Personalepolitik Kløverengen 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalepolitik Kløverengen 2010"

Transkript

1 Personalepolitik Kløverengen

2 Indhold 1.0 Velkommen til Kløverengen Kløverengens organisation og kultur Kløverengens mission Kløverengens værdigrundlag Faglighed Ansvarlighed Respekt Kløverengens menneskesyn Helhedssynet Kløverengens visioner Kløverengens ledelse Kløverengens ledelsesområder Værdibaseret ledelse Medarbejderudvalget MED MED s formål MED s opgaver MED s rammer Politikker og retningslinjer Acontobeløb Alarmopkald Alkohol- og rusmiddelpolitik Ansættelsesprocedure Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdsplanlægning Afvigermeddelelser/ arbejdstidsregistrering Beboerferier Befordringsgodtgørelse Besøg på Kløverengen Biler

3 3.11 Dødsfald etiske spilleregler i forbindelse med dødsfald Elever (social og sundhedsassistenter) Faglig udvikling og uddannelse på Kløverengen Ferieafholdelse Fratrædelse Introduktion Kollegial feedback og omsorg Kommunikation/information Kriminalitet Kursusmidler - ansøgning Litteratur Løn Magtanvendelse Medarbejderudviklingssamtaler - MUS Medicin Rygning Studerende i praktik Sygefravær Telefoner Vold - trusler om vold

4 1.0 VELKOMMEN TIL KLØVERENGEN Med denne "personalebog" håber vi at hjælpe dig til hurtigere at finde de oplysninger, der har relevans for dig og din (ny) ansættelse. I bogen finder du beskrivelser af de traditionelle områder, der hører under personalepolitik, men også en del om det særlige ved at være ansat på Kløverengen. Først i bogen finder du en beskrivelse af Kløverengens mission - den opgave du skal være med til at løfte -, samt Kløverengens værdier, menneskesyn, rehabiliteringsfilosofi og visioner, der tilsammen danner det grundlag vi arbejder udfra, og som vi alle er ansvarlige for at efterleve. Organisationen kan være svær at overskue, når man er nyansat. Der er forskellige tilbud og aktiviteter fordelt i forskellige huse og på forskellige målgrupper. Under organisationsafsnittet vil du finde et organisationsdiagram, der kan give dig et overblik over organisationen samt en beskrivelse af ledelsesgrundlaget og de stående udvalg. Kløverengen har fastsat politikker og retningslinjer på flere områder. Det er vigtigt, at vi alle kender politikkerne og forstår betydningen af disse i vores daglige arbejde. Politikkerne forklarer, hvorfor vi handler, som vi gør indenfor det omtalte område. Din ansættelse på Kløverengen betyder rettigheder for dig og pligter i forhold til din arbejdsplads. Det er vigtigt der er balance mellem disse to forhold. Derfor forsøger vi på Kløverengen at have "højt til loftet". Vores værdier - respekt, faglighed og ansvarlighed - skal være med til at sikre tilfredse medarbejdere. Der skal være rum og muligheder for at udvikle sig og prøve nye ideer, og samtidig mødes man af et engagement og en nærhed, der gør, at man føler sig værdsat og respekteret. Samarbejdet med og om beboerne er omdrejningspunktet for en god rehabiliteringsindsats, - ligesom dokumentation for det udførte arbejde er det. Kløverengen har en interesse i at kunne dokumentere, hvad vi laver, hvorfor vi gør det, og hvilke resultater vi opnår sammen med beboerne. Dokumentationen øger både beboerens retssikkerhed og den faglige kvalitet

5 Kløverengen udarbejder derfor hvert år en virksomheds- og udviklingsplan samt løbende kvalitetsstandarder. Vi håber, at du efter læsning af denne personalebog har fået en fornemmelse af den kultur og de værdier, der hersker på Kløverengen. Personalebogen er sammensat af ledelsen og bearbejdet i MED - udvalget, som er ansvarlig for revidering én gang årligt. Udover indholdet i denne håndbog skal du gøre dig bekendt med: Ishøj kommunes overordnede personalepolitik Kløverengens Virksomheds- og udviklingsplan Kløverengens kvalitetsstandarder og koncepter Beboerne i boenhederne og deres person planer og ydelseskatakoger Fysiske rammer herunder brand og sikkerhed Kløverengens It- og kommunikationssystemer samt administrationsgange Principper for arbejdstidsplanlægning og afvigelser Pårørendearbejde Kløverengens kontaktflader og samarbejdspartnere Sign Centerchef Per Heinecke 2.0 Kløverengens organisation og kultur 2.1 Kløverengens mission Kløverengen tilbyder specialiseret bo-og rehabiliteringsforløb til mennesker med svære psykosociale problemstillinger, som ikke kan bo i egen bolig eller i almindelige kommunale boformer. Udover at yde beboere daglig pædagogisk støtte i egen bolig tilbydes der muligheder for aktivitet-og beskæftigelse med det formål at støtte beboerne/brugerne i at kunne udfylde en ny rolle som aktiv bidrager til fællesskabet og samfundet. Kløverengen tilbyder endvidere individuel støtte til udflyttede borgere og til dagbrugere efter aftale med dennes kommune

6 Kløverengens mission er endvidere, at give den enkelte beboer/bruger de bedst mulige betingelser for recovery samt at skabe sig et meningsfuldt liv udfra egne behov og ønsker. Kløverengen hører under center for psykosocial handicap under Ishøj kommune og består af følgende tilbud efter Serviceloven : Kløverengen A drives som bo- og rehabiliteringstilbud efter 108 Kløverengen B drives som bo- og rehabiliteringstilbud efter 107 stk 2. Kløverengen Job og Netværk drives som aktivitets-og beskæftigelsestibud efter 104 Kløverengens for og efterværn med tilbud om individuel støtte drives efter Kløverengens værdigrundlag Kløverengens værdigrundlag har sit afsæt i flere perspektiver. Først og fremmest i WHO s formulerede menneskerettigheder, som lyder : - Enhver er unik og værdifuld i sig selv. - Mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. - Enhver har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed. - Mennesker er fysiske, psykiske og sociale væsener. - Mennesker er afhængige af andre mennesker, af grupper og af samfundet. Dernæst tager Kløverengens værdigrundlag også udgangspunkt i FN s handicapkonvention 2006, i Ishøjs kommunes værdigrundlag samt i de fælles værdier, som den samlede danske psykiatri har formuleret i Fælles værdier i indsatsen for mennesker med sindslidelse, udarbejdet i samarbejde med Socialministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet i 2005, nemlig: Faglighed Ansvar Respekt - 6 -

7 2.2.1 Faglighed Betyder, at arbejde både professionelt og medmenneskeligt med at skabe rammer og betingelser, der giver muligheder for læring og udvikling. Det betyder at borgeren er ekspert på sit eget liv og at de professionelle bidrager med deres faglighed, som ekspert i rehabilitering efter psykisk sygdom Udfra viden om at problemet oftest ikke er problemet men måden vi tænker og taler om problemet på undersøger vi i stedet mysterier og understøtter herved håb, drømme, forskellighed som styrke og fremdrift for henholdsvis den enkelte borger og for organisationen Ansvarlighed Betyder på Kløverengen, at vi har vedvarende refleksioner på at løse vores opgaver på oprigtig og samvittighedsfuld vis. Vi forpligter os til fagligt og personligt at yde en recoveryorienteret og omsorgsfuld indsats, hvor vi indgyder håb, fastholder en nysgerrig og anerkendende kommunikation, overholder aftaler samt står ved det, vi siger og gør Respekt Betyder på Kløverengen, at al samarbejde sker på en ligeværdig måde. Respekt er at være tolerant, åben og accepterer det enkelte menneskes ret til at udvikle sig selvstændigt udfra egen tro og overbevisning og den enkeltes integritet. Vi tilbyder en håb-opbyggende og stabil indsats og søger at nå frem til muligheder og løsninger, som alle parter kan acceptere og har evner og mulighed for at tage del i. 2.3 Kløverengens menneskesyn Kløverengens menneskesyn bygger på en tro på : - at mennesker ønsker og evner at udvikle sig og derfor kan komme sig fra psykisk sygdom - at mennesker er forskellige, hvorfor der skal være plads til individuelle handlemuligheder - at mennesker har ret til selvstændighed, indflydelse og magt over egen livssituation - 7 -

8 2.3.1 Helhedssynet Helhedssynet handler om balancen mellem beboeren som selvstændigt individ med egne ønsker og behov, og beboeren som afhængig af andre mennesker og som en del af et fællesskab. Medarbejderne skal vedvarende være opmærksomme på denne balance og aldrig kun fokusere på den ene eller den anden side. Et helhedssyn på mennesket Mennesket som afhængigt af og Mennesket som aktivt andre og sine omgivelser selvbestemmende subjekt = Dilemmaer mellem Vores ansvar for hinanden og Respekten for det enkelte individ Et halveret menneskesyn fanger os i en flugt til et enten/eller-syn der fører til Ansvarsovertagelse Klar dig selv Formynderskab enten/eller Sin egen lykkes smed Ekspertvælde Overgreb Undladelsessynder - 8 -

9 Kløverengens menneskesyn og værdier danner grundlag for vores mission, visioner, mål og strategier, kvalitetsstandarder og kerneydelser. De tænkes med i hverdagen og kommer til udtryk i mødet med beboere, kollegaer, interne og eksterne samarbejdspartnere. Kløverengens rehabiliteringsfilosofi går ud på: at indrette omgivelserne til de individer som aktuelt er i omgivelserne, frem for alene at indrette individer til omgivelserne at kigge efter individets ressourcer o de ting individet klarer ved egen hjælp o de ting individet klarer ved hjælp af nærmeste netværk o hvilke ressourcer kan der trækkes på i lokalsamfundet at sikre individet indflydelse ved valg på alle dets livsområder eks. valg af kontaktperson/mentor, valg af egne udviklingsmål, valg/beslutninger i forbindelse med møder, ansættelser, netværksdeltagelse, aktiviteter og forbedringer i det omkringliggende miljø mm. Målet med den psykosociale rehabiliteringsindsats er at borgeren opnår ny og værdifuld selvoplevelse, får sat egne mål og realiseret handlinger i egen interesse, som giver muligheder for nye roller og ny identitet som medborger med rettigheder og pligter. Den psykosociale indsats skal tilbyde en bred vifte af hverdags, - fritidsundervisningsaktiviteter samt muligheder for beskæftigelse både i og udenfor Kløverengen, således at den enkelte kan vælge, hvad der virker bedst lige nu. Ikke to mennesker er ens og hver har sin måde til at komme sig. 2.4 Kløverengens visioner Vi vil sikre : Sammenhængende og helhedsorienteret rehabiliteringsforløb udfra ligeværdigt samarbejde med borgeren Udviklingen af et recovery-orienteret miljø præget af håb, bæredygtige relationer, social inklusion, meningsfuld beskæftigelse, engagement, anerkendende sprog og handlinger mellem mennesker - 9 -

10 Borgerens fastholdelse af de tilbud/ressourcer der er i deres lokale netværk/lokalmiljø Brobygning til og partnerskaber med lokalmiljøet, så omgivelserne kan tilpasses borgerens behov At Kløverengen har et image som seriøs, ambitiøs og ansvarlig leverandør, der er på forkant med udviklingen af god psykosocial rehabilteringspraksis 2.5 Kløverengens ledelse Ledergruppen består af en centerchef, og 4 øvrige ledere med hver deres funktions- og ansvarsområder. Alle 5 ledere indgår i et tæt samspil med hinanden omkring fælles og egne funktionsområder. Lederne har ansvaret for den faglige og økonomiske drift og leder udfra Kløverengens værdigrundlag. Med henvisning til Ishøj kommunes chefgruppe lægger vi stor vægt på dygtige ledere. Ledergruppen holder ledermøder, har kollegial supervision og kan i perioder have supervision af ekstern supervisor. Ledere deltager på konferencer, kurser og har mulighed for videreuddannelse, endvidere afholdes der leder internater til at optimere og kvalitetssikre Kløverengens organisation Kløverengens ledelsesområder Idet ledelse bl.a. er at skelne mellem, hvornår, der er tale om udviklings- og fornyelsesprocesser, der kræver involvering af medarbejderne, og hvornår der er tale om opgaver, der kræver styring og klar information, er Kløverengens ledelsesområder opdelt i 3 ansvarsområder: Ved opgaveledelse forstås: At have en vision, at bringe organisationen fremad og tilpasse den til forandrede krav fra omverden. At definere organisationens primære opgaver og give medarbejderne/teamene rammer og værktøjer til at løse disse At skaber rammer for refleksion og holdningsdebatter og deltagelse heri Ved personaleledelse forstås: At stå til rådighed som sparringspartner

11 At skabe en " vi" holdning i organisationen og få hele organisationen til at arbejde sammen om at løse opgaven At tage hånd om opståede problemer Ved administrationsledelse forstås: At fastlægge administrative procedurer og rammer for organisationen At synliggøre økonomien Værdibaseret ledelse Kløverengens definition på værdibaseret ledelse er: Værdibaseret ledelse er en ledelsesform, hvor den primære ledelsesopgave er at skabe en fælles forståelse af og holdning til organisationen og dens omverden. Gennem Kløverengens fælles værdigrundlag sikrer ledelsen, at der sættes ord på det fundamentalt væsentlige i organisationen både på det, der i forvejen er rigtig godt, og på det, som vi gerne vil opnå. Værdier er nemlig det, som fortæller os mennesker, hvad der er rigtigt eller forkert, godt eller dårligt, positivt eller negativt. Værdier er det, vi bedømmer en situation, en handling eller et menneske ud fra. Kløverengens fælles værdigrundlag har således til formål at skabe en fælles ånd og kultur og fungere som fælles referenceramme. 2.6 Medarbejderudvalget MED Kløverengen er en del af et samlet MED-udvalg under Center for Psykosocial Handicap. MED-udvalget er sammensat af Formand A LR Handicap A LR Soc. psyk A LR Kløverengen B A LR Kløverengen A B TR/FOA Kløverengen B TR/SL Kløverengen B TR/SL Soc. psyk B SR/Kløverengen B SR Handicap B Løkkekrogen

12 2.6.1 MED s formål 1. Arbejde for at skabe de bedst mulige arbejdsvilkår og et godt arbejdsmiljø og medvirke til, at alle medarbejdere engageres i det daglige samarbejde. 2. Fastlægge rammer for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere med henblik på at involvere medarbejderne i arbejdet med arbejdspladsens mål og strategi. 3. Fastlægge personalepolitiske rammer som fremmer kompetenceudvikling, og som skaber lyst og motivation til at opfylde arbejdspladsens målsætning MED s opgaver 1. Modtage information og drøfte alle forhold af betydning for organisationens arbejds- og personaleforhold, herunder dens økonomiske stilling, større rationaliseringsforanstaltninger, udviklingsprocesser, arbejdsomlægninger og indførelse samt brug af nye og ændring af bestående teknologi/systemer. 2. Fastlæggelse af retningslinjer for tilrettelæggelsen af organisationens arbejds- og personaleforhold MED s rammer Møderne afholdes hver tredje måned. Herudover kan der indkaldes ekstraordinært. Formanden er sammen med næstformanden ansvarlig for udsendelse af dagsorden med bilag. Formanden er mødeleder. I øvrigt henvises til MED-udvalgets kommissorium. Referatet udsendes til alle medarbejdere i Center for Psykosocial Handicap. 3.0 Politikker og retningslinjer 3.1 Acontobeløb Alle medarbejdere skal sikre sig et acontobeløb, såfremt de ikke selv ønsker at lægge ud. Acontobeløb skal afregnes inden 7 dage. 3.2 Alarmopkald Mobiltelefonerne fungerer som internt og eksternt alarm opkald. - Politi

13 - Brand/ambulance Vestegnens politi Se i øvrigt under telefoni. 3.3 Alkohol- og rusmiddelpolitik Synspunktet er, at alkohol/rusmidler og arbejde ikke hører sammen. Samt at medarbejdere med alkoholproblemer tilbydes hjælp så tidligt som muligt. Alkohol- og rusmiddelpolitikken gælder for alle ansatte på Kløverengen, vikarer, ekstern arbejdskraft m.m. Politikken omfatter alle stemningsregulerende stoffer. Formålet med Kløverengens alkoholpolitik er: At sikre et sikkert, sundt og produktivt arbejdsmiljø for den enkelte medarbejder. At skabe en arbejdskultur, der forebygger alkoholproblemer. At sende sunde signaler til beboerne. At gøre medarbejdere trygge i ansættelsen og sikre at de trives. Mål At sikre medarbejderne ikke er påvirket i deres arbejdstid Rammer Rammerne tager udgangspunkt i Kløverengens 3 værdier. Respekt Betyder, at Kløverengens alkoholpolitik tager udgangspunkt i at alkoholindtag er en privatsag, men vedvarende stort indtag bliver en social sag. Politikken retter sig mod misbruget og ikke misbrugeren. Faglighed Betyder, at Kløverengen handler på WHO s definition af alkoholisme som sundhedsskadeligt. Ansvarlighed Betyder, at Kløverengen anerkender sit ansvar for at forebygge og skabe sunde arbejdspladser. Procedurer Det accepteres ikke, at medarbejdere møder eller optræder påvirkede af alkohol/rusmidler i arbejdstiden. Overtrædelse kan medfører bortvisning. Kolleger er forpligtet til at handle hvis

14 det vurderes at en kollega er påvirket. Dette gøres ved at kontakte ledelsen. Såfremt ledelsen ikke kan træffes, skal pågældende sendes hjem. Kløverengen A og B samt Job og Netværks medarbejdere og ledelse skal sikre at politikken er gældende for deres sted. Vedrørende alkoholproblemer henvises i øvrigt til Ishøj Kommunes personalepolitik. Undtagelser Ledelsen har givet tilladelse til at der nydes et glas vin eller en øl til maden, sammen med beboerne, juleaften, nytårsaften og til påskefrokost. Der er endvidere tilladelse til at nyde et glas champagne med de beboere der har lyst til dette kl nytårsaften. Ved alle arrangementerne skal der forefindes et alkoholfrit alternativ. Herudover kan pågældende leder give forudgående tilladelser i konkrete tilfælde såsom ferieture, særlige festlige arrangementer eller andet. Fastholdelse Ledelsen, TR og SR udgør det primære netværk, der gennem udmelding af holdninger og adfærd skal motivere de ansatte til at forebygge og hjælpe ved misbrug af alkohol/rusmidler: Det er ledelsens ansvar at gribe tidligt ind overfor misbrug af alkohol. Evaluering Evalueringen af alkoholpolitikken vil ske løbende og mindst én gang om året på MEDmøder. 3.4 Ansættelsesprocedure Formål/mål Kløverengen ønsker en ansættelsesprocedure, der tilgodeser både nuværende ansatte og nye ansøgere til ledige stillinger, og som tiltrækker og ansætter de bedst kvalificerede medarbejdere, både hvad angår faglig dygtighed og menneskelige egenskaber. Rammer Rammerne tager udgangspunkt i Kløverengens 3 værdier:

15 Respekt Betyder, at Kløverengens ansættelsespolitik tager udgangspunkt i at vi udviser åbenhed og tolerance i forhold til alle ansøgere samt sikre dem en fair og ligeværdig behandling i forbindelse med ansættelsesproceduren. Faglighed Betyder, at Kløverengen i ansættelsesforløbet har fokus på de kompetencer både fagligt og menneskeligt -, som arbejdspladsen har brug for i en ny medarbejder. Ansvarlighed Betyder, at Kløverengen løser opgaven med at ansætte nye medarbejdere udfra refleksioner i hele ansættelsesudvalget - ansættelsesudvalg indstiller til centerchef som godkender og indstiller til ansættelse i Ishøj kommune Procedurer Stillingsopslaget udarbejdes og normalt er deadline for ansøgningsfristen 14 dage efter udgivelse. I indkaldelse til ansættelsessamtale fremgår det, hvem der deltager. Når Kløverengen modtager skriftlige ansøgninger besvares disse straks med en bekræftelse på modtagelsen. En ansøger har altid krav på diskretion. Leder og teamleder vurderer indkommende ansøgninger. Ansættelsesudvalget består som udgangspunkt af centerchef, leder af A og leder af B, teamleder og TR samt en beboerrepræsentant. Procedure og spørgsmål planlægges i udvalget og tager udgangspunkt i den foreliggende stillings-og funktionsbeskrivelse og de kompetencer der i denne forbindelse eftersøges.. Centerchef indstiller til ansættelse hos Ishøj kommune. Ansættelsesudvalget har tavshedspligt Fastholdelse Det er ansættelsesudvalgets ansvar at ansættelsespolitikken overholdes ved nye ansættelser. Evaluering Evalueringen af ansættelsespolitikken vil ske løbende og mindst én gang om året på MEDmøder

16 3.5 Arbejdspladsvurdering (APV) Vi har udarbejdet APV, gældende Sikkerhedsgruppen arbejder med APV en som et udviklingsværktøj som er lovpligtigt, og som sikre at vi overholder arbejdsmiljølovene. APV en er udarbejdet efter åben dialog metoden. På denne baggrund prioriteres områderne i handleplanen. APV en er således en vurdering af risici samt en måde at udpege fokus og indsatsområder på, samt få overblik over hvilke tiltag der er behov for at gennemføre de kommende år. Sikkerhedsgruppen i psykosocial handicap består af: Leder af Kløverengen A og leder af Kløverengen B samt SR Leder af socialpsykiatri og SR Leder af handicap og SR Der vælges sikkerhedsrepræsentant ud fra gældende regler (sikkerhedsgruppen indgår som en del af MED). Sikkerhedsrepræsentanten opfordres til at benytte sig af de kursustilbud som fagforbund og kommune stiller til rådighed. Samt i de kursusmuligheder og det materiale der kommer fra Arbejdstilsynet, Arbejdsmiljøfondet og Bedriftssundhedstjenesten. Sikkerhedsgruppen har ansvar for: Opdatering af sikkerhedsmappen. Arbejdsskaderegistrering og anmeldelse. Skema til indberetning om trusler og vold. Opfølgning og evaluering af episoder. Ansvar for personales valg af ressource person. 3.6 Arbejdsplanlægning Varetages af teamlederne med ledelsesmæssig reference til lederen af A lederen af B Arbejdsplan lægges overordnet i henhold til overenskomst og lokalaftaler. Arbejdstider planlægges over 4 uger. Timenormen holdes indenfor en 16-ugers normperiode. Weekender, fridage og søndagsafspadsering ligger fast i planen

17 Fuldtidsansatte kan ønske en fast ugentlig friaften, hvilket i videst muligt omfang vil blive i mødekommet efter aftale med teamleder. Byt skal godkendes af teamleder Fuldtidsansatte planlægges med max fem arbejdsdage i træk dag/aften. Vi har lokalaftale vedr. 11-timers reglen (1 gang ugentlig). Vi har lokalaftale vedr. hviletidsbestemmelsen (op til 7 arbejdsdage i træk). Ved lokalaftalerne kan arbejdstiden for fuldtidsansatte planlægges fra 5-11 timer ved mødevirksomhed m.v. Weekendarbejde hver 2. eller 4. uge på Kløverengen A. Weekendarbejde hver 4. uge på Kløverengen B. I forbindelse med jul og nytår fastholdes arbejdsplanen som udgangspunkt. Der kan i teamet aftales interne bytninger og fridage. Som hovedregel kan der ønskes friperiode omkring jul eller nytår. Aftaler skal altid indgås med teamleder Afvigermeddelelser/ arbejdstidsregistrering Alle medarbejdere på Kløverengen skal udfylde afvigermeddelelser. Den skal afleveres til teamleder til attestation den sidste arbejdsdag i ugen. 3.7 Beboerferier Kløverengen kan arrangere beboerferier, som medarbejderne forventes at deltage i. Der henvises til kvalitetsstandard for beboerferie. 3.8 Befordringsgodtgørelse Følger Ishøj kommunes Personalepolitik. Det skal tydeligt fremgå hvor fra og til, med hvilket formål og med hvem, man har kørt. Der afregnes efter Krak eller kilometertæller. 3.9 Besøg på Kløverengen Beboerne har ret til at have besøg i egne lejligheder. Besøgende i fællesarealerne kan bortvises efter konkret skøn, eller hvis de er til gene for øvrige beboere og medarbejdere

18 3.10 Biler Arbejdet på Kløverengen indebærer at medarbejderne støtter beboerne i at følge behandlinger samt komme ud i lokalmiljøet mm. Herunder læge og tandlægebesøg, indlæggelser, ferier, arrangementer ude i byen mm. Der er også kørsel i forbindelse med indkøb, bank og mødevirksomhed. Ved kørsel for Kløverengen gælder almindelig forsikringsbetingelser og færdselslovens bestemmelse. Til varetagelse af ovennævnte arbejde har Kløverengen en bus og en personbil. Når man benytter Kløverengens biler skal man være i besiddelse af gyldigt førerbevis og er i øvrigt underlagt færdselslovens bestemmelser, hvilket man hæfter personligt for Dødsfald etiske spilleregler i forbindelse med dødsfald Om man har været direkte med, ved en borgers dødsfald, har været mere i periferien eller aldrig har oplevet et dødsfald, så er det vigtigt at få sat ord på de følelser og stemninger, der opstår hos både medarbejdere og beboere i forbindelse med dødsfald. Der kan være : angst for at tale med en døende / pleje en døende/ videregive dødsfald til pårørende magtesløshed som kommer til udtryk som træthed, irritabilitet, tilbagetrækning, overinvolvering, oa selvbebrejdelse, skyldfølelse, hvorfor handlede jeg ikke anderledes osv. angst for at italesætte de følelser vi mærker i forbindelse med død choklignende tilstand hvor vi reagerer uden situationsfornemmelse manglende bevidsthed om tanker og følelser i forbindelse med dødsfald Vi ved med andre ord ikke altid, hvordan vi reagere i forbindelse med dødsfald. Dette er afhængig af relationen til den døde, af hvad vi har med i vores private rygsæk og af hvad vi har set og gjort i sådanne situationer før. Det er derfor vigtigt at personalegruppen og ledelsen bruger både mødetid og supervision til at tale om de følelser og stemninger, som opstår i forbindelse med et dødsfald på arbejdspladsen. Der skal være og gøres plads til disse følelser, idet dette er en del af krisebearbejdningen og en forudsætning for at kunne yde god psykisk førstehjælp til beboere og pårørende

19 Livet kan ikke stå stille, når vi har et dødsfald. Den daglige hverdag skal gå videre og vi må alle hjælpe hinanden igennem forløbet ved i videst mulig omfang at få italesat de følelser og stemninger vi dels selv går rundt med og dels ser hos vores kollegaer og beboere Elever (social og sundhedsassistenter) Lederen af Kløverengen A har det overordnede ansvar for elever i praktik. Kløverengen A modtager løbende elever fra Social- og sundhedsskolerne. Disse elever indgår i et fast uddannelsesforløb i tæt samarbejde med Social- og sundhedsskolen og Kløverengens ansvarlige praktikvejleder. Hver elev kommer ind i et nøje tilrettelagt uddannelsesforløb hvor de hver især har en praktikvejleder. Uddannelse For at sikre, at alle elever får en god og faglig forsvarlig uddannelse er det væsentligt, at personalet er veluddannet til at drage omsorg herfor. Vi tager elevuddannelsen meget alvorligt da det er en kommende kollega vi uddanner. Eleverne er med til at lave deres arbejdsplan sammen med deres vejleder. Mål At eleverne under vejledning og i samarbejde med undervisere og praktikvejleder og ud fra helhedssynet på mennesket: Opnår indsigt i egne reaktionsmønstre, ressourcer og udviklingspotentialer og konstruktivt anvender dem i egne læreprocesser og arbejdsopgaver. Samarbejder ligeværdigt på en respektfuld måde med det enkelte menneske. Kan etablere, vedligeholde og afslutte målrettet kommunikation. Er i stand til at reflektere over og vurdere samarbejdsprocessen, hvor der gives udtryk for forskellige opfattelser og synspunkter. Samarbejde med beboer og personale kan dataindsamle, planlægge, udføre og evaluere grundlæggende sundheds- og sociale opgaver ud fra beboerens behov. Udvikler evne til at vurdere og vælge redskaber til evaluering af egne læreprocesser. I samråd med det øvrige personale kan vurdere behov for, motivere og iværksætte trivsels- og recovery fremmende processer. Dette drejer sig f.eks. om socialt samvær og kreative aktiviteter til enkeltpersoner og grupper i den udstrækning, det er muligt

20 Samarbejde med husets personale og deltage i løsningen af de daglige opgaver således at kontinuiteten i huset sikres og at tavsheds- og oplysningspligten overholdes. Opnår kendskab til og har indsigt i love, regler og brugerindflydelse og efterlever disse i sit arbejde. Opnår viden om virkning og bivirkning af de anvendte psykofarmaka og kan observere og vurdere hvordan det enkelte menneske bliver påvirket af lægemidlet. Supervision/temadage Eleven deltager i supervision - se faglig udvikling og uddannelse på Kløverengen. Eleven deltager ligeledes på temadage efter emnerelevans 3.13 Faglig udvikling og uddannelse på Kløverengen Faglig udvikling indenfor Kløverengen opnås/udvikles bl.a. gennem aktiv deltagelse i teammøder, temadage, internater, supervision, eksterne kurser og som medlem af samarbejdsudvalg. Medarbejderne opnår/udvikler kompetencer inden for specifikke områder. Bl.a. i ansvarsområder inden for sygdomsmestring, kontaktpersonsarbejde, motivation, rehabilitering, og teamarbejde. Medarbejderne opfordres til at deltage aktivt og engageret i undervisning og udvalg. Det forventes at personaleudviklingssamtaler - også kaldet MUS - og andre samtaler mellem leder og medarbejder giver afklaring og udvikling, og at teammøder og temadage kontinuerligt giver anledning til holdningsdebatter. Der prioriteres midler til fælles undervisning for hele medarbejdergruppen, således at der opbygges kompetenceudvikling med fælles referencer og fælles sprog. Kløverengen prioriterer fælles intern team- og kompetenceudvikling. Der arrangeres temadage/internater 4 til 6 gange om året. Der tilbydes kontinuerligt supervision/coaching, internt og eksternt Der afsættes beløb i budgettet til deltagelse i konferencer og seminar for medarbejder og ledelse. Ledelsen giver personlig supervision efter behov

21 Kløverengen modtager løbende social- og sundhedsassistent elever. Kløverengen modtager løbende pædagogstuderende i lønnet praktik. Vejledere af elever og studerende tilbydes praktikvejlederkurser MUS samtaler afholdes én gang om året 3.14 Ferieafholdelse Ferieafholdelse sker i henhold til ferieloven. Hovedferie Der skal afholdes 4 uges ferie, hvoraf de 3 uger skal være sammenhængende. Afholdes fra 2. maj til 30. september - undtagelser kan ske efter aftale med ledelsen. Afholdes der kun 3 uger i hovedferien går 6 ferieuge automatisk til udbetaling. Fremgangsmåde Ønskeplan ophænges af teamleder. På aftalt dato nedtages ønskeplan af teamleder som udfra ønsker eller mangel heraf fastlægger ferieplan i overensstemmelse med aftale om arbejdsdækning (minimum en fast medarbejder i hvert team i alle tjenester). Ferieplanerne er klar senest 3 måneder før afholdelse af hovedferie. Restferie Restferie planlægges i god tid, så vi undgår ophobning af restferie om foråret (marts til april). Ønskeplan vedrørende restferie ophænges i oktober måned og bliver løbende godkendt af teamleder. Ønskeplanen nedtages den 15. januar. Herefter færdig planlægges restferien af teamleder. Restferieplanlægning er klar senest en måned før ferieafholdelse. Der kan som udgangspunkt ikke afholdes ferie i julen og nytåret Fratrædelse Ved fratrædelse tilbydes du en fratrædelsessamtale. Ved fratrædelse har du mulighed for at få en tjeneste attest

Personalepolitik Kløverengen 2012-13

Personalepolitik Kløverengen 2012-13 Personalepolitik Kløverengen 2012-13 - 1 - Indholdsfortegnelse Personalepolitik... 1 Kløverengen... 1 2012-13... 1 1.0 VELKOMMEN TIL KLØVERENGEN... 4 2.0 Kløverengens organisation og kultur... 5 2.1 Kløverengens

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Praktikmappe. For Pæd. Stud. Socialrådgiver stud. SSA elever

Praktikmappe. For Pæd. Stud. Socialrådgiver stud. SSA elever Praktikmappe For Pæd. Stud. Socialrådgiver stud. SSA elever Indledning Kraftcentrets vision, mission og formål Denne praktikmappe er et redskab for studerende, elever og de daglige praktikvejledere I Kraftcentret.

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Medarbejderhåndbog Maj 2015

Medarbejderhåndbog Maj 2015 Medarbejderhåndbog Maj 2015 Side 1 af 5 Introduktion Medarbejderhåndbogen er udarbejdet af menighedsrådet ved Øster Snede Kirke og har til formål at give klarhed over de ansættelsesmæssige forhold med

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune 2 3 Velkommen til uddannelsen som Pædagogisk Assistent Fakta om Egedal Kommune Egedal Kommune ligger i attraktive og naturskønne omgivelser tæt på København.

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Indstiller medarbejder til ansættelse i samarbejde med ansættelsesudvalg.

Indstiller medarbejder til ansættelse i samarbejde med ansættelsesudvalg. Udover de punkter der er nævnt for afdelingsledere, løser stedfortræder i forbindelse med aftaleholders fravær, opgaver som det fremgår af funktionsbeskrivelse for aftaleholder. Forventninger til opfyldelse

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58 Praktikbeskrivelse Velkommen som studerende på Villa Ville Kulla. Vi sætter en stor ære i at være med til at uddanne nye pædagoger, og vi håber, du vil få meget med herfra, ligesom vi også håber, du kan

Læs mere

Håndbog til praktikvejledere PA elever

Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Sundhed og trivsel Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Sundhed og trivsel Arbejdsmiljø Sygefravær Stress Alkohol og rusmidler Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 26. marts 2013 Sagsnummer 2013030008EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER ØST Center Øst:

Læs mere

Forstanderens funktioner er blandt andet:

Forstanderens funktioner er blandt andet: Stillingsbetegnelse Forstander Navn Organisatorisk placering Forstanderen refererer direkte til bestyrelsen for Den selvejende Institution Pensionatet Mette Marie. Forstanderen har desuden et forpligtende

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Afdelingsnavn Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 0000 www.cfk.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Botilbuds- og hjemmevejlederleder Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest

Job- og kompetenceprofil. Botilbuds- og hjemmevejlederleder Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest Job- og kompetenceprofil Botilbuds- og hjemmevejlederleder Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest Hovedopgave : overordnet ansvarlig for at Center Nord-Vest s og SOF`s strategier og politikker udvikles og

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold.

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold. HOLMEGÅRDSPARKEN MÅL & VÆRDIER Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold. Forudsætningen for Det gode plejehjemsophold er at alle arbejder for målsætningen

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Indhold Personalet... 2 Teams... 2 Arbejdstid... 2 Vikarer... 2 Bytte af vagter... 2 Jule- og nytårsvagten... 3 Personalemøder... 4 Ferieafholdelse...

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

Til dig. på Rosenholm

Til dig. på Rosenholm Tlf. 96 284250 Til dig som skal være studerende på Rosenholm Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til dig som studerende med det formål at give dig nogle

Læs mere

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Forflytningspolitik For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Indhold Indledning...2 Mål...2 Struktur og organisering...3 Ansvarsfordeling...3

Læs mere

Personalepolitik. Frederikssund kommune

Personalepolitik. Frederikssund kommune Personalepolitik Frederikssund kommune Vi har fokus på opgaven I Frederikssund Kommune er vi ca. 4.500 medarbejdere og ledere, der skal samarbejde om at løse opgaverne professionelt og samtidigt arbejde

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240.

Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240. Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende på vores

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

- god dialog ved sygefravær

- god dialog ved sygefravær Mine nyttige telefonnumre: 1 5 15 - god dialog ved sygefravær Med denne folder ønsker vi at informere om Skoleforvaltningens sygefraværshåndtering Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf.:

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Som et led i at arbejde med trivsel og sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der lokalt arbejdes med at forebygge og håndtere sygefravær. Retningslinjen

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Sammendrag af APV rapporter 2009 Psykiatri og Handicap Område VEST.

Sammendrag af APV rapporter 2009 Psykiatri og Handicap Område VEST. Sammendrag af APV rapporter 2009 Psykiatri og Handicap Område VEST. Glesborg og Ørum Belysning i kontorer i Ørum Initiativer for at igangsætte bedring af fysiske forhold i Ørum Højdeindstillelige borde

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Derudover er der en række nøgleord som kendetegner det pædagogiske arbejde ved Den selvejende institution Under Kastanien:

Derudover er der en række nøgleord som kendetegner det pædagogiske arbejde ved Den selvejende institution Under Kastanien: STILLINGSBESKRIVELSE Fælles stillingsbeskrivelse for pædagogisk ansat ledelsespersonale ved Den selvejende institution Under Kastanien. Generelt skal det slås fast at du som leder har ansvaret for de dispositioner

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Præstøvej 86 Center for Socialpsykiatrisk Rehabilitering. Praktikstedsbeskrivelse og koncept.

Præstøvej 86 Center for Socialpsykiatrisk Rehabilitering. Praktikstedsbeskrivelse og koncept. Præstøvej 86 Center for Socialpsykiatrisk Rehabilitering Praktikstedsbeskrivelse. Praktikstedsbeskrivelse og koncept. Navn, adresse og telefon Kontakt Præstøvej 86 Center for Socialpsykiatrisk Rehabilitering.

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog.

Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Pædagoger Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger

Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger 1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder. 2) Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument for Arbejdsmiljø og trivsel. Anvendelsesområde Anvendes til at sikre: - Fysisk arbejdsmiljø - Psykiske arbejdsmiljø - Sociale arbejdsmiljø Målgruppe Alle tværprofessionelle

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

! "#$%&'( )!* ( * #$%& * ( * +, -+* ( -

! #$%&'( )!* ( * #$%& * ( * +, -+* ( - "#$%& ) #$%&,. / " # $ "$0 1 1 $" 2 3/ "$ 4 / 5 / 6 / 1 2 3 X X $ %", 6 b) Sætte sig ind i den enkeltes beboers livssituation ved at læse og reflektere over gældende handleplan, psykiatriske udredninger

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE VOLDSPOLITIK Formål: - At give redskaber til at håndtere situationer, hvori vold indgår - At give optimal støtte i en akut situation - At bakke op efterfølgende, hvis en medarbejder har været udsat for

Læs mere

Ballerup Hjemmepleje Høringsspørgsmål vedr. budgetforslag og sparekatalog Ballerup Kommune

Ballerup Hjemmepleje Høringsspørgsmål vedr. budgetforslag og sparekatalog Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Høring Lokal-MED Ballerup Hjemmepleje Hjemmeplejen Telegrafvej 4, 2.sal 2750 Ballerup Tlf.: 44 77 33 40 www.ballerup.dk Dato: 09.09.2016 Ballerup Hjemmepleje Høringsspørgsmål vedr. budgetforslag

Læs mere

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet 1. INDLEDNING Faxe Kommunes nærværpolitik er en del af Faxe Kommunes Personalepolitik,

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse - 1 -

Indholdsfortegnelse - 1 - Indholdsfortegnelse Fakta om kommunen... 2 Visioner og værdigrundlag... 2 Center for Skole og Dagtilbud... 2 Vigtige telefonnumre i Center for Skole og Dagtilbud... 2 Den gode praktik... 2 Optagelse...

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Der foreligger et ydelseskatalog fra 2006. Fremadrettet har vi valgt at fokusere på en fyldest gørende service deklaration.

Der foreligger et ydelseskatalog fra 2006. Fremadrettet har vi valgt at fokusere på en fyldest gørende service deklaration. Ældre og handicap Handlingsplan efter tilsyn Efter hvert tilsyn skal institutionen udarbejde en handlingsplan indenfor en måned efter modtagelse af rapport. Hvis der modtages rapporter, hvor der peges

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Mål. for Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mål. for Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse Mål for Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 Indledning Formålet med at udarbejde mål for Handicap og Psykiatri er, at målene angiver retning for vores arbejde og giver mening til

Læs mere

Procedure for kontaktpersonfunktion

Procedure for kontaktpersonfunktion Definition på ydelser: Alle ydelser er med udgangspunkt i den enkelte beboers 141 handleplan, omsat i en pædagogisk / personlig socialpædagogiskhandleplan, med fokus på en recovery orienteret indsats.

Læs mere

Skema til udarbejdelse af praktikplan

Skema til udarbejdelse af praktikplan Bilag 2 Navn Tlf. nr.: VIA mail: Skema til udarbejdelse af praktikplan Hold: Praktikperiode: Praktikinstitution: Afdeling: Adresse: Tlf. nr.: Mail: Afdelingsleder: E-mail: Praktikvejleder: E-mail: Underviser:

Læs mere