Arbejdsrettens dom af 30. juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsrettens dom af 30. juni 2015"

Transkript

1 Arbejdsrettens dom af 30. juni 2015 i sag nr. AR Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DI for Nobina Danmark A/S (advokat Jeanette Justesen) Dommere: Henrik Lind, Asger Tue Pedersen, Thomas Rønnow, Thomas Rørdam (retsformand), Peter Stenholm, Arne Sørensen og Mads Øland. Indledning Sagen angår, om Nobina Danmark A/S har pådraget sig bodsansvar for brud på aftale af 27. oktober 2006 mellem LO og DA om kontrolforanstaltninger ved uden forudgående varsel at have brugt et elektronisk kontrolsystem (fleet control) installeret i virksomhedens busser til kontrol af chaufførernes arbejdstid og brændstofforbrug. Påstande Klager, Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund, har nedlagt påstand om, at Nobina Danmark A/S til Fagligt Fælles Forbund skal betale en efter Arbejdsrettens skøn fastsat bod. Indklagede, Dansk Arbejdsgiverforening for DI for Nobina Danmark A/S har taget bekræftende til genmæle. Klager har påstået virksomheden pålagt bod for brud på aftalen af 27. oktober 2006 mellem LO og DA om kontrolforanstaltninger ved uden forudgående varsel at have brugt et elektronisk kontrolsystem (fleet control) installeret i virksomhedens busser til kontrol af chaufførernes arbejdstid og brændstofforbrug. Der er mellem parterne ikke enighed om 1

2 bodens størrelse, og indklagede har alene anerkendt, at virksomheden har brudt aftalen om kontrolforanstaltninger ved uden forudgående varsel at have brugt fleet control systemet til kontrol af chaufførernes arbejdstid. Indklagede har ikke anerkendt, at brug af systemet til kontrol af chaufførernes brændstofforbrug er en kontrolforanstaltning i aftalens forstand. Sagsfremstilling I 2009 installerede Nobina et elektronisk kontrolsystem (fleet control) i selskabets busser. Fleet control systemet er beskrevet i en række plancher udarbejdet af Nobina og Falck, hvoraf fremgår bl.a.: Formål med Falck Sirius Færre kundeklager Bedre dokumentation Afvise forsikringssager Bedre dokumentation Dokumentere køretid / ruter I fht. Movia Reducere tomgangstid Registrere tomgangstid (stop motoren) Bedre instruktion / oplæring af nye chauffører Trække tekniske data fra bussen Reducere brandstof Ændret kørselsadfærd Hvad kan systemet hjælpe dig med? I spørgsmål om skyld er det utroligt vigtigt, at Nobina til enhver tid kan dokumentere en konkret bus færden og placering. Hvad enten der er tale om en passagerklage, en forsikringssag, rejsegaranti og lignende, så kender vi bussens placering og fart. Har Nobina pådraget sig et ansvar i en sag, så vedgår vi os det naturligvis. Omvendt skal vi ikke påtage os en skyld, vi ikke har. Dokumentation kan være afgørende for, at en chauffør frikendes i en sag. Afledte effekter Drifts optimering (hvor er hvilke busser hvornår) Mindre brændstofforbrug = mindre CO 2 udledning Pænere kørsel/færre opbremsninger = færre ulykker/personskader Bus placering til assistance (bugsering) tyveri og bortkomst Minimerer belastninger på køretøjets sliddele = færre reparationer Hastigheds kontrol (dokumentation ved beskyldninger) Sikrer mod tyveri af brændstof Optimerer tomgangs tid Effektiviserer udnyttelsen af køretøjet Giver overblik over de enkelte chaufførers kørselsstil Sikrer muligheder for en væsentlig reduktion af brændstofforbruget Opfølgning på klager fra trafikselskabet og passagerer 2

3 Der er om fleet control systemet endvidere bl.a. fremlagt et udateret dokument med titlen Instruktioner til Falck Sirius. Dokumentet fremtræder som udarbejdet af Falck Sirius og Nobina. Af dokumentet fremgår bl.a.: DMAS (Kørselsindikator): For at give den enkelte chauffør mulighed for at få en fornemmelse af sin egen kørsel har vi i bussen installeret en kørselsindikator, kaldet en DMAS. Hvad viser DMAS?: Når bussen har en hændelse, som ligger uden for den norm som Nobina har sat (hårdt sving, opbremsning, osv.), vil du på DMAS indikatoren kortvarigt kunne se, hvordan hændelsen bliver kategoriseret. Jo flere lys der tændes i DMAS, jo mere alvorlig (kraftig) var den specifikke hændelse. Når turen er færdig, vil DMAS indikatoren vise en score over hvordan turen vurderes som en helhed ud fra de hændelser, der er foregået. Skalaen for kørselsadfærd er inddelt således: Kat 3 Meget høj værdi, fare for uheld (Rødt lys) Kat 2 Høj værdi (Orange lys) Kat 1 Let forhøjet værdi ( ) Ingen hændelser Alm. fornuftig kørsel (Grønt lys) Hvordan kan man se sin egen score under en tur?: Det er til enhver tid muligt at se den nuværende score for den tur du kører ved at trykke en enkelt gang på den blå knap på DMAS. Hvordan skruer man op og ned for lysstyrken på DMAS? Ved at holde den blå knap nede vil lysdioderne på DMAS bevæge sig op og ned i lysstyrken og ved den ønskede lysstyrke slippes knappen og denne lysstyrke bliver den gældende. Der er endvidere fremlagt et udateret dokument (chaufførbrevet), som fremtræder udstedt af Nobina. Det hedder i dokumentet bl.a.: Kære Chauffør Hvilke ting belaster miljøet i forbindelse med kørsel? Det der belaster miljøet mest er naturligvis brændstofforbruget. For hver liter diesel, der bruges, udledes 2,7 kg CO 2. Men også bremsestøv og gummirester belaster, ikke bare via selve partiklerne, der udledes, men også fordi produktionen kræver meget energi og dermed udledes meget CO 2. 3

