Fællesklubben i KHC & INC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesklubben i KHC & INC"

Transkript

1 Københavns Postcenter onsdag den 13. maj Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 21. maj Nr Møde i samarbejdsudvalget i Københavns Postcenter og Internationalt Postcenter: Onsdag den 29. april 2015 blev der holdt ordinært møde i samarbejdsudvalget (CSU) i Københavns Postcenter (KHC) og Internationalt Postcenter (INC). Ved mødet meddelte brevcenterchefen, at Henrik B Larsen, fællestillidsrepræsentant for de ansatte på særlige vilkår, tjenestemænd, specialister og produktionsledere, havde sendt en række spørgsmål om det nye Københavns Postcenter på Københavns Vestegn til formanden for samarbejdsudvalget. Henrik B Larsens spørgsmål er blevet besvaret af projektgruppen i Produktion (PRO) i Post Nord, Danmark. */ Spørgsmål og svar er vedhæftet denne beretning som bilag. Brevcenterchefen oplyste, at bestyrelsen i Post Nord ville behandle en indstilling vedrørende fremtidig placering af Københavns Postcenter ved et møde den 29. april 2015 Brevcenterchefen ville mandag den 4. maj informere om bestyrelsens beslutninger i hele organisationen. I KHC ville der blive holdt personalemøder den 6. maj Brevcenterchefen ville løbende fortælle medarbejderne alt hvad han kunne og opfordrede til, at tillidsrepræsentanterne bidrog til korrekt information. Brevcenterchefen gennemgik en række plancher med præsentation af den nye organisation i Produktion i Post Nord, Danmark og i Produktion Øst pr. 1. maj I Produktion Øst samles pakke- og brevproduktionen, ligesom procesansvaret for den kommende pakke- og gods-hub på Midtsjælland placeres i Produktion Øst. Servicedistribution organiseres tilsvarende i det nye Produktion Øst. Hensigten var at hente besparelser ved optimering af processer. Brevcenterchefen så det som en fordel for medarbejderne, at der kunne flyttes ressourcer mellem enhederne i Produktion Øst, hvor enhederne Pakker og Servicelogistik havde vækst mens brevmængden var faldende. De faglige organisationer havde fået en frist på tre måneder til at tilpasse deres repræsentationen og melde tilbage til brevcenterchefen om deltagerkredsen i CSU. Driftssupportchefen informerede om, at driftssupportfunktionerne i Produktion Øst ville blive tilpasset i løbet af maj måned. Driftssupportchefen understregede, at der ikke fulgte et besparelseskrav med denne 1

2 ændring - men at ressourcerne skulle tilpasses opgaveporteføljen. Der kunne dog være funktioner, som i dag udførte de samme opgaver, hvor der kunne reduceres. Postarbejdernes fællestillidsrepræsentant havde orlov fra 1. maj til 1. september Postarbejdernes fællestillidsrepræsentant afløses under orloven af næstformanden i Postarbejdernes fællesklub i KHC. Forhold vedrørende postarbejdere i INC drøftes med postarbejdernes næstformand i INC. Driftssupportchefen oplyste, at direktions krav til målene for kvalitet var omfordelt mellem enheder, så der var større krav til Produktion (PRO) og mindre krav til Distribution. Det samlede resultat af produktionen fra modtagelse til afsendelse ( end-to-end ) havde ikke måloverholdelse, men lå på et acceptabelt niveau. I KHC holdt kvaliteten sig over mål i perioden fra 1. januar til medio april 2015 ( år-til-dato ). I KHC var der ganske få procesfejl og ganske få overliggende breve. Fejl blev hurtigt identificeret og rettet. I INC var kvaliteten for afgående udland rød, og der var dialog med International Post om håndtering og registrering af flytransporter. Ankommende udland (end-to-end) var fortsat et indsatsområde, kvaliteten ( år-til-dato ) var under målet. De fleste fejl opstod i Distribution, når brevbærerne omdelte brevene fra udlandet, men der var også behov for en indsats i Produktion Øst. Brevcenterchefen meddelte, at mængdefaldet for breve år-til-dato var på ca. XX % for på alle typer breve samlet set og på ca. XX % for A-breve. Der var tale om et ekstra stort fald og der var ikke nogen der vidste, hvordan udviklingen ville blive i de næste år. Det store fald i antallet af breve ville medføre reduktioner i antallet af stillinger i Københavns Postcenter og dermed var det blevet nødvendigt, at opfordre medarbejderne til at søge over i andre dele af Produktion (PRO) i Post Nord Danmark, hvor der var vækst ( Pakker og Servicedistribution ). Brevcenterchefen takkede de faglige repræsentanter, der havde taget denne opgave på sig og motiveret medarbejdere i KHC til at søge til bl.a. INC. Brevcenterchefen oplyste, at økonomien år-til-dato viste et resultat på minus XX mio. kr. i Produktion (PRO). I KHC og INC (BPØ) viste det økonomiske resultat på nuværende tidspunkt, at der var måloverholdelse. Brevcenterchefen sagde, at reduktionen i antallet af årsværk (antallet af ansatte) i Produktion (PRO) gik for langsomt. Ved udgangen af marts måned var der 202 årsværk for meget i forhold til budgettet. Det var Distribution (brevbærerne i omdelingen), der ikke fik reduceret i tilstrækkelig grad. Brevproduktion Øst (BPØ) ville få et ekstra besparelseskrav på grund af faldet i antallet af breve på X mio. kr., men det havde chefgruppen i KHC og INC taget højde for i planlægningen, så budgetoverholdelse var inde for rækkevidde. Det var dog en forudsætning, at det meget lave niveau for overarbejde kunne fastholdes i KHC og at overarbejdet kunne nedbringes i INC. Med den afskedsrunde, der netop var gennemført i april og maj 2015 blandt produktionsansatte i KHC, var der forventning om, at årsværks budgettet holdt. Produktiviteten i KHC var samlet set tæt på XXX %. Opsamlingen lå over mål, og Spredningen lå under mål. Der var igangsat aktiviteter for at få produktiviteten i Spredningen op over målet. Ny Produktivitetsmodel for INC var udviklet og ville blive præsenteret i de kommende uger. Driftsøkonomi (DØK) arbejdede på at levere data til produktionsenhederne. I forhold til INC. var det en større opgave, at finde frem til de underliggende data. 2

3 Brevcenterchefen oplyste, at der var gennemført reduktioner blandt produktionsmedarbejdere. I KHC var XX postarbejdere blevet opsagt og XX ansatte på særlige vilkår og tjenestemænd var blevet overtallige på grund arbejdsmangel. Fællestillidsrepræsentanten for HK Post meddelte, at det ikke var tilfredsstillende, at nogle medarbejdere var blevet informeret før andre. Brevcenterchefen mente, at involveringen i processen af ledere og tillidsrepræsentanter havde været rigtig god. Det var derfor ærgerligt, at der var nogen, som ikke havde overholdt aftalen om fortrolighed i planlægningsprocessen. Opgave medførte indsigt i følsomme oplysninger, så parterne skulle selvfølgelig respektere at visse oplysninger var fortrolige. Kontaktudvalget havde aftalt, at processen evalueres på et møde mellem alle ledere og tillidsrepræsentanter, der havde været direkte involveret, så der kunne drages læring til næste gang. Brevcenterchefen meddelte, at sygefraværet var væsentligt højere end sidste år. I løbet af de første 4 måneder af 2015, var XX medarbejdere blevet afskediget på grund af sygdom. Både korttids- og langtidssygefraværet blandt overenskomstansatte postarbejdere var steget. Driftssupportchefen informerede om status på udviklingsaktiviteter: Kompetencecentret for Efterbehandling af returbreve i KHC fungerede tilfredsstillende. Kompetencecentret for Videokodning i ARC fungerede tilfredsstillende Lille Lørdag implementeres i uge XX Produktion af B-breve på dag nul (modtagelsesdagen) kunne medføre problemer, så bemandingen ville blive sat lidt op til den første dag og justeres der efter. Indsatsen med at procesoptimere for at få en større andel af brevene behandlet på maskiner / nedbringe besøgsfrekvensen, var afsluttet. Toldprojektet i INC havde fremlagt en slutrapport. Gennemførelsen og afslutningen af INC Upgrade gik ikke så hurtigt, som forventet. På grund af utilfreds over rod på foran bygningen hos INC s udlejer, ville den udendørs rygekabine sandsynligvis blive fjernet (så der kun bliver mulighed for at ryge på den anden side af bygningen ind mod lufthavnens start- og landingsbaner). Brevcenterchefen orienterede om status på arbejdsmiljøarbejdet: Uenighedssagen om antallet af arbejdsmiljørepræsentanter i KHC og INC (BPØ) var fortsat ikke behandlet centralt i Post Nord, Danmark. Der var ikke modtaget data fra Arbejdsmiljøudvalget (AMU) i Produktion (PRO) Der etableres et uddannelsesforløb for arbejdsledere for at opnå større robusthed blandt arbejdslederne (lederne trænes i ledelse, samtaler, planlægning, osv.). Chefgruppen havde udarbejdet en Risikovurdering i forbindelse med de gennemførte personalereduktionerne i KHC. 3F ville gennemføre en sundhedskampagne i INC om rygestop Giv røgen en pause. Brevcenterchefen meddelte, at det ville være naturligt at holde en udflytterfest, når KHC flyttede til Høje Tåstrup næste år. Brevcenterchefen var uafklaret i forhold til om KHC skulle involveres i Kulturnatten Til gengæld burde der være et arrangement, hvor tidligere ansatte i KHC, kunnen komme og sige farvel til bygningen inden nedrivning. Brevcenterchefen var velvilligt indstillet overfor ideen om at oprette en fredagsbar, hvor ugens begivenheder kunne rundes af med en kold bajer og en snak, men havde svært ved at se, hvordan det kunne lade sig gøre inden for de gældende regler i Post Nord, Danmark. 3

4 Møde i Emne Banken i Københavns Postcenter: Tirsdag den 12. maj 2015 blev der holdt møde i Emne Banken i Københavns Postcenter. I mødet deltog brevcenterchefen i Produktion Øst, en personalekonsulent fra HR Produktion, en tillidsrepræsentant fra postarbejderne og en tillidsrepræsentant fra særlige vilkår, m. fl. i Internationalt Postcenter (INC), postarbejdernes fungerende fællestillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentanten for ansatte på særlige vilkår, tjenestemænd, specialister og produktionsledere i Københavns Postcenter. Brevcenterchefen oplyste, at der var XX postarbejdere ansat på overenskomst var blevet overtallige og opsagt og XX kontorpakmestre ansat på særlige vilkår og tjenestemænd var blevet overtallige. Dertil kom X kontorassistent med HK Post overenskomst, som ligeledes var blevet overtallig på grund af arbejdsmangel. De overtallige var blevet tilmeldt Jobbørsen i Post Nord, Danmark og Emne Banken i Københavns Postcenter. Brevcenterchefen meddelte, at han havde holdt møde med cheferne i Produktion Øst for at sikre sig, at alle arbejdskraftbehov kom frem inden det første møde i Emne Banken i denne omgang. I 2013 og 2014 var det lykkedes for brevcenterchefen at undgå overtallighed og ufrivillige afskedigelser. Personalereduktionerne var gennemført ved stillingsnedlæggelser i forbindelse med den naturlige personaleomsætning (stillingerne blev nedlagt, når de ansatte holdt op). Brevcenterchefen sagde, at der var et arbejdskraftbehov på XX fuldtidsstillinger med nattjeneste med varig beskæftigelse i Brøndby Pakkecenter (BRC). I Internationalt Postcenter var der et arbejdskraftbehov for ca. X fuldtidsstillinger i Eksport dag X fuldtidsstillinger på Toldplatformen og 3 fuldtidsstillinger i Værdien som midlertidig beskæftigelse i en periode på 4 måneder. Brevcenterchefen meddelte, at han ville besætte de XX stillinger i Brøndby Pakkecenter med medarbejdere, der arbejde om natten. Brevcenterchefen udpegede X fuldtidsansatte på særlige vilkår med nattjeneste og X postarbejdere med nattjeneste til de XX natstillinger ved BRC. Brevcenterchefen meddelte, at han ville besætte de X stillinger i Eksport Dag i Internationalt Postcenter med medarbejdere, der arbejde om dagen og aftenen. Brevcenterchefen udpegede X ansatte på særlige vilkår med deltidsbeskæftigelse. De overtallige postarbejdere ville få tilbud om at søge X X stillinger i Eksport dag i INC. Brevcenterchefen meddelte, at han ville besætte de X stillinger på Toldplatformen i Internationalt Postcenter med medarbejdere, der arbejde om dagen og aftenen. Brevcenterchefen udpegede X ansatte på særlige vilkår en fuldtidsansat og en med deltidsbeskæftigelse. De overtallige postarbejdere ville få tilbud om at søge X stillinger på Toldplatformen i INC. Brevcenterchefen meddelte, at han ville besætte de X stillinger i Værdien i Internationalt Postcenter med medarbejdere, der arbejde om dagen og aftenen. Brevcenterchefen udpegede X ansatte på særlige vilkår en fuldtidsansat og en med deltidsbeskæftigelse. De overtallige postarbejdere ville få tilbud om at søge X X stillinger i Værdien i INC. Status for Emne Banken : xx overtallige postarbejdere xx overtallige kontorpakmestre xx overtallig kontorassistent (HK Post) XX overtallige i Københavns Postcenter 4

5 xx postarbejdere varigt omplaceret xx kontorpakmestre varigt omplaceret BRC Nat BRC Nat xx postarbejdere midlertidigt omplaceret i 4 måneder INC dag / aften xx kontorpakmestre midlertidigt omplaceret i 4 måneder INC dag / aften Dermed er der omplaceret 10 til varige faste stillinger og 6 kontorpakmestre + x postarbejdere til midlertidige stillinger i 4 måneder. Informationsmøder i Københavns Postcenter Onsdag den 6. maj 2015 blev der holdt Informationsmøder for alle ansatte i Københavns Postcenter. Ved møderne orienterede brevcenterchefen om den seneste udvikling indenfor de forskellige planer, som Post Nord og Post Nord, Danmark har besluttet at gennemføre i de kommende år. Brevcenterchefen meddelte, at bygningerne på matriklen Tietgensgade 37, Bernstorffsgade 34, 36 og 38 samt i Carsten Niebuhrs gade var solgt. Fraflytningen ville ske i 3 faser frem til udgangen af 2017: 1. Fase 1 ultimo 2015: 1. Tietgensgade 37 fraflyttes inden årets udgang. 2. Nyt landekontor (Hovedkontor for Post Nord, Danmark) er fundet på Hedegaards vej 88, 2300 København S (ved lufthavnen). 3. Arbejdet med genhusning af Pakker City er i gang. 2. Fase 2 medio KHC s brevproduktion flyttes sommeren 2016 placering er nu afklaret. 3. Fase 3 ultimo Rømning af Carsten Niebuhrs gade ved udgangen af 2017 KHC s brevproduktion flytter til Høje Taastrup i Ny adresse er: Bohus Boulevard Høje Taastrup Lejemål i Carlsbergs bygning. I alt XX.xxx m2 fordelt på: Ca. XX.xxx m2 produktion i ét plan Ca. X.xxx m2 kontor i to etager Gode ramper og sluser, xx porte, nemme tilkørselsforhold Før indflytning ombygges lokalerne til de nye behov og formål Fleksible kontorarbejdspladser i åbent kontormiljø efter Post Nords koncernstandard med blandt andet mødelokaler og samtalerum Kantinen udbygges til fælles kantine med Carlsberg Der etableres gode omklædnings- og baderum. Der ses på muligheden for fitnessrum Der er få kilometer til Roskildevej, Holbæk Motorvejen, Motorring 4 og Køge Bugt Motorvejen Gode parkeringsforhold til både biler og cykler (cykelskur) 1,6 km fra Høje Taastrup Station S-togslinje B fra Hovedbanegården til Høje Taastrup Station, 30 minutter. Regionaltog, 20 minutter Bus 119 kører lige til døren. Se movia.dk for køreplan 1,4 km fra City 2 5

6 Hvem flytter med til Høje Taastrup? Brevproduktionen KHC s ledelse, inklusive Driftssupport og medarbejdere. Masseindlevering (MSI) Teknikerne fra Engineering (ENG), der servicerer KHC s maskinpark Data Scanning A/S flytter til Oliefabriksvej 45 Enheder, hvis placering endnu ikke er afklaret: Bemandingskompetencecenter ØST FM s cykelværksted Pakke city Servicedistribution City Erhvervsindlevering (ERI) Erhvervsposthuset (EPH) ENG Support + Centrallager Kontantsamling (KSK) Tryk, Print og Kuvertering (TPK) Brevcenterchefen informerede om status for Integreret produktionsmodel (IPM): Produktionsstruktur for breve: På grund af de faldende brevmængder skal brevforretningen gøres mere rentabel ved at: o Nedbringe omkostninger o Leje i stedet for at eje o Gøre produktionsapparatet mere fleksibelt i forhold til fremtidige mængder o Færre m2 samt maksimal udnyttelse af de dyre m2 o Bedre udnyttelse af maskinparken og færre maskiner o Nyt sorteringskoncept, hvor maskiner udnyttes fuldt ud (hele døgnet) o Om muligt, placere distributionscentre sammen med produktionen Gennemførelsen af IPM i praksis betyder: o Et brevcenter i Øst og et i Vest o Maskinerne skal bruges hele døgnet o En større del af arbejdet udføres i dagtimerne Der kommer et nyt sorteringskoncept: o Langsomme forsendelser i dagtimerne o Hurtige forsendelserne i nattetimerne o Det nye sorteringskoncept gør, at de gamle BSC-maskiner bliver overflødige o KHC flyttes til mindre lokaler o ARC lægges sammen med FAC HR-proces: o HR-proces for bemanding fastlægges samlet for IPM (HR delprojekt) for at sikre ensartethed i processen samt fælles guidelines i personaleforhold mm. Proces og principper forventes afklaret sommeren 2015 Sorteringsanlæg i det nye brevcenter: o FSM-maskinerne flytter ikke med. Det vil være meget dyrt at flytte dem, og de holder ikke til en flytning. Desuden fås der ikke længere reservedele til maskinerne o Som en del af den fælles nordiske maskinstrategi får KHC to 2-formatmaskiner (TFM), som er under forhandling. Der forventes en aftale primo juni med levering sommeren TFMmaskinerne skal anvendes til storebrevs produktion 6

7 o De nordiske maskiner afprøves i en pilot i Årsta i Stockholm. Erfaringerne herfra bruges som grundlag for det videre arbejde o Det skal sikres, at de nye TFM-maskiner kan fungere sammen med FSM.-maskinerne, som fortsat bliver i Fredericia o Arbejdsmiljøorganisationen centralt involveres i forbindelse med processen, så vi sikrer de danske krav og forventninger til arbejdsmiljøet overholdes efter gældende regler Plan for ny brevstruktur, der sikrer den daglige drift: o Workshops for KHC / ARC / FAC maj-juni 2015 Nyt sorterkoncept for breve Planlægning af flytninger (ARC og KHC) og back-up Detailplanlægning: o Layout og klargøring af bygning juni juni 2016 o Overtagelse af produktionslokaler 1. oktober 2015 o Overtagelse af kontorer 1. januar 2016 o Installation af TFM marts-juni 2016 o Flytning af produktion maj-august 2016 o KHC i fuld drift det nye sted 1. september 2016 o Rydning af KHC 31. december 2016 Uenighedssag om pauser ved Internationalt Postcenter (INC): Uenighedssagen om ekstra pauser til ansatte i Internationalt Postcenter blev onsdag den 29. april 2015 behandlet af brevcenterchefen og fællestillidsrepræsentanten for postarbejdere og fællestillidsrepræsentanten for ansatte på særlige vilkår, tjenestemænd, specialister og produktionsledere. Ved mødet gav brevcenterchefen udtryk for, at det ikke var muligt at tildele andet end spisepausen i følge regler, aftaler og overenskomster indenfor Post Nord, Danmark, som var meget tydelige i forhold til pauser. Der kunne medregnes en halv times pause i arbejdstiden. Fællestillidsrepræsentanterne gjorde gældende, at selvom der ikke var en aftale om ekstra pauser, så var det muligt for produktionslederne at tildele en pause, hvis det passede ind i produktionen og pausen var optjent. Efter en debat om fordele og ulemper ved ekstra pauser blev parterne enige om, at der kunne indgås en aftale på 7 måneder om en ekstra pause på xx minutter til de ansatte produktionsmedarbejdere i Internationalt Postcenter. Pauserne skulle placeres på faste tidspunkter for at opnå den bedst mulige restitution (hvile) af pausen. Det fremgår af aftalens punkt 4, at aftalen om den ekstra pause skal genforhandles efter sommeren For ledelsen er det afgørende, at den ekstra pause optjenes af de ansatte. Det betyder, at ledelsen vil følge produktiviteten på tidsafsnittene, og ledelsen vil have ret til at inddrage den ekstra pause, hvis ikke produktiviteten er i orden. Sammenlægning af klubber og tillidsrepræsentantområder på grund af virksomhedens organisationsændring i Produktion (PRO): Fra 1. maj 2015 valgte bestyrelsen og direktionen i Post Nord at ændre organisationen i Produktion (PRO) i Post Nord, Danmark. Organisationsændringerne berørte hele landet og øst for Storebælt medførte ændringerne i ledelsens organisation, at enhederne Pakker (Brøndby Pakkecenter) og Servicedistribution blev en del af Brevproduktion Øst (BPØ), der består af Københavns Postcenter og Internationalt Postcenter. 7

8 Organisationsændringen gav anledning til, at brevcenterchefen skrev til de faglige fællesklubber og meddelte, at han ønskede en hurtig ledelsesmæssig og administrativ samkøring af de hidtidige enheder til én organisation. Senest med udgangen af maj måned Det betød samtidig, at de faglige klubber skulle omgrupperes, så der blev en tydelig forhandlingsstruktur. Dette skulle være på plads senest med udgangen af juli måned Brevcenterchefen bad om en navneliste over de forhandlingsberettigede tillidsrepræsentanter, med angivelse af deres dækningsområde. Og med særskilt tilkendegivelse, såfremt der var tillidsrepræsentanter, der dækkede flere overenskomstområder (hvis en tillidsrepræsentant repræsenterede både postarbejdere og ansatte på særlige vilkår, tjenestemænd, specialister og produktionsledere). Brevcenterchefen ønskede endvidere oplysning om, hvem der fremover var fællestillidsrepræsentant indenfor hvert overenskomstområde? Brevcenterchefen bad samtidig om en tilkendegivelse om, hvem der fremover skulle deltage i samarbejdsudvalgsmøder fra B-siden? Brevcenterchefen var i en kortvarig overgangsordning indstillet på, at der kunne være en øget repræsentation, udover hvad samarbejdsaftalen strengt tilsagde, så alle 4 enheder blev repræsenteret i samarbejdsudvalget. Fællestillidsrepræsentant Henrik B Larsen har i den anledning skrevet til de faglige sekretærer i Postbranchen i 3F København og foreslået, at der blev indkaldt til et møde, hvor det kunne afklares, hvordan den fremtidige repræsentation af personalerepræsentanter for ansatte på særlige vilkår, tjenestemænd, specialister og produktionsledere, skulle være. Sammenlægningen med Pakker ville blive vanskelig, fordi der i Pakker var et 1-strenget tillidsrepræsentantsystem, hvilket betød, at tillidsrepræsentanterne var tillidsrepræsentanter for både postarbejdere og for ansatte på særlige vilkår. I Fællesklubben i KHC & INC og Servicedistribution var der et 2-streget tillidsrepræsentantsystem, hvilket betød, at der var valgt 1 tillidsrepræsentant for hver af de 2 ansættelsesformer 1 for overenskomstansatte postarbejdere og 1 for ansatte på særlige vilkår, tjenestemænd. Fællestillidsrepræsentant Henrik B Larsen foreslog sig, at der ved denne organisationsændring blev anvendt samme metode, som ved organisationsændringen forrige år, hvor Internationalt Postcenter og Københavns Postcenter blev sammenlagt. Dengang blev der konstitueret en fællestillidsrepræsentant indtil næste ordinære fællesmøde i januar, hvor den nye fællesklubs love formelt blev behandlet og godkendt. Fællestillidsrepræsentanten ville være kandidat til valget som konstitueret fællestillidsrepræsentant og til valg som fællestillidsrepræsentant ved urafstemning blandt alle medlemmer i den nye fælles fællesklub. I mellemtiden i perioden fra juli til december 2015 afklares det, hvor mange tillidsrepræsentantområder, der skulle være i Servicedistribution og i Pakker Brøndby og der skulle udarbejdes forslag til nye fælles love, som omfatter de nye tillidsrepræsentantområder. I det omfang der er ændringer, og nyvalg påkrævet, vil dette blive gennemført i henhold til lovene. Det burde være muligt at finde en rimelig løsning på problemerne, men det er ikke sikkert, at alle parter vil anse det for ordentligt og demokratisk. Det afhænger af, hvordan man ser på forholdet mellem de enkelte medlemmers mulighed for at få indflydelse og kunne påvirke udviklingen og det, at det sikres, at der samtidig tages hensyn til geografiske forhold, og undergrupper indenfor medlemskredsen. I en ordentlig forening skal der være balance i repræsentationen. I Fællesklubben i KHC & INC ønsker vi på samme vis, som de gør i Pakker at blive respekteret for vores tradition, kultur og beslutninger. Vi har fungeret udmærket som en fællesklub i et 2-strenget system. Vi mener, at det sikrer, at de forskellige ansættelsesformer, får den bedst mulige behandling. Samtidig understreges det, at Fællesklubben i KHC & INC ikke har problemer med at samarbejde med postarbejderne. Vi mener, at postarbejdere er bedst til at varetage postarbejdernes interesser og at ansatte på særlige vilkår er bedst til at varetage interesserne for ansatte på særlige vilkår, tjenestemænd, specialister og produktionsledere. 8

9 Desværre er det i disse år blevet sådan, at en stor del af det faglige arbejde drejer sig om afskedigelser, overtallighed, forflyttelse, osv. Det handler ikke om fusioner og sammenlægninger med store europæiske og multinationale postselskaber for at skabe en større virksomhed, der kunne udvikle sig. Det var ellers begrundelsen for at Postvæsnet skulle omdannes til et aktieselskab og at tjenestemændene skulle ansættes på overenskomst med særlige vilkår (med tjenestemandsregler ved pension og stillingsnedlæggelse). I stedet er det gået helt galt for virksomheden, der har kørt med underskud i de seneste år ikke mindst, hvad angår den del af virksomheden, der behandler breve. Et stykke tid endnu er brevene fortsat en vigtig og stor indtægtskilde. Men samlet set har Post Nord, Danmark ikke længere penge til at købe og bygge, indrette arbejdspladser på bedst mulige måde, tilbyde de ansatte uddannelse, tilbyde de ansatte aftrædelsesordninger, osv. Det gør det endnu vigtigere, at Fællesklubben i KHC & INC medvirker til at sikre alle ansatte på særlige vilkår, tjenestemænd, specialister og produktionsledere får deres interesser varetaget. Det skal ikke være de ansatte på særlige vilkår, tjenestemænd, specialister og produktionsledere, der skal betale med forringelse af rettigheder, for at virksomheden kan overleve. Med venlig hilsen Henrik Larsen Fællestillidsrepræsentant Fællesklubben i KHC & INC 9

10 Bilag til beretning nr Spørgsmål om det nye Københavns Postcenter på Bohus Boulevard 1. i Høje Tåstrup og svarene fra projektet i Produktion (PRO) i Post Nord, Danmark: 1. Spørgsmål: Hvornår forventer Post Nord, Danmark, at der bliver indgået lejeaftale om det nye Københavns Postcenter på Vestegnen? Svar: Lejeaftalen med udlejer er i skrivende stund på vej til at blive underskrevet ikrafttrædelse naturligvis betinget af Post Nords bestyrelse godkender indstilling om indgåelse af aftalen den 29. april og af at de lokale myndigheder også siger god for, at vi kan flytte ud på netop denne lokation (om vores virksomhed passer ind i de samlede planer for området). Kommunen er meget positivt indstillet overfor projektet og har fredag meldt tilbage, at de godkender etableringen af virksomheden i området. 2. Spørgsmål: Hvor mange årsværk og ansatte skal flytte med fra Københavns Postcenter til det nye postcenter på Vestegnen? Svar: Udgangspunktet på indeværende tidspunkt er, at alle får tilbudt at flytte med. Der er iværksat et intensivt arbejde centralt mellem Post Nord Danmark og de faglige organisationer for at få en samlet fælles aftale om hvordan de mange flytninger håndteres i forhold til medarbejderne ikke blot i forbindelse med udflytningen af KHC, men også i forbindelse med de øvrige strukturelle ændringer, der sker i den kommende tid: sammenlægning af ARC og FAC de nye pakketerminaler de mange ændringer i distributionen. Der forventes at foreligge et resultat indenfor kort tid (dato kendes p.t. ikke). Vi kan selvfølgelig ikke vide, hvordan mængdeudviklingen kommer til at gå og hvilken indflydelse det vil have. 3. Spørgsmål: Hvilke muligheder får de ansatte, arbejdsmiljøorganisationen og personalerepræsentanterne i Københavns Postcenter for at få indflydelse på indretningen af den nye arbejdsplads på Vestegnen? Svar: I forhold til TFM-arbejdet (2-format maskine-arbejdet) er indkøbet af sådanne anlæg en del af Post Nords fælles strategi for anlæg på området. Teknik og Infrastruktur står for indkøb af anlæggene og det er ambitionen, at de to nye anlæg skal være så nordiske som muligt, men naturligvis tilpasset, så de kan benyttes i Danmark. Arbejdsmiljødelen i forbindelse med de nye anlæg varetages af den centrale arbejdsmiljøorganisation med arbejdsmiljøchefen i spidsen og koordineres af projektet. Der bliver naturligvis udarbejdet en risikovurdering efter de gældende regler. I forhold til lokal involvering finder jeg det naturligt, at medarbejderrepræsentanter m.fl. deltager i arbejdet med f.eks. planlægning af layout og lign i det kommende postcenter ligesom det også vil være naturligt at de får indflydelse på den fremtidige tjenestetilrettelæggelse. Der udarbejdes en samlet arbejdsmiljømæssig risikovurdering for projektet efter gældende regler, som kan danne udgangspunkt for det videre lokale samarbejde. 4. Spørgsmål: Hvordan bliver de ansattes muligheder for transport til og fra det nye postcenter bus, tog, parkeringspladser, osv.? Svar: Som forholdene er lige nu, kører bus 119 lige til døren og Høje Taastrup Station ligger 1,6 km borte. Beliggenheden er få kilometer fra Roskildevej, Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen og Motorring 4. Der er gode parkeringsmuligheder for private biler ligesom der også er et overdækket cykelskur. 10

11 5. Spørgsmål: Hvordan bliver de ansattes forhold med garderobe, baderum, kantine, pause rum, træningscenter, mødelokaler, lokaler til klubberne fra de faglige organisationer, osv.? Svar: Der skal foretages en del tilpasninger og klargøring af bygningen efter overtagelsen, før KHC kan flytte ind. Der er imidlertid allerede nu gode garderobe og badefaciliteter på stedet ligesom der også vil være kantine, fælles med udlejer. Kontorlokalerne indrettes efter de gældende koncernstandarder på linje med bl.a. det nye landekontor hvor der bliver tale om fleksible arbejdspladers i et åbent kontorlandskab. Det betyder, at der naturligvis vil blive stillet et antal af disse arbejdsplader til rådighed for medarbejderrepræsentanterne, der kan benyttes på de samme vilkår som de øvrige arbejdspladser gennem hele døgnet. Der vil blive etableret en række samtalerum / mødefaciliteter, der kan benyttes på lige fod med øvrige brugere. Vi forestiller os naturligvis også, at der stilles et rum til rådighed, hvor evt. fortroligt materiale og lignende kan låses inde. Detailplanerne for indretning er ikke udarbejdet endnu (kontordelen af ejendomme overtages 1. januar 2016) Spørgsmålet om etablering af træningscenter er endnu uafklaret, vi vil tilstræbe, at der findes plads til dette, men den endelig afklaring vil ske i forbindelse med detailplanlægning af udnyttelsen af arealerne. 11

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter fredag den 5. juni 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 11. juni 2015. Nr. 5 2015 Workshop om udflytning af Københavns Postcenter

Læs mere

Beretning om 2014. Fællesmøde i Fællesklubben KHC & Klub INC. Søndag den 25. januar 2015.

Beretning om 2014. Fællesmøde i Fællesklubben KHC & Klub INC. Søndag den 25. januar 2015. Københavns Postcenter onsdag den 7. januar 2015. Beretning om 2014 Fællesmøde i Fællesklubben KHC & Klub INC. Søndag den 25. januar 2015. Indledning: 2014 blev endnu et dårligt år for Post Danmark. Desværre

Læs mere

Københavns Postcenter mandag den 3. januar 2011. Beretning 2010. Fællesmøde i Fællesklubben KHC søndag den 23. januar 2011

Københavns Postcenter mandag den 3. januar 2011. Beretning 2010. Fællesmøde i Fællesklubben KHC søndag den 23. januar 2011 Københavns Postcenter mandag den 3. januar 2011. Beretning 2010 Fællesmøde i Fællesklubben KHC søndag den 23. januar 2011 Var det det det var 2010?: Det er ikke usædvanligt, at en beretning indledes med

Læs mere

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 12. juni 2014. Nr. 5 2014

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 12. juni 2014. Nr. 5 2014 Københavns Postcenter fredag den 6. juni 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 12. juni 2014. Nr. 5 2014 Møde om overtallige ansatte i Brevproduktion Øst (Københavns Postcenter):

Læs mere

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 14. november 2014. Nr. 9 2014

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 14. november 2014. Nr. 9 2014 Københavns Postcenter fredag den 7. november 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 14. november 2014. Nr. 9 2014 Nye store personalereduktioner i administration og supportfunktioner

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

OST. bladet. Irmavarer ud med Posten

OST. bladet. Irmavarer ud med Posten Store fredag - en udfordring i Odense - s. 27 5 Nr. 5 - december 2014 OST bladet Irmavarer ud med Posten Skal Post Danmark ikke bare sygne hen i takt med det faldende antal breve, skal der vækst til på

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejdslederne: Lange arbejdsdage, usikkerhed og for lidt i løn - side 12 OST. Nr. 1 - februar 2014. bladet

Arbejdslederne: Lange arbejdsdage, usikkerhed og for lidt i løn - side 12 OST. Nr. 1 - februar 2014. bladet Arbejdslederne: Lange arbejdsdage, usikkerhed og for lidt i løn - side 12 1 Nr. 1 - februar 2014 OST bladet Ned med forbruget af tilkaldevikarer! Mange steder har der været et overforbrug af vikarer. Fællestillidsrepræsentanterne

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Ny ledelse ny ledelsesstil på Københavns postcenter - side 30

Ny ledelse ny ledelsesstil på Københavns postcenter - side 30 Ny ledelse ny ledelsesstil på Københavns postcenter - side 30 5 Nr. 5 - december 2013 OST bladet Nu begynder det at gøre ondt Det er voldsomme tal, forhandlings-sekretær i 3F og formand for 3F Post, Lars

Læs mere

OST. bladet. Elcykler. Cyklerne skal have flere småpakker med ud...side 7 POST. Alle skal deltage i både klargøring og omdeling - side 4

OST. bladet. Elcykler. Cyklerne skal have flere småpakker med ud...side 7 POST. Alle skal deltage i både klargøring og omdeling - side 4 Alle skal deltage i både klargøring og omdeling - side 4 1 Nr. 1 - marts 2013 OST bladet Elcykler Cyklerne skal have flere småpakker med ud...side 7 POST 12:03 Side 1 OST bladet indhold leder Udgives af:

Læs mere

OST. bladet. Har du check på pensionen? POST

OST. bladet. Har du check på pensionen? POST Rørvig Centret fylder 100 år, og du er også inviteret - side 14 3 Nr. 3 - juni 2013 OST bladet Har du check på pensionen? Da der blev spurgt, hvem i lokalet der forventede at dø, inden de blev 67, var

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Onsdag den 27. november 2013 klokken 10.00 Strandvænget 22 2100 Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Samarbejdsudvalg i staten

Samarbejdsudvalg i staten Centralrådet for statens samarbejdsudvalg Samarbejdsudvalg i staten Jubilæumsskrift udgivet i anledning af 50 året for de første statslige samarbejdsbestemmelser December 1999 Indhold Forord...............................

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

Socialt-etisk regnskab 2006

Socialt-etisk regnskab 2006 Socialt-etisk regnskab 2006 Nysgerrighed og fælles reflektion er forudsætningen for fremdrift og forandring Blød bæredygtig bevidsthed For tredje gang har vi indarbejdet en redegørelse om sparekassens

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere