Årsrapport CVR. nr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2008. CVR. nr.: 15 10 77 07"

Transkript

1 Årsrapport 2008 PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR. nr.:

2 De største oplevelser i de bedste rammer Trykkeri: PrintDivision A/S Papir: Galerie Art Silk Fotograf: Carl Redhead

3 Indhold Indledning 4 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors påtegning 7 Ledelsesberetning 8 Selskabsoplysninger 8 Idégrundlag og mål 9 Hoved- og nøgletal for koncernen 10 Beretning 11 Risikofaktorer 21 God selskabsledelse 24 Aktionærinformation 25 Regnskabsberetning 28 Koncernregnskab 1. januar 31. december 32 Resultatopgørelse 33 Balance 34 Egenkapitalopgørelse 36 Pengestrømsopgørelse 37 Oversigt over noter til koncernregnskabet 38 Noter 40 Årsregnskab 1. januar 31. december 76 Resultatopgørelse 77 Balance 78 Egenkapitalopgørelse 80 Pengestrømsopgørelse 81 Oversigt over noter til årsregnskabet 82 Noter 84 Koncernoversigt 101 Nøgletalsdefinitioner 102

4 Indledning Til aktionærerne i PARKEN Sport & Entertainment A/S Vi har aldrig ligget på den lade side i PARKEN, men alligevel er koncernens medarbejdere, ledelse og bestyrelse for alvor trukket i arbejdstøjet i disse år, hvor en meget ambitiøs ekspansionsplan udmønter sig i en række store og offensive initiativer. Desværre har den internationale finanskrise og efterfølgende økonomiske recession betydet, at rammebetingelserne for koncernens ekspansionsplan har ændret sig markant. I sagens natur er et ambitiøst ekspanderende selskab mere eksponeret for disse udfordringer end andre typer af virksomheder. I lyset af de generelle udfordringer er det positivt at konstatere, at koncernen i 2008 nåede et tilfredsstillende resultat, hvilket der redegøres for på de følgende sider. Det er imidlertid vores faste overbevisning, at majoriteten af koncernens primære forretningsenheder agerer på markeder, der kun i begrænset omfang og i kortere tidsperioder påvirkes negativt af lavkonjunktur. Det er samtidig vores faste standpunkt, at den aktuelle økonomiske krise vil medføre en mærkbar styrkelse af koncernens markedspositioner, samt at den kontinuerlige udvikling af koncernens aktiver og førende brands som Lalandia, fitness dk, PARKEN, F.C. København og FCK Håndbold vil øge koncernens indtjeningspotentiale på såvel mellemlang som lang sigt. Det er således med en kombination af respekt for tidens aktuelle udfordringer og vilje til realisering af koncernens store langsigtede potentiale, at vi møder fremtiden med en realistisk optimisme iført både arbejdstøj og -handsker. På den sportslige front nåede F.C. København længere i europæisk fodbold end nogensinde tidligere med kvalifikationen til 16-dels-finalerne i UEFA Cuppen, og i FCK Håndbold blev der ligeledes skrevet historie med et dansk mesterskab og en europæisk finale til herreholdet samt bronzemedaljer til damerne. Med blikket rettet mod fremtiden er det nødvendigt at påpege, at der på lige fod med resten af dansk og internationalt erhvervsliv venter koncernen en udfordrende periode, hvor ekspansionsplanens næste fase skal gennemføres i et krævende markedsøkonomisk klima med øgede finansielle omkostninger. Flemming Østergaard Bestyrelsesformand Med venlig hilsen Dan Hammer Koncernchef

5 Året i hovedpunkter Med en nettoomsætning på 1,6 mia. kr. og et tilfredsstillende primært resultat før amortiseringer og transferaktiviteter på 191,7 mio. kr. skrev PARKEN Sport & Entertainment A/S endnu et positivt kapitel i koncernens relativt korte historie. Resultatet før periodisering af ikke likvide renteswaps og værdireguleringer blev 110,5 mio. kr. Efter periodisering af renteswaps, der påvirker resultatet negativt med 63,9 mio. kr., blev årets resultat før skat 46,6 mio. kr. Koncernens offensive ekspansionsplan med modernisering af PARKEN, etablering af Lalandia i Billund, etablering af udendørs poolområde og biografer i Lalandia i Rødby samt åbning af nye fitness dk-centre fortsatte i Projekterne overholder tidsplanerne. På trods af moderniseringen af PARKEN blev der afholdt 34 arrangementer med gæster i PARKEN. En omsætning på 628,8 mio. kr. for leverancen af 393 feriehuse i Lalandia i Billund resulterede i en avance på 141,6 mio. kr. Lalandia i Rødby fastholdt sin stærke markedsposition og leverede et driftsresultat på niveau med tidligere år. fitness dk øgede antallet af medlemmer med over 30% til ved udgangen af året. Som en naturlig konsekvens af den offensive ekspansionsplan blev koncernens balance øget til 3,2 mia. kr., og egenkapitalandelen faldt til 17,2%. Den samlede gæld til kreditinstitutter steg til 2,1 mia. kr. fordelt med kortfristet gæld på 1,0 mia. kr. og langfristet gæld på 1,1 mia. kr. I foråret vandt F.C. København DM-bronzemedaljer og opfyldte for 8. sæson i træk den sportslige målsætning om kvalifikation til de europæiske turneringer. I efteråret blev det til klubbens første kvalifikation til en 16-dels-finale i UEFA Cuppen, en placering som nummer 2 i SAS Ligaen ca. halvvejs i turneringen og kvalifikation til semifinalen i Ekstra Bladet Cup (pokalturneringen). For første gang i klubbens historie blev FCK Håndbolds herrer danske mestre, og holdet nåede endvidere finalen i EHF Cuppen. I efteråret kvalificerede holdet sig til andet puljespil i EHF Champions League. Ligeledes for første gang i klubbens historie vandt FCK Håndbolds damer DM-bronzemedaljer, og holdet deltog endvidere i EHF Champions League s første gruppespil. Ved regnskabsårets udløb fratrådte koncernchef Jørgen Glistrup. Ny koncernchef fra 1. januar 2009 er Dan Hammer, der udgør direktionen sammen med vicekoncerncheferne Anders Hørsholt og Steen Keller. Jan S. Hansen er tiltrådt som ny finans- og økonomidirektør i koncernen. Med en avance på 29,4 mio. kr. afhændede koncernen sine 55% i Billetlugen A/S. Flemming Østergaard Bestyrelsesformand i PARKEN Sport & Entertainment A/S

6 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2008 for PARKEN Sport & Entertainment A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af koncernens og moderselskabets finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet står over for. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 26. marts 2009 Direktion Dan Hammer Anders Hørsholt Steen Keller Adm. direktør/koncernchef Vicekoncernchef Vicekoncernchef Bestyrelse Flemming Østergaard Niels-Christian Holmstrøm Hans Jensen Formand Michael Kjær Flemming Lindeløv Peter Norvig Benny Olsen Hans Henrik Palm

7 PARKEN Sport & Entertainment påtegning Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i PARKEN Sport & Entertainment A/S Vi har revideret årsrapporten for PARKEN Sport & Entertainment A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2008 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning samt resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter for såvel koncernen som moderselskabet. Årsrapporten aflægges efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2008 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. København, den 26. marts 2009 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Niels Erik Borgbo statsaut. revisor Søren Christiansen statsaut. revisor

8 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger PARKEN Sport & Entertainment A/S Øster Allé København Ø Telefon Telefax Hjemmesider CVR-nr.: Stiftet: 1. april 1991 Hjemsted: København Bestyrelse Flemming Østergaard (formand) Niels-Christian Holmstrøm Hans Jensen Michael Kjær Flemming Lindeløv Peter Norvig Benny Olsen Hans Henrik Palm Revisionsudvalg Flemming Lindeløv (formand) Michael Kjær Peter Norvig Direktion Dan Hammer, administrerende direktør/koncernchef Anders Hørsholt, vicekoncernchef Steen Keller, vicekoncernchef Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé 177 Postboks Frederiksberg Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes den 23. april 2009, kl i PARKENs Matinique Lounge, indgang A 0, ved PARKENs reception.

9 PARKEN Sport & Entertainment Ledelsens beretning Idégrundlag og mål Det er PARKEN Sport & Entertainment-koncernens idégrundlag at opbygge og videreudvikle en værdifuld portefølje af forretningsaktiviteter inden for sport, underholdning, fritid og fysisk velvære. Med udgangspunkt i driften af fodboldklubben F.C. København tilstræber koncernen en forretningsmodel, der sikrer forretningsaktiviteterne afgørende konkurrencefordele i form af blandt andet synergieffekter. Målsætningen med den enkelte forretningsaktivitet er at etablere og udbygge et stærkt brand og en førende markedsposition, som i sammenhæng med koncernens synergieffekter skaber optimale forudsætninger for at præstere lønsomhed væsentligt over gennemsnit i den pågældende branche. Koncernen opererer inden for fire primære forretningsområder: Sport og underholdning (F.C. København, FCK Håndbold samt konceptudvikling og afvikling af helt eller delvist egne arrangementer). Stadion- og arenadrift herunder drift af konferencecenter (PARKEN). udgangspunkt i den 10-årige risikofrie rente samt et risikotillæg på 6%. En egenkapitalandel inklusive minoritetsinteresser på over 30%. Den sportslige målsætning for F.C. København er at kvalificere sig til en af de europæiske turneringer i den efterfølgende sæson, hvilket på nuværende tidspunkt kræver en placering i top 3 i SAS Ligaen eller en samlet sejr i Ekstra Bladet Cup (pokalturneringen). Det er endvidere klubbens ambition at fastholde og forbedre positionen som Danmarks højst placerede klub på UEFA s rangliste. For FCK Håndbold er den sportslige målsætning at kvalificere sig til deltagelse i såvel herrernes som kvindernes EHF Champions League i den efterfølgende sæson, hvilket på nuværende tidspunkt kræver deltagelse i finalekampene i de nationale ligaer. Det er koncernens faste overbevisning, at en implementering af strategier og opnåelse af økonomiske målsætninger tager afsæt i korte kommandoveje i organisationer bestående af initiativrige, glade og kundefokuserede medarbejdere ledet af fagligt kompetente og motiverende ledere med relevant beslutningsmandat og vilje til at realisere synergieffekter. Drift af ferie- og aktivitetscentre med tilhørende udlejning af feriehuse (Lalandia i Rødby og i Billund). Drift af fitnesscentre (fitness dk). Derudover er koncernen periodevis aktiv på områder, der direkte eller indirekte understøtter koncernens strategi på de 4 primære forretningsområder, hvilket aktuelt omfatter følgende aktiviteter: Bygning og salg af feriehuse (Lalandia i Billund). Etablering og udlejning af kontorfaciliteter (PARKEN). Salg af billetter til sports- og underholdningsarrangementer (minoritetsandel i Creatix A/S, der ejer Billetlugen A/S). Salg af træningsredskaber til fodbold (Global Goal). Det er PARKEN Sport & Entertainments langsigtede målsætning at øge koncernens markedsværdi gennem en kontinuerlig udvidelse af koncernens samlede og meget omfattende kundemasse samt gennem organisk vækst og opkøb inden for de primære forretningsområder. Under normale markedsmæssige forhold er det koncernens økonomiske målsætninger at opnå: Et resultat før skat, som modsvarer en forrentning af primo egenkapitalen (inklusiv minoritetsinteresser), der tager Dan Hammer Koncernchef

10 Hoved- og nøgletal for koncernen mio kr (12 mdr.) 2006/07 (18 mdr.) 2005/06 (12 mdr.) 2004/05 (12 mdr.) 2003/04 (12 mdr.) Hovedtal Indtægter i alt 1.597, ,1 539,0 462,3 379,2 Primært resultat før amortiseringer og transferaktiviteter 191,7 301,3 111,6 88,9 73,3 Amortiseringer 4,9 38,6 1,7 1,5 0,0 Resultat af transferaktiviteter -18,5-39,4-33,7-15,3-18,1 Resultat af finansielle poster -121,7-61,4-18,5-17,1-14,5 Resultat før skat 46,6 161,9 57,7 55,1 40,7 Årets resultat 33,6 130,5 41,3 41,7 27,2 Langfristede aktiver 2.244, , ,7 955,9 893,4 Kortfristede aktiver 952,6 786,1 191,9 215,6 251,2 Aktiver i alt 3.197, , , , ,6 Aktiekapital 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4 Egenkapital 551,2 664,6 450,5 547,5 492,2 Langfristede forpligtelser 1.344,4 386,6 230,3 358,7 307,1 Kortfristede forpligtelser 1.301, ,2 574,8 265,3 345,3 Pengestrøm fra driften 21,4 100,9 78,5 115,7 1,6 Pengestrøm til investering, netto -782,3-458,2-51,6-107,6-101,9 Heraf til investering i materielle aktiver -654,5-288,0-53,3-60,6-25,7 Pengestrøm fra finansiering 782,3 404,8 4,2-27,3 120,6 Pengestrøm i alt 21,4 47,5 31,1-19,2 20,3 Nøgletal Overskudsgrad, i% 12,0 19,4 20,7 19,2 19,3 Afkastningsgrad, i% *) 6,0 8,4 8,9 7,6 6,4 Likviditetsgrad, i% 73,2 59,1 33,4 81,3 72,8 Egenkapitalandel (soliditet), i% 17,2 27,9 35,9 46,7 43,0 Indre værdi pr. aktie 223,3 269,2 182,5 221,8 199,4 Udbytte pr. aktie, kr. 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 Aktiekurs, ultimo 400, ,0 948,93 428,94 311,00 Egenkapitalforrentning, i% *) 5,5 15,6 8,3 8,3 5,7 Resultat pr. aktie (EPS), i kr. 12,84 50,51 13,96 15,68 11,04 Resultat pr. aktie udvandet (EPS-D), i kr. 12,52 49,20 13,79 15,52 10,50 Cash Flow Per Share (CFPS), i kr. 8,66 40,87 31,81 46,88 0,66 Payout ratio, i% 0,00 0,00 0,00 58,85 0,00 Gennemsnitligt antal ansatte *) De for 2006/07 anførte tal er beregnet for en 12 måneders periode. Resultat og udvandet resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33 (koncernregnskabets note 14). Der henvises til definitioner og begreber bagerst i årsrapporten.

11 PARKEN Sport & Entertainment Ledelsens beretning Beretning Med et tilfredsstillende primært resultat før amortiseringer og transferaktiviteter på 191,7 mio. kr. skrev PARKEN Sport & Entertainment A/S i 2008 endnu et positivt kapitel i koncernens relativt korte historie. Regnskabsåret 2008 er baseret på 12 måneder, hvorimod forrige regnskabsår 2006/07 udgjorde 18 måneder. Af hensyn til sammenligneligheden er tabellen til højre udarbejdet. Tabellen viser 2008 sammenlignet med 2007 for ensartede perioder, og der henvises dertil i de efterfølgende afsnit. Efter periodisering af dagsværdien af renteswaps pr. 31. december 2008, der påvirker resultatet negativt med 63,9 mio. kr., blev årets resultat før skat 46,6 mio. kr. (53,3 mio. kr. i 2007). Resultat før renteswaps, værdireguleringer og skat blev 110,5 mio. kr., hvilket er 8% fra de forventninger på 120,0 mio. kr., som koncernen den 6. oktober 2008 oplyste i en selskabsmeddelelse. Den regnskabsmæssige påvirkning fra renteswaps skyldes, at der beregnes en ikke likvid, negativ dagsværdi af renteswaps pr. balancendagen. Den værdi, der udgiftsføres, er afhængig af rentekurven på balancedagen, men såfremt renteswaps beholdes til udløb, som det er koncernens intention, er der alene tale om en regnskabsmæssig periodisering af dagsværdien. Inklusive tidligere års periodisering af dagsværdi på renteswaps er der pr. 31. december 2008 i alt periodiseret og dermed hensat 66,5 mio. kr. Dagsværdien på renteswaps vil fortsat variere, og en negativ (eller positiv) dagsværdi vil over tid, frem til udløb af de respektive renteswaps, blive indtægtsført (eller omkostningsført), hvorved tidligere regnskabsmæssige periodiseringer neutraliseres på resultat og egenkapital. Den globale finanskrise har skabt stor usikkerhed i stort set alle brancher, og generelt må det formodes, at en fortsat krise også vil påvirke de markeder, som koncernen opererer på. Med udgangspunkt i tidligere erfaringer fra økonomiske kriser er det imidlertid forventningen, at hovedparten af koncernens aktiviteter i givet fald vil blive ramt både senere og mildere end de fleste andre brancher. Finanskrisen havde således kun i yderst beskedent omfang direkte indflydelse på resultatet i form af øgede finansielle omkostninger i årets sidste kvartal. En indirekte konsekvens af finanskrisen var dog, at koncernens resultat for første gang siden 2002/03-regnskabet ikke er positivt påvirket af værdireguleringer af ejendomme. Nettoomsætningen blev 1,6 mia. kr. (0,9 mia. kr. i 2007). Den mest markante ændring er, at indtægterne i Lalandia steg til 860,4 mio. kr. (203,0 mio. kr. i 2007). Årsagen er omsætningen på 628,8 mio. kr. fra salg af 393 feriehuse i Lalandia i Billund. Omsætningen resulterede i en avance på 141,6 mio. kr. Anders Hørsholt Vicekoncernchef Resultatopgørelse t.kr. Året 2008 Året 2007 Nettoomsætning Værdiregulering af investeringsejendomme Indtægter i alt Andre driftsindtægter Eksterne omkostninger Personaleomkostninger Afskrivninger Resultat før transferaktiviteter, finansielle poster og skat Amortiseringer Resultat af transferaktiviteter Finansielle poster Finansielle indtægter Dagsværdiregulering renteswaps (udgift) Øvrige finansielle omkostninger Finansielle poster i alt Årets resultat før skat Sammenligningstal for 2007 er ikke revideret.

12 Udvikling i gæld til kreditinstitutter Kortfristet Langfristet I alt Pr. 31. december Låneprovenu ifm. investeringer m.v Steen Keller Vicekoncernchef Indtægterne i PARKEN blev 303,6 mio. kr. (407,0 mio. kr. i 2007). Det bemærkes, at indtægterne i 2007 var påvirket af salg af det sydøstlige kontortårn samt en efterbetaling i 2007 i forbindelse med F.C. Københavns deltagelse i UEFA Champions League i I segmentet Andet faldt indtægterne til 8,3 mio. kr. (46,0 mio. kr. i 2007), hvilket kan henføres til, at koncernen i første kvartal 2008 solgte sine 55% af aktierne i Billetlugen A/S, hvorefter dette segments aktiviteter var begrænsede. Sideløbende med driften af de primære forretningsområder fortsatte implementeringen af koncernens offensive ekspansionsplan. Bygningen af ny tribune og nye kontortårne i PARKEN, etableringen af Nordeuropas største ferie- og aktivitetscenter i Lalandia i Billund, udvidelsen af Lalandia i Rødby med nyt opvarmet udendørs poolområde samt åbningen af 5 nye fitness dk-centre forløber efter både tidsplaner og budgetter. Den store investeringsaktivitet satte naturligt sit præg på koncernens finansielle position, idet den samlede balancesum blev øget til 3,2 mia. kr. (2,4 mia. kr. ultimo 2007). Som følge af koncernens ekspansion faldt egenkapitalandelen fra 27,9% ultimo 2007 til 17,2% ultimo Investeringerne forventes allerede i 2009 at bidrage positivt til koncernens drift. Udover førnævnte er egenkapitalandelen især påvirket af dels en forholdsvis stor beholdning af egne aktier pr. 31. december 2008 pga. projekt Montepaone (se koncernregnskabsnote 23) dels den akkumulerede effekt af renteswaps reguleret til dagsværdi, jf. side 11. Hvis disse to forhold ikke havde påvirket egenkapitalen pr. 31. december 2008, ville egenkapitalandelen have udgjort ca. 23,2%. Koncernens fremmedfinansiering er som en konsekvens af investeringsaktiviteten i 2008 forøget med 0,9 mia. kr., således at den samlede gæld til kreditinstitutter ved udgangen af 2008 udgjorde 2,1 mia. kr. Som led i den finansielle planlægning indgik koncernen i 2008 en ny engagementsaftale med hovedbankforbindelsen. Aftalen indbefatter en markant omlægning af kortfristet gæld til langfristet gæld, hvorefter kortfristet gæld pr. 31. december 2008 udgjorde 1,0 mia. kr. og langfristet gæld 1,1 mia. kr. Udviklingen i gæld til kreditinstitutter kan vises som følger: Omlægning af lån Afdrag Frasolgte virksomheder Øvrige ændringer Pr. 31. december Engagementsaftalen indeholder endvidere forudsætningerne for den finansieringsmæssige del, der følger af færdiggørelsen af byggerierne i PARKEN samt Lalandia i Billund i Dette omfatter dels en yderligere omlægning af den pr. 31. december 2008 værende kortfristede gæld, dels en langfristet finansiering af den låneoptagelse, som følger af byggeriernes afslutning. Engagementsaftalen er ikke underlagt særlige vilkår eller betingelser (covenants). Væsentlige ændringer i investeringsniveauet kræver hovedbankforbindelsens accept. Der henvises i øvrigt til koncernregnskabsnote 26 for et overblik over koncernens forpligtelser overfor kreditinstitutter. Koncernen har i forventning om rentefald valgt at lægge en stor del af sine renteforpligtelser på den korte rente. Strategien har været at lade en relativ stor del af de samlede gældsforpligtelser være rentemæssigt variable og løbende aftale kreditmæssige tilsagn, der er afbalancerede i forhold til de forventede pengestrømme fra driften. Af den samlede gæld til kreditinstitutter er ca. en tredjedel afdækket ved indgåelse af renteswaps med rentesatser i intervallet 3,63% 4,95% og med udløbsdatoer primo 2012 til Afdækningen er sket i en samlet vurdering og er ikke knyttet til en bestemt facilitet. I vurderingen af koncernens finansielle stilling skal medtages, at da ca. 2/3 af gældspositionerne er rentemæssigt variable, vil et rentefald betyde, at strategien er lykkedes, og at koncernen vil få sine renteomkostninger reduceret. Dette vil dog samtidig betyde en større udgift på periodisering af dagsværdien af renteswaps for den 1/3 af gældspositionerne, der er dækket. Koncernen har fortsat en forventning om et faldende renteniveau.

13 PARKEN Sport & Entertainment Ledelsens beretning PARKEN t.kr. Segmentoplysninger Indtægter Omkostninger Afskrivninger Primært resultat før amortiseringer og transferaktiviteter Sammenligningstal for 2007 er ikke revideret. Stadion Aktiviteterne på Danmarks nationalstadion var i nogen grad påvirket af en omfattende modernisering i form af bygning af nye kontortårne og en ny tribune. Indtægterne blev 303,6 mio. kr. (407,0 mio. kr. i 2007), mens driftsresultatet blev 55,2 mio. kr. (151,1 mio. kr. i 2007). Det bemærkes, at 2007 var påvirket af salget af det sydøstlige kontortårn i PARK- EN samt en efterbetaling i 2007 i forbindelse med F.C. Københavns deltagelse i gruppespillet i UEFA Champions League i På trods af ombygningen blev der afholdt 34 arrangementer i PARKEN (37 i 2007), og de fordelte sig således: F.C. København DBU 3 4 Koncerter 7 5 Andet Under ombygningen af PARKEN, der følger tidsplanen og derfor forventes færdig i sommeren 2009, er tilskuerkapaciteten til fodboldkampe reduceret til lidt over , og på grund af placeringen af den væg, der i perioder har adskilt byggepladsen fra stadion, har kapaciteten til koncerter været begrænset med 10 15% i forhold til tidligere. Ikke desto mindre gæstede personer PARKEN ( i 2007). DBU afviklede blot to landskampe i PARKEN mod henholdsvis Malta og Spanien med samlet knapt tilskuere, mens årets finale i landspokalturneringen mellem Esbjerg fb og Brøndby IF (med sidstnævnte som vinder) blev overværet af tilskuere. I samarbejde med partnere afvikledes koncerter med Celine Dion, Bruce Springsteen, REM, George Michael og Elton John med samlet næsten gæster, mens det internationale danceparty Sensation kunne melde udsolgt med cirka solgte billetter. Endelig festede fra næste generation af koncertgæster i PARKEN til det traditionelle Mini Zulu Rocks i efterårsferien Over unge tilskuere overværede finalerne i Ekstra Bladets klassiske skoleturnering for drenge og piger, og for sjette år i træk blev en afdeling af verdensmesterskabet i speedway afviklet i PARKEN foran næsten begejstrede tilskuere. PARKEN Venues har i øvrigt indgået en aftale med arrangørerne af VM-serien, IMG, om afvikling af en VM Grand Prixafdeling i PARKEN hvert år til og med Endelig fordelte F.C. Københavns 22 hjemmekampe i PARKEN sig på 16 kampe i SAS Ligaen, 1 pokalkamp og 5 kampe i UEFA Cuppen. F.C. København F.C. København fik en resultatmæssig skuffende start på året, hvor det relativt hurtigt stod klart, at holdet ikke ville være i stand til hverken at forsvare sin DM-titel eller kvalificere sig til finalen i Ekstra Bladet Cup (pokalturneringen). Sæsonen endte dog med bronzemedaljer til F.C. København, der dermed for 8. sæson i træk opfyldte den sportslige målsætning om kvalifikation til europæisk fodbold i den efterfølgende sæson. Konsekvensen af den svære start blev imidlertid et forår med et for årstiden skuffende gennemsnitligt tilskuertal på cirka til 7 kampe (mod i 6 kampe i foråret 2007). Efterårets 9 SAS Liga-kampe trak i gennemsnit tilskuere i PARKEN (mod i 10 kampe i efteråret 2007). Samlet blev gennemsnittet til SAS Liga-kampene i PARKEN i 2008, hvilket er et fald på cirka 12% i forhold til En stor del af faldet kan dog forklares med, at F.C. København på grund af modernisering af stadion ikke mødte ærkerivalen Brøndby IF på hjemmebane. De fem kampe i UEFA Cuppen mod klubber med relativ lav attraktionsværdi for danske fodboldtilhængere (Cliftonville FC, Lillestrøm BK, FC Moskva, St. Etienne og Rosenborg BK) trak samlet cirka tilskuere, hvilket er væsentligt lavere end tilskuertallet til de fem internationale kampe i 2007 ( ), hvor både prestigen ved UEFA Champions League-kvalifikationskampe og modstanderklubberne appellerede mere til det københavnske fodboldpublikum. Sportsligt blev deltagelsen i UEFA Cuppen en stor succes,

14 Transferaktiviteter idet holdet under Ståle Solbakkens ledelse ikke alene kvalificerede sig til et europæisk gruppespil for tredje sæson i træk, men tillige for første gang i klubbens historie spillede sig i en 16-dels-finale i en europæisk turnering. Efter regnskabsårets udløb endte deltagelsen i UEFA Cup desværre med et samlet nederlag på 3 4 til den engelske Premier League-klub Manchester City FC. Det uomgængelige første skridt i opfyldelsen af F.C. Københavns internationale ambitioner er hvert år kvalifikation til en af de europæiske turneringer gennem enten en top 3-placering i SAS Ligaen eller en sejr i Ekstra Bladet Cup (pokalturneringen). I lyset af ovennævnte var det af signifikant betydning, at F.C. Københavns gode europæiske resultater i efteråret blev fulgt op i den nationale SAS Liga, hvor holdet med en imponerende gennemsnitlig pointhøst på næsten 2,2 pr. kamp placerede sig på en tilfredsstillende 2. plads efter sæsonens første 17 kampe. Det er ligeledes glædeligt, at holdet kvalificerede sig til semifinalen i Ekstra Bladet Cup, hvor der i foråret 2009 venter to kampe mod Nordvest FC fra danmarksserien. F.C. København fortsætter med at øge antallet af kommercielle samarbejdspartnere, og indtægterne herfra blev næsten 118,7 mio. kr. (108,0 mio. kr. i 2007). Salget af merchandise var påvirket af forårets skuffende sportslige resultater og tilskuertal, og indtægterne faldt til 23,8 mio. kr. (32,7 mio. kr. i 2007). Under daglig ledelse af den tidligere anfører for F.C. København, Michael Mio Nielsen, tog klubben initiativ til etablering af F.C. Copenhagen School of Excellence, der bliver omdrejningspunktet for klubbens fremtidige talentudvikling og bestræbelser på at efterleve UEFA s skærpede krav om en vis andel af førsteholdsspillere, der har fået deres fodbolduddannelse i klubben. t.kr. Segmentoplysninger Transferindtægter Transferudgifter Afskrivninger Sammenligningstal for 2007 er ikke revideret Resultatet af transferaktiviteter blev -18,5 mio. kr. (-38,3 mio. kr. i 2007). De væsentligste aktiviteter var salget af Brede Hangeland til engelske Fulham FC og Michael Gravgaard til franske FC Nantes. Ind i truppen kom Ulrik Laursen fra OB, Zdenek Pospech fra Sparta Prag, José Junior fra Malmö FF, Thomas Kristensen fra FC Nordsjælland, Peter Larsson fra Halmstad BK og César Santin fra Kalmar FF. Efter regnskabsårets udløb er Martin Vingaard og Johan Wiland kommet til fra henholdsvis Esbjerg fb og IF Elsborg, mens Dame N Doye er hentet i græske OFI Kreta. Ligeledes efter regnskabsårets udløb er Rasmus Würtz, José Junior og Nathan Coe udlejet til henholdsvis Vejle Boldklub, FC Nordsjælland og Örgryte IS. I samarbejde med Johannesskolen på Frederiksberg tilbydes op til 12 spillere på en årgang en hverdag, hvor fodboldtalentet kan afprøves i optimale rammer, uden at de unge spillere mister fokus på hverken den boglige uddannelse eller den daglige omgang med familie og venner. Den første årgang starter på F.C. Copenhagen School of Excelllence i sommeren 2009, og der vil gå seks år, før programmet er fuldt udbygget. Kontortårne Kontorlokalerne i PARKEN var fuldt udlejede i regnskabsåret, men koncernens indtægter fra udlejning faldt til 12,6 mio. kr. i 2008 (22,5 mio. kr. i 2007), hvilket afspejler den kendsgerning, at det sydøstlige tårn blev solgt i 2007, og at det nordvestlige tårn pr. 31. december 2007 blev overført til grunde og bygninger. Den bebudede udmatrikulering af det sydvestlige tårn med salg for øje er på grund af den generelle situation på ejendomsmarkedet endnu ikke gennemført, men det er fortsat koncernens intention at afhænde kontortårnet. César Santin i aktion for F.C. København

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

I forhold til samme periode for sidste år, udviser regnskabet ligeledes en forbedring på tkr. 3.125.

I forhold til samme periode for sidste år, udviser regnskabet ligeledes en forbedring på tkr. 3.125. Københavns Fondsbørs Århus den 28. februar 2007 Meddelelse nr. 01/2007 Cvr. nr. 83839910 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2006/07 Halvårsrapporten for Moderselskabet Århus Elite A/S samt fodbolddivisionen

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

PARKEN SPOR T & ENTER TAINMENT A/S Årsr app ort 2 010 CVR. nr. 15 10 77 07

PARKEN SPOR T & ENTER TAINMENT A/S Årsr app ort 2 010 CVR. nr. 15 10 77 07 CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold Indledning 1 Året i hovedpunkter 2 Påtegninger 4 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning 6 Idégrundlag og mål 6 Selskabsoplysninger 6 Hoved-

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70 CVR-nr. 10 71 01 70 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009 Delårsrapport - side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 13. maj 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

A/S. CVR. nr. 15 10 77 07

A/S. CVR. nr. 15 10 77 07 A/S CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold Indledning 1 Året i hovedpunkter 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Hoved- og nøgletal for koncernen 8

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere