tema 1 Generel statistik tema 2 Økonomi og finanser tema 3 Befolkning og sociale forhold tema 4 Industri, handel og service

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tema 1 Generel statistik tema 2 Økonomi og finanser tema 3 Befolkning og sociale forhold tema 4 Industri, handel og service"

Transkript

1

2 Af Karen Larsen Hovedleverandøren af statistisk materiale om Den Europæiske Union er Eurostat, men Europa-Kommissionens øvrige tjenestegrene udgiver også rapporter og beretninger med talmateriale. Eurostat Publikationstyper og indhold Eurostat er Den Europæiske Unions officielle statistiske kontor. Eurostat indsamler ikke selv grunddata, men får dem som oftest leveret fra medlemsstaternes nationale statistiske kontorer. Da Eurostats statistikker i visse tilfælde også har administrative formål, fx overvågning af importkvoter fra tredjelande eller støtteordninger til landbruget, fastsættes metoderne som forordninger eller direktiver. De enkelte medlemslande er dermed forpligtet til at anvende ensartede metoder ved indsamlingen af det statistiske grundmateriale. Dette sikrer en høj grad af sammenlignelighed mellem de enkelte landes data i Eurostats publikationer. Dog er endnu ikke alle områder harmoniserede og standardiserede, så det er stadig vigtigt at sætte sig ind i metoden bag tallene. Eurostat præsenterer sig selv i hæftet Eurostat, your key to European Statistics. På Eurostats websted kan man gratis finde både Press release og serien Memo. Eurostats publikationer er fordelt på 9 hovedtemaer: tema 1 Generel statistik tema 2 Økonomi og finanser tema 3 Befolkning og sociale forhold tema 4 Industri, handel og service tema 5 Landbrug og fiskeri tema 6 Udenrigshandel tema 7 Transport tema 8 Miljø og energi tema 9 Forskning og udvikling Eurostats database New Cronos indeholder sammenlignelige tal for alle EU-landene. For at forbedre sammenligningsgrundlaget offentliggøres der på visse områder også statistikker fra EU's vigtigste samhandelspartnere, fx Japan, USA, Canada og ansøgerlandene. New Cronos indeholder over 160 millioner social- og makroøkonomiske data. Her findes oplysninger inden for alle de ni temaer, men starttidspunktet vil variere fra land til land. Afhængigt af emnet kan data være månedlige, kvartalsvise eller årlige. En del af tabellerne er opdelt på regioner. De fleste af Eurostats publikationer er på engelsk, tysk eller fransk, og mange af dem er baseret på uddrag fra New Cronos. Inden for hvert af temaerne udgives hvert år adskillige numre i serien Statistics in Focus, der beskriver de nyeste statistiske data på en let tilgængelig og informativ måde. Generel statistik Regional statistik Generelle publikationer af almen interesse er fx Social Portrait af Europe og Eurostat Årbog, hvor tabellerne indeholder tal fra de seneste 11 år. NUTS er navnet på nomenklaturen for statistiske territoriale enheder og den anvendes til at opdele de 15 lande i EU i regioner. Det er dermed statistisk muligt at 65

3 sammenligne mindre områder og få oplysninger om befolkning, erhvervsstruktur, økonomi m.v. Regions. Statistical Yearbook beskriver landene på NUTS2-niveau, mens databasen Regio (som er en del af New Cronos), beskriver data på både NUTS2- og NUTS3- niveau. Med Danmark som eksempel er NUTS1 og NUTS2 begge lig med hele landet og NUTS3 er lig med amterne. For Tyskland er NUTS1 lig med de 16 forbundsstater og NUTS3 er lig med 445 kredse. I Portrait of the Regions er der inkluderet en tabel over, hvilke andre regioner der ligner den beskrevne region. Økonomi og finanser Befolkning og sociale forhold Udviklingen i forbrugerprisindekset (inflationen) imødeses med spænding, hver gang den bliver offentliggjort. Andre økonomiske nøgletal som handels- og betalingsbalance, bruttonationalprodukt, arbejdsløshedsprocent osv. bliver også mødt med stor interesse. Disse konjunkturindikatorer kan have stor indflydelse på blandt andet rentesatser og aktiekurser. Tallene offentliggøres månedligt i Eurostatistics. Data for Short-term Economic Analysis samt på Eurostats websted. 11 af de 15 EU-lande har siden 1. januar 1999 en fælles penge- og valutapolitik (tredje fase af den Økonomiske og Monetære Union). Der er derfor behov for at holde øje med, om landenes økonomi fortsat kan opfylde de såkaldte konvergenskriterier. Den Europæiske Centralbank udgiver en Månedsrapport om de økonomiske forhold i EUR11 og Eurostat udgiver Money, Finances and the EURO. Statistics. Lange tidsrækker af økonomiske nøgletal findes i European Economy. Broad Economic Policy Guidelines og European Economy. Annual Economic report, hvor der er tal tilbage til I Supplement A og B finder man de nyeste tal for de økonomiske tendenser i EU-landene, mens man i Supplement C får indblik i de økonomiske forhold i de centraleuropæiske ansøgerlande. Detaljerede årlige tal om nationalregnskabet findes bl.a. i National Accounts ESA. Aggregates. Demographic Statistics handler om EU-landenes befolkning. Først og fremmest er der en opgørelse af indbyggertallet med fordeling på alder og køn i de enkelte lande. Antallet af udenlandske statsborgere opgøres også efter nationalitet og alder. Befolkningsstatistikken registrerer også de personlige hændelser i livet som fødsler, dødsfald, ægteskaber og skilsmisser. Det er fx muligt at se, hvor mange der gifter sig for første gang, og hvilken alder parret har ved ægteskabets begyndelse. Tabeller over levetid viser, hvor mange år endnu man kan forvente at leve, hvis man fx er 50 år i dag. Befolkningsprognoserne giver os et indblik i den ændrede aldersfordeling i EU i år Hvordan kan man sammenligne levestandarden i de forskellige EU-lande? Det kan man bl.a. ud fra European Community Household Panel. Selected Indicators from the 1995 Wave, der beskriver boligsituationen ud fra variable som antal m2 og værelser pr. person samt om beboeren er ejer eller lejer. Selve boligens kvalitet tages også under behandling, og det viser sig, at mange er utilfredse med deres bolig. Et gennemsnit på 16% af EU-landenes husholdninger synes, at de ikke har plads nok, men hvad værre er, 6% har huller i taget, og 25% klager over støj fra naboer og omgivelser. Emner som indkomst og tilfredshed med egen arbejdssituation tages også op i denne publikation. Living Conditions in Europe giver et generelt billede af levevilkårene, herunder oplysninger om familiernes besiddelse af varige forbrugsgoder, fx hvor mange procent der har vaskemaskine, video osv. Statistik på uddannelsesområdet i Education across the European Union. Statistics and Indicators gør det muligt at finde antallet af studerende i de enkelte lande fordelt på alder og køn, ligesom der også er tal for, hvor mange der fuldfører korte, mellemlange eller videregående uddannelser fordelt på studieretning. Der er desuden en samlet opgørelse over de 25- til 59-åriges uddannelser, hvor man kan se forskellen i de forskellige landes uddannelsesniveau. 66

4 I Labour Force Survey opdeles befolkningen i beskæftigede og arbejdsløse. For de beskæftigede viser statistikken, hvor mange der har henholdsvis deltids- eller fuldtidsjob eller eventuelt mere end ét job. For de arbejdsløse er der tabeller om varigheden af ledighedsperioden og tabeller, der omhandler årsagerne til arbejdsløshed og villighed til at tage arbejde. For både arbejdsløse og beskæftigede viser tabellerne sammenhængen mellem uddannelse og beskæftigelse. Employment in Europe beskæftiger sig med emner som økonomisk vækst og perspektiver for EU s fremtidige beskæftigelsespolitik. Industri, handel og service Landbrug og fiskeri Udenrigshandel Panorama of EU Industry beskriver ved hjælp af oplysninger indsamlet af brancheorganisationer og konsulentvirksomheder overordnede tendenser for mange brancher. Monthly Panorama of European Business bringer de nyeste konjunkturtal for industri, byggeri og service og udvælger i hvert nummer en eller flere brancher til en mere indgående behandling. Virksomhedsstrukturen beskrives i Enterprises in Europe, hvor man får informationer om antallet af virksomheder fordelt efter antal ansatte og antal nystartede virksomheder. Virksomhederne opdeles i brancher efter nomenklaturen NACE, Rev.1. For oplysninger om produktion af varer får man derimod brug for nomenklaturen Prodcom, der beskriver ca varenumre. I databasen Europroms er det muligt at finde data for produktionen af en bestemt vare på Prodcom-nomenklaturen. Sammenholdt med tilsvarende oplysninger om import og eksport af samme vare kan man få et skøn over forsyningen af hjemmemarkedet i de enkelte EU-lande. Sammenhængen mellem de to nomenklaturer er, at de 4 første cifre i den 8-cifrede PRODCOM-kode er lig med NACE-koden. Agriculture. Statistical Yearbook fortæller naturligvis om antal dyr og dyrket areal, men også om landbrugsbedrifterne fordelt efter størrelse. Arbejdskraften i landbruget bliver også behandlet, og man kan her se de store problemer med generationsskifte, der vil komme, da en stor del af landmændene er over 65 år. Fisheries. Yearly Statistics behandler fangsten på arter og fiskeflåden fordelt på alder, tonnage og længde. Hvordan kan man holde øje med sine konkurrenter på eksportmarkedet? Udenrigshandelsstatistikken er en relevant kilde. Uddrag fra databasen Comext udgives månedligt på en cd-rom med titlen Intraand Extra EU trade. Monthly Data, Combined Nomenclature. Den indeholder detaljerede månedlige og årlige tal for import og eksport, fordelt på over 200 samhandelslande. EU-landenes handel med varer registreres på et af de næsten cifrede toldpositionsnumre ifølge Den kombinerede Nomenklatur. De samme toldpositionsnumre skal bruges til samme vare overalt i EU, så derfor er det muligt at finde data for import og eksport af fx julepynt for alle EU-landene. Nedenstående eksempel viser, hvordan importen af julepynt fordeler sig procentvis på EU-landene i året Eurostat Intra and Extra European Union statistics (98-99) N 0 06# Printed: 27/ :40:21 Flow: Arriv/Import Products: Period: Partner: World Values, quantities, supplementary units: 1000 ECU Frankrig Tyskland 15% 18% Italien 9% 9% 22% Holland 7% 20% Belgien Storbritannien 100% = = Reporting countries Andre 67

5 På tilsvarende vis er det muligt at lave skræddersyede tabeller, der viser værdi og mængde af hhv. import og eksport af en bestemt vare, samt hvilke partnerlande, der bliver handlet med. Endvidere kan data sorteres efter værdi eller vises grafisk, så man på en overskuelig måde kan se et eventuelt mønster i samhandelen. External and Intra-European Union Trade. Monthly Statistics indeholder aggregerede tal om EU15 s handel med de største partnerlande. Transport Miljø og energi Forskning og teknologisk udvikling Eurostats udgivelser Eurostat Data Shop Netværk Hvordan ser infrastrukturen ud i EU-landene? I hvilke byer cykles der mest? Det kan man få svar på i EU Transport in Figures, der også fortæller om de mere ubehagelige sider af transport, nemlig forurening og ulykker. Energiforbruget findes i Energy Balance Sheets og Energy. Yearly Statistics underinddelt i energiformer og brugergrupper. Her kan man altså se, hvor stor en del af energien, der kommer fra naturgas, olie, kernekraft, vind osv., og om det er husholdninger, industribrancher eller landbrug, der anvender energien. Energy in Europe. Annual Energy Review dækker ikke kun EU, men også resten af verden. Den adskiller sig fra de andre energipublikationer ved at omtale politikker og kommentere tallene. Miljøstatistikken giver i publikationerne Towards Environmental Pressure Indicators for the EU og Environmental Protection Expenditure et indblik i, hvor langt medlemslandene er kommet på områder som genanvendelse, affaldsbehandling, rensning af spildevand og mindskning af luftforurening. Research and Development, Annual Statistics viser, hvor mange penge der bliver brugt på forsknings- og udviklingsområdet, og hvordan beløbene fordeler sig inden for de videnskabelige områder. Patentansøgninger fordelt på regioner kan også vise, om der er stor aktivitet på området. Kataloget Practical Miniguide. Publications and Electronic Services udkommer årligt. Derudover findes på Eurostats websted et nyhedsbrev, Just Published, med lister over månedens produkter. Endelig er der Statistical References. Brief Information on Eurostat Products and Services, som er et kvartalsblad med nyheder og beskrivelser af de vigtigste publikationer og databaser. For at udbrede kendskabet til de mange statistiske informationer er der i de fleste medlemslande etableret en Eurostat Data Shop. Det betyder, at der er en lokal repræsentant, som har adgang til alle relevante statistiske data, og som i tvivlsspørgsmål kan trække på Eurostat-medarbejdernes ekspertise. Danmarks Statistiks Bibliotek og Information står for den danske Eurostat Data Shop. Titler nævnt i kapitlet Eurostat, your key to European Statistics. A guide to the EU Statistical Office. Luxembourg, Eurostat. Årlig. Eurostats website Press releases og Memo New Cronos. Luxembourg, OPOCE. Månedlig cd-rom Statistics in Focus. Luxembourg, OPOCE. Ca. 90 numre årligt fordelt på ni temaer Social portrait of Europe. Luxembourg, OPOCE,

6 Eurostat Årbog. Luxembourg, OPOCE. Årlig Også som cd-rom-udgave Regions. Statistical yearbook. Luxembourg, OPOCE. Årlig REGIO i : New Cronos. Luxembourg, OPOCE. Månedlig cd-rom Portrait of the regions, vol. I IV. Luxembourg, OPOCE, Eurostatistics. Data for short-term economic analysis. Luxembourg, OPOCE. Månedlig Månedsrapport / Den Europæiske Centralbank. Frankfurt am Main, ECB. Månedlig Money, finance and the EURO. Statistics. Luxembourg, OPOCE. Månedlig European Economy / Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender. Luxembourg, OPOCE. Annual Economic Report. Årlig European Economy, Broad Economic Policy Guidelines. Årlig Supplement A, Economic trends. Månedlig Supplement B, Business and consumer survey results. Månedlig Supplement C, Economic reform monitor. Kvartalsvis National accounts ESA. Aggregates. Luxembourg, OPOCE. Årlig Demographic statistics. Luxembourg, OPOCE. Årlig European Community household panel. Selected indicators from the 1995 wave. Luxembourg, OPOCE, 1999 Living conditions in Europe. Statistical pocketbook. Luxembourg, OPOCE. Årlig Education across the European Union. Statistics and indicators. Luxembourg, OPOCE. Årlig Labor force survey. Results. Luxembourg, OPOCE. Årlig Employment in Europe / Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Luxembourg, OPOCE. Årlig Panorama of EU industry / Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Erhvervspolitik. Luxembourg, OPOCE. Uregelmæssig Monthly panorama of European business Luxembourg, OPOCE. Månedlig. Også på cd-rom. Enterprises in Europe. Luxembourg, OPOCE. Uregelmæssig. Europroms. Luxembourg, OPOCE. Årlig cd-rom Agriculture. Statistical yearbook. Luxembourg, OPOCE. Årlig Fisheries. Yearly statistics. Luxembourg, OPOCE. Årlig 69

7 Intra- and extra EU trade. Monthly data, combined nomenclature. Luxembourg, OPOCE. Månedlig cd-rom, også kaldet Comext External and Intra-European union trade. Monthly statistics Luxembourg, OPOCE. Månedlig EU Transport in figures. Statistical pocketbook / Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Transport. Luxembourg, OPOCE. Årlig Energy balance sheets. Luxembourg, OPOCE. Årlig Energy. Yearly statistics. Luxembourg, OPOCE. Årlig Energy in Europe. Annual energy review / Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Energi. Luxembourg, OPOCE. Årlig Towards environmental pressure indicators for the EU Luxembourg, OPOCE, 1999 Environmental protection expenditure in member states Luxembourg, OPOCE, 1999 Research and development. Annual statistics. Luxembourg, OPOCE. Årlig Practical miniguide. Publications and electronic services. Luxembourg, OPOCE. Årlig Just published. Luxembourg, Eurostat. Månedlig 70

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde?

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Søkelys på Norden Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Den relativt store indvandring til Danmark gennem de sidste

Læs mere

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2009 GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: Kim Lykke

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Rockwool Fondens Forskningsenhed og Gyldendal A/S, København 2011 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Specialtrykkeriet Viborg Foto: Stig Stasig Printed in Denmark 2011 ISBN: 978-87-02-10809-5

Læs mere

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser December 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning, perspektiver

Læs mere

Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme

Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme Jens Bonke Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme med bidrag af Bent Jensen GYLDENDAL Har vi tid til

Læs mere

Hvad skal vi med sprog? Holdninger til fremmedsprog i danske virksomheder i et uddannelsespolitisk perspektiv. Lisbeth Verstraete-Hansen

Hvad skal vi med sprog? Holdninger til fremmedsprog i danske virksomheder i et uddannelsespolitisk perspektiv. Lisbeth Verstraete-Hansen Hvad skal vi med sprog? Holdninger til fremmedsprog i danske virksomheder i et uddannelsespolitisk perspektiv Lisbeth Verstraete-Hansen Udgivet af Institut for Internationale Kulturog Kommunikationsstudier

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand Det indre marked»et bedre fungerende indre marked er afgørende for europæisk vækst.«michel Barnier, kommissær for

Læs mere

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport 14. maj 2013 Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 2. Analysens formål, fokus og opbygning 8 2.1. Formålet med analysen 9 2.2. Struktur og opbygning 9 3.

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020.

Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020. Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020. Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

Er fritiden forsvundet?

Er fritiden forsvundet? Jens Bonke Er fritiden forsvundet? 45 års udvikling i danskernes fritid Rockwool Fondens Forskningsenhed Syddansk Universitetsforlag Er fritiden forsvundet? 45 års udvikling i danskernes fritid Udgivet

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Et forspring i vidensamfundet. Nye perspektiver på intellektuel ejendomsret i dansk erhvervsliv. Patent- og Varemærkestyrelsen

Et forspring i vidensamfundet. Nye perspektiver på intellektuel ejendomsret i dansk erhvervsliv. Patent- og Varemærkestyrelsen Et forspring i vidensamfundet Nye perspektiver på intellektuel ejendomsret i dansk erhvervsliv Patent- og Varemærkestyrelsen Februar 2005 1 2 Forord De seneste år har danske virksomheder for alvor taget

Læs mere

HVORFOR ER PRISSTABILITET

HVORFOR ER PRISSTABILITET PRISSTABILITET: HVORFOR ER PRISSTABILITET VIGTIG FOR DIG? INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 3 4 5 Forord 5 Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? 6 Sammendrag 6 2 Kapitel 2 Pengenes historie -

Læs mere

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Nyt fra Rockwool Fonden November 2014 Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Danmark er knap så klimavenlig, som vi ofte bilder os ind. Det viser en analyse, som en international gruppe forskere

Læs mere

Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK

Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK Udenrigsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Ministeriet for Videnskab, Innovation og Videregående Uddannelser Januar 2012 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA?

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? Dokumenttype Rapport Dato Marts 2014 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER I DE GRØNLANDSKE ERHVERVSSEKTORER FREM MOD 2025 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Der er et lykkeligt land

Der er et lykkeligt land Rapport udarbejdet af institut for lykkeforskning i samarbejde med danica pension Der er et lykkeligt land en kortlægning af årsagerne til danskernes lykke INSTITUT FOR LYKKEFORSKNING Rapport udarbejdet

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 Visionen og hvordan vi kommer derhen... 5 Vækstteamets vision... 5 Målsætninger... 5 Vækstteamets anbefalinger...

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet

DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet 1 John Kornerup Bang og Henrik Dissing Bringer 2015 Målene nyt liv til bæredygtig udvikling? Marginalisering af bæredygtig udvikling Mål 7 s politiske udfordring

Læs mere