Lokalt stednavn: Postnr.: 1003 By: København K. Telefon nr.: Mobil nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalt stednavn: Postnr.: 1003 By: København K. Telefon nr.: 33769800 Mobil nr. E-mail: pha@byoghavn.dk"

Transkript

1 Ansøgning om tilladelse til projekt for erhvervshavn Green Island of Copenhagen Til Trafikstyrelsens notater: Dato for modtagelse: Projekttype: Journal nr.: Sagsbehandler: Udfyldes af Projektansøger: A. Oplysninger om ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres Navn: By & Havn Adresse: Nordre Toldbod 7 Lokalt stednavn: Postnr.: 1003 By: København K Telefon nr.: Mobil nr. B. Oplysninger om en evt. projektansvarlig repræsentant (entreprenør, rådgiver eller lignende) Navn: Rasmus Heinesen (Green Island ApS) Adresse: Åbenrå 28, st. th. Lokalt stednavn Postnr.: 1124 By: København K Telefon nr. Mobil nr.: C. Offentliggørelse af oplysninger Ansøger giver ved underskrift tilladelse til, at oplysninger fra punkterne DJ må offentliggøres på Trafikstyrelsens hjemmeside I henhold til persondataloven vil personfølsomme

2 oplysninger, eller andre oplysninger friholdt for aktindsigt, uanset denne accept ikke blive offentliggjort. Dato: 1. marts 2015 D. Projektets placering Adresse: Kajplads 565, på Islands Brygge Postnr.: 2300 By: København S Kommune: København Matrikel nr. og ejerlavsbetegnelse: Ud for matr. nr. 64, Amagerbro Kvarter (Bolværksejer: Københavns Kommune). E. Placering i havnen Holder projektet sig indenfor havnens dækkende værker? Ja

3 F. Beskrivelse af projektet i sin helhed Beskrivelsen kan evt. uddybes i bilag Green Island of Copenhagen kan beskrives som en rekreativ, CO2neutral, flydende sommeroase i Københavns Havn. Projektet er en 208 m2, arkitekttegnet flydebro med hegn hele vejen rundt. Der er en 17!meter lang gangbro ud til flydebroen. Flydebro og gangbro krydsforankres med kæder og plovankre uden brug af stolper eller fundament. Flydebroen har en bæreevne på 320 kg/m2 og et fribord på ca. 0,5 m. Alt konstrueres i bæredygtige kvalitetsmaterialer, der lever op til lokalplanens retningslinjer. Der anvendes lærketræ, beton, rustfrie skruer og beslag og norsk importeret kebonytræ, der er det eneste reelle alternativ til tropisk hårdttræ. Herved undgås miljøskadelige materialer (trykimprægnering etc.). Green Island er tiltænkt som et midlertidigt projekt, der er åbent i en tre måneders periode henover sommeren (dagligt til senest kl. 22). Efter de tre måneder adskilles pontonmodulerne og hele konstruktionen fjernes fra området via blokvogn. Entreprenøren på projektet, NBC Marine, har stor erfaring med at opføre lignende projekter, under lignende forhold. Der ligger derfor grundige beregninger og erfaringer til grund for konstruktion og opførsel af projektet. Herunder stabilitet, bæreevneberegninger, opdriftskrav, strøm og bølgeforhold, vindpresberegninger etc. Projektet har to hovedformål: 1. 1) At fungerer som en ny, rekreativ aktivitet, der giver alle borgere og turister i byen mulighed for at nyde en 360 vandudsigt med en læskende drik ved deres side. Det er vigtigt her at understrege, at Green Island på ingen måde er en partyø, men derimod en hyggelig, afstressende, storbyhave på vand. Nøglebegreberne omhandler social udfoldelse, byudvikling og livskvalitet ) At indarbejde grønne tiltag på så mange plan som muligt. Vi har været i dialog med Naturstyrelsen (MUDP) og en række miljøteknologiske virksomheder med henblik på at indgå i stærke relationer. Alle parter ønsker at samarbejde om en praktisk og konkret grøn udvikling, uden at være til falds for en CSRstrategisk greenwashing. Eksempelvis er hele øens energiforsyning drevet af solceller. Derudover arbejdes der på at etablere vandbeluftningspumper samt tang og muslingehaver under øen, for at rense vandet i havnen og der er endvidere afsat DKK i budgettet til organisk beplantning. Green Island kommer så vidt muligt til at fungere som demonstrationsplatform for skiftende cleantech virksomheder, der ønsker at teste nye miljøapplikationer inden de sendes på markedet. Ovenstående punkter harmonerer i høj grad med de kommunale målsætninger for Københavns udvikling. Herunder også den kosmopolitiske ambition omkring København Malmøsamarbejdet, der skal ses som vækstmotor for turisme og grøn udvikling. Placering i havneløbet: Det anføres, at projektets oprindelige placering i Havneløbet er blevet ændret. Den indledende ansøgning omhandlede en placering væsentligt længere fra bolværket, for at kunne skabe en øfornemmelse. Denne placering kunne, af rent besejlingsmæssige hensyn, ikke accepteres af By & Havns havnefoged, Morten Johansen. Green Island er nu flyttet så tæt på bolværket, at det er på linje med andre eksisterende aktiviteter på vandet ved Islands Brygge, herunder Havnebadet. Green Islands punkt placeret længst væk fra kajanlægget befinder sig max. 30 meter ude i havneløbet og vil ifølge By & Havn ikke påvirke, eller blive påvirket af den eksisterende sejlads i havnen. Dimensioner: De konkrete dimensioner fremgår af de tekniske tegninger sidst i det vedlagte

4 bilagsmateriale. Selve flydebroen er 13 meter x 16 meter. Gangbroen er 1,5 meter x 17 meter. Fribordshøjden er ca. 0,5 meter. Kumulation med andre projekter: Ingen direkte bevillingspraksis bag projektet og derfor umiddelbart ingen kumulation. Anvendelse af naturressourcer: Der anvendes udelukkende solenergi til solpanelerne og leveret drikkevand som naturressourcer. Der er monteret en 2000 liters drikkevandstank til brug for hygiejnemæssige krav fra fødevarestyrelsen til håndvask og opvask af glas. Affaldsproduktion, forurening og gener: Affaldsproduktion inkluderer udelukkende fødevareaffald i forbindelse med produktion af drikkevarer (skaller fra citrusfrugter fx) og emballage. Der er ingen fødevareproduktion på øen udelukkende drikkevarer. Den meget begrænsede affaldsproduktion samles i skraldespande og fragtes fra Green Island til en erhvervscontainer, der er placeret ved virksomhedens kontorlokaler i København K. Afgift betales årligt til Købehavns Kommune. Det er ifølge HOFOR ikke meningsfuldt, at tilknytte dette midlertidige projektet til det eksisterende forsynings/spildevandsnet, da der ikke er forsyningsstik i kajanlægget i området. Derfor monteres en godkendt spildevandstank til opvaskevand, der tømmes jævnligt af en professionel virksomhed (pt i forhandlinger med diverse udbydere). Byggematerialernes type, den begrænsede affaldsproduktion og de lukkede vandsystemer bevirker, at der ikke er problematiske forhold ved hverken affald eller forurening. Da Green Island er karakteriseret som en hyggelig storbyhave, vil der heller ikke forekomme støjgener. Der udvises en høj grad af respekt for naboer og decibelniveauet på baggrundsmusikken er på et så lavt niveau, at alle gæster kan tale lavmælt sammen. Desuden er Green Island kun åben i sommermånederne og kun til kl. 22 dagligt. Risiko for ulykker, navnlig under hensyn til de anvendte materialer og teknologier: Det vurderes, at der ikke er nævneværdig risiko for at ulykker kan indtræffe. Hverken i relation til miljøpåvirkning eller gæsternes sikkerhed. Ingen brug af potentielt miljøskadelige materialer/stoffer, godkendte samletanke og der er hegn rundt om hele projektet i modsætning til på selve bolværket. Herudover er virksomheden er i løbende dialog med NBC Marine samt Københavns Kommune i forhold til at opretholde en høj sikkerhedsstandard og opfylde samtlige lovgivningsmæssige krav.! Projektets betydning for den miljømæssige sårbarhed i området: Eftersom projektet er midlertidigt, flydende, CO2neutralt med et stort fokus på miljø, bæredygtighed, kvalitetsmaterialer og organisk beplantning, anses det ikke som værende i konflikt med den miljømæssige sårbarhed i området. Projektets profil og signalværdi vil snarere støtte op om en respekt for natur og miljø gennem en grundtanke omkring green growth. Den nuværende arealanvendelse anses heller ikke som værende i konflikt med projektet, når de politiske prioriteringer omkring byudvikling af denne del af havneparken tages i betragtning. Arkæologisk ses heller ingen problematikker eftersom projektet hverken kræver uddybning eller opfyldning, men forankres ved brug af plovankre. G. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder Beskrivelsen kan evt. uddybes i bilag Projektet sammensættes af prefabrikerede moduler, der leveres og samles i Teglholmen i Københavns Sydhavn. Entreprenøren skal bruge ca. en uge på at etablere konstruktionen og planen

5 er at opførelsen foregår i maj måned Den eksakte startdato i maj er endnu ikke skemalagt, da den skal tilpasses entreprenørens kalender. Fordelen ved at bruge Teglholmen er, at der i forvejen foregår flere byggeprojekter og den ene uge, der skal bruges på at sammensætte modulerne derfor ikke forstyrrer området. Herefter kan konstruktionen flyttes til Islands Brygge og kajplads 565 via slæbebåd. NBC Marine er ligeledes ansvarlig i forhold til slæbebådstransport samt at forbinde Green Island til bolværket og forankre konstruktionen vertikalt. H. Uddybning Skal der i forbindelse med projektet foretages uddybning? Nej Hvis ja skal mængden af sediment fra uddybningen angives m³ Beskrivelse af hvordan sedimentet fra uddybningen efterfølgende tænkes behandlet: I. Opfyldning Skal der i forbindelse med projektet foretages opfyldning på søterritoriet? Nej Hvis ja skal mængden af opfyldningsmateriale angives m³ Beskrivelse af opfyldningsmaterialets kvalitet: J. Nødvendige bilag Følgende bilag skal vedlægges: Søkort med indtegnet projekt Matrikelkort med indtegnet projekt Plan og skitsetegning over det samlede projekt Målsatte snittegninger over eventuelle moler, broer og andre anlæg Målfast oversigtskort med hele projektet indtegnet Samtykkeerklæringer fra berørte grundejere Evt. andet relevant materiale:

6 Se vedhæftede skrivelse Følgeskrivelse + bilag, Trafikstyrelsen for uddybende projektbeskrivelse, 3Dmodeller, tekniske tegninger og konstruktionstegninger. K. Erklæring og underskrift Undertegnede ansøger erklærer, at oplysninger, der står i ansøgningen, er i overensstemmelse med de faktiske forhold. 1. marts 2015 RASMUS JOHAN HEINESEN

7 Trafikstyrelsen EdvardThomsensVej KøbenhavnS Att.:KristinaFrendrupMosbæk 17.februar2015 Følgeskrivelse+angående+ansøgning+til+projektet++ Green+Island+of+Copenhagen.+ + VihenvenderostilTrafikstyrelseniforbindelsemedetprojekt,derharentiltænkt placeringikøbenhavnshavn,kajplads565udformatr.nr.64påislandsbrygge (Halfdansgade/Kulturhuset). Nærværendeuddybningbetragtessomværenderelevanttiltrodsforprojektetssimplekonstruktion,eftersombådesituationsplanogkonstruktionerrelativtatypiskeforbyggesager.Viønskerderformeddennefølgeskrivelseatsikre,atTrafikstyrelsenharetsåretvisendebilledeafprojektetsommuligt.Situationsplan,målfasteteknisketegninger,principtegningerog3DVmodellerervedhæftetsidstimaterialet. Såfremtdermåtteværemanglefuldinformationimaterialet,bederviomatblivekontaktet.Vivilidettetilfældereagereprompte,daviharenstramtidsplanogerforhåbningsfuldeiforholdtilatkunneetablereprojektetimajmånedogåbneforgæsterd.1.juni2015. Hvem+står+bag? Projekteterudarbejdetaftokøbenhavnskeiværksættere,uddannetfrahenholdsvis ITUogCBS,derharhaftKøbenhavnsomomdrejningspunktisamtligestartVupstil dato.tidligereognuværendeprojekteromhandlerturisme,onlinemagasiner,events, eksponeringsmedierogbygge/ingeniørbranchen. Motivation+og+forarbejde:+ HvisKøbenhavnsambitiøsemålsætningomatværeCO2Vneutraliår2025,ikkeskaltiesihjel,mentværtimodfejres#pa #den#politiske#scene#om#10år,menervi,atdeterafgørende,aterhvervslivetseretøkonomiskpotentialeiatarbejdeindenforrammenaf"bæredygtighed"og"energieffektivitet"i"så"vid"udstrækning"som"muligt."for"at" puffe " denudviklingienretning,derkanvisesigeffektivnoktilatindfrikommunensmålsætninger,kræverdet,atsåveleksisterendeerhvervslivsomiværksættereindtænkergreengrowthideresforretningsplaner,hvilketviforsøgeratbidragetilmeddetteprojekt. KonceptetomkringGreenIslandharværetunderlagtindledendekvalitativeog kvantitativemarkedsundersøgelserblandtkøbenhavnereogturisterialderen18v50 år.disseundersøgelserafspejlerenstorinteresseogderafenuudnyttetefterspørgselimarkedet.forudendenøkonomiskeogpraktiskesideafsagenhardetoårsforarbejdehafttilformålatafdække,hvorvidtprojektetbesidderentilstrækkeliglegitimitetienpolitiskvogforvaltningsmæssigeramme.vimenernu,atviharfåettilpassetkonstruktionogplaceringtiletpunkt,hvordetermeningsfuldtatsøgetrafikstyrelsenisagen.viunderstregersamtidigtvoresfremadrettedefleksibilitetogsamarbejdsvilje, davierbekendtmeddespecifikkeforhold,dergørsiggældendeidennesag. + + COPENHAGEN ENTERTAINMENT UNIT ÅBENRÅ 28, ST 1124 KØBENHAVN K DANMARK TLF.: MAIL: CEUNIT.DK

8 Trafikstyrelsen EdvardThomsensVej KøbenhavnS Att.:KristinaFrendrupMosbæk 17.februar Selve+projektet+(enslydende+med+ansøgningsskemaets+beskrivelse):+ GreenIslandofCopenhagen kanbeskrivessomenrekreativ,co2vneutral,flydendesommervoaseikøbenhavnshavn.projekteteren208m 2,arkitekttegnetflydebromedhegnhelevejenrundt.Dereren17meterlanggangbroudtilflydebroen.Beggekrydsforankresmedkæderogplovankreudenbrugafstolperellerfundament.Altkonstrueresibæredygtigekvalitetsmaterialeritrådmedlokalplanensretningslinjer. GreenIslandertiltænktsometmidlertidigtprojekt,dereråbentientremånedersperiodehenoversommeren(dagligttilsenestkl.22).Efterdetremånederadskillespontonmodulerneoghelekonstruktionenfjernesfraområdetviablokvogn. Projektethartohovedformål: 1) Atfungerersomenny,rekreativaktivitet,dergiveralleborgereogturisteribyenmulighedforatnydeen360 vandudsigtmedenlæskendedrikvedderesside.detervigtigtheratunderstrege,atgreenislandpåingenmådeerenpartyvø,menderimodenhyggelig,afstressende, storbyhave påvand.nøglebegreberneomhandlersocialudfoldelse,byudviklingoglivskvalitet. 2) Atindarbejdegrønnetiltagpåsåmangeplansommuligt.Viharværetidialogmed Naturstyrelsenogenrækkemiljøteknologiskevirksomhedermedhenblikpåatindgåistærkerelationer.Alleparterønskeratsamarbejdeomenpraktiskogkonkretgrønudvikling,udenatværetilfaldsforenCSRVstrategiskgreenwashing. Eksempelviserheleøensenergiforsyningdrevetafsolceller.DerudoverarbejdesforatkunneetableresvandbeluftningspumpersamttangVogmuslingehaverunderøen,foratrensevandetihavnenogdererendvidereafsat DKKibudgettettilorganiskbeplantning.GreenIslandkommersåvidtmuligttilatfungeresomdemonstrationsplatformforskiftendecleanVtechvirksomheder,derønskerattestenyemiljøapplikationerindendesendespåmarkedet. Ovenståendepunkterharmonererihøjgradmeddekommunalemålsætningerfor Københavnsudvikling.Herunderogsådenkosmopolitiskeambitionomkring KøbenhavnVMalmøVsamarbejdet,derskalsessomvækstmotorforturismeoggrøn udvikling. Konstruktion+(se+illustrationer+sidst+i+materialet):++ Vieritætdialogmedentreprenøren,NBCMarine,forkontinuerligtatsikreos,at projektetleveroptilsamtligekraviforholdtilsikkerhed,bæredygtighed,kvalitetetc. Konstruktionen(flydebroen+gangbro)opføresilærketræogbeton.De15 betonelementer(flydeelementer)placeresundervandspejletforatsikredenkorrekte kombinationafopdrift,stabilitetogbæreevne.selvedækketudgøresafnorsk, bæredygtigtkebonyvtræ,derkvalitetsmæssigterdetenestealternativttiltropiskhårdttræ.deranvendesingenformerfortrykimprægneringellerlignendemiljøskadeligeforanstaltninger. Selvesikringenaføensplaceringforegårgennemenkrydsforankringafkæderogfire småplovankre,alleplaceretunderøensegengrænseflade.denneløsningbrugesilangt COPENHAGEN ENTERTAINMENT UNIT ÅBENRÅ 28, ST 1124 KØBENHAVN K DANMARK TLF.: MAIL: CEUNIT.DK

9 Trafikstyrelsen EdvardThomsensVej KøbenhavnS Att.:KristinaFrendrupMosbæk 17.februar2015 deflestetilfældevedlignendeprojekterogsikrer,atkonstruktionenkanabsorberehøjvoglavvande.konstruktionensforankringdimensioneresblandtandeteftervindpresberegningerpåstedet. Iforholdtilkategoriseringenafdenneforankring,udtalerNBCMarine,atderikkemedbaggrundiovenståendeforankringertaleometfundament.Selskabetharopførtenlangrækkelignendeprojekter,herunderogsåforKøbenhavnsKommune,hvorderikkestilleslovgivningsmæssigekravtildisseforankringsløsning.SomeksempelkannævnesdettoårgamleFiskecentervedSluseniKøbenhavnsSydhavn.Hvisderopstårspørgsmålaftekniskkarakteridenneforbindelse,henvisestil: KimvonderRecke,NBCMarine, TidsH+og+produktionsplan: Detervoresheltklareforhåbning,atkunnepåbegyndekonstruktionensenestprimo maj2015.nbcmarineerbekendtmedetpassendevandområdevedteglholmeni Sydhavnen,hvorkonstruktionenudenproblemerkanetablerespåfådage.Selvsammeselskabhararbejdetpånetopdette site tidligeremedlignendeprojekter.herefterflyttesøenmedslæbebådtildenendeligeplaceringudforkajplads565.planener,atdenneflytningskermediovultimomajmedhenblikpåatkunneforetagediversetilslutningersamtathavetotestdageindenåbningsdagd.1.juni2015. Davialleredeeretstykkeindeidetnyeår,ervienanelsetidspressede.Vierdogstadigoverbevisteom,atdetkannåspåbaggrundafdesagsbehandlingstider,viharfåetoplystfrajerogderesterendemyndigheder.Vihåber,atTrafikstyrelsenviltageindledendestillingtilforespørgslenogendeligladeosvide,hvisdererutilstrækkeliginformationvedansøgningen.Viprioritererprojektetmegethøjtogvilhurtigtkunneskaffeyderligereinformationog/ellertilpasseprojektet,hvisdetkræves. Offentlig+høring:+ Viønskeratunderstrege,atGreenIslandnaturligvisoverholderallovgivningpåområdetsamtallekravfraKøbenhavnsKommune,eksempelviskravangåendelukketider,decibelbegrænsninger,kravtilprojektetsanvendelsesmuligheder, sikkerhedsforpligtelser,miljøkravetc. Hvishøringenafdetteprojektmødermodstandstillervimedglædeoptiletmødemedhøringsparten,foratindgåidialogogsamtidigforsøgeatklarlæggevoresambitionermedprojektet.Vierfleksibleogønskeratindgåidialog,blandtandetforattydeliggøre,atdennemidlertidigeaktivitethverkenmedførerstøjgener,brudpålokalplanen,æstetiskuansvarlighedellernegativpåvirkningafmiljøVellerbiodiversitet.Vimenertværtimod,atdetkansessometprojektkøbenhavnere, herunderdelokaleborgereiområdetkanværestolteaf.tilsvarendeerderenhøjgrad aflydhørhedfravoresside,hvishøringspartenharkonstruktive,sagligeindvendinger. Viønskerihvertfald,atgørehvadvikan,foratetefterspurgt,gennemarbejdetprojekt medsåstorpolitiskvogkommunalopbakningsomdetteikkefejesafbordet. + + COPENHAGEN ENTERTAINMENT UNIT ÅBENRÅ 28, ST 1124 KØBENHAVN K DANMARK TLF.: MAIL: CEUNIT.DK

10 Trafikstyrelsen EdvardThomsensVej KøbenhavnS Att.:KristinaFrendrupMosbæk 17.februar2015 Lokalplan:+ Eftergennemlæsningaflokalplan253,serviumiddelbartingenkonfliktermellem GreenIslandoglokalplanensprincipper.Anlæggetplaceresunderterrænudenbygningerpåbolværk/kajanlæg,derkantageudsigten.Vimener,atdertagesudstrakthensyntilderumlige,visuelleogæstetiskekvaliteter,omgivelsernerummergennemprojektetskonstruktionogmaterialevalg.Herudovervurderesprojektetforeneligtmeddebesejlingsmæssigehensyn(jf.tilpasningafprojektetsplaceringihavneløbetisamarbejdemedBy&Havn,ultimo2014).Øensorganiskgrønnefremtoning,bådevisueltogmiljømæssigt,harmonerereftervoresbedsteoverbevisningogsåmedhavneparkenshelhed.Tilsvarendeoverholdes,somnævnt,samtligekravomkringeksempelvisstøjgenerihenholdtilMiljøstyrelsensvejledninger. Viertilgængeligepr.telefonogmailogstillerglædeligtoptiletmødeellerfremsenderyderligeremateriale,såfremtdetskønnesnødvendigt.Vivilsefremtilathørefrajerogimellemtidenarbejdededikeretfor,atfåderesterendeadministrativegodkendelserogpraktiskeforholdtilatfaldepåplads. Vitakkerforjeresopmærksomhed + Medvenlighilsen JonasWoodrowHansen RasmusHeinesen COPENHAGEN ENTERTAINMENT UNIT ÅBENRÅ 28, ST 1124 KØBENHAVN K DANMARK TLF.: MAIL: CEUNIT.DK

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Copenhagen Entertainment Unit v/ Rasmus Heinesen Mail: v/ Jonas Woodrow Hansen Mail: Tilbud ca. 200 m2 TB Flydeponton tilbudsnummer: TB antal varenummer art i alt 1 stk. TB Flydebro Bæreevne ca. 320kg. / m2 Ramme ca. 208m2 ( 16 x13m) Fribord ca. 0,5m, m/ 15 stk. Flydeelementer monteret jfr. Tegning NBC marine Alt træ er lærketræ. Yder ramme: 6 x 6 og midt stokke 6 x 3 1 stk. Landgang 1,5 x 5,0m med gelænder i begge sider 1 Levering søsætning 1 Montering inkl. 60 x indvendige stål hjørnebeslag 1 Totalbeløb ekskl. moms kr ,00 1 stk. NBC Forankring med kæder og betonankre / som Fiskecenter ved Slusen kr ,00 3 stk. Redningsstige 6 trin type NBCRS6. kr ,00 Levering: Efter nærmere aftale ultimo 2014 start 2015, dog tidligst 4 6 uger efter ordre Det er forudsat at alle pontoner aflæsses og søsættes i en manøvre Montering: Montering er inkl. i tilbud, Det er forudsat at flydebroen bygges ved kaj i havnen. Betaling: Alle priser er ekskl. moms og betales netto kontant. Ved ordre betales 1/3 ved levering af brodele betales 1/3 og ved overtagelsen og godkendelse betales restbeløbet. Ejendomsretten til det leverede forbliver hos NBC Marine indtil hele totalbeløbet er betalt. Placering, standard og garanti: Kunden er blevet gjort opmærksom at der skal ansøges om tilladelse til etablering af det tilbudte, hos relevante myndigheder. Det er alene kundes ansvar at indhente alle nødvendige tilladelser, NBC Marine kan således ikke stilles til ansvar for udformning eller placering af bro og udstyr. Der yders 2 års garanti på materiale og fabrikationsfejl øvrig garanti jnf. SBF08 Svenska Bryggleverantörers Förening Andet: NBC Marine hæfter ikke for forsinkelser eller ekstraudgifter forårsaget af forhold uden for NBC Marines kontrol (force majeure). Indtil ordre kan priser og betingelser ændres uden forudgående varsel Med venlig hilsen Kim von der Recke

21 Principtegningen er ikke målfast

22

23 Landgang 1,5m x 5,0m Træ

24 Redningsstige

25

Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet

Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af større anlæg på søterritoriet. Husk at læse

Læs mere

Ansøgning om projekt i forbindelse med en erhvervshavn

Ansøgning om projekt i forbindelse med en erhvervshavn Ansøgning om projekt i forbindelse med en erhvervshavn Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om etablering, renovering, udvidelse eller andre former for projekter i forbindelse med en erhvervshavn.

Læs mere

Til Kystdirektoratet. Vedhæftet fremsendes ansøgning samt bilag.

Til Kystdirektoratet. Vedhæftet fremsendes ansøgning samt bilag. From: Thomas Lund Handsen Sent: 19. marts 2015 09:58:31 To: $Kystdirektoratet (kdi) Cc: Henrik Junker Fogh (hjf) Subject: VS: Til Kystdirektoratet Vedhæftet fremsendes ansøgning samt bilag. For en god

Læs mere

Fredningsnævnet for København Lyngby Hovedgade 96 2800 Kongens Lyngby. Ansøgning om opsætning af badebro i Lodsparken

Fredningsnævnet for København Lyngby Hovedgade 96 2800 Kongens Lyngby. Ansøgning om opsætning af badebro i Lodsparken Fredningsnævnet for København Lyngby Hovedgade 96 2800 Kongens Lyngby Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Høvedstensvej 19-21 2650 Hvidovre Vej- og Parkafdelingen Sagsbehandler: Paula Meldgaard E-mail:

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2015 Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE Tjekliste: 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 6. april 2015 2. Ansøg

Læs mere

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Assens Kommune.

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Assens Kommune. 1 [Firma] [Navn] [Adresse] [Postnr.] [By] Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Tlf. 72 530 530 www.faaborgmidtfyn.dk Vedr.: Tilbud på biler til Assens Kommune. Tak for Deres henvendelse vedrørende

Læs mere

Projektbeskrivelse til Byens Hegn

Projektbeskrivelse til Byens Hegn Projektbeskrivelse til Byens Hegn Dette skema anvendes til at stille forslag om et konkret projekt på Byens Hegn. I underskrevet stand fungerer skemaet som kontrakt mellem ansøger og Metroselskabet I/S.

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg Vurdering Baggrunden for nærværende forslag til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg 13-maj 2013 13/18571 Sloth Møller Møllegade 56 6400 Sønderborg VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune har 16. april 2013 modtaget ansøgning

Læs mere

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende.

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende. Helle Lauenborg Nielsen Byvej 16 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

UDKAST TIL KØBSAFTALE

UDKAST TIL KØBSAFTALE UDKAST TIL KØBSAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. EJENDOMMEN 2. KØBESUM OG BETALINGSBETINGELSER 3. OVERTAGELSE 4. SKÆRINGSDAG 5. INKLUDERET I KØBESUMMEN 6. FORPLIGTELSER UDENFOR KØBESUMMEN 7. SERVITUTTER 8.

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Vedrørende: Solcelleanlæg på Samsø Idrætshal Hermed fremsendes udbudsmateriale i licitation på ovennævnte adresse. Arbejdet udbydes i hovedentreprise. Tilbud afgives på

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

2. Type af tilbud og antal

2. Type af tilbud og antal Ansøgningsskema om godkendelse til at etablere og drive privat dagtilbud i Norddjurs kommune 1. Stamdata for leverandøren Navn: Adresse: CVR-nr./SE nr.: Tlf. nr.: Fax nr.: E-mail-adresse: Bankforbindelse:

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater Ansøgning om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater (se vejledningen)

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Mou Bro`s fremtidsudvalg

Mou Bro`s fremtidsudvalg Mou Bro`s fremtidsudvalg Hvem sidder i fremtidsudvalget? Bo Mardell Lars Petersen Preben Jensen Lena Søndergaard Jan Bælum Ulrik Nørgaard Fremtidsudvalgets formål Udvalget er nedsat på generalforsamlingen

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af Ydbyvej v/gettrup. 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m.

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af Ydbyvej v/gettrup. 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m. Dagsorden Borgerinformation om kloakering af Ydbyvej v/gettrup 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m. Hvem er Thisted Vand? Thisted Kommune Ejer 100% alle aktier Thisted Drikkevand A/S Før

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Teknik og Miljø - Team Plan og Byg Postboks 50, 4400 Kalundborg Fausø Ejendomme Nyager 2 2605 Brøndby DATO 11. september 2014 SAGS NR. 326-2014-90959 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE DEL I

ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE DEL I ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE For at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan behandle din ansøgning om straflempelse, skal du oplyse dit navn, adresse, telefonnummer etc. jf. del I nedenfor samt komme med

Læs mere

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø an Sp n ge ve j Ca. 14.250 m2 rgv ej st ve d Ny Es bje vej Møn Næ Industrivej Humlevej Rosagervej

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Vedrørende: Solcelleanlæg på Tranebjerg skole. Hermed fremsendes udbudsmateriale til solcelleanlæg på ovennævnte adresse i licitation. Arbejdet udbydes

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Rådgivende ingeniør og tømrermester Erik Echkardt Hansen Brunkær 13, Uhre 6064 Jordrup Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Kolding Kommune har den 16. marts

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

Etablering af Pavillon ved Børnehaven Spiren, Melbyvej 7, 6780 Skærbæk. Bygherre Tønder Kommune

Etablering af Pavillon ved Børnehaven Spiren, Melbyvej 7, 6780 Skærbæk. Bygherre Tønder Kommune 04. PAVILLON - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse

Læs mere

VANDFORBRUGET. Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter

VANDFORBRUGET. Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter HAR I STYR PÅ VANDFORBRUGET Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter VI SKAL SPARE PÅ VANDET ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Vi burde egentlig

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Copenhagen Street Food Papirøen, Trangravsvej 14, 1436 København info@copenhagenstreetfood.dk copenhagenstreetfood.dk

Copenhagen Street Food Papirøen, Trangravsvej 14, 1436 København info@copenhagenstreetfood.dk copenhagenstreetfood.dk Copenhagen Street Food Papirøen, Trangravsvej 14, 1436 København info@copenhagenstreetfood.dk copenhagenstreetfood.dk Papirøen? - udsigten fra Skuespilhuset, Nyhavn PAPIRØEN - Beliggenhed Copenhagen Street

Læs mere

Jørgen Bjerring. From:Jørgen Bjerring To:Steen Søgaard Subject:Ansøgning, Straks-puljen

Jørgen Bjerring. From:Jørgen Bjerring To:Steen Søgaard Subject:Ansøgning, Straks-puljen Jørgen Bjerring From:Jørgen Bjerring To:Steen Søgaard Subject:Ansøgning, Straks-puljen Hej Steen, hermed ansøgning om "Straks-pulje", incl. et par uddybende bilag. Det er min kone, Ingrid Henriksen, formand

Læs mere

SLUTSEDDEL For handel med kolonihave /hus

SLUTSEDDEL For handel med kolonihave /hus SLUTSEDDEL For handel med kolonihave /hus Fødselsdato: Sælger: Navn Adresse Postnr. By: Telefon Mobil Mail Fødselsdato: Køber: Navn Adresse Postnr. By: Telefon Mobil Mail SLUTSEDDEL KOLONIHAVE/HUS 1 /

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af del Kobberøvej. 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m.

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af del Kobberøvej. 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m. Dagsorden Borgerinformation om kloakering af del Kobberøvej 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m. Hvem er vi Projektleder Flemming Geipel Mobil 30 51 57 07 Projektmedarbejder Keld Kjeldsen

Læs mere

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg Egevangen 3B, 2980 Kokkedal Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg 1. Generel information ejer og beliggenhed af anlæg Adresse for minerenseanlæggets

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals 13-12-2013 13/39347 Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals Landzonetilladelse til ny boligenhed på 76 m² på ejendommen matr.nr. 25 Mintebjerg, Hørup der ligger på Mintebjergvej

Læs mere

Udbud af ejendommen matr. nr. 5hl, Over Feldborg By, Haderup. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr. nr. 5hl, Over Feldborg By, Haderup. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr. nr. 5hl, Over Feldborg By, Haderup. Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad

Læs mere

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten 19-2-2013 12/55244 Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten Landzonetilladelse til lagerhal på ejendommen matr.nr. 182 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Kirketoft 3, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune

Læs mere

Projektvejledning. Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet

Projektvejledning. Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet Projektvejledning Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet Vejledningen er udarbejdet af Annisse Lokalråd i samarbejde med Gribvand Spildevand A/S og COWI A/S Juni 2015 1ste udgave 1 Grundlag.

Læs mere

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da virksomheden - der er naboejendom har et konkret og aktuelt behov for at erhverve arealet

Læs mere

(See attached file: Rågeleje Strandvej tilladelse til kystbeskyttelse.pdf)

(See attached file: Rågeleje Strandvej tilladelse til kystbeskyttelse.pdf) From: tfors@gribskov.dk Sent: 19. juni 201412:19:40 To: Marianne Jakobsen (mja) Cc: Subject: Tilladelse til kystsikring Hej Marianne, jeg sender her som aftalt ansøgning om tilladelse til retablering af

Læs mere

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Nyborg Kommune.

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Nyborg Kommune. 1 Vedr.: Tilbud på biler til Nyborg Kommune. Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Nyborg Kommune. Fællesindkøb Fyn udbyder herved på vegne af Nyborg Kommune, indkøb af 24 stk. fabriks

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: tilbyder

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden 1. Projektets titel Der skal tilstræbes en kort men samtidig dækkende titel for projektet 2. Projektets hovedformål (max. 5 linier) Der skal her anføres

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Bilag 1 Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om ansøger... 3 3. Beskrivelse af virksomheden... 3 4. Udvælgelse og mindstekrav

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Onsevig Havn et øje til fremtiden

Onsevig Havn et øje til fremtiden Onsevig Havn et øje til fremtiden Onsevig Havn er en privat havn ejet af de der har fast plads i havnen. Onsevig Havn bruges af et utal af mennesker, der bruger havnen på forskellig måde. kr. 1000 900

Læs mere

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Sagsnr: BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Begrænset udbud af terminalanlæg SKABELON 1 Generelle oplysninger Evt. angivelse

Læs mere

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75 AB Mysundegade 6-10, Maja Makwarth København d. 27. maj 2014 Mysundegade 8, 4th Tilbud nr.: 14004 1674 København V Vedr. montering af 25 stålaltaner mod gården og gaden på Mysundegade 6-10. Altanprojekt

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund Martin Kristian Madsen Degnehusene 30 2620 Albertslund m² Byggetilladelse Adresse Præstehusene 300 Matr. nr. 9c, Herstedøster By, Herstedøster BBR-bygning nr. 11 og 12 Ejer Grundejerforeningen Røde Vejrmøllepark

Læs mere

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN NOVEMBER 2014 YARA DANMARK GØDNING A/S ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN VVM-ANMELDELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

Heidi Søgaard Madsen (hsm)

Heidi Søgaard Madsen (hsm) Heidi Søgaard Madsen (hsm) Thomas Rivad 23. juni 2015 12:16 $Kystdirektoratet (kdi) Vedr. udledning af renset grundvand til Øresund fra Amager Strandvej 112 matr.nr. 4195 Sundbyøster 142a_Ansøgningomtilladelsetilanlægpåsøterritoriet.docx;

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro.

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til at etablere kreaturbro over Syltemade Å ved

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Du vil ikke kunne modtage hjælp til forsørgelse, hvis din samlever har formue eller tjener tilstrækkeligt til at kunne forsørge dig.

Du vil ikke kunne modtage hjælp til forsørgelse, hvis din samlever har formue eller tjener tilstrækkeligt til at kunne forsørge dig. YDELSESKONTORET Xxxx xxx Beskæftigelsesafdeling Rådhuset, Torvet Tlf. 9628 2828 Lokal 9628 4155 Sikkermail: kt.soc.sec@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 32.21.12-G01-88-14 Kontaktperson: Ydelseskontoret

Læs mere

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Info Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Skive Kommune udbyder to erhvervsarealer på Hedelund, Glyngøre, 7870 Roslev til salg uden mindstepris, men med byggepligt, tilslutningsafgifter, samt alle

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

GRÅSTEN SKOLE. Jeres/din kontaktperson hos Nikostine er: Johnny Andersen, tlf 28 18 37 38 mail: johnny@nikostine.dk

GRÅSTEN SKOLE. Jeres/din kontaktperson hos Nikostine er: Johnny Andersen, tlf 28 18 37 38 mail: johnny@nikostine.dk 18.juni 2015 NIKOSTINE LEGEPLADS GRÅSTEN SKOLE Jeres/din kontaktperson hos Nikostine er: Johnny Andersen, tlf 28 18 37 38 mail: johnny@nikostine.dk 18. juni 2015 NIKOSTINE LEGEPLADS Gråsten Skole Degnevænget

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune Den 10. januar 2012 Annoncering af prækvalifikation vedr. indkøb af konsulentbistand til indkøb af kunstnerisk udsmykning i tilknytning til projektet Urban Mediaspace Aarhus 1. Beskrivelse af indkøbet

Læs mere

Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning

Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. marts 2014. Herning Kommune.

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus Vejledning 2 Sådan gør du når du skal bygge Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. til. FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled

Udbudsbrev indhentning af tilbud. til. FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled Udbudsbrev indhentning af tilbud til FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled Naturstyrelsen Østsjælland Fægyden 1 3500 Værløse Kontaktpersen: Jens Nielsen Tlf. 72543314 / mail: jsn@nst.dk 23-07-2015 1 Indledning

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

Aabenraa Kommune. Som aftalt fremsendes vedlagt ansøgning om at forblive på adressen Askelund 10 med vort arrangement.

Aabenraa Kommune. Som aftalt fremsendes vedlagt ansøgning om at forblive på adressen Askelund 10 med vort arrangement. INDGÅET 1 3 MAJ 2013 Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune Teknik og Miljø Att. Christian Knudsen Skælbækvej 2 6200 Aabenraa Meldgaard Holding A/S Askelund 10 Postboks 1027 DK- 6200 Aabenraa TIf. +45 74 33

Læs mere

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29 Herning Kommune Byggeri, Grundvand og Jord Att.: Carsten Laursen og Hans Eghøj Rådhuset, Torvet 7400 Herning Herning, 31. maj 2015 ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

Læs mere

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Følgende bør du have klar, inden du starter udfyldningen af ansøgningsskemaet (kontakt evt. Nationalparksekretariatet for vejledning): Personlige

Læs mere

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg www.vindebakke.dk Beskrivelse af område VINDE BAKKE Med udsigt over Skive by og det omkringliggende landskab udstykkes 1. etape af et nyt stort boligprojekt i Skive.

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

fermacell Stålsystemer Produktoversigt

fermacell Stålsystemer Produktoversigt fermacell Stålsystemer Produktoversigt Stil krav til din gipsvæg! Lydisolerende og brandhæmmende gips Unik lydreduktion allerede ved ét lag. Reducerer støj fra naborum allerede ved ét lag. Undgå 2-lags

Læs mere