I Skitseprojekt for TK Developments

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "28.02-13 I Skitseprojekt for TK Developments"

Transkript

1 I Skitseprojekt for TK Developments entrepriseområde i Stationsområdet

2 KØGE KYST I beskrivelse BYANALYSE Entrepriseområdet er placeret på bagsiden af den eksisterende midtby ud mod jernbanetraceet. På den anden side af jernbanen ligger Køge havn og industriområdet. Entrepriseområdet er placeret mellem den planlagte underføring i syd og overgangen ved stationen mod nord. Underføringen og overgangen bliver nye knudepunkter i byen, der skaber forbindelse til havnen, vandet og stranden samt til den kommende erhvervsby på Collstropgrunden og det nye boligområde på Søndre Havn. Af de tre områder i udviklingsplanen er Stationsområdet det område, der er knyttet tættest og koblet mest direkte til den eksisterende by. Samtidigt kommer området til at skabe overgangen mellem den eksisterende by og de nyudviklede områder på den anden side af jernbanen, der får en mere moderne karakter og en anden skala. BYRUM Stationsområdet er opbygget omkring et centralt Stræde, der forbinder overgangen og underføringen. Strædet deler bygningsvolumenerne i to rækker. Strædets forløb er facetteret for at give et varieret rumligt udtryk og det er dimensioneret smalt for at skabe en intensitet i gaderummet. Strædet er en butiksgade og vil have et kommercielt udtryk med store glaspartier og alle de nye butikker vil have indgang fra Strædet. På tværs af Strædet findes et sekundært gadenet, som er en videreførelse af byens eksisterende Slipper. Slipperne repræsenterer et andet mere sivende bevægelsesmønster, der kobler den nye butiksgade til de eksisterende butiksgader i Køges bymidte. Al flow til og fra de øverste etagers boliger og kontorer finder sted i slipperne. Slipperne skaber derved en overgang mellem det meget offentlige og kommercielle rum i Strædet og de private funktioner på de overliggende etager. FUNKTIONSBLANDING Funktionerne i udviklingsområdets bygningsvolumener varierer både indenfor den enkelte bygning og byggefelterne imellem. Entrepriseområdet indeholder både butikker, boliger, kontorarealer samt et kommunalt rehabiliteringscenter og en tilbygning til Køge rådhus. Denne funktionsblanding giver et varieret by- og gadeliv og giver indtryk af en by, der på alle tidspunkter af dagen er fuld af liv. Om eftermiddagen og aftenen er der lys og liv i boligernes facader og på de private taghaver, mens gaderummene om dagen befolkes af dem, der arbejder og handler i Strædet. Bygningsvolumener Strædet opdeler entrepriseområdet i to rækker af bygningsvolumener. Alle volumenerne omkring Strædet er opbygget som en base i hele byggefeltets størrelse og herover to toetagers længer på hvert byggefelt. Mellem de to længer i 1. etages højde er der for hvert byggefelt en taghave til udeophold. Bygningsvolumenernes længer er orienteret i forlængelse af byens eksisterende struktur af længer vinkelret på Brogade og Nørregade. Længernes orientering giver en transparens i strukturen og skaber en visuel forbindelse mellem de nye bygningsvolumener og den eksisterende by. Strukturen giver desuden et karakteristisk gavlmotiv ud mod Strædet og Ivar Huitfeldtsvej og gentagelsen af dette gavlmotiv giver området en meget identitetsskabende og unik karakter. Alle de nye bygningsvolumener undtagen rådhustilbygningen har asymmetriske saddeltage. Hvert byggefelt har samme tagprofil på begge længer, men for at skabe et varierende udtryk i Strædets forløb vender tagene forskelligt fra byggefelt til byggefelt. Denne asymmetri er med til at skabe et varieret og differentieret forløb af taglinjerne set fra gadeplan. Opgangsstruktur Konceptet for adgangen til bygningsvolumenerne omkring Strædet er, at den foregår i størst mulige omfang i det offentlige rum. Det handler om at trække livet ud i gaderummet for at aktivere dette, så man får en fornemmelse af, at der altid sker noget i det nye Stræde og slipperne. Adgangen til de øverste etager i bygningsvolumenerne foregår hovedsageligt fra Slipperne. Herved har beboerne ikke adgang fra det kommercielle og meget offentlige Stræde, men fra en mere stille og privat gade. Samtidigt trækkers gadelivet rundt om hele blokken og aktiverer alle bygningens facader. Adgangen til de øverste etager i bygningsvolumenerne sker via taghaven. Der findes to udvendige ligeløbstrapper fra gadeplan op til taghaven for hver bygningsblok. Placeringen af de to trapper varierer for hver blok og trapperne bliver derved et skulpturelt element, der vil være identitetsskabende for byggeriet som helhed. Trapperne er placeret langs med gaden og bygningens facade, så man bevæger sig udenpå bygningens facade og herved er hele trappens længde eksponeret fra gaden og integreret i byrummet. Ud over de to udvendige trapper findes der desuden mindst en elevator i hver bygningsblok. 2

3 KØGE KYST I beskrivelse facadekoncept Det overordnede koncept for facaderne har været at skabe en afstemt tonalitet i de nye facader, med reference i den eksisterende by. I Køge by findes der fine kompositioner af facadefarver og -stofligheder, der stilles op imod hinanden og skaber en på samme tid varieret og afstemt helhed. De forskellige materialer giver facaderne en dynamik som tilsammen komponerer en helhed. Det er dette på samme tid varierede og afstemte udtryk, der er grundprincippet i facadeprojektet for Stationsområdet. For at variere rytmen i facadeskiftene langs Strædet har vi arbejdet med at underopdele udvalgte volumener i to forskellige facadematerialer. Volumenerne opdeles efter hvordan de udvendige trapper skærer sig ind i facaderne og effekten bliver, at bygningen opfattes som to volumener, der fletter sig sammen. I nogle af volumenerne skiller basen sig ud så længerne opfattes som stående ovenpå en base. Andre steder får den ene længe lov til at lande og få sin egen materialitet. Volumenerne har alle et tungt hovedmateriale. Disse tunge materialer som mur, beton og puds tager direkte udgangspunkt i den eksisterende by i forhold til tonalitet, stoflighed og tyngde. Det er meget traditionelle materialer, som også kan skabe et moderne og stilrent udtryk. Disse tunge materialer kombineres udvalgte steder med et mere let materiale som metal, der har en helt anden stoflighed. Metallet har en reference i industrien, havnen og jernbanen, som også er en del af konteksten på grunden. Metallet forekommer både som vævede og faste paneler, og vairerer i både tone og reflektion. For at skabe en naturlig diversitet i facadeprojektet er de to tegnestuer Polyform og Transform blevet bedt om at tegne facaderne til udvalgte bygninger. Landskabsprojekt I det nye Stræde og på Stationstorvet anvendes store betonflise, der skrifter retning med bebyggelsesplanens forløb af knæk og retningsskrift. Betonbelægningens retningsskift markeres med smalle cortenstålsbånd på tværs af Strædet. En særlig inventarlinie i cortenstål strammer Strøgets forløb op og rummer bænke og belysningsmaste. Da Stationstorvet domineres af et stort flow af både gående og cyklende, markeres de særlige opholdsarealer, der er fredet for cyklister med et belængningsskift. Skiftet foretages ved en finere detaljering af betonflisen, der kunne bestå af en ætset, grafisk dekoration i betonoverfladen. Slipperne sammenkobler og formidler overgangen fra Køges gamle middelalderstruktur med snævre, intime, brolagte gader til den nye moderne bys pladser og Stræde. I Slipperne anvendes en blanding af brosten, slebne brosten, genanvendt granit og mindre betonformater, der flettes sammen med eksisterende belægninger i en patchwork. Ved overgangen fra de store betonformater i Strædet til de mindre formater i Slipperne, markeres et hierarki mellem Strædet som den nye hovedgade og Slipperne som de mindre genveje og forbindelser til den gamle by. Strædet beplantes med enkelte solitære træer, der bryder det urbane gadeforløb og skaber et karakteristisk blikfang for Køge. Beplantningen styrker oplevelsen i Strædet med levende skyggedannelser og årstidernes skiften. Taghaver Taghaverne så vel offentlige som private, spiller en vigtig rolle som frodige haver, der giver bydelen sit grønne præg i modsætning til Strædets urbane og kommercielle udtryk. Det er derfor vigtigt at kunne føre beplantningen helt ud til taghavens kant så den kan opleves nedefra gadeplan. På taghaverne forskydes trædækket i forhold til facadelinien, så beplantningen punktvis trækkes helt ud til facaden. Andre steder er det terrassedækket der trækkes ud over kanten i form af små udkigsposter. De tre offentlige taghaver ligger samlet midt på Strædet i tilknytning til Stationstorvet. Taghavernes udformning knytter sig til bygningernes funktion og adskilles således både af deres indbyrdes aktiviteter og udtryk, der kan tiltrække forskellige grupper af besøgende alt efter behov, årstid og tid på døgnet. trafik Der er p-kælder under hele entrepriseområdet med plads til over 500 biler. Der er nedkørsel til p-kælderen i områdets sydlige ende og opkørslen i den nordlige. Op- og nedkørselsramperne er placeret på byggefelt B4Ø i syd og B9 i nord. Begge ramper er integrerede i bygningerne og overdækkede, så ind- og udkørslen foregår i hjørnet af et byggefelt gennem facaden. Der er to hovedadgangsveje for gående trafik til p-kælderen placeret i hver sin ende af kælderen. På Stationstorvet er der placeret en bred trappe og to elevatorer. I elevatortårnene vil der blive integreret et kunstprojekt i form af udskæringer i cortenpladen. På denne måde kan elevatortårnene både være identitetsskabende for projektet og for den nye pladsdannelse. I Strædet overfor Rådhuset og det kommende kulturhus er endnu en opgang placeret. Denne opgang vil give god forbindelse fra p-kælderen til den kommende undergang og til Køges centrale torv. Al trafik er ensrettet mod syd i Strædet. Man kan køre ind i området fra Bjerggade og Ivar Huitfeldtsvej. Der findes en varegård i tilknytning til dagligvarebutikkerne på byggefelt B9, hvorfra affaldshåndtering for hele byggefeltet foregår. Varetrafikken til dagligvarebutikken kører ind af Slippen fra Ivar Huitfeldtsvej, drejer nordpå af Strædet og herefter bakker ind ad porten til varegården. Udkørsel for varetrafikken foregår af Strædet i nordlig retning til Niels Juel Gade og Ivar Huitfeldtsvej. Varegården er integreret i bygningen og overdækket. 3

4 KØGE KYST I byrum B4v B5V B6 B8V B4Ø B5Ø B7 B8Ø B9 byggefelter og entreprisegrænse 4

5 KØGE KYST I p-kælder fremtidig udvidelse af p-kælder I de kommende faser af Køge Kyst-projektet vil p-kælderen blive udvidet mod nord. I den nye del af kælderen fortsættes p-kælderens layout og begge kørerbaner forlænges. Den sydgårende kørerbane under rampen skal sænkes ca. 20 cm. parkeringsnorm 0.75 plads/bolig 28 boliger...21 pladser 1 plads/75 m² kontor/service Areal: m²...43 pladser 1 plads/40 m² handel areal: m² pladser Krav til offentlige arealer (Rådhus + rehabiliteringscenter) AREAL: m²...90 pladser krav til antal totalt pladser P-kælder pladser P-hus (B9)...32 pladser HC Parkering på terræn...2 pladser Korttidsparkering HC bus (B9)...5 pladser Omrids af eksisterende rådhus antal i projektet pladser heraf Pladser disponeret til Køge Kyst P/S...62 pladser PLADSER I OVERSKUD...24 pladser (Forbeholdes undladt opført) Omrids af byggefelter Omrids af Teaterbygningen Fremtidig udvidelse af p-kælder p-kælder 5

6 KØGE KYST I bygningsvolumener 6

7 KØGE KYST I volumenstudie b6 mellembygning Den store ankerbutik på op til 2000 m² er placeret på B6 og for at få plads til det store lejemål i to etager er de to længebygninger her forbundet af en mellembygning i 1.etages højde. Mellembygningen trækkes tilbage fra de omkringliggende gader og Strædet for at synes mindre fra gadeplan. Samtidigt er et sammenhængende trappeforløb fra gadeplan til taghaven på 2.etage med til at binde mellembygningen sammen med det øvrige bygningsvolumen, så den fremstår som en integreret del heraf. volumenstudie af B6 bygningsvolumenet set fra strædet 7

8 KØGE KYST I adgangsforhold princip for adgang 8

9 KØGE KYST BELÆGNINGER og regnvandshåndtering Strædet I det nye Stræde anvendes store 1X2M kostede betonflise i halv forbandt, der skrifter retning med bebyggelsesplanens forløb af knæk og retningsskrift. Betonbelægningens retningsskift markeres med smalle cortenstålsbånd på tværs af Strædet. En særlig inventarlinie i cortenstål strammer Strøgets forløb op og rummer bænke og belysningsmaste. Stationstorvet Inventarlinien, der løber i Strædet, fortsætter frem til P-kælder nedgangen på Stationstorvet. På Stationstorvet anvendes fortsat store 1X2M kostede betonfliser i halv forbandt og smalle cortenstålbånd markerer de forskellige retningsskift i belægningen, så der opstår en dynamisk flade. Idet pladsen domineres af et stort flow af både gående og cyklende, markeres de særlige opholdsarealer, der er fredet for cyklister med et belængningsskift. Skiftet foretages ved en finere detaljering af betonflisen, der kunne bestå af en ætset, grafisk dekoration i betonoverfladen. Slipper Slipperne sammenkobler og formidler overgangen fra Køges gamle middelalderstruktur med snævre, intime, brolagte gader til den nye moderne bys pladser og Stræde. I Slipperne anvendes en blanding af brosten, slebne brosten, genanvendt granit og mindre 1X0.5M betonformater, der flettes sammen med eksisterende belægninger i en patchwork. Ved overgangen fra de store betonformater i Strædet til de mindre formater i Slipperne, markeres et hierarki mellem Strædet som den nye hovedgade og Slipperne som de mindre genveje og forbindelser mellem den gamle by, det nye Stationsområde og videre til Ivar Huitfeldtsvej. genanvendt granit Indenfor entrepriseområdet og langs med Ivar Huitfeldtsvej ligger der i dag en stor mængde granit, som tænkes genanvendt i projektet. Den genanvendte granit indgår som mindre belængingsfelter i Slipperne. Der er registeret følgende: Chausse: Lys grå portugiser på stationsplads, busholdeplads mv: 2500 m2 Nordisk Vest for Stationsplads: 2000 m2 Brosten: Nordisk ved overkørsler og som kant: 300 lbm Kantsten: Nordisk som kantning ved cykelsti og vej: 700 lbm. STATIONSTORVET STRÆDET/LOOP SLIPPER TAGHAVE.OFF. TAGHAVE.PRIVAT Taghaver På de private taghaver anvendes træ, der skaber en varmere mere hjemlig atmosfære. Trædækket kan bygges op som et hævet plateau, hvori der kan integreres plinte, sandkasse for de mindre børn og plantehuller til mindre træer. På trædækket kan beboerne grille, solbade, lege og måske etablere en lille vasketøjshave. VANDRENDE Inventarbåndet har en dobbeltfunktion som vandrende, dog uden at vandet indgår som et synligt element eller vandspejl. Overfladevand opsamles her, løber langs renden til nærmeste afløb placeret i tagopbygingen over p-kælderen. Arkitekt Kristine Jensens tegnestue 9

10 UDSNIT STATIONStorvet Eksisterende placering af vandkunst Løn Kobberbirk Bund af vedbend Vandre n de / inv entarb ånd Elevator til p-kælder Trappe til p-kælder Højt armatur Kostet beton 2 x 1 m Trappe til g an gbro Plint Ny placering af vandkunst Arkitekt Kristine Jensens tegnestue 10

11 UDSNIT STRÆDE OG SLIPPER granit rosten Slebne b Kostet beton 1x 0,5 m Genanvendt granit Cykel-P 30 stk. Gadebelysning i wire Kostet beton 2 x 1 m Vandre nd Corten e / inventarb stål ånd. Gadebelysning i wire Kostet beto n 1 x 0,5 m Cykel-P 30 stk. Gadebelysning i wire Arkitekt Kristine Jensens tegnestue 11

12 UDSNIT PRIVAT TAGHAVE Højbed Flerestammet mindre træer/buske Ophold Trædæk Højbed Leg Faldsand Ophold Trædæk Højbed Arkitekt Kristine Jensens tegnestue 12

13 Taghaver skovhaven bevægelseshaven De tre offentlige taghaver ligger samlet ca. midt på Strædet i tilknytning til Stationstorvet. Taghavernes udformning knytter sig til bygningernes funktion og adskilles således både af deres inbyrdes aktiviteter og udtryk der kan tiltrække forskellige grupper af besøgende alt efter behov, årstid og tid på døgnet. De tre bygninger rummer: Café, fitnesscenter og kontorlokaler hvortil de tre taghaver - Legehaven, Bevægelseshaven og Skovhaven knytter sig. Der er lagt vægt på at de offentlige haver adskiller sig fra Strædet og Slipperne og at de hver især har forskellige aktiviteter at tilbyde. I kontrast til Strædets urbane og enkle udtryk vil haverne være mere frodige og intensivt udnyttede. Materialevalget er ens i de tre haver og derfor med til at give dem samhørighed på trods af deres forskellige anvendelses muligheder. privat taghave legehaven stationstorvet 13

14 Grønne taghaver visualisering af Taghave Skovhaven - frodig, skyggefuld med grønne former Husmusrig fugtbevarende jord. Fokus på grønne nuancer og bladformer - få afdæmpede blomster Miks mellem løvfældende og stedsegrønne planter. Eksempler på planter: Bregner, Konvaller, Carex, Ramsløg, Anemone, Hosta, Kærmindesøster, Bærmispel, El, Pinus, Prunus 14

15 KØGE KYST I trafik biltrafik ærindekørsel indkørsel forbudt ind- og udkørsel til parkering 15

16 KØGE KYST I varetrafik Ensrettet Ensrettet Ensrettet Ensrettet varetrafik 16

17 P-kælder Visualisering af P-kælder 17

18 KØGE KYST I parkering på terræn BJERGGADE 2 x HC Busser 1 x HC Busser 2 x HC Busser STATIONSTORVET BUTIK 353 m² STRÆDET VARE- GÅRD VARELEVERING VAREGÅRD PARKERING PÅ TERRÆN 32 PLADSER AFLÆSNINGS DAGLIGVAREBUTIK 800 m² DAGLIGVAREBUTIK 1200 m² BUSSTOP B10 IVAR HUITFELDTSVEJ Note: venstresving skal trafikvurderes nærmere TAXAHOLDEPLADS Grundplan 1:500 18

19 KØGE KYST I facadekoncept underopdeling af volumenerne 19

20 KØGE KYST I facadekoncept - B9 For at integrere p-huset og busstoppestedet i basens facade introduceres et nyt let facadeelement. Materialemæssigt lægger det nye facadeelement sig op ad trappeelementet og fremstår let i kontrast til basens tunge beton. Det nye facadeelement en metalplade, der varierer mellem fast og metalnet. Herved er der mulighed for at begrønne udvalgte facader og samtidigt skabe transparens og dagslys hvor der er behov for det. Ved p-husets facade ligger pladerne trukket tilbage som en foring af åbningen i betonbasen. Her er pladerne semi-transparente for at skabe visuel kontakt og dagslys til p-huset. Samme koncept anvendes i p-husets facade mod Strædet. Ved busstoppestedet ligger facadepladen sig udenpå betonen og skaber et udhæng, bænke, plantekasser, skraldespande mv. p-hus facade Indgangsparti dagligvarebutik Fodgænger adgang til p-hus Indkørsel til p-hus busstop Overdækning Bænk Plantekasse 20

21 KØGE KYST I facadekoncept - B9 p-hus facade Fodgænger udgang fra p-hus Let facade med mulighed for begrønning Udkørsel fra p-hus varelevering Vareindkørsel Let facade med mulighed for begrønning 21

22 KØGE KYST I facadekoncept tonalitet i materialevalg 22

23 visualisering af strædet mod syd 23

24 visualisering set fra SLIPPE 24

25 visualisering af stationstorvet mod nord 25

26 visualisering af B9 set fra Ivar Huitfeldtsvej mod syd 26

27 visualisering af B9 set fra STRædet mod syd 27

28 visualisering af B9 set fra STRædet mod NORD 28

29 visualisering af stationstorvet mod syd 29

30 visualisering fra stationsbro mod syd 30

31 MULIGHEDER visualisering af strædet mod nord Der fi ndes mange forskellige måder at lave grønne facader på. Fra vertikale haver opbygget i lette måtter som dyrt at anlægge og kræver meget drift, til den helt klassiske vedbend, som over mange år klatre om af facaden og til sidst opslutter hele bygningen. Til Det Grønne Hjørne har vi valgt en løsning, der giver et hurtigt resultat, er realistisk at anlægge og vedligeholde. Facaden er opbygget af en række store plantekasser som beplantes med klatreplanter. Mellem plantekasserne er der udspændt et net hvorpå planterne kan kravle. Dette vil i løbet af få år gøre at hele huset står helt grønt. Løsning vil skulle plejes 1-2 gange om året i form af klipning og evt. opbinding. Vanding sker med et indbygget kunstvandingsanlæg, der bruger opsamlet regnvand fra taget. Gødning vil også ske gennem vandingsanlægget. Grøn paneler Naturlige klatreplanter $ For dyrt... For meget tid... Potter Hurtigt og bæredygtigt I Facadeforslag til B8v istationsmrådet i Køge Kyst 31

32 MULIGHEDER visualisering af strædet mod nord Der fi ndes mange forskellige måder at lave grønne facader på. Fra vertikale haver opbygget i lette måtter som dyrt at anlægge og kræver meget drift, til den helt klassiske vedbend, som over mange år klatre om af facaden og til sidst opslutter hele bygningen. Til Det Grønne Hjørne har vi valgt en løsning, der giver et hurtigt resultat, er realistisk at anlægge og vedligeholde. Facaden er opbygget af en række store plantekasser som beplantes med klatreplanter. Mellem plantekasserne er der udspændt et net hvorpå planterne kan kravle. Dette vil i løbet af få år gøre at hele huset står helt grønt. Løsning vil skulle plejes 1-2 gange om året i form af klipning og evt. opbinding. Vanding sker med et indbygget kunstvandingsanlæg, der bruger opsamlet regnvand fra taget. Gødning vil også ske gennem vandingsanlægget. Grøn paneler Naturlige klatreplanter $ For dyrt... For meget tid... Potter Hurtigt og bæredygtigt I Facadeforslag til B8v istationsmrådet i Køge Kyst 32

33 MULIGHEDER visualisering af rådhus slippen Der fi ndes mange forskellige måder at lave grønne facader på. Fra vertikale haver opbygget i lette måtter som dyrt at anlægge og kræver meget drift, til den helt klassiske vedbend, som over mange år klatre om af facaden og til sidst opslutter hele bygningen. Til Det Grønne Hjørne har vi valgt en løsning, der giver et hurtigt resultat, er realistisk at anlægge og vedligeholde. Facaden er opbygget af en række store plantekasser som beplantes med klatreplanter. Mellem plantekasserne er der udspændt et net hvorpå planterne kan kravle. Dette vil i løbet af få år gøre at hele huset står helt grønt. Løsning vil skulle plejes 1-2 gange om året i form af klipning og evt. opbinding. Vanding sker med et indbygget kunstvandingsanlæg, der bruger opsamlet regnvand fra taget. Gødning vil også ske gennem vandingsanlægget. Grøn paneler Naturlige klatreplanter $ For dyrt... For meget tid... Potter Hurtigt og bæredygtigt I Facadeforslag til B8v istationsmrådet i Køge Kyst 33

34 MULIGHEDER visualisering af Råshusets sydlige indgang Der fi ndes mange forskellige måder at lave grønne facader på. Fra vertikale haver opbygget i lette måtter som dyrt at anlægge og kræver meget drift, til den helt klassiske vedbend, som over mange år klatre om af facaden og til sidst opslutter hele bygningen. Til Det Grønne Hjørne har vi valgt en løsning, der giver et hurtigt resultat, er realistisk at anlægge og vedligeholde. Facaden er opbygget af en række store plantekasser som beplantes med klatreplanter. Mellem plantekasserne er der udspændt et net hvorpå planterne kan kravle. Dette vil i løbet af få år gøre at hele huset står helt grønt. Løsning vil skulle plejes 1-2 gange om året i form af klipning og evt. opbinding. Vanding sker med et indbygget kunstvandingsanlæg, der bruger opsamlet regnvand fra taget. Gødning vil også ske gennem vandingsanlægget. Grøn paneler Naturlige klatreplanter $ For dyrt... For meget tid... Potter Hurtigt og bæredygtigt I Facadeforslag til B8v istationsmrådet i Køge Kyst 34

35 Hurtigt og bæredygtigt KØGE KYST Facader B kontaktinfo KRISTINE JENSENS TEGNESTUE Mikkel Westfall Partner / Arkitekt MDD Ravnsborg Tværgade 5C, 3.sal 2200 København N tel.: mobil: Arne Graae Jensen Projektchef Islands Brygge København S tel.: mobil:

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

projektbeskrivelse for Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads Projektnr. 01188

projektbeskrivelse for Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads Projektnr. 01188 projektbeskrivelse for og Skt. Kjelds Plads Projektnr. 088 November 20 PROJEKTBESKRIVELSE for og Skt. Kjelds Plads Indhold 2 5 6 7 8 9 0 2 5 6 7 8 Opgaven Projektets fysiske afgrænsning Vision for opgaven

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

fortætning af helsingør - en fysisk analyse

fortætning af helsingør - en fysisk analyse fortætning af helsingør - en fysisk analyse 2 indholdsfortegnelse 5...indledning 6...udfordring - mere by på samme plads 7...perspektiv 8...helsingørs fysiske kvaliteter 14...udpegning af fortætningsområder

Læs mere

RAVNKILDEVEJ. Min bolig i vores kvarter

RAVNKILDEVEJ. Min bolig i vores kvarter RAVNKILDEVEJ Min bolig i vores kvarter 870 870 1 2 870 INDHOLD VISION S. 5 HELHEDSPLAN S. 8 UDERUM OG LANDSKAB S. 10 INFRASTRUKTUR OG PARKERING S. 14 LUNDEN VED ETAGEHUSENE S. 16 FÆLLESRUM VED GÅRDHAVEHUSE

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 orgerrepræsentationen har den 20. september 2012 vedtaget tillæg nr. 2 til lokalplan Carlsberg II med tilhørende tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2011 Planerne

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR NØRREBRO, 2012 Udarbejdet af: Nørrebro Lokaludvalg med bistand fra Miljøpunkt Nørrebro

TRAFIKPLAN FOR NØRREBRO, 2012 Udarbejdet af: Nørrebro Lokaludvalg med bistand fra Miljøpunkt Nørrebro BYRUMSPLAN NØRREBRO 2012 TRAFIKPLAN FOR NØRREBRO, 2012 Udarbejdet af: Nørrebro Lokaludvalg med bistand fra Miljøpunkt Nørrebro Fotos: Nørrebro Lokaludvalg (Med mindre andet er anført) Layout: Nørrebro

Læs mere

KU.BE 1 DESIGNMANUAL 20130425 PROJEKTFORSLAG ADEPT - MVRDV - SLA - SØREN JENSEN - MAX FORDHAM KU.BE

KU.BE 1 DESIGNMANUAL 20130425 PROJEKTFORSLAG ADEPT - MVRDV - SLA - SØREN JENSEN - MAX FORDHAM KU.BE 20130425 PROJEKTFORSLAG KU.BE DESIGNMANUAL ADEPT - MVRDV - SLA - SØREN JENSEN - MAX FORDHAM KU.BE KU.BE 1 INDHOLD INDLEDNING... 03 LANDSKAB...05 URBANT GARDIN... 13 MATERIALE KONCEPT... 29 FACADE... 33

Læs mere

Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008

Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008 "Carlsberg II" Forslag til lokalplan Forslag til kommuneplantillæg Miljøvurdering (VVM og SMV) Del II Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008 orgerrepræsentationen har den 11. juni 2008 vedtaget

Læs mere

Evalueringsnotat Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence

Evalueringsnotat Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence Evalueringsnotat Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence August 2012 Indhold Indledning... 3 Bedømmelsesudvalget... 4 Tildelingskriterier... 5 Indledning... 5 Tilbudt pris...

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

Indhold. Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget. Lokalplan Enghave Brygge. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning

Indhold. Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget. Lokalplan Enghave Brygge. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning ENGHAVE BRYGGE Forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 24. januar 2013 vedtaget forslag til lokalplan Enghave Brygge med tilhørende forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

VISION VESTERGADE C.C. CONTRACTOR CUBO ARKITEKTER RAMBØLL

VISION VESTERGADE C.C. CONTRACTOR CUBO ARKITEKTER RAMBØLL VISION VESTERGADE C.C. CONTRACTOR CUBO ARKITEKTER RAMBØLL SATELITCAFE NY TUNNELFORBINDELSE INTERN VEJ PARALLELPARKERING LASTBILER LÆHEGN INTERN VEJ ELEVHAL OPVARMNINGSHAL MASKINHAL OPVISNINGSHAL PARKERING

Læs mere

Lokalplan nr. 432 "Carlsberg II"

Lokalplan nr. 432 Carlsberg II Del I - baggrund og indhold Lokalplanen er vedtaget på Borgerrepræsentationens møde 29. januar 2009 og bekendtgjort den 18. februar 2009. Indhold Baggrund for lokalplanen og kommuneplantillægget Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 4-2-107 BOLIGER, ERHVERV M.M., ETERNITTEN GRØNLANDSKVARTERET

LOKALPLAN 4-2-107 BOLIGER, ERHVERV M.M., ETERNITTEN GRØNLANDSKVARTERET LOKALPLAN 4-2-107 BOLIGER, ERHVERV M.M., ETERNITTEN GRØNLANDSKVARTERET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN APRIL 2010 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN JELLING MIDTBY UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY Vedtaget af Vejle Byråd 2. oktober 2013 Vejle Kommune Teknik & Miljø Kirketorvet 22 7100 Vejle Udviklingsplanen

Læs mere

Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE

Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE Aalborg Kommune Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE August 2009 Side i 1. KONSEKVENSANALYSE... 1 2. RESUMÉ... 2 3. BYARKITEKTUREN... 6 4. BYRUM OMKRING DE HØJE HUSE... 25 5. DET

Læs mere

Lokalplan nr. 432 "Carlsberg II"

Lokalplan nr. 432 Carlsberg II Lokalplan nr. 432 "Carlsberg II" Del II - lokalplanens bestemmelser Lokalplanen er vedtaget på orgerrepræsentationens møde den 29. januar 2009 og bekendtgjort den 18. februar 2009. Indhold Lokalplan 1.

Læs mere

MULIGHEDER MED KVALITET

MULIGHEDER MED KVALITET MULIGHEDER MED KVALITET - en arkitekturpolitik for Randers Kommune RANDERS BYKERNE BYRÅDETS ARKITEKTURPOLITIK Randers Kommune skal kendes som en attraktiv kommune og et godt sted at bo. Kommunens smukke

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

HALSSKOV MARITIME BY HORISONTEN. UDBUD HALSSKOV HAVN den 16. November 2006 UDSIGTSBYEN KANALBYEN HUSBÅDSBYEN. C.F. MØLLER arkitektfirmaet LUND GRUPPEN

HALSSKOV MARITIME BY HORISONTEN. UDBUD HALSSKOV HAVN den 16. November 2006 UDSIGTSBYEN KANALBYEN HUSBÅDSBYEN. C.F. MØLLER arkitektfirmaet LUND GRUPPEN HALSSKOV MARITIME BY HORISONTEN UDBUD HALSSKOV HAVN den 16. November 2006 UDSIGTSBYEN KANALBYEN HUSBÅDSBYEN VISUALISERING AF HALSSKOV MARITIME BY HALSSKOV MARITIME BY HORISONTEN + + = Den forslåede bebyggelsesplan

Læs mere

REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede

REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede VORES BY REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede Deltagere ca. 50 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Derudover deltagere fra Carlsberg Ejendomme, Entasis

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK. Analyse og vision

At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK. Analyse og vision At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK Analyse og vision At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK Analyse og vision INDHOLD 1.0 INTRO - AT STYRKE DEN SOCIALE BALANCE I VÆREBRO PARK p 06 2.0 KONTEKST

Læs mere

Indhold. Tilladelse efter anden lovgivning... 15 Affald... 15 Jordforurening... 15 Museumsloven... 15. Praktiske oplysninger på bagsiden

Indhold. Tilladelse efter anden lovgivning... 15 Affald... 15 Jordforurening... 15 Museumsloven... 15. Praktiske oplysninger på bagsiden "Sundbygaard" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 25.marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Vest. Offentlig høring fra den 13. april til den

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Tillæg 1 til til Lokalplan 132. for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsensvej

Tillæg 1 til til Lokalplan 132. for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsensvej Tillæg 1 til til Lokalplan 132 for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsensvej 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 Indholdsfortegnelse PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 SITUATIONSPLAN 1:500 7 SNIT OG OPSTALTER 8 ANALYSER FOR PLACERINGEN AF BEBYGGELSE 10 ETAGEAREALER

Læs mere

udvidelse af falkonergårdens gymnasium åben projektkonkurrence - januar 2011 FORSLAG 58843

udvidelse af falkonergårdens gymnasium åben projektkonkurrence - januar 2011 FORSLAG 58843 udvidelse af falkonergårdens gymnasium åben projektkonkurrence - januar 2011 FORSLAG HISTORIK: Arkitekten bag Falkonergårdens Gymnasium og har skabt velproportionerede og nt sammensatte bygninger, som

Læs mere