4 Hvad kan systemet hjælpe dig med og hvad ser vi efter? Vi måler på 5 ting, som har direkte indvirkning på miljøet hændelser, som hårde accelerationer, hårde opbremsninger, skarpe sving, tomgang og naturligvis brændstofforbrug. For at du kan få en fornemmelse af din egen kørsel, er der i bussen installeret en kørselsindikator, kaldet en DMAS (Driver Maneuver Awareness System). Den vil så vidt muligt være placeret i instrumentbordet til venstre for rattet sammen med Dallas-key læseren (lille rund knap, der er placeret i umiddelbar nærhed af DMAS indikatoren). Når bussen har en hændelse, som ligger uden for normen (hårdt sving, acceleration osv.), vil du på DMAS indikatoren kortvarigt kunne se hvordan hændelsen bliver kategoriseret. Jo flere lys, der tændes i DMAS, jo mere alvorlig (kraftig) var den specifikke hændelse. Når turen er færdig, vil DMAS indikatoren vise hvordan turen samlet er vurderet ud fra de hændelser, der er foregået. Skalaen for kørselsadfærd er inddelt således: o Ingen hændelser Alm. fornuftig kørsel (Grønt lys) o Kat 1 Let forhøjet værdi ( ) o Kat 2 Høj værdi (Orange Lys) o Kat 3 Meget høj værdi, fare for uheld (Rødt lys) Installationen forventes afsluttet i uge 44 hvorefter systemet er klar til at blive taget i brug. Du vil modtage information om hvornår systemet ibrugtages. Nobina meddelte den 4. oktober 2012 en skriftlig advarsel til chauffør og tillidsrepræsentant A, som var ansat på Nobinas anlæg i Hillerød. Den skriftlige advarsel blev givet med henvisning til, at A den 2. oktober 2012 og igen den 3. oktober 2012 havde undladt at køre en busrute til ende. Ved brev af 28. december 2012 blev A afskediget med henvisning til, at han havde modtaget en advarsel for ikke at overholde Movias ruteføring, og at det var konstateret, at han igen havde undladt at køre den korrekte ruteføring. Den 15. februar 2013 blev der afholdt mæglingsmøde i anledning af opsigelsen af A. Af mødereferatet fremgår bl.a.: 3F har udbedt sig dokumentation for indførelse af kontrolforanstaltningen Falck Sirius. Pågældende dokumentation blev ikke fremlagt. Parterne var uenige i de fremlagte punkter. Det er aftalt at sagen løses i faglig voldgift, såfremt 3F viderefører sagen. Det er endvidere aftalt, at fristerne for procedure i faglig voldgift løber fra dags dato. Den 1. februar 2013 blev 6 chauffører på Nobinas anlæg i Glostrup afskediget med henvisning til omstruktureringer. Det fremgår af en intern mail af 30. januar 2013, at 6 navngivne chauffører ville blive omstruktureret, samt at kriterierne var sygdom, skader og 4

5 performance. Dansk Industri har i et svarskrift i en afskedigelsesnævnssag uddybet afskedigelsesgrundlaget således: På ledelsesniveau fastlagde Nobina Danmark A/S herefter en række kriterier til anvendelse ved udvælgelsen af chauffører, der skulle afskediges. Kriterierne blev fastlagt på et møde den 24. januar 2013, hvor såvel den centrale ledelse som den lokale ledelse i Glostrup deltog. I forlængelse af mødet blev en række chauffører udvalgt til afskedigelse. Dette skete i en proces, hvor ledelsen gennemgik personalearkivet på alle ansatte chauffører og sammenholdt arkiverne med de valgte kriterier. Kriterierne for udvælgelsen var: Omfanget af skader, omfanget af fravær samt generel performance. Disse kriterier blev konsekvent anvendt i forbindelse med udvælgelsen på anlægget i Glostrup. Den 11. marts 2013 blev der afholdt mæglingsmøde vedrørende afskedigelserne. Af mødereferatet fremgår bl.a., at der ikke kunne opnås enighed mellem parterne, og at 3F forbeholdt sig ret til at videreføre sagen. Ved brev af 21. marts 2013 anmodede LO om afholdelse af fællesmøde. Af fællesmødebegæringen fremgår bl.a.: Uoverensstemmelsen drejer sig om, at virksomheden foretager elektronisk overvågning af de beskæftigede chauffører. Dette blev oplyst af virksomheden under den fagretlige behandling af afskedigelsen af tillidsrepræsentant A den 28. december I den forbindelse fremlagde virksomheden udskrifter fra en såkaldt fleet control, der kortlagde chaufførens kørsel. På et afholdt mæglingsmøde oplyste Nobina, at man rutinemæssigt, via forskellige kontrolsystemer, overvågede chaufførernes kørsel. Chaufførerne er ikke af virksomheden oplyst om, at der finder denne form for overvågning og dermed kontrolforanstaltning sted. Det er derfor forbundets opfattelse, at der allerede af den grund er tale om brud, jf. Hovedaftalens protokollat om kontrolforanstaltninger. Fællesmødet blev afholdt den 24. april Det fremgår af fællesmødereferatet bl.a., at der ikke kunne opnås enighed, og arbejdstagersiden forbeholdt sig at indbringe sagen for Arbejdsretten. Den 5. juli 2013 afsagde Arbejdsretten dom i sag AR (Eltel-sagen). Det hedder i præmisserne i denne dom: Efter aftalen af 27. oktober 2006 om kontrolforanstaltninger skal arbejdsgiveren underrette lønmodtagerne om nye kontrolforanstaltninger senest 6 uger inden de iværksættes. 5

6 Bestemmelsen må forstås således, at det afgørende for underretningspligtens indtræden er det tidspunkt, hvor den pågældende indretning, in casu GPS, tages i brug til kontrol af de ansatte, og underretningen skal specifikt angå en sådan brug. Efter underretningen skal arbejdsgiveren herefter lade hengå (mindst) 6 uger, inden indretningen konkret tages i brug til kontrolformål. I denne periode har medarbejderne mulighed for at overveje, om de vil anfægte den varslede kontrolforanstaltning. Efter bevisførelsen er det ikke godtgjort, at Eltel forud for mailen af 19. maj 2011 til lederne havde orienteret medarbejderne på en tilstrækkelig klar og tydelig måde om, at GPS-oplysningerne også ville blive anvendt til kontrol af medarbejdernes effektive arbejdstid. Det må således lægges til grund, at Eltel først den 19. maj 2011 eller umiddelbart derefter har opfyldt underretningspligten efter aftalen om kontrolforanstaltninger. Eltel kunne herefter først tage denne kontrolforanstaltning i brug efter udløbet af 6 ugers fristen. Det er under sagen ubestridt, at GPS-loggen for Ms bil for så vidt angår perioden fra den 8. juni til den 20. juni 2011var fremme på mødet den 21. juni 2011, hvor M skulle redegøre for, hvad han havde lavet i sin arbejdstid på baggrund af loggens udvisende. Arbejdsretten finder, at denne brug af GPS-oplysningerne har karakter af en kontrolforanstaltning, der er omfattet af aftalen om kontrolforanstaltninger, og det kan ikke føre til en anden bedømmelse, at Eltel havde en konkret mistanke om, at M ikke havde anvendt sin arbejdstid tilstrækkeligt effektivt. Eltel har således taget GPS-oplysningerne for perioden fra den 8. juni til den 20. juni 2011 i brug som en kontrolforanstaltning over for M, inden der var forløbet 6 uger regnet fra den 19. maj Eltel har dermed overtrådt punkt 2 i aftalen om kontrolforanstaltninger. Det er intet grundlag for at fastslå, at Eltel har overtrådt overenskomstens bestemmelse i 2 om pligt til at fremme et roligt og godt samarbejde. Arbejdsretten finder, at Eltel har pådraget sig bodsansvar ved den skete overtrædelse af aftalen om kontrolforanstaltninger. Under hensyn til, at det ikke er anfægtet, at brugen af oplysningerne til kontrol opfylder de materielle betingelser efter punkt 1, 2. og 3. pkt., i aftalen om kontrolforanstaltninger, at de anvendte GPS-oplysninger angår et tidsrum, der ligger efter underretningen, og at der alene er tale om en ikke særligt indgribende kontrol over for en enkelt medarbejder, hvor der var en konkret mistanke om, at han ikke levede op til sine arbejdsforpligtelser, findes overtrædelsen at være af ringe grovhed. Efter en samlet bedømmelse af sagens omstændigheder finder Arbejdsretten, at Eltel skal betale en bod på kr. til Dansk El-Forbund. Efter at denne dom forelå, anmodede LO på ny om fællesmøde i sagen. Af fællesmødebegæringen af 5. august 2013 fremgår bl.a.: Ifølge LO s fællesmødebegæring af 21. marts 2013 havde sagen baggrund i afskedigelsen af en tillidsrepræsentant, hvor Nobina A/S, Hillerød, havde anvendt udskrifter fra en såkaldt fleet control, der kortlagde chaufførens kørsel. 6

7 Nobina A/S har tilsvarende anvendt kontrolforanstaltninger i form af samme fleet control (Falck Sirius) over for de ansatte chauffører på anlægget i Glostrup bl.a. i forbindelse med et antal afskedigelser i februar 2013 (tankstofforbrug mm.). I lyset af Arbejdsrettens nylige dom af 5. juli 2013 om uvarslede kontrolforanstaltninger (GPS overvågning) over for de ansatte hos Eltel Networks A/S, forslår LO, at fællesmødet genoptages for en fornyet drøftelse af kontrolforanstaltningerne fleet control hos Nobina A/S, forinden sagen eventuelt indbringes for Arbejdsretten. Fællesmøde blev herefter afholdt den 2. oktober Af fællesmødereferatet fremgår bl.a.: Arbejdsgiversiden tilkendegav, at man vedstår sig Arbejdsrettens begrundelse og resultat i dom af 5. juli 2013 hvoraf det fremgår, at bestemmelsen i DA og LOs aftale om kontrolforanstaltninger om underretning om nye kontrolforanstaltninger, må forstås således, at det afgørende for underretningspligtens indtræden er det tidspunkt, hvor den pågældende indretning in casu GPS, tages i brug til kontrol af de ansatte og underretningen skal specifikt angå en sådan brug. Parterne blev enige om, at suspendere fællesmødet med henblik på virksomheden undersøgelse af, om der er sket en konkret underretning af medarbejderne. Fællesmødet blev genoptaget den 20. december Af referatet af dette fællesmøde fremgår bl.a.: Arbejdsgiversiden erkendte, at virksomheden ikke har iagttaget bestemmelserne i DA/LO aftalen om kontrolforanstaltninger og således har anvendt elektroniske overvågningssystemer til kontrol af medarbejderne uden forudgående varsel. Enighed om bod kunne ikke opnås og arbejdstagersiden tog forbehold for at videreføre sagen for Arbejdsretten. Overenskomstgrundlag I aftalen om kontrolforanstaltninger indgået mellem LO og DA den 27. oktober 2006 hedder det bl.a.: 1. Arbejdsgiveren kan i medfør af ledelsesretten og under iagttagelse af bestemmelserne i de kollektive overenskomster iværksætte kontrolforanstaltninger. Kontrolforanstaltninger skal være sagligt begrundede i driftsmæssige årsager og have et fornuftigt formål; de må ikke være krænkende over for lønmodtagere, og de må ikke forvolde lønmodtagerne tab eller nævneværdige ulemper. Kontrolforanstaltninger skal indrettes således, at der er et rimeligt forhold mellem formål og midler. 2. Arbejdsgiveren skal underrette lønmodtagerne om nye kontrolforanstaltninger senest 6 uger inden de iværksættes. Dette gælder dog ikke, såfremt formålet med kontrolforanstaltningen vil forspildes herved, eller såfremt tvingende driftsmæssige 7

8 grunde er til hinder herfor. I så fald skal arbejdsgiveren underrette lønmodtagerne snarest muligt samt redegøre for årsagen til, at 6-ugers fristen ikke kunne overholdes. Forklaringer Der er afgivet forklaring af Kim Poder, Torkild Bangsbo Andersen, Jesper Lindberg Hollegaard og Niels Peter Nielsen. Kim Poder har forklaret bl.a., at han er forhandlingssekretær i 3F, Transportgruppen. Han deltog i mæglingsmødet den 11. marts 2013, hvor kriterierne for udvælgelse af de afskedigede medarbejdere blev diskuteret. Begrebet performance blev præsenteret, og det blev fra arbejdsgiverside forklaret, hvad man kontrollerede med fleet control systemet, herunder præstationsevne, brændstofforbrug, skadesstatistik og køreteknik. Der blev på en storskærm i mødelokalet fremvist plancher, som ligner dem, der er fremlagt i sagen. Han talte med tillidsrepræsentanten, som vidste, at fleet control systemet var installeret i busserne, men fortalte, at medarbejderne ikke havde fået oplysning herom på noget tidspunkt. Tillidsrepræsentanten var ikke klar over, at systemet blev brugt i forbindelse med afskedigelse. På det tidligere mæglingsmøde var det ikke blevet oplyst, at fleet control systemet kunne foretage mere end GPS overvågning. Det var først på mæglingsmødet i forbindelse med Glostrup-sagen, at der kom en redegørelse for, hvor meget flådekontrolsystemet kunne måle, og at det blev anvendt som dokumentation. Torkild Bangsbo Andersen har forklaret bl.a., at han er ansat som chauffør på Nobinas anlæg i Glostrup, hvor han har arbejdet siden februar/marts Han har været tillidsrepræsentant siden marts 2015, og han har været arbejdsmiljørepræsentant i 2½ år. Han kan huske, at fleet control systemet blev indført i sommeren 2009, hvor chaufførerne fik programmeret deres Dallas nøgle til fleet control systemet og fik besked på at logge ind i bussen med Dallas nøglen. Dallas nøglen er en adgangsnøgle til døre og er kodet unikt. Han fik en morgen i sommeren 2009 besked om at henvende sig til mekanikeren for at få kodet sin Dallas nøgle, men han fik ikke nogen nærmere forklaring. Nogle måneder senere modtog han et A4 ark i sit dueslag med søjler, som viste hans tomgangstid, hændelser og brændstofforbrug. Det fremgik af arket, hvordan han havde klaret sig i forhold til andre chauffører. Det var angivet med en smiley. De andre chauffører fik udleveret tilsvarende ark. Chaufførerne modtog sådanne ark ved flere lejligheder, men med meget uregelmæssige intervaller. Han blev først orienteret om, hvad fleet control systemet kunne bruges til, i forbindelse med afskedigelsen af de 6 chauffører i Glostrup. Han var til et møde i samarbejdsudvalget i 8

9 efteråret 2014, hvor direktøren orienterede om, at der var indført kontrolsystemer. Plancherne om fleet control systemet har han først fået udleveret i januar eller februar Han har ikke tidligere set hverken Nobinas brev til chaufførerne (chaufførbrevet) eller dokumentet Instruktioner til Falck Sirius. Jesper Lindberg Hollegaard har forklaret bl.a., at han er advokat i DI og er sekretariatsansvarlig for busområdet. Han har deltaget i mæglingsmøder og fællesmøder vedrørende den foreliggende sag. På fællesmødet den 24. april 2013 fandt der en drøftelse sted af fleet control systemet i forbindelse med afskedigelsen af A. Det blev herunder drøftet, om det var lovligt at bruge systemet til kontrol af arbejdstid. Arbejdsgiversiden fremkom ikke ved den lejlighed med en fuldstændig præsentation af fleet control systemet, og indtrykket var, at der var tale om en form for GPS overvågning. På fællesmødet den 2. oktober 2013 blev det på baggrund af Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 i Eltel-sagen drøftet, om man havde brugt systemet til at kontrollere arbejdstiden, og om medarbejderne var blevet varslet herom. Brændstofforbrug blev ikke drøftet. Fællesmødet blev suspenderet, så virksomheden kunne undersøge, om medarbejderne var blevet varslet. Chaufførerne var blevet virksomhedsoverdraget fra Arriva, og Nobina skulle derfor undersøge, om Arriva, som havde samme fleet control system i sine busser, havde varslet kontrolforanstaltninger over for chaufførerne. Der kom ikke noget ud af forespørgslen til Arriva. På fællesmødet den 20. december 2013 erkendte arbejdsgiversiden herefter, at der ikke var dokumentation for, at medarbejderne var blevet varslet forud for, at fleet control systemet blev brugt til at kontrollere deres arbejdstid, og at der derfor forelå et brud på aftalen om kontrolforanstaltninger. Der var fortsat ikke nogen drøftelse af brug af systemet til at kontrollere brændstofforbrug. Niels Peter Nielsen har forklaret bl.a., at han er administrerende direktør i Nobina og har været det siden Nobina er datterselskab af Nobina AB i Sverige, som er nordens største busselskab. Nobina er det 6. største busselskab i Danmark med chauffører og er i skarp konkurrence med de andre store operatører. Ved afgivelse af bud i forbindelse med licitation er pris en afgørende faktor, men kvalitet, busmateriel og miljø, herunder CO 2 udledning, betyder også meget. Nobina har pligt til at sikre, at selskabet lever op til kontrakten, og skal hvert år aflægge et 9

10 grønt regnskab over alt, hvad der udledes. Det har betydning for Nobinas mulighed for at genvinde kontrakten i næste udbudsrunde, at det grønne regnskab er i orden og viser, at Nobina gør noget for at reducere CO 2 udledningen. Nobina overtog kørslerne i Glostrup og i Hillerød i 2008 fra henholdsvis Arriva og De Hvide Busser, som begge anvendte fleet control systemet. Nobina indførte fleet control systemet af miljømæssige hensyn og for at sikre passagervenlig kørsel. Ved hjælp af systemet kan man opnå en mere glidende kørsel og en formindskelse af brændstofforbruget. Formålet var ikke at kontrollere chaufførerne. Oplysningerne om brændstofforbrug bruges til det grønne regnskab og har også betydning af forretningsmæssige grunde. Registreringen foregår løbende (dagligt), og chaufførerne får tilbagemeldinger hver eller hver anden måned. Plancherne om fleet control systemet blev brugt som diasshow på chaufførmøder, da fleet control systemet blev indført i Ved den lejlighed blev chaufførerne og tillidsrepræsentanterne tillige gjort bekendt med chaufførbrevet. Chaufførmøder er afholdt løbende siden da. Chaufførerne bliver ved ansættelse orienteret om fleet control systemet og om dokumentet med titlen Instruktioner til Falck Sirius. Chaufførerne ved, at de bliver målt. De kan se det på kørselsindikatoren i bussen, som lyser rødt, gult eller grønt. Chaufførerne går meget op i, hvordan de klarer sig i forhold til andre. I en periode på et par måneder havde de en top 8 over chauffører med lavest brændstofforbrug. Det blev afskaffet, da de chauffører, der lå på top 8 listen, blev udsat for mobning. Det var kendt, at chaufførerne blev målt på brændstoffet. Ved kørsel med et lavt brændstofforbrug kan der opnås en meget omfattende besparelse. Brændstofforbrug er derfor også et spørgsmål om økonomi. Der blev gennemført afskedigelser i 2013, da det var nødvendigt at reducere antallet af chauffører. De chauffører, der skulle afskediges, blev udvalgt ud fra skader, sygdom og performance. Brændstofforbrug var en del af performancebegrebet. Ingen blev udvalgt alene på baggrund af brændstofforbrug. Nobina har aldrig afskediget nogen alene på grund af højt brændstofforbrug. Man kan godt være ansat som chauffør, selv om man har højt brændstofforbrug. Fleet control systemet fungerer også som GPS. Overvågning af busflåden foregår via skærme, som viser, hvor de enkelte busser befinder sig. Hvis man sammenligner disse oplysninger med busplanerne, kan man se, om bussen er kørt for tidligt i garage. Nobina bruger kun oplysningerne om, hvor bussen har været på et givent tidspunkt, hvis der kommer kundeklager, eller hvis politiet beder om det. 10

11 Nobina laver ikke stikprøvekontrol af medarbejderne. Han var ikke personligt involveret i afskedigelsen af A, der skete på baggrund af kundeklager som følge af, at chaufføren ikke kørte den rute i Fredensborg, han skulle. De kiggede på logbilledet for de dage, han havde kørt ruten i Fredensborg, og sammenholdt logbilledet med den rute, bussen skulle have kørt. De kunne herved konstatere, at han ved to lejligheder ikke havde kørt hele turen, og han fik første advarsel. De fik nye klager den 20. december og trak igen oplysninger fra systemet, som viste, at chaufføren igen den 20. december havde undladt at køre hele turen, hvorefter han blev afskediget. Nobina bruger primært GPS oplysningerne til at frifinde chaufførerne, når der kommer kundeklager, men i dette tilfælde havde chaufføren ikke ret. Parternes argumenter Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund har navnlig anført, at Nobinas anvendelse af et elektronisk overvågningssystem (fleet control) på anlæggene i Hillerød og Glostrup til kontrol af chaufførernes kørsel og brændstofforbrug udgør et brud på pkt. 2 i aftalen mellem LO og DA om kontrolforanstaltninger, idet der er iværksat kontrolforanstaltninger over for de ansatte, uden at Nobina har iagttaget underretnings- og varslingspligten. Arbejdsgiversiden har erkendt aftalebruddet på fællesmøder den 2. oktober og 20. december Nobina har på anlægget i Hillerød anvendt data fra det elektroniske fleet control system til at kontrollere chauffør og tillidsrepræsentant As kørsel i perioden fra den 19. januar til den 20. december 2012, hvilket resulterede i først en advarsel og dernæst afskedigelse. På anlægget i Glostrup har Nobina anvendt data fra det elektroniske fleet control system til at vurdere chaufførernes performance, herunder den enkelte chaufførs brændstofforbrug. Oplysningerne om chaufførernes performance og brændstofforbrug indgik i grundlaget for Nobinas beslutning om at afskedige 6 chauffører i januar/februar Ifølge Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 i sag AR (Eltel-sagen) skal underretningen ikke alene angå ibrugtagelsen af en kontrolforanstaltning, men skal specifikt angå, at kontrolforanstaltningen (også) anvendes til kontrol af de ansatte. Nobinas udaterede informationsbrev til chaufførerne (chaufførbrevet) udgør ikke en underretning om, at fleet control systemet også anvendes til kontrol af de ansatte. Med hensyn til anvendelse af fleet control systemet til at kontrollere chaufførernes brændstofforbrug har indklagede først under sagens forberedelse for Arbejdsretten bestridt, at der er tale om en kontrolforanstaltning. Dette synspunkt har indklagede ikke fremført i 11

12 forbindelse med de mæglingsmøder og fællesmøder, der har været afholdt, og indklagede er derfor afskåret fra at fremsætte synspunktet for Arbejdsretten. I øvrigt bestrides det, at denne kontrol ikke er omfattet af aftalen om kontrolforanstaltninger. Der er efter det anførte sket misbrug af arbejdsgiverens ledelsesret og brud på aftalen om kontrolforanstaltninger. Ved udmåling af bod bør der tages hensyn til, at der er tale om en stor virksomhed og kontrol af et meget stort antal chauffører. Det udgør en bodsskærpende omstændighed, at kontrollen har resulteret i afskedigelser, og det er en særligt skærpende omstændighed, at kontrollen er anvendt over for en nu afskediget tillidsrepræsentant. Boden bør på den baggrund udmåles til mindst kr. Dansk Arbejdsgiverforening for DI for Nobina Danmark A/S har navnlig anført, at det anerkendes, at Nobinas uvarslede brug af det elektroniske overvågningssystem til kontrol af chauffør og tillidsrepræsentant As arbejdstid udgør et brud på pkt. 2 i aftalen om kontrolforanstaltninger indgået mellem LO og DA. Kontrollen af A skete på baggrund af en konkret mistanke om, at han ikke udførte sine arbejdsopgaver korrekt. En tillidsrepræsentant er i relation til arbejdets udførelse underlagt de samme krav og forpligtelser som enhver anden medarbejder. Det forhold, at virksomheden har foretaget kontrol af hans arbejdstid, udgør derfor ikke en skærpende omstændighed, og Nobina har ikke misbrugt ledelsesretten. Det afgørende for udmålingen er bod er forseelsens grovhed, hvorimod det er uden betydning for bodudmålingen, at der er tale om en stor virksomhed og et større antal chauffører. Nobinas kontrol af A, som Nobina erkender at have foretaget i strid med aftalen om kontrolforanstaltninger, er udført før Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 (Eltel-sagen). På den baggrund skal boden udmåles efter de samme principper og til det samme niveau som i denne dom. For så vidt angår virksomhedens registrering af brændstofforbrug har dette ikke karakter af en kontrolforanstaltning. Registrering af brændstofforbrug er således ikke en kontrol af den enkelte medarbejder, men derimod en objektiv registrering på linje med registrering af skader, sygefravær, fremmøde og kundeklager mv. Det udgør heller ikke en kontrolforanstaltning, at de registrerede oplysninger om brændstofforbruget anvendes i forbindelse med afskedigelse på grund af arbejdsmangel. Medarbejderne vidste, at Nobina foretog registrering af den enkelte chaufførs brændstofforbrug, og de enkelte medarbejdere havde mulighed for løbende 12

13 at følge med i deres individuelle forbrug. Det bestrides i øvrigt, at brændstofkontrollen har resulteret i afskedigelser. Brændstofforbruget indgik kun som et blandt flere parametre ved udvælgelsen af de medarbejdere, der skulle afskediges i arbejdsmangelssituationen. Det bestrides, at forløbet af de afholdte mæglingsmøder og fællesmøder afskærer indklagede fra at fremsætte synspunktet om, at anvendelse af fleet control systemet til at kontrollere chaufførernes brændstofforbrug er en kontrolforanstaltning. Indklagede har aldrig forholdt sig til denne problemstilling på møderne. Arbejdsrettens begrundelse og resultat Arbejdsretten bemærker indledningsvis, at der ikke er grundlag for at fastslå, at forløbet af de afholdte mæglingsmøder og fællesmøder indebærer, at indklagede er afskåret fra at gøre gældende, at anvendelse af fleet control systemet til kontrol af buschaufførernes brændstofforbrug ikke er en kontrolforanstaltning efter aftalen af 27. oktober 2006 mellem LO og DA om kontrolforanstaltninger. Det fremgår af Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 i Eltel-sagen (sag AR ), at underretningsbestemmelsen i pkt. 2 i aftalen om kontrolforanstaltninger må forstås således, at det afgørende for underretningsforpligtelsens indtræden er det tidspunkt, hvor den pågældende indretning tages i brug til kontrol af de ansatte, og underretningen skal specifikt angå en sådan brug. Efter pkt. 2 i aftalen skal arbejdsgiveren efter underretningen lade hengå (mindst) 6 uger, inden indretningen tages i brug til kontrolformål. Fleet control systemet blev installeret i Nobinas busser i 2009 og gav bl.a. mulighed for kontrol af chaufførernes arbejdstid og brændstofforbrug, selv om dette ikke var hovedformålet med, at systemet blev indført. Det er ubestridt, at Nobina uden forudgående varsel på baggrund af kundeklager anvendte systemet til kontrol af chauffør og tillidsrepræsentant As kørsel og arbejdstid, og at dette resulterede i, at det blev konstateret, at A ved tre lejligheder ikke havde kørt busruten til ende. Som følge heraf blev A, der var ansat på Nobinas anlæg i Hillerød, først tildelt en advarsel den 4. oktober 2012 og senere efter gentagelse afskediget den 28. december Det er endvidere ubestridt, at Nobina herved har tilsidesat underretningsforpligtelsen efter pkt. 2 i aftalen om kontrolforanstaltninger. I januar 2013 besluttede Nobina at afskedige 6 chauffører på virksomhedens anlæg i Glostrup, da det af driftsmæssige årsager var nødvendigt at reducere antallet af chauffører. Afskedigelserne blev gennemført den 1. februar Efter bevisførelsen lægger 13

14 Arbejdsretten til grund, at udvælgelsen af de 6 chauffører, som skulle afskediges, skete på baggrund af følgende kriterier: omfanget af skader, omfanget af fravær og performance. Chaufførernes brændstofforbrug indgik i vurderingen af performance. Det lægges endvidere til grund, at chaufførernes brændstofforbrug blev opgjort ved hjælp af fleet control systemet. Arbejdsretten finder, at anvendelse af fleet control systemet til kontrol af chaufførernes brændstofforbrug og anvendelse af oplysningerne om brændstofforbruget i forbindelse med Nobinas afgørelse om afskedigelse udgør en kontrolforanstaltning efter aftalen om kontrolforanstaltninger. Arbejdsretten lægger herved vægt på, at det følger af arbejdsretlig teori og praksis, at brug af registrerede oplysninger til kontrol af medarbejdere kan være omfattet af begrebet kontrolforanstaltning, nemlig hvis informationen eller indretningen bruges til egentlig forebyggende kontrol, selv om registreringen har et andet hovedformål. Det må endvidere efter bevisførelsen lægges til grund, at chaufførerne ikke før afskedigelserne den 1. februar 2013 på en tilstrækkelig klar og tydelig måde blev orienteret om, at fleet control systemet eventuelt ville blive anvendt til kontrol af deres brændstofforbrug, og at det herved konstaterede forbrug kunne tillægges betydning ved afgørelser om afskedigelse, således som det faktisk skete. Herefter finder Arbejdsretten, at Nobina tillige har brudt pkt. 2 i aftalen om kontrolforanstaltninger i forbindelse med afskedigelsen af de 6 chauffører den 1. februar Arbejdsretten finder ikke grundlag for at fastslå, at Nobina herudover har misbrugt sin ledelsesret. Som følge af det skete brud på pkt. 2 i aftalen om kontrolforanstaltninger har Nobina pådraget sig bodsansvar. Ved fastsættelse af bodens størrelse lægger Arbejdsretten på den ene side vægt på, at de materielle betingelser for at iværksætte kontrolforanstaltninger i pkt. 1 i aftalen om kontrolforanstaltninger må antages at have været opfyldt, og at anvendelsen af fleet control systemet til kontrol af As kørsel og arbejdstid skete på baggrund af kundeklager og dermed på baggrund af en konkret mistanke om, at han ikke levede op til sine arbejdsforpligtelser. På den baggrund findes forholdet vedrørende A at være af mindre grovhed. Det tillægges ved vurderingen af forholdet ikke betydning, at A var tillidsrepræsentant. På den anden side lægger Arbejdsretten vægt på, at fleet control systemet og systemets registrering af chaufførernes brændstofforbrug herudover blev anvendt ved udvælgelsen af 6 chauffører, der 14

15 skulle afskediges, og at dette forhold findes at have en ikke ubetydelig grovhed. Efter en samlet vurdering af de anførte omstændigheder fastsætter Arbejdsretten boden til kr. Thi kendes for ret: Nobina Danmark A/S skal betale en bod på kr. til Fagligt Fælles Forbund. I sagsomkostninger for Arbejdsretten skal Dansk Arbejdsgiverforening for DI for Nobina Danmark A/S betale kr. til Arbejdsretten. Beløbene skal betales inden 14 dage efter afsigelsen af denne dom. Thomas Rørdam 15

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 i sag nr. 2012.0177: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 1 KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 i faglig voldgiftssag, 2009.0126 3F Privat Service, Hotel og Restauration (faglig konsulent Bent Moos) mod Bilfærgernes Rederiforening for Scandlines Catering

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2011

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2011 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2011 I sag nr.: AR2010.0051 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3 F) (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007

Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007 1 Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007 i sag nr. A2006.343: Landsorganisationen i Danmark for HK/Handel (advokat Peter Nisbeth) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS Handel, Transport og Service (tidligere

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 I sag nr. AR2013.0151: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Blik-

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 26. februar 2009

Arbejdsrettens dom af 26. februar 2009 Arbejdsrettens dom af 26. februar 2009 i sag nr. A2008.337: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS for G4S Security Services

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 I sag nr.: AR2012.0142 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Rønne Privatskole

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 i sag nr. A 2007.500 Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark (advokat Stephan Agger) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Udgivet af DANSK ERHVERV

Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Internet og e-mail 2008 gode råd om INTERNET OG E-MAIL Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Retningslinjer 3 3. Privat brug af Internet og e-mail

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2013

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2013 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2013 i sag nr. 2013.0016: FTF for BUPL (advokat Jakob Bjerre) mod KL for Kalundborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Svend Askær, Helle Havgaard,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

Aftale om kontrolforanstaltninger. 08.65 O.11 xx/2012 Side 1

Aftale om kontrolforanstaltninger. 08.65 O.11 xx/2012 Side 1 Aftale om kontrolforanstaltninger KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 2. Formål... 3 3. Iværksættelse af kontrolforanstaltninger... 3 4. Information

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D (Advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Hans Jørgensen & Søn A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. december 2009

Arbejdsrettens dom af 16. december 2009 Arbejdsrettens dom af 16. december 2009 I sag nr.: A2008.755 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund - Privat Service, Hotel og Restauration (konsulent Kim Brandt Jensen) mod Ribur ApS

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 15. september 2010

Arbejdsrettens dom af 15. september 2010 Arbejdsrettens dom af 15. september 2010 i sag nr. A2010.0147: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DI på egne vegne

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006

Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006 Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006 i sag nr. A2006.248: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I Kendelse af 21. december 2009 i faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di Organisation for erhvervslivet (advokat Ulla Løvshall Wernblad) Uoverensstemmelsen

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 1. oktober 2013 i faglig voldgiftssag 2013.0041 Fagligt Fælles Forbund (advokat Maria Rasmussen) mod Dansk Håndværk for HSR Tømrer & Partner ApS (jurist

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

1. DI for Tivoli A/S skal anerkende, at sæsonansatte er valgbare som arbejdsmiljørepræsentant.

1. DI for Tivoli A/S skal anerkende, at sæsonansatte er valgbare som arbejdsmiljørepræsentant. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2011.0016 Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI Overenskomst I v/ DI ( for Tivoli A/S (advokat Morten Eisensee) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

ARBEJDSRETTENS DOM af 12. oktober 2006

ARBEJDSRETTENS DOM af 12. oktober 2006 ARBEJDSRETTENS DOM af 12. oktober 2006 Sag nr. A2004.1120: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Tømrer- og Bygningsfirma H. Skjøde Knudsen A/S Overgade 20, Skalbjerg, 5492 Vissenbjerg (advokat

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 30. september 2009 i Faglig voldgiftssag F.V. 2009.70: Dansk Journalistforbund som mandatar for A (advokat Liselotte Lindberg Olsen) mod Danmarks Radio (advokat Malene

Læs mere

Kendelse af 29. juli 2014 i faglig voldgift: Spillerforeningen (advokat Peter Nisbeth) mod. Divisionsforeningen (advokat Jørgen Vinding)

Kendelse af 29. juli 2014 i faglig voldgift: Spillerforeningen (advokat Peter Nisbeth) mod. Divisionsforeningen (advokat Jørgen Vinding) Kendelse af 29. juli 2014 i faglig voldgift: Spillerforeningen (advokat Peter Nisbeth) mod Divisionsforeningen (advokat Jørgen Vinding) Tvist om gyldighed af konfliktvarsel 2 1. Uoverensstemmelsen og parternes

Læs mere

Kendelse. 11. november 2014. faglig voldgift nr. FV2013.0130: CO-industri. for. Dansk Metal og Dansk El-Forbund. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

Kendelse. 11. november 2014. faglig voldgift nr. FV2013.0130: CO-industri. for. Dansk Metal og Dansk El-Forbund. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod 1 Kendelse af 11. november 2014 i faglig voldgift nr. FV2013.0130: CO-industri for Dansk Metal og Dansk El-Forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for KONE A/S (advokat Lars

Læs mere

Kendelse i Opmandssag. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Kendelse i Opmandssag. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kendelse i Opmandssag (FV 2013.0113) Praktiserende Lægers Organisation (advokat Helene Amsinck) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 4. februar 2014 - 2 1. Indledning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

Kontrolforanstaltninger

Kontrolforanstaltninger Cirkulære om aftale om Kontrolforanstaltninger 2010 Cirkulære af den 1. november 2010 Perst. nr. 031-10 J.nr. 08-320-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden mv.... 5

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt lægning af teglsten er murerarbejde, som i medfør af parternes overenskomst

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0068 Dansk El-forbund For A (Advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ for Intego A/S, Aalborg, (Advokat Charlotte

Læs mere

Usaglig afskedigelse 1

Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse Udgivet af CO-industri oktober 2009 Redaktion: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Hellbrandt Trykcenter Oplag: 5000 stk ISBN/EAN EAN 9788792141026 CO-Meddelelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

RETTEN I STORE-HEDDINGE

RETTEN I STORE-HEDDINGE RETTEN I STORE-HEDDINGE Udskrift af dombogen Den 16. juli 2002 blev i sag nr. BS 309/2000: Rønnede Vandværk v/f mod S a f s a g t D O M Under denne sag, der er modtaget i retten i Store Heddinge den 3.

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand).

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand). Udskrift af Arbejdsrettens dom af 12. maj 2009 i sag nr. A2008.117: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Büneman) for HK Privat mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for Smurfit

Læs mere

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud KLAGENÆVNET FOR UDBUDS ÅRSBERETNING FOR 2010 I henhold til 27, stk. 4, i Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 249 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Marie Louise Pedersen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 29. november 2014 har AA indbragt ejendomsmægler

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0235 Blik- og Rørarbejderforbundet (forbundsformand Max Meyer) mod Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 for skorstensfejermester

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod TILKENDEGIVELSE i Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Næstved Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011

Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011 Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011 i sag nr. A2010.0443: Landsorganisationen i Danmark for Fødevareforbundet NNF (advokatfuldmægtig Kim B. Jensen) mod Arbejdsgiverforeningen Konditorer, Bagere og Chokolademagere

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 i sag nr. A2008.809: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Helge Werner) Hovedintervenient: Dansk Handicap

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 30. april 2013

Arbejdsrettens dom af 30. april 2013 Arbejdsrettens dom af 30. april 2013 i sag nr. 2012.0395: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for DSV Road A/S Dommere: Poul Dahl

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0213 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2920 Charlottenlund Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende?

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 23. maj 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR2013.0681 Kristelig Arbejdsgiverforening for Søhøjlandets

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen)

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen) OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal (advokat Stefan Agger) mod DI for Arriva Skandinavien A/S (advokat Jacob Gården Larsen) Afsagt den 8. december 2011 Tvisten Sagen angår, om Arriva

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for køb af SMS-billet efter påstigning.

Kontrolafgift på 750 kr. for køb af SMS-billet efter påstigning. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0053 Klageren: XX 2100 København ø Indklagede: Movia CVR: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 11. april 2014 i

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 11. april 2014 i Udskrift af Arbejdsrettens dom af 11. april 2014 i Sag nr.: AR2013.0031 Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

Taxaregning på 471 kr. som følge af at bussen ikke kom.

Taxaregning på 471 kr. som følge af at bussen ikke kom. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0427 Klageren: XX på vegne YY 5500 Middelfart Indklagede: Nordjyllands Trafikselskab (NT) CVRnummer: 30015940 Klagen vedrører: Taxaregning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 268 2014 AA mod Ejendomsmægler Kim Nymark [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed BB [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 17. marts 2014 har AA indbragt

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 K E N D E L S E Dansk Byggeri (advokat Henrik Fausing v/ advokat Christian B. Prophet-Rannow, København) mod

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere