Det gode indeklima i kontor byggeri 7. Semester speciale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det gode indeklima i kontor byggeri 7. Semester speciale"

Transkript

1 2013 Det gode indeklima i kontor byggeri Via University College

2 TITELBLAD SPECIALE TITEL: Det gode indeklima i kontorbyggeri VEJLEDER: Jerry Bak de Ridder FORFATTER: Peter Naisbitt DATO/UNDERSKRIFT: STUDIENUMMER: OPLAG: 2 SIDETAL (à 2400 anslag): 22,3 GENEREL INFORMATION: All rights reserved ingen del af denne publikation må gengives uden forudgående tilladelse fra forfatteren. BEMÆRK: Dette speciale er udarbejdet som en del af uddannelsen til bygningskonstruktør alt ansvar vedrørende rådgivning, instruktion eller konklusion fraskrives 2

3 Abstract My problem statement has been how to secure a healthy working environment in offices. In the following paper I will try to enlighten the following subjects: light, thermal, atmospheric and acoustic indoor environment. The purpose of this report is to, explain different problems and to them solutions, that one should think about while projecting a office building so you can secure an healthy indoor working environment. I think this is very relevant, for me in my future position as a construction architect and for everybody else in this business. The subject is big and complicated, and there are a lot of considerations, when one thinks about indoor environment. But I hope that I whit this report have enlightened some of the important subjects to consider. 3

4 Indholdsfortegnelse 1.0. Indledningen samt problemformulering Baggrundsinformation og præsentation af emnet Begrundelse for emnevalg og fagligt formål Problemformuleringsspørgsmål Afgrænsning Valg af teoretisk indhold og kilder Valg af metode og empiri Rapportens struktur og argumentation Det gode optiske indeklima Modulprojektering Plads Overflader, inventar og indretning af arbejdssteder Grundprincipper indenfor lysteknik Lystekniske begreber Udnyttelse af dagslyset Undersøgelse af forholdet mellem arkitektur og dagslys Form og placering i forhold til udsyn og dagslys Krav til dagslys og udsyn Dagslysfaktoren Kontrolleret lysindfald Rudernes lystransmittans Reflektans Kunstig belysning Det termisk gode indeklima Varmebalance Lokal termisk komfort og diskomfort Træk Luftens temperatur

5 3.5. Middelstrålingstemperatur Det gode atmosfæriske indeklima Forurenende materialer Frie (ubundne) forureninger Bundne forureninger Materialers evne til både at opsamle og afgive forureninger Indeklimamærkning Støv Ventilation Naturlig ventilation Mekanisk ventilation Det gode akustiske indeklima Konklusion Litteraturliste Billedliste Kildeliste Bøger i alfabetisk rækkefølge: Internetsider

6 1.0. Indledningen samt problemformulering De fleste mennesker har oplevet at være i en bygning med et dårligt indeklima. Ligeledes har de fleste også prøvet at opleve en bygning med et godt indeklima, men der ligger man ofte bare ikke mærke til det (http://rockwool.dk). Vi lever i en tid, hvor vi bruger mere og mere af vores tid inden døre, faktisk helt op imod 90 % af vores liv (http://jp.viden.dk). Dette gør sig også gældende på arbejdsmarkedet, hvor der er en stigende tendens for kontor arbejde, i store kontor domiciler. Derfor har indeklimaet en stigende indvirkning på vores helbred. Indeklimaet kan påvirke os igennem, lys, luft, lyd, afgasninger fra materialer og fugt m.m. Der er mange følge gener ved et dårligt indeklima, som f.eks. koncentrations besvær, hovedpine, kvalme og overfølsomme reaktioner (http://arbejdstilsynet.dk). Indeklimaet er derimod også helt individuelt, mennesker reagere ikke ens, det én opfatter som støj, opfatter en anden som god baggrunds lyd Baggrundsinformation og præsentation af emnet I Bygningskonstruktøruddannelsens syvende og afsluttende semester, indgår en skriftlig opgave, med selvvalgte emner. Specialet skal bestås for at gennemføre semesteret. Specialet skal udgøre en afhandling på max 30 sider á 2400 anslag og den gælder 10 ECTS point. I mit speciale har jeg valgt at undersøge indeklimaet i kontorbyggeri, med størst fokus på at forstå og skabe overblik over de forskellige begreber og overvejelser, der skal medtages i projekteringen for at skabe et godt indeklima for slutbrugeren Begrundelse for emnevalg og fagligt formål Jeg mener at indeklima er et stort emne, specielt relevant for mig som kommende projekterende bygningskonstruktør. Jeg har personligt været i både bygninger som var behagelige at færdes og arbejde i, såvel som bygninger der ikke gjorde noget godt for min koncentrations evne samt generelle velvære blandt andet på grund af dårligt lys, varme eller kulde og lyd. Jeg vil gerne undersøge, hvor stor en indvirkning indeklimaet har på arbejdsmiljøet og de ansattes præstationer samt hvilke parametre der gør sig gældende under projekteringen. Dette gælder både det termisk, visuelle, akustiske og det atmosfæriske indeklima og grundprincipperne bag. Dette håber jeg kan give mig et bredere indblik i, hvordan man sikre det gode indeklima og dertil arbejdsmiljø, så jeg kan tage det med mig i en tidlig projekteringsfase når jeg kommer ud i virkeligheden Problemformuleringsspørgsmål Som projekterende konstruktør må det være af største interesse at slutbrugerne i de bygninger man tegner og projektere, føler sig tilpasse og kan opretholde et sundt psykisk såvel 6

7 som fysisk helbred. Dette emne mener jeg har stor relevans for en i mit fag og jeg har på baggrund af dette, formuleret følgende problemformulering for mit speciale. Hvordan opnår man det gode indeklima i kontorbyggeri? For at besvare ovenstående spørgsmål, har jeg inddelt emnet i fire underspørgsmål: Hvilken udformning og indretning skal der til for at opnå et godt optisk indeklima? Hvilke tiltag kræves der for at opnå et godt atmosfærisk indeklima? Hvilke tiltag kræves der for at opnå et godt akustisk indeklima? Hvilke tiltag kræves der for at opnå et godt termisk indeklima? 1.4. Afgrænsning Jeg har i specialet valgt at afgrænse indeklima problematikken til kontorbyggeri, mere specifikt arbejdsrum. Den økonomiske såvel som projekterings tekniske del vil ikke indgå i rapporten Valg af teoretisk indhold og kilder Jeg vil i rapporten, hovedsageligt søge og finde min information på valide og anerkendte hjemmesider, med relevant indhold som f.eks. arbejdstilsynet, DTU og Universitets og byggestyrelsen. Jeg vil dertil også finde min information i relevante bøger, fra f.eks. Statens byggeforskningsinstitut og bygningsreglementet Valg af metode og empiri Dette emne er et meget velbelyst og undersøgt emne, derfor vil jeg vægte sekundært data højest, da der ligger en stor mængde forskning og resultater tilgængeligt på internettet. Jeg vil i tilfæde af manglende information bakke dette op ved hjælp at primær data. For at kunne besvare min problemstilling vil jeg bruge omtrent lige store mængder af kvantitative og kvalitative data. Den nødvendige mængde empiri, der skal bruges i denne rapport, vil primært blive fundet igennem vel dokumenterede forsøg og undersøgelser på internettet Rapportens struktur og argumentation Rapportens struktur vil bestå af tre hovedafsnit. 1. afsnit vil omhandle, indledning, problemformulering, og valg af metoder. 2. afsnit vil være hovedafsnittet, med undersøgelser, diskussioner og forklaringer. 3. Afsnit vil være konklusionen, med besvarelse af mine oprindelige spørgsmål. 7

8 Jeg vil i udarbejdelsen af rapporten, tage et emne af gangen. Ved afslutning af et emne vil jeg skrive en delkonklusion til mig selv og derefter tage hul på det næste emne. Jeg vil hovedsageligt finde frem til mine svar, gennem analyser og refleksioner over mine indsamlede materialer. 8

9 2.0. Det gode optiske indeklima For at udforme en bygning og samtidig sikre et godt optisk indeklima, har det stor betydning, at man allerede under skitsefasen fastlægger bygningens placering, udformning og orientering. Det omkringliggende miljø, udsigt og størrelse er afgørende for bygningens placering og derved hvilke lys og skyggeforhold, de forskellige rum i bygningen vil få Modulprojektering Ved projekter, hvor man anvender modulprojektering, vil modulerne afgøre rammestørrelserne og derved bestemme, hvor meget plads hver enkel kontorplads får. Det anbefales at anvende 1,5 m modulprojektering og en rumdybde på 4 4,5 m. Ved en rumdybde på omkring 4 4,5 m, vil rummet som regel blive inddelt i mindre cellekontorer, placeret rundt om et centralt fælles gangareal. På den måde er det muligt at alle kan få en vinduesplads og udsyn. Storrumskontorer kan ikke anbefales da det vil gøre det mere indviklet at styre hvert enkelt medarbejders behov, med den store rumdybde, ydermere har man oplevet store problemer med støj fra kontormaskiner som fx telefoner og printere i storrumskontorer. Ved at variere kontordybden efter de individuelle funktioner de forskellige rum har, kan man udnytte kontorets areal mere effektivt (Sbi 196,2. udgave s. 252) Plads For at opnå en så stor udnyttelse af dagslyset som det er muligt, er det af stor betydning at rumdybden ikke er for stor. Man bør ikke have arbejdspladser, der er placeret i en større afstand til facaderne end max 5 6 m. Det skal dertil siges at den optimale afstand til facaderne afgøres af størrelsen på vinduerne. Rummets bredde har også stor indflydelse (Sbi 219, 1. udgave s. 32). Bekendtgørelsen om faste arbejdspladser, beskriver at gulvareal, rumhøjde og rumindhold skal være afpasset efter arbejdets art, så arbejdet kan forgå på en betryggende måde, i forhold til rummets anvendelse (http://arbejdstilsynet.dk). Forhold der gør sig gældende for at kunne overholde ovennævnte krav: Normalt skal et arbejdsrum have en fri loftshøjde på 2,5 m, samt et rumfang på mindst 12m 3 pr. person i rummet. Tidligere erfaringer har vist, at velindrettede kontorarbejdspladser har et pladsbehov på min. 10 m 2 pr.person hvis der dertil skal være plads til f.eks. klienter eller kunder, er pladsbehovet min m 2 (http://crecea.dk). Man har som tidligere beskrevet førhen regnet med 10 m 2 pr. person i kontorer, men efter den nye teknologis indførsel, har man øget behovet for mere plads samt frisk luft i hvert enkelt rum. Behovet er derved øget til 14 m 2 pr. person, typen af arbejde kan også have ind 9

10 flydelse på indeklimaet. For eksempel afgiver computere omtrent lige så meget varme som en stillesiddende person og afgiver derudover dampe til omgivelserne. Disse problematikker kan afhjælpes på flere måder, for eksempel ved at øge rummets størrelse, øge luftskiftet eller begge. Gangarealerne kan også have indflydelse når man projektere og kan derfor også være nødvendig at medregne. Bruttoarealerne med gangarealerne bør projekteres til omkring 20 m 2 pr. medarbejder dette kan variere fra m 2. Dette vil i forhold til volumen give et arbejdsrum på m 3 pr. medarbejder. Ved projektering bør de ventilations tekniske forhold følge de ovennævnte retningslinjer, men antallet af arbejdssteder har stadig indflydelse på muligheden for at projektere tilfredsstillende arbejdspladser med dagslys og uden træk (Sbi 196, 2. udgave s. 252) Overflader, inventar og indretning af arbejdssteder Hvor arbejdet uden nogen ulemper kan udføres siddende, skal den enkeltes arbejdsplads indrettes hensigtsmæssigt, hvor inventar, hjælpemidler og materialer er anbragt hensigtsmæssigt med mulighed for at sikre forsvarlige bevægelser og arbejdsstillinger (http://arbejdstilsynet.dk). Arbejdsstedets inventar bør være tilpasset hensigtsmæssigt efter den enkelte medarbejders behov og arbejdets art. Ved skærmarbejde er der forskellige anbefalinger for at sikre det bedst mulige arbejdsmiljø. Arbejdsbordene skal have en størrelse for at opnå en fleksibel opstilling af skærm, tastatur og øvrige arbejdsredskaber. Arbejdsbordets sidde og arbejdshøjde skal være tilpasset efter den medarbejder, der arbejder ved bordet og til de opgaver, der skal udføres (http://arbejdstilsynet.dk). Der er ikke deciderede krav om, hvorvidt arbejdsborde på kontorer til skærmarbejde skal kunne indstilles i højden. Men det vil ofte være den bedste løsning for at sikre variation i arbejdsstillingerne. Det gælder for eksempel også, hvor flere medarbejdere skal benytte samme arbejdsbord, der er det som hovedregel nødvendigt med et arbejdsbord der let kan indstilles i højden for at imødekomme den enkelte medarbejders behov (http://arbejdstilsynet.dk). Der udover skal man tænke på rengøringsvenligheden når inventaret vælges, for eksempel ved at have sokler på reoler og skabe og overflader der er nemme at tørre af. Specielt arbejdsbordet bør have en overflade der reflektere mindst muligt (http://arbejdstilsynet.dk). Generelt bør man anvende møbler med matte og lyse overflader af hensyn til det visuelle miljø. Ved valg af inventar, bør dette gøres med omtanke. Meget inventar fremstilles af materialer der kan afgive dampe og gasser til arbejdsstedets indeklima. Et godt pejlemærke er at gå efter inventar der er mærket med indeklimamærket Dette vender jeg tilbage til senere i rapporten (Sbi 196, 2. udgave s. 372). 10

11 2.4. Grundprincipper indenfor lysteknik Der kommer her en kort forklaring omkring 5 af de lystekniske begreber, hvorefter jeg vil dykke længere ned i lys og dets indvirkning på arbejdsmiljøet Lystekniske begreber Belysningsstyrke E: Belysningstyrke defineres som den lumenværdi som rammer en flade pr. m 2. Luminans L: Luminans defineres som lysmængden, der reflekteres fra et punkt eller en flade i en bestemt retning. Reflektions faktor ρ: En procentvis angivelse af hvor meget lys der bliver reflekteret fra en flade. Lysstyrke: Lysstyrke er lysets intensitet i en bestemt retning, defineret som lumenværdi pr. rumvinkel. Lumianforskel: Angiver overgangen mellem lyse og mørke overflader. Store forskelle kan virke forstyrrende i et koncentreret arbejdsmiljø (http://glamoux.com) 2.5. Udnyttelse af dagslyset Ved projektering, bør man fra skitsefasen tænke bygningens form og placering ind i projekteringen. Dette, rumdybder og bygningens vindues placeringer i facaden samt størrelse har stor indflydelse på, hvor stor en udnyttelse af dagslyset der er muligt Undersøgelse af forholdet mellem arkitektur og dagslys By og byg (Statens bygningsinstitut) har udarbejdet afhandlingen Undersøgelse af 7 bygninger, hvor i de har udvalgt syv bygninger. Bygningerne kunne alle karakteriseres som vellykket arkitektur. De registrerede og gennemførte en evaluering af dagslysets æstetiske og funktionelle kvalitet i nogle udvalgte rum i alle syv bygninger. Undersøgelsen er til dels lavet for at undersøge forholdet mellem god arkitektur og gode dagslysforhold. Det er lyset, som muliggør oplevelsen af arkitektur. Det er lysets tilbagekastning fra de belyste flader, selvskygger og slagskygger, som gør det muligt at opleve bygninger som 3 dimensionelle legemer. Og selvom det nok kun sjældent opfattes sådan af den projekterende arkitekt, er det netop beherskelsen af lyset på bygningens flader, som skaber arkitekturen god eller dårlig (By og byg, Undersøgelse af syv bygninger s. 5). De har til undersøgelsen udarbejdet en tjekliste omkring emnet med relevante punkter at tage hensyn til allerede fra opstarten af projekteringen: Er der nok dagslys til de aktiviteter, der skal finde sted i rummet og gælder dette også for den bageste del af rummet? Er der bygninger eller træer udenfor, som reducerer lyset? 11

12 Er lysåbningerne udformet således, at blænding reduceres? Skal vinduerne kunne afskærmes, fx med persienner, markise eller beplantning? Giver lyset generende reflekser, fx i computerskærme Kan lyset skabe de nødvendige kontraster i arbejdsopgaven, således at synsarbejdet er ubesværet? Er kombinationen af dagslys og kunstig belysning hensigtsmæssig? Er belysningen i rummet æstetisk tilfredsstillende? Er fordelingen af rettet og defust, reflekteret lys således, at genstande i rummet opfattes rummelige? Fremhæver det rettede lys overfladens tekstur og glans (By og byg, Undersøgelse af syv bygninger s. 6)? Ved hver bygning i undersøgelsen har undersøgelsespanelet vurderet bygningens arkitektoniske udformning samt udnyttelsen af dagslys og hvordan det påvirker oplevelsen af at være i rummene. Deres konklusion på undersøgelserne viser blandt andet, at man godt kan opfylde kravene til gode dagslysforhold uden at skulle gå på kompromis i forsøget på at skabe god arkitektur. Tværtimod kan man sige, at det netop er udformningen af dagslyset adgang til bygninger, der med belysningen af flader, reflekser og skygger skaber den funktionelle og æstetisk tilfredsstillende arkitektur (By og byg, Undersøgelse af syv bygninger s. 7). I de syv bygninger undersøgelsen har fundet sted, er glasarealet i forhold til gulvarealet større en 10 %. Dette kan i normale tilfælde sikre en rimelig tilgang af dagslys samt mulighed for udsyn til det fri. Når man sammenholder størrelsen og glasarealerne og deres målinger af dagslyset, viser det, at der ikke nødvendigvis er en sammenhæng mellem de to forhold alene. Mængden og kvaliteten af dagslys i bygninger er afhængig af blandt andet, dybden af murhuller, solafskærmning, udendørs beplantning og evt. skyggende omkringliggende bebyggelse. Undersøgelsen viser, at der ikke kan sættes en standard løsning for udformningen af facader, som kan tilfredsstille alle krav til dagslystilgangen. Det vil dog ofte være enkle og traditionelle facade og vindues løsninger, der vil give de mest tilfredsstillende løsninger (By og byg, Undersøgelse af syv bygninger s. 7) Form og placering i forhold til udsyn og dagslys De store parametre for at få den optimale udnyttelse af sollyset er beliggenheden af bygningen, vinduernes placering samt størrelse, og udformningen af bygningens rum. Det moderne kontorbyggeri, viser en tendens, hvor der udformes dybere og større bygninger. Ligeledes bliver de dybe kontorer kombineret med relativt lave rumhøjder. For et dybt 12

13 kontor med en omtrentlig højde/dybde proportion på 30 %, vil der være behov for (http://lysnet.dk): En glasandel på 20 % af det samlede facadeareal for at opnå en gennemsnitlig dagslysfaktor på 2 % En glasandel på 50 % af det samlede facadeareal for at opnå en gennemsnitlig dagslysfaktor på 5 % Et dybt kontor har en mere ujævn lysfordeling mellem dagslysfaktoren tæt på vinduet og bagest i rummet (http://lysnet.dk). Forklaring af dagslys faktor kommer jeg ind på senere i rapporten. På kontorer er der derudover mange varmegivende kilder, som fx kontormaskiner, kunstig belysning, medarbejdernes kropsvarme etc. Dette kan medføre til at man begrænser tilførslen fra dagslys i brugstiden, for at minimere varmetilførslen. Men det bør stadig tilstræbes at føre så meget dagslys ind i kontor rummene som muligt, for at opretholde et godt indeklima og sparre på kunstig belysning. Bygningens omgivelser har også stor indflydelse på udnyttelsen af dagslys og udsyn for brugerne. Man siger som tommelfingerregel, at hvis højdevinklen på nabobygninger overstiger 25 0, bør man indsætte vinduer med større areal eller øge højden på dem, da man i det tilfælde ikke vil få den tilstrækkelige effekt fra dagslyset. Man kan ikke helt fastlægge grænsen på 25 0, da rumdybden også har meget at sige i om hvor vidt lyset er tilstrækkeligt (Sbi anvisning 196, 2. udgave s. 244). Hvis angivelserne af rudeareal i forhold til gulvareal er opfyldt. Kan et rum regnes for tilstrækkeligt belyst. Der er dog en række forudsætninger til rudernes lystransmittans der skal være opfyldt, for at dagslyset i et lokale vil være tilstrækkeligt (Sbi 230, 6.5.2, stk. 1). En af problematikkerne med dagslys, er at udnytte det til fulde og få det tilstrækkeligt langt ind i dybe rum. Dette skal medtages i den tidlige projekteringsfase, hvor man kan have det med i tankerne, under udformningen af rummene. Hvis man placerer arbejdspladserne langs facaderne i forholdsvist smalle rum i stedet for dybe rum får man langt bedre udnyttelse af dagslyset. Der er på markedet et stigende antal systemer, der kan hjælpe med at få dagslyset tilstrækkeligt ind i dybe rum, fx automatiske lameller/persienner foran vinduerne som de har haft succes med i Green Lighthouse i København (Velux, fakta om Green Lighthouse). Disse for 13

14 anstaltninger skal tages med tidligt i projekteringen da det afhænger meget af bygningens udformning, hvor stort et udbytte der er muligt (Sbi 196, 2. udgave s. 244). En undersøgelse fra Velfac viser hvor stor betydning vinduernes størrelse og placering har for tilførslen af dagslys. Forsøget er gjort på et simpelt aflangt kontorrum med fire vinduer. Dimension af kontorlokale: 5x10x3 meter Figur 1 Skitse af forsøgshus, Welfac lys forsøg 1. Eksempel med 4 vinduer Højde 2,0 m Bredde 1,5 m 0,8 m over gulv Figur 2 1. Eksempel, Welfac lys forsøg 14

15 2. Eksempel med 4 vinduer Højde 2,0 m Bredde 1,5 m 0,2 m over gulv Figur Eksempel, Welfac lys forsøg 3. Eksempel med 4 vinduer Højde 2,6 m Bredde 1,0 m 0,2 m over gulv Figur 4 3. Eksempel, Welfac lys forsøg 15

16 4. Eksempel med 4 vinduer Højde 1,3 m Bredde 2,0 m 1,2 m over gulv Figur 5 4. Eksempel, Welfac lys forsøg Det illustrationerne viser her er hvor stor en del af dagslyset der når ind i rummet ved at ændre på højden, bredden og afstanden til gulv. På de første tre billeder, hvor der er brugt fire forholdsvist smalle og høje vinduer med en relativ lav afstand til gulv, bliver lyset meget koncentreret omkring vinduerne og giver steder med nedsat dagslysfaktor imellem dem. Samtidig når det ikke tilstrækkeligt ind bagest i rummet. Billede nummer fire med bredere og højere vinduer, samt med større afstand til gulvet, viser et mere jævnt lysindfald. Forsøget viser, at ved at fylde mere af facaden horisontalt og med højere siddende vinduer, gør det det muligt at fordele lyset mere hensigtsmæssigt i rummet og derved øge det optiske indeklima. Velbelyste rum er ikke kun et spørgsmål om en høj belysningsstyrke eller høj dagslysfaktor, men drejer sig i lige så høj grad om lysets fordeling, lysets egenskaber (rettet og diffust lys) samt luminansfordeling i rummet (Sbi 230, 6.5.2, stk. 1) Krav til dagslys og udsyn Jf. Arbejdstilsynet skal der være en tilstrækkelig tilgang af dagslys til arbejdsrum. Det vil normalt være tilstrækkeligt, når vinduesarealet ved sidelys udgør min. 10 % af gulv arealet og ved ovenlys min 7 %. Ved tilfælde hvor arealerne ikke opfylder kravene, bør vinduesarealet forøges. Det kan dog ved beregninger og målinger påvises at forholdende er forsvarlige, hvis der er en dagslysfaktor på 2 % ved arbejdsområderne (At vejledning A.1.11). 16

17 Udsynet eller udsigten til omgivelserne er en af de vigtigste faktorer for oplevelsen af rummet. Arbejdsrum m.v. og beboelsesrum, der primært belyses via ovenlys, skal altid forsynes med sidevinduer, så der etableres udsyn til omgivelserne (BR10 stk Dagslys). Ovenlysvinduer kan være en stor hjælp til at opnå en tilstrækkelig tilgang af dagslys. Der skal dog tages med i overvejelserne at man mister udsynet. Dertil risikeres også overophedning på grund af solafskærmnings problematikkerne på varme dage (Sbi anvisning 196, 2. udgave s. 302) Dagslysfaktoren Et rums lysmængde vil variere i takt med at solens lys udenfor varierer. For at angive målet for hvor meget dagslys der er indenfor kontra udenfor bruges den relative størrelse (DF) Dagslysfaktoren (UBST Indeklimavejledning). Dagslysfaktoren (Df) er defineret som forholdet mellem belysningsstyrken i punktet i planet og den samtidige belysningsstyrke udendørs på et vandret plan, belyst af en fuld himmelhalvkugle. Dagslysfaktoren angives normalt i procent (UBST Indeklimavejledning). Dagslysfaktoren (DF), beregnes ved, at man fastslår bidraget af lys, der kommer direkte fra den synlige del af himlen som er kaldet himmelkomponenten (SC), lys der så bliver reflekteret direkte mod punktet fra omgivelserne uden for vinduet, som betegnes som den udvendigt reflekterende komponent (ERC) og lys, der reflekteres fra rummets egne flader, hvilket kaldes den indvendigt reflekterende komponent (IRC). Dagslysfaktoren er summen af disse tre komponenter (http://sbi.dk/indeklima). DF = SC + ERC + IRC (http://sbi.dk/indeklima) Kontrolleret lysindfald Når der snakkes om dagslys og dagslysfaktoren, tages der næsten udelukkende udgangspunkt i overskyede dage. I Danmark er det dog tit helt eller delvist skyfrit, så dette skal der også tages hensyn til under projekteringen. Den mængde lys der vil forekomme på en skyfri dag kan skabe blænding, refleksioner i computerskærme og overophedning. Fordelene ved at bruge en effektiv solafskærmning i kontorer vil være: At der kan opnås optisk samt termisk komfort på samme tid. Det vil have en positiv indvirkning på el regningen da det kan give en reduktion af køle og ventilationsbehovet om sommeren. Ulempen ved solafskærmning nedsætter kvaliteten af udsyn og dagslys indfald. 17

18 Der findes flere forskellige løsninger til solafskærmning. Flere af systemerne der findes til dette, imødekommer ikke begge behov, derfor skal solafskærmning projekteres og designes med omtanke. Systemerne kan deles op i(byg DTU, kompendium 8, s. 14): Faste elementer der skygger for solstråler. Som for eksempel omkringliggende bygninger og udendørs beplantning. Solafskærmende glas, hvor det er ruden i sig selv der virker afskærmende på grund af belægninger eller farver. Mekaniske elementer, som for eksempel persienner og lameller. (BYG DTU, kompendium 8, s. 14) Figur 6 Eksempler på forkellige typer af solafskærmning og deres afskærmningsfaktor, BYG DTU Kompendium 8, s. 14 Orientering, facadeudformning, vinduesstørrelser samt de interne varmebelastninger er bestemmende punkter, når det gælder valg af solafskærmning. Der bør i valg af afskærmning tages højde for, at den valgte type ikke vil farve det indkommende sollys samt tager så lidt af udsynet som muligt (UBST Indeklimavejledning, stk ). 18

19 Til facader mod syd, øst og vest, med et glasareal på over 40 %, bør solafskærmningen så vidt muligt være placeret udvendigt da den har en større effektivitet end indvendigt placerede systemer. På facader med et større vinduesareal en 40 %, bør det udvendige system være automatisk indstillende efter solens placering på himlen (UBST Indeklimavejledning, stk ). Det optimale system vil som tidligere skrevet være et system der forbedrer både det visuelle og termiske indeklima Rudernes lystransmittans Glas og dets lystransmittans viser hvor mange procent af dagslyset, der slipper ind igennem ruden og ind i rummet. Man bestemmer lystransmitansen igennem forholdet mellem solstråling der transmitteres gennem ruden, og den mængde stråling, ruden påvirkes af. Hvis en rude har en lavere lystransmittans end 0,75, kan det være nødvendigt at øge rudearealet. Det påkrævede rudeareal kan da øges med en faktor der er svarende til forholdet mellem 0,75 og rudens faktiske lystransmittans (Sbi 216, stk Dagslys) Reflektans Som tidligere beskrevet, har overfladerne i rummet en stor betydning i forhold til gode lysforhold. Især ved dybe kontorer, kan det gøre en stor forskel at have lyse overflader. De lyse overflader fordeler lyset bedre og man minimerer chancen for blænding. Man definere dette som reflektans og luminans. Reflektans beskriver en flades evne til at reflektere lys og luminas står for, hvor meget lys der udsendes fra en flade og mod øjet. (Sbi 216, stk Dagslys) Vinduers form og placering i facaden har især betydning for dagslysets fordeling i rummet. Jo højere vinduet er placeret, jo dybere trænger lydes ind i rummet, og jo mere ensartet bliver lysets fordeling. Men et højtsiddende vindue giver også større anledning til ubehagelig blænding, hvilket kan medføre større behov for afskærmning. Bagest i rummet kommer størstedelen af lyset via reflekser fra rummets overflader. Derfor har overfladernes lysreflekterende egenskaber stor betydning for dagslysets indvirkning i dybe rum (UBST Indeklimavejledning, stk ). Det kan være svært i en tidlig projekteringsfase at forudse hvilket inventar, der vil få indflydelse på bygningsoverfladers lysreflektanser. Der bør dog i beregningen af overfladernes lysreflektanser tages hensyn til inventar, som fx gulvbelægning, skriveborde og reoler etc., som kan ses som en del af rummets faste inventar og som vil have indflydelse på reflektansen fra bygningsoverflader, dette kan ske ved at benytte tommelfingerregler (Sbi 216, stk Dagslys). 19

20 2.9. Kunstig belysning Dagslys er den bedste kilde til arbejdslys. Men det er ikke altid dette er tilstrækkeligt, dertil kan man så supplere med kunstig belysning. Når man snakker om kunstig belysning på kontorer, skelner man normalt mellem almen belysning som loftlamper og væg lamper, og så særbelysning, som arbejdslamper, der lyser direkte på arbejdsemnet. En kombination giver normalt den største tilfredsstillelse hos slut brugeren. 39. Der skal være en tilstrækkelig almen belysning i arbejdsrummet og passende særbelysning på den enkelte arbejdsplads, således at arbejdet kan foregå forsvarligt, herunder i hensigtsmæssige arbejdsstillinger (Bekendtgørelse nr. 96 om faste arbejdssteders indretning). Det kunstige lys i kontoret skal være afpasset med hensyn til arbejdets art og arbejdsstedets farver. Lyset bør kunne rettes mod det emne medarbejderen arbejder med. Belysningsstyrken på kunstig belysning kan udregnes med DS 700 Kunstig belysning på arbejdssteder Vigtige overvejelser ved projektering med kunstig belysning: Hvor lyset kan tændes Hvor meget lys skal der være i rummet Hvor meget lys skal der være på selve arbejdsstedet At belysningen ikke må give generende reflekser At belysningen ikke må afgive generende varme (At vejledning A.1.5). Man bruger betegnelsen belysningsstyrken (styrken af det lys der rammer arbejdsobjektet) til at måle om der er lys nok. Belysningsstyrker måles i Lux. I DS 700, kan man finde talværdier for de fleste opgaver. Belysningsstyrkerne er her angivet som talværdier som skal være konstante under hele anlæggets levetid. Ved de fleste arbejdstyper ligger de krævede værdier på 200 eller 500 (At vejledning A.1.5). Eksempler på typiske krav til belysningsstyrker fra DS 700 : Figur 7 Typiske krav til belysningsstyrke, At vejledning A

Indeklima i kontorbyggeri

Indeklima i kontorbyggeri Bygningskonstruktøruddannelsen 7 semester speciale Forfatter: Vejleder: Bo Sørensen Afleveringsdato: 28.11.2011 Via University College, Aarhus. TITELBLAD RAPPORT TITEL: Indeklima i kontorbyggeri VEJLEDER:

Læs mere

UBST-Indeklimavejledning

UBST-Indeklimavejledning UBST-Indeklimavejledning Planlægning af godt indeklima i universitetsbyggeri Januar 2008 UBST-Indeklimavejledning Planlægning af godt indeklima i universitetsbyggeri Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen

Læs mere

Indeklima i skoler Status og konsekvenser

Indeklima i skoler Status og konsekvenser F O A F A G O G A R B E J D E Indeklima i skoler Status og konsekvenser Udarbejdet af: Jørn Toftum, Pawel Wargocki og Geo Clausen Center for Indeklima og Energi Institut for Byggeri og Anlæg Danmarks Tekniske

Læs mere

Direktør Søren Stjernqvist Teknologisk Institut Et godt indeklima har stor betydning for de ansattes trivsel. Senior og Arbejdsliv

Direktør Søren Stjernqvist Teknologisk Institut Et godt indeklima har stor betydning for de ansattes trivsel. Senior og Arbejdsliv Senior og Arbejdsliv - De ældre vil behandles individuelt efter kvalifikationer Mænd fyres for at gå på barsel - en tendens der er stigende En uddannelse i trivsel SONOFON fokuserer på det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Beregning og vurdering af dagslysforhold i projekteringen af bygninger

Beregning og vurdering af dagslysforhold i projekteringen af bygninger Beregning og vurdering af dagslysforhold i projekteringen af bygninger Udarbejdet af Stine Bjødstrup Jensen Juli 2003 BYG DTU Beregning og vurdering af dagslysforhold i projekteringen af bygninger Eksamensprojekt

Læs mere

Dansk standard DSF 3033. Frivillig klassifikation af indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer

Dansk standard DSF 3033. Frivillig klassifikation af indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer Dansk standard DSF 3033 Frivillig klassifikation af indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer Classification of the quality of the indoor climate in residential houses, schools,

Læs mere

Projektering af 0-energi enfamilieshuse

Projektering af 0-energi enfamilieshuse Projektering af 0-energi enfamilieshuse Projektering af 0-energi enfamilieshuse Anders Nygaard Christensen - BKAR71P - Studienummer 178635 Speciale 7.semester bygningskonstruktør VIA UNIVERSITY AARHUS

Læs mere

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima 2 3 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning 4 Temperatur 5 Luftfugtighed 9 Træk 12 Støv og rengøring 14 Ventilation 16 Luftkvalitet

Læs mere

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt.

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt. 19. december 2004 Henrik Dalsager Morten Hemmingsen Robin Lyksholm Michael Niss Jens Henrik Rauff Rasmus Skjøtt Morten Tychsen Side 2 af 79 Gruppe: B216 19. december 2004 Titel: Luftfugtighedsmåler til

Læs mere

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner dag Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner - 2. udgave Branchearbejdsmiljøråd Social & Sundhed

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

Analyse af solafskærmninger mht. termiske og visuelle egenskaber samt udsyn

Analyse af solafskærmninger mht. termiske og visuelle egenskaber samt udsyn Analyse af solafskærmninger mht. termiske og visuelle egenskaber samt udsyn BYG DTU, Danmarks Tekniske Universitet Eksamensprojekt udført af: Marianne Hornuff Helle Rasmussen Maj 2003 Vejledere: Svend

Læs mere

Energirigtigt valg af vinduer

Energirigtigt valg af vinduer VIA UNIVERSITY COLLEGE, CAMPUS HORSENS Energirigtigt valg af vinduer I den tidlige designfase Michael Krabsmark Kamp Jensen 16052011 7. sem. Speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Vejleder: Poul Børison

Læs mere

BEDRE INDEKLIMA I ÅBNE KONTORMILJØER

BEDRE INDEKLIMA I ÅBNE KONTORMILJØER Guide Dit indeklima er også mit Udfordringen for indeklimaet i åbne kontorer er, at mange medarbejderes forskellige behov skal tilfredsstilles samtidig. Løser vi fx én gruppes problem, risikerer vi at

Læs mere

Optimering af ventilationsanlæg

Optimering af ventilationsanlæg Optimering af ventilationsanlæg Aktiv Centret - Herning Benjamin Hestehave V08709 15. Marts - 2013 Aarhus Maskinmesterskole ~ 0 ~ Projekttitel: Projekttype: Praktikvirksomhed: Uddannelse: Optimering af

Læs mere

By og Byg Resultater 013 Arkitektur, energi og dagslys Undersøgelse af syv bygninger

By og Byg Resultater 013 Arkitektur, energi og dagslys Undersøgelse af syv bygninger By og Byg Resultater 013 Arkitektur, energi og dagslys Undersøgelse af syv bygninger Arkitektur, energi og dagslys Undersøgelse af syv bygninger Jens Christoffersen Erwin Petersen Ole Svensson By og Byg

Læs mere

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri SBi 2011:16 Energioptimering af kontorbyggeri Energioptimering af kontorbyggeri Kim B. Wittchen Ernst Jan de Place Hansen Niels Radisch Jørn Treldal SBi 2011:16 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

0-Energihuse. Casper Christensen

0-Energihuse. Casper Christensen Casper Christensen 0-Energihuse 7.sem. speciale. Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College, Campus Aarhus Vejleder: Per Charles Secher Schwartz-Jensen Afleveret den. 13. maj 2013 (Figur 1)

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg Arbejdsmiljøhåndbog for idræts- og sportsanlæg Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Få et godt arbejdsmiljø... 3 Det psykiske arbejdsmiljø... 6 Samarbejde, tillid og retfærdighed... 6 Seks

Læs mere

Energirenovering af en 50 er ejendom. Designmappe. Diplom Bygningsdesign Architectural Engineering. Mads Holten Rasmussen René Bukholt

Energirenovering af en 50 er ejendom. Designmappe. Diplom Bygningsdesign Architectural Engineering. Mads Holten Rasmussen René Bukholt Energirenovering af en 50 er ejendom Designmappe Diplom Bygningsdesign Architectural Engineering Mads Holten Rasmussen René Bukholt Indholdsfortegnelse Designfase 1 Dagslys og Termisk indeklima Indledning

Læs mere

Energirenovering af ældre etage ejendomme

Energirenovering af ældre etage ejendomme Energirenovering af ældre etage ejendomme Med henblik på isolering 7. Semester speciale Skrevet af: Michael Bang Lund Bygningskonstruktøruddanelsen. VIA University College, Campus Horsens Foråret Abstrakt...1

Læs mere

LED-LYS TIL ÆLDRE LYS OG TRIVSEL. Projektrapport februar 2015. Indhold

LED-LYS TIL ÆLDRE LYS OG TRIVSEL. Projektrapport februar 2015. Indhold LED-LYS TIL ÆLDRE Projektrapport februar 2015 LYS OG TRIVSEL Forskningsprojektet Energieffektivt og sundhedsfremmende lys i ældresektoren har undersøgt mulighederne for at forbedre ældre menneskers trivsel

Læs mere

Indeklimaforhold ved energirenovering

Indeklimaforhold ved energirenovering Indeklimaforhold ved energirenovering Thomas Witterseh, Lis Winther Funch, Ditte Marie Jørgensen, Vagn Holk Lauridsen, Christian Drivsholm, Christian Grønborg Nicolaisen, Bent Kofoed, Carsten Johansen,

Læs mere

Bachelorprojekt - BT7BAC

Bachelorprojekt - BT7BAC AARHUS INGENIØRHØJSKOLE - AARHUS UNIVERSITET Bachelorprojekt - BT7BAC Energirenovering af Fredensbjergparken Gruppe B3: Jonas Utoft Carstensen og Peder Dahl Rasmussen 28-05-2014 Jonas Utoft Carstensen

Læs mere

Den Sunde Bolig. Et redskab for bygherrer og rådgivere når ejendommen skal renoveres

Den Sunde Bolig. Et redskab for bygherrer og rådgivere når ejendommen skal renoveres Den Sunde Bolig Et redskab for bygherrer og rådgivere når ejendommen skal renoveres Den Sunde Bolig Den Sunde Bolig består af denne publikation og hjemmesiden www.densundebolig.dk som blandt andet indeholder

Læs mere

TEKNISK RAPPORT + APPENDIX

TEKNISK RAPPORT + APPENDIX TEKNISK RAPPORT + APPENDIX INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... s. 4 Bygningen Beskrivelse og designprincipper... s. 6 2020-krav.... s. 7 Konstruktion Konstruktionsbeskrivelse... s. 8 Konstruktivt system...

Læs mere

Hybrid ventilation i kontorer og institutioner Aggerholm, Søren; Heiselberg, Per Kvols; Bergsøe, Niels Christian

Hybrid ventilation i kontorer og institutioner Aggerholm, Søren; Heiselberg, Per Kvols; Bergsøe, Niels Christian Aalborg Universitet Hybrid ventilation i kontorer og institutioner Aggerholm, Søren; Heiselberg, Per Kvols; Bergsøe, Niels Christian Publication date: 008 Document Version Forlagets endelige version (ofte

Læs mere

AT VIDE OM VÆRD VINDUER

AT VIDE OM VÆRD VINDUER ÆRD AT VIDE OM Udgivet af VinduesIndustrien 1. udgave December 2009 ISBN: 978-87-993072-0-3 TAK VinduesIndustrien takker alle der har bistået i udarbejdelsen af denne publikation. En særlig tak til Energitjenesten

Læs mere

Indeklima og komfort GUIDE

Indeklima og komfort GUIDE GUIDE Indeklima og komfort 1 INDHOLD INDEKLIMA OG KOMFORT... 3 Symptomer på dårligt indeklima og komfort... 4 OPRETHOLDELSE AF TILFREDSSTILLENDE INDEKLIMA OG KOMFORT... 5 Termisk indeklima... 5 Komfortkrav...

Læs mere

Energirenoveringstiltag i Komponistkvarteret med særligt fokus på ventilationsvinduer

Energirenoveringstiltag i Komponistkvarteret med særligt fokus på ventilationsvinduer Energirenoveringstiltag i Komponistkvarteret med særligt fokus på ventilationsvinduer Christoffer Rasmussen (s838) Ronnie Piil Haagensen (s8317) BYG DTU Danmarks Tekniske Universitet 3. juni 213 1 Forord

Læs mere