Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3"

Transkript

1 Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Mål 2 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Indsatsområde 4 Mål 3 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Mål 4 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Kortlægning Dagrenovation Papir og glas Organisk Storskrald Farligt affald Haveaffald Prognose Økonomi Driftsudgifter Investeringer Vurdering af plan Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Miljøvurdering

2 Forord Rigdom og vækst uden affald er Randers Kommunes vision for affaldsområdet. Visionen skal være med til at skabe fremgang, der kan lede til en bæredygtig kommune. En kommune, hvor vi vil mulighederne og ressourcerne i vores affald. I kommunen har det længe været en selvfølge at indsamle glas og papir. Denne selvfølgelighed vil vi gerne have ført over på endnu flere typer af affald. Affaldet skal for den enkelte borger, opfattes som en ressource. En ressource, som vi sorterer og som ikke er værdiløs. Således er det essentielt, at vi indretter vores affaldssystemer, så det er nemt at sortere rigtigt, så flest ressourcer får nyt liv. Men bolden ligger langt fra kun hos kommunen. Vi skal alle føle et ansvar, så dét at sortere bliver lige så naturligt som at børste sine tænder. Også når det f.eks. kræver, at vi skal bestille storskrald til pappet, der ellers kunne være plads til i skraldespanden. Det betyder, at information om sortering og genbrug er en vigtig del af Affaldsplanen. Det betyder også, at vi de næste år sætter fokus på at få bioaffaldet og andre fraktioner ud af dagrenovationen. Målet er, at mængden af dagrenovation fra kommunens borgere skal reduceres med 25 %. Kommunens arbejde med at gøre affald til en ressource, kan du læse mere om i denne plan. Når planen er ført ud i livet, i 2018, håber jeg, at vi alle vil sige: "Selvfølgelig sorterer vi det hele, hvad ellers??" Kasper Fuhr Christensen 2 / 48

3 Hvad er en affaldsplan Alle kommuner skal hvert 6. år udarbejde en 12 årig plan for affaldshåndteringen i kommunen. Hovedvægten skal ligge på planens første 6 år. Randers Kommunes Affalds og ressourceplan 2018 er en plan, der fastlægger overordnede initiativer for håndteringen af affaldet fra husholdninger og de kommunale virksomheder og institutioner i perioden Planen beskriver ikke i detaljer hvordan de enkelte initiativer skal føres ud i livet. Planen har heller ikke retslige konsekvenser. Nye ordninger, der forpligter borgere og virksomheder, skal derfor indføres via bestemmelserne i affaldsregulativerne. Affaldsplanen skal kunne give borgere, virksomheder og andre interesserede: Information om kommunens affaldsordninger, forventede gebyrstørrelse mv. nu og i fremtiden. Mulighed for at deltage i diskussionen om kommunens fremtidige affaldshåndtering. Planlægning af affaldshåndteringen af erhvervsaffald ligger uden for Randers Kommunes regi, og indgår derfor ikke som en væsentlig del af Affaldsplan og Ressourceplan Randers Kommune må ikke lave indsamlingsordninger for virksomhedernes genanvendelige affald. Det reguleres af Affaldsbekendtgørelsen. Randers Kommune har dog fortsat pligt til at modtage det dagrenovationslignende og brændbare erhvervsaffald og til at sikre at der er den nødvendige forbrændings og deponeringskapacitet. Randers Kommune har valgt at se planen som et værktøj, der skal bruges aktivt i de kommende år. Til det formål er der arbejdet med: En kortlægningsdel Kommunens visioner og målsætninger på affaldsområdet En planlægningsdel, som lægger vægt på indsatsområderne Da det i stigende grad bliver nødvendigt at se affald som en ressource, har kommunen valgt at kalde denne plan for Affalds og Ressourceplan Derved indikerer vi at kommunen ikke blot håndterer affald, men også forvalter samfundets ressourcer. Definition af ord: Affaldsfraktion: Affald, der har materialemæssig ensartethed, f.eks. "papir" og "emballageglas". Dagrenovation: Affald fra husstande. Affaldet har en størrelse, så det kan komme ned i en skraldepose, og er ikke omfattet af andre indsamlingsordninger. Dagrenovationslignende affald: Affald, som stammer fra virksomheder og i sin sammensætning svarer til dagrenovation fra private husholdninger. Husholdningsaffald: En fælles betegnelse for dagrenovation, haveaffald, storskrald, kildesorterede affaldsfraktioner og jord fra husholdninger. Storskrald: Affald, der stammer fra husstande og er for stort til at komme ned i en skraldespose, f.eks. cykler, papkasser, møbler m.m. Haveaffald: Affald fra haver i form af træstammer, grene, blade, rødder m.m. Bygge og anlægsaffald: Affald, der stammer fra nedrivning og konstruktioner og bliver afleveret på genbrugspladserne. 3 / 48

4 Lovgivning Planen er udarbejdet i overensstemmelse med de regler og rammer, der er fastlagt i EU`s Affaldsdirektiv, regeringens affaldsbekendtgørelse og de fire hovedindsatsområder, som Miljøministeriet har meldt ud vil fylde i den kommende ressourcestrategi. Kommunerne skal ifølge Affaldsdirektivet håndtere affald i overensstemmelse med affaldshierarkiet. Den grundlæggende tanke i affaldshierarkiet er at det er bedst at forebygge, at affald overhovedet opstår, og at mindst muligt affald skal bortskaffes ved deponering. Affaldshierarkiet har følgende prioritering: Derudover skal kommunerne ifølge Affaldsdirektivet: Senest i 2015 have indført indsamlingsordninger for papir, metal, glas og plast for husholdninger. Senest i 2020: Genanvende minimum 50 % af husholdningernes papir, metal, glas og plast. Genbruge, genanvende eller materialeudnytte mindst 70 % af (ikke farligt) bygge og anlægsaffald. Affaldsbekendtgørelsen beskriver lovgrundlaget for affaldshåndteringen og affaldsplanen. Affaldsbekendtgørelsen foreskriver desuden at affaldsplanen ikke må være i strid med regeringens ressourcestrategi. Ressourcestrategien er endnu ikke offentliggjort, men Randers Kommune er overbevist om at de valgte mål og initiativer i denne affaldsplan er i overensstemmelse med de overordnede målsætninger i den kommende ressourcestrategi. Nyttige links EU`s affaldsdirektiv Affaldsbekendtgørelsen 4 / 48

5 Planens opbygning Randers Kommunes Affalds og Ressourceplan 2018 består af 5 dele. En målsætningsdel (planen), en kortlægningsdel, et økonomiafsnit, en vurdering af planen og endelig en miljøvurdering af Affalds og Ressourceplan Målsætningsdelen tager udgangspunkt i kommunens vision, "Rigdom og vækst uden affald", og fremsætter de fremtidige mål og indsatsområder for håndteringen af affald frem til Et indsatsområde er et konkret bud på hvilke problemstillinger vi vil løse i den kommende planperiode. Indsatsområderne præsenteres enkeltvis efter hvert mål sammen med en række konkrete initiativer. Under hvert enkelt indsatsområde er der en plan over dels hvornår kommunen forventer at igangsætte arbejdet med det konkrete indsatsområde, dels initiativernes økonomiske konsekvenser. Kortlægningsdelen indeholder en kortlægning af affaldsmængder fra private husstande fra perioden og en prognose for udviklingen af affaldsmængderne frem til Den indeholder desuden en redegørelse af affaldsordninger og anlæg, herunder en redegørelse for behovet for forbrændings og deponeringskapacitet. Økonomiafsnittet beskriver omkostningerne ved håndteringen af affald. Vurdering af plan omhandler hvorvidt Randers Kommune har opfyldt de generelle målsætninger fra Affaldsstrategi , Affaldsbekendtgørelsen og de daværende udmeldinger fra Miljøministeriet. Miljøvurderingen af Affalds og Ressourceplan 2018 beskriver hvorvidt planen kan forventes af have væsentlig indvirkning på miljøet. Nyttige links Målsætningsdel Kortlægningsdel Økonomi Vurdering af plan Miljøvurdering 5 / 48

6 Datagrundlag Alle data i affaldsplanen er indsamlet fra Randers Kommune og de modtageanlæg og affaldstransportører, som Randers Kommune benytter. Kort om Randers Randers Kommune dækker et areal på ca. 747, 6 km 2. Kommunens indbyggertal har gennem en årrække været svagt stigende, se figur 1. Slut december 2012 var der ifølge Danmarks Statistik registreret personer bosiddende i Randers Kommune, hvilket svarer til et gennemsnit på to personer i hver husstand helårsboliger, ca. 60 % af Randers Kommunes helårsboliger, er parcel eller rækkehuse. De øvrige helårsboliger er etageboliger. Figur 1: Danmarks Statistik Genbrugspladserne i Randers Kommune 6 / 48

7 Planen Randers Kommune har en vision om at skabe rigdom og vækst uden affald. Det betyder at vi, samtidig med at vi bevarer vores nuværende levestandard, vil forebygge affald og udnytte mulighederne og ressourcerne i det affald, som vi ikke kan forebygge. Og affald er der nok af - i 2012 blev der i Randes Kommune produceret ca tons husholdningsaffald og dagrenovationslignende erhvervsaffald. Af det blev over tons sendt til forbrænding, ca tons til deponi, ca til særbehandling og resten, ca. 51 %, blev genanvendt. Der er således et stort potentiale for at øge genanvendelsen af diverse materialer. Randers Kommune har dog allerede taget store skridt for at øge genanvendelsen. Vi indsamler i dag papir og emballage af glas, metal og hård plast ved alle private husstande. Kommunen lever således op til den europæiske målsætning senest i 2015 at have indført særskilt indsamling af papir, metal, plastik og glas fra private husholdninger 1. Danmarks ressourcestrategi er stadig undervejs, men Miljøministeriet har meldt ud at Danmark skal være et foregangsland på affaldsområdet i en europæisk sammenhæng. For at opnå det har Miljøministeriet udpeget 4 hovedindsatsområder 2 for affaldsområdet de kommende år: 1. Udnytte næringsstofferne i det organiske affald. Det betyder at særskilt indsamling af bioaffald skal prioriteres. 2. Øge indsamlingen og udnyttelsesgraden af de elektriske og elektroniske produkter så sjældne og værdifulde metaller bevares. 3. Øge kvaliteten i genanvendelsen af bygge og anlægsaffald ved bl.a. at sikre at farlige stoffer, f.eks. PCB, bliver sorteret ud af bygge og anlægsaffald. 4. Øge genanvendelsen af de traditionelle affaldsfraktioner som pap, papir, plas og metal fra husholdningerne. Udover Miljøministeriets 4 hovedindsatsområder vil Randers Kommune også arbejde med en række andre punkter, som sikrer genanvendelse og nyttiggørelse af affaldets ressourcer. I det følgende kan du læse om Randers Kommunes mål, indsatsområder og initiativer på affaldsområdet frem til Nyttige links: 1. Europa Parlamentet og Rådets direktiv 2008/98EF af 19. november om affald. 2. Indlæg af Miljøminister Ida Auken, under DAKOFA, Ressource camp d. 19. marts Planens mål: Ressourcerne skal ud af affaldet Bedre sortering og bortskaffelse af erhvervsaffald Feje for egen dør Formidle viden og påvirke holdninger 7 / 48

8 Handlingsplan 8 / 48

9 Mål 1 Det stigende forbrug af ressourcer gør at det bliver vigtigere at følge Affaldshierarkiet, se figur 1, så mindst muligt affald bortskaffes ved forbrænding og deponering. Figur 1: Affaldshierarkiet Det er uholdbart at brænde ressourcer. Og det gør Randers Kommune, som de fleste andre danske kommuner, desværre i alt for høj grad på nuværende tidspunkt. Derfor sætter vi nu fokus på bedre sortering af det genanvendelige affald i både dagrenovation og brændbart. I 2011 producerede private husstande i Randers kommune i alt ca ton dagrenovation. En affaldsanalyse foretaget i Randers Kommune i 2012 (Econet AS) viser at der er potentiale for at genanvende ca ton af dagrenovationen. Heraf udgør organisk husholdningsaffald ca tons. Den resterende mængde er hovedsagligt papir, glas, pap, metal og plast. I 2011 sendte Randers Kommune desuden yderligere tons affald (ekskl. dagrenovation) til forbrænding. Det brændbare affald stammede fra erhverv, storskrald samt genbrugspladsernes containere til stort og småt brændbart. En analyse (Econet AS) af indholdet i containerne til småt brændbart på Randers Genbrugsplads i 2011 viser at ca. 30 % af indholdet var genanvendeligt. Kommunen vil med det udgangspunkt arbejde på at øge mængden af affald til genanvendelse. Samtidig vil vi arbejde på at reducere mængden af affald til deponi. Randers Kommune sorterer allerede det blandede affald til deponering, så større genanvendelige emner bliver sorteret fra. Det fortsætter vi med. Det er dog stadig vigtigt at virksomhederne sorterer deres blandede affald til deponi omhyggeligt, inden de afleverer det på deponiet på Randers Affaldsterminal. Indsatsområder: Udsortering af organisk affald og bedre sortering fra kommunens borgere. Fokus på affald indvejet til forbrænding. Fokus på affald indvejet til deponi. Nyttige links: Affaldsanalyse 2011 Affaldsanalyse / 48

10 Indsatsområde 1 Hvorfor Det første hovedindsatsområde i Miljøministeriets Ressourcestrategi bliver sandsynligvis at udnytte næringsstofferne i det organiske affald. Derfor vil Randers Kommune prioritere en særskilt indsamling af det organiske affald og efterfølgende behandle det i et biogasanlæg. På den måde kan vi udnytte både næringsstofferne og energien i det organiske affald. Især fosforen i det organiske affald er et uundværligt grundstof, som kommunen ønsker håndteret med omtanke og ført tilbage i det organiske kredsløb. Potentialet for det organiske affald er ca ton fra husholdninger. Der ud over er der en ukendt mængde organisk affald fra kommunale virksomheder og institutioner. Et andet ben i Ressourcestrategien bliver tilsyneladende at kommunerne skal øge genanvendelsen af de traditionelle affaldsfraktioner som pap, papir, plast og metal fra husholdningerne. Derfor vil Randers Kommune arbejde på at få borgerene til at flytte mere af de genanvendelige fraktioner fra dagrenovationen til genanvendelse. Randers Kommune vil desuden sætte fokus på indsamling af farligt affald samt elektriske og elektroniske produkter. Vi skal sikre genanvendelsen af de sjældne og værdifulde metaller i elektriske og elektroniske produkter, og undgå at farligt affald ender i skraldespanden og derved kan udgøre et miljøproblem. Rapport om organisk affald Rambøll har udarbejdet en rapport for Randers Kommune. Den kommer med forslag til hvordan vi kan organisere indsamlingen af organisk affald i Randers Kommune. Den giver et indblik i hvilken betydning indsamlingen vil have for genanvendelsesprocenten, hvis den realiseres. Herudover indeholder rapporten en beregning af den mulige CO 2 -reduktion samt hvilke driftsomkostninger og investeringer indsatsen kan forventes at bringe. Rapporten indeholder desuden en tilsvarende analyse af håndteringen af den "tørre" genanvendelige del af dagrenovationen, samt håndtering af restaffaldet for så vidt angår genanvendelsesprocent og klimaeffekt. Læs hele rapporten om organisk affald her. Hvad vil vi opnå Vi vil have alle genanvendelige fraktioner samt farligt affald og kasserede elektriske og elektroniske produkter ud af dagrenovationen. I Randers Kommune blev der i 2011 produceret ca tons dagrenovation til forbrænding. Målet er at reducere dagrenovationsmængden med 25 % i 2018 i forhold til mængden fra Dermed skal mængden af dagrenovation i 2018 være under tons. Hvornår Organisk affald Farligt affald og småt elektronikaffald Pap Økonomi Indsamling af det organiske affald vil sandsynligvis påvirke borgerenes renovationsgebyr. Desuden vil der sandsynligvis blive udgifter til indkøb af undergrundscontainere samt til opførelse af et forbehandlingsanlæg. Du kan læse mere om de økonomiske konsekvenser her. Udgifterne til de øvrige initiativer vil blive indeholdt i bugettet for affaldsområdet. Initiativer Organisk affald: Undersøge muligheden for etablering af et anlæg til forbehandling af organisk husholdningsaffald. Undersøge om forbehandlingsanlægget til organisk husholdningsaffald kan placeres på Randers Affaldsterminal. Undersøge andre afsætningsmuligheder. Undersøge muligheden for at installere køkkenkværne. Undersøge muligheder og barrierer for indsamlingen af organisk husholdningsaffald samt de økonomiske konsekvenser ved etablering og drift af en indsamlingsordning. Implementere ordning for indsamling af organisk husholdningsaffald. Farligt affald og småt elektronikaffald: Pap: Undersøge muligheden for at indsamle farligt affald og småt elektronikaffald ved offentlige bygninger. Vurdere borgernes muligheder for at bortskaffe medicinrester og evt. justere ordningerne. Undersøge hvordan vi kan få mere pap ud af dagrenovationen, evt. i samarbejde med dagligvarebutikker, som har pappressere. 10 / 48

11 Indsatsområde 2 Hvorfor Randers Kommune har særligt fokus på det brændbare affald, da der på nuværende tidspunkt findes store mængder genanvendelige ressourcer i det. Ifølge EUs Affaldsdirektiv skal kommunerne håndtere affaldet i overensstemmelse med Affaldshierakiet. Affaldshierakiet dikterer at det er bedre at genanvende end afbrænde affald. Sandsynligvis vil der også være en økonomisk gevinst ved en bedre sortering. Kommunen betaler nemlig statsafgift for det affald der brændes og deponeres, men ikke for det affald som genanvendes. Desuden koster det penge at få affaldet brændt, hvorimod der er indtægter på meget af det genanvendelige affald. Hvad vil vi opnå I 2011 modtog Randers Affaldsterminal tons til forbrænding. Målet er at halvere mængden af affald til forbrænding i 2018 i forhold til mængden fra Det betyder at mængden i 2018 max. må være 7546 tons. Hvornår Økonomi Udgiften til initiativerne vil være indenfor rammerne af budgettet for affaldsområdet, og vi forventer ingen ekstra udgifter forbundet med dette indsatsområde. Initiativer Indføre deklarationsordning for brændbart affald inden Undersøge muligheden for at afsætte dele af det brændbare affald til genanvendelse, f.eks. flamingo. Fokus på fraktionerne stort/ småt brændbart på genbrugspladserne i f.eks en måned. 11 / 48

12 Indsatsområde 3 Hvorfor Deponering er det højeste trin på Randers Kommunes affaldspyramide. Det betyder at alt affald, som med rette hører til længere nede i pyramiden, ikke må deponeres. Når affald deponeres, sker der nemlig ingen materialenyttiggørelse. Byggeaffald, som idag indvejes til deponi, sorteres på Randers Affaldsterminal. Ikke desto mindre findes der stadig findes der værdifulde ressourcer som træ, jern og brændbart affald i det deponerede affald. Vi tror at sortering af byggeaffaldet ved kilden kan give en bedre sortering. Ved at reducere mængderne af genanvendeligt affald til deponi vil vi kunne udskyde en eventuel udvidelse af deponiet. Hvad vil vi opnå Vi vil have mindre genanvendeligt og brændbart affald sendt unødigt til deponi. I 2011 har Randers Affaldsterminal modtaget tons affald til blandet deponi. Målet er at halvere mængden af blandet affald til deponi i 2018 i forhold til mængden fra Det betyder at mængden i 2018 skal være under tons. Hvornår Økonomi Udgiften til initiativerne vil være inden for rammerne af budgettet for affaldsområdet. Vi forventer ingen ekstra udgifter forbundet med dette indsatsområde. Initiativer Fokusere på bedre sortering af det affald, der køres til deponi. Det vil vi f.eks. gøre ved at undersøge affaldet, der bliver leveret til deponi på Randers Affaldsterminal. Efterfølgende vil vi kontakte de virksomheder, der afleverede containere med meget genanvendeligt materiale. Udvikle tilgængelig information til bygherrer og byggebranchen: "Sådan planlægger man god affaldssortering på en byggeplads". Tage på vejledende affaldsbesøg på f.eks. byggepladser. Gå i dialog med teknisk skole om undervisning i sortering af byggeaffald. Tilbyde samarbejde og støtte i form af undervisning og/eller rundvisning. Undersøge afsætningsmuligheder for de fraktioner, som p.t. deponeres, f.eks. Rockwool, glasuld, sanitet og PVC. 12 / 48

13 Mål 2 Vi ved at en del af det forbrændingsegnede erhvervsaffald er genanvendeligt affald, men med liberaliseringen af det genanvendelige erhvervsaffald i 2010 er det ikke muligt for kommunen at følge affaldet så tæt som tidligere. Kommunen anviser ikke længere det genanvendelige erhvervsaffald til genanvendelse. Overordnet set skal kommunen dog stadig sikre, at Affaldsbekendtgørelsen bliver overholdt, og at virksomhederne sorterer det genanvendelige erhvervsaffald. Mange virksomheder er tilsyneladende ikke opmærksomme på reglerne om affaldssortering. Her er det kommunens opgave at informere virksomhederne så de får den fornødne viden til at overholde lovgivningen. I planperioden vil Randers Kommune arbejde på at gøre det nemmere for erhvervslivet at bortskaffe forbrændingsegnet affald. Vi vil gøre det muligt at anvise de to brændbare affaldstyper (dagrenovationslignende affald samt brændbart erhvervsaffald) som en samlet fraktion. Denne fraktion skal virksomheden selv kunne sende direkte til et af de forbrændingsanlæg, som Randers Kommune leverer affald til. Indsatsområder: Bedre sortering og nemmere bortskaffelse af dels brændbart og dels dagrenovationslignende erhvervsaffald. Fokus på problematiske stoffer i bygge og anlægsaffald. Farligt affald samt elektriske og elektroniske produkter skal ud af erhvervsaffaldet. Fokus på klinisk risikoaffald. 13 / 48

14 Indsatsområde 1 Hvorfor Vi ved at det brændbare erhvervsaffald indeholder store mængder genanvendelige ressourcer. Ifølge EUs Affaldsdirektiv skal kommunerne håndtere affaldet i overensstemmelse med Affaldshierakiet. Affaldshierakiet dikterer at det er bedre at genanvende end afbrænde affaldet. Det betyder at vi skal øge fokus på sortering og genanvendelse. I dag skal alle kommunens virksomheder, der producerer dagrenovationslignende affald, være tilmeldt den kommunale dagrenovationsordning, jævnfør Randers Kommunes Affaldsregulativ. Derudover skal alt brændbart erhvervsaffald bortskaffes til Randers Affaldsterminal, hvor det omlastes, inden det bliver fragtet til forbrænding. Flere virksomheder har ønsket mulighed for at bortskaffe brændbart erhvervsaffald og dagrenovationslignende affald som en samlet fraktion, som de på egen foranledning kan fragte direkte til forbrænding. Det vil forudsætte at virksomhederne har frasorteret alle genanvendelige ressourcer fra affaldet, herunder også organisk affald. Hvad vil vi opnå Vi ønsker en målbar reduktion af den samlede affaldsmængde til forbrænding. Desuden skal der laves ændringer i Randers Kommunes Affaldsregulativ, så det bliver muligt for virksomheder selv at bortskaffe brændbart erhvervsaffald og dagrenovationslignende affald som en samlet fraktion. Hvornår Økonomi Udgifterne til initiativerne vil blive indeholdt i budgettet for affaldsområdet. Initiativer I samarbejde med Randers Kommunes virksomhedskontor lave branceorienterede informationskampagner. I samarbejde med Randers Kommunes virksomhedskontor undersøge mulighederne for industriel symbiose. Kortlægge mængderne af organisk affald fra erhverv med eventuel indsamling for øje. Promovere Grøn Butik ordningen for detailhandelen. Udarbejde retningslinjer for at anvise brændbart erhvervsaffald og dagrenovationslignende affald direkte til forbrænding. 14 / 48

15 Indsatsområde 2 Hvorfor Et af hovedindsatsområderne i Miljøministeriets Ressourcestrategi bliver sandsynligvis at øge kvaliteten af genanvendelsen af bygge og anlægsaffald. Det kan bl.a. ske ved at sikre en frasortering af problematiske og uønskede stoffer, f.eks. PCB. Hvis man er bygherre, er man i forbindelse med alt bygge, renoverings og nedrivningsarbejde forpligtet til at sørge for særskilt udsortering af visse fraktioner. Men mange af de ting som kan være skadelige for miljø og arbejdsmiljø, hvis de ikke behandles korrekt, kan være vanskelige at identificere i bygninger og byggeaffald. Desuden er det ofte forbundet med store udgifter at håndtere affaldet rigtigt. Nogle bygherrer, nedrivere og håndværkere er tilsyneladende ikke opmærksomme på kravene til udsortering af fraktioner, som kan indeholde farligt affald, eller ved ikke hvordan de skal gribe opgaven an. Hvilke stoffer og fraktioner skal man være opmærksom på? Hvordan identificerer man stofferne? Hvilke krav er der til prøvetagning og tests, og hvornår er stofferne farlige for helbredet og det omgivende miljø? Sådanne spørgsmål vil være oplagte at besvare i et informationsmateriale. Hvad vil vi opnå Vi vil sikre at så meget affald som muligt genanvendes, og at det der genanvendes, er fri for uønskede stoffer i form af bl.a. PCB og asbest. Desuden vil vi styrke informationen til bygherrer, nedrivere, entreprenører og håndværkere samt studerende på teknisk skoler. Vi skal hjælpe dem til at kunne leve op til deres forpligtelser i forhold til udsortering af farlige og uønskede stoffer i byggeaffaldet. Dermed vil de problematiske stoffer i bygge og anlægsaffald, f.eks. PCB og asbest, blive frasorteret ved kilden. Hvornår Økonomi Udgifterne til initiativerne vil blive indeholdt i budgetter for affaldsområdet. Initiativer Udarbejde informationsmateriale til bygherrer, nedrivere og håndværkere om sortering og bortskaffelse af bygge og anlægsaffald. 15 / 48

16 Indsatsområde 3 Hvorfor Et andet hovedindsatsområde i Miljøministeriets ressourcestrategi er at øge indsamlingen og udnyttelsesgraden af de elektriske og elektroniske produkter, så mest muligt af de sjældne og værdifulde metaller bevares. Derfor sætter Randers Kommune fokus på at få øge indsamlingen af de elektriske og elektroniske produkter. Derudover sætter Randers Kommune også fokus på at øge indsamlingen af farligt affald, da det kan være til skade for miljøet, hvis det ikke destrueres korrekt. Hvad vil vi opnå Vi ønsker at alle virksomheder bliver bekendt med og følger reglerne for bortskaffelse af farligt affald og elektriske og elektroniske produkter. Hvornår Økonomi Udgifterne til initiativerne vil blive indeholdt i budgetter for affaldsområdet. Initiativer Alle ordninger for farligt affald skal have et servicetjek i forhold til om de opfylder producenternes behov. Øget information om bortskaffelse af farligt affald samt elektriske og elektroniske produkter. 16 / 48

17 Indsatsområde 4 Hvorfor Da klinisk risikoaffald udgør en sikkerhedsrisiko, skal det ifølge Affaldsbekendtgørelsen indsamles ved kilden og bortskaffes på godkendte affaldsforbrændingsanlæg. På nuværende tidspunkt er der lavet aftaler med en række indsamlere samt behandlingsanlæg for indsamling og bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Efter standardregulativerne blev indført i 2010, er indsamlingsordningen ikke mere så klart beskrevet. Desuden har vi konstateret at flere virksomheder har opsagt aftalerne med indsamlerne, sandsynligvis for selv at køre affaldet på genbrugspladserne. Det er ikke tilladt ifølge genbrugspladsernes miljøgodkendelser. Ved at sætte fokus på dette område vil vi sikre at klinisk risikoaffald indsamles og bortskaffes på en korrekt og betryggende måde. Hvad vil vi opnå Alle producenter af klinisk risikoaffald skal være tilmeldt en ordning. Hvornår Økonomi Udgifterne til initiativerne vil blive indeholdt i budgettet for affaldsområdet. Initiativer Kortlægge eksisterende ordning for klinisk risikoaffald for eventuelt at justere ordningen. Udarbejde informationsmateriale om bortskaffelse af klinisk risikoaffald. 17 / 48

18 Mål 3 I Randers Kommune kan vi hente adskillige værdier i vores affald fra bl.a. de kommunale virksomheder og institutioner. Derfor skal de have vores opmærksomhed i denne planperiode. Vi vil feje for egen dør, gå forrest og dermed vise andre virksomheder hvordan man på bedste vis kan håndtere sit affald. Undersøgelser viser at hvis man sorterer affald på arbejdspladsen, smitter det af på måden at håndtere affald på hjemme. På den måde bliver sortering også en naturlig del af de ansattes privatliv, noget som vi gør per automatik. De seneste ti år er Danmark sakket bagud på affaldsområdet. F.eks. viser en opgørelse udarbejdet af rådgiverorganisationen Copenhagen Resource Institute at mindre danske virksomheders genanvendelse af affald har stået stille på 23 pct. fra 2001 til I samme periode har Tyskland øget sin samlede genanvendelsesprocent fra 34 til 45. Chefkonsulent Christian Fischer fra Copenhagen Resource Institute siger: "Vi er ikke gode nok til at sortere i husholdninger, på kontorer og i institutioner. Når vi ser på de lande, vi normalt sammenligner os med, er de i højere grad i stand til at plukke de lavthængende frugter" 1. Det er disse lavthængende frugter vi vil plukke. Indsatsområder: Udsortering af genanvendelige fraktioner. Udsortering af farligt affald, elektriske og elektroniske produkter. Randers Kommune stiller specifikke krav om ressourcebevidsthed i egne indkøb. Nyttige link: 1. Ingeniøren, marts / 48

19 Indsatsområde 1 Hvorfor? I Randers Kommune er der ca. 250 kommunale virksomheder og institutioner. Affaldskontoret er i kontakt med de fleste kommunale vuggestuer, børnehaver og skoler om affaldssortering. Tilbage er ca. 150 kommunale virksomheder og institutioner, som vi ikke har kontakt med. Sandsynligvis er de ikke allesammen opmærksomme på Affaldsbekendtgørelsens krav om udsortering af genanvendelige fraktioner, og måske ved de ikke hvordan de i praksis skal gribe opgaven an. Det vil vi i den kommende planperiode rette op på så indsamlingen af de genanvendelige materialer øges, og spildet af ressourcerne mindskes. Hvad vil vi opnå? Vi vil sætte fokus dels på signalværdien i at kommunen fejer for egen dør og viser sig som et godt eksempel, og dels vigtigheden af at udsortere genanvendelige fraktioner som f.eks. papir, pap, plast, metal og glas. Alle kommunale virksomheder og institutioner har halveret mængden af dagrenovation inden Alle kommunale virksomheder og -institutioner er inden 2018 tilknyttet en ordning for indsamling af de samme genanvendelige fraktioner som private husstande. Alle kommunale virksomheder og institutioner har viden om Affaldsbekendtgørelsens krav, så de er i stand til at leve op til deres forpligtelser om udsortering. Vi vil udvikle et koncept for indsamling af de genanvendelige fraktioner, så det i praksis bliver nemmere for de kommunale virksomheder og institutioner at følge Affaldsbekendtgørelsens forpligtelser. Hvornår? Initiativer Kortlægge affaldsordningerne for de kommunale virksomheder og institutioner. Undersøge kommunale virksomheder og institutioners brug af ordningerne for genanvendelige fraktioner med henblik på eventuelle forbedringer af ordningerne. Formidle reglerne for sortering og bortskaffelse af affald og genanvendelige materialer. Lave fælles udbud eller aftale med entreprenør om afhentning af genanvendeligt affald ved de kommunale virksomheder og -institutioner, hvis den enkelte institution/virksomhed ønsker det. Tilbyde kompostbeholdere til daginstitutioner mv. til priser på lige vilkår med private husstande. Økonomi Udgifterne til initiativerne vil blive indeholdt i budgettet for affaldsområdet. Vi forventer ingen ekstra udgifter forbundet med dette indsatsområde. 19 / 48

20 Indsatsområde 2 Hvorfor? Farligt affald og kasserede elektriske og elektroniske produkter indeholder typisk sjældne metaller. De kan genanvendes hvis affaldet sorteres og behandles korrekt. Sjældne metaller er ikke fornybare og er ressourcekrævende at udvinde. Med tiden vil de blive mere vanskelige at udvinde, og udvindingen vil blive mere forurenende. Når det farlige affald og de elektrisk og elektroniske produkter indsamles, kan vi lade de sjældne metaller indgå i vores ressourcekredsløb igen. Derved sparer vi ressourcer på flere niveauer. Et andet perspektiv er at det farlige affald og de kasserede elektriske og elektroniske produkter typisk indeholder problematiske stoffer, som kan være til skade for natur og miljø, hvis de ryger i skraldespanden. Hvad vil vi opnå? Vi vil reducere mængden af farligt affald der bortskaffes gennem dagrenovation. Derfor vil vi bl.a. tilbyde de kommunale virksomheder og institutioner velfungerende og relevante indsamlingsordninger for farligt affald og elektriske og elektroniske produkter. Alle kommunale virksomheder og -institutioner er tilknyttet en ordning for indsamling af farligt affald og kasserede elektriske og elektroniske produkter inden Alle kommunale virksomheder og institutioner har viden om Affaldsbekendtgørelsens krav, så de er i stand til at leve op til forpligtelserne om udsortering. Hvornår Initiativer Kortlægge affaldsordningerne for de kommunale virksomheder og institutioner. Undersøge kommunale virksomheder og institutioners brug af ordningerne for farligt affald, elektriske og elektroniske produkter, og handle på resultaterne. Information målrettet kommunale virksomheder og -institutioner om indsamlingsordningerne for farligt affald og kasserede elektriske og elektroniske produkter. Økonomi Udgifterne til initiativerne vil blive indeholdt i budgettet for affaldsområdet. Vi forventer ingen ekstra udgifter forbundet med dette indsatsområde. 20 / 48

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for:

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for: Bilag til Affaldsplan 2005: Status 2004 Udarbejdet af Nordforbrænding for: Allerød Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Hørsholm Kommune Karlebo Kommune Søllerød Kommune Præsentation af kommunerne Indholdsfortegnelse

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Teknisk Forvaltning Affaldsplan 2005-2016 Indhold Forord............................................................. 6 Sammenfatning..................................................... 8 Indledning.........................................................

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE FAABORG MIDTFYN KOMMUNE Side 1 af 47 Faaborg Midtfyn Kommune Indledning Planen kort fortalt Status og mål Nationale Målsætninger og sigtelinier Status fra tidligere affaldsplan Nedgravede affaldsbeholdere

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD GRØNT BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER - HUSHOLDNINGSAFFALD... 5 OPGØRELSER - GENBRUGSPLADSER... 5 AKTIVITETER...10 TILTAG PLANLAGT I 2015...13 DEN GODE HISTORIE... 14 Ud over denne temarapport

Læs mere

RANDERS KOMMUNE INDSAMLING OG HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD

RANDERS KOMMUNE INDSAMLING OG HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Til Randers Kommune Affaldskontoret Laksetorvet 8900 Randers Dokumenttype Rapport Dato Juli, 2013 Indsamling og håndtering af organisk dagrenovation i Randers Kommune RANDERS KOMMUNE INDSAMLING OG HÅNDTERING

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 for Del 2 Kortlægning og prognoser Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...4 3. Opsummering af kortlægning for 2007...11 4. Statistisk

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen Forord affaldsplan gladsaxe kommune Kvalitet i affaldsbehandlingen Affaldsområdet har i de seneste år været genstand for en voksende interesse såvel i Gladsaxe Kommune som på nationalt plan. Flere og flere

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

Vejledning om kommunale affaldsplaner

Vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 5 2000 Vejledning om kommunale affaldsplaner 1. januar 2001-31. december 2012 4 Indhold 1 INDLEDNING...7 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD...7 1.2 BAGGRUND...7 1.2.1

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Indhold Indledning... 4 Hvorfor en affaldsplan?... 6 Hvor kommer Affalds- og ressourceplanen fra?...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALDS HÅND TERINGS PLAN 2014 2024 MÅL OG PLANLÆGNING

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALDS HÅND TERINGS PLAN 2014 2024 MÅL OG PLANLÆGNING SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALDS HÅND TERINGS 2014 2024 2 IND HOLD Forord 5 Indledning 7 Mål for affaldsområdet 8 Handlingsplan 11 Mål 1 Nedbringe mængden af farligt affald, elektronik affald og

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Høringsudkast BY/03.02.09 Affaldsplan 2009-2020 Høringsudkast Formanden på Miljøcenter Greve har daglig kontakt til borgerne Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. BAGGRUND FOR GREVE KOMMUNES MÅL OG

Læs mere

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024...

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... Indholdsfortegnelse 1 Generelt 3 1.0 Affald mission... 3 1.1 Affald vision... 3 1.2 Affald ydre vilkår... 3 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... 3 1.4 Afskrivninger... 4 1.5 Affald takststruktur...

Læs mere

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.2014 til høring

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.2014 til høring Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner Udkast 26.03.2014 til høring 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Affaldsplanens opbygning... 5 3. Handleplaner for husholdninger, fokusmaterialer...

Læs mere

Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag.

Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. 2 Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. Indhold Indhold... 2 1. Forord... 4 2. Indledning... 5 3. Affaldsplanens indhold... 6 4.

Læs mere

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Bilag 1 Uddybning af initiativer Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Indhold Uddybning af initiativer i Affaldsplan 2009-2012... 3 At forebygge dannelsen af affald... 4 1: Brugerdreven innovation... 4

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 og 1. Forord... 2 1.1. Administrative forhold... 2 2. Grundlag for affaldsplan... 7 2.1. Regeringens overordnede affaldspolitik... 7 2.2. Prioriteringen på affaldsområdet... 8 3.

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2011. Indholdsfortegnelse

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2011. Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Indholdsfortegnelse Administration, bolig... 2 Administration, erhverv... 3 Dagrenovation, bolig... 4 Dagrenovationslignende affald, erhverv... 5 Storskrald

Læs mere

Fredericia Kommunes Affaldsplan 2009-2020

Fredericia Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Fredericia Kommunes Affaldsplan 2009-2020 1 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Baggrund og målsætninger... 6 1. del af Affaldsstrategi 2009-2012... 6 2. del af Affaldsstrategi 2009-2012... 6 3. del af

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Roskilde Kommune Affaldshandlingsplan 2014-2018

Roskilde Kommune Affaldshandlingsplan 2014-2018 Affaldshandlingsplan 2014-2018 Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 13. december 2012 besluttet, at følgende målsætninger skal være grundlaget for affaldsområdet i perioden 2014 2018. A: Ressourcerne

Læs mere

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024 Greve Kommune Affaldsplan 2014-2024 Høringsudkast, august 2013 Forsidefoto: Ole er én af de renovationsmedarbejdere, der tager skraldet i Greve hver dag. Denne Affaldsplan er udarbejdet af Greve Kommune

Læs mere

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten Referat Affaldsbasar 29.11.2012 - Stenløse Rådhus kl. 17-20 Deltagere: Borgere, se vedlagte liste over grupper. Fra Center for Teknik og Miljø: Ingela Karlsson, centerchef, Malene Leth Kobbernagel, Tina

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

Målsætninger FORSLAG

Målsætninger FORSLAG Målsætninger FORSLAG Indholdsfortegnelse i målsætninger 1 De formelle rammer... 9 1.1 Regeringens ressourceplan... 10 1.1.1 Fokusområder... 10 1.1.2 Indsatsområder Der er følgende indsatsområder i ressourcestrategien:...

Læs mere

Mål og Midler Forsyning

Mål og Midler Forsyning Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

BILAG - oversigt. BILAG 2 Forudsætninger 2.1 Mængden af dagrenovation 2.2 Indsamlingseffektiviteter 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner

BILAG - oversigt. BILAG 2 Forudsætninger 2.1 Mængden af dagrenovation 2.2 Indsamlingseffektiviteter 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner BILAG - oversigt BILAG 1 Scenarieberegninger 1.1 Affaldsgebyret for scenarierne samlet oversigt 1.2 Affaldsgebyrets sammensætning de 6 scenarier 1.2.1 Affaldsgebyrets sammensætning for parcelhuse, parcelhuslignende

Læs mere

Affaldsløsninger. 8. oktober 2014

Affaldsløsninger. 8. oktober 2014 Affaldsløsninger 8. oktober 2014 Indhold Rapport for Poul Tarp A/S...2 Rapport for SeerupIT ApS...4 Rapport for SeerupIT ApS...5 Rapport for Grontmij...7 Rapport for Logimatic...9 Rapport for Orbicon...

Læs mere

8. KARA/NOVEREN s anlæg og kapacitet...34

8. KARA/NOVEREN s anlæg og kapacitet...34 Affaldsplan 2009-2012 Odsherred Kommune Sept 2009 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BAGGRUND FOR ODSHERRED KOMMUNES MÅL OG INITIATIVER... 4 2.1. RAMMERNE FOR AFFALDSOMRÅDET... 4 2.2. NATIONAL AFFALDSSTRATEGI

Læs mere

Genbrug v. Hans Bjerre, RTS

Genbrug v. Hans Bjerre, RTS Genbrug v. Hans Bjerre, RTS Genbrug.. Et oplæg til holdningsbearbejdning og affaldshåndtering For ca. 85 grundforløbselever på RTS Hans Bjerre.. Velkommen.. Præsentation, sådan blev uge 9 brugt. Første

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Klintholm kommunerne Affaldsplan 2009-2012 Del 1 - fællesdel November 2009 Godkendt af Langeland Kommunes Kommunalbestyrelse den 12 april 2010 Klintholm kommunerne Affaldsplan 2009-2012 November 2009 Dokumentnr

Læs mere

Ressourceplanen og Reno Djurs

Ressourceplanen og Reno Djurs Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Ressourceplanen og Reno Djurs Indledning Med dette notat ønsker administrationen at knytte kommentarer til udvalgte dele af ressourcestrategien.

Læs mere

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges.

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges. De nye købmænd Aktørerne i affaldssektoren er fremtidens nye ressourcekøbmænd. Blandt varerne på hylderne er fosfor, kulstof og sjældne metaller, som findes i affaldet. Den fagre nye ressourceforretning

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2015 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 3 7 Overtrædelse

Læs mere

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk v/kirsten Henriksen Møde i DAKOFAs netværksgruppe vedr. Livscyklus- og ressourceforvaltning den 11. april 2011 Disposition Et hurtigt

Læs mere

NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5. Affaldshåndbog 2014. erhverv

NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5. Affaldshåndbog 2014. erhverv NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5 Affaldshåndbog 2014 erhverv Affald er fremtidens råstof og du er leverandøren Affald er i et moderne samfund en vigtig og dyrebar ressource. EU forudsiger,

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012 Esbjerg Kommune

Affaldsplan 2009-2012 Esbjerg Kommune Affaldsplan 2009-2012 01.01.2010 Affaldsplan 2009-2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2 EU-AFFALDSDIREKTIV 6 2.1 Affaldshierarkiet 6 3 NATIONAL AFFALDSREFORM 8 4 KYOTO-AFTALE OG NATIONAL KLIMASTRATEGI

Læs mere

Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag

Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag Baggrund Jf. bilag 1, Affaldsområdets udvikling,

Læs mere

BILAG 2 Forudsætninger... 17 2.1 Mængden af dagrenovation... 17 2.2 Indsamlingseffektiviteter...18 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner...

BILAG 2 Forudsætninger... 17 2.1 Mængden af dagrenovation... 17 2.2 Indsamlingseffektiviteter...18 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner... BILAG - oversigt BILAG 1 Beregninger af affaldsgebyret for de 6 scenarier.......................................................................................... 2 1.1 Affaldsgebyrets sammensætning for

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012. Svendborg Kommune

Affaldsplan 2009-2012. Svendborg Kommune Affaldsplan 2009-2012 Svendborg Kommune Klintholm-kommunerne Affaldsplan 2009-2012 Del 1 - fællesdel Klintholm-kommunerne Affaldsplan 2009-2012 Del 1 - Fællesdel Klintholm-kommunerne, Affaldsplan 2009

Læs mere

Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering

Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering Dansk Affald en værdifuld ressource! Miljøministeriets nye ressourcestrategiplan

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003. Affaldsstatistik 2001

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003. Affaldsstatistik 2001 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003 Affaldsstatistik 2001 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 2.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2001 OG UDVIKLINGEN 2000 2001 9 2.2 BEHANDLINGEN AF

Læs mere

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition Landsdækkende affaldsløsninger: HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition. Omsætning 2014: 1,5 mia. kr. HCS har 6 primære forretningsområder: Transport

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Komm mune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD UDKAST Juni 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet, som fremgår

Læs mere

AFFALDSPLAN 2000-2012

AFFALDSPLAN 2000-2012 IS FÆLLEDS- FORBRÆNDING AFFALDSPLAN 2000-2012 HOBRO MARIAGER NØRAGER NØRHALD PURHUS Indholdsfortegnelse Side 1 Forord 3 2 Godkendelsespåtegning 5 3 Planens grundlag 7 3.1 Lovgrundlag 8 3.2 Godkendelsesprocedure

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003 Affaldsstatistik 2002 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 11 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG UDVIKLINGEN 2001-2002

Læs mere

Kortlægning af gebyrstrukturer på affaldsområdet og analyse af gebyrer, der understøtter ressourcestrategiens mål om mere genanvendelse Rapport

Kortlægning af gebyrstrukturer på affaldsområdet og analyse af gebyrer, der understøtter ressourcestrategiens mål om mere genanvendelse Rapport Kortlægning af gebyrstrukturer på affaldsområdet og analyse af gebyrer, der understøtter ressourcestrategiens mål om mere genanvendelse Rapport 5. januar 2015 Indhold Disposition for rapporten Sektion

Læs mere

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen.

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Bilag 1: Forslag til tillæg 4, til Ringsted Kommunes erhvervsaffaldsregulativ, incl. 2 bilag. Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Særlige bestemmelser for aflevering af mindre

Læs mere

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D 1 Indledning Før jeg lavede opgaven, vidste jeg godt at det var forkert at smide med affald, og at det er godt at genbruge. Men emnet har fået mig til at åbne

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Gentofte Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar

Læs mere

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00105 Ref. bpc Den 12. april 2011 Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private I

Læs mere

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Brændbart Aviser & blade Adgangsvejen Selvbetjening Haveaffald Storskrald Glas & flasker Genbrugsplads Problemaffald Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 09-08-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Notat Dato: 8. marts 2012 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Indledning Såfremt der træffes principbeslutning om at arbejde videre mod indførelse

Læs mere

UDKAST FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2014 2018 ODDER OG SKANDERBORG KOMMUNER

UDKAST FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2014 2018 ODDER OG SKANDERBORG KOMMUNER UDKAST FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2014 2018 ODDER OG SKANDERBORG KOMMUNER INDHOLD NYE TIDER NY AFFALDSPLAN... 3 MÅLSÆTNINGER... 5 STATUS AFFALDSPLAN 2010 2012... 6 RESSOURCESTRATEGIENS INITIATIVER... 7 TEMA

Læs mere

Affaldsstatistik 2004

Affaldsstatistik 2004 Affaldsstatistik 2004 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 10 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2004 OG UDVIKLINGEN

Læs mere

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Vandselskab as 1994 Styringsgrundlaget i 1994 og indtil nu Erfaringer

Læs mere

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer STRATEGI 2024 Der findes ikke affald - kun ressourcer Juni 2014 Baggrund I perioden frem til 2024 vil der fortsat ske ændringer i samfundets udvikling, herunder i hvordan affalds- og energiopgaver defineres

Læs mere

Side 1 af 68 HØRINGSUDKAST TIL AFFALDSPLAN FOR AARHUS KOMMUNE 2015-2018 Side 2 af 68 Høringsudkast til Affaldsplan for Aarhus Kommune 2015-2018 Indledning Affald i Aarhus Aarhus Affaldsmål 2018 Initiativer

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Danmark uden affald. Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018. Høringsudkast November 2013

Danmark uden affald. Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018. Høringsudkast November 2013 Danmark uden affald Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018 Høringsudkast November 2013 Titel: Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018 - Høringsudkast Redaktion: Jette Skaarup Justesen og Lone

Læs mere

Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen

Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Indhold 1.Indledning 2. Formål 3. Livscyklusvurdering (LCA) 4. Affaldssystemet 5. Kombineret

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2013-2018

FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2013-2018 FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2013-2018 Målsætningsdel (Del 1) Esbjerg Kommune Forord... 3 1. Rammer for affaldsplanen i Esbjerg Kommune... 4 1.1 Ressourcestrategi for affald... 4 1.2 Regeringens Affaldsstrategi

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. marts 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 7. marts 2011. Nr. 224.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. marts 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 7. marts 2011. Nr. 224. Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. marts 2011 7. marts 2011. Nr. 224. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b,

Læs mere

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Egedal Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr.

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2009-2012

FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2009-2012 FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2009-2012 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD.............................................................................4 RESUMÉ.............................................................................5

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415. Lovtidende A 2011 Udgivet den 31. december 2011 12. december 2011. Nr. 1415. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010 13. januar 2010. Nr. 48. Bekendtgørelse om affald 1) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Struer Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Struer Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Struer Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2013 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms Takster/gebyrer er incl. Moms 2014 * 2015 Assens Vandværk A/S Forbrug op til 50.000 m3 årligt 9,25 9,33 Forbrug over 50.000 m3 årligt 4,50 4,54 Fast afgift pr. måler 595,00 603,75 Leje af måler/bimåler

Læs mere

Rapport på projekt SAGA madaffald

Rapport på projekt SAGA madaffald Rapport på projekt SAGA madaffald Udført af for ejerkommunerne Haderslev, Vejen, Kolding og Tønder. I perioden 01. november 2012 28. februar 2013 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Målsætninger... 3 Fakta...

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010 21. december 2010. Nr. 1632. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

AFFALDSPLAN 2008 A FFALDSPLAN 2 008

AFFALDSPLAN 2008 A FFALDSPLAN 2 008 AFFALDSPLAN 2008 NORDISK MILJØMÆRKNING Titel: Affaldsplan 2008 Udarbejdelse: Miljøkontrollen, Miljø- og Forsyningsforvaltningen, 2005 Foto: Birgitte Røddik, Søren Weile (m.fl.) Lay-out og tryk: Phønix-Trykkeriet

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Sådan får du indflydelse på kommunens affaldsplan. - en vejledning til lokale foreninger og græsrødder

Sådan får du indflydelse på kommunens affaldsplan. - en vejledning til lokale foreninger og græsrødder Sådan får du indflydelse på kommunens affaldsplan - en vejledning til lokale foreninger og græsrødder Indholdsfortegnelse Få affald på dagsordenen i din kommune.................... side 3 Brug ideerne..............................

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for Erhvervsaffald

Regulativ for Erhvervsaffald Regulativ for Erhvervsaffald Orientering Fredericia Kommunes Affaldssystem tager udgangspunkt i kildesortering og genanvendelse, d.v.s. at erhvervsvirksomhederne selv sorterer deres affald i følgende dele:

Læs mere

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald 1 Dagsorden Præsentation Dagrenovation og genbrug Containerpladserne Øvrige anlæg Farligt affald 2 Affald og genanvendelse Landbrug kan være med i Sønderborg Affalds genbrugsordning, hvis følgende er opfyldt

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej Håndtering af affald Afdeling 5 - Fyrkildevej Lån en trailer Ved bortskaffelse af diverse til genbrugsplads kan du låne en trailer ved henvendelse på varmemesterkontoret. Depositum kr. 00,- Indhold Affaldstyper...4

Læs mere

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Udkast AUGUST 2011 1 INDHOLD 1 Formål... 7 2 Lovgrundlag... 7 3 Definitioner... 7 4 Gebyrer... 9 5 Klage m.v.... 10 6 Overtrædelse og straf... 10 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere