Arbejdsrettens dom af 30. juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsrettens dom af 30. juni 2015"

Transkript

1 Arbejdsrettens dom af 30. juni 2015 i sag nr. AR Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DI for Nobina Danmark A/S (advokat Jeanette Justesen) Dommere: Henrik Lind, Asger Tue Pedersen, Thomas Rønnow, Thomas Rørdam (retsformand), Peter Stenholm, Arne Sørensen og Mads Øland. Indledning Sagen angår, om Nobina Danmark A/S har pådraget sig bodsansvar for brud på aftale af 27. oktober 2006 mellem LO og DA om kontrolforanstaltninger ved uden forudgående varsel at have brugt et elektronisk kontrolsystem (fleet control) installeret i virksomhedens busser til kontrol af chaufførernes arbejdstid og brændstofforbrug. Påstande Klager, Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund, har nedlagt påstand om, at Nobina Danmark A/S til Fagligt Fælles Forbund skal betale en efter Arbejdsrettens skøn fastsat bod. Indklagede, Dansk Arbejdsgiverforening for DI for Nobina Danmark A/S har taget bekræftende til genmæle. Klager har påstået virksomheden pålagt bod for brud på aftalen af 27. oktober 2006 mellem LO og DA om kontrolforanstaltninger ved uden forudgående varsel at have brugt et elektronisk kontrolsystem (fleet control) installeret i virksomhedens busser til kontrol af chaufførernes arbejdstid og brændstofforbrug. Der er mellem parterne ikke enighed om 1

2 bodens størrelse, og indklagede har alene anerkendt, at virksomheden har brudt aftalen om kontrolforanstaltninger ved uden forudgående varsel at have brugt fleet control systemet til kontrol af chaufførernes arbejdstid. Indklagede har ikke anerkendt, at brug af systemet til kontrol af chaufførernes brændstofforbrug er en kontrolforanstaltning i aftalens forstand. Sagsfremstilling I 2009 installerede Nobina et elektronisk kontrolsystem (fleet control) i selskabets busser. Fleet control systemet er beskrevet i en række plancher udarbejdet af Nobina og Falck, hvoraf fremgår bl.a.: Formål med Falck Sirius Færre kundeklager Bedre dokumentation Afvise forsikringssager Bedre dokumentation Dokumentere køretid / ruter I fht. Movia Reducere tomgangstid Registrere tomgangstid (stop motoren) Bedre instruktion / oplæring af nye chauffører Trække tekniske data fra bussen Reducere brandstof Ændret kørselsadfærd Hvad kan systemet hjælpe dig med? I spørgsmål om skyld er det utroligt vigtigt, at Nobina til enhver tid kan dokumentere en konkret bus færden og placering. Hvad enten der er tale om en passagerklage, en forsikringssag, rejsegaranti og lignende, så kender vi bussens placering og fart. Har Nobina pådraget sig et ansvar i en sag, så vedgår vi os det naturligvis. Omvendt skal vi ikke påtage os en skyld, vi ikke har. Dokumentation kan være afgørende for, at en chauffør frikendes i en sag. Afledte effekter Drifts optimering (hvor er hvilke busser hvornår) Mindre brændstofforbrug = mindre CO 2 udledning Pænere kørsel/færre opbremsninger = færre ulykker/personskader Bus placering til assistance (bugsering) tyveri og bortkomst Minimerer belastninger på køretøjets sliddele = færre reparationer Hastigheds kontrol (dokumentation ved beskyldninger) Sikrer mod tyveri af brændstof Optimerer tomgangs tid Effektiviserer udnyttelsen af køretøjet Giver overblik over de enkelte chaufførers kørselsstil Sikrer muligheder for en væsentlig reduktion af brændstofforbruget Opfølgning på klager fra trafikselskabet og passagerer 2

3 Der er om fleet control systemet endvidere bl.a. fremlagt et udateret dokument med titlen Instruktioner til Falck Sirius. Dokumentet fremtræder som udarbejdet af Falck Sirius og Nobina. Af dokumentet fremgår bl.a.: DMAS (Kørselsindikator): For at give den enkelte chauffør mulighed for at få en fornemmelse af sin egen kørsel har vi i bussen installeret en kørselsindikator, kaldet en DMAS. Hvad viser DMAS?: Når bussen har en hændelse, som ligger uden for den norm som Nobina har sat (hårdt sving, opbremsning, osv.), vil du på DMAS indikatoren kortvarigt kunne se, hvordan hændelsen bliver kategoriseret. Jo flere lys der tændes i DMAS, jo mere alvorlig (kraftig) var den specifikke hændelse. Når turen er færdig, vil DMAS indikatoren vise en score over hvordan turen vurderes som en helhed ud fra de hændelser, der er foregået. Skalaen for kørselsadfærd er inddelt således: Kat 3 Meget høj værdi, fare for uheld (Rødt lys) Kat 2 Høj værdi (Orange lys) Kat 1 Let forhøjet værdi ( ) Ingen hændelser Alm. fornuftig kørsel (Grønt lys) Hvordan kan man se sin egen score under en tur?: Det er til enhver tid muligt at se den nuværende score for den tur du kører ved at trykke en enkelt gang på den blå knap på DMAS. Hvordan skruer man op og ned for lysstyrken på DMAS? Ved at holde den blå knap nede vil lysdioderne på DMAS bevæge sig op og ned i lysstyrken og ved den ønskede lysstyrke slippes knappen og denne lysstyrke bliver den gældende. Der er endvidere fremlagt et udateret dokument (chaufførbrevet), som fremtræder udstedt af Nobina. Det hedder i dokumentet bl.a.: Kære Chauffør Hvilke ting belaster miljøet i forbindelse med kørsel? Det der belaster miljøet mest er naturligvis brændstofforbruget. For hver liter diesel, der bruges, udledes 2,7 kg CO 2. Men også bremsestøv og gummirester belaster, ikke bare via selve partiklerne, der udledes, men også fordi produktionen kræver meget energi og dermed udledes meget CO 2. 3

4 Hvad kan systemet hjælpe dig med og hvad ser vi efter? Vi måler på 5 ting, som har direkte indvirkning på miljøet hændelser, som hårde accelerationer, hårde opbremsninger, skarpe sving, tomgang og naturligvis brændstofforbrug. For at du kan få en fornemmelse af din egen kørsel, er der i bussen installeret en kørselsindikator, kaldet en DMAS (Driver Maneuver Awareness System). Den vil så vidt muligt være placeret i instrumentbordet til venstre for rattet sammen med Dallas-key læseren (lille rund knap, der er placeret i umiddelbar nærhed af DMAS indikatoren). Når bussen har en hændelse, som ligger uden for normen (hårdt sving, acceleration osv.), vil du på DMAS indikatoren kortvarigt kunne se hvordan hændelsen bliver kategoriseret. Jo flere lys, der tændes i DMAS, jo mere alvorlig (kraftig) var den specifikke hændelse. Når turen er færdig, vil DMAS indikatoren vise hvordan turen samlet er vurderet ud fra de hændelser, der er foregået. Skalaen for kørselsadfærd er inddelt således: o Ingen hændelser Alm. fornuftig kørsel (Grønt lys) o Kat 1 Let forhøjet værdi ( ) o Kat 2 Høj værdi (Orange Lys) o Kat 3 Meget høj værdi, fare for uheld (Rødt lys) Installationen forventes afsluttet i uge 44 hvorefter systemet er klar til at blive taget i brug. Du vil modtage information om hvornår systemet ibrugtages. Nobina meddelte den 4. oktober 2012 en skriftlig advarsel til chauffør og tillidsrepræsentant A, som var ansat på Nobinas anlæg i Hillerød. Den skriftlige advarsel blev givet med henvisning til, at A den 2. oktober 2012 og igen den 3. oktober 2012 havde undladt at køre en busrute til ende. Ved brev af 28. december 2012 blev A afskediget med henvisning til, at han havde modtaget en advarsel for ikke at overholde Movias ruteføring, og at det var konstateret, at han igen havde undladt at køre den korrekte ruteføring. Den 15. februar 2013 blev der afholdt mæglingsmøde i anledning af opsigelsen af A. Af mødereferatet fremgår bl.a.: 3F har udbedt sig dokumentation for indførelse af kontrolforanstaltningen Falck Sirius. Pågældende dokumentation blev ikke fremlagt. Parterne var uenige i de fremlagte punkter. Det er aftalt at sagen løses i faglig voldgift, såfremt 3F viderefører sagen. Det er endvidere aftalt, at fristerne for procedure i faglig voldgift løber fra dags dato. Den 1. februar 2013 blev 6 chauffører på Nobinas anlæg i Glostrup afskediget med henvisning til omstruktureringer. Det fremgår af en intern mail af 30. januar 2013, at 6 navngivne chauffører ville blive omstruktureret, samt at kriterierne var sygdom, skader og 4

5 performance. Dansk Industri har i et svarskrift i en afskedigelsesnævnssag uddybet afskedigelsesgrundlaget således: På ledelsesniveau fastlagde Nobina Danmark A/S herefter en række kriterier til anvendelse ved udvælgelsen af chauffører, der skulle afskediges. Kriterierne blev fastlagt på et møde den 24. januar 2013, hvor såvel den centrale ledelse som den lokale ledelse i Glostrup deltog. I forlængelse af mødet blev en række chauffører udvalgt til afskedigelse. Dette skete i en proces, hvor ledelsen gennemgik personalearkivet på alle ansatte chauffører og sammenholdt arkiverne med de valgte kriterier. Kriterierne for udvælgelsen var: Omfanget af skader, omfanget af fravær samt generel performance. Disse kriterier blev konsekvent anvendt i forbindelse med udvælgelsen på anlægget i Glostrup. Den 11. marts 2013 blev der afholdt mæglingsmøde vedrørende afskedigelserne. Af mødereferatet fremgår bl.a., at der ikke kunne opnås enighed mellem parterne, og at 3F forbeholdt sig ret til at videreføre sagen. Ved brev af 21. marts 2013 anmodede LO om afholdelse af fællesmøde. Af fællesmødebegæringen fremgår bl.a.: Uoverensstemmelsen drejer sig om, at virksomheden foretager elektronisk overvågning af de beskæftigede chauffører. Dette blev oplyst af virksomheden under den fagretlige behandling af afskedigelsen af tillidsrepræsentant A den 28. december I den forbindelse fremlagde virksomheden udskrifter fra en såkaldt fleet control, der kortlagde chaufførens kørsel. På et afholdt mæglingsmøde oplyste Nobina, at man rutinemæssigt, via forskellige kontrolsystemer, overvågede chaufførernes kørsel. Chaufførerne er ikke af virksomheden oplyst om, at der finder denne form for overvågning og dermed kontrolforanstaltning sted. Det er derfor forbundets opfattelse, at der allerede af den grund er tale om brud, jf. Hovedaftalens protokollat om kontrolforanstaltninger. Fællesmødet blev afholdt den 24. april Det fremgår af fællesmødereferatet bl.a., at der ikke kunne opnås enighed, og arbejdstagersiden forbeholdt sig at indbringe sagen for Arbejdsretten. Den 5. juli 2013 afsagde Arbejdsretten dom i sag AR (Eltel-sagen). Det hedder i præmisserne i denne dom: Efter aftalen af 27. oktober 2006 om kontrolforanstaltninger skal arbejdsgiveren underrette lønmodtagerne om nye kontrolforanstaltninger senest 6 uger inden de iværksættes. 5

6 Bestemmelsen må forstås således, at det afgørende for underretningspligtens indtræden er det tidspunkt, hvor den pågældende indretning, in casu GPS, tages i brug til kontrol af de ansatte, og underretningen skal specifikt angå en sådan brug. Efter underretningen skal arbejdsgiveren herefter lade hengå (mindst) 6 uger, inden indretningen konkret tages i brug til kontrolformål. I denne periode har medarbejderne mulighed for at overveje, om de vil anfægte den varslede kontrolforanstaltning. Efter bevisførelsen er det ikke godtgjort, at Eltel forud for mailen af 19. maj 2011 til lederne havde orienteret medarbejderne på en tilstrækkelig klar og tydelig måde om, at GPS-oplysningerne også ville blive anvendt til kontrol af medarbejdernes effektive arbejdstid. Det må således lægges til grund, at Eltel først den 19. maj 2011 eller umiddelbart derefter har opfyldt underretningspligten efter aftalen om kontrolforanstaltninger. Eltel kunne herefter først tage denne kontrolforanstaltning i brug efter udløbet af 6 ugers fristen. Det er under sagen ubestridt, at GPS-loggen for Ms bil for så vidt angår perioden fra den 8. juni til den 20. juni 2011var fremme på mødet den 21. juni 2011, hvor M skulle redegøre for, hvad han havde lavet i sin arbejdstid på baggrund af loggens udvisende. Arbejdsretten finder, at denne brug af GPS-oplysningerne har karakter af en kontrolforanstaltning, der er omfattet af aftalen om kontrolforanstaltninger, og det kan ikke føre til en anden bedømmelse, at Eltel havde en konkret mistanke om, at M ikke havde anvendt sin arbejdstid tilstrækkeligt effektivt. Eltel har således taget GPS-oplysningerne for perioden fra den 8. juni til den 20. juni 2011 i brug som en kontrolforanstaltning over for M, inden der var forløbet 6 uger regnet fra den 19. maj Eltel har dermed overtrådt punkt 2 i aftalen om kontrolforanstaltninger. Det er intet grundlag for at fastslå, at Eltel har overtrådt overenskomstens bestemmelse i 2 om pligt til at fremme et roligt og godt samarbejde. Arbejdsretten finder, at Eltel har pådraget sig bodsansvar ved den skete overtrædelse af aftalen om kontrolforanstaltninger. Under hensyn til, at det ikke er anfægtet, at brugen af oplysningerne til kontrol opfylder de materielle betingelser efter punkt 1, 2. og 3. pkt., i aftalen om kontrolforanstaltninger, at de anvendte GPS-oplysninger angår et tidsrum, der ligger efter underretningen, og at der alene er tale om en ikke særligt indgribende kontrol over for en enkelt medarbejder, hvor der var en konkret mistanke om, at han ikke levede op til sine arbejdsforpligtelser, findes overtrædelsen at være af ringe grovhed. Efter en samlet bedømmelse af sagens omstændigheder finder Arbejdsretten, at Eltel skal betale en bod på kr. til Dansk El-Forbund. Efter at denne dom forelå, anmodede LO på ny om fællesmøde i sagen. Af fællesmødebegæringen af 5. august 2013 fremgår bl.a.: Ifølge LO s fællesmødebegæring af 21. marts 2013 havde sagen baggrund i afskedigelsen af en tillidsrepræsentant, hvor Nobina A/S, Hillerød, havde anvendt udskrifter fra en såkaldt fleet control, der kortlagde chaufførens kørsel. 6

7 Nobina A/S har tilsvarende anvendt kontrolforanstaltninger i form af samme fleet control (Falck Sirius) over for de ansatte chauffører på anlægget i Glostrup bl.a. i forbindelse med et antal afskedigelser i februar 2013 (tankstofforbrug mm.). I lyset af Arbejdsrettens nylige dom af 5. juli 2013 om uvarslede kontrolforanstaltninger (GPS overvågning) over for de ansatte hos Eltel Networks A/S, forslår LO, at fællesmødet genoptages for en fornyet drøftelse af kontrolforanstaltningerne fleet control hos Nobina A/S, forinden sagen eventuelt indbringes for Arbejdsretten. Fællesmøde blev herefter afholdt den 2. oktober Af fællesmødereferatet fremgår bl.a.: Arbejdsgiversiden tilkendegav, at man vedstår sig Arbejdsrettens begrundelse og resultat i dom af 5. juli 2013 hvoraf det fremgår, at bestemmelsen i DA og LOs aftale om kontrolforanstaltninger om underretning om nye kontrolforanstaltninger, må forstås således, at det afgørende for underretningspligtens indtræden er det tidspunkt, hvor den pågældende indretning in casu GPS, tages i brug til kontrol af de ansatte og underretningen skal specifikt angå en sådan brug. Parterne blev enige om, at suspendere fællesmødet med henblik på virksomheden undersøgelse af, om der er sket en konkret underretning af medarbejderne. Fællesmødet blev genoptaget den 20. december Af referatet af dette fællesmøde fremgår bl.a.: Arbejdsgiversiden erkendte, at virksomheden ikke har iagttaget bestemmelserne i DA/LO aftalen om kontrolforanstaltninger og således har anvendt elektroniske overvågningssystemer til kontrol af medarbejderne uden forudgående varsel. Enighed om bod kunne ikke opnås og arbejdstagersiden tog forbehold for at videreføre sagen for Arbejdsretten. Overenskomstgrundlag I aftalen om kontrolforanstaltninger indgået mellem LO og DA den 27. oktober 2006 hedder det bl.a.: 1. Arbejdsgiveren kan i medfør af ledelsesretten og under iagttagelse af bestemmelserne i de kollektive overenskomster iværksætte kontrolforanstaltninger. Kontrolforanstaltninger skal være sagligt begrundede i driftsmæssige årsager og have et fornuftigt formål; de må ikke være krænkende over for lønmodtagere, og de må ikke forvolde lønmodtagerne tab eller nævneværdige ulemper. Kontrolforanstaltninger skal indrettes således, at der er et rimeligt forhold mellem formål og midler. 2. Arbejdsgiveren skal underrette lønmodtagerne om nye kontrolforanstaltninger senest 6 uger inden de iværksættes. Dette gælder dog ikke, såfremt formålet med kontrolforanstaltningen vil forspildes herved, eller såfremt tvingende driftsmæssige 7

8 grunde er til hinder herfor. I så fald skal arbejdsgiveren underrette lønmodtagerne snarest muligt samt redegøre for årsagen til, at 6-ugers fristen ikke kunne overholdes. Forklaringer Der er afgivet forklaring af Kim Poder, Torkild Bangsbo Andersen, Jesper Lindberg Hollegaard og Niels Peter Nielsen. Kim Poder har forklaret bl.a., at han er forhandlingssekretær i 3F, Transportgruppen. Han deltog i mæglingsmødet den 11. marts 2013, hvor kriterierne for udvælgelse af de afskedigede medarbejdere blev diskuteret. Begrebet performance blev præsenteret, og det blev fra arbejdsgiverside forklaret, hvad man kontrollerede med fleet control systemet, herunder præstationsevne, brændstofforbrug, skadesstatistik og køreteknik. Der blev på en storskærm i mødelokalet fremvist plancher, som ligner dem, der er fremlagt i sagen. Han talte med tillidsrepræsentanten, som vidste, at fleet control systemet var installeret i busserne, men fortalte, at medarbejderne ikke havde fået oplysning herom på noget tidspunkt. Tillidsrepræsentanten var ikke klar over, at systemet blev brugt i forbindelse med afskedigelse. På det tidligere mæglingsmøde var det ikke blevet oplyst, at fleet control systemet kunne foretage mere end GPS overvågning. Det var først på mæglingsmødet i forbindelse med Glostrup-sagen, at der kom en redegørelse for, hvor meget flådekontrolsystemet kunne måle, og at det blev anvendt som dokumentation. Torkild Bangsbo Andersen har forklaret bl.a., at han er ansat som chauffør på Nobinas anlæg i Glostrup, hvor han har arbejdet siden februar/marts Han har været tillidsrepræsentant siden marts 2015, og han har været arbejdsmiljørepræsentant i 2½ år. Han kan huske, at fleet control systemet blev indført i sommeren 2009, hvor chaufførerne fik programmeret deres Dallas nøgle til fleet control systemet og fik besked på at logge ind i bussen med Dallas nøglen. Dallas nøglen er en adgangsnøgle til døre og er kodet unikt. Han fik en morgen i sommeren 2009 besked om at henvende sig til mekanikeren for at få kodet sin Dallas nøgle, men han fik ikke nogen nærmere forklaring. Nogle måneder senere modtog han et A4 ark i sit dueslag med søjler, som viste hans tomgangstid, hændelser og brændstofforbrug. Det fremgik af arket, hvordan han havde klaret sig i forhold til andre chauffører. Det var angivet med en smiley. De andre chauffører fik udleveret tilsvarende ark. Chaufførerne modtog sådanne ark ved flere lejligheder, men med meget uregelmæssige intervaller. Han blev først orienteret om, hvad fleet control systemet kunne bruges til, i forbindelse med afskedigelsen af de 6 chauffører i Glostrup. Han var til et møde i samarbejdsudvalget i 8

9 efteråret 2014, hvor direktøren orienterede om, at der var indført kontrolsystemer. Plancherne om fleet control systemet har han først fået udleveret i januar eller februar Han har ikke tidligere set hverken Nobinas brev til chaufførerne (chaufførbrevet) eller dokumentet Instruktioner til Falck Sirius. Jesper Lindberg Hollegaard har forklaret bl.a., at han er advokat i DI og er sekretariatsansvarlig for busområdet. Han har deltaget i mæglingsmøder og fællesmøder vedrørende den foreliggende sag. På fællesmødet den 24. april 2013 fandt der en drøftelse sted af fleet control systemet i forbindelse med afskedigelsen af A. Det blev herunder drøftet, om det var lovligt at bruge systemet til kontrol af arbejdstid. Arbejdsgiversiden fremkom ikke ved den lejlighed med en fuldstændig præsentation af fleet control systemet, og indtrykket var, at der var tale om en form for GPS overvågning. På fællesmødet den 2. oktober 2013 blev det på baggrund af Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 i Eltel-sagen drøftet, om man havde brugt systemet til at kontrollere arbejdstiden, og om medarbejderne var blevet varslet herom. Brændstofforbrug blev ikke drøftet. Fællesmødet blev suspenderet, så virksomheden kunne undersøge, om medarbejderne var blevet varslet. Chaufførerne var blevet virksomhedsoverdraget fra Arriva, og Nobina skulle derfor undersøge, om Arriva, som havde samme fleet control system i sine busser, havde varslet kontrolforanstaltninger over for chaufførerne. Der kom ikke noget ud af forespørgslen til Arriva. På fællesmødet den 20. december 2013 erkendte arbejdsgiversiden herefter, at der ikke var dokumentation for, at medarbejderne var blevet varslet forud for, at fleet control systemet blev brugt til at kontrollere deres arbejdstid, og at der derfor forelå et brud på aftalen om kontrolforanstaltninger. Der var fortsat ikke nogen drøftelse af brug af systemet til at kontrollere brændstofforbrug. Niels Peter Nielsen har forklaret bl.a., at han er administrerende direktør i Nobina og har været det siden Nobina er datterselskab af Nobina AB i Sverige, som er nordens største busselskab. Nobina er det 6. største busselskab i Danmark med chauffører og er i skarp konkurrence med de andre store operatører. Ved afgivelse af bud i forbindelse med licitation er pris en afgørende faktor, men kvalitet, busmateriel og miljø, herunder CO 2 udledning, betyder også meget. Nobina har pligt til at sikre, at selskabet lever op til kontrakten, og skal hvert år aflægge et 9

10 grønt regnskab over alt, hvad der udledes. Det har betydning for Nobinas mulighed for at genvinde kontrakten i næste udbudsrunde, at det grønne regnskab er i orden og viser, at Nobina gør noget for at reducere CO 2 udledningen. Nobina overtog kørslerne i Glostrup og i Hillerød i 2008 fra henholdsvis Arriva og De Hvide Busser, som begge anvendte fleet control systemet. Nobina indførte fleet control systemet af miljømæssige hensyn og for at sikre passagervenlig kørsel. Ved hjælp af systemet kan man opnå en mere glidende kørsel og en formindskelse af brændstofforbruget. Formålet var ikke at kontrollere chaufførerne. Oplysningerne om brændstofforbrug bruges til det grønne regnskab og har også betydning af forretningsmæssige grunde. Registreringen foregår løbende (dagligt), og chaufførerne får tilbagemeldinger hver eller hver anden måned. Plancherne om fleet control systemet blev brugt som diasshow på chaufførmøder, da fleet control systemet blev indført i Ved den lejlighed blev chaufførerne og tillidsrepræsentanterne tillige gjort bekendt med chaufførbrevet. Chaufførmøder er afholdt løbende siden da. Chaufførerne bliver ved ansættelse orienteret om fleet control systemet og om dokumentet med titlen Instruktioner til Falck Sirius. Chaufførerne ved, at de bliver målt. De kan se det på kørselsindikatoren i bussen, som lyser rødt, gult eller grønt. Chaufførerne går meget op i, hvordan de klarer sig i forhold til andre. I en periode på et par måneder havde de en top 8 over chauffører med lavest brændstofforbrug. Det blev afskaffet, da de chauffører, der lå på top 8 listen, blev udsat for mobning. Det var kendt, at chaufførerne blev målt på brændstoffet. Ved kørsel med et lavt brændstofforbrug kan der opnås en meget omfattende besparelse. Brændstofforbrug er derfor også et spørgsmål om økonomi. Der blev gennemført afskedigelser i 2013, da det var nødvendigt at reducere antallet af chauffører. De chauffører, der skulle afskediges, blev udvalgt ud fra skader, sygdom og performance. Brændstofforbrug var en del af performancebegrebet. Ingen blev udvalgt alene på baggrund af brændstofforbrug. Nobina har aldrig afskediget nogen alene på grund af højt brændstofforbrug. Man kan godt være ansat som chauffør, selv om man har højt brændstofforbrug. Fleet control systemet fungerer også som GPS. Overvågning af busflåden foregår via skærme, som viser, hvor de enkelte busser befinder sig. Hvis man sammenligner disse oplysninger med busplanerne, kan man se, om bussen er kørt for tidligt i garage. Nobina bruger kun oplysningerne om, hvor bussen har været på et givent tidspunkt, hvis der kommer kundeklager, eller hvis politiet beder om det. 10

11 Nobina laver ikke stikprøvekontrol af medarbejderne. Han var ikke personligt involveret i afskedigelsen af A, der skete på baggrund af kundeklager som følge af, at chaufføren ikke kørte den rute i Fredensborg, han skulle. De kiggede på logbilledet for de dage, han havde kørt ruten i Fredensborg, og sammenholdt logbilledet med den rute, bussen skulle have kørt. De kunne herved konstatere, at han ved to lejligheder ikke havde kørt hele turen, og han fik første advarsel. De fik nye klager den 20. december og trak igen oplysninger fra systemet, som viste, at chaufføren igen den 20. december havde undladt at køre hele turen, hvorefter han blev afskediget. Nobina bruger primært GPS oplysningerne til at frifinde chaufførerne, når der kommer kundeklager, men i dette tilfælde havde chaufføren ikke ret. Parternes argumenter Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund har navnlig anført, at Nobinas anvendelse af et elektronisk overvågningssystem (fleet control) på anlæggene i Hillerød og Glostrup til kontrol af chaufførernes kørsel og brændstofforbrug udgør et brud på pkt. 2 i aftalen mellem LO og DA om kontrolforanstaltninger, idet der er iværksat kontrolforanstaltninger over for de ansatte, uden at Nobina har iagttaget underretnings- og varslingspligten. Arbejdsgiversiden har erkendt aftalebruddet på fællesmøder den 2. oktober og 20. december Nobina har på anlægget i Hillerød anvendt data fra det elektroniske fleet control system til at kontrollere chauffør og tillidsrepræsentant As kørsel i perioden fra den 19. januar til den 20. december 2012, hvilket resulterede i først en advarsel og dernæst afskedigelse. På anlægget i Glostrup har Nobina anvendt data fra det elektroniske fleet control system til at vurdere chaufførernes performance, herunder den enkelte chaufførs brændstofforbrug. Oplysningerne om chaufførernes performance og brændstofforbrug indgik i grundlaget for Nobinas beslutning om at afskedige 6 chauffører i januar/februar Ifølge Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 i sag AR (Eltel-sagen) skal underretningen ikke alene angå ibrugtagelsen af en kontrolforanstaltning, men skal specifikt angå, at kontrolforanstaltningen (også) anvendes til kontrol af de ansatte. Nobinas udaterede informationsbrev til chaufførerne (chaufførbrevet) udgør ikke en underretning om, at fleet control systemet også anvendes til kontrol af de ansatte. Med hensyn til anvendelse af fleet control systemet til at kontrollere chaufførernes brændstofforbrug har indklagede først under sagens forberedelse for Arbejdsretten bestridt, at der er tale om en kontrolforanstaltning. Dette synspunkt har indklagede ikke fremført i 11

12 forbindelse med de mæglingsmøder og fællesmøder, der har været afholdt, og indklagede er derfor afskåret fra at fremsætte synspunktet for Arbejdsretten. I øvrigt bestrides det, at denne kontrol ikke er omfattet af aftalen om kontrolforanstaltninger. Der er efter det anførte sket misbrug af arbejdsgiverens ledelsesret og brud på aftalen om kontrolforanstaltninger. Ved udmåling af bod bør der tages hensyn til, at der er tale om en stor virksomhed og kontrol af et meget stort antal chauffører. Det udgør en bodsskærpende omstændighed, at kontrollen har resulteret i afskedigelser, og det er en særligt skærpende omstændighed, at kontrollen er anvendt over for en nu afskediget tillidsrepræsentant. Boden bør på den baggrund udmåles til mindst kr. Dansk Arbejdsgiverforening for DI for Nobina Danmark A/S har navnlig anført, at det anerkendes, at Nobinas uvarslede brug af det elektroniske overvågningssystem til kontrol af chauffør og tillidsrepræsentant As arbejdstid udgør et brud på pkt. 2 i aftalen om kontrolforanstaltninger indgået mellem LO og DA. Kontrollen af A skete på baggrund af en konkret mistanke om, at han ikke udførte sine arbejdsopgaver korrekt. En tillidsrepræsentant er i relation til arbejdets udførelse underlagt de samme krav og forpligtelser som enhver anden medarbejder. Det forhold, at virksomheden har foretaget kontrol af hans arbejdstid, udgør derfor ikke en skærpende omstændighed, og Nobina har ikke misbrugt ledelsesretten. Det afgørende for udmålingen er bod er forseelsens grovhed, hvorimod det er uden betydning for bodudmålingen, at der er tale om en stor virksomhed og et større antal chauffører. Nobinas kontrol af A, som Nobina erkender at have foretaget i strid med aftalen om kontrolforanstaltninger, er udført før Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 (Eltel-sagen). På den baggrund skal boden udmåles efter de samme principper og til det samme niveau som i denne dom. For så vidt angår virksomhedens registrering af brændstofforbrug har dette ikke karakter af en kontrolforanstaltning. Registrering af brændstofforbrug er således ikke en kontrol af den enkelte medarbejder, men derimod en objektiv registrering på linje med registrering af skader, sygefravær, fremmøde og kundeklager mv. Det udgør heller ikke en kontrolforanstaltning, at de registrerede oplysninger om brændstofforbruget anvendes i forbindelse med afskedigelse på grund af arbejdsmangel. Medarbejderne vidste, at Nobina foretog registrering af den enkelte chaufførs brændstofforbrug, og de enkelte medarbejdere havde mulighed for løbende 12

13 at følge med i deres individuelle forbrug. Det bestrides i øvrigt, at brændstofkontrollen har resulteret i afskedigelser. Brændstofforbruget indgik kun som et blandt flere parametre ved udvælgelsen af de medarbejdere, der skulle afskediges i arbejdsmangelssituationen. Det bestrides, at forløbet af de afholdte mæglingsmøder og fællesmøder afskærer indklagede fra at fremsætte synspunktet om, at anvendelse af fleet control systemet til at kontrollere chaufførernes brændstofforbrug er en kontrolforanstaltning. Indklagede har aldrig forholdt sig til denne problemstilling på møderne. Arbejdsrettens begrundelse og resultat Arbejdsretten bemærker indledningsvis, at der ikke er grundlag for at fastslå, at forløbet af de afholdte mæglingsmøder og fællesmøder indebærer, at indklagede er afskåret fra at gøre gældende, at anvendelse af fleet control systemet til kontrol af buschaufførernes brændstofforbrug ikke er en kontrolforanstaltning efter aftalen af 27. oktober 2006 mellem LO og DA om kontrolforanstaltninger. Det fremgår af Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 i Eltel-sagen (sag AR ), at underretningsbestemmelsen i pkt. 2 i aftalen om kontrolforanstaltninger må forstås således, at det afgørende for underretningsforpligtelsens indtræden er det tidspunkt, hvor den pågældende indretning tages i brug til kontrol af de ansatte, og underretningen skal specifikt angå en sådan brug. Efter pkt. 2 i aftalen skal arbejdsgiveren efter underretningen lade hengå (mindst) 6 uger, inden indretningen tages i brug til kontrolformål. Fleet control systemet blev installeret i Nobinas busser i 2009 og gav bl.a. mulighed for kontrol af chaufførernes arbejdstid og brændstofforbrug, selv om dette ikke var hovedformålet med, at systemet blev indført. Det er ubestridt, at Nobina uden forudgående varsel på baggrund af kundeklager anvendte systemet til kontrol af chauffør og tillidsrepræsentant As kørsel og arbejdstid, og at dette resulterede i, at det blev konstateret, at A ved tre lejligheder ikke havde kørt busruten til ende. Som følge heraf blev A, der var ansat på Nobinas anlæg i Hillerød, først tildelt en advarsel den 4. oktober 2012 og senere efter gentagelse afskediget den 28. december Det er endvidere ubestridt, at Nobina herved har tilsidesat underretningsforpligtelsen efter pkt. 2 i aftalen om kontrolforanstaltninger. I januar 2013 besluttede Nobina at afskedige 6 chauffører på virksomhedens anlæg i Glostrup, da det af driftsmæssige årsager var nødvendigt at reducere antallet af chauffører. Afskedigelserne blev gennemført den 1. februar Efter bevisførelsen lægger 13

14 Arbejdsretten til grund, at udvælgelsen af de 6 chauffører, som skulle afskediges, skete på baggrund af følgende kriterier: omfanget af skader, omfanget af fravær og performance. Chaufførernes brændstofforbrug indgik i vurderingen af performance. Det lægges endvidere til grund, at chaufførernes brændstofforbrug blev opgjort ved hjælp af fleet control systemet. Arbejdsretten finder, at anvendelse af fleet control systemet til kontrol af chaufførernes brændstofforbrug og anvendelse af oplysningerne om brændstofforbruget i forbindelse med Nobinas afgørelse om afskedigelse udgør en kontrolforanstaltning efter aftalen om kontrolforanstaltninger. Arbejdsretten lægger herved vægt på, at det følger af arbejdsretlig teori og praksis, at brug af registrerede oplysninger til kontrol af medarbejdere kan være omfattet af begrebet kontrolforanstaltning, nemlig hvis informationen eller indretningen bruges til egentlig forebyggende kontrol, selv om registreringen har et andet hovedformål. Det må endvidere efter bevisførelsen lægges til grund, at chaufførerne ikke før afskedigelserne den 1. februar 2013 på en tilstrækkelig klar og tydelig måde blev orienteret om, at fleet control systemet eventuelt ville blive anvendt til kontrol af deres brændstofforbrug, og at det herved konstaterede forbrug kunne tillægges betydning ved afgørelser om afskedigelse, således som det faktisk skete. Herefter finder Arbejdsretten, at Nobina tillige har brudt pkt. 2 i aftalen om kontrolforanstaltninger i forbindelse med afskedigelsen af de 6 chauffører den 1. februar Arbejdsretten finder ikke grundlag for at fastslå, at Nobina herudover har misbrugt sin ledelsesret. Som følge af det skete brud på pkt. 2 i aftalen om kontrolforanstaltninger har Nobina pådraget sig bodsansvar. Ved fastsættelse af bodens størrelse lægger Arbejdsretten på den ene side vægt på, at de materielle betingelser for at iværksætte kontrolforanstaltninger i pkt. 1 i aftalen om kontrolforanstaltninger må antages at have været opfyldt, og at anvendelsen af fleet control systemet til kontrol af As kørsel og arbejdstid skete på baggrund af kundeklager og dermed på baggrund af en konkret mistanke om, at han ikke levede op til sine arbejdsforpligtelser. På den baggrund findes forholdet vedrørende A at være af mindre grovhed. Det tillægges ved vurderingen af forholdet ikke betydning, at A var tillidsrepræsentant. På den anden side lægger Arbejdsretten vægt på, at fleet control systemet og systemets registrering af chaufførernes brændstofforbrug herudover blev anvendt ved udvælgelsen af 6 chauffører, der 14

15 skulle afskediges, og at dette forhold findes at have en ikke ubetydelig grovhed. Efter en samlet vurdering af de anførte omstændigheder fastsætter Arbejdsretten boden til kr. Thi kendes for ret: Nobina Danmark A/S skal betale en bod på kr. til Fagligt Fælles Forbund. I sagsomkostninger for Arbejdsretten skal Dansk Arbejdsgiverforening for DI for Nobina Danmark A/S betale kr. til Arbejdsretten. Beløbene skal betales inden 14 dage efter afsigelsen af denne dom. Thomas Rørdam 15

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 i sag nr. 2012.0177: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 1 KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 i faglig voldgiftssag, 2009.0126 3F Privat Service, Hotel og Restauration (faglig konsulent Bent Moos) mod Bilfærgernes Rederiforening for Scandlines Catering

Læs mere

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne.

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne. Arbejdsrettens dom af 4. juli 2012 i sag nr.: AR 2011.0808 Stokholm Transport A/S (advokat Lars Cort Hansen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommer:

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV : Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV : Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV 2016.0001: Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod DI Overenskomst II v/dansk Industri for Arla Foods Amba for Høgelund Mejeri (advokat

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely)

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) (vedrørende fortolkningsproblemer i parternes aftalegrundlag) Den 7. november

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 I sag nr.: AR2016.0083 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske

Læs mere

Montør GPS-modtageren Overvågning med GPS

Montør GPS-modtageren Overvågning med GPS Værd at vide om GPS Overvågning Indsamlet oplysninger Montør GPS-modtageren Overvågning med GPS Persondataloven Mobiltelefoner Datatilsynet Sag i Arbejdsretten Saglig driftsmæssig begrundelse Givet samtykke

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 I sag nr.: AR2013.0724 Dansk Arbejdsgiverening DI Overenskomst I ved DI Carlsberg Danmark A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark Fagligt Fælles

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod Dansk Byggeri for Mogens Pedersen, Nyborg A/S (advokat Thorsten Wilstrup) (vedr. spørgsmålet om, under hvilken overenskomst

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2011

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2011 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2011 I sag nr.: AR2010.0051 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3 F) (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

OP M A N D S K E N D E L S E

OP M A N D S K E N D E L S E OP M A N D S K E N D E L S E af 16. juni 2008 i faglig voldgiftssag: 3F Transportgruppen (konsulent Evelyn Jørgensen) mod DI/Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening (TA) for Todbjerg City A/S (advokat

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 25. november 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i I sag nr.: AR2013.0405 Landsorganisationen i Danmark for

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN 27-01-2009 OK-Nyt Løn nr. 002-09 Sag.nr.: 07/2174 Voldgiftssagen vedrørende

Læs mere

Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark. Principudtalelse

Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark. Principudtalelse Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark Principudtalelse Den kooperative ide og virksomhedsform har spillet en vigtig rolle i den danske arbejderbevægelses udvikling. Derfor har

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013 i Sag nr.: AR2012.0789 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fællesforbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske Mediers Arbejdsgiverforening Dommere:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 i sag nr. AR2011.0282: Landsorganisationen i Danmark (LO) for FOA Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Peter Andersen,

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i faglig voldgiftssag FV 2011.0090: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver/ DTLs arbejdsgiverforening for Nykøbing Dag- & Industrirenovation

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0141, afsagt den 3. december 2014 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Marbud, Polen (Cvr. 33018010) (afdelingschef,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993.

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. Hovedaftalen af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. 1 Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 18. maj 2006

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 18. maj 2006 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 18. maj 2006 Sagerne nr. A2005.619, A2005.620 og A2005.996: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (i A2005.619 og A2005.996) Og Dansk Funktionærforbund

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift

Opmandskendelse. Faglig Voldgift 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ Installatørernes Organisation for Carl Christensen & C0. A/S (konsulent Bent Lindgren) afsagt den 2. august 2010

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 11. august 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0053

Tilkendegivelse. Meddelt den 11. august 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0053 Tilkendegivelse Meddelt den 11. august 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0053 Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe for fællestillidsrepræsentant A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. Dansk Metal. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I.

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. Dansk Metal. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I. OPMANDSKENDELSE i Faglig Voldgift (FV 2017.0044) CO-industri for Dansk Metal for A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Siemens Wind Power (advokat Morten Pedersen) Afsagt den 31.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

Udgivet af DANSK ERHVERV

Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Internet og e-mail 2008 gode råd om INTERNET OG E-MAIL Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Retningslinjer 3 3. Privat brug af Internet og e-mail

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2. Den 20. februar 2012 blev i sag nr. 30/2011 Klager ApS (advokat [Klagers advokat]) mod 1. Registreret revisor R1 (advokat [R1 s advokat]) og 2. Registreret revisor R2 (advokat [R2 s advokat]) afsagt følgende

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. december 2013. i afskedigelsesnævnets sag faglig voldgiftssag, 2012-178

Tilkendegivelse. meddelt den 5. december 2013. i afskedigelsesnævnets sag faglig voldgiftssag, 2012-178 Tilkendegivelse meddelt den 5. december 2013 i afskedigelsesnævnets sag faglig voldgiftssag, 2012-178 Danmarks lærerforening som mandatar for (første afskedigelsesrunde) A, B, C, D, E og (anden afskedigelsesrunde)

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007

Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007 1 Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007 i sag nr. A2006.343: Landsorganisationen i Danmark for HK/Handel (advokat Peter Nisbeth) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS Handel, Transport og Service (tidligere

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 Sag 217/2011 FTF som mandatar for Dansk Musiker Forbund som mandatar for A (advokat Pernille Backhausen) mod HORESTA Arbejdsgiver som mandatar for B

Læs mere

1. DI for Tivoli A/S skal anerkende, at sæsonansatte er valgbare som arbejdsmiljørepræsentant.

1. DI for Tivoli A/S skal anerkende, at sæsonansatte er valgbare som arbejdsmiljørepræsentant. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2011.0016 Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI Overenskomst I v/ DI ( for Tivoli A/S (advokat Morten Eisensee) Uoverensstemmelsen

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S.

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S. PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Balle) 1. Sagens baggrund. --------- Mellem

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgift FV2014.0127. FOA Fag og Arbejde. for. mod. Kommunernes Landsforening (KL) for. Sønderborg Kommune

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgift FV2014.0127. FOA Fag og Arbejde. for. mod. Kommunernes Landsforening (KL) for. Sønderborg Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift FV2014.0127 FOA Fag og Arbejde for A mod Kommunernes Landsforening (KL) for Sønderborg Kommune - 2 Tvisten Uoverensstemmelsen anga r, om det var berettiget,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift(fv2013.0122): Fagligt Fælles Forbund for A (Konsulent Evelyn Jørgensen) mod

Opmandskendelse i faglig voldgift(fv2013.0122): Fagligt Fælles Forbund for A (Konsulent Evelyn Jørgensen) mod Opmandskendelse i faglig voldgift(fv2013.0122): Fagligt Fælles Forbund for A (Konsulent Evelyn Jørgensen) mod DI Overenskomst I v/di for Brande Buslinier ApS (Jesper Hollegaard) Afsagt den 4. december

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006 i sag nr. A2006.237: Zebra A/S (advokat Kirsten Maxen) mod Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat og Fagligt Fælles Forbund (advokat Lars Gulmann) Dommer:

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Autobranchens Arbejdsgiverforening (ABAF) for Olsen Biler A/S (juridisk konsulent

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 22. december 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 22. december 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 22. december 2016 Sag nr. AR2016.0185: Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV Dansk Metal. mod. Djurs Smede Service ved Klaus Jensen

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV Dansk Metal. mod. Djurs Smede Service ved Klaus Jensen Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV 2008.088 Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Djurs Smede Service ved Klaus Jensen (advokat Jens Paulsen) G:\Faglig Voldgift

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for:

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for: Side 1 HOVEDAFTALE mellem Amtsrådsforeningen og bundet af Offentligt Ansatte, Specialarbejderforbundet i Danmark og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark vedrørende overenskomstansatte medarbejdere Denne

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Tvistighedsnævnet. Kendelse

Tvistighedsnævnet. Kendelse i --- = -- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet Kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet den 24. januar 2017 i sag 34.2016 A ved faglig sekretær Bo Christensen 3F Privat Service, Hotel & Restauration mod B ved kurator,

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund,

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund, PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. oktober 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016-0012): 3F Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration og Serviceforbundet (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen)

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 I sag nr.: AR2012.0142 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Rønne Privatskole

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 26. februar 2009

Arbejdsrettens dom af 26. februar 2009 Arbejdsrettens dom af 26. februar 2009 i sag nr. A2008.337: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS for G4S Security Services

Læs mere

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV 2012-0112: Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Dansk Erhverv for Profil Optik Butikker A/S (advokat Katrin Seirup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende Cirkulære om Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende 2007 Cirkulære af 17. august 2007 Perst. nr. 070-07 PKAT nr. J.nr. 07-333/74-1

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Kendelse. 30. januar faglig voldgift nr. FV : Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth) mod JYSK A/S

Kendelse. 30. januar faglig voldgift nr. FV : Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth) mod JYSK A/S Kendelse af 30. januar 2015 i faglig voldgift nr. FV2014.0059: Dansk Metal (advokat Peter Nisbeth) mod JYSK A/S (procesdirektør, advokat Lars Alexander Borke) 2 1. Tvisten Sagen angår, om det er i strid

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i Faglig voldgiftssag FV 2010.0248: HK Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod DI for G4S Security Services A/S (advokat Annette Fæster Petersen) Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Frederiksberg Byrets dom af 1. oktober 2013 Sag BS H-1797/2012 Uddannelsesforbundet som mandatar for [person1] [person2] [person3] og [person4] mod [virksomhed1]

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i faglig voldgiftssag: 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Anders Lorentzen) mod Dansk Industri for Tivoli A/S (advokat Tove Schultz-Lorentzen) - 2 - Sagen

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af

Udskrift af Arbejdsrettens dom af Udskrift af Arbejdsrettens dom af i sag nr. A2007.507: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for Grundfos

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 i faglig voldgiftssag 2010.0236 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Zoologisk Have (advokat Marie Louise

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. november 2013 i faglig voldgiftssag (FV2013-0129): 3F Transportgruppen for Havnegruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod APM Terminals Cargo Service A/S (advokat Marianne

Læs mere

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for.

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag 2015.0021 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ for Enco A/S VVS (advokat Susanne Oldenburg) Afsagt den 25. juni 2015. Tvisten drejer sig

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV2010.0192) Fødevareforbundet NNF (advokatfuldmægtig Kim Brandt Jensen) mod Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation (advokat Christian K. Clasen) afsagt

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM KONTROLFORANSTALTNINGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM KONTROLFORANSTALTNINGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM KONTROLFORANSTALTNINGER Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. AFTALENS OMRÅDE... 3 2. FORMÅL... 3 3. IVÆRKSÆTTELSE AF KONTROLFORANSTALTNINGER...

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 20. maj 2010 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR2009.0643 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers

Læs mere

Arbejdsrettens kendelse af 26. februar 2009

Arbejdsrettens kendelse af 26. februar 2009 Arbejdsrettens kendelse af 26. februar 2009 i sag nr. A2007.885: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO I på egne vegne

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte

Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte NOTAT 10. september 2009 Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte Ministeriet modtager jævnligt forespørgsler omkring arbejdsgivers adgang til at kræve,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-214.342 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 5. april 2001

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-214.342 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 5. april 2001 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-214.342 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 5. april 2001 K E N D E L S E Sømændenes Forbund i Danmark (selv) mod 1. Nordjyllands Amt 2. Læsø Kommune (advokat Karl

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Danmarks Apotekerforening for Taastrup Apotek (advokat

Læs mere

Aftale om kontrolforanstaltninger. 08.65 O.11 xx/2012 Side 1

Aftale om kontrolforanstaltninger. 08.65 O.11 xx/2012 Side 1 Aftale om kontrolforanstaltninger KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 2. Formål... 3 3. Iværksættelse af kontrolforanstaltninger... 3 4. Information

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 I sag nr. AR2013.0151: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Blik-

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 I sag nr.: AR2015.0171 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for Danren A/S Dommere: Poul

Læs mere

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S og AC-organisationerne Dækningsområde Denne hovedaftale har bindende virkning for 1.AC-organisationerne. Hvorved forstås: a. en organisation, der er medlem af AC og

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 24. januar 2012. i faglig voldgiftssag 2011.0123: Fødevareforbundet, NNF

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 24. januar 2012. i faglig voldgiftssag 2011.0123: Fødevareforbundet, NNF PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 24. januar 2012 i faglig voldgiftssag 2011.0123: Fødevareforbundet, NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod DI overenskomst I for Danish Crown, Sønderborg

Læs mere