Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen"

Transkript

1 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: april 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: kl til Slut: kl til URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Lars Holm (LHO), Rikke Friis Sørensen (RFR), Rikke Josiasen (RJO), Hans Erik Hansen (HEH), Ricky Bennetzen (RBE), Hanne Lindbjerg Kristensen (HLK), Minna Riis (MR), Annie Storm (AST), Rud Nielsen (RNI) Afbud: Sekretariatet: Sekretariatschef Henrik Wisbech (HWI), Forhandlingschef Henrik Lykø Hansen (HLH), Konsulent Kirsten Holch Herskind(KHH) referent, Kommunikationschef Mikkel Hvid (MHV) Tema: Tirsdag kl : Fælles bestyrelsesmøde med Efterskoleforeningen. Onsdag kl : Bente Sorgenfrey FTF s formand. Bilag udleveret under mødet: Scenarier for udviklingen af samarbejde mellem LO og FTF i et 2020-perspektiv. Torsdag kl : MSI præsenterer medlemsundersøgelsen. Gennemgang af beslutningsprotokollen. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Uddannelse og Profession (U&P) a. Indstilling vedr. lærerkurser. 3. Arbejdsliv og miljø (A&A) a. Indstilling af TR uddannelse 2015/16 4. Medlem og Forening (M&F) 5. Forretningsudvalget a. Indstilling af HB s mødekalender for de kommende år b. Indstilling af lønkampagne c. Indstilling af reviderede principper for den tværgående pulje d. Indstilling af ændringer omkring kredstilskud og formue e. Indstilling af retningslinjer for afholdelse af møder for ikke-medlemmer f. Indstilling af at udvalgsreferater er interne arbejdspapirer, som udelukkende skal lægges i udvalgenes konferencer og i HB konferencen (mangler i FU-referatet). g. Evaluering af udvalgsstruktur h. Evaluering af kredsopgaver (bilag kommer så hurtigt som muligt) i. Orientering om overenskomstforhold på sekretariatet j. Drøftelse af FTF FV15 og LO-projektet k. Orientering om møder med skoleforeningerne l. Orientering om støtte til ordblindeefterskoler m. Orientering om legatansøgning 1

2 n. Drøftelse af MSI undersøgelse o. Drøftelse af Medlemsudvikling p. Drøftelse af OK15 spørgsmål og møder 6. Interne Repræsentationer 7. Indkomne forslag a. Indstilling om humanitær støtte af Thor Aid. 8. Foreningens økonomi 9. Meddelelser fra: a. Formand b. Næstformand c. Øvrige HB medlemmer d. Sekretariat e. HKC 10. Personsager 11. Evt. Referat: Gennemgang af beslutningsprotokol Beslutningsprotokollen blev gennemgået. 1. Godkendelse af dagsorden Tilføjelser: 5 q. Møder for kredsbestyrelser om foreningens demokrati. 5 r. Evaluering af mødet med Efterskoleforeningen. 2. Uddannelse og Profession (U&P) a. Indstilling vedr. lærerkurser. Samarbejdet i Kursusarbejdsmarkedspladsen er opsagt med virkning fra udgangen af skoleåret 2015/16. Kurserne er planlagt frem til sommeren 2016 og planlæggeren stopper i løbet af Indstillingen er en ramme og en delplan for det videre arbejde med lærerkurserne. Der er ikke udarbejdet en liste over kursusudbuddet, men tanken er, at det er noget lignende minikurser med mulighed for at gå lidt mere i dybden, og at det holdes op imod det vedtagne professionsideal. Flere var af den opfattelse, at lærerkurserne skal være noget andet end fagspecifikke kurser, selvom det har været populært via kursusarbejdsmarkedspladsen. Der er mange andre kursusudbydere, og FSL kurser bør rette sig mod emner der ikke læres på seminariet, som eksempelvis klasserumsledelse, kurser der er målrettet døgnskoler jf. også drøftelsen på mødet med Efterskoleforeningens bestyrelse og lign. Fremover bliver det muligt at samarbejde med alle skoleorganisationerne om kurser. Det har været en succes indenfor arbejdsmiljø, dog et forholdsvis upolitisk område og det har taget tid 2

3 at få etableret samarbejdet. Det kan være hensigtsmæssigt at samarbejde om kurser for nye lærere, nystartede skoler og lign. Kurserne afvikles på centre og ikke skoler af hensyn til overnatning, og indtil videre er det kun på Sjælland og HKC. Midlerne er en særbevilling på finansloven, og der bør derfor afleveres et regnskab. MLJ har ikke set anden beskrivelse af betingelserne for anvendelsen af midlerne. Udvalgets indstilling var, at medlemmer får deltagerrabat, men ikke at FSL kurserne kun er for medlemmer. Rabatten kan give medlemmerne bedre vilkår for at få skolen til at betale, men ved tilmeldingen skal vi sikre, at vi må orientere skolen om deres medlemskab eller ej. Både FTF og DJØF benytter sådanne differentierede priser for kurserne. HB debatterede fordele og ulemper ved at gøre FSL kurserne til et eksklusivt tilbud kun for medlemmerne. Der var holdninger om, at ikke-medlemmer helt principielt ikke skal have hele pakken, da de i forvejen får overenskomstpakken serveret. På den anden side, så kan der være en profilering af FSL hvis kurserne bliver populære, herunder muligheder for at hverve medlemmer. Der var forslag om at give DLF medlemmer eller medlemmer af andre fagfaglige organisationer adgang til kurserne, men i praksis vil det være vanskeligt at tjekke. Ved at give tilgang for alle, vil der være større chance for at få gennemført kurserne, hvor andre mente, at kurserne i modsat fald skal være så målrettede og relevante, at de kan gennemføres alene for medlemmer. I praksis har en del af kursusmarkedspladsens kurser været aflyst også selvom det var relevante og gode kurser, men det afhænger en del af skolernes interesse. En del skoler har trukket kompetenceudviklingen hjem på skolen, hvilket udvalget også blev opfordret til at tænke videre over. Det er dog en forudsætning, at både medlemmer og ikke-medlemmer så kan deltage i kurserne. Af hensyn til udvalgets videre arbejde, blev der foretaget en afstemning. Afstemning: Hvis FSL udbyder den type kurser der lægges op til i udvalgets indstilling, er det: kun for medlemmer: 2 stemte for for alle: 8 stemte for 1 undlod at stemme. Udvalget arbejder videre ud fra de nævnte tilkendegivelser, og der kan overvejes at give fortrinsret til kurserne for medlemmerne. Det præciseres, at to-dagskurser fx er fra kl. 10 den første dag til kl. 15 den næste dag. 3. Arbejdsliv og miljø (A&A) a. Indstilling af TR uddannelse 2015/16 3

4 RJO præsenterede udvalgets indstilling til grunduddannelsen for TR. På baggrund af en evaluering med underviserne fra sekretariatet er der sket justeringer. Underviserne ønskede længere blokke af emner, da det giver bedre mulighed for variation i undervisningsmetoden. Der var et øget tidspres i år, fordi uddannelsen i 14/15 var reduceret med en dag. Emner som sygefraværssamtaler, TR-rollen ift. svage kollegaer og lign. manglede. Og der blev efterspurgt en gennemgående kursusleder, eller en overlevering af erfaring med kursusdeltagerne imellem kursuslederne. Af hensyn til sekretariatet er der ikke sket de store indholdsforandringer, så det nuværende undervisningsmateriale kan genanvendes. Der er allerede udarbejdet et tidsprogram på baggrund af ændringerne fra indstillingen. Der er planlagt 3 internater, 2* 3 dage og 1*2 dage, altså en udvidelse med 1 dag fra 14/15. MRI gjorde opmærksom på, at TR erne er det område i foreningen der giver indflydelse, det er vores hjerteblod, og der bør ikke spares på området. HWI undersøger, om der er budgetteret med udvidelsen, da der alene var tale om en reduktion sidste år. Udvalget foreslår princippet om undervisningsdifferentiering slettet. De blev dog fra flere sider opfordret til at lade det stå, da det reelt sker ved opdeling i grundskoler/efterskoler, niveaudeling ved skolekom og lign. På TR2 håber udvalget at kunne introducere den nye version 2 af lærerlog. Jeopardy er flyttet til TR5, så det bliver en slags repetition af uddannelsen. TR s rolle i den nye kontekst, hvor de skal søge indflydelse, indgår i punkterne: TR rollen og den interessebaserede dialog. Udvalget lagde op til en drøftelse af kursuslederens rolle. Kursuslederrollen giver HB medlemmerne mulighed for at komme tæt på TR, konsulenter og få en bid af TR uddannelsen. Desuden medvirker det til at pleje de relationelle forbindelser i foreningen, så TR erne oplever, at der er kort vej til indflydelse. Men det er tidskrævende at være kursusleder gennem en hel uddannelse, og tiden skal prioriteres stramt for at nå alle kredsopgaverne. Derfor var der stemning for at bevare ordningen om at det deles ud på flere HB medlemmer. Til gengæld sikres der en ordning med overlevering kursuslederne imellem. Udvalget ønskede at bevare muligheden for at have en gennemgående kursusleder fra udvalget for at samle erfaring. Kursuslederrollen opfattes forskelligt i HB, og nogen oplever at det er lidt underligt at få tildelt en praktisk rolle og ikke en politisk rolle med oplæg. Indstilling: A. Grunduddannelse for tillidsrepræsentanter i FSL 2015/2016 Formål: Uændret Planlægningsprincipper: Undervisningen er deltagerinvolverende. Undervisningen er problemorienteret. Der arbejdes med virkelighedsnære problemstillinger og cases. Undervisningen tager så vidt muligt udgangspunkt i kursisternes egne erfaringer. Undervisningen er differentieret. Udgår. Arbejdsformerne er varierede. Der veksles mellem individuelle, gruppebaserede og plenumbaserede arbejdsformer. Kursuskoncept: 4

5 TR-1: Afvikles i kredsen - 4 timer TR-2: Afvikles som internat - 3 dage TR-3: Afvikles som internat - 3 dage TR-4: Afvikles som internat - 2 dage TR-5: Afvikles i kredsen 4 timer Kursusleder: Drøftelse af HB medlemmernes funktion om Kursuslederne. Mulighed for uddannelse af Kursuslederne. Indhold: TR-1: Introduktion til grunduddannelsen Oversigt over uddannelsen Gensidige forventninger Hvad er en fagforening FSL struktur og kredsens arbejde Modtagelse af nye kolleger Skolekom, introduktion til konferencerne, support# TR -2: Tillidsrepræsentantens rolle og arbejdstid Tillidsrepræsentantens opgaver og roller Arbejdstidsregler og lokale aftaler Ansættelsesvilkår fokus på loyalitetspligten Frihed LærerLog # TR-3: Løn og forhandling Løn og lokale lønaftaler Skolens økonomi Forhandling og interessebaseret dialog Pension og forsikring Politisk oplæg TR-4: Samarbejde og indflydelse Den danske model Personaleforhold og personaleudvikling Sygefraværssamtalen / mulighedserklæringen# Ledelsesrum med plads til samarbejde# FSL klubben# Dilemmaspil Politisk oplæg # Nye emner TR-5: Planlægningsværktøj, Drøftelse af TR' s personlige handleplan. TR s fremtidige arbejde! Herunder netværk, evt. boddies, forventninger TR kreds. Jeopardy om det vi har lært# Indstilling: Temadage i kredsen for tillidsrepræsentanter 5

6 Udvalget fastsætter emner til temadag/dage til kredsarrangementer til at supplere grunduddannelsen med aktuelle emner. Temaet udvikles og afvikles af konsulenter fra sekretariatet. Vedtaget og udvalget tager de faldne bemærkninger om kursuslederens rolle med tilbage til behandling i udvalget. Indstilling vedr. temadage: Udvalget vil gerne vælge 2-3 aktuelle temaer pr. år som udbydes i kredsene, i stedet for, at de presses ind på TR-uddannelsen, men udbydes til alle TR ere. Emnerne forberedes og afholdes af konsulenterne. Formanden mener det er en grundlæggende god ide. Dog var der en lignende ordning for år tilbage, men de blev bare ikke anvendt af kredsene, selvom sekretariatet havde brugt tid på at udvikle dette. Der var en kort drøftelse af temaerne og af, at emner som faglig klub skal være et politisk oplæg. Indstilling Udvalget fastsætter emner til temadag/dage til kredsarrangementer til at supplere grunduddannelsen med aktuelle emner. Temaet udvikles og afvikles af konsulenter fra sekretariatet. Vedtaget Andet fra udvalget: MRI orienterede om det nye arbejdsmiljøforlig vedr. en styrket indsats. Der er fastsat 15 konkrete initiativer. Desuden udpeges der en række risikobetonede arbejdspladser som får besøg af arbejdstilsynet. Skoler er risikobetonet ift. det psykiske arbejdsmiljø, så cirka 150 skoler(frie og folkeskole) får uanmeldt besøg. Desuden er det besluttet, at skolen ved et tilsyn skal kunne fremlægge dokumentation for, at arbejdsmiljørepræsentanten har fået tilbudt 1½ dags uddannelse. HLK orienterede om forebyggelsesfondens arbejde omkring vold. FTT afholder en temadag om hvordan teknologien fylder mere og mere i vores arbejde. 4. Medlem og Forening (M&F) MLJ orienterede om at besøgene på skoler uden TR går langsomt, men fremad. Der kommer en opdateret liste. Den grafiske linje vedr. FSL klub er outsourcet pga. sygdom på sekretariatet. Det bliver som aftalt elektronisk materiale. Der sker måske ikke så meget før sommeren, men materialet bliver meget anvendeligt i det nye skoleår. Udvalget kan konstatere, at minikurserne er annonceret for sent, og nogle er måske placeret lidt for langt uden for byen. 5 ud af 14 kurser er aflyst. Kurset Tegn din undervisning ser ud 6

7 til at være populær. Planlægningen af efterårets kurser er i gang og skal annonceres inden sommerferien. Der var stor ros til kurserne. Dog blev det pointeret, at det er vigtigt at TR er orienteret om de møder der afholdes på skolen. Og at der sker en henvendelse til TR på skolen, hvis der mangler deltagere. 5. Forretningsudvalget a. Indstilling af HB s mødekalender for de kommende år Der er fastlagt et HB møde i Risskov samtidig med TR uddannelsen, det er FU klar over, men fastholder at der planlægges et møde hvor HB er på sekretariatet og kan mødes med personalet. Desuden er det væsentlig billigere at afholde mødet på sekretariatet. En af konsulenterne kan vikariere som kursusleder. FU er klar over, at KB-seminarerne ikke ligger hensigtsmæssigt i forhold fristen for forslag til repræsentantskabsmødet den 23. september. Der kan måske tages højde for det i 2016/17, det ser FU på. Datoen for KB-seminaret i 2016 er ændret til 31/8-1/9 i vedtagelsen nedenfor efter behandling i FU. Der er ikke med vedtagelsen af datoerne taget stilling til, at repræsentantskabet fremover er en-dagsmøder, HB møderne er placeret ud fra de nuværende forudsætninger. Mødet den juni 2016 er skoleafslutningsugen, hvor der er travlt med meget andet. Den eneste mulighed er at flytte mødet en uge frem. Det er heller ikke muligt at holde endagsmøde før folkemødet i juni, da rejsedagen er onsdag. Det er heller ikke umiddelbart muligt at afholde HB mødet som en-dagsmøde, da budgettet er på dagsordenen. Afstemning Bevarer HB mødet juni stemte for Afholder HB møde juni stemte for 5 undlader at stemme Indstilling Mødekalender for HB Der afholdes HB-møde torsdagen før repræsentantskabsmødet. Hornstrup Kursuscenter er reserveret til HB-møder, med mindre andet er angivet. Møderne afholdes fra onsdag kl (frokost fra kl ) til torsdag kl HB møder 2014/ og 14. august og 11. september og 8. oktober NB: Tirsdag-onsdag med start 7/10 kl med fællesmøde med DP s bestyrelse 29. oktober november 2014 Repræsentantskabsmøde 7. november 2014 i Middelfart. 10 og 11. december

8 7. januar Afholdes i på sekretariatet i Risskov kl og 5. februar og 12. marts og 16. april og 7. maj 2015 [Folkemøde uge 24: 10-14/6] 17 og 18. juni 2015 HB møder 2015/ august september 2015 [KB seminar 30/9 1/10] oktober november 2015 Repræsentantskabsmøde 6. november 2015, Lillebæltshallerne, Middelfart december januar 2016 Afholdes i på sekretariatet i Risskov kl februar marts april maj 2016 [Folkemøde uge 24: 16-19/6] juni 2016 HB møder 2016/2017 FORSLAG: Baseret på omtrent samme placering som i 15/ august 2016 [KB seminar 31. august 1. september] september oktober november 2016 Repræsentantskabsmøde 4. november 2016, Lillebæltshallerne, Middelfart 7 8. december januar 2017 Afholdes i på sekretariatet i Risskov kl februar marts april maj 2017 [Folkemøde uge 24: 15-18/6] juni 2017 Vedtaget. b. Indstilling af lønkampagne Formanden redegjorde for kampagnen. Der skal fokus på decentral løn de kommende 3 år. Folkeskolen har fået centrale lønstigninger, og vi er i forvejen gået lidt tilbage. Der er udarbejdet et oplæg om en fælles lønkampagne med skoleorganisationerne, som er fremlagt for både Efterskoleforeningen og Dansk Friskoleforening/Lilleskolerne. Danmarks Privatskoleforening får det præsenteret på det kommende møde. Tilbagemeldingerne afventes, og det kan muligvis blive nødvendigt at diskutere, om kampagnestrategierne skal være lidt forskellige alt afhængigt af skoleformen. 8

9 Der foreslås en ramme på 2,2 mio. kr. til kampagnen over de 3 år. Det skal primært gå til en projektansættelse ift. at gennemføre lønkampagnen. En konsulent koster cirka kr. pr. år, så der vil være kr. til andet. Det er alene en ramme, og intet bliver igangsat før det er godkendt i HB. Midlerne stammer fra et overskud i driften for Der er samtidig planer om at arbejde med et forslag til et andet lønsystem, også selvom der ikke er mange midler i det nuværende, og det skal ske i samarbejde med de øvrige LC organisationer på statens område, hvis de er interesseret. Det ligger i forslaget, at alle skoler uden TR skal have fornyet lønaftalerne inden udgangen af skoleåret 2015/16. Forslaget er, at konsulenterne forhandler aftalerne, og kredsformænd tilbyder medlemmerne et møde, hvor de får forklaret, hvorfor vi har forhandlet og ikke har involveret dem, og hvorfor de skal vælge en tillidsrepræsentant. Det vil til en vis grad være de skoler vi i øjeblikket har målrettet en hvervekampagne mod, så det kan nok kombineres fremover. Der kan udarbejdes skabeloner for kommunikationen som et led i kampagnematerialet. Kampagnen retter sig også mod skoler der udbetaler mellem 0-3 % i decentral løn, her skal TR erne klædes godt på til lønforhandlingerne. Der skal presse på for at skolerne lever op til kravet om en lønpolitik. Kampagnen opdeles i etaper, så der ikke skydes for meget i gang på samme tid. Der var forslag om at se på pjecen vedr. lønpolitik fra 2005, evt. i samarbejde med MOS. Det er vanskeligt at skaffe valid lønstatistisk materiale. FSL har anmodet om en skoleformsopdelt lønstatistik i Fordelingssekretariatet. I den forbindelse vil formanden spørge Fordelingssekretariatet om ejerskabet til det statistiske materiale, de er i besiddelse af. En lønforhandling mellem skolen og TR er at foretrække. På de skoler hvor sekretariatet forhandler, ville det være brugbart hvis ambitionsniveauet blev beskrevet. Om der eksempelvis er opbakning i HB til synspunktet om, at en god aftale vil give TR et bedre startsted fremadrettet i lønforhandlingerne. Indstilling: Bilag 5.b: Lønkampagne Vi skal stå mål med folkeskolen også på lønnen indstilles til godkendelse. Vedtaget. FU vender tilbage vedr. konkrete indstillinger om rammen på 2,2 mio. kr. c. Indstilling af reviderede principper for den tværgående pulje Kredsene bruger deres kredstilskud til de almindelige driftsopgaver, hvor de tværgående puljer skal være af større omfang eller være noget nyskabende. Derfor vil kredsens økonomi også indgå i vurderingen. FU foreslår, at der er to kriterier, men kun det ene skal være opfyldt. Efterskoletræffet er et godt eksempel, men der vil fortsat skulle søges inden det bliver planlagt. For at undgå først til mølle princippet, var der enighed om at dele det i to ansøgningsrunder. Der er cirka kr. i den tværgående pulje. Der er to kilder: kredsenes formuer, og de midler HB vælger at afsætte til puljen. Indstilling: 9

10 Den nuværende tekst lyder således: Særligt tilskud Foruden grundtilskuddet afsættes der i foreningens budget en pulje til ekstraordinære kredstilskud, som målrettes aktiviteter på tværs af kredsene. Puljen kan også søges til aktiviteter af mere eksperimenterende karakter, som vil kunne komme andre kredse - eller hovedforeningen - til gode. Det foreslås ændret til: Tværgående kredspulje Foruden kredstilskuddet afsættes der i foreningens budget en tværgående kredspulje. Der kan søges til følgende formål: 1. To eller flere kredse går sammen om ekstraordinært omfattende medlemsrettede aktiviteter. 2. En eller flere kredse ønsker at udvikle aktiviteter af nyskabende/eksperimenterende karakter, som vil kunne komme andre kredse - eller hovedforeningen - til gode. Der kan være tale om medlemsrettede aktiviteter, men der kan også være tale om fx nye møde- og/eller kommunikationsformer i kredsbestyrelse eller lignende. Hovedbestyrelsen ansøges om tilskud fra den tværgående kredspulje, og skal foruden en vurdering af opfyldelsen af ovenstående formål også inddrage en vurdering af den/de ansøgende kredses budget og balance. Vedtaget med tilføjelse af en deadline for ansøgning to gange om året. Der kan søges fremadrettet, men kun indenfor den kendte puljestørrelse. d. Indstilling af ændringer omkring kredstilskud og formue. Der er ingen faktuelle ændringer, men alene sproglige formuleringsændringer. Indstilling Nuværende tekst: Kredsformuer samt over- og underskud 75 % af kredsens overskud kan overføres til kredsens formue og dermed til aktiviteter året efter. De resterende 25 % overføres til den særlige pulje. Kredsformuen kan højest udgøre 30 % af kredsens årlige driftsbudget. Hvis et overskud overstiger 30 % i en kreds, tilfalder midlerne hovedforeningen. Såfremt en kreds har underskud i et finansår, overføres dette til næste finansår. Budgettet for dette finansår skal herefter revideres, således at det balancerer. Forslag til ny tekst: Kredsformuer samt over- og underskud 10

11 75 % af kredsens driftsoverskud overføres til kredsens formue. De resterende 25 % overføres til den tværgående kredspulje. Kredsformuen kan højst udgøre 30 % af kredsens årlige kredstilskud. Hvis kredsformuen overstiger 30 %, tilfalder midlerne hovedforeningen. Såfremt en kreds har underskud i et finansår, overføres dette til næste finansår i det omfang underskuddet ikke kan finansieres af formuen. Budgettet skal herefter revideres, således at det balancerer. Vedtaget dog med tilføjelsen: Hvis kredsformuen overstiger 30 %, tilfalder de overstigende hovedforeningen. e. Indstilling af retningslinjer for afholdelse af møder for ikke-medlemmer På en kredsgeneralforsamling havde medlemmerne kommenteret planlagte hverveaktiviteter for ikke-medlemmer. FU vurderer, at kredsene skal bevare autonomien og bruge sund fornuft. HB har tidligere aftalt, at der ikke skal være indtægtsdækkende virksomhed i kredsene, derfor kan det ikke løses med brugerbetaling for ikke-medlemmer. Det fremgår af HB mappen. HWI og formanden reviderer HB mappen hen over sommeren. Indstilling om (kreds)arrangementer og lignende for ikke-medlemmer. Udgangspunktet for arrangementer for ikke-medlemmer eller for arrangementer for møder, hvor ikke-medlemmer deltager, er, at disse ikke finansieres af foreningen. Såfremt der afholdes møder, hvor hvervning er det primære formål, så kan der imidlertid beværtes med et minimum af traktement. Vedtaget. Det er afgørende, at kredsene bevarer deres autonomi, hvorfor det helt er op til kredsene hvilke arrangementer, de ønsker at forestå. Oven nævnte retningslinjer er derfor tommelfingerreglen, da der ikke kan laves regler for alle situationer. Der appelleres til at tage udgangspunkt i ovenstående, samt at kredsene og foreningen udviser god dømmekraft i forbindelse med udbydelsen af arrangementer. f. Indstilling vedr. udvalgsreferater Udvalgsreferater betragtes som interne arbejdspapirer som udelukkende skal lægges i udvalgenes konferencer og i HB konferencen. Kredsene orienteres om de punkter der er relevante. Indstilling Vedtaget Udvalgsreferater er interne arbejdspapirer, og de er kun for udvalgets medlemmer. Men det er klart, at beslutninger og indstillinger, som har konsekvens for andre end udvalget, skal overleveres. g. Evaluering af udvalgsstruktur. Evalueringerne fra udvalgene, og de individuelle vurderinger var meget brugbare. De fleste mener at den nye udvalgsstruktur fungerer i store træk. Det er positivt at udvalgsarbejdet opleves relevant, og at der er gode muligheder for at påvirke udvalgsarbejdet. 11

12 Der er en tendens til, at det er nemmest at arbejde med konkrete opgaver, og det der rammer det enkelte medlem. Arbejdet med de strategiske drøftelser i udvalgene er meget sværere, og det har der heller ikke været tradition for. På baggrund af evalueringen, blev følgende spørgsmål behandlet i grupper: 1. Hvad er formålet med at have udvalg? 2. Bruger vi tiden på det rigtige i udvalgene? 3. Vi har et konstaterbart problem omkring A&A hvad skal vi gøre ved det? 4. Flere nævner, at der er for få møder eller, at der er for dårlig tid til arbejdet. Hvad gør vi ved det? 5. Allerede da vi indførte strukturen vidste vi, at næstformandens rolle ikke var optimal. Hvordan har det fungeret i virkeligheden? 6. Skal der ske justeringer af udvalgsstrukturen? a. Hvis ja, så hvordan og med hvilket formål? 7. Der kan sagtens være andre spørgsmål, som I synes skal behandles og så gør I det. De udførlige referater fra drøftelserne i grupperne skal sendes til Monica. FU vil til næste møde på baggrund af drøftelserne overveje muligheden for at justere udvalgsstrukturen. Der var en kort opsummering af gruppearbejdet. Tilbagemeldingerne sendes til MLJ som samler og udarbejder en indstilling om eventuelle ændringer eller justeringer i udvalgsarbejdet. h. Evaluering af kredsopgaver Materialet til evaluering af kredsarbejdet er sendt ud lidt sent, og der var stemning for at udskyde behandlingen. Hvis der skal ske en justering af enten opgaver eller tilføres flere ressourcer, bør det være parat inden næste skoleår. Punktet behandles på HB mødet i maj. i. Orientering om overenskomstforhold på sekretariatet Punktet blev ikke refereret. j. Drøftelse af FTF FV15 og LO-projektet Temadelen med Bente Sorgenfrey blev kort evalueret. Mødet var en god måde at komme tættere på vores paraplyorganisation, ligesom vi gerne vil tættere på medlemmerne. k. Orientering om møder med skoleforeningerne Der afholdes kvartalsvise møder med de større skoleforeninger. Danmarks Privatskoleforening, Dansk Friskoleforening/Lilleskoleforeningen og Efterskoleforeningen. Der er markant forskel på om det er en skoleformsforening eller en arbejdsgiverforening. Som ansat på Dansk Friskoleforenings skoler og på efterskoler er man pr. automatik medlem af foreningen. 12

13 DSSV er en lidt særlig organisation, og alle aftaler forhandles med en fælles TR/FSL. Skoleforeningerne er blevet præsenteret for en række forslag til samarbejdet om løn og arbejdstid fra FSL, og der afventes tilbagemeldinger. Mødet med Danmarks Privatskoleforening har ikke været afviklet endnu, så indtil videre er lønpapiret et internt arbejdspapir. l. Orientering om støtte til ordblindeefterskoler En række ordblinde efterskoler er fortørnede over de nye karakterkrav til erhvervsuddannelserne. Det vanskeliggør elevernes muligheder for videreuddannelse, selvom de er kvalificerede. Derfor rettes der henvendelse til ministeriet om foretræde for folketingets Børne -og ungeudvalg. FSL er medunderskriver af henvendelsen. m. Orientering om legatansøgning FU har ekstraordinært bevilliget 5000 kr. til et medlems udgifter i forbindelse med behandling. n. Drøftelse af MSI undersøgelse Der var en kort runde og en løs snak om fremlæggelsen af MSI undersøgelsen. HB gav udtryk for, at det var godt og anvendeligt. Det var handlingsorienteret og relevant for det videre arbejde, især i forhold til FSL politikpapiret. Det var en øjenåbner og en flot måling ovenpå et år med ekstra konfliktkontingent. o. Drøftelse af Medlemsudvikling Medlemstallet er stabiliseret, men det betyder samtidig, at foreningen står overfor samme udfordring som tilbage i august. Normalt er der en del udmeldinger her i foråret, men de plejer at komme tilbage i august. Desuden har vi hørt, at nogen har undladt at melde sig ind pga. konfliktrisikoen, hvilket måske kan bidrage til en stigning. De medlemmer der meldte sig ud efter konflikten og ønsker nyt medlemskab skal betale det skyldige konfliktkontingent, ikke dem der kunne have været medlemmer under konflikten og som ønsker medlemskab. p. Drøftelse af OK15 spørgsmål og møder Stemmeprocenten er med til at legitimere os som organisation. Det lykkedes at få den op til sidst, men vi ligger væsentlig under de øvrige organisationer. SMS redskabet virkede, men det skal bruges med omtanke. Det koster lidt pr. sms samt et årsabonnement. Kreds 3 s forsøg med påskeæg virkede særdeles godt. FSL har sat meget på spil gennem forhandlingerne, derfor var det massive ja glædeligt, så vi fik bevis på, at medlemmerne ikke ønskede at komme i konflikt. Desuden var det til stor hjælp for de øvrige statslige organisationer. Skoleorganisationerne er interesserede i et samarbejde om samskrivning af organisationsaftalen og fællesoverenskomsten. 13

14 Der resterer en række afklaringer omkring arbejdstid og lign., sammen med de øvrige LC organisationer. De særlige feriedage har vist sig at være lidt komplicerede planlægningsmæssigt, men myterne om at det er en udgift for skolerne er ikke korrekt. Lærerne har ret til at placere de særlige feriedage, og MLJ responderede på et spørgsmål, at det ikke gør en lærer uprofessionel at afholde dem på undervisningsdage. Ulempetillægget på cirka 720 kr. pr. lærer på grundskoler er nu til rådighed på skolerne, og vi skal sikre at der sker en reel afregning for ulemperne, især på lejrskolerne. Der er møde med LC vedr. sager om beregning af overtidsbetaling og pausetid. Sekretariatet er spændt på juni måned, hvor der forventes en række sager om arbejdstidsopgørelser, eller mangel på samme. De særlige feriedage og frikøbet er til diskussion på skolerne. Der udarbejdes en skrivelse om frikøbet til skolerne. q. Møder for kredsbestyrelserne om foreningens demokrati. Kun få kredse har mulighed for at mødes på tværs af kredsene i maj måned til en drøftelse af de demokratiske udfordringer i foreningen, herunder repræsentantskabsmødernes fremtid. Det blev besluttet, at FU udarbejder et oplæg om foreningens demokrati til kredsene. Oplægget debatteres på et kredsbestyrelsesmøde, og tilbagemeldingen til FU sker i starten af juni. Den fælles debat tages på KB kurset kort derefter. Oplægget skal være udsendt inden maj. r. Evaluering af mødet med Efterskoleforeningen Der var generel tilfredshed med fællesmødet. Dog skulle dagsordenen have været udsendt på forhånd. En tilbagemelding vedr. samarbejde om lønkampagnen bliver spændende. De virker mindre tilbageholdende omkring arbejdstid end tidligere, efter arbejdstidspapiret er vedtaget. Invitationen til samarbejde om kompetenceudvikling kan imødekommes, nu hvor FSL er trådt ud af kursusmarkedspladsen. 6. Interne Repræsentationer MRI deltog som vikar i et møde for lærere på internationale skoler, det gav tre nye medlemmer. De ønsker et møde vedr. pensionsforhold og deres muligheder for kompetenceudvikling. Der er brug for tjek af deres udenlandske erfaring i relation til lønancienniteten. Et krav om godkendelse af anciennitet fra EU-godkendte skoler blev afvist her ved OK15, men en del lærere på de internationale skoler kommer også fra ikke-eu lande. Men skolerne har mulighed for at tælle det med, og der er mulighed for decentral løn. RFR deltog i et møde på en international skole i Århus, men kun med 5 deltagere. Der er planlagt et møde i Vandel om kort tid. De efterspørger mere materiale på engelsk fra FSL. RBE orienterede om manglende kommunikation med de studerende omkring Årsmødet. De afholder det uden repræsentant fra FSL. 14

15 HLK afholder møde med kostskoleudvalget i næste uge og som planlagt disponerer de med et 2-3 timers møde mellem TR erne og formanden inden selve stævnet. Der planlægges, så formanden kan gå direkte videre til det næste programpunkt på stævnet. 7. Indkomne forslag a. Indstilling om humanitær støtte af Thor Aid. Bladet har skrevet en artikel om et af vores medlemmers opbygning af en ny hjælpeorganisation. Det er en oplagt mulighed at støtte organisationen via de humanitære midler. På baggrund af en ansøgning om indsamling til en bus som koster 8000 USD, foreslår FU, at FSL støtter med 1500 USD. Indstilling Vedtaget FU indstiller, at Sanne Pohl Thors nødhjælpsorganisation støttes med 1500 USD. 8. Foreningens økonomi Revisionen er i gang med at færdiggøre regnskabet. 9. Meddelelser fra: a. Formand Formanden orienterede om et lidt kompliceret forløb mellem BUPL og skoleorganisationerne vedr. dækning af pædagogisk arbejde, herunder FOA s overtagelse af ikke uddannede pædagogmedlemmer på området. De har ønsket et møde med os, for at se på grænsedragningen af de funktioner en pædagog kan varetage. Der har været fællesmøde om ledernes organisering, hvor hver organisation skulle præsentere det syn de har på ledernes situation og organisering. En af konklusionerne var, at lederne skal bevare en tilknytning til organisationen via dobbeltmedlemsskab, men graden af tilhørsforhold er frit. Dvs. alt fra om det er samarbejde om rådgivning, kun blad, medlemssystem eller lign. b. Næstformand Folkemødeplanerne er ved at være på plads. FSL er arrangør og skal deltage i mange arrangementer. Men der er heldigvis mange FSL politikere derovre. MRI deltager som repræsentant for FTF. De praktiske forhold fremgår af hjemmesiden - folkemødet 2015 og når alt er på plads findes der er app med informationer. RFR er med som praktisk hjælper, og HB får orientering om kørsel, overnatning mv. efterhånden som det falder på plads. Der er tre biler med, da julegården, som overnatningsstedet hedder, ligger et stykke væk fra Allinge. Et besøg på Skorpeskolen i Nordsjælland affødte en række spørgsmål om hvor lang tid en skole er ny ift. decentral løn, der var flere tidligere folkeskolelærere som undrede sig over lønnen. Men det var et godt møde. 15

16 Lovforslag om specialundervisningstillæg er fremlagt, og der er ikke længere sammenhæng mellem tilskuddet og det behov den enkelte elev har for specialundervisning. Men det er den samme pulje penge, der fordeles på en ny måde. En artikel af MLJ om karakterer ligger på hjemmesiden. c. Øvrige HB medlemmer Kreds 1: Kredsbestyrelsen er næsten status quo ovenpå generalforsamlingen. De har fyldt repræsentantskabspladserne op, og har 3 suppleanter. LHO deltager i en række hvervemøder. Normalt forsøger LHO ikke at prædike medlemskab, men vil være den første til at byde dem velkommen i foreningen. På et af møderne, hvor halvdelen var organiseret, var der stor opbakning fra medlemmerne til at få de andre ind i FSL, hvilket var en god støtte. Kreds 2: TR-træf er afviklet med 30 deltagere. Supergode emner om løn og forhandling og det er godt at se skoleformerne samarbejde på tværs. Der var oprindeligt kampvalg til kredsbestyrelsen, men så meddelte Thomas Münchow at han havde fået nyt job og trak sig. Det betyder, at der kun er en efterskolelærer i bestyrelsen. De har valgt 31 repræsentanter, men ingen suppleanter. Der var en god og hyggelig stemning. Kreds 3: Medlemshvervning på skolerne giver resultater. Ud af de 110 nye medlemmer som kredsen har fået i løbet af året, er 94 fra skoler hvor kredsen har haft kontakt med medlemmerne eller med TR. Besøgene giver også god opbakning til de medlemmer der er på skolen. Repræsentantskabspladserne var fyldt på forhånd, men det har også været en proces gennem hele året. Der manglede kun et par suppleanter som blev fundet på mødet. Kredsen laver egen evaluering af arbejdet. Opgaverne er løst efterhånden som de er dukket op, men der skal være en debat om prioriteringen. RJO er inviteret til FTF temadag via netværket om organisationsuddannelse, temaet er de opgaver andre organisationer varetager og deres erfaringer. Det afholdes tirsdag den 28. fra kl , hvis nogen er interesseret. Kreds 4: Kredsformanden overvejer at markere når medlemmer har jubilæum i FSL. Indmeldelsesdatoen kan findes i systemet. Generalforsamlingen afvikles den 29/4, og der bliver kampvalg til en post i kredsbestyrelsen. Kreds 5: Der var kampvalg om kredsbestyrelsesposterne. Men der mangler mange til repræsentantskabet. Begrundelsen er, at de skal bytte sig frem pga. fredagsmødet. Der er megen kommunikation med en skole i kredsen, og der ser ikke ud til at ske ændringer før ledelsesforholdene er på plads. 16

17 Kredsen er i gang med næste års planlægning. Det er gået lidt i stå med skolemøderne, men håber det kommer i gang snart. Der var stor tilfredshed med minikurset i Nyborg. Kreds 6: Der er tilmeldt 45 til generalforsamlingen, alle pladser er dækket, dog mangler der et par suppleanter til repræsentantskabet, men kredsen har gjort en stor indsats gennem året. Der er planlagt AMR møde den 12. maj om arbejdsglæde. Kreds 7: MRI har afholdt den hurtigste generalforsamling, det tog 45 minutter. Der var ingen valg, og de mangler et par stykker til repræsentantskabet. Koordineringen omkring underviserteltet den 1. maj i fælledparken er i gang. Kredsen har fået et tilbud fra Mayland på 63 kr. pr. kalender i samme format som den DLF udgav førhen. Alle kredsmedlemmer bliver tilbudt en kalender og de inviteres til at hente den på en skole, hvor de samtidig kan hilse på kredsbestyrelsen. MRI har 10 års jubilæum i FSL den 1.5., hun var vikar fra Kreds 8: Generalforsamlingen er afviklet, det gik godt, men der mangler repræsentantskabsmedlemmer. Kredsbestyrelsen er den samme som før. Der er sendt medlemsbrev, cirka 25 kom tilbage med fejl mailadresse. De opspores via medlemssystemet, og får en henvendelse gennem TR. AST skulle have deltaget i et DLI møde, men det er afløst af et forligsnævnsmøde. Lederkredsen: En leder stod fast overfor bestyrelsen, da de ville fratage denne al økonomiske ledelse. Det resulterede i, at der blev valgt en ny bestyrelse på generalforsamlingen. Inden generalforsamlingen afviklede kredsen lederdage. Bestyrelsen har fået nye medlemmer, og har en repræsentativ sammensætningen. Den alternative forening afholder første generalforsamling fredag vedr. indstilling om nedlæggelse af foreningen, og der er varslet endnu en forsamling i juni med samme formål. Der kommer en forudbetaling af kontingentet fra de nyindmeldte medlemmer. d. Sekretariat Rejsekort blev udleveret, samt et nyt rejseafregningsskema. Rejseafregningerne sker fremover med lønudbetalingen, hvilket betyder en stor administrativ lettelse. De formelle forhold om navn mv. skal kun udfyldes en gang. Det er alene forsiden der indsendes sammen med boner og andre kvitteringer, ikke de bagvedliggende bilag, men de skal gemmes. Det skal fortsat afleveres i fysisk form med underskrift senest den 20. i måneden. Fremover er alle kredsformandens rejseudgifter en FSL udgift og ikke en kredsudgift. Det starter fra nu. Hvis rejsekortet er anvendt skal der udfyldes et bilag, men alene et flueben i rejsekortet. Tilsvarende er der en rubrik til brobizz. 17

18 Hvis der er dokumenterede udgifter fra andet vedhæftes de forsiden og indsendes, herunder hvis et klippekort er anvendt eller andet. Hvis et personligt rejsekort er anvendt, så er det bare en almindelig kvittering for udgifter. Sekretariatet forsøger hele tiden at lette de administrative procedurer. Frank Kold er ansat som konsulent til sociale sager pr. 4. maj. IHP og BJJ går tilbage til andre opgaver. Han er uddannet socialrådgiver og kender stofområdet godt. FU vil lige overveje om han skal deltage i et HB møde, så HB kan hilse på ham. Jane er ansat som ny leder af kantinen. Lone er fortsat ansat og har 10 års jubilæum. APV processen er i gang. Skemaerne er udfyldt og BBO og HWI arbejder videre med handleplaner. Den 8. maj er der fællesmøde om APV. Arbejdsbelastning og forholdsvis konkrete fysiske forhold er i fokus. e. HKC Der fremlægges regnskab for bestyrelsen fredag den 17. april. Der er et overskud på cirka kr. Det er bestyrelsen der godkender regnskabet. Om kort tid kommer der to formelle indbydelser til generalforsamling. Et for HKC P/S og et for Komplementarselskabet HKC Aps. 10. Personsager I.a.b. 11. Evt. Da der allerede er en aftale om, at der i særlige tilfælde kan gives karensfrihed ved indmeldelse, var der enighed om, at der udleveres kort om karensfrihed på standen ved DF s årsmøde. Referent: Kirsten Holch Herskind 18

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 4.-5.februar 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 4.2.2015 kl. 15.00 til 18.30 Slut: 5.2.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14.-15. august 2013 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Temaer: Onsdag 10.15-16.00: FSL s mediestrategi og anvendelsen af sociale medier.

Temaer: Onsdag 10.15-16.00: FSL s mediestrategi og anvendelsen af sociale medier. Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 17-18. juni 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 17.6.2015 kl. 10.15 til 18.30 Slut: 18.6.2015 kl. 9.00 til 15.30 URO/HWI/HLH/JMO Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo 2014 Generalforsamling Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Ann Hagbarth ANHA@dlf.org Kommunerep.,

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde 6. september 2010 Tid: Tirsdag den 14. september 2010 kl. 10.00 20.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning 2

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo 2015 Generalforsamling Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Karina Pedersen KAPE@dlf.org

Læs mere

Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK

Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2012 Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK Ordentlighed Af An n e-me t t e K. Je n s e n, f o r m a n d f o r Od e n s e Læ r e r f or e n i ng 2 Det

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Nu skal dit potentiale vurderes/2 Opsagte kan få et nyt job i banken/2 Hvad får du i den nye overenskomst?/6 Gør en lille

Læs mere

Når man går foran. Mikkel Mailand. Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13. November 2013

Når man går foran. Mikkel Mailand. Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13. November 2013 Når man går foran Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13 Mikkel Mailand November 2013 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk Institut Københavns Universitet

Læs mere

Skriftlig beretning 2007

Skriftlig beretning 2007 Skriftlig beretning 2007 1 Skriftlig beretning Repræsentantskabet holder sit årlige møde i år i Katuaq i Nuuk. Dette er det andet ordinære repræsentantskabsmøde, siden bestyrelsen blev valgt i 2005. Repræsentantskabet

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 marts 2014 18. årgang - særnummer Generalforsamling 2014 Foto: Pernille Reenberg, Nyager Skole Dagsorden Ordinær generalforsamling RLF fredag den 14. marts 2014 kl. 16.00 på Hendriksholm Skole, lærerværelset.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013 2013 BeretninG NORDISK MILJØMÆRKNING Indhold Forord 3 Mødeplan 4 Foreløbig dagsorden 5 Forslag til forretningsorden 6 Velfærdssamfundet og den offentlige sektor 7 Kampen om arbejdstid 13 Gjorde man en

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere