Fællesklubben i KHC & INC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesklubben i KHC & INC"

Transkript

1 Københavns Postcenter onsdag den 13. maj Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 21. maj Nr Møde i samarbejdsudvalget i Københavns Postcenter og Internationalt Postcenter: Onsdag den 29. april 2015 blev der holdt ordinært møde i samarbejdsudvalget (CSU) i Københavns Postcenter (KHC) og Internationalt Postcenter (INC). Ved mødet meddelte brevcenterchefen, at Henrik B Larsen, fællestillidsrepræsentant for de ansatte på særlige vilkår, tjenestemænd, specialister og produktionsledere, havde sendt en række spørgsmål om det nye Københavns Postcenter på Københavns Vestegn til formanden for samarbejdsudvalget. Henrik B Larsens spørgsmål er blevet besvaret af projektgruppen i Produktion (PRO) i Post Nord, Danmark. */ Spørgsmål og svar er vedhæftet denne beretning som bilag. Brevcenterchefen oplyste, at bestyrelsen i Post Nord ville behandle en indstilling vedrørende fremtidig placering af Københavns Postcenter ved et møde den 29. april 2015 Brevcenterchefen ville mandag den 4. maj informere om bestyrelsens beslutninger i hele organisationen. I KHC ville der blive holdt personalemøder den 6. maj Brevcenterchefen ville løbende fortælle medarbejderne alt hvad han kunne og opfordrede til, at tillidsrepræsentanterne bidrog til korrekt information. Brevcenterchefen gennemgik en række plancher med præsentation af den nye organisation i Produktion i Post Nord, Danmark og i Produktion Øst pr. 1. maj I Produktion Øst samles pakke- og brevproduktionen, ligesom procesansvaret for den kommende pakke- og gods-hub på Midtsjælland placeres i Produktion Øst. Servicedistribution organiseres tilsvarende i det nye Produktion Øst. Hensigten var at hente besparelser ved optimering af processer. Brevcenterchefen så det som en fordel for medarbejderne, at der kunne flyttes ressourcer mellem enhederne i Produktion Øst, hvor enhederne Pakker og Servicelogistik havde vækst mens brevmængden var faldende. De faglige organisationer havde fået en frist på tre måneder til at tilpasse deres repræsentationen og melde tilbage til brevcenterchefen om deltagerkredsen i CSU. Driftssupportchefen informerede om, at driftssupportfunktionerne i Produktion Øst ville blive tilpasset i løbet af maj måned. Driftssupportchefen understregede, at der ikke fulgte et besparelseskrav med denne 1

2 ændring - men at ressourcerne skulle tilpasses opgaveporteføljen. Der kunne dog være funktioner, som i dag udførte de samme opgaver, hvor der kunne reduceres. Postarbejdernes fællestillidsrepræsentant havde orlov fra 1. maj til 1. september Postarbejdernes fællestillidsrepræsentant afløses under orloven af næstformanden i Postarbejdernes fællesklub i KHC. Forhold vedrørende postarbejdere i INC drøftes med postarbejdernes næstformand i INC. Driftssupportchefen oplyste, at direktions krav til målene for kvalitet var omfordelt mellem enheder, så der var større krav til Produktion (PRO) og mindre krav til Distribution. Det samlede resultat af produktionen fra modtagelse til afsendelse ( end-to-end ) havde ikke måloverholdelse, men lå på et acceptabelt niveau. I KHC holdt kvaliteten sig over mål i perioden fra 1. januar til medio april 2015 ( år-til-dato ). I KHC var der ganske få procesfejl og ganske få overliggende breve. Fejl blev hurtigt identificeret og rettet. I INC var kvaliteten for afgående udland rød, og der var dialog med International Post om håndtering og registrering af flytransporter. Ankommende udland (end-to-end) var fortsat et indsatsområde, kvaliteten ( år-til-dato ) var under målet. De fleste fejl opstod i Distribution, når brevbærerne omdelte brevene fra udlandet, men der var også behov for en indsats i Produktion Øst. Brevcenterchefen meddelte, at mængdefaldet for breve år-til-dato var på ca. XX % for på alle typer breve samlet set og på ca. XX % for A-breve. Der var tale om et ekstra stort fald og der var ikke nogen der vidste, hvordan udviklingen ville blive i de næste år. Det store fald i antallet af breve ville medføre reduktioner i antallet af stillinger i Københavns Postcenter og dermed var det blevet nødvendigt, at opfordre medarbejderne til at søge over i andre dele af Produktion (PRO) i Post Nord Danmark, hvor der var vækst ( Pakker og Servicedistribution ). Brevcenterchefen takkede de faglige repræsentanter, der havde taget denne opgave på sig og motiveret medarbejdere i KHC til at søge til bl.a. INC. Brevcenterchefen oplyste, at økonomien år-til-dato viste et resultat på minus XX mio. kr. i Produktion (PRO). I KHC og INC (BPØ) viste det økonomiske resultat på nuværende tidspunkt, at der var måloverholdelse. Brevcenterchefen sagde, at reduktionen i antallet af årsværk (antallet af ansatte) i Produktion (PRO) gik for langsomt. Ved udgangen af marts måned var der 202 årsværk for meget i forhold til budgettet. Det var Distribution (brevbærerne i omdelingen), der ikke fik reduceret i tilstrækkelig grad. Brevproduktion Øst (BPØ) ville få et ekstra besparelseskrav på grund af faldet i antallet af breve på X mio. kr., men det havde chefgruppen i KHC og INC taget højde for i planlægningen, så budgetoverholdelse var inde for rækkevidde. Det var dog en forudsætning, at det meget lave niveau for overarbejde kunne fastholdes i KHC og at overarbejdet kunne nedbringes i INC. Med den afskedsrunde, der netop var gennemført i april og maj 2015 blandt produktionsansatte i KHC, var der forventning om, at årsværks budgettet holdt. Produktiviteten i KHC var samlet set tæt på XXX %. Opsamlingen lå over mål, og Spredningen lå under mål. Der var igangsat aktiviteter for at få produktiviteten i Spredningen op over målet. Ny Produktivitetsmodel for INC var udviklet og ville blive præsenteret i de kommende uger. Driftsøkonomi (DØK) arbejdede på at levere data til produktionsenhederne. I forhold til INC. var det en større opgave, at finde frem til de underliggende data. 2

3 Brevcenterchefen oplyste, at der var gennemført reduktioner blandt produktionsmedarbejdere. I KHC var XX postarbejdere blevet opsagt og XX ansatte på særlige vilkår og tjenestemænd var blevet overtallige på grund arbejdsmangel. Fællestillidsrepræsentanten for HK Post meddelte, at det ikke var tilfredsstillende, at nogle medarbejdere var blevet informeret før andre. Brevcenterchefen mente, at involveringen i processen af ledere og tillidsrepræsentanter havde været rigtig god. Det var derfor ærgerligt, at der var nogen, som ikke havde overholdt aftalen om fortrolighed i planlægningsprocessen. Opgave medførte indsigt i følsomme oplysninger, så parterne skulle selvfølgelig respektere at visse oplysninger var fortrolige. Kontaktudvalget havde aftalt, at processen evalueres på et møde mellem alle ledere og tillidsrepræsentanter, der havde været direkte involveret, så der kunne drages læring til næste gang. Brevcenterchefen meddelte, at sygefraværet var væsentligt højere end sidste år. I løbet af de første 4 måneder af 2015, var XX medarbejdere blevet afskediget på grund af sygdom. Både korttids- og langtidssygefraværet blandt overenskomstansatte postarbejdere var steget. Driftssupportchefen informerede om status på udviklingsaktiviteter: Kompetencecentret for Efterbehandling af returbreve i KHC fungerede tilfredsstillende. Kompetencecentret for Videokodning i ARC fungerede tilfredsstillende Lille Lørdag implementeres i uge XX Produktion af B-breve på dag nul (modtagelsesdagen) kunne medføre problemer, så bemandingen ville blive sat lidt op til den første dag og justeres der efter. Indsatsen med at procesoptimere for at få en større andel af brevene behandlet på maskiner / nedbringe besøgsfrekvensen, var afsluttet. Toldprojektet i INC havde fremlagt en slutrapport. Gennemførelsen og afslutningen af INC Upgrade gik ikke så hurtigt, som forventet. På grund af utilfreds over rod på foran bygningen hos INC s udlejer, ville den udendørs rygekabine sandsynligvis blive fjernet (så der kun bliver mulighed for at ryge på den anden side af bygningen ind mod lufthavnens start- og landingsbaner). Brevcenterchefen orienterede om status på arbejdsmiljøarbejdet: Uenighedssagen om antallet af arbejdsmiljørepræsentanter i KHC og INC (BPØ) var fortsat ikke behandlet centralt i Post Nord, Danmark. Der var ikke modtaget data fra Arbejdsmiljøudvalget (AMU) i Produktion (PRO) Der etableres et uddannelsesforløb for arbejdsledere for at opnå større robusthed blandt arbejdslederne (lederne trænes i ledelse, samtaler, planlægning, osv.). Chefgruppen havde udarbejdet en Risikovurdering i forbindelse med de gennemførte personalereduktionerne i KHC. 3F ville gennemføre en sundhedskampagne i INC om rygestop Giv røgen en pause. Brevcenterchefen meddelte, at det ville være naturligt at holde en udflytterfest, når KHC flyttede til Høje Tåstrup næste år. Brevcenterchefen var uafklaret i forhold til om KHC skulle involveres i Kulturnatten Til gengæld burde der være et arrangement, hvor tidligere ansatte i KHC, kunnen komme og sige farvel til bygningen inden nedrivning. Brevcenterchefen var velvilligt indstillet overfor ideen om at oprette en fredagsbar, hvor ugens begivenheder kunne rundes af med en kold bajer og en snak, men havde svært ved at se, hvordan det kunne lade sig gøre inden for de gældende regler i Post Nord, Danmark. 3

4 Møde i Emne Banken i Københavns Postcenter: Tirsdag den 12. maj 2015 blev der holdt møde i Emne Banken i Københavns Postcenter. I mødet deltog brevcenterchefen i Produktion Øst, en personalekonsulent fra HR Produktion, en tillidsrepræsentant fra postarbejderne og en tillidsrepræsentant fra særlige vilkår, m. fl. i Internationalt Postcenter (INC), postarbejdernes fungerende fællestillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentanten for ansatte på særlige vilkår, tjenestemænd, specialister og produktionsledere i Københavns Postcenter. Brevcenterchefen oplyste, at der var XX postarbejdere ansat på overenskomst var blevet overtallige og opsagt og XX kontorpakmestre ansat på særlige vilkår og tjenestemænd var blevet overtallige. Dertil kom X kontorassistent med HK Post overenskomst, som ligeledes var blevet overtallig på grund af arbejdsmangel. De overtallige var blevet tilmeldt Jobbørsen i Post Nord, Danmark og Emne Banken i Københavns Postcenter. Brevcenterchefen meddelte, at han havde holdt møde med cheferne i Produktion Øst for at sikre sig, at alle arbejdskraftbehov kom frem inden det første møde i Emne Banken i denne omgang. I 2013 og 2014 var det lykkedes for brevcenterchefen at undgå overtallighed og ufrivillige afskedigelser. Personalereduktionerne var gennemført ved stillingsnedlæggelser i forbindelse med den naturlige personaleomsætning (stillingerne blev nedlagt, når de ansatte holdt op). Brevcenterchefen sagde, at der var et arbejdskraftbehov på XX fuldtidsstillinger med nattjeneste med varig beskæftigelse i Brøndby Pakkecenter (BRC). I Internationalt Postcenter var der et arbejdskraftbehov for ca. X fuldtidsstillinger i Eksport dag X fuldtidsstillinger på Toldplatformen og 3 fuldtidsstillinger i Værdien som midlertidig beskæftigelse i en periode på 4 måneder. Brevcenterchefen meddelte, at han ville besætte de XX stillinger i Brøndby Pakkecenter med medarbejdere, der arbejde om natten. Brevcenterchefen udpegede X fuldtidsansatte på særlige vilkår med nattjeneste og X postarbejdere med nattjeneste til de XX natstillinger ved BRC. Brevcenterchefen meddelte, at han ville besætte de X stillinger i Eksport Dag i Internationalt Postcenter med medarbejdere, der arbejde om dagen og aftenen. Brevcenterchefen udpegede X ansatte på særlige vilkår med deltidsbeskæftigelse. De overtallige postarbejdere ville få tilbud om at søge X X stillinger i Eksport dag i INC. Brevcenterchefen meddelte, at han ville besætte de X stillinger på Toldplatformen i Internationalt Postcenter med medarbejdere, der arbejde om dagen og aftenen. Brevcenterchefen udpegede X ansatte på særlige vilkår en fuldtidsansat og en med deltidsbeskæftigelse. De overtallige postarbejdere ville få tilbud om at søge X stillinger på Toldplatformen i INC. Brevcenterchefen meddelte, at han ville besætte de X stillinger i Værdien i Internationalt Postcenter med medarbejdere, der arbejde om dagen og aftenen. Brevcenterchefen udpegede X ansatte på særlige vilkår en fuldtidsansat og en med deltidsbeskæftigelse. De overtallige postarbejdere ville få tilbud om at søge X X stillinger i Værdien i INC. Status for Emne Banken : xx overtallige postarbejdere xx overtallige kontorpakmestre xx overtallig kontorassistent (HK Post) XX overtallige i Københavns Postcenter 4

5 xx postarbejdere varigt omplaceret xx kontorpakmestre varigt omplaceret BRC Nat BRC Nat xx postarbejdere midlertidigt omplaceret i 4 måneder INC dag / aften xx kontorpakmestre midlertidigt omplaceret i 4 måneder INC dag / aften Dermed er der omplaceret 10 til varige faste stillinger og 6 kontorpakmestre + x postarbejdere til midlertidige stillinger i 4 måneder. Informationsmøder i Københavns Postcenter Onsdag den 6. maj 2015 blev der holdt Informationsmøder for alle ansatte i Københavns Postcenter. Ved møderne orienterede brevcenterchefen om den seneste udvikling indenfor de forskellige planer, som Post Nord og Post Nord, Danmark har besluttet at gennemføre i de kommende år. Brevcenterchefen meddelte, at bygningerne på matriklen Tietgensgade 37, Bernstorffsgade 34, 36 og 38 samt i Carsten Niebuhrs gade var solgt. Fraflytningen ville ske i 3 faser frem til udgangen af 2017: 1. Fase 1 ultimo 2015: 1. Tietgensgade 37 fraflyttes inden årets udgang. 2. Nyt landekontor (Hovedkontor for Post Nord, Danmark) er fundet på Hedegaards vej 88, 2300 København S (ved lufthavnen). 3. Arbejdet med genhusning af Pakker City er i gang. 2. Fase 2 medio KHC s brevproduktion flyttes sommeren 2016 placering er nu afklaret. 3. Fase 3 ultimo Rømning af Carsten Niebuhrs gade ved udgangen af 2017 KHC s brevproduktion flytter til Høje Taastrup i Ny adresse er: Bohus Boulevard Høje Taastrup Lejemål i Carlsbergs bygning. I alt XX.xxx m2 fordelt på: Ca. XX.xxx m2 produktion i ét plan Ca. X.xxx m2 kontor i to etager Gode ramper og sluser, xx porte, nemme tilkørselsforhold Før indflytning ombygges lokalerne til de nye behov og formål Fleksible kontorarbejdspladser i åbent kontormiljø efter Post Nords koncernstandard med blandt andet mødelokaler og samtalerum Kantinen udbygges til fælles kantine med Carlsberg Der etableres gode omklædnings- og baderum. Der ses på muligheden for fitnessrum Der er få kilometer til Roskildevej, Holbæk Motorvejen, Motorring 4 og Køge Bugt Motorvejen Gode parkeringsforhold til både biler og cykler (cykelskur) 1,6 km fra Høje Taastrup Station S-togslinje B fra Hovedbanegården til Høje Taastrup Station, 30 minutter. Regionaltog, 20 minutter Bus 119 kører lige til døren. Se movia.dk for køreplan 1,4 km fra City 2 5

6 Hvem flytter med til Høje Taastrup? Brevproduktionen KHC s ledelse, inklusive Driftssupport og medarbejdere. Masseindlevering (MSI) Teknikerne fra Engineering (ENG), der servicerer KHC s maskinpark Data Scanning A/S flytter til Oliefabriksvej 45 Enheder, hvis placering endnu ikke er afklaret: Bemandingskompetencecenter ØST FM s cykelværksted Pakke city Servicedistribution City Erhvervsindlevering (ERI) Erhvervsposthuset (EPH) ENG Support + Centrallager Kontantsamling (KSK) Tryk, Print og Kuvertering (TPK) Brevcenterchefen informerede om status for Integreret produktionsmodel (IPM): Produktionsstruktur for breve: På grund af de faldende brevmængder skal brevforretningen gøres mere rentabel ved at: o Nedbringe omkostninger o Leje i stedet for at eje o Gøre produktionsapparatet mere fleksibelt i forhold til fremtidige mængder o Færre m2 samt maksimal udnyttelse af de dyre m2 o Bedre udnyttelse af maskinparken og færre maskiner o Nyt sorteringskoncept, hvor maskiner udnyttes fuldt ud (hele døgnet) o Om muligt, placere distributionscentre sammen med produktionen Gennemførelsen af IPM i praksis betyder: o Et brevcenter i Øst og et i Vest o Maskinerne skal bruges hele døgnet o En større del af arbejdet udføres i dagtimerne Der kommer et nyt sorteringskoncept: o Langsomme forsendelser i dagtimerne o Hurtige forsendelserne i nattetimerne o Det nye sorteringskoncept gør, at de gamle BSC-maskiner bliver overflødige o KHC flyttes til mindre lokaler o ARC lægges sammen med FAC HR-proces: o HR-proces for bemanding fastlægges samlet for IPM (HR delprojekt) for at sikre ensartethed i processen samt fælles guidelines i personaleforhold mm. Proces og principper forventes afklaret sommeren 2015 Sorteringsanlæg i det nye brevcenter: o FSM-maskinerne flytter ikke med. Det vil være meget dyrt at flytte dem, og de holder ikke til en flytning. Desuden fås der ikke længere reservedele til maskinerne o Som en del af den fælles nordiske maskinstrategi får KHC to 2-formatmaskiner (TFM), som er under forhandling. Der forventes en aftale primo juni med levering sommeren TFMmaskinerne skal anvendes til storebrevs produktion 6

7 o De nordiske maskiner afprøves i en pilot i Årsta i Stockholm. Erfaringerne herfra bruges som grundlag for det videre arbejde o Det skal sikres, at de nye TFM-maskiner kan fungere sammen med FSM.-maskinerne, som fortsat bliver i Fredericia o Arbejdsmiljøorganisationen centralt involveres i forbindelse med processen, så vi sikrer de danske krav og forventninger til arbejdsmiljøet overholdes efter gældende regler Plan for ny brevstruktur, der sikrer den daglige drift: o Workshops for KHC / ARC / FAC maj-juni 2015 Nyt sorterkoncept for breve Planlægning af flytninger (ARC og KHC) og back-up Detailplanlægning: o Layout og klargøring af bygning juni juni 2016 o Overtagelse af produktionslokaler 1. oktober 2015 o Overtagelse af kontorer 1. januar 2016 o Installation af TFM marts-juni 2016 o Flytning af produktion maj-august 2016 o KHC i fuld drift det nye sted 1. september 2016 o Rydning af KHC 31. december 2016 Uenighedssag om pauser ved Internationalt Postcenter (INC): Uenighedssagen om ekstra pauser til ansatte i Internationalt Postcenter blev onsdag den 29. april 2015 behandlet af brevcenterchefen og fællestillidsrepræsentanten for postarbejdere og fællestillidsrepræsentanten for ansatte på særlige vilkår, tjenestemænd, specialister og produktionsledere. Ved mødet gav brevcenterchefen udtryk for, at det ikke var muligt at tildele andet end spisepausen i følge regler, aftaler og overenskomster indenfor Post Nord, Danmark, som var meget tydelige i forhold til pauser. Der kunne medregnes en halv times pause i arbejdstiden. Fællestillidsrepræsentanterne gjorde gældende, at selvom der ikke var en aftale om ekstra pauser, så var det muligt for produktionslederne at tildele en pause, hvis det passede ind i produktionen og pausen var optjent. Efter en debat om fordele og ulemper ved ekstra pauser blev parterne enige om, at der kunne indgås en aftale på 7 måneder om en ekstra pause på xx minutter til de ansatte produktionsmedarbejdere i Internationalt Postcenter. Pauserne skulle placeres på faste tidspunkter for at opnå den bedst mulige restitution (hvile) af pausen. Det fremgår af aftalens punkt 4, at aftalen om den ekstra pause skal genforhandles efter sommeren For ledelsen er det afgørende, at den ekstra pause optjenes af de ansatte. Det betyder, at ledelsen vil følge produktiviteten på tidsafsnittene, og ledelsen vil have ret til at inddrage den ekstra pause, hvis ikke produktiviteten er i orden. Sammenlægning af klubber og tillidsrepræsentantområder på grund af virksomhedens organisationsændring i Produktion (PRO): Fra 1. maj 2015 valgte bestyrelsen og direktionen i Post Nord at ændre organisationen i Produktion (PRO) i Post Nord, Danmark. Organisationsændringerne berørte hele landet og øst for Storebælt medførte ændringerne i ledelsens organisation, at enhederne Pakker (Brøndby Pakkecenter) og Servicedistribution blev en del af Brevproduktion Øst (BPØ), der består af Københavns Postcenter og Internationalt Postcenter. 7

8 Organisationsændringen gav anledning til, at brevcenterchefen skrev til de faglige fællesklubber og meddelte, at han ønskede en hurtig ledelsesmæssig og administrativ samkøring af de hidtidige enheder til én organisation. Senest med udgangen af maj måned Det betød samtidig, at de faglige klubber skulle omgrupperes, så der blev en tydelig forhandlingsstruktur. Dette skulle være på plads senest med udgangen af juli måned Brevcenterchefen bad om en navneliste over de forhandlingsberettigede tillidsrepræsentanter, med angivelse af deres dækningsområde. Og med særskilt tilkendegivelse, såfremt der var tillidsrepræsentanter, der dækkede flere overenskomstområder (hvis en tillidsrepræsentant repræsenterede både postarbejdere og ansatte på særlige vilkår, tjenestemænd, specialister og produktionsledere). Brevcenterchefen ønskede endvidere oplysning om, hvem der fremover var fællestillidsrepræsentant indenfor hvert overenskomstområde? Brevcenterchefen bad samtidig om en tilkendegivelse om, hvem der fremover skulle deltage i samarbejdsudvalgsmøder fra B-siden? Brevcenterchefen var i en kortvarig overgangsordning indstillet på, at der kunne være en øget repræsentation, udover hvad samarbejdsaftalen strengt tilsagde, så alle 4 enheder blev repræsenteret i samarbejdsudvalget. Fællestillidsrepræsentant Henrik B Larsen har i den anledning skrevet til de faglige sekretærer i Postbranchen i 3F København og foreslået, at der blev indkaldt til et møde, hvor det kunne afklares, hvordan den fremtidige repræsentation af personalerepræsentanter for ansatte på særlige vilkår, tjenestemænd, specialister og produktionsledere, skulle være. Sammenlægningen med Pakker ville blive vanskelig, fordi der i Pakker var et 1-strenget tillidsrepræsentantsystem, hvilket betød, at tillidsrepræsentanterne var tillidsrepræsentanter for både postarbejdere og for ansatte på særlige vilkår. I Fællesklubben i KHC & INC og Servicedistribution var der et 2-streget tillidsrepræsentantsystem, hvilket betød, at der var valgt 1 tillidsrepræsentant for hver af de 2 ansættelsesformer 1 for overenskomstansatte postarbejdere og 1 for ansatte på særlige vilkår, tjenestemænd. Fællestillidsrepræsentant Henrik B Larsen foreslog sig, at der ved denne organisationsændring blev anvendt samme metode, som ved organisationsændringen forrige år, hvor Internationalt Postcenter og Københavns Postcenter blev sammenlagt. Dengang blev der konstitueret en fællestillidsrepræsentant indtil næste ordinære fællesmøde i januar, hvor den nye fællesklubs love formelt blev behandlet og godkendt. Fællestillidsrepræsentanten ville være kandidat til valget som konstitueret fællestillidsrepræsentant og til valg som fællestillidsrepræsentant ved urafstemning blandt alle medlemmer i den nye fælles fællesklub. I mellemtiden i perioden fra juli til december 2015 afklares det, hvor mange tillidsrepræsentantområder, der skulle være i Servicedistribution og i Pakker Brøndby og der skulle udarbejdes forslag til nye fælles love, som omfatter de nye tillidsrepræsentantområder. I det omfang der er ændringer, og nyvalg påkrævet, vil dette blive gennemført i henhold til lovene. Det burde være muligt at finde en rimelig løsning på problemerne, men det er ikke sikkert, at alle parter vil anse det for ordentligt og demokratisk. Det afhænger af, hvordan man ser på forholdet mellem de enkelte medlemmers mulighed for at få indflydelse og kunne påvirke udviklingen og det, at det sikres, at der samtidig tages hensyn til geografiske forhold, og undergrupper indenfor medlemskredsen. I en ordentlig forening skal der være balance i repræsentationen. I Fællesklubben i KHC & INC ønsker vi på samme vis, som de gør i Pakker at blive respekteret for vores tradition, kultur og beslutninger. Vi har fungeret udmærket som en fællesklub i et 2-strenget system. Vi mener, at det sikrer, at de forskellige ansættelsesformer, får den bedst mulige behandling. Samtidig understreges det, at Fællesklubben i KHC & INC ikke har problemer med at samarbejde med postarbejderne. Vi mener, at postarbejdere er bedst til at varetage postarbejdernes interesser og at ansatte på særlige vilkår er bedst til at varetage interesserne for ansatte på særlige vilkår, tjenestemænd, specialister og produktionsledere. 8

9 Desværre er det i disse år blevet sådan, at en stor del af det faglige arbejde drejer sig om afskedigelser, overtallighed, forflyttelse, osv. Det handler ikke om fusioner og sammenlægninger med store europæiske og multinationale postselskaber for at skabe en større virksomhed, der kunne udvikle sig. Det var ellers begrundelsen for at Postvæsnet skulle omdannes til et aktieselskab og at tjenestemændene skulle ansættes på overenskomst med særlige vilkår (med tjenestemandsregler ved pension og stillingsnedlæggelse). I stedet er det gået helt galt for virksomheden, der har kørt med underskud i de seneste år ikke mindst, hvad angår den del af virksomheden, der behandler breve. Et stykke tid endnu er brevene fortsat en vigtig og stor indtægtskilde. Men samlet set har Post Nord, Danmark ikke længere penge til at købe og bygge, indrette arbejdspladser på bedst mulige måde, tilbyde de ansatte uddannelse, tilbyde de ansatte aftrædelsesordninger, osv. Det gør det endnu vigtigere, at Fællesklubben i KHC & INC medvirker til at sikre alle ansatte på særlige vilkår, tjenestemænd, specialister og produktionsledere får deres interesser varetaget. Det skal ikke være de ansatte på særlige vilkår, tjenestemænd, specialister og produktionsledere, der skal betale med forringelse af rettigheder, for at virksomheden kan overleve. Med venlig hilsen Henrik Larsen Fællestillidsrepræsentant Fællesklubben i KHC & INC 9

10 Bilag til beretning nr Spørgsmål om det nye Københavns Postcenter på Bohus Boulevard 1. i Høje Tåstrup og svarene fra projektet i Produktion (PRO) i Post Nord, Danmark: 1. Spørgsmål: Hvornår forventer Post Nord, Danmark, at der bliver indgået lejeaftale om det nye Københavns Postcenter på Vestegnen? Svar: Lejeaftalen med udlejer er i skrivende stund på vej til at blive underskrevet ikrafttrædelse naturligvis betinget af Post Nords bestyrelse godkender indstilling om indgåelse af aftalen den 29. april og af at de lokale myndigheder også siger god for, at vi kan flytte ud på netop denne lokation (om vores virksomhed passer ind i de samlede planer for området). Kommunen er meget positivt indstillet overfor projektet og har fredag meldt tilbage, at de godkender etableringen af virksomheden i området. 2. Spørgsmål: Hvor mange årsværk og ansatte skal flytte med fra Københavns Postcenter til det nye postcenter på Vestegnen? Svar: Udgangspunktet på indeværende tidspunkt er, at alle får tilbudt at flytte med. Der er iværksat et intensivt arbejde centralt mellem Post Nord Danmark og de faglige organisationer for at få en samlet fælles aftale om hvordan de mange flytninger håndteres i forhold til medarbejderne ikke blot i forbindelse med udflytningen af KHC, men også i forbindelse med de øvrige strukturelle ændringer, der sker i den kommende tid: sammenlægning af ARC og FAC de nye pakketerminaler de mange ændringer i distributionen. Der forventes at foreligge et resultat indenfor kort tid (dato kendes p.t. ikke). Vi kan selvfølgelig ikke vide, hvordan mængdeudviklingen kommer til at gå og hvilken indflydelse det vil have. 3. Spørgsmål: Hvilke muligheder får de ansatte, arbejdsmiljøorganisationen og personalerepræsentanterne i Københavns Postcenter for at få indflydelse på indretningen af den nye arbejdsplads på Vestegnen? Svar: I forhold til TFM-arbejdet (2-format maskine-arbejdet) er indkøbet af sådanne anlæg en del af Post Nords fælles strategi for anlæg på området. Teknik og Infrastruktur står for indkøb af anlæggene og det er ambitionen, at de to nye anlæg skal være så nordiske som muligt, men naturligvis tilpasset, så de kan benyttes i Danmark. Arbejdsmiljødelen i forbindelse med de nye anlæg varetages af den centrale arbejdsmiljøorganisation med arbejdsmiljøchefen i spidsen og koordineres af projektet. Der bliver naturligvis udarbejdet en risikovurdering efter de gældende regler. I forhold til lokal involvering finder jeg det naturligt, at medarbejderrepræsentanter m.fl. deltager i arbejdet med f.eks. planlægning af layout og lign i det kommende postcenter ligesom det også vil være naturligt at de får indflydelse på den fremtidige tjenestetilrettelæggelse. Der udarbejdes en samlet arbejdsmiljømæssig risikovurdering for projektet efter gældende regler, som kan danne udgangspunkt for det videre lokale samarbejde. 4. Spørgsmål: Hvordan bliver de ansattes muligheder for transport til og fra det nye postcenter bus, tog, parkeringspladser, osv.? Svar: Som forholdene er lige nu, kører bus 119 lige til døren og Høje Taastrup Station ligger 1,6 km borte. Beliggenheden er få kilometer fra Roskildevej, Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen og Motorring 4. Der er gode parkeringsmuligheder for private biler ligesom der også er et overdækket cykelskur. 10

11 5. Spørgsmål: Hvordan bliver de ansattes forhold med garderobe, baderum, kantine, pause rum, træningscenter, mødelokaler, lokaler til klubberne fra de faglige organisationer, osv.? Svar: Der skal foretages en del tilpasninger og klargøring af bygningen efter overtagelsen, før KHC kan flytte ind. Der er imidlertid allerede nu gode garderobe og badefaciliteter på stedet ligesom der også vil være kantine, fælles med udlejer. Kontorlokalerne indrettes efter de gældende koncernstandarder på linje med bl.a. det nye landekontor hvor der bliver tale om fleksible arbejdspladers i et åbent kontorlandskab. Det betyder, at der naturligvis vil blive stillet et antal af disse arbejdsplader til rådighed for medarbejderrepræsentanterne, der kan benyttes på de samme vilkår som de øvrige arbejdspladser gennem hele døgnet. Der vil blive etableret en række samtalerum / mødefaciliteter, der kan benyttes på lige fod med øvrige brugere. Vi forestiller os naturligvis også, at der stilles et rum til rådighed, hvor evt. fortroligt materiale og lignende kan låses inde. Detailplanerne for indretning er ikke udarbejdet endnu (kontordelen af ejendomme overtages 1. januar 2016) Spørgsmålet om etablering af træningscenter er endnu uafklaret, vi vil tilstræbe, at der findes plads til dette, men den endelig afklaring vil ske i forbindelse med detailplanlægning af udnyttelsen af arealerne. 11

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter fredag den 5. juni 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 11. juni 2015. Nr. 5 2015 Workshop om udflytning af Københavns Postcenter

Læs mere

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter fredag den 6. marts 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 12. marts 2015. Nr. 2 2015 Ny lokal lokalaftale om Personalereduktioner

Læs mere

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 14. november 2014. Nr. 9 2014

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 14. november 2014. Nr. 9 2014 Københavns Postcenter fredag den 7. november 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 14. november 2014. Nr. 9 2014 Nye store personalereduktioner i administration og supportfunktioner

Læs mere

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 12. juni 2014. Nr. 5 2014

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 12. juni 2014. Nr. 5 2014 Københavns Postcenter fredag den 6. juni 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 12. juni 2014. Nr. 5 2014 Møde om overtallige ansatte i Brevproduktion Øst (Københavns Postcenter):

Læs mere

Beretning om 2014. Fællesmøde i Fællesklubben KHC & Klub INC. Søndag den 25. januar 2015.

Beretning om 2014. Fællesmøde i Fællesklubben KHC & Klub INC. Søndag den 25. januar 2015. Københavns Postcenter onsdag den 7. januar 2015. Beretning om 2014 Fællesmøde i Fællesklubben KHC & Klub INC. Søndag den 25. januar 2015. Indledning: 2014 blev endnu et dårligt år for Post Danmark. Desværre

Læs mere

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 10. april 2014. Nr. 3 2014

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 10. april 2014. Nr. 3 2014 Københavns Postcenter fredag den 4. april 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 10. april 2014. Nr. 3 2014 Møde om overtallige ansatte i Brevproduktion Øst (Københavns Postcenter):

Læs mere

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 12. februar 2014. Nr. 1 2014

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 12. februar 2014. Nr. 1 2014 Københavns Postcenter fredag den 7. februar 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 12. februar 2014. Nr. 1 2014 Møde om overtallige ansatte i Brevproduktion Øst (Københavns

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Til de politiske partier i Folketinget og medlemmerne af Transportudvalget:

Til de politiske partier i Folketinget og medlemmerne af Transportudvalget: Københavns Postcenter torsdag den 14. februar 2013. Til de politiske partier i Folketinget og medlemmerne af Transportudvalget: Kopi til: Transportminister Henrik Dam Kristensen, Beskæftigelsesminister

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR September 2011 Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) i henhold til organisationsaftalen om SVAR i kooperative virksomheder Samarbejdsrådet mellem

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Notat. Stramning af Lov om røgfri miljøer

Notat. Stramning af Lov om røgfri miljøer Notat Stramning af Lov om røgfri miljøer 1. Indledning Assens Kommune gennemførte i foråret 2012 en høringsproces i MED-organisationen vedrørende indførelse af røgfri arbejdstid på alle arbejdspladser.

Læs mere

OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016

OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Bilag 1: Effektiviseringskatalog 2016 OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016 Effektiviseringskrav i 2016 Kravet til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Læs mere

Beretning til fællesmødet vedrørende 2009 i Fællesklubben KHC søndag den 17. januar 2010

Beretning til fællesmødet vedrørende 2009 i Fællesklubben KHC søndag den 17. januar 2010 Københavns Postcenter mandag den 4. januar 2010. Beretning til fællesmødet vedrørende 2009 i Fællesklubben KHC søndag den 17. januar 2010 Indholdsfortegnelse: side: Indledning:. 2 Uenighed i Postbranchen

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.03.2015 til 01.06.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 12. februar 2015 kl. 18.00 på Nordtoften Farum Hovedgade 54, Farum Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer David 16-90 2) Valg af referent Martin 10-7 Det blev på seneste AB-møde besluttet at vi forsøger os

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Københavns Postcenter mandag den 3. januar 2011. Beretning 2010. Fællesmøde i Fællesklubben KHC søndag den 23. januar 2011

Københavns Postcenter mandag den 3. januar 2011. Beretning 2010. Fællesmøde i Fællesklubben KHC søndag den 23. januar 2011 Københavns Postcenter mandag den 3. januar 2011. Beretning 2010 Fællesmøde i Fællesklubben KHC søndag den 23. januar 2011 Var det det det var 2010?: Det er ikke usædvanligt, at en beretning indledes med

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 30. september 2009 i Faglig voldgiftssag F.V. 2009.70: Dansk Journalistforbund som mandatar for A (advokat Liselotte Lindberg Olsen) mod Danmarks Radio (advokat Malene

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2

Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2 Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2 Fleksible muligheder i stor domicil ejendom 6.408m² evt. fordelt på 1-3 kontorlejemål tilpasset til jeres virksomhed God plads til mere end 300 medarbejdere

Læs mere

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010 Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked Side 1/6 27. maj 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

Læs mere

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere.

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Koncern HR, Stab April 2015 Generel drejebog Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Drejebogen er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger,

Læs mere

Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer. v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla

Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer. v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla Kort om Arla Arla Foods er verdens 8. største mejeriselskab og verdens største leverandør af økologiske

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup

Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup Lejemålet Banestrøget 13, 2. sal 2630 Høje Tåstrup Sagsnr. 7-21.529 Kontorlejemål med god planløsning Attraktiv placering nær motorvejsnettet

Læs mere

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav 7. februar 2013 12-00432 MSK/MN Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav I det følgende gennemgås hovedindholdet i den generelle del af CFU-forliget. Der er særlig fokus på emner/aftaler,

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Personalepolitiske principper for. Gennemførelse af organisationsforandringen

Personalepolitiske principper for. Gennemførelse af organisationsforandringen Personalepolitiske principper for gennemførelse af større organisationsforandringer Værdier Udvikle opgaveløsningen Udvikle viden og kompetencer Fastholde medarbejdere Godt arbejdsmiljø Fleksibilitet Lokalt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde

Læs mere

HVAD GÆLDER FOR TILLIDSVALGTE?

HVAD GÆLDER FOR TILLIDSVALGTE? HVAD GÆLDER FOR TILLIDSVALGTE? EN BESKRIVELSE AF REGLERNE FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER, KLUBBER, SAMARBEJDSUDVALG, ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER OG MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER TILLIDSREPRÆSENTANT

Læs mere

Jens-Christian Schmidt, Produktudvikler

Jens-Christian Schmidt, Produktudvikler ERHVERVSBREVE September 2007 FREMTIDENS FORRETNING 2 TAK FOR INVITATIONEN! Jens-Christian Schmidt, Produktudvikler Lisbeth Bau-Madsen, Produktchef Post Danmark A/S Erhvervskunder September 2007 FREMTIDENS

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 1. oktober 2013 i faglig voldgiftssag 2013.0041 Fagligt Fælles Forbund (advokat Maria Rasmussen) mod Dansk Håndværk for HSR Tømrer & Partner ApS (jurist

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST POST Overenskomst mellem Post Danmark og 3F for arbejdsledere og specialister m.fl. Industriens Overenskomst 2010 med tilhørende lokalaftaler mellem Post Danmark og 3F gældende

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

1. DI for Tivoli A/S skal anerkende, at sæsonansatte er valgbare som arbejdsmiljørepræsentant.

1. DI for Tivoli A/S skal anerkende, at sæsonansatte er valgbare som arbejdsmiljørepræsentant. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2011.0016 Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI Overenskomst I v/ DI ( for Tivoli A/S (advokat Morten Eisensee) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Kontorlejemål UDLEJES FOR TIL LEJE. Eternitten - gode parkeringsforhold Sag K1404-06

Kontorlejemål UDLEJES FOR TIL LEJE. Eternitten - gode parkeringsforhold Sag K1404-06 Kontorlejemål Eternitten - gode parkeringsforhold Sag K1404-06 UDLEJES FOR Sohngårdsholmsvej 2, niveau 2, 9000 Aalborg Præsentabelt kontor, klinik, undervisning m.v. Elevator Beliggende centralt med god

Læs mere

Produktion / Lager / Kontor

Produktion / Lager / Kontor Lejeopstilling Produktion / Lager / Kontor Sag 7658-1 Østre Havnevej 25, 5700 Svendborg Attraktiv beliggenhed på havnen Mulighed for individuel opdeling og indretning Etageareal fra 400 til 7.100 m 2 Årlig

Læs mere

THISTED DRIKKEVAND A/S

THISTED DRIKKEVAND A/S THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen,

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN Advokatpartnerselskab 28117 US/BM 12. juni 2012 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Selskab: Viborg Fjernvarme. Dato: Onsdag, den 6. juni 2012 kl. 19.00 Sted:

Læs mere

Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed...

Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed... Stationsparken 25-26, 2600 Glostrup Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed... MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Unik beliggenhed Når du står af S-toget på Glostrup

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start Møde -referat Sted Start 20. november 2014 Deltagere Mariebo-Møllen Kl. 14:00, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant Teddy

Læs mere

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Helårsbeboelse Allerede den oprindelige lejeaftale fra 1948 nævnte helårsbeboere. Kommuneplanen fra 1985 anerkendte, at der i Mozart og Frederikshøj

Læs mere

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER To projekter. Godt 20 mia.kr. En spritny jernbane fra København til Ringsted, der er forberedt til 250 km/ t og en opgradering af banen fra Ringsted og frem

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Kontor Flintholm Have - Dirch Passers Allé 27 639 m 2

Kontor Flintholm Have - Dirch Passers Allé 27 639 m 2 Flintholm Have - Dirch Passers Allé 27 639 m 2 Flot, moderne kontorejendom opført i 2009 Direkte ved Flintholm station med Metro og S-tog Mulighed for leje af parkeringspladser i stor p-kælder Meget synlig

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

PostNord Danmark laver ny produktionsstruktur - s. 7

PostNord Danmark laver ny produktionsstruktur - s. 7 PostNord Danmark laver ny produktionsstruktur - s. 7 1 Nr. 1 - februar 2015 OST bladet Færre vikarer, flere faste Sag i Taastrup ved København viser, hvordan man går frem, når man vil konvertere vikartimer

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Referat af obligationsejermøde Landic Property Bonds I A/S

Referat af obligationsejermøde Landic Property Bonds I A/S 1 Referat af obligationsejermøde Landic Property Bonds I A/S 1 Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 3. december 2013 REFERAT AF ORIENTERENDE OBLIGATIONSEJERMØDE 2. DECEMBER

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Arbejdsmiljørapport 2014 Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Indhold Arbejdsmiljøorganisationen... 3 Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen... 3 Aktiviteter for 2014... 3 Fraværshåndtering... 3 Beredskabsplaner...

Læs mere

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu Information til alle tillidsrepræsentanter Ny LærerPension til din nye kollega» En ny LærerPension til overenskomstansatte så dagens lys den 1. januar i år. Vi har arbejdet med at sammensætte den nye pensionsordning

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset.

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. ALLERØD KOMMUNE Hovedudvalget Dagsorden Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. Afbud: Anne Steffensen, Brigitta Pranov, Christine Christensen, Jytte Bartels,

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Risskov civile Hundeførerforening.

Risskov civile Hundeførerforening. Bankkonto: 7110-1096775 Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: 34175640 Forslag til ændring af landsforeningens vedtægter 5,7,10,12 og 14 stk 1. vedrørende ansættelse og godkendelse

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Fremlejeprospekt. Kontorlokaler. Dalgas Alle 1, 1. sal, 7400 Herning. Centralt beliggende lyse moderne kontorlokaler.

Fremlejeprospekt. Kontorlokaler. Dalgas Alle 1, 1. sal, 7400 Herning. Centralt beliggende lyse moderne kontorlokaler. Fremlejeprospekt Kontorlokaler Dalgas Alle 1, 1. sal, 7400 Herning Centralt beliggende lyse moderne kontorlokaler. Samlet areal inkl. fællesarealer: 310 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 650 pr. m 2 Sags

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Opfølgning på puljen til "Det gode arbejdsliv" 2010

Opfølgning på puljen til Det gode arbejdsliv 2010 Til Økonomiudvalget Hovedudvalget Postadresse: HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 32 52 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk Opfølgning på puljen til "Det

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006

Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006 Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006 i sag nr. A2006.248: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS

Læs mere