EU s påvirkning af de danske kommuner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU s påvirkning af de danske kommuner"

Transkript

1 EU s påvirkning af de danske kommuner KL har undersøgt EU s påvirkning af de danske kommuner. 1 1

2 Indhold I afsnit 1 præsenteres analysens hovedkonklusioner. I afsnit 2 præsenteres EU s påvirkning af kommunerne som myndighed efterfulgt af konkrete kommunale eksempler herpå. I afsnit 3 præsenteres EU s påvirkning af kommunerne som arbejdsgiver, hvortil der ligeledes gives eksempler. I afsnit 4 beskrives analysens metode. 1 1

3 Afsnit 1 Analysens hovedkonklusioner EU spiller en væsentlig rolle for Danmark og i høj grad også for de danske kommuner. Denne analyse fastslår, at der er en tæt sammenhæng mellem EU og de danske kommuner både i rollen som myndighed og som arbejdsgiver. Analysens resultater er meget lig resultaterne i KL s analyse fra Analyserne viser en tydelig sammenhæng mellem EU og de danske kommuner. EU s påvirkning af kommunerne som myndighed Figur 1 viser, at 47 % af punkterne på kommunalbestyrelsesdagsordenerne er påvirket af EU. Af de 47 % er de 29 % retligt påvirket, 14,5 % politisk påvirket og 3,5 % både retligt og politisk påvirket, som fremstillet i figur 2. Figur 1 EU s indflydelse på kommunal-bestyrelsesdagsordenerne (%) 53 47% Dagsordenpunkter påvirket af EU Dagsordenpunkter ikke påvirket af EU Figur 2 Type påvirkning (%) 53 3,5 14,5 Udenfor EU påvirkning Retligt påvirket 29 Politisk påvirket Både retligt og politisk påvirket 3

4 Analysen viser, at det særligt er miljø-, klima- og energiområdet og konkurrenceområdet, der er påvirket af EU. Men også nationale anliggender som uddannelse, sundhed og social inklusion påvirkes af EU. EU s påvirkning af kommunerne som arbejdsgiver Figur 3 og 4 viser, at 41 % af den danske arbejdsmarkedslovgivning er baseret på et eller flere EU-direktiver, og at 33 % af de kommunale arbejdsmarkedsaftaler, som KL har indgået med de faglige organisationer, er baseret på et EU-direktiv eller en rammeaftale. Figur 3 Arbejdsmarkedslovgivning (%) Lovgivning reguleret af EU Lovgivning ikke reguleret af EU Figur 4 Kommunale arbejdsmarkedsaftaler (%) 33 Lovgivning reguleret af EU 67 Lovgivning ikke reguleret af EU I det følgende gives der konkrete eksempler på EU s påvirkning af de danske kommuner. 4

5 Afsnit 2 EU s påvirkning af kommunerne som myndighed Det samlede resultat viser, at EU påvirker knap halvdelen af de undersøgte kommunalbestyrelsessager. 427 af de 907 undersøgte dagsordenspunkter er påvirket af EU enten retligt eller politisk. Det svarer til 47 %. Fordelingen er fremstillet i figur 1 på side 1. KL foretog en lignende analyse af kommunalbestyrelsesdagsordenerne i 2011, der konkluderede, at påvirkningen samlet var 53 %. Der er således en klar sammenhæng i begge år mellem EU og de danske kommuner. Forskellen på 6 % -point er ikke tegn på, at EU s indflydelse er blevet reduceret. Forklaringen er nærmere, at der er tale om statistisk usikkerhed og variationen i sagerne på de tilfældigt udvalgte dagsordener. Analysen skelner mellem retlig og politisk påvirkning. Fordelingen mellem de to former for EU-påvirkning er vist i figur 3 på side 1. Analysen viser, at den største del af EU s påvirkning af kommunerne er retlig i form af direkte juridisk bindende EU-bestemmelser. Det svarer til 29 % ud af punkterne på kommunalbestyrelsesdagsordenerne. Samtidig er 14,5 % af sagerne politisk påvirkede, som dækker over, at Danmark har bundet sig til EU-aftaler eller målsætninger, der sætter rammerne for, hvordan kommunerne skal løse opgaver på for eksempel social-, klima- og uddannelsesområdet, mens 3,5 % af sagerne er både retligt og politisk påvirkede. Retlig og politisk påvirkning Retlig påvirkning er, når EU fastlægger juridiske retningslinjer, der direkte regulerer kommunernes opgaveløsninger. Politisk påvirkning ses, når den danske stat i EU-sammenhæng tilslutter sig at arbejde for overordnede europapolitiske mål og benchmarks, fx igennem EU2020-strategien, som får betydning for kommunerne. Det sker fx ved, at den respektive danske fagminister på et møde i Ministerrådet tilslutter sig en overordnet politisk strategi, som forpligter Danmark til at udarbejde handleplaner eller implementere tiltag, der bidrager til opfyldelsen af de EU-mål, som den danske regering har tiltrådt. Det gælder fx på klimaområdet, hvor EU har sat nogle overordnede mål for reduktion af CO2-udslip. Disse mål har betydet, at mange kommuner har udarbejdet og iværksat klimastrategier, som bidrager til at nå de overordnede mål, som Danmark har forpligtet sig til gennem EUsamarbejdet. 5

6 EU s retlige påvirkning af de danske kommuner 29 % af kommunalbestyrelsessagerne påvirkes retligt af EU. Den retlige påvirkning har betydning for den måde, kommunerne skal løse bestemte opgaver på, og hvilke standarder de skal leve op til. Påvirkningen finder sted inden for en række forskellige lovområder, der har kommunal relevans. Den retlige påvirkning har grundlæggende to konsekvenser for kommunerne: 1) For det første sætter EU s lovgivning rammerne for, hvordan kommunerne skal forvalte særlige sager. Det ses fx i udbudssager, hvor der er fastsat nogle EU-krav, som kom- munerne skal tage hensyn til, når de fx behandler større byggeprojekter. 2) For det andet regulerer EU s lovgivning den måde, kommunerne løser opgaverne på. Det ses fx ved, at kommunerne skal sikre, at drikkevandskvaliteten overholder fastsatte EU-standarder. Det betyder i praksis, at EU s regelsæt stiller konkrete krav, som kommunerne skal efterleve. Fordelingen viser, at de kommunale opgaveområder miljøforvaltning og konkurrenceudsættelse er særligt underlagt EU-påvirkning: Figur5 Fordeling af den retlige påvirkning (%) 3,7 7,2 Miljølovgivning 23,2 65,9 Konkurrencelovgivning Revisionslovgivning Andet 6

7 Eksempler på påvirkning vedrørende miljø 65 % af den retlige påvirkning omhandler miljølovgivning. Mange af de love, som kommunerne i det daglige forvalter på miljøområdet stammer fra EU. EU har fastsat en række direktiver, som påvirker kommunernes arbejde i forhold til fx affaldshåndtering, naturbeskyttelse, drikkevandsforsyning samt miljø- og energirigtig bebyggelse og renovation. EU s direktiv for vurdering af virkning på miljøet (VVM) udøver fx indflydelse på, hvordan kommunerne skal tage hensyn til miljøet, når de træffer beslutninger om nybyggeri eller renovering af kommunale ejendomme. På rigtig mange af kommunalbestyrelsesmøderne i de undersøgte kommuner spiller VVMdirektivet en væsentlig rolle. VVM-direktivet betyder, at kommunerne skal vurdere miljøpåvirkningen af projekter. Det gælder fx i forbindelse med etablering af fx nye idrætshaller, biogasanlæg eller opsætning af nye vindmøller. Eksempel fra byrådsmøde i Haderslev Kommune den 26. februar 2013 Et område ved Nybøl er i Haderslev Kommunes vindmølleplan udpeget til mulig placering af vindmøller. Etablering af vindmøller kræver en større planproces. Der skal således iværksættes VVM-proces med tilhørende redegørelse og i forbindelse hermed udarbejdes kommuneplantillæg, ligesom der også skal udarbejdes lokalplan. Som en del af planprocessen skal der indkaldes idéer og forslag til det pågældende projekt. Byrådet skulle vedtage den offentlige høring af projektet. Læs dagsordenspunktet her. Eksempel fra byrådsmøde i Guldborgsund Kommune den 18. april 2013 Byrådet skulle endeligt vedtage Lokalplan 159, Gedser, samt kommuneplantillæg nr. 2. Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der foretages en miljøvurdering af planer (screening), hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Byrådet vurderede, at der på baggrund af screeningen ikke skulle foretages en miljøvurdering af lokalplanen og kommuneplantillægget. Således skulle der ikke foretages en VVM-vurdering. Læs dagsordenspunktet her og lokalplanen her. 7

8 Kommunernes ansvar for vandmiljø påvirkes ligeledes gennem fx EU s vandrammedirektiv, der fastsætter retningslinjer for vandområders miljøtilstand. EU s vandrammedirektiv fastlægger rammerne for beskyttelsen af vandløb og søer, overgangsvande (flodmundinger, laguner o.l.), kystvande og grundvand i alle EU-lande. Direktivet fastsætter en række miljømål og opstiller overordnede rammer for den administrative struktur for planlægning og gennemførelse af tiltag og for overvågning af vandmiljøet. Eksempel fra byrådsmøde i Viborg Kommune den 1. maj 2013 Byrådet skulle foretage den endelige godkendelse af Vandforsyningsplan Vandforsyningsplanen omfatter mange områder blandt andet forsyningspligt og tilsynspligt. Fælles for hele området er, at EU s vandrammedirektiv ligger som en overordnet ramme, som de danske kommuner skal efterleve. Læs dagsordenspunktet her. Eksempel på påvirkning vedrørende konkurrence 23,2 % af den retlige påvirkning omhandler konkurrencelovgivning. Konkurrencelovgivning dækker blandt andet over udbuds- og udliciteringsopgaver, som fylder meget på de kommunale dagsordener. På udbudsområdet regulerer EU kommunernes arbejde gennem udbudsdirektivet, der skal sikre lige vilkår for tilbudsgivere på tværs af EU s medlemsstater ved at beskytte imod favorisering af lokale og nationale virksomheder. EU s udbudsregler betyder helt konkret, at når kommunerne skal have udført opgaver, fx vedrørende tjenesteydelser, vareindkøb, byggeri eller forsyningsvirksomhed, der overstiger 1,5 mio. kr., skal de sendes i EU-udbud, så virksomheder fra EU-landene kan byde på opgaven. Eksempel fra byrådsmøde i Syddjurs Kommune den 1. maj 2013 I Syddjurs Kommune blev et genudbud af den kommunale rengøringsopgave i de kommunale bygninger drøftet på kommunalbestyrelsesmødet den 28. februar I 2009 blev der gennemført en gennemgribende analyse af rengøringen i Syddjurs Kommune, som viste, at samlede udgifter til rengøring var på ca. 25,5 mio. kr. Der blev i den forbindelse dels gennemført et EU-udbud og en harmonisering. Hermed ses et eksempel på, at en kommune skal sende en opgave i EU-udbud, når det overstiger den gældende tærskelværdi. Læs dagsordenspunktet her. 8

9 Eksempel på påvirkning vedrørende revision EU har vedtaget en række direktiver, der vedrører offentlig revision. Et af disse er direktivet om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber. Dette har fået betydning for kommunernes forvaltnings- og administrationspraksis. Direktivets påvirkning på kommunerne ses særligt, når kommunerne er forpligtet til at lade deres regnskaber undergå ekstern revision og kvalitetssikring. Eksempel fra kommunalbestyrelsesmøde i Lejre Kommune den 29. april 2013 Kommunalbestyrelsen i Lejre foretog den politiske behandling af årsregnskabet 2012, hvorefter årsregnskabet blev oversendt til den eksterne revision. Det blev besluttet at overdrage årsregnskabet til kommunens eksterne revision til lovpligtig gennemgang og vurdering af kommunens økonomiske situation. Eksemplet illustrerer den direkte retlige påvirkning, som EU s revisordirektiv udøver på kommunerne. Hver dansk kommune er således forpligtet juridisk til at lade sine regnskaber gennemgå ekstern revision og kvalitetssikring, hvilket konkret påvirker den kommunale arbejdspraksis. Læs dagsordenspunktet her. 9

10 EU s politiske påvirkning af de danske kommuner 17 % af kommunalbestyrelsessagerne påvirkes politisk af EU. Den politiske påvirkning finder sted gennem EU s politikker, mål og benchmarks. EU formulerer en række overordnede politikker, som omsættes til nationale danske mål og strategier, som sætter rammerne for kommunernes opgaver. Disse udmøntes fx i Europa-Kommissionens meddelelser og i Ministerrådets og Europa-Parlamentets anbefalinger og rapporter, som foranlediger nationale planer, der påvirker kommunerne, særligt igennem EU2020-strategien. Europa 2020-strategien (EU2020-strategien) er EU s vækststrategi. Formålet med strategien er at fremme fornyet vækst og beskæftigelse i Europa gennem en intelligent, bæredygtig og inklusiv omstilling af den europæiske økonomi. Hovedsaligt grundet EU2020-strategien er den politiske påvirkning blevet mere central. Det drejer sig om en række forskellige områder, hvor EU ikke har myndighed til at vedtage juridisk bindende lovgivning, men hvor medlemslandene laver aftaler eller målsætninger i EU-regi. Således påvirker de kommunerne i kraft af kommunernes rolle som implementerende myndighed. Uddannelses-, social- og klimaområdet er eksempler på kommunale kerneområder, hvor beslutningerne på europæisk plan har en betydning for de politiske beslutninger, der træffes i kommunalbestyrelserne. Disse målsætninger kan spores i de kommunale sager fx ved, at en kommune iværksætter bestemte initiativer for at leve op til de overordnede mål indenfor eksempelvis uddannelsesområdet. Den politiske påvirkning vurderes fra sag til sag bl.a. på baggrund af målene i EU2020-strategien, som sætter mål og benchmarks på fx beskæftigelses-, uddannelses-, social og klimaområdet. Figur 6 fremstiller fordelingen af den politiske påvirkning: Figur5 Fordeling af den politiske påvirkning (%) 11,66 4, Beskæftigelse Klima og energi Uddannelse 26,99 11,65 14,11 Social inklusion Sundhed Andet 10

11 Eksempel på påvirkning vedrørende uddannelse 14,1 % af EU s politiske påvirkning af kommunerne omhandler uddannelse. EU har i EU2020-strategien vedtaget en række benchmarks på bl.a. uddannelsesområdet, som medlemslandene skal arbejde for at opfylde inden år På uddannelsesområdet er det fx mål om, at under 15 % 15-årige må have manglende færdigheder i læsning, matematik og fysik/kemi, at under 10 % unge må droppe ud af uddannelser og at mindst 40 % årige skal have gennemført en form for videregående uddannelse. Eksempel fra byrådsmøde i Aalborg Kommune den 16. december 2013: På byrådsmødet blev Aalborg Kommunes kvalitetsrapport for Kravet om kvalitetsrapporter er kommet med ændringer i folkeskoleloven i 2006 og er ikke en EU beslutning. Kvalitetsrapporterne tjener det formål at sikre en ordentlig kvalitet i folkeskolen og dermed sikre et mere effektivt og kvalificeret uddannelsessystem. Kvalitetsrapporter er dog en måde at sikre, at de danske kommuner og skoler lever op til de målsætninger, der fastsættes i EU s 2020 mål. Eksemplet viser, hvordan et politikområde, der er et nationalt anliggende, bliver påvirket politisk af EU. Læs dagsordenspunktet her. 11

12 Eksempel på påvirkning vedrørende klima og energi 31 % af EU s politiske påvirkning af kommunerne omhandler klima og energi. EU s 2020-strategi indeholder ligeledes en række mål på klima- og energiområdet. Målene er fx, at drivhusgasemissionerne skal være 20 % lavere end i 1990, at der skal være 20 % vedvarende energikilder og at der skal være en 20 % stigning i energieffektiviteten. Eksempel fra kommunalbestyrelsesmøde i Viborg Kommune den 1. maj 2013: På kommunalbestyrelsesmødet blev sagen Forprojekt vedr. udvikling af BioCluster Foulum drøftet. Viborg har en styrkeposition indenfor det landbrugsrelaterede erhverv, særligt i kraft af Foulum, som er landets førende forskningsmiljø indenfor husdyrvidenskab, agroøkologi, bioenergi m.v. I sagsfremstillingen står der: Udviklingen af alternative, bæredygtige løsninger til især energi, fødevareproduktion og materialer står højt på den politiske dagsorden, og den grønne økonomi er udpeget som en af de største samfundsmæssige udfordringer af bl.a. EU Kommissionen og den danske regering. Det betyder, at der allerede er udarbejdet internationale og nationale målsætninger for udfasning af fossile energikilder og omlægning fra en lineær til cirkulær økonomi, hvor biologiske materialer og genanvendelse er højt prioriteret. På denne baggrund foreslås det, at Viborg Kommune indgår i forprojektet Biocluster Foulum. Biocluster Foulum vil være et internationalt anerkendt kraftcenter for udvikling af nye løsninger i relation til det biobaserede samfund. Læs dagsordenspunktet her. 12

13 Eksempel på påvirkning vedrørende social inklusion 11,6 % af EU s politiske påvirkning af kommunerne omhandler social inklusion Socialområdet er også et område, hvor EU har politisk indflydelse på de danske kommuner. EU2020-strategien indeholder et mål om at reducere fattigdom og social eksklusion i EU. Påvirkningen af det sociale område fra EU genfindes i kommunale strategier for at skabe social inklusion. Det sker bl.a. via kommunale initiativer til områdefornyelse og kvarterløft, der rækker ud til samfundets svageste og søger at få dem socialt aktiveret og i beskæftigelse. Da kommunerne har ansvaret for at føre socialpolitikken ud i livet, arbejder kommunerne med alle de ovennævnte tiltag på denne ene eller anden måde. Eksempel fra borgerrepræsentationsmøde i Københavns Kommune den 24. januar 2013 På borgerrepræsentationsmødet anmodes Borgerrepræsentationen om at godkende, at kom-munen skal deltage i EU-projektet USER changes and conflicts in urban public spaces om skabelsen af trygge byrum i udsatte byområder, samt modtage midler fra EU s URBACT-program. Københavns Kommune understøtter, ved at deltage i projektet, en igangværende proces på Sundholm, som er en del af områdeløftet i Sundholmskvarteret. I sagsfremstillingen fremgår det, at projektet understøtter flere politikker og projekter, der vedrører socialt udsatte byområder. Læs dagsordenspunktet her. 13

14 Afsnit 3 EU s påvirkning af kommunerne som arbejdsgiver De danske kommuner er samlet set landets største arbejdsgiver med næsten ansatte. Analysen viser, at en væsentlig del af det danske arbejdsmarked reguleres af EU og påvirker kommunernes rolle som arbejdsgiver. EU påvirker kommunerne som arbejdsgiver både ift. arbejdsmarkedslovgivning og kommunale arbejdsmarkedsaftaler. Figur 6 Arbejdsmarkedslovgivning (%) Lovgivning reguleret af EU Lovgivning ikke reguleret af EU Figur 7 Kommunale arbejdsmarkedsaftaler (%) 33 Lovgivning reguleret af EU 67 Lovgivning ikke reguleret af EU 14

15 EU s påvirkning af den danske arbejdsmarkedslovgivning Der er i Danmark 70 love, der omhandler arbejdsmarked (heri ikke indregnet bekendtgørelser), hvoraf 29 er baseret på et EU-direktiv. Det betyder, at 41 % af den danske arbejdsmarkedslovgivning er baseret på et eller flere EU-direktiver. Det er særligt regler om ansættelsesforhold fx barsel, ansættelsesbeviser, arbejdstidsregler, ferie m.m., der er reguleret af EU-direktiver. Eksempel på EU s påvirkning af den danske arbejdsmarkedslovgivning Retten til at få et ansættelsesbevis følger af EU-direktiv 93/533 om arbejdsgivers pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet. I Danmark er direktivet implementeret ved lov om ansættelsesbeviser. Eksempel på EU s påvirkning af den danske arbejdsmarkedslovgivning Ligebehandlingsdirektivet 2006/54/EF sikrer, at der hverken i den offentlige eller den private sektor, herunder offentlige organer, må finde direkte eller indirekte forskelsbehandling sted på grund af køn. Direktivet er i Danmark implementeret via Ligebehandlingsloven og Ligelønsloven. Ligebehandlingsloven forbyder negativ forskelsbehandling af mænd og kvinder bl.a. i forbindelse med graviditet, barsel, fertilitetsbehandling og adoption. Ligelønsløven forbyder lønmæssig forskelsbehandling på grund af køn. EU s påvirkning af de kommunale arbejdsmarkedsaftaler Derudover er de arbejdsmarkedsaftaler, som KL indgår, på vegne af de danske kommuner, med de faglige organisationer ligeledes påvirket af EU. Analysen viser, at ud af de 33 aftaler, KL har med de faglige organisationer, er de 13 af dem baseret på et EU-direktiv eller en rammeaftale. Det betyder konkret, at 39 % af de kommunale arbejdsmarkedsaftaler er baseret på EU-direktiver eller rammeaftaler. Eksempel på EU s påvirkning af den danske arbejdsmarkedslovgivning De europæiske arbejdsmarkedsparter (CEEP, UNICE og EFS) indgik den 6. juni 1997 en rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, der danner grundlag for deltidsdirektivet, 97/18/EF. Dette direktiv er i Danmark implementeret via deltidsloven og på det kommunale område via rammeaftale om deltidsarbejde. Formålet med aftalen er at fjerne forskelsbehandling af deltidsansatte i forhold til fuldtidsansatte og forbedre kvaliteten af deltidsarbejde. Desuden skal aftalen fremme udviklingen af deltidsarbejde på frivillig basis og bidrage til en fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden på en måde, der tager hensyn til behovene hos kommunen og lønmodtagerne. 15

16 Afsnit 4 Analysens metode Kommunerne som myndighed Analysen undersøger i alt 40 kommunalbestyrelsesdagsordener fra 10 danske kommuner. Der er udvalgt to kommuner, én større og én mindre, fra hver af Danmarks fem regioner, og for hver kommune er der undersøgt én kommunalbestyrelsesdagsorden fra hvert kvartal i år Analysen ser således på kommunalbestyrelsernes dagsordener gennem et år. I alt undersøger analysen 907 dagsordenspunkter (reelt set 1068 punkter, men lukkede dagsordenspunkter og punkter af mødeteknisk karakter er talt fra). Analysen undersøger dagsordener fra kommunalbestyrelsesmøder for at vise, hvilke områder af kommunernes hverdag, EU har indflydelse på. Dagsordenerne undersøges, da de i vidt omfang afspejler de opgaver, som kommunerne skal løse i henhold til Kommunalfuldmagten. Således tegner disse et godt billede af kommunernes hverdag. Kommunerne som arbejdsgiver Analysen af EU s påvirkning af kommunerne som arbejdsgiver er undersøgt på to måder: Dels en gennemgang af Arbejdsmarkedets Regler 2014, der indeholder nationale og internationale arbejds- og ansættelsesretlige love, regler og overenskomster. Dels en gennemgang af de generelle aftaler, som KL har indgået med de faglige organisationer. Kontakt Læs mere på For spørgsmål kontakt KL s kontor for Jura & EU: Kontorchef Karsten Thystrup på 16

EU S PÅVIRKNING AF KOMMUNERNE

EU S PÅVIRKNING AF KOMMUNERNE KL S EU TEMADAG NOVEMBER 2016 EU S PÅVIRKNING AF KOMMUNERNE De danske kommuner EU-TEMADAG KONKRETE EKSEMPLER 2016 EU Temadag 1 EU S PÅVIRKNING AF DANSKE KOMMUNER - 2016 KL har tidligere undersøgt sammenhængen

Læs mere

KL, EU og kommunerne - hvem, hvad og hvorfor?

KL, EU og kommunerne - hvem, hvad og hvorfor? KL, EU og kommunerne - hvem, hvad og hvorfor? November 2011 KL, EU og kommunerne hvem, hvad, hvorfor? EU er på en række opgaveområder med til at sætte rammerne for myndighedsudøvelsen i de danske kommuner.

Læs mere

1. Omfanget af EU s påvirkning på kommunernes opgaveområder. 2. Eksempler på områder som viser, hvordan EU påvirker kommunernes opgaveløsning.

1. Omfanget af EU s påvirkning på kommunernes opgaveområder. 2. Eksempler på områder som viser, hvordan EU påvirker kommunernes opgaveløsning. N O TAT EU på den kommunale dagsorden analyse af EU s påvirkning af de danske kommuner Sammenfatning EU er med til at sætte rammerne for det daglige arbejde i de danske kommuner. I denne analyse undersøger

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Disposition ver-, under-, eller simpelthen implementering af direktivkrav? se: Udvælgelse (identifikation)

Læs mere

EU s aktiviteter på ligestillingsområdet

EU s aktiviteter på ligestillingsområdet Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) PØU alm. del - Bilag 40 Offentligt EU s aktiviteter på ligestillingsområdet Overordnet arbejder EU ud fra det grundlæggende princip, at alle generelle aktioner

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 (ret til at anmode

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Implementering af deltidsdirektivet

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Implementering af deltidsdirektivet FINANSMINISTERIET Cirkulære om Implementering af deltidsdirektivet 1999 Cirkulære om implementering af deltidsdirektivet 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. september 1999 indgået

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

11.28.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN RAMMEAFTALE OM DELTIDSARBEJDE

11.28.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN RAMMEAFTALE OM DELTIDSARBEJDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE RAMMEAFTALE OM DELTIDSARBEJDE 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. ANVENDELSESOMRÅDE... 4 3. DEFINITIONER...

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Rammeaftale om deltidsarbejde. 04.83 42/2014 Side 1

Rammeaftale om deltidsarbejde. 04.83 42/2014 Side 1 Rammeaftale om deltidsarbejde KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.83 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bemærkninger til aftalen... 3 1 Formål... 3 2 Anvendelsesområde... 3 3 Definitioner...

Læs mere

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1)

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1) (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4200-00029 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om indholdet

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Afgørelse efter miljøvurderingslovens 4, stk. 1, om forlængelse af gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen for

Afgørelse efter miljøvurderingslovens 4, stk. 1, om forlængelse af gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen for Miljøstyrelsen den 14. december 2015 Afgørelse efter miljøvurderingslovens 4, stk. 1, om forlængelse af gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen for 2008-2015 Baggrund Nitratdirektivet 1 EU s medlemsstater

Læs mere

Stevns Kommunes Ejerstrategi for Stevns Kommune Holding A/S samt datterselskaber Stevns Spildevand A/S og Stevns Forsyning A/S

Stevns Kommunes Ejerstrategi for Stevns Kommune Holding A/S samt datterselskaber Stevns Spildevand A/S og Stevns Forsyning A/S Stevns Kommunes Ejerstrategi for Stevns Kommune Holding A/S samt datterselskaber Stevns Spildevand A/S og Stevns Forsyning A/S Stevns Kommune, januar 2011 Indledning Ejerstrategien skal forholde sig til

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 97/81/EF af 15. december 1997 om rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde, der er indgået af Unice, CEEP og EFS

RÅDETS DIREKTIV 97/81/EF af 15. december 1997 om rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde, der er indgået af Unice, CEEP og EFS Deltid RÅDETS DIREKTIV 97/81/EF af 15. december 1997 om rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde, der er indgået af Unice, CEEP og EFS RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til aftalen om

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien 09-1411 - ersc - 21.04.2010 Kontakt: - ersc@ftf.dk@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Viden og uddannelse i EU 2020 strategien Uddannelse, videnudvikling og innovation spiller en afgørende rolle i Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 2020 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 2020 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 2020 Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET 17. marts 2010 Center for Europa Grundnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens meddelelse Europa 2020 en strategi for

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.11.2007 KOM(2007) 686 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om den europæiske rammeaftale om bekæmpelse

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0038 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 11. februar 2009 FVM 634 SAMLENOTAT

Læs mere

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Borgmesterens Forvaltning indstiller efter drøftelse i Direktørgruppen - at alternativ 2 som beskrevet

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Indkøbspolitik. Udkast

Indkøbspolitik. Udkast Indkøbspolitik Udkast INDHOLD Forord Formål Omfang og afgrænsning Retningslinjer for indkøb Indkøbsaftaler Generelle principper Udbud Leverandører 3 4 Vi vil være en erhvervsvenlig kommune. Det kræver

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt J.nr. M Den 27 juni 2005 Besvarelse af spørgsmål 1-10 vedr. rådsmøde nr. 2670 (miljøministre) den 24. juni 2005. Spørgsmål

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen Miljøvurdering af planer og programmer Ved Gert Johansen Loven og direktivet Lov om miljøvurdering af planer og programmer bek. nr. 936 af 24. september 2009 Gennemfører direktiv 2001/42/EF om vurdering

Læs mere

5. juni 2012 EM 2012/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1 Lovens formål

5. juni 2012 EM 2012/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1 Lovens formål 5. juni 2012 EM 2012/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder Kapitel 1 Lovens formål Formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at fremme ligestilling

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse. 07.84 O.11 xx/2012 Side 1

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse. 07.84 O.11 xx/2012 Side 1 Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål... 3 2. Hvem er omfattet af aftalen... 3 3. Definitioner... 4 4. Princippet om ikke-forskelsbehandling...

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til medarbejderne Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Når din arbejdsgiver virksomhedsoverdrager

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

Grundvand og statslige vandområdeplaner

Grundvand og statslige vandområdeplaner Grundvand og statslige vandområdeplaner Kolding / Natur- og Miljø 2017 Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil Disposition Den juridiske ramme Andre dokumenter Målsætning og (kvantitativ) tilstandsvurdering EU samarbejde

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-131 Center for Europa og Nordamerika Den 7. juni 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 24.

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0422 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0422 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0422 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 10. oktober 2008 /jlh Forslag til Rådets direktiv om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder

Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del Bilag 236 Offentligt N O T A T 24-05-2017 Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder J.nr. 2017-3348 CAIJ Europæisk søjle af sociale rettigheder

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Miljøvurdering af kommunale handleplaner

Miljøvurdering af kommunale handleplaner Miljøvurdering af kommunale handleplaner -hvad kan vi lære af vandplanerne? Henrik Skovgaard, COWI A/S 1 Vandplanlægning efter Miljømålsloven (nr. 932 af 24/09 2009) Der fastlægges ensartede operationelle

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Oversigt Regelgrundlag Partnering som samarbejdsform Grænsefladen til OPP Typer af partneringsamarbejde Udfordringer

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 2 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 16. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE

07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE 07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE Høringssvar til Europa-Kommissionens GRØNBOG - Sikre, tilstrækkelige og bæredygtige pensionssystemer i Europa FTF har modtaget

Læs mere

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt 2 Sociale klausuler 88.00.00P22-0001 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Erhvervsudvalget 21-11-2013 9 Kommunalbestyrelsen 28-11-2013 2 Kommunalbestyrelsen 19-12-2013 2 Hvem beslutter

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Socialøkonomiske virksomheder er private og driver erhverv med det formål gennem deres virke og indtjening at fremme sociale formål.

Socialøkonomiske virksomheder er private og driver erhverv med det formål gennem deres virke og indtjening at fremme sociale formål. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til Socialudvalget Status på Regeringens Udvalg for Socialøkonomiske virksomheder På Socialudvalgets møde med Udsatterådet i Københavns

Læs mere

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab KL og Danske Regioners mærkesager EU-Kommissionen har igangsat en revidering af EU s udbudsregler. Det er tiltrængt. For der er behov for

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 257 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 257 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 257 Offentligt G R UND- OG NÆ RHEDS NOT AT Den 7. februar 2013 Departementet: Ref. Stkj/svfri Sagsnummer: KOMMISSIONENS HENSTILLING om minimumsprincipper for efterforskning

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Januar 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg?

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Kontakt Lars Engelund T: 3954 9264 M: 2141 6064 E: len@pwc.dk 10. juni 2016 Revisorloven, der blev vedtaget 19. maj 2016 og som træder i kraft 17. juni

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af deltidslov. (Forenkling af retsgrundlaget for ikke overenskomstdækkede deltidsansatte)

Forslag. til. Lov om ændring af deltidslov. (Forenkling af retsgrundlaget for ikke overenskomstdækkede deltidsansatte) Forslag til Lov om ændring af deltidslov (Forenkling af retsgrundlaget for ikke overenskomstdækkede deltidsansatte) 1 I deltidslov, jf. lovbekendtgørelse nr. 815 af 26. september 2002, foretages følgende

Læs mere

Beredskabsområdet i omstilling

Beredskabsområdet i omstilling Beredskabsområdet i omstilling Det skal på MED-dagsorden Kommunerne skal inden 1. januar 2016 finde sammen i højst 20 beredskabsenheder. De konkrete sammenlægninger skal drøftes i de kommunale MED-Hovedudvalg

Læs mere

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie)

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) SIDE 10/20 3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) Gæst: socialchef Jan Christensen, Holbæk Kommune Baggrund I regi af Udbudsportalen er der etableret

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Vejledning til faggrupper

Vejledning til faggrupper Vejledning til faggrupper - en hjælp til at få et overblik over rollen som fagperson INDHOLD 1. Formål med vejledningen... 2 2. Definition af en faggruppe... 2 3. Hvornår skal der gennemføres et udbud

Læs mere

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse Deltidsansættelse Ved advokat Signe Juulskov Poulsen 34 Deltidsansættelse 1 35 Deltidsloven og EU-rammeaftalen Direktiv 1997/81 bygger på en EU-rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, som har til formål

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1. Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der alene skal forberede beslutninger, som træffes i den samlede bestyrelse. 1.2. Bestyrelsen sikrer

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Grønbog

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Hovedstruktur 11 Vision 12 Overordnet struktur 13 Udvikling 21 Landskab 26 Bæredygtighed 28 Forudsætninger 32 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

REJSEARBEJDERE FOR RETFÆRDIG SKATTELOVGIVNING

REJSEARBEJDERE FOR RETFÆRDIG SKATTELOVGIVNING Skatteudvalget L 129 - Bilag 4 Offentlig REJSEARBEJDERE Side 1 af 5 Aabenraa Den 28-10-2004. Til Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. og Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. I henhold til Beskæftigelsesministerens

Læs mere

VVM FOR DE REGIONALE VANDFORSYNINGER. René Paul Friis Hansen Projektleder, Miljøcenter Roskilde

VVM FOR DE REGIONALE VANDFORSYNINGER. René Paul Friis Hansen Projektleder, Miljøcenter Roskilde VVM FOR DE REGIONALE VANDFORSYNINGER René Paul Friis Hansen Projektleder, Miljøcenter Roskilde Overblik Lov om miljømål/ / Planloven/ VVM VVM specifikt Den regionale vandforsyning i Hovedstaden Proces

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Boulevarden 13,

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Boulevarden 13, Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Magistraten Mødet den 29.08.2016 kl. 09.00-11.15 Boulevarden 13, Indholdsfortegnelse Lukket 14 Personalesag 1 15 Godkendelse af indstilling vedrørende kommunale indkøb

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 12 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 11. februar 2005 /EBR/PVS Forslag til ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 om de gebyrer, der

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3419 - miljø Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3419 - miljø Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3419 - miljø Bilag 3 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet EU og Internationalt Den 14. oktober 2015 SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (miljø) den 26. oktober 2015 1. Miljø

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Danske planchefers årsmøde. Holger Bisgaard, Kontorchef, Naturstyrelsen

Danske planchefers årsmøde. Holger Bisgaard, Kontorchef, Naturstyrelsen Danske planchefers årsmøde Holger Bisgaard, Kontorchef, Naturstyrelsen Regeringsgrundlaget Naturen Sikring og udvikling af en varieret og mangfoldig natur, der er tilgængelig og til glæde for alle i både

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1) 2012/1 LSF 105 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 12. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen)

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1) Lovforslag nr. L 105 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1) Lovforslag nr. L 105 Folketinget Lovforslag nr. L 105 Folketinget 2012-13 Fremsat den 12. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0238/2012 af Svend D. Adler, tysk statsborger, om opførelse af erhvervet som landskabsarkitekt

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Anbefalinger for God Fondsledelse i Fonden Gjethuset

Anbefalinger for God Fondsledelse i Fonden Gjethuset Anbefalinger for God Fondsledelse i Fonden Gjethuset Fonden er omfattet af Anbefalingerne for God Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for God Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

Skifergas. Miljøregulering og miljøaspekter i relation til efterforskning og indvinding af skifergas Miljøministeriets område

Skifergas. Miljøregulering og miljøaspekter i relation til efterforskning og indvinding af skifergas Miljøministeriets område Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 233 Offentligt Skifergas Miljøregulering og miljøaspekter i relation til efterforskning og indvinding af skifergas Miljøministeriets område

Læs mere

1. Informationspligten Informationspligten fremgår af virksomhedsoverdragelseslovens 5 og har følgende ordlyd:

1. Informationspligten Informationspligten fremgår af virksomhedsoverdragelseslovens 5 og har følgende ordlyd: N O TAT Information og forhandling Dette notat omhandler informations- og forhandlingspligten i virksomhedsoverdragelseslovens 5 og 6. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske Kontor, og lanceres af Udbudsportalen.dk.

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt FAKTAARK OM ENERGIBESPARELSER NOTAT 22. oktober 2015 LOJ 1. Baggrund Net- og distributionsselskaber inden for fjernvarme, el,

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere