Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3"

Transkript

1 Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Mål 2 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Indsatsområde 4 Mål 3 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Mål 4 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Kortlægning Dagrenovation Papir og glas Organisk Storskrald Farligt affald Haveaffald Prognose Økonomi Driftsudgifter Investeringer Vurdering af plan Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Miljøvurdering

2 Forord Rigdom og vækst uden affald er Randers Kommunes vision for affaldsområdet. Visionen skal være med til at skabe fremgang, der kan lede til en bæredygtig kommune. En kommune, hvor vi vil mulighederne og ressourcerne i vores affald. I kommunen har det længe været en selvfølge at indsamle glas og papir. Denne selvfølgelighed vil vi gerne have ført over på endnu flere typer af affald. Affaldet skal for den enkelte borger, opfattes som en ressource. En ressource, som vi sorterer og som ikke er værdiløs. Således er det essentielt, at vi indretter vores affaldssystemer, så det er nemt at sortere rigtigt, så flest ressourcer får nyt liv. Men bolden ligger langt fra kun hos kommunen. Vi skal alle føle et ansvar, så dét at sortere bliver lige så naturligt som at børste sine tænder. Også når det f.eks. kræver, at vi skal bestille storskrald til pappet, der ellers kunne være plads til i skraldespanden. Det betyder, at information om sortering og genbrug er en vigtig del af Affaldsplanen. Det betyder også, at vi de næste år sætter fokus på at få bioaffaldet og andre fraktioner ud af dagrenovationen. Målet er, at mængden af dagrenovation fra kommunens borgere skal reduceres med 25 %. Kommunens arbejde med at gøre affald til en ressource, kan du læse mere om i denne plan. Når planen er ført ud i livet, i 2018, håber jeg, at vi alle vil sige: "Selvfølgelig sorterer vi det hele, hvad ellers??" Kasper Fuhr Christensen 2 / 48

3 Hvad er en affaldsplan Alle kommuner skal hvert 6. år udarbejde en 12 årig plan for affaldshåndteringen i kommunen. Hovedvægten skal ligge på planens første 6 år. Randers Kommunes Affalds og ressourceplan 2018 er en plan, der fastlægger overordnede initiativer for håndteringen af affaldet fra husholdninger og de kommunale virksomheder og institutioner i perioden Planen beskriver ikke i detaljer hvordan de enkelte initiativer skal føres ud i livet. Planen har heller ikke retslige konsekvenser. Nye ordninger, der forpligter borgere og virksomheder, skal derfor indføres via bestemmelserne i affaldsregulativerne. Affaldsplanen skal kunne give borgere, virksomheder og andre interesserede: Information om kommunens affaldsordninger, forventede gebyrstørrelse mv. nu og i fremtiden. Mulighed for at deltage i diskussionen om kommunens fremtidige affaldshåndtering. Planlægning af affaldshåndteringen af erhvervsaffald ligger uden for Randers Kommunes regi, og indgår derfor ikke som en væsentlig del af Affaldsplan og Ressourceplan Randers Kommune må ikke lave indsamlingsordninger for virksomhedernes genanvendelige affald. Det reguleres af Affaldsbekendtgørelsen. Randers Kommune har dog fortsat pligt til at modtage det dagrenovationslignende og brændbare erhvervsaffald og til at sikre at der er den nødvendige forbrændings og deponeringskapacitet. Randers Kommune har valgt at se planen som et værktøj, der skal bruges aktivt i de kommende år. Til det formål er der arbejdet med: En kortlægningsdel Kommunens visioner og målsætninger på affaldsområdet En planlægningsdel, som lægger vægt på indsatsområderne Da det i stigende grad bliver nødvendigt at se affald som en ressource, har kommunen valgt at kalde denne plan for Affalds og Ressourceplan Derved indikerer vi at kommunen ikke blot håndterer affald, men også forvalter samfundets ressourcer. Definition af ord: Affaldsfraktion: Affald, der har materialemæssig ensartethed, f.eks. "papir" og "emballageglas". Dagrenovation: Affald fra husstande. Affaldet har en størrelse, så det kan komme ned i en skraldepose, og er ikke omfattet af andre indsamlingsordninger. Dagrenovationslignende affald: Affald, som stammer fra virksomheder og i sin sammensætning svarer til dagrenovation fra private husholdninger. Husholdningsaffald: En fælles betegnelse for dagrenovation, haveaffald, storskrald, kildesorterede affaldsfraktioner og jord fra husholdninger. Storskrald: Affald, der stammer fra husstande og er for stort til at komme ned i en skraldespose, f.eks. cykler, papkasser, møbler m.m. Haveaffald: Affald fra haver i form af træstammer, grene, blade, rødder m.m. Bygge og anlægsaffald: Affald, der stammer fra nedrivning og konstruktioner og bliver afleveret på genbrugspladserne. 3 / 48

4 Lovgivning Planen er udarbejdet i overensstemmelse med de regler og rammer, der er fastlagt i EU`s Affaldsdirektiv, regeringens affaldsbekendtgørelse og de fire hovedindsatsområder, som Miljøministeriet har meldt ud vil fylde i den kommende ressourcestrategi. Kommunerne skal ifølge Affaldsdirektivet håndtere affald i overensstemmelse med affaldshierarkiet. Den grundlæggende tanke i affaldshierarkiet er at det er bedst at forebygge, at affald overhovedet opstår, og at mindst muligt affald skal bortskaffes ved deponering. Affaldshierarkiet har følgende prioritering: Derudover skal kommunerne ifølge Affaldsdirektivet: Senest i 2015 have indført indsamlingsordninger for papir, metal, glas og plast for husholdninger. Senest i 2020: Genanvende minimum 50 % af husholdningernes papir, metal, glas og plast. Genbruge, genanvende eller materialeudnytte mindst 70 % af (ikke farligt) bygge og anlægsaffald. Affaldsbekendtgørelsen beskriver lovgrundlaget for affaldshåndteringen og affaldsplanen. Affaldsbekendtgørelsen foreskriver desuden at affaldsplanen ikke må være i strid med regeringens ressourcestrategi. Ressourcestrategien er endnu ikke offentliggjort, men Randers Kommune er overbevist om at de valgte mål og initiativer i denne affaldsplan er i overensstemmelse med de overordnede målsætninger i den kommende ressourcestrategi. Nyttige links EU`s affaldsdirektiv Affaldsbekendtgørelsen 4 / 48

5 Planens opbygning Randers Kommunes Affalds og Ressourceplan 2018 består af 5 dele. En målsætningsdel (planen), en kortlægningsdel, et økonomiafsnit, en vurdering af planen og endelig en miljøvurdering af Affalds og Ressourceplan Målsætningsdelen tager udgangspunkt i kommunens vision, "Rigdom og vækst uden affald", og fremsætter de fremtidige mål og indsatsområder for håndteringen af affald frem til Et indsatsområde er et konkret bud på hvilke problemstillinger vi vil løse i den kommende planperiode. Indsatsområderne præsenteres enkeltvis efter hvert mål sammen med en række konkrete initiativer. Under hvert enkelt indsatsområde er der en plan over dels hvornår kommunen forventer at igangsætte arbejdet med det konkrete indsatsområde, dels initiativernes økonomiske konsekvenser. Kortlægningsdelen indeholder en kortlægning af affaldsmængder fra private husstande fra perioden og en prognose for udviklingen af affaldsmængderne frem til Den indeholder desuden en redegørelse af affaldsordninger og anlæg, herunder en redegørelse for behovet for forbrændings og deponeringskapacitet. Økonomiafsnittet beskriver omkostningerne ved håndteringen af affald. Vurdering af plan omhandler hvorvidt Randers Kommune har opfyldt de generelle målsætninger fra Affaldsstrategi , Affaldsbekendtgørelsen og de daværende udmeldinger fra Miljøministeriet. Miljøvurderingen af Affalds og Ressourceplan 2018 beskriver hvorvidt planen kan forventes af have væsentlig indvirkning på miljøet. Nyttige links Målsætningsdel Kortlægningsdel Økonomi Vurdering af plan Miljøvurdering 5 / 48

6 Datagrundlag Alle data i affaldsplanen er indsamlet fra Randers Kommune og de modtageanlæg og affaldstransportører, som Randers Kommune benytter. Kort om Randers Randers Kommune dækker et areal på ca. 747, 6 km 2. Kommunens indbyggertal har gennem en årrække været svagt stigende, se figur 1. Slut december 2012 var der ifølge Danmarks Statistik registreret personer bosiddende i Randers Kommune, hvilket svarer til et gennemsnit på to personer i hver husstand helårsboliger, ca. 60 % af Randers Kommunes helårsboliger, er parcel eller rækkehuse. De øvrige helårsboliger er etageboliger. Figur 1: Danmarks Statistik Genbrugspladserne i Randers Kommune 6 / 48

7 Planen Randers Kommune har en vision om at skabe rigdom og vækst uden affald. Det betyder at vi, samtidig med at vi bevarer vores nuværende levestandard, vil forebygge affald og udnytte mulighederne og ressourcerne i det affald, som vi ikke kan forebygge. Og affald er der nok af - i 2012 blev der i Randes Kommune produceret ca tons husholdningsaffald og dagrenovationslignende erhvervsaffald. Af det blev over tons sendt til forbrænding, ca tons til deponi, ca til særbehandling og resten, ca. 51 %, blev genanvendt. Der er således et stort potentiale for at øge genanvendelsen af diverse materialer. Randers Kommune har dog allerede taget store skridt for at øge genanvendelsen. Vi indsamler i dag papir og emballage af glas, metal og hård plast ved alle private husstande. Kommunen lever således op til den europæiske målsætning senest i 2015 at have indført særskilt indsamling af papir, metal, plastik og glas fra private husholdninger 1. Danmarks ressourcestrategi er stadig undervejs, men Miljøministeriet har meldt ud at Danmark skal være et foregangsland på affaldsområdet i en europæisk sammenhæng. For at opnå det har Miljøministeriet udpeget 4 hovedindsatsområder 2 for affaldsområdet de kommende år: 1. Udnytte næringsstofferne i det organiske affald. Det betyder at særskilt indsamling af bioaffald skal prioriteres. 2. Øge indsamlingen og udnyttelsesgraden af de elektriske og elektroniske produkter så sjældne og værdifulde metaller bevares. 3. Øge kvaliteten i genanvendelsen af bygge og anlægsaffald ved bl.a. at sikre at farlige stoffer, f.eks. PCB, bliver sorteret ud af bygge og anlægsaffald. 4. Øge genanvendelsen af de traditionelle affaldsfraktioner som pap, papir, plas og metal fra husholdningerne. Udover Miljøministeriets 4 hovedindsatsområder vil Randers Kommune også arbejde med en række andre punkter, som sikrer genanvendelse og nyttiggørelse af affaldets ressourcer. I det følgende kan du læse om Randers Kommunes mål, indsatsområder og initiativer på affaldsområdet frem til Nyttige links: 1. Europa Parlamentet og Rådets direktiv 2008/98EF af 19. november om affald. 2. Indlæg af Miljøminister Ida Auken, under DAKOFA, Ressource camp d. 19. marts Planens mål: Ressourcerne skal ud af affaldet Bedre sortering og bortskaffelse af erhvervsaffald Feje for egen dør Formidle viden og påvirke holdninger 7 / 48

8 Handlingsplan 8 / 48

9 Mål 1 Det stigende forbrug af ressourcer gør at det bliver vigtigere at følge Affaldshierarkiet, se figur 1, så mindst muligt affald bortskaffes ved forbrænding og deponering. Figur 1: Affaldshierarkiet Det er uholdbart at brænde ressourcer. Og det gør Randers Kommune, som de fleste andre danske kommuner, desværre i alt for høj grad på nuværende tidspunkt. Derfor sætter vi nu fokus på bedre sortering af det genanvendelige affald i både dagrenovation og brændbart. I 2011 producerede private husstande i Randers kommune i alt ca ton dagrenovation. En affaldsanalyse foretaget i Randers Kommune i 2012 (Econet AS) viser at der er potentiale for at genanvende ca ton af dagrenovationen. Heraf udgør organisk husholdningsaffald ca tons. Den resterende mængde er hovedsagligt papir, glas, pap, metal og plast. I 2011 sendte Randers Kommune desuden yderligere tons affald (ekskl. dagrenovation) til forbrænding. Det brændbare affald stammede fra erhverv, storskrald samt genbrugspladsernes containere til stort og småt brændbart. En analyse (Econet AS) af indholdet i containerne til småt brændbart på Randers Genbrugsplads i 2011 viser at ca. 30 % af indholdet var genanvendeligt. Kommunen vil med det udgangspunkt arbejde på at øge mængden af affald til genanvendelse. Samtidig vil vi arbejde på at reducere mængden af affald til deponi. Randers Kommune sorterer allerede det blandede affald til deponering, så større genanvendelige emner bliver sorteret fra. Det fortsætter vi med. Det er dog stadig vigtigt at virksomhederne sorterer deres blandede affald til deponi omhyggeligt, inden de afleverer det på deponiet på Randers Affaldsterminal. Indsatsområder: Udsortering af organisk affald og bedre sortering fra kommunens borgere. Fokus på affald indvejet til forbrænding. Fokus på affald indvejet til deponi. Nyttige links: Affaldsanalyse 2011 Affaldsanalyse / 48

10 Indsatsområde 1 Hvorfor Det første hovedindsatsområde i Miljøministeriets Ressourcestrategi bliver sandsynligvis at udnytte næringsstofferne i det organiske affald. Derfor vil Randers Kommune prioritere en særskilt indsamling af det organiske affald og efterfølgende behandle det i et biogasanlæg. På den måde kan vi udnytte både næringsstofferne og energien i det organiske affald. Især fosforen i det organiske affald er et uundværligt grundstof, som kommunen ønsker håndteret med omtanke og ført tilbage i det organiske kredsløb. Potentialet for det organiske affald er ca ton fra husholdninger. Der ud over er der en ukendt mængde organisk affald fra kommunale virksomheder og institutioner. Et andet ben i Ressourcestrategien bliver tilsyneladende at kommunerne skal øge genanvendelsen af de traditionelle affaldsfraktioner som pap, papir, plast og metal fra husholdningerne. Derfor vil Randers Kommune arbejde på at få borgerene til at flytte mere af de genanvendelige fraktioner fra dagrenovationen til genanvendelse. Randers Kommune vil desuden sætte fokus på indsamling af farligt affald samt elektriske og elektroniske produkter. Vi skal sikre genanvendelsen af de sjældne og værdifulde metaller i elektriske og elektroniske produkter, og undgå at farligt affald ender i skraldespanden og derved kan udgøre et miljøproblem. Rapport om organisk affald Rambøll har udarbejdet en rapport for Randers Kommune. Den kommer med forslag til hvordan vi kan organisere indsamlingen af organisk affald i Randers Kommune. Den giver et indblik i hvilken betydning indsamlingen vil have for genanvendelsesprocenten, hvis den realiseres. Herudover indeholder rapporten en beregning af den mulige CO 2 -reduktion samt hvilke driftsomkostninger og investeringer indsatsen kan forventes at bringe. Rapporten indeholder desuden en tilsvarende analyse af håndteringen af den "tørre" genanvendelige del af dagrenovationen, samt håndtering af restaffaldet for så vidt angår genanvendelsesprocent og klimaeffekt. Læs hele rapporten om organisk affald her. Hvad vil vi opnå Vi vil have alle genanvendelige fraktioner samt farligt affald og kasserede elektriske og elektroniske produkter ud af dagrenovationen. I Randers Kommune blev der i 2011 produceret ca tons dagrenovation til forbrænding. Målet er at reducere dagrenovationsmængden med 25 % i 2018 i forhold til mængden fra Dermed skal mængden af dagrenovation i 2018 være under tons. Hvornår Organisk affald Farligt affald og småt elektronikaffald Pap Økonomi Indsamling af det organiske affald vil sandsynligvis påvirke borgerenes renovationsgebyr. Desuden vil der sandsynligvis blive udgifter til indkøb af undergrundscontainere samt til opførelse af et forbehandlingsanlæg. Du kan læse mere om de økonomiske konsekvenser her. Udgifterne til de øvrige initiativer vil blive indeholdt i bugettet for affaldsområdet. Initiativer Organisk affald: Undersøge muligheden for etablering af et anlæg til forbehandling af organisk husholdningsaffald. Undersøge om forbehandlingsanlægget til organisk husholdningsaffald kan placeres på Randers Affaldsterminal. Undersøge andre afsætningsmuligheder. Undersøge muligheden for at installere køkkenkværne. Undersøge muligheder og barrierer for indsamlingen af organisk husholdningsaffald samt de økonomiske konsekvenser ved etablering og drift af en indsamlingsordning. Implementere ordning for indsamling af organisk husholdningsaffald. Farligt affald og småt elektronikaffald: Pap: Undersøge muligheden for at indsamle farligt affald og småt elektronikaffald ved offentlige bygninger. Vurdere borgernes muligheder for at bortskaffe medicinrester og evt. justere ordningerne. Undersøge hvordan vi kan få mere pap ud af dagrenovationen, evt. i samarbejde med dagligvarebutikker, som har pappressere. 10 / 48

11 Indsatsområde 2 Hvorfor Randers Kommune har særligt fokus på det brændbare affald, da der på nuværende tidspunkt findes store mængder genanvendelige ressourcer i det. Ifølge EUs Affaldsdirektiv skal kommunerne håndtere affaldet i overensstemmelse med Affaldshierakiet. Affaldshierakiet dikterer at det er bedre at genanvende end afbrænde affald. Sandsynligvis vil der også være en økonomisk gevinst ved en bedre sortering. Kommunen betaler nemlig statsafgift for det affald der brændes og deponeres, men ikke for det affald som genanvendes. Desuden koster det penge at få affaldet brændt, hvorimod der er indtægter på meget af det genanvendelige affald. Hvad vil vi opnå I 2011 modtog Randers Affaldsterminal tons til forbrænding. Målet er at halvere mængden af affald til forbrænding i 2018 i forhold til mængden fra Det betyder at mængden i 2018 max. må være 7546 tons. Hvornår Økonomi Udgiften til initiativerne vil være indenfor rammerne af budgettet for affaldsområdet, og vi forventer ingen ekstra udgifter forbundet med dette indsatsområde. Initiativer Indføre deklarationsordning for brændbart affald inden Undersøge muligheden for at afsætte dele af det brændbare affald til genanvendelse, f.eks. flamingo. Fokus på fraktionerne stort/ småt brændbart på genbrugspladserne i f.eks en måned. 11 / 48

12 Indsatsområde 3 Hvorfor Deponering er det højeste trin på Randers Kommunes affaldspyramide. Det betyder at alt affald, som med rette hører til længere nede i pyramiden, ikke må deponeres. Når affald deponeres, sker der nemlig ingen materialenyttiggørelse. Byggeaffald, som idag indvejes til deponi, sorteres på Randers Affaldsterminal. Ikke desto mindre findes der stadig findes der værdifulde ressourcer som træ, jern og brændbart affald i det deponerede affald. Vi tror at sortering af byggeaffaldet ved kilden kan give en bedre sortering. Ved at reducere mængderne af genanvendeligt affald til deponi vil vi kunne udskyde en eventuel udvidelse af deponiet. Hvad vil vi opnå Vi vil have mindre genanvendeligt og brændbart affald sendt unødigt til deponi. I 2011 har Randers Affaldsterminal modtaget tons affald til blandet deponi. Målet er at halvere mængden af blandet affald til deponi i 2018 i forhold til mængden fra Det betyder at mængden i 2018 skal være under tons. Hvornår Økonomi Udgiften til initiativerne vil være inden for rammerne af budgettet for affaldsområdet. Vi forventer ingen ekstra udgifter forbundet med dette indsatsområde. Initiativer Fokusere på bedre sortering af det affald, der køres til deponi. Det vil vi f.eks. gøre ved at undersøge affaldet, der bliver leveret til deponi på Randers Affaldsterminal. Efterfølgende vil vi kontakte de virksomheder, der afleverede containere med meget genanvendeligt materiale. Udvikle tilgængelig information til bygherrer og byggebranchen: "Sådan planlægger man god affaldssortering på en byggeplads". Tage på vejledende affaldsbesøg på f.eks. byggepladser. Gå i dialog med teknisk skole om undervisning i sortering af byggeaffald. Tilbyde samarbejde og støtte i form af undervisning og/eller rundvisning. Undersøge afsætningsmuligheder for de fraktioner, som p.t. deponeres, f.eks. Rockwool, glasuld, sanitet og PVC. 12 / 48

13 Mål 2 Vi ved at en del af det forbrændingsegnede erhvervsaffald er genanvendeligt affald, men med liberaliseringen af det genanvendelige erhvervsaffald i 2010 er det ikke muligt for kommunen at følge affaldet så tæt som tidligere. Kommunen anviser ikke længere det genanvendelige erhvervsaffald til genanvendelse. Overordnet set skal kommunen dog stadig sikre, at Affaldsbekendtgørelsen bliver overholdt, og at virksomhederne sorterer det genanvendelige erhvervsaffald. Mange virksomheder er tilsyneladende ikke opmærksomme på reglerne om affaldssortering. Her er det kommunens opgave at informere virksomhederne så de får den fornødne viden til at overholde lovgivningen. I planperioden vil Randers Kommune arbejde på at gøre det nemmere for erhvervslivet at bortskaffe forbrændingsegnet affald. Vi vil gøre det muligt at anvise de to brændbare affaldstyper (dagrenovationslignende affald samt brændbart erhvervsaffald) som en samlet fraktion. Denne fraktion skal virksomheden selv kunne sende direkte til et af de forbrændingsanlæg, som Randers Kommune leverer affald til. Indsatsområder: Bedre sortering og nemmere bortskaffelse af dels brændbart og dels dagrenovationslignende erhvervsaffald. Fokus på problematiske stoffer i bygge og anlægsaffald. Farligt affald samt elektriske og elektroniske produkter skal ud af erhvervsaffaldet. Fokus på klinisk risikoaffald. 13 / 48

14 Indsatsområde 1 Hvorfor Vi ved at det brændbare erhvervsaffald indeholder store mængder genanvendelige ressourcer. Ifølge EUs Affaldsdirektiv skal kommunerne håndtere affaldet i overensstemmelse med Affaldshierakiet. Affaldshierakiet dikterer at det er bedre at genanvende end afbrænde affaldet. Det betyder at vi skal øge fokus på sortering og genanvendelse. I dag skal alle kommunens virksomheder, der producerer dagrenovationslignende affald, være tilmeldt den kommunale dagrenovationsordning, jævnfør Randers Kommunes Affaldsregulativ. Derudover skal alt brændbart erhvervsaffald bortskaffes til Randers Affaldsterminal, hvor det omlastes, inden det bliver fragtet til forbrænding. Flere virksomheder har ønsket mulighed for at bortskaffe brændbart erhvervsaffald og dagrenovationslignende affald som en samlet fraktion, som de på egen foranledning kan fragte direkte til forbrænding. Det vil forudsætte at virksomhederne har frasorteret alle genanvendelige ressourcer fra affaldet, herunder også organisk affald. Hvad vil vi opnå Vi ønsker en målbar reduktion af den samlede affaldsmængde til forbrænding. Desuden skal der laves ændringer i Randers Kommunes Affaldsregulativ, så det bliver muligt for virksomheder selv at bortskaffe brændbart erhvervsaffald og dagrenovationslignende affald som en samlet fraktion. Hvornår Økonomi Udgifterne til initiativerne vil blive indeholdt i budgettet for affaldsområdet. Initiativer I samarbejde med Randers Kommunes virksomhedskontor lave branceorienterede informationskampagner. I samarbejde med Randers Kommunes virksomhedskontor undersøge mulighederne for industriel symbiose. Kortlægge mængderne af organisk affald fra erhverv med eventuel indsamling for øje. Promovere Grøn Butik ordningen for detailhandelen. Udarbejde retningslinjer for at anvise brændbart erhvervsaffald og dagrenovationslignende affald direkte til forbrænding. 14 / 48

15 Indsatsområde 2 Hvorfor Et af hovedindsatsområderne i Miljøministeriets Ressourcestrategi bliver sandsynligvis at øge kvaliteten af genanvendelsen af bygge og anlægsaffald. Det kan bl.a. ske ved at sikre en frasortering af problematiske og uønskede stoffer, f.eks. PCB. Hvis man er bygherre, er man i forbindelse med alt bygge, renoverings og nedrivningsarbejde forpligtet til at sørge for særskilt udsortering af visse fraktioner. Men mange af de ting som kan være skadelige for miljø og arbejdsmiljø, hvis de ikke behandles korrekt, kan være vanskelige at identificere i bygninger og byggeaffald. Desuden er det ofte forbundet med store udgifter at håndtere affaldet rigtigt. Nogle bygherrer, nedrivere og håndværkere er tilsyneladende ikke opmærksomme på kravene til udsortering af fraktioner, som kan indeholde farligt affald, eller ved ikke hvordan de skal gribe opgaven an. Hvilke stoffer og fraktioner skal man være opmærksom på? Hvordan identificerer man stofferne? Hvilke krav er der til prøvetagning og tests, og hvornår er stofferne farlige for helbredet og det omgivende miljø? Sådanne spørgsmål vil være oplagte at besvare i et informationsmateriale. Hvad vil vi opnå Vi vil sikre at så meget affald som muligt genanvendes, og at det der genanvendes, er fri for uønskede stoffer i form af bl.a. PCB og asbest. Desuden vil vi styrke informationen til bygherrer, nedrivere, entreprenører og håndværkere samt studerende på teknisk skoler. Vi skal hjælpe dem til at kunne leve op til deres forpligtelser i forhold til udsortering af farlige og uønskede stoffer i byggeaffaldet. Dermed vil de problematiske stoffer i bygge og anlægsaffald, f.eks. PCB og asbest, blive frasorteret ved kilden. Hvornår Økonomi Udgifterne til initiativerne vil blive indeholdt i budgetter for affaldsområdet. Initiativer Udarbejde informationsmateriale til bygherrer, nedrivere og håndværkere om sortering og bortskaffelse af bygge og anlægsaffald. 15 / 48

16 Indsatsområde 3 Hvorfor Et andet hovedindsatsområde i Miljøministeriets ressourcestrategi er at øge indsamlingen og udnyttelsesgraden af de elektriske og elektroniske produkter, så mest muligt af de sjældne og værdifulde metaller bevares. Derfor sætter Randers Kommune fokus på at få øge indsamlingen af de elektriske og elektroniske produkter. Derudover sætter Randers Kommune også fokus på at øge indsamlingen af farligt affald, da det kan være til skade for miljøet, hvis det ikke destrueres korrekt. Hvad vil vi opnå Vi ønsker at alle virksomheder bliver bekendt med og følger reglerne for bortskaffelse af farligt affald og elektriske og elektroniske produkter. Hvornår Økonomi Udgifterne til initiativerne vil blive indeholdt i budgetter for affaldsområdet. Initiativer Alle ordninger for farligt affald skal have et servicetjek i forhold til om de opfylder producenternes behov. Øget information om bortskaffelse af farligt affald samt elektriske og elektroniske produkter. 16 / 48

17 Indsatsområde 4 Hvorfor Da klinisk risikoaffald udgør en sikkerhedsrisiko, skal det ifølge Affaldsbekendtgørelsen indsamles ved kilden og bortskaffes på godkendte affaldsforbrændingsanlæg. På nuværende tidspunkt er der lavet aftaler med en række indsamlere samt behandlingsanlæg for indsamling og bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Efter standardregulativerne blev indført i 2010, er indsamlingsordningen ikke mere så klart beskrevet. Desuden har vi konstateret at flere virksomheder har opsagt aftalerne med indsamlerne, sandsynligvis for selv at køre affaldet på genbrugspladserne. Det er ikke tilladt ifølge genbrugspladsernes miljøgodkendelser. Ved at sætte fokus på dette område vil vi sikre at klinisk risikoaffald indsamles og bortskaffes på en korrekt og betryggende måde. Hvad vil vi opnå Alle producenter af klinisk risikoaffald skal være tilmeldt en ordning. Hvornår Økonomi Udgifterne til initiativerne vil blive indeholdt i budgettet for affaldsområdet. Initiativer Kortlægge eksisterende ordning for klinisk risikoaffald for eventuelt at justere ordningen. Udarbejde informationsmateriale om bortskaffelse af klinisk risikoaffald. 17 / 48

18 Mål 3 I Randers Kommune kan vi hente adskillige værdier i vores affald fra bl.a. de kommunale virksomheder og institutioner. Derfor skal de have vores opmærksomhed i denne planperiode. Vi vil feje for egen dør, gå forrest og dermed vise andre virksomheder hvordan man på bedste vis kan håndtere sit affald. Undersøgelser viser at hvis man sorterer affald på arbejdspladsen, smitter det af på måden at håndtere affald på hjemme. På den måde bliver sortering også en naturlig del af de ansattes privatliv, noget som vi gør per automatik. De seneste ti år er Danmark sakket bagud på affaldsområdet. F.eks. viser en opgørelse udarbejdet af rådgiverorganisationen Copenhagen Resource Institute at mindre danske virksomheders genanvendelse af affald har stået stille på 23 pct. fra 2001 til I samme periode har Tyskland øget sin samlede genanvendelsesprocent fra 34 til 45. Chefkonsulent Christian Fischer fra Copenhagen Resource Institute siger: "Vi er ikke gode nok til at sortere i husholdninger, på kontorer og i institutioner. Når vi ser på de lande, vi normalt sammenligner os med, er de i højere grad i stand til at plukke de lavthængende frugter" 1. Det er disse lavthængende frugter vi vil plukke. Indsatsområder: Udsortering af genanvendelige fraktioner. Udsortering af farligt affald, elektriske og elektroniske produkter. Randers Kommune stiller specifikke krav om ressourcebevidsthed i egne indkøb. Nyttige link: 1. Ingeniøren, marts / 48

19 Indsatsområde 1 Hvorfor? I Randers Kommune er der ca. 250 kommunale virksomheder og institutioner. Affaldskontoret er i kontakt med de fleste kommunale vuggestuer, børnehaver og skoler om affaldssortering. Tilbage er ca. 150 kommunale virksomheder og institutioner, som vi ikke har kontakt med. Sandsynligvis er de ikke allesammen opmærksomme på Affaldsbekendtgørelsens krav om udsortering af genanvendelige fraktioner, og måske ved de ikke hvordan de i praksis skal gribe opgaven an. Det vil vi i den kommende planperiode rette op på så indsamlingen af de genanvendelige materialer øges, og spildet af ressourcerne mindskes. Hvad vil vi opnå? Vi vil sætte fokus dels på signalværdien i at kommunen fejer for egen dør og viser sig som et godt eksempel, og dels vigtigheden af at udsortere genanvendelige fraktioner som f.eks. papir, pap, plast, metal og glas. Alle kommunale virksomheder og institutioner har halveret mængden af dagrenovation inden Alle kommunale virksomheder og -institutioner er inden 2018 tilknyttet en ordning for indsamling af de samme genanvendelige fraktioner som private husstande. Alle kommunale virksomheder og institutioner har viden om Affaldsbekendtgørelsens krav, så de er i stand til at leve op til deres forpligtelser om udsortering. Vi vil udvikle et koncept for indsamling af de genanvendelige fraktioner, så det i praksis bliver nemmere for de kommunale virksomheder og institutioner at følge Affaldsbekendtgørelsens forpligtelser. Hvornår? Initiativer Kortlægge affaldsordningerne for de kommunale virksomheder og institutioner. Undersøge kommunale virksomheder og institutioners brug af ordningerne for genanvendelige fraktioner med henblik på eventuelle forbedringer af ordningerne. Formidle reglerne for sortering og bortskaffelse af affald og genanvendelige materialer. Lave fælles udbud eller aftale med entreprenør om afhentning af genanvendeligt affald ved de kommunale virksomheder og -institutioner, hvis den enkelte institution/virksomhed ønsker det. Tilbyde kompostbeholdere til daginstitutioner mv. til priser på lige vilkår med private husstande. Økonomi Udgifterne til initiativerne vil blive indeholdt i budgettet for affaldsområdet. Vi forventer ingen ekstra udgifter forbundet med dette indsatsområde. 19 / 48

20 Indsatsområde 2 Hvorfor? Farligt affald og kasserede elektriske og elektroniske produkter indeholder typisk sjældne metaller. De kan genanvendes hvis affaldet sorteres og behandles korrekt. Sjældne metaller er ikke fornybare og er ressourcekrævende at udvinde. Med tiden vil de blive mere vanskelige at udvinde, og udvindingen vil blive mere forurenende. Når det farlige affald og de elektrisk og elektroniske produkter indsamles, kan vi lade de sjældne metaller indgå i vores ressourcekredsløb igen. Derved sparer vi ressourcer på flere niveauer. Et andet perspektiv er at det farlige affald og de kasserede elektriske og elektroniske produkter typisk indeholder problematiske stoffer, som kan være til skade for natur og miljø, hvis de ryger i skraldespanden. Hvad vil vi opnå? Vi vil reducere mængden af farligt affald der bortskaffes gennem dagrenovation. Derfor vil vi bl.a. tilbyde de kommunale virksomheder og institutioner velfungerende og relevante indsamlingsordninger for farligt affald og elektriske og elektroniske produkter. Alle kommunale virksomheder og -institutioner er tilknyttet en ordning for indsamling af farligt affald og kasserede elektriske og elektroniske produkter inden Alle kommunale virksomheder og institutioner har viden om Affaldsbekendtgørelsens krav, så de er i stand til at leve op til forpligtelserne om udsortering. Hvornår Initiativer Kortlægge affaldsordningerne for de kommunale virksomheder og institutioner. Undersøge kommunale virksomheder og institutioners brug af ordningerne for farligt affald, elektriske og elektroniske produkter, og handle på resultaterne. Information målrettet kommunale virksomheder og -institutioner om indsamlingsordningerne for farligt affald og kasserede elektriske og elektroniske produkter. Økonomi Udgifterne til initiativerne vil blive indeholdt i budgettet for affaldsområdet. Vi forventer ingen ekstra udgifter forbundet med dette indsatsområde. 20 / 48

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

AFFALDSPLAN. Fra affald til ressource. Kom med dine idéer til den nye affaldsplan

AFFALDSPLAN. Fra affald til ressource. Kom med dine idéer til den nye affaldsplan 2014 AFFALDSPLAN 2024 Fra affald til ressource Kom med dine idéer til den nye affaldsplan Affaldet luner i stuen Frem til den 9. februar 2015 er Vejen Kommunes nye affaldsplan i høring, og du er velkommen

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Hovedplan 1 INDLEDNING... 2 2 MÅL... 3 2.1 Kommunens overordnede målsætninger... 4 INDHOLDS- FORTEGNELSE Affalds- og

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Forslag til Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 Bofa en virksomhed i Bornholms E-mail: Regionskommune

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune.

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2014 Høring af affaldsplan 2015 2018 Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. 1. Resume

Læs mere

SVENDBORG. Side 1 af 39

SVENDBORG. Side 1 af 39 SVENDBORG Side 1 af 39 Svendborg Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner Affald fra

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6 Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Affald og Genbrug www.skidtergodt.dk affaldsplan@roskilde.dk tlf. 46313788 Layout: Annabir.dk

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012 Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2 Roskilde Kommune November 0 INDHOLD 1. Indledning... 3 Planens initiativer... 3 Affaldsmængder... 3 2. Affaldsplanens initiativer... 3 Generelle

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Hovedplan Indhold 1 Indledning...5 2 Mål...7 2.1 Baggrund og perspektiver for mål og initiativer... 7 2.1.1 Regeringens affaldsstrategi... 7 2.1.2 EU's affaldspolitik...

Læs mere

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Ressourcestrategi med fokus på organisk affald v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Køreplan for et ressourceeffektivt EU fra 2011 - Vision frem til 2050 I 2020 bliver affald forvaltet som en ressource. Affaldet

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

Ressourceplan 2018 Middelfart Kommune

Ressourceplan 2018 Middelfart Kommune Ressourceplan 2018 Middelfart Kommune Indhold Forord... 3 Ressourceplanens kortlægningsdel... 4 Indledning metodebeskrivelse... 4 Status for affaldsmængder... 6 Miljø i indsamlingen CO 2 -beregninger...

Læs mere

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser J.nr. MST-7759-00109 Econet AS Projektnr: A396 Dato: December 2010 rev 004 1 Indhold FORORD

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 2 - kortlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 2 - kortlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 2 - kortlægning 1 Rammer for Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan.. 3 Nationale regler... 3 Kommunale planer og politikker... 5 Miljøvurdering...

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Indsatsområder Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Bilag INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MÅL 1.1 Dagrenovation 1.2 Papir 1.3 Storskralds 1.4 Haveaffalds 1.5 Glascontainere 1.6 Genbrugspladser

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

-besparelse på 47.060 kg eller 336.140 km bilkørsel i en almindelig personbil det er 8,4 gange rundt om jorden.

-besparelse på 47.060 kg eller 336.140 km bilkørsel i en almindelig personbil det er 8,4 gange rundt om jorden. = FORSLAG 2 FORORD I Furesø Kommune værner vi om naturen og miljøet. Som borgmester er jeg stolt over den miljøbevidsthed, som jeg møder hos borgere og virksomheder. affald til genanvendelse end tidligere.

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Side 1 af 54 Vordingborg Kommune Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 Side 2 af 54 Side 3 af 54 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation

Læs mere

Indledning Kortlægning og status Anlæg og kapacitet

Indledning Kortlægning og status Anlæg og kapacitet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning 1 1.1 Affaldsplanens formål 2 1.2 Læsevejledning 3 2 Kortlægning og status 4 2.1 Regulativer for affald 4 2.2 Datagrundlag 4 2.3 Kortlægning og beskrivelse af ordninger

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området 1. Beskrivelse af området Miljø- og teknikudvalgets budget er fordelt på 2 bevillingsområder: det skattefinansierede og det brugerfinansierede. På det brugerfinansierede område er der udgifter for i alt

Læs mere

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2015 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 norfors@norfors.dk www.norfors.dk Indholdsfortegnelse Affaldsstatus

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

KØBENHAVN OG AFFALDET

KØBENHAVN OG AFFALDET KØBENHAVN OG AFFALDET En del af hverdagen Når vi køber det, er det en vare. Når vi har brugt det, er det affald. Det bliver til meget i løbet af et år. Derfor er det en god idé at genbruge og at sørge

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 4 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 5 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 BILAG 1b Takster på affaldsområdet og etablering af lille innovativt affaldsanlæg Benævnelse: Administration, bolig Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Affaldsplan 2009-2013. Maj 2009

Affaldsplan 2009-2013. Maj 2009 Affaldsplan 2009-2013 Maj 2009 Kerteminde Kommunes Affaldsplan 2009-2013 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 5 2 Baggrund 6 3 Affaldsplanens opbygning 7 4 Sammenfatning 9 5 Rammer for affaldsplanen 13 51

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Bilag Side 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Opfyldelse af mål 2000-2012... 7 2.1 Mål... 7 2.2 Udviklingen i mængderne fra 2004-2007... 8 2.3 Initiativer... 10 2.3.1 Bemærkninger

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø Affaldssortering i landbruget Teknik og Miljø 1 Indhold Affaldssorteringen... 3 Affaldshierarkiet... 3 Genanvendelse... 3 Bygge- og anlægsaffald... 3 Affald til forbrænding... 3 Afbrænding... 3 Træ/-halmfyr

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013 Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG 2013 INDLEDNING - BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL FOR OMRÅDET... 4 OPGØRELSER... 5 KONKLUSION - BESKRIVELSE AF UDVIKLING... 7 OPGØRELSER/GENBRUGSPLADSERNE... 8 KONKLUSION

Læs mere

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 Bilag 1: Forslag til takster på affaldsområdet i Administration, bolig fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal

Læs mere

KERTEMINDE. Side 1 af 44

KERTEMINDE. Side 1 af 44 KERTEMINDE Side 1 af 44 Kerteminde Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Opfølgning på mål Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner

Læs mere

Planforslaget er udarbejdet af Furesø Kommune i samarbejde med I/S Vestforbrænding.

Planforslaget er udarbejdet af Furesø Kommune i samarbejde med I/S Vestforbrænding. = FORSLAG 2 FORORD Dette er Furesø Kommunes forslag til affaldsplan for de næste 12 år. Byrådet har den xx.xx.2012 godkendt forslaget til udsendelse i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den xx.xx

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 AFFALDSPLAN 2014-2018 (2024) Kortlægning Hvidovre Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 3 2. AFFALDSORDNINGER OG MODTAGEANLÆG...

Læs mere

affald = ressourcer // affalds plan 2013 2024 Ishøj Kommune

affald = ressourcer // affalds plan 2013 2024 Ishøj Kommune 1 Ishøj Kommune Indhold Dette dokument er aktivt Når du læser dette dokument på skærmen, vil det være aktivt. Du kan derfor trykke dig rundt mellem de enkelte afsnit ved hjælp af sfortegnelsen eller de

Læs mere

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016 TAKSTER I Administration, bolig 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8. Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter dække udgifterne på funktion 1.38.60 Generel administration

Læs mere

Ressourcestrategi og affaldsstrømme

Ressourcestrategi og affaldsstrømme Ressourcestrategi og affaldsstrømme Seminar on Automation in Waste Handling systems May 13th, 2013 Inge Werther, DAKOFA Ressourceeffektivitet affaldet som ressource Miljøminister Ida Auken 2 kriser, der

Læs mere

Udkast. Affaldsplan 2005-2016

Udkast. Affaldsplan 2005-2016 Udkast Affaldsplan 2005-2016 1. INDLEDNING 3 1.1. Definitioner 4 2. REGERINGENS AFFALDSSTRATEGIPLAN 2005 2008 6 3. ADMINISTRATIVE FORHOLD 8 3.1. Samarbejdsaftale med nomi i/s 8 3.2. Samarbejdsaftale med

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2017 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Vision og overordnede temaer... 5 Temaer... 6 Initiativer under Tema 1 - Mere effektiv

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 4. december 2012 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager I dag indsamles glasflasker, emballageglas, plastflasker og øl- og sodavandsdåser

Læs mere

Affaldsplanlægningens retlige hierarki

Affaldsplanlægningens retlige hierarki Affaldsplanlægningens retlige hierarki Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Disposition Hvoraf udspringer det retlige grundlag for lægningen, herunder navnlig i lyset af - affaldsdirektivet - miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen?

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Mette Marie Nielsen & Alan Sørensen Miljøstyrelsen De 4 tog - Input til ny affaldsplan Advisory board for CØ EU s CØpakke Evaluering af RS1

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Teknisk Forvaltning Affaldsplan 2005-2016 Indhold Forord............................................................. 6 Sammenfatning..................................................... 8 Indledning.........................................................

Læs mere