INDEKLIMA PLANTER & Naturlig ventilation, planter. Arkitektur med planter, vand og naturligt luftskifte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDEKLIMA PLANTER & Naturlig ventilation, planter. Arkitektur med planter, vand og naturligt luftskifte"

Transkript

1 PLANTER & INDEKLIMA Beplantnings betydning for indeklimaet var temaet for det årlige kursus som Brancheforening for Indendørs Beplantningsfirmaer (BIB) holdt den 5. februar. Hvordan planter og jord kan være med til at rense indeluften blev forklaret af Jørgen Løgstrup, Bacess A/S. Billedhugger Hanne Keis fokuserede på vandets rensende virkninger, også mentalt. Planternes mentale effekt var den primære indgangsvinkel for Kim Tang (BIB) der refererede nordmanden Tove Fjelds iagttagelser. Arkitekt Bjarne Korsgaard redegjorde for et stort indeplanteprojekt i NCC s nye hovedsæde. Endelig informerede forskningsleder Lars Porskjær Christensen om risikoen for indeplanteallergi. De følgende fire artikler er delvist baseret på disse fem indlæg, men er også baseret på skriftlige kilder om de samme emner. Vandet risler ned af væggen bag citrustræet. Det rislende vand er med til at danne et akustisk baggrundstæppe der fornemmes i hele bygningen. Der fordamper ca. 1 m 3 vand i døgnet. Arkitektur med planter, vand og naturligt luftskifte Et stort blåt og grønt atrium er kernen i NCCs nye hovedsæde Naturlig ventilation, planter og vand er en del af arkitekturen i NCC s nye hovedsæde yderst ved Tuborg Havn i København. Planter og vand var oprindeligt ikke tænkt som en del af klimaløsningen, men bidrager alligevel til at skabe et godt indeklima. Hovedsædet er en fem-etages blok på 60 x 60 meter på m 2 foruden kælder. Blokkens kerne er et 30 x 30 meter stort atrium der går op gennem alle etager og afsluttes med ovenlys. Der er ingen individuelle kontorer. Alle 500 medarbejdere fungerer i princippet i ét stort sammenhængende dynamisk arbejdsområde der åbner sig ind mod atriet og samtidig har vinduer mod facaderne. Hovedindgangen leder gennem en lysåben sydfacade direkte ind i atriet hvor der er reception og hvorfra folk fordeler sig i bygningen af trapper og elevatorer. I atriet står der en fri bygning med auditorium. Taget er et spejlbassin der kan ses fra alle de øvre etager. Vandet risler ned af en af auditoriets vægge til en stenfyldt rende i gulvet. Vandets lyde skaber en akustisk baggrund i huset, så lydene fra snakkende mennesker, telefoner og maskiner føles mindre generende. Selv dybt inde i kontorrummet fornemmes vandets lyde. Lyddæmpende materialer bidrager også til at holde kontorstøjen nede. Af hensyn til lugten er vandet ikke tilsat klor, men brintoverilte. Der fordamper ca. én m 3 i døgnet. I atriet står der store planter som fiskehalepalmer og citrustræer. I vandet på taget af auditoriet som baljer med fredsliljer og flamingoblomst hvis grønne blade og blomster supplerer hinanden. I kontorområderne er desuden et væld af mange forskellige mindre spredte planter. Planterne trives godt. Fiskehalepalmerne, der var meter høje ved indkøb, er siden vokset med 1½ meter. Fra bygningen er der havudsigt, umiddelbar nærhed til havnekajer samt en tagterrasse der knytter sig til kantinen. De fleste biler er stoppet af vejen ned i kælderparkering. Så kan man leve med at bygningen ikke har sit eget udendørs grønne friareal. At det meste af bygningen 28 GRØNT MILJØ 2/2004

2 er ét stort rum hvor hundredvis af mennesker arbejder stiller særlige krav til klimastyringen. Alligevel er der satset på en så naturlig ventilation som muligt. En termisk drevet luftstrøm falder fra højtsiddende vinduer i facaderne gennem arbejdsområderne til atriet og derfra videre op gennem ovenlysspalter. Ventilationsåbningerne styres af automatik. Kun områder med mange personer, f.eks. auditorium, store møderum og kantine, har mekanisk ventilation. Bygningens kompakte form og solafskærmninger er med til at dæmpe energiforbrug til opvarmning og afkøling. Første sommer kunne man uden mekanisk ventilation (air-conditionering) holder temperaturen under 25 o selv om det var over 30 o udenfor. Det naturlige luftskifte betyder dog også at man ikke kan lave varmegenvinding om vinteren. Hvor stort energiforbruget er og hvordan indeklimaet er opgøres for tiden med målinger. Selv om planter og vand er en vigtig del af arkitekturen, er det ikke faktorer der var med i beregningsforudsætningerne. Bygningen blev derfor opført så indeklimaet kunne virke uden vand og planter, og vandet var i første omgang kun valgt af designmæssige grunde. Vi var klar over at vandet og planterne ville have effekter for støv, fordampning, nedkøling o.s.v., men vi havde ikke data der kunne belyse disse faktorer. De indgik derfor ikke i de klimamodeller som Teknologisk Institut satte op for os, oplyser arkitekt Bjarne Korsgaard Pedersen, Henning Larsens Tegnestue der projekterede bygningen. I forbindelse med de igangværende klimamålinger kan effekten af planter og vand heller ikke skilles ud - bortset fra at man nu ved at vandet fordamper ca. én m 3 vand i døgnet. Det kan medvirke til at fugte den tørre luft der kan være et problem på kontorer om vinteren når den kolde luft lukkes ind. Jeg er dog ikke i tvivl om at både vand og planter spiller en stor rolle for indeklimaet, understreger Bjarne Korsgaard Fra atriet med kig ud gennem sydfacaden. Pedersen. Han henviser til både positive reaktioner fra de ansatte og til de foreløbige klimamålinger der peger i samme retning. At planterne trives godt ser han som et tegn på at indeklimaet er i orden. Der er ingen af de brune bladspidser der kan forekomme når luften er for tør. Også det store rumvolumen der svarer til ca. 60 m 3 pr. næse bidrager til det gode indeklima. De store planter er Caryota mitis, fiskehalepalmer, der her når op i meters højde. Fra auditoriets tag løber vandet ned i en stenseng. GRØNT MILJØ 2/

3 Planter gavner indeklima og velvære Indeluftens fysisk-kemiske forhold forbedres mens planterne samtidig virker beroligende Indendørs planter fremmer både helbredet, humøret og arbejdet. Det peges der på i en række undersøgelser verden over, bl.a. fra Norge og Danmark. Det er en viden der bør udnyttes mere, understreger blandt andet dr.sci. Tove Fjeld der arbejdet med emnet i Norge. Planternes virkning er af en generel samfundsmæssig interesse og bør ikke mindst interessere arbejdsgivere. 1 I flere forsøg er menneskers velbefindende målt, med og uden indeplanter. Med ofte forbløffende resultater. Forklaringen hænger delvist sammen med en bedre indeluft der dæmper gener med bl.a. hoste, kløende øjne og irriterede slimhinder. Et bedre velbefindende kan dog også skyldes psykologiske faktorer. Planterne beroliger ligesom den rigtige natur gør det. Den samlede effekt i form af bedre velbefindende udmøntes også kontant i færre sygedage. Og for arbejdsgivere skal der ikke mange sygedage til at betale hvad en frodig indebeplantning koster. Bedre trivsel Tove Fjeld har været med i flere norske forsøg hvor menneskers velbefindende er målt, før og efter indsætning af indeplanter. Første forsøg var i samarbejde med et offentligt kontor. Halvdelen af medarbejderne fik fyldt kontorerne med planter. Det viste sig at medføre 23% nedgang i de lidelser der kan forbindes med dårligt indeklima. Størst effekt var der for træthed og hoste. 2 I en anden undersøgelse på Det Norske Radiumhospital blev der i 1997 sat planter ind i et 80 m 2 stort lokale uden vinduer. Der blev suppleret med vækstlys svarende til dagslys. Her kunne man tre måneder efter registrere 25% færre klager. Størst virkning var der for hovedpine, træthed, tungt hoved og tør hals. Et år efter viste en opfølgende undersøgelse at effekten holdt. Undersøgelsen var baseret på spørgeskemaer som folk besvarede både før og efter planterne blev sat ind. 3 Virkningen blev i begge forsøg forklaret med et samspil af ændrede fysiske og kemiske forhold (bl.a. hævet luftfugtighed) samt bedre visuelle omgivelser. For hospitalet blev der også peget på det bedre lys. I et tredje forsøg, også i 1997, blev der sat planter og vækstlys ind i tre klasselokaler i en ungdomsskole. Igen faldt generne når man sammenlignede med elever af samme alder i traditionelle klasseværelser. Et år efter var summen af Forsøg med at fjerne toluen og acetone med plantefilter. Efter seks timer var stofferne væk. Under normale forhold gik det ti gange langsommere. Kemikaliernes basisnedbrydning er 50% de første 24 timer. Gengivet fra klager over symptomer i gennemsnit 21% lavere, størst for hovedpine og tør hals. Samtidig mente 69% af eleverne i de tilplantede klasseværelser at de trivedes bedre end i et traditionelt klasseværelse. 3 Ifølge Tove Fjeld kunne man også registrere at elevernes koncentration steg når der var planter i lokalet. Det stemmer med et amerikansk forsøg med studerende i et datalaboratorium. 4 Når der var planter i lokalet steg deres reaktionshastighed markant uden at der blev flere fejl af den grund. De studerendes blodtryk viste sig desuden at være lavere når der var planter i lokalet. I en københavnsk bank blev der blandt medarbejderne lavet en spørgeskemaundersøgelse før og efter en beplantning (rodzoneanlæg) blev etableret. Den viste at problemerne faldt generelt, mest i forhold til tør og ufrisk luft, hoste og irriterede øjne. 5 Fysisk-kemisk årsag At indeplanter gavner helbredet kan bl.a. forklares med at planterne renser luften fysisk og kemisk. Det er relevant set i lyset af den udbredte kritik af indeklimaet, bl.a. på grund af nye byggematerialer og isolering. Indeklimaet kan spille en rolle for kroniske lidelser som astma, allergi og overfølsomhed. Det kan medvirke til luftvejslidelser, hoste, irritation i næse, svælg, hals, hud og øjne eller neuro-psykologiske symptomer som træthed, svimmelhed, hovedpine og nedsat koncentrationsevne. Det øger alt sammen sygefraværet. Det amerikanske rumforskningsinstitut NASA har gennem mange års forskning siden 1973 vist at planter og jord kan rense luften for bl.a. benzen, formaldehyd, trichlorethylen, flammehæmmere, nikotin og støv. De første publicerede resultater er fra Årsagen til NASA s forskning var at luftforurening, bl.a. afgasning fra elektronikken, i mange år var med til begrænse opholdstiden i rummet. Afgasningen i rumkabiner er imidlertid den samme som i vore dages kontorer og institutioner. Her kan man ganske vist lufte ud, men ikke altid effektivt nok, og når det sker kan man samtidig lukke varme ud og forurenet luft ind. At planter kan være med til at rense indeluften kemisk bekræftes af bl.a. tyske forsøg. 7 En engelsk undersøgelse fra 1992 pegede desuden på at indeplanter øger luftens fugtighed med op til 15% og øger iltindholdet. 8 Større luftfugtighed er især et plus på kontorer om vinteren. Klimakammerforsøg på Århus Universitet i samarbejde med firmaet TransForm-Dansk Rodzoneteknik viste i 1997 at nedbrydningen af acetone og toluen forstærkes ti gange når luften passerer en ventileret plantekasse. 9 Acetone afgives bl.a. fra tekstiler. Under realistiske forhold gør luftskiftet og de meget små koncentrationer det svært at dokumentere planters kemiske renseevne. En svensk undersøgelse har imidlertid vist at mennesker kan registrere ændringer i luftens indhold af ke- Princip for Bacess biologiske luftrensningsanlæg - rodzoneanlæg. En almindelig stor potte angives at kunne rense 40 m 3 luft i timen. 30 GRØNT MILJØ 2/2004

4 Ikke alene bidrager planterne til at rense luften. De virker også psykologisk, måske fordi de taler til vores nedarvede minder. miske stoffer selv om koncentrationerne er under de anbefalede grænseværdier. 10 Planterne samler også meget støv. Ifølge Jørgen Løgstrup er det bl.a. fordi der er tendens til at blade og støvpartikler har svag modsat elektrisk ladning. Et godt indeklima forudsætter derfor at brusning eller anden afstøvning er fast procedure. 11 Tørre rodzoneanlæg Planterne kan sammen med jord og vand også rense indeluften for støv og dermed organiske fremmedstoffer som bakterier, mikrosvampe og mikrosvampesporer, døde som levende. Det danske firma Bacess A/S har sammen med TransForm-Dansk Rodzoneteknik udført målinger på praktiske anlæg i drift. Med gode resultater. 9,12 Anlæggene kaldes rodzoneanlæg, ikke at forveksle med de våde anlæg til spildevandsrensning. En ventilator dirigerer luften gennem rodzonen nedefra. I et kontorlokale i Post Danmark Ejendomme (Niels Juels Gade, København) 2001 faldt støvkoncentrationen på en uge med 12% efter at rodzoneanlægget var etableret. Koncentrationen var dog både før og efter under WHO s norm på 0,060 mg/m 3. I en måling på en modelopstilling i firmaets egne lokaler blev der målt en reduktion på ca. 15%. I et lokale i en bank (Fællesbanken, Frederiksberg) kom man op på at fjerne 50% af støvpartiklerne. Målinger viste at bakteriemængden faldt med 80-90% og svampeindholdet med 90%. Her kunne det også konstateres at renseeffekten steg når der var et godt luftskifte i rodzonen. Jorden skal derfor ikke lukkes med tæt vækst. Der peges på at jord dækket med kalksten har størst renseeffekt. Miljøpsykologi Forklaringen bag indeplanters virkning kan også være af miljøpsykologisk art. Som Tove Fjeld forklarer, er evolutionen forløbet gennem fire millioner år i nært og aktivt samspil med naturen. Krop og psyke er optimeret i forhold til naturen, ikke til at sidde inde otte timer foran en computer. Det kan forklare hvorfor mennesker har brug for naturkontakt, og at alt der blot smager af natur beroliger, også selv om det kun er indeplanter, billeder og udsigter. Der er undersøgelser der viser at udsigt til et grønt område fra sygesengen gør indlæggelsen kortere og nedsætter behovet for medicin. 13,14 Den almindelige hypotese i miljøpsykologien er at kroppen automatisk slår over på autopilot når man er ude i naturen. 15 Her passer lyde, lugte 1) Bjarke, Lotte (2002): For helbredets skyld. LDP Information 2/ ) Fjeld, T., B. Veierstad, L. Sandvik, G. Riise, F. Levy (1998): The effect of indoor foliage plants on health and discomfort symptoms among office workers. Indoor+Built Environment 7. 3) Fjeld, T. (1999): Grønne planter - en positiv innvirkning på innemiljøet. Notat. 4) Lohr, V (1992): Research on human issues in horticulture motivates students to learn science. HortTechnology 2(2). 5) Resonnans: Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima. 6) Wolverton, B.C, K. Bounds (1989): Interion Landscape Plants for Indoor Air Pollution Abatement. Final Report. National Aeronautics and Space Administration. John C. Stennis Space Center. 7) Weidner, M. (1995): Entgiftung von Luftschadstoffen - insbesondere Formaldehyd, Nikotin und Benzol - in Innenraüme durch Zimmerpflanzen und Bodenbakterien. In: Luftreinigung durch Pflanzen - Innenraumbegrünung. ZVG Gartenbau mbh, Bonn. og synsindtryk med vore nedarvede minder. Kroppen behøver ikke bruge energi på at holde indtrykkene på afstand. Det er omvendt når vi færdes langt fra det kroppen kender, f.eks. i byens trafik. Her skal der bruges energi på at bevare overblikket. Det kan registreres med fysiologiske målinger af bl.a. muskelspænding, hormonproduktion, blodtryk samt hjerne- og hjerteaktivitet. sh 8) Levin, H. (1992): Can House plants solve IAQ problems? Indoor Air Bulletin 2(2). 9) (2004): Luftrensning i Post Danmark og luftrensning i Fælleskassen. 10) Forsberg, B, N. Stjenberg, S. Wall (1997): People can detect poor air quality well below guideline concentrayions: a prevalence study of annoyance reactions and air pollution from traffic. Occup Environ Med ) Løgstrup, Jørgen (2004). Foredrag på kurset Planters betydning for indeklimaet. BIB. 12) Hersoug, L.G., D.E. Davis (1999): Indeklimateknisk evaluering af rodzoneinstallationer i henseende til støv og mikrobiologi. Skandinavisk Bio- Medicinsk Institut A/S. 13) Ulrich, R.S. (1984): View Through a Window may influence Recovery from Surgery. Science, ) Ulrich, R.S, O. Lunden, J. Eltinge (1993): Effects of Exposure to Nature Pictures on Heart Surgery Patients. Psychophysiology 40:57. 15) Kaplan, R, S. Kaplan (1989): The Experience of Nature. New York: Cambridge, Univ. Press. GRØNT MILJØ 2/

5 Indeplanter kan medføre allergi Stuebirk og vedbend kan især give problemer for de gartnere der dagligt passer planterne Gartnere der arbejder med med indendørsplanter som stuebirk og vedbend har større risiko for at udvikle allergi. For andre, der blot opholder sig i rummene, er risikoen uafklaret, men formentligt begrænset bortset fra de 1-2% af befolkningen der er meget modtagelige. Arbejdsmedicineren Erik Jørs, der er læge på Arbejdsmedicinsk afdeling på Esbjerg Centralsygehus, blev opmærksom på problemet da han undersøgte en allergisk gartner. Det førte til en bredere undersøgelse med fokus på stuebirk og vedbend, to af de mest almindelige indeplanter. Først gennemgik han litteraturen. Dernæst sammenlignede han 49 indeplantegartnere med en kontrolgruppe af industriarbejdere og skolelærere. Det viste sig at gartnerne langt oftere fik allergiske symptomer end folk i kontrolgruppen. Mest markant var det at 33% af gartnerne og kun 2% i kontrolgruppen oplevede symptomer på nældefeber. Det viste sig også at gartnerne der passede indendørsplanter havde klart flere symptomer end dem der opformerede planterne på gartnerier. Over halvdelen af alle gartnerne arbejdede med stuebirk og vedbend i over halvdelen af arbejdsdagen, og det havde de gjort i gennemsnitligt knap ti år. Symptomerne opstod i langt de fleste tilfælde efter at gartnerne var begyndt at arbejde med indendørsplanter. I undersøgelsen havde gartnergruppen især flere symptomer på to slags allergi: rhinitis (allergisk snue med nyseanfald og tilstoppet næse), og urticaria (nældefeber med blegrødt kløende udslæt). I de fleste tilfælde var det af forbigående karakter med mindre gener. Som Erik Jørs påpeger, er der dog også risiko for at udvikle kroniske lidelser eller astma. Blandt gartnerne var der tendens til overhyppighed på astma-bronkitis. Vidtgående anbefalinger Der er kun tale om en mindre spørgeskemaundersøgelse. På den anden side passer resultatet ifølge Erik Jørs med flere udenlandske kilder. Et svensk studie peger f.eks. på at der er arbejdsrelaterede allergisymptomer hos hver fjerde gartner der arbejder med indendørsplanter. I Erik Jørs undersøgelse er det mere end hver fjerde. Han anfører at studiet bør følges op med en klinisk test for at underbygge sammenhængen mellem allergi og indendørsplanter. Som han selv bemærker, kan det ikke udelukkes at også andre planter, jord, gødningsstoffer, pesticider m.v. spiller ind. Erik Jørs mener at problemer rækker ud over de få gartnere der arbejder med indendørs planter. Det rammer f.eks. også kontorfolk der sidder i grønne kontormiljøer hvor netop stuebirk og vedbend er almindelige. Han henviser til at stuebirk i vore nabolande anses for at være årsag til lige så meget allergi som svampe og for at være det vigtigste indendørs allergen efter husstøvmider og kæledyr. Han anbefaler at man i private hjem bør undgå stuebirk og vedbend i soveværelser, mens folk med allergi, eller som er disponerede for det, bør holde planterne helt væk fra hjemmet. I offentlige bygninger og på kontorer anbefaler han at man så vidt muligt holder planterne støvfri og eventuelt overvejer at skifte til mindre allergene typer. Han anbefaler desuden at stuebirk indgår i standardpriktesten. Stuebirk (Ficus benjamina) tilhører figenslægten og hører hjemme i Sydøstasien. I Europa en den en almindelig stueplante. Den er meget sund og robust med kraftig vækst. Bladene er mørkegrønne og elliptiske, men kan være brogede hos forædlede former. Fignerne er små og røde. Læger fra Odense Universitetshospital og forskere fra Danmarks Jordbrugsforskning, bl.a. forskningsleder Lars Porskjær Christensen, kalder Erik Jørs undersøgelse velgennemført, men finder hans anbefalinger overdrevne. Samme opfattelse gav Lars Porskjær Christensen udtryk for i sit indlæg på kurset Planternes betydning for indeklimaet. Skal man fjerne stuebirk og vedbend, kan man fjerne stort set alle planter, sagde han. Forskellige typer Læger skelner mellem forskellige allergityper. I type I-allergi er allergenet (det allergifremkaldende stof) luftspredte proteinstoffer der især spredes med pollen. Stuebirk hører til denne gruppe. Stuebirkens mælkesaft indeholder 11 kendte allergener. I type IV-allergi er allergenet knyttet til forsvarsstoffer i planten. De gør planterne modstandsdygtige og sunde, men stofferne kan desværre også optræde som allergen. De overføres til mennesker ved direkte kontakt, f.eks. når man rører bladene. Vedbend, som foreløbig vides at indeholde to allergener, hører til denne gruppe. Det gør også flere kurveblomster og Primula obconica der - moderne sorter undtaget - indeholder sjældent kraftige allergener. Om allergenerne kan medfører allergi kommer an på allergenernes styrke og koncentration - og modtagelighe- 32 GRØNT MILJØ 2/2004

6 den blandt de mennesker der færdes ved planterne. Lars Porskjær Christensen understreger at allergenernes styrke i stuebirk og vedbend er moderat. Støv og kryds Et væsentligt spørgsmål er om kontaktallergener kan spredes fra blad til støv og derfra videre til luften og mennesker. Det antager Erik Jørs er en mulighed - og i dét lys skal man se hans vidtgående anbefalinger. Lars Porskjær Christensen understreger at denne sammenhæng ikke er dokumenteret. Når støvet kan give problemer, kan det lige så godt skyldes støvmider m.v. Kontaktallergener kan dog også overføres indirekte, f.eks. gennem håndtryk eller dørhåndtag. Et andet væsentligt forhold er krydsreaktioner. Det betyder at man kan være allergisk over for andre planter når man først er allergisk over for én plante. Ja, man skal blot være sensibiliteret (have dannet antistoffer mod et allergen) før krydsreaktionen kan opstå. Det kan være et problem. Et eksempel er at stuebirk kan krydsreagere med latex som stadig flere bliver allergisk for. Porskjær Christensen m.fl. konkluderer at der kun er en nævneværdig allergisk risiko for folk der professionelt håndterer planterne. Ikke for den almene befolkning når man ser bort fra 1-2% der har meget let ved at få allergi. Gartnernes risiko skal endvidere ses i lyset af det generelt er omkring 20% af befolkningen der er i risikogruppen for at få allergiske symptomer. Erik Jørs påpeger at risikoen for den almene befolkning er uafklaret, men næppe negligeabelt.sh Vandets rislen filtrerer lyd og støv Lyden lægger sig nærmest som en hinde hen over kontorstøjen Moderne, åbne kontorlandskaber kan have sine fordele, men kan også give arbejderne problemer med støj. Der er uafbrudt snak, ringende telefoner og lyde fra edb-maskiner og ventilationssystemer. Dette støj-stress kan dæmpes med en mere behagelig lyd - f.eks. rislende vand - der nærmest lægger sig som en hinde hen over støjen. Billedhugger Hanne Keis arbejder med vandtrapper der kan give den ønskede afstressende lyd. Vandet bevæger sig i en rytmisk svingende bevægelse fra skål til skål. Denne rytmiske bevægelse giver en blid lyd som de fleste mennesker finder meget afstressende, erfarer hun. Ifølge Keis skyldes vandlydens gunstige virkning også at den blødgør den såkaldte elekto-smog, der er den elektriske stråling fra edb-anlæg og andre elektyriske apparater. På grund af vandets turbulens dannes mikroskopiske vanddråber der er med til at fange luftens støv, forklarer Hanne Keis. I et nyopstillet anlæg bliver vandet hurtigt snavset og må udskiftes. Senere går der længere tid. Det ser Hanne Keis som et tegn på luftens indhold af støv er faldet. Den skvulpende bevægelse i vandtrappen forlænger vandets opholdstid med ca. 20 gange i forhold til at vandet løber lige ned. Det sparer pumpning og vandet iltes også bedre. Vanddråberne øger samtidig luftfugtigheden. Da vandet har samme temperatur som den omgivende luft sker der dog ikke nogen tvangsfordampning. Fordampningen er stærk i tør luft, men aftager med stigende luftfugtighed. Hvis det er en fordel at øge luftfugtigheden kan man placere vandet hvor luft fra ventilationsanlæg blæser ind. Vandet har også en mental virkning. Det kan være fordi vandet udløser erindringer om de glæder vi har ved at være ved vandet. Hanne Keis: Det er både erindringer fra barndommens land, ferie, fritid og glæden ved at være i naturen. Hukommelsen ligger dybt i os og vi oplever en spontan afslapning ved mødet med vandelementet. Vandets virkning kan også skyldes at lydene får den dominerende analytiske venstre hjernehalvdel til at slappe af - og komme bedre i balance med den musiske høje hjernehalvdel. Udendørs har vand altid været brugt rekreativt og ofte sammen med et kunstnerisk udtryk i f.eks. springvand, fontæner og kanaler. Hanne Keis: Nærmer man sig et torv med vand, vil man gerne fornemme en større friskhed i luften. Det skyldes at vand i bevægelse er i stand til at binde mængder af støv og lugte. Men det lydmæssige aspekt spiller også en væsentlig rolle. Går man på opdagelse i gamle bydele vil man ofte mærke at den lydmæssige oplevelse ved et springvand er en stor del af helhedsindtrykket. Disse virkemidler kan også anvendes indedøre hvor vandstrømmen kan reguleres så lyden tilpasses rummet og det støjniveau der er. Hanne Keis har udformet flere forskellige vandtrappen i sammenhæng med planter, f.eks. den høje Vandspiralen. sh KILDER Jørs, Erik (2003): Prævalensen af hudog slimhindesymptomer blandt gartnere der omgås Ficus benjamina (stuebirk) og Hedera helix (vedbend). Ugeskrift for Læger 37/2003. Christensen, Lars Porskjær m.fl. (2004): Anbefalinger bør afspejle faktisk viden: Allergi over for prydplanter er fortrinsvist et problem for gartnere. Ugeskrift for Læger 4/2004. Christensen, Lars Porskjær (2004). Indlæg ved kurset Planternes betydning for indeklimaet Jørs, Erik (2004): Svar. Ugeskrift for Læger 4/2004. Larsen, Klaus (2003): Den grønne fare. Arbejdsmiljø 10, Eksempler på vandtrapper der kan indgå i en bevoksning eller fremstå mere nøgent og skulpturelt. Den rytmiske vandbevægelse giver en blid lyd som de fleste mennesker finder meget afstressende. GRØNT MILJØ 2/

Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima

Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima Denne undersøgelse bygger på resultater fra spørgeskemaundersøgelser der omhandler indeklima før- og efter luftrensningsanlæg blev installeret. Tidsrummet

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Hvad er allergi i øjne og næse? Ved allergi i øjne og næse sker der en allergisk reaktion i øjets og næsens

Læs mere

Planter påvirker dit velvære

Planter påvirker dit velvære 12 Planter påvirker dit velvære Planters betydning for indeklimaet Jeg vil her nævne nogle meget interessante undersøgelser. Rumforskningscentret NASA i USA har i mange år forsket i forbedring af luft

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

Løsningen ligger i luften...

Løsningen ligger i luften... Løsningen ligger i luften... Verdensmestre i at bygge for tætte huse Overlæge dr. med. Jens Korsgaard Op gennem 60 erne og især efter oliekrisen i 1973 blev Danmark verdens dygtigste nation til at bygge

Læs mere

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel Løbenummer: Spørgeskema vedr. indeklima og trivsel Virksomhed XXX måned og år Sådan udfylder du skemaet. Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved

Læs mere

Spørgeskema. vedrørende indeklima

Spørgeskema. vedrørende indeklima Navn eller initialer. Spørgeskema vedrørende indeklima Virksomhed Dato år Sådan udfyldes skemaet Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved at sætte

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

Bestil et sundt indeklima én gang for alle

Bestil et sundt indeklima én gang for alle Bestil et sundt indeklima én gang for alle Lad os installere et sundt og behageligt indeklima i dit hus Og så skal du aldrig tænke mere over det Nu kan du komme alle indeklimaproblemer til livs én gang

Læs mere

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Præsentation ved konference om udvikling af det almene byggeri 13. juni 2012 Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

8191_DK_ALLERGY_BROCH.qxd p1-12 17/6/03 1:16 pm Page 1. Sådan hamler du op med allergi i dit hjem.

8191_DK_ALLERGY_BROCH.qxd p1-12 17/6/03 1:16 pm Page 1. Sådan hamler du op med allergi i dit hjem. 8191_DK_ALLERGY_BROCH.qxd p1-12 17/6/03 1:16 pm Page 1 Sådan hamler du op med allergi i dit hjem. 8191_DK_ALLERGY_BROCH.qxd p1-12 17/6/03 1:16 pm Page 2 Allergi - et voksende problem Allergi er en af de

Læs mere

Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom

Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom Sendt den 12. juli 2015 i bladet Got Mold 2 På dage som i dag, hvor det nordlige USA nåede en brændende 45 grader varme,

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

4tec Aps. - vejen til et bedre indeklima. Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø.

4tec Aps. - vejen til et bedre indeklima. Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø. - vejen til et bedre indeklima Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø. Med et inklimeter tilgodeser I den nye skolereform og sætter fokus

Læs mere

PlasmaMade og ren luft. Hvordan man kan sælge ren luft til alle, overalt V1.0 000-

PlasmaMade og ren luft. Hvordan man kan sælge ren luft til alle, overalt V1.0 000- PlasmaMade og ren luft Hvordan man kan sælge ren luft til alle, overalt V1.0 000- PlasmaMade luftfilteret garanterer: Sund luft I rum, hvor flere mennesker lever, såsom stuer, soveværelser, kontorer og

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Boligmiljø. Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed

Boligmiljø. Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed Ola Ekholm Anne Illemann Christensen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Boligmiljø Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013 Boligmiljø. Resultater fra Sundheds-

Læs mere

Pollenkalender. De vigtigste allergifremkaldende pollen i Danmark. Birk. El Elm. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September

Pollenkalender. De vigtigste allergifremkaldende pollen i Danmark. Birk. El Elm. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Høfeber HØFEBER Høfeber er en form for allergi, der opstår, hvis du er blevet overfølsom over for for eksempel pelsdyr, træpollen, græspollen, skimmelsvampesporer eller husstøvmider. Op mod en million

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

HØFEBER. Naturlige strategier til din pollenallergi. Sabine Murati Naturopath i biologisk medicin, RAB www.sabinemurati.dk

HØFEBER. Naturlige strategier til din pollenallergi. Sabine Murati Naturopath i biologisk medicin, RAB www.sabinemurati.dk HØFEBER Naturlige strategier til din pollenallergi Sabine Murati Naturopath i biologisk medicin, RAB www.sabinemurati.dk 1 Høfeber er den mest almindelige overfølsomhedssygdom i Danmark og det estimeres

Læs mere

Debatindlæg fra professor Geo Clausen, Byg DTU og professor Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut

Debatindlæg fra professor Geo Clausen, Byg DTU og professor Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut Hvad skal man være opmærksom på, når man skal vælge bolig og gerne vil have et godt indeklima? Hvilke løsninger kan forbedre indeklimaet i et eksisterende enfamiliehus?. Debatindlæg fra professor Geo Clausen,

Læs mere

Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk -

Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk - Kontakt undertegnede for salg/rådgivning Jan L. Nielsen - T. +45 4272 4585 M. jln@eco- systems.dk - www.eco- systems.dk Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk - Hvordan virker HG Light sammen med LED-belysning?

Læs mere

Menneskers behov i indeklimaet

Menneskers behov i indeklimaet Tiltrædelsesforelæsning 19. maj 2011 Menneskers behov i indeklimaet - Et godt indeklima er vejen til sundhed og rigdom Lars Gunnarsen, professor mso Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

Boligventilation Nr.: 1.04

Boligventilation Nr.: 1.04 Side 1/5 Tema: Boligventilation Nr.: Boligventilation med VGV, etageejendomme Dato: May, 2004. Rev. maj 2012 Keywords: Residential ventilation, system layout, humidity control, heat recovery. Resume Der

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold Kvalitet Sundhed Trivsel 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er der at være bekymret over i et dårligt

Læs mere

Indeklima Grundlæggende begreber

Indeklima Grundlæggende begreber Indeklima Grundlæggende begreber 5000 Z ZZ 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 350 CO2 - niveau (ppm) Indeklima Vi mennesker befinder sig i dag langt den største del af tiden indendørs. Det er ikke

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 Indhold 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er

Læs mere

Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima. Byg og bo med godt indeklima

Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima. Byg og bo med godt indeklima Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima Byg og bo med godt indeklima » indeklima var ikke det første, vi tænkte på, da vi byggede vores

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Certificeret til brug i passivhuse Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en

Læs mere

Er det allergi? Information om allergi og priktest

Er det allergi? Information om allergi og priktest Er det allergi? Information om allergi og priktest Bi-og hvepseallergi Bier og hvepse reagerer på uventede bevægelser, og de bliver aggressive, når deres bo angribes. De er mere aggressive, når vejret

Læs mere

Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen

Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen 1. Motion, leg & bevægelse Der skal være fokus på, at motion, leg og bevægelse både er noget der foregår i og mellem timerne, hvilket nedenstående områder og forslag

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en verden af ventilation med varmegenvinding,

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMPE

HVAD ER SKIMMELSVAMPE HVAD ER SKIMMELSVAMPE Information om skimmelsvampe Der findes tusindvis af forskellige arter af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb og findes overalt i naturen i jord, på

Læs mere

Godt indeklima - Gevinst på bundlinjen CIVILINGENIØR, PH.D. KASPER LYNGE, KALY@ALECTIA.COM

Godt indeklima - Gevinst på bundlinjen CIVILINGENIØR, PH.D. KASPER LYNGE, KALY@ALECTIA.COM Godt indeklima - Gevinst på bundlinjen CIVILINGENIØR, PH.D. KASPER LYNGE, KALY@ALECTIA.COM »Lidt om mig Fagleder Indeklima og seniorrådgiver indenfor energi og indeklima Underviser i Indeklima på Civilingeniør-uddannelsen

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

Værd at vide om hudpriktest

Værd at vide om hudpriktest 3 Hvad er allergi? Allergi er den hurtigst voksende folkesygdom. Omkring 20 % af befolkningen i Danmark lider af allergisk høfeber. De mest almindelige symptomer på høfeber er gener fra øjne og luftveje

Læs mere

Indeklima og medbestemmelse

Indeklima og medbestemmelse Børnepanelrapport nr. 2 / 2011 Indeklima og medbestemmelse BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Kære læser I Børnerådet har vi valgt at have ekstra fokus på skolemiljø, og her er indeklimaet en vigtig del.

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 27. maj 2011 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt.

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt. Ventilation med varmegenvinding Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde Op til 95% af varmen bliver genanvendt Danfoss ventilation med varmegenindvinding genanvender det meste af varmen,

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

sørger et Dantherm HC ventilationsanlæg på loftet for sundt og behageligt indeklima i hele huset.

sørger et Dantherm HC ventilationsanlæg på loftet for sundt og behageligt indeklima i hele huset. Ingen grund til bekymring om skimmelsvamp Boligventilation CASE STORY En forbedring af det fugtige indeklima havde høj prioritet, da Jannie og Mads Nejsum Madsen i Fly ved Skive bestemte sig for at renovere

Læs mere

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Dato: 26-11-2009 Videnblad nr. 08.01-22 Emne: Træer Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Træer og grønne områder kan være med til at hjælpe os gennem en hverdag med et ændret klima.

Læs mere

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter Om lavtryksventilation Resultater Tekniske løsninger Elever laver færre fejl Kontakter 56 % af de danske skoler har et dårligt indeklima på grund af alt for højt CO 2 -indhold i luften. Det skyldes ingen

Læs mere

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere

HUSSTØVMIDE ALLERGI. jepsenimport. Information og gode råd om forebyggelse ved husstøvmideallergi

HUSSTØVMIDE ALLERGI. jepsenimport. Information og gode råd om forebyggelse ved husstøvmideallergi HUSSTØVMIDE ALLERGI jepsenimport Information og gode råd om forebyggelse ved husstøvmideallergi Husstøvmideallergi Husstøvmideallergi er - næstefter pollenallergi - den mest udbredte type allergi i Danmark.

Læs mere

Kæledyr er søde og nuttede, men de kan også give dig og dine børn høfeber- og astmasymptomer, hvis I har allergi over for dyr

Kæledyr er søde og nuttede, men de kan også give dig og dine børn høfeber- og astmasymptomer, hvis I har allergi over for dyr Allergener DYR II Dyr Kæledyr er søde og nuttede, men de kan også give dig og dine børn høfeber- og astmasymptomer, hvis I har allergi over for dyr Eksisterer der allergivenlige katte og hunde? Får jeg

Læs mere

Karakteristika for indeklimaet. Forureningskilder. Forureningskilder. Kan være mange forskellige

Karakteristika for indeklimaet. Forureningskilder. Forureningskilder. Kan være mange forskellige 1 2 Karakteristika for indeklimaet Kilder til luftforurensning i innemiljøet - karakterisering, vurdering og tiltak Rikke Bramming Jørgensen Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse NTNU Mange

Læs mere

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Løbenummer: GRASS Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Dette spørgeskema drejer sig om, hvordan det har påvirket dig at have forhøjet stofskifte. Besvar hvert spørgsmål

Læs mere

Ren luft til ungerne

Ren luft til ungerne Side 1 af 8 Ren luft Beskyt børn mod passiv rygning Februar 2005. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse / Design og grafisk tilrettelægning: Alette Bertelsen, Imperiet / Illustrationer: Tove Krebs Lange

Læs mere

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes Teknologisk Institut, december 2010 Vodafone Headquarters UK Arkitekt: Fletcher

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Vejledning vedrørende arbejdsmiljø IBM Infoprint 12 Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for IBM på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK akkrediteret prøvningsrapport

Læs mere

Komfortabelt indeklima uanset årstiden

Komfortabelt indeklima uanset årstiden Komfortabelt indeklima uanset årstiden VPL by nilan Varme og køl i ét anlæg med varmegenvinding Gør hjemmet til din komfort-zone Mærkbare fordele Tag et aktivt skridt mod et behageligt indeklima i hjemmet

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende Allergivaccination Allergivaccination Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergivaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere om

Læs mere

RENGØRING. hos dig der er overfølsom

RENGØRING. hos dig der er overfølsom RENGØRING hos dig der er overfølsom FORORD Det er ikke muligt at rengøre sig ud af allergiske problemer, men rengøringen er vigtig, fordi den nedsætter støvmængden og dermed mængden af allergener og irritanter

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

MARTS 2015 SIDE 1. Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor?

MARTS 2015 SIDE 1. Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor? MARTS 2015 SIDE 1 Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor? Kort om mig Peter Hesselholt MOE A/S Byggeri og Design Kompetencechef Bæredygtighed M.SC. Indeklima og energiøkonomi, AAU

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Vejledning vedrørende arbejdsmiljø hp color LaserJet 4600dtn Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for Hewlett Packard, på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK

Læs mere

Idræt og Astma. Information til trænere og idrætslærere

Idræt og Astma. Information til trænere og idrætslærere Idræt og Astma Information til trænere og idrætslærere Hvorfor skal børn og unge med astma træne? Astma Du møder mange, der har astma Som underviser i idræt kan du ikke undgå at møde børn med astma. 7%

Læs mere

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster.

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster. 'Bolig for livet' 'Bolig for livet' var det første af seks demohuse i 'Model Home 2020'-serien. Det blev indviet i april 2009, og en testfamilie familien Simonsen flyttede ind i huset 1. juli 2009. Familien

Læs mere

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital Status 2009 Jesper Elberling læge PHD Seniorforsker Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed Dermato-Allergologisk afdeling, Gentofte Hospital jeel@geh.regionh.dk 1 1 Tidslinie 2004 Folketinget

Læs mere

Fugt og skimmel i kirker

Fugt og skimmel i kirker Fugt og skimmel i kirker oplæg Konference om kirken og dens bygninger 15. maj 2013 v/frede Fruergaard Møller Teknologisk Institut . Typisk livscyklus for skimmelsvampe i bygninger Skimmelsvampene danner:

Læs mere

Hvordan inddrager en energirådgiver hensynet til det gode indeklima, når han rådgiver om energiforbedringer i eksisterende boliger?

Hvordan inddrager en energirådgiver hensynet til det gode indeklima, når han rådgiver om energiforbedringer i eksisterende boliger? Hvordan inddrager en energirådgiver hensynet til det gode indeklima, når han rådgiver om energiforbedringer i eksisterende boliger? Energirådgiver / arkitekt MAA 1988 Bygningsarkitekt MAA 1989-1996 Danske

Læs mere

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag?

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Ingrid Louise Titlestad Overlæge, ph.d., Klinisk Lektor Odense Universitetshospital Svejsekonferencen KOL

Læs mere

Geo Clausen. Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania Forskning. Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet

Geo Clausen. Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania Forskning. Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet Eksponeringsundersøgelser: Hvilke sammenhænge er der mellem beboernes adfærd og boligens indeklima, og hvilke forhold er vigtigst at holde øje med for at opnå et godt indeklima? Geo Clausen Center for

Læs mere

Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer:

Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer: Vejledning Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer: HP Color LaserJet 8500 DN Udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for Hewlett Packard på baggrund af Teknologisk Instituts

Læs mere

Energirenovering af boliger og indeklima

Energirenovering af boliger og indeklima Energirenovering af boliger og indeklima Hvilke forbedringer af indeklimaet oplever beboerne efter energirenovering Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet København Hvordan

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Vejledning til indeklimaundersøgelser

Vejledning til indeklimaundersøgelser Vejledning til indeklimaundersøgelser Udarbejdet af Charlotte Brauer 1. reservelæge Arbejdsmedicinsk Klinik Amtssygehuset i Glostrup Peder Skov Afdelingslæge Arbejdsmedicinsk Afdeling Roskilde Amts Sygehus

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares

Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares 1 Hvorfor ventilere for at opnå god komfort (uden træk, kontrolleret luftskifte derfor tæthed) For at minimere energiforbruget til dette. 4 Når tæthed

Læs mere

Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger. Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger. Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Lavt energiforbrug = Dårligt indeklima Lavt energiforbrug = Dårligt indeklima?

Læs mere

Inkie Holst, Mine arbejdsområder. Projektleder, driftschef

Inkie Holst, Mine arbejdsområder. Projektleder, driftschef Drift af indeklima Inkie Holst, Projektleder, driftschef Mine arbejdsområder - Vedligehold af ejendomme - Renoveringsopgaver - Kontakt og information til beboere om renovering - Ikke tekniker Signalement

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. Hvad er astma?

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

MS I DAGLIGDAGEN. www.almirall.com. Solutions with you in mind

MS I DAGLIGDAGEN. www.almirall.com. Solutions with you in mind MS I DAGLIGDAGEN www.almirall.com Solutions with you in mind GENERELLE RÅD OM MOTION 1. Anbefalinger omkring at tage tøj på Vi foreslår, at du husker de følgende anbefalinger, hvis du lider af fremskredne

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

10/10/10. Susanne Nemholt Organisk psykoterapeut og cand. mag i audiologopædi

10/10/10. Susanne Nemholt Organisk psykoterapeut og cand. mag i audiologopædi Susanne Nemholt Organisk psykoterapeut og cand. mag i audiologopædi Kort om den neurofysiologiske model Primære og sekundære tinnitusgener - sat i relation til konkrete fokuspunkter Opmærksomhedszoner

Læs mere

Vejledning. Lexmark Optra K 1220. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer:

Vejledning. Lexmark Optra K 1220. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer: Vejledning Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer: Lexmark Optra K 1220 Udarbejdet af DTI Miljø for Lexmark International på baggrund af DTI s standardiserede emissionstest, DANAK-akkrediteret

Læs mere

Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København

Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København Kontorer i Århus, København, Sønderborg, Oslo og Vietnam Esbensen A/S 30 år med lavenergi Integreret Energi Design Energi-

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Høfeber brochure pollen fødevarer undgå også høfeber leve

Høfeber brochure pollen fødevarer undgå også høfeber leve Høfeber Denne brochure handler om allergi over for pollen, krydsreaktioner med fødevarer, og hvad du selv kan gøre for at undgå det, du er allergisk over for. Men også om, hvordan du behandler din høfeber

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

Præsentation. Lars Vedsmand, miljøkonsulent BAT- Kartellet. Opsamling om vurderinger af arbejdsmiljøet

Præsentation. Lars Vedsmand, miljøkonsulent BAT- Kartellet. Opsamling om vurderinger af arbejdsmiljøet Præsentation Lars Vedsmand, miljøkonsulent BAT- Kartellet Opsamling om vurderinger af arbejdsmiljøet Baggrund Kendte problemer med mineraluld: Hudirritation Øjenirritation Irritation øvre luftveje Erkendte

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Udfordringer. Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning

Udfordringer. Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning Udfordringer Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning Byggetekniske løsninger Byggesystem og konstruktioner Lufttæthed Vinduer Installationen Bygningsreglement Luftskifte 0,5/h

Læs mere