Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015"

Transkript

1 Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning Strategiske mål... 5 Mål 1.1 Fokus på borgertilfredshed... 5 Mål 1.2 Inddragelse af samarbejdspartnere til evaluering af opgaveløsning Kernefaglige mål... 7 Mål 2.1 Børnerettede indsatser... 7 Mål 2.2 Mål om gennemsnitlig alder for sagsforløb på øvrige sagsområder... 8 Mål 2.3 Verserende sager i Statsforvaltningen Mål 2.4 Kvalitet i sagsbehandlingen Økonomiske og administrative mål Mål 3.1 Produktivitetsforbedringer via investering i forretningsudvikling Mål 3.2 Udarbejdelse af supplerende styringsrelevante mål for sager under forældreansvarsloven Mål 3.3 Mål om budgetoverholdelse Mål 3.4 Målsætning om sygefravær Mål 3.5 Målsætning om huslejeomkostninger Påtegning Vægtning af resultatmål Bilag 1: Model for beregning af gennemsnitlig alder for sagsforløb

3 Resultatmål Indledning Statsforvaltningen blev etableret d. 1. juli 2013 ifølge en aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance. Den politiske aftale indebærer nye rammer for Statsforvaltningens opgavevaretagelse og betydelige ændringer i organiseringen af forvaltningens arbejdsopgaver. Aftalen forudsætter, at Statsforvaltningen gradvist frem til 2016 skal effektivisere og tilpasse medarbejdersammensætningen. Konkret er der gennemført en standardisering og specialisering af forvaltningens sagsområder. Ligeledes er der indført gebyrer med henblik på en ændret adfærd hos borgerne, hvilket har medført et fald i antal sager på nogle områder. Sluttelig er den administrative og ledelsesmæssige struktur tilpasset, hvilket bl.a. har betydet, at en række dobbeltfunktioner er faldet bort. Ind til videre har ændringerne medført, at Statsforvaltningens forbrugsmulighed i 2015 kan reduceres med omtrent 7 pct. mens den borgernære service kan fastholdes eller forbedres. Resultatplanen for 2015 har derfor fokus på flerårige mål med henblik på at sikre Statsforvaltningens fortsatte positive udvikling og konsolidering. Samlet set er formålet at fokusere på øget kvalitet og borgertilfredshed, og i øvrigt sikre, at effektiviseringer og produktivitetsforbedringer forløber planmæssigt i implementeringsperioden. Statsforvaltningens implementeringsperiode løber fra 2013 til Resultatmålene for 2015 er udarbejdet ud fra et målhierarki, som fremstillet i nedenstående figur 1. Figur 1 Resultatmålshierarki 1. Strategiske mål 1.1 Serviceudvikling og borgertilfredshed 1.2 Inddragelse af samarbejdspartnere 2.1 Børnerettede indsatser 2. Kernefaglige mål 2.2 Øvrige sagsbehandlingsområder 2.3 Kvalitet i sagsbehandlingen 3.1 Budgetoverholdelse 3. Økonomiske mål 3.2 Produktivitetsforbedringer Resultatplanen er opdelt i tre kategorier: Strategiske-, kernefaglige- og økonomiske mål. Hver kategori består af 1 til 3 områder, der tilsvarende indeholder et antal målepunkter eller formulerede krav. Nærværende resultatplan er 1-årig og gælder for Det bemærkes dog, at visse af målene i planen har et flerårigt sigte med henblik på at angive en retning for en kontinuert forbedring af opfyldelsen af målsætningen. Hvis et mål videreføres til det kommende år, bliver målets ambitionsniveau revurderet inden det næste år. Der er såle- 3

4 des tale om en dynamisk og årlig vurdering af de enkelte mål vedrørende deres fortsættelse og ambitionsniveau. 4

5 1. 1. Strategiske mål I 2014 introduceredes to strategiske målsætninger om Statsforvaltningens fortsatte udvikling. Samlet set er sigtet at fastholde Statsforvaltningens fokus på borgertilfredshed, samt inddragelse af centrale samarbejdspartnere. Begge strategiske målsætninger gælder som udgangspunkt i Statsforvaltningens implementeringsperiode fra 2014 til Mål 1.1 Fokus på borgertilfredshed Statsforvaltningen skal løbende sikre et højt serviceniveau over for borgerne. Over de kommende år skal Statsforvaltningen fokusere på at øge borgernes tilfredshed ved ligefrem, forståelig og relevant information for borgerne. Dette søges opnået dels ved en bred årlig borgertilfredshedsundersøgelse, og dels ved at inddrage centrale samarbejdspartnere i en evaluering af to udvalgte sagsområder pr. år. Måling af borgertilfredshed Statsforvaltningen skal gennemføre mindst en årlig undersøgelse, der omfatter alle større sagsområder, og som berører følgende emner: Måling af om information og vejledning på borger.dk og statsforvaltning.dk er tilfredsstillende. Måling af om statsforvaltningens digitale ansøgningsskemaer er tilfredsstillende. Målingen opdeles pr. sagsområde. Måling af i hvilket omfang Statsforvaltningens afgørelser er formuleret i et forståeligt sprog, og om afgørelserne forekommer velbegrundede. Målingen opdeles pr. sagsområde. Vurdering af hvorvidt der kunne indhentes relevant supplerende information via Statsforvaltningens Infocenter. Borgertilfredshedsundersøgelsen skal udføres ud fra samme retningslinjer som borgertilfredshedsundersøgelsen i Undersøgelsen skal endvidere have et sådant omfang, at den med rimelighed kan siges at være repræsentativ for alle borgere, der kommer i kontakt med Statsforvaltningen i et kvartal af Borgertilfredshedsundersøgelsen for 2014 viste at 54 pct. var tilfredse med de leverede informationer og ydelser. For 2015 er målet at forbedre den samlede andel tilfredse borgere med 10 pct. til 64 pct. For områder, som ikke lever op til tilfredsmålet, udarbejdes en handlingsplan med henblik på hurtigst muligt at løfte borgertilfredsheden. Resultatet af borgertilfredshedsundersøgelsen og eventuelt handlingsplanen fremsendes til departementet inden udgangen af resultatåret. Mål 1.2 Inddragelse af samarbejdspartnere til evaluering af opgaveløsning Statsforvaltningen skal løbende være i kontakt med forvaltningens primære samarbejdspartnere om at udvikle opgaveløsningen. Fordi der ønskes en dybdegående evaluering, vil der årligt blive udpeget to sagsområder. Målet med evalueringerne er at få inspiration til, hvorledes forvaltningens opgavevaretagelse kan forbedres - enten i form af mere smidige sagsgange, bedre information eller forenkling af regelgrundlag m.v. Samarbejdspartnere forstås bredt, og kan være hvervgivere eller ankeinstanser, men også interesseorganisationer eller virksomheder. 5

6 Evaluering af sagsområderne under forældreansvarsloven og det kommunale tilsyn Statsforvaltningen skal løbende inddrage centrale samarbejdspartnere med henblik på at udvikle idéer til forbedret opgaveløsning. Idéudviklingen gennemføres som evalueringer af to årlige sagsområder. I 2015 evalueres sagsområderne under forældreansvarsloven og tilsynet med kommunerne. Forældreansvarsloven er udvalgt fordi aktivitetsområdet i høj grad har offentlighedens bevågenhed, og fordi aktivitetsområdet er et af Statsforvaltningens største. Det kommunale tilsyn blev reorganiseret i forbindelse med etablering af enhedsforvaltningen. På baggrund af det seneste 1½ års drift ønskes sagsområdet evalueret, herunder i lyset af reorganiseringen. Statsforvaltningen beslutter hvilke interessenter, der bør inddrages i evalueringen, og på hvilken måde interessenterne inddrages. Så vidt muligt bør årets borgertilfredshedsundersøgelse dog inddrages i evalueringen. Produktet af evalueringen skal være et idékatalog, der indeholder forslag til regelforenklinger, nye procedurer, andre kommunikationsformer m.v. Statsforvaltningen skal udarbejde en specifikation af evalueringens metode samt plan for gennemførsel. Specifikation og plan fremsendes til departementets godkendelse senest med udgangen af første kvartal I samarbejde med departementet skal Statsforvaltningen udarbejde en handlingsplan med henblik på at realisere de identificerede muligheder. Handlingsplanen skal foreligge senest med udgangen af tredje kvartal

7 2. Kernefaglige mål Kernefaglige mål er udvalgt med henblik på at måle sagsbehandlingstid og kvalitet i den samlede opgavevaretagelse. Statsforvaltningen varetager en bred opgaveportefølje, hvorfor de største sagsområder er prioriteret under kernefaglige mål. Familieretten er Statsforvaltningens største sagsområde og derfor også omfattet af flest resultatmål (børnerettede indsatser, børnebidrag, separation og skilsmisser). Mål 2.1 Børnerettede indsatser Inddragelse af borgere i sager inden for familieretten Statsforvaltningen skal hurtigt indkalde borgere til et møde med henblik på at øge forligsmulighederne. Sager vedrørende forældremyndighed, bopæl og samvær kan være udfordrende for både børn og forældre, hvorfor der indkaldes til vejledningsmøde i Statsforvaltningen. Møderne søges tilrettelagt med henblik på mindst mulig ventetid for de involverede parter. Inddragelse af borgere i sager inden for familieretten Fristmål, procentandel af sager, som skal opfylde målsætningen R2013* R2014* Mål 2.11: I tvistsagerne om forældremyndighed, bopæl eller samvær skal ansøgerne være tilbudt møde inden 35 dage efter ansøgningens modtagelse (andel indkaldelser der opfylder fristen, pct.). Mål 2.12: Sager om forældremyndighed og bopæl, hvor parterne er uenige ved fremsendelse af sagen til Statsforvaltningen, skal afsluttes i Statsforvaltningen (andel af sager med enighed, pct.) Anm.: *Kolonnen viser resultatmålet pågældende år. Styrkelse af børns situation i konflikter mellem forældre Statsforvaltningen skal støtte børn i konflikter mellem forældre ved at tilbyde børnegrupper, der samlet dækker hele landet, og et særligt spor for de meget konfliktfyldte sager. I aftale om satspuljen for 2013 blev det besluttet at afsætte midler til styrkelse af børns situation i konflikter mellem forældre. Styrkelsen skal bl.a. ske ved: - Tilbud om børnegrupper i Statsforvaltningen. - Udvikling af et særligt spor for de meget konfliktfyldte sager gennem en styrkelse af det børnesagkyndige element og benyttelsen af tværfaglige møder. Det vurderes, at de afsatte midler årligt forventes at kunne dække 800 børn fordelt på ca. 80 grupper. Styrkelse af børns situation i konflikter mellem forældre Gennemførsel af børnegrupper R2013* R2014* Mål 2.13: Statsforvaltningen skal på landsplan tilbyde børnegrupper, hvor børn i en skilsmissekonflikt får mulighed for at deltage i et forløb sammen med andre børn i samme situation. (antal grupper, jævnt fordelt over landet) Anm.: *Kolonnen viser resultatmålet pågældende år. 7

8 Initiativet med et særligt spor for de meget konfliktfyldte sager indebærer en styrkelse af det børnesagkyndige element i sagsbehandlingen. Dermed skabes grundlag for en fokuseret indsats i forhold til de meget komplicerede sager, hvor der er et skærpet behov for at tage hensyn til børnene. Det vurderes, at de afsatte midler årligt giver mulighed for at gennemføre tværfaglige forløb á op til 10 timer. Styrkelse af børns situation i konflikter mellem forældre Gennemførsel af et særligt spor vedr. tværfaglige forløb R2013* R2014* Mål 2.14: Styrkelsen af børns situation ved gennemførsel af tværfaglige forløb, som tilbydes jævnt fordelt over landet. Målet inkluderer ca. 400 tværsektorielle møder Anm.: *Kolonnen viser resultatmålet pågældende år. Mål 2.2 Mål om gennemsnitlig alder for sagsforløb på øvrige sagsområder Et kort sagsforløb og den tid en borger skal afvente Statsforvaltningens afgørelse skal minimeres. På udvalgte sagsområder fastsættes derfor krav til sagsforløbenes gennemsnitlige varighed. Statsforvaltningen har en bred opgaveportefølje, og det er vigtigt, at områderne er i stabil drift. Der opstilles derfor konkrete resultatkrav om gennemsnitlig alder for et sagsforløb på udvalgte områder. De udvalgte sagsområder omfatter som udgangspunkt hovedområderne inden for Statsforvaltningens opgavevaretagelse, og er fastsat i samarbejde med de hvervgivende ministerier. Mål om gennemsnitlig alder for sagsforløb skal erstatte mål for sagsbehandlingstid. Hensigten med sagsforløb er at introducere et mål, som kan beskrive, hvor længe en borger i gennemsnit må forvente at skulle afvente Statsforvaltningens afgørelse. Se bilag 1 for yderligere detaljer om beregning af gennemsnitlig alder for sagsforløb. Bilaget berører også forskellene mellem mål om sagsforløb og sagsbehandlingstid. Niveauet for gennemsnitlig alder på sagsforløb i 2015 er fastlagt med henblik på, at borgerne samlet set vil opleve en hurtigere service målt i forhold til

9 Mål om gennemsnitlig alder for sagsforløb på øvrige sagsbehandlingsområder Gennemsnitlig alder for sagsforløb (antal uger) Separation og skilsmisser R2014* Mål 2.21: Den gennemsnitlige alder for sagsforløb om opnåelse af løsning i sager om separation og skilsmisse Børnebidragsområdet Mål 2.22: Den gennemsnitlige alder for sagsforløb vedrørende fastsættelse af børnebidrag Værgemål Mål 2.25: Den gennemsnitlige alder for sagsforløb om iværksættelse af værgemålsager Udlændingeområdet Mål 2.26: Den gennemsnitlige alder for sagsforløb vedrørende udstedelse af registreringsbevis (udlændingesager)** Det Kommunale Tilsyn Mål 2.27: Den gennemsnitlige alder for sagsforløb om alle sager vedr. kommunalt tilsyn Anm.: *I 2014 blev der målt på gns. sagsbehandlingstid. Kolonnen viser derfor den faktiske gns. alder for sagsforløb i ** Udlændingeområdet behandles med Udlændingestyrelsens IT-systemer. Systemerne muliggør ikke umiddelbart måling af gennemsnitlig alder for sagsforløb. Indtil måling af gennemsnitlig alder for sagsforløb systemunderstøttes opstilles alene mål for sagsbehandlingstid. Introduktionen af mål om gennemsnitlig alder for sagsforløb medfører et skifte i numeriske niveauer i forhold til sagsbehandlingstid, men ikke i den service Statsforvaltningen leverer. Med henblik på at kunne bekræfte dette anvendes mål om gennemsnitlig alder for sagsforløb så vel som sagsbehandlingstid i Følgende mål for sagsbehandlingstid er fastsat med udgangspunkt i samme prioritering som mål om gennemsnitlig alder for sagsforløb. 9

10 Mål for sagsbehandlingstid på øvrige sagsbehandlingsområder Gennemsnitlig sagsbehandlingstid (antal uger) Separation og skilsmisser R2013* R2014* Mål 2.28: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager om opnåelse af løsning i sager om separation og skilsmisse Børnebidragsområdet Mål 2.29: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sager vedrørende fastsættelse af børnebidrag Værgemål Mål 2.210: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for iværksættelse af værgemålsager -** Udlændingeområdet Mål 2.211: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sager vedrørende udstedelse af registreringsbevis (udlændingesager) Det Kommunale Tilsyn Mål 2.212: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle sager vedr. kommunalt tilsyn Anm.: *Kolonnen viser resultatmålet pågældende år. ** Resultatmålet for værgemål blev ændret ifbm. resultatkontrakten for Resultatmålet for tidligere år kan derfor ikke sammenlignes med målet for 2014 og frem. Mål 2.3 Verserende sager i Statsforvaltningen Statsforvaltningen skal undgå, at antallet af indkomne sager stiger i et sådant omfang, at målet om gennemsnitlig alder for sagsforløb ikke kan overholdes. Statsforvaltningen skal sikre, at der ikke sker en ophobning af uafsluttede sager, som påvirker mål for sagsforløbenes gennemsnitlige alder. For de sagsområder, der er udvalgt under afsnit 2.2, er der således defineret mål for antallet af verserende sager. 10

11 Statsforvaltningens verserende sager Maksimalt antal verserende sager på udvalgte sagsområder R2014* Mål 2.31: Maksimalt antal verserende sager omhandlende separation og skilsmisse Mål 2.32: Maksimalt antal verserende sager vedrørende fastsættelse af børnebidrag** Mål 2.35: Maksimalt antal verserende sager om værgemål*** Mål 2.36: Maksimalt antal sager vedrørende udstedelse af registreringsbevis (udlændingesager) Mål 2.37: Maksimalt antal sager vedr. kommunalt tilsyn**** Anm.: Mål for verserende sager betragtes som opfyldt, hvis de anførte maksimale niveauer ikke overskrides i mere end én måned. * Kolonnen viser resultatmålet i Mål for verserende sager blev introduceret i ** Antallet af verserende sager på børnebidragsområdet indeholder ikke ansøgning om konfirmations- eller beklædningsbidrag. Disse særbidrag er undtaget resultatmålet idet de er sæsonbestemte, og derfor ikke omfattet af den løbende sagsstyring. *** Antallet af verserende værgemålssager indeholder ikke sager om godkendelse af regnskaber. Godkendelsen omfatter en lovbestemt administrativ gennemgang af værgeregnskaberne, men altså ikke etablering af værgemål, frigivelse af midler m.v. **** Antal verserende tilsynssager omfatter ikke regnskabssager for kommuner og regioner Mål 2.4 Kvalitet i sagsbehandlingen Statsforvaltningen skal løbende sikre, at information, rådgivning og sagsbehandling udføres med en høj kvalitet. Ved høj kvalitet forstås, at afgørelserne er juridisk og forvaltningsmæssigt korrekte. Over de kommende år skal der derfor foretages kvalitetsmålinger af alle Statsforvaltningens sagsområder. Fokus på kvalitet i sagsbehandlingen Kvalitetsmålingerne foretages på udvalgte sagsområder hvert år. I 2015 vurderes sagsområderne under forældreansvarsloven og det kommunale tilsyn. Forældreansvarsloven er udvalgt fordi aktivitetsområdet i høj grad har offentlighedens bevågenhed, og fordi aktivitetsområdet er et af Statsforvaltningens største. Det kommunale tilsyn blev reorganiseret i forbindelse med etableringen af Statsforvaltningen i Ændringen forventedes bl.a. at give bedre mulighed for erfaringsudveksling, kompetenceudvikling og specialisering blandt medarbejderne inden for bl.a. det kommunale tilsyn. Kvalitetsmålingen skal dermed bidrage til en vurdering af, hvordan reorganiseringen har påvirket sagsbehandlingens kvalitet. Formålet med kvalitetsmålingen er at vurdere, hvorvidt Statsforvaltningens afgørelser, herunder sagsbehandlingen, er i overensstemmelse med gældende ret inden for de udvalgte områder.. Kvalitetsmålingen af skilsmisse foretages i samarbejde med Statsforvaltningens hvervgiver Ankestyrelsen. Kvalitetsmålingen af det kommunale tilsyn foretages i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriets juridiske afdeling. Målingen foretages på basis af stikprøver. Antallet af vurderede afgørelser aftales mellem Statsforvaltningen og hvervgiver/klageinstans. Statsforvaltningen skal udarbejde en specifikation af kvalitetsmålingernes metode og plan for gennemførsel. Specifikationen mv. fremsendes til departementets godkendelse senest med udgangen af første kvartal Resultaterne publiceres i en rapport. På basis af rapportens konklusioner udarbejder Statsforvaltningen en handlingsplan for eventuelle fremtidige kvalitetsforbedringer. Rapport og handlingsplan skal forelægge senest med udgangen af tredje kvartal. Handlingsplanen skal iværksættes inden udgangen af

12 3. Økonomiske og administrative mål Mål 3.1 Produktivitetsforbedringer via investering i forretningsudvikling Statsforvaltningen skal løbende investere i udviklingen af arbejdsgange med henblik på effektivisering, standardisering og digitalisering. Formålet er at udvikle niveauet for sagsbehandlingstiderne og kvaliteten af sagsbehandlingen inden for Statsforvaltningens økonomiske rammer. Derudover skal der skabes råderum til Statsforvaltningens fortsatte arbejde med øget borgertilfredshed og inddragelse af samarbejdspartnere. Produktivitetsforbedringer via investering i forretningsudvikling (nyt sagsbehandlingssystem i 2015) Statsforvaltningen skal gennemføre forretningsudviklingsinitiativer, så produktiviteten i sagsbehandlingen og borgerbetjeningen løbende forbedres. Den samlede portefølje af initiativer skal sikre, at Statsforvaltningens ansvarsområde kan forvaltes tilfredsstillende inden for de besluttede økonomiske rammer i perioden 2014 til I 2015 bliver statsforvaltningens største initiativ implementering af nyt sagsbehandlingssystem og introduktion af nye optimerede arbejdsgange. Målet er samlet set at effektivisere sags- og dokumenthåndteringen samt at lette anvendelsen af digital post med borgere og virksomheder. I 2015 er målet at realisere omtrent 14 mio. kr. ved standardisering, specialisering og digitalisering. Statsforvaltningen rapporterer kvartalsvis på status for porteføljen af forretningsudviklende initiativer. Med udgangen af første kvartal 2015 skal de realiserede initiativer i 2014, initiativer under afvikling i 2015 og endelig planlagte initiativer i 2016 således rapporteres. Mål 3.2 Udarbejdelse af supplerende styringsrelevante mål for sager under forældreansvarsloven Forældreansvarsloven omfatter sager vedrørende forældremyndighed, bopæl og samvær. Sager under forældreansvarsloven er ofte karakteriseret ved flere sagsforløb pr. familie. Herved forstås, at en tvist ikke afsluttes ved en enkelt afgørelse, men at der ofte er behov for flere på hinanden følgende afgørelser. Potentielt kan en familie have verserende henvendelser under behandling i statsforvaltningen over en årrække. Hver henvendelse afgøres separat i Statsforvaltningen. For familien opleves den samlede mængde henvendelser imidlertid som et forløb. Mål om gennemsnitlig alder for sagsforløb, som anvendes på Statsforvaltningens øvrige sagsområder, er således ikke umiddelbart vejledende for borgerne. Fremadrettet ønskes derfor supplerende styringsrelevante resultatmål, der også kan belyse borgernes oplevelse af den service som Statsforvaltningen tilbyder. Udarbejdelse af supplerende styringsrelevante mål for sager under forældreansvarsloven For sager vedrørende forældremyndighed, bopæl og samvær ønskes fremover resultatmål, som i højere grad end det er tilfældet på nuværende tidspunkt, tilgodeser de styringsmæssige behov og borgernes oplevelse af den service, som Statsforvaltningen tilbyder. Dette kunne være via øget differentiering mellem lette og vanskelige sager, ved måling af gennemsnitligt sagsforløb for første afgørelse eller lignende. Af hensyn til at vurdere muligheden for implementering af differentierede resultatmål nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af Statsforvaltningen, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold. Statsforvaltningen varetager formandsskabet for arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen skal rapportere til departementet senest med udgangen af 2. kvartal 2015 med henblik på at eventuelle ændringer kan indarbejdes i resultatplanen for

13 Mål 3.3 Mål om budgetoverholdelse Mål 3.3 består af to kriterier om afvigelse mellem budget og forbrug hhv. i forhold til grundbudget og prognose ved udgiftsopfølgning 2. Afvigelsen beregnes som forskellen mellem budgetteret og realiseret forbrug af nettoudgiftsbevillingen (grundbudgettet) i forhold til budgetteret forbrug af nettoudgiftsbevillingen. Afvigelsen i forhold til grundbudgettet må maksimalt være på 2 pct. og afvigelsen i forhold til 2. udgiftsopfølgning må maksimalt være på 1 pct. Mål om budgetoverholdelse Afvigelse mellem budgettering og forbrug Maksimal afvigelse mellem grundbudget og årsregnskab Pct. Mål Resultat [] Maksimal afvigelse mellem 2. udgiftsopfølgning og årsregnskab Pct. Mål Resultat [] Mål 3.4 Målsætning om sygefravær Statsforvaltningen skal løbende foretage tiltag som forbedrer institutionens effektivitet. Sygefravær påvirker omkostningsniveauet ved at reducere arbejdstiden, der er tilgængelig til at varetage opgaverne. Det er målet, at koncernens samlede sygefravær er på det statslige niveau eller under i Målsætning om sygefravær Gennemsnitligt antal sygefraværsdage pr. medarbejder Det gennemsnitlige antal sygefraværsdage pr. medarbejder skal enten være på eller ligge under niveauet for statens gennemsnit i 2015 og være reduceret i forhold til Grundlaget for vurdering af målopfyldelsesgraden er nøgletallet Sygefravær i Statens Benchmark database eller årets resultat Gennemsnitligt sygefravær i dage Mål Statens benchmark 9, Statsforvaltningen 10, Mål 3.5 Målsætning om huslejeomkostninger Statsforvaltningen skal løbende optimere egne driftsomkostninger med henblik på at allokere flest mulige ressourcer til kernefaglige aktiviteter. En væsentlig driftsomkostning er husleje. Derfor er målet, at omkostningen pr. årsværk i 2015 er på eller under Bygningsstyrelsens målbillede for kontorlokaler i københavnsområdet. Målsætning om husleje Huslejeomkostning pr. årsværk Institutionen skal i 2015 udarbejde en plan for nedbringelse af omkostninger til husleje fremadrettet. Planen skal indeholde konkrete implementeringsovervejelser for 2016 mhp. at koncernens gennemsnit fra og med 2017 ligger på eller under Bygningsstyrelsens benchmark. 13

14 Grundlaget for vurdering af målopfyldelsesgraden er nøgletallet Husleje pr. årsværk, inkl. energiafgifter, jf. Statens Benchmark-database Huslejeomkostninger Mål pr. årsværk Bygningsstyrelsens Benchmark Statsforvaltningen Anm: Bygningsstyrelsens seneste målbillede for den årlige huslejeomkostning pr. medarbejder i københavnsområdet fremgår af rapporten Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København fra

15 4. Påtegning Resultatplanen træder i kraft d. 1. januar 2015 og er i udgangspunktet gældende til kalenderårets afslutning. Der afrapporteres kvartalsvist på samtlige mål i resultatplanen til departementet efter en nærmere angivet skabelon. Afrapporteringen sker senest 14 kalenderdage efter afslutning af hvert kvartal. Det påhviler i øvrigt Statsforvaltningsdirektøren at rapportere eventuelle væsentlige afvigelser i sagsbehandlingen, budgetterne eller de strategiske mål m.v. I årsrapporten foretages afrapportering på samtlige mål og resultatkrav for hele regnskabsåret Genforhandling eller justering af resultatplanen vil finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå resultatplanen er indgået. København den 18. december 2014 Departementschef Sophus Garfiel Økonomi- og Indenrigsministeriet, 16. december 2014 Direktør Helle Haxgart, Statsforvaltningen 15

16 5. Vægtning af resultatmål For alle resultatkrav gælder, at målopfyldelsesgraden maksimalt kan være 100 procent. De enkelte resultatkrav vægter ens i den samlede målopfyldelse. Herved forstås, at det enkelte resultatmåls vægt beregnes som antallet af resultatkrav divideret med 100. Der er 23 mål i resultatplanen for I forbindelse med afrapportering af resultatet for 2014 opgøres, om de enkelte mål blev opfyldt. Et mål betragtes som opfyldt såfremt alle delelementer blev realiseret fuldt ud. Opfyldte mål indgår i den samlede score med 100/23. Ikke opfyldte mål tæller med scoren 0. Den samlede målopfyldelsesgrad for resultatåret bliver da summen af scoren for alle resultatmål. 16

17 Bilag 1: Model for beregning af gennemsnitlig alder for sagsforløb Mål om gennemsnitlig alder for sagsforløb skal erstatte mål om sagsbehandlingstid. Ændringen er besluttet fordi sagsbehandlingstid er et statisk og tilbageskuende mål, der er en konstatering af den tid, som er gået, og således ikke isoleret set kan anvendes til en fremadrettet håndtering af de udfordringer, der er indeholdt i en given portefølje af verserende sager. Overgangen til måling af gennemsnitlig alder for sagsforløb kræver dog særlig opmærksomhed på, hvordan der måles og, hvad målet er udtryk for. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid Gennemsnitlig sagsbehandlingstid måles ved for en given periode at tage det antal dage, der er anvendt på hver enkelt afgjort sag siden sagens modtagelse til den afgøres, og derefter dividere dette tidsforbrug med antal afgørelser i den givne periode på sagsområdet. Gennemsnitlig alder for sagsforløb Den gennemsnitlige alder for sagsforløb beregnes som det samlede antal dage, sagerne på et givent sagsområde har verseret, divideret med antal åbne sager på sagsområdet. Gennemsnitlig alder for sagsforløb udtrykker den gennemsnitlige alder af de åbne sager på et givent sagsområde og giver således mulighed for at reagere fremadrettet. Effekten af at overgå fra mål om sagsbehandlingstid til mål for sagsforløb er illustreret i følgende tabel. Eksempel på beregning af hhv. sagsbehandlingstid og gennemsnitlig alder for sagsforløb Eksemplet viser status for sagsområderne separation og skilsmisser og Det Kommunale Tilsyn d. 3. november Der er således tale om et punktnedslag ikke årets resultat. Sagsområde Sagsbehandlingstid år til dato (uger) Gns. alder for sagsforløb (uger) Separation og skilsmisse 7 6 Det kommunale tilsyn Af ovenstående eksempel ses, at differencen på sagsområdet separation og skilsmisse var en uge. I Det Kommunale Tilsyn var differencen imidlertid 14 uger. For separation og skilsmisse gælder, at sagerne er relativt homogene. Alle varianter af ægteskabssager tager omtrent samme kalendertid, og der er behov for nogenlunde samme ressourceindsats pr. sag. Effekten er, at differencen mellem sagsbehandlingstid og gennemsnitlig alder for sagsforløb alene var en uge i november Modsat ægteskab er tilsynssager i højere grad heterogene. En betydelig del af de modtagne henvendelser afvises umiddelbart, restmængden behandles over noget længere tid. I henhold til ovenstående definition indgår begge typer tilsynssager i grundlaget for beregning af gennemsnitlig sagsbehandlingstid, som derfor er relativ lav. Ved beregning af gennemsnitlig alder for sagsforløb indgår hovedsageligt sager, der realitetsbehandles. Gennemsnitlig alder for sagsforløb er derfor betydeligt højere end gennemsnitlig sagsbehandlingstid. Med overgangen til sagsforløb er resultatmålet 17

18 for Det Kommunale Tilsyn imidlertid et egentligt pejlemærke for borgerne om, hvor lang tid det tager at få realitetsbehandlet en tilsynssag. 18

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2014

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2014 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 Mål 1.1 Fokus på borgertilfredshed...

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen for 3. og 4. kvartal 2013

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen for 3. og 4. kvartal 2013 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen for 3. og 4. kvartal 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske

Læs mere

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015 Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen Årsrapport 2014 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3 2.3

Læs mere

Fremtidig struktur for statsforvaltningerne

Fremtidig struktur for statsforvaltningerne Dato 25/10-2012 Fremtidig struktur for statsforvaltningerne Statsforvaltningerne frem til i dag Statsforvaltningerne blev som en del af kommunalreformen i 2007 1 etableret som afløser for de tidligere

Læs mere

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, Hanne Petersen StyringsAgenda 2014 18. september 1 DAGSORDEN 1. Styringsmæssige udfordringer 2. Den samlede styringsdagsorden

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/05 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og

Læs mere

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon...

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon... Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 203 of 4 09/04/3 22.3 . Indledning Finansministeriets mission Finansministeriets vision Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde 2 2 of

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen Årsrapport 2013 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Esbjerg udøver

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

5. Forenkling på økonomiområdet

5. Forenkling på økonomiområdet 5. Forenkling på økonomiområdet Kommunerne er i helt overvejende grad kendetegnet ved en meget decentral struktur på økonomiområdet, hvor institutionerne både har det økonomiske ansvar for opgaveløsningen

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Retten i Hjørring blev etableret den 1. januar 2007

Læs mere

Resultataftale 2011 for Århus Stift

Resultataftale 2011 for Århus Stift Resultataftale 2011 for Århus Stift 1. Præsentation 1.1 Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Århus Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

FAMILIEFORHOLD OG CIVILRET. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

FAMILIEFORHOLD OG CIVILRET. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love Adoptionslov: Lov nr. 279 af 7/6 1972, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 7/10 2014 ændret ved lov

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud version 4 Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Indledning Ifølge Sundhedsloven er ansvaret for forebyggelse,

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Fokuseret tilsyn og styring. September 2014

Fokuseret tilsyn og styring. September 2014 Fokuseret tilsyn og styring September 2014 Koncernstyring Rammer for tilsyn og styring Krav om tilsyn og styring Dimensioner i tilsyn og styring Performance Fremadrettet sikring og udvikling af institutionernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Klar-parat-digital Sikre at alle medarbejdere kan betjene

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Den Kommunale Kvalitetsmodel. Spørgsmålsguide

Den Kommunale Kvalitetsmodel. Spørgsmålsguide Den Kommunale Kvalitetsmodel Spørgsmålsguide Indhold Forord 2 Selvevaluering af Indsatser 3 Tema 1: Ledelse 5 Tema 2: Ressourcer 7 Tema 3: Medarbejdere 9 Tema 4: Metoder og processer 11 Selvevaluering

Læs mere

Strategi for Danmarks Domstole 2010. Indsatser 2010

Strategi for Danmarks Domstole 2010. Indsatser 2010 Strategi for Danmarks Domstole 2010 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14

Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14 Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Bilag A Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Den nuværende telefonbetjening af borgerne Borgerne kontakter i dag de offentlige myndigheder for at få råd og vejledning, fx om

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

analyse: Overdækninger

analyse: Overdækninger 58 ENERGITILSYNET analyse: Overdækninger i fjernvarmesektoren 133 varmevirksomheder har de seneste to år i træk haft en overdækning samtidig med, at overdækningen i det seneste år har oversteget 10 procent

Læs mere

KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD

KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD INDHOLD OM BOGEN 7 FORORD 11 LÆSEGUIDE 15 KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD Indledning Den planlagte skilsmisse Den uventede skilsmisse Hvordan griber vi det an? Hvad skal vi sige, og hvad skal vi undlade at

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Vejledning om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning. Vejledning til God økonomistyring i staten

Vejledning om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning. Vejledning til God økonomistyring i staten Vejledning om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning Vejledning til God økonomistyring i staten November 2013 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Ændringer i cirkulære og vejledning 3 1.2 Formålet med kravene

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Kontaktcenter Til BIU Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter Baggrund Den 1. januar 2013 trådte samarbejdsaftalen mellem

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Retsudvalget, Skatteudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Generelt om retssikkerheden

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Handlingsplan 2011 for Retten i Viborg

Handlingsplan 2011 for Retten i Viborg Handlingsplan 2011 for Retten i Viborg 1. Indledning 2. Strategi 2011 årets indsatsområder 3. Domhuset selvevaluering 2010 4. Rammen Viborgs 5 indsatsområder Bilag: Fællessekretariatets handlingsplan for

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere