Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant."

Transkript

1 Ernæringsscreening - vurdering og dokumentation hos voksne Udgiver Region Hovedstaden Dokumenttype Vejledning Version 6 Forfattere Den regionale Ernæringskomité Gældende fra Fagligt ansvarlig Formanden for Den regionale Ernæringskomité Næste revision Ændringskommentar Krav om ernæringsvurdering i ambulante forløb er fjernet og besluttes lokalt. Det samme gælder for krav vedr. regelmæssig revurdering af ernæringstilstand hos ambulante patienter. Anførelse af patientens højde kan baseres på patientens oplysninger. Der er ændret i opsætningen af dokumentet og henvisninger til papirernæringsscreeningsskema er slettet, konsekvensrettelser ifht. indførelse af KISO. Formål Målgrupper og anvendelsesområde Definitioner Fremgangsmåde Ansvar og organisering Referencer, lovgivning og faglig evidens samt links hertil Akkrediteringsstandarder Bilag Genvej til indhold Formål Vurdering af ernæringstilstand hos ambulante patienter Vurdering af ernæringstilstand hos indlagte patienter tidsfrister og dokumentation Højde, vægt og BMI Primær screening for underernæring Sekundær screening for underernæring Overvægt Bilag 1: Ernæringsscreening af gravide, fødende og barslende kvinder Vejledningen har til formål at hjælpe afdelingerne til at identificere de underernærede voksne patienter og moderat/svært overvægtige patienter, hvor afdelingen har et ansvar for en målrettet ernæringsindsats under indlæggelsen. Målgrupper og anvendelsesområde Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant. Vejledningen omfatter: Patienter, der er fyldt 16 år (for unge i alderen år, som er indlagt på en børneafdeling, anvendes særlige skemaer) Patienter, der er forventet indlagt over 24 timer Udskrevet: af Anonymous 1 af 6

2 Patienter, der går i ambulant behandling med over 2 kontakter. Visse klinikker, f.eks. afdelinger for intensiv terapi, apopleksiklinikker, neurokirurgiske klinikker, onkologiske klinikker og psykiatriklinikker, kan have egne supplerende vejledninger, som udbygger denne vejledning. Afgrænsning Følgende grupper af patienter er undtaget kravet om screening: Terminalt syge Raske gravide og barslende kvinder med normalt graviditets- og fødselsforløb (se bilag 1) Ambulante patienter henvist til fokuseret udredning og eller behandling af praktiserende læge eller anden med henvisningsret, som er tovholder på patientforløbet, og hvor udredning og /eller behandlingen på hospitalet ikke har relation til ernæringsmæssige forhold eller risici. Definitioner Ernæringsscreening: Er et redskab til at identificere de patienter, for hvem sygdomsforløbet kan forværres, hvis der ikke gøres en målrettet ernæringsindsats. ET: Ernæringstilstand vurderet objektivt Normal vægt: "Normal vægt" ved BMI tabellen er den tilstræbte optimale vægt (slank) Primærscreening er en indledende vurdering af, om patienten kan have et ernæringsproblem. Sekundærscreening er en vurdering, der foretages, hvis der ifølge primærscreeningen er risiko for underernæring. BMI: vægt (kg)/højde 2 (m). BMI under 18,5 BMI over 18,5 og under 25 BMI lig med eller over 25 BMI lig med eller over 30 Undervægt Normal vægt Overvægt Svær overvægt (Adipositas) Fremgangsmåde 1. Vurdering af ernæringstilstanden hos ambulante patienter Det besluttes lokalt om vurdering af ernæringstilstanden (ET) er relevant for ambulatoriets ydelser og patientpopulation. Hvis ernæringsvurdering skal udføres anbefales det at anføre en vurdering af om patientens ernæringstilstand (ET) er middel, over eller under middel. Hvis ET er over middel, tages stilling til evt. initiativer på grundlag af BMI : Hvis BMI er lig med eller over 25 og patienten har overvægtsrelaterede sygdomme (type-2 diabetes, hjerte-/karsygdomme, forhøjet blodtryk), eller hvis BMI er lig med eller over 30, henvises til Adipositasvejledningen. Hvis ET er under middel, kan der udføres primær screening for underernæring. Hvis den primære Udskrevet: af Anonymous 2 af 6

3 screening viser mulighed for underernæring, udføres den sekundære screening. Hvis patienten har en score lig eller over 3, eller hvis score er under 3 og patienten opfylder afdelingens kriterier for at modtage forebyggende ernæringsterapi henvises til vejledningen Ernæringsterapi - voksne. Kadencer for revurdering af ernæringstilstanden i relevante og længerevarende ambulante forløb fastlægges lokalt. 2. Vurdering af ernæringstilstand hos indlagte patienter tidsfrister og dokumentation Ved indlæggelsen Ernæringsscreeningen foretages inden for de første 24 timers indlæggelse regnet fra ankomst til stamafdelingen. Hvis pt. er indlagt i akut modtageafsnit i længere tid og op til 24 timer før overflytning til stamafdeling, kan stamafdelingen udføre screeningen inden for de næste 24 timer Kostordination: Alle indlagte patienter skal have ordineret en kostform uanset screeningsresultater. Kostformen ordineres af læge eller sygeplejerske på baggrund af ernæringsvurderingen og patientens sædvanlige spisevaner. Ordination af kostform dokumenteres i KISO/Opus Notat. Resultater af vurderinger dokumenteres i KISO/Opus Notat og opfølgningen dokumenteres i journalen. 2.1 Primær screening for underernæring Højde, vægt og BMI Alle indlagte patienter får beregnet BMI i KISO. Ad højde og vægt Som standard vejes pt. iført let undertøj og uden sko. Hvis muligt om morgenen efter vandladning. Højde: Her anvendes patientens oplysninger Hvis patientens højde måles og patienten bærer sko, fratrækkes 3 cm. Hvis patienten vejes fuldt påklædt (uden overtøj), fratrækkes 1 kg for tøj og 0,5 kg for sko. (Jf. Ernæringsterapi - voksne, afsnittet om vejning) Hvis vejning ikke er muligt, anvendes patientens oplysninger og personalets skøn. Ved svære ødemer eller ascites anvendes den aktuelle vægt, skønsmæssigt korrigeret for væskemængden, idet der ellers kan konstateres normalt BMI, når patienten i virkeligheden er underernæret. Der er dokumentation for effekt af ernæringsterapi ved BMI under 20,5, når dette er kombineret med sværhedsgrad af sygdom lig med 2 (se nedenfor) eller med alder lig med 70 år eller ældre. Derfor anvendes denne grænse i screeningen i stedet for WHO s definition af undervægt Primær screening Alle indlagte patienter med forventet indlæggelsesvarighed over 24 timer skal have foretaget primær screening, også patienter med BMI lig med eller over 25, idet patienten på samme tid kan være overvægtig og i risiko for underernæring. Den primære screening består af 4 spørgsmål: Er BMI under 20,5? Har patienten haft et vægttab inden for de sidste 3 måneder? Har patienten haft et nedsat kostindtag i den sidste uge? Er patienten svært syg, som en patient i intensiv terapi? (Jf. B-score lig med 3) Spørgsmålene har til formål hurtigt at skille de mange patienter fra, der ikke er i ernæringsrisiko. Udskrevet: af Anonymous 3 af 6

4 Spørgsmålet, om patienten er svært syg, skal i den primære screening kun besvares med JA, hvis patienten har en sværhedsgrad af sygdom, der svarer til en patient i intensiv terapi med begyndende multiorgansvigt (Jf. B-score lig med 3 i sekundær screening). Hvis svaret er NEJ til alle spørgsmål, bør forebyggende ernæringsterapi alligevel overvejes. Det kan f.eks. være relevant hos: Patienter, som skal gennemgå en større operation, hvor der er en kendt høj risiko for at udvikle postoperativ underernæring med en score lig med eller over 3. Patienter, der er indlagt med apopleksi og dysfagi, og som efter en uge vil have en score på eller over 3 pga. utilstrækkeligt kostindtag. Hvis der er svaret NEJ til alle spørgsmål og NEJ til indikation for forebyggende ernæringsterapi, rescreenes patienten en gang ugentligt under indlæggelsen (se ernæringsscreeningsskemaet). Hvis svaret er JA til ét af spørgsmålene, er patienten i mulig risiko for underernæring, og der udføres sekundær screening ved den grundige vurdering, som er angivet i ernæringsskemaet. Bemærk: for patienter over 70 år Patienter på 70 år eller derover kan være i ernæringsrisiko trods NEJ til alle 4 spørgsmål i den Primære screening og NEJ til forebyggende ernæringsterapi. Det kan f.eks. dreje sig om apopleksi patienter og abdominalkirurgiske patienter, som ved indlæggelsen har score lig med 2 for sværhedsgrad af sygdom og derfor vil have alderskorrigeret score lig med 3. Disse patienter opdages ikke ved den Primære screening, fordi alder ikke indgår heri. Alder indgår ikke i den primære screening, fordi det ville medføre at et stort antal patienter unødigt skulle have foretaget den sekundære screening. Afdelinger med disse patientkategorier, og hvor patienternes alder er 70 år eller derover, bør tage stilling til, om disse patienter rutinemæssigt bør gennemgå Sekundær screening. 2.2 Sekundær screening for underernæring Den sekundære screening afgør, om patienten er underernæret eller i risiko for underernæring. Den sekundære screening er baseret på gradinddeling af: ernæringstilstand (underernæring) og sværhedsgrad af sygdom og alder og udregnes som en score. Ernæringstilstand (underernæring) vurderes på baggrund af 3 variable: BMI Nyligt vægttab Nyligt kostindtag Nyligt vægttab scores ved at afgøre, om der har været vægttab på over 5 % af vægten inden for de sidste 3 måneder (beregnes i KISO). Et nyligt tilsigtet vægttab medfører også ernæringsrisiko, når patienten f.eks. indlægges akut med en somatisk belastende tilstand eller til en belastende behandling. Nyligt kostindtag scores som kvartiler af patientens behov, dvs. om patienten i den sidste uge har indtaget 0-25 %, %, % eller % af sit behov. Kostindtaget scores ved først at spørge, om patienten har spist mindre end vanligt. Hvis Ja, spørges om indtaget har været over eller under halvdelen af det sædvanlige. Hvis over halvdelen, spørges om det har været næsten normalt ( %), ellers sættes indtaget til %. Hvis under halvdelen, spørges om indtaget har været næsten ingenting (0-25 %), ellers sættes indtaget Udskrevet: af Anonymous 4 af 6

5 til %. Der afsluttes med konkret at spørge til indtaget ved de sidste hovedmåltider. Scoren for underernæring angives for afgørelsen af det kriterium, der er mest påvirket. Hvis f.eks. BMI scores til 2, vægttab til 1 og kostindtag til 3, er det scoren for kostindtag lig med 3, der kategoriserer patienten. Sværhedsgrad af sygdom vurderes med henblik på at afgøre, om patienten har et øget behov for næringsstoffer. Hvis patienten har et øget behov for næringsstoffer, bliver selv en mindre grad af underernæring klinisk betydningsfuld. Sværhedsgraden af patientens sygdom bedømmes som let, moderat eller svær på grundlag af de patientkategorier, der er anført på ernæringsskemaet i KISO. Afdelingens patienter I KISO ernæringsscreeningsskemaet er angivet nogle diagnoser, hvor der er dokumentation for et bedre klinisk forløb efter ernæringsterapi. For mange andre patientgrupper må vurderingen hvile på et skøn. Som hjælp hertil angives nedenstående prototyper for sværhedsgrad af sygdom. Score = 1: En patient med kronisk sygdom, som indlægges pga. komplikationer. Patienten er svag, men oppegående. Ernæringsbehov er øget, men kan som regel dækkes ved øget kostindtag og/eller tilskudsdrikke. Score = 2: En patient som er sengeliggende pga. sygdom, f.eks. efter større gastrokirurgi eller pga. svær pneumoni. Ernæringsbehov er væsentligt øget, men kan dækkes. I mange tilfælde er tilskudsdrikke eller sondeernæring dog nødvendig. Score = 3: Patienten er i intensiv terapi med multiorgan-svigt. Ernæringsbehov er øget så meget, at behovet ikke kan dækkes selv med sondeernæring eller parenteral ernæring. Tab (f.eks. kvælstoftab) fra kroppen kan dog begrænses væsentligt. Hver afdeling bør have en liste med inddeling af de hyppigste indlæggelsesdiagnoser, på grundlag af prototyperne eller på grundlag af litteratursøgning om patienternes ernæringsbehov. Scoren for sværhedsgrad af sygdom angives også for det kriterium, der er mest påvirket. Hvis f.eks. en patient med kronisk lungesygdom indlægges på intensiv afdeling med multiorgansvigt, er patientens score lig med 3. Alder: Ved høj alder (70 år eller derover) er der indikation for ernæringsterapi ved en lavere score for Ernæringstilstand (underernæring) eller Sværhedsgrad af sygdom. Derfor gives 1 point for alder lig med 70 år eller derover. Der anvendes ikke andre BMI grænser hos ældre. Ved manglende oplysninger: Hvis man ikke kan få tilstrækkelige oplysninger til at opnå en score hos en patient, må patienten betragtes som risikopatient, indtil det er observeret, at patienten spiser tilstrækkeligt ved egen hjælp. Samlet score: Der gives score for Ernæringstilstand (A): 0 3 point Sværhedsgraden af sygdom (B): 0 3 point Der gives 1 point for alder over 70 år. Ernæringsmæssig risiko udtrykkes således som en total score på 0-7 point: Jo højere, des større risiko for underernæring. Ved Totalscore lig med eller over 3 er patienten underernæret/i risiko for underernæring, og der startes ernæringsterapi. (jf. Ernæringsterapi - voksne) Ved Totalscore under 3 overvejes en forebyggende ernæringsterapi (se ovenfor under Primær screening). Hvis der ikke er indikation for ernæringsterapi, foretages ugentlig re-screening af patienten. 2.3 Ved overvægt Udskrevet: af Anonymous 5 af 6

6 Hvis BMI er lig med eller over 25 og patienten har overvægtsrelaterede sygdomme (type-2 diabetes, hjerte-/ karsygdomme, forhøjet blodtryk), eller hvis BMI er lig med eller over 30, og patienten ikke er i risiko for underernæring, jf. 2.2 følges Adipositasvejledningen - Overvægt/fedme (adipositas) - rådgivning og behandling af voksne patienter (over 15 år) med BMI på 25 eller højere Se også flowchart i samme vejledning. Ansvar og organisering Hospitalsdirektioner er ansvarlige for, at vejledningen formidles til alle relevante afdelinger. Center, afdelings- og klinikledelser er ansvarlige for, at vejledningen implementeres og at opgaverne i forbindelse med ernæringsscreening og kostordination mv. fordeles. Referencer, lovgivning og faglig evidens samt links hertil Anbefalinger for den danske Institutionskost, Fødevarestyrelsen 2009, Pedersen, AN og L.O. Vejledning til læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og diætister screening og behandling af patienter i ernæringsmæssig risiko, Sundhedsstyrelsen 2008 Oplæg til national handlingsplan mod svær overvægt, Sundhedsstyrelsen Regionale vejledninger: Mad- og ernæringspolitik for Region Hovedstadens hospitaler Ernæringsterapi - voksne Sondeernæring og anlæggelse og kontrol af sonde - (voksne, alder 16 år eller ældre) Parenteral ernæring for voksne - procedurer og forholdsregler Overvægt/fedme (adipositas) - rådgivning og behandling af voksne patienter (over 15 år) med BMI på 25 eller højere Akkrediteringsstandarder DDMK: Bilag Bilag 1 Ernæringsscreening af gravide, fødende og barslende kvinder Udskrevet: af Anonymous 6 af 6

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice

Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice til ældre Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice til ældre Udarbejdet af Anne Marie Beck Lise Bygholm Heidi Madsen og Jens

Læs mere

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for KOL Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Baggrund...5 2.1 Kronisk obstruktiv lungesygdom...7 3. Definition

Læs mere

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud Forløbsprogram for patienter med hoftebrud v/hospitalsklyngen Horsens Juni 2009 Regionshospitalet - 1 - Horsens, Brædstrup og Odder Kommunerne: Hedensted, Horsens, Ikast-Brande og Odder Praktiserende læger

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Model til organisering af KOL indsatsen i almen praksis

Model til organisering af KOL indsatsen i almen praksis Model til organisering af KOL indsatsen i almen praksis 1. Introduktion 2. Materialeoversigt: 2.1. Læsevejledning 2.2. Dokumentoversigt 2.3. Grafisk oversigt hvem gør hvad 3. Mistanke om KOL: 3.1. Vejledning

Læs mere

Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet

Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet SYGEPLEJEFAGLIG KLARINGSRAPPORT Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet Brug af kvalitetsmål og indikatorer Rapporten er udarbejdet af: Sussie Laustsen, Vibeke

Læs mere

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE:

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: - apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi (TCI) - traume, infektion, tumor, subarachnoidalblødning og encephalopati 2011 Forløbsprogram

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

1. januar til d. 30. september 2013

1. januar til d. 30. september 2013 Følge-op ordningen 3.udgave 15.januar 2014 Midtvejsevaluering 1. januar til d. 30. september 2013 Camilla Freltoft Junge Stud. Cand.scient.san.publ Inge Jekes Projektleder Følge-op Region Sjælland Kvalitet

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Andre søgeord: KOL, vægt, ernæringsscreening, energibehov, ernæringssupplement, kostvejledning

Andre søgeord: KOL, vægt, ernæringsscreening, energibehov, ernæringssupplement, kostvejledning Titel Søgeord Klinisk retningslinje for ernæring til patienter indlagt med KOL i exacerbation Hovedsøgeord: Ernæring Andre søgeord: KOL, vægt, ernæringsscreening, energibehov, ernæringssupplement, kostvejledning

Læs mere

DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft

DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft 2012 Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne

Læs mere

Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling

Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling Belyst via interviewundersøgelse blandt hjemmesygeplejersker samt statistiske analyser af udviklingen på udvalgte somatiske områder Sidsel Vinge Jannie Kilsmark Dansk

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION PÅ BAGGRUND AF ARBEJDSGRUPPENS FAGLIGE ANBEFALINGER VEDRØRENDE ORGANDONATION JULI 2014 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Baggrund hvor langt er vi?... 5 Hvad

Læs mere

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunens faldforebyggende indsats 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker

Læs mere

Arbejdsgruppens anbefalinger til. Handlingsplan for Organdonation

Arbejdsgruppens anbefalinger til. Handlingsplan for Organdonation Arbejdsgruppens anbefalinger til Handlingsplan for Organdonation Udarbejdet af en arbejdsgruppe, nedsat af Ministeren for Sundhed og Forebyggelse, Jf. kommissorie: dok. nr. 1140795 af 23. januar 2013 I

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Behandling af døende. De svære beslutninger

Behandling af døende. De svære beslutninger Behandling af døende De svære beslutninger DET ETISKE RÅD 2002 Behandling af døende - de svære beslutninger DET ETISKE RÅD 2002 Behandling af døende -de svære beslutninger ISBN: 87-91112-19-2 Udgivet af:

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Den gode dialog, når noget går galt. Undersøgelsen er gennemført for Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Den gode dialog, når noget går galt. Undersøgelsen er gennemført for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Den gode dialog, når noget går galt Undersøgelsen er gennemført for Dansk Selskab for Patientsikkerhed DEN GODE DIALOG, NÅR NOGET GÅR GALT En interviewundersøgelse af patienters, klinikeres og afdelingslederes

Læs mere

Ernæring og aldring Ernæring og aldring

Ernæring og aldring Ernæring og aldring Ernæring og aldring Ernæring og aldring En rapport fra Ernæringsrådet af Jette Ingerslev Anne Marie Beck Kirsten Schroll Bjørnsbo Ib Hessov Lars Hyldstrup Agnes N. Pedersen Ernæring og aldring Grafisk

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere