Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen"

Transkript

1 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: april 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: kl til Slut: kl til URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Lars Holm (LHO), Rikke Friis Sørensen (RFR), Rikke Josiasen (RJO), Hans Erik Hansen (HEH), Ricky Bennetzen (RBE), Hanne Lindbjerg Kristensen (HLK), Minna Riis (MR), Annie Storm (AST), Rud Nielsen (RNI) Afbud: Sekretariatet: Sekretariatschef Henrik Wisbech (HWI), Forhandlingschef Henrik Lykø Hansen (HLH), Konsulent Kirsten Holch Herskind(KHH) referent, Kommunikationschef Mikkel Hvid (MHV) Tema: Tirsdag kl : Fælles bestyrelsesmøde med Efterskoleforeningen. Onsdag kl : Bente Sorgenfrey FTF s formand. Bilag udleveret under mødet: Scenarier for udviklingen af samarbejde mellem LO og FTF i et 2020-perspektiv. Torsdag kl : MSI præsenterer medlemsundersøgelsen. Gennemgang af beslutningsprotokollen. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Uddannelse og Profession (U&P) a. Indstilling vedr. lærerkurser. 3. Arbejdsliv og miljø (A&A) a. Indstilling af TR uddannelse 2015/16 4. Medlem og Forening (M&F) 5. Forretningsudvalget a. Indstilling af HB s mødekalender for de kommende år b. Indstilling af lønkampagne c. Indstilling af reviderede principper for den tværgående pulje d. Indstilling af ændringer omkring kredstilskud og formue e. Indstilling af retningslinjer for afholdelse af møder for ikke-medlemmer f. Indstilling af at udvalgsreferater er interne arbejdspapirer, som udelukkende skal lægges i udvalgenes konferencer og i HB konferencen (mangler i FU-referatet). g. Evaluering af udvalgsstruktur h. Evaluering af kredsopgaver (bilag kommer så hurtigt som muligt) i. Orientering om overenskomstforhold på sekretariatet j. Drøftelse af FTF FV15 og LO-projektet k. Orientering om møder med skoleforeningerne l. Orientering om støtte til ordblindeefterskoler m. Orientering om legatansøgning 1

2 n. Drøftelse af MSI undersøgelse o. Drøftelse af Medlemsudvikling p. Drøftelse af OK15 spørgsmål og møder 6. Interne Repræsentationer 7. Indkomne forslag a. Indstilling om humanitær støtte af Thor Aid. 8. Foreningens økonomi 9. Meddelelser fra: a. Formand b. Næstformand c. Øvrige HB medlemmer d. Sekretariat e. HKC 10. Personsager 11. Evt. Referat: Gennemgang af beslutningsprotokol Beslutningsprotokollen blev gennemgået. 1. Godkendelse af dagsorden Tilføjelser: 5 q. Møder for kredsbestyrelser om foreningens demokrati. 5 r. Evaluering af mødet med Efterskoleforeningen. 2. Uddannelse og Profession (U&P) a. Indstilling vedr. lærerkurser. Samarbejdet i Kursusarbejdsmarkedspladsen er opsagt med virkning fra udgangen af skoleåret 2015/16. Kurserne er planlagt frem til sommeren 2016 og planlæggeren stopper i løbet af Indstillingen er en ramme og en delplan for det videre arbejde med lærerkurserne. Der er ikke udarbejdet en liste over kursusudbuddet, men tanken er, at det er noget lignende minikurser med mulighed for at gå lidt mere i dybden, og at det holdes op imod det vedtagne professionsideal. Flere var af den opfattelse, at lærerkurserne skal være noget andet end fagspecifikke kurser, selvom det har været populært via kursusarbejdsmarkedspladsen. Der er mange andre kursusudbydere, og FSL kurser bør rette sig mod emner der ikke læres på seminariet, som eksempelvis klasserumsledelse, kurser der er målrettet døgnskoler jf. også drøftelsen på mødet med Efterskoleforeningens bestyrelse og lign. Fremover bliver det muligt at samarbejde med alle skoleorganisationerne om kurser. Det har været en succes indenfor arbejdsmiljø, dog et forholdsvis upolitisk område og det har taget tid 2

3 at få etableret samarbejdet. Det kan være hensigtsmæssigt at samarbejde om kurser for nye lærere, nystartede skoler og lign. Kurserne afvikles på centre og ikke skoler af hensyn til overnatning, og indtil videre er det kun på Sjælland og HKC. Midlerne er en særbevilling på finansloven, og der bør derfor afleveres et regnskab. MLJ har ikke set anden beskrivelse af betingelserne for anvendelsen af midlerne. Udvalgets indstilling var, at medlemmer får deltagerrabat, men ikke at FSL kurserne kun er for medlemmer. Rabatten kan give medlemmerne bedre vilkår for at få skolen til at betale, men ved tilmeldingen skal vi sikre, at vi må orientere skolen om deres medlemskab eller ej. Både FTF og DJØF benytter sådanne differentierede priser for kurserne. HB debatterede fordele og ulemper ved at gøre FSL kurserne til et eksklusivt tilbud kun for medlemmerne. Der var holdninger om, at ikke-medlemmer helt principielt ikke skal have hele pakken, da de i forvejen får overenskomstpakken serveret. På den anden side, så kan der være en profilering af FSL hvis kurserne bliver populære, herunder muligheder for at hverve medlemmer. Der var forslag om at give DLF medlemmer eller medlemmer af andre fagfaglige organisationer adgang til kurserne, men i praksis vil det være vanskeligt at tjekke. Ved at give tilgang for alle, vil der være større chance for at få gennemført kurserne, hvor andre mente, at kurserne i modsat fald skal være så målrettede og relevante, at de kan gennemføres alene for medlemmer. I praksis har en del af kursusmarkedspladsens kurser været aflyst også selvom det var relevante og gode kurser, men det afhænger en del af skolernes interesse. En del skoler har trukket kompetenceudviklingen hjem på skolen, hvilket udvalget også blev opfordret til at tænke videre over. Det er dog en forudsætning, at både medlemmer og ikke-medlemmer så kan deltage i kurserne. Af hensyn til udvalgets videre arbejde, blev der foretaget en afstemning. Afstemning: Hvis FSL udbyder den type kurser der lægges op til i udvalgets indstilling, er det: kun for medlemmer: 2 stemte for for alle: 8 stemte for 1 undlod at stemme. Udvalget arbejder videre ud fra de nævnte tilkendegivelser, og der kan overvejes at give fortrinsret til kurserne for medlemmerne. Det præciseres, at to-dagskurser fx er fra kl. 10 den første dag til kl. 15 den næste dag. 3. Arbejdsliv og miljø (A&A) a. Indstilling af TR uddannelse 2015/16 3

4 RJO præsenterede udvalgets indstilling til grunduddannelsen for TR. På baggrund af en evaluering med underviserne fra sekretariatet er der sket justeringer. Underviserne ønskede længere blokke af emner, da det giver bedre mulighed for variation i undervisningsmetoden. Der var et øget tidspres i år, fordi uddannelsen i 14/15 var reduceret med en dag. Emner som sygefraværssamtaler, TR-rollen ift. svage kollegaer og lign. manglede. Og der blev efterspurgt en gennemgående kursusleder, eller en overlevering af erfaring med kursusdeltagerne imellem kursuslederne. Af hensyn til sekretariatet er der ikke sket de store indholdsforandringer, så det nuværende undervisningsmateriale kan genanvendes. Der er allerede udarbejdet et tidsprogram på baggrund af ændringerne fra indstillingen. Der er planlagt 3 internater, 2* 3 dage og 1*2 dage, altså en udvidelse med 1 dag fra 14/15. MRI gjorde opmærksom på, at TR erne er det område i foreningen der giver indflydelse, det er vores hjerteblod, og der bør ikke spares på området. HWI undersøger, om der er budgetteret med udvidelsen, da der alene var tale om en reduktion sidste år. Udvalget foreslår princippet om undervisningsdifferentiering slettet. De blev dog fra flere sider opfordret til at lade det stå, da det reelt sker ved opdeling i grundskoler/efterskoler, niveaudeling ved skolekom og lign. På TR2 håber udvalget at kunne introducere den nye version 2 af lærerlog. Jeopardy er flyttet til TR5, så det bliver en slags repetition af uddannelsen. TR s rolle i den nye kontekst, hvor de skal søge indflydelse, indgår i punkterne: TR rollen og den interessebaserede dialog. Udvalget lagde op til en drøftelse af kursuslederens rolle. Kursuslederrollen giver HB medlemmerne mulighed for at komme tæt på TR, konsulenter og få en bid af TR uddannelsen. Desuden medvirker det til at pleje de relationelle forbindelser i foreningen, så TR erne oplever, at der er kort vej til indflydelse. Men det er tidskrævende at være kursusleder gennem en hel uddannelse, og tiden skal prioriteres stramt for at nå alle kredsopgaverne. Derfor var der stemning for at bevare ordningen om at det deles ud på flere HB medlemmer. Til gengæld sikres der en ordning med overlevering kursuslederne imellem. Udvalget ønskede at bevare muligheden for at have en gennemgående kursusleder fra udvalget for at samle erfaring. Kursuslederrollen opfattes forskelligt i HB, og nogen oplever at det er lidt underligt at få tildelt en praktisk rolle og ikke en politisk rolle med oplæg. Indstilling: A. Grunduddannelse for tillidsrepræsentanter i FSL 2015/2016 Formål: Uændret Planlægningsprincipper: Undervisningen er deltagerinvolverende. Undervisningen er problemorienteret. Der arbejdes med virkelighedsnære problemstillinger og cases. Undervisningen tager så vidt muligt udgangspunkt i kursisternes egne erfaringer. Undervisningen er differentieret. Udgår. Arbejdsformerne er varierede. Der veksles mellem individuelle, gruppebaserede og plenumbaserede arbejdsformer. Kursuskoncept: 4

5 TR-1: Afvikles i kredsen - 4 timer TR-2: Afvikles som internat - 3 dage TR-3: Afvikles som internat - 3 dage TR-4: Afvikles som internat - 2 dage TR-5: Afvikles i kredsen 4 timer Kursusleder: Drøftelse af HB medlemmernes funktion om Kursuslederne. Mulighed for uddannelse af Kursuslederne. Indhold: TR-1: Introduktion til grunduddannelsen Oversigt over uddannelsen Gensidige forventninger Hvad er en fagforening FSL struktur og kredsens arbejde Modtagelse af nye kolleger Skolekom, introduktion til konferencerne, support# TR -2: Tillidsrepræsentantens rolle og arbejdstid Tillidsrepræsentantens opgaver og roller Arbejdstidsregler og lokale aftaler Ansættelsesvilkår fokus på loyalitetspligten Frihed LærerLog # TR-3: Løn og forhandling Løn og lokale lønaftaler Skolens økonomi Forhandling og interessebaseret dialog Pension og forsikring Politisk oplæg TR-4: Samarbejde og indflydelse Den danske model Personaleforhold og personaleudvikling Sygefraværssamtalen / mulighedserklæringen# Ledelsesrum med plads til samarbejde# FSL klubben# Dilemmaspil Politisk oplæg # Nye emner TR-5: Planlægningsværktøj, Drøftelse af TR' s personlige handleplan. TR s fremtidige arbejde! Herunder netværk, evt. boddies, forventninger TR kreds. Jeopardy om det vi har lært# Indstilling: Temadage i kredsen for tillidsrepræsentanter 5

6 Udvalget fastsætter emner til temadag/dage til kredsarrangementer til at supplere grunduddannelsen med aktuelle emner. Temaet udvikles og afvikles af konsulenter fra sekretariatet. Vedtaget og udvalget tager de faldne bemærkninger om kursuslederens rolle med tilbage til behandling i udvalget. Indstilling vedr. temadage: Udvalget vil gerne vælge 2-3 aktuelle temaer pr. år som udbydes i kredsene, i stedet for, at de presses ind på TR-uddannelsen, men udbydes til alle TR ere. Emnerne forberedes og afholdes af konsulenterne. Formanden mener det er en grundlæggende god ide. Dog var der en lignende ordning for år tilbage, men de blev bare ikke anvendt af kredsene, selvom sekretariatet havde brugt tid på at udvikle dette. Der var en kort drøftelse af temaerne og af, at emner som faglig klub skal være et politisk oplæg. Indstilling Udvalget fastsætter emner til temadag/dage til kredsarrangementer til at supplere grunduddannelsen med aktuelle emner. Temaet udvikles og afvikles af konsulenter fra sekretariatet. Vedtaget Andet fra udvalget: MRI orienterede om det nye arbejdsmiljøforlig vedr. en styrket indsats. Der er fastsat 15 konkrete initiativer. Desuden udpeges der en række risikobetonede arbejdspladser som får besøg af arbejdstilsynet. Skoler er risikobetonet ift. det psykiske arbejdsmiljø, så cirka 150 skoler(frie og folkeskole) får uanmeldt besøg. Desuden er det besluttet, at skolen ved et tilsyn skal kunne fremlægge dokumentation for, at arbejdsmiljørepræsentanten har fået tilbudt 1½ dags uddannelse. HLK orienterede om forebyggelsesfondens arbejde omkring vold. FTT afholder en temadag om hvordan teknologien fylder mere og mere i vores arbejde. 4. Medlem og Forening (M&F) MLJ orienterede om at besøgene på skoler uden TR går langsomt, men fremad. Der kommer en opdateret liste. Den grafiske linje vedr. FSL klub er outsourcet pga. sygdom på sekretariatet. Det bliver som aftalt elektronisk materiale. Der sker måske ikke så meget før sommeren, men materialet bliver meget anvendeligt i det nye skoleår. Udvalget kan konstatere, at minikurserne er annonceret for sent, og nogle er måske placeret lidt for langt uden for byen. 5 ud af 14 kurser er aflyst. Kurset Tegn din undervisning ser ud 6

7 til at være populær. Planlægningen af efterårets kurser er i gang og skal annonceres inden sommerferien. Der var stor ros til kurserne. Dog blev det pointeret, at det er vigtigt at TR er orienteret om de møder der afholdes på skolen. Og at der sker en henvendelse til TR på skolen, hvis der mangler deltagere. 5. Forretningsudvalget a. Indstilling af HB s mødekalender for de kommende år Der er fastlagt et HB møde i Risskov samtidig med TR uddannelsen, det er FU klar over, men fastholder at der planlægges et møde hvor HB er på sekretariatet og kan mødes med personalet. Desuden er det væsentlig billigere at afholde mødet på sekretariatet. En af konsulenterne kan vikariere som kursusleder. FU er klar over, at KB-seminarerne ikke ligger hensigtsmæssigt i forhold fristen for forslag til repræsentantskabsmødet den 23. september. Der kan måske tages højde for det i 2016/17, det ser FU på. Datoen for KB-seminaret i 2016 er ændret til 31/8-1/9 i vedtagelsen nedenfor efter behandling i FU. Der er ikke med vedtagelsen af datoerne taget stilling til, at repræsentantskabet fremover er en-dagsmøder, HB møderne er placeret ud fra de nuværende forudsætninger. Mødet den juni 2016 er skoleafslutningsugen, hvor der er travlt med meget andet. Den eneste mulighed er at flytte mødet en uge frem. Det er heller ikke muligt at holde endagsmøde før folkemødet i juni, da rejsedagen er onsdag. Det er heller ikke umiddelbart muligt at afholde HB mødet som en-dagsmøde, da budgettet er på dagsordenen. Afstemning Bevarer HB mødet juni stemte for Afholder HB møde juni stemte for 5 undlader at stemme Indstilling Mødekalender for HB Der afholdes HB-møde torsdagen før repræsentantskabsmødet. Hornstrup Kursuscenter er reserveret til HB-møder, med mindre andet er angivet. Møderne afholdes fra onsdag kl (frokost fra kl ) til torsdag kl HB møder 2014/ og 14. august og 11. september og 8. oktober NB: Tirsdag-onsdag med start 7/10 kl med fællesmøde med DP s bestyrelse 29. oktober november 2014 Repræsentantskabsmøde 7. november 2014 i Middelfart. 10 og 11. december

8 7. januar Afholdes i på sekretariatet i Risskov kl og 5. februar og 12. marts og 16. april og 7. maj 2015 [Folkemøde uge 24: 10-14/6] 17 og 18. juni 2015 HB møder 2015/ august september 2015 [KB seminar 30/9 1/10] oktober november 2015 Repræsentantskabsmøde 6. november 2015, Lillebæltshallerne, Middelfart december januar 2016 Afholdes i på sekretariatet i Risskov kl februar marts april maj 2016 [Folkemøde uge 24: 16-19/6] juni 2016 HB møder 2016/2017 FORSLAG: Baseret på omtrent samme placering som i 15/ august 2016 [KB seminar 31. august 1. september] september oktober november 2016 Repræsentantskabsmøde 4. november 2016, Lillebæltshallerne, Middelfart 7 8. december januar 2017 Afholdes i på sekretariatet i Risskov kl februar marts april maj 2017 [Folkemøde uge 24: 15-18/6] juni 2017 Vedtaget. b. Indstilling af lønkampagne Formanden redegjorde for kampagnen. Der skal fokus på decentral løn de kommende 3 år. Folkeskolen har fået centrale lønstigninger, og vi er i forvejen gået lidt tilbage. Der er udarbejdet et oplæg om en fælles lønkampagne med skoleorganisationerne, som er fremlagt for både Efterskoleforeningen og Dansk Friskoleforening/Lilleskolerne. Danmarks Privatskoleforening får det præsenteret på det kommende møde. Tilbagemeldingerne afventes, og det kan muligvis blive nødvendigt at diskutere, om kampagnestrategierne skal være lidt forskellige alt afhængigt af skoleformen. 8

9 Der foreslås en ramme på 2,2 mio. kr. til kampagnen over de 3 år. Det skal primært gå til en projektansættelse ift. at gennemføre lønkampagnen. En konsulent koster cirka kr. pr. år, så der vil være kr. til andet. Det er alene en ramme, og intet bliver igangsat før det er godkendt i HB. Midlerne stammer fra et overskud i driften for Der er samtidig planer om at arbejde med et forslag til et andet lønsystem, også selvom der ikke er mange midler i det nuværende, og det skal ske i samarbejde med de øvrige LC organisationer på statens område, hvis de er interesseret. Det ligger i forslaget, at alle skoler uden TR skal have fornyet lønaftalerne inden udgangen af skoleåret 2015/16. Forslaget er, at konsulenterne forhandler aftalerne, og kredsformænd tilbyder medlemmerne et møde, hvor de får forklaret, hvorfor vi har forhandlet og ikke har involveret dem, og hvorfor de skal vælge en tillidsrepræsentant. Det vil til en vis grad være de skoler vi i øjeblikket har målrettet en hvervekampagne mod, så det kan nok kombineres fremover. Der kan udarbejdes skabeloner for kommunikationen som et led i kampagnematerialet. Kampagnen retter sig også mod skoler der udbetaler mellem 0-3 % i decentral løn, her skal TR erne klædes godt på til lønforhandlingerne. Der skal presse på for at skolerne lever op til kravet om en lønpolitik. Kampagnen opdeles i etaper, så der ikke skydes for meget i gang på samme tid. Der var forslag om at se på pjecen vedr. lønpolitik fra 2005, evt. i samarbejde med MOS. Det er vanskeligt at skaffe valid lønstatistisk materiale. FSL har anmodet om en skoleformsopdelt lønstatistik i Fordelingssekretariatet. I den forbindelse vil formanden spørge Fordelingssekretariatet om ejerskabet til det statistiske materiale, de er i besiddelse af. En lønforhandling mellem skolen og TR er at foretrække. På de skoler hvor sekretariatet forhandler, ville det være brugbart hvis ambitionsniveauet blev beskrevet. Om der eksempelvis er opbakning i HB til synspunktet om, at en god aftale vil give TR et bedre startsted fremadrettet i lønforhandlingerne. Indstilling: Bilag 5.b: Lønkampagne Vi skal stå mål med folkeskolen også på lønnen indstilles til godkendelse. Vedtaget. FU vender tilbage vedr. konkrete indstillinger om rammen på 2,2 mio. kr. c. Indstilling af reviderede principper for den tværgående pulje Kredsene bruger deres kredstilskud til de almindelige driftsopgaver, hvor de tværgående puljer skal være af større omfang eller være noget nyskabende. Derfor vil kredsens økonomi også indgå i vurderingen. FU foreslår, at der er to kriterier, men kun det ene skal være opfyldt. Efterskoletræffet er et godt eksempel, men der vil fortsat skulle søges inden det bliver planlagt. For at undgå først til mølle princippet, var der enighed om at dele det i to ansøgningsrunder. Der er cirka kr. i den tværgående pulje. Der er to kilder: kredsenes formuer, og de midler HB vælger at afsætte til puljen. Indstilling: 9

10 Den nuværende tekst lyder således: Særligt tilskud Foruden grundtilskuddet afsættes der i foreningens budget en pulje til ekstraordinære kredstilskud, som målrettes aktiviteter på tværs af kredsene. Puljen kan også søges til aktiviteter af mere eksperimenterende karakter, som vil kunne komme andre kredse - eller hovedforeningen - til gode. Det foreslås ændret til: Tværgående kredspulje Foruden kredstilskuddet afsættes der i foreningens budget en tværgående kredspulje. Der kan søges til følgende formål: 1. To eller flere kredse går sammen om ekstraordinært omfattende medlemsrettede aktiviteter. 2. En eller flere kredse ønsker at udvikle aktiviteter af nyskabende/eksperimenterende karakter, som vil kunne komme andre kredse - eller hovedforeningen - til gode. Der kan være tale om medlemsrettede aktiviteter, men der kan også være tale om fx nye møde- og/eller kommunikationsformer i kredsbestyrelse eller lignende. Hovedbestyrelsen ansøges om tilskud fra den tværgående kredspulje, og skal foruden en vurdering af opfyldelsen af ovenstående formål også inddrage en vurdering af den/de ansøgende kredses budget og balance. Vedtaget med tilføjelse af en deadline for ansøgning to gange om året. Der kan søges fremadrettet, men kun indenfor den kendte puljestørrelse. d. Indstilling af ændringer omkring kredstilskud og formue. Der er ingen faktuelle ændringer, men alene sproglige formuleringsændringer. Indstilling Nuværende tekst: Kredsformuer samt over- og underskud 75 % af kredsens overskud kan overføres til kredsens formue og dermed til aktiviteter året efter. De resterende 25 % overføres til den særlige pulje. Kredsformuen kan højest udgøre 30 % af kredsens årlige driftsbudget. Hvis et overskud overstiger 30 % i en kreds, tilfalder midlerne hovedforeningen. Såfremt en kreds har underskud i et finansår, overføres dette til næste finansår. Budgettet for dette finansår skal herefter revideres, således at det balancerer. Forslag til ny tekst: Kredsformuer samt over- og underskud 10

11 75 % af kredsens driftsoverskud overføres til kredsens formue. De resterende 25 % overføres til den tværgående kredspulje. Kredsformuen kan højst udgøre 30 % af kredsens årlige kredstilskud. Hvis kredsformuen overstiger 30 %, tilfalder midlerne hovedforeningen. Såfremt en kreds har underskud i et finansår, overføres dette til næste finansår i det omfang underskuddet ikke kan finansieres af formuen. Budgettet skal herefter revideres, således at det balancerer. Vedtaget dog med tilføjelsen: Hvis kredsformuen overstiger 30 %, tilfalder de overstigende hovedforeningen. e. Indstilling af retningslinjer for afholdelse af møder for ikke-medlemmer På en kredsgeneralforsamling havde medlemmerne kommenteret planlagte hverveaktiviteter for ikke-medlemmer. FU vurderer, at kredsene skal bevare autonomien og bruge sund fornuft. HB har tidligere aftalt, at der ikke skal være indtægtsdækkende virksomhed i kredsene, derfor kan det ikke løses med brugerbetaling for ikke-medlemmer. Det fremgår af HB mappen. HWI og formanden reviderer HB mappen hen over sommeren. Indstilling om (kreds)arrangementer og lignende for ikke-medlemmer. Udgangspunktet for arrangementer for ikke-medlemmer eller for arrangementer for møder, hvor ikke-medlemmer deltager, er, at disse ikke finansieres af foreningen. Såfremt der afholdes møder, hvor hvervning er det primære formål, så kan der imidlertid beværtes med et minimum af traktement. Vedtaget. Det er afgørende, at kredsene bevarer deres autonomi, hvorfor det helt er op til kredsene hvilke arrangementer, de ønsker at forestå. Oven nævnte retningslinjer er derfor tommelfingerreglen, da der ikke kan laves regler for alle situationer. Der appelleres til at tage udgangspunkt i ovenstående, samt at kredsene og foreningen udviser god dømmekraft i forbindelse med udbydelsen af arrangementer. f. Indstilling vedr. udvalgsreferater Udvalgsreferater betragtes som interne arbejdspapirer som udelukkende skal lægges i udvalgenes konferencer og i HB konferencen. Kredsene orienteres om de punkter der er relevante. Indstilling Vedtaget Udvalgsreferater er interne arbejdspapirer, og de er kun for udvalgets medlemmer. Men det er klart, at beslutninger og indstillinger, som har konsekvens for andre end udvalget, skal overleveres. g. Evaluering af udvalgsstruktur. Evalueringerne fra udvalgene, og de individuelle vurderinger var meget brugbare. De fleste mener at den nye udvalgsstruktur fungerer i store træk. Det er positivt at udvalgsarbejdet opleves relevant, og at der er gode muligheder for at påvirke udvalgsarbejdet. 11

12 Der er en tendens til, at det er nemmest at arbejde med konkrete opgaver, og det der rammer det enkelte medlem. Arbejdet med de strategiske drøftelser i udvalgene er meget sværere, og det har der heller ikke været tradition for. På baggrund af evalueringen, blev følgende spørgsmål behandlet i grupper: 1. Hvad er formålet med at have udvalg? 2. Bruger vi tiden på det rigtige i udvalgene? 3. Vi har et konstaterbart problem omkring A&A hvad skal vi gøre ved det? 4. Flere nævner, at der er for få møder eller, at der er for dårlig tid til arbejdet. Hvad gør vi ved det? 5. Allerede da vi indførte strukturen vidste vi, at næstformandens rolle ikke var optimal. Hvordan har det fungeret i virkeligheden? 6. Skal der ske justeringer af udvalgsstrukturen? a. Hvis ja, så hvordan og med hvilket formål? 7. Der kan sagtens være andre spørgsmål, som I synes skal behandles og så gør I det. De udførlige referater fra drøftelserne i grupperne skal sendes til Monica. FU vil til næste møde på baggrund af drøftelserne overveje muligheden for at justere udvalgsstrukturen. Der var en kort opsummering af gruppearbejdet. Tilbagemeldingerne sendes til MLJ som samler og udarbejder en indstilling om eventuelle ændringer eller justeringer i udvalgsarbejdet. h. Evaluering af kredsopgaver Materialet til evaluering af kredsarbejdet er sendt ud lidt sent, og der var stemning for at udskyde behandlingen. Hvis der skal ske en justering af enten opgaver eller tilføres flere ressourcer, bør det være parat inden næste skoleår. Punktet behandles på HB mødet i maj. i. Orientering om overenskomstforhold på sekretariatet Punktet blev ikke refereret. j. Drøftelse af FTF FV15 og LO-projektet Temadelen med Bente Sorgenfrey blev kort evalueret. Mødet var en god måde at komme tættere på vores paraplyorganisation, ligesom vi gerne vil tættere på medlemmerne. k. Orientering om møder med skoleforeningerne Der afholdes kvartalsvise møder med de større skoleforeninger. Danmarks Privatskoleforening, Dansk Friskoleforening/Lilleskoleforeningen og Efterskoleforeningen. Der er markant forskel på om det er en skoleformsforening eller en arbejdsgiverforening. Som ansat på Dansk Friskoleforenings skoler og på efterskoler er man pr. automatik medlem af foreningen. 12

13 DSSV er en lidt særlig organisation, og alle aftaler forhandles med en fælles TR/FSL. Skoleforeningerne er blevet præsenteret for en række forslag til samarbejdet om løn og arbejdstid fra FSL, og der afventes tilbagemeldinger. Mødet med Danmarks Privatskoleforening har ikke været afviklet endnu, så indtil videre er lønpapiret et internt arbejdspapir. l. Orientering om støtte til ordblindeefterskoler En række ordblinde efterskoler er fortørnede over de nye karakterkrav til erhvervsuddannelserne. Det vanskeliggør elevernes muligheder for videreuddannelse, selvom de er kvalificerede. Derfor rettes der henvendelse til ministeriet om foretræde for folketingets Børne -og ungeudvalg. FSL er medunderskriver af henvendelsen. m. Orientering om legatansøgning FU har ekstraordinært bevilliget 5000 kr. til et medlems udgifter i forbindelse med behandling. n. Drøftelse af MSI undersøgelse Der var en kort runde og en løs snak om fremlæggelsen af MSI undersøgelsen. HB gav udtryk for, at det var godt og anvendeligt. Det var handlingsorienteret og relevant for det videre arbejde, især i forhold til FSL politikpapiret. Det var en øjenåbner og en flot måling ovenpå et år med ekstra konfliktkontingent. o. Drøftelse af Medlemsudvikling Medlemstallet er stabiliseret, men det betyder samtidig, at foreningen står overfor samme udfordring som tilbage i august. Normalt er der en del udmeldinger her i foråret, men de plejer at komme tilbage i august. Desuden har vi hørt, at nogen har undladt at melde sig ind pga. konfliktrisikoen, hvilket måske kan bidrage til en stigning. De medlemmer der meldte sig ud efter konflikten og ønsker nyt medlemskab skal betale det skyldige konfliktkontingent, ikke dem der kunne have været medlemmer under konflikten og som ønsker medlemskab. p. Drøftelse af OK15 spørgsmål og møder Stemmeprocenten er med til at legitimere os som organisation. Det lykkedes at få den op til sidst, men vi ligger væsentlig under de øvrige organisationer. SMS redskabet virkede, men det skal bruges med omtanke. Det koster lidt pr. sms samt et årsabonnement. Kreds 3 s forsøg med påskeæg virkede særdeles godt. FSL har sat meget på spil gennem forhandlingerne, derfor var det massive ja glædeligt, så vi fik bevis på, at medlemmerne ikke ønskede at komme i konflikt. Desuden var det til stor hjælp for de øvrige statslige organisationer. Skoleorganisationerne er interesserede i et samarbejde om samskrivning af organisationsaftalen og fællesoverenskomsten. 13

14 Der resterer en række afklaringer omkring arbejdstid og lign., sammen med de øvrige LC organisationer. De særlige feriedage har vist sig at være lidt komplicerede planlægningsmæssigt, men myterne om at det er en udgift for skolerne er ikke korrekt. Lærerne har ret til at placere de særlige feriedage, og MLJ responderede på et spørgsmål, at det ikke gør en lærer uprofessionel at afholde dem på undervisningsdage. Ulempetillægget på cirka 720 kr. pr. lærer på grundskoler er nu til rådighed på skolerne, og vi skal sikre at der sker en reel afregning for ulemperne, især på lejrskolerne. Der er møde med LC vedr. sager om beregning af overtidsbetaling og pausetid. Sekretariatet er spændt på juni måned, hvor der forventes en række sager om arbejdstidsopgørelser, eller mangel på samme. De særlige feriedage og frikøbet er til diskussion på skolerne. Der udarbejdes en skrivelse om frikøbet til skolerne. q. Møder for kredsbestyrelserne om foreningens demokrati. Kun få kredse har mulighed for at mødes på tværs af kredsene i maj måned til en drøftelse af de demokratiske udfordringer i foreningen, herunder repræsentantskabsmødernes fremtid. Det blev besluttet, at FU udarbejder et oplæg om foreningens demokrati til kredsene. Oplægget debatteres på et kredsbestyrelsesmøde, og tilbagemeldingen til FU sker i starten af juni. Den fælles debat tages på KB kurset kort derefter. Oplægget skal være udsendt inden maj. r. Evaluering af mødet med Efterskoleforeningen Der var generel tilfredshed med fællesmødet. Dog skulle dagsordenen have været udsendt på forhånd. En tilbagemelding vedr. samarbejde om lønkampagnen bliver spændende. De virker mindre tilbageholdende omkring arbejdstid end tidligere, efter arbejdstidspapiret er vedtaget. Invitationen til samarbejde om kompetenceudvikling kan imødekommes, nu hvor FSL er trådt ud af kursusmarkedspladsen. 6. Interne Repræsentationer MRI deltog som vikar i et møde for lærere på internationale skoler, det gav tre nye medlemmer. De ønsker et møde vedr. pensionsforhold og deres muligheder for kompetenceudvikling. Der er brug for tjek af deres udenlandske erfaring i relation til lønancienniteten. Et krav om godkendelse af anciennitet fra EU-godkendte skoler blev afvist her ved OK15, men en del lærere på de internationale skoler kommer også fra ikke-eu lande. Men skolerne har mulighed for at tælle det med, og der er mulighed for decentral løn. RFR deltog i et møde på en international skole i Århus, men kun med 5 deltagere. Der er planlagt et møde i Vandel om kort tid. De efterspørger mere materiale på engelsk fra FSL. RBE orienterede om manglende kommunikation med de studerende omkring Årsmødet. De afholder det uden repræsentant fra FSL. 14

15 HLK afholder møde med kostskoleudvalget i næste uge og som planlagt disponerer de med et 2-3 timers møde mellem TR erne og formanden inden selve stævnet. Der planlægges, så formanden kan gå direkte videre til det næste programpunkt på stævnet. 7. Indkomne forslag a. Indstilling om humanitær støtte af Thor Aid. Bladet har skrevet en artikel om et af vores medlemmers opbygning af en ny hjælpeorganisation. Det er en oplagt mulighed at støtte organisationen via de humanitære midler. På baggrund af en ansøgning om indsamling til en bus som koster 8000 USD, foreslår FU, at FSL støtter med 1500 USD. Indstilling Vedtaget FU indstiller, at Sanne Pohl Thors nødhjælpsorganisation støttes med 1500 USD. 8. Foreningens økonomi Revisionen er i gang med at færdiggøre regnskabet. 9. Meddelelser fra: a. Formand Formanden orienterede om et lidt kompliceret forløb mellem BUPL og skoleorganisationerne vedr. dækning af pædagogisk arbejde, herunder FOA s overtagelse af ikke uddannede pædagogmedlemmer på området. De har ønsket et møde med os, for at se på grænsedragningen af de funktioner en pædagog kan varetage. Der har været fællesmøde om ledernes organisering, hvor hver organisation skulle præsentere det syn de har på ledernes situation og organisering. En af konklusionerne var, at lederne skal bevare en tilknytning til organisationen via dobbeltmedlemsskab, men graden af tilhørsforhold er frit. Dvs. alt fra om det er samarbejde om rådgivning, kun blad, medlemssystem eller lign. b. Næstformand Folkemødeplanerne er ved at være på plads. FSL er arrangør og skal deltage i mange arrangementer. Men der er heldigvis mange FSL politikere derovre. MRI deltager som repræsentant for FTF. De praktiske forhold fremgår af hjemmesiden - folkemødet 2015 og når alt er på plads findes der er app med informationer. RFR er med som praktisk hjælper, og HB får orientering om kørsel, overnatning mv. efterhånden som det falder på plads. Der er tre biler med, da julegården, som overnatningsstedet hedder, ligger et stykke væk fra Allinge. Et besøg på Skorpeskolen i Nordsjælland affødte en række spørgsmål om hvor lang tid en skole er ny ift. decentral løn, der var flere tidligere folkeskolelærere som undrede sig over lønnen. Men det var et godt møde. 15

16 Lovforslag om specialundervisningstillæg er fremlagt, og der er ikke længere sammenhæng mellem tilskuddet og det behov den enkelte elev har for specialundervisning. Men det er den samme pulje penge, der fordeles på en ny måde. En artikel af MLJ om karakterer ligger på hjemmesiden. c. Øvrige HB medlemmer Kreds 1: Kredsbestyrelsen er næsten status quo ovenpå generalforsamlingen. De har fyldt repræsentantskabspladserne op, og har 3 suppleanter. LHO deltager i en række hvervemøder. Normalt forsøger LHO ikke at prædike medlemskab, men vil være den første til at byde dem velkommen i foreningen. På et af møderne, hvor halvdelen var organiseret, var der stor opbakning fra medlemmerne til at få de andre ind i FSL, hvilket var en god støtte. Kreds 2: TR-træf er afviklet med 30 deltagere. Supergode emner om løn og forhandling og det er godt at se skoleformerne samarbejde på tværs. Der var oprindeligt kampvalg til kredsbestyrelsen, men så meddelte Thomas Münchow at han havde fået nyt job og trak sig. Det betyder, at der kun er en efterskolelærer i bestyrelsen. De har valgt 31 repræsentanter, men ingen suppleanter. Der var en god og hyggelig stemning. Kreds 3: Medlemshvervning på skolerne giver resultater. Ud af de 110 nye medlemmer som kredsen har fået i løbet af året, er 94 fra skoler hvor kredsen har haft kontakt med medlemmerne eller med TR. Besøgene giver også god opbakning til de medlemmer der er på skolen. Repræsentantskabspladserne var fyldt på forhånd, men det har også været en proces gennem hele året. Der manglede kun et par suppleanter som blev fundet på mødet. Kredsen laver egen evaluering af arbejdet. Opgaverne er løst efterhånden som de er dukket op, men der skal være en debat om prioriteringen. RJO er inviteret til FTF temadag via netværket om organisationsuddannelse, temaet er de opgaver andre organisationer varetager og deres erfaringer. Det afholdes tirsdag den 28. fra kl , hvis nogen er interesseret. Kreds 4: Kredsformanden overvejer at markere når medlemmer har jubilæum i FSL. Indmeldelsesdatoen kan findes i systemet. Generalforsamlingen afvikles den 29/4, og der bliver kampvalg til en post i kredsbestyrelsen. Kreds 5: Der var kampvalg om kredsbestyrelsesposterne. Men der mangler mange til repræsentantskabet. Begrundelsen er, at de skal bytte sig frem pga. fredagsmødet. Der er megen kommunikation med en skole i kredsen, og der ser ikke ud til at ske ændringer før ledelsesforholdene er på plads. 16

17 Kredsen er i gang med næste års planlægning. Det er gået lidt i stå med skolemøderne, men håber det kommer i gang snart. Der var stor tilfredshed med minikurset i Nyborg. Kreds 6: Der er tilmeldt 45 til generalforsamlingen, alle pladser er dækket, dog mangler der et par suppleanter til repræsentantskabet, men kredsen har gjort en stor indsats gennem året. Der er planlagt AMR møde den 12. maj om arbejdsglæde. Kreds 7: MRI har afholdt den hurtigste generalforsamling, det tog 45 minutter. Der var ingen valg, og de mangler et par stykker til repræsentantskabet. Koordineringen omkring underviserteltet den 1. maj i fælledparken er i gang. Kredsen har fået et tilbud fra Mayland på 63 kr. pr. kalender i samme format som den DLF udgav førhen. Alle kredsmedlemmer bliver tilbudt en kalender og de inviteres til at hente den på en skole, hvor de samtidig kan hilse på kredsbestyrelsen. MRI har 10 års jubilæum i FSL den 1.5., hun var vikar fra Kreds 8: Generalforsamlingen er afviklet, det gik godt, men der mangler repræsentantskabsmedlemmer. Kredsbestyrelsen er den samme som før. Der er sendt medlemsbrev, cirka 25 kom tilbage med fejl mailadresse. De opspores via medlemssystemet, og får en henvendelse gennem TR. AST skulle have deltaget i et DLI møde, men det er afløst af et forligsnævnsmøde. Lederkredsen: En leder stod fast overfor bestyrelsen, da de ville fratage denne al økonomiske ledelse. Det resulterede i, at der blev valgt en ny bestyrelse på generalforsamlingen. Inden generalforsamlingen afviklede kredsen lederdage. Bestyrelsen har fået nye medlemmer, og har en repræsentativ sammensætningen. Den alternative forening afholder første generalforsamling fredag vedr. indstilling om nedlæggelse af foreningen, og der er varslet endnu en forsamling i juni med samme formål. Der kommer en forudbetaling af kontingentet fra de nyindmeldte medlemmer. d. Sekretariat Rejsekort blev udleveret, samt et nyt rejseafregningsskema. Rejseafregningerne sker fremover med lønudbetalingen, hvilket betyder en stor administrativ lettelse. De formelle forhold om navn mv. skal kun udfyldes en gang. Det er alene forsiden der indsendes sammen med boner og andre kvitteringer, ikke de bagvedliggende bilag, men de skal gemmes. Det skal fortsat afleveres i fysisk form med underskrift senest den 20. i måneden. Fremover er alle kredsformandens rejseudgifter en FSL udgift og ikke en kredsudgift. Det starter fra nu. Hvis rejsekortet er anvendt skal der udfyldes et bilag, men alene et flueben i rejsekortet. Tilsvarende er der en rubrik til brobizz. 17

18 Hvis der er dokumenterede udgifter fra andet vedhæftes de forsiden og indsendes, herunder hvis et klippekort er anvendt eller andet. Hvis et personligt rejsekort er anvendt, så er det bare en almindelig kvittering for udgifter. Sekretariatet forsøger hele tiden at lette de administrative procedurer. Frank Kold er ansat som konsulent til sociale sager pr. 4. maj. IHP og BJJ går tilbage til andre opgaver. Han er uddannet socialrådgiver og kender stofområdet godt. FU vil lige overveje om han skal deltage i et HB møde, så HB kan hilse på ham. Jane er ansat som ny leder af kantinen. Lone er fortsat ansat og har 10 års jubilæum. APV processen er i gang. Skemaerne er udfyldt og BBO og HWI arbejder videre med handleplaner. Den 8. maj er der fællesmøde om APV. Arbejdsbelastning og forholdsvis konkrete fysiske forhold er i fokus. e. HKC Der fremlægges regnskab for bestyrelsen fredag den 17. april. Der er et overskud på cirka kr. Det er bestyrelsen der godkender regnskabet. Om kort tid kommer der to formelle indbydelser til generalforsamling. Et for HKC P/S og et for Komplementarselskabet HKC Aps. 10. Personsager I.a.b. 11. Evt. Da der allerede er en aftale om, at der i særlige tilfælde kan gives karensfrihed ved indmeldelse, var der enighed om, at der udleveres kort om karensfrihed på standen ved DF s årsmøde. Referent: Kirsten Holch Herskind 18

Temaer: Onsdag 10.15-16.00: FSL s mediestrategi og anvendelsen af sociale medier.

Temaer: Onsdag 10.15-16.00: FSL s mediestrategi og anvendelsen af sociale medier. Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 17-18. juni 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 17.6.2015 kl. 10.15 til 18.30 Slut: 18.6.2015 kl. 9.00 til 15.30 URO/HWI/HLH/JMO Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11.-12. marts 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.3.2015 kl. 13.00 til 18.30 Slut: 12.3.2015 kl. 9.00 til 12.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 5. november 2015

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 5. november 2015 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 5. november 2015 Sted: Severin, Skovsvinget 25, Middelfart Start: 5.11.2015 kl. 10.15 Slut: 5.11.2015 kl. 18.00 URO/HLH/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9.januar 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2013 kl. 10.15 Slut: 9.1.2013 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Ingen temadel. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden

Ingen temadel. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Sted: Hotel Nyborg Strand Start: 09.11.2017 kl. 10.00 Slut: 09.11.2017 kl. 17.00 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formand), Monica Lendal

Læs mere

Temadel, kl : Orientering om LP v/ Paul Brüniche-Olsen. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden

Temadel, kl : Orientering om LP v/ Paul Brüniche-Olsen. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Sted: HKC Start: 11.10.2017 kl. 13.00 Slut: 11.10.2017 kl. 19.00 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formand), Monica Lendal Jørgensen (næstformand),

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 29. oktober 2014 Sted: LC Niels Hemmingsens Gade 10, 4. 1153 København K. Start: 29.10.2014 kl. 10.15 Slut: 29.10.2014 kl.16.45 URO/HWI/KHH

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 14. januar 2016

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 14. januar 2016 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14. januar 2016 Sted: Sekretariatet, Risskov Start: 14. januar 2016 kl. 10.00 Slut: 14. januar 2016 kl. 16.35 URO/HWI/KDJ Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 19.-20. august 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 19.8.2015 kl. 12.00 Slut: 20.8.2015 kl. 08.30 til 16:45 URO/HWI/PHS/KDJ Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Tema: Hvad har fagbevægelsen haft af resultater gennem tiden v. Jes Lemming

Tema: Hvad har fagbevægelsen haft af resultater gennem tiden v. Jes Lemming Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 16.-17. september 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 16.9.2015 kl. 10.00 Slut: 17.9.2015 kl. 09.00 til 12.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye KB-møde mandag d. 2. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Hos Rikke Friis, Nørregade 7, 8660 Skanderborg Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Tema: Bente Sorgenfrey (formand FTF) om dansk arbejdsmarkedspolitik afbud

Tema: Bente Sorgenfrey (formand FTF) om dansk arbejdsmarkedspolitik afbud Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 10. 11. december 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 10.12.2014 kl. 13.00 til 18.19 Slut: 11.12.2014 kl. 9.00 til kl. 14.05 URO/HWI/KDJ

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 18. april 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 18.4.2013 kl. 9 Slut: 18.4.2013 kl. 17 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 7. november 2013 Sted: Nyborg Strand Start: 7.11.2013 kl. 12.00 Slut: 7.11.2013 kl. 18.04 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 6.-7. maj 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 6.5.2015 kl. 12.00 til 18.30 Slut: 7.5.2015 kl. 9.00 til 16.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL 4. NOVEMBER 2016 Forslag 6.A til repræsentantskabsmødet 4. november 2016: Medlemsdemokrati og repræsentantskab i FSL Indledning Gennem det sidste halvandet

Læs mere

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 21. og 22. oktober 2015

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 21. og 22. oktober 2015 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 21. og 22. oktober 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 21.10.2015 kl. 16.20 18.20 Slut: 22.10.2015 kl. 8.30 16.45 URO/HWI/KDJ Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Temadel: Det gode møde v. Bo Krüger. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden

Temadel: Det gode møde v. Bo Krüger. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 7. december 2016 Sted: HKC Start: 07.12.2016 kl. 13.00 Slut: 08.12.2016 kl. 17.00 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formand), Monica

Læs mere

Tema (kl ): Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN

Tema (kl ): Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14.-15. september 2016 Sted: Hornstrup Kursuscenter, Vejle Start: 14.9.2016 kl. 13.00 Slut: 15.9.2016 kl. 17.00 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 13. 14. august 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 13.8.2014 kl. 13:00 Slut: 14.8.2014 kl. 16:30 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Endeligt Budget 14 Regnskab 13 KONTINGENT - note 1 10200 Kontingent 49.685.000 46.907.000 47.755.412 10201 Afskrevet kontingent -40.000 0-244.851 10300 Kredskontingent

Læs mere

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: april 2016

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: april 2016 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 13.-14. april 2016 Sted: Hornstrup Kursuscenter, Vejle Start: 13.4.2016 kl. 16.00 Slut: 14.4.2016 kl. 16.15 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Gennemgang af beslutningsprotokollen.

Gennemgang af beslutningsprotokollen. Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 8. og 9. februar 2017 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 8. februar 2017 kl. 13-18.30 Slut: 9. februar 2017 kl. 8.30-17.00 Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Tema: - Der var intet tema. Gennemgang af beslutningsprotokollen. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Tema: - Der var intet tema. Gennemgang af beslutningsprotokollen. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15.-16. juni 2016 Sted: Julegård, Aakirkeby Start: 15.6.2016 kl. 10.00-18.00 Slut: 16.6.2016 kl. 9.00-12.00 URO/HWI/MHV Hovedbestyrelsen:

Læs mere

*OBS: Efter møde på Trapholt den 10.5 køres til HKC for overnatning og fortsat møde 11.5.

*OBS: Efter møde på Trapholt den 10.5 køres til HKC for overnatning og fortsat møde 11.5. Mødedagsorden: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: Sted: Trapholt, Kolding (10/5) / HKC (11/5)* Start: 10.05.2017 kl. 13.00 (frokost fra kl. 12) Slut: 11.05.2017 kl. 17.00 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 4.-5.februar 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 4.2.2015 kl. 15.00 til 18.30 Slut: 5.2.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Tema: Onsdag kl. 14.15-16.00: Oplæg om OK 15 fra Mariann Skovgaard (sekretariatschef i LC)

Tema: Onsdag kl. 14.15-16.00: Oplæg om OK 15 fra Mariann Skovgaard (sekretariatschef i LC) Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12.-13. marts 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.3.2014 kl. 14.15 Slut: 13.3.2014 kl. 17.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 7. oktober 2015, kl. 12.30-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Severin Kursuscenter, Middelfart Deltagere: Martin B. Josefsen, Bjarne Rittig-Rasmussen,

Læs mere

Eksternt mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 12.-13. juni 2013

Eksternt mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 12.-13. juni 2013 Eksternt mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12.-13. juni 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.6.2013 kl. 10.15 Slut: 13.6.2013 kl. 12.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 6. april 2016 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 6. april 2016 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 7. april 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Kredsbestyrelsens beretning, Frie Skolers Lærerforening kreds 3, april 2016

Kredsbestyrelsens beretning, Frie Skolers Lærerforening kreds 3, april 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Kredsbestyrelsens beretning, Frie Skolers Lærerforening kreds 3, april 2016 Velkommen til dette års generalforsamling

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 24.01.2017 Sekretariatet Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 torsdag 24. januar 2017 kl. 12.00 15.00 REFERAT I mødet deltog: Formand Lars Bonde Eriksen,

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Gennemgang af beslutningsprotokollen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Gennemgang af beslutningsprotokollen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 27. 28. februar 2013 Sted: DGI-huset i København Start: 27.2.2013 kl. 13.00 Slut: 28.2.2013 kl. 14 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic 1.Referat fra møderne: a) Fællesmødet den 25.11.2014 b)bestyrelsesmødet den 20.10.2014

Læs mere

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 16. og 17. marts 2016

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 16. og 17. marts 2016 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 16. og 17. marts 2016 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 16. marts 2016 kl. 16.00 Slut: 17. marts 2016 kl. 9.00 URO/HWI/KDJ Hovedbestyrelsen:

Læs mere

NB: Der er den 21.6 fra kl mulighed for at få hænderne helt ned i den nye hjemmeside Tilmelding er påkrævet (invitation i SkoleKom)

NB: Der er den 21.6 fra kl mulighed for at få hænderne helt ned i den nye hjemmeside Tilmelding er påkrævet (invitation i SkoleKom) Mødedagsorden: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Sted: HKC Start: 21.06.2017 kl. 13.00 Slut: 22.06.2017 kl. 17.00 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formand), Monica Lendal Jørgensen

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 28. maj 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 28. maj 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00 Aarhus, den 8. juni 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 28. maj 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00 Referent: DRF Fraværende: MH og JWS. RGA kom kl. 10.30 Mødeleder: Forkortelser: FP Jesper

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 30. august 04 på sekretariatet

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 30. august 04 på sekretariatet Referat - af forretningsudvalgsmøde den 30. august 04 på sekretariatet Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater 4. Forretningsudvalgsrunde 5. Udvalgsrunde

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Velkommen i FSL og til din egen. Kreds 10 2012/2013 KREDS 10

Velkommen i FSL og til din egen. Kreds 10 2012/2013 KREDS 10 Velkommen i FSL og til din egen Kreds 10 2012/2013 Du er nu blevet medlem af Frie Skolers Lærerforening, kreds 10. Som du kan se af kortet her til højre, dækker kreds 10 det midterste Jylland i et bredt

Læs mere

Temadel B, 17.8 kl : 2) FTF status og perspektiver v. Bente Sorgenfrey og Jens Kragh

Temadel B, 17.8 kl : 2) FTF status og perspektiver v. Bente Sorgenfrey og Jens Kragh Mødedagsorden: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Sted: HKC Start: 16.08.2017 kl. 13.00 Slut: 17.08.2017 kl. 17.00 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formand), Monica Lendal Jørgensen

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 28. august 2013 Sted: Vartov Farvergade 27, 1463 København K Start: kl. 10.15 Slut: kl. 16.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

Afbud: Sussi Rasmussen (ferie). Sanne Ifversen Hansen er på barsel til 1. september og hendes suppleant Merete Mørch har fået nyt job.

Afbud: Sussi Rasmussen (ferie). Sanne Ifversen Hansen er på barsel til 1. september og hendes suppleant Merete Mørch har fået nyt job. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet (møde 3/2008) den 22/08/2008 J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 5. sept. 2008 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Karima

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 8. februar 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Modtagelse og organisering af nye kolleger

Modtagelse og organisering af nye kolleger Modtagelse og organisering af nye kolleger Alle nyansatte lærere og børnehaveklasseledere skal så hurtigt som muligt efter ansættelsen vide, hvor man kan få hjælp og rådgivning. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Referat for. KB-møde i DJ kreds 1

Referat for. KB-møde i DJ kreds 1 Referat for KB-møde i DJ kreds 1 6. januar 2009 kl. 16.00 på Gl. Strand Til stede: Pernille Mac Dalland (PMD), Kenni Leth (KL), Morten Terp (MT), Per Rehfeldt (PR), Lissen Jacobsen (LJ) og Ulrik Borgermann

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt i Upsalagade 20 B, 2100 København Ø

Læs mere

Temadel: Medlemsundersøgelsen v. Jacob Stammer og Mikkel Svold, MSI Research. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN

Temadel: Medlemsundersøgelsen v. Jacob Stammer og Mikkel Svold, MSI Research. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN Mødedagsorden: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: Sted: Kosmopol, København Start: 05.04.2017 kl. 10.00 17.30 Slut: 06.04.2017 kl. 9.00-11.30 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formand),

Læs mere

Modtagelse af nye kolleger på skolen

Modtagelse af nye kolleger på skolen Modtagelse af nye kolleger på skolen Alle nyansatte lærere og børnehaveklasseledere skal så hurtigt som muligt efter ansættelsen vide, hvor man kan få hjælp og rådgivning. Derfor er det vigtigt, at de

Læs mere

Bestyrelsesmøde SKAT Fritid & idræt 27. august 2013

Bestyrelsesmøde SKAT Fritid & idræt 27. august 2013 Bestyrelsesmøde SKAT Fritid & idræt 27. august 2013 Deltagere: Svend Mandel Jacob Bork Klitgaard Jørn Olsen Jesper Vestergaard Annette Friis Nielsen Sussie Olsen Winnie Wolf Andersen Afbud: Morten Grejsler

Læs mere

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus.

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. februar 2016, kl. 17.00 Tilstede: Afbud: Referent: Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard, Hanne Dalsgaard, Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Esther Haugaard, Kirsten

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

GENERALFORSAMLING 15. SEPTEMBER 2016

GENERALFORSAMLING 15. SEPTEMBER 2016 GENERALFORSAMLING 15. SEPTEMBER 2016 VELKOMMEN I BDO, KL, KOM BIT OG 1. Valg af dirigent i 2. Beretning BERETNING Antal medlemmer i PF 2008-2016 300 250 200 150 -Medlemmer 100 50 2006 2008 2010 2012 2014

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogerne Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon: 7248 6500 Fax: 7248 6510 Mail: storstroem@sl.dk Web: sl.dk/storstroem REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 21.06.2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou

Læs mere

Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1

Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1 Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1 Indkaldelse og dagsorden til 10. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 19. marts 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

BDOKR i Aarhus Transport i bil fra KL, Weidekampsgade 10 kl. 7.30 præcis hjemtransport med tog kl. 15.27 fra Aarhus H.. Allan Graversen, KL.

BDOKR i Aarhus Transport i bil fra KL, Weidekampsgade 10 kl. 7.30 præcis hjemtransport med tog kl. 15.27 fra Aarhus H.. Allan Graversen, KL. Mødedato/-tid: 11. marts 2015 kl. 10.30 15.00 Mødested: Deltagere: Afbud fra: BDOKR i Aarhus Transport i bil fra KL, Weidekampsgade 10 kl. 7.30 præcis hjemtransport med tog kl. 15.27 fra Aarhus H.. Allan

Læs mere

Referat. TR-rådet 26. april 2016

Referat. TR-rådet 26. april 2016 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 26. april 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 10. maj 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lone Guldbæk

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 2. Marts 2005 Afstemning OK 05 Referat generalforsamling d. 7/3 05 Beretning Kommentarer til beretningen. Ansvarshavende: Jørgen Troelsen

Læs mere

Baggrund: Jeg har været TR på min skole i ca. 22 år og i de sidste ca. 14 år har jeg været med i kredsbestyrelsen i Midtjylland (tidligere kreds 10)

Baggrund: Jeg har været TR på min skole i ca. 22 år og i de sidste ca. 14 år har jeg været med i kredsbestyrelsen i Midtjylland (tidligere kreds 10) Navn: Lene Ackermann Alder: 58 år Skole: Th. Langs Skole Stilling: Lærer Baggrund: Jeg har været TR på min skole i ca. 22 år og i de sidste ca. 14 år har jeg været med i kredsbestyrelsen i Midtjylland

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9.-10. april 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.4.2014 kl. 13.00-18.30 Slut: 10.4.2014 kl. 9.00-17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København DAGSORDEN: 1. Ordstyrer: Birgit Referent: Mette Deltagere: Hanne N, Hanne M, Bitten, Marianne, Marlene,

Læs mere

- Tema: Regnskabsaflæggelse og generalforsamling i HKC P/S og HKC ApS

- Tema: Regnskabsaflæggelse og generalforsamling i HKC P/S og HKC ApS Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 19. og 20. maj 2016 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 19. maj 2016 kl. 10.15 Slut: 20. maj 2016 kl. 12.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016

Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016 Dato: 18.03.2016 Ref.: Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016 Tid: 09.00 14.00 Sted: Mødelokalet Kredskontoret Birk Centerpark 4 7400 Herning Indkaldte: Peter Sandkvist Grete Rask Anders Røn Kallesøe

Læs mere

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE KÆRE TILLIDSMAND Til september holder vi traditionen tro tillidsmandsseminar i Vejle. Vi håber, du har lyst til at

Læs mere

Referat af dagsorden:

Referat af dagsorden: Referat af afdelingsbestyrelsesmød torsdag den 20. september 2012 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Karen Munk Andersen, Tina Groth, Lotte Christensen, Kim Barslund, Ellen Christiansen, Jytte Kristiansen,

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 1. juni 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler. Eksternt Bestyrelsesmødereferat

Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler. Eksternt Bestyrelsesmødereferat Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler Eksternt Bestyrelsesmødereferat Til: Bestyrelsen for Fordelingssekretariatet, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening, Der Deutsche

Læs mere

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger Referat af 23. forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 17. juni 2014 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36 17 72 00 Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig Møller,

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 27. maj 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Kredsbestyrelsen DSR Kreds Sjælland

Kredsbestyrelsen DSR Kreds Sjælland Kredsbestyrelsen DSR Kreds Sjælland Dagsorden Der indkaldes til konstituerende kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. november 2015 kl. 13.00 til 17.00 Mødet afholdes på kredsens kontor Møllevej 13, 4140

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmødet den 2. november Kl Hos Peter H C Lumbyesvej 135, Næstved

Referat fra regionsbestyrelsesmødet den 2. november Kl Hos Peter H C Lumbyesvej 135, Næstved Referat fra regionsbestyrelsesmødet den 2. november Kl. 17.45 Hos Peter H C Lumbyesvej 135, Næstved Tilstede: Kit, Jeppe, Peter, Jane og Stine Afbud: Helle og Kathrine 1. Valg af ordstyrer: Jeppe 2. Valg

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG DET HANDLER OM DIN HVERDAG Indholdsfortegnelse: Dagsorden Fastlæggelse af forretningsorden

Læs mere

I budgettet er kontingentet fastholdt på de nuværende 518 kr. for ordinære medlemmer.

I budgettet er kontingentet fastholdt på de nuværende 518 kr. for ordinære medlemmer. 4.1 1/6 EMNE Forslag til budget for 2017-18 FORSLAGSSTILLER Hovedbestyrelsen REGNSKAB X BUDGET RESOLUTION LOVÆNDRING ÆNDRINGSFORSLAG VEDTÆGTSÆNDRING UDTALELSE ØVRIGE FORSLAG ANDET Forslag til budget 2017-18

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 30. august 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 30. august 2013 kl. 09.00-12.00 24. september 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 30. august 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet blev afholdt i Kost- og Ernæringsforbundet, Nørre Voldgade 90, 1358 København K Mødelokalet

Læs mere

Regionsmøde for kredsbestyrelsen i Region Midt,

Regionsmøde for kredsbestyrelsen i Region Midt, Regionsmøde for kredsbestyrelsen i Region Midt, Onsdag d.10.4,2013 Mødested: Patienthotellet, Kl.9-15 Mødelokalet på 7. Lille Mikkelsgade 2 8800 Viborg. Referent: Ann-.Birgitte Ordstyrer: Liselotte Tilstede:

Læs mere

Tatiana Skov, Margit Koch, Maria Melchiorsen, Susanne Nielsen, Merete Kragh, Steen Andersen. Andre: FTR Tobias L. Pedersen (Gæst under punkt 10/16)

Tatiana Skov, Margit Koch, Maria Melchiorsen, Susanne Nielsen, Merete Kragh, Steen Andersen. Andre: FTR Tobias L. Pedersen (Gæst under punkt 10/16) REFERAT FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen Dato: 21.04.2016 kl. 8:30 Sted: FOA Nordsjælland lokale 1 & 2 Arkivsag: 16/26183 Tilstede: Ikke tilstede: Anette Linderstrøm, Anita Herold Gudmundsson (gået

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Nattergalen 1. den 21 juni 2016.

Bestyrelsesmøde på Nattergalen 1. den 21 juni 2016. Bestyrelsesmøde på Nattergalen 1. den 21 juni 2016. 1. Valg af dirigent tilfaldt Lars Lund. Skrifefører blev Poul Erik Pedersen. 2. Referat blev godkendt uden bemærkninger. 3. Kort information fra de forskellige

Læs mere

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer Referat af bestyrelsens møde tirsdag den 29. marts 2011 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lone Ryg Olsen (LRO) Jonna Fonnesbæk Hansen (JF), Preben Sørensen (PS), Lars Ole Vestergaard (LOV), Nils Henrik

Læs mere

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen.

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet den 1/09/2009 (møde 3/2009) J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 29.september 09 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Sussi

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere