Lokalt stednavn: Postnr.: 1003 By: København K. Telefon nr.: Mobil nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalt stednavn: Postnr.: 1003 By: København K. Telefon nr.: 33769800 Mobil nr. E-mail: pha@byoghavn.dk"

Transkript

1 Ansøgning om tilladelse til projekt for erhvervshavn Green Island of Copenhagen Til Trafikstyrelsens notater: Dato for modtagelse: Projekttype: Journal nr.: Sagsbehandler: Udfyldes af Projektansøger: A. Oplysninger om ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres Navn: By & Havn Adresse: Nordre Toldbod 7 Lokalt stednavn: Postnr.: 1003 By: København K Telefon nr.: Mobil nr. B. Oplysninger om en evt. projektansvarlig repræsentant (entreprenør, rådgiver eller lignende) Navn: Rasmus Heinesen (Green Island ApS) Adresse: Åbenrå 28, st. th. Lokalt stednavn Postnr.: 1124 By: København K Telefon nr. Mobil nr.: C. Offentliggørelse af oplysninger Ansøger giver ved underskrift tilladelse til, at oplysninger fra punkterne DJ må offentliggøres på Trafikstyrelsens hjemmeside I henhold til persondataloven vil personfølsomme

2 oplysninger, eller andre oplysninger friholdt for aktindsigt, uanset denne accept ikke blive offentliggjort. Dato: 1. marts 2015 D. Projektets placering Adresse: Kajplads 565, på Islands Brygge Postnr.: 2300 By: København S Kommune: København Matrikel nr. og ejerlavsbetegnelse: Ud for matr. nr. 64, Amagerbro Kvarter (Bolværksejer: Københavns Kommune). E. Placering i havnen Holder projektet sig indenfor havnens dækkende værker? Ja

3 F. Beskrivelse af projektet i sin helhed Beskrivelsen kan evt. uddybes i bilag Green Island of Copenhagen kan beskrives som en rekreativ, CO2neutral, flydende sommeroase i Københavns Havn. Projektet er en 208 m2, arkitekttegnet flydebro med hegn hele vejen rundt. Der er en 17!meter lang gangbro ud til flydebroen. Flydebro og gangbro krydsforankres med kæder og plovankre uden brug af stolper eller fundament. Flydebroen har en bæreevne på 320 kg/m2 og et fribord på ca. 0,5 m. Alt konstrueres i bæredygtige kvalitetsmaterialer, der lever op til lokalplanens retningslinjer. Der anvendes lærketræ, beton, rustfrie skruer og beslag og norsk importeret kebonytræ, der er det eneste reelle alternativ til tropisk hårdttræ. Herved undgås miljøskadelige materialer (trykimprægnering etc.). Green Island er tiltænkt som et midlertidigt projekt, der er åbent i en tre måneders periode henover sommeren (dagligt til senest kl. 22). Efter de tre måneder adskilles pontonmodulerne og hele konstruktionen fjernes fra området via blokvogn. Entreprenøren på projektet, NBC Marine, har stor erfaring med at opføre lignende projekter, under lignende forhold. Der ligger derfor grundige beregninger og erfaringer til grund for konstruktion og opførsel af projektet. Herunder stabilitet, bæreevneberegninger, opdriftskrav, strøm og bølgeforhold, vindpresberegninger etc. Projektet har to hovedformål: 1. 1) At fungerer som en ny, rekreativ aktivitet, der giver alle borgere og turister i byen mulighed for at nyde en 360 vandudsigt med en læskende drik ved deres side. Det er vigtigt her at understrege, at Green Island på ingen måde er en partyø, men derimod en hyggelig, afstressende, storbyhave på vand. Nøglebegreberne omhandler social udfoldelse, byudvikling og livskvalitet ) At indarbejde grønne tiltag på så mange plan som muligt. Vi har været i dialog med Naturstyrelsen (MUDP) og en række miljøteknologiske virksomheder med henblik på at indgå i stærke relationer. Alle parter ønsker at samarbejde om en praktisk og konkret grøn udvikling, uden at være til falds for en CSRstrategisk greenwashing. Eksempelvis er hele øens energiforsyning drevet af solceller. Derudover arbejdes der på at etablere vandbeluftningspumper samt tang og muslingehaver under øen, for at rense vandet i havnen og der er endvidere afsat DKK i budgettet til organisk beplantning. Green Island kommer så vidt muligt til at fungere som demonstrationsplatform for skiftende cleantech virksomheder, der ønsker at teste nye miljøapplikationer inden de sendes på markedet. Ovenstående punkter harmonerer i høj grad med de kommunale målsætninger for Københavns udvikling. Herunder også den kosmopolitiske ambition omkring København Malmøsamarbejdet, der skal ses som vækstmotor for turisme og grøn udvikling. Placering i havneløbet: Det anføres, at projektets oprindelige placering i Havneløbet er blevet ændret. Den indledende ansøgning omhandlede en placering væsentligt længere fra bolværket, for at kunne skabe en øfornemmelse. Denne placering kunne, af rent besejlingsmæssige hensyn, ikke accepteres af By & Havns havnefoged, Morten Johansen. Green Island er nu flyttet så tæt på bolværket, at det er på linje med andre eksisterende aktiviteter på vandet ved Islands Brygge, herunder Havnebadet. Green Islands punkt placeret længst væk fra kajanlægget befinder sig max. 30 meter ude i havneløbet og vil ifølge By & Havn ikke påvirke, eller blive påvirket af den eksisterende sejlads i havnen. Dimensioner: De konkrete dimensioner fremgår af de tekniske tegninger sidst i det vedlagte

4 bilagsmateriale. Selve flydebroen er 13 meter x 16 meter. Gangbroen er 1,5 meter x 17 meter. Fribordshøjden er ca. 0,5 meter. Kumulation med andre projekter: Ingen direkte bevillingspraksis bag projektet og derfor umiddelbart ingen kumulation. Anvendelse af naturressourcer: Der anvendes udelukkende solenergi til solpanelerne og leveret drikkevand som naturressourcer. Der er monteret en 2000 liters drikkevandstank til brug for hygiejnemæssige krav fra fødevarestyrelsen til håndvask og opvask af glas. Affaldsproduktion, forurening og gener: Affaldsproduktion inkluderer udelukkende fødevareaffald i forbindelse med produktion af drikkevarer (skaller fra citrusfrugter fx) og emballage. Der er ingen fødevareproduktion på øen udelukkende drikkevarer. Den meget begrænsede affaldsproduktion samles i skraldespande og fragtes fra Green Island til en erhvervscontainer, der er placeret ved virksomhedens kontorlokaler i København K. Afgift betales årligt til Købehavns Kommune. Det er ifølge HOFOR ikke meningsfuldt, at tilknytte dette midlertidige projektet til det eksisterende forsynings/spildevandsnet, da der ikke er forsyningsstik i kajanlægget i området. Derfor monteres en godkendt spildevandstank til opvaskevand, der tømmes jævnligt af en professionel virksomhed (pt i forhandlinger med diverse udbydere). Byggematerialernes type, den begrænsede affaldsproduktion og de lukkede vandsystemer bevirker, at der ikke er problematiske forhold ved hverken affald eller forurening. Da Green Island er karakteriseret som en hyggelig storbyhave, vil der heller ikke forekomme støjgener. Der udvises en høj grad af respekt for naboer og decibelniveauet på baggrundsmusikken er på et så lavt niveau, at alle gæster kan tale lavmælt sammen. Desuden er Green Island kun åben i sommermånederne og kun til kl. 22 dagligt. Risiko for ulykker, navnlig under hensyn til de anvendte materialer og teknologier: Det vurderes, at der ikke er nævneværdig risiko for at ulykker kan indtræffe. Hverken i relation til miljøpåvirkning eller gæsternes sikkerhed. Ingen brug af potentielt miljøskadelige materialer/stoffer, godkendte samletanke og der er hegn rundt om hele projektet i modsætning til på selve bolværket. Herudover er virksomheden er i løbende dialog med NBC Marine samt Københavns Kommune i forhold til at opretholde en høj sikkerhedsstandard og opfylde samtlige lovgivningsmæssige krav.! Projektets betydning for den miljømæssige sårbarhed i området: Eftersom projektet er midlertidigt, flydende, CO2neutralt med et stort fokus på miljø, bæredygtighed, kvalitetsmaterialer og organisk beplantning, anses det ikke som værende i konflikt med den miljømæssige sårbarhed i området. Projektets profil og signalværdi vil snarere støtte op om en respekt for natur og miljø gennem en grundtanke omkring green growth. Den nuværende arealanvendelse anses heller ikke som værende i konflikt med projektet, når de politiske prioriteringer omkring byudvikling af denne del af havneparken tages i betragtning. Arkæologisk ses heller ingen problematikker eftersom projektet hverken kræver uddybning eller opfyldning, men forankres ved brug af plovankre. G. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder Beskrivelsen kan evt. uddybes i bilag Projektet sammensættes af prefabrikerede moduler, der leveres og samles i Teglholmen i Københavns Sydhavn. Entreprenøren skal bruge ca. en uge på at etablere konstruktionen og planen

5 er at opførelsen foregår i maj måned Den eksakte startdato i maj er endnu ikke skemalagt, da den skal tilpasses entreprenørens kalender. Fordelen ved at bruge Teglholmen er, at der i forvejen foregår flere byggeprojekter og den ene uge, der skal bruges på at sammensætte modulerne derfor ikke forstyrrer området. Herefter kan konstruktionen flyttes til Islands Brygge og kajplads 565 via slæbebåd. NBC Marine er ligeledes ansvarlig i forhold til slæbebådstransport samt at forbinde Green Island til bolværket og forankre konstruktionen vertikalt. H. Uddybning Skal der i forbindelse med projektet foretages uddybning? Nej Hvis ja skal mængden af sediment fra uddybningen angives m³ Beskrivelse af hvordan sedimentet fra uddybningen efterfølgende tænkes behandlet: I. Opfyldning Skal der i forbindelse med projektet foretages opfyldning på søterritoriet? Nej Hvis ja skal mængden af opfyldningsmateriale angives m³ Beskrivelse af opfyldningsmaterialets kvalitet: J. Nødvendige bilag Følgende bilag skal vedlægges: Søkort med indtegnet projekt Matrikelkort med indtegnet projekt Plan og skitsetegning over det samlede projekt Målsatte snittegninger over eventuelle moler, broer og andre anlæg Målfast oversigtskort med hele projektet indtegnet Samtykkeerklæringer fra berørte grundejere Evt. andet relevant materiale:

6 Se vedhæftede skrivelse Følgeskrivelse + bilag, Trafikstyrelsen for uddybende projektbeskrivelse, 3Dmodeller, tekniske tegninger og konstruktionstegninger. K. Erklæring og underskrift Undertegnede ansøger erklærer, at oplysninger, der står i ansøgningen, er i overensstemmelse med de faktiske forhold. 1. marts 2015 RASMUS JOHAN HEINESEN

7 Trafikstyrelsen EdvardThomsensVej KøbenhavnS Att.:KristinaFrendrupMosbæk 17.februar2015 Følgeskrivelse+angående+ansøgning+til+projektet++ Green+Island+of+Copenhagen.+ + VihenvenderostilTrafikstyrelseniforbindelsemedetprojekt,derharentiltænkt placeringikøbenhavnshavn,kajplads565udformatr.nr.64påislandsbrygge (Halfdansgade/Kulturhuset). Nærværendeuddybningbetragtessomværenderelevanttiltrodsforprojektetssimplekonstruktion,eftersombådesituationsplanogkonstruktionerrelativtatypiskeforbyggesager.Viønskerderformeddennefølgeskrivelseatsikre,atTrafikstyrelsenharetsåretvisendebilledeafprojektetsommuligt.Situationsplan,målfasteteknisketegninger,principtegningerog3DVmodellerervedhæftetsidstimaterialet. Såfremtdermåtteværemanglefuldinformationimaterialet,bederviomatblivekontaktet.Vivilidettetilfældereagereprompte,daviharenstramtidsplanogerforhåbningsfuldeiforholdtilatkunneetablereprojektetimajmånedogåbneforgæsterd.1.juni2015. Hvem+står+bag? Projekteterudarbejdetaftokøbenhavnskeiværksættere,uddannetfrahenholdsvis ITUogCBS,derharhaftKøbenhavnsomomdrejningspunktisamtligestartVupstil dato.tidligereognuværendeprojekteromhandlerturisme,onlinemagasiner,events, eksponeringsmedierogbygge/ingeniørbranchen. Motivation+og+forarbejde:+ HvisKøbenhavnsambitiøsemålsætningomatværeCO2Vneutraliår2025,ikkeskaltiesihjel,mentværtimodfejres#pa #den#politiske#scene#om#10år,menervi,atdeterafgørende,aterhvervslivetseretøkonomiskpotentialeiatarbejdeindenforrammenaf"bæredygtighed"og"energieffektivitet"i"så"vid"udstrækning"som"muligt."for"at" puffe " denudviklingienretning,derkanvisesigeffektivnoktilatindfrikommunensmålsætninger,kræverdet,atsåveleksisterendeerhvervslivsomiværksættereindtænkergreengrowthideresforretningsplaner,hvilketviforsøgeratbidragetilmeddetteprojekt. KonceptetomkringGreenIslandharværetunderlagtindledendekvalitativeog kvantitativemarkedsundersøgelserblandtkøbenhavnereogturisterialderen18v50 år.disseundersøgelserafspejlerenstorinteresseogderafenuudnyttetefterspørgselimarkedet.forudendenøkonomiskeogpraktiskesideafsagenhardetoårsforarbejdehafttilformålatafdække,hvorvidtprojektetbesidderentilstrækkeliglegitimitetienpolitiskvogforvaltningsmæssigeramme.vimenernu,atviharfåettilpassetkonstruktionogplaceringtiletpunkt,hvordetermeningsfuldtatsøgetrafikstyrelsenisagen.viunderstregersamtidigtvoresfremadrettedefleksibilitetogsamarbejdsvilje, davierbekendtmeddespecifikkeforhold,dergørsiggældendeidennesag. + + COPENHAGEN ENTERTAINMENT UNIT ÅBENRÅ 28, ST 1124 KØBENHAVN K DANMARK TLF.: MAIL: CEUNIT.DK

8 Trafikstyrelsen EdvardThomsensVej KøbenhavnS Att.:KristinaFrendrupMosbæk 17.februar Selve+projektet+(enslydende+med+ansøgningsskemaets+beskrivelse):+ GreenIslandofCopenhagen kanbeskrivessomenrekreativ,co2vneutral,flydendesommervoaseikøbenhavnshavn.projekteteren208m 2,arkitekttegnetflydebromedhegnhelevejenrundt.Dereren17meterlanggangbroudtilflydebroen.Beggekrydsforankresmedkæderogplovankreudenbrugafstolperellerfundament.Altkonstrueresibæredygtigekvalitetsmaterialeritrådmedlokalplanensretningslinjer. GreenIslandertiltænktsometmidlertidigtprojekt,dereråbentientremånedersperiodehenoversommeren(dagligttilsenestkl.22).Efterdetremånederadskillespontonmodulerneoghelekonstruktionenfjernesfraområdetviablokvogn. Projektethartohovedformål: 1) Atfungerersomenny,rekreativaktivitet,dergiveralleborgereogturisteribyenmulighedforatnydeen360 vandudsigtmedenlæskendedrikvedderesside.detervigtigtheratunderstrege,atgreenislandpåingenmådeerenpartyvø,menderimodenhyggelig,afstressende, storbyhave påvand.nøglebegreberneomhandlersocialudfoldelse,byudviklingoglivskvalitet. 2) Atindarbejdegrønnetiltagpåsåmangeplansommuligt.Viharværetidialogmed Naturstyrelsenogenrækkemiljøteknologiskevirksomhedermedhenblikpåatindgåistærkerelationer.Alleparterønskeratsamarbejdeomenpraktiskogkonkretgrønudvikling,udenatværetilfaldsforenCSRVstrategiskgreenwashing. Eksempelviserheleøensenergiforsyningdrevetafsolceller.DerudoverarbejdesforatkunneetableresvandbeluftningspumpersamttangVogmuslingehaverunderøen,foratrensevandetihavnenogdererendvidereafsat DKKibudgettettilorganiskbeplantning.GreenIslandkommersåvidtmuligttilatfungeresomdemonstrationsplatformforskiftendecleanVtechvirksomheder,derønskerattestenyemiljøapplikationerindendesendespåmarkedet. Ovenståendepunkterharmonererihøjgradmeddekommunalemålsætningerfor Københavnsudvikling.Herunderogsådenkosmopolitiskeambitionomkring KøbenhavnVMalmøVsamarbejdet,derskalsessomvækstmotorforturismeoggrøn udvikling. Konstruktion+(se+illustrationer+sidst+i+materialet):++ Vieritætdialogmedentreprenøren,NBCMarine,forkontinuerligtatsikreos,at projektetleveroptilsamtligekraviforholdtilsikkerhed,bæredygtighed,kvalitetetc. Konstruktionen(flydebroen+gangbro)opføresilærketræogbeton.De15 betonelementer(flydeelementer)placeresundervandspejletforatsikredenkorrekte kombinationafopdrift,stabilitetogbæreevne.selvedækketudgøresafnorsk, bæredygtigtkebonyvtræ,derkvalitetsmæssigterdetenestealternativttiltropiskhårdttræ.deranvendesingenformerfortrykimprægneringellerlignendemiljøskadeligeforanstaltninger. Selvesikringenaføensplaceringforegårgennemenkrydsforankringafkæderogfire småplovankre,alleplaceretunderøensegengrænseflade.denneløsningbrugesilangt COPENHAGEN ENTERTAINMENT UNIT ÅBENRÅ 28, ST 1124 KØBENHAVN K DANMARK TLF.: MAIL: CEUNIT.DK

9 Trafikstyrelsen EdvardThomsensVej KøbenhavnS Att.:KristinaFrendrupMosbæk 17.februar2015 deflestetilfældevedlignendeprojekterogsikrer,atkonstruktionenkanabsorberehøjvoglavvande.konstruktionensforankringdimensioneresblandtandeteftervindpresberegningerpåstedet. Iforholdtilkategoriseringenafdenneforankring,udtalerNBCMarine,atderikkemedbaggrundiovenståendeforankringertaleometfundament.Selskabetharopførtenlangrækkelignendeprojekter,herunderogsåforKøbenhavnsKommune,hvorderikkestilleslovgivningsmæssigekravtildisseforankringsløsning.SomeksempelkannævnesdettoårgamleFiskecentervedSluseniKøbenhavnsSydhavn.Hvisderopstårspørgsmålaftekniskkarakteridenneforbindelse,henvisestil: KimvonderRecke,NBCMarine, TidsH+og+produktionsplan: Detervoresheltklareforhåbning,atkunnepåbegyndekonstruktionensenestprimo maj2015.nbcmarineerbekendtmedetpassendevandområdevedteglholmeni Sydhavnen,hvorkonstruktionenudenproblemerkanetablerespåfådage.Selvsammeselskabhararbejdetpånetopdette site tidligeremedlignendeprojekter.herefterflyttesøenmedslæbebådtildenendeligeplaceringudforkajplads565.planener,atdenneflytningskermediovultimomajmedhenblikpåatkunneforetagediversetilslutningersamtathavetotestdageindenåbningsdagd.1.juni2015. Davialleredeeretstykkeindeidetnyeår,ervienanelsetidspressede.Vierdogstadigoverbevisteom,atdetkannåspåbaggrundafdesagsbehandlingstider,viharfåetoplystfrajerogderesterendemyndigheder.Vihåber,atTrafikstyrelsenviltageindledendestillingtilforespørgslenogendeligladeosvide,hvisdererutilstrækkeliginformationvedansøgningen.Viprioritererprojektetmegethøjtogvilhurtigtkunneskaffeyderligereinformationog/ellertilpasseprojektet,hvisdetkræves. Offentlig+høring:+ Viønskeratunderstrege,atGreenIslandnaturligvisoverholderallovgivningpåområdetsamtallekravfraKøbenhavnsKommune,eksempelviskravangåendelukketider,decibelbegrænsninger,kravtilprojektetsanvendelsesmuligheder, sikkerhedsforpligtelser,miljøkravetc. Hvishøringenafdetteprojektmødermodstandstillervimedglædeoptiletmødemedhøringsparten,foratindgåidialogogsamtidigforsøgeatklarlæggevoresambitionermedprojektet.Vierfleksibleogønskeratindgåidialog,blandtandetforattydeliggøre,atdennemidlertidigeaktivitethverkenmedførerstøjgener,brudpålokalplanen,æstetiskuansvarlighedellernegativpåvirkningafmiljøVellerbiodiversitet.Vimenertværtimod,atdetkansessometprojektkøbenhavnere, herunderdelokaleborgereiområdetkanværestolteaf.tilsvarendeerderenhøjgrad aflydhørhedfravoresside,hvishøringspartenharkonstruktive,sagligeindvendinger. Viønskerihvertfald,atgørehvadvikan,foratetefterspurgt,gennemarbejdetprojekt medsåstorpolitiskvogkommunalopbakningsomdetteikkefejesafbordet. + + COPENHAGEN ENTERTAINMENT UNIT ÅBENRÅ 28, ST 1124 KØBENHAVN K DANMARK TLF.: MAIL: CEUNIT.DK

10 Trafikstyrelsen EdvardThomsensVej KøbenhavnS Att.:KristinaFrendrupMosbæk 17.februar2015 Lokalplan:+ Eftergennemlæsningaflokalplan253,serviumiddelbartingenkonfliktermellem GreenIslandoglokalplanensprincipper.Anlæggetplaceresunderterrænudenbygningerpåbolværk/kajanlæg,derkantageudsigten.Vimener,atdertagesudstrakthensyntilderumlige,visuelleogæstetiskekvaliteter,omgivelsernerummergennemprojektetskonstruktionogmaterialevalg.Herudovervurderesprojektetforeneligtmeddebesejlingsmæssigehensyn(jf.tilpasningafprojektetsplaceringihavneløbetisamarbejdemedBy&Havn,ultimo2014).Øensorganiskgrønnefremtoning,bådevisueltogmiljømæssigt,harmonerereftervoresbedsteoverbevisningogsåmedhavneparkenshelhed.Tilsvarendeoverholdes,somnævnt,samtligekravomkringeksempelvisstøjgenerihenholdtilMiljøstyrelsensvejledninger. Viertilgængeligepr.telefonogmailogstillerglædeligtoptiletmødeellerfremsenderyderligeremateriale,såfremtdetskønnesnødvendigt.Vivilsefremtilathørefrajerogimellemtidenarbejdededikeretfor,atfåderesterendeadministrativegodkendelserogpraktiskeforholdtilatfaldepåplads. Vitakkerforjeresopmærksomhed + Medvenlighilsen JonasWoodrowHansen RasmusHeinesen COPENHAGEN ENTERTAINMENT UNIT ÅBENRÅ 28, ST 1124 KØBENHAVN K DANMARK TLF.: MAIL: CEUNIT.DK

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Copenhagen Entertainment Unit v/ Rasmus Heinesen Mail: v/ Jonas Woodrow Hansen Mail: Tilbud ca. 200 m2 TB Flydeponton tilbudsnummer: TB antal varenummer art i alt 1 stk. TB Flydebro Bæreevne ca. 320kg. / m2 Ramme ca. 208m2 ( 16 x13m) Fribord ca. 0,5m, m/ 15 stk. Flydeelementer monteret jfr. Tegning NBC marine Alt træ er lærketræ. Yder ramme: 6 x 6 og midt stokke 6 x 3 1 stk. Landgang 1,5 x 5,0m med gelænder i begge sider 1 Levering søsætning 1 Montering inkl. 60 x indvendige stål hjørnebeslag 1 Totalbeløb ekskl. moms kr ,00 1 stk. NBC Forankring med kæder og betonankre / som Fiskecenter ved Slusen kr ,00 3 stk. Redningsstige 6 trin type NBCRS6. kr ,00 Levering: Efter nærmere aftale ultimo 2014 start 2015, dog tidligst 4 6 uger efter ordre Det er forudsat at alle pontoner aflæsses og søsættes i en manøvre Montering: Montering er inkl. i tilbud, Det er forudsat at flydebroen bygges ved kaj i havnen. Betaling: Alle priser er ekskl. moms og betales netto kontant. Ved ordre betales 1/3 ved levering af brodele betales 1/3 og ved overtagelsen og godkendelse betales restbeløbet. Ejendomsretten til det leverede forbliver hos NBC Marine indtil hele totalbeløbet er betalt. Placering, standard og garanti: Kunden er blevet gjort opmærksom at der skal ansøges om tilladelse til etablering af det tilbudte, hos relevante myndigheder. Det er alene kundes ansvar at indhente alle nødvendige tilladelser, NBC Marine kan således ikke stilles til ansvar for udformning eller placering af bro og udstyr. Der yders 2 års garanti på materiale og fabrikationsfejl øvrig garanti jnf. SBF08 Svenska Bryggleverantörers Förening Andet: NBC Marine hæfter ikke for forsinkelser eller ekstraudgifter forårsaget af forhold uden for NBC Marines kontrol (force majeure). Indtil ordre kan priser og betingelser ændres uden forudgående varsel Med venlig hilsen Kim von der Recke

21 Principtegningen er ikke målfast

22

23 Landgang 1,5m x 5,0m Træ

24 Redningsstige

25

file:///c:/adlib%20express/work/20150416t153718.615/20150416t153718.973/996d35ce-d63b-4...

file:///c:/adlib%20express/work/20150416t153718.615/20150416t153718.973/996d35ce-d63b-4... file:///c:/adlib%20express/work/20150416t153718.615/20150416t153718.973/996d35ced63b4... Page 1 of 2 16042015 From: Jette Skov Sent: 26032015 11:13:00 To: 'info@avlu.dk' Subject: VS: HØRING over etablering

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet

Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af større anlæg på søterritoriet. Husk at læse

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til projekt for erhvervshavn

Ansøgning om tilladelse til projekt for erhvervshavn Ansøgning om tilladelse til projekt for erhvervshavn Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse andre former for projekter i forbindelse med en

Læs mere

Midlertidig tilladelse til anlæggelse af flydebro - Green Island Copenhagen - Københavns Havn

Midlertidig tilladelse til anlæggelse af flydebro - Green Island Copenhagen - Københavns Havn Green Island Aps Åbenrå 28, st. th. 1124 København K Att. Rasmus Heinesen Sendt elektronisk til heinesen@ceunit.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72267094 Fax 7262 6790 kmo@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af anlæg på søterritoriet. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Sender hermed ansøgning og tilhørende tegningsmateriale vedr. etableringen af slæbesteder på Aarhus Lystbådehavn.

Sender hermed ansøgning og tilhørende tegningsmateriale vedr. etableringen af slæbesteder på Aarhus Lystbådehavn. From: Emil Nørgaard Simonsen Sent: 20. marts 201511:22:36 To: $Kystdirektoratet (kdi) Cc: Subject: Ansøgning. Aarhus Lystbådehavn. Slæbesteder Sender hermed ansøgning og tilhørende tegningsmateriale vedr.

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af anlæg på søterritoriet Husk at læse vejledningen

Læs mere

Placering: Der ansøges om en alternativ placering i forhold til de oprindelige ansøgninger for 2015 og 2016:

Placering: Der ansøges om en alternativ placering i forhold til de oprindelige ansøgninger for 2015 og 2016: Copenhagen Entertainment Unit / Green Island of Copenhagen Sommerstedgade 10, 5. sal 1718 København V info@ceunit.dk ceunit.dk 17. november 2017 Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14

Læs mere

Ansøgning om udvidelse af erhvervshavne og VVM

Ansøgning om udvidelse af erhvervshavne og VVM Ansøgning Oplysninger om ansøger Hvem indsender ansøgningen? Ansøger Rådgiver på vegne af ansøger Ansøger - virksomhedsoplysninger Virksomhedens navn HOFOR A/S CVR-Nummer 10073022 Ørestads Boulevard 35

Læs mere

Thomas Larsen (tla) Hej

Thomas Larsen (tla) Hej Thomas Larsen (tla) Fra: Lene Lykke Kraglund (LLKR) Sendt: 23. juni 2016 07:04 Til: $Kystdirektoratet (kdi) Cc: Trine Dam Larsen; Steffen Bloch Frandsen (SBF) Emne: Ansøgning om etablering

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelsertil etablering, renovering og udvidelse af anlæg påsøterritoriet. Husk at læse vejledningen

Læs mere

På vegne af Vordingborg Havn, fremsendes hermed ansøgning om etablering af ro- svømmebaner ud for Vordingborg Nordhavn.

På vegne af Vordingborg Havn, fremsendes hermed ansøgning om etablering af ro- svømmebaner ud for Vordingborg Nordhavn. From: LBNE - Lars Brammer Nejrup Sent: 9. juni 2016 14:03:24 To: $Kystdirektoratet (kdi) Cc: SIDO - Signe Dons Subject: Ansøgning om etablering af ro- og svømmebane - Vordingborg Nordhavn På vegne af Vordingborg

Læs mere

Ansøgning om udvidelse af erhvervshavne og VVM

Ansøgning om udvidelse af erhvervshavne og VVM Ansøgning Oplysninger om ansøger Hvem indsender ansøgningen? Ansøger Rådgiver på vegne af ansøger Ansøger - virksomhedsoplysninger Virksomhedens navn RØNNE HAVN A/S CVR-Nummer 27932150 Adresse Sydhavnsvej

Læs mere

Kystdirektoratets sagsbehandling

Kystdirektoratets sagsbehandling Kystdirektoratets sagsbehandling Bertram T. Hacke, AC-fuldmægtig Den Blå Planet, 4. december 2014 Hvad administrerer Kystdirektoratet? Bekendtgørelse nr. 267 af 11. marts 2009 af lov om kystbeskyttelse

Læs mere

ystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 267 af 11/03/2009).

ystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 267 af 11/03/2009). From: Henrik Junker Fogh (hjf) Sent: 11. august 2015 12:54:51 To: 'nst@nst.dk'; 'fiskeri@naturerhverv.dk'; 'sfs@dma.dk'; 'info@trafikstyrelsen.dk'; 'arkaeologi@ohavsmuseet.dk'; 'post@sonderborg.dk' Cc:

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af anlæg på søterritoriet. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af anlæg på søterritoriet. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Ansøgning om projekt i forbindelse med en erhvervshavn

Ansøgning om projekt i forbindelse med en erhvervshavn Ansøgning om projekt i forbindelse med en erhvervshavn Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om etablering, renovering, udvidelse eller andre former for projekter i forbindelse med en erhvervshavn.

Læs mere

Anders Heilmann Jensen

Anders Heilmann Jensen Thomas Larsen (tla) Fra: 'Gitte Frøkjær Aarhus Kommune ' Sendt: 23. maj 2016 11:33 Til: $Kystdirektoratet (kdi); Ejler Kærvang (ejk) Emne: Ansøgning om Andet Kategorier: Rød Til Kystdirektoratet!

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelse til etablering eller renovering af kystbeskyttelse. Husk at læse vejledningen på side 7, før skemaet

Læs mere

Heidi Søgaard Madsen (hsm)

Heidi Søgaard Madsen (hsm) Heidi Søgaard Madsen (hsm) Fra: HEOT - Helle Otzen Sendt: 4. juni 2015 18:20 Til: $Kystdirektoratet (kdi) Cc: Carsten Agesen (cag@vesthimmerland.dk) Emne: Ansøgning om tilladelse til

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af anlæg på søterritoriet. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Anlægget, dvs. målene fjernes efter hver sæson

Anlægget, dvs. målene fjernes efter hver sæson From: 'Lars Brøchner Møller Much Fun Aps' Sent: 20. januar 2017 10:58:49 To: $Kystdirektoratet (kdi) Cc: Subject: Ansøgning om Mindre rekreative anlæg Til Kystdirektoratet! Hermed sendes ansøgning om anlæg

Læs mere

Til Kystdirektoratet. Vedhæftet fremsendes ansøgning samt bilag.

Til Kystdirektoratet. Vedhæftet fremsendes ansøgning samt bilag. From: Thomas Lund Handsen Sent: 19. marts 2015 09:58:31 To: $Kystdirektoratet (kdi) Cc: Henrik Junker Fogh (hjf) Subject: VS: Til Kystdirektoratet Vedhæftet fremsendes ansøgning samt bilag. For en god

Læs mere

Tilladelse til etablering af en ny kaj i Thyborøn Sydhavn

Tilladelse til etablering af en ny kaj i Thyborøn Sydhavn Thyborøn Havn Sydhavnen 7680 Thyborøn Sendt elektronisk til lene.bast@lemvig.dk; kaps@ramboll.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 lih@tbst.dk www.trafikstyrelsen.dk Tilladelse

Læs mere

Fredningsnævnet for København Lyngby Hovedgade 96 2800 Kongens Lyngby. Ansøgning om opsætning af badebro i Lodsparken

Fredningsnævnet for København Lyngby Hovedgade 96 2800 Kongens Lyngby. Ansøgning om opsætning af badebro i Lodsparken Fredningsnævnet for København Lyngby Hovedgade 96 2800 Kongens Lyngby Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Høvedstensvej 19-21 2650 Hvidovre Vej- og Parkafdelingen Sagsbehandler: Paula Meldgaard E-mail:

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Odense Kommune, By-og Kulturforvaltningen Byggeri og Anlæg Nørregade 36-38 5000 Odense C Kystdirektoratet J.nr. 15/00132-14 Ref. Bertram Tobias Hacke 22-04-2015 Tilladelse til renovering af kajanlæg i

Læs mere

Jeppe Bech Carlsen (jbc) Til Kystdirektoratet! Hermed sendes ansøgning om anlæg på søterritorie. Adresse: Rødbyvej 82.

Jeppe Bech Carlsen (jbc) Til Kystdirektoratet! Hermed sendes ansøgning om anlæg på søterritorie. Adresse: Rødbyvej 82. Jeppe Bech Carlsen (jbc) Fra: 'Anders Peter Koch Hansen Nakskov Svømmeklub ' Sendt: 3. marts 201609:13 Til: $Kystdirektoratet (kdi) Emne: Ansøgning om Mindre rekreative anlæg Til Kystdirektoratet!

Læs mere

Thomas Larsen (tla) Til Kystdirektoratet! Hermed sendes ansøgning om anlæg på søterritorie. Adresse: Baunevænget 6.

Thomas Larsen (tla) Til Kystdirektoratet! Hermed sendes ansøgning om anlæg på søterritorie. Adresse: Baunevænget 6. Thomas Larsen (tla) Fra: 'Jens K. Kvist Olesen ' Sendt: 16. juni 201618:08 Til: $Kystdirektoratet (kdi) Emne: Ansøgning om Fortøjningsbøjer og -pæle Vedhæftede filer: Ankerring 40 kg.docx;

Læs mere

'Lone Anesen Strynø Beboerforening ' Sendt: 7. marts :06 Til: Ansøgning om Flydebroer og platforme

'Lone Anesen Strynø Beboerforening ' Sendt: 7. marts :06 Til: Ansøgning om Flydebroer og platforme Lena Straasø Kjær Olesen (lsko) Fra: 'Lone Anesen Strynø Beboerforening ' Sendt: 7. marts 2016 13:06 Til: $Kystdirektoratet (kdi) Emne: Ansøgning om Flydebroer og platforme Til

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2015 Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE Tjekliste: 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 6. april 2015 2. Ansøg

Læs mere

37m i vandlinie 10m på bredeste sted

37m i vandlinie 10m på bredeste sted !""""#$ %" &'(())(*+,-.""+/ 0% Til Kystdirektoratet! Hermed sendes ansøgning om anlæg på søterritorie. Vælg anlæg: Er ansøger? Navn/Kontaktperson: Andet Privatperson Anders Berggreen Adresse: Fabrikmestervej

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg G. E. L. J. HOLDING ApS Græsmarkvej 18 4591 Føllenslev DATO 19. september 2014 SAGSNR. 326-2014-115264 BETJEN DIG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til opførelse

Læs mere

Rune Balle Seaplanes. Sendt elektronisk til redaktion@flyv.dk

Rune Balle Seaplanes. Sendt elektronisk til redaktion@flyv.dk Rune Balle Seaplanes Sendt elektronisk til redaktion@flyv.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Tidsbegrænset tilladelse til at

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017 Tjekliste: Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 3. april 2017 2. Ansøg

Læs mere

Tilladelse til etablering af kanaler og kajvæg på Metrogrunden i Københavns Sydhavn i forbindelse med byggemodning

Tilladelse til etablering af kanaler og kajvæg på Metrogrunden i Københavns Sydhavn i forbindelse med byggemodning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Sagsnr.:TS6020103-00127 Dato:21-04-2017 Sagsbehandler: BTS Tilladelse til etablering af kanaler og kajvæg på

Læs mere

Tilladelse til etablering af Redmolekanalen i Københavns Havn (Nordhavnen)

Tilladelse til etablering af Redmolekanalen i Københavns Havn (Nordhavnen) Udviklingsselskabet By og Havn I/S Nordre Toldbod 7 113 København K Sendt elektronisk til LAU@moe.dk og info@byoghavn.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Tilladelse til udskiftning af faste broer til flydebroer i Københavns

Tilladelse til udskiftning af faste broer til flydebroer i Københavns Bådeklubben Valby Att. CC Design Oscar Pettifordsvej 10 2450 København SV Sendt elektronisk til: MK@ccdesign.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41 78 01 78 Fax 7262 6790 bts@trafikstyrelsen

Læs mere

På vegne af A. Enggaard fremsendes hermed: T: D: Østre Havnegade 12 F: M: Aalborg

På vegne af A. Enggaard fremsendes hermed: T: D: Østre Havnegade 12 F: M: Aalborg Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S 21-08-2017 Projekt nr. 225676 Dokument nr. 1220282479 Version 1 ANSØGNING OM TILLADELSE TIL UDVIDELSE AF EKSISTERENDE KAJ VED AALBORG

Læs mere

Notat. VVM-screening for oplag og nedknusning af betonbrokker Thorbjørn Kjær, Almstokvej 10, Billund. Baggrund for sagen

Notat. VVM-screening for oplag og nedknusning af betonbrokker Thorbjørn Kjær, Almstokvej 10, Billund. Baggrund for sagen Notat VVM-screening for oplag og nedknusning af betonbrokker Thorbjørn Kjær, Almstokvej 10, Billund. Baggrund for sagen Thorbjørn Kjær har den 11. august 2008 indgivet ansøgning om miljøgodkendelse til

Læs mere

Nedenfor gennemgås de enkelte henvendelser tilknyttet forvaltningens bemærkninger: Ad 1. af fra Helen Majew, Snorresgade 7

Nedenfor gennemgås de enkelte henvendelser tilknyttet forvaltningens bemærkninger: Ad 1.  af fra Helen Majew, Snorresgade 7 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Bilag 3 Sagsnr. 2013-0181310 Henvendelser i forbindelse med naboorientering om dispensation til midlertidig anvendelse til kulturhus

Læs mere

Næstved Havn Vestre Kaj 16 4700 Næstved

Næstved Havn Vestre Kaj 16 4700 Næstved Næstved Havn Vestre Kaj 16 4700 Næstved Dato: 08-01-2014 Dokumentnr. 13/00653-55 Sagsbehandler: Bertram Tobias Hacke Direkte tlf.nr.: 91 33 84 28 Afgørelse om ikke VVM-pligt vedr. mindre forlængelse af

Læs mere

Tilladelse til etablering af ny opholdstrappe ved kajkanten ud for kulturhuset på Islands Brygge, Københavns Havn

Tilladelse til etablering af ny opholdstrappe ved kajkanten ud for kulturhuset på Islands Brygge, Københavns Havn Center for Trafik og Byliv Københavns Kommune Njalsgade 13 2300 København S Att.: Mikkel Halbye Mindegaard Sendes kun elektronisk til FB1E@tmf.kk.dk og per@abarkitekter.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelse til etablering eller renovering af kystbeskyttelse. Husk at læse vejledningen på side 7, før skemaet

Læs mere

Reference: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltning sagsnummer 477678

Reference: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltning sagsnummer 477678 Natur-og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk Sendt gennem: Center for Bygninger Sekretariatet Njalsgade 13 2300 København S byggeri@tmf.kk.dk 6. juni 2014 Angående: Klage over

Læs mere

Notat om VVM-screening af eksisterende tilladelse til at fjerne strandgrus ved Thorup Strand

Notat om VVM-screening af eksisterende tilladelse til at fjerne strandgrus ved Thorup Strand Notat om VVM-screening af eksisterende tilladelse til at fjerne strandgrus ved Thorup Strand Thorupstrand er et gammelt fiskerleje, hvor bådene hales op på forstranden og de indfangede fisk klargøres i

Læs mere

Heidi Søgaard Madsen (hsm)

Heidi Søgaard Madsen (hsm) Heidi Søgaard Madsen (hsm) Fra: Sendt: Til: Emne: Vedhæftede filer: Marc Christiansen 4. januar 2016 15:58 Jeppe Bech Carlsen (jbc) J.nr. 15/01129-3 - Vedr. Tilladelse til Bolværk og Slæbested

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelse til etablering eller renovering af kystbeskyttelse. Husk at læse vejledningen på side 7, før skemaet

Læs mere

Notat om VVM-screening af. Truck og Parts Center ApS

Notat om VVM-screening af. Truck og Parts Center ApS Center Natur og Miljø TRUCK OG PARTS CENTER ApS Hjedsbækvej 24 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.02.16-K08-788-07 Ref.: Lene Lauridsen

Læs mere

Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig

Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig From: Simon Rørvig Sent: 22. april 2015 18:00:57 To: Marianne Jakobsen (mja) Cc: simonrorvig@gmail.com Subject: SV: Ansøgning om kystbeskyttelse Kære Marianne. Tak for samtalen per telefon i tirsdags.

Læs mere

Tilladelse til etablering af små rev i Københavns havn ved ud for skuespillerhuset

Tilladelse til etablering af små rev i Københavns havn ved ud for skuespillerhuset Københavns kommune, TMF Byen udvikling Njalsgade 13. 5. sal 2200 København S Danmark Att. Lars Anker Agantyr Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk

Læs mere

Tilladelse til etablering af byggegrube/kajindfatning ved Enghave Brygge Nord, Engholmene Kærholm, delområde

Tilladelse til etablering af byggegrube/kajindfatning ved Enghave Brygge Nord, Engholmene Kærholm, delområde KS Engholmene C/o NPV A/S Masnedøgade 28 2100 København Ø Sendt elektronisk til mm@npv.as, jgs@npv.as og HenrikSteen.Hansen@grontmij.dk Tilladelse til etablering af byggegrube/kajindfatning ved Enghave

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens Sendt på mail til fllun@assens.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01889-20 Ref. Peter Lomholt Langdahl 14-07-2016 Tilladelse til etablering af spunsvæg og badetrappe

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg Att.: Michael Damm pr. mail til: Mette.hildebrand@aalborg.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00789-14 Ref. Thomas Larsen 08-10-2015 Tilladelse til fjordhave ved Lindholm

Læs mere

Tilladelse til etablering af bådebro ud for Nokken i Københavns

Tilladelse til etablering af bådebro ud for Nokken i Københavns Thomas Forslund Rundholtsvej 49 2300 København S Sendt elektronisk til thomas.forslund@gmail.com Tilladelse til etablering af bådebro ud for Nokken i Københavns Sydhavn Edvard Thomsens Vej 14 2300 København

Læs mere

Agnete og Tom Bonnesen Nørremark 3 Kær 6400 Sønderborg. VVM-screening af solcelleanlæg på terræn på Nørremark 3, 6400 Sønderborg.

Agnete og Tom Bonnesen Nørremark 3 Kær 6400 Sønderborg. VVM-screening af solcelleanlæg på terræn på Nørremark 3, 6400 Sønderborg. Agnete og Tom Bonnesen Nørremark 3 Kær 6400 Sønderborg VVM-screening af solcelleanlæg på terræn på Nørremark 3, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2014 modtaget ansøgning om etablering

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke 1. Projektbeskrivelse Ansøger Thomas Nestler Høyer Anlæg DGU nr. 199.438 Placering

Læs mere

Afgørelse om at afbrænding af fyrværkeriaffald på REFA i Nykøbing Falster ikke er VVM-pligtig

Afgørelse om at afbrænding af fyrværkeriaffald på REFA i Nykøbing Falster ikke er VVM-pligtig I/S REFA Plan- og virksomhedsområdet Energivej 4 J.nr. ROS-200-00054 4800 Nykøbing Falster Ref. Kigni smm@refa.dk Den 13. oktober 2008 Afgørelse om at afbrænding af fyrværkeriaffald på REFA i Nykøbing

Læs mere

Der ønskes etableret en ny strand i Bandholm i krydset mellem Havnegade og Strandparken.

Der ønskes etableret en ny strand i Bandholm i krydset mellem Havnegade og Strandparken. Ny strand i Bandholm. Der ønskes etableret en ny strand i Bandholm i krydset mellem Havnegade og Strandparken. Stranden udformes som en bue med en diagonal på 100 meter på langs og ca 50 meter ud. Hældningen

Læs mere

Tilladelse til etablering af kanaler ved Teglholmen Nord i Københavns Havn

Tilladelse til etablering af kanaler ved Teglholmen Nord i Københavns Havn COWI A/S Att.: Troels Wenzel Parallelvej 2 2800 Kgs Lyngby Sendt elektronisk til TRW@cowi.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Aarhus Lystbådehavn, Att. Ejvind Nielsen Fiskerivej 8, 1. tv. 8000 Århus C Kystdirektoratet J.nr. 15/01106-12 Ref. Jeppe Bech Carlsen 16-12-2015 Tilladelse til renovering af to T-stykker på eksisterende

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1) BEK nr 68 af 26/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0033

Læs mere

Tilladelse til bade- og bådebro, Toldbodvej 72, 7000 Frederica

Tilladelse til bade- og bådebro, Toldbodvej 72, 7000 Frederica NBC MARINE ApS Att. Claus Andreasen Hejreskovvej 10E 3490 Kvistgård 18-06-2014 Sags id.: 14/4029 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Tilladelse til bade- og bådebro, Toldbodvej 72, 7000 Frederica I ansøgning

Læs mere

'Leif Knudsen/Per Juel Hansen Veddelv Strands Bådelaug' Sendt: 13. februar :35 Til:

'Leif Knudsen/Per Juel Hansen Veddelv Strands Bådelaug' Sendt: 13. februar :35 Til: Jeppe Bech Carlsen (jbc) Fra: 'Leif Knudsen/Per Juel Hansen Veddelv Strands Bådelaug' Sendt: 13. februar 201612:35 Til: $Kystdirektoratet (kdi) Emne: Ansøgning om Vælg relevant anlæg eller

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Julemærkehjemmet Fjordmark Att. Jesper Lildholdt Fjordvejen 20 6340 Kruså Kystdirektoratet J.nr. 16/02074-16 Ref. Peter Lomholt Langdahl 05-07-2016 Sendt på mail til: jesper.lildholdt@julemaerket.dk Tilladelse

Læs mere

Tilladelse til etablering af træbrygge ud for Sandkaj, Københavns

Tilladelse til etablering af træbrygge ud for Sandkaj, Københavns Udviklingsselskabet By og Havn I/S Nordre Toldbod 7 1013 København K Sendt elektronisk til hgp@byoghavn.dk og info@byoghavn.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72267094 Fax 7262 6790 kmo@tbst.dk

Læs mere

Projektbeskrivelse til Byens Hegn

Projektbeskrivelse til Byens Hegn Projektbeskrivelse til Byens Hegn Dette skema anvendes til at stille forslag om et konkret projekt på Byens Hegn. I underskrevet stand fungerer skemaet som kontrakt mellem ansøger og Metroselskabet I/S.

Læs mere

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Assens Kommune.

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Assens Kommune. 1 [Firma] [Navn] [Adresse] [Postnr.] [By] Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Tlf. 72 530 530 www.faaborgmidtfyn.dk Vedr.: Tilbud på biler til Assens Kommune. Tak for Deres henvendelse vedrørende

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Jens Corfitzen Ådalsvej 259 5250 Odense SV Kystdirektoratet J.nr. 15/00829-12 Ref. Laura Storm Henriksen 20-10-2015 Tilladelse til etablering af bro i tilknytning til eksisterende slæbested ud for matr.

Læs mere

Fra screening til redegørelse

Fra screening til redegørelse Fra screening til redegørelse Indhold Eksempler fra VVM-processen Nordsjællands Sommerpark Grundlag Proces Regional vandindvinding (Marbjerg) Grundlag Proces Nordsjællands Sommerpark Etableret i 1992 ved

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse til Smedebakken Vandværk. Projektbeskrivelse

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse til Smedebakken Vandværk. Projektbeskrivelse Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse til Smedebakken Vandværk Projektbeskrivelse Ansøger Stenlien Vandværk a.m.b.a. Anlæg Drikkevandsboringer med DGU nr. 200.1384, 200.2489,

Læs mere

Kabler, rørledninger og klimaanlæg

Kabler, rørledninger og klimaanlæg Jeppe Bech Carlsen (jbc) Fra: 'Esben Jørgensen Nivå vvs teknik' Sendt: 26. januar 2016 15:09 Til: $Kystdirektoratet (kdi) Emne: Ansøgning om Kabler, rørledninger og klimaanlæg Vedhæftede

Læs mere

Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Fredericia, den 26. juli 2013

Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Fredericia, den 26. juli 2013 Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Fredericia, den 26. juli 2013 Ansøgning om etablering af solcelleanlæg på terræn på adressen Skovvangvej 18/Neesvej 11, Nees. Formål: På foranledning af lodsejer

Læs mere

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg Vurdering Baggrunden for nærværende forslag til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering

Læs mere

Brolauget Prinsebroen af 2016 v/svend-aksel Hansen Christiansmindevej Svendborg

Brolauget Prinsebroen af 2016 v/svend-aksel Hansen Christiansmindevej Svendborg Brolauget Prinsebroen af 2016 v/svend-aksel Hansen Christiansmindevej 31 5700 Svendborg svendaksel@hotmail.com Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. +4562233000

Læs mere

Private badebroer Vejledning og retningslinjer

Private badebroer Vejledning og retningslinjer Etablering af Private badebroer i Helsingør Kommune Vejledning og retningslinjer Denne vejledning og disse retningslinjer er til brug for borgerne og Teknisk Forvaltning. Vejledningen og retningslinjerne

Læs mere

Ansøgning om puljemidler

Ansøgning om puljemidler Ansøgning om puljemidler TJEKLISTE Udfyldt budgetskema i den skabelon som er til slut i dette dokument. Vedlagt kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar. GENERELLE OPLYSNINGER Projektets

Læs mere

Heidi Søgaard Madsen (hsm)

Heidi Søgaard Madsen (hsm) Heidi Søgaard Madsen (hsm) Fra: Sendt: Til: Cc: Emne: Vedhæftede filer: Jesper Møller Petersen 14. oktober 2015 14:51 $Kystdirektoratet (kdi) johan@naestved.dk; Pouls vig Bådelaug

Læs mere

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

Projekt status. Udvikling af Svendborg Havn. 15. April Udbud af Opgaver / Leverandører...1 Entreprise på el...1

Projekt status. Udvikling af Svendborg Havn. 15. April Udbud af Opgaver / Leverandører...1 Entreprise på el...1 Projekt status Udvikling af Svendborg Havn 15. April 2008 Udbud af Opgaver / Leverandører...1 Entreprise på el...1 Del projekter - Opdatering...1 1. Slæbested i Frihavnen...1 2. Omlægning af eksisterende

Læs mere

hhv. via en mindre tømmerflåde eller ved joller, der har anløbsbro ved land.

hhv. via en mindre tømmerflåde eller ved joller, der har anløbsbro ved land. 17-01-2014 Kystdirektoratet Højbovej 1, 2620 Lemvig Att: Hans Erik Cutoi-Toft, het@kyst.dk Sagsnr. 2013-0253806 Dokumentnr. 2013-0253806-3 Københavns Kommunes høringssvar til Kystdirektoratets høring om

Læs mere

Fællesindkøb Fyn udbyder herved på vegne af Faaborg-Midtfyn Kommune, indkøb af 5 stk. fabriksnye biler m.v. i henhold til nedennævnte udbudsmateriale.

Fællesindkøb Fyn udbyder herved på vegne af Faaborg-Midtfyn Kommune, indkøb af 5 stk. fabriksnye biler m.v. i henhold til nedennævnte udbudsmateriale. 1 [Firma] [Navn] [Adresse] [Postnr.] [By] Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Tlf. 72 530 530 www.faaborgmidtfyn.dk Vedr.: Tilbud på biler til Faaborg-Midtfyn Kommune. Tak for Deres henvendelse

Læs mere

Ansøgningsskema Obligatorisk disposition for ansøgning om at blive godkendt til at etablere og drive privat dagtilbud i Aalborg Kommune

Ansøgningsskema Obligatorisk disposition for ansøgning om at blive godkendt til at etablere og drive privat dagtilbud i Aalborg Kommune Ansøgningsskema Obligatorisk disposition for ansøgning om at blive godkendt til at etablere og drive privat dagtilbud i Aalborg Kommune Sendes til: Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sønderbro 12

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Bandholm Aktivitetsforening Havnegade 37 4941 Bandholm Kystdirektoratet J.nr. 14/00900-17 Ref. Laura Storm Henriksen 25-11-2015 Tilladelse til etablering af strand i krydset ml. Havnegade og Strandparken

Læs mere

ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE DEL I

ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE DEL I ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE For at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan behandle din ansøgning om straflempelse, skal du oplyse dit navn, adresse, telefonnummer etc. jf. del I nedenfor samt komme med

Læs mere

A/S Havnen ved Kolby Kås Brattingsborg 1B 8305 Samsø. Sendt elektronisk til Journal TS Dato 7.

A/S Havnen ved Kolby Kås Brattingsborg 1B 8305 Samsø. Sendt elektronisk til Journal TS Dato 7. A/S Havnen ved Kolby Kås Brattingsborg 1B 8305 Samsø Sendt elektronisk til jh@a1consult.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Tilladelse

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense Att. Lars Seidelin Kystdirektoratet J.nr. 16/01406-19 Ref. Peter Lomholt Langdahl 26-05-2016 Sendt pr. mail til lds@biology.sdu.dk Tidsbegrænset tilladelse

Læs mere

Vordingborg Havn Vesthavnen Vordingborg. Sendt elektronisk til og

Vordingborg Havn Vesthavnen Vordingborg. Sendt elektronisk til og Vordingborg Havn Vesthavnen 5 4760 Vordingborg Sendt elektronisk til jjcr@vordingborg.dk og rosbaek@rosbaek.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Hvis der svares ja til nogle af nedenstående forhold, skal de vurderes yderligere i skema 2.

Hvis der svares ja til nogle af nedenstående forhold, skal de vurderes yderligere i skema 2. VVM-screening af: Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg Danfoss A/S har søgt om byggetilladelse til at opføre en containergård ved E3 i Elsmark. Der skal etableres en 272 m 2 befæstet og overdækket

Læs mere

VVM-screening TEKNIK OG MILJØ

VVM-screening TEKNIK OG MILJØ VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

Tilladelse til udvidelse af Køge Havn

Tilladelse til udvidelse af Køge Havn Køge Havn Baltic Kaj 1 4600 Køge Sendt elektronisk til tek@koegehavn.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72267094 Fax 7262 6790 kmo@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Tilladelse til

Læs mere

Affaldsplan 2014 for Lohals Havn A/S

Affaldsplan 2014 for Lohals Havn A/S Affaldsplan 2014 for Lohals Havn A/S Ansvarlig for udarbejdelsen: A/S Lohals Havn, Havnen 5, Lohals, 5953 Tranekær Ved havneudvalget Karsten Hansen og Torbjørn Hansen Ansvarlig for gennemførelsen: Bestyrelsen

Læs mere

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Sagsnr: BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Begrænset udbud af terminalanlæg SKABELON 1 Generelle oplysninger Evt. angivelse

Læs mere

Principiel tilladelse til opfyldning i Fordgraven, Københavns

Principiel tilladelse til opfyldning i Fordgraven, Københavns Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 Københavns S Sendt elektronisk til arj@m.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Principiel tilladelse

Læs mere

i Frederiksværk på et areal svarende til ca m2 med ca m3 opfyldningsmateriale. Projektområdet er uden for havnens dækkende værker.

i Frederiksværk på et areal svarende til ca m2 med ca m3 opfyldningsmateriale. Projektområdet er uden for havnens dækkende værker. De Nova Metal ApS Havnevej 25 3300 Frederiksværk Sendt til jimmy@denova.dk og Stine.Jensen@atkinsglobal.com Tilladelse til inddæmning og opfyldning i inderhavnen i Frederiksværk Edvard Thomsens Vej 14

Læs mere

Tilladelse til permanent placering af havnebadet Fisketorvet

Tilladelse til permanent placering af havnebadet Fisketorvet Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritid KBH Nyropsgade 1 1602 København V Sendt elektronisk til EEON@kff.kk.dk Tilladelse til permanent placering af havnebadet Fisketorvet elektronisk

Læs mere

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi Strategisk samarbejde for indsamling af elektronikaffald 24. april 2014 Miljøstyrelsen, Anne Nielsen MUDP 2014 Programmets overordnede målsætning

Læs mere

Miljøgodkendelse af Ræs for hjertet på Padborg Park, Flyvepladsen 10, 6330 Padborg, matr.nr. 362 Kragelund Ejerlav, Bov Sogn, Aabenraa Kommune

Miljøgodkendelse af Ræs for hjertet på Padborg Park, Flyvepladsen 10, 6330 Padborg, matr.nr. 362 Kragelund Ejerlav, Bov Sogn, Aabenraa Kommune Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 17-08-2017 Sagsnr.: 17/19770 Kontakt: Lene Lyster Hansen Direkte tlf.: 7376 7044 E-mail: lha@aabenraa.dk

Læs mere

Thomas Ring Carlsen Gl. Ingstrupvej Løkken

Thomas Ring Carlsen Gl. Ingstrupvej Løkken Thomas Ring Carlsen Gl. Ingstrupvej 55 9480 Løkken Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Almagerbakke 22, 3660 Stenløse

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Almagerbakke 22, 3660 Stenløse Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Almagerbakke 22, 3660 Stenløse 1. Projektbeskrivelse Ansøger KFUM spejderne, 1. Lyngby gruppe, v. Niels Jensen Anlæg Boring/brønd DGU

Læs mere