Alkohol, medicin og narkotikaforekomst hos alvorligt tilskadekomne bilister

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alkohol, medicin og narkotikaforekomst hos alvorligt tilskadekomne bilister"

Transkript

1 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN Alkohol, medicin og narkotikaforekomst hos alvorligt tilskadekomne bilister Bernhoft IM*, Hels T*, Janstrup K*, Simonsen KW**, Steentoft A**, *Danmarks tekniske Universitet, Institut for Transport ** Københavns Universitet, Retsmedicinsk Institut, Retskemisk Afdeling Abstrakt Denne artikel omhandler forekomsten af alkohol, narkotika og medicin hos danske bilister, som er blevet alvorligt skadet i færdselsuheld. Undersøgelsen er baseret på anonyme blodprøver fra 84 førere af personog varebiler, der blev indbragt til hospitalerne i Odense, Kolding, Vejle, Viborg og Ålborg i perioden oktober 28 - marts 21. Blodprøverne blev taget som led i de blodprøver, der rutinemæssigt tages i forbindelse med behandlingen og de blev analyseret for alkohol og 21 misbrugs- og lægemiddelstoffer samt enkelte omdannelsesprodukter (metabolitter). Til brug for undersøgelsen blev der desuden indhentet oplysning om patientens alder og køn, typen af køretøj, uheldsstedet, typen af færdselsuheld, tidspunkt for færdselsuheldet og prøvetagningen samt eventuel medicin, der var blevet givet før udtagning af blodprøven. Alkohol alene eller alkohol sammen med én eller flere stofgrupper var til stede hos knap 2 % af bilisterne. I alt var 3, % af bilisterne positive for én eller flere af stofgrupper. Blandt medicin alene var forekomsten højest for medicinske opioider (2, %) efterfulgt af benzodiazepiner (1,6 %). For de narkotiske stoffer alene var forekomsten højest for hash (1,8 %) efterfulgt af amfetamin (1,1 %). I alt var 41,6 % af de tilskadekomne i eneuheld positive for stoffer, heraf 3 % for alkohol alene eller alkohol sammen med andre stoffer. For bilister i flerpartsuheld var det 19 %, heraf knap 9 % for alkohol alene eller alkohol sammen med andre stoffer. Forekomsten af stoffer var mere end dobbelt så stor hos de tilskadekomne mænd som hos de tilskadekomne kvinder. For begge køn var forekomsten størst hos aldersgruppen 2-34 år. Forekomsten af alkohol var størst i weekenden, mens den for alle andre stoffer var størst på hverdage. Resultaterne viser, at alkohol er væsentlig hyppigere til stede hos alvorligt skadede bilister i forhold til medicin og narkotika. Trafikdage på Aalborg Universitet 211 ISSN

2 Baggrund og formål I Danmark bliver omkring 3 trafikanter dræbt i trafikken hvert år. Det skønnes, at en fjerdedel af disse kunne have reddet livet, hvis der ikke blev kørt spirituskørsel. At køre med spiritus i blodet, er åbenlyst risikabelt. Dels er ens reaktionstid forøget, når man har indtaget alkohol, og dels er ens dømmekraft svækket, så man kan have vanskeligt ved at vurdere det, der sker i trafikken. Det samme gælder i forskelligt omfang ved at køre med stoffer i blodet, det vil sige medicin og narkotika. Blot ved vi langt mindre om, hvor stort omfanget af stoffer er hos bilister i trafikken, og hvor mange uheld, der er forårsaget af kørsel med disse stoffer. Kørsel med stoffer og alkohol i blodet er både et europæisk og et internationalt problem, og derfor har EU finansieret et forskningsprojekt 1, der skal klarlægge både problemets omfang, risiko ved kørsel med alkohol og andre stoffer, forebyggelse samt rehabilitering af bilister, der er blevet dømt for spiritus- eller såkaldt stofkørsel. Danske partnere i dette projekt er Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Transport (DTU Transport) samt Københavns Universitet, Retsmedicinsk Institut, Retskemisk Afdeling. Forekomst af alkohol, medicin og narkotika hos bilister, som er blevet alvorligt skadet i færdselsuheld, er emnet for ét af delprojekterne i det europæiske projekt. Viden om alkohol og andre stoffer hos bilisterne er indhentet ved hjælp af analyser af anonyme blodprøver fra bilisterne. Udover i Danmark blev der foretaget tilsvarende undersøgelser i fem andre lande, nemlig Finland, Belgien, Holland, Litauen og Italien. Forud for undersøgelsen blev der som led i projektet udviklet en projekt- og metodebeskrivelse, som blev anvendt i alle landene for at sikre sammenlignelighed. For at sikre kvaliteten af de toksikologiske analyser i de enkelte lande blev der i undersøgelsesperioden udsendt to præstationsprøver årligt til laboratorierne. Blodprøveanalyser måtte kun foretages af de laboratorier, der gennemførte præstationsprøverne tilfredsstillende. DTU Transport stod for samarbejdet med hospitalerne i Danmark samt rapporteringen af undersøgelsen mens Københavns Universitet, Retsmedicinsk Institut, Retskemisk Afdeling stod for de toksikologiske blodprøveanalyser. Formålet med denne artikel er at beskrive resultaterne af det danske projekt vedrørende forekomsten af alkohol, medicin og narkotika hos bilister, som bliver alvorligt skadet i færdselsuheld. Anvendte metoder, analyse og fremgangsmåde Undersøgelsen i Danmark fandt sted i perioden oktober 28 til marts 21 i samarbejde med følgende hospitaler: Odense Universitetshospital, Kolding Sygehus, Vejle Sygehus, Regionshospitalet i Viborg samt Ålborg Sygehus. Dataindsamling Undersøgelsen var begrænset til at omfatte alvorligt tilskadekomne førere af personbiler og små varebiler. Alvorligt tilskadekomne førere blev defineret som bilister, der blev bragt i ambulance til de deltagende hospitalers skadestuer som traumepatienter. Til undersøgelsen blev der fra hver patient, der opfyldte kriterierne for at indgå i undersøgelsen, noteret et antal anonyme oplysninger om patienten og uheldet samt taget en blodprøve. 1 DRUID Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines Trafikdage på Aalborg Universitet 211 ISSN

