Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a."

Transkript

1 (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. Energiklagenævnet har fra Roskilde Kommune den 3. juni 2010 modtaget (XXX) s klage af 9. maj 2010 over kommunens afgørelse af 12. april Ved afgørelsen imødekom kommunen (XXX) ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. for så vidt angår kontorlokaler og kantine på (XXX). Kommunen meddelte afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt angående produktionshallen på (XXX). Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet hjemviser Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 til fornyet behandling. Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Sagens baggrund (XXX) ejer ejendommene beliggende (XXX). Roskilde Kommunes meddelte i brev af 15. februar 2000 beslutning om udvidelse af tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a., for så vidt angik ejendommene på (XXX). Tilslutningspligten blev givet med en frist på ni år. (XXX) ansøgte den 12. februar 2009 Roskilde Kommune om dispensation fra tilslutningspligten på disse ejendomme. Roskilde Kommune meddelte ved brev af 26. juni 2009 afslag på (XXX) s ansøgning om dispensation. (XXX) har ved brev af 31. august 2009 accepteret tilslutningspligten for ejendommene beliggende (XXX), men fastholdt dispensationsansøgningen for ejendommen beliggende (XXX). Roskilde Kommune, Teknik og Miljøudvalget har den 12. april 2010 på ny truffet afgørelse angående dispensation fra tilslutningspligten for (XXX), hvori Roskilde Kommune imødekom ansøgningen for så vidt angik kontorlokaler og kantine på ejendommen men fastholdt tilslutningspligten for produktionshallen. Af afgørelsen fremgår følgende: CVR/SE-nr

2 [...] Udvalget har på sit møde den 8. april 2010 besluttet delvist at imødekomme ansøgningen, således at der meddeles dispensation til, at kontorlokaler og kantine på 138 m 2 fritages for tilslutning til fjernvarme. For så vidt angår produktionshallen finder udvalget ikke, at den er omfattet af 15 eller 17. Udvalget ønsker derfor at fastholde tilslutningspligten til produktionshallen. Produktionshallen skal tilsluttes fjernevarme senest den 10. maj Dispensationen er givet i medfør at 17 i tilslutningsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008, hvor de pågældende lokaler blev vurderet som særlige tilfælde. Ved vurderingen blev der lagt vægt på, at kontorlokalerne og kantinen havde været forsynet med elvarme, før ejendommen blev pålagt tilslutningspligt til fjernvarme. Ved dispensationen blev der endvidere lagt vægt på 15, stk. 1 i bekendtgørelsen, idet omstilling af elvarme til fjernvarme vurderes at være uforholdsmæssig bekostelig på grund af de nødvendige større installations- og bygningsmæssige ændringer. [...]. Side 2 af 7 (XXX) finder, at Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 skal ændres således, at der også meddeles dispensation fra tilslutningspligten for produktionshallen på (XXX). Til støtte for klagen har (XXX) navnlig anført følgende: At (XXX) ikke har pligt til at tilslutte og heller ikke pligt til at aftage fjernvarme, men kun pligt til at betale fastafgift for de m 2, der nævnes i Roskilde Kommunes afgørelse, og evt. betale investeringsbidraget for begge ejendomme, men ikke at bekoste nedgravning af diverse rør og fjernvarme stikledninger, der ikke vil blive taget i brug. At det vil være uforholdsmæssigt bekosteligt at etablere fjernvarme, idet der på grund af den lavere kedel temperatur ved fjernvarme skal installeres minimum tre kalorifere enheder for at opnå tilstrækkelig temperatur i lokalet. Hertil kommer, at rørledningerne skal indplaceres imellem andre tekniske hjælpemidler som kraner, udsugning og trykluftsrør.

3 At produktionshallen ikke er opvarmet med oliefyret vandbåren centralvarme men med elvarme og oliefyret kalorifer blæsevarme i form af en enhed. Reglerne om eksisterende bebyggelse, der ikke kan kræves tilsluttet samt reglerne om dispensation fra tilslutningspligten fremgår af bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg (tilslutningsbekendtgørelsen). 15 beskriver hvilke kategorier af eksisterende bebyggelse, som ikke kan kræves tilsluttet et fjernvarmeanlæg. Det fremgår af 16, at når en bygning er pålagt tilslutningspligt, kan ejeren af ejendommen ikke senere kræve sig fritaget for tilslutningspligten efter bestemmelserne 15. Ejeren af eksisterende bebyggelse, som er pålagt tilslutningspligt, kan dog søge om dispensation fra tilslutningspligten efter 17. Efter Energiklagenævnets praksis fortolker nævnet tilslutningsbekendtgørelsens 17, stk. 1 således, at de hensyn, der efter 15 kan føre til, at en ejendom ikke kan kræves tilsluttet, som udgangspunkt kan indgå i vurderingen af, om der foreligger et sådant særligt tilfælde, der kan føre til, at en ejendom, der er pålagt tilslutningspligt, alligevel kan fritages helt eller delvist (dispensation). Side 3 af 7 Af tilslutningsbekendtgørelsen 15, 16 og 17 fremgår følgende: [...] Eksisterende bebyggelse, der ikke kan kræves tilsluttet 15. Følgende kategorier af eksisterende bebyggelse kan ikke kræves tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg 1) bygninger, hvor omstilling til kollektiv varmeforsyning på grund af nødvendige, større installations- eller bygningsmæssige ændringer efter kommunalbestyrelsens skøn vil være uforholdsmæssig bekostelig, 2) bygninger, der er indrettet med solvarmeanlæg, varmepumper, vindmøller, biogasanlæg, komposteringsanlæg, vandkraftanlæg, træfyr eller halmfyr, og hvor anlægget eller anlæggene tilsammen efter kommunalbestyrelsens skøn har en kapacitet, som kan dække mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand, 3) bygninger, hvor overskudsvarme fra produktionsvirksomhed efter kommunalbestyrelsens skøn dækker mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand, 4) bygninger, der påregnes nedrevet inden for en kortere årrække, 5) bygninger, der ikke er beregnet til at være konstant opvarmet i fyringssæsonen, og 6) eksisterende lavenergibygninger, jf. 1, nr. 2, litra a og b.

4 16. Ejere af ejendomme, der er pålagt tilslutningspligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg, kan ikke senere kræve sig fritaget for tilslutningen under henvisning til bestemmelserne i 15 i denne bekendtgørelse, jf. dog 17, stk. 1 og 2. Dispensation 17. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde efter ansøgning beslutte, at ny eller eksisterende bebyggelse, der er pålagt tilslutningspligt, skal fritages for tilslutning, ligesom der i særlige tilfælde kan meddeles forlængelse af tilslutningsfristen, jf. 10. [...]. Forvaltningslovens 1 22 og 24 beskriver kravene til begrundelse af forvaltningsretlige afgørelser, og er sålydende: Side 4 af 7 [...] Begrundelse m.v. 22. En afgørelse skal, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold. [...] 24. En begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang, afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen. [...]. Energiklagenævnets begrundelse for afgørelsen Ad klagefristen Det fremgår af tilslutningsbekendtgørelsens 21, stk. 2, at klage over afgørelser truffet af kommunalbestyrelsen om dispensation fra en pålagt tilslutningspligt, skal være indgivet skriftligt til kommunen inden 4 uger efter, at afgørelsen er kommet frem. Roskilde Kommune har ved brev af mandag den 12. april 2010 meddelt (XXX) om afgørelsen. Der er en formodning for, at afgørelsen ved normal postgang vil være kommet frem til (XXX) tirsdag den 13. april Fristen for at klage 1 Lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 med senere ændringer.

5 over kommunens afgørelse ville herefter udløbe 4 uger efter denne dato, det vil sige tirsdag den 11. maj 2010, jf. tilslutningsbekendtgørelsens 21, stk. 2. (XXX) klage er dateret den 9. maj 2010, men først stemplet i Roskilde Kommune som modtaget den 21. maj Roskilde Kommune har den 9. juni 2010 telefonisk oplyst til Energiklagenævnet, at det kunne skyldes forsinkelser i den interne postgang, at klagen først er noteret som fremkommet til kommunen den 21. maj Roskilde Kommune kunne endvidere ikke oplyse, hvornår i perioden fra den 9. maj til den 21. maj klagen er modtaget. På denne baggrund finder Energiklagenævnet, at Deres klage er modtaget rettidigt i Roskilde Kommune. Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a`s bestyrelse har i brev af 17. juni 2010 til Energiklagenævnet oplyst, at værket ikke modsætter sig behandling af klagen. Energiklagenævnet kan herefter behandle Deres klage. Side 5 af 7 Ad dispensation fra tilslutningspligten kommunens sagsbehandling Det følger af forvaltningslovens 22, at en forvaltningsafgørelse skal være ledsaget af en begrundelse, når den meddeles skriftligt, medmindre afgørelsen giver den pågældende part fuldt ud medhold. Klager har i forbindelse med sagens behandling ved Roskilde Kommune bl.a. anført, at klager ønsker dispensation fra tilslutningspligten, herunder også for produktionshallen. Afgørelsen af 12. april 2010 giver således ikke klager fuldt ud medhold i sagen. Forvaltningsloven fastlægger endvidere i 24, stk. 1, at begrundelsen for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet, og i det omfang, afgørelsen beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen. Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 indeholder en henvisning til tilslutningsbekendtgørelsens 15 og 17 vedrørende afslaget på dispensation angående produktionshallen. Roskilde Kommune har begrundet, hvorfor dispensationen er imødekommet angående kontor og kantine. Roskilde Kommune har imidlertid ikke henvist til hvilke hovedhensyn, der er lagt vægt på ved afslaget på dispensationen angående produktionshallen, herunder hvad kommunen har lagt vægt på ved afgørelsen. Energiklagenævnet skal hertil bemærke, at det ikke er tilstrækkeligt, at modtageren af afgørelsen har kendskab til de faktuelle oplysninger, der indgår i sagen. Det skal fremgå af selve afgørelsen, hvilke hovedhensyn der ligger til grund for afgørelsen, og hermed hvad kommunen har lagt vægt på ved afgørelsen, jf. forvaltningslovens 24, stk. 1, 2. pkt.

6 Da Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 ikke er ledsaget af en fyldestgørende begrundelse for så vidt angår afslaget på dispensation fra tilslutningspligt angående produktionshallen, hjemviser Energiklagenævnet den del af afgørelsen, som angår produktionshallen til kommunen til fornyet behandling. Energiklagenævnet oplyser vejledende, at en hjemvisning af sagen indebærer, at det overlades til kommunen at træffe fornyet afgørelse i sagen. Kommunen skal således behandle sagen igen, og ikke blot reparere på afgørelsens mangler. Om Energiklagenævnets praksis angående anvendelsen af tilslutningsbekendtgørelsens 17, stk. 1, henvises til det ovenfor på side 3 anførte. På foranledning af det af Dem anførte til støtte for klagen, kan Energiklagenævnet vejledende oplyse med hensyn til tilslutningspligtens omfang, at der alene er tale om en pligt for ejendommens ejer til at betale forsyningsselskabets faste bidrag og tilslutningsbidraget, samt at lade forsyningsselskabet etablere de tekniske anlæg og stikledninger, som er nødvendige for at kunne forsyne ejendommen. Tilslutningspligtens omfang fremgår af tilslutningsbekendtgørelsens 7. Derimod er der ikke pligt til at aftage ydelser fra det kollektive anlæg og heller ikke til at indrette sin ejendom, således at den kan aftage disse ydelser. Er der tale om ejendomme, som er pålagt tilslutningspligt, men som ikke ønsker at aftage ydelserne, indgår forsyningsselskabet ofte aftale med den enkelte ejer om ikke at etablere stikledningen. Dermed kan forsyningsselskabet spare udgiften hertil, samtidig med at der ikke etableres en ledning, som blot vil ligge ubrugt hen, hvilket ikke er til gavn for ledningens holdbarhed. Side 6 af 7 Afgørelsen er truffet af Energiklagenævnets formand efter punkt 2 i formandsbemyndigelsen af 30. november 2009 efter varmeforsyningsloven (Lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 med senere ændringer). Bemyndigelsen er offentliggjort på Energiklagenævnets hjemmeside: Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter lov om varmeforsyning eller regler, der er udstedt efter denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. 26, stk. 4, i lov om varmeforsyning. Afgørelsen offentliggøres på Energiklagenævnets hjemmeside.

7 Med venlig hilsen Poul K. Egan Nævnsformand Side 7 af 7

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes.

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [... Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...] Aalborg Kommune har ved

Læs mere

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition Oversigt over regulering og myndigheder Definitioner, retsvirkninger

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 om stadfæstelse af Energinet.dk s afslag på årsbaseret nettoafregning

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 om stadfæstelse af Energinet.dk s afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Nicolaj Horn, j.nr. [XXX] Energinet.dk Fremsendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Ninna Sonne Balling Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Odsherred

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation Til: Advokat Pia Egsgaard (j.nr. [XXX]) Langå Varmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. [XXX]) Fremsendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen fremsendes ikke også pr. brev Frederiksborggade 15 1360 København

Læs mere

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen.

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen. (Varmeforsyning) Essex Invest A/S, Albertslund, over Albertslund Kommune af 20. april 2001 tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor,

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen Vejlesøparken

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS (Varmeforsyning) Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere