Personalepolitik Kløverengen 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalepolitik Kløverengen 2010"

Transkript

1 Personalepolitik Kløverengen

2 Indhold 1.0 Velkommen til Kløverengen Kløverengens organisation og kultur Kløverengens mission Kløverengens værdigrundlag Faglighed Ansvarlighed Respekt Kløverengens menneskesyn Helhedssynet Kløverengens visioner Kløverengens ledelse Kløverengens ledelsesområder Værdibaseret ledelse Medarbejderudvalget MED MED s formål MED s opgaver MED s rammer Politikker og retningslinjer Acontobeløb Alarmopkald Alkohol- og rusmiddelpolitik Ansættelsesprocedure Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdsplanlægning Afvigermeddelelser/ arbejdstidsregistrering Beboerferier Befordringsgodtgørelse Besøg på Kløverengen Biler

3 3.11 Dødsfald etiske spilleregler i forbindelse med dødsfald Elever (social og sundhedsassistenter) Faglig udvikling og uddannelse på Kløverengen Ferieafholdelse Fratrædelse Introduktion Kollegial feedback og omsorg Kommunikation/information Kriminalitet Kursusmidler - ansøgning Litteratur Løn Magtanvendelse Medarbejderudviklingssamtaler - MUS Medicin Rygning Studerende i praktik Sygefravær Telefoner Vold - trusler om vold

4 1.0 VELKOMMEN TIL KLØVERENGEN Med denne "personalebog" håber vi at hjælpe dig til hurtigere at finde de oplysninger, der har relevans for dig og din (ny) ansættelse. I bogen finder du beskrivelser af de traditionelle områder, der hører under personalepolitik, men også en del om det særlige ved at være ansat på Kløverengen. Først i bogen finder du en beskrivelse af Kløverengens mission - den opgave du skal være med til at løfte -, samt Kløverengens værdier, menneskesyn, rehabiliteringsfilosofi og visioner, der tilsammen danner det grundlag vi arbejder udfra, og som vi alle er ansvarlige for at efterleve. Organisationen kan være svær at overskue, når man er nyansat. Der er forskellige tilbud og aktiviteter fordelt i forskellige huse og på forskellige målgrupper. Under organisationsafsnittet vil du finde et organisationsdiagram, der kan give dig et overblik over organisationen samt en beskrivelse af ledelsesgrundlaget og de stående udvalg. Kløverengen har fastsat politikker og retningslinjer på flere områder. Det er vigtigt, at vi alle kender politikkerne og forstår betydningen af disse i vores daglige arbejde. Politikkerne forklarer, hvorfor vi handler, som vi gør indenfor det omtalte område. Din ansættelse på Kløverengen betyder rettigheder for dig og pligter i forhold til din arbejdsplads. Det er vigtigt der er balance mellem disse to forhold. Derfor forsøger vi på Kløverengen at have "højt til loftet". Vores værdier - respekt, faglighed og ansvarlighed - skal være med til at sikre tilfredse medarbejdere. Der skal være rum og muligheder for at udvikle sig og prøve nye ideer, og samtidig mødes man af et engagement og en nærhed, der gør, at man føler sig værdsat og respekteret. Samarbejdet med og om beboerne er omdrejningspunktet for en god rehabiliteringsindsats, - ligesom dokumentation for det udførte arbejde er det. Kløverengen har en interesse i at kunne dokumentere, hvad vi laver, hvorfor vi gør det, og hvilke resultater vi opnår sammen med beboerne. Dokumentationen øger både beboerens retssikkerhed og den faglige kvalitet

5 Kløverengen udarbejder derfor hvert år en virksomheds- og udviklingsplan samt løbende kvalitetsstandarder. Vi håber, at du efter læsning af denne personalebog har fået en fornemmelse af den kultur og de værdier, der hersker på Kløverengen. Personalebogen er sammensat af ledelsen og bearbejdet i MED - udvalget, som er ansvarlig for revidering én gang årligt. Udover indholdet i denne håndbog skal du gøre dig bekendt med: Ishøj kommunes overordnede personalepolitik Kløverengens Virksomheds- og udviklingsplan Kløverengens kvalitetsstandarder og koncepter Beboerne i boenhederne og deres person planer og ydelseskatakoger Fysiske rammer herunder brand og sikkerhed Kløverengens It- og kommunikationssystemer samt administrationsgange Principper for arbejdstidsplanlægning og afvigelser Pårørendearbejde Kløverengens kontaktflader og samarbejdspartnere Sign Centerchef Per Heinecke 2.0 Kløverengens organisation og kultur 2.1 Kløverengens mission Kløverengen tilbyder specialiseret bo-og rehabiliteringsforløb til mennesker med svære psykosociale problemstillinger, som ikke kan bo i egen bolig eller i almindelige kommunale boformer. Udover at yde beboere daglig pædagogisk støtte i egen bolig tilbydes der muligheder for aktivitet-og beskæftigelse med det formål at støtte beboerne/brugerne i at kunne udfylde en ny rolle som aktiv bidrager til fællesskabet og samfundet. Kløverengen tilbyder endvidere individuel støtte til udflyttede borgere og til dagbrugere efter aftale med dennes kommune

6 Kløverengens mission er endvidere, at give den enkelte beboer/bruger de bedst mulige betingelser for recovery samt at skabe sig et meningsfuldt liv udfra egne behov og ønsker. Kløverengen hører under center for psykosocial handicap under Ishøj kommune og består af følgende tilbud efter Serviceloven : Kløverengen A drives som bo- og rehabiliteringstilbud efter 108 Kløverengen B drives som bo- og rehabiliteringstilbud efter 107 stk 2. Kløverengen Job og Netværk drives som aktivitets-og beskæftigelsestibud efter 104 Kløverengens for og efterværn med tilbud om individuel støtte drives efter Kløverengens værdigrundlag Kløverengens værdigrundlag har sit afsæt i flere perspektiver. Først og fremmest i WHO s formulerede menneskerettigheder, som lyder : - Enhver er unik og værdifuld i sig selv. - Mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. - Enhver har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed. - Mennesker er fysiske, psykiske og sociale væsener. - Mennesker er afhængige af andre mennesker, af grupper og af samfundet. Dernæst tager Kløverengens værdigrundlag også udgangspunkt i FN s handicapkonvention 2006, i Ishøjs kommunes værdigrundlag samt i de fælles værdier, som den samlede danske psykiatri har formuleret i Fælles værdier i indsatsen for mennesker med sindslidelse, udarbejdet i samarbejde med Socialministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet i 2005, nemlig: Faglighed Ansvar Respekt - 6 -

7 2.2.1 Faglighed Betyder, at arbejde både professionelt og medmenneskeligt med at skabe rammer og betingelser, der giver muligheder for læring og udvikling. Det betyder at borgeren er ekspert på sit eget liv og at de professionelle bidrager med deres faglighed, som ekspert i rehabilitering efter psykisk sygdom Udfra viden om at problemet oftest ikke er problemet men måden vi tænker og taler om problemet på undersøger vi i stedet mysterier og understøtter herved håb, drømme, forskellighed som styrke og fremdrift for henholdsvis den enkelte borger og for organisationen Ansvarlighed Betyder på Kløverengen, at vi har vedvarende refleksioner på at løse vores opgaver på oprigtig og samvittighedsfuld vis. Vi forpligter os til fagligt og personligt at yde en recoveryorienteret og omsorgsfuld indsats, hvor vi indgyder håb, fastholder en nysgerrig og anerkendende kommunikation, overholder aftaler samt står ved det, vi siger og gør Respekt Betyder på Kløverengen, at al samarbejde sker på en ligeværdig måde. Respekt er at være tolerant, åben og accepterer det enkelte menneskes ret til at udvikle sig selvstændigt udfra egen tro og overbevisning og den enkeltes integritet. Vi tilbyder en håb-opbyggende og stabil indsats og søger at nå frem til muligheder og løsninger, som alle parter kan acceptere og har evner og mulighed for at tage del i. 2.3 Kløverengens menneskesyn Kløverengens menneskesyn bygger på en tro på : - at mennesker ønsker og evner at udvikle sig og derfor kan komme sig fra psykisk sygdom - at mennesker er forskellige, hvorfor der skal være plads til individuelle handlemuligheder - at mennesker har ret til selvstændighed, indflydelse og magt over egen livssituation - 7 -

8 2.3.1 Helhedssynet Helhedssynet handler om balancen mellem beboeren som selvstændigt individ med egne ønsker og behov, og beboeren som afhængig af andre mennesker og som en del af et fællesskab. Medarbejderne skal vedvarende være opmærksomme på denne balance og aldrig kun fokusere på den ene eller den anden side. Et helhedssyn på mennesket Mennesket som afhængigt af og Mennesket som aktivt andre og sine omgivelser selvbestemmende subjekt = Dilemmaer mellem Vores ansvar for hinanden og Respekten for det enkelte individ Et halveret menneskesyn fanger os i en flugt til et enten/eller-syn der fører til Ansvarsovertagelse Klar dig selv Formynderskab enten/eller Sin egen lykkes smed Ekspertvælde Overgreb Undladelsessynder - 8 -

9 Kløverengens menneskesyn og værdier danner grundlag for vores mission, visioner, mål og strategier, kvalitetsstandarder og kerneydelser. De tænkes med i hverdagen og kommer til udtryk i mødet med beboere, kollegaer, interne og eksterne samarbejdspartnere. Kløverengens rehabiliteringsfilosofi går ud på: at indrette omgivelserne til de individer som aktuelt er i omgivelserne, frem for alene at indrette individer til omgivelserne at kigge efter individets ressourcer o de ting individet klarer ved egen hjælp o de ting individet klarer ved hjælp af nærmeste netværk o hvilke ressourcer kan der trækkes på i lokalsamfundet at sikre individet indflydelse ved valg på alle dets livsområder eks. valg af kontaktperson/mentor, valg af egne udviklingsmål, valg/beslutninger i forbindelse med møder, ansættelser, netværksdeltagelse, aktiviteter og forbedringer i det omkringliggende miljø mm. Målet med den psykosociale rehabiliteringsindsats er at borgeren opnår ny og værdifuld selvoplevelse, får sat egne mål og realiseret handlinger i egen interesse, som giver muligheder for nye roller og ny identitet som medborger med rettigheder og pligter. Den psykosociale indsats skal tilbyde en bred vifte af hverdags, - fritidsundervisningsaktiviteter samt muligheder for beskæftigelse både i og udenfor Kløverengen, således at den enkelte kan vælge, hvad der virker bedst lige nu. Ikke to mennesker er ens og hver har sin måde til at komme sig. 2.4 Kløverengens visioner Vi vil sikre : Sammenhængende og helhedsorienteret rehabiliteringsforløb udfra ligeværdigt samarbejde med borgeren Udviklingen af et recovery-orienteret miljø præget af håb, bæredygtige relationer, social inklusion, meningsfuld beskæftigelse, engagement, anerkendende sprog og handlinger mellem mennesker - 9 -

10 Borgerens fastholdelse af de tilbud/ressourcer der er i deres lokale netværk/lokalmiljø Brobygning til og partnerskaber med lokalmiljøet, så omgivelserne kan tilpasses borgerens behov At Kløverengen har et image som seriøs, ambitiøs og ansvarlig leverandør, der er på forkant med udviklingen af god psykosocial rehabilteringspraksis 2.5 Kløverengens ledelse Ledergruppen består af en centerchef, og 4 øvrige ledere med hver deres funktions- og ansvarsområder. Alle 5 ledere indgår i et tæt samspil med hinanden omkring fælles og egne funktionsområder. Lederne har ansvaret for den faglige og økonomiske drift og leder udfra Kløverengens værdigrundlag. Med henvisning til Ishøj kommunes chefgruppe lægger vi stor vægt på dygtige ledere. Ledergruppen holder ledermøder, har kollegial supervision og kan i perioder have supervision af ekstern supervisor. Ledere deltager på konferencer, kurser og har mulighed for videreuddannelse, endvidere afholdes der leder internater til at optimere og kvalitetssikre Kløverengens organisation Kløverengens ledelsesområder Idet ledelse bl.a. er at skelne mellem, hvornår, der er tale om udviklings- og fornyelsesprocesser, der kræver involvering af medarbejderne, og hvornår der er tale om opgaver, der kræver styring og klar information, er Kløverengens ledelsesområder opdelt i 3 ansvarsområder: Ved opgaveledelse forstås: At have en vision, at bringe organisationen fremad og tilpasse den til forandrede krav fra omverden. At definere organisationens primære opgaver og give medarbejderne/teamene rammer og værktøjer til at løse disse At skaber rammer for refleksion og holdningsdebatter og deltagelse heri Ved personaleledelse forstås: At stå til rådighed som sparringspartner

11 At skabe en " vi" holdning i organisationen og få hele organisationen til at arbejde sammen om at løse opgaven At tage hånd om opståede problemer Ved administrationsledelse forstås: At fastlægge administrative procedurer og rammer for organisationen At synliggøre økonomien Værdibaseret ledelse Kløverengens definition på værdibaseret ledelse er: Værdibaseret ledelse er en ledelsesform, hvor den primære ledelsesopgave er at skabe en fælles forståelse af og holdning til organisationen og dens omverden. Gennem Kløverengens fælles værdigrundlag sikrer ledelsen, at der sættes ord på det fundamentalt væsentlige i organisationen både på det, der i forvejen er rigtig godt, og på det, som vi gerne vil opnå. Værdier er nemlig det, som fortæller os mennesker, hvad der er rigtigt eller forkert, godt eller dårligt, positivt eller negativt. Værdier er det, vi bedømmer en situation, en handling eller et menneske ud fra. Kløverengens fælles værdigrundlag har således til formål at skabe en fælles ånd og kultur og fungere som fælles referenceramme. 2.6 Medarbejderudvalget MED Kløverengen er en del af et samlet MED-udvalg under Center for Psykosocial Handicap. MED-udvalget er sammensat af Formand A LR Handicap A LR Soc. psyk A LR Kløverengen B A LR Kløverengen A B TR/FOA Kløverengen B TR/SL Kløverengen B TR/SL Soc. psyk B SR/Kløverengen B SR Handicap B Løkkekrogen

12 2.6.1 MED s formål 1. Arbejde for at skabe de bedst mulige arbejdsvilkår og et godt arbejdsmiljø og medvirke til, at alle medarbejdere engageres i det daglige samarbejde. 2. Fastlægge rammer for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere med henblik på at involvere medarbejderne i arbejdet med arbejdspladsens mål og strategi. 3. Fastlægge personalepolitiske rammer som fremmer kompetenceudvikling, og som skaber lyst og motivation til at opfylde arbejdspladsens målsætning MED s opgaver 1. Modtage information og drøfte alle forhold af betydning for organisationens arbejds- og personaleforhold, herunder dens økonomiske stilling, større rationaliseringsforanstaltninger, udviklingsprocesser, arbejdsomlægninger og indførelse samt brug af nye og ændring af bestående teknologi/systemer. 2. Fastlæggelse af retningslinjer for tilrettelæggelsen af organisationens arbejds- og personaleforhold MED s rammer Møderne afholdes hver tredje måned. Herudover kan der indkaldes ekstraordinært. Formanden er sammen med næstformanden ansvarlig for udsendelse af dagsorden med bilag. Formanden er mødeleder. I øvrigt henvises til MED-udvalgets kommissorium. Referatet udsendes til alle medarbejdere i Center for Psykosocial Handicap. 3.0 Politikker og retningslinjer 3.1 Acontobeløb Alle medarbejdere skal sikre sig et acontobeløb, såfremt de ikke selv ønsker at lægge ud. Acontobeløb skal afregnes inden 7 dage. 3.2 Alarmopkald Mobiltelefonerne fungerer som internt og eksternt alarm opkald. - Politi

13 - Brand/ambulance Vestegnens politi Se i øvrigt under telefoni. 3.3 Alkohol- og rusmiddelpolitik Synspunktet er, at alkohol/rusmidler og arbejde ikke hører sammen. Samt at medarbejdere med alkoholproblemer tilbydes hjælp så tidligt som muligt. Alkohol- og rusmiddelpolitikken gælder for alle ansatte på Kløverengen, vikarer, ekstern arbejdskraft m.m. Politikken omfatter alle stemningsregulerende stoffer. Formålet med Kløverengens alkoholpolitik er: At sikre et sikkert, sundt og produktivt arbejdsmiljø for den enkelte medarbejder. At skabe en arbejdskultur, der forebygger alkoholproblemer. At sende sunde signaler til beboerne. At gøre medarbejdere trygge i ansættelsen og sikre at de trives. Mål At sikre medarbejderne ikke er påvirket i deres arbejdstid Rammer Rammerne tager udgangspunkt i Kløverengens 3 værdier. Respekt Betyder, at Kløverengens alkoholpolitik tager udgangspunkt i at alkoholindtag er en privatsag, men vedvarende stort indtag bliver en social sag. Politikken retter sig mod misbruget og ikke misbrugeren. Faglighed Betyder, at Kløverengen handler på WHO s definition af alkoholisme som sundhedsskadeligt. Ansvarlighed Betyder, at Kløverengen anerkender sit ansvar for at forebygge og skabe sunde arbejdspladser. Procedurer Det accepteres ikke, at medarbejdere møder eller optræder påvirkede af alkohol/rusmidler i arbejdstiden. Overtrædelse kan medfører bortvisning. Kolleger er forpligtet til at handle hvis

14 det vurderes at en kollega er påvirket. Dette gøres ved at kontakte ledelsen. Såfremt ledelsen ikke kan træffes, skal pågældende sendes hjem. Kløverengen A og B samt Job og Netværks medarbejdere og ledelse skal sikre at politikken er gældende for deres sted. Vedrørende alkoholproblemer henvises i øvrigt til Ishøj Kommunes personalepolitik. Undtagelser Ledelsen har givet tilladelse til at der nydes et glas vin eller en øl til maden, sammen med beboerne, juleaften, nytårsaften og til påskefrokost. Der er endvidere tilladelse til at nyde et glas champagne med de beboere der har lyst til dette kl nytårsaften. Ved alle arrangementerne skal der forefindes et alkoholfrit alternativ. Herudover kan pågældende leder give forudgående tilladelser i konkrete tilfælde såsom ferieture, særlige festlige arrangementer eller andet. Fastholdelse Ledelsen, TR og SR udgør det primære netværk, der gennem udmelding af holdninger og adfærd skal motivere de ansatte til at forebygge og hjælpe ved misbrug af alkohol/rusmidler: Det er ledelsens ansvar at gribe tidligt ind overfor misbrug af alkohol. Evaluering Evalueringen af alkoholpolitikken vil ske løbende og mindst én gang om året på MEDmøder. 3.4 Ansættelsesprocedure Formål/mål Kløverengen ønsker en ansættelsesprocedure, der tilgodeser både nuværende ansatte og nye ansøgere til ledige stillinger, og som tiltrækker og ansætter de bedst kvalificerede medarbejdere, både hvad angår faglig dygtighed og menneskelige egenskaber. Rammer Rammerne tager udgangspunkt i Kløverengens 3 værdier:

15 Respekt Betyder, at Kløverengens ansættelsespolitik tager udgangspunkt i at vi udviser åbenhed og tolerance i forhold til alle ansøgere samt sikre dem en fair og ligeværdig behandling i forbindelse med ansættelsesproceduren. Faglighed Betyder, at Kløverengen i ansættelsesforløbet har fokus på de kompetencer både fagligt og menneskeligt -, som arbejdspladsen har brug for i en ny medarbejder. Ansvarlighed Betyder, at Kløverengen løser opgaven med at ansætte nye medarbejdere udfra refleksioner i hele ansættelsesudvalget - ansættelsesudvalg indstiller til centerchef som godkender og indstiller til ansættelse i Ishøj kommune Procedurer Stillingsopslaget udarbejdes og normalt er deadline for ansøgningsfristen 14 dage efter udgivelse. I indkaldelse til ansættelsessamtale fremgår det, hvem der deltager. Når Kløverengen modtager skriftlige ansøgninger besvares disse straks med en bekræftelse på modtagelsen. En ansøger har altid krav på diskretion. Leder og teamleder vurderer indkommende ansøgninger. Ansættelsesudvalget består som udgangspunkt af centerchef, leder af A og leder af B, teamleder og TR samt en beboerrepræsentant. Procedure og spørgsmål planlægges i udvalget og tager udgangspunkt i den foreliggende stillings-og funktionsbeskrivelse og de kompetencer der i denne forbindelse eftersøges.. Centerchef indstiller til ansættelse hos Ishøj kommune. Ansættelsesudvalget har tavshedspligt Fastholdelse Det er ansættelsesudvalgets ansvar at ansættelsespolitikken overholdes ved nye ansættelser. Evaluering Evalueringen af ansættelsespolitikken vil ske løbende og mindst én gang om året på MEDmøder

16 3.5 Arbejdspladsvurdering (APV) Vi har udarbejdet APV, gældende Sikkerhedsgruppen arbejder med APV en som et udviklingsværktøj som er lovpligtigt, og som sikre at vi overholder arbejdsmiljølovene. APV en er udarbejdet efter åben dialog metoden. På denne baggrund prioriteres områderne i handleplanen. APV en er således en vurdering af risici samt en måde at udpege fokus og indsatsområder på, samt få overblik over hvilke tiltag der er behov for at gennemføre de kommende år. Sikkerhedsgruppen i psykosocial handicap består af: Leder af Kløverengen A og leder af Kløverengen B samt SR Leder af socialpsykiatri og SR Leder af handicap og SR Der vælges sikkerhedsrepræsentant ud fra gældende regler (sikkerhedsgruppen indgår som en del af MED). Sikkerhedsrepræsentanten opfordres til at benytte sig af de kursustilbud som fagforbund og kommune stiller til rådighed. Samt i de kursusmuligheder og det materiale der kommer fra Arbejdstilsynet, Arbejdsmiljøfondet og Bedriftssundhedstjenesten. Sikkerhedsgruppen har ansvar for: Opdatering af sikkerhedsmappen. Arbejdsskaderegistrering og anmeldelse. Skema til indberetning om trusler og vold. Opfølgning og evaluering af episoder. Ansvar for personales valg af ressource person. 3.6 Arbejdsplanlægning Varetages af teamlederne med ledelsesmæssig reference til lederen af A lederen af B Arbejdsplan lægges overordnet i henhold til overenskomst og lokalaftaler. Arbejdstider planlægges over 4 uger. Timenormen holdes indenfor en 16-ugers normperiode. Weekender, fridage og søndagsafspadsering ligger fast i planen

17 Fuldtidsansatte kan ønske en fast ugentlig friaften, hvilket i videst muligt omfang vil blive i mødekommet efter aftale med teamleder. Byt skal godkendes af teamleder Fuldtidsansatte planlægges med max fem arbejdsdage i træk dag/aften. Vi har lokalaftale vedr. 11-timers reglen (1 gang ugentlig). Vi har lokalaftale vedr. hviletidsbestemmelsen (op til 7 arbejdsdage i træk). Ved lokalaftalerne kan arbejdstiden for fuldtidsansatte planlægges fra 5-11 timer ved mødevirksomhed m.v. Weekendarbejde hver 2. eller 4. uge på Kløverengen A. Weekendarbejde hver 4. uge på Kløverengen B. I forbindelse med jul og nytår fastholdes arbejdsplanen som udgangspunkt. Der kan i teamet aftales interne bytninger og fridage. Som hovedregel kan der ønskes friperiode omkring jul eller nytår. Aftaler skal altid indgås med teamleder Afvigermeddelelser/ arbejdstidsregistrering Alle medarbejdere på Kløverengen skal udfylde afvigermeddelelser. Den skal afleveres til teamleder til attestation den sidste arbejdsdag i ugen. 3.7 Beboerferier Kløverengen kan arrangere beboerferier, som medarbejderne forventes at deltage i. Der henvises til kvalitetsstandard for beboerferie. 3.8 Befordringsgodtgørelse Følger Ishøj kommunes Personalepolitik. Det skal tydeligt fremgå hvor fra og til, med hvilket formål og med hvem, man har kørt. Der afregnes efter Krak eller kilometertæller. 3.9 Besøg på Kløverengen Beboerne har ret til at have besøg i egne lejligheder. Besøgende i fællesarealerne kan bortvises efter konkret skøn, eller hvis de er til gene for øvrige beboere og medarbejdere

18 3.10 Biler Arbejdet på Kløverengen indebærer at medarbejderne støtter beboerne i at følge behandlinger samt komme ud i lokalmiljøet mm. Herunder læge og tandlægebesøg, indlæggelser, ferier, arrangementer ude i byen mm. Der er også kørsel i forbindelse med indkøb, bank og mødevirksomhed. Ved kørsel for Kløverengen gælder almindelig forsikringsbetingelser og færdselslovens bestemmelse. Til varetagelse af ovennævnte arbejde har Kløverengen en bus og en personbil. Når man benytter Kløverengens biler skal man være i besiddelse af gyldigt førerbevis og er i øvrigt underlagt færdselslovens bestemmelser, hvilket man hæfter personligt for Dødsfald etiske spilleregler i forbindelse med dødsfald Om man har været direkte med, ved en borgers dødsfald, har været mere i periferien eller aldrig har oplevet et dødsfald, så er det vigtigt at få sat ord på de følelser og stemninger, der opstår hos både medarbejdere og beboere i forbindelse med dødsfald. Der kan være : angst for at tale med en døende / pleje en døende/ videregive dødsfald til pårørende magtesløshed som kommer til udtryk som træthed, irritabilitet, tilbagetrækning, overinvolvering, oa selvbebrejdelse, skyldfølelse, hvorfor handlede jeg ikke anderledes osv. angst for at italesætte de følelser vi mærker i forbindelse med død choklignende tilstand hvor vi reagerer uden situationsfornemmelse manglende bevidsthed om tanker og følelser i forbindelse med dødsfald Vi ved med andre ord ikke altid, hvordan vi reagere i forbindelse med dødsfald. Dette er afhængig af relationen til den døde, af hvad vi har med i vores private rygsæk og af hvad vi har set og gjort i sådanne situationer før. Det er derfor vigtigt at personalegruppen og ledelsen bruger både mødetid og supervision til at tale om de følelser og stemninger, som opstår i forbindelse med et dødsfald på arbejdspladsen. Der skal være og gøres plads til disse følelser, idet dette er en del af krisebearbejdningen og en forudsætning for at kunne yde god psykisk førstehjælp til beboere og pårørende

19 Livet kan ikke stå stille, når vi har et dødsfald. Den daglige hverdag skal gå videre og vi må alle hjælpe hinanden igennem forløbet ved i videst mulig omfang at få italesat de følelser og stemninger vi dels selv går rundt med og dels ser hos vores kollegaer og beboere Elever (social og sundhedsassistenter) Lederen af Kløverengen A har det overordnede ansvar for elever i praktik. Kløverengen A modtager løbende elever fra Social- og sundhedsskolerne. Disse elever indgår i et fast uddannelsesforløb i tæt samarbejde med Social- og sundhedsskolen og Kløverengens ansvarlige praktikvejleder. Hver elev kommer ind i et nøje tilrettelagt uddannelsesforløb hvor de hver især har en praktikvejleder. Uddannelse For at sikre, at alle elever får en god og faglig forsvarlig uddannelse er det væsentligt, at personalet er veluddannet til at drage omsorg herfor. Vi tager elevuddannelsen meget alvorligt da det er en kommende kollega vi uddanner. Eleverne er med til at lave deres arbejdsplan sammen med deres vejleder. Mål At eleverne under vejledning og i samarbejde med undervisere og praktikvejleder og ud fra helhedssynet på mennesket: Opnår indsigt i egne reaktionsmønstre, ressourcer og udviklingspotentialer og konstruktivt anvender dem i egne læreprocesser og arbejdsopgaver. Samarbejder ligeværdigt på en respektfuld måde med det enkelte menneske. Kan etablere, vedligeholde og afslutte målrettet kommunikation. Er i stand til at reflektere over og vurdere samarbejdsprocessen, hvor der gives udtryk for forskellige opfattelser og synspunkter. Samarbejde med beboer og personale kan dataindsamle, planlægge, udføre og evaluere grundlæggende sundheds- og sociale opgaver ud fra beboerens behov. Udvikler evne til at vurdere og vælge redskaber til evaluering af egne læreprocesser. I samråd med det øvrige personale kan vurdere behov for, motivere og iværksætte trivsels- og recovery fremmende processer. Dette drejer sig f.eks. om socialt samvær og kreative aktiviteter til enkeltpersoner og grupper i den udstrækning, det er muligt

20 Samarbejde med husets personale og deltage i løsningen af de daglige opgaver således at kontinuiteten i huset sikres og at tavsheds- og oplysningspligten overholdes. Opnår kendskab til og har indsigt i love, regler og brugerindflydelse og efterlever disse i sit arbejde. Opnår viden om virkning og bivirkning af de anvendte psykofarmaka og kan observere og vurdere hvordan det enkelte menneske bliver påvirket af lægemidlet. Supervision/temadage Eleven deltager i supervision - se faglig udvikling og uddannelse på Kløverengen. Eleven deltager ligeledes på temadage efter emnerelevans 3.13 Faglig udvikling og uddannelse på Kløverengen Faglig udvikling indenfor Kløverengen opnås/udvikles bl.a. gennem aktiv deltagelse i teammøder, temadage, internater, supervision, eksterne kurser og som medlem af samarbejdsudvalg. Medarbejderne opnår/udvikler kompetencer inden for specifikke områder. Bl.a. i ansvarsområder inden for sygdomsmestring, kontaktpersonsarbejde, motivation, rehabilitering, og teamarbejde. Medarbejderne opfordres til at deltage aktivt og engageret i undervisning og udvalg. Det forventes at personaleudviklingssamtaler - også kaldet MUS - og andre samtaler mellem leder og medarbejder giver afklaring og udvikling, og at teammøder og temadage kontinuerligt giver anledning til holdningsdebatter. Der prioriteres midler til fælles undervisning for hele medarbejdergruppen, således at der opbygges kompetenceudvikling med fælles referencer og fælles sprog. Kløverengen prioriterer fælles intern team- og kompetenceudvikling. Der arrangeres temadage/internater 4 til 6 gange om året. Der tilbydes kontinuerligt supervision/coaching, internt og eksternt Der afsættes beløb i budgettet til deltagelse i konferencer og seminar for medarbejder og ledelse. Ledelsen giver personlig supervision efter behov

21 Kløverengen modtager løbende social- og sundhedsassistent elever. Kløverengen modtager løbende pædagogstuderende i lønnet praktik. Vejledere af elever og studerende tilbydes praktikvejlederkurser MUS samtaler afholdes én gang om året 3.14 Ferieafholdelse Ferieafholdelse sker i henhold til ferieloven. Hovedferie Der skal afholdes 4 uges ferie, hvoraf de 3 uger skal være sammenhængende. Afholdes fra 2. maj til 30. september - undtagelser kan ske efter aftale med ledelsen. Afholdes der kun 3 uger i hovedferien går 6 ferieuge automatisk til udbetaling. Fremgangsmåde Ønskeplan ophænges af teamleder. På aftalt dato nedtages ønskeplan af teamleder som udfra ønsker eller mangel heraf fastlægger ferieplan i overensstemmelse med aftale om arbejdsdækning (minimum en fast medarbejder i hvert team i alle tjenester). Ferieplanerne er klar senest 3 måneder før afholdelse af hovedferie. Restferie Restferie planlægges i god tid, så vi undgår ophobning af restferie om foråret (marts til april). Ønskeplan vedrørende restferie ophænges i oktober måned og bliver løbende godkendt af teamleder. Ønskeplanen nedtages den 15. januar. Herefter færdig planlægges restferien af teamleder. Restferieplanlægning er klar senest en måned før ferieafholdelse. Der kan som udgangspunkt ikke afholdes ferie i julen og nytåret Fratrædelse Ved fratrædelse tilbydes du en fratrædelsessamtale. Ved fratrædelse har du mulighed for at få en tjeneste attest

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

PERSONALEHÅNDBOG - FOR BOFÆLLESSKABERNE INGE OG SOFIE MARIE

PERSONALEHÅNDBOG - FOR BOFÆLLESSKABERNE INGE OG SOFIE MARIE PERSONALEHÅNDBOG - FOR BOFÆLLESSKABERNE INGE OG SOFIE MARIE - VEJVISEREN PÅ SKANSEN 2014 2 Indhold Indhold... 3 MÅLSÆTNING... 6 ORGANISATIONSPLAN... 7 FONDEN MARIEHJEMMENE... 8 BESTYRELSEN FOR BOFÆLLESSKABERNE:...

Læs mere

PERSONALEPOLITIK for BO-VEST

PERSONALEPOLITIK for BO-VEST PERSONALEPOLITIK for BO-VEST Juni 2013 Juni 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Side Oversigt... 4 Mission, vision og målsætninger... 5 Personalepolitiske målsætninger... 5 1. At tiltrække medarbejdere...

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Kommune

Personalepolitik for Roskilde Kommune Personalepolitik for Roskilde Kommune Godkendt på HMUs møde den 23. juni 2011. Åbningstider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag 10-17 Fredag 10-14 Lørdag 00-00 Søndag 00-00 Telefontider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag

Læs mere

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD 1 INDHOLD Afsnit Side 1. Formål 2 2. Tiltrække og ansætte 2 2.1 Rekrutteringsprocedure 3 3. Fastholde 4 3.1 Arbejdsmiljø 4 3.2 Ryge- og misbrugspolitik 4 3.3 Chikane- og elevklagebehandlingspolitik 5 3.4

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

Telefon: 39 98 44 80 Email: troldemosen@gentofte.dk

Telefon: 39 98 44 80 Email: troldemosen@gentofte.dk Børnehuset Troldemosen Bank-Mikkelsens Vej 23 2820 Gentofte Telefon: 39 98 44 80 Email: troldemosen@gentofte.dk 2 Introduktion til Børnehuset Troldemosen: Børnehuset Troldemosen er en specialbørnehave

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger og visioner. Værdierne faglighed,

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) PERSONALEHÅNDBOGEN MIDTFYNS GYMNASIUM 2011 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger

Læs mere

Åbenhed... 35 Birkegårdens Mission, vision og værdier:... 36 4. Politikker og retningslinier... 37 Formålet med en personalepolitik...

Åbenhed... 35 Birkegårdens Mission, vision og værdier:... 36 4. Politikker og retningslinier... 37 Formålet med en personalepolitik... Indholdsfortegnelse 1. Introduktion/velkomst/præsentation... 5 Forord... 5 Vejledning... 6 Praktiske oplysninger... 7 Organisationsplan... 7 Birkegården... 8 Målgruppen på Birkegården... 10 Pædagogisk

Læs mere

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster CELF er dannet ved en fusion mellem CEUS og EUC Lolland med virkning fra 1. januar 2008. Den foreliggende personalepolitik

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

Personalehåndbog for Horne-Asdal sogne PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejderne ved Horne og Asdal kirker HORNE-ASDAL SOGNE. v/horne-asdal Menighedsråd

Personalehåndbog for Horne-Asdal sogne PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejderne ved Horne og Asdal kirker HORNE-ASDAL SOGNE. v/horne-asdal Menighedsråd PERSONALEHÅNDBOG for medarbejderne ved Horne og Asdal kirker HORNE-ASDAL SOGNE v/horne-asdal Menighedsråd Godkendt i Horne-Asdal menighedsråd den 23. september 2014 [1] Indholdsfortegnelse ORGANISATIONSPLAN

Læs mere

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY.

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Januar 2011 HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Heldagsskolen Vejlbys personalepolitik. 1 Velkommen til Her hos os Det er besluttet, at alle arbejdspladser i Middelfart Kommune skal udarbejde deres egen personalehåndbog

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

MIDTJYLLAND. Personalehåndbogen er gældende for følgende foreninger/afdelinger under AOF Center Midtjylland:

MIDTJYLLAND. Personalehåndbogen er gældende for følgende foreninger/afdelinger under AOF Center Midtjylland: PERSONALEHÅNDBOG AOF CENTER MIDTJYLLAND Personalehåndbogen er gældende for følgende foreninger/afdelinger under AOF Center Midtjylland: AOF MIDT AOF TrivselsGruppen A/S AOF Daghøjskolen i Aarhus AOF Silkeborg-Viborg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde 2011 Studiehåndbog - klinisk undervisning modul 8 sbscer Botilbudet Skovsbovej Skovsbovej 111, 5700 Svendborg Tlf: 63236700 Hjemmeside: www.skovsbovej.dk Lavet af: Charlotte Rohde 10-02-2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole Aalborg Handelsskole Personalepolitik Aalborg Handelsskole Indholdsfortegnelse Aalborg Handelsskoles personalepolitik - forord... 3 Aalborg Handelsskoles overordnede personalepolitik... 4 Værdigrundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Indholdsfortegnelse Afspadsering fleksmuligheder Briller og høreværn Decentral ledelse og uddelegering Det gode arbejdsliv, den attraktive arbejdsplads

Læs mere