3 Det ansvarlige personale på hospitalernes traumestuer registrerede følgende anonyme oplysninger på et særligt ark, der var forsynet med et identifikationsnummer til projektet: Patientens alder, køn og traumescore Typen af køretøj, uheldsstedet samt typen af færdselsuheld Tidspunkt for færdselsuheldet samt tidspunkt for blodprøvetagningen. Eventuel medicin, der blev givet før udtagning af blodprøven Laboratoriepersonalet tog til brug for projektet en blodprøve, der blev taget som led i de blodprøver, der rutinemæssigt bliver taget i forbindelse med behandlingen. Blodprøven blev forsynet samme identifikationsnummer, som de øvrige patientoplysninger. Blodprøverne blev opbevaret på frost i hospitalets laboratorium indtil de blev transporteret med kurer til Retskemisk afdeling på Københavns Universitet, hvor de blev opbevaret ved -2 C indtil analyse. I alt bestod datamaterialet af 86 alvorligt tilskadekomne bilister, hvor det var muligt at matche identifikationsnummeret på blodprøven med identifikationsnummeret på skemaet med de øvrige oplysninger om bilisten. Fire bilister blev ekskluderet, da deres alder var under 18, og yderligere 12 blev ekskluderet, fordi deres blodprøve var blevet taget tre timer elle mere efter at uheldet fandt sted. Dette tidsrum var sat som kriterium for at sikre, at analyserne modsvarede stoffer i blodet på uheldstidspunktet. Alt i alt indgik 84 bilister i de følgende analyser. For enkelte af bilisterne var køn eller alder ukendt. Analyse af blodprøverne Blodprøverne blev analyseret på Retsmedicinsk Institut, Retskemisk Afdeling på Københavns Universitet for alkohol og 21 misbrugs- og lægemiddelstoffer samt enkelte omdannelsesprodukter (metabolitter), som var fastlagt i samarbejde med projektdeltagerne i alle de medvirkende lande.,2 g blod blev analyseret for misbrugs- og lægemiddelstoffer samt disses omdannelsesprodukter ved ultra performance væskekromatografi og massespektrometri (UPLC-MSMS). Til analyse for alkohol blev,1 ml blod analyseret ved headspace gaskromagrafi med flammeionisationsdetektor (GC-FID). De stoffer, der blev medtaget (se tabel 1 i afsnittet om resultater) var dels begrundet i viden om, hvilke stoffer der bliver anvendt i de medvirkende lande, dels i en erfaring om, hvilke stoffer der kan tænkes at indvirke på bilisters køreegenskaber. Prøverne kan derfor indeholde koncentrationer af andre ikke undersøgte stoffer. De grænseværdier for koncentrationen af de enkelte stoffer, der blev fastlagt af partnerne i de medvirkende lande, afgjorde om blodprøven var positiv eller negativ. Derfor kan der naturligvis i prøverne have forekommet stoffer i lavere koncentrationer end de her omtalte. Grænseværdierne er sat så lave, så koncentrationer herunder ikke skønnes at påvirke køreegenskaberne. Omvendt kan det ikke sluttes, at alle koncentrationer over de fastsatte grænseværdier påvirker køreegenskaberne. For eksempel var grænseværdien for alkohol sat til,1 g/l, der svarer til,1. Endelig gælder det for omdannelsesprodukterne, at koncentrationer heraf uden at det aktive stof samtidig var til stede er udtryk for, at stoffet allerede var blevet omdannet fordi det blev indtaget et vist antal timer tilbage i tiden. Personalet på hospitalerne blev bedt om at registrere eventuel medicin, der blev givet før udtagning af blodprøven. Denne oplysning blev sammenlignet med analyseresultatet af blodprøven, og positive koncentrationer af medicin, der tilhørte de stoffer, der blev analyseret for, blev udeladt af resultaterne for på den måde kun at medtage de stoffer, der var til stede på uheldstidspunktet. Etik Videnskabsetisk komité blev af DTU Transport informeret om projektet og meddelte, at det ikke skulle anmeldes til komitéen. Det var derfor op til de ansvarlige læger at beslutte, om de medvirkende patienter skulle modtage mundtlig og skriftlig information om projektet, herunder information om, at de havde afgivet en anonym blodprøve. Trafikdage på Aalborg Universitet 211 ISSN

4 Resultater Blodprøverne blev som nævnt analyseret for alkohol og 21 misbrugs- og lægemiddelstoffer samt enkelte omdannelsesprodukter (metabolitter), som var fastlagt i samarbejde med projektdeltagerne i alle de medvirkende lande. Blodprøverne blev betragtet som positive for et stof, hvis koncentrationen af dette stof var lig med eller oversteg de grænseværdier, der var fastlagt af projektdeltagerne i de medvirkende lande, se tabel 1. Alkoholkoncentrationen er i g/l, der svarer til,1 mens koncentrationen for de øvrige stoffer er i ng/ml. Tabel 1 Grænseværdier for hver af de analyserede stoffer, antal positive prøver samt deres koncentrationer Stof Grænseværdi (ng/ml) Antal positive Variation i koncentrationerne (ng/ml) Middelværdi (ng/ml) prøver Minimum Maximum Alkohol,1 g/l 16,12 g/l 3,18 g/l 1, g/l 6-acetylmorfin ,4 12,4 12,4 Alprazolam , 128, 74, Amfetamin , 19, 179,63 7-aminoclonazepam ,8 146,8 3,6 7-aminoflunitrazepam 2 7 2,6 69,6 21,39 Benzoylecgonine 11 1,6 1329, 49,44 Clonazepam ,2 174, 46,96 Kokain 1 11,6 28,9 22,86 Kodein 1 7 1,6 66,9 42,3 Diazepam ,1 1747, 311, Flunitrazepam 2 3 6,1 12,1 9,37 Lorazepam 1 n.a. n.a. n.a. MDA 2 n.a. n.a. n.a. MDEA 2 n.a. n.a. n.a. MDMA ,6 47,6 47,6 Metadon ,8 81, 3,96 Metamfetamin ,2 227,7 86,1 Morfin ,3 27,7 97,4 Nordiazepam ,3 84,9 323,3 Oxazepam 9 119,2 467,9 272,42 THC ,2 6,6 3,19 THCCOOH 3, 31, 9,7 Tramadol 18,7 4376, 489,13 Zolpidem 2 4,6 1161, 3,1 Zopiclone ,6 422, 122,82 Tabel 1 viser desuden hvor mange af prøverne, der var positive for hvert enkelt stof i en koncentration lig med eller over den fastsatte grænseværdi, minimum og maximum for koncentrationerne samt middelværdien. Det ses af tabel 1, at koncentrationerne for de fleste stoffer spænder meget vidt. Det skal desuden bemærkes, at en blodprøve kan være positiv for flere stoffer, f.eks. både for THC og THCCOOH, for flere benzodiazepiner eller for flere stofgrupper. På baggrund af de analyserede stoffer, dannedes i alt følgende ti stofgrupper: Alkohol Narkotika Amfetaminer, inklusiv metamfetaminer og ecstasy Kokain (kokain og metabolitten benzoylecgonine) Trafikdage på Aalborg Universitet 211 ISSN

5 Hash (THC og metabolitten THCCOOH) Heroin samt ikke lægeordinerede opiater Medicin Benzodiazepiner (et bredt udsnit samt deres metabolitter) Z-drugs (zopiclone og zolpidem) Medicinske opioider, inklusiv morfin og kodein Alkohol i kombination med andre stofgrupper Kombinationer af flere narkotiske og/eller medicinske stofgrupper Alkohol alene viste sig at optræde hos 1,4 % af de alvorligt tilskadekomne bilister og sammen med et eller flere stoffer yderligere hos 4,3 % af bilisterne (figur 1). I alt var 3, % af bilisterne positive for én eller flere af de ti stofgrupper. Blandt medicin alene var forekomsten højest for medicinske opioider (2, %) efterfulgt af benzodiazepiner (1,6 %). For de narkotiske stoffer alene var forekomsten højest for hash (1,8 %) efterfulgt af amfetamin (1,1 %). % Alkohol Alkohol og stoffer Amfetaminer Kokain Hash Heroin Benzodiazepiner Z-drugs Medicinske opioider Flere stoffer Figur 1: Procent alvorligt tilskadekomne bilister positive for alkohol og andre stoffer (N=84) Forekomst af stoffer efter uheldstype Som figur 2 viser, var i alt 41,6 % af de tilskadekomne i eneuheld positive for stoffer, heraf var omkring 3 % positive for alkohol alene eller for alkohol i kombination med andre stoffer. For bilister i flerpartsuheld var i alt 19 % positive, heraf var omtrent 9 % positive for alkohol alene eller for alkohol i kombination med andre stoffer. For de øvrige stofgrupper var der ikke så stor forskel på forekomsten i eneuheld og i flerpartsuheld, dog var en større andel af de alvorligt tilskadekomne bilister i eneuheld positive for en kombination af stoffer i forhold til bilister i flerpartsuheld. Trafikdage på Aalborg Universitet 211 ISSN

6 % 2 2 Eneuheld (N=411) Flerpartsuheld (N=41) 1 1 Alkohol Alkohol og stoffer Amfetaminer Kokain Hash Heroin Benzodiazepiner Z-drugs Medicinske opioider Flere stoffer Figur 2: Procent alvorligt tilskadekomne bilister positive for alkohol og andre stoffer efter uheldstype (N=826) Forekomst af stoffer efter køn og alder Der var stor forskel på forekomsten af alkohol og andre stoffer hos de mandlige og kvindelige til skadekomne bilister, som vist i figur 3. Andelen af mænd, der var positive for alkohol (21,4 % for alkohol alene og,9 % for alkohol sammen med andre stoffer), var mere end fem gange så stor som andelen af kvinder (4,1 % for alkohol alene og 1,4 % for alkohol sammen med andre stoffer). % Mænd (N=46) Kvinder (N=288) 1 Alkohol Alkohol og stoffer Amfetaminer Kokain Hash Heroin Benzodiazepiner Z-drugs Medicinske opioider Flere stoffer Figur 3: Procent alvorligt tilskadekomne bilister positive for alkohol og andre stoffer efter køn (N=834) Andelen af mænd, der var positive for ulovlige narkotiske stoffer var også større hos de tilskadekomne mænd end hos de tilskadekomne kvinder, hvorimod det omvendte gjorde sig gældende for de medicinske stoffer, se figur 4. Trafikdage på Aalborg Universitet 211 ISSN

7 % Alkohol Alkohol og stoffer Narkotiske stoffer Medicin Flere stoffer (N=188) 2-34 (N=141) 3-49 (N=127) + (N=9) Alvorligt tilskadekomne mænd % N=81) 2-34 (N=63) 3-49 (N=88) + (N=6) Alvorligt tilskadekomne kvinder Figur 4: Procent alvorligt tilskadekomne mandlige (N=46) og kvindelige (N=288) bilister positive for alkohol og andre stofgrupper efter alder Både hos de tilskadekomne mænd og de tilskadekomne kvinder var den samlede forekomst af alkohol og andre stoffer størst hos aldersgruppen 2-34 år. I denne aldersgruppe var i alt 46,8 % af blodprøverne positive for én eller flere af stofgrupperne, mens den samlede procent for kvinderne i denne aldersgruppe var 23,8 %, se figur 4, hvor de narkotiske stoffer er slået sammen til én gruppe og de medicinske stoffer ligeledes til én gruppe for oversigtens skyld. Det er bemærkelsesværdigt, at mens alkohol og alkohol i kombination med andre stoffer for mændene i alle aldersgrupper udgør den største procent af de positive blodprøver, så tegner medicin og kombinationen af flere stoffer sig for en betydelig andel af de positive blodprøver hos kvinderne i alle aldersgrupper. Endelig ligner fordelingen af forekomsten af de forskellige grupper, nemlig alkohol, narkotiske stoffer, medicin og kombinationen heraf, hos mænd i alderen og derover fordelingen hos kvinderne i den samme aldersgruppe, dog med omtrent dobbelt så høje værdier hos mændene som hos kvinderne. Forekomst efter tidspunkt på ugen Ugen blev inddelt i fire perioder, der dækker dagtimer på hverdage, hverdags nætter, dagtimer i weekenden samt weekend nætter, se tabel 2. Det skal bemærkes, at fredag 16: 23:9 og mandag : - 3:9 hører med til weekenden, idet det antages, at kørsel med alkohol og andre stoffer i disse perioder svarer til den øvrige del af weekenden. Trafikdage på Aalborg Universitet 211 ISSN

8 Tabel 2 Inddeling af ugen Tidspunkt Hverdag Weekend Dagtimer Mandag fredag 4: 1:9 Lørdag søndag 4: 1:9 Mandag fredag 16: 21:9 Fredag søndag 16: 21:9 Nat Mandag torsdag 22: 23:9 Tirsdag fredag : 3:9 Fredag søndag 22: 23:9 Lørdag mandag : 3:9 Forekomsten af alkohol var størst om natten, både på hverdags nætter (3,8 %) og i weekenden (38,8 %). Alkohol kombineret med andre stoffer forekom også hyppigst om natten (hverdag: 12,8 %, weekend 1,3 %), se figur. % Alkohol Alkohol og stoffer Ulovlige stoffer Medicin Flere stoffer (N=3) (N=39) (N=212) (N=68) Hverdag-dagtimer Hverdag-nat Weekend-dagtimer Weekend-nat Figur : Procent alvorligt tilskadekomne bilister positive for alkohol og andre stofgrupper efter tidspunkt på ugen (N= 822) Med hensyn til ulovlige stoffer og medicin, er det bemærkelsesværdigt, at der ikke forekom medicin alene på hverdags nætter og at der ikke forekom ulovlige stoffer alene på weekend nætter. Den samlede forekomst af stoffer, alene eller sammen med alkohol eller med andre stoffer var højest på hverdags nætter (forekomst i alt af stoffer: 1,4 %, forekomst af alkohol og stoffer: 12,8 %). Herefter følger weekend nætter (forekomst i alt af stoffer: 1,3 %, forekomst af alkohol og stoffer:,9 %), dagtimer på hverdage (forekomst i alt af stoffer: 12,7 %, forekomst af alkohol og stoffer: 2,8 %). Forekomsten var lavest i dagtimer i weekenden (forekomst i alt af stoffer: 8, %, forekomst af alkohol og stoffer: 4,7 %). Diskussion Et væsentligt formål med det europæiske projekt er at beregne bilisters risiko for at blive alvorligt skadet i færdselsuheld, hvis de er påvirkede af alkohol, medicin eller narkotika. Denne risiko beregnes ved hjælp et såkaldt case-control design, hvor cases består af alvorligt tilskadekomne bilister og controls af et tilfældigt udsnit af bilister i den kørende trafik. Denne artikel omhandler de data, der er indsamlet i Danmark for at danne denne case-population. Udover at disse data benyttes i beregningen af risiko, hvilket ikke indgår i denne artikel, giver de i sig selv viden om, forekomsten af alkohol, medicin og narkotika hos bilister, som bliver alvorligt skadede i færdselsuheld. Resultaterne viser, at alkohol er væsentlig hyppigere til stede hos alvorligt skadede bilister i forhold til medicin og narkotika. Trafikdage på Aalborg Universitet 211 ISSN

9 I en tidligere undersøgelse af 184 alvorligt tilskadekomne førere af person- og varebiler fra Holland (Assum et al., 2), var i alt 4 % af mændene og 24 % af kvinderne positive for alkohol og stoffer, hvilket er noget højere end i den danske undersøgelse hvor i alt 38 % af mændene og 16 % af kvinderne var positive. Dette skal ses i sammenhæng med, at alle analyser i den danske undersøgelse blev foretaget i blod, hvorimod der i den tidligere hollandske undersøgelse var analyseret enten blod eller urin, hvor visse stoffer er til stede i længere tid, end det er tilfældet i blod. Yderligere var grænseværdierne ikke ens, ligesom det ikke er præcis de samme stoffer, der blev analyseret for i de to undersøgelser, og som kun dækker et udvalg af misbrugsog lægemiddelstofferne i BEK 6 (Justitsministeriet, 27), der omhandler klassificering af færdselssikkerhedsfarlige stoffer. Set i perspektivet af, at undersøgelser med samme metode, som er anvendt i den danske undersøgelse, er gennemført i alt i seks europæiske lande, dvs. med samme dataindsamlingsmåde, analyse af de samme stoffer i samtlige blodprøver, kan projektets resultater sammenlignes mellem landene (Isalberti et al., 211). Således viste det sig, at alkohol alene var hyppigst i Belgien og Holland, derefter fulgte Finland, Italien og Litauen, mens Danmark havde den laveste forekomst. For ulovlige stoffer alene lå Danmark i midten, med Belgien i toppen og Litauen i bunden. For medicin alene lå Danmark også i midten, med Litauen i toppen og Holland i bunden. Højst andel af førere, der var positive for alkohol og/eller flere stoffer sås i Finland og Belgien. Det er dog en begrænsning at der kun er undersøgt for et udvalg af stoffer besluttet som et kompromis mellem landene. F.eks. blev der analyseret for lorazepam, som er yderst sjældent forekommende i Danmark mens der bl.a. ikke blev analyseret for nitrazepam og bromazepam, der er hyppigt forekommende benzodiazepiner omfattet af lovgivningen i Danmark. Andre undersøgelser fra USA og Sydafrika (Soderstrom et al., 21, Sukhai, 24, Walsh et al., 2), omtalt i Raes et al., 28, har fundet tilsvarende høj forekomst af alkohol hos alvorligt tilskadekomne bilister, mens forekomsten i en australsk (Longo et al., 2) og en fransk undersøgelse (Kintz et al., 2) fandt væsentlig lavere forekomst af alkohol (11 % og 13,6 %). Forekomsten af narkotiske stoffer og medicin hos tilskadekomne bilister er også undersøgt., dog varierer antallet af stoffer, der er medtaget i undersøgelserne, ligeledes det biologiske materiale, der er analyseret (feks. blod, spyt, urin) samt grænseværdierne, der er anvendt i analyserne. I en tidligere dansk undersøgelse af skadestuepatienter, der blev behandlet efter færdselsuheld, blev der i spyt eller blod fundet narkotika eller medicin hos omtrent 1 % af patienterne (Bernhoft et al., 2). Generelt er der fundet mest hash (Longo et al., 2, Bernhoft et al., 2, Kintz et al., 2, Mura et al., 23, Lowenstein og Koziol-Mclain, 21, Walsh et al.), mens benzodiazepiner var hyppigst i et enkelt studie fra Frankrig (Mura et al., 23) og opiater i et enkelt studium fra USA (Soderstrom et al., 21). En direkte sammenligning mellem de forskellige undersøgelser er dog ikke mulig da deres undersøgelsesrepertoire varierer. Det europæiske projekt, som den her omtalte danske undersøgelse er en del af, er unik på grund af at der i alle seks deltagende lande er anvendt den samme protokol, og at resultaterne derfor kan sammenlignes direkte. Dog er der den begrænsning i projektet, at der kun er undersøgt for et udvalg af misbrugs- og lægemiddelstoffer. Tak Projektet er en del af et større projekt under EU s 6. rammeprogram, DRUID Driving under the influence of drugs, alcohol and medicines. Den danske del af projektet er desuden støttet af Foreningen Østifterne under Nykredit. Projektet kunne ikke være blevet gennemført uden deltagelse af følgende hospitaler: Odense Universitetshospital, Kolding Sygehus, Vejle Sygehus, Regionshospitalet i Viborg samt Ålborg Sygehus Syd. Vi er derfor taknemmelige for samarbejdet med personalet på skadestuerne, der sørgede for at registrere Trafikdage på Aalborg Universitet 211 ISSN

10 de tilskadekomne bilister samt personalet på laboratorierne, der tog blodprøverne og opbevarede dem på frost, til de skulle analyseres. Projektet er medfinansieret af EU s 6. rammeprogram for forskning og innovation samt af Foreningen Østifterne. Note This paper has been produced under the IP DRUID of EU 6th Framework Program and reflects only the authors' view. The European Community is not liable for any use of the information contained therein. Reference Assum T (Ed.), Buttress SC, Sexton B, Tunbridge RJ, Oliver J, Mathijssen MPM, Houwing S (2). The prevalence of drug driving and relative risk estimations. A study conducted in the Netherlands, Norway and United Kingdom., MMORTAL Deliverable D-R4.2. Austrian Road Safety Board, Vienna. 9 p. Bernhoft IM, Steenhoft A, Johansen SS, Klitgaard NA, Larsen, LB, Hansen, JB (2). Drugs in injured drivers in Denmark. Forensic Science International 1, Isalberti C, Van der Linden T, Legrand S-A, Verstraete A, Bernhoft IM, Hels T, Olesen MN, Houwing S, Houtenbos M, Mathijssen R (211). Prevalence of alcohol and other psychoactive substances in injured and killed drivers. DRUID deliverable 2.2., 349 p. Justitsministeriet (27). Bekendtgørelse om klassificering af færdselssikkerhedsfarlige stoffer, BEK nr. 6 af 19/6/27. Kintz P, Cirimele V, Mairot F, Muhlmann M, Ludes B (2). Drug tests in 198 drivers implicated in non-fatal traffic accidents. Presse Medicale 29, Longo CM, Hunter EC, Lokan JR, White JM, White AM (2). The prevalence of alcohol, cannabinoids, benzodiazepines and stimulants among injured drivers and their role in driver culpability. Part II: The relationship between drug prevalence and drug concentration, and driver culpability. Accident Analysis & Prevention 32, Lowenstein SR, Koziol-McLain J (21). Drugs and traffic crash responsibility: a study of injured motorists in Colorado. Journal of Trauma 3, Mura P, Kintz P, Ludes B, Gaulier JM, Marquet P, Martin-Dupont S, Vincent F, Kaddour A, Goullé JP, Nouveau J, Moulsma M, Tilhet-Coartet S, Pourrat O (23). Comparison of the prevalence of alcohol, cannabis and other drugs between 9 injured drivers and 9 control subjects: results of a French collaborative study. Forensic Science International 133, Raes E, Van den Neste T, Verstraete A (28). Drug Use, impaired driving and traffic accidents. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. Soderstrom CA, Ballesteros MF, Dischinger PC, Kerns TJ, Flint RD and Smith GS (21). Alcohol/drug abuse, driving convictions, and risk-taking dispositions among trauma center patients. Accident Analysis & Prevention 33, Sukhai, A., 24. A preliminary investigation into the nexus between substance abuse and non-fatal road traffic injury outcome in South Africa. ICADTS, Glasgow. Trafikdage på Aalborg Universitet 211 ISSN

11 Walsh, J.M., Flegel, R., Atkins, R., Cangianelli, L.A., Cooper, C., Welsh, C., Kerns, T.J., 2. Drugs and alcohol use among drivers admitted to a Level-1 trauma center. Accident Analysis & Prevention 37, Trafikdage på Aalborg Universitet 211 ISSN

Medicin, narkotika og færdselsuheld. Baggrund og formål. Indledning. Resultater fra IMMORTAL

Medicin, narkotika og færdselsuheld. Baggrund og formål. Indledning. Resultater fra IMMORTAL Medicin, narkotika og færdselsuheld v/civilingeniør, Seniorforsker Inger Marie Bernhoft Danmarks Transportforskning Cand. Pharm, Lektor Anni Steentoft Retskemisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, Københavns

Læs mere

IMMORTAL Impaired Motorists, Methods Of Roadside Testing and Assessment for Licensing

IMMORTAL Impaired Motorists, Methods Of Roadside Testing and Assessment for Licensing MEDICIN, NARKOTIKA OG FÆRDSELSUHELD Resultater fra EU-projektet IMMORTAL Impaired Motorists, Methods Of Roadside Testing and Assessment for Licensing Seniorforsker Inger Marie Bernhoft Trafikdage på Aalborg

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Hels, T. Rude, S., Bernhoft, I.M.: Spritkørsel i Danmark hvordan får vi knækket kurven igen?

Hels, T. Rude, S., Bernhoft, I.M.: Spritkørsel i Danmark hvordan får vi knækket kurven igen? Udvikling i spritkørsel i Danmark hvordan får vi knækket kurven igen? Af seniorforsker Tove Hels (ths@transport.dtu.dk), tidl. forskningschef Søren Rude (sru@ebst.dk) og seniorforsker Inger Marie Bernhoft

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Effekt af alkolås i biler samt mulighed for at indføre brug heraf i Europa

Effekt af alkolås i biler samt mulighed for at indføre brug heraf i Europa Effekt af alkolås i biler samt mulighed for at indføre brug heraf i Europa Inger Marie Bernhoft Seniorforsker, M.Sc. Danmarks TransportForskning 1. Baggrund Baggrunden for projektet var et ønske om at

Læs mere

Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? HENRIK RINDOM Overlæge i psykiatri

Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? HENRIK RINDOM Overlæge i psykiatri Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? HENRIK RINDOM Overlæge i psykiatri Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? - Fysisk afhængighed - Psykisk afhængighed Belønningscenteret % of Basal DA

Læs mere

Effekt af elektronisk stabilitetskontrol på personbilers eneuheld

Effekt af elektronisk stabilitetskontrol på personbilers eneuheld Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 16039696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 4. januar 2012

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 4. januar 2012 Lovtidende A 2011 Udgivet den 4. januar 2012 28. november 2011. Nr. 1420. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A) 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen Sløvende downer Stimulerende - upper Alkohol Benzodiazepiner Stesolid, Flunipam Fantacy -GHB og GLB Hash Skunk, Nol, Ryste Opioider Heroin, Metadon, Ketogan

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

Cannabis i et biologisk perspektiv. Henrik Rindom overlæge i psykiatri

Cannabis i et biologisk perspektiv. Henrik Rindom overlæge i psykiatri Cannabis i et biologisk perspektiv Henrik Rindom overlæge i psykiatri Cannabinol Cannabinol I Cannabinol er der fundet mindst 60 forskellige cannabinoler, hvor de to vigtigste er: 1. THC = Tetra-hydro-cannabinol

Læs mere

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Fup eller fakta Oversigt Definitioner Misbrug i befolkningen Misbrug i psykiatrien Misbrug i kriminalforsorgen Misbrug i retspsykiatrien Kriminalitet og misbrug

Læs mere

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 Nu begynder den del af spørgeskemaet, som omhandler dine holdninger til og erfaringer med trafik. Det er vigtigt, at du husker

Læs mere

MEDICIN, STOFFER OG KØRSEL. Cecilie Bryld, afdelingslæge Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn

MEDICIN, STOFFER OG KØRSEL. Cecilie Bryld, afdelingslæge Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn MEDICIN, STOFFER OG KØRSEL Cecilie Bryld, afdelingslæge Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn Embedslægeinstitutioner Sundhedsstyrelsen Lokaliteter Randers (Nord) Kolding (Syd) København

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

Når rusmidlerne sætter kursen - om hjernen sprut og stoffer - HENRIK RINDOM Overlæge i psykiatri

Når rusmidlerne sætter kursen - om hjernen sprut og stoffer - HENRIK RINDOM Overlæge i psykiatri Når rusmidlerne sætter kursen - om hjernen sprut og stoffer - HENRIK RINDOM Overlæge i psykiatri Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? - Fysisk afhængighed - Psykisk afhængighed Belønningscenteret

Læs mere

Hvad gør alkohol for dig?

Hvad gør alkohol for dig? Hvad gør alkohol for dig? Bliver du klarere i hovedet og mere intelligent at høre på? Mere nærværende overfor dine venner? Får du mere energi? Bliver du bedre til at score? Lærer du at hvile i dig selv

Læs mere

%DJJUXQGRJIRUPnO 0HWRGH

%DJJUXQGRJIRUPnO 0HWRGH '\EGHDQDO\VH DI I UGVHOVXKHOG metode og resultater fra en undersøgelse over 17 frontalkollisioner. Af psykolog Liselotte Larsen, Rådet for Trafiksikkerhedsforskning. %DJJUXQGRJIRUPnO Den danske Trafikminister

Læs mere

Rusmidlerne og konsekvenserne

Rusmidlerne og konsekvenserne Rusmidlerne og konsekvenserne Henrik Rindom Overlæge i Lænkeambulatorierne Stofrådgivningen Kriminalforsorgen rindom@dadlnet.dk Afhængighed Aktiv dosis / dødelig dosis Hvor skadelige er stofferne 40 L

Læs mere

Interview med spiritusbilister

Interview med spiritusbilister Interview med spiritusbilister Af Cand. psych. Tanja Legind Rendsvig Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Resumé I forbindelse med undersøgelsen Karakteristik af spiritusbilisten fra Danmark TransportForskning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

FORSKNINGSNYT AF MORTEN HESSE & BIRGITTE THYLSTRUP. Stof 22 www.stofbladet.dk

FORSKNINGSNYT AF MORTEN HESSE & BIRGITTE THYLSTRUP. Stof 22 www.stofbladet.dk FORSKNINGSNYT Får man abstinenser af at holde op med at ryge hash? AF MORTEN HESSE & BIRGITTE THYLSTRUP For ikke så mange år siden betragtede mange hash og pot som stoffer, man ikke kunne blive afhængig

Læs mere

Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet?

Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? - Fysisk afhængighed - Psykisk afhængighed Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN Neuroleptica bloker afgiften af DOPAMIN 40 til 60 % 30 til 50 % 50 til 70 % 50

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Hvorfor går det så godt? Vi har en plan og et mål! Trafikanten har skiftet holdning Trafikanten har ændret adfærd Bilteknikken

Læs mere

Notat vedr. narkorelaterede dødsfald i Svendborg Kommune i perioden 2007 og 2009-2012. 3. juli 2014

Notat vedr. narkorelaterede dødsfald i Svendborg Kommune i perioden 2007 og 2009-2012. 3. juli 2014 Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Notat vedr. narkorelaterede dødsfald i Svendborg Kommune i perioden 2007 og 2009-2012 Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Link til artiklen: http://www.medicaljane.com/2014/06/13/chronic-pain-and-the-theraputic-benefitsof-medical-cannabis/ Hvad er kroniske smerter?..

Læs mere

Redigeret af Vibeke Asmussen Frank og Helle Vibeke Dahl Aarhus Universitetsforlag KRIMINALITET OG ILLEGALE RUSMIDLER

Redigeret af Vibeke Asmussen Frank og Helle Vibeke Dahl Aarhus Universitetsforlag KRIMINALITET OG ILLEGALE RUSMIDLER Redigeret af Vibeke Asmussen Frank og Helle Vibeke Dahl Aarhus Universitetsforlag KRIMINALITET OG ILLEGALE RUSMIDLER Kriminalitet og illegale rusmidler Kriminalitet og illegale rusmidler Redigeret af

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Vejle 031114 ulbe@si-folkesundhed.dk Alkohol-kemi Kalorisk værdi

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Titel. Bilers brændstofforbrug og CO2 udledning. Indsatsen skærpes. Ulrich Lopdrup, ulo@trafikstyrelsen.dk, Trafikstyrelsen Tilhørsforhold

Titel. Bilers brændstofforbrug og CO2 udledning. Indsatsen skærpes. Ulrich Lopdrup, ulo@trafikstyrelsen.dk, Trafikstyrelsen Tilhørsforhold Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik 2008 Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Syddansk Universitet Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T AU A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Juli 2010 EuropASI Det europæiske misbrugs-belastnings-index eksklusiv tillæg www.crf.au.dk 2 EuropASI 1. Alkohol-forbrug Antal dage hvor

Læs mere

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse ulbe@si-folkesundhed.dk Alkohol-kemi Kalorisk værdi

Læs mere

Søvnapnø & Kørekortsregler

Søvnapnø & Kørekortsregler Søvnapnø & Kørekortsregler Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer Søvnkonference 2015 Maribo Medico Niels Petri Lægefaglig konsulent Dansk Søvnapnø Forening

Læs mere

Syrningshæmmere/hæmstof i leverandørprøver i 2010

Syrningshæmmere/hæmstof i leverandørprøver i 2010 Syrningshæmmere/hæmstof i leverandørprøver i 2010 Team Kødproduktion, Sundhed og Råvarekvalitet, Kvæg Videncentret for Landbrug SAMMENDRAG Mejeribranchen har efter branchens retningslinier gennemført rutinemæssige

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Børsen 1217 København K Telefon 33 74 65 59 Fax 33 74 60 80 vsod@vsod.dk www.vsod.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K November

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Jeppe drikker og vi ved hvorfor - om hjernen sprut og stoffer - HENRIK RINDOM Psykiatrisk Center Hvidovre Lænke-ambulatorierne Stofrådgivningen

Jeppe drikker og vi ved hvorfor - om hjernen sprut og stoffer - HENRIK RINDOM Psykiatrisk Center Hvidovre Lænke-ambulatorierne Stofrådgivningen Jeppe drikker og vi ved hvorfor - om hjernen sprut og stoffer - HENRIK RINDOM Psykiatrisk Center Hvidovre Lænke-ambulatorierne Stofrådgivningen æ å 50 40 Underordnet Dominant 30 20 * * 10 0 S.003.01.03.1

Læs mere

Kære borger. På forhånd tusind tak for din deltagelse. Venlig hilsen. Direktør Kjeld Berthelsen

Kære borger. På forhånd tusind tak for din deltagelse. Venlig hilsen. Direktør Kjeld Berthelsen Kære borger Struer Kommune har valgt at sætte fokus på kvaliteten af de sociale være- og cafetilbud Parasollen og Værestedet TROIA, som i dag tilbydes borgere med social, fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler

Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler Dette projekt lægger op til et samarbejde med biologi eller idræt, men kan også gennemføres som et projekt i matematik, hvor fokus er at studere forskellen på lineære

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Februar 2006 Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Morten Hulvej Jørgensen Mette Riegels Ulrik Hesse Morten Grønbæk Center for Alkoholforskning Evaluering af forbuddet mod

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt.

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. Rapporten er udarbejdet af : Forebyggelseskonsulent Anja Nesgaard Dal Rusmiddelcenter Randers

Læs mere

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium Rusmiddelkultur blandt unge Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium 2008 Undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen forløb i efteråret 2008 og foregik ved at spørgeskemaerne blev sendt med

Læs mere

Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN. Belønnings centeret

Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN. Belønnings centeret Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN Belønnings centeret Tilbagefaldshyppighed ved alkoholafhængighed og andre kroniske sygdomme 40 til 60 % 30 til 50 % 50 til 70 % 50 til 70 % Alkohol Sukkersyge Hjerte

Læs mere

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro 1 Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro April 2011 Mændenes Hjem, Sundhedsrummet, Cafe D. Vesterbrokoordinator 2 Undersøgelse om stofindtagelsesrum

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA)

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) Navn: Dato: For hvert spørgsmål bedes du sætte én cirkel om pointværdien ud for det udsagn eller tidspunkt som bedst beskriver

Læs mere

Aalborg Trafikdage 2003

Aalborg Trafikdage 2003 Aalborg Trafikdage 2003 Præsentation af EU-studiet Uddannelse og træning af jernbanepersonale i grænseoverskridende jernbanetrafik ( Training and Staff Requirements for Railway Staff involved in Cross-border

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Fra 15 amter til 98 kommuner fra 2007 15 amter og 270 kommuner 1970-2006 98 kommuner Københavns

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark Niels Græsbøll Olesen Trekantområdet Danmark Gennemførte analyser - i samarbejde med Hærvejsmotorvejskomiteen Trafikal analyse på baggrund af NIRAS rapport Trafikal opemering af linjeføringer og samfundsøkonomisk

Læs mere

Analyser af GPS data fra Test en elbil og TU data

Analyser af GPS data fra Test en elbil og TU data Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN 360 TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Materialet er designet til at vare en dobbeltlektion: Intro (5-10 minutter) Rammesæt og beskriv forløbet Inddel klassen i grupper Eleverne ser materialet

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Det gælder også for unge med eksperimenterende rusmiddelforbrug

Det gælder også for unge med eksperimenterende rusmiddelforbrug æ æ å Det gælder også for unge med eksperimenterende rusmiddelforbrug å æ 50 40 Underordnet Dominant 30 20 * * 10 0 S.003.01.03.1 Cocaine (mg/kg/) Morgan, D. et al., Nature Neuroscience, 2002. Posttraumatisk

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Almen medicin 2010. Misbrug og behandling. Århus Kommune Center for Misbrugsbehandling Socialforvaltningen

Almen medicin 2010. Misbrug og behandling. Århus Kommune Center for Misbrugsbehandling Socialforvaltningen Almen medicin 2010 Misbrug og behandling dagsorden De forskellige stoffer/symptomer Brug misbrug afhængighed Psykiatri/Misbrug Hvem er det der søger behandling Cases Lidt paragraffer Organisation/Struktureret

Læs mere

Beroligende middel: Cannabis

Beroligende middel: Cannabis Beroligende middel: Cannabis Sammenfatning Nuværende hollandsk Cannabis Politik Hvad sker der af nyt inden for forebyggelse og behandling Generelle bemærkninger om legalisering Nyere brugere, daglige

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Vi ser misbruget men hvad ligger der bag

Vi ser misbruget men hvad ligger der bag Vi ser misbruget men hvad ligger der bag Henrik Rindom Overlæge i Lænkeambulatorierne Psykiatrisk center Hvidovre Stofrådgivningen rindom@dadlnet.dk Sociale stressfaktorer ændre hjernens dopamin funktion

Læs mere

Resultat af Dækrazzia 2014

Resultat af Dækrazzia 2014 Resultat af Dækrazzia 2014 Rådet for Større Dæksikkerhed FDM Teknologisk Institut Fabrikantforeningen for Regummierede Dæk Rigspolitiet Dækimportørforeningen Dæk Specialisternes Landsforening Side 2 af

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet Indberetningen til Tilbudsportalen Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet INDHOLD 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår overføres data fra Tilbudsportalen til Stofmisbrugsdatabasen?... 3 1.2 Særlige

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Anmeldelse af behandling af data

Anmeldelse af behandling af data - 1. Skema udfyldt af: Dato: Anmeldelse af behandling af data 2. Databehandlingen er omfattet af Region Hovedstadens paraplyanmeldelse vedr.: OBS: kun 1 X 2007-58-0006 Patientbehandling 2012-58-0023 Kliniske

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Danskernes fuldkornsindtag 2011-2012

Danskernes fuldkornsindtag 2011-2012 Danskernes fuldkornsindtag 2011-2012 Af Heddie Mejborn, Karin Hess Ygil, Sisse Fagt, Ellen Trolle og Tue Christensen Afdeling for Ernæring, DTU Fødevareinstituttet DTU Fødevareinstituttet har i samarbejde

Læs mere

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt.

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt. Unge og narko Generel info I de sidste 40 år har der været en del fokus på problemerne omkring hash. Mange kurser og konferencer har været afholdt, mange ord er blevet sagt og meget skrevet de sidste ord

Læs mere

1 Om kurset. Evaluering af kurser i alkohol og trafik (A/T Kurser) Af Gitte Carstensen og Lotte Larsen DTU Transport

1 Om kurset. Evaluering af kurser i alkohol og trafik (A/T Kurser) Af Gitte Carstensen og Lotte Larsen DTU Transport Evaluering af kurser i alkohol og trafik (A/T Kurser) Af Gitte Carstensen og Lotte Larsen DTU Transport 1 Om kurset Alle bilister, der på grund af spirituskørsel har fået kørselsforbud eller ubetinget

Læs mere

Abstrakt. og formål. Ulykker. Artikler fra Trafikdage. at Aalborg. University) vejsulykker. disse veje. indrettes, så. fører til ulykker.

Abstrakt. og formål. Ulykker. Artikler fra Trafikdage. at Aalborg. University) vejsulykker. disse veje. indrettes, så. fører til ulykker. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitett (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Kan man godt tage stoffer jævnligt uden at være narkoman? Ja, mener de unge, rekreative stofbrugere, der bruger stoffer i weekenderne.

Kan man godt tage stoffer jævnligt uden at være narkoman? Ja, mener de unge, rekreative stofbrugere, der bruger stoffer i weekenderne. STOF nr. 4, 2004 Rekreativt brug Rekreativt stofbrug Kan man godt tage stoffer jævnligt uden at være narkoman? Ja, mener de unge, rekreative stofbrugere, der bruger stoffer i weekenderne. AF JOHANNE KORSDAL

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Af journalistisk lektor Filip Wallberg Center for Journalistik, Syddansk Universitet Odense, marts 213 1 af 5 Forord

Læs mere

Scenarier for et fossil-frit dansk transportsystem

Scenarier for et fossil-frit dansk transportsystem Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere