Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark"

Transkript

1 Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister, der udviser stor arbejdsiver og jagtlyst. De indtager deres plads i familien med stor selvfølgelighed. Læs om gravhunde som familie- og jagthunde, daglig pleje, motion, fodring og træning. I samme serie: Beagle, Border Collie, Berner Sennen, Boxer, Broholmer, Bulldog, Collie, Dalmatiner, Dansk/svensk Gårdhund, Dværgschnauzer, Golden Retriever,, Islandsk Fårehund, Newfoundlænder, Nova Scotia Duck Tolling Retriever, Ruhåret Hønsehund, Schæferhund, Shetland Sheepdog, Spaniels, Tibetansk Terrier og West Highland White Terrier.. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier Racehunde i Danmark

2

3 Dansk Ken nel Klub Gravhunde Atelier

4 2000, 2005 For la get Ate li er Udsendt som ebog 2013 ISBN Bogen er for fat tet af Maria Metz ger for Dansk Grav hun de klub spe ci al klub under Dansk Ken nel Klub i sam ar bej de med Dansk Ken nel Klub Fotos er leve ret af for fat te ren samt med lem mer af Dansk Grav hun de klub Dansk Ken nel Klub tlf , Dansk Ken nel Klubs hjem me si de: www. dansk-ken nel-klub.dk Dansk Grav hun de klubs hjem me si de: Se alle hundebøgerne på

5 INDHOLD Gravhunden en personlighed Fysiske fakta om gravhunde Er en gravhund den rigtige race for mig? Gravhunden og sundhed Gravhunden som familiehund Gravhunden som jagthund Jeg har besluttet mig for en gravhund Hvor køber jeg en gravhund Gravhunden gennem livets faser Gravhundens pleje Dansk Gravhundeklub Racehunde, kennelklub og stambøger

6 GRAVHUNDEN EN PERSONLIGHED Lang hå ret stan dard grav hund. En halv hund høj, en hel hund lang og to hun de værd!!! Én gang grav hund altid grav hund. To påstan de mange kan nik ke gen ken den de til, hvis de har delt en bid af sit liv med en grav hund. Delt er det rig ti ge udtryk, for man EJER ikke en grav hund! Grun de ne til at vi elsker grav hun den så højt er stort set de sam me, der af og til gør os irri te re de på den. Den min der nok lidt for meget om os selv. Grav hun den er en selv stæn dig ind i vi du a list, der er sne dig ind til det raf fi ne re de. Den udnyt ter bevidst sin sto re char me, og snor sig såle des ger ne ud af en hver kni be. Den er intel li gent, kig ger udfor dren de lige ind i din sjæl, og kon sta te rer gang på gang, at den alli ge vel hav de ret. Siger du noget andet, ven der den ofte det døve øre til. Det er abso lut nød ven digt med en god por tion humor for at leve sam men med en grav hund, og man skal gøre sig for tjent til dens ven skab og respekt. MEN, den er også en sær de les alsi dig og arbejds iv rig jag thund, der udvi ser et kæm pe stort mod i mange af livets aspek ter. Som fami li e hund er den vidun der lig, den er bør ne nes bed ste beskyt ter og ven. Den har en meget fin for nem mel se for dine sinds stem ning er. Den til gi ver dig ger - ne, når du har været uri me lig, dens stolt hed og vær dig hed til trods. Den vil gå gen nem ild og vand for dig og din fami lie. Ruhå ret dværg grav hund. 6 Kort hå ret stan dard grav hund.

7 FYSISKE FAKTA OM GRAVHUNDE Tre kort hå re de grav hun de i tre for skel li ge stør rel ser. Fra ven stre stan dard, dværg og mini a tu re. En grav hund er hele 9 for skel li ge racer. Den fin des i 3 hår lag sva ri an ter, nem lig kort-, ru- og lang hå ret. Des uden er der inden for hvert hår lag 3 for skel li ge stør rel ser: stan dard, dværg og mini a tu re. Uan set pel - sen, far ven og stør rel sen, er det den sam me per son lig hed. Stør rel ser ne Stan dard grav hun den har et bryst om fang over 35 cm, dvær gen over 30 ind til 35 cm og mini a tu ren ind til 30 cm, for de to sid ste skal måling en fore gå ved mindst 15 mdr. alder. Målet tages hvor bryst kas sen er dybest. Hår lag sva ri an ter ne Den kort hå re de pels skal være kort, tæt og glans fuldt, glat til lig gen de, med under uld. Der må ikke være hår lø se par ti er. Den ruhå re de pels er und ta gen på næse - par ti et, øjen bryn og ører, fuld kom men regel - mæs sig til lig gen de, det skal være en tæt og strid dæk pels med under uld. På næse par ti et ses et tyde ligt udpræ get skæg. Øjen bry ne ne er bus ke de. På ører ne er hår la get kor te re end på krop pen, næsten glat. På halen er hår la get godt og ens ar tet, tæt til lig gen de. Pel sen må ikke være lang, blød og pjus ket. Den lang hå re de pels er glat og glans fuld, har under uld, lig ger tæt til krop pen og bli ver læng e re under hal sen, på krop pens under si - de og ører ne, hvor pel sen når neden for øre - lap pen. Bag på bene ne ses en tyde ligt læng e - re behå ring (fje re ne), og pel sen når sin stør - ste læng de på halens under si de, hvor den dan ner en fuld stæn dig fane. Det er uøn sket, at behå ring en bli ver over då dig og meget rige lig på krop pen. Den ruhå re de grav hund skal, som dis se to, have skæg og øjen bryn, pel sen på resten af krop pen må ikke være blød og pjus ket. 7

8 To far ver man ikke ser så ofte, til ven stre cho ko la de brun og til høj re en cho ko la de mer le med tan. Til lad te far ver Ruhå re de grav hun de er for det mes te vildt - far ve de, (dvs. at hvert hår strå er tof ar vet), men må have de sam me far ver som kort hår og lang hår. Det er f.eks. rød, der er en rød lig/brun far ve, der vari e rer fra det helt mør ke til nær - mest gul lig/rød. Den røde pels kan som me - ti der have sor te hår spid ser. Den røde grav - hund har sort næse og klø er. Rød næse og klø er er også til ladt, men ikke øns ket. Des uden kan de være tof ar ve de. Dyb sort med rust bru ne eller gule afteg ning er over øjne ne, på næse par ti ets sider og på under - læ ben, ind ven dig langs øre kan ten, på for - brys tet, på bene nes inder si de og bag si de, på poter ne, rundt om anus og der fra ud til en tred je del eller halv de len af halens under si de. Næse og klø er skal være sor te. Til de far ver, man ikke ser så ofte, hører f.eks. cho ko la def ar vet og mer le. Den cho ko - la def ar ve de er som den sor te, men den sor te del af pel sen er i ste det for cho ko la def ar vet. Næse og klø er er mør ke bru ne. Mer le har altid en grund far ve, der er mørk (sort, rød eller grå). Der ønskes ure - gel mæs si ge, hvi de plet ter (stør re, sam men - hæng en de fla der er uøn ske de). Hver ken den mør ke eller lyse far ve må være domi ne ren - de. Næse og klø er som hos de ens- eller tof - ar ve de. Uøn sket for alle far ver er hvidt, men små plet ter er ikke dis kva li fi ce ren de. Ven lig og lige væg tig skal grav hun den være; den skal kun ne være afslap pet og dog føl ge med i ting e ne. 8

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund.

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund. FØR DU KØBER HUND Hvis du anskaffer dig en hund, skal du leve sammen med den i de næste 8-15 år. Du bør derfor grundigt overveje, om du kan opfylde en hunds behov for aktivitet og samvær. Desuden skal

Læs mere

Hvis hunden tigger om opmærksomhed

Hvis hunden tigger om opmærksomhed Hvis hunden tigger om opmærksomhed 1 Daglig kontakt og samvær med din hund er nødvendigt, for at hunden trives, men hvis hunden fi nder ud af, at den kan få din opmærksomhed ved at opføre sig på en bestemt

Læs mere

HELENS BOG OM Børn & Søvn

HELENS BOG OM Børn & Søvn HELENS BOG OM Børn & Søvn Sådan får du dit barn til at sove H e l e n L y n g H a n s e n KAPITEL 3 Du skal lære dit barns søvnrytme at kende Barnets søvn hænger sammen med dets døgnrytme. Derfor er det

Læs mere

ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE

ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE I denne pjece kan du læse om symptomerne på nogle af de mest almindelige adfærdsproblemer, som hunde kan lide af og om, hvad du kan gøre for at forsøge at afhjælpe dem. Foto:

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Mød Sofie og Lukas Vi vil gerne have at du møder Sofie og Lukas (og Tiger). De har også en lillebror som hedder Rasmus. De skal hjælpe dig

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Sjølundkirkens lovsange

Sjølundkirkens lovsange Sjølundkirkens lovsange 6. oktober 2011 Indhold Notater... 4 Alle som tørster... 5 Almægtig Gud... 6 Alt bli r stille... 7 Børnekirkesangen... 8 et her er en go dag... 9 in, din er æren... 10 in himmel,

Læs mere

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN DEN FØRSTE TID MED HUNDEN Tillykke med din nye hund. I denne pjece kan du læse om, hvordan du bedst muligt byder din nye hund velkommen i dit hjem. Det er en stor omvæltning for din hund at komme til et

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Min dag som H J E M M E s y g e p l e j e r s k e

Min dag som H J E M M E s y g e p l e j e r s k e Det har været en god dag i dag, for jeg var ikke mere presset, end at jeg stort set nåede det, der dukkede op. Jeg har ikke snerret af nogen i dag. Nogen gange kan jeg have det dårligt, når jeg bliver

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Et godt liv. Et liv med fundament

Et godt liv. Et liv med fundament Et godt liv Er det overhovedet muligt at udtale sig om, hvad et godt liv er? Er det ikke noget individuelt? Til dels. Det kommer meget an på, hvilke fortolkninger vi lægger ned over de begivenheder eller

Læs mere

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger Værktøj og inspiration Undervisningsministeriet 2014 Værktøj og inspiration til lærere: Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger

Læs mere

I EN SKOV EN HYTTE LÅ BALDER

I EN SKOV EN HYTTE LÅ BALDER BALDER Balder kravler rundt på kroppen hvor tror du mon, han lander nu? Han sidder her oppe på mit hoved, pas nu på han ikke falder ned for Balder han er fuld af ballade Nu faldt han lige ned. I EN SKOV

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Sidste aften med min far

Sidste aften med min far Sidste aften med min far En sygeplejerske kommer ind og spørger, om hun skal stille en seng op til mig og min mor. På min fars stue. På stue fem. Det vil vi gerne. Min far sover allerede. Eller rettere

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

yngre engle, som godt kunne lide at komme ind i det lidt lumre men også dragende

yngre engle, som godt kunne lide at komme ind i det lidt lumre men også dragende For mange tusinde år siden var der en ærkeengel ved navn Mikael, som gjorde sig ret så bemærket blandt øvrige engle. Han var den sejeste af alle englene, kunne han slet ikke lade være med at styre dem

Læs mere

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET!

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! En fortælling om at arbejde med psykisk og fysisk handicappede

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Gør noget mere HåNDTErING AF PSyKISK ArBEJDSMIlJø

Gør noget mere HåNDTErING AF PSyKISK ArBEJDSMIlJø Gør noget mere Håndtering af psykisk arbejdsmiljø INDHOLD /5 FORORD /9 Den kulturelle faktor og det psykiske arbejdsmiljø Dominique Bouchet, professor ved Syddansk Universitet /45 Lean og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv Guide MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her 12 hvordan du kommer videre sider Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv GUIDE INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side

Læs mere