Ombytningstilbud til Egnsbank Fyns aktionærer fra Sydbank A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ombytningstilbud til Egnsbank Fyns aktionærer fra Sydbank A/S"

Transkript

1 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 03/2002 Direktionen Peberlyk 4 Postboks Aabenraa Telefon Telefax SWIFT SYBKDK22 Sydbank A/S CVR-nr. DK , Aabenraa Dato Direkte tlf.nr februar 2002 CA/MA/yc Ombytningstilbud til Egnsbank Fyns aktionærer fra Sydbank A/S I fuld forståelse med bestyrelse og direktion i Egnsbank Fyn A/S fremsætter Sydbank A/S et tilbud til Egnsbank Fyns aktionærer om ombytning af Egnsbank Fyn-aktier til Sydbank-aktier. Hensigten med ombytningstilbuddet er, at Sydbank erhverver mindst 90% af aktiekapitalen i Egnsbank Fyn. Efterfølgende forudsættes det, at stemmeretsbegrænsningsreglerne i Egnsbank Fyns vedtægter ophæves på bankens kommende ordinære generalforsamling, hvorefter der kan gennemføres en fusion mellem de to banker. Tilbuddet indebærer, at aktionærerne i Egnsbank Fyn tilbydes 6 Sydbank-aktier á 100 kr. for hver Egnsbank Fyn-aktie á 100 kr. Den 15. februar 2002 var børskursen på Sydbank-aktien 468 svarende til en kurs indre-værdi på 1,1 og på Egnsbank Fyn-aktien svarende til en kurs indre-værdi på 2,1. Ombytningstilbuddet indebærer således, at aktionærerne i Egnsbank Fyn får ombyttet deres nuværende aktier i Egnsbank Fyn til Sydbank-aktier svarende til en kurs på ca , ensbetydende med ca. 3,4 gange Egnsbank Fyn-aktiens indre værdi. Sydbank ejede den 1. februar aktier i Egnsbank Fyn svarende til 60,43% af aktiekapitalen. Ombytningstilbuddet er gældende fra den 19. februar til den 21. marts 2002 kl Bestyrelse og direktion i Egnsbank Fyn finder Sydbanks tilbud økonomisk meget fordelagtigt og anbefaler aktionærerne at tage imod ombytningstilbuddet. Ombytningstilbuddet er betinget af: at Sydbank erhverver mere end 90 pct. af aktiekapitalen og stemmerne i Egnsbank Fyn, at Sydbank opnår Finanstilsynets tilladelse til ombytningen. at den kommende generalforsamling i Egnsbank Fyn ændrer vedtægternes 10, således at stemmeretsbegrænsningen ophæves for Sydbank, Side 1

2 Sydbank kan til enhver tid, helt eller delvist frafalde en eller flere af de opstillede betingelser. Vedlagt nærværende fondsbørsmeddelelse er tekstkopi af det fuldstændige ombytningstilbud, kopi af Sydbanks tilbudsannonce i tilknytning hertil - samt den hertil hørende acceptblanket. Ombytningstilbud mv. sendes af Egnsbank Fyn til bankens navnenoterede aktionærer og kan i øvrigt rekvireres i Sydbank, f.eks. via Sydbanks danske website Evt. spørgsmål til nærværende meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf eller til direktør Mogens Asmund på tlf Venlig hilsen Carsten Andersen adm. direktør Side 2

3 Ombytningstilbud til aktionærerne i Egnsbank Fyn CVR-nr Ombytningstilbud Sydbank, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa, CVR-nr (herefter Sydbank ) fremsætter hermed ombytningstilbud til aktionærerne i Egnsbank Fyn, Vestergade 33, 5100 Odense C, CVR-nr (herefter Egnsbank Fyn ) med det formål at erhverve samtlige aktier i Egnsbank Fyn mod vederlag i Sydbank aktier på de vilkår, der er anført i nærværende ombytningstilbud (herefter Ombytningstilbuddet ). Det er hensigten, efter Sydbanks erhvervelse af mere end 90 pct. af aktiekapitalen og stemmerne i Egnsbank Fyn, med virkning pr. 1. januar 2002, at gennemføre en fusion mellem Sydbank og Egnsbank Fyn med henblik på, at Egnsbank Fyn skal indgå i og styrke Sydbanks forretningsgrundlag på Fyn. I forbindelse hermed er det hensigten at begære afnotering fra Københavns Fondsbørs af Egnsbank Fyns aktier. Aktionærerne i Egnsbank Fyn tilbydes 6 stk. aktier i Sydbank à nominelt DKK 100 for hver aktie i Egnsbank Fyn à nominelt DKK 100. Ombytningstilbuddet løber fra den 19. februar 2002 og indtil den 21. marts 2002 kl ( Tilbudsperioden ). Sydbank ejede den 1. februar stk. aktier i Egnsbank Fyn svarende til 60,43 pct. af aktiekapitalen, men på grund af stemmeretsbegrænsninger i vedtægterne for Egnsbank Fyn svarer denne kapitalandel alene til 50 stemmer. 2. Baggrund og planer for fremtiden Såvel Egnsbank Fyn som Sydbank har gennem de senere år præsteret økonomiske resultater, karakteriseret ved stabilitet og fremgang. Intet tyder på, at den enkelte bank ikke selvstændigt vil kunne klare sig i fremtiden, og Ombytningstilbuddet og den forventede efterfølgende fusion er således ikke udtryk for økonomisk nødvendighed. Ønsket om at gennemføre fusionen skal bl.a. ses på baggrund af, at Sydbank siden 1988 har besiddet en større aktiepost i Egnsbank Fyn i dag svarende til godt 60 pct. af Egnsbank Fyns aktiekapital. En transformation af den hidtil passive investering til et reelt og fuldt udbygget driftsmæssigt og økonomisk fællesskab er både naturlig og nærliggende. Ombytningstilbuddet og den forventede efterfølgende fusion har et strategisk og udviklingsmæssigt perspektiv, der tilsigter at styrke den fortsættende banks forretningsmæssige udvikling i Odense-området. Ved sammenlægningen af Egnsbank Fyn og Sydbanks hidtidige Odense region etableres en Sydbank region med godt kunder og en markedsandel på ca. 10 pct. Kombinationen af Egnsbank Fyns indarbejdede position og historik som lokalbank i Odense og af Sydbanks bredt funderede kompetencer og idégrundlag for de enkelte regioner, der indebærer stor lokal selvstændighed, forudses at gøre den nye Sydbank Odense til et markant lokalt pengeinstitut i Danmarks tredjestørste bysamfund.

4 Driftsøkonomisk vil den forventede fusion også være en fordel. Via rationaliseringer i fællesfunktionerne og en tilpasning på filialplan forventes det, at der i løbet af en kortere årrække vil kunne realiseres omkostningsbesparelser i størrelsesordenen 15 mio. kr. på årsbasis uden at dette på nogen måde vil forringe den fusionerede banks kundevendte konkurrenceevne. 3. Organisation og ledelse Den forventede fusion i år 2002 indebærer, at det fortsættende selskab vil blive videreført under navnet Sydbank. Såvel navnet Egnsbank Fyn som dette selskabs nuværende binavne vil indgå som binavne til Sydbank. Det er med bestyrelsen i Egnsbank Fyn aftalt, at de ved den forudsatte fusions vedtagelse i Egnsbank Fyn siddende aktionærvalgte medlemmer af Egnsbank Fyns bestyrelse på næste års ordinære generalforsamling indstilles indvalgt i Sydbanks repræsentantskab, samt at de ved fusionens vedtagelse værende medlemmer af Egnsbank Fyns repræsentantskab ved fusionens vedtagelse indtræder i Sydbanks lokalråd for Odense regionen. Sydbanks direktion, der p.t. består af adm. direktør Carsten Andersen og bankdirektør Preben L. Hansen, ændres ikke som følge af fusionen. Egnsbank Fyns nuværende direktør, Flemming Røikjær, har oplyst, at han, når fusionen ved årsskiftet 2002/2003 forventeligt er endeligt implementeret, ikke ønsker fortsat beskæftigelse i banken, men vil søge nye udfordringer udenfor bankens regi. Direktør Flemming Røikjær vil således indtil førnævnte tidspunkt sammen med Sydbanks nuværende regionsdirektør for Odense regionen fungere som sideordnet regionsdirektør for Odense området med reference til bankens direktion, jf. i øvrigt punkt 9. Sydbanks Odense region vil fortsat være organiseret efter Sydbank-modellen med en erhvervsafdeling, en privatkundeafdeling og et antal hertil knyttede privatkundefilialer, et investeringscenter og et kundesekretariat. Medarbejderne i Egnsbank Fyn er, såfremt ombytningen og den efterfølgende fusion genne m- føres, sikret fortsat beskæftigelse i Sydbank, ligesom der ikke i forbindelse med fusionen er planer om at lukke de nuværende filialer af Egnsbank Fyn, jf. i øvrigt punkt Sydbank Sydbank har lokale rødder godt 100 år tilbage, hvor banken i mange samfund var byens førende sparekasse eller bank stiftet af lokale kræfter. Den historiske tilknytning til det sydlige Jylland er fastholdt i bankens vedtægter ved en lang række binavne. Navnet og den juridiske enhed Sydbank blev skabt i 1970 ved en fusion af fire mindre lokalbanker i Sønderjylland. I 1980 erne begyndte banken at udvide sit virkefelt og filialnet uden for Sønderjylland, bl.a. via en række fusioner og opkøb, ligesom banken som den første danske bank etablerede filialer i Tyskland. I 1990 fusionerede Sydbank med Sparekassen Sønderjylland og primo 1994 overtog Sydbank basisforretningen fra Varde Bank og i maj samme år Aktivbankens danske basisforretning.

5 Sydbank er i dag Danmarks fjerdestørste pengeinstitut klart mindre end de større banker, men samtidig klart større end de øvrige pengeinstitutter. Markedsandelen er på ca. 5 pct. I bankens kerneområde i Sønderjyllands, Ribe og Vejle amter, Århus-området og på Sydfyn er markedsandelen pct. Uden for kerneområdet er banken repræsenteret i København og andre af landets større byer samt med tre filialer i Tyskland. Banken har i alt ca kunder, heraf ca erhvervskunder. Det er bankens strategi at positionere sig som et slagkraftigt erhvervsbank-alternativ til de større hovedstads-domicilerede banker, samtidig med at banken er privatkundens lokalbank i basisvirkeområderne. Sydbank koncernens hovedtal Resultatopgørelse (mio. kr.) Basisindtjening ekskl. handelsindtjening Handelsindtjening Basisindtjening i alt Omkostninger og afskrivninger Tab og hensættelser på debitorer Basisresultat Beholdningsresultat Ordinært resultat før skat Skat Resultat Udvalgte balanceposter (mia. kr.) Bankudlån 24,1 24,9 27,1 31,5 32,7 Udlån vedr. reverseforretninger 0,3 0,8 3,8 3,5 4,6 Indlån 26,2 27,0 27,5 29,0 31,6 Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud - 1,0-0,9-0,9-0,9 1,9 1,2 Egenkapital 2,6 2,8 2,9 3,2 3,4 Balance 44,4 47,7 53,8 59,8 66,0 Garantier mv. 4,6 5,4 6,0 6,5 7,5 Nøgletal Sydbank-aktien (kr. pr. aktie) Årets resultat 26,5 34,8 39,2 70,7 59,3 Udbytte Børskurs ultimo

6 Indre værdi Børskurs/indre værdi 1,32 0,86 0,87 0,76 0,94 Sydbank-koncernen Solvensprocent 11,0 10,9 10,3 10,0 10,4 Kernekapitalprocent 8,1 8,7 7,9 7,9 7,8 Resultat før skat i pct. af gns. egenkapital 9,4 11,3 16,9 22,1 18,4 Resultat efter skat i pct. af gns. egenkapital 9,3 11,3 11,7 18,6 13,7 Indtjening pr. omkostningskrone 1,15 1,20 1,31 1,42 1,35 Antal heltidsmedarbejdere ultimo Egnsbank Fyn Egnsbank Fyn blev stiftet den 26. september 1902 under navnet Fyens Landmandsbank A/S. Navneændringen til Egnsbank Fyn fandt sted i Banken driver tillige virksomhed under binavnene: Lokalbanken i Odense af 1902 A/S (Egnsbank Fyn) og Fyens Landmandsbank (Aktieselskab) (Egnsbank Fyn). Banken havde fra starten i 1902 og indtil 1910 til huse i lejede lokaler beliggende i Vestergade 18. I 1910 erhvervedes den nuværende bankbygning, Vestergade 33, som i dag udnyttes fuldt ud som bankens hovedkontor. Herudover benytter banken delvis den af banken senere tilkøbte ejendom, Vestergade 35, samt lejede kontorlokaler i naboejendommen, Jernbanegade 2. Banken har i dag 4 filialer: Tarup Afdeling, som blev åbnet i 1959, Nr. Lyndelse Afdeling, som blev åbnet i 1970, Skibhus Afdeling, der blev åbnet i 1997, samt Dalum Afdeling, der blev åbnet i Det har i de seneste mange år været bankens strategi at være en decideret lokalbank med Odense som sit primære forretningsområde og dermed være et naturligt alternativ til større pengeinstitutters filialrepræsentationer i Odense-området. Egnsbank Fyns kundeantal udgør ca med en skønnet markedsandel i Odense på ca. 6 pct.

7 Egnsbank Fyn hovedtal halvår 2001 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto rente- og gebyrindtægter 49,6 48,9 52,5 60,1 30,8 Kursreguleringer -5,8-4,2 3,1-2,0 0,5 Andre ordinære indtægter 0,8 1,4 0,9 1,2 0,7 Omkostninger og afskrivninger 35,7 38,4 39,5 41,2 22,4 Tab og hensættelser på debitorer +3,0 1,1 1,6 2,2 0,5 Resultat af kapitalandele 0,6 0,5 1,4 1,6 0 Ordinært resultat før skat 12,5 7,1 16,8 17,6 9,1 Skat 4,1 2,8 5,8 4,8 2,7 Resultat 8,4 4,3 11,0 12,8 6,4 Udvalgte balanceposter (mio. kr.) Udlån Indlån Egenkapital Balance Garantier mv Nøgletal Egnsbank Fyn-aktien (kr. pr. aktie) Resultat 46,6 23,9 61,3 71,2 35,8 Udbytte Børskurs ultimo Indre værdi Børskurs/indre værdi 0,83 1,02 1,37 1,74 2,07 Egnsbank Fyn Solvensprocent 21,5 17,7 14,7 13,6 13,2 Kernekapitalprocent 20,1 16,6 15,4 14,5 13,5 Resultat før skat i pct. af gns. egenkapital 9,5 5,5 13,3 12,9 6,3 Resultat efter skat i pct. af gns. egenkapital 6,4 3,4 8,7 9,4 4,4 Indtjening pr. omkostningskrone 1,40 1,18 1,41 1,40 1,40 Antal medarbejdere (gns.) Nøgletal for 1. halvår 2001 er ikke omregnet til helårsbasis.

8 6. Udtalelse fra Egnsbank Fyns bestyrelse og direktion Egnsbank Fyns bestyrelse og direktion udtaler om Sydbanks Ombytningstilbud: Der er enighed i den samlede bestyrelse, inkl. de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, samt direktionen om, at Sydbanks Ombytningstilbud er meget anbefalingsværdigt. Dette skyldes især, at aktionærerne får en særdeles god pris for deres aktier, at medarbejderne bliver en del af en attraktiv arbejdsplads med gode karrieremuligheder, og at kunderne forankres i en bank med særdeles positive fremtidsudsigter. Selv om der er stor forskel på størrelsen af de to banker, giver Sydbanks decentrale struktur rig mulighed for at fortsætte i den ånd og med de grundholdninger, der altid har præget Egnsbank Fyn. Det lokale fokus vil derfor fortsat være i højsædet. Det er bestyrelsens og direktionens opfattelse, at Egnsbank Fyn med de udfordringer, der er og kommer i årene fremover i den finansielle sektor, ikke ved egen kraft vil kunne skabe en værdi for aktionærer, medarbejdere og kunder, der svarer til Sydbanks tilbud. Bestyrelsen og direktionen anbefaler enstemmigt og utvetydigt Sydbanks tilbud. 7. Vilkår for ombytningstilbuddet Tilbudsgiver Tilbudsgiver er Sydbank, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa, CVR-nr Ombytningspris Ombytningsforhold Aktionærerne i Egnsbank Fyn tilbydes 6 stk. aktier i Sydbank à nominelt DKK 100 for hver aktie i Egnsbank Fyn à nominelt DKK 100. Ombytningsforholdet mellem aktierne i Sydbank og Egnsbank Fyn er fastsat af bestyrelserne for Sydbank og Egnsbank Fyn på basis af selskabernes beregnede værdier, hvilket for aktionærerne i Egnsbank Fyn indebærer en præmie i forhold til børskursen. Bestyrelserne for Sydbank og Egnsbank Fyn er af den opfattelse, at ombytningsforholdet er finansielt fair for deres respektive aktionærer. Kurtage Ombytning vil ske uden udgifter til kurtage m.v. for aktionærerne. Finansiering Ombytningen finansieres ved anvendelse af Sydbanks beholdning af egne aktier, der udgør stk., der alle forventes anvendt til ombytningen, ved opkøb i markedet eller ved udstedelse af op til stk. nye aktier à nom. DKK 100 i Sydbank. Udbytte og stemmeret Eventuelt udbytte på aktierne i Egnsbank Fyn for år 2001 vil blive udbetalt til de hidtidige aktionærer.

9 De aktionærer, der ombytter deres aktier i Egnsbank Fyn med aktier i Sydbank, modtager ikke udbytte for år 2001 på de modtagne aktier i Sydbank. De aktionærer, der ikke accepterer nærværende Ombytningstilbud, vil i forbindelse med den påtænkte fusion mellem Sydbank og Egnsbank Fyn modtage aktier i Sydbank, der ikke bærer udbytte for år De aktionærer i Egnsbank Fyn, der accepterer Ombytningstilbuddet, bevarer deres aktionærrettigheder i Egnsbank Fyn, herunder deres ret til at stemme på generalforsamlinger indtil det tidspunkt, hvor aktieombytningen er gennemført. De i forbindelse med ombytningen modtagne aktier i Sydbank vil være tillagt stemmeret fra ombytningstidspunktet, jfr. dog de i Sydbanks vedtægter anførte betingelser. Tilbudsperioden Dette tilbud er gældende fra den 19. februar 2002 til den 21. marts 2002 kl Accept af Ombytningstilbuddet på Acceptblanketten skal være modtaget af Sydbank gennem aktionærens eget kontoførende institut eller børsmæglerselskab inden udløbet af Tilbudsperioden. Fremgangsmåden Alle navnenoterede aktionærer vil fra Egnsbank Fyn modtage dette Ombytningstilbud, Tilbudsannoncen samt Acceptblanket med almindelig post. Aktionærer, der ønsker at acceptere Ombytningstilbuddet på de tilbudte vilkår, skal udfylde Acceptblanketten og fremsende den til deres eget kontoførende pengeinstitut eller børsmæ g- lerselskab. Det kontoførende pengeinstitut eller børsmæglerselskab giver herefter besked til Sydbank ved at fremsende blanketten til: Sydbank Peberlyk Aabenraa Att. Emissionsafdelingen Tlf.: Fax: Der er ikke forud for fremsættelsen af Ombytningstilbuddet indgået aftaler med aktionærer i Egnsbank Fyn. Accept En afgivet accept er bindende og uigenkaldelig for aktionæren bortset fra det tilfælde, hvor der fra anden side fremsættes et konkurrerende tilbud. Accept af Ombytningstilbuddet kan alene ske for alle Egnsbank Fyn-aktier i det enkelte depot.

10 Aktierne i Egnsbank Fyn overdrages og leveres frie og ubehæftede, og overdragelsen af aktierne sker i henhold til dansk ret. Såfremt aktierne er pantsat til tredjemand, forudsætter en accept, at panthaver forud har tiltrådt accepten. Ombytningstilbuddet vil ikke blive forlænget. Aktionærerne i Egnsbank Fyn bør være opmærksomme på, at Acceptblanketten skal indleveres til deres eget kontoførende institut eller børsmæglerselskab i udfyldt og underskrevet stand i så god tid, at det kontoførende institut eller børsmæglerselskab kan nå at behandle og videresende accepten til Sydbank inden udløbet af Tilbudsperioden. Ved accept vil aktierne i Egnsbank Fyn blive overflyttet til separat fondskode (Egnsbank Fyn Accept) i aktionærens depot i Værdipapircentralen. Egnsbank Fyn Accept aktierne har samme rettigheder som Egnsbank Fyn aktierne. Egnsbank Fyn Accept aktierne er optaget til notering på Københavns Fondsbørs fra den 20. februar Det vil således være muligt at handle Egnsbank Fyn Accept aktier efter accept af nærværende tilbud, men ved overdragelse af Egnsbank Fyn Accept aktierne indtræder erhververen i overdragerens retsstilling og anses således for at have accepteret nærværende Ombytningstilbud. Meddelelse om gennemførelse af Ombytningstilbuddet Efter Tilbudsperiodens udløb vil Sydbank gennem Københavns Fondsbørs give meddelelse om resultatet af de fra aktionærerne i Egnsbank Fyn modtagne accepter. Meddelelse forventes fremsendt den 22. marts Sydbank vil efter generalforsamlingen i Egnsbank Fyn gennem Københavns Fondsbørs give meddelelse om, hvorvidt betingelserne i Ombytningstilbuddet er opfyldte, eller om der er betingelser, der frafaldes, således at Ombytningstilbuddet gennemføres, alternativt hvilke betingelser, der endnu ikke er opfyldte, således at Ombytningstilbuddet i konsekvens heraf bortfalder. Meddelelse forventes fremsendt den 25. marts Afviklingen af ombytningen For de aktionærer, der har accepteret Ombytningstilbuddet, vil de ombyttede aktier i Sydbank blive registreret i Værdipapircentralen på den enkelte aktionærs værdipapirdepot hurtigst muligt og ikke senere end tre børsdage efter, at Sydbank har meddelt Københavns Fondsbørs, at betingelserne for gennemførelsen er opfyldt eller frafaldet. Kan Ombytningstilbuddet ikke gennemføres, vil dette blive meddelt Københavns Fondsbørs, og Egnsbank Fyn Accept aktierne vil blive tilbageført til aktionærernes konti i Værdipapircentralen.

11 8. Betingelser for Ombytningstilbuddet Ombytningstilbuddet er betinget af følgende: 1. at Sydbank opnår mere end 90 pct. af aktiekapitalen og stemmerne i Egnsbank Fyn 2. at Sydbank opnår Finanstilsynets tilladelse til ombytningen 3. at en generalforsamling i Egnsbank Fyn, der afholdes senest den 22. marts 2002 ændrer vedtægternes 10 således, at stemmeretsbegrænsningerne er ophævet for Sydbanks vedkommende. Sydbank kan til enhver tid helt eller delvist frafalde en eller flere af de opstillede betingelser. 9. Fusionens gennemførelse Det er hensigten, at bestyrelserne i Egnsbank Fyn og Sydbank umiddelbart efter gennemførelsen af Ombytningstilbuddet vil underskrive Fusionsplan med tilhørende dokumenter med henblik på at gennemføre en fusion mellem Egnsbank Fyn og Sydbank pr. 1. januar Dette sker med henblik på, at der umiddelbart derefter kan ske offentliggørelse af de i forbindelse med en fusion nødvendige dokumenter. Vilkårene i forbindelse med fusionen vil være, at aktionærerne i Egnsbank Fyn modtager 6 stk. aktier i Sydbank a nom. DKK 100 for hver aktie i Egnsbank Fyn a nom. DKK 100. Der er i forbindelse med det fremsatte Ombytningstilbud samt den forventede efterfølgende fusion givet medarbejderne i Egnsbank Fyn løn- og jobgaranti i en 2-årig periode. Herudover vil der i forbindelse med fusionen til medarbejderne i Egnsbank Fyn blive udbetalt et samlet beløb på 6,6 mio. kr., hvoraf en del skal indbetales på ratepension i Sydbank. Tilsvarende gælder det, at Sydbank i forbindelse med den forventede fusion overtager forpligtelserne i den mellem Egnsbank Fyn og direktør Flemming Røikjær eksisterende direktørkontrakt. Da Flemming Røikjær har oplyst, at han, når fusionen ved årsskiftet 2002/2003 forventeligt er endeligt implementeret, ikke ønsker fortsat beskæftigelse i banken, er der aftalt en kompensation på yderligere et års gage til direktør Flemming Røikjær i forbindelse med dennes fratræden. Udover ovennævnte modtager hverken medarbejdere, direktion eller bestyrelsen i hverken Sydbank eller Egnsbank Fyn ydelser i forbindelse med dette Ombytningstilbud. Der forventes at blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i Egnsbank Fyn til afholdelse den 3. maj 2002 med henblik på fusionens vedtagelse. I Sydbank forventes beslutning om fusion truffet af bestyrelsen samme dag, som der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Egnsbank Fyn.

12 10. Skattemæssige forhold for aktionærerne Dette afsnit omhandler de generelle danske skatteforhold for danske og udenlandske aktionærer. Afsnittet omhandler ikke skatteforhold for aktionærer, der har erhvervet deres aktier som led i næring. For aktionærer, der er fuldt skattepligtige i Danmark, vil en ombytning af aktier efter de almindelige skatteregler skulle betragtes som salg af de aktier, som ombyttes. Afhængig af aktionærernes individuelle forhold vil ombytningen af aktier i Egnsbank Fyn derfor kunne medføre beskatning. Aktieavancebeskatningslovens 13 giver imidlertid mulighed for at opnå tilladelse fra de danske skattemyndigheder til, at ombytningen af aktier i Egnsbank Fyn med aktier i Sydbank kan ske uden beskatning. Der er hos Told- og Skattestyrelsen opnået tilladelse til, at ombytningen kan ske skattefrit. Skattefriheden indebærer, at de aktier i Sydbank, som aktionærerne i Egnsbank Fyn modtager ved ombytningen, skattemæssigt skal anses for købt på det tidspunkt og til den pris, som var gældende for de ombyttede aktier. Det fremgår af en liste på Told- og Skattestyrelsens hjemmeside, at der er meddelt tilladelse til skattefri ombytning. Listen findes ved fra hovedsiden at vælge Vejledninger og pjecer under Borger. Herfra vælges P nr. 25. Tilladelsen er betinget af, at Sydbank erhverver samtlige aktier i Egnsbank Fyn senest den 25. maj I den planlagte tidsplan med ombytningstilbud og efterfølgende vedtagelse af en fusion mellem Sydbank og Egnsbank Fyn den 3. maj 2002 er tidsfristen overholdt. Sydbank giver ingen garanti for, at tidsplanen kan overholdes. Aktionærer, der ønsker, at ombytningen skal anses som et skattepligtigt salg, skal opgive avancen på selvangivelsen for Avance ved salg af de modtagne Sydbank aktier efter ombytningen vil være skattepligtig for personer og selskaber efter de gældende danske regler om aktieavancebeskatning. Udbytte fra Sydbank vil være skattepligtigt for danske personer og selskaber efter de almindelige regler for udbyttebeskatning. Institutionelle investorer og pensionsopsparere, der omfattes af pensionsafkastbeskatningsloven, beskattes efter de særlige regler i denne lov. For aktionærer, der ikke er fuldt skattepligtige i Danmark, vil aktieavance ikke være undergivet dansk beskatning, medmindre aktierne besiddes gennem et fast driftssted i Danmark. Især må det pointeres, at udenlandske aktionærer ikke er omfattet af tilladelsen til skattefri ombytning, hvorfor ombytningen som udgangspunkt må anses som et skattepligtigt salg efter udenlandske regler. Aktionærerne i Egnsbank Fyn opfordres til selv at undersøge de individuelle skattemæssige konsekvenser af den tilbudte aktieombytning ved at indhente selvstændig skatterådgivning.

13 11. Yderligere oplysninger Spørgsmål vedrørende dette Ombytningstilbud kan rettes til: Sydbank Egnsbank Fyn Peberlyk 4 Vestergade Aabenraa 5100 Odense C tlf.: tlf.: fax: fax: Sydbank, den 18. februar 2002

14 Ombytningstilbud til aktionærerne i Egnsbank Fyn A/S Tilbudsannonce (I henhold til bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999) Sydbank A/S, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa, CVR-nr (herefter Sydbank ) fremsætter hermed Ombytningstilbud til aktionærerne i Egnsbank Fyn, Vestergade 33, 5100 Odense C, CVR-nr (herefter Egnsbank Fyn ) med det formål at erhverve samtlige aktier i Egnsbank Fyn mod vederlag i Sydbank aktier på de vilkår, der er anført i Ombytningstilbuddet. Det er hensigten, med virkning pr. 1. januar 2002, at gennemføre en fusion mellem Sydbank og Egnsbank Fyn med henblik på, at Egnsbank Fyn skal indgå i og styrke Sydbanks forretningsgrundlag på Fyn. Uddrag af vilkårene for Ombytningstilbuddet: Ombytningspris: Finansiering: Aktionærerne i Egnsbank Fyn tilbydes 6 stk. aktier i Sydbank à nominelt DKK 100 for hver aktie i Egnsbank Fyn à nominelt DKK 100. Ombytningsforholdet mellem aktierne i Sydbank og Egnsbank Fyn er fastsat af bestyrelserne for Sydbank og Egnsbank Fyn på basis af selskabernes beregnede værdier, hvilket for aktionærerne i Egnsbank Fyn indebærer en præmie i forhold til børskursen. Bestyrelserne for Sydbank og Egnsbank Fyn er af den opfattelse, at ombytningsforholdet er finansielt fair for deres respektive aktionærer. Ombytningen vil ske uden udgifter til kurtage m.v. for aktionærerne. Ombytningen finansieres ved anvendelse af Sydbanks beholdning af egne aktier, der udgør stk., der alle forventes anvendt til ombytningen, ved opkøb i markedet eller ved udstedelse af op til stk. nye aktier à nom. DKK 100 i Sydbank. Tilbudsperiode: Dette tilbud er gældende fra den 19. februar 2002 til den 21. marts 2002 kl Accept af Ombytningstilbuddet på Acceptblanketten skal være modtaget af Sydbank gennem aktionærens eget kontoførende institut eller børsmæglerselskab inden udløbet af Tilbudsperioden. Fremgangsmåden: Alle navnenoterede aktionærer vil fra Egnsbank Fyn modtage Ombytningstilbuddet, denne Tilbudsannonce samt acceptblanket med almindelig post. Aktionærer, der ønsker at acceptere Ombytningstilbuddet på de tilbudte vilkår, skal udfylde acceptblanketten og fremsende den til deres eget kontoførende pengeinstitut eller børsmæglerselskab. Det kontoførende pengeinstitut eller børsmæglerselskab giver herefter besked til Sydbank ved at fremsende blanketten til: Sydbank, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa Att.: Emissionsafdelingen Tlf.: , Fax:

15 Udbytte og stemmeret: Afvikling: Betingelser: Eventuelt udbytte på aktierne i Egnsbank Fyn for år 2001 vil blive udbetalt til de hidtidige aktionærer. De aktionærer, der ombytter deres aktier i Egnsbank Fyn med aktier i Sydbank, modtager ikke udbytte for år 2001 på de modtagne aktier i Sydbank. De aktionærer, der ikke accepterer Ombytningstilbuddet, vil i forbindelse med den påtænkte fusion mellem Sydbank og Egnsbank Fyn modtage aktier i Sydbank, der ikke bærer udbytte for år De aktionærer i Egnsbank Fyn, der accepterer Ombytningstilbuddet, bevarer deres aktionærrettigheder i Egnsbank Fyn, herunder deres ret til at stemme på generalforsamlinger indtil det tidspunkt, hvor aktieombytningen er gennemført. De i forbindelse med ombytningen modtagne aktier i Sydbank vil være tillagt stemmeret fra ombytningstidspunktet, jfr. dog de i Sydbanks vedtægter anførte betingelser. For de aktionærer, der har accepteret Ombytningstilbuddet, vil de ombyttede aktier i Sydbank blive registreret i Værdipapircentralen på den enkelte aktionærs værdipapirdepot hurtigst muligt og ikke senere end tre børsdage efter, at Sydbank har meddelt Københavns Fondsbørs, at betingelserne for gennemførelsen er opfyldt eller frafaldet. Kan Ombytningstilbuddet ikke gennemføres, vil dette blive meddelt Københavns Fondsbørs, og Egnsbank Fyn aktierne vil blive tilbageført til aktionærenes konti i Værdipapircentralen Ombytningstilbuddet er betinget af følgende: 1. at Sydbank opnår mere end 90 pct. af aktiekapitalen og stemmerne i Egnsbank Fyn 2. at Sydbank opnår Finanstilsynets tilladelse til ombytningen 3. at en generalforsamling i Egnsbank Fyn, der afholdes senest den 22. marts 2002, ændrer vedtægternes 10 således, at stemmeretsbegrænsningerne er ophævet for Sydbanks vedkommende. Sydbank kan til enhver tid helt eller delvist frafalde en eller flere af de opstillede betingelser. Accept: En afgivet accept er bindende og uigenkaldelig for aktionæren bortset fra det tilfælde, hvor der fra anden side fremsættes et konkurrerende tilbud. Accept af Ombytningstilbuddet kan alene ske for alle Egnsbank Fyn-aktier i det enkelte depot. Aktierne i Egnsbank Fyn overdrages og leveres frie og ubehæftede og overdragelsen af aktierne sker i henhold til dansk ret. Såfremt aktierne er pantsat til tredjemand, forudsætter en accept, at panthaver forud har tiltrådt accepten. Ombytningstilbuddet vil ikke blive forlænget. Aktionærerne i Egnsbank Fyn bør være opmærksomme på, at acceptblanketten skal indleveres til deres eget kontoførende institut eller børsmæglerselskab i udfyldt og underskrevet stand i så god tid, at det kontoførende institut eller børsmæglerselskab kan nå at behandle og videresende accepten til Sydbank inden udløbet af Tilbudsperioden. Ved accept vil aktierne i Egnsbank Fyn blive overflyttet til separat fondskode (Egnsbank Fyn Accept) i aktionærens depot i Værdipapircentralen. Egnsbank Fyn Accept aktierne har samme rettigheder som Egnsbank Fyn aktierne. Egnsbank Fyn Accept aktierne er optaget til notering på Københavns Fondsbørs fra den 20. februar Det vil således være muligt at handle Egnsbank Fyn Accept aktier efter accept af nærværende tilbud, men ved overdragelse af Egnsbank Fyn Accept aktierne indtræder erhververen i overdragerens retsstilling og anses således for at have accepteret Ombytningstilbuddet.

16 Meddelelse om Efter tilbudsperiodens udløb vil Sydbank gennem Københavns Fondsbørs give gennemførelse af meddelelse om resultatet af de fra aktionærerne i Egnsbank Fyn modtagne accepter. Ombytnings- Meddelelse forventes fremsendt den 22. marts tilbuddet Sydbank vil efter generalforsamlingen i Egnsbank Fyn gennem Københavns Fondsbørs give meddelelse om, hvorvidt betingelserne i Ombytningstilbuddet er opfyldte, eller om der er betingelser, der frafaldes, således at Ombytningstilbuddet gennemføres, alternativt hvilke betingelser, der endnu ikke er opfyldte, således at Ombytningstilbuddet i konsekvens heraf bortfalder. Meddelelse forventes fremsendt den 25. marts Ovenstående er et uddrag af Ombytningstilbuddet, der indeholder de nærmere vilkår, hvortil der henvises. Denne Tilbudsannonce samt Ombytningstilbuddet med Acceptblanket vil blive sendt til alle navnenoterede aktionærer i Egnsbank Fyn med posten. Ombytningstilbudddet vil endvidere være tilgængeligt på internettet på henholdsvis og Egnsbank Fyns bestyrelse anbefaler aktieombytningen over for bankens aktionærer. Sydbank, 18. februar 2002

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Vedr. fusion mellem Vendsyssel Bank og Egnsbank Nord

Vedr. fusion mellem Vendsyssel Bank og Egnsbank Nord Direktion Jernbanegade 4-8, 9900 Frederikshavn Tlf. 9921 2223, Fax 9921 2267 email@nordbank.dk SWIFT:EBANDK22 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Dato: 11.02.2002 Side: Vor ref.: 1Jens

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

F U S I O N S P L A N

F U S I O N S P L A N F U S I O N S P L A N For Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Sektorallokering Danmark (under navneændring til Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Danske Aktier) CVR-nr. 18226243

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fusionsplan 27. marts 2014

Fusionsplan 27. marts 2014 Fusionsplan 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelserne i Investeringsforeningen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S.

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2012 Hellerup den 4. april 2012 CVR nr. 21 33 56 14 Pensionskassernes Ejendomme A/S offentliggør tvangsindløsning af minoritetsaktionærer i Dan-Ejendomme

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S, CVR-nr. 21443379, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S, CVR-nr. 21443379, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i A/S Nørresundby Bank vedrørende det frivillige offentlige købstilbud fremsat af Nordjyske Bank A/S NØRRESUNDBY BANK

Redegørelse fra bestyrelsen i A/S Nørresundby Bank vedrørende det frivillige offentlige købstilbud fremsat af Nordjyske Bank A/S NØRRESUNDBY BANK Redegørelse fra bestyrelsen i A/S Nørresundby Bank vedrørende det frivillige offentlige købstilbud fremsat af Nordjyske Bank A/S Side 1 af 12 Indhold 1. Indledning... 2. Baggrund... 3. Tilbudsgiver...

Læs mere

Consolidated Holdings A/S har besluttet at tvangsindløse de øvrige aktionærer i Netop Solutions A/S i henhold til Selskabslovens 70 og 72.

Consolidated Holdings A/S har besluttet at tvangsindløse de øvrige aktionærer i Netop Solutions A/S i henhold til Selskabslovens 70 og 72. MEDDELELSE CLAUDE WINTHER NIELSEN ADVOKAT FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TEL +45 33 11 45 45 FAX +45 33 11 80 81 CWN@NNLAW.DK 27. SEPTEMBER 2013 REF. 62.204 MEDDELELSE FRA CONSOLIDATED HOLDINGS

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S

VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er IC Group A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene IC Companys A/S, InWear Group A/S, Carli Gry International A/S og Brand

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 25. marts 2015. Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4/2015 Bankens ordinære generalforsamling. Onsdag den 25. marts 2015 kl.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Athena IT-Group A/S Fondskode DK0060084374 First North Meddelelse nr. 10-2007 Haderslev, den 26. september 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Der indkaldes herved til

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Meddelelse om indløsning af aktionærer i Affitech A/S (CVR. nr. 14 53 83 72) i medfør af selskabslovens 70 og 72

Meddelelse om indløsning af aktionærer i Affitech A/S (CVR. nr. 14 53 83 72) i medfør af selskabslovens 70 og 72 Meddelelse om indløsning af aktionærer i Affitech A/S (CVR. nr. 14 53 83 72) i medfør af selskabslovens 70 og 72 Trans Nova Investments Limited ( Trans Nova ) har erhvervet og er ejer af mere end 90 %

Læs mere

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I OM FRIVILLIGT BETINGET KØBSTILBUD FREMSAT AF HELLERUP FINANS A/S 2 1. INDLEDNING 1.1. Købstilbuddet Der er fremsat et købstilbud på de vilkår og betingelser, som fremgår af

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Forslag fra bestyrelsen:

Forslag fra bestyrelsen: Forslag fra bestyrelsen: Bemyndigelse til at lade banken erhverve egne aktier Bestyrelsen er indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiget til, at erhverve egne aktier for op til 10 % af bankens aktiekapital,

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

Bestyrelsen har hermed fornøjelsen at indkalde til Ekstraordinær Generalforsamling i IT InterGroup A/S

Bestyrelsen har hermed fornøjelsen at indkalde til Ekstraordinær Generalforsamling i IT InterGroup A/S FIRST NORTH MEDDELELSE NR 9/2008 Lyngby, den 6. november 2008 Til IT InterGroup A/S aktionærer Bestyrelsen har hermed fornøjelsen at indkalde til Ekstraordinær Generalforsamling i IT InterGroup A/S torsdag,

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK VEDTÆGTER for Aktieselskabet LOLLANDS BANK (CVR.nr. 36684828) Stiftet den 9. februar 1907 lollandsbank.dk Bankens navn, hjemsted og formål 1. Bankens navn er Aktieselskabet Lollands Bank. Banken driver

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Lett Advokatfirma Adv. Henrik Puggaard J.nr. 237028-3 RMN NYHEDSBREV 10. SEPTEMBER 2012 Kære medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Fusion af GrønlandsBANKEN, Aktieselskab og Vestjysk Bank A/S

Fusion af GrønlandsBANKEN, Aktieselskab og Vestjysk Bank A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Nuuk, den 19. maj 2004 Fusion af GrønlandsBANKEN, Aktieselskab og Vestjysk Bank A/S Den 29. april 2004 meddelte bestyrelserne for GrønlandsBANKEN,

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S V E D T Æ G T E R for Lån & Spar Bank A/S ---ooooo-- SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1.1. Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: CO II Bank

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Nasdaq OMX Copenhagen A/S Hellerup, den 19. april 2010 Meddelelse nr. 57 Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen for Investea German High Street II A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l.

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 30 april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 (herefter kaldet Greentech ) har

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8 Side 1 af 5 Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Nedenfor fremsendes Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue

Læs mere

FUSIONSPLAN. vedrørende. Spar Nord Bank A/S CVR-nr. 13 73 75 84 Skelagervej 15 9000 Aalborg. Sparbank A/S CVR-nr. 12 52 35 80 Adelgade 5 7800 Skive

FUSIONSPLAN. vedrørende. Spar Nord Bank A/S CVR-nr. 13 73 75 84 Skelagervej 15 9000 Aalborg. Sparbank A/S CVR-nr. 12 52 35 80 Adelgade 5 7800 Skive FUSIONSPLAN vedrørende Spar Nord Bank A/S CVR-nr. 13 73 75 84 Skelagervej 15 9000 Aalborg og Sparbank A/S CVR-nr. 12 52 35 80 Adelgade 5 7800 Skive INDHOLD Side 1 DE OMFATTEDE SELSKABER 3 2 FORTSÆTTENDE

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Herning, den 8. august 2011. Indkaldelse til generalforsamling i BoConcept Holding A/S. Vedlagt fremsendes

Herning, den 8. august 2011. Indkaldelse til generalforsamling i BoConcept Holding A/S. Vedlagt fremsendes Herning, den 8. august 2011 Indkaldelse til generalforsamling i BoConcept Holding A/S Vedlagt fremsendes Indkaldelse til generalforsamling Formular til bestilling af adgangskort Generel fuldmagt Formular

Læs mere

Prospekt Nordjyske Bank A/S

Prospekt Nordjyske Bank A/S Prospekt Nordjyske Bank A/S (under navneændring fra A/S Egnsbank Nord) Meddelelse til aktionærerne om tildeling af nominelt 32.200.000 kr. fondsaktier i Nordjyske Bank A/S (A/S Egnsbank Nord) i perioden

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 (dørene åbnes kl. 18.00) afholder Aktieselskabet Lollands Bank ekstraordinær generalforsamling i Nakskov Teatersal, Søvej 6, 4900 Nakskov.

Læs mere

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 10.05.2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2006 Århus Elite A/S foretager

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere