DEMOKRATISK DELIBERATION ELLER PRIVAT POLEMIK?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEMOKRATISK DELIBERATION ELLER PRIVAT POLEMIK?"

Transkript

1 DEMOKRATISK DELIBERATION ELLER PRIVAT POLEMIK? En analyse af internettets demokratiske rolle som nyhedsmedie med fokus på onlinedebatten på Politiken.dk Henrik Skovmark Larsen og Dennis Christiansen Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet Institut for Film- og Medievidenskab Vejleder: Stig Hjarvard Juni 2002

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING FREMSTILLINGENS DISPOSITION METODOLOGI DEMOKRATIDEFINITIONER DEN DELTAGERDEMOKRATISKE MODEL DET DELIBERATIVE DEMOKRATI DEN KONSTITUTIONELLE RETTIGHEDSMODEL PRÆFERENCEAGGREGERINGSMODELLEN DEMOKRATI SOM PROCES, DEMOKRATI SOM BESLUTNINGSTAGEN NYHEDSMEDIERNES ROLLE I DEMOKRATIET NORMATIVE MEDIETEORIER OG DERES BERETTIGELSE I DENNE FREMSTILLING DEN LIBERALISTISKE PRESSETEORI DEN SOCIALE ANSVARSTEORI DELTAGERDEMOKRATISK TEORI OFFENTLIGHEDSTEORIEN OG DET DELIBERATIVE DEMOKRATI NYHEDSMEDIERNES ROLLE I DET DANSKE DEMOKRATI DAGSPRESSEN FRA TALERØR TIL OVERVÅGER TV FRA OPDRAGER TIL ADVOKAT SOCIALE OG POLITISKE ÆNDRINGER OPSUMMERING: UINDFRIEDE IDEALER, DEMOKRATISKE FORVENTNINGER INTERNETTET SOM NYHEDSMEDIE INTERNETTETS TEKNOLOGISKE TILBLIVELSESHISTORIE INTERNETTET SOM MEDIE INTERNETTET SOM DIGITALT MEDIE, INTERNETTET SOM MULTIMEDIE INTERNETTET SOM HYPERMEDIE INTERNETTET SOM INTERAKTIVT MEDIE INTERNETTET SOM NYHEDSMEDIE TEORETISKE FORVENTNINGER DEMOKRATISK DISTRIBUTION? OBJEKTIV PRÆSENTATION? INTERNETTET SOM NYHEDSMEDIE TEORIEN I PRAKSIS ANALYSE AF POLITIKENS ONLINEDEBAT UNDERSØGELSESDESIGN POLITIKEN OG INTERNETTET DE ØKONOMISKE BETINGELSER FOR POLITIKEN.DK JOURNALISTIK OG DEBAT PÅ POLITIKEN.DK STRUKTURANALYSE ONLINEDEBATTENS INDLEJRING I POLITIKEN.DK ONLINEDEBATTENS NYHEDSGRUPPESTRUKTUR TEKSTANALYSE INDHOLDSANALYSENS METODE INDHOLDSANALYSE KVALITATIV TEKSTANALYSE AVISDEBATTEN: SVENSKERNE HAR SET LYSET

3 ONLINEDEBATTEN: S-BORGMESTER PÅVISER SAHLINS HULHED DEBATTRÅDEN DOMINERENDE KARAKTESTIKA EMNEAFSPORING: FRA EDDIE TIL SiD SPROGTONEN HIERAKI OG PERSONGALLERI BRUGERUNDERSØGELSEN BRUGERUNDERSØGELSENS METODE BRUGERUNDERSØGELSENS RESULTATER DEBATFREKVENS OG MOTIV DELTAGELSE I AVISDEBAT DEBATTYPER OPSUMMERING DISKUSSION ONLINEDEBATTEN OG DET DELIBERATIVE IDEAL BBC S TALKING POINT: EN REGULERET, OFFENTLIG DEBAT INTERNETTET SOM NYHEDSMEDIE NYHEDSMEDIERNES DEMOKRATISKE ROLLER KONKLUSION ENGLISH ABSTRACT LITTERATURLISTE NOTER BILAG 1: INTERVIEW MED MICHAEL ARREBOE BILAG 2: INTERVIEW MED LARS HENRIK MUNCH BILAG 3: SAMLET DEBATOVERSIGT BILAG 4: KODNINGSMANUAL TIL INDHOLDSANALYSE BILAG 5: FORDELING AF INDLÆG PÅ EMNEKATEGORIER BILAG 6: GRAFER OVER EMNEFORDELING BILAG 7: LÆSERBREV: SVENSKERNE HAR SET LYSET BILAG 8: SAHLIN-DEBATTRÅD BILAG 9: SAHLIN-DEBATTRÅD - OVERSIGT BILAG 10: INDLÆG FORDELT PÅ DEBATTØRER BILAG 11: KALDT JØDESVIN OG STUKKET NED (DEBATINDLÆG) BILAG 12: SPØRGESKEMA BILAG 13: FØLGEBREV BILAG 14: SPØRGESKEMAOPTÆLLING Ifølge studieordningen skal det fremgå af indholdsfortegnelsen, hvem der har skrevet hvilke afsnit. Henrik Skovmark har skrevet afsnit 2, 3.2, 4.3, 4.4, 5,2, , 5.5 og 6.2. Dennis Christiansen har skrevet afsnit 3.1, 4.1, 4.2, 5.3, 5.4.4, 6.1 og

4 Afsnit 1, 2.5., 3.3., 5.1, 5.6., og 7 er skrevet i fællesskab. Da specialet er et resultat af fælles arbejde, henstiller vi imidlertid til, at det bedømmes samlet. 4

5 1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING De moderne nyhedsmedier har spillet en historisk signifikant rolle for den offentlige debat og politiske meningsdannelse, og dermed for borgernes mulighed for at optræde som medbestemmende samfundsborgere i den demokratiske beslutningsproces. Medierne kan ligefrem betragtes som en forudsætning for eksistensen af et politisk demokrati, og den parlamentariske og demokratiske styring af moderne samfund er næsten umulig uden mediernes nyhedsformidling. Internettets fremkomst og hastige udbredelse sætter nyhedsmediernes demokratiske rolle i et nyt lys. I forhold til de traditionelle medier repræsenterer internettets digitale kommunikationsteknologi helt nye muligheder for nyhedsformidlingen, hvilket gør det yderst relevant at undersøge, hvilke konsekvenser internettet kan få for den rolle nyhedsmedierne spiller i det politiske demokrati. Det overordnede formål med denne fremstilling er at besvare spørgsmålet: Hvad er internettets demokratiske rolle som nyhedsmedie? For at være i stand til at besvare hovedspørgsmålet finder vi det imidlertid nødvendigt at besvare følgende teoretiske underspørgsmål: 1) Hvad er demokrati? 2) Hvilke demokratiske roller kan nyhedsmedierne teoretisk tænkes at spille? 3) Hvad kendetegner internettet som medie, og hvilke teoretiske potentialer rummer det som nyhedsmedie? Fremstillingens teoretiske del munder ud i en konstatering af, at internettet som nyhedsmedie rummer et teoretisk potentiale for at udgøre et forum for demokratisk deliberation. Hvor de traditionelle massemedier alle er monologiske medier, er internettet et interaktivt medie, der muliggør dialog. Som fremstillingens andet hovedspørgsmål finder vi det derfor særdeles relevant at undersøge, hvorvidt nyhedsmedierne på internettet udnytter mediets muligheder for demokratisk, deliberativ dialog. 5

6 Dette spørgsmål kræver en empirisk analyse, men kan imidlertid ikke besvares i sin empiriske totalitet. I fremstillingens analytiske del snævrer vi således fokus ind og undersøger et afgrænset genstandsfelt. Som case har vi valgt at undersøge onlinedebatten på Politikens web site, At valget er faldet på Politikens internetdebat skyldes dels, at Politiken er kendt for en stolt debattradition, og dels at avisens onlinedebat er landets største og mest besøgte. Analysens hovedspørgsmål og fremstillingens andet hovedspørgsmål - er: Repræsenterer Politikens onlinedebat en udnyttelse af nettets deliberativt demokratiske potentialer? 1.1. FREMSTILLINGENS DISPOSITION Fremstillingen har således to hovedkomponenter: En teoretisk indkredsning af internettets demokratiske rolle som nyhedsmedie og en caseanalyse af Politikens onlinedebat. Disponeringen af stoffet er tredelt: I fremstillingens teoretiske del lægger vi ud med at definere begrebet demokrati. Medievidenskaben har generelt et blindt punkt for demokratibegrebet, hvorfor vi tager udgangspunkt i politologiens demokratiteori og optegner fire idealtypiske demokratimodeller. I fremstillingens tredje afsnit vender vi os imidlertid mod medieteorien og udskiller de teoretiske forventninger, der herfra er blevet stillet til mediernes rolle i det politiske demokrati. Vi tager udgangspunkt i den liberalistiske presseteori, den sociale ansvarsteori, den deltagerdemokratiske teori og offentlighedsteorien og sammenholder de demokratiske roller, disse teorier foreskriver, med den indledende politologiske teori. Vi afslutter dette afsnit med at holde teorien op mod virkeligheden og undersøger, hvilke demokratiske roller de danske nyhedsmedier historisk har spillet frem til internettets fremkomst. I afsnit 4 definerer vi internettet som medie og optegner de teoretiske forventninger, der er stillet til internettet som nyhedsmedie. 6

7 Den indledende teorigennemgang danner udgangspunkt for vores empiriske analyse af Politikens onlinedebat: Teoretisk udskiller vi en demokratisk rolle for internettet som nyhedsmedie, som vi afprøver empirisk. Analysen har fire delelementer: 1) En analyse af de økonomiske faktorer, der ligger bag Politikens internetavis og onlinedebat, 2) en strukturanalyse af Politikens web site og onlinedebatten, 3) en komparativ tekstanalyse af onlinedebatten og debatten i den trykte avis og 4) en brugerundersøgelse af debattørerne på onlinedebatten. Til sidst vender vi tilbage til den indledende teorigennemgang og diskuterer teorien i lyset af analysens resultater METODOLOGI Det er en udbredt holdning, at de moderne teknologier forandrer samfundet. Dampmaskinen, telegrafen, fjernsynet og nu internettet. Denne fremstilling vil imidlertid anlægge en kritisk vinkel på denne antagelse og operere med en skelnen mellem teknologi på den ene side og den sociale brug af teknologi på den anden. Denne opfattelse får selvsagt metodologiske implikationer, og det er med dette afsnit hensigten indledningsvis at give en kort redegørelse for denne opgaves metodologiske standpunkt. Hvis man fastholder, at teknologien per se har samfundsudviklende egenskaber, indskriver man sig i en teoretisk tradition, der abstraherer teknologien fra samfundet. Denne antagelse er teknologisk deterministisk, idet den anerkender, at teknologien udvikles i en intern videnskabelig proces, hvorefter den sættes ind i verden, hvor den sætter rammerne for den sociale interaktion (Williams 1990: 13). Vi er selvfølgelig ikke blinde for, at kommunikationsteknologiernes tekniske egenskaber og potentialer langt hen ad vejen er styrende for mediernes praktiske anvendelsesmuligheder, men vi anser ikke mediernes kommunikative og distributive karakteristika som en selvkørende kraft, der afføder nye sociale former. Til gengæld vil vi heller ikke tages til indtægt for det diametrale syn, hvor mediernes fremkomst og udvikling ses som udslag af sociale behov i samtiden, 7

8 men fastholder, at det er den sociale anvendelse af medierne, der forandrer samfundet. Hermed skriver vi os ind i den videnskabsfilosofiske forståelsesramme, som Gilje og Grimen kalder metodologisk individualisme (Gilje og Grimen 1998: 175ff.). Vi forsøger således at forstå internettets demokratiske anvendelse og betydning for mediernes nyhedsformidling, som et socialt produkt af medieinstitutionernes og brugernes handle- og tænkemåder. Dette forhold begrunder endvidere fremstillingens empiriske sigte. 2. DEMOKRATIDEFINITIONER Når vi i denne fremstilling beskæftiger os med medier og demokrati er det nødvendigt at nå frem til en forståelse for, hvad demokrati er. Det er formålet med dette afsnit. Demokrati er imidlertid et diffust begreb, der ikke kan gives en entydig og absolut betydning. I den forbindelse finder vi det hensigtsmæssigt at skelne mellem tre analytiske niveauer. På det første niveau kan man karakterisere demokratiet gennem de idealer og principper, der ligger til grund for den demokratiske styreform. På det andet niveau kan man forsøge at indfange demokratiet gennem modeller, der foreskriver, hvordan principperne skal føres ud i livet. På dette niveau kan man endvidere skelne mellem teoretiske modeller for princippernes udmøntning og mere konkrete bestemmelser for, hvordan de skal gennemføres. Endelig kan man på det tredje niveau fokusere på den sociale praksis, der udgør samfundets demokratiske kultur (Goul Andersen et. al. 2000). I første omgang er det ikke vores hensigt at indfange og indholdsbestemme det danske demokratis nuværende tilstand, hverken i form af de normer og handlinger, der tilsammen danner det danske samfunds demokratiske kultur, eller i form af den konkrete institutionelle udformning, der udgør den danske parlamentariske styreform. Vi er i stedet interesseret i at nå frem til en teoretisk 8

9 forståelse af begrebet demokrati. Derfor vil vi i det følgende lægge hovedvægten på de demokratiske principper og på de teoretiske modeller for deres udmøntning. Vi vil således fokusere på demokrati som en teoretisk, idealtypisk konstruktion abstraheret fra begrebets sociale kontekst. Følgende gennemgang vil tage udgangspunkt i fire teoretiske hovedmodeller, der adskiller sig fra hinanden ved, hvad de hver især fremhæver som værende kernen i demokratiet. De fire modeller er: Den deltagerdemokratiske model, den deliterative demokratimodel, den konstitutionelle rettighedsmodel og præferenceaggregeringsmodellen (Goul Andersen et. al. 2000: 6) DEN DELTAGERDEMOKRATISKE MODEL Den deltagerdemokratiske model ser aktiv politisk deltagelse som demokratiets kerne. Denne model har sine historiske rødder i det antikke Grækenland, hvor især den athenske bystat har overlevet som idealtypen på det klassiske direkte demokrati. Den athenske bystat baserede sin styreform på det princip, at alle borgere skulle tage direkte del i statens anliggender. Alle borgere mødtes således og diskuterede, fastlagde og udøvede bystatens love. Denne proces var baseret på faste retningslinjer for en fri og uindskrænket debat, der sikrede, at alle havde lige ret til at ytre sig, og at alle blev hørt. Idealet var konsensus om lovens udformning, men ved afstemning talte alles stemmer lige, og flertallet afgjorde valgets udfald (Held 1996: 13ff). Det direkte deltagerdemokrati har godt 2500 år på bagen og er således den ældste demokratimodel. Som ideal fik modellen en kraftig opblomstring i 1960erne som en direkte reaktion på den popularitetsbølge, som teorien om konkurrencedemokratiet (se afsnit 2.4.) red på i tiden efter anden verdenskrig (Goul Andersen et. al. 2000). I sin moderne udformning baserer den deltagerdemokratiske model imidlertid ikke kun sit idehistoriske grundlag på 9

10 athenerne, men især på republikdanismen og den akademiske marxisme (Held 1996: 263f). Inspireret af athenerne og specielt den republikanske demokratitradition opererer den moderne deltagermodel med en ide om et fælles bedste, der kan opnås enighed om blandt borgerne gennem samtale og rationel argumentation. Herfra låner den endvidere tanken om, at politisk deltagelse ikke kun har betydning for de politiske beslutninger, men at den understøtter udviklingen af en politisk identitet hos det enkelte individ og en fælles, samfundsmæssig demokratisk og politisk kultur. Med afsæt i marxismen argumenterer den for, at ingen områder af den private sfære er uberørte af politik. Statsapparatet og det civile samfund er to sammenvævede størrelser, der griber ind i hinanden og som ikke kan skilles ad, hvorfor den moderne deltagerdemokratiske model ikke kun ser borgernes aktive politiske engagement som sit højeste ideal, men også udbredelsen af demokratiet til alle samfundets områder. Fortalerne for et moderne deltagerdemokrati, teoretikere som Pateman og Macpherson, forsvarer denne demokratiform ved, at den giver borgerne mulighed for at påvirke deres eget liv igennem et politisk engagement, der rækker ud over at stemme ved periodiske valg. Et politisk engagement der omfatter alle områder af det sociale liv udvikler en demokratisk vilje hos borgerne, der modvirker politisk fremmedgørelse og giver en fornemmelse af, at politisk engagement nytter og gør en forskel. Kritikken af deltagerdemokratiet har imidlertid fokuseret på, at det i moderne komplekse samfund er umuligt at skabe en politisk styreform, hvor borgerne er direkte involverede i at identificere, diskutere og løse alle politiske problemer. Dette demokratiske ideal er kun fuldt ud levedygtigt i små antikke bystater, ikke i moderne nationalstater. Således mener kritikerne ikke, at det direkte deltagerdemokrati uden videre kan overføres til alle politiske, økonomiske og sociale domæner på bekostning af det repræsentative demokratis institutionsudformning 1. 10

11 2.2. DET DELIBERATIVE DEMOKRATI I udgangspunktet minder det deliberative demokrati om deltagerdemokratiet, og modellen henter også en del af sit ideologiske tankegods hos de gamle grækere og republikanismen. Den deliberative demokratimodel ser imidlertid ikke aktiv politisk deltagelse, men derimod demokratisk samtale, som demokratiets kerne (Goul Andersen et. al. 2000). Inden for rammerne af denne model legitimeres politiske beslutninger således ikke ved at afspejle flertallets ønsker, men ved at være skabt igennem en fri offentlig debat, hvor alle borgere bliver hørt. Republikanismens ideal om, at man gennem rationel samtale kan nå frem til en fælles forståelse af et fælles bedste spiller hermed en yderst central rolle for den deliberative demokratimodel. Det er Habermas teori om den kommunikative handlen, der har givet nyt teoretisk liv til antagelsen om, at man gennem argumentation kan nå frem til et fælles gode. Med udgangspunkt i et universalistisk fornuftsbegreb argumenterer Habermas nemlig for, at værdier, sociale normer og moralske vurderinger ikke er subjektive og funderet i det følelsesmæssige og irrationelle. Tværtimod mener Habermas, at det er fænomener, der kan begrundes rationelt og formidles sprogligt gennem forståelsesorienteret og argumenterende kommunikation (Andersen 1996). Hos John B. Thompson skal det deliberative demokrati ikke forstås som et selvstændigt alternativ til det repræsentative demokratis institutionsudformning. Thompson ser i stedet det deliberative demokrati som et supplement til det repræsentative demokrati og en berigelse af dets beslutningsprocesser. Således er det deliberative demokrati ikke nødvendigvis en direkte demokratiform, hvor borgerne mødes fysisk og udveksler synspunkter. Det er heller ikke nødvendigvis baseret på dialogisk samtale. Hos Thompson skal det deliberative demokrati dels ses som en proces, hvor borgerne via tilegnelsen af informationer og eksponeringen for modsatrettede synspunkter kan danne deres egne politiske meninger, og dels som en mekanisme, der muliggør inkorporeringen af disse individuelle holdninger og meninger i de politiske beslutningsprocesser (Thompson 1995: 255). 11

12 2.3. DEN KONSTITUTIONELLE RETTIGHEDSMODEL Den konstitutionelle rettighedsmodel ser det som politikkens vigtigste opgave at beskytte individets ukrænkelige rettigheder. Denne model har således sine rødder dybt plantet i den klassiske liberale idétradition, som man finder den formuleret hos den engelske filosof John Locke (Held 1996: 78ff). Hos Locke skal liberalisme forstås som individets uindskrænkede ret til at forfølge sine egne religiøse, økonomiske og politiske interesser og tager form som et argument for den konstitutionelle stat, privat ejendom og kapitalistisk markedsøkonomi som de centrale mekanismer for koordinering af disse interesser. Ifølge Locke er mennesket født i en naturtilstand, hvor alle i udgangspunktet er frie og lige. Ideelt styres denne tilstand af en naturlov, der foreskriver, at alle respekterer andre individers ret til personlig frihed. Men det enkelte individs rettigheder er ikke altid fuldt beskyttede i naturtilstanden, fordi alle ikke respekterer naturloven. Derfor er det ifølge Locke nødvendigt med en politisk styreform, hvis institutionsudformning har til formål at beskytte individets rettigheder. Dette regeringsapparat er et nødvendigt onde, som mennesket må leve med for at beskytte dets frihed. Mennesket er ultimativ dommer over sine egne interesser, hvorfor det politiske styre, der skal udstyres med autoritet til at beskytte disse, skal vælges af folket selv. Denne politiske og demokratiske aktivitet er således instrumentel. Den er et middel, der kun har til formål at sikre menneskets naturgivne personlige frihed. Den konstitutionelle rettighedsmodel er i moderne udgave blevet ført videre af teoretikere som Nozick og Hayek. Specielt sidstnævnte kan siges at have leveret det ideologiske tankegods til 80ernes neo-liberalistiske politiske bevægelse, der klarest kom til udtryk i Margaret Thatcher og Ronald Reagans regeringsdannelser. Disse teoretikere kritiserede velfærdsstatens udbygning i løbet af 60erne og 70erne og lancerede som alternativ teorien om minimalstaten (Held 1996: 253ff). 12

13 2.4. PRÆFERENCEAGGREGERINGSMODELLEN Denne model har også historiske rødder i den liberalistiske idetradition, men tager sit afsæt hos den utilitaristiske filosof Jeremy Bentham. Således sætter den også hensynet til individet højt, men tager udgangspunkt i individets interesser og præferencer ikke i dets ukrænkelige rettigheder. Bentham afviste Lockes ide om naturgivne rettigheder som filosofisk fiktion, og identificerede i stedet behovstilfredsstillelse og smerteminimering som de underliggende motiver for menneskets handlinger (Held 1996: 95). Ifølge Benthams pragmatiske tilgang består samfundet således af individer, der konstant søger maksimal egennytte. Inden for denne model bliver det således politikkens opgave at fordele offentlige goder, så det er i overensstemmelse med flest mulige individuelle interesser. Hermed leverer Bentham det teoretiske fundament for det klassiske liberale demokrati, idet det er ham, der formulerer ideen om, at de regerende skal kunne holdes ansvarlige overfor elektoratet. Ifølge Bentham er der nemlig ikke grund til at tro, at de regerende ikke vil forsøge at forfølge deres egne interesser. Derfor skal de stå direkte til ansvar overfor elektoratet, der jævnligt skal vurdere, hvorvidt deres interesser bliver varetaget. Demokratiet fungerer således her som sikkerhed mod politisk magtmisbrug, men igen er der tale om instrumentel politisk deltagelse, der udelukkende handler om at sikre individuelle præferencer og interesser. Inden for den moderne demokratiteori har præferenceaggregeringsmodellen to varianter: En rational choice-tilgang og en konkurrencedemokratisk-tilgang (Goul Andersen et. al. 2000). Specielt har teorien om konkurrencedemokratiet, som den formuleres hos Schumpeter, nydt stor bevågenhed i efterkrigstiden, idet den i mange iagttageres øjne betragtes som en realistisk teoretisering af demokratiet (Held 1996: 177f). Schumpeter betragter demokratiet som en politisk mekanisme, hvor konkurrerende politiske eliter kappes om vælgernes stemmer. Borgernes demokratiske deltagelse og engagement begrænser sig til et minimum: Nemlig det, der ved periodiske frie valg er nødvendigt for at udpege en besluttende forsamling til at varetage deres personlige interesser. 13

14 Denne demokratiopfattelse har mødt massiv modstand og er af sine kritikere blevet døbt elitedemokratiet. Dette skyldes ikke mindst, at Schumpeter afviser det klassiske deltagerdemokratiske ideal på baggrund af den almindelige borgers generelle uvidenhed, indifference og inkompetence i forhold til politiske anliggender. Men han kritiserer samtidig det klassiske deliberative ideal om et fælles gode. Det fælles gode findes ikke ifølge Schumpeter, fordi mennesker ikke alene har modsatrettede interesser, men de har også modsatrettede værdier. Modsat Habermas argumenterer Schumpeter for, at disse værdier ligger uden for logikkens og fornuftens område. De er sociale konstruktioner, der kan påvirkes og ændres, og som sådan har de ingen universel basis. Schumpeters teori er blevet kritiseret for at udelukke befolkningen fra den demokratiske proces og således i realiteten være udemokratisk DEMOKRATI SOM PROCES, DEMOKRATI SOM BESLUTNINGSTAGEN De fire demokratimodeller har forskellige styrker og svagheder alt efter hvilket perspektiv, man vælger at lægge på demokratiet. Dette bliver tydeligt, når man betragter modellerne ud fra en mål-middeldistinktion. For både den deltagerdemokratiske og den deliberative model er selve den hhv. deltagerdemokratiske og deliberativt demokratiske proces både målet og midlet for demokratiet. Deres fokus ligger således ikke på udmøntningen af et system for politisk styring af samfundet, men på fastlæggelse af normerne for en demokratisk beslutningsproces. Styrken ved modellerne er deres ideologiske klarhed og deres sikring af, at hver enkelt beslutningsproces rent faktisk er demokratisk for det enkelte individ. Svagheden er, at modellerne ikke kan omsættes til større politiske styringsmodeller. De dækker kun demokratisk handlen og demokratiske beslutningsprocesser i små fora. Endvidere har modellerne et blindt punkt for, om de beslutninger, der bliver taget, rent faktisk er demokratiske. Den konstitutionelle rettighedsmodel kan både tolkes som en teoretisk/abstrakt foreskrivning af en demokratisk proces og en konkret udmøntning i en model for 14

15 samfundsstyring. Målet for modellen (suveræn individuel frihed) sikres gennem midlet (konstitutionelle rettigheder), og hvis disse betingelser er til stede, hvis individet - og markedet - får lov at handle frit, vil alt automatisk forløbe til gode for det enkelte individ, og dermed også samfundet. Dette kan på den ene side siges at udgøre en konkret model for samfundsstyring. På den anden side kan denne model kritiseres for sin abstrakte, processuelle orientering. Blot de af ideologien foreskrevne betingelserne er til stede, vil samfundsudviklingen forløbe demokratisk. Igen ligger styrken i den ideologiske klarhed, mens svagheden rammer den konkrete udmøntning i et politisk styringssystem. Sammenlignet med de abstrakte procesorienterede modeller er præferenceaggregeringsmodellens styrke, at den anlægger en realistisk plan for udmøntningen af demokratiet i en konkret politisk styringsmodel. Målet er at allokere offentlige goder således at den enkeltes behov er tilfredsstillet. Fokus ligger på, hvordan man konkret tager politiske beslutninger for at opfylde dette mål altså på demokrati som konkret beslutningstagen frem for demokrati som en abstrakt beslutningsproces. Svagheden er, at modellen indskyder så stor distance mellem politikere og befolkning, at beslutningsprocesserne risikerer at blive udemokratiske. Præferenceaggregeringsmodellen er til en vis grad i konflikt med sit normative, demokratiske idégrundlag. Ser man på demokratimodellerne fra en realistisk synsvinkel med det formål at finde en konkret brugsanvisning for politisk styring og beslutningstagen, har præferenceaggregeringsmodellen umiddelbart størst deskriptiv relevans. Man bør dog ikke overse, at den konkrete udformning af det danske nærdemokrati i stigende grad søger at inkorporere deltagerdemokratiske og deliberativt demokratiske processer eksempelvis gennem offentlige høringsprocesser og gennem forældregrupper og skolebestyrelsers arbejde. Med præferenceaggregeringsmodellens fokus på den overordnede politiske styring risikerer man endvidere at gå glip af de normative aspekter ved demokratiet, som ligger indlejret i den deltagerdemokratiske og den deliberativt demokratiske model. Sammenlignet med den deliberative model mangler man også betoningen af 15

16 fællesskab og konsensus. Disse to begreber må stadig betragtes som væsentlige i en nutidig forståelse og definition af demokratiet, og det kan således ikke betale sig for denne fremstilling at reducere demokratibegrebet til én af de fire gennemgåede modeller. Den deltagerdemokratiske model Den deliberative model Mål Middel Abstrakt vs. konkret niveau Aktiv politisk Aktiv politisk deltagelse deltagelse Demokratisk samtale Demokratisk samtale Abstrakt: Demokrati som proces Individ vs. fællesskab Individ Fællesskab Den konstitutionelle rettighedsmodel Individuel frihed Konstitutionelle rettigheder Abstrakt / Konkret Individ Præferenceaggregeringsmodellen Fordeling af offentlige goder efter individuelle interesser Repræsentativ politisk styringsmodel Konkret: Demokrati som beslutningstagen Individ / fællesskab Figur 2.1: Demokratimodeller 3. NYHEDSMEDIERNES ROLLE I DEMOKRATIET Når vi i det følgende afsnit beskæftiger os med nyhedsmediernes rolle i demokratiet, må vi i første omgang vende os fra den politologiske teori, vi har trukket på i vores indledende gennemgang af demokratibegrebet, og flytte fokus over på medievidenskaben og på forskellige former for journalistisk selvforståelse. Politologien kan generelt siges at have et blindt punkt for mediernes rolle i demokratiet, og de fire demokratimodeller gennemgået ovenfor nævner således ikke mediernes betydning med et ord hverken på det definitionsmæssige plan eller i deres uddybende beskrivelser af demokratiets forudsætninger. 16

17 Medievidenskabens bibliotekshylder bugner derimod med litteratur, der beskæftiger sig med nyhedsmediernes rolle i demokratiet. Nordenstreng skelner her mellem ideelle og reelle modeller (Nordenstreng 1997) eller rettere: Mellem idealtypiske teoretiske modeller over nyhedsmediernes rolle i demokratiet og konkrete, kritiske analyser, som har søgt at kortlægge forskellige aspekter af nyhedsmediernes reelle rolle. Vi har valgt at tegne denne fremstillings teoretiske genstandsfelt op ved at gennemgå fire idealtypiske modeller for nyhedsmediernes rolle i demokratiet: De tre klassiske presseteorier vedrørende nyhedsmediernes rolle i et vestligt demokrati som det danske den liberalistiske presseteori, den sociale ansvarsteori og den deltagerdemokratiske teori samt Habermas offentlighedsteori. Undervejs i gennemgangen vil de forskellige teorier og journalistiske idealer blive mødt med medievidenskabens kritik, som den er kommet til udtryk gennem de seneste årtiers konkrete analyser af nyhedsmediernes virke. Mens politologisk teori har et blindt punkt for mediernes rolle i demokratiet, har medievidenskaben omvendt et blindt punkt for politologiens refleksion omkring demokratibegrebet. Det er kun de færreste medievidenskabelige tekster om nyhedsmediernes rolle i demokratiet, der eksplicit gør rede for, hvad de forstår ved demokrati. Vi vil derfor undervejs i afsnittet søge at udlede teoriernes implicitte demokratidefinitioner og dermed binde deres udlægninger af nyhedsmediernes rolle i demokratiet sammen med vores indledende demokratiafsnit hver af teorierne har vist sig at korrespondere med en af de fire demokratiopfattelser. Endelig vil vi til sidst tegne et historisk rids af nyhedsmediernes rolle i det danske demokrati frem til internettets fremvækst som nyt nyhedsmedie. 17

18 3.1. NORMATIVE MEDIETEORIER OG DERES BERETTIGELSE I DENNE FREMSTILLING De såkaldte presse-teorier er blevet kompromitteret så heftigt af den medievidenskabelige forskning, at inddragelsen af dem i et speciale anno 2002 synes at kræve en begrundelse. Presseteorierne dukkede først op i Siebert, Peterson og Schramms Four Theories of the Press (Siebert et. al. 1956). De oprindelige fire teorier var udtryk for et meget generelt forsøg på at fastlægge massemediernes rolle i samfundet og beskrev fire normative modeller/idealer for pressens funktion: Den autoritative model, den liberalistiske, den sovjetisk kommunistiske og den sociale ansvarsmodel (McQuail 1994: 127f). En væsentlig kritik er blevet rejst mod modellernes ringe deskriptive kraft, som er en direkte følge af deres alt for bredt definerede genstandsfelt: Mediernes rolle i samfundet. I realiteten belyser presseteorierne kun nyhedsmediernes rolle i demokratiet (McQuail 1994: 133) 3 og netop derfor er de relevante for denne fremstilling. Dette betyder dog ikke, at vi skal være blinde for socio-kulturelle og ikke-politiske faktorers indvirken på nyhedsmediernes rolle i demokratiet. En anden kritik peger på, at virkelighedens mediesystemer ikke kan indfanges af én af teorierne, men snarere indeholder elementer af alle teorierne på én gang. Denne pointe er stadig valid, når man som vi indsnævrer teoriernes genstandsfelt til at være nyhedsmediernes rolle i demokratiet, hvorfor vi bør holde os den i mente, når vi vurderer de idealtypiske kategoriers reelle deskriptive kraft. Endelig har blandt andre Nordenstreng (1997) og Nerome påpeget, at alle fire presseteorier i realiteten tager udgangspunkt i samme definition af samfundet og demokratiet, nemlig den klassisk liberalistiske, hvor individ og stat er skarpt adskilt, hvor individet er i centrum, og hvor en presse fri for statslige bindinger garanterer politisk frihed i de demokratiske diskussioner, den videreformidler (Nordenstreng 1997: 98). Denne bias har McQuail rådet bod på ved i en senere 18

19 revision at tillægge endnu to presseteorier: En udviklingsteori, som fokuserer på mediernes rolle i udviklingslande, og en deltagerdemokratisk teori (McQuail 1994: 131f). Vi vil i det følgende gennemgå de tre presseteorier, der er relevante for diskussionen af nyhedsmediernes rolle i det danske demokrati: Den liberalistiske presseteori, den sociale ansvarsteori og den deltagerdemokratiske teori DEN LIBERALISTISKE PRESSETEORI Den liberalistiske presseteori kan ses som en direkte videreudvikling af den konstitutionelle rettighedsmodel og de underliggende liberalistiske idealer om individets ukrænkelige frihed. Den er bygget op omkring ét grundlæggende princip: Pressefriheden. I sin simpleste form foreskriver teorien, at alle har ret til at publicere sine meninger og holdninger eller få holdningerne publiceret uden nogen form for censur fra en tredje part (McQuail 1994: 128). Denne tredje part er, som det vil blive gennemgået nedenfor, oftest blevet identificeret som staten. Ideen om pressefrihed er baseret på fire overlappende argumentationslinjer fra den tidlige liberalistiske teori: 1) En teologisk funderet kritik af statslig censur, 2) ideerne om enkeltindividets ret til ytringsfrihed, understøttet af de konstitutionelle landvindinger i forbindelse med den amerikanske og den franske revolution, 3) utilitarismens argument for, at censur fører til despoti og forhindringer maksimeringen af de regeredes lykke og 4) argumentet for, at man for at nå frem til sandheden må garantere en offentlig debat uden nogen former for restriktioner (Allern 1996: 46f). På denne baggrund foreskriver den liberalistiske presseteori følgende for nyhedsmediernes rolle i demokratiet: Nyhedsmedierne skal være fri for censur. De skal fungere som en ideernes frie markedsplads (McQuail: op. cit.), hvor alle tænkelige synspunkter kan komme frem i lyset, og hvor det rigtige og sande synspunkt vinder og skubber samfundsudviklingen fremad. Nyhedsmedierne skal garantere individets ytringsfrihed, og de skal samtidig fungere som en vagthund, 19

20 der overvåger de politiske magthavere og udstiller og kritiserer deres dispositioner, såfremt disse krænker individets rettigheder. Overordnet opfattes statslig intervention og censur ikke bare som pressens, men som demokratiets værste fjende (Thompson 1995: 238). Beskrivelsen af den liberalistiske presseteori og dens centrale begreb har tre underelementer, der skal tages op til nærmere diskussion: 1) Pressefrihedens konstitutionelle grundlag og dens sammenhæng med ytringsfriheden, 2) koblingen mellem pressefrihed og næringsfrihed og 3) selve vagthund-begrebet. Som nævnt tager pressefriheden udgangspunkt i den konstitutionelle sikring af individets rettigheder, men i dansk kontekst nyder pressefrihedsbegrebet ikke godt af den selv samme konstitutionelle forankring 4. I Grundloven af 1849 garanterer 91 således kun den formelle trykkefrihed: Enhver er berettiget til på tryk at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres. Pressen nævnes ikke med et ord, og det samme gør sig gældende for den reviderede udgave af paragraffen fra 1956, som gennem inklusionen af skrift og tale garanterer ytringsfriheden: Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og i tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres (Grundloven 77). Pressefriheden kan således kun siges at være indirekte garanteret af den danske Grundlov, som en delmængde af ytringsfriheden 5. I den journalistiske selvforståelse er balancen mellem de to begreber forrykket lidt, idet medierne har tolket pressefrihedsbegrebet således, at det er pressens og mediernes rolle at garantere individets ytringsfrihed uden at blive udsat for censur og andre forebyggende forholdsregler. Det skal dog bemærkes, at man i den journalistiske praksis har set en tendens til, at pressefriheds-begrebet lidt navlebeskuende er blevet synonymt med pressens ytringsfrihed, mens ideen om at være garant for selve ytringsfriheden er trådt mere i baggrunden. Dette tolkes af nogle kritikere 20

En europæisk offentlighed?

En europæisk offentlighed? Roskilde Universitetscenter, Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium En europæisk offentlighed? En rapport udarbejdet af: Helene Lind Kryger Nielsen Jakob Sejrup Villadsen Anna Ingemann Jensen Kasper Lund

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Polit i s k o f f e n t lig h e d o g d e m o krat i i Da n m ark

Polit i s k o f f e n t lig h e d o g d e m o krat i i Da n m ark Polit i s k o f f e n t lig h e d o g d e m o krat i i Da n m ark MAG T UDR E D N I N G E N Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En

Læs mere

JENS HOFF & KRESTEN STORGAARD. 1 Indledning

JENS HOFF & KRESTEN STORGAARD. 1 Indledning JENS HOFF & KRESTEN STORGAARD 1 Indledning Denne bog sætter fokus på de nye kommunikationsformer og arenaer, de nye former for politisk deltagelse og de nye former for politisk styring, som er udviklet

Læs mere

Sundhedsreformen i USA. Filosofiske grundholdninger i den politiske debat. vs. Camilla Kofod Fuglstrøm. Louise Willumsen Lindhagen

Sundhedsreformen i USA. Filosofiske grundholdninger i den politiske debat. vs. Camilla Kofod Fuglstrøm. Louise Willumsen Lindhagen Sundhedsreformen i USA Filosofiske grundholdninger i den politiske debat vs. Gruppe 3 Humanistiske Basisstudier Hus 5.2 Forår 2010 Vejleder: Bo Poulsen Camilla Kofod Fuglstrøm Hanne Birgitte Hellisen Kasper

Læs mere

refleksivt moderne. Den overordnede sammenhæng mellem principperne (D), (U) og (L)... 33 Den etisk-politiske-diskurs... 34 Den

refleksivt moderne. Den overordnede sammenhæng mellem principperne (D), (U) og (L)... 33 Den etisk-politiske-diskurs... 34 Den 1 Indholdsfortegnelse. Indledning.... 5 Del 1.... 6 Hvad er demokrati? Hvad betyder ordret demokrati? Historisk gennemgang.... 6 Hvordan er den overordnede sammenhæng mellem demokrati som politisk styreform

Læs mere

HISTORIEUNDERVISNINGEN

HISTORIEUNDERVISNINGEN DEMOKRATISK DANNELSE I HISTORIEUNDERVISNINGEN JANUS HERMANN NIELSEN Professionsbacheloropgave i historie VIA University College, læreruddannelsen i Århus Vejledere: Marianne Axelsen Leth Irma Kristensen

Læs mere

sådan taler medier og borgere om politik EN DISKURSANALYTISK UNDERSØGELSE AF POLITIK I DET MEDIALISEREDE SAMFUND

sådan taler medier og borgere om politik EN DISKURSANALYTISK UNDERSØGELSE AF POLITIK I DET MEDIALISEREDE SAMFUND sådan taler medier og borgere om politik EN DISKURSANALYTISK UNDERSØGELSE AF POLITIK I DET MEDIALISEREDE SAMFUND MAGTUDREDNINGEN Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning

Læs mere

Massemedier som forum for politisk debat. Mangfoldighed i danske avisers dækning af det første politiske folkemøde på Bornholm

Massemedier som forum for politisk debat. Mangfoldighed i danske avisers dækning af det første politiske folkemøde på Bornholm Bo Laursen og N. Leila Trapp Massemedier som forum for politisk debat. Mangfoldighed i danske avisers dækning af det første politiske folkemøde på Bornholm Ifølge normative teorier om politisk offentlighed

Læs mere

Mellem individualisme og fællesskab

Mellem individualisme og fællesskab Mellem individualisme og fællesskab Om medieforbrug, politisk interesse og offentlighed Johannes Andersen & Niels Nørgaard Kristensen I disse år sker der drastiske ændringer i medieforbruget i Danmark

Læs mere

Kampen om dagsordenen

Kampen om dagsordenen 1 Kampen om dagsordenen - strategisk planlægning af mediehåndtering i en interesseorganisation Af Jakob Ebeling & Troels Johannesen Speciale, Kommunikation, RUC, maj 2004 Vejleder: Rasmus Jønsson 2 Kapitel

Læs mere

En kritisk diskursanalyse

En kritisk diskursanalyse En kritisk diskursanalyse - som strategi til forandringskommunikation Speciale? Kommunikation? Roskilde Universitetscenter? November 2004 Udarbejdet af? Søren Bom? Mads Tamborg Hansen? Gitte Grønlund Rasmussen

Læs mere

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema:

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema: tidsskrift om samfundsforhold September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk Tema: Den store fortælling ISSN 0105 3981 1 Fremtid kan ikke beregnes. Fremtid

Læs mere

Fra velfærdsstat til konkurrencestat

Fra velfærdsstat til konkurrencestat Fra velfærdsstat til konkurrencestat - Konsekvenser for den danske borger Gruppe 17: Camilla Natasja Brink Henriksen Jeanette Jonasson Matilde Zachariassen Niklas Joensen Roskilde Universitet Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Organisatoriske forandringer

Organisatoriske forandringer Organisatoriske forandringer - grundlæggende elementer i en planlagt forandringsproces Speciale i IT og Organisationer Martin Kolding Pedersen Rune Wulff Christensen Morten Juul Andersen 1 Af: Martin Kolding

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Roskilde Universitet Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: Semester: Hus: Projekttitel: Projektvejleder: Gruppenr.: 2013 3. semester 19.2 ARBEJD!

Læs mere

Børneperspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Børneperspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Børneperspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Børneperspektiver 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger,

Læs mere

Gruppe 8 Den amerikanske sundhedsrefom 31-05-2010. Indhold

Gruppe 8 Den amerikanske sundhedsrefom 31-05-2010. Indhold Indhold Emne... 3 Motivation... 3 1. Indledning... 4 1.1 Problemfelt... 4 1.2 Problemformulering og arbejdsspørgsmål... 6 1.3 Forklaring af problemformulering og arbejdsspørgsmål... 6 1.4 Begrebsafklaring...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.1 Problemfelt... 3 1.2 Problemstilling... 7 1.3 Problemformulering... 7 2. Metodiske overvejelser... 8

Indholdsfortegnelse. 1.1 Problemfelt... 3 1.2 Problemstilling... 7 1.3 Problemformulering... 7 2. Metodiske overvejelser... 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Problemfelt... 3 1.2 Problemstilling... 7 1.3 Problemformulering... 7 2. Metodiske overvejelser... 8 2.1 Arbejdsprocesser og metoder... 8 2.2 Overordnet fokusering

Læs mere

Organisering af frivillige i folkeskolen

Organisering af frivillige i folkeskolen Side 2 FORORD I denne rapport analyserer vi organiseringen af et frivilligprojekt i Lyngby-Taarbæk Kommune. Frivilligprojektet handler kort fortalt om at inddrage seniorer i folkeskolen i forskellige sammenhænge

Læs mere

TEORI OG ANALYSE...46

TEORI OG ANALYSE...46 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMFELT OG -STILLING...2 Problemformulering...6 Afgrænsning...6 Arbejdsspørgsmål...8 VIDENSKABSTEORETISKE OVERVEJELSER...10 PROJEKTETS VIDENSKABELIGE KONTEKST...15

Læs mere

Kommunikation i det senmoderne samfund

Kommunikation i det senmoderne samfund Kommunikation i det senmoderne samfund Indhold Indledning... 2 Problemstilling... 3 Læsevejledning... 3 Kommunikation... 6 Det senmoderne... 8 Samfundet i dag... 10 De unge i senmoderniteten... 12 Medialisering...

Læs mere

Velfærdsstaten og borgere på offentlig forsørgelse

Velfærdsstaten og borgere på offentlig forsørgelse Velfærdsstaten og borgere på offentlig forsørgelse - en diskursanalyse af lederartikler fra Jyllands-Posten, Berlingske og Politiken * Jens Hansen * Vejleder: Janni Berthou Hermansen * Roskilde Universitet,

Læs mere

Arabiske vagthunde en analyse af pressefrihed i Yemen

Arabiske vagthunde en analyse af pressefrihed i Yemen 1 Arabiske vagthunde en analyse af pressefrihed i Yemen Integreret speciale, Internationale Udviklingsstudier & Journalistik Roskilde Universitetscenter, januar 2006 Vejledere: Connie Carøe Christiansen

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Foreningssamfundets sociale kapital. Danske foreninger i et europæisk perspektiv

Foreningssamfundets sociale kapital. Danske foreninger i et europæisk perspektiv Foreningssamfundets sociale kapital. Danske foreninger i et europæisk perspektiv Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn

Læs mere

Finanspagten... en politologisk/økonomisk analyse af EU's finanspagt. Finanspagten...

Finanspagten... en politologisk/økonomisk analyse af EU's finanspagt. Finanspagten... Finanspagten... en politologisk/økonomisk analyse af EU's finanspagt Finanspagten... Projektrapport af Astrid Helledi Steensen, Nanna Borgen, Nina Jørgensen, Helene Blensted, Camilla Maria Michaelsen og

Læs mere

Hvem kommunikerer journalisterne med målgruppetænkning i et historisk perspektiv

Hvem kommunikerer journalisterne med målgruppetænkning i et historisk perspektiv Hvem kommunikerer journalisterne med målgruppetænkning i et historisk perspektiv 1. Indledning Journalister indsamler, udvælger, faktatjekker, organiserer og præsenterer data på måder, så de bliver brugbar

Læs mere

Claire Loulou Illum Hansen Dennis Lykke Sørensen Anders Halkjær Laursen Maria Nastasja Soltauw Larsen Gitte Klose Janstrup Johan Østergaard Thomsen

Claire Loulou Illum Hansen Dennis Lykke Sørensen Anders Halkjær Laursen Maria Nastasja Soltauw Larsen Gitte Klose Janstrup Johan Østergaard Thomsen Privatisering af sundhedsvæsenet i Danmark En komparativ analyse af det danske og det amerikanske sundhedsvæsen Af Claire Loulou Illum Hansen Dennis Lykke Sørensen Anders Halkjær Laursen Maria Nastasja

Læs mere

Geografiske Modernitetsforestillinger

Geografiske Modernitetsforestillinger Geografiske Modernitetsforestillinger - et projekt om demokratiudvikling i Polen Anders Jepsen Hans Jørgen Hansen Geografispeciale Institut For Geografi og Internationale Udviklingsstudier Roskilde Universitetscenter

Læs mere