Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015"

Transkript

1 Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning Strategiske mål... 5 Mål 1.1 Fokus på borgertilfredshed... 5 Mål 1.2 Inddragelse af samarbejdspartnere til evaluering af opgaveløsning Kernefaglige mål... 7 Mål 2.1 Børnerettede indsatser... 7 Mål 2.2 Mål om gennemsnitlig alder for sagsforløb på øvrige sagsområder... 8 Mål 2.3 Verserende sager i Statsforvaltningen Mål 2.4 Kvalitet i sagsbehandlingen Økonomiske og administrative mål Mål 3.1 Produktivitetsforbedringer via investering i forretningsudvikling Mål 3.2 Udarbejdelse af supplerende styringsrelevante mål for sager under forældreansvarsloven Mål 3.3 Mål om budgetoverholdelse Mål 3.4 Målsætning om sygefravær Mål 3.5 Målsætning om huslejeomkostninger Påtegning Vægtning af resultatmål Bilag 1: Model for beregning af gennemsnitlig alder for sagsforløb

3 Resultatmål Indledning Statsforvaltningen blev etableret d. 1. juli 2013 ifølge en aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance. Den politiske aftale indebærer nye rammer for Statsforvaltningens opgavevaretagelse og betydelige ændringer i organiseringen af forvaltningens arbejdsopgaver. Aftalen forudsætter, at Statsforvaltningen gradvist frem til 2016 skal effektivisere og tilpasse medarbejdersammensætningen. Konkret er der gennemført en standardisering og specialisering af forvaltningens sagsområder. Ligeledes er der indført gebyrer med henblik på en ændret adfærd hos borgerne, hvilket har medført et fald i antal sager på nogle områder. Sluttelig er den administrative og ledelsesmæssige struktur tilpasset, hvilket bl.a. har betydet, at en række dobbeltfunktioner er faldet bort. Ind til videre har ændringerne medført, at Statsforvaltningens forbrugsmulighed i 2015 kan reduceres med omtrent 7 pct. mens den borgernære service kan fastholdes eller forbedres. Resultatplanen for 2015 har derfor fokus på flerårige mål med henblik på at sikre Statsforvaltningens fortsatte positive udvikling og konsolidering. Samlet set er formålet at fokusere på øget kvalitet og borgertilfredshed, og i øvrigt sikre, at effektiviseringer og produktivitetsforbedringer forløber planmæssigt i implementeringsperioden. Statsforvaltningens implementeringsperiode løber fra 2013 til Resultatmålene for 2015 er udarbejdet ud fra et målhierarki, som fremstillet i nedenstående figur 1. Figur 1 Resultatmålshierarki 1. Strategiske mål 1.1 Serviceudvikling og borgertilfredshed 1.2 Inddragelse af samarbejdspartnere 2.1 Børnerettede indsatser 2. Kernefaglige mål 2.2 Øvrige sagsbehandlingsområder 2.3 Kvalitet i sagsbehandlingen 3.1 Budgetoverholdelse 3. Økonomiske mål 3.2 Produktivitetsforbedringer Resultatplanen er opdelt i tre kategorier: Strategiske-, kernefaglige- og økonomiske mål. Hver kategori består af 1 til 3 områder, der tilsvarende indeholder et antal målepunkter eller formulerede krav. Nærværende resultatplan er 1-årig og gælder for Det bemærkes dog, at visse af målene i planen har et flerårigt sigte med henblik på at angive en retning for en kontinuert forbedring af opfyldelsen af målsætningen. Hvis et mål videreføres til det kommende år, bliver målets ambitionsniveau revurderet inden det næste år. Der er såle- 3

4 des tale om en dynamisk og årlig vurdering af de enkelte mål vedrørende deres fortsættelse og ambitionsniveau. 4

5 1. 1. Strategiske mål I 2014 introduceredes to strategiske målsætninger om Statsforvaltningens fortsatte udvikling. Samlet set er sigtet at fastholde Statsforvaltningens fokus på borgertilfredshed, samt inddragelse af centrale samarbejdspartnere. Begge strategiske målsætninger gælder som udgangspunkt i Statsforvaltningens implementeringsperiode fra 2014 til Mål 1.1 Fokus på borgertilfredshed Statsforvaltningen skal løbende sikre et højt serviceniveau over for borgerne. Over de kommende år skal Statsforvaltningen fokusere på at øge borgernes tilfredshed ved ligefrem, forståelig og relevant information for borgerne. Dette søges opnået dels ved en bred årlig borgertilfredshedsundersøgelse, og dels ved at inddrage centrale samarbejdspartnere i en evaluering af to udvalgte sagsområder pr. år. Måling af borgertilfredshed Statsforvaltningen skal gennemføre mindst en årlig undersøgelse, der omfatter alle større sagsområder, og som berører følgende emner: Måling af om information og vejledning på borger.dk og statsforvaltning.dk er tilfredsstillende. Måling af om statsforvaltningens digitale ansøgningsskemaer er tilfredsstillende. Målingen opdeles pr. sagsområde. Måling af i hvilket omfang Statsforvaltningens afgørelser er formuleret i et forståeligt sprog, og om afgørelserne forekommer velbegrundede. Målingen opdeles pr. sagsområde. Vurdering af hvorvidt der kunne indhentes relevant supplerende information via Statsforvaltningens Infocenter. Borgertilfredshedsundersøgelsen skal udføres ud fra samme retningslinjer som borgertilfredshedsundersøgelsen i Undersøgelsen skal endvidere have et sådant omfang, at den med rimelighed kan siges at være repræsentativ for alle borgere, der kommer i kontakt med Statsforvaltningen i et kvartal af Borgertilfredshedsundersøgelsen for 2014 viste at 54 pct. var tilfredse med de leverede informationer og ydelser. For 2015 er målet at forbedre den samlede andel tilfredse borgere med 10 pct. til 64 pct. For områder, som ikke lever op til tilfredsmålet, udarbejdes en handlingsplan med henblik på hurtigst muligt at løfte borgertilfredsheden. Resultatet af borgertilfredshedsundersøgelsen og eventuelt handlingsplanen fremsendes til departementet inden udgangen af resultatåret. Mål 1.2 Inddragelse af samarbejdspartnere til evaluering af opgaveløsning Statsforvaltningen skal løbende være i kontakt med forvaltningens primære samarbejdspartnere om at udvikle opgaveløsningen. Fordi der ønskes en dybdegående evaluering, vil der årligt blive udpeget to sagsområder. Målet med evalueringerne er at få inspiration til, hvorledes forvaltningens opgavevaretagelse kan forbedres - enten i form af mere smidige sagsgange, bedre information eller forenkling af regelgrundlag m.v. Samarbejdspartnere forstås bredt, og kan være hvervgivere eller ankeinstanser, men også interesseorganisationer eller virksomheder. 5

6 Evaluering af sagsområderne under forældreansvarsloven og det kommunale tilsyn Statsforvaltningen skal løbende inddrage centrale samarbejdspartnere med henblik på at udvikle idéer til forbedret opgaveløsning. Idéudviklingen gennemføres som evalueringer af to årlige sagsområder. I 2015 evalueres sagsområderne under forældreansvarsloven og tilsynet med kommunerne. Forældreansvarsloven er udvalgt fordi aktivitetsområdet i høj grad har offentlighedens bevågenhed, og fordi aktivitetsområdet er et af Statsforvaltningens største. Det kommunale tilsyn blev reorganiseret i forbindelse med etablering af enhedsforvaltningen. På baggrund af det seneste 1½ års drift ønskes sagsområdet evalueret, herunder i lyset af reorganiseringen. Statsforvaltningen beslutter hvilke interessenter, der bør inddrages i evalueringen, og på hvilken måde interessenterne inddrages. Så vidt muligt bør årets borgertilfredshedsundersøgelse dog inddrages i evalueringen. Produktet af evalueringen skal være et idékatalog, der indeholder forslag til regelforenklinger, nye procedurer, andre kommunikationsformer m.v. Statsforvaltningen skal udarbejde en specifikation af evalueringens metode samt plan for gennemførsel. Specifikation og plan fremsendes til departementets godkendelse senest med udgangen af første kvartal I samarbejde med departementet skal Statsforvaltningen udarbejde en handlingsplan med henblik på at realisere de identificerede muligheder. Handlingsplanen skal foreligge senest med udgangen af tredje kvartal

7 2. Kernefaglige mål Kernefaglige mål er udvalgt med henblik på at måle sagsbehandlingstid og kvalitet i den samlede opgavevaretagelse. Statsforvaltningen varetager en bred opgaveportefølje, hvorfor de største sagsområder er prioriteret under kernefaglige mål. Familieretten er Statsforvaltningens største sagsområde og derfor også omfattet af flest resultatmål (børnerettede indsatser, børnebidrag, separation og skilsmisser). Mål 2.1 Børnerettede indsatser Inddragelse af borgere i sager inden for familieretten Statsforvaltningen skal hurtigt indkalde borgere til et møde med henblik på at øge forligsmulighederne. Sager vedrørende forældremyndighed, bopæl og samvær kan være udfordrende for både børn og forældre, hvorfor der indkaldes til vejledningsmøde i Statsforvaltningen. Møderne søges tilrettelagt med henblik på mindst mulig ventetid for de involverede parter. Inddragelse af borgere i sager inden for familieretten Fristmål, procentandel af sager, som skal opfylde målsætningen R2013* R2014* Mål 2.11: I tvistsagerne om forældremyndighed, bopæl eller samvær skal ansøgerne være tilbudt møde inden 35 dage efter ansøgningens modtagelse (andel indkaldelser der opfylder fristen, pct.). Mål 2.12: Sager om forældremyndighed og bopæl, hvor parterne er uenige ved fremsendelse af sagen til Statsforvaltningen, skal afsluttes i Statsforvaltningen (andel af sager med enighed, pct.) Anm.: *Kolonnen viser resultatmålet pågældende år. Styrkelse af børns situation i konflikter mellem forældre Statsforvaltningen skal støtte børn i konflikter mellem forældre ved at tilbyde børnegrupper, der samlet dækker hele landet, og et særligt spor for de meget konfliktfyldte sager. I aftale om satspuljen for 2013 blev det besluttet at afsætte midler til styrkelse af børns situation i konflikter mellem forældre. Styrkelsen skal bl.a. ske ved: - Tilbud om børnegrupper i Statsforvaltningen. - Udvikling af et særligt spor for de meget konfliktfyldte sager gennem en styrkelse af det børnesagkyndige element og benyttelsen af tværfaglige møder. Det vurderes, at de afsatte midler årligt forventes at kunne dække 800 børn fordelt på ca. 80 grupper. Styrkelse af børns situation i konflikter mellem forældre Gennemførsel af børnegrupper R2013* R2014* Mål 2.13: Statsforvaltningen skal på landsplan tilbyde børnegrupper, hvor børn i en skilsmissekonflikt får mulighed for at deltage i et forløb sammen med andre børn i samme situation. (antal grupper, jævnt fordelt over landet) Anm.: *Kolonnen viser resultatmålet pågældende år. 7

8 Initiativet med et særligt spor for de meget konfliktfyldte sager indebærer en styrkelse af det børnesagkyndige element i sagsbehandlingen. Dermed skabes grundlag for en fokuseret indsats i forhold til de meget komplicerede sager, hvor der er et skærpet behov for at tage hensyn til børnene. Det vurderes, at de afsatte midler årligt giver mulighed for at gennemføre tværfaglige forløb á op til 10 timer. Styrkelse af børns situation i konflikter mellem forældre Gennemførsel af et særligt spor vedr. tværfaglige forløb R2013* R2014* Mål 2.14: Styrkelsen af børns situation ved gennemførsel af tværfaglige forløb, som tilbydes jævnt fordelt over landet. Målet inkluderer ca. 400 tværsektorielle møder Anm.: *Kolonnen viser resultatmålet pågældende år. Mål 2.2 Mål om gennemsnitlig alder for sagsforløb på øvrige sagsområder Et kort sagsforløb og den tid en borger skal afvente Statsforvaltningens afgørelse skal minimeres. På udvalgte sagsområder fastsættes derfor krav til sagsforløbenes gennemsnitlige varighed. Statsforvaltningen har en bred opgaveportefølje, og det er vigtigt, at områderne er i stabil drift. Der opstilles derfor konkrete resultatkrav om gennemsnitlig alder for et sagsforløb på udvalgte områder. De udvalgte sagsområder omfatter som udgangspunkt hovedområderne inden for Statsforvaltningens opgavevaretagelse, og er fastsat i samarbejde med de hvervgivende ministerier. Mål om gennemsnitlig alder for sagsforløb skal erstatte mål for sagsbehandlingstid. Hensigten med sagsforløb er at introducere et mål, som kan beskrive, hvor længe en borger i gennemsnit må forvente at skulle afvente Statsforvaltningens afgørelse. Se bilag 1 for yderligere detaljer om beregning af gennemsnitlig alder for sagsforløb. Bilaget berører også forskellene mellem mål om sagsforløb og sagsbehandlingstid. Niveauet for gennemsnitlig alder på sagsforløb i 2015 er fastlagt med henblik på, at borgerne samlet set vil opleve en hurtigere service målt i forhold til

9 Mål om gennemsnitlig alder for sagsforløb på øvrige sagsbehandlingsområder Gennemsnitlig alder for sagsforløb (antal uger) Separation og skilsmisser R2014* Mål 2.21: Den gennemsnitlige alder for sagsforløb om opnåelse af løsning i sager om separation og skilsmisse Børnebidragsområdet Mål 2.22: Den gennemsnitlige alder for sagsforløb vedrørende fastsættelse af børnebidrag Værgemål Mål 2.25: Den gennemsnitlige alder for sagsforløb om iværksættelse af værgemålsager Udlændingeområdet Mål 2.26: Den gennemsnitlige alder for sagsforløb vedrørende udstedelse af registreringsbevis (udlændingesager)** Det Kommunale Tilsyn Mål 2.27: Den gennemsnitlige alder for sagsforløb om alle sager vedr. kommunalt tilsyn Anm.: *I 2014 blev der målt på gns. sagsbehandlingstid. Kolonnen viser derfor den faktiske gns. alder for sagsforløb i ** Udlændingeområdet behandles med Udlændingestyrelsens IT-systemer. Systemerne muliggør ikke umiddelbart måling af gennemsnitlig alder for sagsforløb. Indtil måling af gennemsnitlig alder for sagsforløb systemunderstøttes opstilles alene mål for sagsbehandlingstid. Introduktionen af mål om gennemsnitlig alder for sagsforløb medfører et skifte i numeriske niveauer i forhold til sagsbehandlingstid, men ikke i den service Statsforvaltningen leverer. Med henblik på at kunne bekræfte dette anvendes mål om gennemsnitlig alder for sagsforløb så vel som sagsbehandlingstid i Følgende mål for sagsbehandlingstid er fastsat med udgangspunkt i samme prioritering som mål om gennemsnitlig alder for sagsforløb. 9

10 Mål for sagsbehandlingstid på øvrige sagsbehandlingsområder Gennemsnitlig sagsbehandlingstid (antal uger) Separation og skilsmisser R2013* R2014* Mål 2.28: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager om opnåelse af løsning i sager om separation og skilsmisse Børnebidragsområdet Mål 2.29: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sager vedrørende fastsættelse af børnebidrag Værgemål Mål 2.210: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for iværksættelse af værgemålsager -** Udlændingeområdet Mål 2.211: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sager vedrørende udstedelse af registreringsbevis (udlændingesager) Det Kommunale Tilsyn Mål 2.212: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle sager vedr. kommunalt tilsyn Anm.: *Kolonnen viser resultatmålet pågældende år. ** Resultatmålet for værgemål blev ændret ifbm. resultatkontrakten for Resultatmålet for tidligere år kan derfor ikke sammenlignes med målet for 2014 og frem. Mål 2.3 Verserende sager i Statsforvaltningen Statsforvaltningen skal undgå, at antallet af indkomne sager stiger i et sådant omfang, at målet om gennemsnitlig alder for sagsforløb ikke kan overholdes. Statsforvaltningen skal sikre, at der ikke sker en ophobning af uafsluttede sager, som påvirker mål for sagsforløbenes gennemsnitlige alder. For de sagsområder, der er udvalgt under afsnit 2.2, er der således defineret mål for antallet af verserende sager. 10

11 Statsforvaltningens verserende sager Maksimalt antal verserende sager på udvalgte sagsområder R2014* Mål 2.31: Maksimalt antal verserende sager omhandlende separation og skilsmisse Mål 2.32: Maksimalt antal verserende sager vedrørende fastsættelse af børnebidrag** Mål 2.35: Maksimalt antal verserende sager om værgemål*** Mål 2.36: Maksimalt antal sager vedrørende udstedelse af registreringsbevis (udlændingesager) Mål 2.37: Maksimalt antal sager vedr. kommunalt tilsyn**** Anm.: Mål for verserende sager betragtes som opfyldt, hvis de anførte maksimale niveauer ikke overskrides i mere end én måned. * Kolonnen viser resultatmålet i Mål for verserende sager blev introduceret i ** Antallet af verserende sager på børnebidragsområdet indeholder ikke ansøgning om konfirmations- eller beklædningsbidrag. Disse særbidrag er undtaget resultatmålet idet de er sæsonbestemte, og derfor ikke omfattet af den løbende sagsstyring. *** Antallet af verserende værgemålssager indeholder ikke sager om godkendelse af regnskaber. Godkendelsen omfatter en lovbestemt administrativ gennemgang af værgeregnskaberne, men altså ikke etablering af værgemål, frigivelse af midler m.v. **** Antal verserende tilsynssager omfatter ikke regnskabssager for kommuner og regioner Mål 2.4 Kvalitet i sagsbehandlingen Statsforvaltningen skal løbende sikre, at information, rådgivning og sagsbehandling udføres med en høj kvalitet. Ved høj kvalitet forstås, at afgørelserne er juridisk og forvaltningsmæssigt korrekte. Over de kommende år skal der derfor foretages kvalitetsmålinger af alle Statsforvaltningens sagsområder. Fokus på kvalitet i sagsbehandlingen Kvalitetsmålingerne foretages på udvalgte sagsområder hvert år. I 2015 vurderes sagsområderne under forældreansvarsloven og det kommunale tilsyn. Forældreansvarsloven er udvalgt fordi aktivitetsområdet i høj grad har offentlighedens bevågenhed, og fordi aktivitetsområdet er et af Statsforvaltningens største. Det kommunale tilsyn blev reorganiseret i forbindelse med etableringen af Statsforvaltningen i Ændringen forventedes bl.a. at give bedre mulighed for erfaringsudveksling, kompetenceudvikling og specialisering blandt medarbejderne inden for bl.a. det kommunale tilsyn. Kvalitetsmålingen skal dermed bidrage til en vurdering af, hvordan reorganiseringen har påvirket sagsbehandlingens kvalitet. Formålet med kvalitetsmålingen er at vurdere, hvorvidt Statsforvaltningens afgørelser, herunder sagsbehandlingen, er i overensstemmelse med gældende ret inden for de udvalgte områder.. Kvalitetsmålingen af skilsmisse foretages i samarbejde med Statsforvaltningens hvervgiver Ankestyrelsen. Kvalitetsmålingen af det kommunale tilsyn foretages i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriets juridiske afdeling. Målingen foretages på basis af stikprøver. Antallet af vurderede afgørelser aftales mellem Statsforvaltningen og hvervgiver/klageinstans. Statsforvaltningen skal udarbejde en specifikation af kvalitetsmålingernes metode og plan for gennemførsel. Specifikationen mv. fremsendes til departementets godkendelse senest med udgangen af første kvartal Resultaterne publiceres i en rapport. På basis af rapportens konklusioner udarbejder Statsforvaltningen en handlingsplan for eventuelle fremtidige kvalitetsforbedringer. Rapport og handlingsplan skal forelægge senest med udgangen af tredje kvartal. Handlingsplanen skal iværksættes inden udgangen af

12 3. Økonomiske og administrative mål Mål 3.1 Produktivitetsforbedringer via investering i forretningsudvikling Statsforvaltningen skal løbende investere i udviklingen af arbejdsgange med henblik på effektivisering, standardisering og digitalisering. Formålet er at udvikle niveauet for sagsbehandlingstiderne og kvaliteten af sagsbehandlingen inden for Statsforvaltningens økonomiske rammer. Derudover skal der skabes råderum til Statsforvaltningens fortsatte arbejde med øget borgertilfredshed og inddragelse af samarbejdspartnere. Produktivitetsforbedringer via investering i forretningsudvikling (nyt sagsbehandlingssystem i 2015) Statsforvaltningen skal gennemføre forretningsudviklingsinitiativer, så produktiviteten i sagsbehandlingen og borgerbetjeningen løbende forbedres. Den samlede portefølje af initiativer skal sikre, at Statsforvaltningens ansvarsområde kan forvaltes tilfredsstillende inden for de besluttede økonomiske rammer i perioden 2014 til I 2015 bliver statsforvaltningens største initiativ implementering af nyt sagsbehandlingssystem og introduktion af nye optimerede arbejdsgange. Målet er samlet set at effektivisere sags- og dokumenthåndteringen samt at lette anvendelsen af digital post med borgere og virksomheder. I 2015 er målet at realisere omtrent 14 mio. kr. ved standardisering, specialisering og digitalisering. Statsforvaltningen rapporterer kvartalsvis på status for porteføljen af forretningsudviklende initiativer. Med udgangen af første kvartal 2015 skal de realiserede initiativer i 2014, initiativer under afvikling i 2015 og endelig planlagte initiativer i 2016 således rapporteres. Mål 3.2 Udarbejdelse af supplerende styringsrelevante mål for sager under forældreansvarsloven Forældreansvarsloven omfatter sager vedrørende forældremyndighed, bopæl og samvær. Sager under forældreansvarsloven er ofte karakteriseret ved flere sagsforløb pr. familie. Herved forstås, at en tvist ikke afsluttes ved en enkelt afgørelse, men at der ofte er behov for flere på hinanden følgende afgørelser. Potentielt kan en familie have verserende henvendelser under behandling i statsforvaltningen over en årrække. Hver henvendelse afgøres separat i Statsforvaltningen. For familien opleves den samlede mængde henvendelser imidlertid som et forløb. Mål om gennemsnitlig alder for sagsforløb, som anvendes på Statsforvaltningens øvrige sagsområder, er således ikke umiddelbart vejledende for borgerne. Fremadrettet ønskes derfor supplerende styringsrelevante resultatmål, der også kan belyse borgernes oplevelse af den service som Statsforvaltningen tilbyder. Udarbejdelse af supplerende styringsrelevante mål for sager under forældreansvarsloven For sager vedrørende forældremyndighed, bopæl og samvær ønskes fremover resultatmål, som i højere grad end det er tilfældet på nuværende tidspunkt, tilgodeser de styringsmæssige behov og borgernes oplevelse af den service, som Statsforvaltningen tilbyder. Dette kunne være via øget differentiering mellem lette og vanskelige sager, ved måling af gennemsnitligt sagsforløb for første afgørelse eller lignende. Af hensyn til at vurdere muligheden for implementering af differentierede resultatmål nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af Statsforvaltningen, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold. Statsforvaltningen varetager formandsskabet for arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen skal rapportere til departementet senest med udgangen af 2. kvartal 2015 med henblik på at eventuelle ændringer kan indarbejdes i resultatplanen for

13 Mål 3.3 Mål om budgetoverholdelse Mål 3.3 består af to kriterier om afvigelse mellem budget og forbrug hhv. i forhold til grundbudget og prognose ved udgiftsopfølgning 2. Afvigelsen beregnes som forskellen mellem budgetteret og realiseret forbrug af nettoudgiftsbevillingen (grundbudgettet) i forhold til budgetteret forbrug af nettoudgiftsbevillingen. Afvigelsen i forhold til grundbudgettet må maksimalt være på 2 pct. og afvigelsen i forhold til 2. udgiftsopfølgning må maksimalt være på 1 pct. Mål om budgetoverholdelse Afvigelse mellem budgettering og forbrug Maksimal afvigelse mellem grundbudget og årsregnskab Pct. Mål Resultat [] Maksimal afvigelse mellem 2. udgiftsopfølgning og årsregnskab Pct. Mål Resultat [] Mål 3.4 Målsætning om sygefravær Statsforvaltningen skal løbende foretage tiltag som forbedrer institutionens effektivitet. Sygefravær påvirker omkostningsniveauet ved at reducere arbejdstiden, der er tilgængelig til at varetage opgaverne. Det er målet, at koncernens samlede sygefravær er på det statslige niveau eller under i Målsætning om sygefravær Gennemsnitligt antal sygefraværsdage pr. medarbejder Det gennemsnitlige antal sygefraværsdage pr. medarbejder skal enten være på eller ligge under niveauet for statens gennemsnit i 2015 og være reduceret i forhold til Grundlaget for vurdering af målopfyldelsesgraden er nøgletallet Sygefravær i Statens Benchmark database eller årets resultat Gennemsnitligt sygefravær i dage Mål Statens benchmark 9, Statsforvaltningen 10, Mål 3.5 Målsætning om huslejeomkostninger Statsforvaltningen skal løbende optimere egne driftsomkostninger med henblik på at allokere flest mulige ressourcer til kernefaglige aktiviteter. En væsentlig driftsomkostning er husleje. Derfor er målet, at omkostningen pr. årsværk i 2015 er på eller under Bygningsstyrelsens målbillede for kontorlokaler i københavnsområdet. Målsætning om husleje Huslejeomkostning pr. årsværk Institutionen skal i 2015 udarbejde en plan for nedbringelse af omkostninger til husleje fremadrettet. Planen skal indeholde konkrete implementeringsovervejelser for 2016 mhp. at koncernens gennemsnit fra og med 2017 ligger på eller under Bygningsstyrelsens benchmark. 13

14 Grundlaget for vurdering af målopfyldelsesgraden er nøgletallet Husleje pr. årsværk, inkl. energiafgifter, jf. Statens Benchmark-database Huslejeomkostninger Mål pr. årsværk Bygningsstyrelsens Benchmark Statsforvaltningen Anm: Bygningsstyrelsens seneste målbillede for den årlige huslejeomkostning pr. medarbejder i københavnsområdet fremgår af rapporten Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København fra

15 4. Påtegning Resultatplanen træder i kraft d. 1. januar 2015 og er i udgangspunktet gældende til kalenderårets afslutning. Der afrapporteres kvartalsvist på samtlige mål i resultatplanen til departementet efter en nærmere angivet skabelon. Afrapporteringen sker senest 14 kalenderdage efter afslutning af hvert kvartal. Det påhviler i øvrigt Statsforvaltningsdirektøren at rapportere eventuelle væsentlige afvigelser i sagsbehandlingen, budgetterne eller de strategiske mål m.v. I årsrapporten foretages afrapportering på samtlige mål og resultatkrav for hele regnskabsåret Genforhandling eller justering af resultatplanen vil finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå resultatplanen er indgået. København den 18. december 2014 Departementschef Sophus Garfiel Økonomi- og Indenrigsministeriet, 16. december 2014 Direktør Helle Haxgart, Statsforvaltningen 15

16 5. Vægtning af resultatmål For alle resultatkrav gælder, at målopfyldelsesgraden maksimalt kan være 100 procent. De enkelte resultatkrav vægter ens i den samlede målopfyldelse. Herved forstås, at det enkelte resultatmåls vægt beregnes som antallet af resultatkrav divideret med 100. Der er 23 mål i resultatplanen for I forbindelse med afrapportering af resultatet for 2014 opgøres, om de enkelte mål blev opfyldt. Et mål betragtes som opfyldt såfremt alle delelementer blev realiseret fuldt ud. Opfyldte mål indgår i den samlede score med 100/23. Ikke opfyldte mål tæller med scoren 0. Den samlede målopfyldelsesgrad for resultatåret bliver da summen af scoren for alle resultatmål. 16

17 Bilag 1: Model for beregning af gennemsnitlig alder for sagsforløb Mål om gennemsnitlig alder for sagsforløb skal erstatte mål om sagsbehandlingstid. Ændringen er besluttet fordi sagsbehandlingstid er et statisk og tilbageskuende mål, der er en konstatering af den tid, som er gået, og således ikke isoleret set kan anvendes til en fremadrettet håndtering af de udfordringer, der er indeholdt i en given portefølje af verserende sager. Overgangen til måling af gennemsnitlig alder for sagsforløb kræver dog særlig opmærksomhed på, hvordan der måles og, hvad målet er udtryk for. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid Gennemsnitlig sagsbehandlingstid måles ved for en given periode at tage det antal dage, der er anvendt på hver enkelt afgjort sag siden sagens modtagelse til den afgøres, og derefter dividere dette tidsforbrug med antal afgørelser i den givne periode på sagsområdet. Gennemsnitlig alder for sagsforløb Den gennemsnitlige alder for sagsforløb beregnes som det samlede antal dage, sagerne på et givent sagsområde har verseret, divideret med antal åbne sager på sagsområdet. Gennemsnitlig alder for sagsforløb udtrykker den gennemsnitlige alder af de åbne sager på et givent sagsområde og giver således mulighed for at reagere fremadrettet. Effekten af at overgå fra mål om sagsbehandlingstid til mål for sagsforløb er illustreret i følgende tabel. Eksempel på beregning af hhv. sagsbehandlingstid og gennemsnitlig alder for sagsforløb Eksemplet viser status for sagsområderne separation og skilsmisser og Det Kommunale Tilsyn d. 3. november Der er således tale om et punktnedslag ikke årets resultat. Sagsområde Sagsbehandlingstid år til dato (uger) Gns. alder for sagsforløb (uger) Separation og skilsmisse 7 6 Det kommunale tilsyn Af ovenstående eksempel ses, at differencen på sagsområdet separation og skilsmisse var en uge. I Det Kommunale Tilsyn var differencen imidlertid 14 uger. For separation og skilsmisse gælder, at sagerne er relativt homogene. Alle varianter af ægteskabssager tager omtrent samme kalendertid, og der er behov for nogenlunde samme ressourceindsats pr. sag. Effekten er, at differencen mellem sagsbehandlingstid og gennemsnitlig alder for sagsforløb alene var en uge i november Modsat ægteskab er tilsynssager i højere grad heterogene. En betydelig del af de modtagne henvendelser afvises umiddelbart, restmængden behandles over noget længere tid. I henhold til ovenstående definition indgår begge typer tilsynssager i grundlaget for beregning af gennemsnitlig sagsbehandlingstid, som derfor er relativ lav. Ved beregning af gennemsnitlig alder for sagsforløb indgår hovedsageligt sager, der realitetsbehandles. Gennemsnitlig alder for sagsforløb er derfor betydeligt højere end gennemsnitlig sagsbehandlingstid. Med overgangen til sagsforløb er resultatmålet 17

18 for Det Kommunale Tilsyn imidlertid et egentligt pejlemærke for borgerne om, hvor lang tid det tager at få realitetsbehandlet en tilsynssag. 18

Resultatplan for Statsforvaltningen 2016

Resultatplan for Statsforvaltningen 2016 Resultatplan for Statsforvaltningen 2016 INDLEDNING Resultatplanen indeholder Statsforvaltningens strategiske, kernefaglige og økonomiske mål. Resultatplanen for 2016 har fokus på mål, som skal understøtte

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2014

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2014 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 Mål 1.1 Fokus på borgertilfredshed...

Læs mere

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016 Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets departement og Ankestyrelsen 2016 Resultatmål Ankestyrelsen er gennem en årrække blevet tilført opgaver, bl.a. fra den tidligere Familiestyrelsen, og

Læs mere

Resultatplan Statsforvaltningen 2017

Resultatplan Statsforvaltningen 2017 Resultatplan Statsforvaltningen 2017 INDLEDNING Resultatplanen indeholder Statsforvaltningens strategiske, kernefaglige og økonomiske mål. Resultatplanen for 2017 har fokus på mål, som skal understøtte

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen for 3. og 4. kvartal 2013

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen for 3. og 4. kvartal 2013 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen for 3. og 4. kvartal 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske

Læs mere

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere.

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere. Resultatplan CPR - 2017 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både offentlige myndigheder

Læs mere

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 INDLEDNING KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har eksisteret

Læs mere

Som følge af CPR-systemets brede anvendelse har et betydeligt antal medarbejdere hos offentlige myndigheder adgang til CPR-systemet.

Som følge af CPR-systemets brede anvendelse har et betydeligt antal medarbejdere hos offentlige myndigheder adgang til CPR-systemet. Resultatplan CPR-administrationen 2018 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både

Læs mere

Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen

Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen 2016 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen

Læs mere

Det langsigtede mål er at øge borgernes tryghed ved og tillid til Ankestyrelsen som øverste administrative klageinstans.

Det langsigtede mål er at øge borgernes tryghed ved og tillid til Ankestyrelsen som øverste administrative klageinstans. Resultatplan Ankestyrelsen - 2018 Indledning Ankestyrelsen er gennem en årrække blevet tilført opgaver, hvilket i de seneste år har givet et behov for at konsolidere styrelsens organisation. Som det næste

Læs mere

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015 Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

Resultatplan VIVE 2. halvår 2017

Resultatplan VIVE 2. halvår 2017 Resultatplan VIVE 2. halvår 2017 INDLEDNING VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd udarbejder og formidler anvendelsesorienteret forskning og analyse i relation til velfærdssamfudnets

Læs mere

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Danmarks Statistik 2015

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Danmarks Statistik 2015 Resultatplan 2015 Resultatplan 2015 Udgivet af Danmarks Statistik December 2014 Oplag: 150 Printet i Danmarks Statistik Netudgave: ISBN 978-87-501-2163-3 ISSN 2246-7432 Findes også på www.dst.dk/publ/resultatplan

Læs mere

Resultatplan VIVE

Resultatplan VIVE Resultatplan VIVE - 2018 INDLEDNING VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd blev oprettet d. 1. juli 2017 ved lov nr. 709 af 8. juni 2017. VIVE er en fusion af Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Investering i og implementering af mere effektive processer

Investering i og implementering af mere effektive processer Resultatplan Ankestyrelsen - 2017 Indledning Ankestyrelsen er gennem en årrække blevet tilført opgaver, hvilket i de seneste år har givet et behov for at konsolidere styrelsens organisation. Som det næste

Læs mere

Resultatplan SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2017

Resultatplan SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2017 Resultatplan SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2017 INDLEDNING SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd er oprettet ved lov nr. 101 af 1958, som er erstattet af lov nr. 336 af 5.

Læs mere

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Socialstyrelsen 2016

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Socialstyrelsen 2016 Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets departement og Socialstyrelsen 2016 Resultatmål Socialstyrelsen er en udviklings-, rådgivnings- og implementeringsvirksomhed for hele det social serviceområde

Læs mere

Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017

Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017 Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017 INDLEDNING KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Mål- og resultatplan mellem Socialog Indenrigsministeriets departement og Kofoeds Skole 2016

Mål- og resultatplan mellem Socialog Indenrigsministeriets departement og Kofoeds Skole 2016 Mål- og resultatplan mellem Socialog Indenrigsministeriets departement og Kofoeds Skole 2016 Resultatmål Kofoeds Skole er en selvejende institution, hvis overordnede mål er social integration gennem hjælp

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider ved

Læs mere

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2015 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Resultatplan Socialstyrelsen 2017

Resultatplan Socialstyrelsen 2017 Resultatplan Socialstyrelsen 2017 Resultatmål Socialstyrelsen er en udviklings-, rådgivnings- og implementeringsvirksomhed for hele det sociale serviceområde og med særligt ansvar for at bidrage væsentligt

Læs mere

Resultatkontrakt Statsforvaltningen Syddanmark

Resultatkontrakt Statsforvaltningen Syddanmark Resultatkontrakt 2008 Statsforvaltningen Syddanmark Indledning Denne resultatkontrakt gælder for kalenderåret 2008, og er indgået mellem Statsforvaltningen Syddanmark og Velfærdsministeriet. Resultatkontrakten

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Gyldighedsperiode og rapportering 8 Påtegning 8 Bilag 1: Kvartalsvis opfølgning

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016

Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016 Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016 INDLEDNING SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd er oprettet ved lov nr. 101

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Resultatkontrakt 2014

Resultatkontrakt 2014 Resultatkontrakt 2014 Resultatkontrakt 2014 Udgivet af Danmarks Statistik 18. december 2014 Oplag: 150 Printet i Danmarks Statistik Netudgave: ISBN 978-87-501-2109-1 ISSN 2245-0637 Findes også på www.dst.dk/publ/resultatkontrakt

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Statsforvaltningens sagsbehandlingstid i aktindsigtssager

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Statsforvaltningens sagsbehandlingstid i aktindsigtssager Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06

RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06 RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om statsamternes produktivitet og effektivitet (beretning nr. 2/02) Indledning 1. I

Læs mere

1. Påtegning. 7. marts 2016

1. Påtegning. 7. marts 2016 Årsrapport 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af Statsforvaltningen... 3 2.1.1. Mission og vision... 3 2.1.2. Opgaver... 3 2.2. Ledelsesberetning... 3 2.2.1.

Læs mere

Pensionsstyrelsens behandling af sager om international pension og social sikring Fokus kvalitetsmåling 2012

Pensionsstyrelsens behandling af sager om international pension og social sikring Fokus kvalitetsmåling 2012 Pensionsstyrelsens behandling af sager om international pension og social sikring Kvalitetsmåling 2012 Udgiver: Pensionsstyrelsen Tryk: Pensionsstyrelsen 1. udgave, 1. oplag København, juni 2012 Pensionsstyrelsen

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 17 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Fremtidig struktur for statsforvaltningerne

Fremtidig struktur for statsforvaltningerne Dato 25/10-2012 Fremtidig struktur for statsforvaltningerne Statsforvaltningerne frem til i dag Statsforvaltningerne blev som en del af kommunalreformen i 2007 1 etableret som afløser for de tidligere

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og erhvervsopholdstilladelser. August 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og erhvervsopholdstilladelser. August 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og erhvervsopholdstilladelser samt forretningsvisa August 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Oktober 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Oktober 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Oktober 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016

PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016 PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016 SAMMENFATNING Resultatkontrakten indgås mellem Social- og Integrationsministeriets departement repræsenteret ved departementschefen og Pensionsstyrelsen repræsenteret

Læs mere

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten Temperaturmåling - Økonomistyring i staten 22. marts 2013 Resultater 2012 Som led i Finansministeriets arbejde med at implementere god økonomistyring i staten gennemføres en årlig, kvantitativ undersøgelse

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem. Skoleleder Leo Fodgaard Hansen. Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole

Resultatlønskontrakt. mellem. Skoleleder Leo Fodgaard Hansen. Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole Bilag nr. 26.9 a).1. Møde i bestyrelsen 22.03.2012 Resultatlønskontrakt mellem Skoleleder Leo Fodgaard Hansen og Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole 2012 Dato Leif Støy Formand for bestyrelsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet og

Læs mere

Mål- og resultatplan for Udlændingestyrelsen 2017

Mål- og resultatplan for Udlændingestyrelsen 2017 Mål- og resultatplan for Udlændingestyrelsen 2017 1. Indledning Denne mål- og resultatplan er indgået mellem Udlændinge- og Integrationsministeriets departement og Udlændingestyrelsen. Mål- og resultatplanen

Læs mere

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, Hanne Petersen StyringsAgenda 2014 18. september 1 DAGSORDEN 1. Styringsmæssige udfordringer 2. Den samlede styringsdagsorden

Læs mere

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen Årsrapport 2014 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3 2.3

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Produkter 3 Kunder 4 Marked 4 Flytning 4 Mål for 2016 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2017

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/05 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og

Læs mere

Resultatkontrakt 2009. Statsforvaltningen Sjælland

Resultatkontrakt 2009. Statsforvaltningen Sjælland Resultatkontrakt 2009 Statsforvaltningen Sjælland Indhold Indhold...2 1. Indledning...3 1.1 De regionale statsforvaltninger...3 1.2 Statsforvaltningernes organisatoriske tilknytning og opgaver...3 2. Statsforvaltningernes

Læs mere

Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor

Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i 2012 Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor December 2011 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Målgruppe 3 1.3 Læsevejledning

Læs mere

STATS FORVALTN I NGERNE * Statsforvaltningen. Nordjylland. Resultatkontrakt 2010

STATS FORVALTN I NGERNE * Statsforvaltningen. Nordjylland. Resultatkontrakt 2010 STATS FORVALTN I NGERNE * e e 4 se Statsforvaltningen Nordjylland Resultatkontrakt 2010 Indhold Indhold.2 1. Indledning.3 1.1 De regionale statsforvaltninger 3 1.2 Statsforvaltningernes organisatoriske

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. XX kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. XX kl. 12 Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb Ansøgningsfrist d.

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning bemyndiger desuden bestyrelsen til at udbetale engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats.

Ministeriet for Børn og Undervisning bemyndiger desuden bestyrelsen til at udbetale engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats. Bestyrelser for Institutioner for erhvervsrettet uddannelse Almene gymnasier Private gymnasier, studenterkurser m.v. Voksenuddannelsescentre Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220

Læs mere

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 1. Indledning Anklagemyndighedens mål- og resultatplan for 2015 er indgået mellem Justitsministeriet og Rigsadvokaten og dækker den samlede anklagemyndighed.

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Kvartalsvis rapportering til Skatteudvalget kvartal 2015

Kvartalsvis rapportering til Skatteudvalget kvartal 2015 Kvartalsvis rapportering til Skatteudvalget 1. 3. kvartal 2015 Skatteankestyrelsen blev på baggrund af klagereformen etableret den 1. januar 2014 som en fusion mellem Landsskatterettens og ankenævnenes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. Juni 2014

Beretning til Statsrevisorerne om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. Juni 2014 Beretning til Statsrevisorerne om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Juni 2014 B E R E T N I N G O M S A G S B E H A N D L I N G S T I D E R V E D O M S T R U K T U R E

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon...

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon... Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 203 of 4 09/04/3 22.3 . Indledning Finansministeriets mission Finansministeriets vision Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde 2 2 of

Læs mere

Teknisk bilag til Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling

Teknisk bilag til Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling Teknisk bilag til Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling Nyt kapitel Regeringen og KL er enige om at nedbringe sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

STATISTIK OM FORÆLDREANSVARSLOVENS EFFEKT I DE SAGER, DER BEHANDLES I STATSFORVALTNNGERNE

STATISTIK OM FORÆLDREANSVARSLOVENS EFFEKT I DE SAGER, DER BEHANDLES I STATSFORVALTNNGERNE 2011 STATISTIK OM FORÆLDREANSVARSLOVENS EFFEKT I DE SAGER, DER BEHANDLES I STATSFORVALTNNGERNE OPLYSNINGER INDSAMLET I PERIODEN 1. FEBRUAR 2010 TIL 31. JANUAR 2011 INDHOLD 1. BAGGRUND 3 2. KORT OM STATISTIKKEN

Læs mere

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation God ledelsesinformation skal sikre en bedre styring og udvikling af området, og det er derfor nødvendigt indledningsvist at overveje, hvilken

Læs mere

Ledelsestilsyn Familiecentret 2012 Forbedret sagshåndtering fra 2011 til 2012

Ledelsestilsyn Familiecentret 2012 Forbedret sagshåndtering fra 2011 til 2012 1 Ledelsestilsyn Familiecentret 2012 Familiecentret har gennem 2012 intensiveret arbejdet for at højne kvaliteten og rettidigheden i sagsbehandlingen. Derfor er der gennemført et styrket og udvidet ledelsestilsyn.

Læs mere

HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR M.FL. (UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE)

HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR M.FL. (UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE) Side 1 af 5 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Familiestyrelsen Æbeløgade 1 2100 København Ø Att. Stine Marum Børnerådet 6. januar 2005 HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 16 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4 Anklagemyndighedens

Læs mere

Statistik om forældreansvarslovens effekt i de sager, der behandles i statsforvaltningerne

Statistik om forældreansvarslovens effekt i de sager, der behandles i statsforvaltningerne J.nr.: 2010-7200-00008 Statistik om forældreansvarslovens effekt i de sager, der behandles i statsforvaltningerne 1. Baggrund Ved vedtagelsen af forældreansvarsloven, der trådte i kraft den 1. oktober

Læs mere

Resultatlønskontrakt for direktør Anne Lind Madsen for 2005

Resultatlønskontrakt for direktør Anne Lind Madsen for 2005 Resultatlønskontrakt for direktør Anne Lind Madsen for 2005 1. Kontraktens status og grundlag Mellem departementschef Bo Smith og direktør Anne Lind Madsen indgås følgende resultatlønskontrakt. Kontrakten

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Policylignende kerneopgaver 6 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode

Læs mere

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2 Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Dorte Dewitz HR & Personalechef Periode: 1. januar 2017 til 31. december 2017 Beløbsramme: Kr. 120.000 (niveau marts 2012) Den 21. oktober 2015 godkendte UCN s bestyrelse

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011.

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011. Handlingsplan for Vestre Landsret. Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og/eller følge op på i. Den internt ansvarlige for den enkelte

Læs mere

Mål- og resultatplan. for Civilstyrelsen

Mål- og resultatplan. for Civilstyrelsen 20 16 Mål- og resultatplan for Civilstyrelsen Indhold Mission og vision 2 Om Civilstyrelsen 2 Civilstyrelsens primære arbejdsområder 2 Centralt uddannelsesforløb på Justitsministeriets område 3 Korrekt

Læs mere

Notat. Formålet med analysen:

Notat. Formålet med analysen: Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Dato: J.nr.: 25. marts 2014 Br.nr.: Udfærdiget af: Steinar Eggen Kristensen Vedrørende: Kommissorium for uvildig ekstern analyse af Sygedagpengeafdelingens sagsgange,

Læs mere

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Mål- og Resultatplan Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse 2016 2017 Indhold 1. Indledning...1 2. Strategisk målbillede...1 2.1. Strategiske pejlemærker...2 3. Mål for 2017...4 4. Opfølgning...7 5. Påtegning...8

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 14. december 2016 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 14. december 2016 kl. 12 Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb Ansøgningsfrist d. 14. december 2016

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Statsforvaltningen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Status for implementering af handleplanen på arbejdsmarkedsområdet

Status for implementering af handleplanen på arbejdsmarkedsområdet Status for implementering af handleplanen på arbejdsmarkedsområdet Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 18. november 2014 en handleplan for arbejdsmarkedsområdet. Handleplanen omfatter 5 indsatsområder:

Læs mere

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2 Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Dan Andersen Økonomichef Periode: 1. januar 2017 til 31. december 2017 Beløbsramme: Kr. 120.000 (niveau marts 2012) Den 21. oktober 2015 godkendte UCN s bestyrelse

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Ombudsmanden har desuden anmodet Patientombuddet om at redegøre for visse spørgsmål i forbindelse med underretninger til klagere m.v.

Ombudsmanden har desuden anmodet Patientombuddet om at redegøre for visse spørgsmål i forbindelse med underretninger til klagere m.v. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 162 Offentligt Patientombuddet Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Sagsbehandlingstider

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere