Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen"

Transkript

1

2 Forord affaldsplan gladsaxe kommune Kvalitet i affaldsbehandlingen Affaldsområdet har i de seneste år været genstand for en voksende interesse såvel i Gladsaxe Kommune som på nationalt plan. Flere og flere ønsker på forskellig vis at bidrage til et bedre miljø. Den måde, vi behandler vores affald på, kan i høj grad være med til at begrænse miljømæssige problemer og derved bidrage til en bedre fremtid for os alle. Denne affaldsplan er Gladsaxe Kommunes tredje plan for håndtering af affald. Det er den lokale udmøntning af Regeringens affaldsplan Affald 21. Affald 21 er Danmarks førstegangsbidrag til EUsamarbejdet, hvor medlemslandene er forpligtiget til at udarbejde en national affaldsplan. Det nye i Affald 21 er bl.a. budskabet om kvalitet i affaldsbehandlingen, et initiativ som Gladsaxe Kommune ser som en naturlig udfordring. Byrådets tidligere fastsatte overordnede mål om at affaldet primært skal genanvendes, dernæst forbrændes og hvis intet andet er muligt, deponeres, er fortsat grundstenene i affaldshierarkiet. Hertil kommer, at Gladsaxe Kommune ønsker at gøre mere for, at borgere og virksomheder tænker og handler hen imod, at mængderne af affald mindskes. Affaldsplanen har været i offentlig høring i sensommeren Høringsperioden gav anledning til en række forslag fra borgere og organisationer. Hovedparten af disse forslag vil indgå i arbejdet med at omsætte planens ord til handling. Gladsaxe Kommunes Affaldsplan blev vedtaget af Byrådet den 13. december Det er mit håb, at affaldsplanen fortsat kan motivere til en aktiv indsats på affaldsområdet i de kommende år. En forudsætning for at opnå en bedre affaldshåndtering er, at mange borgere, virksomheder, organisationer m.fl. engagerer sig og derved er med til at forankre affaldsplanens intentioner i hverdagen. Ole Andersen Borgmester Affaldsplan udarbejdet af Affalds- og genanvendelseskontoret Teknik- og miljøforvaltningen Gladsaxe Kommune med bistand fra I/S Vestforbrænding Telefon Telefax Oplag Grafisk tilrettelæggelse: sylvester-hvid & partners Tryk: Salo Print Trykt på genbrugspapir af miljøgodkendt trykkeri. 2

3 Indhold indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 4 2. Målsætning Affaldsplan Tidligere fastsatte målsætninger Målopfyldelse Målsætninger fra den nationale affaldsplan - Affald Målsætninger for Gladsaxe Kommunes affaldsplan Overordnede målsætninger Fordeling på behandlingsformer Prioritering af 8 særlige fraktioner 8 3. Planlægning Fremtidige affaldsmængder Affaldshåndtering og nye initiativer Planlægning og administration af affaldshåndteringen Affald fra husholdninger Affald fra erhverv Aktivitetsplan for initiativerne Forbrændings- og deponeringsanlæg Økonomiske konsekvenser Forebyggelse og genbrug af emballageaffald 25 Ordforklaring 26 3

4 Indledning 1i ndledning 1. Indledning Denne affaldsplan afløser den tidligere affaldsplan, som dækkede perioden Affaldsplanen er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om affald (Bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000) samt regeringens affaldsplan Affald 21. I affaldsplanen lægges særligt vægt på de første fire år, dvs. perioden Affaldsplanen består af to dele: Målsætning Planlægning Til grund for affaldsplanen er der foretaget en kortlægning, som beskriver status for kommunens affaldsmængder og affaldsordninger ved planperiodens begyndelse. Desuden er der udarbejdet en prognose for affaldsmængdernes udvikling frem til Oplysninger om kortlægningen og om de fremtidige mængder findes i Forslag til Affaldsplan Desuden udarbejdes årligt en opgørelse til Miljøstyrelsen om affaldsforholdene i Gladsaxe Kommune, ligesom Gladsaxe Kommunes Grønne Regnskab indeholder oplysninger om udviklingen i affaldsmængderne. I målsætningsdelen er kommunens mål for affaldshåndteringen i 2004 og 2012 opstillet. Ud over mål for genanvendelse, forbrænding med energiudnyttelse og deponering er der mål for kvaliteten i affaldshåndteringen. Planlægningsdelen er affaldsplanens kerne. Affaldsmængderne fremskrives og den planlagte håndtering beskrives. Mest udførlig beskrevet er de nye initiativer, som planlægges for de første fire år. Inden initiativerne sættes i gang, skal hvert enkelt initiativ til politisk behandling, hvor en mere detaljeret redegørelse for initiativet og dets økonomi vil blive gennemgået. 4

5 Affaldsplan m ålsætning 2. Målsætning I dette kapitel opstilles Gladsaxe Kommunes mål for affaldshåndteringen for perioden Desuden evalueres det, hvorvidt kommunen har opnået de mål, som blev fastsat i den forrige affaldsplan, Affaldsplan Kapitlet omfatter: Affaldsplan Målsætninger fra den nationale affaldsplan Affald 21 Målsætninger for Gladsaxe Kommunes affaldsplan Affaldsplan Dette afsnit indeholder følgende: Tidligere fastsatte målsætninger Målopfyldelse Tidligere fastsatte målsætninger I affaldsplanen for opstillede kommunen følgende mål: Kommunen har som overordnet målsætning, at der ved håndtering og bortskaffelse af affald skal tages hensyn til miljøet, herunder også arbejdsmiljøet i forbindelse med forskellige løsningsmuligheder. Kommunen er derudover nødt til at tage hensyn til, hvilke tekniske løsninger der findes - eller forventes udviklet. Der skal desuden tages hensyn til en fornuftig økonomi og service. At affald håndteres og bortskaffes, således at: - genanvendelige materialer genanvendes, - der kun deponeres affald, som ikke kan genanvendes eller forbrændes, - særligt miljøbelastende affald specialbehandles, - forbrændingsegnet affald, som ikke kan genanvendes, forbrændes, og energien herfra udnyttes, - affald, der kan udgøre en sundhedsrisiko, håndteres og bortskaffes under hensyntagen til særlige forholdsregler. Endvidere anførte kommunen følgende: Hvis det i løbet af den langsigtede planperiode besluttes at iværksætte todelt indsamling af dagrenovation, kan det blive aktuelt for kommunen, eventuelt i fællesskabsregi, at deltage i oprettelsen af anlæg til kompostering eller bioforgasning af det organiske affald. Borgere og virksomheder skal i højere grad ansvarliggøres, både i forhold til affaldsfrembringelsen og -bortskaffelsen. Omkostninger til indsamling og transport skal holdes på et acceptabelt niveau. Kommunale indsamlingsordninger skal fortsat finansieres via renovationsafgifter, således at området hviler i sig selv, dvs. at de samlede udgifter svarer til de samlede indtægter set over en kortere periode. De øvrige mål for perioden var følgende: At bidrage til en udvikling hvor målet er, at produktion og forbrug giver anledning til dannelse af mindst mulige totale affaldsmængder og herunder mindst muligt miljøbelastende affald. 5

6 Affaldsplan m ålsætning Målopfyldelse Vedrørende mængder og genanvendelsesprocenter er vurderingerne i det følgende baseret på affaldskortlægningen for 1998, ligesom affaldsplanen blev baseret på kortlægningen for Da de nyeste opgørelser er fra 1998, altså inden den tidligere planperiode er slut, er det generelt ikke muligt at vurdere den endelige målopfyldelse. På trods af kommunens mål om at bidrage til at affaldsproduktionen mindskes har den økonomiske vækst fra 1994 til i dag medført en betydelig stigning i den samlede affaldsmængde. Dertil kommer, at registreringen af affaldsmængderne er blevet betydelig bedre. I 1994 var den samlede affaldsproduktion, ekskl. farligt affald, på ton, mens den i 1998 var steget til ton. Det er i overvejende grad øgede bidrag fra byggeri og anlæg, der har skabt stigningen, mens andelen fra industri og service har været faldende. Farligt affald er omfattet af indsamlingsordninger, der sikrer, at håndteringen sker under stor hensyntagen til miljøet. Derudover har Gladsaxe Kommune årligt gennemført tilsynskampagner med fokus på virksomheders håndtering af farligt affald. Målet om at indsamling og behandling af miljøfarligt affald sker på en måde, der ikke belaster miljøet, anses således for opfyldt. I forhold til den mængdemæssige udvikling kan det konstateres, at mængden af farligt affald er steget med ca. 30 % i den forløbne planperiode. Således blev der alene fra erhverv afleveret i alt ton farligt affald i 1994 mod ca ton i Derudover steg mængden af forurenet jord fra ton i 1994 til ton i Mængden af forurenet jord, som bortskaffes, afhænger af aktiviteten i bygge- og anlægsbranchen. Målet om udnyttelse af energien fra forbrændingen anses for opfyldt, da forbrænding af kommunens affald sker på I/S Vestforbrændings anlæg, hvor der fremstilles varme og el. Spørgsmålet om en to-delt indsamling af dagrenovationen er endnu uafklaret. I bestræbelserne på at ansvarliggøre borgere og virksomheder har man i Gladsaxe Kommune gennemført flere aktiviteter: Skærpet tilsynsindsatsen med henblik på vejledning til virksomhederne, afholdelse af borgerarrangementer bl.a. budgetdage og grøn dag, kampagne for hjemmekompostering og udsendelse af brev og dagrenovationsregulativet til alle husholdninger. I 1999 er der desuden iværksat en ny kampagne samt vedtaget et særgebyr, der gør det muligt at gennemføre opfyldelse af Arbejdstilsynets arbejdsmiljøregler vedrørende afhentning af affald i hele kommunen. Renovationsgebyrerne for parcelhuse, etageboliger og erhverv var 1.217,50 kr. i Dette gebyr er i 1999 steget til 1.574,50 kr. Begge beløb er ekskl. moms. Dette er en stigning på 29,3% over tre år. En væsentlig del af stigningen skyldes en voldsom stigning i de statslige affaldsafgifter. Desuden har kravet om udsortering af CFC-holdige kølemøbler og elektronikaffald betydet en stigning i renovationsgebyrerne. På den baggrund kan det diskuteres, om målet om at holde udgifterne på et acceptabelt niveau er opfyldt. Med hensyn til prioritering af behandlingsformer kan det bemærkes, at genanvendelsesprocenten er steget fra 47% i 1994 til 61% i I samme tidsrum er mængden til forbrænding faldet fra 41% til 31%, mens deponering er faldet fra 12% til 8%. På den baggrund anses målet om prioritering af genanvendelse frem for øvrige behandlingsformer for opfyldt. 6

7 National affaldsplan Affaldsplan m ålsætning 2.2 Målsætninger fra den nationale affaldsplan - Affald 21 Regeringens affaldsplan Affald 21 - blev offentliggjort i maj Affald 21 peger på følgende nye udfordringer: Øge kvaliteten i affaldsbehandlingen, dvs. - reducere miljøpåvirkningen fra de miljøbelastende stoffer i affaldet og - udnytte ressourcerne i affaldet bedre (først genanvendelse af materialerne dernæst genvinding af affaldets energiindhold) Stabilisering af affaldsmængderne Særlig prioritering af 8 fraktioner Større genanvendelse eksisterer fortsat som en hovedudfordring. Målsætningerne i Affald 21 fastholder således det traditionelle hierarki for håndtering af affald, dvs. genanvendelse, dernæst forbrænding og slutteligt deponering. Denne prioritering suppleres med øget kvalitet i affaldsbehandlingen. 2.3 Målsætninger for Gladsaxe Kommunes affaldsplan I dette afsnit fastsættes kommunens mål for affaldshåndteringen for perioden 2001 til Målene beskrives i følgende rækkefølge: Overordnede målsætninger Fordeling på behandlingsformer Prioritering af 8 særlige fraktioner Overordnede målsætninger Målsætningerne i Affald 21 indeholder overordnet set ikke noget nyt i forhold til kommunens eksisterende målsætninger i affaldsplan Kommunens overordnede målsætninger i affaldsplan for affaldshåndteringen kan således formuleres i følgende: Forebyggelse af affald. Prioritering af genanvendelse, dernæst forbrænding med energiudnyttelse, og slutteligt deponering. Kvalitet i affaldshåndteringen. Økonomisk og miljømæssig ansvarlighed. Målet om affaldsforebyggelse og prioritering af genanvendelse er kendte målsætninger for affaldshåndtering. Selv om kommunen arbejder på at opfylde målsætningerne, må det erkendes, at kommunale og fælleskommunale initiativer ikke alene bestemmer udviklingen. En af de vigtigste forudsætninger for, at affaldsforebyggelse skal lykkes, er øget indførelse af renere teknologi og livscyklusvurderinger i fremstillingsvirksomhederne. Der skal derfor skabes en øget bevidsthed hos fremstillingsvirksomhederne om, at der allerede i produkternes designfase og ved valg af materialer sættes ind over for produkternes senere bortskaffelse. Gladsaxe Kommune vil arbejde aktivt for at motivere virksomheder og borgere til en mere bæredygtig adfærd og dermed forsøge at bryde sammenhængen mellem økonomisk vækst og væksten i affaldsmængderne. Med målet om kvalitet i affaldshåndteringen ønsker kommunen at udvide Affald 21 s mål om kvalitet i affaldsbehandlingen til også at gælde affaldshåndteringen generelt, dvs. ud over behandling også indsamling og transport. Kommunen vil gennem sit arbejde med regulativer og ordninger skabe rammerne for, at kvaliteten kan øges. Med målet om økonomisk og miljømæssig ansvarlighed vil kommunen prioritere at få mest muligt ud af indsatsen, dvs. at få mest muligt miljø for pengene. 7

8 Affaldsplan m ålsætning Fordeling på behandlingsformer I forhold til de nationale målsætninger har kommunen følgende målsætninger for behandling af de totale affaldsmængder: Tabel 2.1 Mål for behandling af affald i 2004 og 2012 samt mål fra Affald 21 i 2004 angivet i procent Behandlingsform Gladsaxe Kommune Affald Genanvendelse Forbrænding Deponering er medtaget i tabellen for at synliggøre den udvikling der er krævet for at opnå de fastsatte mål. Målet om stigning i genanvendelsen på 5% fra 1998 til 2004 forudsætter, at eksisterende genanvendelsesordninger optimeres. Stigningen på yderligere 3% frem til 2012 skyldes forventet særskilt indsamling af organisk affald. En beskrivelse af de konkrete initiativer for opnåelse af målene findes i planlægningsdelen, afsnit Prioritering af 8 særlige fraktioner Ud over de overordnede mål vil der for 8 særligt prioriterede fraktioner iværksættes initiativer, således at krav om kildesortering i henhold til Affald 21 bliver opfyldt. De 8 prioriterede fraktioner er: Organisk affald, Papir og pap Papemballager PVC Imprægneret træ Elektriske og elektroniske produkter Biler Batterier. De konkrete initiativer for de 8 fraktioner beskrives i planlægningsdelen 8

9 Fremtidige affaldsmængder 3. Planlægning Planlægningsdelen er det centrale i affaldsplanen, hvor kommunens affaldsmængder fremskrives, og der foreslås nye initiativer i overensstemmelse med målsætningerne. Desuden præsenteres en samlet tidsplan for, hvornår initiativerne planlægges at blive sat i gang. Kapitlet indeholder følgende: Fremtidige affaldsmængder Affaldshåndtering og nye initiativer Forbrændings- og deponeringsanlæg Økonomiske konsekvenser Forebyggelse og genbrug af emballageaffald 3.1 Fremtidige affaldsmængder I dette afsnit beskrives det, hvorledes det forventes, at den samlede mængde af affald i Gladsaxe Kommune vil udvikle sig i perioden I bilag B3 i Forslag til Affaldsplan er der en uddybet beskrivelse af de fremtidige affaldsmængder, fordelt på henholdsvis erhvervsmæssig kilder, de 8 prioriterede fraktioner og farligt affald. Fremskrivningen af affaldsmængderne er baseret på en prognose, der tager udgangspunkt i affaldsmængderne for Prognosens hovedforudsætning er, at udviklingen i affaldsmængden følger den økonomiske vækst. I relation til udviklingen i behandlingen af affaldet er det forudsat, at der sker en fortsat udbygning af det nuværende genanvendelsessystem, og at der igangsættes nye initiativer til at minimere og genanvende affaldet. Flere oplysninger om baggrunden for prognosen findes i bilag B2 i Forslag til Affaldsplan I figur 3.1 vises et diagram over den forventede udvikling i affaldsmængden i Gladsaxe Kommune i årene opdelt på affaldskilder. Figur 3.1 Forventet affaldsmængde opdelt på affaldskilder, Angivet i ton Husholdninger Service Industri Bygge, anlæg mv. Rensningsanlæg Den samlede affaldsmængde ventes at stige indenfor alle affaldskilder. Det vil sige både fra husholdninger, service- og industrivirksomheder, samt bygge- og anlægsaffald og slam fra rensningsanlæg. Den samlede affaldsmængde i kommunen forventes frem til 2004 at blive øget med ton fra i 2000 at udgøre ton til i 2004 at udgøre ton. Væksten udgør 6% i perioden , hvilket svarer til ca. 1,5% årligt. I 2000 udgjorde husholdningsaffaldet ton ud af den samlede affaldsmængde, svarende til 33%. Husholdningsaffaldet forventes frem til 2004 at blive forøget med ca. 7%, altså mere end væksten i den samlede affaldsmængde. At den samlede vækst ikke er højere, skyldes primært, at der regnes med en svagere vækst i mængden af bygge- og anlægsaffald. 9

10 Affaldshåndtering og nye initiativer 3.2 Affaldshåndtering og nye initiativer I dette afsnit sættes fokus på affaldshåndteringen i planperioden. Såfremt et initiativ igangsættes i perioden frem til og med 2004, beskrives det detaljeret, mens initiativer for den resterende del af planperioden frem til 2012 er oversigtlig beskrevet. Tidsplanen for, hvornår initiativerne igangsættes, er vist i afsnit Kommunens arbejdsopgaver vil fordele sig på følgende områder: Planlægning og administration af affaldshåndteringen generelt Initiativer, der retter sig mod affald fra husholdninger Initiativer, der retter sig mod affald fra erhverv Planlægning og administration af affaldshåndteringen Kommunen vil fortsat varetage den overordnede planlægning og administration af affaldshåndteringen. Tre væsentlige opgaver i planperioden vil være: Udbud af indsamlingsordninger Opdatering af regulativer Opdatering af regulativer Foranlediget af bl.a. en række nye regler, der gennemføres ved ændring af affaldsbekendtgørelsen, er det påkrævet, at kommunen opdaterer en række regulativbestemmelser. Opdateringen af regulativerne vil ske, når det er aktuelt. Fastholdelse af den kommunale kompetence I affaldssektoren har der gennem de seneste år været debat om, hvorvidt de danske kommuner er for små enheder til at løfte arbejdsopgaven med affaldshåndteringen i Danmark. Samtidig har Miljøstyrelsen i stigende omfang pålagt kommunerne fast definerede ordninger. I forlængelse af denne debat ønsker Gladsaxe Kommune som en større kommune - at videreudvikle kommunens indsats på affaldsområdet. Desuden vil kommunen i øget omfang tydeliggøre indsatsen for centrale myndigheder og andre samarbejdsparter (andre kommuner, borgere, virksomheder m.v.) Gladsaxe Kommune vil primært koncentrere indsatsen om at: Skabe dokumentation for kommunens indsats og resultater Samarbejde med relevante samarbejdsparter for herigennem at løfte den generelle affaldsadministration Formidle erfaringer og resultater af kommunens indsats. Fastholdelse af den kommunale kompetence Udbud af indsamlingsordninger Ved udbud af indsamlingsordninger for både husholdninger og erhverv vil tildelingskriteriet være det økonomisk og miljømæssigt mest fordelagtige tilbud, således at det ikke alene er laveste pris, der lægges til grund. Eksempelvis kan renovationsbilernes emissioner og andre miljøforhold indgå i vurderingen af, hvilken vognmand der tildeles opgaven. 10

11 Initiativer for husholdninger Affald fra husholdninger Indsatsen vedrørende husholdningsaffald vil blive rettet mod såvel forebyggelse af affaldsmængderne som optimering af kommunens indsamlingsordninger. Forebyggelse af affald Kommunens initiativer til at minimere affaldsmængden fra husholdninger vil blive koncentreret om følgende initiativer: Informere om sammenhængen mellem forbrug og affaldsmængder Støtte lokale initiativer til forebyggelse af affald Information Miljøstyrelsen vil gennemføre en informationskampagne, der har til formål at gøre borgerne opmærksomme på sammenhængen mellem forbrug og stigende affaldsmængder med henblik på at bryde denne sammenhæng. Sideløbende vil kommunen i sit informationsarbejde sætte fokus på sammenhængen mellem forbrug og produktionen af affald, herunder emballageaffald, samt hvilke muligheder, der er for at mindske mængderne. Der vil i informationsarbejdet blive sat fokus på hvilke adfærdsændringer, der er nødvendige for at mindske mængden af affald. Informationskampagnen tænkes udviklet i snævert samarbejde med kommunens Agenda 21-arbejde, herunder lokalgrupper, beboerorganisationer mv. Støtte til lokale initiativer Gladsaxe Kommune vil støtte lokale initiativer som arbejder med forebyggelse af affald. Hvilke initiativer, der iværksættes, afhænger af en konkret vurdering. Initiativerne kan eksempelvis være loppemarkeder eller forsøg med organiseret genbrug af indsamlet affald. Det er hensigten at styrke samarbejdet med interesserede grupper af borgere og give mulighed for, at de enkelte borgeres initiativer kan udfolde sig. Kommunen ønsker primært at skabe grundlag for, at borgerne selv kan finde lokale løsninger, der mindsker affaldsmængderne. Indsamlingsordningerne for husholdninger Som udgangspunkt vil kommunen fastholde den eksisterende affaldshåndtering. Derudover vil kommunen igangsætte følgende: Planlægge to-delt indsamling af dagrenovationen inden 2004 og igangsætte forsøg med frasortering, indsamling og bioforgasning af organisk dagrenovation i 2001 Gennemføre kampagne om hjemmekompostering af vegetabilsk køkkenaffald og haveaffald i 2001 Intensivere indsamlingen af papir og pap Intensivere indsamlingen af flasker og glas ved bl.a. at gennemføre informationskampagne Tilrettelægge storskraldsindsamlingen, så flere fraktioner indsamles til særskilt behandling Overveje flishugning af grene for borgere og eventuelt igangsætte ordning Evaluere indsamlingsordningernes serviceniveau og takstsystem i forbindelse med, at indsamlingen af dagrenovation, storskrald og haveaffald skal i udbud i 2001 Vurdere og optimere indsamlingen af farligt affald og batterier samt informere om indsamlingen Undersøge mulighederne for og eventuelt igangsætte indsamling af plastflasker og - dunke Udvide afleveringsmulighederne på genbrugsstationen med henblik på, at PVC og eventuelt flere fraktioner indsamles særskilt Overveje etablering af minigenbrugsstationer/affaldsøer 11

12 Initiativer for husholdninger Dagrenovation Indsamlingsordningen for dagrenovation som én fraktion fortsætter principielt uændret i perioden frem til og med 2004 i forhold til i dag. Gladsaxe Kommune vil dog fortsat opfordre til, at vegetabilsk dagrenovation hjemmekomposteres eller lokalkomposteres efter de gældende regler. I den forbindelse vil Gladsaxe Kommune gennemføre en kampagne for hjemmekompostering i starten af Sideløbende vil Gladsaxe Kommune gennemføre en årlig forårskampagne for hjemmekompostering, hvor kompostorme og kalk til komposteringen udleveres fra Genbrugsstationen. For at gøre virkningen af hjemmekompostering på affaldsmængderne mere synlig, vil Gladsaxe Kommune, i forbindelse med at dagrenovationsordningen skal i udbud i 2001, undersøge muligheden for 14-dages afhentning af restaffaldet (se nærmere beskrivelse af udbudsrunden i afsnittet om indsamlingsordningernes serviceniveau og takstsystem). I Affald 21 opfordres kommunerne til at igangsætte planlægningen af et indsamlingssystem for organisk affald fra dagrenovationen. Udmeldingen er videre, at indsamlingen af organisk affald som særskilt fraktion gøres obligatorisk, når erfaringsgrundlaget på biogasområdet er tilstrækkeligt. Imidlertid vil indførelsen af to-delt indsamlingssystem blive betinget af, at det vurderes, at det er ansvarligt i forhold til kvaliteten i affaldshåndteringen samt økonomi og miljø. Det er vigtigt, at der i vurderingen tages hensyn til afsætningsforholdene for den organiske del af dagrenovationen samt de lokale forhold i øvrigt. Såfremt to-delt indsamling besluttes gennemført, skal alle, der er tilmeldt dagrenovationsordningen, informeres grundigt om det nye system. Papir Gladsaxe Kommunes indsamlingsordning for papir fra husholdninger fastholdes som en bringeordning organiseret i samarbejde med I/S Vestforbrænding. Ordningen består dels af kuber og nye beholdere i boligkvarterer og ved lokale indkøbsmuligheder mv., dels af kommunens genbrugsstation. I perioden frem til og med 2004 vil indsamlingen blive intensiveret. Der opstilles bl.a. nye beholdere på 0,8 m 3 og 1,6 m 3. Beholderne søges opstillet med en øget tæthed mellem de enkelte opstillingssteder samt tættere på de enkelte husholdninger i boligselskaberne. Kommunen vil samtidig bestræbe sig på at forskønne områderne, hvor beholderne placeres. Desuden vil indsamlingen løbende blive optimeret eksempelvis ved justering af tømningsfrekvens. For at opnå erfaringsgrundlag omkring indsamling og bioforgasning af den organiske del af dagrenovationen vil Gladsaxe Kommune deltage i et forsøg i I/S Vestforbrændings regi. Forsøget vil omfatte ca husholdninger, som i forbindelse med forsøget skal frasortere den organiske del af dagrenovationen. Dagrenovationen vil således blive indsamlet to-delt i forsøgsperioden, og den organiske del vil blive bioforgasset. Forsøget forventes at foregå i Efter 2004 kan det, afhængigt af statslige krav og det opnåede erfaringsgrundlag, blive aktuelt at ændre indsamlingssystemet til to-delt indsamling af dagrenovationen. 12

13 Initiativer for husholdninger Papir og papemballager fra husholdninger er prioriterede fraktioner i Affald 21. Desuden er det aftalt mellem Miljø- og energiministeren og Kommunernes Landsforening, at mindst 40% af papir og pap fra husholdninger skal indsamles i 2001 og mindst 55% i Alternativet er indførelse af henteordning for papir fra alle husholdninger. Kommunens egen målsætning er, at 80% af det genanvendelige potentiale af papir og pap fra husholdninger indsamles. Ud over opsætning af flere beholdere vil kommunen overveje at udvide indsamlingen til at omfatte flere papirtyper, fx fagblade og telefonbøger. Det skal dog stadig tilstræbes, at det indsamlede materiale er af en tilstrækkelig ensartet og høj kvalitet. En god kildesortering medfører, at papiret ikke skal igennem en central sortering, men kan genanvendes direkte, hvilket også giver den bedste afregning. Øvrige initiativer vedrørende pap er nærmere beskrevet nedenfor i afsnittet om storskraldsordningen. Flasker og glas Gladsaxe Kommunes indsamling af flasker og glas fastholdes som en bringeordning bestående dels af kuber og nye beholdere i boligkvarterer og ved lokale indkøbsmuligheder mv., dels af kommunens genbrugsstation. I perioden frem til og med 2004 vil kommunen - ligesom for papir - intensivere indsamlingen af flasker og glas. Der vil bl.a. blive opstillet nye beholdere på 0,8 m 3 og 1,6 m 3 til flasker og glas. Beholderne søges opstillet med en øget tæthed mellem de enkelte opstillingssteder samt tættere på de enkelte husholdninger i boligselskaberne. Kommunen vil samtidig bestræbe sig på at forskønne områderne, hvor beholderne placeres. Desuden vil kommunen gennemføre en informationskampagne om genanvendelse af flasker og glas. Ved at oplyse og motivere borgerne skal det tilstræbes, at kvaliteten af det indsamlede materiale holdes på et højt niveau. Gladsaxe Kommune vil også undersøge, om det er hensigtsmæssigt, at indsamlingen af plastflasker og -dunke sker via de samme beholdere, der benyttes til indsamling af flasker og glas. Idéen hermed er, at en mindre del af glasemballagerne vil blive ituslået, hvis beholderen også benyttes til engangsemballager af plast. For at afklare ovenstående vil kommunen eventuelt deltage i forsøg. Storskrald Den nuværende indsamling af storskrald fastholdes som en afhentningsordning for alle husholdninger. For at nå kommunens målsætning om indsamling af 80% af potentialet for det genanvendelige papir og pap fra husholdninger, vil storskraldsordningen blive udvidet med en pap-fraktion. I dag er det kun en del af boligselskaberne, som i forbindelse med et pap-forsøg, får afhentet pap som en særskilt fraktion. I 2001 planlægges indsamling af pap at blive gjort til en permanent del af storskraldsordningen for alle husholdninger. Gladsaxe Kommune vil i perioden eventuelt udvide storskraldsindsamlingen til at omfatte PVC og imprægneret træ. Papir, plastflasker og plastdunke overvejes også indsamlet via storskraldsordningen (se afsnittet om genbrugsstationen). Kommunen vil overveje at udvide indsamlingen af flasker og glas opdelt i farvet henholdsvis klart glas. Den farveseparerede indsamling foregår i dag på kommunens genbrugsstation. 13

14 Initiativer for husholdninger Haveaffald Indsamlingen af haveaffald fastholdes som en henteordning fra husholdninger samt bringeordning til genbrugsstationen. Det indsamlede haveaffald komposteres centralt. Dertil kommer muligheden for at hjemmekompostere affaldet. Der vil i 2001 blive gennemført en kampagne for hjemmekompostering af haveaffald og den vegetabilske del af dagrenovationen. Yderligere kan det overvejes, om Gladsaxe Kommune skal tilbyde flishugning af haveaffald. Der indsamles generelt meget haveaffald i kommunen, hvilket primært tages som udtryk for velfungerende ordninger. Kommunen har allerede fuld genanvendelse af haveaffaldet, hvorfor målet er at fastholde genanvendelsen, fastholde kvaliteten i håndteringen samt om muligt begrænse de indsamlede mængder. Den indsamlede mængde kan mindskes ved øget hjemmekompostering. Indsamlingsordningernes serviceniveau og takstsystem Kommunens entreprenørkørsel i forbindelse med indsamling af dagrenovation, haveaffald og storskrald skal i udbud i I den forbindelse skal indsamlingsordningernes serviceniveau og takstsystem nøje vurderes. Der skal tages stilling til, om afhentningshyppigheden skal ændres. Ligeledes skal der tages stilling til, om haveaffaldsordningen fortsat skal omfatte samtlige husholdninger i kommunen og om borgerne fortsat skal kunne aflevere haveaffald - og i ubegrænsede mængder - på genbrugsstationen (forsøge at minimere privatbilisme). Der skal også tages stilling til, om der skal indføres mulighed for 14- dages-afhentning af dagrenovation. der tages hensyn til arbejdsmiljøet. Farligt affald skal afleveres personligt og må ikke henstå offentligt tilgængeligt. Indsamlingen af farligt affald fra boligselskaberne skal optimeres, idet mange ejendomsfunktionærer i dag har problemer med håndteringen heraf. Boligselskaberne skal have de nødvendige redskaber til at overholde kravene til en sikker håndtering og opbevaring af farligt affald. Desuden skal transporten af farligt affald fra boligselskaberne organiseres bedre. Det skal i den forbindelse vurderes, om miljøbilen kan transportere affaldet. Der vil i perioden blive informeret om ordningen for aflevering af farligt affald fra husholdninger. Borgerne skal i højere grad have information, der sætter dem i stand til at vurdere om en bestemt affaldsart eller produkttype skal håndteres som farligt affald. Der kan bl.a. informeres om mærkningsregler for farlige stoffer, så disse bliver let genkendelige for borgerne. Batterier Indsamlingen af batterier fra husholdninger vil blive vurderet. Ordningen kan tænkes omorganiseret i perioden En mulighed er at indgå i en fælles indsamlingsordning med deltagelse af kommuner i I/S Vestforbrændings opland. Farligt affald Indsamlingen af farligt affald skal vurderes og optimeres i perioden Kommunens ordninger for indsamling af farligt affald fra husholdninger via farvehandlere, apoteker, miljøbil og genbrugsstation fastholdes som udgangspunkt. På baggrund af den beskedne mængde, der indsamles via miljøbil, vil denne ordning dog blive overvejet. Ved vurdering af ordningerne for farligt affald fra husholdninger skal 14

15 Initiativer for husholdninger Lysstofrør og lavenergipærer Gladsaxe Kommune vil i perioden undersøge, hvorvidt det er muligt at indgå samarbejde med lokale butikker omkring indsamling af lysstofrør og lavenergipærer fra borgere. Genbrugsstationen Genbrugsstationen er - i modsætning til fx ubemandede containerpladser - et tydeligt eksempel på en ordning, der lever op til målsætningen om kvalitet i affaldshåndteringen. For fortsat at sikre kvaliteten fastholdes og udvides genbrugsstationen i perioden , som det er beskrevet nedenfor. Genbrugsstationen er samtidig en meget populær ordning og benyttes i stor udstrækning af både private og mindre erhvervsdrivende. Dette medfører, at genbrugsstationen til tider ikke kan rumme alle de besøgende. De planlagte udvidelser/initiativer nødvendiggør derfor, at der i planperioden tages stilling til en arealmæssig udvidelse af genbrugsstationen. Gladsaxe Kommune ønsker at indføre en form for direkte genbrug på genbrugsstationen og vil i den forbindelse undersøge, hvordan det kan organiseres bedst muligt. De fraktioner, som genbrugsstationen i øvrigt skal udvides med, er nævnt i det følgende: PVC Som noget nyt vil hårdt PVC, der kan genanvendes, blive indsamlet separat på genbrugsstationen. Endvidere overvejes muligheder for deponering af PVC-holdigt affald, der ikke kan genanvendes, i særskilte celler på lossepladsen. Hensigten er, at PVC-affaldet senere kan føres til genanvendelse, såfremt der udvikles en brugbar behandlingsteknologi. Imprægneret træ Imprægneret træ indsamles indtil videre til deponering. Kreosotbehandlet træ vil fortsat blive anvist til forbrænding frem for deponering. Når der er udviklet en tilfredsstillende behandlingsmetode, vil imprægneret træ blive særskilt indsamlet til genanvendelse. Eventuelt indsamling af plastflasker og -dunke: Kommunen er opmærksom på, at det fra 2002, afhængig af aktuelle undersøgelser af plastflasker og -dunkes genanvendelsesmuligheder, kan blive aktuelt at give borgerne mulighed for at aflevere plastemballager til genanvendelse. Det kan være plastflasker og -dunke, der er brugt til bl.a. mineralvand, læskedrik og juice, og hvor engangsemballagerne ikke bærer returpant. Indsamling af plastflasker og -dunke kan ske på genbrugsstationen og et supplerende net af opsamlingssteder. Med henblik på afklaring af ovenstående vil kommunen eventuelt deltage i forsøg. Aluminium Der vil i planperioden blive sat fokus på mulighederne for at indsamle aluminium til genanvendelse. Der vil blive gennemført et forsøg med indsamling af aluminium fra husstande med henblik på at afklare praktiske og arbejdsmiljømæssige forhold. Forsøget tænkes gennemført ved at opsætte en særskilt container til aluminium på genbrugsstationen. Øvrige forhold Mod slutningen af planperioden kan det blive relevant at opgive særskilt indsamling af CFCholdige kølemøbler på genbrugsstationen. Aftalen om indsamling løber til 30. juni 2007, men forlænges sandsynligvis til Kriteriet for en forlængelse er, hvornår CFC-holdige kølemøbler kan siges at være udfaset. Minigenbrugsstationer/affaldsøer En anden udvidelse af indsamlingen kan være minigenbrugsstationer eller affaldsøer, der giver mulighed for mere decentral indsamling af udvalgte affaldsfraktioner samt aflastning af den eksisterende genbrugsstation. Et sådant net af indsamlingssteder kan afhængigt af tætheden supplere eller erstatte fx udvidelser af storskraldsordningen, såfremt det vurderes at være miljømæssigt fornuftigt og økonomisk rationelt. For eksempel kunne pap tænkes indsamlet i forbindelse med minigenbrugsstationer/affaldsøer. 15

16 Initiativer for erhverv Affald fra erhverv Kommunen vil i de kommende år fortsætte arbejdet med at understøtte kommunens virksomheder i at håndtere og bortskaffe deres affald korrekt. Derudover vil indsatsen blive forstærket på en række områder, som dækker både affaldsforebyggelse og de ordninger, der er for bortskaffelse af affaldet. I dette afsnit behandles, hvorledes Gladsaxe Kommune vil arbejde med indsatsen for affald fra erhverv. Forebyggelse af affald Kommunens initiativer for at mindske affaldsmængderne fra erhverv vil blive koncentreret om følgende aktiviteter: Gennem information og vejledning at opfordre til at mindske mængden af affald Ved miljøgodkendelser og tilsyn stilles krav om handlingsplaner for at mindske mængden af affald Samarbejde med I/S Vestforbrændings erhvervsaffaldskonsulenter om forebyggelse af affald Sætte fokus på kommunens egne virksomheder og indkøbspolitik Information og vejledning Gladsaxe Kommune vil gennem information og vejledning til virksomhederne sætte fokus på mulighederne for at mindske affaldsmængderne, herunder mængderne af emballageaffald. Det vil foregå i artikler i kommunens Miljøavis og eventuelt andre erhvervsrettede aviser, gennem dialog med virksomhederne og deres organisationer, samt gennem egentlig kursusaktivitet. Kommunens ansatte har viden om og erfaringer for, hvordan virksomheder kan minimere affaldet, som kan inddrages i disse aktiviteter. Miljøgodkendelser og tilsyn Gladsaxe Kommune vil ved tilsyn og miljøgodkendelser inddrage mulighederne for at virksomhederne kan minimere deres affaldsmængde. I tråd med miljøbeskyttelseslovens formålsparagraf vil kommunen søge at understøtte virksomhederne i at anvende renere teknologi i produktionen, således at affaldsmængderne kan mindskes. Desuden vil kommunen opfordre virksomhederne til at erstatte problematiske stoffer og materialer med mindre problematiske. Konsulentordning for erhvervsaffald Gladsaxe Kommune vil under forudsætning af at ordningen med erhvervsaffaldskonsulenter hos I/S Vestforbrænding bliver permanent - samarbejde med I/S Vestforbrændings erhvervsaffaldskonsulenter om at understøtte virksomhedernes mulighed for at minimere affaldsmængden. I/S Vestforbrændings erhvervsaffaldkonsulenter kan bidrage med vejledning og egentlig rådgivning til virksomhederne, for eksempel konkrete anvisninger om opsamlingsmateriel, rådgivere mv. Kommunens virksomheder og indkøbspolitik Kommunens egen administration, institutioner og øvrige virksomheder skal være med til at sætte dagsordenen for affaldsforebyggende adfærd i kommunen. Gladsaxe Kommune vil derfor i 2001 sætte øget fokus på egne virksomheder og institutioner med henblik på at mindske affaldsmængderne. Det vil ske gennem videreudvikling af kommunens allerede igangsatte initiativer, så som miljøvenlig indkøbspolitik, miljøledelse, miljørigtig projektering, grønne regnskaber, herunder handleplaner for affald mv. 16

17 Initiativer for erhverv Indsamlingsordninger for erhverv I Gladsaxe Kommune er der en række indsamlingsordninger for affald fra erhverv. I relation til denne type ordninger vil kommunen i planperioden gennemføre følgende tiltag for at understøtte virksomhedernes affaldshåndtering og - bortskaffelse: Etablere indsamlingsordninger for papir og pap fra erhverv Eventuelt evaluere og revidere dagrenovationsordningen med hensyn til indsamlingsfrekvens og takstsystem Vurdere om den nuværende ordning for madaffald fra storkøkkener skal revideres, hvis der findes nye behandlingsmetoder for madaffald Fortsat have fokus på virksomhedernes håndtering af farligt affald Vurdere behovet og mulighederne for at revidere erhvervs brug af genbrugsstationen Papir og pap Papir og pap fra erhverv vil som noget nyt blive omfattet af en kommunal indsamlingsordning. genanvendelse af pap, papir og plast. Samtidig er papir og pap prioriterede fraktioner i Affald 21, hvilket gør, at kommunen skal sætte større fokus på genanvendelsen af pap og papir. Etablering af indsamlingsordningen vil blive fulgt op af en informationskampagne og en tilsynskampagne. Dagrenovation Kommunens ordning for indsamling af dagrenovation og dagrenovationslignende affald fra erhverv vil blive videreført i planperioden. I planperioden vil mulighederne for at indsamle affaldet hver 14. dag blive undersøgt. (Se evt. i afsnittet Affald fra husholdninger.) Madaffald Den nuværende indsamling af madaffald fra storkøkkener fastholdes. Der vil på nationalt plan være fokus på at udvikle nye muligheder for at udnytte ressourcerne i det organiske affald. Afhængigt af, om der findes nye behandlingsmuligheder, kan der ske en ændring af reglerne for indsamling af madaffald fra storkøkkener i kommunen. Baggrunden for at etablere en indsamlingsordning er, at det vurderes, at der er et stort potentiale af pap og papir hos virksomhederne, der ikke genanvendes, på trods af at der har været krav om frasortering af alt papir og pap fra erhverv siden Behovet for en opstramning af ordningen har blandt andet vist sig ved den tilsynskampagne, der blev gennemført i 1999 om 17

18 Initiativer for erhverv Farligt affald Indsamlingsordningen for farligt affald bibeholdes i den kommende periode. Ordningen består dels af en henteordning for erhverv, hvor der fremkommer større mængder farligt affald, og en bringeordning for erhverv, hvor der fremkommer mindre mængder. Bringeordningen omfatter kommunens genbrugsstation for olie- og kemikalieaffald. Kommunen vil i starten af planperioden gennemføre de nye tiltag der er fastsat i Regulativ for farligt affald og fortsat arbejde for en miljømæssig forsvarlig indsamling og behandling af farligt affald. Virksomheders håndtering af farligt affald har fortsat høj prioritet og kommunen vil gennem tilsynsarbejdet løbende sætte fokus på opbevaringsforholdene med henblik på at forebygge jord- og grundvandsforurening. Derudover vil kommunen, i forlængelse af Byrådets vedtagelse af forskrift for indretning og drift af olie- og benzinudskillere i 1999, løbende kontrollere virksomheders forhold omkring olieudskillere, herunder udskillernes tæthed, for ligeledes at forebygge jord- og grundvandsforurening. PCB-/PCT er organiske opløsningsmidler, som er blevet anvendt i køle- og isoleringsvæsker i fx transformatorer og kondensatorer. PCB-/PCTaffald vil fortsat blive indsamlet i det omfang, det opstår som affald. Kommunen vil i første del af planperioden foretage en kortlægning med henblik på vurdering af problemets omfang. I forlængelse af et projekt, som Gladsaxe Kommune har gennemført i samarbejde med erhvervsaffaldskonsulenterne i I/S Vestforbrænding om kildesporing af blyholdigt affald til forbrænding, vil kommunen følge op på håndteringen af det blyholdige affald. Tilsvarende kortlægninger kan gennemføres for andre miljøfarlige stoffer. Klinisk risikoaffald Indsamlingen af klinisk risikoaffald fastholdes som en henteordning for erhverv. Håndteringen af klinisk risikoaffald kræver relativt store mængder emballage, da affaldet skal emballeres efter særlige forskrifter. Virksomheder, der er tilknyttet ordningen, vil derfor blive tilskyndet til at forbedre sorteringen, således at det udelukkende er klinisk risikoaffald, der bortskaffes via ordningen. En bedre sortering vil kunne reducere mængden af klinisk risikoaffald, hvilket også vil mindske forbruget af emballage. Affald af elektriske og elektroniske produkter Affald af elektriske og elektroniske produkter er en prioriteret fraktion i Affald 21. Indsamlingsordningen for affald af elektriske og elektroniske produkter, som blev sat i værk , fortsættes. Genbrugsstation Erhverv skal fortsat have adgang til kommunens genbrugsstation. Genbrugsstationen er et godt supplement til virksomhedernes øvrige affaldshåndtering. Dette gælder især mindre virksomheder. Det vil i planperioden blive overvejet, hvorledes der kan indføres en form for brugerbetaling for erhvervs brug af genbrugsstationen. Betalingen skal i højere grad end tidligere - afspejle de omkostninger der er forbundet med, at erhverv gør brug af genbrugsstationen. Der vil i planperioden ske en udvidelse af den eksisterende genbrugsstation. (Se evt. afsnit , Affald fra husholdninger.) Batterier og akkumulatorer, som er farligt affald, skal ifølge kommunens regulativ indsamles særskilt. Batterier og akkumulatorer skal i planperioden håndteres i takt med udviklingen af nye behandlingsformer. 18

19 Initiativer for erhverv Anvisningsordning Kommunen har pligt til at anvise affald til behandling. I relation til ordningen om anvisning af affald har kommunen planer om følgende tiltag for at understøtte virksomhedernes affaldshåndtering og - bortskaffelse: Den eksisterende anvisningsordning for pap og papir vil blive suppleret med en kommunal indsamlingsordning Anvisningsordningen for plast, PVC, imprægneret træ, biler og dæk vil blive optimeret Retningslinierne om håndtering af restprodukter og jord til bygge- og anlægsformål samt forurenet jord vurderes i forhold til behovet for deponering Pap og papir Den nuværende anvisningsordning for pap og papir vil i planperioden blive suppleret med en indsamlingsordning for pap og papir. Pap og papir er prioriterede fraktioner i Affald 21. (Se evt. afsnit , Affald fra erhverv, Indsamlingsordninger.) Plast Håndteringen af plast fra erhverv fastholdes som anvisningsordning. PVC PVC er en prioriteret fraktion i Affald 21. Gladsaxe Kommune vil fortsat anvise genanvendeligt PVC fra erhverv til genanvendelse, mens ikke-genanvendeligt PVC anvises til deponering. Kommunen vil undersøge mulighederne for, at deponeringen af PVC på losseplads sker i særskilte celler med henblik på at genanvende PVC, når der er fundet metoder til dette. Kommunen vil, i samarbejde med I/S Vestforbrændings erhvervsaffaldskonsulenter, vurdere behovet for at gennemføre en kampagne om miljøbelastende affald med fokus på blandt andet PVC. Imprægneret træ Imprægneret træ er en prioriteret fraktion i Affald 21. Gladsaxe Kommune vil fortsat anvise imprægneret træ til deponering. Kreosotbehandlet træ kan fortsat anvises til forbrænding. Når der er udviklet en tilfredsstillende behandlingsmetode for imprægneret træ, vil der blive stillet nye krav om særskilt indsamling til behandling. Det vurderes, at det kan blive relevant at gøre en særlig indsats for at sikre, at imprægneret træ bortskaffes korrekt, idet mængderne af imprægneret træ vil stige kraftigt gennem planperioden. Kommunen vil, i forlængelse af den gennemførte kampagne for genanvendelse af pap, papir og plastfolie i 1999, følge op på hvorledes det går med genanvendelsen af plast. Det vil blive overvejet, om yderligere information er relevant. Mindre mængder plast vil fortsat kunne afleveres på genbrugsstationen. 19

20 Initiativer for erhverv Biler Biler er en prioriteret fraktion i Affald 21. Der er derudover indført en ny certificeringsordning for de virksomheder, som kasserede biler anvises til. Fra juli 2000 vil kommunen anvise kasserede biler til godkendte modtagere. Kasserede biler skal herefter adskilles, og materialerne sorteres således, at genanvendelige og miljøbelastende materialer bortskaffes til henholdsvis genanvendelse eller miljømæssig forsvarlig bortskaffelse. Dæk Dæk fra erhverv anvises fortsat til registrerede indsamlere. Fra april 2000 er ordningen udvidet til også at omfatte store dæk, fx dæk fra lastbiler, busser, entreprenørmaskiner mv. I det omfang, det er nødvendigt, vil kommunen orientere erhvervsmæssige indsamlere om deres pligt til at aftage samtlige dæk og at levere disse til nyttiggørelse. Restprodukter, jord til bygge- og anlægsformål og forurenet jord Gladsaxe Kommune vil i planperioden være særligt opmærksom på, at nye regler for restprodukter, jord til bygge- og anlægsformål og forurenet jord kan betyde, at større mængder skal deponeres. I forbindelse med forurenet jord vil kommunen anvise jord, som er forurenet med organiske komponenter, til rensning. Jord, som er forurenet med tungmetaller, vil blive anvist til deponering i områder uden drikkevandsinteresser. Generelt vil kommunen ikke anvise forurenet jord til grusgrave inde i landet, uanset om grusgravsanlæggene har fået dispensation hertil. Øvrige fraktioner Anvisningsordninger for øvrige fraktioner fastholdes. Det gælder bl.a. jern og metal inkl. ståltromler, glas og have- og parkaffald. Afhængigt af udfasningen af CFC-holdige kølemøbler kan det mod slutningen af planperioden, nærmere anslået 2010, blive aktuelt at ophæve den særskilte anvisning af fraktionen. I mellemtiden vil kommunen undersøge den faktiske håndtering af CFC-holdigt affald i den eksisterende anvisningsordning. Øvrige initiativer Udover initiativer ved indsamlings- og anvisningsordningerne vil Gladsaxe Kommune tage initiativ til følgende tiltag for at understøtte virksomhedernes affaldshåndtering og bortskaffelse: Fortsat prioritere målrettet tilsyn på virksomheder Sætte øget fokus på modtageanlæggene Etablere samarbejde med transportører af affald Arbejde for en permanent ordning for erhvervsaffaldskonsulenter i I/S Vestforbrændings regi Vurdere behov for og eventuelt gennemføre information om ordninger for erhvervsaffald Sætte fokus på miljørigtig projektering i forbindelse med bygge- og renoveringsprojekter i kommunen Gennemføre forsøg med emballageaffald fra kommunale institutioner og virksomheder Tilsyn på virksomheder Gladsaxe Kommune vil i planperioden fortsat prioritere at komme på tilsynsbesøg på kommunens erhvervsvirksomheder. Forebyggelse af at affald opstår og at mest muligt affald genanvendes, vil være centrale indsatsområder i kommunens tilsynsarbejde. Kommunen vil i højere grad gøre brug af kampagner rettet mod særlige affaldstyper, virksomhedstyper mv. Til at målrette kampagnerne vil kommunen blandt andet anvende oplysninger fra stikprøvekontrol hos modtageanlæg mv. Der vil være særlig fokus på emballageaffald. Kampagnen for genanvendelse af pap, papir og plastfolie fra erhverv, som er gennemført i 1999, har blandt andet omfattet emballageaffald af pap og plast. Kommunen vil i den kommende planperiode følge op på kampagnen gennem sit løbende tilsynsarbejde på virksomhederne. 20

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Vejledning om kommunale affaldsplaner

Vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 5 2000 Vejledning om kommunale affaldsplaner 1. januar 2001-31. december 2012 4 Indhold 1 INDLEDNING...7 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD...7 1.2 BAGGRUND...7 1.2.1

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk Næstved Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 5 Dagrenovation

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

AFFALDSSTRATEGI December 2003

AFFALDSSTRATEGI December 2003 AFFALDSSTRATEGI December 2003 Forsvarsministeriets Affaldsstrategi FORORD Vi lever i et miljøbevidst samfund i en tid, hvor der konstant arbejdes for en bæredygtig udvikling. Fokus er rettet mod alle dele

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 50 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 2 Side 2 af 50 Side 3 af 50 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Udviklingen i affaldsmængder

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 08-12-2009 Dato: 20-11-2009 Sag nr.: KB 214 Sagsbehandler: Poul Jessen Petersen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 AFFALDSPLAN 2014-2018 (2024) Kortlægning Hvidovre Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 3 2. AFFALDSORDNINGER OG MODTAGEANLÆG...

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2004 Indhold 1 INDLEDNING 5 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD 5 1.2 BAGGRUND 6 1.2.1 Affaldsstrategi 2005-08 6 1.2.2

Læs mere

BILAG 1 Høje-Taastrup Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Høje-Taastrup Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Høje-Taastrup Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Høje-Taastrup Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Høje-Taastrup Kommunes affaldsplan som opslagsværk Høje-Taastrup Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 HUSHOLDNINGER: 5 Restaffald/organisk

Læs mere

KØBENHAVN OG AFFALDET

KØBENHAVN OG AFFALDET KØBENHAVN OG AFFALDET En del af hverdagen Når vi køber det, er det en vare. Når vi har brugt det, er det affald. Det bliver til meget i løbet af et år. Derfor er det en god idé at genbruge og at sørge

Læs mere

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2 BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel Næstved Kommune Bilag 2 Bilag 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 4 3 MÅLOPFYLDELSE 2001-2012 5 3.1 Mål 5 3.2 Udviklingen i mængder

Læs mere

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Side 1 af 54 Vordingborg Kommune Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 Side 2 af 54 Side 3 af 54 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Forslag til Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 Bofa en virksomhed i Bornholms E-mail: Regionskommune

Læs mere

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 3 1 INDLEDNING 4 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 6 3 NORDFYNS KOMMUNES MÅLSÆTNINGER 8 3.1 Kommunens målsætninger for affaldshåndteringen i perioden 2009-2012

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Gentofte Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens

Læs mere

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2015 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 norfors@norfors.dk www.norfors.dk Indholdsfortegnelse Affaldsstatus

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Hovedplan Indhold 1 Indledning...5 2 Mål...7 2.1 Baggrund og perspektiver for mål og initiativer... 7 2.1.1 Regeringens affaldsstrategi... 7 2.1.2 EU's affaldspolitik...

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Bilag Side 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Opfyldelse af mål 2000-2012... 7 2.1 Mål... 7 2.2 Udviklingen i mængderne fra 2004-2007... 8 2.3 Initiativer... 10 2.3.1 Bemærkninger

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via

Læs mere

BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Skive Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Skive Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk Skive Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 4 Organisk dagrenovation

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 2 of 41 Skive Kommunes affaldsplan Planen Page 3 of 41 Page 4 of 41 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Den nationale affaldsstrategi 4.1 Forholdet til EU 5 Organisering af affaldsområdet

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Bilag INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MÅL 1.1 Dagrenovation 1.2 Papir 1.3 Storskralds 1.4 Haveaffalds 1.5 Glascontainere 1.6 Genbrugspladser

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

SVENDBORG. Side 1 af 39

SVENDBORG. Side 1 af 39 SVENDBORG Side 1 af 39 Svendborg Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner Affald fra

Læs mere

!! " # # $ # % & % ' ($ ) * ' + *,

!!  # # $ # % & % ' ($ ) * ' + *, !! " # # $ # % & % ' ($ ) * ' + *, Nærværende notat indeholder en overordnet beskrivelse af status for de tiltag, der fremgår af interessentkommunernes affaldsplan 2005-2016. Der tages udgangspunkt i affaldsplanens

Læs mere

Udkast. Affaldsplan 2005-2016

Udkast. Affaldsplan 2005-2016 Udkast Affaldsplan 2005-2016 1. INDLEDNING 3 1.1. Definitioner 4 2. REGERINGENS AFFALDSSTRATEGIPLAN 2005 2008 6 3. ADMINISTRATIVE FORHOLD 8 3.1. Samarbejdsaftale med nomi i/s 8 3.2. Samarbejdsaftale med

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 1 of 26 Skive Kommunes affaldsplan Bilag 2 Page 2 of 26 Page 3 of 26 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Målsætninger for behandlingen af affald 3.2 Opfølgning på

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan

Sorø Kommunes affaldsplan Page 1 of 24 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Page 2 of 24 Page 3 of 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Sorø Kommunes målsætninger for planperioden 2010-2020 5 Sorø Kommunes

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

Forslag til affaldsplan

Forslag til affaldsplan Affaldsplan 2005 Forslag til affaldsplan I offentlig høring fra 7/6-2005 2/8-2005 Pandrup Kommune Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse Indledning...5 Kommunesammenlægning... 5 Baggrund for affaldsplanen...

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Ikast-Brande Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6 Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Affald og Genbrug www.skidtergodt.dk affaldsplan@roskilde.dk tlf. 46313788 Layout: Annabir.dk

Læs mere

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012 Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2 Roskilde Kommune November 0 INDHOLD 1. Indledning... 3 Planens initiativer... 3 Affaldsmængder... 3 2. Affaldsplanens initiativer... 3 Generelle

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2013-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens (BEK nr.

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 for Del 2 Kortlægning og prognoser Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...4 3. Opsummering af kortlægning for 2007...11 4. Statistisk

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 2 of 52 Skive Kommunes affaldsplan Bilag 1 Page 3 of 52 Page 4 of 52 1 Indledning og baggrund 2 Affaldsplanens opbygning 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Storskrald

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Teknisk Forvaltning Affaldsplan 2005-2016 Indhold Forord............................................................. 6 Sammenfatning..................................................... 8 Indledning.........................................................

Læs mere

Bilag A Begreber for affaldsregistrering ISAG

Bilag A Begreber for affaldsregistrering ISAG 3 Målsætningsdel Fastsatte mål i den tidligere affaldsplan Gennemførelse af tidligere fastsatte mål Målsætninger for affaldshåndteringen Nationale målsætninger Målsætning for husholdningsaffald Målsætning

Læs mere

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE FAABORG MIDTFYN KOMMUNE Side 1 af 47 Faaborg Midtfyn Kommune Indledning Planen kort fortalt Status og mål Nationale Målsætninger og sigtelinier Status fra tidligere affaldsplan Nedgravede affaldsbeholdere

Læs mere

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilagsdelen De 31 fraktioner

Bilagsdelen De 31 fraktioner NOVEREN I/S Affaldsplan 2005-2016 Bilagsdelen De 31 fraktioner De 9 miljøkommuner 2 Indholdsfortegnelse Afsnit: Side: Indholdsfortegnelse 3 Indledning 4 Fraktionsbeskrivelse.. 4 Kategori 1. 6 Asfaltbrokker

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Affaldsplan

Høje-Taastrup Kommune. Affaldsplan Affaldsplan 2005-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 2 1 INDLEDNING 3 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 4 3 DEN NATIONALE AFFALDSSTRATEGI 6 4 HØJE-TAASTRUP KOMMUNES MÅLSÆTNINGER 8 4.1 Høje-Taastrup Kommunes

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE AFFALDSPLAN 2005-2016

HEDENSTED KOMMUNE AFFALDSPLAN 2005-2016 HEDENSTED KOMMUNE AFFALDSPLAN 2005-2016 INDHOLD Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. KORTLÆGNINGSDEL... 4 1.1 INDLEDNING... 4 1.2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 4 1.3 PRINCIP FOR AFFALDSKORTLÆGNINGEN... 5 1.4

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Affaldsplanlægningens retlige hierarki

Affaldsplanlægningens retlige hierarki Affaldsplanlægningens retlige hierarki Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Disposition Hvoraf udspringer det retlige grundlag for lægningen, herunder navnlig i lyset af - affaldsdirektivet - miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Affaldsplan 2009-2013. Maj 2009

Affaldsplan 2009-2013. Maj 2009 Affaldsplan 2009-2013 Maj 2009 Kerteminde Kommunes Affaldsplan 2009-2013 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 5 2 Baggrund 6 3 Affaldsplanens opbygning 7 4 Sammenfatning 9 5 Rammer for affaldsplanen 13 51

Læs mere

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune.

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2014 Høring af affaldsplan 2015 2018 Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. 1. Resume

Læs mere

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for:

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for: Bilag til Affaldsplan 2005: Status 2004 Udarbejdet af Nordforbrænding for: Allerød Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Hørsholm Kommune Karlebo Kommune Søllerød Kommune Præsentation af kommunerne Indholdsfortegnelse

Læs mere

gladsaxe.dk Affaldsplan

gladsaxe.dk Affaldsplan gladsaxe.dk Affaldsplan 2009-2012 2 2 Holdningsbearbejdning, information og teknologi er vejen frem Økonomisk vækst skaber affald det er man ikke i tvivl om, når man ser tallene for de sidste 5 år, hvor

Læs mere