af Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlunds ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl i FritidsCentret, lokale 2.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "af Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlunds ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2."

Transkript

1 Referat af Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl i FritidsCentret, lokale 2. Grundejerforeningens formand Finn Bjørnholdt bød forsamlingen velkommen og gik over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Erik Hansen til hvervet som dirigent. Erik valgt ved akklamation. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at indkaldelse og dagsorden var udfærdiget ifølge vedtægterne og udsendt rettidigt, og dermed erklærede han generalforsamlingen lovlig og beslutningsdygtig. Ingen indsigelser. Under gennemgang af de fremmødte viste det sig, at 18 parceller var repræsenteret og nogle med 2 repræsentanter. Kassereren oplyste, at alle havde betalt kontingent, hvorefter alle i forsamlingen blev erklæret stemmeberettiget. Der var medbragt en fuldmagt fra K137, som blev godkendt. Dirigenten overgav derefter ordet til Formanden. 2. Formandens beretning. Formanden oplyste, at suppleant Rune Andersen i løbet af året var indtrådt i bestyrelsen i stedet for Ole Thagård. Herefter fulgte beretningen, som her er medtaget i sin fulde skriftlige udformning: Beretning 2013 GKL. Endnu engang velkommen til årets generalforsamling. Der står forfriskninger på bordene til fri afbenyttelse. Efter sidste generalforsamling har Ole Thagaard valgt at udtræde af bestyrelsen, hvorfor 1. suppleanten Rune Andersen er indtrådt i bestyrelsen og indtrådt i Det grønne udvalg. Grønne områder: Grundejerne som bor langs med stien ved FDF har ikke kunnet blive enige om, hvordan de ville have nedskæringerne foretaget, hvorfor arbejdet ikke er blevet udført. Jens Ovesen/Henning Bramsen vil nu gennemgå - billedreportage - hvilke opgaver der er lavet samt opgaver der er planlagt I vores vintervedligehold Nedklipning af privat buskads ved Kærgårdsvej over for hundetoiletter. Sti mellem Lystenlund og Kærgårdsparken skal udtyndes. Opmærkning af de træer der skal fældes, udføres af vores gartner. Der er som de foregående år afsat kr ,- til vintervedligehold og i budgettet for 2014 har bestyrelsen foreslået kr ,-. Tak til Jens/Henning Mulighed for frivillig fældning vil fremgå af foreningens hjemmeside. Selvfældning må kun foretages når det er aftalt med bestyrelsen, og grenene skal trækkes ind i bedene og ikke ligge på græsarealerne. Ligger der alligevel noget på græsarealerne, skal det flises hurtigst muligt. Rune Andersen har foretaget fældning/oprydning af træerne ud mod marken ved Kærgårdsparken lige numre samt fjernet væltede træer i spejderskoven. 1

2 De 2 store træer ved de røde blokke samt træet i svinget kunne ikke modstå stormen Bodil. Træerne knækkede og lå ud over vejen, hvorfor de måtte fældes. Der var nogle beboere som fik noget godt brænde. Vores gartner har gennemgået de øvrige træer for, om de også skal fældes, hvilket ikke er nødvendigt. Aftalen med Aarhus Kommune, Natur og Vej Service skal genforhandles i Oversvømmelse af engen fra den nye sø Kjeld har produceret denne fotoreportage. Aarhus Kommune er kontaktet, med henblik på en løsning. Veje og stier: På sidste generalforsamling blev den dårlige flisebelægning mellem den kommunale legeplads og blokkene drøftet. Beboerne blev opfordret til selv at rette henvendelse til Aarhus Kommune om ønsket. Det har åbenbart hjulpet, idet belægningen er udskiftet. Foreningen er i dialog med NCC Road omkring et tilbud på renovering af vore veje. Vi mener at vejene generelt er i god stand men vi har fokus på vejenes tilstand. Brostensoverkørslerne er blevet vurderet og efterfølgende har vi renoveret én af overkørslerne ved at udskifte brostenene ud med asfalt. Nærmere herom i bestyrelsens forslag. Stiernes tilstand er ikke alle steder i en alt for god stand, så det skal vi være opmærksomme på i fremtiden. Beplantning: Brændenælderne er blevet fjernet/bearbejdet af vores gartner. Der er ikke foretaget nye tilplantninger. Lokalplan 854: Renoveringerne efter nedlæggelsen af fjernvarme i stamvejen og el-kabler til den nye pumpestation ved søen er foretaget. Foreningen har opfordret Aarhus Kommune til at anlægge en sti rundt om regnvandsbassinet, denne har de nu etableret med broforbindelse over vandløbet øst for regnvandsbassinet. Aarhus Kommune har accepteret vores forslag om, at etablere en asfaltbelægning på ca. 50 m i den østlige del af Kærgårdsparken, hvilket er foretaget. Derudover har vi foreslået, at der bliver opsat bomme, så der ikke kan foretages bilkørsel på dette stykke. Legeplads: Midlerne der indestod i Legepladsfonden er efter generalforsamlings beslutning i 2013 overført til Vejfonden kr ,51. Vedligeholdelse af legepladserne finansieres herefter over driftskontoen. Økonomi: Årets underskud som udgør kr ,87 svarer til udgifterne ved fældning/oprydning af træerne efter stormene i efteråret. Foreningens likvide beholdning er tæt på max. beløbet for bankernes garantidækning, hvorfor det undersøges om vi kan foretage en gunstig placering af en del af midlerne. Solbjerg Fællesråd: Henning Bramsen som er foreningens repræsentant i Fællesrådet, har oplyst, at de har drøftet hvor fitnessredskaberne som Aarhus Kommune har bevilget til byen skal placeres. Fællesrådet er i dialog med Aarhus Kommune og Banedanmark om den kommende hastighedstogbane i Astrup by. Derudover er vi blevet kontaktet af Parcelforeningen Solvangen, Hasselvangen v/kjeld Stoltenberg om vi kan indgå et samarbejde for at få belyst alle konsekvenser som en bane vil få for os her i nærområdet. Hjertestartere: Hvor de er placeret i Solbjerg kan ses på foreningens hjemmeside. Servitutpåtegning: Salget af busholdepladsen er nu tinglyst og bevirker, at foreningen vil modtage et erstatningsbeløb på kr ,20 inkl. moms., men først når Aarhus Kommune har afklaret andre forhold, som vi er i dialog med dem om. Forsikring: Via vores forsikring hos Tryg er foreningen forsikret mod tyveri i foreningens netbank dæknings sum kr ,-. Foreningen har modtaget en skadesanmeldelse på et glatføreuheld i 2010 på vejen ved Kærgårdsparken nr. 11. Uheldet er, så vidt vi er informeret, ikke afsluttet fra vores forsikringsselskabs side. Nyhedsbreve: Der er udsendt et nyhedsbrev og hjemmesiden opdateres efter behov. Til slut vil jeg takke bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde. Tak for ordet. /Finn Bjørnholdt 2

3 Efterfølgende kommentarer: Formanden for Det grønne Udvalg Henning Bramsen oplyste, at stien mellem Lystenlund og Kærgårdsparken påtænkes en kraftig nedklipning og bestyrelsen vil gerne have henvendelser fra parcelhusejere, der vil indgå i et sådant arbejde. En arbejdslørdag for medlemmer planlægges derefter. Stubfræsning efter de store træers fældning over mod blokkene vil komme til at koste ca kr. plus moms. Der er givet lov til nogle medlemmer om at foretage frivillig/gratis fældning på visse betingelser. Betingelserne vil senere blive omtalt på GKL s hjemmeside: Baggrunden for Legepladskontoens nedlæggelse blev beskrevet af bestyrelsen. Der var forslag om at få stierne renoveret. Visse steder er der tvivl om det er GKL s forpligtelse eller kommunens. Efter en god og konstruktiv debat satte dirigenten beretningen til afstemning. BERETNINGEN VEDTAGET. 3. Indkomne forslag. Forslag A) Brostensoverkørsler brosten udskiftes til asfalt, når de skal repareres alligevel. (Bestyrelsesforslag anbefales af bestyrelsen) Brian Bjørnholdt gennemgik asfaltmodellen. Der blev spurgt meget ind til denne og andre løsningsmodeller og udtrykt betænkelighed ved at skifte fra brosten til asfalt. 13 stemte for asfaltmodellen. 3 stemte imod. Forslaget vedtaget. Forslag B) Fældning af de 2 store træer mellem de røde blokke og stamvejen. (Medlemsforslag anbefales ikke af bestyrelsen) Det drejer sig om de to træer, som ikke væltede i den sidste storm. 17 stemte imod fældningen. 0 stemte for fældning. Forslaget ikke vedtaget. 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab, samt godkendelse af budgettet for Herunder fastlæggelse af kontingent. Kasserer Brian Bjørnholdt fremlagde regnskabet i overensstemmelse med de udsendte bilag, hvoraf det fremgår, at Grundejerforeningens samlede indtægter og udgifter er henholdsvis ,31 kr. og ,18 kr. Grundejerforeningens aktiver er i alt på ,00 kr. Foreningens midler er godt placeret i bundne og frie midler. Bestyrelsen er meget opmærksom på garantiordningen, så GKL bliver dækket ind, hvis et pengeinstitut går konkurs. Regnskabet godkendt ved akklamation. Budget 2014 balancerer med ,00- kr. og indeholder et forslag til forhøjelse af årskontingentet på 100 kr. Kommentar: Kontingentforhøjelsen skal bruges til henlæggelse i vejfonden Et forslag om snerydning til fast pris blev drøftet, men menes ikke realistisk. Budget 2014 godkendt med 18 stemmer for. 3

4 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg til bestyrelsen: Finn Bjørnholdt blev genvalgt Jens A. Ovesen blev genvalgt Rune Andersen blev valgt til bestyrelsessuppleant: Martin Thorup genvalgt Erik Hansen genvalgt Alle valg foregik ved akklamation. 6. Valg af revisor og revisorsuppleant. Til revisor: Jens Nielsen blev genvalgt Til revisorsuppleant: Klaus Kjær blev genvalgt 7. Eventuelt. Æbletræerne langs stamvejen ønskes savet ind. Rodfræsning af de to stubbe efter fældning af de store træer ønske foretaget. Bestyrelsen opfordres til at give vedtægterne et eftersyn. Beskæring af bedet langs stien mellem Lystenlund og Kærgårdparken er ønskelig. Hundelorte rundt omkring generer mange og bør omtales f.eks. på hjemmesiden. Lav nogle laminerede sedler og sæt op eller nogle skilte. Dirigenten takkede for god ro og orden og overgav ordet til formanden. Finn Bjørnholdt takkede forsamlingen for et godt møde og dirigenten for endnu en god ledelse af GKL s ordinære generalforsamling. Der har været indbrud i den sidste tid i Lystenlund. Kan nabohjælp være noget GKL skulle beskæftige sig med. Prøv at tale med Grundejerforeningen Birkevangen, de har haft indbrud og sat nogle dummyvideooptagere op. Det har hjulpet mærkbart. Et medlem havde en skrivelse med til bestyrelsen om emnet. Bestyrelsen takker for det og retter henvendelse til Birkevangen.. Kunne GKL arbejde for at få lagt nye fliser hele vejen op mellem blokkene og den offentlige legeplads til vejen, der går ind mod FDF s bygning. Svar fra bestyrelsen: Det er kommunens fortov, og GKL s medlemmer opfordres til at rette henvendelse direkte til kommunen om ønsket. Hundelort i vores område er der mange af, og det sviner. Folk smider også poserne rundt i hegn og haver. Kunne der komme en mail rundt, når der kommer væsentlig opdateringer på hjemmesiden. Man kunne oplyse sin nabo om at det er en god ide at sende sin mailadresse til GKL 4

5 Måske kunne et par bestyrelsesmedlemmer gå rundt og putte en seddel i postkasserne med en opfordring om at sende mailadresser ind. Der er væltet et vejskilt i Lystenlundområdet. Bestyrelsen har aftalt opretning/opsat nyt til foråret. Dirigenten sluttede herefter generalforsamlingen. Finn Bjørnholdt takkede de fremmødte for god og konstruktiv debat og overrakte Erik Hansen et par flasker vin for endnu en god indsats på dirigentposten. Generalforsamlingen sluttede med kaffe, vand, øl og ostemad. Kjeld Lyngsø Sekretær 5

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Torsdag den 14. marts 2013 kl. 19.30 på Usserød Skole Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag:

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen.

Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen. Dagsorden Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Lund, som blev valgt. Hans Lund konstaterede, at

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Referat. generalforsamlingen

Referat. generalforsamlingen Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf. 43 52 60 83 Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november 2003. /scb 1 Grundejerforeningen

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Fremmøde: Der var fremmøde af 28 personer fra 26 husstande svarende til 30 stemmer, inkl. 3 fra bestyrelsen. Der blev ikke uddelt stemmesedler

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse. Torsdag den 17. marts 2011 kl. 19.30 i kantinen på Usserød Skole

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse. Torsdag den 17. marts 2011 kl. 19.30 i kantinen på Usserød Skole Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Torsdag den 17. marts 2011 kl. 19.30 i kantinen på Usserød Skole Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere