Personalepolitik Kløverengen 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalepolitik Kløverengen 2010"

Transkript

1 Personalepolitik Kløverengen

2 Indhold 1.0 Velkommen til Kløverengen Kløverengens organisation og kultur Kløverengens mission Kløverengens værdigrundlag Faglighed Ansvarlighed Respekt Kløverengens menneskesyn Helhedssynet Kløverengens visioner Kløverengens ledelse Kløverengens ledelsesområder Værdibaseret ledelse Medarbejderudvalget MED MED s formål MED s opgaver MED s rammer Politikker og retningslinjer Acontobeløb Alarmopkald Alkohol- og rusmiddelpolitik Ansættelsesprocedure Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdsplanlægning Afvigermeddelelser/ arbejdstidsregistrering Beboerferier Befordringsgodtgørelse Besøg på Kløverengen Biler

3 3.11 Dødsfald etiske spilleregler i forbindelse med dødsfald Elever (social og sundhedsassistenter) Faglig udvikling og uddannelse på Kløverengen Ferieafholdelse Fratrædelse Introduktion Kollegial feedback og omsorg Kommunikation/information Kriminalitet Kursusmidler - ansøgning Litteratur Løn Magtanvendelse Medarbejderudviklingssamtaler - MUS Medicin Rygning Studerende i praktik Sygefravær Telefoner Vold - trusler om vold

4 1.0 VELKOMMEN TIL KLØVERENGEN Med denne "personalebog" håber vi at hjælpe dig til hurtigere at finde de oplysninger, der har relevans for dig og din (ny) ansættelse. I bogen finder du beskrivelser af de traditionelle områder, der hører under personalepolitik, men også en del om det særlige ved at være ansat på Kløverengen. Først i bogen finder du en beskrivelse af Kløverengens mission - den opgave du skal være med til at løfte -, samt Kløverengens værdier, menneskesyn, rehabiliteringsfilosofi og visioner, der tilsammen danner det grundlag vi arbejder udfra, og som vi alle er ansvarlige for at efterleve. Organisationen kan være svær at overskue, når man er nyansat. Der er forskellige tilbud og aktiviteter fordelt i forskellige huse og på forskellige målgrupper. Under organisationsafsnittet vil du finde et organisationsdiagram, der kan give dig et overblik over organisationen samt en beskrivelse af ledelsesgrundlaget og de stående udvalg. Kløverengen har fastsat politikker og retningslinjer på flere områder. Det er vigtigt, at vi alle kender politikkerne og forstår betydningen af disse i vores daglige arbejde. Politikkerne forklarer, hvorfor vi handler, som vi gør indenfor det omtalte område. Din ansættelse på Kløverengen betyder rettigheder for dig og pligter i forhold til din arbejdsplads. Det er vigtigt der er balance mellem disse to forhold. Derfor forsøger vi på Kløverengen at have "højt til loftet". Vores værdier - respekt, faglighed og ansvarlighed - skal være med til at sikre tilfredse medarbejdere. Der skal være rum og muligheder for at udvikle sig og prøve nye ideer, og samtidig mødes man af et engagement og en nærhed, der gør, at man føler sig værdsat og respekteret. Samarbejdet med og om beboerne er omdrejningspunktet for en god rehabiliteringsindsats, - ligesom dokumentation for det udførte arbejde er det. Kløverengen har en interesse i at kunne dokumentere, hvad vi laver, hvorfor vi gør det, og hvilke resultater vi opnår sammen med beboerne. Dokumentationen øger både beboerens retssikkerhed og den faglige kvalitet

5 Kløverengen udarbejder derfor hvert år en virksomheds- og udviklingsplan samt løbende kvalitetsstandarder. Vi håber, at du efter læsning af denne personalebog har fået en fornemmelse af den kultur og de værdier, der hersker på Kløverengen. Personalebogen er sammensat af ledelsen og bearbejdet i MED - udvalget, som er ansvarlig for revidering én gang årligt. Udover indholdet i denne håndbog skal du gøre dig bekendt med: Ishøj kommunes overordnede personalepolitik Kløverengens Virksomheds- og udviklingsplan Kløverengens kvalitetsstandarder og koncepter Beboerne i boenhederne og deres person planer og ydelseskatakoger Fysiske rammer herunder brand og sikkerhed Kløverengens It- og kommunikationssystemer samt administrationsgange Principper for arbejdstidsplanlægning og afvigelser Pårørendearbejde Kløverengens kontaktflader og samarbejdspartnere Sign Centerchef Per Heinecke 2.0 Kløverengens organisation og kultur 2.1 Kløverengens mission Kløverengen tilbyder specialiseret bo-og rehabiliteringsforløb til mennesker med svære psykosociale problemstillinger, som ikke kan bo i egen bolig eller i almindelige kommunale boformer. Udover at yde beboere daglig pædagogisk støtte i egen bolig tilbydes der muligheder for aktivitet-og beskæftigelse med det formål at støtte beboerne/brugerne i at kunne udfylde en ny rolle som aktiv bidrager til fællesskabet og samfundet. Kløverengen tilbyder endvidere individuel støtte til udflyttede borgere og til dagbrugere efter aftale med dennes kommune

6 Kløverengens mission er endvidere, at give den enkelte beboer/bruger de bedst mulige betingelser for recovery samt at skabe sig et meningsfuldt liv udfra egne behov og ønsker. Kløverengen hører under center for psykosocial handicap under Ishøj kommune og består af følgende tilbud efter Serviceloven : Kløverengen A drives som bo- og rehabiliteringstilbud efter 108 Kløverengen B drives som bo- og rehabiliteringstilbud efter 107 stk 2. Kløverengen Job og Netværk drives som aktivitets-og beskæftigelsestibud efter 104 Kløverengens for og efterværn med tilbud om individuel støtte drives efter Kløverengens værdigrundlag Kløverengens værdigrundlag har sit afsæt i flere perspektiver. Først og fremmest i WHO s formulerede menneskerettigheder, som lyder : - Enhver er unik og værdifuld i sig selv. - Mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. - Enhver har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed. - Mennesker er fysiske, psykiske og sociale væsener. - Mennesker er afhængige af andre mennesker, af grupper og af samfundet. Dernæst tager Kløverengens værdigrundlag også udgangspunkt i FN s handicapkonvention 2006, i Ishøjs kommunes værdigrundlag samt i de fælles værdier, som den samlede danske psykiatri har formuleret i Fælles værdier i indsatsen for mennesker med sindslidelse, udarbejdet i samarbejde med Socialministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet i 2005, nemlig: Faglighed Ansvar Respekt - 6 -

7 2.2.1 Faglighed Betyder, at arbejde både professionelt og medmenneskeligt med at skabe rammer og betingelser, der giver muligheder for læring og udvikling. Det betyder at borgeren er ekspert på sit eget liv og at de professionelle bidrager med deres faglighed, som ekspert i rehabilitering efter psykisk sygdom Udfra viden om at problemet oftest ikke er problemet men måden vi tænker og taler om problemet på undersøger vi i stedet mysterier og understøtter herved håb, drømme, forskellighed som styrke og fremdrift for henholdsvis den enkelte borger og for organisationen Ansvarlighed Betyder på Kløverengen, at vi har vedvarende refleksioner på at løse vores opgaver på oprigtig og samvittighedsfuld vis. Vi forpligter os til fagligt og personligt at yde en recoveryorienteret og omsorgsfuld indsats, hvor vi indgyder håb, fastholder en nysgerrig og anerkendende kommunikation, overholder aftaler samt står ved det, vi siger og gør Respekt Betyder på Kløverengen, at al samarbejde sker på en ligeværdig måde. Respekt er at være tolerant, åben og accepterer det enkelte menneskes ret til at udvikle sig selvstændigt udfra egen tro og overbevisning og den enkeltes integritet. Vi tilbyder en håb-opbyggende og stabil indsats og søger at nå frem til muligheder og løsninger, som alle parter kan acceptere og har evner og mulighed for at tage del i. 2.3 Kløverengens menneskesyn Kløverengens menneskesyn bygger på en tro på : - at mennesker ønsker og evner at udvikle sig og derfor kan komme sig fra psykisk sygdom - at mennesker er forskellige, hvorfor der skal være plads til individuelle handlemuligheder - at mennesker har ret til selvstændighed, indflydelse og magt over egen livssituation - 7 -

8 2.3.1 Helhedssynet Helhedssynet handler om balancen mellem beboeren som selvstændigt individ med egne ønsker og behov, og beboeren som afhængig af andre mennesker og som en del af et fællesskab. Medarbejderne skal vedvarende være opmærksomme på denne balance og aldrig kun fokusere på den ene eller den anden side. Et helhedssyn på mennesket Mennesket som afhængigt af og Mennesket som aktivt andre og sine omgivelser selvbestemmende subjekt = Dilemmaer mellem Vores ansvar for hinanden og Respekten for det enkelte individ Et halveret menneskesyn fanger os i en flugt til et enten/eller-syn der fører til Ansvarsovertagelse Klar dig selv Formynderskab enten/eller Sin egen lykkes smed Ekspertvælde Overgreb Undladelsessynder - 8 -

9 Kløverengens menneskesyn og værdier danner grundlag for vores mission, visioner, mål og strategier, kvalitetsstandarder og kerneydelser. De tænkes med i hverdagen og kommer til udtryk i mødet med beboere, kollegaer, interne og eksterne samarbejdspartnere. Kløverengens rehabiliteringsfilosofi går ud på: at indrette omgivelserne til de individer som aktuelt er i omgivelserne, frem for alene at indrette individer til omgivelserne at kigge efter individets ressourcer o de ting individet klarer ved egen hjælp o de ting individet klarer ved hjælp af nærmeste netværk o hvilke ressourcer kan der trækkes på i lokalsamfundet at sikre individet indflydelse ved valg på alle dets livsområder eks. valg af kontaktperson/mentor, valg af egne udviklingsmål, valg/beslutninger i forbindelse med møder, ansættelser, netværksdeltagelse, aktiviteter og forbedringer i det omkringliggende miljø mm. Målet med den psykosociale rehabiliteringsindsats er at borgeren opnår ny og værdifuld selvoplevelse, får sat egne mål og realiseret handlinger i egen interesse, som giver muligheder for nye roller og ny identitet som medborger med rettigheder og pligter. Den psykosociale indsats skal tilbyde en bred vifte af hverdags, - fritidsundervisningsaktiviteter samt muligheder for beskæftigelse både i og udenfor Kløverengen, således at den enkelte kan vælge, hvad der virker bedst lige nu. Ikke to mennesker er ens og hver har sin måde til at komme sig. 2.4 Kløverengens visioner Vi vil sikre : Sammenhængende og helhedsorienteret rehabiliteringsforløb udfra ligeværdigt samarbejde med borgeren Udviklingen af et recovery-orienteret miljø præget af håb, bæredygtige relationer, social inklusion, meningsfuld beskæftigelse, engagement, anerkendende sprog og handlinger mellem mennesker - 9 -

10 Borgerens fastholdelse af de tilbud/ressourcer der er i deres lokale netværk/lokalmiljø Brobygning til og partnerskaber med lokalmiljøet, så omgivelserne kan tilpasses borgerens behov At Kløverengen har et image som seriøs, ambitiøs og ansvarlig leverandør, der er på forkant med udviklingen af god psykosocial rehabilteringspraksis 2.5 Kløverengens ledelse Ledergruppen består af en centerchef, og 4 øvrige ledere med hver deres funktions- og ansvarsområder. Alle 5 ledere indgår i et tæt samspil med hinanden omkring fælles og egne funktionsområder. Lederne har ansvaret for den faglige og økonomiske drift og leder udfra Kløverengens værdigrundlag. Med henvisning til Ishøj kommunes chefgruppe lægger vi stor vægt på dygtige ledere. Ledergruppen holder ledermøder, har kollegial supervision og kan i perioder have supervision af ekstern supervisor. Ledere deltager på konferencer, kurser og har mulighed for videreuddannelse, endvidere afholdes der leder internater til at optimere og kvalitetssikre Kløverengens organisation Kløverengens ledelsesområder Idet ledelse bl.a. er at skelne mellem, hvornår, der er tale om udviklings- og fornyelsesprocesser, der kræver involvering af medarbejderne, og hvornår der er tale om opgaver, der kræver styring og klar information, er Kløverengens ledelsesområder opdelt i 3 ansvarsområder: Ved opgaveledelse forstås: At have en vision, at bringe organisationen fremad og tilpasse den til forandrede krav fra omverden. At definere organisationens primære opgaver og give medarbejderne/teamene rammer og værktøjer til at løse disse At skaber rammer for refleksion og holdningsdebatter og deltagelse heri Ved personaleledelse forstås: At stå til rådighed som sparringspartner

11 At skabe en " vi" holdning i organisationen og få hele organisationen til at arbejde sammen om at løse opgaven At tage hånd om opståede problemer Ved administrationsledelse forstås: At fastlægge administrative procedurer og rammer for organisationen At synliggøre økonomien Værdibaseret ledelse Kløverengens definition på værdibaseret ledelse er: Værdibaseret ledelse er en ledelsesform, hvor den primære ledelsesopgave er at skabe en fælles forståelse af og holdning til organisationen og dens omverden. Gennem Kløverengens fælles værdigrundlag sikrer ledelsen, at der sættes ord på det fundamentalt væsentlige i organisationen både på det, der i forvejen er rigtig godt, og på det, som vi gerne vil opnå. Værdier er nemlig det, som fortæller os mennesker, hvad der er rigtigt eller forkert, godt eller dårligt, positivt eller negativt. Værdier er det, vi bedømmer en situation, en handling eller et menneske ud fra. Kløverengens fælles værdigrundlag har således til formål at skabe en fælles ånd og kultur og fungere som fælles referenceramme. 2.6 Medarbejderudvalget MED Kløverengen er en del af et samlet MED-udvalg under Center for Psykosocial Handicap. MED-udvalget er sammensat af Formand A LR Handicap A LR Soc. psyk A LR Kløverengen B A LR Kløverengen A B TR/FOA Kløverengen B TR/SL Kløverengen B TR/SL Soc. psyk B SR/Kløverengen B SR Handicap B Løkkekrogen

12 2.6.1 MED s formål 1. Arbejde for at skabe de bedst mulige arbejdsvilkår og et godt arbejdsmiljø og medvirke til, at alle medarbejdere engageres i det daglige samarbejde. 2. Fastlægge rammer for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere med henblik på at involvere medarbejderne i arbejdet med arbejdspladsens mål og strategi. 3. Fastlægge personalepolitiske rammer som fremmer kompetenceudvikling, og som skaber lyst og motivation til at opfylde arbejdspladsens målsætning MED s opgaver 1. Modtage information og drøfte alle forhold af betydning for organisationens arbejds- og personaleforhold, herunder dens økonomiske stilling, større rationaliseringsforanstaltninger, udviklingsprocesser, arbejdsomlægninger og indførelse samt brug af nye og ændring af bestående teknologi/systemer. 2. Fastlæggelse af retningslinjer for tilrettelæggelsen af organisationens arbejds- og personaleforhold MED s rammer Møderne afholdes hver tredje måned. Herudover kan der indkaldes ekstraordinært. Formanden er sammen med næstformanden ansvarlig for udsendelse af dagsorden med bilag. Formanden er mødeleder. I øvrigt henvises til MED-udvalgets kommissorium. Referatet udsendes til alle medarbejdere i Center for Psykosocial Handicap. 3.0 Politikker og retningslinjer 3.1 Acontobeløb Alle medarbejdere skal sikre sig et acontobeløb, såfremt de ikke selv ønsker at lægge ud. Acontobeløb skal afregnes inden 7 dage. 3.2 Alarmopkald Mobiltelefonerne fungerer som internt og eksternt alarm opkald. - Politi

13 - Brand/ambulance Vestegnens politi Se i øvrigt under telefoni. 3.3 Alkohol- og rusmiddelpolitik Synspunktet er, at alkohol/rusmidler og arbejde ikke hører sammen. Samt at medarbejdere med alkoholproblemer tilbydes hjælp så tidligt som muligt. Alkohol- og rusmiddelpolitikken gælder for alle ansatte på Kløverengen, vikarer, ekstern arbejdskraft m.m. Politikken omfatter alle stemningsregulerende stoffer. Formålet med Kløverengens alkoholpolitik er: At sikre et sikkert, sundt og produktivt arbejdsmiljø for den enkelte medarbejder. At skabe en arbejdskultur, der forebygger alkoholproblemer. At sende sunde signaler til beboerne. At gøre medarbejdere trygge i ansættelsen og sikre at de trives. Mål At sikre medarbejderne ikke er påvirket i deres arbejdstid Rammer Rammerne tager udgangspunkt i Kløverengens 3 værdier. Respekt Betyder, at Kløverengens alkoholpolitik tager udgangspunkt i at alkoholindtag er en privatsag, men vedvarende stort indtag bliver en social sag. Politikken retter sig mod misbruget og ikke misbrugeren. Faglighed Betyder, at Kløverengen handler på WHO s definition af alkoholisme som sundhedsskadeligt. Ansvarlighed Betyder, at Kløverengen anerkender sit ansvar for at forebygge og skabe sunde arbejdspladser. Procedurer Det accepteres ikke, at medarbejdere møder eller optræder påvirkede af alkohol/rusmidler i arbejdstiden. Overtrædelse kan medfører bortvisning. Kolleger er forpligtet til at handle hvis

14 det vurderes at en kollega er påvirket. Dette gøres ved at kontakte ledelsen. Såfremt ledelsen ikke kan træffes, skal pågældende sendes hjem. Kløverengen A og B samt Job og Netværks medarbejdere og ledelse skal sikre at politikken er gældende for deres sted. Vedrørende alkoholproblemer henvises i øvrigt til Ishøj Kommunes personalepolitik. Undtagelser Ledelsen har givet tilladelse til at der nydes et glas vin eller en øl til maden, sammen med beboerne, juleaften, nytårsaften og til påskefrokost. Der er endvidere tilladelse til at nyde et glas champagne med de beboere der har lyst til dette kl nytårsaften. Ved alle arrangementerne skal der forefindes et alkoholfrit alternativ. Herudover kan pågældende leder give forudgående tilladelser i konkrete tilfælde såsom ferieture, særlige festlige arrangementer eller andet. Fastholdelse Ledelsen, TR og SR udgør det primære netværk, der gennem udmelding af holdninger og adfærd skal motivere de ansatte til at forebygge og hjælpe ved misbrug af alkohol/rusmidler: Det er ledelsens ansvar at gribe tidligt ind overfor misbrug af alkohol. Evaluering Evalueringen af alkoholpolitikken vil ske løbende og mindst én gang om året på MEDmøder. 3.4 Ansættelsesprocedure Formål/mål Kløverengen ønsker en ansættelsesprocedure, der tilgodeser både nuværende ansatte og nye ansøgere til ledige stillinger, og som tiltrækker og ansætter de bedst kvalificerede medarbejdere, både hvad angår faglig dygtighed og menneskelige egenskaber. Rammer Rammerne tager udgangspunkt i Kløverengens 3 værdier:

15 Respekt Betyder, at Kløverengens ansættelsespolitik tager udgangspunkt i at vi udviser åbenhed og tolerance i forhold til alle ansøgere samt sikre dem en fair og ligeværdig behandling i forbindelse med ansættelsesproceduren. Faglighed Betyder, at Kløverengen i ansættelsesforløbet har fokus på de kompetencer både fagligt og menneskeligt -, som arbejdspladsen har brug for i en ny medarbejder. Ansvarlighed Betyder, at Kløverengen løser opgaven med at ansætte nye medarbejdere udfra refleksioner i hele ansættelsesudvalget - ansættelsesudvalg indstiller til centerchef som godkender og indstiller til ansættelse i Ishøj kommune Procedurer Stillingsopslaget udarbejdes og normalt er deadline for ansøgningsfristen 14 dage efter udgivelse. I indkaldelse til ansættelsessamtale fremgår det, hvem der deltager. Når Kløverengen modtager skriftlige ansøgninger besvares disse straks med en bekræftelse på modtagelsen. En ansøger har altid krav på diskretion. Leder og teamleder vurderer indkommende ansøgninger. Ansættelsesudvalget består som udgangspunkt af centerchef, leder af A og leder af B, teamleder og TR samt en beboerrepræsentant. Procedure og spørgsmål planlægges i udvalget og tager udgangspunkt i den foreliggende stillings-og funktionsbeskrivelse og de kompetencer der i denne forbindelse eftersøges.. Centerchef indstiller til ansættelse hos Ishøj kommune. Ansættelsesudvalget har tavshedspligt Fastholdelse Det er ansættelsesudvalgets ansvar at ansættelsespolitikken overholdes ved nye ansættelser. Evaluering Evalueringen af ansættelsespolitikken vil ske løbende og mindst én gang om året på MEDmøder

16 3.5 Arbejdspladsvurdering (APV) Vi har udarbejdet APV, gældende Sikkerhedsgruppen arbejder med APV en som et udviklingsværktøj som er lovpligtigt, og som sikre at vi overholder arbejdsmiljølovene. APV en er udarbejdet efter åben dialog metoden. På denne baggrund prioriteres områderne i handleplanen. APV en er således en vurdering af risici samt en måde at udpege fokus og indsatsområder på, samt få overblik over hvilke tiltag der er behov for at gennemføre de kommende år. Sikkerhedsgruppen i psykosocial handicap består af: Leder af Kløverengen A og leder af Kløverengen B samt SR Leder af socialpsykiatri og SR Leder af handicap og SR Der vælges sikkerhedsrepræsentant ud fra gældende regler (sikkerhedsgruppen indgår som en del af MED). Sikkerhedsrepræsentanten opfordres til at benytte sig af de kursustilbud som fagforbund og kommune stiller til rådighed. Samt i de kursusmuligheder og det materiale der kommer fra Arbejdstilsynet, Arbejdsmiljøfondet og Bedriftssundhedstjenesten. Sikkerhedsgruppen har ansvar for: Opdatering af sikkerhedsmappen. Arbejdsskaderegistrering og anmeldelse. Skema til indberetning om trusler og vold. Opfølgning og evaluering af episoder. Ansvar for personales valg af ressource person. 3.6 Arbejdsplanlægning Varetages af teamlederne med ledelsesmæssig reference til lederen af A lederen af B Arbejdsplan lægges overordnet i henhold til overenskomst og lokalaftaler. Arbejdstider planlægges over 4 uger. Timenormen holdes indenfor en 16-ugers normperiode. Weekender, fridage og søndagsafspadsering ligger fast i planen

17 Fuldtidsansatte kan ønske en fast ugentlig friaften, hvilket i videst muligt omfang vil blive i mødekommet efter aftale med teamleder. Byt skal godkendes af teamleder Fuldtidsansatte planlægges med max fem arbejdsdage i træk dag/aften. Vi har lokalaftale vedr. 11-timers reglen (1 gang ugentlig). Vi har lokalaftale vedr. hviletidsbestemmelsen (op til 7 arbejdsdage i træk). Ved lokalaftalerne kan arbejdstiden for fuldtidsansatte planlægges fra 5-11 timer ved mødevirksomhed m.v. Weekendarbejde hver 2. eller 4. uge på Kløverengen A. Weekendarbejde hver 4. uge på Kløverengen B. I forbindelse med jul og nytår fastholdes arbejdsplanen som udgangspunkt. Der kan i teamet aftales interne bytninger og fridage. Som hovedregel kan der ønskes friperiode omkring jul eller nytår. Aftaler skal altid indgås med teamleder Afvigermeddelelser/ arbejdstidsregistrering Alle medarbejdere på Kløverengen skal udfylde afvigermeddelelser. Den skal afleveres til teamleder til attestation den sidste arbejdsdag i ugen. 3.7 Beboerferier Kløverengen kan arrangere beboerferier, som medarbejderne forventes at deltage i. Der henvises til kvalitetsstandard for beboerferie. 3.8 Befordringsgodtgørelse Følger Ishøj kommunes Personalepolitik. Det skal tydeligt fremgå hvor fra og til, med hvilket formål og med hvem, man har kørt. Der afregnes efter Krak eller kilometertæller. 3.9 Besøg på Kløverengen Beboerne har ret til at have besøg i egne lejligheder. Besøgende i fællesarealerne kan bortvises efter konkret skøn, eller hvis de er til gene for øvrige beboere og medarbejdere

18 3.10 Biler Arbejdet på Kløverengen indebærer at medarbejderne støtter beboerne i at følge behandlinger samt komme ud i lokalmiljøet mm. Herunder læge og tandlægebesøg, indlæggelser, ferier, arrangementer ude i byen mm. Der er også kørsel i forbindelse med indkøb, bank og mødevirksomhed. Ved kørsel for Kløverengen gælder almindelig forsikringsbetingelser og færdselslovens bestemmelse. Til varetagelse af ovennævnte arbejde har Kløverengen en bus og en personbil. Når man benytter Kløverengens biler skal man være i besiddelse af gyldigt førerbevis og er i øvrigt underlagt færdselslovens bestemmelser, hvilket man hæfter personligt for Dødsfald etiske spilleregler i forbindelse med dødsfald Om man har været direkte med, ved en borgers dødsfald, har været mere i periferien eller aldrig har oplevet et dødsfald, så er det vigtigt at få sat ord på de følelser og stemninger, der opstår hos både medarbejdere og beboere i forbindelse med dødsfald. Der kan være : angst for at tale med en døende / pleje en døende/ videregive dødsfald til pårørende magtesløshed som kommer til udtryk som træthed, irritabilitet, tilbagetrækning, overinvolvering, oa selvbebrejdelse, skyldfølelse, hvorfor handlede jeg ikke anderledes osv. angst for at italesætte de følelser vi mærker i forbindelse med død choklignende tilstand hvor vi reagerer uden situationsfornemmelse manglende bevidsthed om tanker og følelser i forbindelse med dødsfald Vi ved med andre ord ikke altid, hvordan vi reagere i forbindelse med dødsfald. Dette er afhængig af relationen til den døde, af hvad vi har med i vores private rygsæk og af hvad vi har set og gjort i sådanne situationer før. Det er derfor vigtigt at personalegruppen og ledelsen bruger både mødetid og supervision til at tale om de følelser og stemninger, som opstår i forbindelse med et dødsfald på arbejdspladsen. Der skal være og gøres plads til disse følelser, idet dette er en del af krisebearbejdningen og en forudsætning for at kunne yde god psykisk førstehjælp til beboere og pårørende

19 Livet kan ikke stå stille, når vi har et dødsfald. Den daglige hverdag skal gå videre og vi må alle hjælpe hinanden igennem forløbet ved i videst mulig omfang at få italesat de følelser og stemninger vi dels selv går rundt med og dels ser hos vores kollegaer og beboere Elever (social og sundhedsassistenter) Lederen af Kløverengen A har det overordnede ansvar for elever i praktik. Kløverengen A modtager løbende elever fra Social- og sundhedsskolerne. Disse elever indgår i et fast uddannelsesforløb i tæt samarbejde med Social- og sundhedsskolen og Kløverengens ansvarlige praktikvejleder. Hver elev kommer ind i et nøje tilrettelagt uddannelsesforløb hvor de hver især har en praktikvejleder. Uddannelse For at sikre, at alle elever får en god og faglig forsvarlig uddannelse er det væsentligt, at personalet er veluddannet til at drage omsorg herfor. Vi tager elevuddannelsen meget alvorligt da det er en kommende kollega vi uddanner. Eleverne er med til at lave deres arbejdsplan sammen med deres vejleder. Mål At eleverne under vejledning og i samarbejde med undervisere og praktikvejleder og ud fra helhedssynet på mennesket: Opnår indsigt i egne reaktionsmønstre, ressourcer og udviklingspotentialer og konstruktivt anvender dem i egne læreprocesser og arbejdsopgaver. Samarbejder ligeværdigt på en respektfuld måde med det enkelte menneske. Kan etablere, vedligeholde og afslutte målrettet kommunikation. Er i stand til at reflektere over og vurdere samarbejdsprocessen, hvor der gives udtryk for forskellige opfattelser og synspunkter. Samarbejde med beboer og personale kan dataindsamle, planlægge, udføre og evaluere grundlæggende sundheds- og sociale opgaver ud fra beboerens behov. Udvikler evne til at vurdere og vælge redskaber til evaluering af egne læreprocesser. I samråd med det øvrige personale kan vurdere behov for, motivere og iværksætte trivsels- og recovery fremmende processer. Dette drejer sig f.eks. om socialt samvær og kreative aktiviteter til enkeltpersoner og grupper i den udstrækning, det er muligt

20 Samarbejde med husets personale og deltage i løsningen af de daglige opgaver således at kontinuiteten i huset sikres og at tavsheds- og oplysningspligten overholdes. Opnår kendskab til og har indsigt i love, regler og brugerindflydelse og efterlever disse i sit arbejde. Opnår viden om virkning og bivirkning af de anvendte psykofarmaka og kan observere og vurdere hvordan det enkelte menneske bliver påvirket af lægemidlet. Supervision/temadage Eleven deltager i supervision - se faglig udvikling og uddannelse på Kløverengen. Eleven deltager ligeledes på temadage efter emnerelevans 3.13 Faglig udvikling og uddannelse på Kløverengen Faglig udvikling indenfor Kløverengen opnås/udvikles bl.a. gennem aktiv deltagelse i teammøder, temadage, internater, supervision, eksterne kurser og som medlem af samarbejdsudvalg. Medarbejderne opnår/udvikler kompetencer inden for specifikke områder. Bl.a. i ansvarsområder inden for sygdomsmestring, kontaktpersonsarbejde, motivation, rehabilitering, og teamarbejde. Medarbejderne opfordres til at deltage aktivt og engageret i undervisning og udvalg. Det forventes at personaleudviklingssamtaler - også kaldet MUS - og andre samtaler mellem leder og medarbejder giver afklaring og udvikling, og at teammøder og temadage kontinuerligt giver anledning til holdningsdebatter. Der prioriteres midler til fælles undervisning for hele medarbejdergruppen, således at der opbygges kompetenceudvikling med fælles referencer og fælles sprog. Kløverengen prioriterer fælles intern team- og kompetenceudvikling. Der arrangeres temadage/internater 4 til 6 gange om året. Der tilbydes kontinuerligt supervision/coaching, internt og eksternt Der afsættes beløb i budgettet til deltagelse i konferencer og seminar for medarbejder og ledelse. Ledelsen giver personlig supervision efter behov

21 Kløverengen modtager løbende social- og sundhedsassistent elever. Kløverengen modtager løbende pædagogstuderende i lønnet praktik. Vejledere af elever og studerende tilbydes praktikvejlederkurser MUS samtaler afholdes én gang om året 3.14 Ferieafholdelse Ferieafholdelse sker i henhold til ferieloven. Hovedferie Der skal afholdes 4 uges ferie, hvoraf de 3 uger skal være sammenhængende. Afholdes fra 2. maj til 30. september - undtagelser kan ske efter aftale med ledelsen. Afholdes der kun 3 uger i hovedferien går 6 ferieuge automatisk til udbetaling. Fremgangsmåde Ønskeplan ophænges af teamleder. På aftalt dato nedtages ønskeplan af teamleder som udfra ønsker eller mangel heraf fastlægger ferieplan i overensstemmelse med aftale om arbejdsdækning (minimum en fast medarbejder i hvert team i alle tjenester). Ferieplanerne er klar senest 3 måneder før afholdelse af hovedferie. Restferie Restferie planlægges i god tid, så vi undgår ophobning af restferie om foråret (marts til april). Ønskeplan vedrørende restferie ophænges i oktober måned og bliver løbende godkendt af teamleder. Ønskeplanen nedtages den 15. januar. Herefter færdig planlægges restferien af teamleder. Restferieplanlægning er klar senest en måned før ferieafholdelse. Der kan som udgangspunkt ikke afholdes ferie i julen og nytåret Fratrædelse Ved fratrædelse tilbydes du en fratrædelsessamtale. Ved fratrædelse har du mulighed for at få en tjeneste attest

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Indhold Personalet... 2 Teams... 2 Arbejdstid... 2 Vikarer... 2 Bytte af vagter... 2 Jule- og nytårsvagten... 3 Personalemøder... 4 Ferieafholdelse...

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Personalepolitik UCC Marts 2010

Personalepolitik UCC Marts 2010 HR Personalepolitik Marts 2010 Personalepolitikken hos UCC Personalepolitik UCC Marts 2010 Side 1 af 11 Indledning og personalepolitikkens opbygning Personalepolitikken ønsker at favne bredt og samtidig

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8 POLITIK Personalepolitik UCC HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010 Side 1 af 8 Indhold Indledning og personalepolitikkens opbygning... 3 Personalepolitikkens grundlag... 3 1. Faglighed... 4 POLITIK

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Overordnede personalepolitiske målsætninger.

Overordnede personalepolitiske målsætninger. Overordnede personalepolitiske målsætninger. Djurslandsskolens personalepolitik skal ses i sammenhæng med den overordnede personalepolitik i Norddjurs kommune. Heraf fremgår blandt andet, at arbejdet skal

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY.

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Januar 2011 HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Heldagsskolen Vejlbys personalepolitik. 1 Velkommen til Her hos os Det er besluttet, at alle arbejdspladser i Middelfart Kommune skal udarbejde deres egen personalehåndbog

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Indholdsfortegnelse - 1 -

Indholdsfortegnelse - 1 - Indholdsfortegnelse Fakta om kommunen... 2 Visioner og værdigrundlag... 2 Center for Skole og Dagtilbud... 2 Vigtige telefonnumre i Center for Skole og Dagtilbud... 2 Den gode praktik... 2 Optagelse...

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Som et led i at arbejde med trivsel og sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der lokalt arbejdes med at forebygge og håndtere sygefravær. Retningslinjen

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte!

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte! Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Få et godt udbytte! Indholdsfortegnelse Retningslinier for medarbejderudviklingssamtaler på Socialog

Læs mere

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold.

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold. Vedtaget: LMU: 24/04-02 Revideret: 03/02-04 VOLDSPOLITIK En voldspolitik på arbejdspladsen skal skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Vold og trusler om vold

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Administrativ praktikpjece for

Administrativ praktikpjece for Administrativ praktikpjece for Ledere, praktikvejledere og pædagogstuderende i praktik i Albertslund Kommunes Daginstitutioner, SFO-er, fritidshjem og klubber 2. reviderede udgave, nov. 2006 Den gode praktik

Læs mere

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16 Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter Bøge Alle 16 1 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljø... Side 3-4. Brugerinddragelse....Side 5-6. Individuel plan... Side 7-8. Kommunikation... Side 9-10. Kompetenceudvikling.

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner:

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner: 29 BILAG C CHECKLISTE Checkskema handlingsplan Checklisten indeholder en række spørgsmål, som tilsammen dækker en væsentlig del af det psykiske arbejdsmiljø. Spørgsmålene er tænkt som et oplæg til virksomhedens

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Organisationsplan for Hundige Lille Skole

Organisationsplan for Hundige Lille Skole Organisationsplan for Hundige Lille Skole Indledning og formål Formålet med denne organisationsplan er at fremme Hundige Lille Skoles mål og virke og derved sikre gode arbejdsforhold for alle ansatte på

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti Stillingsbeskrivelse Administrationschef Ved Ringsted Sogn I Ringsted Sorø Provsti GENERELT Administrationschefen er den øverste daglige leder af sognets kirkelige administration, herunder kirkegården,

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme anbefales især på T1 Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik anbefales især på T3 Ældrepædagogik Psykiatri På trin

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse PAU 2010 PAU Pædagogisk Assistentuddannelse Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommune Indledning Velkommen som elev på uddannelsen som pædagogisk assistent i Vejle Kommune, hvor vi ønsker at sikre den

Læs mere

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger.

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger. Uddannelsesplan/praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret og fagligt velfunderet personalegruppe, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er, at skabe trygge rammer

Læs mere

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik.

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik. Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik Ældrepædagogik Psykiatri På trin 2 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme

Læs mere

Teamledelse. Dagtilbud Broen

Teamledelse. Dagtilbud Broen Teamledelse Dagtilbud Broen Teamledelse Indbyrdes sparring, faglig udvikling, strategisk udvikling af dagtilbudet og en hensigtsmæssig udnyttelse af områdets økonomiske ressourcer. Ledelsesteamet har de

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik.

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Menighedsrådets personalepolitiske mål Det er menighedsrådets mål at skabe en sundheds- og sikkerhedsmæssig god arbejdsplads med vægt på dialog, samarbejde

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere