. at projektet også økonomisk viser sig vedvarende levedygtigt. 7. at projektet forholder sig til de sociale relationer, den menneskelige trivsel og den lokale selvbestemmelse, det lokale demokrati, på en sådan måde at der også her kan tales om en ressourceopbygning. 8. at projektet forholder sig konstruktivt og udvekslende til sine omgivelser, ved inddragelse af en omgivende bioregion med en veldefineret udstrækning, og medvirker til at etablere en regionalt bæredygtig selvforsyning i samarbejde med andre aktører indenfor bioregionen. Det er selvfølgelig store krav at stille, men permakulturen sigter også højt, og langt ud i fremtiden. I praksis må der af og til lempes på kravene for overhovedet at få et projekt etableret, og for at kunne kommunikere det forståeligt til omverdenen. Men det er netop også derfor, vi foreslår at introducere begreberne permakultur-inspireret, og permakultur-målrettet. Det er ingen skam at være inspireret af, eller målrettet permakultur-idealet, tværtimod! Men hvis vi ikke forholder os relativt stramt til idealet i sig selv, risikerer vi meget nemt, at permakulturen bliver udvandet og mister sit bid, som begreb og som designredskab. Og når alt kommer til alt, hvad er pointen med overhovedet at snakke om permakultur, når folk i

5 almindelighed har rigelige problemer med at forstå begreberne økologi og bæredygtighed, hvis ikke permakulturen netop skiller sig ud ved at sigte mod ovenstående idealer?? Samtidig hvis vi selv har en klar definition i baghovedet af, hvad permakultur egentlig står for, så vil vi også kunne føle os langt friere til at formidle permakulturen som det inspirerende, mangfoldige og handlingsrettede redskab, det er! I praksis har det jo altid været sådan, at den, der har et grundlæggende kendskab til permakultur som udgangspunkt i kraft af certifikat-kurset kan fortælle om permakultur og lave sine egne permakulturprojekter, og det hverken kan eller skal der laves om på. Tværtimod: Vi har brug for så mange permaambassadører, vi kan få! Men problemet opstår dér, hvor nogle kan blive inspireret af en lille del af det store samlede permakultur-begreb, og begynder at misrepræsentere begrebet udfra en mangelfuld helhedsforståelse. Eller dér, hvor vi risikerer internt at tale forbi hinanden, på baggrund af forskellige opfattelser af, hvad permakultur egentlig indebærer, og hvad det kræver. Lad os derfor tage diskussionen op på forhånd, også selv hvis vi måske kun bliver enige om at være uenige! Det er bedre, end at vi ikke ved, hvordan hinanden tænker, og at diskussionen så opstår bagefter, efter at noget er gået galt

Bæredygtig vækst hvordan?

Bæredygtig vækst hvordan? Bæredygtig vækst hvordan? > Idékatalog fra borgerhøring Odense den 19. januar 2002 teknologirådet, januar 2002 Bæredygtig vækst hvordan? - baggrunden for borgerhøringerne i Herning, Odense og Glostrup

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

[Social kapital det nye sort?]

[Social kapital det nye sort?] [Social kapital det nye sort?] Af, Jonas Sprogøe, chefkonsulent i ARGO Social kapital synes at være det nye sort inden for organisationsudvikling og ledelse. Det giver resultater på bundlinjen at arbejde

Læs mere

Psykoterapi. ... vi er vores relationer...

Psykoterapi. ... vi er vores relationer... Psykoterapi De fleste søger terapi, fordi de ønsker at have det bedre med sig selv og omverdenen samt, at få mere ud af deres liv og relationer. Det er helt naturligt. Som menneske søger vi alle lykken

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af håndtering og erfaringer

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING Eksempler til inspiration Indhold Hvad er Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU)?...3 Bæredygtighed i Gustavsminde børnehave...5 Lokalsamfundets bæredygtige udvikling

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Den danske folkeskole skal være et innovativt læringsmiljø, der giver eleverne kompetencer til at tænke selvstændigt

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Den grønne vækst. Kan grøn og bæredygtig vækst lade sig gøre? NOAHs Forlag

Den grønne vækst. Kan grøn og bæredygtig vækst lade sig gøre? NOAHs Forlag Den grønne vækst Kan grøn og bæredygtig vækst lade sig gøre? Grøn vækst eller endda bæredygtig vækst er slagord, vi har hørt mange gange i de senere år. Mest fra politikere, som gerne vil vise en høj miljøprofil,

Læs mere

4 rapporter om 4 interventioner i 4 professioner

4 rapporter om 4 interventioner i 4 professioner 4 rapporter om 4 interventioner i 4 professioner - Ingeniører, lærere, sygeplejesker & pædagoger Forbløffende Praksisser: Interventionsrapport II, III, IV & V Anne Katrine Kamstrup Per Fibæk Laursen Merete

Læs mere

Kollegial refleksion. - At få et konstruktivt forhold til egne begrænsninger. Udfordringer og forudsætninger

Kollegial refleksion. - At få et konstruktivt forhold til egne begrænsninger. Udfordringer og forudsætninger Kollegial refleksion Begrebet og den beskrevne arbejdsmåde er primært udviklet af aut. cand. psych. Peter Mortensen, direktør og partner i Dansk Familieterapeutisk Institut. Udviklingen er sket i samarbejde

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Rum til at være. Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug

Rum til at være. Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug Rum til at være Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug Copyright: VFC Socialt Udsatte 2005 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Ditte Ehrenreich Rum til at være dilemmaer

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Magtanvendelse i folkeskolen Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Kolofon Titel: Magtanvendelse i folkeskolen Forfattere: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i danske skoler

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i danske skoler Søren Breiting & Karsten Schnack Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i danske skoler Erfaringer fra de første TUBU-skoler i Tiåret for UBU Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik DPU Danmarks

Læs mere

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder.

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. 1 Der tales i disse år meget om børns sociale kompetence og om de børn, der mangler færdigheder på dette område. I skoler og institutioner er der meget opmærksomhed

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere