Ombytningstilbud til Egnsbank Fyns aktionærer fra Sydbank A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ombytningstilbud til Egnsbank Fyns aktionærer fra Sydbank A/S"

Transkript

1 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 03/2002 Direktionen Peberlyk 4 Postboks Aabenraa Telefon Telefax SWIFT SYBKDK22 Sydbank A/S CVR-nr. DK , Aabenraa Dato Direkte tlf.nr februar 2002 CA/MA/yc Ombytningstilbud til Egnsbank Fyns aktionærer fra Sydbank A/S I fuld forståelse med bestyrelse og direktion i Egnsbank Fyn A/S fremsætter Sydbank A/S et tilbud til Egnsbank Fyns aktionærer om ombytning af Egnsbank Fyn-aktier til Sydbank-aktier. Hensigten med ombytningstilbuddet er, at Sydbank erhverver mindst 90% af aktiekapitalen i Egnsbank Fyn. Efterfølgende forudsættes det, at stemmeretsbegrænsningsreglerne i Egnsbank Fyns vedtægter ophæves på bankens kommende ordinære generalforsamling, hvorefter der kan gennemføres en fusion mellem de to banker. Tilbuddet indebærer, at aktionærerne i Egnsbank Fyn tilbydes 6 Sydbank-aktier á 100 kr. for hver Egnsbank Fyn-aktie á 100 kr. Den 15. februar 2002 var børskursen på Sydbank-aktien 468 svarende til en kurs indre-værdi på 1,1 og på Egnsbank Fyn-aktien svarende til en kurs indre-værdi på 2,1. Ombytningstilbuddet indebærer således, at aktionærerne i Egnsbank Fyn får ombyttet deres nuværende aktier i Egnsbank Fyn til Sydbank-aktier svarende til en kurs på ca , ensbetydende med ca. 3,4 gange Egnsbank Fyn-aktiens indre værdi. Sydbank ejede den 1. februar aktier i Egnsbank Fyn svarende til 60,43% af aktiekapitalen. Ombytningstilbuddet er gældende fra den 19. februar til den 21. marts 2002 kl Bestyrelse og direktion i Egnsbank Fyn finder Sydbanks tilbud økonomisk meget fordelagtigt og anbefaler aktionærerne at tage imod ombytningstilbuddet. Ombytningstilbuddet er betinget af: at Sydbank erhverver mere end 90 pct. af aktiekapitalen og stemmerne i Egnsbank Fyn, at Sydbank opnår Finanstilsynets tilladelse til ombytningen. at den kommende generalforsamling i Egnsbank Fyn ændrer vedtægternes 10, således at stemmeretsbegrænsningen ophæves for Sydbank, Side 1

2 Sydbank kan til enhver tid, helt eller delvist frafalde en eller flere af de opstillede betingelser. Vedlagt nærværende fondsbørsmeddelelse er tekstkopi af det fuldstændige ombytningstilbud, kopi af Sydbanks tilbudsannonce i tilknytning hertil - samt den hertil hørende acceptblanket. Ombytningstilbud mv. sendes af Egnsbank Fyn til bankens navnenoterede aktionærer og kan i øvrigt rekvireres i Sydbank, f.eks. via Sydbanks danske website Evt. spørgsmål til nærværende meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf eller til direktør Mogens Asmund på tlf Venlig hilsen Carsten Andersen adm. direktør Side 2

3 Ombytningstilbud til aktionærerne i Egnsbank Fyn CVR-nr Ombytningstilbud Sydbank, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa, CVR-nr (herefter Sydbank ) fremsætter hermed ombytningstilbud til aktionærerne i Egnsbank Fyn, Vestergade 33, 5100 Odense C, CVR-nr (herefter Egnsbank Fyn ) med det formål at erhverve samtlige aktier i Egnsbank Fyn mod vederlag i Sydbank aktier på de vilkår, der er anført i nærværende ombytningstilbud (herefter Ombytningstilbuddet ). Det er hensigten, efter Sydbanks erhvervelse af mere end 90 pct. af aktiekapitalen og stemmerne i Egnsbank Fyn, med virkning pr. 1. januar 2002, at gennemføre en fusion mellem Sydbank og Egnsbank Fyn med henblik på, at Egnsbank Fyn skal indgå i og styrke Sydbanks forretningsgrundlag på Fyn. I forbindelse hermed er det hensigten at begære afnotering fra Københavns Fondsbørs af Egnsbank Fyns aktier. Aktionærerne i Egnsbank Fyn tilbydes 6 stk. aktier i Sydbank à nominelt DKK 100 for hver aktie i Egnsbank Fyn à nominelt DKK 100. Ombytningstilbuddet løber fra den 19. februar 2002 og indtil den 21. marts 2002 kl ( Tilbudsperioden ). Sydbank ejede den 1. februar stk. aktier i Egnsbank Fyn svarende til 60,43 pct. af aktiekapitalen, men på grund af stemmeretsbegrænsninger i vedtægterne for Egnsbank Fyn svarer denne kapitalandel alene til 50 stemmer. 2. Baggrund og planer for fremtiden Såvel Egnsbank Fyn som Sydbank har gennem de senere år præsteret økonomiske resultater, karakteriseret ved stabilitet og fremgang. Intet tyder på, at den enkelte bank ikke selvstændigt vil kunne klare sig i fremtiden, og Ombytningstilbuddet og den forventede efterfølgende fusion er således ikke udtryk for økonomisk nødvendighed. Ønsket om at gennemføre fusionen skal bl.a. ses på baggrund af, at Sydbank siden 1988 har besiddet en større aktiepost i Egnsbank Fyn i dag svarende til godt 60 pct. af Egnsbank Fyns aktiekapital. En transformation af den hidtil passive investering til et reelt og fuldt udbygget driftsmæssigt og økonomisk fællesskab er både naturlig og nærliggende. Ombytningstilbuddet og den forventede efterfølgende fusion har et strategisk og udviklingsmæssigt perspektiv, der tilsigter at styrke den fortsættende banks forretningsmæssige udvikling i Odense-området. Ved sammenlægningen af Egnsbank Fyn og Sydbanks hidtidige Odense region etableres en Sydbank region med godt kunder og en markedsandel på ca. 10 pct. Kombinationen af Egnsbank Fyns indarbejdede position og historik som lokalbank i Odense og af Sydbanks bredt funderede kompetencer og idégrundlag for de enkelte regioner, der indebærer stor lokal selvstændighed, forudses at gøre den nye Sydbank Odense til et markant lokalt pengeinstitut i Danmarks tredjestørste bysamfund.

4 Driftsøkonomisk vil den forventede fusion også være en fordel. Via rationaliseringer i fællesfunktionerne og en tilpasning på filialplan forventes det, at der i løbet af en kortere årrække vil kunne realiseres omkostningsbesparelser i størrelsesordenen 15 mio. kr. på årsbasis uden at dette på nogen måde vil forringe den fusionerede banks kundevendte konkurrenceevne. 3. Organisation og ledelse Den forventede fusion i år 2002 indebærer, at det fortsættende selskab vil blive videreført under navnet Sydbank. Såvel navnet Egnsbank Fyn som dette selskabs nuværende binavne vil indgå som binavne til Sydbank. Det er med bestyrelsen i Egnsbank Fyn aftalt, at de ved den forudsatte fusions vedtagelse i Egnsbank Fyn siddende aktionærvalgte medlemmer af Egnsbank Fyns bestyrelse på næste års ordinære generalforsamling indstilles indvalgt i Sydbanks repræsentantskab, samt at de ved fusionens vedtagelse værende medlemmer af Egnsbank Fyns repræsentantskab ved fusionens vedtagelse indtræder i Sydbanks lokalråd for Odense regionen. Sydbanks direktion, der p.t. består af adm. direktør Carsten Andersen og bankdirektør Preben L. Hansen, ændres ikke som følge af fusionen. Egnsbank Fyns nuværende direktør, Flemming Røikjær, har oplyst, at han, når fusionen ved årsskiftet 2002/2003 forventeligt er endeligt implementeret, ikke ønsker fortsat beskæftigelse i banken, men vil søge nye udfordringer udenfor bankens regi. Direktør Flemming Røikjær vil således indtil førnævnte tidspunkt sammen med Sydbanks nuværende regionsdirektør for Odense regionen fungere som sideordnet regionsdirektør for Odense området med reference til bankens direktion, jf. i øvrigt punkt 9. Sydbanks Odense region vil fortsat være organiseret efter Sydbank-modellen med en erhvervsafdeling, en privatkundeafdeling og et antal hertil knyttede privatkundefilialer, et investeringscenter og et kundesekretariat. Medarbejderne i Egnsbank Fyn er, såfremt ombytningen og den efterfølgende fusion genne m- føres, sikret fortsat beskæftigelse i Sydbank, ligesom der ikke i forbindelse med fusionen er planer om at lukke de nuværende filialer af Egnsbank Fyn, jf. i øvrigt punkt Sydbank Sydbank har lokale rødder godt 100 år tilbage, hvor banken i mange samfund var byens førende sparekasse eller bank stiftet af lokale kræfter. Den historiske tilknytning til det sydlige Jylland er fastholdt i bankens vedtægter ved en lang række binavne. Navnet og den juridiske enhed Sydbank blev skabt i 1970 ved en fusion af fire mindre lokalbanker i Sønderjylland. I 1980 erne begyndte banken at udvide sit virkefelt og filialnet uden for Sønderjylland, bl.a. via en række fusioner og opkøb, ligesom banken som den første danske bank etablerede filialer i Tyskland. I 1990 fusionerede Sydbank med Sparekassen Sønderjylland og primo 1994 overtog Sydbank basisforretningen fra Varde Bank og i maj samme år Aktivbankens danske basisforretning.

5 Sydbank er i dag Danmarks fjerdestørste pengeinstitut klart mindre end de større banker, men samtidig klart større end de øvrige pengeinstitutter. Markedsandelen er på ca. 5 pct. I bankens kerneområde i Sønderjyllands, Ribe og Vejle amter, Århus-området og på Sydfyn er markedsandelen pct. Uden for kerneområdet er banken repræsenteret i København og andre af landets større byer samt med tre filialer i Tyskland. Banken har i alt ca kunder, heraf ca erhvervskunder. Det er bankens strategi at positionere sig som et slagkraftigt erhvervsbank-alternativ til de større hovedstads-domicilerede banker, samtidig med at banken er privatkundens lokalbank i basisvirkeområderne. Sydbank koncernens hovedtal Resultatopgørelse (mio. kr.) Basisindtjening ekskl. handelsindtjening Handelsindtjening Basisindtjening i alt Omkostninger og afskrivninger Tab og hensættelser på debitorer Basisresultat Beholdningsresultat Ordinært resultat før skat Skat Resultat Udvalgte balanceposter (mia. kr.) Bankudlån 24,1 24,9 27,1 31,5 32,7 Udlån vedr. reverseforretninger 0,3 0,8 3,8 3,5 4,6 Indlån 26,2 27,0 27,5 29,0 31,6 Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud - 1,0-0,9-0,9-0,9 1,9 1,2 Egenkapital 2,6 2,8 2,9 3,2 3,4 Balance 44,4 47,7 53,8 59,8 66,0 Garantier mv. 4,6 5,4 6,0 6,5 7,5 Nøgletal Sydbank-aktien (kr. pr. aktie) Årets resultat 26,5 34,8 39,2 70,7 59,3 Udbytte Børskurs ultimo

6 Indre værdi Børskurs/indre værdi 1,32 0,86 0,87 0,76 0,94 Sydbank-koncernen Solvensprocent 11,0 10,9 10,3 10,0 10,4 Kernekapitalprocent 8,1 8,7 7,9 7,9 7,8 Resultat før skat i pct. af gns. egenkapital 9,4 11,3 16,9 22,1 18,4 Resultat efter skat i pct. af gns. egenkapital 9,3 11,3 11,7 18,6 13,7 Indtjening pr. omkostningskrone 1,15 1,20 1,31 1,42 1,35 Antal heltidsmedarbejdere ultimo Egnsbank Fyn Egnsbank Fyn blev stiftet den 26. september 1902 under navnet Fyens Landmandsbank A/S. Navneændringen til Egnsbank Fyn fandt sted i Banken driver tillige virksomhed under binavnene: Lokalbanken i Odense af 1902 A/S (Egnsbank Fyn) og Fyens Landmandsbank (Aktieselskab) (Egnsbank Fyn). Banken havde fra starten i 1902 og indtil 1910 til huse i lejede lokaler beliggende i Vestergade 18. I 1910 erhvervedes den nuværende bankbygning, Vestergade 33, som i dag udnyttes fuldt ud som bankens hovedkontor. Herudover benytter banken delvis den af banken senere tilkøbte ejendom, Vestergade 35, samt lejede kontorlokaler i naboejendommen, Jernbanegade 2. Banken har i dag 4 filialer: Tarup Afdeling, som blev åbnet i 1959, Nr. Lyndelse Afdeling, som blev åbnet i 1970, Skibhus Afdeling, der blev åbnet i 1997, samt Dalum Afdeling, der blev åbnet i Det har i de seneste mange år været bankens strategi at være en decideret lokalbank med Odense som sit primære forretningsområde og dermed være et naturligt alternativ til større pengeinstitutters filialrepræsentationer i Odense-området. Egnsbank Fyns kundeantal udgør ca med en skønnet markedsandel i Odense på ca. 6 pct.

7 Egnsbank Fyn hovedtal halvår 2001 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto rente- og gebyrindtægter 49,6 48,9 52,5 60,1 30,8 Kursreguleringer -5,8-4,2 3,1-2,0 0,5 Andre ordinære indtægter 0,8 1,4 0,9 1,2 0,7 Omkostninger og afskrivninger 35,7 38,4 39,5 41,2 22,4 Tab og hensættelser på debitorer +3,0 1,1 1,6 2,2 0,5 Resultat af kapitalandele 0,6 0,5 1,4 1,6 0 Ordinært resultat før skat 12,5 7,1 16,8 17,6 9,1 Skat 4,1 2,8 5,8 4,8 2,7 Resultat 8,4 4,3 11,0 12,8 6,4 Udvalgte balanceposter (mio. kr.) Udlån Indlån Egenkapital Balance Garantier mv Nøgletal Egnsbank Fyn-aktien (kr. pr. aktie) Resultat 46,6 23,9 61,3 71,2 35,8 Udbytte Børskurs ultimo Indre værdi Børskurs/indre værdi 0,83 1,02 1,37 1,74 2,07 Egnsbank Fyn Solvensprocent 21,5 17,7 14,7 13,6 13,2 Kernekapitalprocent 20,1 16,6 15,4 14,5 13,5 Resultat før skat i pct. af gns. egenkapital 9,5 5,5 13,3 12,9 6,3 Resultat efter skat i pct. af gns. egenkapital 6,4 3,4 8,7 9,4 4,4 Indtjening pr. omkostningskrone 1,40 1,18 1,41 1,40 1,40 Antal medarbejdere (gns.) Nøgletal for 1. halvår 2001 er ikke omregnet til helårsbasis.

8 6. Udtalelse fra Egnsbank Fyns bestyrelse og direktion Egnsbank Fyns bestyrelse og direktion udtaler om Sydbanks Ombytningstilbud: Der er enighed i den samlede bestyrelse, inkl. de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, samt direktionen om, at Sydbanks Ombytningstilbud er meget anbefalingsværdigt. Dette skyldes især, at aktionærerne får en særdeles god pris for deres aktier, at medarbejderne bliver en del af en attraktiv arbejdsplads med gode karrieremuligheder, og at kunderne forankres i en bank med særdeles positive fremtidsudsigter. Selv om der er stor forskel på størrelsen af de to banker, giver Sydbanks decentrale struktur rig mulighed for at fortsætte i den ånd og med de grundholdninger, der altid har præget Egnsbank Fyn. Det lokale fokus vil derfor fortsat være i højsædet. Det er bestyrelsens og direktionens opfattelse, at Egnsbank Fyn med de udfordringer, der er og kommer i årene fremover i den finansielle sektor, ikke ved egen kraft vil kunne skabe en værdi for aktionærer, medarbejdere og kunder, der svarer til Sydbanks tilbud. Bestyrelsen og direktionen anbefaler enstemmigt og utvetydigt Sydbanks tilbud. 7. Vilkår for ombytningstilbuddet Tilbudsgiver Tilbudsgiver er Sydbank, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa, CVR-nr Ombytningspris Ombytningsforhold Aktionærerne i Egnsbank Fyn tilbydes 6 stk. aktier i Sydbank à nominelt DKK 100 for hver aktie i Egnsbank Fyn à nominelt DKK 100. Ombytningsforholdet mellem aktierne i Sydbank og Egnsbank Fyn er fastsat af bestyrelserne for Sydbank og Egnsbank Fyn på basis af selskabernes beregnede værdier, hvilket for aktionærerne i Egnsbank Fyn indebærer en præmie i forhold til børskursen. Bestyrelserne for Sydbank og Egnsbank Fyn er af den opfattelse, at ombytningsforholdet er finansielt fair for deres respektive aktionærer. Kurtage Ombytning vil ske uden udgifter til kurtage m.v. for aktionærerne. Finansiering Ombytningen finansieres ved anvendelse af Sydbanks beholdning af egne aktier, der udgør stk., der alle forventes anvendt til ombytningen, ved opkøb i markedet eller ved udstedelse af op til stk. nye aktier à nom. DKK 100 i Sydbank. Udbytte og stemmeret Eventuelt udbytte på aktierne i Egnsbank Fyn for år 2001 vil blive udbetalt til de hidtidige aktionærer.

9 De aktionærer, der ombytter deres aktier i Egnsbank Fyn med aktier i Sydbank, modtager ikke udbytte for år 2001 på de modtagne aktier i Sydbank. De aktionærer, der ikke accepterer nærværende Ombytningstilbud, vil i forbindelse med den påtænkte fusion mellem Sydbank og Egnsbank Fyn modtage aktier i Sydbank, der ikke bærer udbytte for år De aktionærer i Egnsbank Fyn, der accepterer Ombytningstilbuddet, bevarer deres aktionærrettigheder i Egnsbank Fyn, herunder deres ret til at stemme på generalforsamlinger indtil det tidspunkt, hvor aktieombytningen er gennemført. De i forbindelse med ombytningen modtagne aktier i Sydbank vil være tillagt stemmeret fra ombytningstidspunktet, jfr. dog de i Sydbanks vedtægter anførte betingelser. Tilbudsperioden Dette tilbud er gældende fra den 19. februar 2002 til den 21. marts 2002 kl Accept af Ombytningstilbuddet på Acceptblanketten skal være modtaget af Sydbank gennem aktionærens eget kontoførende institut eller børsmæglerselskab inden udløbet af Tilbudsperioden. Fremgangsmåden Alle navnenoterede aktionærer vil fra Egnsbank Fyn modtage dette Ombytningstilbud, Tilbudsannoncen samt Acceptblanket med almindelig post. Aktionærer, der ønsker at acceptere Ombytningstilbuddet på de tilbudte vilkår, skal udfylde Acceptblanketten og fremsende den til deres eget kontoførende pengeinstitut eller børsmæ g- lerselskab. Det kontoførende pengeinstitut eller børsmæglerselskab giver herefter besked til Sydbank ved at fremsende blanketten til: Sydbank Peberlyk Aabenraa Att. Emissionsafdelingen Tlf.: Fax: Der er ikke forud for fremsættelsen af Ombytningstilbuddet indgået aftaler med aktionærer i Egnsbank Fyn. Accept En afgivet accept er bindende og uigenkaldelig for aktionæren bortset fra det tilfælde, hvor der fra anden side fremsættes et konkurrerende tilbud. Accept af Ombytningstilbuddet kan alene ske for alle Egnsbank Fyn-aktier i det enkelte depot.

10 Aktierne i Egnsbank Fyn overdrages og leveres frie og ubehæftede, og overdragelsen af aktierne sker i henhold til dansk ret. Såfremt aktierne er pantsat til tredjemand, forudsætter en accept, at panthaver forud har tiltrådt accepten. Ombytningstilbuddet vil ikke blive forlænget. Aktionærerne i Egnsbank Fyn bør være opmærksomme på, at Acceptblanketten skal indleveres til deres eget kontoførende institut eller børsmæglerselskab i udfyldt og underskrevet stand i så god tid, at det kontoførende institut eller børsmæglerselskab kan nå at behandle og videresende accepten til Sydbank inden udløbet af Tilbudsperioden. Ved accept vil aktierne i Egnsbank Fyn blive overflyttet til separat fondskode (Egnsbank Fyn Accept) i aktionærens depot i Værdipapircentralen. Egnsbank Fyn Accept aktierne har samme rettigheder som Egnsbank Fyn aktierne. Egnsbank Fyn Accept aktierne er optaget til notering på Københavns Fondsbørs fra den 20. februar Det vil således være muligt at handle Egnsbank Fyn Accept aktier efter accept af nærværende tilbud, men ved overdragelse af Egnsbank Fyn Accept aktierne indtræder erhververen i overdragerens retsstilling og anses således for at have accepteret nærværende Ombytningstilbud. Meddelelse om gennemførelse af Ombytningstilbuddet Efter Tilbudsperiodens udløb vil Sydbank gennem Københavns Fondsbørs give meddelelse om resultatet af de fra aktionærerne i Egnsbank Fyn modtagne accepter. Meddelelse forventes fremsendt den 22. marts Sydbank vil efter generalforsamlingen i Egnsbank Fyn gennem Københavns Fondsbørs give meddelelse om, hvorvidt betingelserne i Ombytningstilbuddet er opfyldte, eller om der er betingelser, der frafaldes, således at Ombytningstilbuddet gennemføres, alternativt hvilke betingelser, der endnu ikke er opfyldte, således at Ombytningstilbuddet i konsekvens heraf bortfalder. Meddelelse forventes fremsendt den 25. marts Afviklingen af ombytningen For de aktionærer, der har accepteret Ombytningstilbuddet, vil de ombyttede aktier i Sydbank blive registreret i Værdipapircentralen på den enkelte aktionærs værdipapirdepot hurtigst muligt og ikke senere end tre børsdage efter, at Sydbank har meddelt Københavns Fondsbørs, at betingelserne for gennemførelsen er opfyldt eller frafaldet. Kan Ombytningstilbuddet ikke gennemføres, vil dette blive meddelt Københavns Fondsbørs, og Egnsbank Fyn Accept aktierne vil blive tilbageført til aktionærernes konti i Værdipapircentralen.

11 8. Betingelser for Ombytningstilbuddet Ombytningstilbuddet er betinget af følgende: 1. at Sydbank opnår mere end 90 pct. af aktiekapitalen og stemmerne i Egnsbank Fyn 2. at Sydbank opnår Finanstilsynets tilladelse til ombytningen 3. at en generalforsamling i Egnsbank Fyn, der afholdes senest den 22. marts 2002 ændrer vedtægternes 10 således, at stemmeretsbegrænsningerne er ophævet for Sydbanks vedkommende. Sydbank kan til enhver tid helt eller delvist frafalde en eller flere af de opstillede betingelser. 9. Fusionens gennemførelse Det er hensigten, at bestyrelserne i Egnsbank Fyn og Sydbank umiddelbart efter gennemførelsen af Ombytningstilbuddet vil underskrive Fusionsplan med tilhørende dokumenter med henblik på at gennemføre en fusion mellem Egnsbank Fyn og Sydbank pr. 1. januar Dette sker med henblik på, at der umiddelbart derefter kan ske offentliggørelse af de i forbindelse med en fusion nødvendige dokumenter. Vilkårene i forbindelse med fusionen vil være, at aktionærerne i Egnsbank Fyn modtager 6 stk. aktier i Sydbank a nom. DKK 100 for hver aktie i Egnsbank Fyn a nom. DKK 100. Der er i forbindelse med det fremsatte Ombytningstilbud samt den forventede efterfølgende fusion givet medarbejderne i Egnsbank Fyn løn- og jobgaranti i en 2-årig periode. Herudover vil der i forbindelse med fusionen til medarbejderne i Egnsbank Fyn blive udbetalt et samlet beløb på 6,6 mio. kr., hvoraf en del skal indbetales på ratepension i Sydbank. Tilsvarende gælder det, at Sydbank i forbindelse med den forventede fusion overtager forpligtelserne i den mellem Egnsbank Fyn og direktør Flemming Røikjær eksisterende direktørkontrakt. Da Flemming Røikjær har oplyst, at han, når fusionen ved årsskiftet 2002/2003 forventeligt er endeligt implementeret, ikke ønsker fortsat beskæftigelse i banken, er der aftalt en kompensation på yderligere et års gage til direktør Flemming Røikjær i forbindelse med dennes fratræden. Udover ovennævnte modtager hverken medarbejdere, direktion eller bestyrelsen i hverken Sydbank eller Egnsbank Fyn ydelser i forbindelse med dette Ombytningstilbud. Der forventes at blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i Egnsbank Fyn til afholdelse den 3. maj 2002 med henblik på fusionens vedtagelse. I Sydbank forventes beslutning om fusion truffet af bestyrelsen samme dag, som der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Egnsbank Fyn.

12 10. Skattemæssige forhold for aktionærerne Dette afsnit omhandler de generelle danske skatteforhold for danske og udenlandske aktionærer. Afsnittet omhandler ikke skatteforhold for aktionærer, der har erhvervet deres aktier som led i næring. For aktionærer, der er fuldt skattepligtige i Danmark, vil en ombytning af aktier efter de almindelige skatteregler skulle betragtes som salg af de aktier, som ombyttes. Afhængig af aktionærernes individuelle forhold vil ombytningen af aktier i Egnsbank Fyn derfor kunne medføre beskatning. Aktieavancebeskatningslovens 13 giver imidlertid mulighed for at opnå tilladelse fra de danske skattemyndigheder til, at ombytningen af aktier i Egnsbank Fyn med aktier i Sydbank kan ske uden beskatning. Der er hos Told- og Skattestyrelsen opnået tilladelse til, at ombytningen kan ske skattefrit. Skattefriheden indebærer, at de aktier i Sydbank, som aktionærerne i Egnsbank Fyn modtager ved ombytningen, skattemæssigt skal anses for købt på det tidspunkt og til den pris, som var gældende for de ombyttede aktier. Det fremgår af en liste på Told- og Skattestyrelsens hjemmeside, at der er meddelt tilladelse til skattefri ombytning. Listen findes ved fra hovedsiden at vælge Vejledninger og pjecer under Borger. Herfra vælges P nr. 25. Tilladelsen er betinget af, at Sydbank erhverver samtlige aktier i Egnsbank Fyn senest den 25. maj I den planlagte tidsplan med ombytningstilbud og efterfølgende vedtagelse af en fusion mellem Sydbank og Egnsbank Fyn den 3. maj 2002 er tidsfristen overholdt. Sydbank giver ingen garanti for, at tidsplanen kan overholdes. Aktionærer, der ønsker, at ombytningen skal anses som et skattepligtigt salg, skal opgive avancen på selvangivelsen for Avance ved salg af de modtagne Sydbank aktier efter ombytningen vil være skattepligtig for personer og selskaber efter de gældende danske regler om aktieavancebeskatning. Udbytte fra Sydbank vil være skattepligtigt for danske personer og selskaber efter de almindelige regler for udbyttebeskatning. Institutionelle investorer og pensionsopsparere, der omfattes af pensionsafkastbeskatningsloven, beskattes efter de særlige regler i denne lov. For aktionærer, der ikke er fuldt skattepligtige i Danmark, vil aktieavance ikke være undergivet dansk beskatning, medmindre aktierne besiddes gennem et fast driftssted i Danmark. Især må det pointeres, at udenlandske aktionærer ikke er omfattet af tilladelsen til skattefri ombytning, hvorfor ombytningen som udgangspunkt må anses som et skattepligtigt salg efter udenlandske regler. Aktionærerne i Egnsbank Fyn opfordres til selv at undersøge de individuelle skattemæssige konsekvenser af den tilbudte aktieombytning ved at indhente selvstændig skatterådgivning.

13 11. Yderligere oplysninger Spørgsmål vedrørende dette Ombytningstilbud kan rettes til: Sydbank Egnsbank Fyn Peberlyk 4 Vestergade Aabenraa 5100 Odense C tlf.: tlf.: fax: fax: Sydbank, den 18. februar 2002

14 Ombytningstilbud til aktionærerne i Egnsbank Fyn A/S Tilbudsannonce (I henhold til bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999) Sydbank A/S, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa, CVR-nr (herefter Sydbank ) fremsætter hermed Ombytningstilbud til aktionærerne i Egnsbank Fyn, Vestergade 33, 5100 Odense C, CVR-nr (herefter Egnsbank Fyn ) med det formål at erhverve samtlige aktier i Egnsbank Fyn mod vederlag i Sydbank aktier på de vilkår, der er anført i Ombytningstilbuddet. Det er hensigten, med virkning pr. 1. januar 2002, at gennemføre en fusion mellem Sydbank og Egnsbank Fyn med henblik på, at Egnsbank Fyn skal indgå i og styrke Sydbanks forretningsgrundlag på Fyn. Uddrag af vilkårene for Ombytningstilbuddet: Ombytningspris: Finansiering: Aktionærerne i Egnsbank Fyn tilbydes 6 stk. aktier i Sydbank à nominelt DKK 100 for hver aktie i Egnsbank Fyn à nominelt DKK 100. Ombytningsforholdet mellem aktierne i Sydbank og Egnsbank Fyn er fastsat af bestyrelserne for Sydbank og Egnsbank Fyn på basis af selskabernes beregnede værdier, hvilket for aktionærerne i Egnsbank Fyn indebærer en præmie i forhold til børskursen. Bestyrelserne for Sydbank og Egnsbank Fyn er af den opfattelse, at ombytningsforholdet er finansielt fair for deres respektive aktionærer. Ombytningen vil ske uden udgifter til kurtage m.v. for aktionærerne. Ombytningen finansieres ved anvendelse af Sydbanks beholdning af egne aktier, der udgør stk., der alle forventes anvendt til ombytningen, ved opkøb i markedet eller ved udstedelse af op til stk. nye aktier à nom. DKK 100 i Sydbank. Tilbudsperiode: Dette tilbud er gældende fra den 19. februar 2002 til den 21. marts 2002 kl Accept af Ombytningstilbuddet på Acceptblanketten skal være modtaget af Sydbank gennem aktionærens eget kontoførende institut eller børsmæglerselskab inden udløbet af Tilbudsperioden. Fremgangsmåden: Alle navnenoterede aktionærer vil fra Egnsbank Fyn modtage Ombytningstilbuddet, denne Tilbudsannonce samt acceptblanket med almindelig post. Aktionærer, der ønsker at acceptere Ombytningstilbuddet på de tilbudte vilkår, skal udfylde acceptblanketten og fremsende den til deres eget kontoførende pengeinstitut eller børsmæglerselskab. Det kontoførende pengeinstitut eller børsmæglerselskab giver herefter besked til Sydbank ved at fremsende blanketten til: Sydbank, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa Att.: Emissionsafdelingen Tlf.: , Fax:

15 Udbytte og stemmeret: Afvikling: Betingelser: Eventuelt udbytte på aktierne i Egnsbank Fyn for år 2001 vil blive udbetalt til de hidtidige aktionærer. De aktionærer, der ombytter deres aktier i Egnsbank Fyn med aktier i Sydbank, modtager ikke udbytte for år 2001 på de modtagne aktier i Sydbank. De aktionærer, der ikke accepterer Ombytningstilbuddet, vil i forbindelse med den påtænkte fusion mellem Sydbank og Egnsbank Fyn modtage aktier i Sydbank, der ikke bærer udbytte for år De aktionærer i Egnsbank Fyn, der accepterer Ombytningstilbuddet, bevarer deres aktionærrettigheder i Egnsbank Fyn, herunder deres ret til at stemme på generalforsamlinger indtil det tidspunkt, hvor aktieombytningen er gennemført. De i forbindelse med ombytningen modtagne aktier i Sydbank vil være tillagt stemmeret fra ombytningstidspunktet, jfr. dog de i Sydbanks vedtægter anførte betingelser. For de aktionærer, der har accepteret Ombytningstilbuddet, vil de ombyttede aktier i Sydbank blive registreret i Værdipapircentralen på den enkelte aktionærs værdipapirdepot hurtigst muligt og ikke senere end tre børsdage efter, at Sydbank har meddelt Københavns Fondsbørs, at betingelserne for gennemførelsen er opfyldt eller frafaldet. Kan Ombytningstilbuddet ikke gennemføres, vil dette blive meddelt Københavns Fondsbørs, og Egnsbank Fyn aktierne vil blive tilbageført til aktionærenes konti i Værdipapircentralen Ombytningstilbuddet er betinget af følgende: 1. at Sydbank opnår mere end 90 pct. af aktiekapitalen og stemmerne i Egnsbank Fyn 2. at Sydbank opnår Finanstilsynets tilladelse til ombytningen 3. at en generalforsamling i Egnsbank Fyn, der afholdes senest den 22. marts 2002, ændrer vedtægternes 10 således, at stemmeretsbegrænsningerne er ophævet for Sydbanks vedkommende. Sydbank kan til enhver tid helt eller delvist frafalde en eller flere af de opstillede betingelser. Accept: En afgivet accept er bindende og uigenkaldelig for aktionæren bortset fra det tilfælde, hvor der fra anden side fremsættes et konkurrerende tilbud. Accept af Ombytningstilbuddet kan alene ske for alle Egnsbank Fyn-aktier i det enkelte depot. Aktierne i Egnsbank Fyn overdrages og leveres frie og ubehæftede og overdragelsen af aktierne sker i henhold til dansk ret. Såfremt aktierne er pantsat til tredjemand, forudsætter en accept, at panthaver forud har tiltrådt accepten. Ombytningstilbuddet vil ikke blive forlænget. Aktionærerne i Egnsbank Fyn bør være opmærksomme på, at acceptblanketten skal indleveres til deres eget kontoførende institut eller børsmæglerselskab i udfyldt og underskrevet stand i så god tid, at det kontoførende institut eller børsmæglerselskab kan nå at behandle og videresende accepten til Sydbank inden udløbet af Tilbudsperioden. Ved accept vil aktierne i Egnsbank Fyn blive overflyttet til separat fondskode (Egnsbank Fyn Accept) i aktionærens depot i Værdipapircentralen. Egnsbank Fyn Accept aktierne har samme rettigheder som Egnsbank Fyn aktierne. Egnsbank Fyn Accept aktierne er optaget til notering på Københavns Fondsbørs fra den 20. februar Det vil således være muligt at handle Egnsbank Fyn Accept aktier efter accept af nærværende tilbud, men ved overdragelse af Egnsbank Fyn Accept aktierne indtræder erhververen i overdragerens retsstilling og anses således for at have accepteret Ombytningstilbuddet.

16 Meddelelse om Efter tilbudsperiodens udløb vil Sydbank gennem Københavns Fondsbørs give gennemførelse af meddelelse om resultatet af de fra aktionærerne i Egnsbank Fyn modtagne accepter. Ombytnings- Meddelelse forventes fremsendt den 22. marts tilbuddet Sydbank vil efter generalforsamlingen i Egnsbank Fyn gennem Københavns Fondsbørs give meddelelse om, hvorvidt betingelserne i Ombytningstilbuddet er opfyldte, eller om der er betingelser, der frafaldes, således at Ombytningstilbuddet gennemføres, alternativt hvilke betingelser, der endnu ikke er opfyldte, således at Ombytningstilbuddet i konsekvens heraf bortfalder. Meddelelse forventes fremsendt den 25. marts Ovenstående er et uddrag af Ombytningstilbuddet, der indeholder de nærmere vilkår, hvortil der henvises. Denne Tilbudsannonce samt Ombytningstilbuddet med Acceptblanket vil blive sendt til alle navnenoterede aktionærer i Egnsbank Fyn med posten. Ombytningstilbudddet vil endvidere være tilgængeligt på internettet på henholdsvis og Egnsbank Fyns bestyrelse anbefaler aktieombytningen over for bankens aktionærer. Sydbank, 18. februar 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 17.02.2004 Jyske Bank-koncernens årsrapport for 2003 Indkaldelse til

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

TILLÆG AF 4. SEPTEMER 2009

TILLÆG AF 4. SEPTEMER 2009 TILLÆG AF 4. SEPTEMER 2009 TIL TILBUDSDOKUMENT AF 6. AUGUST 2009 Forhøjet tilbudskurs til aktionærerne i Gudme Raaschou Vision A/S fremsat af KlimaInvest A/S KlimaInvest A/S offentliggjorde den 6. august

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr.

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr. Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Bourse de Luxembourg Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 06/06 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro planlægger fusion

Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro planlægger fusion Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 28. oktober 2013 Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro planlægger fusion Bestyrelserne i Sparekassen Himmerland

Læs mere

Vedr. fusion mellem Vendsyssel Bank og Egnsbank Nord

Vedr. fusion mellem Vendsyssel Bank og Egnsbank Nord Direktion Jernbanegade 4-8, 9900 Frederikshavn Tlf. 9921 2223, Fax 9921 2267 email@nordbank.dk SWIFT:EBANDK22 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Dato: 11.02.2002 Side: Vor ref.: 1Jens

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

F U S I O N S P L A N

F U S I O N S P L A N F U S I O N S P L A N For Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Sektorallokering Danmark (under navneændring til Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Danske Aktier) CVR-nr. 18226243

Læs mere

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank Pressemeddelelse 4. september 2013 Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank To af Fyns mest solide lokalbanker ønsker at fusionere til Fynske Bank. Formålet med fusionen er at

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 73 41 00 10) (FT-nr.: 11024) Afdeling Lav Kuponrente (den ophørende afdeling) (SE-nr. 75

Læs mere

FUSIONSPLAN. Salling Bank A/S. A/S Vinderup Bank FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Salling Bank A/S. A/S Vinderup Bank FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Salling Bank A/S OG A/S Vinderup

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Til NASDAQ Copenhagen A/S og pressen. 18. januar Fondsbørsmeddelelse nr Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i Deltaq a/s

Til NASDAQ Copenhagen A/S og pressen. 18. januar Fondsbørsmeddelelse nr Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i Deltaq a/s Deltaq a/s Brogrenen 10, 2. sal DK-2935 Ishøj Til NASDAQ Copenhagen A/S og pressen www.deltaq.dk info@deltaq.dk T +45 7020 3534 F +45 7020 3533 18. januar 2016 Fondsbørsmeddelelse nr. 03-16 Tilbud til

Læs mere

1.-3. kvartals rapport 2002 for Spar Nord Bank Koncernen

1.-3. kvartals rapport 2002 for Spar Nord Bank Koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen 30. oktober 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 14, 2002 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10 1.-3. kvartals rapport 2002 for Spar Nord Bank Koncernen Resultat

Læs mere

Tillæg til. Tilbudsdokument af 29. februar vedrørende. anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i

Tillæg til. Tilbudsdokument af 29. februar vedrørende. anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i Tillæg til Tilbudsdokument af 29. februar 2016 vedrørende anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i Copenhagen Network A/S (CVR-nr. 26 68 56 21) Fremsat af Dansk OTC A/S (CVR-nr. 32

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

27. JANUAR 2017 TILBUD TIL AKTIONÆRERNE OM TILBAGEKØB AF AKTIER I CEMAT A/S CVR-NR SILICIUMVEJ FREDERIKSSUND

27. JANUAR 2017 TILBUD TIL AKTIONÆRERNE OM TILBAGEKØB AF AKTIER I CEMAT A/S CVR-NR SILICIUMVEJ FREDERIKSSUND 27. JANUAR 2017 TILBUD TIL AKTIONÆRERNE OM TILBAGEKØB AF AKTIER I CEMAT A/S CVR-NR. 24932818 SILICIUMVEJ 1 3600 FREDERIKSSUND Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet til aktionærer, hvis deltagelse i tilbagekøbet

Læs mere

Fusionsplan 27. marts 2014

Fusionsplan 27. marts 2014 Fusionsplan 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelserne i Investeringsforeningen

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen til aktionærerne i EjendomsSelskabet Norden A/S

Redegørelse fra bestyrelsen til aktionærerne i EjendomsSelskabet Norden A/S Den 17. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Redegørelse fra bestyrelsen til aktionærerne i EjendomsSelskabet Norden A/S Bestyrelsen finder det beklageligt,

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S.

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2012 Hellerup den 4. april 2012 CVR nr. 21 33 56 14 Pensionskassernes Ejendomme A/S offentliggør tvangsindløsning af minoritetsaktionærer i Dan-Ejendomme

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Fondsbørsmeddelelse nr. 21/2013 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Vordingborg Bank A/S afholder ekstraordinær generalforsamling mandag den 25. november 2013 kl. 18.00 på Vordingborg Uddannelsescenter på

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 26 / 2006 ØK indleder nyt aktietilbagekøbsprogram

Fondsbørsmeddelelse nr. 26 / 2006 ØK indleder nyt aktietilbagekøbsprogram Aktionærsekretariatet Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet: www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE. INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: ) (FT-nr.: 11024) Afdeling Korte obligationer Privat

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE. INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: ) (FT-nr.: 11024) Afdeling Korte obligationer Privat FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 73 41 00 10) (FT-nr.: 11024) Afdeling Korte obligationer Privat (den ophørende afdeling) (SE-nr. 30 05 41 64), (FT-nr. 21),

Læs mere

Pligtmæssigt købstilbud til aktionærerne i Eitzen Bulk Shipping A/S Dateret den 19. juli 2010

Pligtmæssigt købstilbud til aktionærerne i Eitzen Bulk Shipping A/S Dateret den 19. juli 2010 Pligtmæssigt købstilbud til aktionærerne i Eitzen Bulk Shipping A/S Dateret den 19. juli 2010 Tilbudsannonce Ultragas ApS, CVR-nr. 32 94 95 41, ( Tilbudsgiver eller Ultragas ) fremsætter herved et pligtmæssigt,

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Vedr. fusion mellem Vendsyssel Bank og Egnsbank Nord

Vedr. fusion mellem Vendsyssel Bank og Egnsbank Nord Direktion Jernbanegade 4-8, 9900 Frederikshavn Tlf. 9921 2223, Fax 9921 2267 email@nordbank.dk SWIFT:EBANDK22 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Dato: 11.02.2002 Side: Vor ref.: 1Jens

Læs mere

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Tilbudsannonce Alm. Brand Bank A/S, CVR nr. 81753512, Midtermolen 7, 2100 København Ø ( Alm. Brand Bank eller Banken ), fremsætter herved

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Lett Advokatfirma Adv. Henrik Puggaard J.nr. 237028-3 RMN NYHEDSBREV 10. SEPTEMBER 2012 Kære medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S MEDDELELSE NR. 26 03. juli 2007 VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse

Fusionsplan og fusionsredegørelse Fusionsplan og fusionsredegørelse for flytning af Afdeling Selection (stiftet 16.11.2000, Københavns Kommune, FT. nr. 11.127.01, SE-nr. 11 88 71 55) under Investeringsforeningen Gudme Raaschou (FT-nr.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen Fondsbørsmeddelelse nr. 8, 2003 30. april 2003 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10. Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Resultat

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Limited Købestilbuddet fremsættes i form af et tilbudsdokument

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse

Fusionsplan og fusionsredegørelse Fusionsplan og fusionsredegørelse for flytning af Afdeling Danske Aktier (stiftet 19.10.2007, Københavns Kommune, FT-nr. 11.127.06, SE-nr. 30 11 04 71) under Investeringsforeningen Gudme Raaschou (FT-nr.

Læs mere

Fusionsplan 27. marts 2014

Fusionsplan 27. marts 2014 Fusionsplan 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelserne i

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST ENGROS (CVR-nr.: 13 76 00 98) (FT-nr.: 11054) Afdeling Globale aktier fokus (den ophørende afdeling)

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Til Københavns Fondsbørs og pressen 28. april 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 6, 2004 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10 Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Resultat før skat

Læs mere

13. MAJ 2008 TILLÆG TIL

13. MAJ 2008 TILLÆG TIL 13. MAJ 2008 TILLÆG TIL Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i fremsat af Dan Agro Holding A/S FORHØJELSE AF TILBUDSKURS Finansiel rådgiver for Dan Agro Holding A/S: Generelle forhold og særlige meddelelser

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I KEOPS A/S Fasteignafélagið Stoðir hf., reg. nr. 450599-3529, Kringlan 4-12, 103 Reykjavik, Island ( Stoðir eller Tilbudsgiver ) afgiver hermed et frivilligt betinget offentligt

Læs mere

Halvårsrapport - 2002

Halvårsrapport - 2002 Halvårsrapport - 22 Halvårsrapport - 22 Efter dannelsen af Nordjyske Bank ved fusionen mellem Egnsbank Nord og Vendsyssel Bank i marts måned 22 kan banken offentliggøre den første halvårsrapport for den

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE. INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: ) (FT-nr.: 11024) Afdeling Formueforvaltning obligationer

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE. INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: ) (FT-nr.: 11024) Afdeling Formueforvaltning obligationer FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 73 41 00 10) (FT-nr.: 11024) Afdeling Formueforvaltning obligationer (den ophørende afdeling) (SE-nr. 34 18 08 73), (FT-nr.

Læs mere