UDKAST. Københavns Kommune. Søruten, etape 2 Projektforslag 02 Teknisk beskrivelse. NOTAT 31.maj 2011 CM/JVL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST. Københavns Kommune. Søruten, etape 2 Projektforslag 02 Teknisk beskrivelse. NOTAT 31.maj 2011 CM/JVL"

Transkript

1 UDKAST Københavns Kommune Søruten, etape 2 Projektforslag 02 Teknisk beskrivelse NOTAT 31.maj 2011 CM/JVL

2 Indholdsfortegnelse 0 Indledning Projektforslag for 9 lokaliteter Rampe i stedet for trappe ved Gl. Kongevej Ramper/slidsker samt udvidelse af helle ved Kampmannsgade Ny sti ved Baggesensgade Træer Forbedret stiudmunding ved Sortedams Dossering n.f. Dr. Louises Bro Træer Forbedret stiudmunding ved Sankt Hans Gade Forbedret stiudmunding s.f. Fredensbro Udvidelse af rampe n.f. Fredensbro Træer Stiudmunding ved Helgesensgade Gågade Forstærket portvirkning Side 2

3 0 Indledning I 2008 blev en delt sti etableret på den vestlige side af søerne mellem Gl. Kongevej og Østerbrogade. Projektet har gjort det muligt at cykle på Søruten. Brugerne har efterfølgende udtrykt ønske om yderligere forbedringer på Søruten. Derfor har kommunen fået udarbejdet et idékatalog med forslag til forbedringer. Forslagene er baseret på input fra brugerne samt tekniske analyser og registreringer. Ud fra idékataloget er der udvalgt 9 lokaliteter, som der er udarbejdet projektforslag for. Dette notat indeholder den tekniske beskrivelse af de 9 lokaliteter. 1 Projektforslag for 9 lokaliteter Der er udarbejdet projektforslag for 9 udvalgte lokaliteter. Det primære formål er at forbedre trafiksikkerheden, trygheden og fremkommeligheden på lokaliteterne. Specielt cykelfremkommeligheden er i fokus. Flere steder bliver tilgængeligheden for færdselshandicappede, som f.eks. kørestolsbrugere eller personer med rollator eller barnevogn, også forbedret. Det er dog ikke et mål i sig selv at tilgængeligheden forbedres, men hvor dette kan indarbejdes i løsningen er det tænkt ind. For hver af de 9 lokaliteter er de nuværende forhold beskrevet. Herefter er løsningsforslaget beskrevet og til slut er konsekvenser for trafiksikkerheden, trygheden, tilgængeligheden og fremkommeligheden listet i en tabel. Der er udarbejdet projektforslag for følgende 9 lokaliteter er: Ramper i stedet for trappe ved Gl. Kongevej Ramper/slidsker samt udvidelse af helle ved Kampmannsgade Ny sti ved Baggesensgade Forbedret stiudmunding ved Sortedams Dossering n.f. Dr. Louises Bro Forbedret stiudmunding ved Sankt Hans Gade Forbedret stiudmunding s.f. Fredensbro Udvidelse af rampe n.f. Fredensbro Stiudmunding ved Helgesensgade Gågade forstærket portvirkning Side 3

4 Københavns Kommune 1.1 Rampe i stedet for trappe ved Gl. Kongevej Ved den nuværende udformning, starter Søruten ved en trappe, med hældning på trinene. Arealet er smal i forhold til en dobbeltrettet cykelsti og gangbane. Forslag til ny udformning, se tegning 2 S105-1: Det foreslås, at anlægge en rampe i stedet for trappen. For at sikre at cyklister og fodgængere begge kan være på rampen, tages lidt af skråningen i brug. Skiltene rykkes til rampens start. Der opsættes hegn som eksisterende hegn mod søen. Løsningsforslaget konsekvenser for: Trafiksikkerhed Ændres ikke Tryghed Ændres ikke Tilgængelighed Det bliver nemmere for personer med rollator og kørestol at komme op på Søruten. Fremkommelighed Forbedres Side 4

5 1.2 Ramper/slidsker samt udvidelse af helle ved Kampmannsgade Ved den nuværende udformning af trapperne er det svært at trække en cykel, barnevogn eller rollator op ad trapperne, da der mangler slisker til dette. Der mangler desuden håndlister, hvilket før det svært for ældre at benytte trappen. Hellen i overgangen er for smal, hvilket giver dårlige ventemuligheder når vejen krydses. Forslag til ny udformning, se tegning 2 S105-2: Ved den nye udformning anlægges to ramper/slisker på begge trapper. Sliskerne anlægges så det er muligt at gå imellem dem, når man fx skubber en barnevogn. Den ene sliske har en bredde på 0,3 meter, den anden en bredde på 0,45 meter. Afstanden mellem slidskerne er 0,35 meter. Denne udformning af slidskerne gør det muligt at gøre med alle typer af barnevogne, rollatorer og indkøbsvogne. Der etableres håndlister/gelænder på hver side af trappen. Bredden af hellen i overgangen øges til 2 meter, så der bliver mere plads til at stå på hellen og vente blandt andet for trafikanter med en barnevogn eller en cykel. Længden af spærrefladen op til hellen øges, hvilket skærper bilisternes fokus på fodgængerovergangen. Trafiksikkerhed Øges, da hellen bliver et reelt støttepunkt for krydsene fodgængere Tryghed Overgangen bliver mere tryg, da helle bredden øges Tilgængelighed Løsningen øger tilgængeligheden for dårligt gående, da der etableres slisker og håndlister Fremkommelighed Uændret Side 5

6 1.3 Ny sti ved Baggesensgade Ved den nuværende udformning af cykelruten ved Baggesensgade ophører cyklisternes areal på et kort stykke, hvilket medfører, at cyklister skal køre ud på vejen, for derefter at køre ind på cykelturen igen. For cyklister der kommer fra nord betyder dette, at de skal krydse biltrafikken to gange på en meget kort strækning i et sving. I praksis vælger mange at cykle på fortovet til gene for både cyklister og fodgængere. For fodgængere er løsningen heller ikke optimal, i og med at cyklisterne skal krydse fortovet to gange, eller som nævnt kører på fortovet. En udfordring på stedet er også, at gangstien og cykelstien bytter plads, således at fodgængerne nord for stedet ligger ud mod vandet og cyklister ligger ud mod vandet på stykket syd for Baggesensgade. Derudover er der en børnehave, der har havelåge lige ud til stien. Dette betyder, at der på forskellige tidspunkter kan komme mange børn ud på stien på en gang. Børnehavens pædagoger mener, at det er et problem med cyklister, der skærer hjørnet af og kører hen over gangstien. Forslag til ny udformning, se tegning 2 P28-1: Det foreslås, at føre cykelstien igennem og derved sikre så få krydsninger mellem cyklister og fodgængere som muligt. Krydsning mellem cyklister, der kører ad cykelstien, og biler på Baggesensgade fjernes helt. Dog vil der stadig være krydsning af cyklister fra Baggesensgade ind på cykelruten. For at få plads til den dobbeltrettede cykelsti flyttes den eksisterende cykelparkering, en vandpost og et træ. Endvidere nedlægges to pladser med mulighed for standsning for biler. Af hensyn til fodgængerne sikres et areal foran trappen til promenaden ved søerne. Uden på den dobbeltrettede cykelsti reetableres københavnerfortovet. Dog flyttes dette lidt længere ud. For at sikre at cyklisterne ikke tager et for fladt sving ind på cykelruten mod syd, anlægges en delehelle mellem gangstien og cykelstien. Samtidig opsættes to pullerter i gangstien så cyklister ikke fristes til at køre denne vej ind på cykelruten. Ved koblingen til cykelruten mod nord flyttes den eksisterende delehelle mellem gangstien og cykelstien. Samtidig vises symboler med afmærkning på kørebanen ved fodgængernes krydsning af cykelruten. På denne mådes tydeliggøres at stierne bytter plads. Trafiksikkerhed Øges, da cyklisterne ikke længere skal køre ud på Baggesensgade. Tryghed Trygheden ved børnehaven øges, da det bliver sværere for cyklisterne at køre ind på gangstien. Da der er færre cyklister på fortovet, øges trygheden for fodgængerne ligeledes Tilgængelighed Ændres ikke med forslaget Fremkommelighed Fremkommeligheden for cyklister forbedres, da cykelruten føres igennem Side 6

7 1.3.1 Træer Der er to træer, der bliver berørt af den valgte løsning. 1. Den ene hestekastanje bevares. Cykelstien placeres tæt op af stammen og træer beskæres let, for uhindret adgang på cykelstien inder trækronen 2. Hestekastanje fjernes. Der er ingen oplagt placering på strækningen til genplantning af træet. En genplantning på strækningen vil virke uharmonisk i byrummet, og beplantningen vil komme til at virke sammenpresset. Der plantes et træ ved Sortedam Dossering Nord for Fredensbro (se tegning 2-F10-1) Side 7

8 1.4 Forbedret stiudmunding ved Sortedams Dossering n.f. Dr. Louises Bro Ved den eksisterende udformning er udkørsel fra stien til Sortedam Dossering udformet meget dynamisk, hvilket medfører, at cyklister kommer med høj fart ud på vejen. Ligeledes kan cyklister nord fra Sortedam Dossering tage et fladt sving ind på stien, hvilket gør det svært at nå at orientere sig om bilister. Parkerede biler spærrer for udsigten for cyklister der kommer fra stien. For fodgængerne er det ikke entydigt, at de skal krydse vejen for at fortsætte over på den anden side af Sortedam Dossering. Der mangler ligeledes en trappe til promaneden ved søerne, hvilket ses af en trampesti på stedet. Parkerede biler besværliggør ligeledes krydsning for fodgængere. Forslag til ny udformning, se tegning 2a S130-1A og tegning 2b S130-1A: Det foreslås, at dreje enden af stien, så kobling sker vinkelret på Sortedam Dossering. Det forbedrer oversigten, fordi cyklister og fodgængere kommer helt frem i flugt med de parkerede biler, inden de krydser vejen. Samtidig holdes cyklisternes fart nede, så det er lettere for alle at få øje på hinanden. Dette medfører, at eksisterende cykelparkering og skilt skal flyttes. Ved denne løsning bliver cyklisterne mere opmærksomme på trafikken på Sortedam Dossering. Til fodgængerne etableres en trappe til promenaden og krydsning af vejen gøres lettere, da gangstiens placeres vinkelret på vejen. Samtidig nedsænkes kantstenen på den modsatte side af vejen af hensyn til kørestolsbrugere og personer med barnevogn eller rollator. Løsning er vist som to varianter; a hvor der ikke etableres en hævet flade og b hvor der etableres en hævet flade. Den hævede flade tydeliggør krydsningspunktet, både for trafik på gaden og for cyklister og fodgængere på stien. Samtidig dæmper den bilernes hastighed. Trafiksikkerhed Øges, da cyklisterne bliver tvunget til at orientere sig om trafikken på Sortedam Dossering. Trafiksikkerheden øges mest i løsning b, hvor der etableres en hævet flade Tryghed Trygheden øges. Specielt fodgængerne vil føle større tryghed da det bliver nemmere at krydse vejen Tilgængelighed Tilgængeligheden øges, da kantstenen nedsænkes på begge sider af overgangen. Ønskes tilgængeligheden øget yderligere kan der anlægges et fodgængerfelt. Trappen der etableres øger tilgængeligheden til promenaden Fremkommelighed Fremkommeligheden for cyklisterne sænkes, da ind- og udkørsel til cykelruten ikke kan ske så dynamisk som ved eksisterende forhold Side 8

9 1.4.1 Træer Placering af trappen medfører konsekvenser for eksisterende træ. Det anbefales at træet fjernes helt, da etablering af trappen og en terrænmur vil have alvorlige konsekvenser for træets rodnet. Træet er yderligere alvorligt beskadiget i kronen, og har deraf et asymmetrisk og uharmonisk udseende. Det vurderes derfor at fældning af træet vil forbedre det æstetiske udtryk af trærækken generelt. Der plantes et nyt træ ved den unge trærække på samme lokalitet. Side 9

10 1.5 Forbedret stiudmunding ved Sankt Hans Gade Den nuværende udformning af pladsen er meget udflydende. Belægningen på pladsen er i asfalt, og det er ikke tydeligt hvor cyklister og fodgængere skal placere sig i forhold til hinanden. Pladsen bruges af caféen til udeservering, hvilket også kan besværliggøre færdsel over pladsen. Der er opsat pullerter, som viser cyklisterne, at de skal være opmærksomme. Det er dog stadig muligt at køre ud på vejen flere steder, samt foretage flade sving over vejen. Fodgængerne kan have svært ved at placere sig, da der ikke er angivet et specifikt fodgængerareal. Fodgængerne fra syd kommer ad fortovet på den vestlige side af Sortedam Dossering og skal krydse vejen i svinget. Forslag til ny udformning, se tegning 2 S130-1B: I løsningsforslaget strammes pladsen op, og det tydeliggøres hvor cyklisterne skal køre. Cykelstien forbliver i asfalt, mens resten af pladsen omlægges i chaussésten. For at tilgodese personer med rollator eller kørestol saves og jetbrændes chausséstenene, så de får en jævn og skridsikker overflade. Mellem cykelstien og resten af pladsen anlægges et opspring på 6 cm, undtagen ved overgangen for fodgængere hvor opspringet bliver 2,5-3 cm. Cykelstien kommet dermed til at ligge lidt lavere end resten af pladsen. Dette understøtter at cyklisterne skal holde på cykelstien. Af hensyn til fodgængerne, forlænges københavnerfortovet, der løber langs Sankt Hans Gade, helt hen til Søruten. På det lille stykke fra fortovet til det eksisterende chausséstensfelt anlægges ligeledes københavnerfortov. Chausséstensfeltet bevares, da det er med til at skærpe stitrafikanternes opmærksomhed. Foran trappen til promenaden, anlægges københavnerfortov. Trafiksikkerhed Øges, da opdelingen mellem cyklister og fodgængere tydeliggøres. Cyklisterne vil komme med lavere fart ud på vejen, og vil have mere fokus på vejen, da udkørsel sker i et smallere tværsnit Tryghed Øges, da opdelingen mellem cyklister og fodgængere tydeliggøres Tilgængelighed Øges, da københavnerfortovet føres helt hen til gangstien langs Søruten Fremkommelighed Fremkommeligheden for cyklisterne forringes, da det ikke vil være muligt at foretage fladesving ud på vejen Side 10

11 Københavns Kommune 1.6 Forbedret stiudmunding s.f. Fredensbro Ved den nuværende udformning er rampens udmunding smal og ikke tilsluttet vinkelret på stien. Et andet problem er at gangbanen hen til tunnelen er meget smart (under 1 meter), hvilket medfører at fodgængere går på cykelstien. Samtidig forskydes gangbanen midt på strækningen, hvor den ændres til københavnerfortov, som fortsætter under broen. Forslag til ny udformning, se tegning 2 S130-3: Det foreslås at forskyde den dobbeltrettede cykelsti mod vest, så der bliver plads til at fortsætte københavnerfortovet fra tunnelen helt op til den tværgående cykelsti. Ved dette tiltag rykkes cykelparkeringen. Endvidere etableres en vinkelret tilslutning. Der anlægges en støtemur mod promenaden og der opsættes hegn, da opspringet bliver omkring 70 cm. Trafiksikkerhed Øges, da der bliver en klarere opdeling mellem cyklister og fodgængere samt vinkelret T-kryds mellem stierne Tryghed Øges, da der bliver en klarere opdeling mellem cyklister og fodgængere Tilgængelighed Øges, da bredden af gangstien øges Fremkommelighed Forbedre da fodgængerne får deres eget areal og dermed ikke går på cykelstien Side 11

12 1.7 Udvidelse af rampe n.f. Fredensbro Stiens tilslutning til Sortedam Dossering nord for Fredensbro er meget smal, og tilsluttes skævt til vejen. Samtidig tilkobles en anden cykelsti fra Fredensbro. Ved tilkoblingen er vigepligtsforholdene ikke klare, da der ikke er vigelinje stierne. Lidt før vejen forskydes gangbanen, hvilket kan være et problem for blandt andet synshandicappede Træer Forslag til ny udformning, se tegning 2 F10-1: Det foreslås, at udvide tilslutningen til vejen samt lægge denne vinkelret på vejen, hvilket giver bedre oversigt. Vigepligten vises ved en vigelinje for cyklisterne, der kommer fra Søruten under tunnelen. Det foreslås, at disse får vigepligt, da de cykler op ad en bakke og derved kan forventes at overholde vigepligten. Der er en Hestekastanje, der fældes ved dette forslag. Trafiksikkerhed Øges, da oversigten øges for cyklisterne på stien, da denne lægges vinkelret på vejen. Trafiksikkerheden øges endvidere da vigepligtsforholdene mellem de to cykelstier fastlægges Tryghed Øges for cyklisterne, da bredden af cykelstien øges og vigepligtsforholdene tydeliggøres Tilgængelighed Øges da den forskudte gangbane fjernes. Anlæg af nyt fortov der knytter gangstien ved Søruten sammen med gangstierne på Fredensbro øger også tilgængeligheden Fremkommelighed Fremkommeligheden for cyklisterne ændres ikke. Cykelstien gøres bredere hvilket øger fremkommeligheden, men samtidig vinkles ind- og udkørslen til vejen hvilket forringer fremkommeligheden. Der er muligt at bevare hestekastanjen, men dette medfører at udkørslen til Sorte Dossering bliver flad og den trafiksikkerhedsmæssige gevinst fjernes dermed. Tilslutningen kan rykkes længere mod øst, men dette vil medføre at en anden hestekastanje skal fældes og der skal ske større indgriben på skrænten. Det anbefales, at fælde hestekastanjen og placere to nye træer, som vist på tegningen nedenfor. Der mangler i dag træer på denne placering og to stk. nye træer vil bidrage positivt til byrummet. Side 12

13 Københavns Kommune 1.8 Stiudmunding ved Helgesensgade Ved stiens udmunding i Helgesensgade er der dårlig oversigt og tvivl om vigepligtsforholdene. Det skyldes, at arealet er udflydende. Cyklisterne på vejen skal op ad en stejl kantstensrampe for at komme ind på stien. Forslag til ny udformning, se tegning 2 S130-5: Det foreslås, at forlænge cykelstien ca. 50 m mod syd, så den løber mellem vejen og rækken af træer. På denne måde vil den primære ind og udkørsel fra cykelruten ikke ske i svinget. Fodgængerne henvises til promenaden, til arealet mellem træerne, eller til fortovet langs vejen. For at styrke fodgængernes mulighed for at gå mellem træer og skråning kan dette areal gøres plant, ligesom arealerne ved bænkene kan opgraderes ved hjælp af fast belægning, nedsænket brosten med slotsgrus. Chausséstensfeltet bevares, da dette er med til at skabe opmærksomhed ved udkørsel fra stien. Københavnerfortovet fortsættes helt hen til stien, og der etableres københavnerfortov foran trappen til promenaden. Herved tydeliggøres opdelingen mellem cykel- og fodgængertrafik. Den nye sti starter med at være 2,5 meter bred og udvides derefter til 3,5 meter. Hermed er der gjort klar til en forlængelse af cykelstien. Trafiksikkerhed Øges, da udkørsel til vejen ikke sker i svinget Tryghed Øges, da opdelingen mellem cyklister og fodgængere tydeliggøres Tilgængelighed Ændres ikke Fremkommelighed Sænkes, da udkørslen til vejen kommer til at ske vinkelret på vejen, hvilket nedsætter cyklisterne fart. til gengæld fås 50 meter yderligere sti i stedet for vej Side 13

14 1.9 Gågade Forstærket portvirkning Arealet er i dag skiltet som gågade med cykling tilladt, men det er ikke tydeligt, hvornår gågaden ender og den delte sti starter. Der er en del udeservering, som der også skal være plads til i fremtiden. Forslag til ny udformning, se tegning 2 S130-6: Da gågaden er meget attraktiv som serveringsområdet fastholdes skiltningen med Gågade og Cykling tilladt. Da det er ikke muligt at lade skiltene vende ind over stien for at skabe en portvirkning, pga. driftsmaskinerne, placeres i stedet nye standere med skiltene placeret midt på standeren. Der opsættes ekstra belysning. Ved overgangen mellem stig og gågade anlægges 4 rækker brosten i niveau med belægningen. Belægningsskiftet medfører også større opmærksomhed. Endvidere er der etableres yderligere cykelparkering umiddelbart op til gågadens port for at styrke indtrykket af overgangen til en anden type trafikalt rum. Det er foreslået at fjerne bommene. Trafiksikkerhed Ændres ikke Tryghed Øges, da det tydeliggøres at trafikarealet ændres Tilgængelighed Ændres ikke Fremkommelighed Ændres ikke Side 14

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Søruten, etape 2 Tiltag gennemført i forbindelse med drift og vedligehold. 1) kan udføres i forbindelse med drift og vedligehold eller

Søruten, etape 2 Tiltag gennemført i forbindelse med drift og vedligehold. 1) kan udføres i forbindelse med drift og vedligehold eller UDKAST Københavns Kommune Søruten, etape 2 Tiltag gennemført i forbindelse med drift og vedligehold NOTAT REV. 23. maj 2011 16. maj 2011 MKK/JVL Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Opdeling af trafikanter...

Læs mere

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge BILAG 1 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 18-04-2016 Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge I vedlagte liste er trafiksikkerhedsprojekterne oplistet i prioriteret rækkefølge (højest prioriterede)

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling November 2016 Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner https://www.cyklistforbundet.dk/find-din-afdeling/find-dit-lokale-cyklistforbund/hovedstaden-og-

Læs mere

Jellebakkeskolen, revision 2013:

Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen er beliggende i Risskov nord for Aarhus. Skolen har 0.-9. klassetrin og modtager pr. august 2013 samtlige elever fra Vejlby Skole. SFO er beliggende nær

Læs mere

TSR RUNDKØRSEL I STUDSTRUP - TRIN 2

TSR RUNDKØRSEL I STUDSTRUP - TRIN 2 Til Aarhus Kommune Dokumenttype Rapport Dato 2011-10-04 TSR RUNDKØRSEL I STUDSTRUP - TRIN 2 Revision 1 Dato 2011-10-04 Udarbejdet af EGS Kontrolleret af LLJ Godkendt af Beskrivelse EGS Ref. Rambøll Olof

Læs mere

Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje

Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Indledning Supercykelstierne er et højklasset netværk af cykelruter, der især er målrettet pendlercyklister.

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Lavet registreringer 6 steder i forbindelse med gennemførte skolebesigtigelse. Se mere på Trafiksikkerhedsplan 2013 17.

Lavet registreringer 6 steder i forbindelse med gennemførte skolebesigtigelse. Se mere på Trafiksikkerhedsplan 2013 17. Juelsminde Elevtal: ca. 550. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 6 steder i forbindelse med gennemførte skolebesigtigelse. Se mere på Trafiksikkerhedsplan 2013 17. Dårlig oversigt ved begge udkørsler

Læs mere

Skolen på La Cours Vej Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone

Skolen på La Cours Vej Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone Skolen på Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone Indledning Løsningsforslagene på de følgende sider tager afsæt i de problematikker, som er blevet udpeget i forbindelse med skolevejsanalysen

Læs mere

Albertslund Kommune. Albertslund Station, tilgængelighedsprojekt på eksisterende forplads Projektbeskrivelse. NOTAT 9. juli 2014 TV/CHS/DA

Albertslund Kommune. Albertslund Station, tilgængelighedsprojekt på eksisterende forplads Projektbeskrivelse. NOTAT 9. juli 2014 TV/CHS/DA Albertslund Kommune Albertslund Station, tilgængelighedsprojekt på eksisterende forplads NOTAT 9. juli 2014 TV/CHS/DA Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Generelt omkring problemstillinger og overordnede

Læs mere

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO UDKAST Vordingborg Kommune Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Buslinjer... 4 2.2 Trafikafvikling

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING

RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING www.kk.dk/vejpladspark FORORD Denne folder er en sammenfatning af de gældende retningslinjer for opsætning af cykelstativer i Københavns Kommune. Folderen

Læs mere

SikreSkoleveje Bilag 1 Projektpakke 2012-III

SikreSkoleveje Bilag 1 Projektpakke 2012-III SikreSkoleveje Bilag 1 Projektpakke 2012-III 1 Nye Skoler 2 1.1 Christianshavns Døttreskole 2 1.2 Hanssted Skole 4 1.3 Rudolf Steiner Skole 6 1.4 Landsbyskolen 6 1.5 Amager internationale Skole 6 1.6 Københavns

Læs mere

Ballerup Kommune Søndergård Passage Trafiknotat

Ballerup Kommune Søndergård Passage Trafiknotat Søndergård Passage Trafiknotat NOTAT 5. juli 2016 mkk 1 Baggrund og konklusion GHB Landskabsarkitekter har udarbejdet et dispositionsforslag med titlen Fra shared space til safe space omfattende trafikale

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

SKANDERBORG - FÆLLESSTIEN

SKANDERBORG - FÆLLESSTIEN Skanderborg Andelsboligforening og Midtjysk boligselskab 301917 IDÉOPLÆG - 02.09.2016-1 OM OPGAVEN 2 - SKANDERBORG - SKOLESTIEN OM OPGAVEN Opgaven er at udforme ideoplæg til en ny fælles sti omkring Skanderborg

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

gravearbejder i en cykelby

gravearbejder i en cykelby gravearbejder i en cykelby syv gode afspærringsløsninger www.kk.dk/vejpladspark 2 syv gode afspærringsløsninger / gravearbejder i byen AFSPÆRRING I EN CYKELBY København har nogle af verdens mest cykeltrafikerede

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune 1 Frederiksberg Kommune I Frederiksberg Kommune forløber Albertslundruten fra Grøndalsparken via Finsensvej til Howitzvej hvor stien fortsætter gennem Frederiksberg Bymidte ad Den grønne sti. Ved krydsningen

Læs mere

Sikre Skoleveje ved 4 skoler. Borgermøde 06.06.2013

Sikre Skoleveje ved 4 skoler. Borgermøde 06.06.2013 Sikre Skoleveje ved 4 skoler Borgermøde 06.06.2013 1 Udpegede områder (Mellem Zoner) 2 2 Udpegede områder (Signalanlæg og Amagerbrogade) 3 3 Udvalgte projekter (Signalanlæg og Mellem Zoner) Smyrnavej Parmagade

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Cykelstier på Jernbane Allé Projektforslag

Cykelstier på Jernbane Allé Projektforslag Cykelstier på Jernbane Allé Projektforslag TEKNISK NOTAT 15. december 2014 LBP/SSN Udarbejdet af Via Trafik for Københavns Kommune december 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Projektbeskrivelse...

Læs mere

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE SUPERCYKELSTI ÅRSLEV-ODENSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund og formål

Læs mere

Notat. Omlægning af Næsvej. Model 2/Forslag A:

Notat. Omlægning af Næsvej. Model 2/Forslag A: Notat Til: Kopi til: Fra: Vej og Trafik Omlægning af Næsvej. Model 2/Forslag A: Der etableres en separat kørevej for bådtransporter, samt ny Næsvej med dobbeltrettet cykelsti og fortov/havnepromenade med

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

By- og Miljøudvalget. Referat. Mødedato: 15. juni Mødetidspunkt: 19:45. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger:

By- og Miljøudvalget. Referat. Mødedato: 15. juni Mødetidspunkt: 19:45. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Referat Mødetidspunkt: 19:45 Mødested: Udvalgsværelse 1 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Sidetal: 3 Indholdsfortegnelse Sidetal: 4 180. Orientering om at skitseprojekt for Værnedamsvej sendes

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

Notat. Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde. : Lars Bonde, Syddjurs Kommune. : Thomas Rud Dalby, Grontmij A/S. Vedlagt : Kopi til :

Notat. Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde. : Lars Bonde, Syddjurs Kommune. : Thomas Rud Dalby, Grontmij A/S. Vedlagt : Kopi til : Notat Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F +45 9879 9857 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 17. maj 2011 Projekt: 21.2776.53 Til

Læs mere

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE VESTER VOLDGADE UDKAST TIL HELHEDSPLAN NOTAT 05.05.2009 EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE Vester Voldgade som tidligere var middelalderbyens kant mod det grønne voldterræn opleves i dag som en ren trafikgade,

Læs mere

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015.

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. NOTAT Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. Indtil nu er der disponeret kr. 3.265.000 af

Læs mere

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER HØJRESVING FOR RØDT - HVORFOR? Transportministeriet arbejder med at formulere en ny national cykelstrategi. Visionen er, at hele Danmark skal op på cyklen.

Læs mere

Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde syd for Juelsbovej.

Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde syd for Juelsbovej. Løsning Elevtal: ca. 500. Klassetrin: 0. til 9. Lavet registreringer 6 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde

Læs mere

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation 4 Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen Til skolens forældre Haderslev Kommune har forbedret skolevejen til Favrdal-afdelingen. Særligt ruterne

Læs mere

NOTAT. Søren Lynggaard Andersen Kommende skolebestyrelse. Marie Kjellerup Thesbjerg Rambøll. Dato Rambøll

NOTAT. Søren Lynggaard Andersen Kommende skolebestyrelse. Marie Kjellerup Thesbjerg Rambøll. Dato Rambøll NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 40. Jellebakkeskolen med Vejlby Skole Dato 2013.03.12 Deltagere Anne Maribo Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune Klaus

Læs mere

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. C-17.13.02 Valdemarsgades forlængelse, Vordingborg

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. C-17.13.02 Valdemarsgades forlængelse, Vordingborg Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. C-17.13.02 Valdemarsgades forlængelse, Vordingborg Lokalplanens redegørelse og 1 Lokalplanens formål Keidamsvej 56 Indsiger anfægter formålet

Læs mere

UDKAST. Fredensborg og Hørsholm kommuner. Lågegyde Projektbeskrivelse. 25. marts 2010 mkk/jvl

UDKAST. Fredensborg og Hørsholm kommuner. Lågegyde Projektbeskrivelse. 25. marts 2010 mkk/jvl UDKAST Fredensborg og Hørsholm kommuner Lågegyde Projektbeskrivelse 25. marts 2010 mkk/jvl Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Analyser... 4 2.1 Trafiktællinger... 4 2.2 Uheld... 5 2.3 Tilfredshed...

Læs mere

Nærværende notat beskriver hvilke kriterier der indgår i prioriteringsmodellen samt hvorledes den samlede prioritering er udført.

Nærværende notat beskriver hvilke kriterier der indgår i prioriteringsmodellen samt hvorledes den samlede prioritering er udført. Faxe Kommune Trafikplan ApS Enghavevej 12 8660 Skanderborg Prioritering af cykelstiprojekter Prioriteringsmodel Tlf.: 25 30 06 63 info@trafikplan.dk www.trafikplan.dk CVR: 37539163 Dato 11. januar 2016

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

Hvordan kan vi skabe høj standard ("best practise") for cykeltrafik i verdens bedste cykelbyer? Gode, jævne flade at cykle på At politikerne

Hvordan kan vi skabe høj standard (best practise) for cykeltrafik i verdens bedste cykelbyer? Gode, jævne flade at cykle på At politikerne Hvordan kan vi skabe høj standard ("best practise") for cykeltrafik i verdens bedste cykelbyer? Gode, jævne flade at cykle på At politikerne prioriterer cykeltrafik Sælge de gode ting ved cykling: sundhed,

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Trafiksikring og opdatering af området ved Camma Larsen-Ledets Vej og Nyløkke

Trafiksikring og opdatering af området ved Camma Larsen-Ledets Vej og Nyløkke Trafiksikring og opdatering af området ved Camma Larsen-Ledets Vej og Nyløkke Aabenraa Kommune Rambøll Byudvikling & Landskab Januar 2016 Helhedsforslag Camma Larsen-Ledets Vej, Aabenraa Indhold INTRODUKTION

Læs mere

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato August, 2012 SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Revision Dato 2012-08-16 Udarbejdet af Jan Villumsen Kontrolleret af cw Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

Du klager endvidere på vegne af P, der ejer matr. nr. 2ag, 5be og 5ch Kinderup, Horsens.

Du klager endvidere på vegne af P, der ejer matr. nr. 2ag, 5be og 5ch Kinderup, Horsens. Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/04087-36 Side 1/6 Ekspropriation til anlæg af cykelsti, Vodskovvej Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

NOTAT. Ejer Bavnehøj Skole forslag til forbedret skolevej

NOTAT. Ejer Bavnehøj Skole forslag til forbedret skolevej NOTAT Projekt Kunde Skoleanalyser i Skanderborg: Ejer Bavnehøj Skole Skanderborg Kommune Til Fra Kresten Madsen Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen og Martin Splid Svendsen Ejer Bavnehøj Skole forslag til

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Sikre Skoleveje. Projektpakke 2010-IV

Sikre Skoleveje. Projektpakke 2010-IV Sikre Skoleveje Projektpakke 2010-IV Anlægsprojekter for følgende skoler: Vigerslev Alle Skole Hillerødgade Skole Rådmandsgade Skole Utterslev Skole Frejaskolen Peder Lykke Skolen Den Classenske Legatskole

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

01 Sjælør Boulevard (bilag 2B/3B) En ny signalregulering i krydset Sjælør Boulevard - Carl Jacobsens Vej.

01 Sjælør Boulevard (bilag 2B/3B) En ny signalregulering i krydset Sjælør Boulevard - Carl Jacobsens Vej. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Udførelse af Anlæg BILAG 6 Beskrivelse af projektforslag og ændringer I alt beskrev det oprindelig forslag i rapporten Sikker Skolevej til Teglholmen

Læs mere

Ballerup Kommune Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station

Ballerup Kommune Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station NOTAT 15. juli 2014 mkk/mm Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 4 2 Sammenfatning... 4 3 Vurdering af valgt linjeføring...

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

By- og Miljøudvalgets besigtigelse af Den Grønne Sti 22. April Fokuspunkter. 29. maj 2013

By- og Miljøudvalgets besigtigelse af Den Grønne Sti 22. April Fokuspunkter. 29. maj 2013 29. maj 2013 By- og Miljøudvalgets besigtigelse af Den Grønne Sti 22. April 2013 Fokuspunkter Fokuspunkter vedrørende selve Den Grønne Sti 1. Skiltning på ruten - infostandere Iagttagelser Savner oversigtskort

Læs mere

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve.

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve. Dias 1 Cyklistprøve Rute Ulrikkenborg Engelsborgskolen, Billum Private Skole, Lyngby Private Skole Sankt Knud Lavard Skole og Lyngby Friskole Denne powerpoint er beregnet til brug af klasselæreren så ruten

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 33. Møllevangskolen Dato 2011.03.23 Deltagere Majbritt Jensen Møllevangskolen Anne Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

Oplæg til forbedringer af fremkommelighed og sikkerhed

Oplæg til forbedringer af fremkommelighed og sikkerhed Oplæg til forbedringer af fremkommelighed og sikkerhed Ordnede forhold for cyklister er en fordel for alle trafikanter: Der opstår færre usikre situationer, og trafikken kan afvikles mere flydende Cyklistforbundets

Læs mere

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler:

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Notat Skoleveje i Erritsø Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Lyng Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Erritsø Centralskole

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Eks. på manglende vedligeholdelse

Eks. på manglende vedligeholdelse Bilag 1 (1/3) Eks. på manglende vedligeholdelse Camma Larsen Ledets vej Græsset klippes flere steder slet ikke og andre steder meget sjældent. Og ingen steder sker det helt ind til sidebevoksning. Eks.

Læs mere

Håndbog om supercykelstier

Håndbog om supercykelstier Håndbog om supercykelstier Henrik Grell, COWIs projektleder 1 Introduktion 2 Introduktion Baggrund og formål Supercykelstier har medvind lige nu => Vigtigt at smede mens jernet er varmt Men hvad er supercykelstier?

Læs mere

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9 juni 2010 11 juni 2010/NIHE På workshoppen blev gennemgået en række principper for de kommende cykelpendlerruter

Læs mere

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden Trafik på Halsskov Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden 1 1 Svinget Revvej- Skovbrynet Fra begge sider er svinget farligt og uoverskueligt. Der bør derfor opsættes en tavle A 41.1

Læs mere

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Notat 29. marts 2012 Revideret 30. jan. 2014 CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Projekt nr. 207450 Dokument nr. 123762000 Version 1 Udarbejdet af MSZ Kontrolleret af PTK Godkendt af CWI Fase 2-programmering

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Allerød Kommune. Lillerød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Lillerød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Lillerød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Ballerup Kommune Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station

Ballerup Kommune Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station NOTAT REV. NR. 02 24. september 2014 mkk/mg/mm Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 4 2 Konklusion... 4 3 Vurdering af valgt

Læs mere

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn).

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn). Korning Lavet registreringer 7 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 55. Klassetrin: 0. til 4. Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning.

Læs mere

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger.

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger. Notat 13. november 2013 Dok.nr.: 2013/0012340-2 Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Kingosgade og bravej By- og Miljøområdet Vej- og Parkafdelingen Rådhuset Kingosgade og Alhambravej er begge

Læs mere

UDKAST. Rudersdal Kommune

UDKAST. Rudersdal Kommune UDKAST Rudersdal Kommune Birkerød Bymidte Vurdering af ændringer på vejnettet NOTAT REV. 1 22. august 2014 JVL/uvh 1 Baggrund Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 1 2 Skiltning og P-ring rundt om Birkerød

Læs mere

Fordeling: Hans Riis Laursen hlaur Frederikssund Kommune

Fordeling: Hans Riis Laursen hlaur Frederikssund Kommune NOTAT Projekt: Skoleveje i Frederikssund Kommune København, den 20.3.2013 Emne: Notat nr.: 1 Analyse af skoleveje til Ådalens Skole Projekt nr.: 6711-001 Dir. tlf.: +45 2540 0108 Reference: ivi@moe.dk

Læs mere

islands brygge axel heides plads S CHØNHERR

islands brygge axel heides plads S CHØNHERR bryggebroen med byens lys dispositionsforslag 1:500 Idéen for Axel Heides Plads er at skabe et enkelt men dynamisk pladsrum, med gode forhold for såvel den store mængde cykler på stedet, som kvalitative

Læs mere

Trafikdage 2015. Erfaringer med tiltag på supercykelstier og cykelpendlerruter. Mogens Møller mm@viatrafik.dk

Trafikdage 2015. Erfaringer med tiltag på supercykelstier og cykelpendlerruter. Mogens Møller mm@viatrafik.dk Trafikdage 2015 Erfaringer med tiltag på supercykelstier og cykelpendlerruter Mogens Møller mm@viatrafik.dk Program: Metode Overblik Opbygning Erfaringer Resume: Eksempler med erfaringer fra projekter

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 9. marts 2016 over Aalborg Kommunes afgørelse af 12. februar Der eksproprieres til anlæg af cykelsti.

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 9. marts 2016 over Aalborg Kommunes afgørelse af 12. februar Der eksproprieres til anlæg af cykelsti. Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/03958-25 Side 1/7 Ekspropriation til anlæg af cykelsti, Vodskovvej Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

BILAG 8. Banegårdspladsen

BILAG 8. Banegårdspladsen BILAG 8 Banegårdspladsen idéskitse, Januar 2004 S TA D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K TA F D. M A G I S T R AT E N S 2. A F D Banegårdens hovedindgang - eksisterende cykelparkering Banegårdspladsen

Læs mere

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler Bilag a - Besigtigelser af private skoler Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 20 Bjerregrav Friskole Sted: Viborg Kommune Dato: Man 2/9-09 Tidsrum 7.0 -.00 Besigtiget af: Dorte Vejr: Overskyet

Læs mere

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger.

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger. Notat 13. november 2013 Dok.nr.: 2013/0012340-2 Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Kingosgade og bravej By- og Miljøområdet Vej- og Parkafdelingen Rådhuset Kingosgade og Alhambravej er begge

Læs mere

NOTAT. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 INDHOLD. Dansborgskolen 5+6 side 2-3

NOTAT. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 INDHOLD. Dansborgskolen 5+6 side 2-3 NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 By- og Teknikforvaltningen Vej- og Parkafdelingen Sagsbehandler: Per Jensen

Læs mere

Forskønnelse af butikstorvet i Mårslet

Forskønnelse af butikstorvet i Mårslet Forskønnelse af butikstorvet i Mårslet Kort over butikstorvet på Hørretvej i Mårslet Landsbyen Mårslet har gennem flere år været en by i udvikling. Byen har vokset sig større i nærmest alle retninger,

Læs mere

Checkliste 12. cykelstier og fodgængerarealer. Projekt. Dato. Revisor. Nr. Beskrivelse Ok Kommentarer. Stier generelt:

Checkliste 12. cykelstier og fodgængerarealer. Projekt. Dato. Revisor. Nr. Beskrivelse Ok Kommentarer. Stier generelt: Revisor Dato Stier generelt: 1. Er der foretaget en ordentlig planlægning for de lette trafikanter? foreligger tællinger af eksisterende cykel- og fodgængertrafik? er der redegjort for betydende turmål?

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Voldruten og Søruten De to ruter er behandlet på et mere foreløbigt niveau end de øvrige ruter og det må forventes, at linjeføringerne tages op til

Læs mere

Referat fra borgermøde om ny bro over havnen 21. januar 2015 kl på Den Sorte Diamant. Ny bro over havnen

Referat fra borgermøde om ny bro over havnen 21. januar 2015 kl på Den Sorte Diamant. Ny bro over havnen Ny bro over havnen 1. DEL Oplæg fra Teknik- og Miljøforvaltningen og Realdania. Spørgsmål og svar. 2. DEL Gruppediskussioner Deltagere: ca. 60 1. DEL Om den nye bro over havnen Lokaludvalgsformand, Bent

Læs mere

Vasevej cykelsti og vejregulering

Vasevej cykelsti og vejregulering Vasevej cykelsti og vejregulering Tegningen viser, hvordan Vasevej ændres - med dobbeltrettet cykel- og gangsti. De røde linjer viser henholdsvis ny kørebane og cykelsti, den hvide det eksisterende vejforløb.

Læs mere

FAXE KOMMUNE Cykelstrategi

FAXE KOMMUNE Cykelstrategi FAXE KOMMUNE Cykelstrategi Udvalgte stiprojekter Projektbeskrivelser 5. januar 2016 1 ID: F1 Forslag 1 Lokalitet: Rådhusvej, Faxe Dato: 10.12.2016 ÅDT: 1.800 Hastighed (gns): 49,8 Hastighed (85%): 59,0

Læs mere

Nye tilgængelighedsløsninger

Nye tilgængelighedsløsninger VEJREGLER OG DERES ANVENDELSE Nye tilgængelighedsløsninger Tilgængelighedsprojekter kan gøres bedre for brugerne erfaringer og ny viden samles op i vejregelforberedende rapport, som grundlag for test i

Læs mere

Cykelsti langs Stumpedyssevej

Cykelsti langs Stumpedyssevej Cykelsti langs Stumpedyssevej Hørsholm Kommune ønsker at forbedre forholdene for cyklister langs Stumpedyssevej for at give især skolebørn en god og sikker cykelforbindelse frem til skolen. 1. Overordnet

Læs mere

Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017

Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017 Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017 Kære beboere på og omkring Aarhus Ø På din vej til og fra Aarhus Ø, når du kigger ud af vinduerne fra din lejlighed og når du færdes i området, kan du se, at vi arbejder

Læs mere

Kvalitetssikring for cyklister. Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter

Kvalitetssikring for cyklister. Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter Kvalitetssikring for cyklister Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter Odense Kommune 2015 1 Baggrund I 2014 vedtog Odense Byråd en ny ambitiøs cykelhandlingsplan. Frem til 2018 skal cykelturene

Læs mere