FUNKTIONÆRFORENINGEN CARLSBERG. Årsregnskab 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FUNKTIONÆRFORENINGEN CARLSBERG. Årsregnskab 2013"

Transkript

1 FUNKTIONÆRFORENINGEN CARLSBERG Årsregnskab marts 2014 Dette regnskab indeholder 20 sider

2 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Beretning 7 Årsregnskab 1. januar 31. december 8 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatopgørelse 10 Balance 11 Noter 13 Specifikation af regnskabet 15 Noter 16 Budget 2014 samt budget 2013 sammenlignet med resultatopgørelse

3 Påtegning Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 for Funktionærforeningen Carlsberg. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med den på side 8-9 beskrevne regnskabspraksis. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 27. marts Peter Petersen Tom Andreasen Ulla B. Hansen formand næstformand Hanne Buch-Larsen Michael Hye Thomas Knudsen sekretær kasserer Jakob S. Larsen Søren Leth Tom Niekrenz Leif Storm Anders Vinther Mads Wittrup 2

4 Den interne revisors påtegning Til medlemmerne i Funktionærforeningen Carlsberg Vi har revideret årsregnskabet for Funktionærforeningen Carlsberg for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013, der aflægges efter den på side 8-9 beskrevne anvendte regnskabspraksis. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med bestyrelsens revisionsinstruks af 30. august Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som bestyrelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 i overensstemmelse med den på side 8-9 beskrevne anvendte regnskabspraksis. København, 27. marts Dorte Krag intern revisor Søren F. Henriksen íntern revisor 3

5 Den uafhængige revisors erklæringer Til medlemmerne i Funktionærforeningen Carlsberg Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Funktionærforeningen Carlsberg for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013, side Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter den på side 8-9 beskrevne regnskabspraksis. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med den på side 8-9 beskrevne regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 4

6 Den uafhængige revisors erklæringer Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 i overensstemmelse med den på side 8-9 beskrevne regnskabspraksis. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 27. marts KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Henrik Kronborg Iversen statsaut. revisor Henrik Pedersen statsaut. revisor 5

7 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Funktionærforeningen Carlsberg Ny Carlsberg Vej København V. Telefon Telefax CVR-nr Hjemsted: København V. Bestyrelse P Peter Petersen Tom Andreasen Ulla B. Hansen formand næstformand Hanne Buch-Larsen Michael Hye Thomas Knudsen sekretær kasserer Jakob S. Larsen Søren Leth Tom Niekrenz Leif Storm Anders Vinther Mads Wittrup Revisor KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes 27. marts

8 Beretning Foreningens formål er A. at varetage medlemmernes interesser, bl.a. ved forhandling med ledelsen i Carlsberg A/S og med ledelserne i de af koncernens selskaber, hvor foreningen har indgået aftale om at repræsentere medarbejdernes interesser, og over for andre medarbejdergrupper samt kontakt til funktionærer i koncernens øvrige selskaber. B. at samle medlemmerne til sammenkomster for at fremme det kollegiale sammenhold. C. at administrere følgende afdeling: B. Ferieboligerne Årets resultat Årets resultat på kr. foreslås disponeret således: Kr. Overført underskud Årets resultat er kr ringere i forhold til Dette skyldes mindre indtægter i 2013 på tilskud fra Carlsberg Danmark samt lejeindtægter. Mindre omkostninger på fester i forhold til Fra C/T Medarbejderlegat har foreningen modtaget kr kr. til vor afdeling B ferieboligerne. Begivenheder efter statusdagen Der er efter regnskabs afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke foreningens stilling. Forventninger Bestyrelsen forventer for 2014 et underskud på ca kr. Bestyrelsen er opmærksom på udviklingen. 7

9 Årsregnskab 1. januar 31. december Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for Funktionærforeningen Carlsberg er aflagt i henhold til bekendtgørelse om fonde og visse foreninger og vedtægterne. Regnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Resultatopgørelsen Indtægter Indtægter indregnes på forfaldstidspunktet. Omkostninger Omkostninger indeholder omkostninger til fester, tilskud til øvrige foreninger og udvalg, drift af foreningslokaler og ferieboliger. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger indeholder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler, kontoromkostninger m.v. Finansielle indtægter og udgifter Finansielle indtægter og udgifter indeholder renteindtægter og udgifter samt udbytte af værdipapirer. Skat af årets resultat Den forventede skat af årets skattepligtige indkomst indregnes i resultatopgørelsen tillige med årets ændring i hensættelse til udskudt skat. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til anskaffelsespris eller genindvindingsværdi, hvor denne er lavere. Bestyrelsen har valgt ikke at afskrive på ferieboliger, idet deres værdi ventes opretholdt ved den løbende vedligeholdelse. Varebeholdninger Færgebilletter måles til anskaffelsespris eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. 8

10 Årsregnskab 1. januar 31. december Anvendt regnskabspraksis Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. Værdipapirer Børsnoterede værdipapirer måles til kursværdi på balancedagen. 9

11 Resultatopgørelse kr. Note Indtægter Fester Tilskud til øvrige foreninger og udvalg Drift af foreningslokale Drift af ferieboliger Bruttoresultat Administrationsomkostninger Resultat før renter m.v Finansielle indtægter Resultat før skat Skat af årets resultat 0 0 Årets resultat Der fordeles således Fællesdrift Ferieboliger Resultatdisponering Overført resultat

12 Balance kr. Note AKTIVER Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver 4 Ferieboliger Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Beholdning af færgebilletter Tilgodehavender 5 Tilgodehavender hos medlemmer Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

13 Balance kr. Note PASSIVER Egenkapital 6 Egenkapital 1. januar Overført resultat Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Mellemregning med Carlsberg Repræsentationsforening Periodeafgrænsningsposter Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Eventualforpligtelser, andre økonomiske forpligtelser og sikkerhedsstillelser 7 12

14 Noter kr Indtægter Kontingenter Tilskud fra Carlsberg Danmark A/S Carlsberg og Tuborgs Medarbejderlegat Lejeindtægter Personaleudgifter I administrationsudgifter og drift af foreningslokaler er indeholdt Gager embedsmænd/sekretær Finansielle indtægter Renteindtægter Administrationsgebyr m.m Udbytte Kursgevinst på værdipapirer

15 Noter kr. 4 Materielle anlægsaktiver Ferieboliger Anskaffelsessum 1. januar Anskaffelsessum 31. december Afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Ejendomsvurdering, danske ejendomme Regnskabsmæssig værdi, danske ejendomme Ejendomsvurdering, udenlandske ejendomme Regnskabsmæssig værdi, udenlandske ejendomme Tilgodehavender Af tilgodehavender forfalder til betaling indenfor 1 år efter regnskabsårets udløb Egenkapital Egenkapital 1. januar Årets resultat Egenkapital 31. december Eventualforpligtelser, andre økonomiske forpligtelser og sikkerhedsstillelser

16 SPECIFIKATION AF REGNSKABET FOR 2013: ADMINISTRATION. BESTYRELSESAKTIVITETER. FESTER. TILSKUD TIL ØVRIGE FORENINGER OG UDVALG... DRIFT AF LOKALER.. DRIFT AF FERIEBOLIGER BUDGET FOR 2014 SAMT BUDGET 2013 SAMMENLIGNET MED RESULTATOPGØRELSE De efterfølgende sider (noter / budget) bliver ikke revideret af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 15

17 NOTER Kr. Administration Gager, lønsumsafgift, ATP og AES Medlemsafgift til FTF Revisionshonorar NETS - Betalingsservice Diverse: kontorhold Bestyrelsesaktiviteter mm Bestyrelsesmøder, -rejser og kurser Ferieboligsystem mm Funktionærforeningens hjemmeside mm Fester Generalforsamling Forårsfest Pensionistarrangement Oktoberfest i Fredericia Andespil i Fredericia Andespil i Valby Juletræ i Valby Cirkus Arena Tilskud til øvrige foreninger og udvalg Billardudvalg Drift af foreningslokaler Gage, nyanskaffelser og rengøring af lokalerne Drift af ferieboliger Egne ferieboliger Hulegaards Kvarn, Sverige Driftsomkostninger 74,405 - Lejeindtægter Hallandsåsen Driftsomkostninger - Tilskud fra CT Medarbejderlegat Lejeindtægter

18 Kr. Ebeltoft Driftsomkostninger Lejeindtægter Humlehuset Driftsomkostninger Lejeindtægter Friheden Driftsomkostninger - Tilskud fra CT Medarbejderlegat Lejeindtægter Nørkjær Driftsomkostninger - Tilskud fra CT Medarbejderlegat Lejeindtægter Langeland Driftsomkostninger Tilskud fra CT Medarbejderlegat Lejeindtægter Fårup Driftsomkostninger Lejeindtægter I alt egne ferieboliger Lejede ferieboliger: Rømø Driftsomkostninger Lejeindtægter Mommark, Als Driftsomkostninger Lejeindtægter Samsø Driftsomkostninger Lejeindtægter Lemvig Driftsomkostninger Lejeindtægter

19 Kr. Bornholm, Sandvig Driftsomkostninger Lejeindtægter Marielyst Driftsomkostninger Lejeindtægter St. Raphael, Frankrig Driftsomkostninger Lejeindtægter rue de la Tacherie, Paris, Frankrig Driftsomkostninger Lejeindtægter Marina Baie, Nica, Frankrig Driftsomkostninger Lejeindtægter Juan les Pins, Nice, Frankrig Driftsomkostninger Lejeindtægter Sainte Maxime, Nice, Sydfrankrig Driftsomkostninger Lejeindtægter Letizia (byhus) Lucca, Toscane, Italien Driftsomkostninger Lejeindtægter Apartment Manuela, Toscana, Italien Driftsomkostninger Lejeindtægter Corti del Lago, Gardasøen, Italien Driftsomkostninger Lejeindtægter Portosole, Cavaillino, Adriaterhavnskysten, Italien Driftsomkostninger Lejeindtægter Barcelona, Spanien Driftsomkostninger Lejeindtægter

20 Kr. Berlin, Tyskland 0 Driftsomkostninger Lejeindtægter I alt lejede ferieboliger Administration Herunder trykning og porto af feriekataloger mm Fra Carlsberg og Tuborg Medarbejderlegat har vi modtaget kr ,som er bogført under "indtægter". I ovennævnte opgørelse er beløbene modregnet under egen ferieboliger: Feriebolig Hallandsåsen Kr Feriebolig Friheden Kr Feriebolig Nørkjær Kr Feriebolig Langeland Kr

21 Budget Kr. BUDGET BUDGET RESULTAT INDTÆGTER Kontingenter Tilskud fra Carlsberg Danmark A/S Tilskud fra Carlsberg og Tuborgs Medarbejderlegat Lejeindtægter Renter Udbytte Diverse indtægter Kursregulering af værdipapirer Indtægter i alt UDGIFTER Administration Bestyrelsesaktiviteter mm Fester Tilskud til øvrige foreninger og udvalg Drift af foreningslokaler Drift af ferieboliger Kursregulering af værdipapirer Udgifter i alt RESULTAT Specifikation af fester: Generalforsamling Forårsfest Pensionistarrangement Oktoberfest i Fredericia Andespil i Fredericia Andespil i Valby Juletræ i Valby Cirkus Arena Arrangement Jylland / Fyn og medlemsmøder

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere