Hjørring Kommunes Alkoholråd Historik.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjørring Kommunes Alkoholråd Historik."

Transkript

1 s Alkoholråd redegørelse. Hjørring, den 18. juni 2015 s Alkoholråd blev etableret i 2013 og afholdt sit første møde den 15. maj. Denne redegørelse har til formål at lægge op til en vurdering og evt. revurdering af af Alkoholrådets opgave i forhold til Forebyggelsesstrategi for alkoholforbruget for (bilag 1): gennem nedsættelse af et bredt sammensat alkoholråd ønsker at sikre en tværfaglig, helhedsorienteret og sammenhængende indsats. kommissorium 1 sammensætning (bilag 2) politiske forankring 2 ledelsesmæssige og organisatoriske forankring 3 Historik. I efteråret 2011 nedsatte Direktionen i henhold til byrådsbeslutning af 24. juni en forebyggelseskom mission, hvis opgave var at udarbejde et forslag til Forebyggelsesstrategi for alkoholforbruget med afsæt i Sundhedspolitikken samt forslag til konkrete indsatser. Indsatserne blev foreslået vedtaget som arbejdsgrundlag for et alkoholråd. Desuden indgik et forslag til sammensætning af Alkoholrådet. Den 29. februar 2012 vedtog Byrådet forebyggelsesstrategien, hvor et af de overordnede mål er at nedsætte et alkoholråd. Den 8. marts afholdtes et byrådsseminar, hvor Bornholms regionsborgmester Winni Grosbøll orienterede om bornholmske erfaringer med et alkoholråd og dets forankring. Hun understregede betydningen af at have borgmesteren som formand. Alkoholrådet har afholdt i alt 5 halvårlige møder 4, hvor indholdet har refereret til dets opgaver og prioriterede indsatser. Alkoholrådet har som formål at sikre den tværfaglige, helhedsorienterede og sammenhængende indsats i implementeringen af Forebyggelsesstrategi for alkoholforbruget i. 1 Forebyggelsesstrategien udgør p.t. Alkoholrådets kommissorium 2 Borgmesteren er p.t. formand. 3 Sekretariatsfunktionen er p.t. forankret i Faglig udvikling, SÆH. 4 Mødedeltagelse er registreret i bilag 4. 1

2 Alkoholrådet har som sine opgaver: 1. at koordinere handleplanernes indsatser 2. at sikre det tværfaglige samarbejde i kommunen 3. at formidle samarbejde med øvrige offentlige myndigheder 4. at formidle samarbejde med civilsamfundet, borgere, foreninger og erhvervslivet 5. at følge udviklingen på området 6. at tage initiativer til oplysningsvirksomhed og arrangementer 7. at gennemføre evaluering af strategien og dens handleplaner 8. at forestå de løbende revisioner af forebyggelsesstrategien De prioriterede indsatser beskrives i et idekatalog, der er beskrevet i 5 hovedafsnit: 1. Begrænsning af tilgængeligheden af alkohol. 2. Håndhævelse af aldersgrænser for salg og udskænkning (Ansvarlig udskænkning). 3. Systematisk tidlig indsats, mødet med borgeren. 4. Alkoholbehandling. 5. Information og undervisning. Det samlede idekatalog, godkendt af Byrådet september 2012, er vedhæftet som bilag 3. Emner behandlet på Alkoholrådets møder. På Alkoholrådets første fastslog formanden understregede vigtigheden af at have et højt profileret Alkoholråd, der kan sikre en tværgående og tværfagligt sammenhængende indsats, hvor god delegering, ansvarsfordeling og rettidighed er bærende elementer Ligeledes, at Alkoholrådet er et strategisk organ og, at ansvaret for det implementerende arbejde ligger på forvaltnings- og arbejdspladsniveau. De behandlede emner oplistes i forhold til Alkoholrådets opgaver og idekatalogets 5 hovedpunkter. Alkoholrådets opgaver behandlet på Alkoholrådets møder: 1. at koordinere handleplanernes indsatser a. fast punkt på møderne er forvaltningernes orientering om arbejdet med handleplaner. Handleplaner er udviklet på forvaltningsniveau. 2. at sikre det tværfaglige samarbejde i kommunen a. den overordnede kommunale alkoholpolitik for som arbejdsgiver. Revurderet i Hovedudvalget på initiativ fra Alkoholrådet. b. vidensdeling og information er faste emner på møderne. 3. at formidle samarbejde med øvrige offentlige myndigheder 2

3 a. Nordjyllands Politi, Hjørring er repræsenteret i Alkoholrådet. Der refereres fra arbejdet i SSP og Lokalrådet, der er de implementerende enheder. 4. at formidle samarbejde med civilsamfundet, borgere, foreninger og erhvervslivet a. gensidig orientering om politikker. 5. at følge udviklingen på området a. videns- og erfaringsudveksling på møderne. 6. at tage initiativer til oplysningsvirksomhed og arrangementer a. udover presse- og informationsstrategien, herunder udvikling af en hjemmeside, er der ikke taget selvstændige initiativer. Projekterne SUA, Samskabelse, Unge og Alkohol samt Familieorienteret gennemfører arrangementer og oplysningsvirksomhed. 7. at gennemføre evaluering af strategien og dens handleplaner a. ikke endnu realiseret. 8. at forestå de løbende revisioner af forebyggelsesstrategien a. ikke endnu realiseret. Revisionen af forebyggelsesstrategien skulle være gennemført i starten af denne byrådsperiode. Prioriterede indsatser behandlet på Alkoholrådets møder: 1. Begrænsning af tilgængeligheden af alkohol. a. Drøftet. Opgaven løses i Bevillingsnævnet og i Restaurationsplanen. 2. Håndhævelse af aldersgrænser for salg og udskænkning (Ansvarlig udskænkning). a. Drøftet. Opgaven løses i Bevillingsnævnet og i Restaurationsplanen. 3. Systematisk tidlig indsats, mødet med borgeren. a. Uddannelse af alkoholnøglepersoner og nøglepersonnetværk. Der er uddannet to nøglepersoner til uddannelse af frontpersonale i den korte opsporende samtale målrettet voksne borgere uden familieproblematik. Koordineres med projekt Familieorienteret alkoholbehandling, i hvis regi uddannes nøglepersoner, der uddanner frontpersonale vedr. borgere i familier med børn under 18 år. b. alkoholdebut. indgår i et partnerskab SUA Samskabelse, Unge og Alkohol, hvor der samarbejdes med ungdomsuddannelserne om rusmiddelpolitik, handleplaner og festkultur. Der er i projektperioden ansat en rusmiddelrådgiver, der arbejder på ungdomsuddannelsernes skoler. 3

4 c. samarbejde med Alkohol og samfund om oprettelse af selvkørende forældrenetværk. Realiseres i andet halvår Alkoholbehandling. a. Familieorienteret alkoholbehandling: Projektet realiseres sammen med Frederikshavn Kommune med fælles projektbeskrivelse og projektorganisation. Sigtet er at udvikle fra individorienteret til familieorienteret alkoholbehandling. 5. Information og undervisning. a. udarbejdelse af informations- og pressestrategi, herunder udvikling af hjemmeside under hjoerring.dk. Er realiseret. Ny sundhedsaftale og sundhedspolitik. Den administrative sundhedsaftale Det overordnede formål med sundhedsaftalen om forebyggelse er, at alle borgere med behov herfor tilbydes en sammenhængende forebyggelsesindsats af høj kvalitet. Et af indsatsområderne er forebyggelse af tobak og alkohol. Der er aftalt, at de nordjyske kommuner ultimo 2015 lever op til grundniveauet i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker angående anbefalingerne om individuelle tilbud i forebyggelsespakkerne om tobak og alkohol. kilde: Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke Alkohol. Forebyggelsespakkens indeholder 16 anbefalinger på grundniveau med disse overskrifter: Kommunal alkoholpolitik. Alkoholpolitik på kommunens arbejdspladser og institutioner Ansvarlig udskænkning Kort rådgivende samtale til borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn Differentierede alkoholtilbud Samspil mellem alkoholbehandling, socialforvaltning og familiebehandling Information om regler for alkoholbehandling og tilbud Nationale informationskampagner Frontpersonale informerer om kommunens tilbud Information til detailhandel Forældremøder og inddragelse af forældre Undervisning i folkeskolen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Handlevejledninger 4

5 Udskolingssamtale om alkohol Samarbejde om gravide og børnefamilier Der vil i bilag 5 kort blive redegjort for status for de enkelte anbefalinger. kilde: s Sundhedspolitik vil skabe sunde rammer, som giver borgerne de bedst mulige betingelser for at tilegne sig en sund livsstil og træffe sunde valg i hverdagen. Derfor vil vi Arbejde for at skabe en sundere alkoholkultur og udskyde alkoholdebuten blandt unge. Mål for alkohol: Andelen af borgere, der har et højrisikoforbrug af alkohol er faldet fra 8 % til 5 %»»Andelen af unge mellem år, der har et højrisikoforbrug af alkohol er faldet fra 21 % til 18 % 5

6 Bilag 1. Forebyggelsesstrategi for alkoholforbruget for. s forebyggelsesstrategi for alkoholforbrug tager udgangspunkt i kommunens sundhedspolitik og andre relevante politikker og strategier samt den kendte viden om alkoholforbruget og dets virkninger. Gennem nedsættelse af et bredt sammensat alkoholråd ønsker Hjørring Kommune at sikre en tværfaglig, helhedsorienteret og sammenhængende indsats. Forebyggelsesstrategien revideres første gang i foråret 2014 og herefter i begyndelsen af en byrådsperiode. Vision. arbejder for at fremme sundhed, herunder at skærpe fokus på alkohol som risiko for sundheden. Vi arbejder for, at borgerne har et ansvarligt forhold til alkoholforbrug for at undgå skadelige virkninger af alkohol for den enkelte og dennes netværk. Overordnede mål. I samarbejde med borgere, foreninger, organisationer, erhvervslivet, sundhedsvæsenet og andre offentlige myndigheder ønsker gennem sundhedsfremme, forebyggelse og behandling at nedbringe skadeligt alkoholforbrug. De overordnede mål er at nedsætte et Alkoholråd at fremme åbenhed, dialog og oplysning om alkoholforbrug at forebygge og begrænse storforbrug af alkohol at påvirke alkoholkulturen, hvor børn og unge færdes at påvirke alkoholkulturen på arbejdspladserne, offentlige og private at begrænse tilgængeligheden til alkohol at udbrede kendskabet til rådgivnings- og behandlingsmuligheder at undgå skadelige virkninger af alkohol for den enkelte og dennes netværk Resultatmål. ønsker at sikre kvaliteten i alkoholrelaterede indsatser gennem opfølgning og evaluering af resultatmålene, der er grupperet i overordnede temaer. Politikker: at der udarbejdes alkoholpolitikker på private og alle offentlige arbejdspladser at der udarbejdes alkoholpolitikker i institutioner og foreninger, der arbejder med børn og unge at der stilles krav om skriftligt formuleret alkoholpolitik ved ansøgninger om lejlighedsbevillinger at alle alkoholpolitikker er i overensstemmelse med s Forebyggelsesstrategi for alkoholforbruget Kompetencer: at styrke de kommunale medarbejderes kompetencer i forhold til opsporing, mestring af en nødvendige dialog og handleberedskab 6

7 at spørgsmål om alkoholforbrug bliver rutine i mødet med borgeren, hvor dette er relevant Indsatser: at den opsporende og forebyggende indsats i forhold til børn og unge styrkes at unges debutalder udsættes at indsatserne har fokus både på konsekvenserne for den drikkende og dennes netværk at kendskabet til rådgivnings- og behandlingstilbud synliggøres for borgere og professionelle at skadelige følgevirkninger af alkoholforbrug reduceres Tilgængelighed: at begrænse tilgængeligheden dels gennem regulering af alkoholbevillinger og restaurationsplanen, dels i samarbejde med foreninger, selvejende haller m.fl. at reducere synligheden af alkoholreklamer gennem lokalplansvedtagelser Indsatsområder. Implementeringsforslag i form af forslag til konkrete indsatser i forebyggelsesstrategien udarbejdes af fire arbejdsgrupper, der repræsenterer kommunens fire direktør-/forvaltningsområder. Arbejdsgrupperne nedsættes af den tværsektorielle Forebyggelseskommission, der er udpeget af Direktionen efter mandat fra Byrådet. Forebyggelseskommissionen udarbejder et idekatalog på grundlag af arbejdet i de fire arbejdsgrupper og sikrer en faglig vurdering af indsatsernes effekt og kvalitet i forhold til ressourceanvendelsen. Forebyggelseskommissionen udarbejder forslag til organiseringen af den fremtidige tværsektorielle indsats og sikrer opfølgning og evaluering. 7

8 Bilag 2. ALKOHOLRÅDETS SAMMENSÆTNING OG OPGAVER. Formål: Opgaver: at sikre den tværfaglige, helhedsorienterede og sammenhængende indsats i implementeringen af Forebyggelsesstrategi for alkoholforbruget i. Alkoholrådet har som sine opgaver at koordinere handleplanernes indsatser at sikre det tværfaglige samarbejde i kommunen at formidle samarbejde med øvrige offentlige myndigheder at formidle samarbejde med civilsamfundet, borgere, foreninger og erhvervslivet at følge udviklingen på området at tage initiativer til oplysningsvirksomhed og arrangementer at gennemføre evaluering af strategien og dens handleplaner at forestå de løbende revisioner af forebyggelsesstrategien Medlemmer: Alkoholrådets medlemmer er borgmesteren, født formand repræsentanter for kommunes fire direktør-/forvaltningsområder i relevant omfang repræsentant for Ældrerådet repræsentant for Folkeoplysningsudvalget repræsentant for ungdomsuddannelserne repræsentant for Hjørring Produktionsskole repræsentant for Nordjyllands Politi repræsentant for TUBA repræsentant for Hjerteforeningen repræsentant for Diabetesforeningen repræsentant for Kræftens Bekæmpelse repræsentant for Horesta repræsentant for SSP-samarbejdet, herunder politiet sekretær Sekretariat: sekretariatsfunktionen forankres i Hjørring Sundhedscenter. 8

9 Bilag 3. Idekatalog med forslag til nye indsatser. Opgaven var at beskrive konkrete forslag på området. Disse forslag beskrives i 5 afsnit i forhold til de metoder, hvor evidensen for effekt er højest, og som er relevante i kommunal sammenhæng. 6. Begrænsning af tilgængeligheden af alkohol. 7. Håndhævelse af aldersgrænser for salg og udskænkning (Ansvarlig udskænkning). 8. Systematisk tidlig indsats, mødet med borgeren. 9. Alkoholbehandling. 10. Information og undervisning. I de enkelte afsnit gives et kort resume af indsatsens indhold. Rapportens bilagsdel indeholder link til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke og beskrivelserne af arbejdsgruppernes forslag til indsatser i deres helhed, herunder indikation for potentiale og karakter af indflydelse. 1. Begrænsning af tilgængeligheden af alkohol. I følge Sundhedsstyrelsen er der dokumentation for, at begrænsning af tilgængeligheden er en effektiv forebyggelsesindsats. Regulering af tilgængelighed er desuden et betydende samfundsmæssigt signal om nedsættelse af alkoholforbruget. Tilgængeligheden kan reguleres gennem begrænsning af steder og tidsrum, hvor der sælges alkohol, samt gennem alkoholpolitikker på offentlige og private arbejdspladser, på uddannelsesinstitutioner og i foreningslivet. Det er Forebyggelseskommissionens indstilling, at der skal tilbydes rådgivning vedr. udarbejdelse af alkoholpolitik og uddannelse af ressourcepersoner til offentlige og private arbejdspladser. Ressourcepersonerne skal kunne rådgive kolleger og ledere vedr. opsporing, intervention (den nødvendige samtale) og handlemuligheder. På de kommunale arbejdspladser indgår 0-tolerance i forhold til indtagelse og påvirkethed i alkoholpolitikkerne. En overordnet alkoholpolitik fastlægger rammerne for de lokale, decentrale alkoholpolitikker. Alkoholpolitikken regulerer tilgængelighed og gør det legalt at gribe ind over storforbrug og misbrug. De kommunale institutioners alkoholpolitikker vil omhandle både medarbejdere og borgere, der benytter institutionerne. 9

10 Forebyggelseskommissionen anbefaler følgende indsatser prioriteret: 1: Udarbejdelse af en overordnet kommunal alkoholpolitik forankret i Hovedudvalget. Med den overordnede alkoholpolitik som ramme udarbejdes der alkoholpolitikker på alle kommunale arbejdspladser Implementeringen foregår i en proces, der involverer ledere og medarbejdere, og med fokus på ansvarsfordeling, idriftsættelse og opfølgning. En politisk og ledelsesmæssig opbakning sikrer implementeringen af politikken. Private arbejdspladser eller brancher tilbydes hjælp til udarbejdelse af alkoholpolitik. 2: Forældreaftaler indgås i de kommunale skoler med det formål at udsætte debutalderen for indtagelse af alkohol. 3: De kommunale skoler udarbejder en undervisningsplan for den alkohol- og rusmiddelforebyggende undervisning. 4: Der etableres et formaliseret samarbejde mellem kommunen og ungdomsuddannelserne om Alkoholindsats på ungdomsuddannelserne, organiseret i SSP-netværksgruppen for ungdomsuddannelserne. SSP-arbejdet foreslås udvidet til at omfatte de årige. 2. Håndhævelse af aldersgrænser for salg og udskænkning (Ansvarlig udskænkning). Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke: Håndhævelse af forbud mod salg og udskænkning af alkohol til unge og allerede berusede gennem Ansvarlig udskænkning og andre metoder har dokumenteret virkning i forhold til vold i nattelivet og alkoholrelaterede skader. Ansvarlig udskænkning varetages i den kommunale og politimæssige opgave med at udstede alkoholbevillinger og lejlighedstilladelser med et alkoholforebyggende sigte. Indsatser: Der er ikke indkommet nye forslag til dette afsnit fra nogen arbejdsgruppe. Der henvises til eksisterende indsatser i regi af bevillingsnævnet og restaurationsplanen. Alkoholrådet inddrager emnet i sit arbejde. 10

11 3. Systematisk tidlig indsats, mødet med borgeren. Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke: Den systematiske tidlige indsats har til formål at reducere skadelige følgevirkninger af alkoholforbrug for den drikkende og dennes netværk, f.eks. børn i familier med alkoholproblemer. Den korte opsporende samtale kan anvendes af kommunens personale med borgerkontakt (frontpersonale), til tidlig opsporing af borgere med alkoholproblemer. Jo tidligere en indsats sættes ind, jo mindre indgribende indsats er nødvendig. Den korte rådgivende samtale er en intervention, der kan anvendes i flere kommunale sektorer, når storforbrug eller skadeligt forbrug er konstateret. Effekten er dokumenteret hos patienter i almen praksis med storforbrug eller skadeligt forbrug af alkohol. En tredje metode er livsstilssamtalen med fokus på alkohol, målrettet borgere, der på eget initiativ ønsker at nedbringe et overforbrug af alkohol. Den systematiske tidlige indsats forudsætter uddannelse af nøglepersoner, der indgår i netværk, samt udarbejdelse af konkrete handlevejledninger. Forebyggelseskommissionen anbefaler nedenstående indsatser prioriteret: 5: Livsstilssamtale med fokus på alkoholvaner tilbydes borgere med højrisikoforbrug eller borgere, der ønsker at nedsætte deres alkoholforbrug, inden der udvikles et misbrug. I forhold til familier tilbydes Familieorienteret konsultativt beredskab i form af støttende samtaler. 6: Uddannelse af alkoholnøglepersoner og oprettelse af et nøglepersonsnetværk. Heri ligger ligeledes udarbejdelse af konkrete handlevejledninger til frontmedarbejdere. 7: Udarbejdelse af handlingsplaner, vejledninger m.m. for den tidlige, systematiske indsats, herunder både den opsporende/afdækkende del og den intervenerende/rådgivende del med klare snitflader til og større viden om mulige behandlingstilbud. Personale med borgerkontakt tilbydes viden om og kompetenceudvikling i forhold til at praktisere den tidlige, systematiske indsats, at have indsigt i mulige behandlingstilbud, visitationen og tværfagligt samarbejde og opdatering af viden om alkohols skadelige virkninger. 4. Alkoholbehandling. Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke: En tidlig tværfaglig, helhedsorienteret og sammenhængende indsats medvirker til at forebygge eller reducere skader hos den drikkende og dennes netværk. Der er særlig opmærksomhed på 11

12 følgevirkninger hos børn og unge, således at børne-familieperspektivet indgår som en systematisk del af alkoholbehandlingen. Forebyggelseskommissionen anbefaler følgende indsatser prioriteret: 8: Der dannes et tværfagligt støtteteam, der skal medvirke til at sikre, at borgere med misbrug får den fornødne koordinerede støtte indenfor SÆH-områdets indsats (hjemmepleje-, bostøtte- og SKP-indsatsen). Teamets opgaver er målrettet borgere med alkoholmisbrug og andre diagnoser med henblik på at forebygge, at misbruget accelererer, og behovet for støtte bliver endnu større. 9: Det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde styrkes til sikring af målrettet og koordineret indsats i forhold til familier med fokus på børnene. Emnet indarbejdes i den allerede udarbejdede samarbejdsaftale mellem Børne- og Undervisnings-, Arbejdsmarkeds- og Sundheds-, ældre- og handicapområdet. 5. Information og undervisning. Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke: For at fremme åbenhed, dialog og oplysning om alkoholforbrug og behandling informerer kommunens medarbejdere med borgerkontakt om kommunens rådgivnings- og behandlingstilbud. Der vil ligeledes kunne tilbydes systematisk undervisning i kommunens undervisningsinstitutioner. Der sikres, at forældre til børn i dagpleje, daginstitutioner og skoler informeres om alkohols betydning for børn og familier og om kommunale alkoholpolitikker. Forebyggelseskommissionen anbefaler følgende indsatser prioriteret. 10: Der udarbejdes en koordineret og systematisk informationsstrategi, der medvirker til, at alle borgere og ansatte i har mulighed for at vide, hvor de kan finde oplysninger om indsatser, der kan være medvirkende til at nedsætte alkoholforbruget. 11: I forbindelse med brugerinddragelse forældremøder, husmøder, brugerråd o.l. - drøftes alkoholpolitikken med henblik på at gøre den levende og nærværende, således at der handles, når der er behov herfor. 12

13 Bilag 4. Registrering af mødedeltagelse (angivet ved repræsentation og mødedatoer: Repræsentation Byrådet, borgmester (formand) Arbejdsmarked Børn og Unge Sundhed, Ældre og Handicap Teknik og miljø Fritid og Kultur Nordjyllands Politi, Hjørring Hjerteforeningen TUBA (medlem fra ) Folkeoplysningsudvalget Diabetesforeningen Ældrerådet EUC Nord Kræftens Bekæmpelse Horesta Hjørring Produktionsskole SSP Faglig udvikling, SÆH (sekretær) Fremmøde i %

14 Bilag 5. Bilaget redegør kort for s status i forhold til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke Alkohol. Forebyggelsespakkens indeholder 16 anbefalinger på grundniveau med disse overskrifter: Kommunal alkoholpolitik: s Forebyggelsesstrategi for alkoholforbruget blev vedtaget i Byrådet den Skal ifølge strategien revideres i indeværende byrådsperiode. Alkoholpolitik på kommunens arbejdspladser og institutioner: realiseres på de enkelte arbejdspladser og institutioner i henhold til den overordnede alkoholpolitik. Ansvarlig udskænkning: beskrevet i Restaurationsplan og i Bevillingsnævnet. Kort rådgivende samtale til borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn: er under planlægning af arbejdsgruppe nedsat af Alkoholrådet og af projekt Familieorienteret alkoholbehandling. Differentierede alkoholtilbud: Der visiteres p.t. til ambulant alkoholbehandling i Nordenfjord og døgnbehandling ved private udbydere. I projekt Familieorienteret alkoholbehandling arbejdes der på at udvikle familieorienteret alkoholbehandling. Der arbejdes på at udvikle et borgerrettet tilbud i Hjørring Sundhedscenter. støtter og samarbejder med TUBA. Samspil mellem alkoholbehandling, socialforvaltning og familiebehandling: Samspillet er et centralt element i projekt Familieorienteret alkoholbehandling. Information om regler for alkoholbehandling og tilbud: Information findes på hjoerring.dk og gives af visitationen. Nationale informationskampagner: deltager i årets Uge 40-kampagne og i færdselssikkerhedskampagner i samarbejde med Nordjyllands Politi Frontpersonale informerer om kommunens tilbud: Sker i et vist omfang, men ønskes udbygget via uddannelse af frontpersonale generelt. Information til detailhandel:? 14

15 Forældremøder og inddragelse af forældre: Varetages af skoler, sundhedspleje og PPR. Planlagt udbygget i samarbejde med Alkohol og Samfund. Undervisning i folkeskolen: Varetages af skoler, sundhedspleje og PPR. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale: Er del af projekt Familieorienteret alkoholbehandling i samarbejde med arbejdsgruppe nedsat af Alkoholrådet. Handlevejledninger: Der er udviklet handlevejledning vedr. misbrug, fælles for ungdomsuddannelser. Der forventes at blive udviklet handlevejledninger til frontpersonale. Udskolingssamtale om alkohol: Varetages af Sundhedsplejen. Samarbejde om gravide og børnefamilier: Varetages af Sundhedsplejen i samarbejde med institutioner, skoler samt børn og familie. 15

Forebyggelsesstrategi for alkoholforbruget

Forebyggelsesstrategi for alkoholforbruget Forebyggelsesstrategi for alkoholforbruget for. s forebyggelsesstrategi for alkoholforbrug tager udgangspunkt i kommunens sundhedspolitik og andre relevante politikker og strategier samt den kendte viden

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol : rundniveau : dviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at kommunen

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012 Forslag til Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Juni 2012 Alkoholpolitik Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på at iværksætte forebyggende indsatser over for danskernes forbrug

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau #BREVFLET# Click here to enter text. Forebyggelsespakkernes er opdelt på forvaltningsniveau, SUN, operationalisering Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra bbj Sagsnr./Dok.nr. 2013-51336/2014-339955

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Alkoholpolitikker og handleplaner

Alkoholpolitikker og handleplaner Alkoholpolitikker og handleplaner Opstartseminar: Alkoholforebyggelse i kommunen 23. april 2008 Mette Riegels, Specialkonsulent Den korte version Fra ingenting til politik og handleplan Indholdet i Københavns

Læs mere

Alkoholpolitisk Handleplan 2010 2014 Statusredegørelse 2012

Alkoholpolitisk Handleplan 2010 2014 Statusredegørelse 2012 1. Organisering af det alkoholpolitiske forebyggelsesarbejde At forebyggelsesarbejdet på alkoholområdet organiseres systematisk og forankres politisk og ledelsesmæssigt så det kan gøre en forskel. 1a.

Læs mere

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray Alkoholstrategi Alkoholstrategi November 2010 Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev Tlf. 4452 7000 www.herlev.dk Design, prepress og tryk: Cool Gray HERLEV SIGER NEJ TAK TIL ALKOHOL......

Læs mere

Alkoholpolitik Sorø kommune 2009

Alkoholpolitik Sorø kommune 2009 23.06.2009 Alkoholpolitik Sorø kommune 2009 Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på danskernes stigende forbrug af alkohol. Det skyldes de konsekvenser som brugen af alkohol har dels

Læs mere

Organisering af arbejdet

Organisering af arbejdet Organisering af arbejdet Ærø Kommune Langeland Kommune Svendborg Kommune Projektstyregruppe Tværfagligt alkoholråd Ærø Tværfagligt alkoholråd Langeland Tværfagligt alkoholråd Svendborg Alkoholkoordinator

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Projekter på tværs i kommunen erfaringer fra Bornholm

Projekter på tværs i kommunen erfaringer fra Bornholm Projekter på tværs i kommunen erfaringer fra Bornholm Alkoholforebyggelse i kommunen Temadag, 27. oktober 2010 Nationalmuseet Disposition Alkoholpolitiske målsætninger på Bornholm 3 eksempler på tværgående

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol og øvrige

Læs mere

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

Politik Alkoholforebyggelse. December 2010

Politik Alkoholforebyggelse. December 2010 Politik Alkoholforebyggelse December 2010 Indhold Forord... s. 3 1. Vision for alkoholkulturen i Lolland Kommune s. 4 2. Mål for Lolland Kommunes alkoholpolitik...s. 4 3. Indsatsområder: 3.1 Kommunens

Læs mere

Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel

Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Alkoholpolitik for sundhed og trivsel Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere Status oktober 2015

Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere Status oktober 2015 1 of 6 Vision i alkoholpolitik 1. Det skal være let at tage det sunde alkoholvalg 2. Alle, der berøres af et alkoholproblem, skal tilbydes hjælp til at håndtere dette Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik erfardrikker.dk

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik  erfardrikker.dk Alkoholpolitik Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning. En opgave der tidligere lå i amterne. Samtidig er også ansvaret for

Læs mere

SST-krav vs. målgruppeopdeling

SST-krav vs. målgruppeopdeling SST-krav vs. målgruppeopdeling Tilgængelighed (udbudsreducerende indsatser) Professionelle funktioner (sagsbehandlere, sundhedspleje osv.) Institutioner (skoler, væresteder, sportshaller osv.) Den kommunale

Læs mere

Alkoholpolitik Kalundborg kommune 2009

Alkoholpolitik Kalundborg kommune 2009 Alkoholpolitik Kalundborg kommune 2009 Indledning Kommunalbestyrelsen i Kalundborg kommune har i 2009 vedtaget en Sundhedspolitik for Kalundborg kommune. Sundhedspolitikken indeholder en række indsatsområder,

Læs mere

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost Spydspids Skole Som spydspids på Skole, er vi stolte af at kunne sige, at Vi arbejder vi hen imod at opfylde samtlige af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra Forebyggelsespakkerne vedrørende Rygning, Alkohol,

Læs mere

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning.

Læs mere

Handleplan 1: Udvidelse af det nuværende alkoholkoordinationsudvalg til også at dække rusmidler ifht. unge

Handleplan 1: Udvidelse af det nuværende alkoholkoordinationsudvalg til også at dække rusmidler ifht. unge Handleplaner til Alkoholpolitisk strategi Med udgangspunkt i den Alkoholpolitiske strategi er udarbejdet en række forslag til konkrete handleplaner, der forankres fælles på tværs af alle direktørområder

Læs mere

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Fredensborg den 20.8.2015. Lene Dørfler og Eva M.

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Fredensborg den 20.8.2015. Lene Dørfler og Eva M. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Fredensborg den 20.8.2015 Lene Dørfler og Eva M. Burchard Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det

Læs mere

Forankring i Faxe Kommune

Forankring i Faxe Kommune Forankring i Faxe Kommune Alkoholforebyggelse i kommunen Sundhedsstyrelsens slutkonference den 10. januar 2012 Ved borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune Hvad er status? Fakta om Faxe Kommune Overskridelse

Læs mere

Kursus til undervisere i den opsporende samtale. Slagelse 28-29 januar 2014

Kursus til undervisere i den opsporende samtale. Slagelse 28-29 januar 2014 Kursus til undervisere i den opsporende samtale Slagelse 28-29 januar 2014 3 dages kursus for undervisere mål med kurset Deltagerne: kan gennemføre undervisning om den korte opsporende samtale har udarbejdet

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN

STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN 30-08- 2013 VEJEN KOMMUNE Status på indsatserne I nærværende rapport fremstilles, hvilke initiativer der er blevet iværksat for at realisere de indsatser,

Læs mere

Udvalg og nævn, relevante for Forebyggelsesstrategien for alkoholforbruget.

Udvalg og nævn, relevante for Forebyggelsesstrategien for alkoholforbruget. Hjørring, den 11. august 2015 Udvalg og nævn, relevante for Forebyggelsesstrategien for alkoholforbruget. oversigt. Denne oversigt oplister udvalg og nævn, der skønnes at være relevante for arbejdet med

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Centrale anbefalinger vedr. forebyggelsespakken om alkohol

Centrale anbefalinger vedr. forebyggelsespakken om alkohol Centrale anbefalinger vedr. forebyggelsespakken om alkohol Chefkonsulent Kit Broholm National Alkoholkonference 2016 Forebyggelsespakkernes opgave Kommunerne har siden kommunalreformen fået pålagt varetagelse

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

FRA ANBEFALINGER TIL VIRKELIGHED

FRA ANBEFALINGER TIL VIRKELIGHED FRA ANBEFALINGER TIL VIRKELIGHED National Alkoholkonference 19. januar 2016 Tine Curtis, leder af Center for Forebyggelse i praksis og adj. professor Syddansk Universitet Implementering Hvad handler det

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn GUIDE TIL IMPLEMENTERING af to anbefalinger om tidlig indsats fra forebyggelsespakken om alkohol 2013 Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug

Læs mere

18.01.13. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper.

18.01.13. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper. 18.01.13 Tema Målgruppe Projektets navn Baggrund og vision for projektet Tidlig opsporring

Læs mere

Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats

Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats Kolofon Udarbejdet af: Gentofte Kommune, 2013 Yderligere information: Forebyggelse og Sundhedsfremme, tlf. 3998 3051 Alkohol - strategi for den borgerrettede

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14.

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14. Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet den 14. november 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Oplæg til Sund By Netværket

Oplæg til Sund By Netværket Oplæg til Sund By Netværket Pulje til familieorienteret alkoholbehandling Odense 22. oktober Maria Herlev Ahrenfeldt Sundhedsstyrelsen Baggrund 140.000 mennesker med alkoholafhængighed - 15.000 i behandling

Læs mere

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag:

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Sundhedsudvalget Alkoholpolitisk handleplan Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016 Målgrupper og indsatser for forebyggelse og behandling af risikabel alkoholadfærd

Læs mere

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen blev der med finansloven 2014 afsat

Læs mere

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=true&what=3&autop...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=true&what=3&autop... Side 1 af 39 V565-LXZ9-GPYN Distributionsform E-mail Brevfletning Papir E-mail post@frederikshavn.dk Region Nordjylland region Hovedstaden Nordjylland Midtjylland Sjælland Syddanmark Kommune Frederikshavn

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model M I N I U D G A V E Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats Indledning Denne miniudgave

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Alkohol Hvad virker?

Alkohol Hvad virker? Alkohol Hvad virker? Lanceringskonference sundhedsprofil 2010 Region Hovedstaden Herlev 20. januar 2011 Torben Jørgensen, professor, dr.med. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Glostrup hospital,

Læs mere

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barn och unga i familjer med missbruk Stockholm d. 2.12.13 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov National satsning

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Forebyggelsespakke om alkohol

Forebyggelsespakke om alkohol Forebyggelsespakke om alkohol 1 Indholdsfortegnelse Fakta... 3 Forekomst... 3 Brug af sundhedsvæsenet... 5 Tal på sundhed i kommunen... 6 Lovgivning... 6 Evidens... 7 Kommunernes erfaringer og muligheder

Læs mere

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem 1 Alkoholforebyggelse i kommunen Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem Projekt ansvarlig servering Baggrund Projektet er et delprojekt under projekt Alkoholforebyggelse

Læs mere

Status. Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker. Velfærd og Sundhed Velfærd og sundhedsstaben

Status. Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker. Velfærd og Sundhed Velfærd og sundhedsstaben Velfærd og Sundhed Velfærd og sundhedsstaben Sagsnr.: 29.09.04-P00-1-14 Initialer: FSF Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Status Indhold 1. Resumé...3 INTRODUKTION...5

Læs mere

Revidering af rusmiddelspolitikken - høringsudkast.

Revidering af rusmiddelspolitikken - høringsudkast. Punkt 6. Revidering af rusmiddelspolitikken - høringsudkast. 2012-15011. Til høring Familie og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie og Socialudvalget godkender, at udkast til revideret rusmiddelspolitik

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Forbrug af alkohol og dets omkostninger

Forbrug af alkohol og dets omkostninger KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for sundhed August 2014 Videnspapir om alkohol Dette videnspapir indeholder informationer om københavnernes alkoholvaner, alkoholkultur og evidensbaserede

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Status på forebyggelsespakkerne. indenfor. Sundhedsudvalgets område

Status på forebyggelsespakkerne. indenfor. Sundhedsudvalgets område Status på forebyggelsespakkerne indenfor s område Kortlægningen er foretaget af Sundhedsafdelingen i efteråret 2015. Indhold Status på forebyggelsespakkerne...2 1) Alkohol...4 2) Fysisk aktivitet...4 3)

Læs mere

Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen fra 2013 er der afsat 112 mio. kr. i perioden

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

Samtalen om alkohol i jobcentret. v/ Karen Jacobsen og Dorde Bendtsen

Samtalen om alkohol i jobcentret. v/ Karen Jacobsen og Dorde Bendtsen Samtalen om alkohol i jobcentret v/ Karen Jacobsen og Dorde Bendtsen Baggrund kommunens sundhedspolitik I Aalborg Kommune har vi de bedste rammer og betingelser for, at flest mulige borgere kan leve et

Læs mere

Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune

Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune LOGO1TH_LS_POSrød Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune Indhold 1. Baggrund side 4 2. Kolding Kommunes borgerrettede alkoholpolitik side 4 3. Vision og overordnede

Læs mere

Aalborg Kommunes. Rusmiddelpolitik

Aalborg Kommunes. Rusmiddelpolitik Aalborg Kommunes Rusmiddelpolitik Indholdsfortegnelse Forord side 3 Indledning til politikken side 4 Alkohol og andre rusmidler i tal side 6 Aalborg Kommunes rolle på rusmiddelområdet side 8 Visioner side

Læs mere

Handleplan Indsats: Styrket indsats for røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser

Handleplan Indsats: Styrket indsats for røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser Handleplan 2017 2018 Indsats: Styrket indsats for røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor vil vi. i sundhedspolitikken 2015-2018) Fremme røgfrie miljøer,

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Alkoholforebyggelse i et bredt samarbejde

Alkoholforebyggelse i et bredt samarbejde Alkoholforebyggelse i et bredt samarbejde Hvorfor Hvordan Hvad har vi fået ud af det? Afslutningskonference Projekt Alkoholforebyggelse i kommunen København, Januar 2012 Winni Grosbøll, Borgmester, Bornholms

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Kortlægning: Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Udvikling i arbejdet fra

Kortlægning: Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Udvikling i arbejdet fra Resumé Sundhedsstyrelsen har i perioden fra juni 2012 til december 2013 udgivet i alt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes sundhedsfremme- og forebyggelsesarbejde. Formålet med

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN Kære alle Man siger, at 90-95 procent af den voksne danske befolkning indtager alkohol mere eller mindre regelmæssigt, så det er jo ikke så mærkeligt, at det er så stor en del

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Strategiens overordnede mål Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Visionen fra Strategi for mere sundhed og mindre misbrug: I Odense er der et godt børne- og ungdomsliv uden alkohol og stoffer. Vi

Læs mere

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Evaluering af. Haderslev Kommunes Alkohol- og Misbrugspolitik Samt fremadrettede anbefalinger

Evaluering af. Haderslev Kommunes Alkohol- og Misbrugspolitik Samt fremadrettede anbefalinger UDVIKLINGS- & RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED FORLAGET BIRKEDAL Evaluering af Haderslev Kommunes Alkohol- og Misbrugspolitik 2010-2013 Samt fremadrettede anbefalinger På baggrund et struktureret fokusgruppeinterview

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Den nye alkoholpolitiske appel

Den nye alkoholpolitiske appel ALKOHOLFOREBYGGELSESKONFERENCE Statens Institut for Folkesundhed, d. 24.2.14 Den nye alkoholpolitiske appel Anette Søgaard Nielsen, formand Alkohol & Samfund Alkohol & Samfund Et ngo-initiativ med henblik

Læs mere

Notat om status for Forebyggelsespakkerne (SST) i Rebild Kommune

Notat om status for Forebyggelsespakkerne (SST) i Rebild Kommune Notat Notat om status for Forebyggelsespakkerne (SST) i Rebild Kommune Der er i perioden fra medio maj 2013 til medio juni 2013 udarbejdet status for arbejdet med sstyrelsens Forebyggelsespakker i Rebild

Læs mere

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015 Konsulent Eva M. Burchard Den brede dagsorden på velfærdsområderne -kommunale pejlemærker Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Frekvensrapport af afdækning KRAM

Frekvensrapport af afdækning KRAM Frekvensrapport af afdækning KRAM Ringsted Kommune Nedenfor ses en samlet oversigt over frekvenser og bemærkninger for alle besvarelser. Læg mærke til, at hvis der ikke er skrevet uddybende bemærkninger

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

Kommuneprojektets baggrund. Kit Broholm Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse

Kommuneprojektets baggrund. Kit Broholm Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Kommuneprojektets baggrund Kit Broholm Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Hvorfor skal vi lave et kommuneprojekt om alkohol? I Alkohol - et kæmpeproblem for folkesundheden og går ud over mange uskyldige:

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE Udviklingen fra 2013-2015 i Fanø Kommune 1 Indhold Mad og Måltider Slides 4-8 Fysisk aktivitet Slides 9-13 Hygiejne Slides 14-18 Solbeskyttelse

Læs mere

Årsrapport for aktiviteter i alkoholindsatsen 2012

Årsrapport for aktiviteter i alkoholindsatsen 2012 Årsrapport for aktiviteter i alkoholindsatsen 18.12.12 Alkoholindsatsens organisering Mødeafvikling i den politiske koordinationsgruppe April Fokus: introduktion til det tværgående arbejde med alkohol

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE Udviklingen fra 2013-2015 i Hørsholm Kommune 1 Indhold Mad og Måltider Slides 4-8 Fysisk aktivitet Slides 9-13 Hygiejne Slides 14-18 Solbeskyttelse

Læs mere

Hvorfor falder alkoholforbruget i Danmark? Kit Broholm Chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen

Hvorfor falder alkoholforbruget i Danmark? Kit Broholm Chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen Hvorfor falder alkoholforbruget i Danmark? Kit Broholm Chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen 14,0 Alkoholforbrug i liter fra 1906-2012 12,0 10,0 8,0 6,0 Liter 4,0 2,0 0,0 1906 1916 1926 1936 1946 1956 1966

Læs mere

Bilag til Sundhedspolitik, samlet udmøntningsplan for 2014 og 2015

Bilag til Sundhedspolitik, samlet udmøntningsplan for 2014 og 2015 Bilag til Sundhedspolitik, samlet udmøntningsplan for og Arbejdsmarkedsområdet I tæt dialog med Center for Arbejdsmarked har Center for Sundhed udarbejdet udkast til en samlet udmøntningsplan - primært

Læs mere