HoNOS Health of the Nation Outcome Scales (Resultatskalaer for folkesundheden)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HoNOS Health of the Nation Outcome Scales (Resultatskalaer for folkesundheden)"

Transkript

1 HoNOS Health of the Nation Outcome Scales (Resultatskalaer for folkesundheden) Dansk oversættelse Juni 1997 Psykiatrisk Forskningsenhed Psykiatrisk Sygehus Dyrehavevej Hillerød Danmark Tel: (+45) Fax: (+45) Den oprindelige engelske udgave: HoNOS 1997 Forfattere: John Wing, Roy Curtis, Anne Beevor Royal College of Psychiatrists Research Unit, 11 Grosvenor Crescent, London SW1X 7EE, England Bestilling og finansiering: Det britiske Sundhedsministerium

2 1 Kort oversigt over bedømmelsesvejledningen: 1. Bedøm hver skala i rækkefølgen fra 1 til Undlad at medtage oplysninger, der er bedømt under et tidligere item undtagen item 10, som er en generel bedømmelse. 3. Bedøm DET MEST ALVORLIGE problem, der er opstået i den periode, der er ratet. 4. Alle skalaer følger formatet 0 = intet problem 1 = mindre problem, der ikke kræver handling 2 = lettere problem, som dog er klart til stede 3 = moderat alvorligt problem 4 = alvorligt til meget alvorligt problem

3 2 Definitioner til HoNOS Scoringsark 1. Overaktiv, aggressiv, urolig eller sindsoprevet tilstand Medtag enhver sådan adfærd uanset årsag (f.eks. narkotika, alkohol, demens, psykose, depression, m.v.). Medtag ikke bizar adfærd, der bedømmes i Item 6. 0 Intet problem af denne art i den periode, der er ratet. 1 Irritabilitet, skænderier, rastløshed, m.v., som ikke kræver handling. 2 Medtag aggressive gestus, skubben eller plagsom adfærd overfor andre; trusler eller verbal aggression; lettere skader på ejendom (f.eks. ituslået kop, vindue); markant overaktivitet eller sindsoprivelse. 3 Fysisk aggressiv mod andre personer eller mod dyr (ikke så alvorligt som beskrevet i "4"); truende adfærd; alvorligere overaktivitet eller ødelæggelse af ejendom. 4 Mindst et alvorligt fysisk angreb på andre personer eller på dyr; ødelæggende på ejendom (f.eks. brandstiftelse); alvorlig skræmmende eller obskøn adfærd. 2. Selvforskyldt skade, som ikke skyldes en ulykke Medtag ikke selvforskyldt skade, som skyldes en ulykke (f.eks. på grund af demens eller alvorlige indlæringsvanskeligheder); det kognitive problem bedømmes i Item 4 og skaden i Item 5. Medtag ikke sygdom eller skade, der er en direkte konsekvens af brug af narkotika/ alkohol, som bedømmes i Item 3 (f.eks. bedømmes levercirrhose eller skader som følge af spirituskørsel i Item 5). 0 Intet problem af denne art i den periode, der er ratet. 1 Forbigående tanker om at gøre en ende på det hele, men kun lille risiko i perioden; ingen selvfortræd. 2 Lettere risiko i perioden; medtag ufarlig selvbeskadigelse (f.eks. at patienten har lavet småridser i håndledet). 3 Moderat til alvorlig risiko for forsætlig, selvforskyldt skade i perioden; medtag forberedende handlinger som (f.eks. at samle tabletter sammen). 4 Alvorligt ment selvmordsforsøg og/eller alvorlig, forsætlig, selvforskyldt skade i perioden.

4 3 3. Problematisk alkohol- eller narkotikaforbrug Medtag ikke aggressiv/destruktiv adfærd, der skyldes brug af alkohol eller narkotika, der bedømmes i Item 1. Medtag ikke fysisk sygdom eller funktionsnedsættelse, der skyldes brug af alkohol eller narkotika, der bedømmes i Item 5. 0 Intet problem af denne art i den periode, der er ratet. 1 En noget overdreven nydelse, men inden for de sociale normer. 2 Tab af kontrol med alkohol- eller narkotikaindtagelse, men ikke alvorligt afhængig. 3 Markant trang til eller afhængighed af alkohol eller narkotika med hyppigt tab af kontrol; tager chancer under indflydelse af dette m.v. 4 Invalideret på grund af alkohol/narkotikaproblem. 4. Kognitive problemer Medtag problemer med hukommelse, orientering og forståelse i forbindelse med enhver sygdom: indlæringsvanskeligheder, demens, skizofreni, m.v. Medtag ikke midlertidige problemer (f.eks. tømmermænd), der skyldes brug af narkotika/alkohol, der bedømmes i Item 3. 0 Intet problem af denne art i den periode, der er ratet. 1 Mindre problemer med hukommelse eller forståelse (f.eks. glemmer undertiden navne). 2 Lettere, men klart problem (f.eks. kunne ikke finde vej et velkendt sted eller kunne ikke genkende en velkendt person); nogle gange forvirret over enkle beslutninger. 3 Markant tab af evne til at orientere sig i tid, rum eller m.h.t. personer, forvirret af dagligdags begivenheder; talen er nogle gange usammenhængende; mental sløvhed. 4 Alvorligt tab af evne til at orientere sig i tid, rum eller m.h.t. personer (f.eks. er ikke i stand til at genkende pårørende), i fare for at komme ud for ulykker; talen uforståelig; uklarhed eller stupor.

5 4 5. Fysisk sygdom eller problemer p.g.a. funktionsnedsættelse Medtag sygdom eller funktionsnedsættelse, uanset årsag, der begrænser eller forhindrer bevægelse eller svækker syn eller hørelse eller på anden måde griber ind i personlige funktioner. Medtag bivirkninger fra medicinsk behandling; virkninger af brug af narkotika/alkohol; fysiske funktionsnedsættelser, der skyldes ulykker eller selvforskyldt skade forbundet med kognitive problemer; spirituskørsel, m.v. Medtag ikke mentale problemer eller adfærdsproblemer, der bedømmes i Item 4. 0 Intet fysisk helbredsproblem i den periode, der er ratet. 1 Mindre helbredsproblemer i løbet af perioden (f.eks. forkølelse, ikke-alvorligt fald, m.v.). 2 Fysisk helbredsproblem som medfører lettere begrænsning i bevægelighed og aktivitet. 3 Moderat begrænsning i aktivitet på grund af fysisk helbredsproblem. 4 Alvorlig eller fuldstændig invaliditet på grund af fysisk helbredsproblem. 6. Problemer i forbindelse med hallucinationer og vrangforestillinger Medtag hallucinationer og vrangforestillinger uanset diagnosen. Medtag sær og bizar adfærd i forbindelse med hallucinationer eller vrangforestillinger. Medtag ikke aggressiv, destruktiv eller overaktiv adfærd, som tilskrives hallucinationer eller vrangforestillinger, der bedømmes i Item 1. 0 Ingen tegn på hallucinationer eller vrangforestillinger i den periode, der er ratet. 1 Noget sære eller excentriske overbevisninger, der ikke er i overensstemmelse med kulturelle normer. 2 Vrangforestillinger eller hallucinationer (f.eks. stemmer, syner) er tilstede, men generer kun i lettere grad patienten eller viser sig kun lidt i bizar adfærd, d.v.s. klinisk tilstede, men i lettere form. 3 Markant optagethed af vrangforestillinger eller hallucinationer, der generer patienten meget og/eller viser sig i åbenbar bizar adfærd, d.v.s. moderat alvorligt klinisk problem. 4 Den psykiske tilstand og adfærd er alvorligt og negativt påvirket af vrangforestillinger eller hallucinationer, med alvorlig indvirkning på patienten.

6 5 7. Problemer med nedtrykt sindsstemning Medtag ikke overaktivitet eller sindsoprivelse, der bedømmes i Item 1. Medtag ikke selvmordstanker eller -forsøg, der bedømmes i Item 2. Medtag ikke vrangforestillinger eller hallucinationer, der bedømmes i Item 6. 0 Intet problem forbundet med nedtrykt sindsstemning i den periode, der er ratet. 1 Trist; eller mindre stemningssvingninger. 2 Lettere, men tydelig depression og gener (f.eks. skyldfølelser; tab af selvagtelse). 3 Depression med uhensigtsmæssige selvbebrejdelser, optaget af skyldfølelser. 4 Alvorlig eller meget alvorlig depression med skyldfølelse eller selvanklager. 8. Andre psykiske og adfærdsmæssige problemer Bedøm kun det alvorligste kliniske problem, der ikke er behandlet i Item 6 og 7 som følger: Angiv problemtypen ved at indsætte det relevante bogstav: A fobisk; B angst; C obsessivkompulsiv; D psykisk anspændthed/spænding; E dissociativ; F somatoform; G spiseforstyrrelse; H søvn; I seksuel; J andet, angiv nærmere. 0 Ingen tegn på nogen af disse problemer i den periode, der er ratet. 1 Kun mindre problemer. 2 Problem som er klinisk tilstede i let grad (f.eks. har patienten til en vis grad kontrol). 3 Lejlighedsvis alvorligt anfald eller lidelse med tab af kontrol (f.eks. må helt undgå angstfremkaldende situationer; bede en nabo om hjælp, m.v.), d.v.s. moderat alvorligt problem. 4 Alvorligt problem som dominerer de fleste aktiviteter.

7 6 9. Problemer med sociale relationer Bedøm patientens alvorligste problem i forbindelse med aktiv eller passiv tilbagetrækning fra sociale relationer og/eller ikke-støttende, destruktive eller selvskadelige relationer. 0 Intet betydningsfuldt problem i den periode, der er ratet. 1 Kun mindre problemer. 2 Klart problem med at indgå eller opretholde relationer, der giver opbakning; patienten beklager sig og/eller problemerne er tydelige for andre. 3 Vedvarende, stort problem på grund af aktiv eller passiv tilbagetrækning fra sociale relationer og/eller på grund af relationer, som kun giver lidt eller ingen trøst eller støtte. 4 Alvorlig og lidelsesfuld social isolation på grund af manglende evne til at kommunikere socialt og/eller tilbagetrækning fra sociale relationer. 10. Problemer med daglige gøremål Bedøm det overordnede funktionsniveau ved daglige gøremål (ADL) (f.eks. problemer med basale aktiviteter i forbindelse med personlig pleje som at spise, at vaske sig, at klæde sig på, at gå på toilet; også komplekse færdigheder som at lægge og følge budget, at skaffe et sted at bo, beskæftigelse og fritid, mobilitet og brug af transport, indkøb, personlig udvikling, m.v.). Medtag enhver mangel på motivation til at benytte sig af mulighederne for selvhjælp, da dette medvirker til et samlet dårligere funktionsniveau. Medtag ikke mangel på muligheder for at udøve intakte kunnen og færdigheder, der bedømmes i Item 11 og Intet problem i perioden; god evne til at fungere på alle områder. 1 Kun mindre problemer (f.eks. patienten er uordentlig, uorganiseret). 2 Personlig pleje tilstrækkelig, men store mangler ved udførelsen af en eller flere komplekse færdigheder (se ovenfor). 3 Stort problem på et eller flere områder inden for den personlige pleje (at spise, at vaske sig, at klæde sig på, at gå på toilet) såvel som anselig manglende evne til at udføre flere komplekse færdigheder. 4 Alvorlig funktionsnedsættelse eller manglende kunnen inden for alle eller næsten alle områder af den personlige pleje og komplekse færdigheder.

8 7 11. Problemer med levevilkår Bedøm den overordnede sværhedsgrad af problemer med kvaliteten af levevilkår og den daglige hjemlige rutine. Bliver de basale fornødenheder opfyldt (varme, lys, hygiejne)? Hvis ja, er der hjælp til at klare manglende kunnen og findes der et valg af muligheder for at bruge færdigheder og udvikle nye? Bedøm ikke graden af selve funktionsnedsættelsen, som bedømmes i Item 10. NB: Bedøm patientens sædvanlige bolig. Såfremt patienten er indlagt på intensiv afdeling, bedømmes hjemmeboligen. Såfremt oplysningerne ikke er til rådighed, bedømmes 9. 0 Bolig og levevilkår er acceptable; er gode til at holde enhver funktionsnedsættelse bedømt i Item 10 på det lavest mulige niveau, og støttende for selv-hjælp. 1 Boligen er rimelig acceptabel, selv om der er mindre eller forbigående problemer (f.eks. ikke ideel beliggenhed, ikke det foretrukne valg, kan ikke lide maden, m.v.). 2 Betydeligt problem med et eller flere omsorgsmetoder i boligen og/eller boligfunktioner (f.eks. begrænset udvalg; personale eller husstand har ringe forståelse for, hvordan funktionsnedsættelsen kan begrænses, eller hvordan de kan hjælpe patienten med at bruge eller udvikle nye eller intakte færdigheder). 3 Mange foruroligende problemer m.h.t. bolig (f.eks. nogle basale fornødenheder mangler); boligmiljøet har minimale eller ingen faciliteter til at forbedre patientens selvstændighed. 4 Boligen er uacceptabel (f.eks. mangel på basale fornødenheder, patienten er i fare for at blive sat på gaden, eller står uden tag over hovedet, eller levevilkårene er på anden måde utålelige), hvilket forværrer patientens problemer.

9 8 12. Problemer med beskæftigelse og aktiviteter Bedøm den overordnede grad af problemer m.h.t. kvaliteten af miljøet i dagtimerne. Findes der hjælp til at klare funktionsnedsættelser, og muligheder for at opretholde eller forbedre beskæftigelsesmæssige og rekreative færdigheder og aktiviteter? Overvej faktorer såsom stigma, mangel på kvalificeret personale, adgang til støttefaciliteter ( f.eks. bemanding og udstyr på dagcentre, værksteder, sociale klubber, m.v.). Bedøm ikke graden af selve funktionsnedsættelsen, der bedømmes i Item 10. NB: Bedøm patientens sædvanlige situation. Såfremt patienten er indlagt på intensiv afdeling, bedømmes aktiviteter i perioden før indlæggelsen. Såfremt oplysningerne ikke er til rådighed, bedømmes 9. 0 Patientens miljø i dagtimerne er acceptabelt: er god til at holde enhver funktionsnedsættelse bedømt i Item 10 på det lavest mulige niveau, og støttende for selv-hjælp. 1 Mindre eller midlertidige problemer (f.eks. for sent udbetalt løn); rimelige faciliteter til rådighed, men ikke altid på det ønskede tidspunkt, m.v. 2 Begrænset udvalg af aktiviteter; mangel på rimelig tolerance (f.eks. uretfærdigt nægtet adgang til offentligt bibliotek eller badeanstalt, m.v.); handicappet p.g.a. mangel på en permanent adresse; utilstrækkelig støtte fra den person der tager sig af patienten hjemme eller fra det professionelle personale; hjælpsomt miljø i dagtimerne er til rådighed, men i et meget begrænset antal timer. 3 Markant mangel på kompetent faglig hjælp til at minimere graden af den eksisterende funktionsnedsættelse; ingen muligheder for at bruge intakte færdigheder eller udvikle nye; ufaglært pleje er ikke nemt at få fat i. 4 Mangel på enhver mulighed for aktiviteter i dagtimerne forværrer patientens problemer.

10 9 HoNOS Scoringsark 1 Overaktiv, aggressiv, urolig eller ophidset adfærd Selvforskyldt skade, som ikke skyldes en ulykke Problematisk alkohol- eller narkotikaforbrug Kognitive problemer Fysisk sygdom eller problemer p.g.a. funktionsnedsættelse Problemer i forbindelse med hallucinationer og vrangforestillinger Problemer med nedtrykt sindsstemning Andre psykiske og adfærdsmæssige problemer (angiv nærmere: A, B, C, D, E, F, G, H, I eller J) 9 Problemer med sociale relationer Problemer med daglige gøremål Problemer med levevilkår Problemer med beskæftigelse og aktiviteter

HoNOSCA. Health of the Nation Outcome Scales for Children and Adolescents (Resultatskalaer for folkesundheden for børn og unge)

HoNOSCA. Health of the Nation Outcome Scales for Children and Adolescents (Resultatskalaer for folkesundheden for børn og unge) HoNOSCA Health of the Nation Outcome Scales for Children and Adolescents (Resultatskalaer for folkesundheden for børn og unge) Dansk oversættelse Psykiatrisk Forskningsenhed Psykiatrisk afdeling V Hillerød

Læs mere

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om bipolar lidelse HOS VOKSNE Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er bipolar lidelse? 04 Hvad er årsagen til bipolar lidelse? 06 Hvilke

Læs mere

KASPER JØRGENSEN OG LAILA ØKSNEBJERG ÆNDRINGER I TÆNKNING OG PERSONLIGHED VED FREMSKREDEN PARKINSONS SYGDOM

KASPER JØRGENSEN OG LAILA ØKSNEBJERG ÆNDRINGER I TÆNKNING OG PERSONLIGHED VED FREMSKREDEN PARKINSONS SYGDOM KASPER JØRGENSEN OG LAILA ØKSNEBJERG ÆNDRINGER I TÆNKNING OG PERSONLIGHED VED FREMSKREDEN PARKINSONS SYGDOM INDHOLD ÆNDRINGER I TÆNKNING OG PERSONLIGHED VED FREMSKREDEN PARKINSONS SYGDOM Kasper Jørgensen

Læs mere

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er symptomerne på depression hos

Læs mere

Sygdommen, behandling og forebyggelse

Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er en depression? 05 Hvorfor får nogle en depression? 08 Hvilke symptomer

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-42 EXE.1876

Læs mere

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er angstlidelser? 04 Hvorfor får nogle angstlidelser? 06 Hvad sker der

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

Lev med ADHD - hele livet

Lev med ADHD - hele livet Lev med ADHD - hele livet Indhold Side Hvad er ADHD 3 Forskellige typer ADHD 3 Forløb og komplikationer 5 Hvordan klarer de sig? 6 Hvad skyldes ADHD? 6 Hyppighed 8 Diagnose 8 Hvordan viser vanskelig hederne

Læs mere

Socialpædagogik. & Demens. Mette Borresen Helle Krogh Hansen Lis-Emma Trangbæk. - det vanskelige omsorgsarbejde

Socialpædagogik. & Demens. Mette Borresen Helle Krogh Hansen Lis-Emma Trangbæk. - det vanskelige omsorgsarbejde Socialpædagogik & Demens Mette Borresen Helle Krogh Hansen Lis-Emma Trangbæk - det vanskelige omsorgsarbejde Socialpædagogik & Demens - det vanskelige omsorgsarbejde Socialpædagogik Demens & Mette Borresen

Læs mere

Social Medicin og Rehabilitering

Social Medicin og Rehabilitering Social Medicin og Rehabilitering Af Asma Bashir Pensum: SLIDES fra forelæsninger Noter fra klinik Sociale Ydelser 2011 Lægehåndbogen.dk Socialmedicin Klinisk Socialmedicin er den lægelige praksis, der

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag 1 Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag Forord 3 1. Udgangspunktet 4 1.1 Et ekskluderende samfund 4 1.2 Rådets menneskesyn 6 1.3 De socialt udsatte hvem er de? 7 1.4 Rådets rolle 8 2. Social

Læs mere

Ekstern prøve i sygepleje Bachelorprojekt

Ekstern prøve i sygepleje Bachelorprojekt Ekstern prøve i sygepleje Bachelorprojekt Hvilken aktuel viden findes der om, hvilke faktorer, der har betydning for adherencen hos patienter, der lider af skizofreni? - Et systematisk litteraturstudie

Læs mere

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf.

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. 39 77 76 00 Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Tlf. 44 88 44 03 Psykoterapeutisk Center Stolpegård Stolpegårdvej

Læs mere

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende DepressionsForeningen INDLEDNING 3 Indhold Om depression og bipolar lidelse....3 Depression Sådan opleves

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder

Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder for visitation og levering af indsatser Kvalitetsmål og -opfølgning Kvalitetsstandarder Helsingør Kommune Center for Sundhed og Omsorg 1 Indholdsfortegnelse Vurdering... 3 Svarsfrister... 3 Brugerens egen

Læs mere

De nye Aldersopdelte Fokusområder

De nye Aldersopdelte Fokusområder SOCIALSTYRELSEN De nye Aldersopdelte Fokusområder ICS Indholdsfortegnelse DET UFØDTE BARN... 3 BARNET I 0-11-MÅNEDERS-ALDEREN... 8 DE 1-2-ÅRIGE... 19 DE 3-5-ÅRIGE... 31 DE 6-9-ÅRIGE... 44 DE 10-14-ÅRIGE...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord... 9. Forfattere... 11. 5 Delir... 113. 1 Den akutte, psykiatriske patient... 13. 6 Demens... 131

Indholdsfortegnelse. Forord... 9. Forfattere... 11. 5 Delir... 113. 1 Den akutte, psykiatriske patient... 13. 6 Demens... 131 Indholdsfortegnelse Forord... 9 Forfattere... 11 1 Den akutte, psykiatriske patient... 13 Oversigt... 13 Den akutte situation... 14 Akut psykiatrisk undersøgelse... 17 Akut almen psykopatologi... 23 2

Læs mere

ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD. Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk

ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD. Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk Indholdsfortegnelse: Forord 3 Hvad er ADHD? 4 Årsager - hvad skyldes ADHD? 7 Diagnosticering af ADHD 8 Forekomst af

Læs mere

Introduktion 3. Information til pårørende, venner og besøgende 4. Dit forløb på intensivafdelingen 9. Når du forlader intensivafdelingen 12

Introduktion 3. Information til pårørende, venner og besøgende 4. Dit forløb på intensivafdelingen 9. Når du forlader intensivafdelingen 12 Indhold Side Introduktion 3 Information til pårørende, venner og besøgende 4 Dit forløb på intensivafdelingen 9 Når du forlader intensivafdelingen 12 Hjemme igen hvordan bliver mit liv nu? 13 Hvordan alvorlig

Læs mere

Hvilke muligheder er der for behandling. Hvordan forebygger man?

Hvilke muligheder er der for behandling. Hvordan forebygger man? Hvad er et misbrug? Hvad er signalerne? Hvad gør personalet? Hvilke muligheder er der for behandling Hvordan forebygger man? 1 38 06 10-22849 - Trykkeriet Fyns Amt - Svanemærket. Licensnr. 541.528 Udviklingshæmmede

Læs mere

Lev med demens LEV MED DEMENS

Lev med demens LEV MED DEMENS Lev med demens LEV MED DEMENS 41 Udgivet af Alzheimerforeningen 2012. Fotograf: baandsalat.dk og Alzheimerforeningen Lev med demens Indholdsfortegnelse Livet med demens 3 Hvad er demens 7 Til dig med en

Læs mere

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere Bobby Zachariae INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 DEL 1: STRESS, STRESS-SYMPTOMER

Læs mere

Behandling af spiseforstyrrelser

Behandling af spiseforstyrrelser Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Bilag 15 Offentligt Behandling af spiseforstyrrelser Mette Waaddegaard, speciallæge i psykiatri, Ph.d., formand for Dansk Selskab for Spiseforstyrrelser Jeg undrer

Læs mere

Hvor er det godt du er her!

Hvor er det godt du er her! Hvor er det godt du er her! Notat om sociale og økonomiske konsekvenser af senfølger efter seksuelle overgreb April 2015 Indholdsfortegnelse Notat om sociale og økonomiske konsekvenser af senfølger efter

Læs mere