Ledighedsydelse ved flytning til en anden kommune. 17. juni 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledighedsydelse ved flytning til en anden kommune. 17. juni 2011"

Transkript

1 Ledighedsydelse ved flytning til en anden kommune En kvinde opsagde sit fleksjob for at flytte til en anden del af landet. Den nye kommune traf afgørelse om at kvinden skulle visiteres til fleksjob i den nye kommune før hun var berettiget til at modtage ledighedsydelse. Denne opfattelse var i overensstemmelse med en principafgørelse som Ankestyrelsen havde truffet. Efter forarbejderne til aktivlovens 74 b har en person som har sagt sit fleksjob op, ret til ledighedsydelse hvis vedkommende havde en gyldig grund til at sige sit job op. 17. juni 2011 Almindelige emner: 1.2 Forvaltningsret: Ombudsmanden var ikke enig med myndighederne i at flytning til en anden kommune aldrig kunne være en gyldig grund til at sige sit job op. Ombudsmanden var heller ikke enig i at tilflytningskommunen efter en flytning altid skulle genvurdere om personen var berettiget til fleksjob, før der kunne udbetales ledighedsydelse. Det var ombudsmandens opfattelse at den nye kommune burde have undersøgt om kvinden havde en gyldig grund til at sige sit fleksjob op. Ombudsmanden henstillede herefter til beskæftigelsesankenævnet at genoptage sagen for så vidt angik dette spørgsmål. (J.nr ) Ombudsmandens udtalelse Som det fremgår ( ), drejer min behandling af sagen sig om hvorvidt du havde ret til ledighedsydelse efter at du havde opsagt dit fleksjob i Odense Kommune og var flyttet til København, eller om kommunen i den situation skulle genvurdere sagen og træffe en ny afgørelse om hvorvidt du var berettiget til fleksjob, før du kunne få ledighedsydelse. Det fremgår af beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 2. september 2009 at nævnet traf afgørelse i sagen efter 74, 74 a og 74 b i lovbekendtgørelse nr af 12. december 2007 om aktiv socialpolitik (aktivloven). Disse bestemmelser, som også var gældende på det tidspunkt hvor du flyttede til København (jf. lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2005), lyder sådan:

2 74. Ledighedsydelse udbetales af kommunen til personer, der er berettiget til fleksjob, jf. kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Ledighedsydelse kan udbetales 1) ( ), 2) ved ledighed efter et fleksjob, 3) ( ), 4) ( ), 5) ( ). 74 a. Personer, der er visiteret til et fleksjob efter kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har ret til ledighedsydelse, mens de venter på et fleksjob. Det er en betingelse for retten til ledighedsydelse efter visitationen, at personen på tidspunktet for visitationen til fleksjob 1) ville være berettiget til at modtage dagpenge efter lov om sygedagpenge eller lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, 2) modtager sygedagpenge, 3) deltager i revalidering efter en jobplan efter 27 og 28, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller 4) modtager ledighedsydelse efter ansættelse i ustøttet beskæftigelse. Stk.2. Personer, der efter stk. 1 er berettiget til ledighedsydelse, har ret til ledighedsydelse ved ledighed efter et fleksjob. Stk.3. Personer, der ikke er omfattet af stk. 1, får ret til ledighedsydelse ved ledighed efter et fleksjob, når de har været ansat i fleksjob i 9 måneder inden for de seneste 18 måneder. 74 b. Det er en forudsætning for udbetaling af ledighedsydelse, 1) ( ), 2) ( ), 3) ( ), 4) at modtageren ikke er selvforskyldt ledig efter et fleksjob, og 5) ( ). 2/17

3 Stk.2. Stk. 1, nr. 2, 3 og 4, gælder dog ikke, hvis den pågældende har en gyldig grund til ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. 13, stk. 4 og 5. Det fremgår af aktivlovens 74 a, stk. 2 og 3, at en person som udgangspunkt har ret til ledighedsydelse når vedkommende bliver ledig efter et fleksjob. Det vil sige at personen når vedkommende i øvrigt opfylder de betingelser der er angivet i bestemmelsens stk. 1 eller 3 har ret til at få udbetalt ledighedsydelse i perioden mellem 2 fleksjob. En yderligere betingelse for at en person kan få ledighedsydelse når vedkommende bliver ledig efter et fleksjob, er dog at personen ikke er selvforskyldt ledig efter fleksjobbet. Jeg henviser til aktivlovens 74 b, stk. 1, nr. 4. Af stk. 2 i bestemmelsen fremgår at dette ikke gælder hvis vedkommende har en gyldig grund til ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder. Det vil sige at en person der opsiger sit fleksjob, ikke mister retten til ledighedsydelse hvis vedkommende havde en gyldig grund til at sige sit job op. Jeg henviser i den forbindelse til forarbejderne til 74 b (Folketingstidende , tillæg A, s f) og til pkt. 4.1 i vejledning nr. 114 af 13. juni 2001 om fleksjob og ledighedsydelse. Af forarbejderne fremgår således følgende: Derudover er det en betingelse for udbetaling af ledighedsydelse, at den pågældende ikke er selvforskyldt ledig efter et fleksjob. Ved selvforskyldt ledighed forstås blandt andet, hvis en person afskediges fra et fleksjob, og dette væsentligst skyldes den pågældendes egne forhold. ( ) Hvis den ansatte selv opsiger arbejdet, anses den pågældende for selvforskyldt ledig, medmindre der er en gyldig grund til opsigelsen. Vurderingen af, om der foreligger en gyldig grund, foretages efter lovens 13, stk. 3 [nu 13, stk. 4 og 5; min tilføjelse]. Af punkt 4.1 i den vejledning der er nævnt ovenfor, fremgår følgende: 4.1. Ret til ledighedsydelse 3/17

4 Retten til ledighedsydelse bevares ved senere uforskyldt ledighed efter et fleksjob, uanset varigheden af det pågældende fleksjob. ( ) Hvis en person selv opsiger sit fleksjob, har den pågældende ikke ret til ledighedsydelse, medmindre der foreligger en gyldig grund. Vurderingen af om der foreligger en gyldig grund til at personen har sagt sit fleksjob op, foretages ifølge aktivlovens 74 b, stk. 2, efter aktivlovens 13, stk. 4 og 5. Disse bestemmelser så sådan ud på det tidspunkt hvor din sag skulle vurderes af kommunen: 13. Stk. 4. Ønsker ansøgeren eller ægtefællen at modtage eller modtager ansøgeren eller ægtefællen hjælp alene på grund af ledighed, har de dog ikke pligt til at udnytte deres arbejdsmuligheder ved at tage imod et tilbud om arbejde efter stk. 1 eller tilbud eller beskæftigelsesfremmende foranstaltninger efter stk. 3, hvis 1) tilbuddet ikke kan anses for et rimeligt tilbud på grund af forhold, der vedrører tilbuddets indhold, 2) den pågældende ikke kan arbejde på grund af sygdom eller der er risiko for, at helbredet forringes, hvis det hidtidige arbejde fortsættes, 3) afstanden mellem bopæl og arbejdssted medfører en urimelig belastning af den pågældende på grund af transportvanskeligheder eller den tid, der går til transport, 4) den pågældende har ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption, i det omfang der under fravær efter bestemmelserne i barsellovens 6, stk. 1 og 2, 7, 8, stk. 1-6, 9, 13 og 14, stk. 1 og 2, er ret til dagpenge ved graviditet, barsel og adoption, 5) den pågældende er nødt til at passe sine børn og der ikke kan anvises anden pasningsmulighed, 6) den pågældende modtager støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn eller døende nærtstående eller efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel til pasning af alvorligt sygt barn, 4/17

5 7) den pågældende er omfattet af en friperiode efter 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 8) den pågældende aftjener værnepligt, 9) arbejdet er omfattet af en overenskomstmæssig konflikt eller 10) arbejdet omfatter udvikling og fremstilling af krigsmateriel. Stk. 5. Ønsker ansøgeren eller ægtefællen at modtage eller modtager ansøgeren eller ægtefællen hjælp på grund af problemer ud over ledighed, skal kommunen vurdere, om der i det enkelte tilfælde foreligger andre forhold end de i stk. 4 nævnte, der kan begrunde, at den pågældende ikke har pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder. Der er ikke i de ovennævnte bestemmelser og forarbejder mv. noget der tyder på at en flytning aldrig kan være en gyldig grund til at opsige sit fleksjob. Disse bestemmelser og forarbejder peger derfor efter min opfattelse i retning af at Københavns Kommune da du flyttede til kommunen burde have foretaget en konkret vurdering af om du havde en gyldig grund til at opsige dit fleksjob i Odense. Beskæftigelsesankenævnet og Ankestyrelsen har imidlertid en anden opfattelse af retsstillingen på dette område. Jeg vil redegøre for denne opfattelse i det følgende: I din sag mente beskæftigelsesankenævnet at Københavns Kommune havde ret i at din ret til fleksjob skulle genvurderes, og at du derfor ikke umiddelbart havde ret til ledighedsydelse efter at du var flyttet til København. Som nævnt på s. 2 fremgår det af beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 2. september 2009 at nævnet vurderede din sag efter 74, 74 a og 74 b i lovbekendtgørelse nr af 12. december 2007 om aktiv socialpolitik (aktivloven). (Se citatet af bestemmelserne ovenfor). Ved afgørelsen lagde nævnet vægt på at flytning i aktivlovens forstand ikke er en gyldig grund til opsigelse af et job. Nævnet mente derfor at du var at betragte som selvforskyldt ledig. Ved afgørelsen henviste beskæftigelsesankenævnet til Ankestyrelsens principafgørelse A-42-05, som bl.a. lyder sådan: Sagsfremstilling: En kvinde, der var ansat i et fleksjob, ønskede at flytte til en anden landsdel. Hun opsagde derfor sit fleksjob. Efter flytningen henvendte hun sig i den nye kommune og søgte om ledighedsydelse. 5/17

6 Kommunen gav afslag på ledighedsydelse med henvisning til, at hun var selvforskyldt ledig. Nævnet tiltrådte kommunens afgørelse og anførte, at flytning ikke var gyldig grund til opsigelse af job efter aktivloven. I klagen til Ankestyrelsen blev det anført, at afgørelsen efter kvindens opfattelse medførte en stavnsbinding af de fleksjobansatte. Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af praksis for udbetaling af ledighedsydelse efter opsigelse på grund af flytning. Afgørelse: Det var en betingelse for at få ledighedsydelse, at der forelå en visitation til fleksjob. Kommunen kunne derfor ikke træffe afgørelse om ret til ledighedsydelse uden en afgørelse om visitation til fleksjob, truffet på grundlag af en udarbejdet ressourceprofil. Ankestyrelsen lagde vægt på, at personer, der var ansat i fleksjob, bevarede retten til tilskud ved flytning til en anden kommune. I lovforslagets bemærkninger var det fastslået, at hvis flytningen medførte, at personen ikke kunne fortsætte i sit nuværende job og derfor måtte opsige dette, skulle der ske fornyet visitation i tilflytningskommunen. Som nævnt har Ankestyrelsen ved afgørelsen henvist til at en person der er ansat i et fleksjob, bevarer retten til tilskud hvis vedkommende flytter til en anden kommune, men at dette kun gælder hvis personen kan beholde sit fleksjob efter flytningen til den anden kommune. Ankestyrelsen har ikke oplyst i afgørelsen hvilken bestemmelse med tilhørende forarbejder styrelsen henviser til. I min anmodning af 11. maj 2010 om en udtalelse skrev jeg at jeg gik ud fra at de forarbejder Ankestyrelsen henviste til i afgørelsen, var forarbejderne til beskæftigelsesindsatslovens 73 (Folketingstidende , tillæg A, s. 854). Ankestyrelsen har ikke kommenteret dette i sin udtalelse af 2. juli 2010, så jeg må fortsat lægge til grund at Ankestyrelsen ved afgørelsen henviste til den nævnte bestemmelse med tilhørende forarbejder. Beskæftigelsesindsatslovens 73 lyder sådan: 73. Personer, der er ansat i fleksjob, bevarer ret til tilskuddet til fleksjob ved flytning til en anden kommune. Af forarbejderne (Folketingstidende , tillæg A, s. 854) til bestemmelsen fremgår bl.a. følgende: 6/17

7 Det foreslås, at personer, der er ansat i fleksjob, bevarer ret til tilskud til fleksjob ved flytning til anden kommune. Forslaget skal sikre, at en person i fleksjob ikke bliver afskediget som følge af, at tilskuddet til jobbet kan bortfalde ved flytning til en ny kommune. Hvis flytningen medfører, at personen ikke kan fortsætte i sit nuværende job og derfor må opsige dette, skal der som hidtil ske en fornyet visitation i tilflytningskommunen. I betænkningen til lovforslaget (Folketingstidende , tillæg B, s. 89 ff) fremgår bl.a. følgende: Retten til ledighedsydelse bevares ved flytning til en anden kommune i lighed med hvad der gælder, når en ansat i fleksjob flytter kommune. Beskæftigelsesindsatslovens 73 vedrører efter sin ordlyd retten til tilskud til fleksjob ved flytning til en anden kommune. Personer der er ansat i fleksjob, bevarer således retten til tilskud selv om de flytter til en anden kommune. Efter forarbejderne gælder dette hvis personen fortsætter i sit eksisterende fleksjob, mens der skal ske en fornyet visitation i tilflytningskommunen hvis personen ikke kan fortsætte i sit hidtidige fleksjob. Efter min opfattelse vil en naturlig forståelse af bestemmelsen og dens forarbejder være at den nye bopælskommune når der skal visiteres til et nyt fleksjob skal tage stilling til om det tilskud som skal gives i det nye fleksjob, skal være det samme som i det hidtidige fleksjob. Hvis en person ved flytning til en anden kommune kan bevare sit hidtidige fleksjob, er personens forsørgelsesgrundlag det samme som tidligere nemlig den løn som vedkommende får i fleksjobbet. Hvis en person er på ledighedsydelse og flytter til en anden kommune, bevarer vedkommende retten til ledighedsydelse således som det udtrykkeligt fremgår af de forarbejder der er citeret ovenfor. Arbejdsdirektoratet har udsendt en cirkulæreskrivelse af 2. september 2009 om vejledning om retten til ledighedsydelse i forbindelse med flytning af kommune. Arbejdsdirektoratet har i cirkulæreskrivelsen som sin opfattelse præciseret at ledighedsydelse bevares indtil tilflytningskommunen træffer en ny afgørelse. Spørgsmålet er om det har været intentionen med beskæftigelsesindsatslovens 73 at en person der på grund af flytning opsiger sit fleksjob, i ydelsesmæssig henseende skal stilles dårligere end en person der ved flytningen er på ledighedsydelse. (Det er selvfølgelig en forudsætning at personen ikke kan anses for at være selvforskyldt ledig efter et fleksjob). Som nævnt ovenfor er det min opfattelse at det er bestemmelserne i aktivlovens b der regulerer retten til ledighedsydelse. 7/17

8 Dette understøttes også af at Folketinget (efter at myndighederne havde truffet afgørelser i din sag) ved lov nr af 27. december 2009 bl.a. indføjede følgende bestemmelser i aktivlovens 74 a: Stk. 6. Personer, der modtager ledighedsydelse, jf. stk. 1 og 3, bevarer retten til ydelsen ved flytning til en anden kommune. Stk. 7. Personer, der i forbindelse med flytning til en anden kommune opsiger et fleksjob, har ret til ledighedsydelse, hvis betingelserne for udbetaling af ledighedsydelse er opfyldt, jf. stk. 1-3 og 74 b. Af forarbejderne til denne bestemmelse (lovforslag nr. L 56 af 4. november 2009 (forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik)) fremgår bl.a. følgende i fremsættelsestalen: Der har i praksis været tvivl om, hvorledes reglerne i lov om aktiv socialpolitik skal udlægges, når en person, der modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse, flytter til en anden kommune. Jeg ønsker derfor med dette lovforslag at præcisere, at modtagere af ledighedsydelse eller særlig ydelse bevarer denne ydelse ved flytning til en anden kommune. Derudover lægger forslaget op til en forenkling af proceduren, så en flytning ikke i sig selv medfører, at tilflytningskommunen skal foretage en revurdering af, hvorvidt den pågældende borger opfylder betingelserne for at få et fleksjob. Derudover sikres det, at personer, der i forbindelse med flytning til en anden kommune må opsige deres fleksjob eller ophøre i ansættelse i ustøttet beskæftigelse, vil være berettiget til ledighedsydelse, hvis der ikke er tale om selvforskyldt ledighed, og betingelserne i øvrigt er opfyldt. Af samme forarbejder fremgår bl.a. følgende af bemærkningerne til lovforslaget: 1. Indledning Reglerne om ledighedsydelse og særlig ydelse er over flere år blevet ændret og justeret som følge af politiske aftaler. Ændringerne har i praksis medført, at der på enkelte områder er opstået usikkerhed om reglernes anvendelse. På den baggrund foreslås det i lovforslaget, at modtagere af ledighedsydelse og særlig ydelse bevarer ydelsen ved flytning til anden kommune. Samtidig medfører lovforslaget, at personer, der opsiger deres fleksjob eller ophører i ansættelse i ustøttet beskæftigelse i forbindelse med flytning, er berettiget til ledighedsydelse, hvis de almindelige betingelser for at modtage ledighedsydelse er opfyldt. 8/17

9 2. Lovforslagets indhold 2.1. Ledighedsydelse ved flytning til anden kommune Gældende ret Personer, der er berettiget til fleksjob og modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse efter de gældende regler, er fortsat berettiget til ledighedsydelse ved flytning til en ny kommune, hvis denne kommune vurderer, at personen opfylder betingelserne for fleksjob og for at modtage ledighedsydelse. Det er opholdskommunen, der udbetaler ledighedsydelsen, og som har ansvaret for, at udbetalingen sker i overensstemmelse med lovens bestemmelser herom. Ledighedsydelsen udbetales uændret, hvis personen fortsat vurderes at være berettiget til fleksjob og dermed ledighedsydelse. Retten til ydelsen kan alene ophøre, hvis kommunen på baggrund af en vurdering efter 74 c i lov om aktiv socialpolitik træffer afgørelse om, at betingelserne for at få et fleksjob ikke er opfyldt. Loven indeholder ikke regler for kommunens vurdering af, om betingelserne for fleksjob er opfyldt, når en modtager af ledighedsydelse flytter sin bopæl fra en kommune til en anden eller har opsagt et fleksjob for at flytte til en anden kommune, men af bemærkningerne til ændringsforslag til lovforslag nr. L 4 (Folketingstidende, , tillæg A, side 850) fremsat den 7. oktober 1999 fremgår det, at retten til ledighedsydelse bevares ved flytning til en anden kommune i lighed med, hvad der gælder, når en ansat i fleksjob flytter kommune. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslag nr. L 136 (Folketingstidende, , tillæg A, side 3082) forslag til ændring af lov om aktiv socialpolitik og andre love (Ændring af reglerne om fleksjob, ledighedsydelse og sagsbehandling m.v.) fremsat den 15. december 2000 i forbindelse med førtidspensionsreformen, at hvis den ansatte selv opsiger arbejdet, anses den pågældende for selvforskyldt ledig, med mindre der er en gyldig grund til opsigelsen. Vurderingen af, om der foreligger en gyldig grund, foretages efter lov om aktiv socialpolitik 13, stk. 4 og 5. Ankestyrelsen har imidlertid i Principafgørelse A om en persons ret til ledighedsydelse, når pågældende har opsagt sit fleksjob for at flytte til en anden kommune, fastsat, at retten til ledighedsydelse forudsætter en afgørelse om visitation til fleksjob. Når en flytning medfører, at ansøger ikke kan fortsætte i sit fleksjob og derfor må opsige dette, skal der ske fornyet visitation i den kommune, som personen flytter til for at afgøre, om personen fortsat er berettiget til et fleksjob og opfylder betingelserne for at modtage ledighedsydelse. 9/17

10 På baggrund af Ankestyrelsens afgørelse er der opstået tvivl om, hvorvidt der efter de gældende regler også skal ske en fornyet visitation, hvis en person, der modtager ledighedsydelse, flytter til en anden kommune, eller om personen fortsat kan modtage ledighedsydelse i den nye kommune. Der er således skabt usikkerhed om fortolkningen af gældende ret Forslagets indhold Det foreslås, at personer, der modtager ledighedsydelse og særlig ydelse, bevarer ydelsen, når de flytter deres bopæl til en anden kommune. Den nye kommune kan derfor fortsætte udbetaling af ledighedsydelse og særlig ydelse uden at foretage en ny visitation af personen for at konstatere, at berettigelsen til fleksjob fortsat er opfyldt. Det foreslås ligeledes, at personer, der opsiger et fleksjob eller ophører i ansættelse i ustøttet beskæftigelse i forbindelse med flytning til en anden kommune, er berettiget til at modtage ledighedsydelse uden, at den nye kommune skal foretage en ny visitation til fleksjob. Betingelserne i loven for udbetaling af ledighedsydelse og særlig ydelse skal dog være opfyldt, og herunder er det fortsat af afgørende betydning, at der ikke foreligger selvforskyldt ledighed. Opsigelse af et fleksjob i forbindelse med flytning skal ikke i sig selv betragtes som selvforskyldt ledighed. Hvis der foreligger en af de gyldige grunde, jf. 13, stk. 4 og 5, i lov om aktiv socialpolitik, til, at fleksjobbet er blevet opsagt, vil der således ikke være tale om selvforskyldt ledighed. Kommunen kan, hvis der er opstået tvivl om personens rådighed i forbindelse med flytningen, afprøve denne, jf. lovens 74 b, stk. 3, ved at give pågældende et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og 11. Ændringer i retten til ledighedsydelse eller særlig ydelse vil først få virkning fra det tidspunkt, hvor tilflytningskommunen har truffet afgørelse om, at personen ikke er berettiget til et fleksjob og dermed til ledighedsydelse eller særlig ydelse. Tilflytningskommunen vurderer i øvrigt, om betingelserne for at få et fleksjob fortsat er opfyldt, jf. lovens 74 c, hvor det fremgår, hvornår vurderingen skal foretages og hvilke krav, der skal indgå og dokumenteres i forbindelse med vurderingen. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Det foreslås, at der indsættes et nyt stk. 6 i lov om aktiv socialpolitik 74 a. Efter forslaget bevarer personer, der flytter til en anden kommune, deres ret til ledighedsydelse. Det betyder, at den nye kommune kan fortsætte udbetalingen af ledighedsydelse på baggrund af den tidligere bopælskommunes vurde- 10/17

11 ring og først skal foretage en ny vurdering af, om personen opfylder betingelserne for fleksjob og dermed er berettiget til ledighedsydelse, når personen har modtaget ledighedsydelse i 12 måneder inden for 18 måneder, jf. lovens 74 c med de ændringer, som fremgår af lovforslagets 1, nr. 2. Kommunen skal dog som hidtil ved tvivl om modtagerens rådighed afprøve denne, jf. lovens 74 b, stk. 3. Med forslaget til ny 74 a, stk. 7, foreslås det, at personer, der i forbindelse med flytning til en anden kommune må opsige et fleksjob, er berettiget til ledighedsydelse, hvis de almindelige betingelser for at modtage ydelsen er opfyldt. Hvis kommunen fx vurderer, at den pågældende i forhold til de almindelige rådighedsbestemmelser er selvforskyldt ledig efter et fleksjob, jf. 74 b, stk. 1, nr. 4, i loven, vil den pågældende miste retten til ledighedsydelse. Hvis kommunen vurderer, at personen ikke er selvforskyldt ledig i forbindelse med opsigelsen af et fleksjob på grund af flytningen, men er i tvivl om, hvorvidt personen står til rådighed for et fleksjob, skal kommunen afprøve den pågældendes rådighed, jf. lovens 74 b, stk. 3. Det fremgår heraf, at kommunen skal afprøve rådigheden ved at give personen et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og 11. Kommunens vurdering af, om betingelserne for et fleksjob fortsat er opfyldt, følger de betingelser med hensyn til frister og grundlag, der er fastsat i lovens 74 c med de ændringer, som fremgår af lovforslagets 1, nr. 2. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, pkt Folketinget har altså efterfølgende vedtaget en bestemmelse der er i overensstemmelse med den retsstilling jeg mener var gældende allerede før vedtagelsen af lovændringen. Efter min opfattelse er det Ankestyrelsens principafgørelse A der har ført til at Folketinget måtte præcisere retsstillingen. Dette understøttes også af Arbejdsmarkedsstyrelsens notat af 19. oktober 2009 om høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik (L 56, bilag 1). Dette notat blev oversendt af beskæftigelsesministeren til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg den 4. november 2009 samme dato som lovforslaget blev fremsat i Folketinget. Arbejdsmarkedsstyrelsen skrev følgende på s. 4 i notatet: Kommentar: På baggrund af tvivl i kommunerne om tolkning af reglerne i forbindelse med at en person, der modtager ledighedsydelse flytter til en ny kommune, blev retstilstanden beskrevet i cirkulæreskrivelse udsendt den 2. september Det fremgår heraf, at personer, der modtager ledighedsydelse, fortsat er be- 11/17

12 rettiget til ydelsen ved flytning til en ny kommune, hvis tilflytningskommunen vurderer, at personen opfylder betingelserne for at modtage ledighedsydelse. Det blev samtidig angivet, at tilflytningskommunen skal fortsætte udbetalingen af ledighedsydelse frem til, at der er truffet afgørelse om berettigelsen hertil. Baggrunden herfor er, at der er tale om en begunstigende forvaltningsakt truffet af en anden tidligere stedlig kompetent myndighed. Forslaget, om at personer, der modtager ledighedsydelse, bevarer ydelsen ved flytning til en anden kommune, skal ses i forlængelse af den retstilstand, der er beskrevet i cirkulæreskrivelsen. Dvs., at ledighedsydelsesmodtageren bevarer sin ydelse så længe tilflytningskommunen ikke har truffet en anden afgørelse. Tilflytningskommunen er efter forslaget ikke forpligtet til at foretage en ny visitation af retten til fleksjob i forbindelse med flytningen, men vil som hidtil, hvis omstændighederne tilsiger det, kunne tage sagen op og træffe afgørelse, der ændrer på modtagerens ret til ledighedsydelsen. Det skal endvidere om de situationer, hvor et fleksjob bliver opsagt ved flytning, bemærkes, at de gældende regler om selvforskyldt ledighed fortsat [min fremhævelse] finder anvendelse. Det afgørende i din sag er efter min opfattelse om du ved at opsige dit fleksjob i forbindelse med din flytning kunne anses for at være selvforskyldt ledig. Jeg er dermed ikke enig med myndighederne i at flytning til en anden kommune efter de tidligere gældende regler aldrig kunne være en gyldig grund til at sige sit job op. Jeg er derfor heller ikke enig med myndighederne i at tilflytningskommunen i en sådan situation altid skulle genvurdere om en person var berettiget til fleksjob, før der kunne ske udbetaling af ledighedsydelse. Jeg mener at tilflytningskommunen i en sådan situation som det nu også er præciseret i 74 a, stk. 7 skulle foretage en konkret vurdering af om den pågældende person havde en gyldig grund til at sige sit job op. Først på baggrund af den vurdering kunne det fastslås om personen var selvforskyldt ledig. Denne konkrete vurdering af om der er en gyldig grund til at sige sit job op, skal ifølge aktivlovens 74 b, stk. 2, foretages på baggrund af reglerne i 13, stk. 4 og 5, i aktivloven. Det er således min opfattelse at Københavns Kommune da du flyttede til kommunen burde have undersøgt om du havde en gyldig grund til at opsige dit fleksjob i Odense. Jeg har derfor henstillet til beskæftigelsesankenævnet at genoptage sagen for så vidt angår dette spørgsmål. 12/17

13 Jeg har bedt beskæftigelsesankenævnet om at underrette mig om hvad nævnet foretager sig på baggrund af min henstilling. 13/17

14 Sagsfremstilling Det fremgår af sagen at Odense Kommune den 1. februar 2006 bevilgede A et fleksjob. A og hendes mand ønskede at flytte til København i september 2007, og A bad i den forbindelse Odense Kommune om at vejlede hende om hvordan hun i givet fald ville stå i forhold til sin ret til fleksjob eller ledighedsydelse. Af Odense Kommunes journalnotat af 25. juli 2007 fremgår følgende om dette: Pgl. henvender sig med besked om, at hun flytter til København i september. Sagen er drøftet med juridisk konsulent ( ), Københavns Kommune for afklaring af, hvorvidt pgl. kan betragtes som selvforskyldt ledig, når hun i forbindelse med flytningen opsiger hendes fleksjob. ( ) oplyser, at pgl. ikke vil blive betragtet som selvforskyldt ledig. A opsagde sit fleksjob og flyttede ifølge sit brev af 28. januar 2009 til København den 15. september Københavns Kommune besluttede at der skulle ske en ny visitation til fleksjob. Af Jobcenter Københavns brev af 15. december 2008 fremgår følgende om dette: Du har klaget til Borgerrådgiveren over sagsbehandlingen i forbindelse med din flytning fra Odense kommune til Københavns kommune. Du opgav dit fleksjob i Odense ved flytningen og havde forventet at modtage ledighedsydelse ved tilflytningen til København. Jobcentret har nu gennemgået din sag i forbindelse med din klage. Da du opgiver din fleksjobansættelse i Odense på grund af flytningen til København, betyder Ankestyrelsens afgørelse, at Københavns kommune skal træffe en afgørelse om visitation til fleksjob på ny i din sag. Det er derfor København anmodede om akter fra Odense kommune. Der bliver afholdt visitationsteam den Visitationsteam gennemgår din sag på mødet på baggrund af akterne fra Odense kommune. Visitationsteamet finder dog ikke, at sagen er tilstrækkeligt belyst til, at der kan træffes afgørelse. Der er her lagt vægt på, at der ikke er foretaget arbejdsprøvning ved tilkendelse af fleksjobbet i Odense kommune, samt at dine helbredsmæssige forhold ikke er tilstrækkeligt klart belyst. Visitati- 14/17

15 onsteamet finder, at der skal ske en reel sagsbehandling, inden der kan træffes afgørelse. Odense kommune orienteres telefonisk om dette. Dette er også grunden til, at vi indkalder dig hurtigt til samtale og orienterer dig og din datter om situationen i forbindelse med din flytning til København. Det er også derfor, at vi oplyser dig om, at du ikke umiddelbart kan få ledighedsydelse, da det forudsætter at der er sket en visitation på et fyldestgørende grundlag. Vi vejleder dig derfor om muligheden for at søge kontanthjælp. På dette tidspunkt laver Jobcentret en fejl i sagsbehandlingen. Du anmoder om en skriftlig afgørelse. Denne bliver aldrig lavet og du klager i oktober 2007 over den mundtlige afgørelse. Denne klage bliver ved en fejl aldrig ekspederet. Jobcentret vil straks rette op på dette forhold og vi forventer, at afgørelsen og klagen bliver sendt til Beskæftigelsesankenævnet i indeværende uge. Jobcentret skal dybt beklage fejlene ved sagsbehandlingen den manglende afgørelse og oversendelse af din klage til Beskæftigelsesankenævnet. Jobcentret skal også beklage, at du ikke har følt dig tilstrækkeligt godt informeret. Jobcentret er enig med dig i, at der har været tale om langvarig sagsbehandling, men finder dog, at der i gennem 2008 har været løbende aktivitet i sagen. Jobcentret finder det dybt beklageligt, at der er opstået misforståelser i kommunikationen mellem Odense og København. Den 18. december 2008 traf Jobcenter København afgørelse om at A var berettiget til et fleksjob. Den 5. januar 2009 meddelte jobcentret hende at jobcentret havde besluttet at hun, på grund af den lange sagsbehandlingstid i sagen, var berettiget til et fleksjob og dermed fleksydelse fra den 1. marts A klagede over afgørelsen den 28. januar Hun mente at hun havde beholdt retten til fleksjob efter at være flyttet fra Odense. Hun mente derfor at hun havde været berettiget til fleksydelse fra den 1. oktober Den 2. september 2009 meddelte Beskæftigelsesankenævnet, Statsforvaltningen Hovedstaden, A at nævnet var enig med Københavns Kommune i at hun først havde ret til ledighedsydelse med virkning fra den 1. marts Beskæftigelsesankenævnet begrundede afgørelsen sådan: 15/17

16 Begrundelsen er, at du selv har opsagt dit fleksjob på grund af en flytning, og at tilflytningskommunen i en sådan situation har pligt til at foretage en fornyet visitation til fleksjob. Nævnet har lagt til grund, at du af Odense kommune i 2006 er blevet bevilget fleksjob. Juli 2007 siger du dit fleksjob op og flytter til København på grund af familiemæssige forhold. Efter en fornyet visitation i Københavns kommune bevilges du per 1. marts 2008 ret til fleksjob. Nævnet har lagt vægt på, at flytning i aktivlovens forstand ikke er en gyldig grund til opsigelse af et job. Du er således at betragte som selvforskyldt ledig. Din flytning bevirker yderligere, at kommunen har pligt til at foretage en fornyet visitation af din ret til fleksjob. Nævnet finder herefter, at du i perioden fra du opsiger dit fleksjob i Odense og flytter kommune og frem til at der sker en fornyet visitation i Københavns kommune ikke er berettiget til ledighedsydelse. Efter at A havde klaget til mig, bad jeg den 11. maj 2010 beskæftigelsesankenævnet og Ankestyrelsen om en udtalelse. I mit brev bad jeg Ankestyrelsen om at udtale sig om sin principafgørelse A på baggrund af den gennemgang af regler mv. som jeg havde skitseret i brevet. Jeg bad herunder Ankestyrelsen om at redegøre nærmere for sin forståelse af retstilstanden ved opsigelse som følge af flytning. Jeg bad desuden om at få oplyst om Ankestyrelsen i principafgørelse A havde forholdt sig til om borgeren blev anset for at være selvforskyldt ledig. I forlængelse heraf bad jeg også om at Ankestyrelsen i sin udtalelse redegjorde nærmere for principafgørelsen. Nævnet udtalte sig til sagen den 28. maj Af udtalelsen fremgår bl.a. følgende: Nævnet skal til sagen bemærke, at nævnet finder, at afgørelsen i (A) s sag er i overensstemmelse med den hjemmel der på daværende tidspunkt var i 74-74b i lov om aktiv socialpolitik, og den af Ankestyrelsen udmeldte praksis i principafgørelse A Ankestyrelsen skrev bl.a. følgende i sin udtalelse af 2. juli 2010: Indledningsvis skal Ankestyrelsen oplyse, at vi er opmærksomme på, at Principafgørelse A ikke længere har vejledningsværdi, idet der er kommet nye regler på området. Principafgørelsen bliver derfor kasseret. 16/17

17 Vi bemærker, at vi ved Principafgørelsen alene har forholdt os til den situation, hvor borgeren opsiger sit fleksjob på grund af flytning. Det fremgår af lovbemærkningerne til dagældende bestemmelse, at hvis flytningen medfører, at personen ikke kunne fortsætte i sit nuværende job og derfor måtte opsige dette, skulle der ske fornyet visitation i tilflytningskommunen. Vores fortolkning af lovbemærkningerne fremgår af afgørelsen. Ankestyrelsen hjemviste sagen til kommunen til ny behandling og afgørelse. Kommunen skulle indhente relevante oplysninger til brug for udarbejdelse af ressourceprofil, inden der blev truffet ny afgørelse om mulig visitation til fleksjob samt afgørelse om eventuel ledighedsydelse. Ankestyrelsen har ikke ved afgørelsen taget stilling til, om visitationen kunne ske med tilbagevirkende kraft, hvis betingelserne for fleksjob fortsat var opfyldt efter flytningen. Som følge af lovændringen af 27. december 2009 kan Principafgørelse A nu gøres historisk. Ankestyrelsen har ikke behandlet sager om anvendelse af reglen i 74 a, stk. 7, i gældende lov. A kom med sine bemærkninger til myndighedernes udtalelser den 20. august /17

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse)

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) Udkast 07.10 09 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge.

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge. 2011 1-3 Vejledning om sygedagpenge under sag om afklaring af førtidspension Under en sag om afklaring af førtidspension fik en kommune oplyst at en sygemeldt borgers arbejdsgiver var grønlandsk, og at

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt KEN nr 11009 af 11/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/13157

Læs mere

Udkast (ny bekendtgørelse)

Udkast (ny bekendtgørelse) Udkast (ny bekendtgørelse) Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager kontantydelse, herunder under ophold i et andet EU/EØS-land I medfør af 10, stk. 7, i lov om kontantydelse

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 22-11-2012 30-11-2012 175-12 5600372-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - varighedsbegrænsning - forlængelse

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Opsigelse af kirkeværge

Opsigelse af kirkeværge Opsigelse af kirkeværge Et menighedsråd opsagde før funktionstidens udløb en kirkeværge der ikke var medlem af menighedsrådet. Kirkeværgen klagede til biskoppen og Kirkeministeriet der godkendte at menighedsrådet

Læs mere

Retningslinje for sanktioner - Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Integrationsydelse og Kontanthjælp under integration

Retningslinje for sanktioner - Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Integrationsydelse og Kontanthjælp under integration Retningslinje for sanktioner - Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Integrationsydelse og Kontanthjælp under integration Lovgrundlag Rådighed og udnyttelse af uddannelses- eller arbejdsmuligheder: 13 og 13

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse

Pjece om ledighedsydelse Pjece om ledighedsydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 2.0 August 2014 HVORNÅR

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Til Byrådsservice 17. maj 2016 Side 1 af 1 Hermed fremsendes besvarelse fra Sociale Forhold og Beskæftigelse på forespørgsel fra Dansk Folkeparti vedrørende sanktioner. SOCIALE

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb.

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb. 2016-55 Afvisning af klage på grund af uklarhed om kompetencen til at behandle den. Undersøgelsesprincippet og videresendelsespligten 14. december 2016 Ankestyrelsen afviste at behandle en klage, fordi

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Hvornår får jeg svar? - på ansøgninger til Ydelseskontor og Jobcenter Indledning Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Ydelseskontor og Jobcenter i Hjørring Kommune på en ansøgning om en bestemt

Læs mere

3. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse

3. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse Afgørelser fra Statsforvaltningen september mødet 2010 1. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse af 3. september 2009 om afslag på økonomisk støtte

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014

REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014 REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014 DEN SOCIALRETLIGE KONFERENCE 2015 JOHN KLAUSEN, LEKTOR, PH.D. Reformerne og retssikkerheden Retssikkerhed

Læs mere

A-KASSE. Gyldige grunde. Bekendtgørelse nr. 702 af 27. maj 2015 om selvforskyldt ledighed

A-KASSE. Gyldige grunde. Bekendtgørelse nr. 702 af 27. maj 2015 om selvforskyldt ledighed A-KASSE Gyldige grunde Bekendtgørelse nr. 702 af 27. maj 2015 om selvforskyldt ledighed MARTS 2016 Indhold Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Mette Wiederholt Pedersen og Finn Holst Villadsen,

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Aftale om justering af fleksjobordningen

Aftale om justering af fleksjobordningen 7. februar 2006 Aftale om justering af fleksjobordningen 1. Indledning Fleksjobordningen har været en succes. Den har skabt mere rummelighed på arbejdsmarkedet. Der er i dag omkring 38.000 mennesker ansat

Læs mere

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens direktion Sekretariatet Rådhuset Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 18-12-2009 Sagsnr. 2009-14243 Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af Jobcenter København,

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015 Sag 205/2014 (2. afdeling) 3F som mandatar for A (advokat Marie-Louise Ehmer) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud)

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a.

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Januar 2012 Retsregler om tilkendelse af fleksjob Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en invalidepensionsansøgning gav på flere punkter anledning til kritik. FOB nr. 80.727 Henstillet, at behandlingen

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

Fyldestgørende grund til at forlade sit arbejde efter arbejdsløshedsforsikringsloven

Fyldestgørende grund til at forlade sit arbejde efter arbejdsløshedsforsikringsloven Fyldestgørende grund til at forlade sit arbejde efter arbejdsløshedsforsikringsloven Rettet henvendelse til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen i en sag om ikendelse af 5 ugers karantæne efter arbejdsløshedsforsikringsloven

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

A-KASSE. Gyldige grunde. Bekendtgørelse nr af 9. november 2016 om selvforskyldt ledighed

A-KASSE. Gyldige grunde. Bekendtgørelse nr af 9. november 2016 om selvforskyldt ledighed A-KASSE Gyldige grunde Bekendtgørelse nr. 1295 af 9. november 2016 om selvforskyldt ledighed JANUAR 2017 Indhold Gyldige grunde 3 Helbred 5 Transport 6 Pasning af familie 8 Deltidsforsikredes arbejdstid

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] 225-timers regel Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Sammenfatning og anbefalinger... 4 3. Retsgrundlaget... 6 3.1.

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen.

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen. 2009 20-8 Kommunens sagsbehandlingstid i en sag om boligsikring En mand klagede over at kommunen ikke havde efterlevet en afgørelse fra det sociale nævn i en sag om boligsikring. Det sociale nævn havde

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - uarbejdsdygtighed - stationær tilstand - revurderingstidspunkt

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - uarbejdsdygtighed - stationær tilstand - revurderingstidspunkt KEN nr 9704 af 30/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-3310-61398 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 08-03-2013 02-04-2013 41-13 2200111-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 08-03-2013 02-04-2013 41-13 2200111-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 08-03-2013 02-04-2013 41-13 2200111-12 Status: Gældende Principafgørelse om: fleksjob - selvstændig virksomhed - tilskud Lov:

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Få dage efter at en kommune havde afslået en borgers ansøgning om merudgiftsydelse, trådte der nye, mere lempelige regler om merudgifter i kraft.

Få dage efter at en kommune havde afslået en borgers ansøgning om merudgiftsydelse, trådte der nye, mere lempelige regler om merudgifter i kraft. 2011 14-3 Inddragelse af nye, mere lempelige mellemkommende regler i forbindelse med remonstration og administrativ prøvelse på det sociale område Få dage efter at en kommune havde afslået en borgers ansøgning

Læs mere

Kontanthjælp og sanktioner

Kontanthjælp og sanktioner Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og sanktioner Januar 2011 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kontanthjælp og sanktioner, januar 2011 Udgiver Ankestyrelsen, Amaliegade 25, Postboks

Læs mere

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse nr. 62 af 25. januar 2012 om selvforskyldt ledighed.

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse nr. 62 af 25. januar 2012 om selvforskyldt ledighed. Marts 2012 Arbejdsløshedskassen F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Gyldige grunde Du får ikke karantæne, hvis du siger dit job op, afslår et job eller et aktiveringstilbud, hvis du har en gyldig

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Sygedagpenge. Begrundelse. Lægelige oplysninger

Sygedagpenge. Begrundelse. Lægelige oplysninger Sygedagpenge. Begrundelse. Lægelige oplysninger En mand var sygemeldt og modtog sygedagpenge. Efter 1 år vurderede kommunen at ingen af de særlige grunde for at forlænge sygedagpengene ud over 1 år var

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 54 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Tilbud om virksomhedspraktik Du bedes møde til jobsamtale vedrørende en praktikplads på denne virksomhed:

Tilbud om virksomhedspraktik Du bedes møde til jobsamtale vedrørende en praktikplads på denne virksomhed: #[r_name] #[s_entity] #[s_office] #[s_address] #[s_postalcode]#[s_postaldistrict] Tlf.: #[s_telephone] www.jobnet.dk Dato: 16. august 2016 Ansvarlig: #[r_identifiertype].: #[r_identifier] Tilbud om virksomhedspraktik

Læs mere

november Forvaltningsret

november Forvaltningsret 2016-46 Korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 4, da retssag ikke kunne antages at være en nærliggende mulighed

Læs mere

14-1. Forvaltningsret 115.2 11.9 13.1. Ændring af skolebehandlingstilbud. Opsættende virkning af klage

14-1. Forvaltningsret 115.2 11.9 13.1. Ændring af skolebehandlingstilbud. Opsættende virkning af klage 14-1. Forvaltningsret 115.2 11.9 13.1. Ændring af skolebehandlingstilbud. Opsættende virkning af klage En dreng var efter et turbulent skoleforløb blevet placeret i et skolebehandlingstilbud på en specialskole

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet

Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet Henstillet til arbejdsdirektoratet at undergive spørgsmålet om adgangen til at modtage arbejdsløshedsdagpenge under kursusophold på henholdsvis den

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse FOB 05.584 Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse af beslutning En borger klagede over at kommunen ikke besvarede hendes ansøgninger om økonomisk

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 28. august 2009 (J.nr. 2009-0018589) Ikke part og anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Niels Bolt Jørgensen, Suzanne

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Januar 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere