Fællesklubben i KHC & INC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesklubben i KHC & INC"

Transkript

1 Københavns Postcenter onsdag den 13. maj Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 21. maj Nr Møde i samarbejdsudvalget i Københavns Postcenter og Internationalt Postcenter: Onsdag den 29. april 2015 blev der holdt ordinært møde i samarbejdsudvalget (CSU) i Københavns Postcenter (KHC) og Internationalt Postcenter (INC). Ved mødet meddelte brevcenterchefen, at Henrik B Larsen, fællestillidsrepræsentant for de ansatte på særlige vilkår, tjenestemænd, specialister og produktionsledere, havde sendt en række spørgsmål om det nye Københavns Postcenter på Københavns Vestegn til formanden for samarbejdsudvalget. Henrik B Larsens spørgsmål er blevet besvaret af projektgruppen i Produktion (PRO) i Post Nord, Danmark. */ Spørgsmål og svar er vedhæftet denne beretning som bilag. Brevcenterchefen oplyste, at bestyrelsen i Post Nord ville behandle en indstilling vedrørende fremtidig placering af Københavns Postcenter ved et møde den 29. april 2015 Brevcenterchefen ville mandag den 4. maj informere om bestyrelsens beslutninger i hele organisationen. I KHC ville der blive holdt personalemøder den 6. maj Brevcenterchefen ville løbende fortælle medarbejderne alt hvad han kunne og opfordrede til, at tillidsrepræsentanterne bidrog til korrekt information. Brevcenterchefen gennemgik en række plancher med præsentation af den nye organisation i Produktion i Post Nord, Danmark og i Produktion Øst pr. 1. maj I Produktion Øst samles pakke- og brevproduktionen, ligesom procesansvaret for den kommende pakke- og gods-hub på Midtsjælland placeres i Produktion Øst. Servicedistribution organiseres tilsvarende i det nye Produktion Øst. Hensigten var at hente besparelser ved optimering af processer. Brevcenterchefen så det som en fordel for medarbejderne, at der kunne flyttes ressourcer mellem enhederne i Produktion Øst, hvor enhederne Pakker og Servicelogistik havde vækst mens brevmængden var faldende. De faglige organisationer havde fået en frist på tre måneder til at tilpasse deres repræsentationen og melde tilbage til brevcenterchefen om deltagerkredsen i CSU. Driftssupportchefen informerede om, at driftssupportfunktionerne i Produktion Øst ville blive tilpasset i løbet af maj måned. Driftssupportchefen understregede, at der ikke fulgte et besparelseskrav med denne 1

2 ændring - men at ressourcerne skulle tilpasses opgaveporteføljen. Der kunne dog være funktioner, som i dag udførte de samme opgaver, hvor der kunne reduceres. Postarbejdernes fællestillidsrepræsentant havde orlov fra 1. maj til 1. september Postarbejdernes fællestillidsrepræsentant afløses under orloven af næstformanden i Postarbejdernes fællesklub i KHC. Forhold vedrørende postarbejdere i INC drøftes med postarbejdernes næstformand i INC. Driftssupportchefen oplyste, at direktions krav til målene for kvalitet var omfordelt mellem enheder, så der var større krav til Produktion (PRO) og mindre krav til Distribution. Det samlede resultat af produktionen fra modtagelse til afsendelse ( end-to-end ) havde ikke måloverholdelse, men lå på et acceptabelt niveau. I KHC holdt kvaliteten sig over mål i perioden fra 1. januar til medio april 2015 ( år-til-dato ). I KHC var der ganske få procesfejl og ganske få overliggende breve. Fejl blev hurtigt identificeret og rettet. I INC var kvaliteten for afgående udland rød, og der var dialog med International Post om håndtering og registrering af flytransporter. Ankommende udland (end-to-end) var fortsat et indsatsområde, kvaliteten ( år-til-dato ) var under målet. De fleste fejl opstod i Distribution, når brevbærerne omdelte brevene fra udlandet, men der var også behov for en indsats i Produktion Øst. Brevcenterchefen meddelte, at mængdefaldet for breve år-til-dato var på ca. XX % for på alle typer breve samlet set og på ca. XX % for A-breve. Der var tale om et ekstra stort fald og der var ikke nogen der vidste, hvordan udviklingen ville blive i de næste år. Det store fald i antallet af breve ville medføre reduktioner i antallet af stillinger i Københavns Postcenter og dermed var det blevet nødvendigt, at opfordre medarbejderne til at søge over i andre dele af Produktion (PRO) i Post Nord Danmark, hvor der var vækst ( Pakker og Servicedistribution ). Brevcenterchefen takkede de faglige repræsentanter, der havde taget denne opgave på sig og motiveret medarbejdere i KHC til at søge til bl.a. INC. Brevcenterchefen oplyste, at økonomien år-til-dato viste et resultat på minus XX mio. kr. i Produktion (PRO). I KHC og INC (BPØ) viste det økonomiske resultat på nuværende tidspunkt, at der var måloverholdelse. Brevcenterchefen sagde, at reduktionen i antallet af årsværk (antallet af ansatte) i Produktion (PRO) gik for langsomt. Ved udgangen af marts måned var der 202 årsværk for meget i forhold til budgettet. Det var Distribution (brevbærerne i omdelingen), der ikke fik reduceret i tilstrækkelig grad. Brevproduktion Øst (BPØ) ville få et ekstra besparelseskrav på grund af faldet i antallet af breve på X mio. kr., men det havde chefgruppen i KHC og INC taget højde for i planlægningen, så budgetoverholdelse var inde for rækkevidde. Det var dog en forudsætning, at det meget lave niveau for overarbejde kunne fastholdes i KHC og at overarbejdet kunne nedbringes i INC. Med den afskedsrunde, der netop var gennemført i april og maj 2015 blandt produktionsansatte i KHC, var der forventning om, at årsværks budgettet holdt. Produktiviteten i KHC var samlet set tæt på XXX %. Opsamlingen lå over mål, og Spredningen lå under mål. Der var igangsat aktiviteter for at få produktiviteten i Spredningen op over målet. Ny Produktivitetsmodel for INC var udviklet og ville blive præsenteret i de kommende uger. Driftsøkonomi (DØK) arbejdede på at levere data til produktionsenhederne. I forhold til INC. var det en større opgave, at finde frem til de underliggende data. 2

3 Brevcenterchefen oplyste, at der var gennemført reduktioner blandt produktionsmedarbejdere. I KHC var XX postarbejdere blevet opsagt og XX ansatte på særlige vilkår og tjenestemænd var blevet overtallige på grund arbejdsmangel. Fællestillidsrepræsentanten for HK Post meddelte, at det ikke var tilfredsstillende, at nogle medarbejdere var blevet informeret før andre. Brevcenterchefen mente, at involveringen i processen af ledere og tillidsrepræsentanter havde været rigtig god. Det var derfor ærgerligt, at der var nogen, som ikke havde overholdt aftalen om fortrolighed i planlægningsprocessen. Opgave medførte indsigt i følsomme oplysninger, så parterne skulle selvfølgelig respektere at visse oplysninger var fortrolige. Kontaktudvalget havde aftalt, at processen evalueres på et møde mellem alle ledere og tillidsrepræsentanter, der havde været direkte involveret, så der kunne drages læring til næste gang. Brevcenterchefen meddelte, at sygefraværet var væsentligt højere end sidste år. I løbet af de første 4 måneder af 2015, var XX medarbejdere blevet afskediget på grund af sygdom. Både korttids- og langtidssygefraværet blandt overenskomstansatte postarbejdere var steget. Driftssupportchefen informerede om status på udviklingsaktiviteter: Kompetencecentret for Efterbehandling af returbreve i KHC fungerede tilfredsstillende. Kompetencecentret for Videokodning i ARC fungerede tilfredsstillende Lille Lørdag implementeres i uge XX Produktion af B-breve på dag nul (modtagelsesdagen) kunne medføre problemer, så bemandingen ville blive sat lidt op til den første dag og justeres der efter. Indsatsen med at procesoptimere for at få en større andel af brevene behandlet på maskiner / nedbringe besøgsfrekvensen, var afsluttet. Toldprojektet i INC havde fremlagt en slutrapport. Gennemførelsen og afslutningen af INC Upgrade gik ikke så hurtigt, som forventet. På grund af utilfreds over rod på foran bygningen hos INC s udlejer, ville den udendørs rygekabine sandsynligvis blive fjernet (så der kun bliver mulighed for at ryge på den anden side af bygningen ind mod lufthavnens start- og landingsbaner). Brevcenterchefen orienterede om status på arbejdsmiljøarbejdet: Uenighedssagen om antallet af arbejdsmiljørepræsentanter i KHC og INC (BPØ) var fortsat ikke behandlet centralt i Post Nord, Danmark. Der var ikke modtaget data fra Arbejdsmiljøudvalget (AMU) i Produktion (PRO) Der etableres et uddannelsesforløb for arbejdsledere for at opnå større robusthed blandt arbejdslederne (lederne trænes i ledelse, samtaler, planlægning, osv.). Chefgruppen havde udarbejdet en Risikovurdering i forbindelse med de gennemførte personalereduktionerne i KHC. 3F ville gennemføre en sundhedskampagne i INC om rygestop Giv røgen en pause. Brevcenterchefen meddelte, at det ville være naturligt at holde en udflytterfest, når KHC flyttede til Høje Tåstrup næste år. Brevcenterchefen var uafklaret i forhold til om KHC skulle involveres i Kulturnatten Til gengæld burde der være et arrangement, hvor tidligere ansatte i KHC, kunnen komme og sige farvel til bygningen inden nedrivning. Brevcenterchefen var velvilligt indstillet overfor ideen om at oprette en fredagsbar, hvor ugens begivenheder kunne rundes af med en kold bajer og en snak, men havde svært ved at se, hvordan det kunne lade sig gøre inden for de gældende regler i Post Nord, Danmark. 3

4 Møde i Emne Banken i Københavns Postcenter: Tirsdag den 12. maj 2015 blev der holdt møde i Emne Banken i Københavns Postcenter. I mødet deltog brevcenterchefen i Produktion Øst, en personalekonsulent fra HR Produktion, en tillidsrepræsentant fra postarbejderne og en tillidsrepræsentant fra særlige vilkår, m. fl. i Internationalt Postcenter (INC), postarbejdernes fungerende fællestillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentanten for ansatte på særlige vilkår, tjenestemænd, specialister og produktionsledere i Københavns Postcenter. Brevcenterchefen oplyste, at der var XX postarbejdere ansat på overenskomst var blevet overtallige og opsagt og XX kontorpakmestre ansat på særlige vilkår og tjenestemænd var blevet overtallige. Dertil kom X kontorassistent med HK Post overenskomst, som ligeledes var blevet overtallig på grund af arbejdsmangel. De overtallige var blevet tilmeldt Jobbørsen i Post Nord, Danmark og Emne Banken i Københavns Postcenter. Brevcenterchefen meddelte, at han havde holdt møde med cheferne i Produktion Øst for at sikre sig, at alle arbejdskraftbehov kom frem inden det første møde i Emne Banken i denne omgang. I 2013 og 2014 var det lykkedes for brevcenterchefen at undgå overtallighed og ufrivillige afskedigelser. Personalereduktionerne var gennemført ved stillingsnedlæggelser i forbindelse med den naturlige personaleomsætning (stillingerne blev nedlagt, når de ansatte holdt op). Brevcenterchefen sagde, at der var et arbejdskraftbehov på XX fuldtidsstillinger med nattjeneste med varig beskæftigelse i Brøndby Pakkecenter (BRC). I Internationalt Postcenter var der et arbejdskraftbehov for ca. X fuldtidsstillinger i Eksport dag X fuldtidsstillinger på Toldplatformen og 3 fuldtidsstillinger i Værdien som midlertidig beskæftigelse i en periode på 4 måneder. Brevcenterchefen meddelte, at han ville besætte de XX stillinger i Brøndby Pakkecenter med medarbejdere, der arbejde om natten. Brevcenterchefen udpegede X fuldtidsansatte på særlige vilkår med nattjeneste og X postarbejdere med nattjeneste til de XX natstillinger ved BRC. Brevcenterchefen meddelte, at han ville besætte de X stillinger i Eksport Dag i Internationalt Postcenter med medarbejdere, der arbejde om dagen og aftenen. Brevcenterchefen udpegede X ansatte på særlige vilkår med deltidsbeskæftigelse. De overtallige postarbejdere ville få tilbud om at søge X X stillinger i Eksport dag i INC. Brevcenterchefen meddelte, at han ville besætte de X stillinger på Toldplatformen i Internationalt Postcenter med medarbejdere, der arbejde om dagen og aftenen. Brevcenterchefen udpegede X ansatte på særlige vilkår en fuldtidsansat og en med deltidsbeskæftigelse. De overtallige postarbejdere ville få tilbud om at søge X stillinger på Toldplatformen i INC. Brevcenterchefen meddelte, at han ville besætte de X stillinger i Værdien i Internationalt Postcenter med medarbejdere, der arbejde om dagen og aftenen. Brevcenterchefen udpegede X ansatte på særlige vilkår en fuldtidsansat og en med deltidsbeskæftigelse. De overtallige postarbejdere ville få tilbud om at søge X X stillinger i Værdien i INC. Status for Emne Banken : xx overtallige postarbejdere xx overtallige kontorpakmestre xx overtallig kontorassistent (HK Post) XX overtallige i Københavns Postcenter 4

5 xx postarbejdere varigt omplaceret xx kontorpakmestre varigt omplaceret BRC Nat BRC Nat xx postarbejdere midlertidigt omplaceret i 4 måneder INC dag / aften xx kontorpakmestre midlertidigt omplaceret i 4 måneder INC dag / aften Dermed er der omplaceret 10 til varige faste stillinger og 6 kontorpakmestre + x postarbejdere til midlertidige stillinger i 4 måneder. Informationsmøder i Københavns Postcenter Onsdag den 6. maj 2015 blev der holdt Informationsmøder for alle ansatte i Københavns Postcenter. Ved møderne orienterede brevcenterchefen om den seneste udvikling indenfor de forskellige planer, som Post Nord og Post Nord, Danmark har besluttet at gennemføre i de kommende år. Brevcenterchefen meddelte, at bygningerne på matriklen Tietgensgade 37, Bernstorffsgade 34, 36 og 38 samt i Carsten Niebuhrs gade var solgt. Fraflytningen ville ske i 3 faser frem til udgangen af 2017: 1. Fase 1 ultimo 2015: 1. Tietgensgade 37 fraflyttes inden årets udgang. 2. Nyt landekontor (Hovedkontor for Post Nord, Danmark) er fundet på Hedegaards vej 88, 2300 København S (ved lufthavnen). 3. Arbejdet med genhusning af Pakker City er i gang. 2. Fase 2 medio KHC s brevproduktion flyttes sommeren 2016 placering er nu afklaret. 3. Fase 3 ultimo Rømning af Carsten Niebuhrs gade ved udgangen af 2017 KHC s brevproduktion flytter til Høje Taastrup i Ny adresse er: Bohus Boulevard Høje Taastrup Lejemål i Carlsbergs bygning. I alt XX.xxx m2 fordelt på: Ca. XX.xxx m2 produktion i ét plan Ca. X.xxx m2 kontor i to etager Gode ramper og sluser, xx porte, nemme tilkørselsforhold Før indflytning ombygges lokalerne til de nye behov og formål Fleksible kontorarbejdspladser i åbent kontormiljø efter Post Nords koncernstandard med blandt andet mødelokaler og samtalerum Kantinen udbygges til fælles kantine med Carlsberg Der etableres gode omklædnings- og baderum. Der ses på muligheden for fitnessrum Der er få kilometer til Roskildevej, Holbæk Motorvejen, Motorring 4 og Køge Bugt Motorvejen Gode parkeringsforhold til både biler og cykler (cykelskur) 1,6 km fra Høje Taastrup Station S-togslinje B fra Hovedbanegården til Høje Taastrup Station, 30 minutter. Regionaltog, 20 minutter Bus 119 kører lige til døren. Se movia.dk for køreplan 1,4 km fra City 2 5

6 Hvem flytter med til Høje Taastrup? Brevproduktionen KHC s ledelse, inklusive Driftssupport og medarbejdere. Masseindlevering (MSI) Teknikerne fra Engineering (ENG), der servicerer KHC s maskinpark Data Scanning A/S flytter til Oliefabriksvej 45 Enheder, hvis placering endnu ikke er afklaret: Bemandingskompetencecenter ØST FM s cykelværksted Pakke city Servicedistribution City Erhvervsindlevering (ERI) Erhvervsposthuset (EPH) ENG Support + Centrallager Kontantsamling (KSK) Tryk, Print og Kuvertering (TPK) Brevcenterchefen informerede om status for Integreret produktionsmodel (IPM): Produktionsstruktur for breve: På grund af de faldende brevmængder skal brevforretningen gøres mere rentabel ved at: o Nedbringe omkostninger o Leje i stedet for at eje o Gøre produktionsapparatet mere fleksibelt i forhold til fremtidige mængder o Færre m2 samt maksimal udnyttelse af de dyre m2 o Bedre udnyttelse af maskinparken og færre maskiner o Nyt sorteringskoncept, hvor maskiner udnyttes fuldt ud (hele døgnet) o Om muligt, placere distributionscentre sammen med produktionen Gennemførelsen af IPM i praksis betyder: o Et brevcenter i Øst og et i Vest o Maskinerne skal bruges hele døgnet o En større del af arbejdet udføres i dagtimerne Der kommer et nyt sorteringskoncept: o Langsomme forsendelser i dagtimerne o Hurtige forsendelserne i nattetimerne o Det nye sorteringskoncept gør, at de gamle BSC-maskiner bliver overflødige o KHC flyttes til mindre lokaler o ARC lægges sammen med FAC HR-proces: o HR-proces for bemanding fastlægges samlet for IPM (HR delprojekt) for at sikre ensartethed i processen samt fælles guidelines i personaleforhold mm. Proces og principper forventes afklaret sommeren 2015 Sorteringsanlæg i det nye brevcenter: o FSM-maskinerne flytter ikke med. Det vil være meget dyrt at flytte dem, og de holder ikke til en flytning. Desuden fås der ikke længere reservedele til maskinerne o Som en del af den fælles nordiske maskinstrategi får KHC to 2-formatmaskiner (TFM), som er under forhandling. Der forventes en aftale primo juni med levering sommeren TFMmaskinerne skal anvendes til storebrevs produktion 6

7 o De nordiske maskiner afprøves i en pilot i Årsta i Stockholm. Erfaringerne herfra bruges som grundlag for det videre arbejde o Det skal sikres, at de nye TFM-maskiner kan fungere sammen med FSM.-maskinerne, som fortsat bliver i Fredericia o Arbejdsmiljøorganisationen centralt involveres i forbindelse med processen, så vi sikrer de danske krav og forventninger til arbejdsmiljøet overholdes efter gældende regler Plan for ny brevstruktur, der sikrer den daglige drift: o Workshops for KHC / ARC / FAC maj-juni 2015 Nyt sorterkoncept for breve Planlægning af flytninger (ARC og KHC) og back-up Detailplanlægning: o Layout og klargøring af bygning juni juni 2016 o Overtagelse af produktionslokaler 1. oktober 2015 o Overtagelse af kontorer 1. januar 2016 o Installation af TFM marts-juni 2016 o Flytning af produktion maj-august 2016 o KHC i fuld drift det nye sted 1. september 2016 o Rydning af KHC 31. december 2016 Uenighedssag om pauser ved Internationalt Postcenter (INC): Uenighedssagen om ekstra pauser til ansatte i Internationalt Postcenter blev onsdag den 29. april 2015 behandlet af brevcenterchefen og fællestillidsrepræsentanten for postarbejdere og fællestillidsrepræsentanten for ansatte på særlige vilkår, tjenestemænd, specialister og produktionsledere. Ved mødet gav brevcenterchefen udtryk for, at det ikke var muligt at tildele andet end spisepausen i følge regler, aftaler og overenskomster indenfor Post Nord, Danmark, som var meget tydelige i forhold til pauser. Der kunne medregnes en halv times pause i arbejdstiden. Fællestillidsrepræsentanterne gjorde gældende, at selvom der ikke var en aftale om ekstra pauser, så var det muligt for produktionslederne at tildele en pause, hvis det passede ind i produktionen og pausen var optjent. Efter en debat om fordele og ulemper ved ekstra pauser blev parterne enige om, at der kunne indgås en aftale på 7 måneder om en ekstra pause på xx minutter til de ansatte produktionsmedarbejdere i Internationalt Postcenter. Pauserne skulle placeres på faste tidspunkter for at opnå den bedst mulige restitution (hvile) af pausen. Det fremgår af aftalens punkt 4, at aftalen om den ekstra pause skal genforhandles efter sommeren For ledelsen er det afgørende, at den ekstra pause optjenes af de ansatte. Det betyder, at ledelsen vil følge produktiviteten på tidsafsnittene, og ledelsen vil have ret til at inddrage den ekstra pause, hvis ikke produktiviteten er i orden. Sammenlægning af klubber og tillidsrepræsentantområder på grund af virksomhedens organisationsændring i Produktion (PRO): Fra 1. maj 2015 valgte bestyrelsen og direktionen i Post Nord at ændre organisationen i Produktion (PRO) i Post Nord, Danmark. Organisationsændringerne berørte hele landet og øst for Storebælt medførte ændringerne i ledelsens organisation, at enhederne Pakker (Brøndby Pakkecenter) og Servicedistribution blev en del af Brevproduktion Øst (BPØ), der består af Københavns Postcenter og Internationalt Postcenter. 7

8 Organisationsændringen gav anledning til, at brevcenterchefen skrev til de faglige fællesklubber og meddelte, at han ønskede en hurtig ledelsesmæssig og administrativ samkøring af de hidtidige enheder til én organisation. Senest med udgangen af maj måned Det betød samtidig, at de faglige klubber skulle omgrupperes, så der blev en tydelig forhandlingsstruktur. Dette skulle være på plads senest med udgangen af juli måned Brevcenterchefen bad om en navneliste over de forhandlingsberettigede tillidsrepræsentanter, med angivelse af deres dækningsområde. Og med særskilt tilkendegivelse, såfremt der var tillidsrepræsentanter, der dækkede flere overenskomstområder (hvis en tillidsrepræsentant repræsenterede både postarbejdere og ansatte på særlige vilkår, tjenestemænd, specialister og produktionsledere). Brevcenterchefen ønskede endvidere oplysning om, hvem der fremover var fællestillidsrepræsentant indenfor hvert overenskomstområde? Brevcenterchefen bad samtidig om en tilkendegivelse om, hvem der fremover skulle deltage i samarbejdsudvalgsmøder fra B-siden? Brevcenterchefen var i en kortvarig overgangsordning indstillet på, at der kunne være en øget repræsentation, udover hvad samarbejdsaftalen strengt tilsagde, så alle 4 enheder blev repræsenteret i samarbejdsudvalget. Fællestillidsrepræsentant Henrik B Larsen har i den anledning skrevet til de faglige sekretærer i Postbranchen i 3F København og foreslået, at der blev indkaldt til et møde, hvor det kunne afklares, hvordan den fremtidige repræsentation af personalerepræsentanter for ansatte på særlige vilkår, tjenestemænd, specialister og produktionsledere, skulle være. Sammenlægningen med Pakker ville blive vanskelig, fordi der i Pakker var et 1-strenget tillidsrepræsentantsystem, hvilket betød, at tillidsrepræsentanterne var tillidsrepræsentanter for både postarbejdere og for ansatte på særlige vilkår. I Fællesklubben i KHC & INC og Servicedistribution var der et 2-streget tillidsrepræsentantsystem, hvilket betød, at der var valgt 1 tillidsrepræsentant for hver af de 2 ansættelsesformer 1 for overenskomstansatte postarbejdere og 1 for ansatte på særlige vilkår, tjenestemænd. Fællestillidsrepræsentant Henrik B Larsen foreslog sig, at der ved denne organisationsændring blev anvendt samme metode, som ved organisationsændringen forrige år, hvor Internationalt Postcenter og Københavns Postcenter blev sammenlagt. Dengang blev der konstitueret en fællestillidsrepræsentant indtil næste ordinære fællesmøde i januar, hvor den nye fællesklubs love formelt blev behandlet og godkendt. Fællestillidsrepræsentanten ville være kandidat til valget som konstitueret fællestillidsrepræsentant og til valg som fællestillidsrepræsentant ved urafstemning blandt alle medlemmer i den nye fælles fællesklub. I mellemtiden i perioden fra juli til december 2015 afklares det, hvor mange tillidsrepræsentantområder, der skulle være i Servicedistribution og i Pakker Brøndby og der skulle udarbejdes forslag til nye fælles love, som omfatter de nye tillidsrepræsentantområder. I det omfang der er ændringer, og nyvalg påkrævet, vil dette blive gennemført i henhold til lovene. Det burde være muligt at finde en rimelig løsning på problemerne, men det er ikke sikkert, at alle parter vil anse det for ordentligt og demokratisk. Det afhænger af, hvordan man ser på forholdet mellem de enkelte medlemmers mulighed for at få indflydelse og kunne påvirke udviklingen og det, at det sikres, at der samtidig tages hensyn til geografiske forhold, og undergrupper indenfor medlemskredsen. I en ordentlig forening skal der være balance i repræsentationen. I Fællesklubben i KHC & INC ønsker vi på samme vis, som de gør i Pakker at blive respekteret for vores tradition, kultur og beslutninger. Vi har fungeret udmærket som en fællesklub i et 2-strenget system. Vi mener, at det sikrer, at de forskellige ansættelsesformer, får den bedst mulige behandling. Samtidig understreges det, at Fællesklubben i KHC & INC ikke har problemer med at samarbejde med postarbejderne. Vi mener, at postarbejdere er bedst til at varetage postarbejdernes interesser og at ansatte på særlige vilkår er bedst til at varetage interesserne for ansatte på særlige vilkår, tjenestemænd, specialister og produktionsledere. 8

9 Desværre er det i disse år blevet sådan, at en stor del af det faglige arbejde drejer sig om afskedigelser, overtallighed, forflyttelse, osv. Det handler ikke om fusioner og sammenlægninger med store europæiske og multinationale postselskaber for at skabe en større virksomhed, der kunne udvikle sig. Det var ellers begrundelsen for at Postvæsnet skulle omdannes til et aktieselskab og at tjenestemændene skulle ansættes på overenskomst med særlige vilkår (med tjenestemandsregler ved pension og stillingsnedlæggelse). I stedet er det gået helt galt for virksomheden, der har kørt med underskud i de seneste år ikke mindst, hvad angår den del af virksomheden, der behandler breve. Et stykke tid endnu er brevene fortsat en vigtig og stor indtægtskilde. Men samlet set har Post Nord, Danmark ikke længere penge til at købe og bygge, indrette arbejdspladser på bedst mulige måde, tilbyde de ansatte uddannelse, tilbyde de ansatte aftrædelsesordninger, osv. Det gør det endnu vigtigere, at Fællesklubben i KHC & INC medvirker til at sikre alle ansatte på særlige vilkår, tjenestemænd, specialister og produktionsledere får deres interesser varetaget. Det skal ikke være de ansatte på særlige vilkår, tjenestemænd, specialister og produktionsledere, der skal betale med forringelse af rettigheder, for at virksomheden kan overleve. Med venlig hilsen Henrik Larsen Fællestillidsrepræsentant Fællesklubben i KHC & INC 9

10 Bilag til beretning nr Spørgsmål om det nye Københavns Postcenter på Bohus Boulevard 1. i Høje Tåstrup og svarene fra projektet i Produktion (PRO) i Post Nord, Danmark: 1. Spørgsmål: Hvornår forventer Post Nord, Danmark, at der bliver indgået lejeaftale om det nye Københavns Postcenter på Vestegnen? Svar: Lejeaftalen med udlejer er i skrivende stund på vej til at blive underskrevet ikrafttrædelse naturligvis betinget af Post Nords bestyrelse godkender indstilling om indgåelse af aftalen den 29. april og af at de lokale myndigheder også siger god for, at vi kan flytte ud på netop denne lokation (om vores virksomhed passer ind i de samlede planer for området). Kommunen er meget positivt indstillet overfor projektet og har fredag meldt tilbage, at de godkender etableringen af virksomheden i området. 2. Spørgsmål: Hvor mange årsværk og ansatte skal flytte med fra Københavns Postcenter til det nye postcenter på Vestegnen? Svar: Udgangspunktet på indeværende tidspunkt er, at alle får tilbudt at flytte med. Der er iværksat et intensivt arbejde centralt mellem Post Nord Danmark og de faglige organisationer for at få en samlet fælles aftale om hvordan de mange flytninger håndteres i forhold til medarbejderne ikke blot i forbindelse med udflytningen af KHC, men også i forbindelse med de øvrige strukturelle ændringer, der sker i den kommende tid: sammenlægning af ARC og FAC de nye pakketerminaler de mange ændringer i distributionen. Der forventes at foreligge et resultat indenfor kort tid (dato kendes p.t. ikke). Vi kan selvfølgelig ikke vide, hvordan mængdeudviklingen kommer til at gå og hvilken indflydelse det vil have. 3. Spørgsmål: Hvilke muligheder får de ansatte, arbejdsmiljøorganisationen og personalerepræsentanterne i Københavns Postcenter for at få indflydelse på indretningen af den nye arbejdsplads på Vestegnen? Svar: I forhold til TFM-arbejdet (2-format maskine-arbejdet) er indkøbet af sådanne anlæg en del af Post Nords fælles strategi for anlæg på området. Teknik og Infrastruktur står for indkøb af anlæggene og det er ambitionen, at de to nye anlæg skal være så nordiske som muligt, men naturligvis tilpasset, så de kan benyttes i Danmark. Arbejdsmiljødelen i forbindelse med de nye anlæg varetages af den centrale arbejdsmiljøorganisation med arbejdsmiljøchefen i spidsen og koordineres af projektet. Der bliver naturligvis udarbejdet en risikovurdering efter de gældende regler. I forhold til lokal involvering finder jeg det naturligt, at medarbejderrepræsentanter m.fl. deltager i arbejdet med f.eks. planlægning af layout og lign i det kommende postcenter ligesom det også vil være naturligt at de får indflydelse på den fremtidige tjenestetilrettelæggelse. Der udarbejdes en samlet arbejdsmiljømæssig risikovurdering for projektet efter gældende regler, som kan danne udgangspunkt for det videre lokale samarbejde. 4. Spørgsmål: Hvordan bliver de ansattes muligheder for transport til og fra det nye postcenter bus, tog, parkeringspladser, osv.? Svar: Som forholdene er lige nu, kører bus 119 lige til døren og Høje Taastrup Station ligger 1,6 km borte. Beliggenheden er få kilometer fra Roskildevej, Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen og Motorring 4. Der er gode parkeringsmuligheder for private biler ligesom der også er et overdækket cykelskur. 10

11 5. Spørgsmål: Hvordan bliver de ansattes forhold med garderobe, baderum, kantine, pause rum, træningscenter, mødelokaler, lokaler til klubberne fra de faglige organisationer, osv.? Svar: Der skal foretages en del tilpasninger og klargøring af bygningen efter overtagelsen, før KHC kan flytte ind. Der er imidlertid allerede nu gode garderobe og badefaciliteter på stedet ligesom der også vil være kantine, fælles med udlejer. Kontorlokalerne indrettes efter de gældende koncernstandarder på linje med bl.a. det nye landekontor hvor der bliver tale om fleksible arbejdspladers i et åbent kontorlandskab. Det betyder, at der naturligvis vil blive stillet et antal af disse arbejdsplader til rådighed for medarbejderrepræsentanterne, der kan benyttes på de samme vilkår som de øvrige arbejdspladser gennem hele døgnet. Der vil blive etableret en række samtalerum / mødefaciliteter, der kan benyttes på lige fod med øvrige brugere. Vi forestiller os naturligvis også, at der stilles et rum til rådighed, hvor evt. fortroligt materiale og lignende kan låses inde. Detailplanerne for indretning er ikke udarbejdet endnu (kontordelen af ejendomme overtages 1. januar 2016) Spørgsmålet om etablering af træningscenter er endnu uafklaret, vi vil tilstræbe, at der findes plads til dette, men den endelig afklaring vil ske i forbindelse med detailplanlægning af udnyttelsen af arealerne. 11

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter fredag den 5. juni 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 11. juni 2015. Nr. 5 2015 Workshop om udflytning af Københavns Postcenter

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC torsdag den 22. oktober 2015. Nr. 8 2015:

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC torsdag den 22. oktober 2015. Nr. 8 2015: Københavns Postcenter den 24. oktober 2015. Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC torsdag den 22. oktober 2015. Nr. 8 2015: Dagsorden: 1. Valg af dirigent: 2. Valg af stemmeudvalg:

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC torsdag den 19. november Nr :

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC torsdag den 19. november Nr : Københavns Postcenter den 24. november 2015. Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC torsdag den 19. november 2015. Nr. 9 2015: Dagsorden: 1. Valg af dirigent: 2. Valg af stemmeudvalg:

Læs mere

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter fredag den 13. november 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 19. november 2015. Nr. 9 2015 Ekstraordinært møde for fællestillidsrepræsentanter

Læs mere

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter fredag den 6. marts 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 12. marts 2015. Nr. 2 2015 Ny lokal lokalaftale om Personalereduktioner

Læs mere

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter fredag den 17. april 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 23. april 2015. Nr. 3 2015 Københavns Postcenter solgt til en pensionskasse

Læs mere

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter fredag den 16. oktober 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 22. oktober 2015. Nr. 8 2015 Krigserklæring: Post Nord, Danmark, er

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC, INC, BRC & SD torsdag den 16.december Nr

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC, INC, BRC & SD torsdag den 16.december Nr Københavns postcenter fredag den 23. december. 2016. Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC, INC, BRC & SD torsdag den 16.december 2016. Nr. 10. 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter torsdag den 9. juli 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 16. juli 2015. Nr. 6 2015 Folketingsvalg 2015: Der blev holdt valg til

Læs mere

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 9. juli 2014. Nr. 6 2014

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 9. juli 2014. Nr. 6 2014 Københavns Postcenter torsdag den 3. juli 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 9. juli 2014. Nr. 6 2014 Møde i samarbejdsudvalget i Københavns Postcenter og Internationalt

Læs mere

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 7. maj 2014. Nr. 4 2014

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 7. maj 2014. Nr. 4 2014 Københavns Postcenter fredag den 2. maj 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 7. maj 2014. Nr. 4 2014 Opsigelse af Lokal lokalaftale vedrørende metoder i forbindelse med Personalereduktioner

Læs mere

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter fredag den 4. september 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Tirsdag den 8. september 2015. Nr. 7 2015 Produktionstilrettelæggelse og tjenestelister

Læs mere

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 14. november 2014. Nr. 9 2014

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 14. november 2014. Nr. 9 2014 Københavns Postcenter fredag den 7. november 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 14. november 2014. Nr. 9 2014 Nye store personalereduktioner i administration og supportfunktioner

Læs mere

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 12. juni 2014. Nr. 5 2014

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 12. juni 2014. Nr. 5 2014 Københavns Postcenter fredag den 6. juni 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 12. juni 2014. Nr. 5 2014 Møde om overtallige ansatte i Brevproduktion Øst (Københavns Postcenter):

Læs mere

Beretning om 2014. Fællesmøde i Fællesklubben KHC & Klub INC. Søndag den 25. januar 2015.

Beretning om 2014. Fællesmøde i Fællesklubben KHC & Klub INC. Søndag den 25. januar 2015. Københavns Postcenter onsdag den 7. januar 2015. Beretning om 2014 Fællesmøde i Fællesklubben KHC & Klub INC. Søndag den 25. januar 2015. Indledning: 2014 blev endnu et dårligt år for Post Danmark. Desværre

Læs mere

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 10. april 2014. Nr. 3 2014

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 10. april 2014. Nr. 3 2014 Københavns Postcenter fredag den 4. april 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 10. april 2014. Nr. 3 2014 Møde om overtallige ansatte i Brevproduktion Øst (Københavns Postcenter):

Læs mere

Konstituering af bestyrelsen i Klubben i TTA & INC i perioden fra marts 2017 til januar 2018:

Konstituering af bestyrelsen i Klubben i TTA & INC i perioden fra marts 2017 til januar 2018: Marts 2017. Konstituering af bestyrelsen i Klubben i TTA & INC i perioden fra marts 2017 til januar 2018: Det faglige arbejde gennemføres indenfor de rammer, der er fastsat i Love for Klubben i TTA & INC

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Beretning om 2012. Fællesmøde i Fællesklubben KHC søndag den 20. januar 2013

Beretning om 2012. Fællesmøde i Fællesklubben KHC søndag den 20. januar 2013 Københavns Postcenter fredag den 21. december 2012. Beretning om 2012 Fællesmøde i Fællesklubben KHC søndag den 20. januar 2013 2012 et dårligt år for Post Danmark. Personalereduktionerne fortsatte på

Læs mere

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 12. februar 2014. Nr. 1 2014

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 12. februar 2014. Nr. 1 2014 Københavns Postcenter fredag den 7. februar 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 12. februar 2014. Nr. 1 2014 Møde om overtallige ansatte i Brevproduktion Øst (Københavns

Læs mere

Procesplan for afskedigelser i AAU Fælles Service (november december 2016)

Procesplan for afskedigelser i AAU Fælles Service (november december 2016) HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Ø Dato: 31. oktober 2016 Procesplan for afskedigelser i AAU Fælles Service (november december 2016) Efter afværgeforanstaltningsperioden står det klart,

Læs mere

- forbedret støtte og godtgørelse ved afsked pga. arbejdsmangel. Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post 16.

- forbedret støtte og godtgørelse ved afsked pga. arbejdsmangel. Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post 16. Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post 16. december 2015 Forringelser af lokalaftalerne men - sikkerhed mod outsourcing - forbedret sikkerhed for seniordage, - sikkerhed for lønudvikling - udvikling

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR September 2011 Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) i henhold til organisationsaftalen om SVAR i kooperative virksomheder Samarbejdsrådet mellem

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet 1. Regelgrundlag 1. Samarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Protokol Generalforsamling Post Teknisk Fællesklub 2015 Lørdag den 7. marts 2015

Protokol Generalforsamling Post Teknisk Fællesklub 2015 Lørdag den 7. marts 2015 Protokol Generalforsamling Post Teknisk Fællesklub 2015 Lørdag den 7. marts 2015 1. Michael bød velkommen til Generalforsamlingen og en særlig velkommen til Martin Von Horsten som er inviteret til at orientere

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 6 SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET 1. Regelgrundlag 1. XXsamarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse 8. februar 2016 J.nr.

Læs mere

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 10. oktober Nr

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 10. oktober Nr Københavns Postcenter fredag den 3. oktober 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 10. oktober 2014. Nr. 8 2014 Ordinært møde i centersamarbejdsudvalget (CSU) i Københavns Postcenter

Læs mere

Beretning om 2013. Fællesmøde i Fællesklubben KHC. Søndag den 19. januar 2014.

Beretning om 2013. Fællesmøde i Fællesklubben KHC. Søndag den 19. januar 2014. Københavns Postcenter mandag den 7. januar 2014. Beretning om 2013 Fællesmøde i Fællesklubben KHC. Søndag den 19. januar 2014. 2013 blev endnu et halvdårligt år for Post Danmark. Antallet af breve blev

Læs mere

NBI Budget 2009 og planer for reduktion af den faste stab ved NBI. Medarbejdermøde 17. december 2009

NBI Budget 2009 og planer for reduktion af den faste stab ved NBI. Medarbejdermøde 17. december 2009 NBI Budget 2009 og planer for reduktion af den faste stab ved NBI Medarbejdermøde 17. december 2009 Niels Bohr Institutets budget for 2009 Budget NBI Mio. kr. i 2009 PL-niveau Budget 2009 1 Indtægter 95,5

Læs mere

Årlig leje pr. m² ekskl. drift: Lager kr. 400 Kontor kr. 650 Kælder kr Herstedvang 10, 2620 Albertslund TIL LEJE ILIK90073

Årlig leje pr. m² ekskl. drift: Lager kr. 400 Kontor kr. 650 Kælder kr Herstedvang 10, 2620 Albertslund TIL LEJE ILIK90073 5.265 m² lager/produktion 1.916 m² kontor 354 m² kælder Isoleret lager med sprinkling Loftshøjde 5-7 m. Porte, læssegrav og rampe Rigtig pænt og moderne indrettet kontor i direkte tilknytning Årlig leje

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

Procesplan for håndtering af organisationsændringer

Procesplan for håndtering af organisationsændringer Version 2 juli 2010 Procesplan for håndtering af organisationsændringer Proces Drøftelse af forslag til organisationsændringer i MED-udvalget Ledelsen fastlægger, hvilke fagrupper personalegrupper der

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt torsdag den 23. februar 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt torsdag den 23. februar 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 23. februar 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0110. Danmarks Lærerforening for A og B (advokat Peter Breum) mod Aabenraa Kommune (advokat Jørgen Vinding)

Læs mere

på Plejecenter Alparken 34, kld., Ramme Dagsorden:

på Plejecenter Alparken 34, kld., Ramme Dagsorden: Boligselskabet Domea, Lemvig Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mødet er flyttet til tirsdag den 22. september og afholdes efter afdelingsmødet som begynder kl. 10.00 på Plejecenter Alparken

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet

Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. J.nr.: 9.02.02.1 9. november 2004 Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet Indledning

Læs mere

Formandsskabet i gang med afklarende interview

Formandsskabet i gang med afklarende interview OBS: Generalforsamlingerne 28/2 afholdes på Ankerhus i Sorø Fusionsprojektet har nu passeret en vigtig milepæl nemlig det moralske nik til afdelingernes deltagelse i fusionsprojektet og en beslutning om

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Til de politiske partier i Folketinget og medlemmerne af Transportudvalget:

Til de politiske partier i Folketinget og medlemmerne af Transportudvalget: Københavns Postcenter torsdag den 14. februar 2013. Til de politiske partier i Folketinget og medlemmerne af Transportudvalget: Kopi til: Transportminister Henrik Dam Kristensen, Beskæftigelsesminister

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM september 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Fortrolig sag

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Godkendt i Hovedudvalget den 22. april 2014 side 1 Baggrund og indledning. Nærværende er udarbejdet med baggrund i

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

Carsten Lebrecht (CL), Jann Larsen (JL), Torben Møller (TM), Bent Nielsen (BN) Ole Hansen (OH), Erik W Frederiksen (EWF) og John Serritzlev (JS).

Carsten Lebrecht (CL), Jann Larsen (JL), Torben Møller (TM), Bent Nielsen (BN) Ole Hansen (OH), Erik W Frederiksen (EWF) og John Serritzlev (JS). Til bestyrelsen, driftsleder og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Referat fra bestyrelsesmøde. Mandag den 10/01-2011 kl. 18.00 på Hereford Steakhouse i Tåstrup. Til stede var: Carsten Lebrecht (CL),

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

REFERAT FRA SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG DEN 4. DECEMBER KL i skolens mødelokale Solbjerg

REFERAT FRA SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG DEN 4. DECEMBER KL i skolens mødelokale Solbjerg ORDSTYRER: Viggo W. Schmidt REFERENT: Flemming Nielsen FRAVÆRENDE: Christina Lorenz REFERAT FRA SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG DEN 4. DECEMBER KL. 17.00-19.00 i skolens mødelokale Solbjerg Pkt. 21 Godkendelse

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE III

KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE III KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE III Sommervej 31B, 8210 Aarhus V Sag 16370 NY ETAPE Udlejes i samarbejde med: BELIGGENHED OG OMRÅDET Ejendommen er beliggende med synlig facade på et af de mest trafikerede

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.03.2015 til 01.06.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

SAMMENLÆGNING - HOVEDSTADENS BEREDSKAB

SAMMENLÆGNING - HOVEDSTADENS BEREDSKAB Organisering af Hovedstadens Beredskab fase 1 Kære alle Dette ekstraordinære nyhedsbrev handler om ét emne, processen for organiseringen af vores fælles arbejdsplads, Hovedstadens Beredskab. Som jeg sagde

Læs mere

Reduktion i antallet af medarbejdere/reduktion af medarbejdertimer kan typisk komme på tale i følgende situationer:

Reduktion i antallet af medarbejdere/reduktion af medarbejdertimer kan typisk komme på tale i følgende situationer: Emne: Tryghed i ansættelsen Principper for omplacering/afskedigelse af medarbejdere ved organisationsændringer, nedlæggelse af arbejdspladser og budgetrelaterede personalereduktioner. 1 Reduktion i antallet

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

- god dialog ved sygefravær

- god dialog ved sygefravær Mine nyttige telefonnumre: 1 5 15 - god dialog ved sygefravær Med denne folder ønsker vi at informere om Skoleforvaltningens sygefraværshåndtering Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf.:

Læs mere

Med-udvalget Arresø Skole Mandag den 28. 4. 2014 kl. 13.40-17 på Kregme Skoleafdeling fysiklokalet. Referat

Med-udvalget Arresø Skole Mandag den 28. 4. 2014 kl. 13.40-17 på Kregme Skoleafdeling fysiklokalet. Referat Med-udvalget Arresø Skole Mandag den 28. 4. 2014 kl. 13.40-17 på Kregme Skoleafdeling fysiklokalet. Referat Da mødet vil omhandle personalereduktioner er AMR inviteret til at deltage i mødet. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Forretningsorden for samarbejdsudvalget (SU) i Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Side 0 af 11 sider 1. Målsætning for samarbejdet hos Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark... 2 2. Information...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016

OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Bilag 1: Effektiviseringskatalog 2016 OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016 Effektiviseringskrav i 2016 Kravet til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Læs mere

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland BILAG 1 Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland J.nr. 1-30-77-76-14 I henhold til 3 i Region Midtjyllands MED- og Arbejdsmiljøaftale sker valg og udpegning af medlemmer til MED og AMO (Arbejdsmiljøorganisationen)

Læs mere

Bilag 1.7 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Bilag 1.7 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer Bilag 1.7 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer Effektiviseringsforslag 2011 2012 2013 2014 Beskrivelse Teknik- og Miljøforvaltningen Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag 2011 Vintertjeneste

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 26. juni 2013

Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 26. juni 2013 Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked 26. juni 2013 Side 1/5 Regeringen (Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti),

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE II

KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE II KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE II Sommervej 31E og F, 8210 Aarhus V Sag 16370 Udlejes i samarbejde med: BELIGGENHED OG OMRÅDET Ejendommen er beliggende med synlig facade på et af de mest trafikerede

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2300 Jour. nr.: M0/2002/00901 Ref.:

Læs mere

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Kære beboere i Sorgenfrivang II I inviteres hermed til Informationsmøde i selskabslokalerne Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Mødet handler om helhedsplanen/renoveringsprojektet, der efter planen påbegyndes

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

UDKAST Vilkår for organisationsændringer, der medfører reduktion af stillinger

UDKAST Vilkår for organisationsændringer, der medfører reduktion af stillinger Område: Human Resources Afdeling: HR Jura Journal nr.: 11/6130 Dato: 31. januar 2013 Udarbejdet af: Susanne Wind E mail: Susanne.Wind@regionsyddanmark.dk Telefon: 76632040 UDKAST Vilkår for organisationsændringer,

Læs mere

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Referat fra fælles afdelingsbestyrelsesmøde på Stubbæk Forsamlingshus, torsdag den 14. november 2013 kl. 19.00. Tilmeldt var fra Padborg Boligforening (Padbo) 31 medlemmer af afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelsen,

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Lokal APV-proces i UCL 2014

Lokal APV-proces i UCL 2014 VEJLEDNING TIL APV-GRUPPEN Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Arbejdsmiljøloven kræver, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske

Læs mere

Undersøgelsen er udsendt først i oktober og afsluttet med udgangen af oktober.

Undersøgelsen er udsendt først i oktober og afsluttet med udgangen af oktober. HH, d. 29. oktober 2014 3F Arbejdsmiljørepræsentant, status 2014 3F har gennem de sidste 4 år spurgt 3F arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR erne), hvordan de oplever deres rolle og muligheder i en arbejdsmiljøorganisation.

Læs mere

Beretning til fællesmødet vedrørende 2009 i Fællesklubben KHC søndag den 17. januar 2010

Beretning til fællesmødet vedrørende 2009 i Fællesklubben KHC søndag den 17. januar 2010 Københavns Postcenter mandag den 4. januar 2010. Beretning til fællesmødet vedrørende 2009 i Fællesklubben KHC søndag den 17. januar 2010 Indholdsfortegnelse: side: Indledning:. 2 Uenighed i Postbranchen

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Tids- og Handleplan for sammenlægningen af. Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen. i perioden fra 21. februar 1. august 2012

Tids- og Handleplan for sammenlægningen af. Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen. i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Tids- og Handleplan for sammenlægningen af i perioden fra 21. februar 1. august 2012 De to skolebestyrelser mødet den 8. marts 2012 Indledning Byrådet har besluttet at lukke Nørrelandsskolen på Byrådsmødet

Læs mere

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010 Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked Side 1/6 27. maj 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, mandag den 1. oktober 2007 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. 2011 Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Kvik Nyt. 16. oktober 2007

Kvik Nyt. 16. oktober 2007 Kære medlem Bestyrelsen i Tele afdeling 1 har set sig nødsaget til at udsende dette, der beskriver den øjeblikkelige kaotiske samarbejdssituation i TDC. Afdelingens tillidsrepræsentanter i samarbejdssystemet

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

LOKAL INDFLYDELSE P Å P R I V A T E A R B E J D S P L A D S E R

LOKAL INDFLYDELSE P Å P R I V A T E A R B E J D S P L A D S E R LOKAL INDFLYDELSE P Å P R I V A T E A R B E J D S P L A D S E R LOKAL INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger ingeniørernes muligheder for formel lokal indflydelse på

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. december 2013. i afskedigelsesnævnets sag faglig voldgiftssag, 2012-178

Tilkendegivelse. meddelt den 5. december 2013. i afskedigelsesnævnets sag faglig voldgiftssag, 2012-178 Tilkendegivelse meddelt den 5. december 2013 i afskedigelsesnævnets sag faglig voldgiftssag, 2012-178 Danmarks lærerforening som mandatar for (første afskedigelsesrunde) A, B, C, D, E og (anden afskedigelsesrunde)

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2015 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere