Ombytningstilbud til Egnsbank Fyns aktionærer fra Sydbank A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ombytningstilbud til Egnsbank Fyns aktionærer fra Sydbank A/S"

Transkript

1 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 03/2002 Direktionen Peberlyk 4 Postboks Aabenraa Telefon Telefax SWIFT SYBKDK22 Sydbank A/S CVR-nr. DK , Aabenraa Dato Direkte tlf.nr februar 2002 CA/MA/yc Ombytningstilbud til Egnsbank Fyns aktionærer fra Sydbank A/S I fuld forståelse med bestyrelse og direktion i Egnsbank Fyn A/S fremsætter Sydbank A/S et tilbud til Egnsbank Fyns aktionærer om ombytning af Egnsbank Fyn-aktier til Sydbank-aktier. Hensigten med ombytningstilbuddet er, at Sydbank erhverver mindst 90% af aktiekapitalen i Egnsbank Fyn. Efterfølgende forudsættes det, at stemmeretsbegrænsningsreglerne i Egnsbank Fyns vedtægter ophæves på bankens kommende ordinære generalforsamling, hvorefter der kan gennemføres en fusion mellem de to banker. Tilbuddet indebærer, at aktionærerne i Egnsbank Fyn tilbydes 6 Sydbank-aktier á 100 kr. for hver Egnsbank Fyn-aktie á 100 kr. Den 15. februar 2002 var børskursen på Sydbank-aktien 468 svarende til en kurs indre-værdi på 1,1 og på Egnsbank Fyn-aktien svarende til en kurs indre-værdi på 2,1. Ombytningstilbuddet indebærer således, at aktionærerne i Egnsbank Fyn får ombyttet deres nuværende aktier i Egnsbank Fyn til Sydbank-aktier svarende til en kurs på ca , ensbetydende med ca. 3,4 gange Egnsbank Fyn-aktiens indre værdi. Sydbank ejede den 1. februar aktier i Egnsbank Fyn svarende til 60,43% af aktiekapitalen. Ombytningstilbuddet er gældende fra den 19. februar til den 21. marts 2002 kl Bestyrelse og direktion i Egnsbank Fyn finder Sydbanks tilbud økonomisk meget fordelagtigt og anbefaler aktionærerne at tage imod ombytningstilbuddet. Ombytningstilbuddet er betinget af: at Sydbank erhverver mere end 90 pct. af aktiekapitalen og stemmerne i Egnsbank Fyn, at Sydbank opnår Finanstilsynets tilladelse til ombytningen. at den kommende generalforsamling i Egnsbank Fyn ændrer vedtægternes 10, således at stemmeretsbegrænsningen ophæves for Sydbank, Side 1

2 Sydbank kan til enhver tid, helt eller delvist frafalde en eller flere af de opstillede betingelser. Vedlagt nærværende fondsbørsmeddelelse er tekstkopi af det fuldstændige ombytningstilbud, kopi af Sydbanks tilbudsannonce i tilknytning hertil - samt den hertil hørende acceptblanket. Ombytningstilbud mv. sendes af Egnsbank Fyn til bankens navnenoterede aktionærer og kan i øvrigt rekvireres i Sydbank, f.eks. via Sydbanks danske website Evt. spørgsmål til nærværende meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf eller til direktør Mogens Asmund på tlf Venlig hilsen Carsten Andersen adm. direktør Side 2

3 Ombytningstilbud til aktionærerne i Egnsbank Fyn CVR-nr Ombytningstilbud Sydbank, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa, CVR-nr (herefter Sydbank ) fremsætter hermed ombytningstilbud til aktionærerne i Egnsbank Fyn, Vestergade 33, 5100 Odense C, CVR-nr (herefter Egnsbank Fyn ) med det formål at erhverve samtlige aktier i Egnsbank Fyn mod vederlag i Sydbank aktier på de vilkår, der er anført i nærværende ombytningstilbud (herefter Ombytningstilbuddet ). Det er hensigten, efter Sydbanks erhvervelse af mere end 90 pct. af aktiekapitalen og stemmerne i Egnsbank Fyn, med virkning pr. 1. januar 2002, at gennemføre en fusion mellem Sydbank og Egnsbank Fyn med henblik på, at Egnsbank Fyn skal indgå i og styrke Sydbanks forretningsgrundlag på Fyn. I forbindelse hermed er det hensigten at begære afnotering fra Københavns Fondsbørs af Egnsbank Fyns aktier. Aktionærerne i Egnsbank Fyn tilbydes 6 stk. aktier i Sydbank à nominelt DKK 100 for hver aktie i Egnsbank Fyn à nominelt DKK 100. Ombytningstilbuddet løber fra den 19. februar 2002 og indtil den 21. marts 2002 kl ( Tilbudsperioden ). Sydbank ejede den 1. februar stk. aktier i Egnsbank Fyn svarende til 60,43 pct. af aktiekapitalen, men på grund af stemmeretsbegrænsninger i vedtægterne for Egnsbank Fyn svarer denne kapitalandel alene til 50 stemmer. 2. Baggrund og planer for fremtiden Såvel Egnsbank Fyn som Sydbank har gennem de senere år præsteret økonomiske resultater, karakteriseret ved stabilitet og fremgang. Intet tyder på, at den enkelte bank ikke selvstændigt vil kunne klare sig i fremtiden, og Ombytningstilbuddet og den forventede efterfølgende fusion er således ikke udtryk for økonomisk nødvendighed. Ønsket om at gennemføre fusionen skal bl.a. ses på baggrund af, at Sydbank siden 1988 har besiddet en større aktiepost i Egnsbank Fyn i dag svarende til godt 60 pct. af Egnsbank Fyns aktiekapital. En transformation af den hidtil passive investering til et reelt og fuldt udbygget driftsmæssigt og økonomisk fællesskab er både naturlig og nærliggende. Ombytningstilbuddet og den forventede efterfølgende fusion har et strategisk og udviklingsmæssigt perspektiv, der tilsigter at styrke den fortsættende banks forretningsmæssige udvikling i Odense-området. Ved sammenlægningen af Egnsbank Fyn og Sydbanks hidtidige Odense region etableres en Sydbank region med godt kunder og en markedsandel på ca. 10 pct. Kombinationen af Egnsbank Fyns indarbejdede position og historik som lokalbank i Odense og af Sydbanks bredt funderede kompetencer og idégrundlag for de enkelte regioner, der indebærer stor lokal selvstændighed, forudses at gøre den nye Sydbank Odense til et markant lokalt pengeinstitut i Danmarks tredjestørste bysamfund.

4 Driftsøkonomisk vil den forventede fusion også være en fordel. Via rationaliseringer i fællesfunktionerne og en tilpasning på filialplan forventes det, at der i løbet af en kortere årrække vil kunne realiseres omkostningsbesparelser i størrelsesordenen 15 mio. kr. på årsbasis uden at dette på nogen måde vil forringe den fusionerede banks kundevendte konkurrenceevne. 3. Organisation og ledelse Den forventede fusion i år 2002 indebærer, at det fortsættende selskab vil blive videreført under navnet Sydbank. Såvel navnet Egnsbank Fyn som dette selskabs nuværende binavne vil indgå som binavne til Sydbank. Det er med bestyrelsen i Egnsbank Fyn aftalt, at de ved den forudsatte fusions vedtagelse i Egnsbank Fyn siddende aktionærvalgte medlemmer af Egnsbank Fyns bestyrelse på næste års ordinære generalforsamling indstilles indvalgt i Sydbanks repræsentantskab, samt at de ved fusionens vedtagelse værende medlemmer af Egnsbank Fyns repræsentantskab ved fusionens vedtagelse indtræder i Sydbanks lokalråd for Odense regionen. Sydbanks direktion, der p.t. består af adm. direktør Carsten Andersen og bankdirektør Preben L. Hansen, ændres ikke som følge af fusionen. Egnsbank Fyns nuværende direktør, Flemming Røikjær, har oplyst, at han, når fusionen ved årsskiftet 2002/2003 forventeligt er endeligt implementeret, ikke ønsker fortsat beskæftigelse i banken, men vil søge nye udfordringer udenfor bankens regi. Direktør Flemming Røikjær vil således indtil førnævnte tidspunkt sammen med Sydbanks nuværende regionsdirektør for Odense regionen fungere som sideordnet regionsdirektør for Odense området med reference til bankens direktion, jf. i øvrigt punkt 9. Sydbanks Odense region vil fortsat være organiseret efter Sydbank-modellen med en erhvervsafdeling, en privatkundeafdeling og et antal hertil knyttede privatkundefilialer, et investeringscenter og et kundesekretariat. Medarbejderne i Egnsbank Fyn er, såfremt ombytningen og den efterfølgende fusion genne m- føres, sikret fortsat beskæftigelse i Sydbank, ligesom der ikke i forbindelse med fusionen er planer om at lukke de nuværende filialer af Egnsbank Fyn, jf. i øvrigt punkt Sydbank Sydbank har lokale rødder godt 100 år tilbage, hvor banken i mange samfund var byens førende sparekasse eller bank stiftet af lokale kræfter. Den historiske tilknytning til det sydlige Jylland er fastholdt i bankens vedtægter ved en lang række binavne. Navnet og den juridiske enhed Sydbank blev skabt i 1970 ved en fusion af fire mindre lokalbanker i Sønderjylland. I 1980 erne begyndte banken at udvide sit virkefelt og filialnet uden for Sønderjylland, bl.a. via en række fusioner og opkøb, ligesom banken som den første danske bank etablerede filialer i Tyskland. I 1990 fusionerede Sydbank med Sparekassen Sønderjylland og primo 1994 overtog Sydbank basisforretningen fra Varde Bank og i maj samme år Aktivbankens danske basisforretning.

5 Sydbank er i dag Danmarks fjerdestørste pengeinstitut klart mindre end de større banker, men samtidig klart større end de øvrige pengeinstitutter. Markedsandelen er på ca. 5 pct. I bankens kerneområde i Sønderjyllands, Ribe og Vejle amter, Århus-området og på Sydfyn er markedsandelen pct. Uden for kerneområdet er banken repræsenteret i København og andre af landets større byer samt med tre filialer i Tyskland. Banken har i alt ca kunder, heraf ca erhvervskunder. Det er bankens strategi at positionere sig som et slagkraftigt erhvervsbank-alternativ til de større hovedstads-domicilerede banker, samtidig med at banken er privatkundens lokalbank i basisvirkeområderne. Sydbank koncernens hovedtal Resultatopgørelse (mio. kr.) Basisindtjening ekskl. handelsindtjening Handelsindtjening Basisindtjening i alt Omkostninger og afskrivninger Tab og hensættelser på debitorer Basisresultat Beholdningsresultat Ordinært resultat før skat Skat Resultat Udvalgte balanceposter (mia. kr.) Bankudlån 24,1 24,9 27,1 31,5 32,7 Udlån vedr. reverseforretninger 0,3 0,8 3,8 3,5 4,6 Indlån 26,2 27,0 27,5 29,0 31,6 Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud - 1,0-0,9-0,9-0,9 1,9 1,2 Egenkapital 2,6 2,8 2,9 3,2 3,4 Balance 44,4 47,7 53,8 59,8 66,0 Garantier mv. 4,6 5,4 6,0 6,5 7,5 Nøgletal Sydbank-aktien (kr. pr. aktie) Årets resultat 26,5 34,8 39,2 70,7 59,3 Udbytte Børskurs ultimo

6 Indre værdi Børskurs/indre værdi 1,32 0,86 0,87 0,76 0,94 Sydbank-koncernen Solvensprocent 11,0 10,9 10,3 10,0 10,4 Kernekapitalprocent 8,1 8,7 7,9 7,9 7,8 Resultat før skat i pct. af gns. egenkapital 9,4 11,3 16,9 22,1 18,4 Resultat efter skat i pct. af gns. egenkapital 9,3 11,3 11,7 18,6 13,7 Indtjening pr. omkostningskrone 1,15 1,20 1,31 1,42 1,35 Antal heltidsmedarbejdere ultimo Egnsbank Fyn Egnsbank Fyn blev stiftet den 26. september 1902 under navnet Fyens Landmandsbank A/S. Navneændringen til Egnsbank Fyn fandt sted i Banken driver tillige virksomhed under binavnene: Lokalbanken i Odense af 1902 A/S (Egnsbank Fyn) og Fyens Landmandsbank (Aktieselskab) (Egnsbank Fyn). Banken havde fra starten i 1902 og indtil 1910 til huse i lejede lokaler beliggende i Vestergade 18. I 1910 erhvervedes den nuværende bankbygning, Vestergade 33, som i dag udnyttes fuldt ud som bankens hovedkontor. Herudover benytter banken delvis den af banken senere tilkøbte ejendom, Vestergade 35, samt lejede kontorlokaler i naboejendommen, Jernbanegade 2. Banken har i dag 4 filialer: Tarup Afdeling, som blev åbnet i 1959, Nr. Lyndelse Afdeling, som blev åbnet i 1970, Skibhus Afdeling, der blev åbnet i 1997, samt Dalum Afdeling, der blev åbnet i Det har i de seneste mange år været bankens strategi at være en decideret lokalbank med Odense som sit primære forretningsområde og dermed være et naturligt alternativ til større pengeinstitutters filialrepræsentationer i Odense-området. Egnsbank Fyns kundeantal udgør ca med en skønnet markedsandel i Odense på ca. 6 pct.

7 Egnsbank Fyn hovedtal halvår 2001 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto rente- og gebyrindtægter 49,6 48,9 52,5 60,1 30,8 Kursreguleringer -5,8-4,2 3,1-2,0 0,5 Andre ordinære indtægter 0,8 1,4 0,9 1,2 0,7 Omkostninger og afskrivninger 35,7 38,4 39,5 41,2 22,4 Tab og hensættelser på debitorer +3,0 1,1 1,6 2,2 0,5 Resultat af kapitalandele 0,6 0,5 1,4 1,6 0 Ordinært resultat før skat 12,5 7,1 16,8 17,6 9,1 Skat 4,1 2,8 5,8 4,8 2,7 Resultat 8,4 4,3 11,0 12,8 6,4 Udvalgte balanceposter (mio. kr.) Udlån Indlån Egenkapital Balance Garantier mv Nøgletal Egnsbank Fyn-aktien (kr. pr. aktie) Resultat 46,6 23,9 61,3 71,2 35,8 Udbytte Børskurs ultimo Indre værdi Børskurs/indre værdi 0,83 1,02 1,37 1,74 2,07 Egnsbank Fyn Solvensprocent 21,5 17,7 14,7 13,6 13,2 Kernekapitalprocent 20,1 16,6 15,4 14,5 13,5 Resultat før skat i pct. af gns. egenkapital 9,5 5,5 13,3 12,9 6,3 Resultat efter skat i pct. af gns. egenkapital 6,4 3,4 8,7 9,4 4,4 Indtjening pr. omkostningskrone 1,40 1,18 1,41 1,40 1,40 Antal medarbejdere (gns.) Nøgletal for 1. halvår 2001 er ikke omregnet til helårsbasis.

8 6. Udtalelse fra Egnsbank Fyns bestyrelse og direktion Egnsbank Fyns bestyrelse og direktion udtaler om Sydbanks Ombytningstilbud: Der er enighed i den samlede bestyrelse, inkl. de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, samt direktionen om, at Sydbanks Ombytningstilbud er meget anbefalingsværdigt. Dette skyldes især, at aktionærerne får en særdeles god pris for deres aktier, at medarbejderne bliver en del af en attraktiv arbejdsplads med gode karrieremuligheder, og at kunderne forankres i en bank med særdeles positive fremtidsudsigter. Selv om der er stor forskel på størrelsen af de to banker, giver Sydbanks decentrale struktur rig mulighed for at fortsætte i den ånd og med de grundholdninger, der altid har præget Egnsbank Fyn. Det lokale fokus vil derfor fortsat være i højsædet. Det er bestyrelsens og direktionens opfattelse, at Egnsbank Fyn med de udfordringer, der er og kommer i årene fremover i den finansielle sektor, ikke ved egen kraft vil kunne skabe en værdi for aktionærer, medarbejdere og kunder, der svarer til Sydbanks tilbud. Bestyrelsen og direktionen anbefaler enstemmigt og utvetydigt Sydbanks tilbud. 7. Vilkår for ombytningstilbuddet Tilbudsgiver Tilbudsgiver er Sydbank, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa, CVR-nr Ombytningspris Ombytningsforhold Aktionærerne i Egnsbank Fyn tilbydes 6 stk. aktier i Sydbank à nominelt DKK 100 for hver aktie i Egnsbank Fyn à nominelt DKK 100. Ombytningsforholdet mellem aktierne i Sydbank og Egnsbank Fyn er fastsat af bestyrelserne for Sydbank og Egnsbank Fyn på basis af selskabernes beregnede værdier, hvilket for aktionærerne i Egnsbank Fyn indebærer en præmie i forhold til børskursen. Bestyrelserne for Sydbank og Egnsbank Fyn er af den opfattelse, at ombytningsforholdet er finansielt fair for deres respektive aktionærer. Kurtage Ombytning vil ske uden udgifter til kurtage m.v. for aktionærerne. Finansiering Ombytningen finansieres ved anvendelse af Sydbanks beholdning af egne aktier, der udgør stk., der alle forventes anvendt til ombytningen, ved opkøb i markedet eller ved udstedelse af op til stk. nye aktier à nom. DKK 100 i Sydbank. Udbytte og stemmeret Eventuelt udbytte på aktierne i Egnsbank Fyn for år 2001 vil blive udbetalt til de hidtidige aktionærer.

9 De aktionærer, der ombytter deres aktier i Egnsbank Fyn med aktier i Sydbank, modtager ikke udbytte for år 2001 på de modtagne aktier i Sydbank. De aktionærer, der ikke accepterer nærværende Ombytningstilbud, vil i forbindelse med den påtænkte fusion mellem Sydbank og Egnsbank Fyn modtage aktier i Sydbank, der ikke bærer udbytte for år De aktionærer i Egnsbank Fyn, der accepterer Ombytningstilbuddet, bevarer deres aktionærrettigheder i Egnsbank Fyn, herunder deres ret til at stemme på generalforsamlinger indtil det tidspunkt, hvor aktieombytningen er gennemført. De i forbindelse med ombytningen modtagne aktier i Sydbank vil være tillagt stemmeret fra ombytningstidspunktet, jfr. dog de i Sydbanks vedtægter anførte betingelser. Tilbudsperioden Dette tilbud er gældende fra den 19. februar 2002 til den 21. marts 2002 kl Accept af Ombytningstilbuddet på Acceptblanketten skal være modtaget af Sydbank gennem aktionærens eget kontoførende institut eller børsmæglerselskab inden udløbet af Tilbudsperioden. Fremgangsmåden Alle navnenoterede aktionærer vil fra Egnsbank Fyn modtage dette Ombytningstilbud, Tilbudsannoncen samt Acceptblanket med almindelig post. Aktionærer, der ønsker at acceptere Ombytningstilbuddet på de tilbudte vilkår, skal udfylde Acceptblanketten og fremsende den til deres eget kontoførende pengeinstitut eller børsmæ g- lerselskab. Det kontoførende pengeinstitut eller børsmæglerselskab giver herefter besked til Sydbank ved at fremsende blanketten til: Sydbank Peberlyk Aabenraa Att. Emissionsafdelingen Tlf.: Fax: Der er ikke forud for fremsættelsen af Ombytningstilbuddet indgået aftaler med aktionærer i Egnsbank Fyn. Accept En afgivet accept er bindende og uigenkaldelig for aktionæren bortset fra det tilfælde, hvor der fra anden side fremsættes et konkurrerende tilbud. Accept af Ombytningstilbuddet kan alene ske for alle Egnsbank Fyn-aktier i det enkelte depot.

10 Aktierne i Egnsbank Fyn overdrages og leveres frie og ubehæftede, og overdragelsen af aktierne sker i henhold til dansk ret. Såfremt aktierne er pantsat til tredjemand, forudsætter en accept, at panthaver forud har tiltrådt accepten. Ombytningstilbuddet vil ikke blive forlænget. Aktionærerne i Egnsbank Fyn bør være opmærksomme på, at Acceptblanketten skal indleveres til deres eget kontoførende institut eller børsmæglerselskab i udfyldt og underskrevet stand i så god tid, at det kontoførende institut eller børsmæglerselskab kan nå at behandle og videresende accepten til Sydbank inden udløbet af Tilbudsperioden. Ved accept vil aktierne i Egnsbank Fyn blive overflyttet til separat fondskode (Egnsbank Fyn Accept) i aktionærens depot i Værdipapircentralen. Egnsbank Fyn Accept aktierne har samme rettigheder som Egnsbank Fyn aktierne. Egnsbank Fyn Accept aktierne er optaget til notering på Københavns Fondsbørs fra den 20. februar Det vil således være muligt at handle Egnsbank Fyn Accept aktier efter accept af nærværende tilbud, men ved overdragelse af Egnsbank Fyn Accept aktierne indtræder erhververen i overdragerens retsstilling og anses således for at have accepteret nærværende Ombytningstilbud. Meddelelse om gennemførelse af Ombytningstilbuddet Efter Tilbudsperiodens udløb vil Sydbank gennem Københavns Fondsbørs give meddelelse om resultatet af de fra aktionærerne i Egnsbank Fyn modtagne accepter. Meddelelse forventes fremsendt den 22. marts Sydbank vil efter generalforsamlingen i Egnsbank Fyn gennem Københavns Fondsbørs give meddelelse om, hvorvidt betingelserne i Ombytningstilbuddet er opfyldte, eller om der er betingelser, der frafaldes, således at Ombytningstilbuddet gennemføres, alternativt hvilke betingelser, der endnu ikke er opfyldte, således at Ombytningstilbuddet i konsekvens heraf bortfalder. Meddelelse forventes fremsendt den 25. marts Afviklingen af ombytningen For de aktionærer, der har accepteret Ombytningstilbuddet, vil de ombyttede aktier i Sydbank blive registreret i Værdipapircentralen på den enkelte aktionærs værdipapirdepot hurtigst muligt og ikke senere end tre børsdage efter, at Sydbank har meddelt Københavns Fondsbørs, at betingelserne for gennemførelsen er opfyldt eller frafaldet. Kan Ombytningstilbuddet ikke gennemføres, vil dette blive meddelt Københavns Fondsbørs, og Egnsbank Fyn Accept aktierne vil blive tilbageført til aktionærernes konti i Værdipapircentralen.

11 8. Betingelser for Ombytningstilbuddet Ombytningstilbuddet er betinget af følgende: 1. at Sydbank opnår mere end 90 pct. af aktiekapitalen og stemmerne i Egnsbank Fyn 2. at Sydbank opnår Finanstilsynets tilladelse til ombytningen 3. at en generalforsamling i Egnsbank Fyn, der afholdes senest den 22. marts 2002 ændrer vedtægternes 10 således, at stemmeretsbegrænsningerne er ophævet for Sydbanks vedkommende. Sydbank kan til enhver tid helt eller delvist frafalde en eller flere af de opstillede betingelser. 9. Fusionens gennemførelse Det er hensigten, at bestyrelserne i Egnsbank Fyn og Sydbank umiddelbart efter gennemførelsen af Ombytningstilbuddet vil underskrive Fusionsplan med tilhørende dokumenter med henblik på at gennemføre en fusion mellem Egnsbank Fyn og Sydbank pr. 1. januar Dette sker med henblik på, at der umiddelbart derefter kan ske offentliggørelse af de i forbindelse med en fusion nødvendige dokumenter. Vilkårene i forbindelse med fusionen vil være, at aktionærerne i Egnsbank Fyn modtager 6 stk. aktier i Sydbank a nom. DKK 100 for hver aktie i Egnsbank Fyn a nom. DKK 100. Der er i forbindelse med det fremsatte Ombytningstilbud samt den forventede efterfølgende fusion givet medarbejderne i Egnsbank Fyn løn- og jobgaranti i en 2-årig periode. Herudover vil der i forbindelse med fusionen til medarbejderne i Egnsbank Fyn blive udbetalt et samlet beløb på 6,6 mio. kr., hvoraf en del skal indbetales på ratepension i Sydbank. Tilsvarende gælder det, at Sydbank i forbindelse med den forventede fusion overtager forpligtelserne i den mellem Egnsbank Fyn og direktør Flemming Røikjær eksisterende direktørkontrakt. Da Flemming Røikjær har oplyst, at han, når fusionen ved årsskiftet 2002/2003 forventeligt er endeligt implementeret, ikke ønsker fortsat beskæftigelse i banken, er der aftalt en kompensation på yderligere et års gage til direktør Flemming Røikjær i forbindelse med dennes fratræden. Udover ovennævnte modtager hverken medarbejdere, direktion eller bestyrelsen i hverken Sydbank eller Egnsbank Fyn ydelser i forbindelse med dette Ombytningstilbud. Der forventes at blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i Egnsbank Fyn til afholdelse den 3. maj 2002 med henblik på fusionens vedtagelse. I Sydbank forventes beslutning om fusion truffet af bestyrelsen samme dag, som der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Egnsbank Fyn.

12 10. Skattemæssige forhold for aktionærerne Dette afsnit omhandler de generelle danske skatteforhold for danske og udenlandske aktionærer. Afsnittet omhandler ikke skatteforhold for aktionærer, der har erhvervet deres aktier som led i næring. For aktionærer, der er fuldt skattepligtige i Danmark, vil en ombytning af aktier efter de almindelige skatteregler skulle betragtes som salg af de aktier, som ombyttes. Afhængig af aktionærernes individuelle forhold vil ombytningen af aktier i Egnsbank Fyn derfor kunne medføre beskatning. Aktieavancebeskatningslovens 13 giver imidlertid mulighed for at opnå tilladelse fra de danske skattemyndigheder til, at ombytningen af aktier i Egnsbank Fyn med aktier i Sydbank kan ske uden beskatning. Der er hos Told- og Skattestyrelsen opnået tilladelse til, at ombytningen kan ske skattefrit. Skattefriheden indebærer, at de aktier i Sydbank, som aktionærerne i Egnsbank Fyn modtager ved ombytningen, skattemæssigt skal anses for købt på det tidspunkt og til den pris, som var gældende for de ombyttede aktier. Det fremgår af en liste på Told- og Skattestyrelsens hjemmeside, at der er meddelt tilladelse til skattefri ombytning. Listen findes ved fra hovedsiden at vælge Vejledninger og pjecer under Borger. Herfra vælges P nr. 25. Tilladelsen er betinget af, at Sydbank erhverver samtlige aktier i Egnsbank Fyn senest den 25. maj I den planlagte tidsplan med ombytningstilbud og efterfølgende vedtagelse af en fusion mellem Sydbank og Egnsbank Fyn den 3. maj 2002 er tidsfristen overholdt. Sydbank giver ingen garanti for, at tidsplanen kan overholdes. Aktionærer, der ønsker, at ombytningen skal anses som et skattepligtigt salg, skal opgive avancen på selvangivelsen for Avance ved salg af de modtagne Sydbank aktier efter ombytningen vil være skattepligtig for personer og selskaber efter de gældende danske regler om aktieavancebeskatning. Udbytte fra Sydbank vil være skattepligtigt for danske personer og selskaber efter de almindelige regler for udbyttebeskatning. Institutionelle investorer og pensionsopsparere, der omfattes af pensionsafkastbeskatningsloven, beskattes efter de særlige regler i denne lov. For aktionærer, der ikke er fuldt skattepligtige i Danmark, vil aktieavance ikke være undergivet dansk beskatning, medmindre aktierne besiddes gennem et fast driftssted i Danmark. Især må det pointeres, at udenlandske aktionærer ikke er omfattet af tilladelsen til skattefri ombytning, hvorfor ombytningen som udgangspunkt må anses som et skattepligtigt salg efter udenlandske regler. Aktionærerne i Egnsbank Fyn opfordres til selv at undersøge de individuelle skattemæssige konsekvenser af den tilbudte aktieombytning ved at indhente selvstændig skatterådgivning.

13 11. Yderligere oplysninger Spørgsmål vedrørende dette Ombytningstilbud kan rettes til: Sydbank Egnsbank Fyn Peberlyk 4 Vestergade Aabenraa 5100 Odense C tlf.: tlf.: fax: fax: Sydbank, den 18. februar 2002

14 Ombytningstilbud til aktionærerne i Egnsbank Fyn A/S Tilbudsannonce (I henhold til bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999) Sydbank A/S, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa, CVR-nr (herefter Sydbank ) fremsætter hermed Ombytningstilbud til aktionærerne i Egnsbank Fyn, Vestergade 33, 5100 Odense C, CVR-nr (herefter Egnsbank Fyn ) med det formål at erhverve samtlige aktier i Egnsbank Fyn mod vederlag i Sydbank aktier på de vilkår, der er anført i Ombytningstilbuddet. Det er hensigten, med virkning pr. 1. januar 2002, at gennemføre en fusion mellem Sydbank og Egnsbank Fyn med henblik på, at Egnsbank Fyn skal indgå i og styrke Sydbanks forretningsgrundlag på Fyn. Uddrag af vilkårene for Ombytningstilbuddet: Ombytningspris: Finansiering: Aktionærerne i Egnsbank Fyn tilbydes 6 stk. aktier i Sydbank à nominelt DKK 100 for hver aktie i Egnsbank Fyn à nominelt DKK 100. Ombytningsforholdet mellem aktierne i Sydbank og Egnsbank Fyn er fastsat af bestyrelserne for Sydbank og Egnsbank Fyn på basis af selskabernes beregnede værdier, hvilket for aktionærerne i Egnsbank Fyn indebærer en præmie i forhold til børskursen. Bestyrelserne for Sydbank og Egnsbank Fyn er af den opfattelse, at ombytningsforholdet er finansielt fair for deres respektive aktionærer. Ombytningen vil ske uden udgifter til kurtage m.v. for aktionærerne. Ombytningen finansieres ved anvendelse af Sydbanks beholdning af egne aktier, der udgør stk., der alle forventes anvendt til ombytningen, ved opkøb i markedet eller ved udstedelse af op til stk. nye aktier à nom. DKK 100 i Sydbank. Tilbudsperiode: Dette tilbud er gældende fra den 19. februar 2002 til den 21. marts 2002 kl Accept af Ombytningstilbuddet på Acceptblanketten skal være modtaget af Sydbank gennem aktionærens eget kontoførende institut eller børsmæglerselskab inden udløbet af Tilbudsperioden. Fremgangsmåden: Alle navnenoterede aktionærer vil fra Egnsbank Fyn modtage Ombytningstilbuddet, denne Tilbudsannonce samt acceptblanket med almindelig post. Aktionærer, der ønsker at acceptere Ombytningstilbuddet på de tilbudte vilkår, skal udfylde acceptblanketten og fremsende den til deres eget kontoførende pengeinstitut eller børsmæglerselskab. Det kontoførende pengeinstitut eller børsmæglerselskab giver herefter besked til Sydbank ved at fremsende blanketten til: Sydbank, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa Att.: Emissionsafdelingen Tlf.: , Fax:

15 Udbytte og stemmeret: Afvikling: Betingelser: Eventuelt udbytte på aktierne i Egnsbank Fyn for år 2001 vil blive udbetalt til de hidtidige aktionærer. De aktionærer, der ombytter deres aktier i Egnsbank Fyn med aktier i Sydbank, modtager ikke udbytte for år 2001 på de modtagne aktier i Sydbank. De aktionærer, der ikke accepterer Ombytningstilbuddet, vil i forbindelse med den påtænkte fusion mellem Sydbank og Egnsbank Fyn modtage aktier i Sydbank, der ikke bærer udbytte for år De aktionærer i Egnsbank Fyn, der accepterer Ombytningstilbuddet, bevarer deres aktionærrettigheder i Egnsbank Fyn, herunder deres ret til at stemme på generalforsamlinger indtil det tidspunkt, hvor aktieombytningen er gennemført. De i forbindelse med ombytningen modtagne aktier i Sydbank vil være tillagt stemmeret fra ombytningstidspunktet, jfr. dog de i Sydbanks vedtægter anførte betingelser. For de aktionærer, der har accepteret Ombytningstilbuddet, vil de ombyttede aktier i Sydbank blive registreret i Værdipapircentralen på den enkelte aktionærs værdipapirdepot hurtigst muligt og ikke senere end tre børsdage efter, at Sydbank har meddelt Københavns Fondsbørs, at betingelserne for gennemførelsen er opfyldt eller frafaldet. Kan Ombytningstilbuddet ikke gennemføres, vil dette blive meddelt Københavns Fondsbørs, og Egnsbank Fyn aktierne vil blive tilbageført til aktionærenes konti i Værdipapircentralen Ombytningstilbuddet er betinget af følgende: 1. at Sydbank opnår mere end 90 pct. af aktiekapitalen og stemmerne i Egnsbank Fyn 2. at Sydbank opnår Finanstilsynets tilladelse til ombytningen 3. at en generalforsamling i Egnsbank Fyn, der afholdes senest den 22. marts 2002, ændrer vedtægternes 10 således, at stemmeretsbegrænsningerne er ophævet for Sydbanks vedkommende. Sydbank kan til enhver tid helt eller delvist frafalde en eller flere af de opstillede betingelser. Accept: En afgivet accept er bindende og uigenkaldelig for aktionæren bortset fra det tilfælde, hvor der fra anden side fremsættes et konkurrerende tilbud. Accept af Ombytningstilbuddet kan alene ske for alle Egnsbank Fyn-aktier i det enkelte depot. Aktierne i Egnsbank Fyn overdrages og leveres frie og ubehæftede og overdragelsen af aktierne sker i henhold til dansk ret. Såfremt aktierne er pantsat til tredjemand, forudsætter en accept, at panthaver forud har tiltrådt accepten. Ombytningstilbuddet vil ikke blive forlænget. Aktionærerne i Egnsbank Fyn bør være opmærksomme på, at acceptblanketten skal indleveres til deres eget kontoførende institut eller børsmæglerselskab i udfyldt og underskrevet stand i så god tid, at det kontoførende institut eller børsmæglerselskab kan nå at behandle og videresende accepten til Sydbank inden udløbet af Tilbudsperioden. Ved accept vil aktierne i Egnsbank Fyn blive overflyttet til separat fondskode (Egnsbank Fyn Accept) i aktionærens depot i Værdipapircentralen. Egnsbank Fyn Accept aktierne har samme rettigheder som Egnsbank Fyn aktierne. Egnsbank Fyn Accept aktierne er optaget til notering på Københavns Fondsbørs fra den 20. februar Det vil således være muligt at handle Egnsbank Fyn Accept aktier efter accept af nærværende tilbud, men ved overdragelse af Egnsbank Fyn Accept aktierne indtræder erhververen i overdragerens retsstilling og anses således for at have accepteret Ombytningstilbuddet.

16 Meddelelse om Efter tilbudsperiodens udløb vil Sydbank gennem Københavns Fondsbørs give gennemførelse af meddelelse om resultatet af de fra aktionærerne i Egnsbank Fyn modtagne accepter. Ombytnings- Meddelelse forventes fremsendt den 22. marts tilbuddet Sydbank vil efter generalforsamlingen i Egnsbank Fyn gennem Københavns Fondsbørs give meddelelse om, hvorvidt betingelserne i Ombytningstilbuddet er opfyldte, eller om der er betingelser, der frafaldes, således at Ombytningstilbuddet gennemføres, alternativt hvilke betingelser, der endnu ikke er opfyldte, således at Ombytningstilbuddet i konsekvens heraf bortfalder. Meddelelse forventes fremsendt den 25. marts Ovenstående er et uddrag af Ombytningstilbuddet, der indeholder de nærmere vilkår, hvortil der henvises. Denne Tilbudsannonce samt Ombytningstilbuddet med Acceptblanket vil blive sendt til alle navnenoterede aktionærer i Egnsbank Fyn med posten. Ombytningstilbudddet vil endvidere være tilgængeligt på internettet på henholdsvis og Egnsbank Fyns bestyrelse anbefaler aktieombytningen over for bankens aktionærer. Sydbank, 18. februar 2002

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

Én fælles SAS-aktie. Tilbud fra SAS AB (publ) til aktionærer i SAS Danmark A/S. Børsprospekt for SAS AB (publ)

Én fælles SAS-aktie. Tilbud fra SAS AB (publ) til aktionærer i SAS Danmark A/S. Børsprospekt for SAS AB (publ) Én fælles SAS-aktie Tilbud fra SAS AB (publ) til aktionærer i SAS Danmark A/S Børsprospekt for SAS AB (publ) Ombytningsforhold: For hver aktie i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA og SAS Sverige AB tilbydes

Læs mere

24. MAJ 2007 ANBEFALET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. Codan A/S (CVR NR. 56771212) Fremsat af RSA Overseas Holdings B.V. (Reg. nr.

24. MAJ 2007 ANBEFALET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. Codan A/S (CVR NR. 56771212) Fremsat af RSA Overseas Holdings B.V. (Reg. nr. ANBEFALET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I Codan A/S (CVR NR. 56771212) Fremsat af RSA Overseas Holdings B.V. (Reg. nr. 33291495) 24. maj 2007 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 6 2 BAGGRUND FOR KØBSTILBUDDET...10

Læs mere

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD. TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80. Fondskode: DK0060074656

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD. TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80. Fondskode: DK0060074656 PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80 Fondskode: DK0060074656 FREMSAT AF Saxo Bank A/S CVR nr. 15 73 12 49 2. maj 2011 Oplysninger vedrørende særlige jurisdiktioner

Læs mere

PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD

PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I MERMAID A/S (CVR-nr. 25 49 38 77) FREMSAT AF MULTIQ INTERNATIONAL AB (PUBL) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. INDLEDNING... 3 2. BAGGRUNDEN FOR OVERTAGELSESTILBUDDET

Læs mere

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I DIBA BANK A/S VEDRØRENDE KØBSTILBUD FREMSAT AF SYDBANK A/S.

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I DIBA BANK A/S VEDRØRENDE KØBSTILBUD FREMSAT AF SYDBANK A/S. REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I DIBA BANK A/S VEDRØRENDE KØBSTILBUD FREMSAT AF SYDBANK A/S. 1. INDLEDNING Sydbank A/S (CVR nr. 12626509) ("Tilbudsgiver" eller "Sydbank") har den 21. november 2013 fremsat

Læs mere

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE i ISS A/S (CVR nr. 10 16 16 14) fremsat af PurusCo A/S (CVR nr. 28 50 47 99) 13. maj 2005 Settlement agent: Danske Bank Indholdsfortegnelse Side Det Pligtmæssige

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S. det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012. William Demant Invest A/S

Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S. det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012. William Demant Invest A/S Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012 af William Demant Invest A/S Denne meddelelse og købstilbuddet fremsættes hverken direkte

Læs mere

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver Nordjyske Bank A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 30 82 87 12) Udbud af 6.121.505 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 115 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer Dette prospekt

Læs mere

Sparekassen Lolland A/S

Sparekassen Lolland A/S Sparekassen Lolland A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR. nr. 30 06 57 43) Udbud af op til 5.488.848 stk. aktier a nominelt 10 kr. til 40 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT. Sammenlægning af Vestas Wind Systems A/S og NEG Micon A/S. Anbefalet Ombytningstilbud. til aktionærerne i.

TILBUDSDOKUMENT. Sammenlægning af Vestas Wind Systems A/S og NEG Micon A/S. Anbefalet Ombytningstilbud. til aktionærerne i. TILBUDSDOKUMENT Sammenlægning af Vestas Wind Systems A/S og NEG Micon A/S Anbefalet Ombytningstilbud til aktionærerne i fremsat af 12. december 2003 Dette tilbudsdokumen t og acceptblanketten indeholder

Læs mere

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om banken 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab: Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

En stor del af nedskrivningsbeløbet er sket på et antal landbrugsengagementer i det Sydsjællandske.

En stor del af nedskrivningsbeløbet er sket på et antal landbrugsengagementer i det Sydsjællandske. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om banken 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab: Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Spar Nord Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 23 Sparbank A/S selskabsmeddelelse nr. 9. NASDAQ OMX Copenhagen A/S 11. oktober 2012

Spar Nord Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 23 Sparbank A/S selskabsmeddelelse nr. 9. NASDAQ OMX Copenhagen A/S 11. oktober 2012 Spar Nord Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 23 Sparbank A/S selskabsmeddelelse nr. 9 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 11. oktober 2012 Finanstilsynet 133 sider i alt Spar Nord Bank A/S og Sparbank A/S indgår fusionsplan

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2000

Regnskabsmeddelelse 2000 Regnskabsmeddelelse 2000 for RealDanmark Realkredit Danmark BG Bank RealDanmark A/S Realkredit Danmark A/S BG Bank A/S H.C. Andersens Boulevard 1 Jarmers Plads 2 Højbro Plads 10 1553 København V 1590 København

Læs mere

Årsrapport 2010. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Årsrapport 2010. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Årsrapport 2010 Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning: Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Sparekassens hovedaktiviteter Side 4 Regnskabsberetning Side

Læs mere

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital)

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Prospekt 2011 Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Rettet udbud til ejere af Aarhus Lokalbank Aktieselskab kapitalbeviser med fondskode nr. DK0030102017 Udbud af op til DKK 150 millioner

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Koncernens hovedtal 4. Hovedtræk 5. Årsberetning. Regnskabsberetning 6. Markedsrisiko 10. Kreditrisiko 12. Samfundsøkonomi 15. Forretningsgrundlag 16

Koncernens hovedtal 4. Hovedtræk 5. Årsberetning. Regnskabsberetning 6. Markedsrisiko 10. Kreditrisiko 12. Samfundsøkonomi 15. Forretningsgrundlag 16 Å R S R A P P O R T 2003 I N D H O L D Koncernens hovedtal 4 Hovedtræk 5 Årsberetning Regnskabsberetning 6 Markedsrisiko 10 Kreditrisiko 12 Samfundsøkonomi 15 Forretningsgrundlag 16 Kunder og forretning

Læs mere

Årsrapport 2012. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Årsrapport 2012. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Årsrapport 2012 Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning: Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Sparekassens hovedaktiviteter Side 4 Regnskabsberetning Side

Læs mere

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10.

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10. ALM. BRAND BANK Direktionen Midtermolen 7 2 1 0 0 K ø b enh a v n Ø T elef on 3 5 4 7 4 8 4 9 T elef a x w w w. a lmb ra nd. dk K ø b h a v n s F o n d s b ø r s N i k o l a j P l a d s 6 P o s t b o k

Læs mere

Såvel [I] som Bryde Gruppen ApS er den 27. november 2008 taget under konkursbehandling.

Såvel [I] som Bryde Gruppen ApS er den 27. november 2008 taget under konkursbehandling. Advokatfirmaet NORDIA 2. december 2008 Stockholmsgade 41 2100 København Ø Ref. cs Att. Advokat Henrik Sjørslev J.nr. 6376-0125 Kromann Reumert Sundkrogsgade 5 2100 København Ø Att. Advokat Søren Aamann

Læs mere

adserving PROSPEKT adserving International A/S international

adserving PROSPEKT adserving International A/S international adserving international PROSPEKT adserving International A/S Introduktion af adserving International A/S på Godkendt Rådgiver for adserving International A/S: Godkendte Rådgivers rolle på First North Den

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet,

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet, Skjern Bank A/S (Et dansk aktieselskab, CVR-nr. 45801012) Udbud af op til 8.512.000 stk. nye aktier á nom. DKK 20, hvoraf op til 4.512.000 stk. udbydes til DKK 20 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK Udbud af nye aktier for ca. 20 mia. kr. med fortegningsret for eksisterende aktionærer 232.934.758 stk. nye Danske Bank-aktier til 86 kr. pr. stk. i forholdet 3:1 14.

Læs mere

FUSION AF NORDJYSKE BANK A/S OG A/S NØRRESUNDBY BANK

FUSION AF NORDJYSKE BANK A/S OG A/S NØRRESUNDBY BANK NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Nordjyske Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 14. 2015, 2. marts 2015 A/S Nørresundby Bank selskabsmeddelelse nr. 16, 2. marts 2015 FUSION AF NORDJYSKE

Læs mere