Haveboligforeningen Grøndalsvænge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Haveboligforeningen Grøndalsvænge"

Transkript

1 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade København Ø CVR-nr T (+45) F (+45) Haveboligforeningen Grøndalsvænge (CVR.nr ) Årsrapport 1. januar december 2012

2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelses- og administratorpåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning Oplysninger om haveboligforeningen... 4 Årsregnskab 1. januar december 2012 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse... 7 Balance pr. 31. december Noter

3 Bestyrelses- og administratorpåtegning Bestyrelse og administrator har dags dato aflagt årsrapporten for 2012 for Haveboligforeningen Grøndalsvænge. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vor opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 25. marts 2013 Bestyrelse Niels Tørring Lars Börner Torben Bloch (konstituere tformand) Palle Geertsen Johan Rønne Ole Fromberg Peter Arenborg Anna Kristine Ravn Mikael Koch-Hansen Administrator Mette Overby Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent 1

4 Den uafhængige revisors erklæringer Til medlemmerne i Haveboligforeningen Grøndalsvænge Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Haveboligforeningen Grøndalsvænge for regnskabsåret 1. januar december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. De anførte budgettal er ikke omfattet af vor revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 2

5 Den uafhængige revisors erklæringer Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger Uden at det har påvirket vor konklusion, kan vi oplyse at regnskabet ikke er revideret indenfor den i vedtægterne fastsatte 2 måneders frist efter regnskabsårets udløb. Haveboligforeningen Grøndalsvænge har i resultatopgørelsen medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2012 og Resultatbudgettet har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. København, den 25. marts 2013 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Ole Skou statsautoriseret revisor 3

6 Oplysninger om haveboligforeningen Foreningen Haveboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2A 2400 København NV Hjemmeside: CVR.nr.: Stiftet: 26. november 1911 Hjemsted: København Regnskabsår: 1. januar december Består af: Andelshuse 389 Forretningsbygning 1 Enheder i alt 390 Bestyrelse Niels Tørring, konstitueret formand Lars Börner Torben Bloch Palle Geertsen Johan Rønne Ole Fromberg Peter Arenborg Anna Kristine Ravn Mikael Koch-Hansen Administration M O Ejendomsadministration ApS Vindruevej 2A 2400 København NV Revision Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Statsautoriseret revisor Ole Skou Stockholmsgade København Ø Bankforbindelser Nykredit Bank Arbejdernes Landsbank 4

7 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Haveboligforeningen Grøndalsvænge for 2012 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Resultatopgørelsen Resultatopgørelsen er klassificeret efter foreningens art og aktiviteternes omfang samt foreningens ønsker med hensyn til præsentation af tallene. Periodisering Alle væsentlige poster i resultatopgørelsen er periodiseret. Boligafgift og leje Der er i resultatopgørelsen medtaget den for perioden forfaldne boligafgift og leje. Forudbetalt eller ikke indbetalt boligafgift og leje er medtaget i balancen. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab. Skat af årets resultat Haveboligforeningen er skattepligtig af erhvervsmæssig indkomst m.m. Skat af årets resultat udgiftsføres. Der er ikke i årsrapporten afsat udskudt skat ej heller i forbindelse med ophør af udlejning, idet det forudsættes, at den skattepligtige aktivitet opretholdes. Balancen Materielle anlægsaktiver Ejendommene er optaget til seneste vurdering. Der foretages ikke afskrivninger på ejendommene, da påvirkningen på foreningens resultat og egenkapital ikke anses for væsentlig. Værdipapirer Værdipapirer under anlægsaktiver måles til dagsværdien. 5

8 Anvendt regnskabspraksis Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Prioritetsgæld Prioritetsgæld måles til pantebrevsrestgælden. Andelskroneopgørelse Andelenes værdi opgøres med udgangspunkt i "Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber" 5, stk. 2 samt foreningens vedtægter. 6

9 Resultatopgørelse 1. januar december Budget Budget Note tkr. kr. kr. tkr. (ej revideret) (ej revideret) Boligafgift og leje Andre indtægter Indtægter Ejendomsskatter m.v Forsikringer Vedligeholdelse Postkasser Honorarer og løn Administrationsomk Udgifter Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger ÅRETS RESULTAT Overføres til overført resultat

10 Balance pr. 31. december Aktiver Anlægsaktiver Note kr. tkr. Materielle anlægsaktiver Husene, andele Forretningsbygningen, udlejningsejendom Finansielle anlægsaktiver Værdipapirer Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varmeregnskab, netto Restancekonto, netto Fællesantenne Sociale lån Lån, hjemfaldsret Lån, frikøb grunde Andre tilgodehavender Forudbetalinger Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

11 Balance pr. 31. december 2012 Passiver Note kr. tkr. Egenkapital 13 Egenkapital, andelshusene Egenkapital, forretningsbygningen Egenkapital, overført overskud Fødselsdagskonto Hensatte forpligtelser Andre hensatte forpligtelser Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Prioritetsgæld Kortfristede gældsforpligtelser Depositum og fast forudbetalt leje Mellemregning salg (husoverdragelser) Periodisering Jubilæumspenge hensat til legeplads Anden gæld Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Andelenes værdi

12 Noter til årsrapporten Budget Budget tkr. kr. tkr. tkr. 1. Boligafgift og leje (ej revideret) (ej revideret) Boligafgift m.v Erhvervsleje og leje Andre indtægter Indskud og ekspedition Diverse indtægter Ejendomsskatter mv. Ejendomsskat Dagrenovation Forsikringer Bygningsforsikring Øvrige forsikringer Vedligeholdelse Veje og kloakker Maskiner og redskaber Forretningsbygningen Kontorlokaler Have Vedligehold legeplads Gave jubilæum til legeplads Teknisk rådgivning.m.v El og vand udgift Diverse vedligeholdelse

13 Noter til årsrapporten Budget Budget tkr. kr. kr. tkr. 6. Honorarer og løn (ej revideret) (ej revideret) Honorar, formand og udvalg Honorar, administrator Løn, gårdmand Ekstern gårdmandsordning Løn, rengøring Snerydning Pension Feriepenge Sociale bidrag Administrationsomkostninger Omkostninger i forbindelse med 100 års jubilæum rest jf. note Jubilæum, forlig teltleje Møder og generalforsamling Lys, varme og rengøring Vandudgift Telefon Tryksager EDB, nyanskaffelser IT, hjemmeside mv Kontorartikler Porto, gebyrer og udbringning Kranse, blomster mv Tilskud, beboerarrangementer Teknisk rådgivning Revision og regnskabsmæssig assistance Advokat Bent Riis Udarbejdelse af varmeregnskab Juridisk bistand Diverse

14 Noter til årsrapporten Budget Budget tkr. kr. kr. tkr. 8. Finansielle indtægter (ej revideret) (ej revideret) Renteindtægter mv Urealiserede kursgevinster, værdipapirer Kursgevinst ved husoverdragelse Udbytte mv Finansielle omkostninger Urealiserede kurstab, værdipapirer Husene, andele kr. tkr. Anskaffelsessum Opskrivninger til ejendomsværdi 1. oktober Ejendomsvurdering pr. 1. oktober Heraf grundværdi Bygningsværdi

15 Noter til årsrapporten 11. Forretningsbygningen, udlejningsejendom kr. tkr. Anskaffelsessum Opskrivninger til ejendomsværdi 1. oktober Ejendomsvurdering pr. 1. oktober Heraf grundværdi Bygningsværdi Bygningsværdi i alt Grundværdi i alt Værdipapirer Bolind-Handel A/S (anskaffelsesværdi) Investeringsforeninger: MMI Investec Nye obl.mark Lok, stk (ansk ) Danske Invest Danske Lange obl., stk (ansk ) Nordea Invest virksomhedsobl., stk (ansk ) Nykredit Invest Lange obligationer, stk (ansk )

16 Noter til årsrapporten 13. Egenkapital kr. tkr. Egenkapital, andelshusene Saldo pr. 1. januar Korrektion opskrivning til ejendomsvurdering Egenkapital, forretningsbygningen Saldo pr. 1. januar Korrektion opskrivning til ejendomsvurdering Egenkapital, overført resultat Saldo pr. 1. januar Kompensation for minirundkørsel Postkasser Årets resultat Fødselsdagskonto Saldo pr. 1. januar Andre hensatte forpligtelser Jubilæum, 100 år Saldo pr. 1. januar Anvendt i året Standardfradrag Saldo pr. 1. januar Henlagt i året..stand Forbrugt i året

17 Noter til årsrapporten 15. Anden gæld kr. tkr. Skyldig A-skat mv Feriepenge inkl. beregnet andel Skyldig revision Øvrige kreditorer Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Der er stillet kautioner overfor lån optaget af medlemmer, for i alt kr Andelenes værdi kr. tkr. Opgørelse af maksimal handelspris for foreningens huse og grunde. Grundværdi i henhold til vurdering pr. 1. oktober Heraf vedrørende forretningsbygningen Andelenes grundværdi I henhold til vedtægternes 14, litra a udgør den maksimale lovlige salgsværdi af grundene 95 % Der fordeles i henhold til vedtægternes 14, litra a. Bygningsværdi i henhold til vurdering pr. 1. oktober Heraf vedrørende forretningsbygningen Andelenes bygningsværdi I henhold til vedtægternes 14, litra a udgør den maksimale lovlige salgsværdi af grundene 95 % Der fordeles i henhold til vedtægternes 14, litra a. 15

18 Noter til årsrapporten 17. Andelenes værdi, fortsat Den samlede bygningsværdi af andelshusene fordeles således på de enkelte andele iflg. vedtægternes: 14.1, litra b. Først tilskrives basisværdien svarende til bygningsværdien for de enkelte huse ved den annulerede 1998-vurdering med fradrag for arealer, der er udgået efter Dernæst tilskrives udbygningsværdien som værdien af arealer tilført andelen efter Værdien opgøres pr. kvadratmeter, der efter 1998 og pr. 1. oktober forud for generalforsamlingen er tilført andelen, med den af generalforsamlingen ovenfor fastsatte Endelig tilskrives fordelingsværdien som værdien af overskud eller underskud af den af generalforsamlingen fastsatte samlede bygningsværdi for hele foreningen efter den samlede tilskrivning af basisværdier og udbygningsværdier.værdien tilskrives forholdsmæssigt på den enkelte andel som et tillæg eller fradrag ud fra arealpriserne i den seneste ejendomsvurdering/årsregulering og den enkelte andels arealer opgjort i den annullerede vurdering 1998 med fradrag af eventuelt fjernede arealer kr. tkr. Andel i foreningens formue Egenkapital Fødselsdagskonto Hensatte forpligtelser Maksimal lovlig handelspris for andelsgrundene Maksimal lovlig handelspris for andelshusene Reguleret egenkapital Fradrag 5 % af grund- og bygningsværdi i henhold til vedtægternes 14 a + b Til fordeling der fordeles lige mellem alle 389 andele i foreningen I henhold til foreningens vedtægter er andelskronens værdi gældende fra generalforsamlingsdatoen til den følgende generalforsamling. Værdien skal dog nedsættes, såfremt foreningen modtager en ny kontantvurdering, der medfører, at andelenes værdi ikke kan opretholdes. 16

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsen og administrators påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelse og administrators beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Årsrapport 2012 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Solgården, Aarhus CVR-nr. 52 92 44 13. Årsregnskab 2013/14

Andelsboligforeningen Solgården, Aarhus CVR-nr. 52 92 44 13. Årsregnskab 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Andelsboligforeningen Solgården,

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10

Læs mere

Andelsboligforeningen "Isted af 1964"

Andelsboligforeningen Isted af 1964 Andelsboligforeningen "Isted af 1964" Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2011 Likviditetsoversigt pr. 1. januar 2012 Driftsbudget for tiden 1. januar - 31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36 CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens og administrators påtegning

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Dirigent: dbio - Nordjylland. Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011. samt. Balance 31. december 2011.

Dirigent: dbio - Nordjylland. Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011. samt. Balance 31. december 2011. Godkendt på regionens generalforsamling den 6/3 2012 Dirigent: dbio - Nordjylland Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011 samt Balance 31. december 2011. Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

A/B Blidahlund & Esperancegården

A/B Blidahlund & Esperancegården Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 A/B Blidahlund & Esperancegården Årsrapport 2012 Godkendt

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr.

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr. 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V evr-nr. 20222670 Ejerforeningen Skelhøjvej 25 A - D Arsrapport 2014 Arsrapporten

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere