Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Holstebro Kommune. Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Holstebro Kommune. Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp"

Transkript

1 Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg 2011

2 2 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Hvem kan få hjemmehjælp side 3 Hvor henvender du dig? side 4 Bisidder side 4 Sådan vurderer vi dit behov side 5 Hvad omfatter hjælpen? side 6 Hjælpen omfatter ikke? side 7 Hvem kan levere hjælpen? side 7 Hvornår udføres hjælpen? / Afmelding af aftalt hjælp side 10 Samarbejdsbog side 10 Fleksibel hjemmehjælp side 11 Et godt samarbejde side 12 Dit hjem - personalets arbejdsplads side 13 Ændringer i aftalen erstatningshjælp side 14 Hvis hjælpen udebliver side 14 Hvis hjælperen beskadiger noget i dit hjem side 14 Hvis du ikke er tilfreds med hjælpen klagevejledning side 15 Persondataloven side 15 Hvad siger loven? side 16 Adresse og telefonnr. på Visitationsenheden side 18 2

3 3 Forord Denne pjece beskriver de tilbud giver inden for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp). Hvis du har yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Visitationsenheden. Adresse og telefonnummer står på side 18. s målsætning Udgangspunktet for den hjælp der bliver givet, bygger på Holstebro Kommunes overordnede værdier, der handler om borgeren i centrum en åben og enkel indgang til den offentlige sektor og serviceorientering og effektivitet i opgaveløsningen. Hjælpen sigter mod: At fremme den enkeltes muligheder for at klare sig selv, eller lette den daglige tilværelse. At bygge på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Hvem kan få hjemmehjælp? Borgere, der er ude af stand til selv at varetage den nødvendige pleje og/eller praktiske opgaver i hjemmet. Du kan få hjælp midlertidigt eller i en længere periode. 3

4 4 Du skal betragte hjælpen som hjælp til selvhjælp. Dvs. de ting du selv kan eller har svært ved, vil du ikke få hjælp til. Du vil blive tilbudt vejledning og træning, hvis det vurderes, at du kan blive selvhjulpen eller delvis selvhjulpen. Hjemmehjælp er supplerende hjælp til opgaver, som du enten er ude af stand til at udføre på egen hånd, eller har meget vanskeligt ved. Kommunen har et tilbud om hjemmetræning, hvor borgere, der får behov for hjælp tilbydes træning. Formålet med hjemmetræningen er, at borgerne i muligt omfang bliver i stand til at håndtere de opgaver i dagligdagen, som sygdom eller anden svækkelse tidligere har forhindret. Hvor henvender du dig? Hvis du ikke længere kan klare dig selv i fht. f.eks. personlig pleje, kan du selv, din læge, din familie, din nabo eller sygehuset kontakte Visitationsenheden. En visitator vil - sammen med dig og eventuelle pårørende - vurdere dit behov for hjælp. På hverdage vurderer visitator dit behov for hjælp til pleje inden for 3 dage, og din hjælp til praktiske opgaver inden for 7 dage. Bisidder Hvis du ønsker det, kan du vælge at have en bisidder med, når dit behov for hjemmehjælp skal vurderes. Det kan evt. være en pårørende eller en god ven. Hvis familie eller venner ikke bor i nærheden, kan du i stedet vælge at have en frivillig bisidder med til samtalen. Ældrerådet i Holstebro 4

5 5 Kommune har udpeget to medlemmer, der tilbyder at være til stede under samtalen. Du kan få yderligere oplysninger om frivillige bisiddere i Visitationsenheden. Sådan vurderes dit behov for hjælp Kommunens visitator vurderer dit behov for hjælp ud fra din samlede situation og kommunens serviceniveau. I vurderingen tages hensyn til: Din mulighed for selv at klare eller tage del i opgaverne i hjemmet. Om træning, oplæring eller vejledning i fht. dit behov for hjælp, kan gøre, at du bliver i stand til helt eller delvist at klare dig selv. Om der er en ægtefælle/samlever eller andre i hjemmet, som kan hjælpe til. Der bliver ikke givet hjælp til rengøring, tøjvask og andre praktiske gøremål, hvis der er en ægtefælle eller andre i hjemmet, der kan gøre dette. Om der er familie i nærheden, som kan og vil hjælpe. Dine boligforhold, herunder boligens størrelse, toilet og badeforhold samt indretningen i øvrigt. Det bliver vurderet, om hjælpemidler eller en ændret indretning af boligen kan betyde, at du selv kan klare de daglige gøremål. Hjælpens omfang, formål og varighed aftales mellem dig og visitator. Hvis du får bevilget hjælp, vil du skriftligt blive orienteret om den hjælp du vil modtage. Ved mindre justeringer af hjælpen, hvor du får den hjælp du har bedt om, vil du ikke blive orienteret. 5

6 6 Hvis du ikke får den hjælp du har bedt om, får du et skriftligt afslag med en begrundelse og klagevejledning. Dit behov for hjælp bliver revurderes efter behov af en visitator fra kommunen. Visitatoren vil kontakte dig forud for et besøg for at aftale tidspunktet for besøget. Personalet, der kommer i dit hjem, vil derudover løbende følge dit behov for hjælp. Når visitator vurderer dit behov for hjælp, vil der også blive taget stilling til, om dit behov for hjælp er midlertidigt eller af længere varighed. Der er ikke fastsat grænser for hvor lang tid, der kan fås midlertidig hjælp. Du kan derfor få midlertidig hjælp indtil visitatoren skønner, at du er i stand til selv at klare de opgaver, du har fået midlertidig hjælp til. Varig hjemmehjælp er gratis. Ved midlertidig hjemmehjælp opkræves en indkomstafhængig egenbetaling. Såfremt betalingen for midlertidig hjemmehjælp samlet udgør (beløbet ændrer sig løbende, forhør dig hos Visitationsenheden om det aktuelle beløb) opkræves der ikke betaling. Hvad omfatter hjælpen? Personlig pleje er: Hjælp til personlig hygiejne, f.eks. bad, af- og påklædning, hårvask og morgentoilette. Vi hjælper som udgangspunkt 1 gang om ugen med bad og hårvask. Hjælp ved måltider. Hjælp til at komme i og op af sengen. 6

7 7 Praktisk hjælp er: Rengøring af de rum, som anvendes dagligt, typisk soveværelse, badeværelse, entré/gang, opholdsstue og køkken. Rengøringen kan f.eks. omfatte støvsugning, at støve af, gulvvask, rengøring af toilet og bad. Rengøring vil, efter en konkret individuel vurdering, oftest blive tildelt hver 3. uge. Tøjvask (egen vaskemaskine/fællesvaskeri) samt skift af sengetøj. Tøjvask vil, efter en konkret individuel vurdering, oftest blive tildelt hver 3. uge. Hjælp til ærinder i bank og posthus, hvis du ikke har nogle pårørende der kan hjælpe dig. Der tildeles, i udgangspunkt, et besøg hver 4. uge. Vi begrænser besøg i bank og posthus mest muligt. Vi anbefaler, at du bruger betalingsservice gennem et pengeinstitut. Hovedreglen er, at hjemmehjælperen kun må hæve kr. pr. gang. Hjælp til at bestille varer og/eller sætte varer på plads. Der kan i begrænset omfang, hvis du ikke selv kan bære dine varer hjem og ikke har pårørende eller andre, der kan gøre det for dig - gives hjemmehjælp til indkøb af dagligvarer. Der ydes ikke refusion af udgifter til udbringning ved køb af dagligvarer, hvis du vælger en anden end den kommunen har aftale med. Hjælpen omfatter ikke: Ledsagelse til indkøb. Indkøb varetaget af hjemmehjælpen. Udvendig vinduespudsning. 7

8 8 Hovedrengøring. Oprydning og opvask efter gæster. Pasning af dyr. Pudsning af kobber- og sølvtøj. Rengøring efter håndværkere og ved flytning. Snerydning. Tilberedning af varm mad. Tøjvask uden for eget hjem (møntvask). Hvem kan levere hjælpen? Du skal vælge, om du vil have hjælpen ydet fra eller ét af de private firmaer, som kommunen har godkendt. I forbindelse med visitationsbesøget, vil du få udleveret informationsmateriale om de godkendte leverandører. Informationsmaterialet giver dig en præsentation af hver enkelt leverandør. Hvis du bor i en plejebolig, vil du ikke kunne vælge et privat firma til at levere hjælpen. I plejeboliger er det således altid der leverer hjælpen. Såvel de private som kommunale leverandører er forpligtet til at efterleve kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp, som er vedtaget af Byrådet i. Hvis du ønsker at ændre dit valg af leverandør, skal du henvende dig til Visitationsenheden. Du kan dog tidligst overgå til ny leverandør én måned efter udgangen af den måned, hvor du har anmodet om at skifte leverandør. 8

9 9 Du kan få yderligere oplysninger om fritvalgsordningen hos Visitationsenheden. Ud over den kommunale hjemmehjælp og de godkendte private firmaer er der følgende valgmuligheder med hensyn til leverandør. Egen hjælper (Servicelovens 94) Du har mulighed for selv at udpege en person til at hjælpe dig med pleje og/eller praktisk hjælp. Den udpegede person skal godkendes af. Kommunen ansætter herefter den, du vælger, i det antal timer, du er bevilget hjælp til. Kontant tilskud til hjælp, som modtageren selv antager (Servicelovens 95 - stk. 2) Borgere - med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje samt hjælp til løsning af praktiske opgaver - har ret til at få udbetalt et kontant tilskud til køb af den hjælp, de er berettiget til. Retten gælder for personer: Som selv vil kunne administrere tilskuddet. Som kommunen vurderer, har behov for hjælp efter Servicelovens 83 og 84 i mere end 20 timer om ugen. Hvis personen ikke selv kan administrere tilskuddet, kan kommunen i særlige tilfælde beslutte at udbetale en kontant ydelse til en nærtstående, som kan og vil hjælpe. Visitationsenheden kan oplyse dig nærmere om ordningerne vedrørende egen hjælper og kontant tilskud. 9

10 10 Hvornår udføres hjælpen? / Afmelding af aftalt hjælp. Hjælpen bliver kun udført, når du selv er til stede i hjemmet. Hvis du ikke er hjemme på det aftalte tidspunkt, er det vigtigt, at du giver besked til dit distriktskontor eller din private leverandør. Besked om afmelding af aftalt hjælp skal gives inden kl dagen før. Såfremt du modtager midlertidig hjemmehjælp og ikke melder fra rettidigt, kan kommunen opkræve betaling for den ikke leverede hjælp. Har du ikke meldt afbud, vil personalet - af hensyn til din sikkerhed - kontakte pårørende. Hvis dette ikke er muligt, vil personalet rekvirere en låsesmed. Du skal selv betale udgiften til låsesmeden. Dette gælder også for manglende afbud i forbindelse med udbringning af dagligvarer. Pleje kan udføres på alle tidspunkter af døgnet og på alle ugens dage. Hjælp til bad ydes dog som hovedregel kun i dagtimerne på hverdage, mandag til fredag. Praktisk hjælp udføres i dagtimerne på hverdage. Tidspunkterne for hjælpens udførelse aftales mellem dig og leverandøren. Samarbejdsbog Samarbejdsbogen bliver ført i samarbejde med dig og bliver opbevaret i dit hjem. De aftaler, vi indgår, bliver noteret i Samarbejdsbogen. Hjælperen sørger for at lægge en kopi af aftalen om, hvad der leveres hjælp til i Samarbejdsbogen. 10

11 11 Det fremgår af Samarbejdsbogen, hvilket område og hvilken leverandør kommunal eller privat, du er tilknyttet. Hvis du har valgt en privat leverandør til at udføre hjælpen, vil firmaets navn også fremgå. Samarbejdsbogen skal gemmes i 10 år. Det siger loven. Derfor skal have bogen igen, når hjælpen hører op. Fleksibel hjemmehjælp Du har mulighed for, helt eller delvist, at vælge en anden hjælp end den, der er truffet aftale om. Det kan f. eks. være at bytte støvsugning ud med en gåtur. Du kan bytte til anden praktisk hjælp og anden personlig hjælp inden for de arbejdsområder, der normalt kan bevilges hjemmehjælp til. Her udover kan du også bytte til arbejdsområder, der ligger ud over de normalt tildelte arbejdsområder for hjemmehjælp. Det er dog en forudsætning for at bytte mellem pleje og praktisk hjælp, at du er tildelt begge former for hjælp og har valgt den samme leverandør. Er du f.eks. alene godkendt til praktisk hjælp (rengøring mv.), kan du ikke bytte til ydelser indenfor pleje - f.eks. hjælp til bad. Den tid, du evt. vælger at bruge til en anden opgave, går fra den tid det normalt ville tage at levere den bevilgede hjælp og hermed de faste opgaver. Eventuelle aftalte ændringer i den hjælp du modtager, bliver noteret i Samarbejdsbogen. En tilkendt ydelse, der fravælges, kan ikke efterfølgende kræves leveret. 11

12 12 Kommunen har det overordnede ansvar for, at du får den nødvendige hjælp. Det er hjælperens opgave løbende at vurdere, om det er acceptabelt og forsvarligt helt eller delvist at bytte en tildelt ydelse ud til fordel for andre ønsker. Er der tvivl om denne vurdering, skal hjælperen give den hjælp, du er visiteret til. har udarbejdet kvalitetsstandarder for hjemmehjælpsydelser. Disse standarder beskriver indhold og omfang af ydelserne. Du kan få standarderne ved henvendelse til Sundhed og Omsorg på Rådhuset eller se dem på kommunens hjemmeside: Et godt samarbejde Hjælpen bygger på et gensidigt tillidsforhold mellem dig og hjælperne. Uanset om hjælpen bliver givet af eller en privat leverandør gælder det, at: Hjælperne - som hovedregel - har en uddannelse inden for social- og sundhedsområdet. Hjælperen har tavshedspligt. Hjælperen bærer ID-kort med billedlegitimation. Hjælpere ansat efter 1. januar 2003 har forevist straffeattest i forbindelse med ansættelsen. Omvendt forventer vi, at du respekterer: At hjælperen har tavshedspligt. At hjælperen ikke må modtage gaver og pengebeløb. At hjælperen ikke må købe personlige effekter hos dig. 12

13 13 At hjælperen har pligt til at fortælle visitator om forhold, der har betydning for den bevilgede hjælp. Det kan f.eks. være ændringer i din helbredstilstand. Dit hjem - personalets arbejdsplads Uanset hvilken hjælp personalet udfører i dit hjem er opgaven omfattet af arbejdsmiljølovens regler.. Det betyder, at arbejdet skal kunne udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Der vil derfor blive foretaget en vurdering af dit hjem som arbejdsplads. Arbejdspladsvurderingen skal sikre, at eksempelvis hjælpemidler, el-ledninger, el-apparater mv., som personalet skal bruge, er i orden. Der skal være de nødvendige rengøringsmidler og arbejdsredskaber i dit hjem. Du skal selv stille rengøringsmidler og arbejdsredskaber til rådighed. For at sikre et godt arbejdsmiljø skal rengøringsmidlerne være miljøvenlige og i ordentlig stand. Kropsplejemidler skal også være miljøvenlige og du skal selv stille dem til rådighed. Det kan være nødvendigt - både for din og hjælperens skyld - at ommøblere, fjerne tæpper og/eller installere tekniske hjælpemidler i dit hjem, før du kan få hjælp. Tekniske hjælpemidler kan for eksempel være plejeseng, toiletstol, lift mv. Da hjemmeplejen også fungerer som uddannelsessted, kan hjælperen være ledsaget af elever, som i perioder også vil udføre den aftalte hjælp. 13

14 14 Ændringer i aftalen - erstatningshjælp Der kan ske ændringer i aftalen i forbindelse med akut opståede situationer, for eksempel sygdom blandt andre hjemmehjælpsmodtagere eller hos hjælperne. Ved ændringer bliver du kontaktet af leverandøren senest samme dags morgen. Ved akut opståede situationer dog så hurtigt som muligt. Du bliver tilbudt erstatningshjælp, hvis der opstår uforudsete situationer, så det er nødvendigt at flytte hjælpen. Hjælp til pleje må ikke aflyses. Hvis hjælpen undtagelsesvis ikke kan leveres på det aftalte tidspunkt, vil du blive tilbudt erstatningshjælp samme dag. Du kan også aftale et andet tidspunkt, hvis det passer dig bedre. Hvis hjælpen udebliver? I første omgang anbefaler vi, at du kontakter din leverandør. Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte Visitationsenheden. Du kan finde kontaktinformationer om leverandøren i Samarbejdsbogen. Visitationsenhedens telefonnummer står på side 18 i denne serviceinformation. Hvis hjælperen beskadiger noget i dit hjem Du kan ikke få økonomisk godtgørelse, hvis hjælperen - ved et hændeligt uheld - kommer til at beskadige noget i dit hjem. Du vil heller ikke få 14

15 15 økonomisk godtgørelse, hvis den beskadigede ting har reduceret værdi som følge af slitage og ælde. Du kan derimod få erstatning for det ødelagte, hvis det skyldes en fejl begået af hjælperen. Ved uheld skal du kontakte din leverandør, som tager stilling til eventuel erstatningspligt. Hvis du ikke er tilfreds med hjælpen / Klagevejledning Vi håber, at du bliver tilfreds med hjælpen. Skulle der opstå problemer omkring udførelsen af hjælpen, eller der er problemer med at samarbejde med hjælperen, er det bedst, at du i første omgang henvender dig til den leverandør du har valgt, dvs. dit lokale hjemmepleje distriktskontor eller den private leverandør. Her vil din klage blive vurderet. Hvis du ikke er tilfreds med Visitationsenhedens afgørelse, kan du henvende dig til Visitationsenheden, som vil være dig behjælpelig med råd og vejledning i forbindelse med din eventuelle klage samt indsende den til Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Midtjylland. Afgørelse kan indbringes for Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Midtjylland, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen, som du ønsker at klage over. Du vil blive gjort opmærksom på klagemulighederne ved afslag. Persondataloven Efter optagelse i hjemmehjælpsordningen vil der blive registreret nogle personlige data om dig. 15

16 16 Af persondatalovens fremgår det, at borgere skal oplyses om, hvilke personlige data, der elektronisk er registreret om dem. Visitationsenheden kan oplyse hvilke data, der registreres. Hvad siger loven? Lov om social service 83 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) Personlig hjælp og pleje og 2) Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer, ikke selv kan udføre disse opgaver. Lov om social service 84 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: Afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Stk. 2. Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje. Lov om Social Service 86 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: Genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til voksne efter en konkret individuel vurdering af træningsbehovet. 16

17 17 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Tilbuddet om kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning er et tilbud på lige fod med de tilbud om personlig og praktisk hjælp, som kommunen er forpligtet til at yde efter servicelovens 83. Det kommunale genoptræningstilbud indgår sammen med kommunens øvrige tilbud i en samlet indsats, for at bringe borgeren tilbage til eller så tæt på det funktionsniveau, vedkommende havde, inden sygdommen opstod. Lov om social service 91 - stk. 6 En person, som er berettiget til hjælp eller støtte efter 83, kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Den udpegede person skal godkendes af kommunen, som herefter skal indgå kontrakt med den pågældende om omfang og indhold af opgaverne, leverancesikkerhed, samt om betaling mv. Lov om social service 94 - om fleksibel hjemmehjælp Personer, der modtager hjælp efter 83, kan vælge en helt eller delvis anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om. En tilkendt ydelse, der fravælges, kan ikke efterfølgende kræves leveret. Lov om social service 95 - stk. 2 - vedrørende kontant tilskud En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer ugentlig, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager. 17

18 18 Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp Adresse og telefonnummer Visitationsenheden Møllevej Holstebro Telefontid - visitatorer Mandag til fredag: Kontortid: Mandag til fredag: Revideret

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Visitation til personlig og praktisk hjælp

Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Formål med hjælpen Hjælpen skal medvirke til at øge din livskvalitet og muligheden for, at du igen kan klare dig selv.

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå på

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis dit funktionsniveau er (Svært eller totalt, ændres til: meget ) begrænset og du for eksempel ikke selv kan gøre rent,

Læs mere

Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune

Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune I Odder Kommune er vores mål, at flest mulige borgere er selvhjulpne og bevarer en aktiv og selvstændig hverdag. Du kan her læse om vores tilbud

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Hvad er praktisk hjælp? Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og skal

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Voksen- og Sundhedsservice 1. Overordnet lovgrundlag Praktisk hjælp 1.1 Formål med lovgivningen At sørge for, at personer, der har behov for praktisk hjælp i kortere eller

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset, og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2009 Praktisk hjælp Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne ikke selv kan for eksempel gøre rent, vaske tøj eller købe ind og

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune Hvad er praktisk hjælp?

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.:

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.: Hverdagsrengøring Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Du kan få hjælp til at genvinde, vedligeholde og gøre personlige og praktiske ting som:

Du kan få hjælp til at genvinde, vedligeholde og gøre personlige og praktiske ting som: SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgernes ønsker og behov. At yde en indsats,

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2013 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Visitation til personlig og praktisk hjælp

Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Formål med hjælpen Frederikssund Kommune prioriterer, at borgerne kan blive ved med at være selvhjulpne og aktive. Derfor skal den personlige og praktiske hjælp

Læs mere

Et bedre liv. med. pleje. praktisk hjælp. mad ÅRHUS KOMMUNE MAG3. træning MAGISTRATENS 3. AFDELING 1

Et bedre liv. med. pleje. praktisk hjælp. mad ÅRHUS KOMMUNE MAG3. træning MAGISTRATENS 3. AFDELING 1 Et bedre liv med pleje praktisk hjælp mad og træning ÅRHUS KOMMUNE MAG3 MAGISTRATENS 3. AFDELING 1 Indholds fortegnelse Forord s. 3 Generelt s. 4 Pleje s. 7 Personlig pleje s. 8 Tryghedsalarmer s. 8 Hjælp

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Madservice Hvis du har behov for hjælp til tilberedning af smørrebrød og varm mad henvises til kommunalt godkendte leverandører af mad.

Madservice Hvis du har behov for hjælp til tilberedning af smørrebrød og varm mad henvises til kommunalt godkendte leverandører af mad. Serviceinformation 2015-16 Praktisk hjælp til voksne Rehabiliteringsforløb ved praktisk hjælp til voksne Denne information beskriver de ydelser Vordingborg Kommune kan tilbyde til praktisk hjælp efter

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2012 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for praktisk bistand... 6 Kvalitetsstandard for rengøring...

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information xgenerel information x Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Rehabiliteringsforløbet...

Læs mere

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver Formål: Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige "Personlige hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016. Hvad er praktisk

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015 Visitation og levering Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for visitation og levering Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for visitation og levering af ydelser i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav 1 / 5 Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav Personlig pleje :, psykisk pleje og omsorg, ernæring Formål/ mål med ydelsen Personlig pleje Give til borgere, der midlertidigt eller varigt ikke

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard

Visitation og levering. Kvalitetsstandard Visitation og levering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visitation og levering Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes visitation og levering af de indsatser, der er

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2013

Overordnet kvalitetsstandard 2013 Overordnet kvalitetsstandard 2013 Skive Kommune Myndighedsafdelingen 1 Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for indkøbsordning

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for indkøbsordning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for indkøbsordning 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Kvalitetsstandarder i Middelfart Kommune for 2016 Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Til borgere i Middelfart Kommune Byrådet er glad for at kunne præsentere Middelfart Kommunes kvalitetsstandarder

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Tilberedning og anretning af mad

Tilberedning og anretning af mad Tilberedning og anretning af mad efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 1 og 2 Denne pjece indeholder

Læs mere

Afløsning i eget hjem

Afløsning i eget hjem Afløsning i eget hjem Kvalitetsstandard 2017 Der kan bevilges afløsning i eget hjem, hvis du i hverdagen passer en nær pårørende, der ikke kan være alene. Hvad er afløsning? Afløsning er en planlagt tidsperiode,

Læs mere

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om personlig pleje praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) madservice træning 2 Personlig pleje - praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din hjælp og støtte 8 Frit

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte til

Læs mere

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune C. RENGØRING 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om social service Kapitel 16, 83 2. Formål At medvirke til at holde borgerens hjem rent. At styrke borgerens egenomsorg og mestring af eget liv. At styrke det sundhedsfremmende

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. De giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver det politisk fastsatte serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 3 Kvalitetsstandard for indkøbsordning

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 3 Kvalitetsstandard for indkøbsordning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 3 Kvalitetsstandard for indkøbsordning 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Information om afløsning, aflastning og midlertidigt ophold til personer med særligt behov for omsorg og pleje

Information om afløsning, aflastning og midlertidigt ophold til personer med særligt behov for omsorg og pleje Information om afløsning, aflastning og midlertidigt ophold til personer med særligt behov for omsorg og pleje Indholdsfortegnelse 1. Hvori består ydelsen?... 2 2. Hvem kan modtage ydelsen?... 3 3. Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med indgår i Servicelovens 83 Rengøring

Læs mere

Træning og støtte i dit hjem

Træning og støtte i dit hjem Kontakt Visitationen Ring på tlf. 7235 5630 Mandag-fredag kl. 10-12, torsdag kl. 10-13. Mail til: visitationen@furesoe.dk. Center for Social og Sundhed Træning og støtte i dit hjem Få støtte til at bevare

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

ERFA-GRUPPENS FORSLAG

ERFA-GRUPPENS FORSLAG ERFA-GRUPPENS FORSLAG TIL KVALITETSSTANDARD FOR LANGELAND KOMMUNE Praktisk bistand Rengøring Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 71 stk. 1, nr. 2 samt 73, 73a, 73a stk. 2 og 75. Lov om

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2014 PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker hjælpen Hvad er formålet med hjælpen Hjælp og støtte

Læs mere

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune 2012/2013 Kvalitetsstandard for RENGØRING Hvis du har brug for hjælp til rengøring Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med at få hjælp til rengøring er at sikre forsvarlig hygiejne i dit hjem samt at medvirke

Læs mere

Egen bolig og ældrebolig. Information til dig der søger eller modtager praktisk og personlig hjælp samt træning

Egen bolig og ældrebolig. Information til dig der søger eller modtager praktisk og personlig hjælp samt træning Egen bolig og ældrebolig Information til dig der søger eller modtager praktisk og personlig hjælp samt træning Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for tøjvask 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne skal sikre,

Læs mere

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1 Kvalitetsstandard Personlig hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Den personlige

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning Genoptræning & vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Servicelovens 86.1 Formål med genoptræning?... 4 Hvem kan få bevilget genoptræning?...

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsmål for personlig pleje i eget

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand November 2015 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1 nr. 2 Målgruppe Borgere der har gennemgået et forløb efter servicelovens 83 a og fortsat

Læs mere

Egebjerg kommune. Aftale om hjemmehjælp. Servicedeklaration

Egebjerg kommune. Aftale om hjemmehjælp. Servicedeklaration Egebjerg kommune Aftale om hjemmehjælp Servicedeklaration Servicedeklaration: Hjælpen fra hjemmeplejen i Egebjerg kommune er baseret på et gensidig tillidsforhold mellem borgeren og hjemmehjælperen, og

Læs mere

xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp

xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp x Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Rengøring og tøjvask - i eget hjem uden for plejehjem og botilbud... 3 Hvem kan få hjælp til rengøring

Læs mere

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION 1 2 TRYGHED FLEKSIBILITET ÅBENHED RESPEKT LIVSKVALITET PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves

Læs mere

UDKAST. information. Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice. Kvalitetsstandarder. Generel information

UDKAST. information. Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice. Kvalitetsstandarder. Generel information xgenerel information UDKAST x Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4

Læs mere

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet.

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet. 2. Indsats med henblik på at sikre/udføre opgaver 2.1 Praktiske opgaver 2.1.1 Hjælp til rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Serviceloven 83 Praktisk hjælp og støtte

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din støtte og hjælp 8 Frit

Læs mere

Praktisk hjælp. Servicelovens 83 til borgere i eget hjem eller ældrebolig

Praktisk hjælp. Servicelovens 83 til borgere i eget hjem eller ældrebolig Praktisk hjælp Servicelovens 83 til borgere i eget hjem eller ældrebolig Indholdsfortegnelse Hvem kan få hjælp til rengøring og tøjvask? 4 Hvad er målet med den praktiske hjælp? 4 Hvad kan du få hjælp

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk. 1, nr. 1, 2 og 3. Modtager af indsatsområderne Borgere der på grund af en midlertidig eller varig funktionsnedsættelse,

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

Afløsning og aflastning

Afløsning og aflastning Ydelsestype Ydelsens ydelsen Pårørende til brugere, som ikke kan være alene pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Pårørende bor sammen med og passer brugeren. For de konkrete kriterier til delydelserne

Læs mere

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere